ROZDZIA 11. Zabezpieczanie pojedynczego serwera

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZDZIA 11. Zabezpieczanie pojedynczego serwera"

Transkrypt

1 ROZDZIA 11 Zabezpieczanie pojedynczego serwera 251

2 252 LINUX - ADMINISTRACJA - KURS PODSTAWOWY Nie musisz szukaæ d³ugo, aby dowiedzieæ siê, e ktoœ odkry³ now¹, œwietn¹ metodê na w³amywanie siê do systemów. Strony takie jak oraz listy dyskusyjne, jak np. BugTraq, regularnie og³aszaj¹ publicznie takie nowe odkrycia. Aby uczyniæ sytuacjê administratorów sieci jeszcze bardziej k³opotliw¹, coraz czêœciej rozpowszechnia siê korzystanie ze skryptów, za pomoc¹ których dzieciaki próbuj¹ siê w³amaæ do systemów. Ludzie propaguj¹cy taki proceder nie posiadaj¹ wiedzy na temat tego, jak w³amaæ siê do jakiejœ sieci; u ywaj¹ oni napisanych przez kogoœ innego skryptów, zazwyczaj w celu zaimponowania znajomym oraz uprzykrzenia pracy administratorom. Pozytywnym skutkiem tego zjawiska jest to, e spo³ecznoœæ systemu Linux bardzo szybko reaguje na wykrycie w nim jakiejœ dziury. atki wypuszczane s¹ w czasie krótszym ni 24 godziny od og³oszenia b³êdu. W tym rozdziale omówimy podstawowe techniki zabezpieczania serwera. Jeœli zastosujesz siê do tych podpowiedzi, to masz wiêksz¹ szansê na uodpornienie siê na dzia³anie wy ej wymienionych skryptów. Musisz jednak wiedzieæ: nie ma systemów doskona³ych. Nowe dziury s¹ odkrywane z dnia na dzieñ, a narzêdzia do atakowania serwerów wychodz¹ czêœciej ni chcielibyœmy sobie to wyobraziæ. Zabezpieczanie systemu jest jak walczenie z chorob¹: jeœli stosujesz siê do podstawowych zasad higieny, to wszystko powinno byæ w porz¹dku, ale nigdy nie bêdziesz nienaruszalny. Hackerzy i crackerzy Zanim zostanê spalony na popió³ przez t³um hackerów, to pozwolê sobie wyjaœniæ kilka rzeczy. Hackerzy nie s¹ Ÿli. Wiêkszoœæ z nich (zazwyczaj) nie w³amuje siê do systemów w celu wyrz¹dzenia szkód. Posiadaj¹ oni imponuj¹c¹ wiedzê o wnêtrzu systemu i dziêki temu bardzo czêsto wymyœlaj¹ sprytne rozwi¹zania k³opotliwych problemów. Tak naprawdê to szybka ³atka na uszkodzony system jest zazwyczaj nazywana hack, poniewa jest to sprytne, ale niekoniecznie w³aœciwe rozwi¹zanie. Po prostu dzia³a i powinno byæ cenione za to, czym w ogóle jest. Ogólne okreœlenie dla ludzi, którzy za cel stawiaj¹ sobie w³amywanie siê do innych systemów to crackerzy ludzie, którzy wy³amuj¹ sobie dziurê w systemie (ang. crack wy³amywaæ). Nadaj¹ oni hackerom z³¹ s³awê i powoduj¹ powstawanie paniki w Inetrnecie. Niestety, media przypisuj¹ tym, którzy robi¹ coœ z³ego w Internecie nazwê hackerzy. Jakiego terminu nale y wiêc u ywaæ? To zale y. Jeœli rozmawiasz ze znajomymi administratorami, programistami, itp., to powinieneœ trzymaæ siê terminu cracker. Jeœli rozmawiasz z kimœ, kto generalnie nie jest zbytnio w temacie, to u ywaj nazwy hacker (jakby ycie ju nie by³o wystarczaj¹co skomplikowane ). Prawie wszystkie teksty napisane przez administratorów zawieraj¹ rozdzia³y takie jak ten, wyjaœniaj¹ce, które ze wspania³ych i u ytecznych funkcji sieciowych musisz wy³¹czyæ, aby crackerzy nie mogli zrobiæ z nich niew³aœciwego u ytku. Ze wzglêdu na programy przyjazne dla crackerów, takie jak Back Orifice, trzeba byæ ci¹gle czujnym

3 Rozdzia³ 11: Zabezpieczanie pojedynczego serwera 253 i chroniæ systemy Windows NT/2000 przed niepowo³anym dostêpem. Niestety, smutna ta nasza rzeczywistoœæ. TCP/IP I BEZPIECZEÑSTWO SIECI Ten rozdzia³ zak³ada, e masz ju doœwiadczenie w konfigurowaniu systemu do dzia³ania w sieci TCP/IP. Poniewa skupiamy siê tutaj na bezpieczeñstwie sieci, a nie na wstêpie do sieci, w tej sekcji omówione bêd¹ jedynie te czêœci TCP/IP, które maj¹ wp³yw na bezpieczeñstwo systemu. Jeœli jesteœ ciekawy wewnêtrznego dzia³ania TCP/IP, przeczytaj rozdzia³ 24. Waga numerów portów Ka dy host w sieci opartej na IP posiada przynajmniej jeden adres IP. Oprócz tego, na ka dym hoœcie pracuj¹cym w systemie Linux dzia³a jednoczeœnie wiele procesów. Ka dy proces mo e byæ klientem sieci, serwerem, albo obydwoma naraz. Oczywiœcie, gdyby przeznaczenie pakietu by³o okreœlane tylko za pomoc¹ adresu IP, to system operacyjny nie móg³by wiedzieæ, do jakiego procesu nale y dostarczyæ zawartoœæ pakietu. Aby rozwi¹zaæ ten problem, TCP/IP dodaje komponent okreœlaj¹cy port TCP (lub UDP). Ka de po³¹czenie jednego hosta z innym posiada port Ÿród³owy i port przeznaczenia. Ka dy z portów jest oznaczony liczb¹ ca³kowit¹ z zakresu Aby rozró niæ ka de mo liwe po³¹czenie miêdzy dwoma hostami, system operacyjny œledzi cztery parametry: Ÿród³owy adres IP, adres IP przeznaczenia, numer portu Ÿród³ówego i numer portu przeznacznia. Kombinacja tych czterech wartoœci ma gwarantowan¹ niepowtarzalnoœæ dla wszystkich po³¹czeñ dwóch hostów (tak naprawdê to system operacyjny œledzi znacznie wiêcej parametrów po³¹czenia, ale tylko te cztery elementy s¹ wymagane do unikalnej identyfikacji po³¹czenia). Host inicjuj¹cy po³¹czenie okreœla adres i numer portu przeznaczenia. Oczywiœcie Ÿród³owy adres IP jest ju znany. Ale numer portu Ÿród³owego - wartoœæ, która czyni po³¹czenie niepowtarzalnym - jest przydzielany przez system operacyjny. System przeszukuje listê otwartych po³¹czeñ i przydziela pierwszy wolny numer portu. Numer ten jest zawsze wiêkszy od 1024 (porty od 0 do 1023 s¹ zarezerwowane dla systemu). Technicznie, host Ÿród³owy mo e tak e wybraæ swój numer portu Ÿród³owego. Aby to zrobiæ, inny proces nie mo e ju mieæ zarezerwowanego portu, który ma byæ przydzielony. Generalnie, wiêkszoœæ aplikacji pozwala systemowi operacyjnemu decydowaæ o numerze portu. Znaj¹c ten mechanizm widzimy, e Ÿród³owy host (A) mo e otworzyæ wiele po³¹czeñ jednej us³ugi z hostem przeznaczenia (B). Adres IP i numer portu hosta B nie bêd¹ siê zmieniaæ, ale numer portu hosta A bêdzie inny dla ka dego z po³¹czeñ. Kombinacja adresu IP Ÿród³a i przeznaczenia oraz numerów portów bêdzie wiêc niepowtarzalna, czyli oba systemy bêd¹ mog³y posiadaæ wiele niezale nych strumieni danych (po³¹czeñ) miêdzy sob¹. Aby serwer móg³ oferowaæ us³ugi, musz¹ na nim byæ uruchomione programy, które nas³uchuj¹ na okreœlonych numerach portów. Wiele z tych numerów portów jest zwanych

