SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę, montaż i wdrożenie systemu monitoringu wizyjnego CCTV w Ośrodkach Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA (postępowanie nr ZP/PN/D/10/2015)

2 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Miasto Stołeczne Warszawa Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA Samorządowy Zakład Budżetowy, ul. Rozbrat 26, Warszawa adres strony internetowej: 2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 2.1 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisu art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwanej dalej Ustawą. 2.2 Nr postępowania nadany przez Zamawiającego: ZP/PN/D/10/ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 3.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i wdrożenie systemu monitoringu wizyjnego CCTV w Ośrodkach Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA: Ośrodek Rozbrat, ul. Rozbrat 26, Warszawa Ośrodek Solec, ul. Solec 71, Warszawa instalacja zewnętrzna Ośrodek Inflancka, ul. Inflancka 8, Warszawa instalacja wewnętrzna Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz Dokumentacją projektową stanowiącą załącznik nr 8 do SIWZ. Zamawiający wymaga, aby dostarczony w ramach systemu monitoringu wizyjnego CCTV sprzęt wraz z elementami instalacyjnymi był fabrycznie nowy. Zamawiający zaleca dokonania przez Wykonawców, przed złożeniem ofert, wizji lokalnej celem dokładnego zapoznania się z terenem, dotyczącym przedmiotu zamówienia. Miejsce wizji lokalnej: Ośrodek Rozbrat, ul. Rozbrat 26, Warszawa Ośrodek Solec, ul. Solec 71, Warszawa Ośrodek Inflancka, ul. Inflancka 8, Warszawa 3.2 Kod CPV: , , , OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Złożenie oferty obejmującej całość przedmiotu zamówienia stanowi jeden z warunków ważności oferty. 5. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 6. INFORMACJA O OFERTACH WARIANTOWYCH Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 7. WYKONANIE ZAMÓWIENIA PRZY UDZIALE PODWYKONAWCÓW Zgodnie z przepisem art. 36a ust. 1 Ustawy Wykonawca może powierzyć zamówienie Podwykonawcom. 8. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Wymagany termin realizacji zamówienia 45 dni od dnia podpisania umowy

3 9. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 9.1 W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: spełniają warunki zawarte w przepisie art. 22 ust. 1 Ustawy; posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: Wykonawcy spełnią warunek, jeśli posiadają koncesję MSWiA Zabezpieczenia Technicznego posiadają wiedzę i doświadczenie: Wykonawcy spełnią warunek, jeżeli wykażą, że wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej trzy wdrożenia (dostawę wraz z montażem i uruchomieniem) systemu monitoringu IP powyżej 80 kamer na kwotę nie mniejszą niż ,00 zł netto za każde wdrożenie, w tym jedno dla Platformy GENETEC i załączą dowody, że wdrożenia te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający nie wymaga, aby każdy z Wykonawców wykazał spełnienie ww. warunku oddzielnie. Do uznania spełnienia warunku wystarczające będzie, jak tylko jeden Wykonawca wykaże się wymaganą wiedzą i doświadczeniem. W przypadku, gdy żaden z Wykonawców nie posiada wymaganej wiedzy i doświadczenia, może on polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy. Pamiętać należy jednak, że zasób wiedzy i doświadczenia jest nierozerwalnie związany z podmiotem go udostępniającym niemożliwym do samodzielnego obrotu bez zaangażowania się tego podmiotu w realizację zamówienia. Oznacza to, że nie można tymi zasobami podzielić się z innym Wykonawcą tylko w sferze abstrakcyjnego rozwiązania bez jego zastosowania w praktyce. Bez zagwarantowania stosownego zaangażowania podmiotu udostępniającego swój zasób wiedzy i doświadczenia przy realizacji zamówienia możliwość dysponowania potencjałem przez Wykonawcę Zamawiający uzna za iluzoryczną. W niniejszym postępowaniu pod pojęciem wiedzy i doświadczenia należy rozumieć wykonanie, a nie tylko wykazanie trzech dostaw. Z tych względów nie jest dopuszczalne sumowanie przez Wykonawcę, w celu osiągnięcia wymaganego poziomu wiedzy i doświadczenia, świadczeń w zakresie dostaw wykonanych przez różnych podmiotów, nieposiadających wymaganej w niniejszym postępowaniu wiedzy i doświadczenia dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Wykonawcy spełniają warunek, jeśli dysponują: co najmniej jedną osobą posiadającą certyfikat zarządzania projektami Prince, IPMA lub równoważny, co najmniej jedną osobą posiadającą certyfikat inżyniera w zakresie oprogramowania Genetec