4 254 LINUX - ADMINISTRACJA - KURS PODSTAWOWY dobrze znanymi us³ugami, poniewa us³ugi powi¹zane z tymi numerami portów s¹ przyjête jako standard. Na przyk³ad port 80 jest dobrze znanym portem us³ugi protoko³u HTTP. W U ywanie komendy netstat, w dalszej czêœci tego rozdzia³u, przyjrzymy siê poleceniu netstat, które jest wa nym narzêdziem dla bezpieczeñstwa sieci. Gdy rozumiesz, co przedstawiaj¹ numery portów, to bêdziesz w stanie w ³atwy sposób zidentyfikowaæ i zinterpretowaæ statystyki o bezpieczeñstwie sieci uzyskiwane za pomoc¹ programu netstat. Wiêcej informacji o TCP/IP Oprócz rozdzia³u 24 istnieje jeszcze wiele œwietnych ksi¹ ek omawiaj¹cych dok³adniej protokó³ TCP/IP. Dobrym punktem startowym jest ksi¹ ka The Network Administrators Reference napisana przez Tere Parnella i Christophera Nulla (Osborne/McGraw-Hill, 1998). Ksi¹ ka ta omawia administracjê sieci z bardzo wysokiego punktu widzenia i jest bardzo solidn¹ pozycj¹ (pomimo tego, e jest bardzo NT-centryczna). Omawia ona TCP/IP, ale nie zag³êbia siê za bardzo w jego wnêtrze. Elementarn¹ bibli¹ TCP/IP (nazywan¹ tak przez programistów i administratorów na ca³ym œwiecie) jest seria ksi¹ ek W. Richarda Stevensa TCP/ IP Illustrated (Addison-Wesley, ). Ksi¹ ki te omawiaj¹ TCP/IP i pokrewne us³ugi w zabójczych szczegó³ach. Jako administrator systemu najbardziej zainteresowany bêdziesz czêœci¹ pierwsz¹, poœwiêcon¹ protoko³om, która omawia ca³y ich zestaw oraz dobrze wyjaœnia stosy IP. Jeœli gdzieœ w tobie znajduje siê hacker, który jest ciekawy wiadomoœci o implementacji TCP/IP, to przeczytaj czêœæ drug¹, która zawiera analizê kodu sieciowego BSD linia po linii (pomimo, e w kodzie sieciowym systemu Linux s¹ pewne ró nice, to generalny kierunek i filozofia jest taka sama). Inn¹ œwietn¹ ksi¹ k¹ jest TCP/IP Network Administration autorstwa Craiga Hunta (O Reilly & Associates, 1998), która jest doskona³ym materia³em dla administratora. Zawiera ona szerszy zakres tematów (ale za to opisanych mniej szczegó³owo) ni pierwsza czêœæ ksi¹ ki Stevensa. Wreszcie, jeœli zamierzasz skonfigurowaæ firewalla (do czego gor¹co Ciê zachêcam), to dobr¹ ksi¹ k¹ na ten temat jest pozycja Building Inernet irewalls (2000x) autorstwa B. Brenta Chapmana, et el., oraz ksi¹ ka Cheswicka i Bellovina (ludzi, którzy zbudowali pierwszy firewall dla AT&T) irewalls and Internet Security (Addison-Wesley, 2001). Pierwsze wydanie z roku 1994 nadal jest interesuj¹ce, choæ ju nieco przeterminowane. Nowe wydanie z roku 2001 zosta³o zaktualizowane. ŒLEDZENIE US UG Us³ugi dostarczane przez serwer s¹ jego rol¹. Us³ugi te s¹ wykonywane przez procesy, które siedz¹ na portach sieciowych i nas³uchuj¹ nadchodz¹cych ¹dañ. Na przyk³ad,

5 Rozdzia³ 11: Zabezpieczanie pojedynczego serwera 255 serwer sieci Web posiada proces nas³uchuj¹cy na porcie 80 ¹dañ œci¹gniêcia strony internetowej. Jeœli na danym porcie nie istnieje nas³uchuj¹cy proces, to system Linux po prostu zignoruje pakiety wysy³ane na ten port. ZAUWA : Pamiêtaj, e gdy proces wysy³a ¹danie do innego serwera, to równie otwiera po³¹czenie na porcie. W efekcie proces ten nas³uchuje na tym otwartym porcie. Klient jednak wie, z kim rozmawia, poniewa to on zainicjowa³ po³¹czenie, automatycznie bêdzie wiêc ignorowa³ jakiekolwiek pakiety wys³ane do niego spoza serwera, z którym siê kontaktuje. Ta sekcja omawia u ywanie polecenia netstat, które jest narzêdziem do œledzenia po³¹czeñ sieciowych (wœród innych rzeczy) w Twoim systemie. Bez w¹tpienia jest to jedno z najlepszych narzêdzi do wykrywania b³êdów wœród arsena³u programów do rozwi¹zywania codziennych problemów z sieci¹ i bezpieczeñstwem. U ywanie polecenia netstat Aby sprawdziæ, jakie porty s¹ otwarte, oraz jakie procesy na nich nas³uchuj¹, u yjemy polecenia netstat. Na przyk³ad: /root]# netstat natu Active Internet Connections (servers and established) Proto Recv-Q Send-Q Local Address oregin Address Sate tcp : :80 CLOSE_WAIT tcp : :80 CLOSE_WAIT tcp : :21 CLOSE_WAIT tcp : :1052 ESTABLISHED tcp : :6000 ESTABLISHED tcp : :* LISTEN tcp : :* LISTEN tcp : :* LISTEN tcp : :* LISTEN tcp : :* LISTEN tcp : :* LISTEN tcp : :* LISTEN tcp : :* LISTEN tcp : :* LISTEN tcp : :* LISTEN tcp : :* LISTEN tcp : :* LISTEN tcp : :* LISTEN tcp : :* LISTEN tcp : :* LISTEN tcp : :* LISTEN tcp : :* LISTEN tcp : :* LISTEN udp : :*

6 256 LINUX - ADMINISTRACJA - KURS PODSTAWOWY udp : :* udp : :* udp : :* /root]# Domyœlnie (bez parmetrów) netstat poka e wszyskie nawi¹zane po³¹czenia dla socketów sieci i domeny. Oznacza to, e zobaczymy nie tylko po³¹czenia, które dzia³aj¹ przez sieæ, ale tak e komunikacjê miêdzy procesami (co z punktu widzenia monitorowania bezpieczeñstwa nie jest u yteczne). Tak wiêc w komendzie wywo³anej powy ej poprosiliœmy netstat, aby pokazal nam wszystkie porty (-a) te, które nas³uchuj¹ i te po³¹czone TCP (-t) i UDP (-u). Kazaliœmy programowi netstat, aby nie marnowa³ czasu na rozpoznawanie nazw hostów z adresów IP (-n). W danych wyjœciowych programu netstat ka da linia przedstawia port sieciowy TCP, albo UDP, co jest oznaczone w pierwszej kolumnie. Kolumna Rec-Q (kolejka odbierania) pokazuje liczbê bajtów odebranych przez j¹dro, ale nieprzeczytanych przez proces. Nastêpna kolumna, Send-Q, pokazuje liczbê bajtów wys³anych do odbiorcy, ale niepotwierdzonych. Czwarta, pi¹ta i szósta kolumna s¹ najbardziej interesuj¹ce, jeœli chodzi o bezpieczeñstwo. Kolumna Local Address mówi nam o adresie IP naszego serwera i numerze portu. Pamiêtaj, e Twój serwer rozpoznaje samego siebie jako , oraz jako normalny adres IP. W przypadku posiadania wielu kart sieciowych, ka dy port, na którym odbywa siê nas³uchiwanie ujawni nam dwa interfejsy, czyli dwa ró ne adresy IP. Numer portu oddzielony jest od adresu IP dwukropkiem W powy szym przyk³adzie, jedno urz¹dzenie Ethernet ma adres IP , a po³¹czenie PPP ma adres (Twój adres IP zale y od Twoich ustawieñ). Pi¹ta kolumna, oregin Address, okreœla drug¹ stronê po³¹czenia. W przypadku portu, na którym nas³uchiwane s¹ po³¹czenia wartoœæ tej kolumny wynosi :*. Ten adres IP nic nie oznacza, poniewa nadal czekamy, a jakiœ zdalny host siê z nami po³¹czy. Szósta kolumna przedstawia stan po³¹czenia. Na stronie man polecenia netstat mo na znaleÿæ wszystkie mo liwe stany. Najczêœciej spotykanymi s¹: LISTEN i ESTABLISHED. Stan LISTEN oznacza, e na danym porcie znajduje siê proces, który nas³uchuje i jest gotowy do przyjêcia nowych po³¹czeñ. Stan ESTABLISHED oznacza, e po³¹czenie pomiêdzy klientem i serwerem zosta³o nawi¹zane. Zagadnienia bezpieczeñstwa i program netstat Widz¹c listê wszystkich dostêpnych po³¹czeñ, mo esz wytworzyæ sobie obraz tego, co system robi. Powinieneœ umieæ wyjaœniæ i uzasadniæ wszystkie wypisane porty. Jeœli Twój system nas³uchuje na porcie, którego nie jesteœ w stanie wyjaœniæ, powinno to wzbudziæ Twoje podejrzenia. Jeœli u ywa³eœ swoich komórek pamiêciowych do innych celów i nie zapamiêta³eœ us³ug i ich numerów portów, mo esz sprawdziæ te informacje w pliku /etc/services.

7 Rozdzia³ 11: Zabezpieczanie pojedynczego serwera 257 Niektóre us³ugi jednak (najczêœciej te, które u ywaj¹ portmappera) nie maj¹ ustawionych numerów portów, ale s¹ prawid³owymi us³ugami. Aby sprawdziæ, jaki proces jest pod³¹czony do portu, u yj z poleceniem netstat opcji p. Zwracaj uwagê na dziwne i niespotykane procesy u ywaj¹ce sieci. Na przyk³ad mo esz byæ pewien, e dzieje siê coœ dziwnego, jeœli na porcie sieciowym nas³uchuje pow³oka BASH. Wreszcie, pamiêtaj, e interesuje Ciê jedynie port przeznaczenia po³¹czenia mówi on, do której us³ugi siê ³¹czymy i czy jest ona dozwolona. Niestety, netstat nie mówi jawnie, od kogo pochodzi po³¹czenie, ale mo emy siê tego ³atwo domyœliæ. Oczywiœcie, najlepsz¹ metod¹ okreœlenia, od kogo i gdzie jest skierowane po³¹czenie jest zaznajomienie siê z uruchamianymi aplikacjami i u ywanymi przez nie numerami portów. Generalnie stosuje siê zasadê, e strona, której numer portu jest wiêkszy od 1024 to nadawca po³¹czenia. Ta regu³a naturalnie nie stosuje siê do us³ug dzia³aj¹cych normalnie na portach wiêkszych od 1024, na przyk³ad X Windows dzia³a na porcie Wy³¹czanie us³ug Jednym z celów uruchamiania polecenia netstat jest okreœlenie, jakie us³ugi s¹ w³¹czone na Twoich serwerach. U³atwianie instalacji systemu Linux tak, aby by³ gotowy do dzia³ania zaraz po skopiowaniu go na dysk, wymusi³o koniecznoœæ wprowadzenia wielu ustawieñ domyœlnych, które nie s¹ bezpieczne, tak wiêc œledzenie tego, które us³ugi s¹ uruchomione jest bardzo wa ne. Gdy próbujesz okreœliæ, które us³ugi maj¹ zostaæ, a które powinny byæ wy³¹czone, to odpowiedz sobie na nastêpuj¹ce pytania: 1. Czy potrzebna mi ta us³uga? OdpowiedŸ na to pytanie jest bardzo wa na. W wiêkszoœci sytuacji powinieneœ dojœæ do tego, e musisz wy³¹czyæ wiêkszoœæ domyœlnie uruchamianych us³ug. Na przyk³ad, samodzielny serwer nie powinien potrzebowaæ uruchamiania N S. 2. Jeœli potrzebna mi jest dana us³uga, to czy jej domyœlna konfiguracja jest bezpieczna? To pytanie tak e pomo e Ci wyeliminowaæ niektóre us³ugi jeœli nie s¹ one bezpieczne i nie mo na ich uczyniæ bezpiecznymi, to nale y je wy³¹czyæ. Na przyk³ad, us³uga Telnet jest dobrym kandydatem do szybkiego usuniêcia, poniewa przesy³a ona przez sieæ niezaszyfrowane has³a. 3. Czy oprogramowanie systemowe wymaga uaktualnienia? Ka dy program, znajduj¹cy siê na przyk³ad na serwerze Web czy TP, od czasu do czasu wymaga uaktualnienia. Jest tak, poniewa z czasem dodawane s¹ nowe funkcje oraz pojawiaj¹ siê nowe problemy zwi¹zane z bezpieczeñstwem. Pamiêtaj wiêc, aby œledziæ rozwój oprogramowania serwera i w razie czego jak najszybciej instalowaæ uaktualnienia. Wy³¹czanie us³ug korzystaj¹cych z inetd i xinetd Aby wy³¹czyæ us³ugê, która jest uruchamiana przez program xinetd, po prostu zmieñ plik konfiguracyjny znajduj¹cy siê w katalogu /etc/xinetd tak, aby zmienna disable