4 Zamawiający dopuszcza sytuację, w której oba ww. certyfikaty będzie posiadała ta sama osoba znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie treści złożonego oświadczenia zgodnego z przepisem art. 22 ust. 1 Ustawy, stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ nie podlegają wykluczeniu na podstawie przepisu art. 24 ust. 1 Ustawy; 9.2 Złożenie przez Wykonawców w ofercie dokumentów i oświadczeń, wymienionych w pkt. 10, będzie stanowiło podstawę do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz do stwierdzenia braku podstaw do wykluczenia. Z treści złożonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił. 9.3 Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia. 10. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 10.1 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w przepisie art. 24 ust. 1 Ustawy, Zamawiający żąda złożenia następujących oświadczeń i dokumentów: oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik nr 4 do SIWZ) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania podstaw do wykluczenia w oparciu o przepis art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w przepisie art. 22 ust. 1 Ustawy, Zamawiający żąda złożenia Oświadczenia zgodnego z przepisem art. 22 ust. 1 Ustawy (Załącznik nr 3 do SIWZ) W celu wykazania spełniania opisanego przez Zamawiającego warunku posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania określonego w pkt Zamawiający żąda złożenia następującego dokumentu: Koncesji MSWiA Zabezpieczenia Technicznego W celu wykazania spełniania opisanego przez Zamawiającego warunku posiadania wiedzy i doświadczenia określonego w pkt Zamawiający żąda złożenia następującego dokumentu: Wykazu wykonanych i wdrożonych systemów monitoringu IP w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których instalacje systemu monitoringu zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (Załącznik nr 7 do SIWZ)

5 10.5 W celu wykazania spełniania opisanego przez Zamawiającego warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia określonego w pkt Zamawiający żąda złożenia następującego dokumentu: wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (dotyczy osób, które spełniają warunki określone w pkt SIWZ) wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (Załącznik nr 9 do SIWZ). oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (Załącznik nr 9 do SIWZ) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. (zgodnie z przepisem art. 26 ust. 2b Ustawy). Ze złożonego dokumentu winien wynikać: zakres zobowiązania podmiotu trzeciego, rodzaj i zakres udostępnianych zasobów, sposób udostępnienia zasobów, nazwa podmiotu (nazwa Wykonawcy), któremu zasoby zostaną udostępnione, charakter stosunku łączącego Wykonawcę z podmiotem trzecim, okres, na który podmiot trzeci udostępnia zasoby. W przypadku, gdy przedmiotem udostępnienia są zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia (w szczególności dotyczy to wiedzy i doświadczenia podmiotu trzeciego), taki dokument powinien zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu Zamówienia, wraz ze wskazaniem zakresu i okresu uczestnictwa podmiotu trzeciego w wykonaniu Zamówienia, gwarantującego realne przekazanie zasobów, na których polega Wykonawca Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (Załącznik nr 6 do SIWZ) W przypadku wnoszenia oferty przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokumenty należy złożyć na zasadach określonych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z dnia r. poz. 231) tj.: składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