8 258 LINUX - ADMINISTRACJA - KURS PODSTAWOWY mia³a wartoœæ Yes. Jeœli u ywasz programu inetd, to edytuj plik /etc/inetd.conf i skomentuj us³ugê, któr¹ chcesz wy³¹czyæ. Aby oznaczyæ us³ugê jako komentarz, na pocz¹tku linii dodaj hasz (#). Wiêcej informacji o xinetd i inetd znajdziesz w rozdziale 9. Pamiêtaj o wys³aniu do programu inetd sygna³u HUP oraz sygna³u SIGUSR2 do programu xinetd, aby dokonane zmiany zosta³y uwzglêdnione. Jeœli u ywasz sytemu Red Hat Linux, to mo esz tak e wpisaæ poni sze polecenie: /root]# /etc/rc.d/init.d/xinetd reload Wy³¹czanie us³ug spoza inetd Jeœli us³uga nie jest uruchamiana przez inetd, to prawdopodobnie obs³uguje j¹ proces uruchamiany podczas rozruchu systemu. Najprostszym sposobem na jej zatrzymanie jest zmienienie ³¹cza symbolicznego. WejdŸ do katalogu /etc/rc.d/ i znajdÿ w jednym z katalogów rc*.d ³¹cza, które wskazuj¹ na skrypt uruchomieniowy (wiêcej informacji o skryptach uruchomieniowych znajdziesz w rozdziale 7). Zmieñ nazwê ³¹cza tak, aby zaczyna³o siê od X, zamiast od S. Jeœli zdecydujesz siê na ponowne w³¹czenie us³ugi, wystarczy po prostu z powrotem zmieniæ nazwê ³¹cza tak, aby zaczyna³a siê od S. Jeœli zmieni³eœ nazwê skryptu uruchomieniowego i chcesz zatrzymaæ obecnie dzia³aj¹cy proces, to u yj polecenia ps w celu odnalezienia identyfikatora procesu, a nastêpnie polecenia kill w celu zakoñczenia procesu. Na przyk³ad, oto polecenia koñcz¹ce proces portmap oraz to, co pojawi siê na ekranie: /root]# ps auxw grep portmap bin ? S Jul08 0:00 portmap root pts/0 S 01:55 0:00 grep portmap ZAUWA : Jak zawsze, b¹dÿ pewny, jaki proces wy³¹czasz, zw³aszcza na serwerze przemys³owym. Uwaga o us³udze syslogd Jedn¹ z us³ug spoza inetd, która pojawi siê po wykonaniu polecenia netstat i któr¹ mo na bêdzie bezpiecznie zignorowaæ jest syslogd. Us³uga ta jest tradycyjnie skonfigurowana na pod³¹czanie siê do portu sieciowego i nas³uchiwanie wiadomoœci do zarejestrowania. Ze wzglêdu na niebezpieczeñstwo rejestrowania losowych wiadomoœci przychodz¹cych z sieci, programiœci dodali mechanizm dzia³aj¹cy w ten sposób, e syslogd rejestruje wiadomoœci od innych hostów jedynie wtedy, gdy uruchomimy go z opcj¹ r. Domyœlnie syslogd nie jest uruchamiany z t¹ opcj¹, a wiêc mo esz go bezpiecznie zostawiæ w pamiêci. MONITOROWANIE SYSTEMU Proces zacieœniania bezpieczeñstwa na Twoim serwerze nie ma jedynie na celu zabezpieczenia serwera, daje on Ci tak e mo liwoœæ doskona³ego zaobserwowania, jak

9 Rozdzia³ 11: Zabezpieczanie pojedynczego serwera 259 powinno wygl¹daæ normalne dzia³anie Twojego serwera. Gdy bêdziesz wiedzia³, jak serwer powinien siê zachowywaæ, to wszelkie nieprawid³owoœci bêd¹ Ci siê rzucaæ w oczy (np. jeœli podczas konfigurowania serwera wy³¹czy³eœ us³ugê Telnet, a w rejestrze widzisz wpis tej us³ugi, to coœ jest nie tak!). Istniej¹ komercyjne pakiety do monitoringu systemu, na które warto zwróciæ uwagê, ale dyskusjê o ich mo liwoœciach pozostawiê czasopismom takim jak Network World czy PC Week. Tutaj spojrzymy na ró norakie inne doskona³e narzêdzia pomagaj¹ce w monitorowaniu systemu, z których czêœæ jest zawarta we wszystkich dystrybucjach systemu Linux, a czêœæ nie, ale za to wszystkie s¹ darmowe i ³atwe do dostania. Najlepsze wykorzystywanie syslog W rozdziale 9 omówiliœmy program syslog, który zapisuje wiadomoœci od ró nych programów do zestawu plików tekstowych. Prawdopodobnie ju widzia³eœ, jak wygl¹daj¹ wiadomoœci, które zapisuje syslog. Zawieraj¹ one wiadomoœci odnoœnie bezpieczeñstwa, np. kto siê zalogowa³ do systemu, kiedy itd. Jak mo esz sobie wyobraziæ, mo liwa jest analiza tych plików rejestru, aby otrzymaæ informacje o u ywaniu us³ug systemowych. Dane te mog¹ tak e wskazywaæ na podejrzane dzia³ania, na przyk³ad dlaczego host crackerlamer.nie.maj¹cy.nic.lepszego.do.roboty wysy³a do nas tak wiele ¹dañ w tak krótkim okresie czasu? Czego on szuka? A mo e znalaz³ dziurê w systemie? Przechowywanie plików rejestru Okresowe sprawdzanie plików rejestru systemu jest wa n¹ czêœci¹ utrzymywania bezpieczeñstwa. Niestety, przegl¹danie ca³odziennego zestawu wiadomoœci jest bardzo czasoch³onnym i niezwykle nudnym zajêciem, które mo e w najlepszym przypadku ujawniæ kilka wa nych zdarzeñ. Aby wymazaæ niepotrzebne wpisy, napisz za pomoc¹ jêzyka skryptowego (np. Perl) ma³y skrypcik, który bêdzie analizowa³ pliki rejestru. Dobrze zaprojektowany skrypt dzia³a w taki sposób, e odrzuca wszystkie zdarzenia, które uwa ane s¹ za normalne, a pokazuje wszystkie inne. Mo e to zredukowaæ tysi¹ce wpisów rejestru z ca³odziennej pracy systemu do kilkunastu. Jest to efektywna metoda wykrywania prób w³amania i prawdopodobnych luk w systemie bezpieczeñstwa. Czasem mo na siê trochê zabawiæ, obserwuj¹c dzieciaki, próbuj¹ce nieskutecznie w³amaæ siê do naszego systemu za pomoc¹ skryptów. Sortowanie wpisów rejestru Niestety, analiza plików rejestru mo e nie byæ wystarczaj¹ca. Jeœli ktoœ w³amie siê do Twojego systemu, to mo liwe, e wykasuje Twoje pliki rejestru co oznacza, e Twoje cudowne skrypty nie bêd¹ w stanie nic Ci powiedzieæ. Aby rozwi¹zaæ ten problem, mo na przeznaczyæ jeden komputer w sieci do przechowywania plików rejestru. Skonfiguruj swój plik /etc/syslog.conf, aby wszystkie wiadomoœci by³y wysy³ane do jakiegoœ konkretnego hosta, a ten host skonfiguruj do nas³uchiwania jedynie na porcie

10 260 LINUX - ADMINISTRACJA - KURS PODSTAWOWY syslog (514). W wiêkszoœci przypadków powinno to byæ wystarczaj¹ce do wy³apania dowodów wszelkich z³ych dzia³añ. Jeœli naprawdê masz obsesjê na punkcie bezpieczeñstwa, mo esz pod³¹czyæ przez port szeregowy do hosta zapisuj¹cego wiadomoœci komputer pracuj¹cy w systemie DOS i za pomoc¹ pakietu do emulacji terminala, takiego jak Telix, zapisywaæ wszystkie wiadomoœci wysy³ane do tego hosta (mo esz tak e u yæ innego komputera pracuj¹cego w systemie Linux, u ywaj¹cego programu minicom w trybie rejestrowania nie pod³¹czaj jednak tego drugiego komputera do sieci!!!). Skonfiguruj wtedy plik /etc/syslog.conf na dedykowanym hoœcie do wysy³ania wszystkich wiadomoœci na urz¹dzenie /dev/ttys0 (COM1) lub /dev/ttys1 (COM2), w zale noœci od u ywanego portu. Nie pod³¹czaj oczywiœcie komputera pracuj¹cego w DOSie do sieci. W ten sposób, nawet jeœli Twój host przeznaczony do rejestrowania te zostanie zaatakowany, to pliki rejestru nie bêd¹ zniszczone bêd¹ one bezpiecznie sobie siedzieæ w systemie DOS, na który nie mo na siê zalogowaæ bez adresu fizycznego. Jeœli chcesz uzyskaæ najwy szy poziom monitoringu, to pod³¹cz do komputera DOS-owego przez port równoleg³y drukarkê i skonfiguruj pakiet emulacji terminala do powtarzania wszystkiego, co zostanie odebrane z portu szeregowego na port równoleg³y. Jeœli nawet wysi¹dzie wtedy komputer pracuj¹cy w DOSie, albo zostanie on w jakiœ sposób zaatakowany, to bêdziesz mia³ wszystkie wiadomoœci rejestru na papierze (zauwa, e powa nym minusem posiadania rejestru na papierze jest to, e nie mo esz odfiltrowaæ niepotrzebnych wiadomoœci. Jeœli wybierzesz taki sposób zabezpieczenia, to pamiêtaj o przechowywaniu rejestru tak e w wersji elektronicznej). PODPOWIED : Rozwa tak e zainstalowanie pakietu takiego jak swatch, który mo e Ciê alarmowaæ w razie pojawienia siê wpisu rejestru, który oznacza k³opoty. Wiêcej o tym programie mo esz siê dowiedzieæ na stronie: Monitorowanie u ywanego pasma sieci za pomoc¹ MRTG Monitorowanie iloœci pasma, u ywanego na Twoich serwerach pozwala na uzyskanie bardzo u ytecznych informacji. Najpraktyczniejszym zastosowaniem jest sprawdzenie, czy serwery nie s¹ za wolne i czy nie wymagaj¹ ulepszenia. Pokazuj¹c poziom obci¹ enia zarz¹dowi Twojej firmy powinieneœ bez problemu uzasadniæ tê potrzebê. Mo esz tak e przedstawiæ dane w postaci grafu przedstawiciele zarz¹du uwielbiaj¹ grafy! Innym po ytecznym aspektem monitorowania u ywanego pasma sieci jest identyfikacja w¹skich garde³ w systemie, co pomo e Ci w lepszy sposób rozk³adaæ obci¹ enie systemu. Ale najwa niejszym aspektem tego dzia³ania jest okreœlenie, kiedy sprawy nabieraj¹ z³ego obrotu. Gdy zainstalujesz pakiet MRTG (Multi Router Traffic Grapher, dostêpny pod adresem: monitoruj¹cy pasmo, to szybko wyrobisz sobie kryteria, co jest normalne w Twojej sieci. Nag³y spadek lub wzrost obci¹ enia jest czymœ, co nale y zbadaæ. SprawdŸ wtedy pliki rejestru oraz pliki konfiguracyjne w poszukiwaniu dziwnych wpisów.

11 Rozdzia³ 11: Zabezpieczanie pojedynczego serwera 261 COPS Narzêdzie COPS (Computer Oracle Password System) dostarcza prostej i zautomatyzowanej metody sprawdzania nietypowych ustawieñ systemu. Takie sprawdzanie zawiera poszukiwanie w katalogach domowych programów SetUID nietypowych ustawieñ pozwoleñ, plików konfiguracyjnych, które ods³aniaj¹ Twój system œwiatowi zewnêtrznemu bez autoryzacji, itd. Jedn¹ z najwa niejszych funkcji programu COPS jest to, e jest on zaprojektowany do automatycznego uruchamiania za pomoc¹ programu cron (wiêcej o cron w rozdziale 9) ka dej nocy. Raport, jeœli jest w ogóle co raportowaæ, jest wysy³any do Ciebie poczt¹ elektroniczn¹. Najnowsz¹ wersjê programu COPS mo na œci¹gn¹æ z lokacji: ftp://ftp.cert.org/pub/ tools. TripWire TripWire, który obecnie jest pakietem komercyjnym, posiada doœæ chore podejœcie do bezpieczeñstwa: jeœli cokolwiek siê zmienia, to TripWire Ciê o tym powiadamia. Takie podejœcie jednak zmniejsza szansê postawienia sobie przez kogoœ tylnej furtki lub bomby zegarowej w Twoim systemie. TripWire generuje i zapisuje w zakodowanym formacie sumê kontroln¹ MD5 dla ka dego pliku w systemie. Gdy chcesz sprawdziæ, czy coœ siê zmieni³o, to mo esz porównaæ zapisane sumy z nowo wyliczonymi sumami kontrolnymi wszystkich plików w systemie. Wszystkie zmiany bêd¹ Ci pokazane. Sposób u ycia tego programu powinien byæ nastêpuj¹cy: instalujemy system i konfigurujemy go do pod³¹czenia do sieci. Przed samym pod³¹czeniem uruchamiamy program TripWire, aby wygenerowa³ i zapisa³ sumy kontrolne. Mo esz byæ spokojny o ich listê, jest ona zakodowana i zapisana na dysku. U ywanie programu TripWire niestety jest doœæ czasoch³onne, ale oprócz od³¹czenia systemu od sieci, trudno jest lepiej zabezpieczyæ system. SATAN SATAN (System Administrators Tool or Analyzing Networks narzêdzie administratorów systemu do analizy sieci) zosta³o wypuszczone i spopularyzowa³o siê w po³owie lat 90. na fali sugestii prasowych, e jest to zestaw narzêdzi hackerów. Sam autor, Dan armer, tak e deklarowa³, e w mniejszym lub wiêkszym stopniu by³ to zestaw narzêdzi hackerów, ale przeznaczony raczej dla administratorów systemu, a nie dla szkodników. SATAN dzia³a przez sprawdzanie sieci w poszukiwaniu potencjalnych dziur w zabezpieczeniach. Program ten jest szczególnie interesuj¹cy, poniewa mo e dzia³aæ z obu stron: wewn¹trz sieci (dla Ciebie) i z zewn¹trz (przeciwko Tobie). Gdy program jest uruchamiany z zewn¹trz, jest efektywnym narzêdziem do ujawniania luk w firewallach, gdy natomiast uruchamiany go z hosta znajduj¹cego siê wewn¹trz sieci, to mo emy w ³atwy sposób wykazaæ s³aboœæ wewnêtrznych zabezpieczeñ.

12 262 LINUX - ADMINISTRACJA - KURS PODSTAWOWY Pomimo e SATAN jest doœæ starym programem i nie rozpoznaje wielu z nowoczesnych metod atakowania, to robi on coœ, co mo na okreœliæ jako przekrêæ klamkê, aby sprawdziæ, czy siê otworzy, co jest niemniej wa ne. Powinieneœ z góry za³o yæ, e inni spróbuj¹ u yæ tego programu przeciwko Tobie, sprawdÿ wiêc za pomoc¹ tego programu, czy Twój system ma jakieœ s³abe punkty i napraw je najszybciej, jak to mo liwe. Podobnie jak COPS, pogram SATAN mo na znaleÿæ pod adresem ftp://ftp.cert.org/ pub/tools. POMOCNE STRONY INTERNETOWE I LISTY DYSKUSYJNE Podobnie jak w przypadku TCP/IP, dostêpnych jest o wiele wiêcej informacji na temat bezpieczeñstwa sieci, ni mo emy opisaæ w tym rozdziale. Najlepszym sposobem bycia ca³y czas na bie ¹co jest regularne odwiedzanie stron internetowych i czytanie list dyskusyjnych zajmuj¹cych siê tym tematem. Mo na tam znaleÿæ regularnie pojawiaj¹ce siê og³oszenia oraz programy. CERT Pierwsz¹ i najlepsz¹ stron¹, na której mo na znaleÿæ rzetelne i regularne informacje o bezpieczeñstwie systemu jest strona Computer Emergency Response Team (CERT): Pojawiaj¹ siê tu czêste og³oszenia i narzêdzia do zabezpieczania sieci. Jeszcze bardziej imponuj¹ca jest mo liwoœæ telefonicznego kontaktu z CERT, aby znaj¹cy siê na rzeczy ludzie pomogli Ci w radzeniu sobie z atakami na Twoj¹ sieæ. Informacje na temat kontaktu telefonicznego znajduj¹ siê na stronie CERT. Mo esz tak e przy³¹czyæ siê tutaj do listy dyskusyjnej comp.security.announce oraz do listy pocztowej CERT, aby otrzymywaæ og³oszenia od CERT. Rzadko zdarza siê, aby pojawi³y siê wiêcej ni dwa og³oszenia na miesi¹c, nie martw siê wiêc o zapchanie Twojej, pewnie ju pe³nej skrzynki, dodatkowymi listami. BugTraq Innym dobrym Ÿród³em informacji jest lista BugTraq. Lista ta ma doœæ du y ruch, ale poniewa wiadomoœci s¹ klasyfikowane, to nie musisz siê martwiæ o bezu yteczne spamy zajmuj¹ce Twoj¹ skrzynkê. Dyskusje nie s¹ konkretnie o bezpieczeñstwie, ale raczej o powa nych b³êdach, które maj¹ wp³yw na wszystkie typy systemów. Jako administrator systemu, znajdziesz tutaj wiele u ytecznych informacji. Informacje na temat przy³¹czenia siê do BugTraq mo na znaleÿæ na stronie Znajdziesz tam tak e archiwum poprzednich dyskusji. Rootshell Strona ostatnio zdobywa coraz wiêksz¹ popularnoœæ ze wzglêdu na liczbê dziur w bezpieczeñstwie, jakie s¹ tam codziennie og³aszane. Nie

13 Rozdzia³ 11: Zabezpieczanie pojedynczego serwera 263 prowadzi ona listy dyskusyjnej, ale pojawia siê na niej od 30 do 40 zagadnieñ dotycz¹cych bezpieczeñstwa wszystkich systemów operacyjnych miesiêcznie. Wiele raportów zawiera przyk³adowe narzêdzia, które pozwalaj¹ Ci sprawdziæ, czy Twój system jest zabezpieczony. Security ocus Podobnie do Rootshell, Security ocus (http://www.securityfocus.com) jest w pe³ni jawn¹ stron¹ na temat zagadnieñ bezpieczeñstwa wszystkich systemów operacyjnych. Jest ona prowadzona w sposób aktywny; nowe informacje pojawiaj¹ siê niemal codziennie. Zawiera ona tak e ³¹cza do innych stron o tej tematyce. INNE ZAGADNIENIA BEZPIECZEÑSTWA Zanim przejdziemy do nastêpnego rozdzia³u, pragnê przedstawiæ te zagadnienia zwi¹zane z bezpieczeñstwem, które nie maj¹ nic wspólnego z systemem Linux, ale które sprawiaj¹ i zawsze bêd¹ sprawia³y problem. Pierwsze to bezpieczeñstwo przez tajemnicê. Te s³owa opisuj¹ zachowanie ludzi, którzy naiwnie myœl¹, e dziêki utrzymywaniu w tajemnicy swojego systemu albo jakichœ dzia³añ ich system jest bezpieczny. Jest to po prostu nieprawda. Programy mog¹ byæ dekompilowane, co mo e dostarczyæ wiêcej informacji o wnêtrzu systemu sieciowego ni chcielibyœmy ujawniæ. Klasycznym przyk³adem tego, e bezpieczeñstwo przez tajemnicê nie dzia³a jest PGP (Preety Good Privacy ca³kiem niez³a prywatnoœæ, /www.pgp.com). Poniewa jego kod i algorytmy zosta³y ujawnione œwiatu i sprawdzone przez ekspertów w dziedzinie kryptografii, to PGP jest uwa any za najbezpieczniejsz¹ metodê przechowywania informacji. aden inny system kryptograficzny nie osi¹gn¹³ jeszcze takiego poziomu zaufania. Drugim zagadnieniem jest in ynieria spo³eczna. Jest to zjawisko, w którym przysz³y w³amywacz u ywa telefonu, zanim podejdzie do klawiatury. Niewiarygodne, jak du o mo na siê dowiedzieæ wykonuj¹c kilka telefonów, podaj¹c siê za przedstawiciela w³adz i wyci¹gaj¹c od nic nie podejrzewaj¹cych ludzi informacje. Ta technika jest zazwyczaj u ywana przez reporterów, chc¹cych uzyskaæ informacje o jakimœ wydarzeniu. In ynieria spo³eczna dzia³a tak e do wyci¹gania hase³, informacji o infrastrukturze sieciowej, systemach operacyjnych, itd. Jedynym sposobem na zapobie enie naruszeniu przez in ynieriê spo³eczn¹ bezpieczeñstwa Twojej sieci jest pouczenie u ytkowników systemu. Powinni oni byæ ostrze eni przed ujawnianiem wa nych informacji osobie pytaj¹cej o nie przez telefon. Zasady nie musz¹ byæ skomplikowane, ale efektywne, na przyk³ad: Jeœli ktokolwiek pyta o Twoje has³o, niezw³ocznie zg³oœ to administratorowi. Ostatnim zagadnieniem jest bezpieczeñstwo fizyczne. Polega ono na zabezpieczeniu Twoich komputerów przez bezpoœrednim niepowo³anym dostêpem. Jest to konieczne, poniewa osoba, która ma fizyczny dostêp do komputera mo e zrobiæ z nim, co tylko zechce od prostego dzia³ania, polegaj¹cego na wy³¹czeniu g³ównego serwera (potencjalnie zabójczy krok w œwiecie serwerów internetowych) do bardziej wyszukanego

14 264 LINUX - ADMINISTRACJA - KURS PODSTAWOWY dzia³ania, polegaj¹cego na za³o eniu pluskwy na ³¹czu sieciowym, co umo liwia monitorowane ca³ego ruchu w sieci, kradzie hase³, itd. Oczywiœcie, oba te przypadki s¹ ekstremalne. Realny atak mo e polegaæ na tym, e ktoœ mo e próbowaæ uruchomiæ system z dyskietki rozruchowej pod³¹czaj¹c Twój g³ówny system plików, a nastêpnie tworz¹c dla siebie konto, aby mo na by³o póÿniej uzyskaæ zdalny dostêp do systemu. Jest tak e prostszy scenariusz: nagle mo e siê okazaæ, e Twój system nie posiada pamiêci RAM albo nowo zakupionych (czytaj: drogich) procesorów. Mój punkt widzenia jest taki: mo esz posiadaæ najwy szy poziom bezpieczeñstwa elektronicznego, ale niepowo³ana osoba, posiadaj¹ca fizyczny dostêp do Twojego komputera mo e z ³atwoœci¹ namieszaæ w systemie. Chroñ wiêc swoje maszyny! PODSUMOWANIE Bezpieczeñstwo jest jednym z tych tematów, o których nigdy nie mo na powiedzieæ wystarczaj¹co du o. Podczas pisania tego rozdzia³u rozwa a³em poruszenie wielu innych tematów, które s¹ daleko poza zakresem tej ksi¹ ki. Omówienie tych tematów wymaga³oby jednak powiêkszenia tej ksi¹ ki o wiele dodatkowych rozdzia³ów. Nie rezygnuj z przyjmowania aktywnej postawy w badaniu zagadnieñ bezpieczeñstwa Twojego systemu. Jest to niesamowicie czasoch³onne zajêcie, ale nie mo e ono byæ zignorowane w erze z³o onych sieci i systemów operacyjnych. Jeœli Twoje œrodowisko jest podobne do typowego w dzisiejszych czasach, to prawdopodobnie posiadasz komputery pracuj¹ce na kilku ró nych systemach operacyjnych; musisz zapewniæ bezpieczeñstwo dla wszystkich.

Opcje dostêpu zdalnego

Opcje dostêpu zdalnego Rozdzia³ 32 Nowa funkcja! Tworzenie po³¹czenia pulpitu zdalnego z innym komputerem 892 Nowa funkcja! U ywanie Pod³¹czania pulpitu zdalnego 899 Dostêp zdalny poprzez Wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) 912 ¹czenie

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Wstêp...XIII Rozdzia³: 1 Wprowadzenie do sieci... 1. Rozdzia³: 3 Konfigurowanie sprzêtu sieciowego... 31

Spis treœci. Wstêp...XIII Rozdzia³: 1 Wprowadzenie do sieci... 1. Rozdzia³: 3 Konfigurowanie sprzêtu sieciowego... 31 Spis treœci Spis treœci Wstêp...XIII Rozdzia³: 1 Wprowadzenie do sieci... 1 Historia....................................................... 1 Sieci TCP/IP.....................................................

Bardziej szczegółowo

Przywracanie systemu po awarii

Przywracanie systemu po awarii Rozdzia³ 25 Po awarii: ocena zniszczeñ 718 Korzystanie z zaawansowanych opcji rozruchowych 719 Usuwanie b³êdów konfiguracji za pomoc¹ Przywracania systemu 722 Dokonywanie napraw za pomoc¹ Konsoli odzyskiwania

Bardziej szczegółowo

Elementarz Internetu. Czêœæ IV: FTP i Usenet

Elementarz Internetu. Czêœæ IV: FTP i Usenet NA CD NEWSY Z OK ADKI FIRMA MAGAZYN PROGRAMY WARSZTAT Elementarz Internetu Czêœæ IV: FTP i Usenet W poprzednim odcinku uzupe³niliœmy wiadomoœci na temat poczty elektronicznej i przegl¹darki WWW. Pora opisaæ

Bardziej szczegółowo

Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP. Sposób na ograniczenie kosztów dla firm i instytucji

Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP. Sposób na ograniczenie kosztów dla firm i instytucji 2 VoIP SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP 4 5 ISBN 978-83-60516-33-1 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Telefonia internetowa: gdzie jesteœmy? 6 10 Wydawca:

Bardziej szczegółowo

www.kurspozycjonowania.pl

www.kurspozycjonowania.pl Darmowy Kurs Pozycjonowania pozwoli Ci posi¹œæ w 14 dni wiedzê dziêki której Twoja strona zdobêdzie pierwsze miejsce w wyszukiwarce i wreszcie zacznie dla ciebie zarabiaæ! W kursie zebra³em dla Ciebie

Bardziej szczegółowo

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê.

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê. Warunkiem koniecznym dla zaistnienia gotowoœci jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowej. Bez dostêpu do globalnego systemu komunikacyjnego, adna spo³eczeñstwo nie bêdzie mog³o uczestniczyæ

Bardziej szczegółowo

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii 2 VoIP OPERATORZY, US UGI, SPRZÊT SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-02-7 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz tel.

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej 2 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-08-9 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Technologia informacyjna dla ka dego

Technologia informacyjna dla ka dego Technologia informacyjna dla ka dego PODRÊCZNIK Szko³y ponadgimnazjalne Aleksander Bremer Miros³aw S³awik Technologia informacyjna dla ka dego PODRÊCZNIK Szko³y ponadgimnazjalne Redakcja Iwona Strzelczyk

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50 Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50 Instrukcja obs³ugi (wydanie luty 2005) Copyright 2005 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Zabrania siê reprodukowania jakiejkolwiek czêœci niniejszej publikacji,

Bardziej szczegółowo

Small Business Server 2008 PL. Instalacja, migracja i konfiguracja

Small Business Server 2008 PL. Instalacja, migracja i konfiguracja Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Kampania wyborcza. Strategia sukcesu

Kampania wyborcza. Strategia sukcesu Kampania wyborcza Strategia sukcesu Sergiusz TRZECIAK Kampania wyborcza Strategia sukcesu Przewodnik dla kandydatów i sztabów wyborczych Zysk i S-ka Wydawnictwo Copyright by Sergiusz Trzeciak ISBN 83-7298-821-8

Bardziej szczegółowo

Informacje dla u ytkowników aparatów do miareczkowania oraz pomiaru ph, gêstoœciomierzy i refraktometrów

Informacje dla u ytkowników aparatów do miareczkowania oraz pomiaru ph, gêstoœciomierzy i refraktometrów Informacje dla u ytkowników aparatów do miareczkowania oraz pomiaru ph, gêstoœciomierzy i refraktometrów 10 Spis treœci Raporty klientw Automatyczne analizy wody 2 Rozwi¹zania dla klientów Dwufunkcyjne

Bardziej szczegółowo

ABC internetu. Wydanie VII

ABC internetu. Wydanie VII Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

JAK PROMOWAÆ NGO PRAKTYCZNY PORADNIK PROMOCJI DLA MA YCH ORGANIZACJI POZARZ DOWYCH

JAK PROMOWAÆ NGO PRAKTYCZNY PORADNIK PROMOCJI DLA MA YCH ORGANIZACJI POZARZ DOWYCH JAK PROMOWAÆ NGO PRAKTYCZNY PORADNIK PROMOCJI DLA MA YCH ORGANIZACJI POZARZ DOWYCH Poradnik powsta³ w ramach projektu AKADEMIA PROMOCJI NGO, który zosta³ zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandiê,

Bardziej szczegółowo

NR 6 CZERWIEC 2010 strona 1 NR 6 CZERWIEC 2010. informatyki œledczej. Napisz do nas. Magazyn. informatyki œledczej. redakcja@mediarecovery.

NR 6 CZERWIEC 2010 strona 1 NR 6 CZERWIEC 2010. informatyki œledczej. Napisz do nas. Magazyn. informatyki œledczej. redakcja@mediarecovery. NR 6 CZERWIEC 2010 strona 1 NR 6 CZERWIEC 2010 Magazyn informatyki œledczej Zmiany na rynku computer forenscic Hakerzy skazani Notowana na nowojorskiej gie³dzie Guidance Software za ponad 12 milionów dolarów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n35

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n35 Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n35 Instrukcja obs³ugi (wydanie luty 2005) Copyright 2005 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Zabrania siê reprodukowania jakiejkolwiek czêœci niniejszej publikacji,

Bardziej szczegółowo

Dodatkowo zaobserwowaæ mo na wzrost przeciêtnego

Dodatkowo zaobserwowaæ mo na wzrost przeciêtnego Zaawansowane techniki informatyczne wspomagaj¹ce podejmowanie decyzji na podstawie analizy zgromadzonych danych Grzegorz Migut Analiza danych i CRM przegl¹d zastosowañ Ka da organizacja jest w olbrzymim

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwi¹zañ dla Microsoft Office Sharepoint Server SPIS TREŒCI: Absence and Timesheet Management Application (ATMA) Aplikacja obs³ugi dokumentów dzia³u BHP i Ochrony Œrodowiska Aplikacja obs³ugi

Bardziej szczegółowo

Kwiecieñ 2013 702P01436. WorkCentre 5019/5021 Dodatek dotycz¹cy sieci

Kwiecieñ 2013 702P01436. WorkCentre 5019/5021 Dodatek dotycz¹cy sieci Kwiecieñ 2013 702P01436 2013 Xerox Corporation. Wszystkie prawa zastrze one. XEROX, XEROX oraz Design s¹ znakami handlowymi Xerox Corporation na terenie Stanów Zjednoczonych i/lub innych krajów. Microsoft,

Bardziej szczegółowo

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3 BAROMETR REGIONALNY 59 DOŒWIADCZENIA W WYKORZYSTANIU NARZÊDZI MARKETINGU W PRZEDSIÊBIORSTWACH W PROGRAMIE EQUAL SYSTEM PRZECIWDZIA ANIA POWSTAWANIU BEZROBOCIA NA TERENACH S ABO ZURBANIZOWANYCH mgr Agnieszka

Bardziej szczegółowo

W tym dokumencie: 1 Wprowadzenie ataki na aplikacje. 2 Application Intelligence ochrona przed zagro eniami nowej generacji 3 Warstwy sieci i

W tym dokumencie: 1 Wprowadzenie ataki na aplikacje. 2 Application Intelligence ochrona przed zagro eniami nowej generacji 3 Warstwy sieci i W tym dokumencie: 1 Wprowadzenie ataki na aplikacje. 2 Application Intelligence ochrona przed zagro eniami nowej generacji 3 Warstwy sieci i transportu: konieczna podstawa dla technologii Application Intelligence

Bardziej szczegółowo

Uwagi o programowaniu w jêzyku VBA

Uwagi o programowaniu w jêzyku VBA Rozdzia³ 20 Udoskonalanie bazy danych za pomoc¹ kodu VBA Czêœæ VI: Zaawansowane techniki Accessa Rozdzia³ 20: Udoskonalanie bazy danych za pomoc¹ kodu VBA Chocia prost¹ aplikacjê w programie Microsoft

Bardziej szczegółowo

Administracja systemu Windows Sewer 2003

Administracja systemu Windows Sewer 2003 Administracja systemu Windows Sewer 2003 mrat Zadania egzaminacyjne omawiane w tym rozdziale Zarz dzanie zdalne serwerami» Zarz dzanie serwerem przy u yciu programu Remote Assiscance (Pomoc zdalna)» Zarz

Bardziej szczegółowo

Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta. www.zbp.pl

Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta. www.zbp.pl Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta Zawartoœæ: S³owniczek Wstêp Co to znaczy nadmiernie siê zad³u yæ? Kogo dotyczy ten problem? Problem nasycenia kredytami gotówkowymi w Polsce

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: The Tangled Web: A Guide to Securing Modern Web Applications

Tytuł oryginału: The Tangled Web: A Guide to Securing Modern Web Applications Tytuł oryginału: The Tangled Web: A Guide to Securing Modern Web Applications Tłumaczenie: Wojciech Moch ISBN: 978-83-246-4477-3 Original edition copyright 2012 by Michał Zalewski. All rights reserved.

Bardziej szczegółowo

WARTO WIEDZIEÆ, E... INFOTEL 1/2007

WARTO WIEDZIEÆ, E... INFOTEL 1/2007 WARTO WIEDZIEÆ, E......B³yskawiczna ekspansja wideo w internecie zmienia oblicze portali. Wydawcy internetowi coraz wiêcej inwestuj¹ w multimedia i coraz chêtniej mówi¹ o swoich us³ugach telewizja. Teledyski,

Bardziej szczegółowo

4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego

4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego 4. MATERIA NAUCZANIA 4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego 4.1.1. Materia nauczania Definicje Dysk twardy (hard disk drive) to hermetycznie zamkni ty uk ad, sk adaj cy si z dwóch lub

Bardziej szczegółowo

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu. 9355428 Wydanie 3.

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu. 9355428 Wydanie 3. Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu 9355428 Wydanie 3. DEKLARACJA ZGODNO CI My, NOKIA CORPORATION z pe³n± odpowiedzialno ci± o wiadczamy, e produkt TME-3 spe³nia wszystkie wymogi

Bardziej szczegółowo