6 10.9 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku do oferty należy dołączyć: dokument wymieniony w pkt oraz 10.7 przez każdy z podmiotów występujących wspólnie, dokument wymieniony w pkt oraz 10.2 wspólny lub przez każdy z podmiotów występujących wspólnie; dokument wymieniony w pkt 10.6 wspólny dla podmiotów występujących wspólnie; dokument wymieniony w pkt 10.3, 10.4, 10.5 przez co najmniej jeden z podmiotów występujących wspólnie Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego. 11. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 11.1 W przedmiotowym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów powinny być dokonywane w formie pisemnej Nr faksu Zamawiającego: ; adres Wykonawca zobowiązany jest przekazywać dokumenty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje w sposób umożliwiający zapoznanie się przez Zamawiającego z ich treścią, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 16: Strony obowiązane są informować siebie nawzajem o każdej zmianie adresów. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje wysłane na ostatnio podany adres Wykonawcy uznawane będą za skutecznie złożone temu Wykonawcy. 12. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 12.1 w sprawach formalnych: Karolina Miazga (Specjalista w Dziale Administracji i Zamówień Publicznych) tel.: (w godz. 8:00-16:00), 12.2 w sprawach merytorycznych: Artur Niewęgłowski (Kierownik Działu Eksploatacji i Inwestycji) tel.: , tel. kom.: (w godz. 8:00-16:00). 13. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 13.1 Termin związania ofertą wynosi 30 dni Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 14. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 14.1 Oferta winna zawierać: Wypełniony i podpisany Formularz oferty (Załącznik nr 5 do SIWZ). Uwaga: Do Formularza oferty, stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ, należy dołączyć Szczegółowy wykaz ofertowanego sprzętu potwierdzający spełnienie - 6 -

7 minimalnych wymagań sprzętowych Zamawiającego określonych w Dokumentacji projektowej sporządzony według wzoru, stanowiącego: Załącznik nr 1 do Formularza oferty: Wykaz sprzętu CCTV Ośrodek Rozbrat; Załącznik nr 2 do Formularza oferty: Wykaz sprzętu CCTV Ośrodek Inflancka i Solec Do oferty należy załączyć: Wszystkie oświadczenia i dokumenty, których złożenia żąda Zamawiający w pkt 10 SIWZ; W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty winno być dołączone pełnomocnictwo, które musi zawierać w szczególności wskazanie: oznaczenia postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy; Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego; ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania; Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile umocowanie do dokonania przedmiotowej czynności nie wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty, o których mowa w pkt ; Dokument potwierdzający wniesienie wadium, zgodnie z pkt 20.5 SIWZ Wykonawca winien dokładnie zapoznać się ze wszystkimi zapisami SIWZ. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ i być zgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, pod rygorem odrzucenia wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę Wykonawca nie może składać oferty na to zamówienie jako Wykonawca indywidualny i jednocześnie jako Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi Wykonawcami Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej Oferta powinna być czytelna, napisana w języku polskim, w sposób zapewniający trwałość tekstu Zaleca się, aby każda kartka oferty była ponumerowana kolejnymi numerami i parafowana, a w Formularzu oferty winna być umieszczona informacja z ilu kolejno ponumerowanych kartek składa się oferta wraz z Załącznikami Kartki oferty winny być trwale ze sobą połączone (np. zbindowane, zszyte), z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt Wszelkie zmiany w tekście oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) muszą być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę pod rygorem ich nieuwzględnienia Formularz oferty oraz Załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy Pełnomocnictwo lub inny dokument upoważniający do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego należy załączyć w formie pisemnej, w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem

8 14.14 Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na formularzach sporządzonych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że ich treść, a także opis kolumn i wierszy odpowiadać będą formularzom określonym przez Zamawiającego Oświadczenie wymienione w pkt , pkt 10.2 i pkt 10.4, 10.5, 10.7 SIWZ powinno być złożone w formie oryginału, pozostałe dokumenty wymienione w pkt 10 SIWZ należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących Wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę Wykonawca, który składa w trakcie postępowania informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, jest zobowiązany wykazać zasadność ich zastrzeżenia. Dokument taki musi być oznaczony klauzulą: Dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U ze zm.) wraz ze wskazaniem uzasadnienia. Informacje te winny być umieszczone w innej osobnej, wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie. Kartki należy ponumerować w taki sposób, aby umożliwić ich dopasowanie do pozostałej części oferty (należy zachować ciągłość numeracji kartek oferty) Ofertę wraz z Załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie z nazwą i adresem Wykonawcy, oznaczoną w następujący sposób: Miasto Stołeczne Warszawa Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA Samorządowy Zakład Budżetowy Oferta na: Dostawę, montaż i wdrożenie systemu monitoringu wizyjnego CCTV w Ośrodkach Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA Nr postępowania ZP/PN/D/10/2015 Nie otwierać przed roku godz Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Zmiany lub wycofanie winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie, w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu ofert, przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno być opakowane tak, jak oferta, a koperta zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazami odpowiednio: ZMIANA lub WYCOFANIE. W przypadku złożenia kilku ZMIAN kopertę każdej ZMIANY należy dodatkowo opatrzyć napisem ZMIANA nr Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 15. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 15.1 Ofertę należy złożyć pod adresem: Miasto Stołeczne Warszawa Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA, ul. Rozbrat 26, Warszawa w recepcji Ośrodka Termin składania ofert upływa dnia roku o godz. 10:

9 15.3 Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu, w którym upływa termin składania ofert, o godz. 10:15 pod adresem ul. Rozbrat 26, Warszawa pok. nr 109. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia W trakcie otwarcia ofert nie będą otwierane koperty zawierające oferty, których dotyczy "WYCOFANIE". Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania Koperty oznakowane dopiskiem ZMIANA zostaną otwarte przed otwarciem kopert zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zmiany zostaną dołączone do oferty Podczas otwarcia Zamawiający poda imiona i nazwiska, nazwy (firmę) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny. Informacje te zostaną odnotowane w protokole postępowania. 16. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 16.1 Cena podana przez Wykonawcę w Formularzu oferty (Załącznik nr 5 do SIWZ) musi być całkowitą ceną brutto za wykonanie całego zamówienia Cena za wykonanie całego zamówienia jest ceną ryczałtową Wykonawca określając wynagrodzenie umowne oświadcza, że wykorzystał wszelkie konieczne środki mające na celu ustalenie wynagrodzenia obejmującego całość prac niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia Zamawiający przyjmie oferowaną cenę jako ostateczną, za jaką przedmiot zamówienia zostanie wykonany Cena powinna zawierać w sobie ewentualne upusty proponowane przez Wykonawcę. 17. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ Rozliczenia prowadzone między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. 18. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT 18.1 Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: Cena 95 %, Okres gwarancji 5% Maksymalną liczbę punktów w kryterium Cena otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą całkowitą cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów, zgodnie z poniższym wzorem: Cn C = 95 pkt Cob gdzie: C liczba punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium Cena C n najniższa zaoferowana cena C ob cena zaoferowana w badanej ofercie - 9 -

10 18.3 W kryterium Okres gwarancji punkty będą przyznane wg poniżej punktacji: 24 miesiące gwarancji 0 pkt 36 miesięcy gwarancji 5 pkt 18.4 Maksymalna ilość punktów, jaką Wykonawca może uzyskać w wyniku oceny według w/w kryteriów wynosi 100 pkt tj.: 95 pkt za Cenę + 5 pkt za Okres gwarancji. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę w zamówieniu. 19. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 19.1 Po wyborze najkorzystniejszej oferty, a przed zawarciem umowy, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została wybrana do dopełnienia następujących formalności: Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie wynika z dokumentów załączonych do oferty Jeżeli wybrana zostanie oferta Wykonawców występujących wspólnie, będą oni zobowiązani, przed zawarciem umowy w sprawie udzielenia zamówienia, do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu oryginał polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, o której mowa w 6 ust. 13 Istotnych postanowień umowy (Załącznik nr 2 do SIWZ) Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić kopię dowodu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić certyfikaty potwierdzające spełnienie warunku określonego w pkt SIWZ Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić karty katalogowe dostarczonego sprzętu oraz dokumenty potwierdzające autoryzację producenta kamer. 20. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 20.1 Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: ,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy złotych) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert w następujących formach (w zależności od wyboru Wykonawcy): pieniądzu, wpłaconym przelewem na rachunek bankowy: , poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w przepisie art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z z dnia )

11 20.3 W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej, bądź ubezpieczeniowej, koniecznym jest, aby gwarancja obejmowała odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w przepisie art. 46 ust. 4a i ust. 5 Ustawy. Koniecznym jest również, aby gwarancja obejmowała cały okres związania ofertą określony w SIWZ. W przypadku, gdy gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa nie spełni któregokolwiek ze wskazanych powyżej wymogów, Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, odpowiednia kwota powinna zostać przelana na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w pkt wraz z podaniem nr postępowania o którym mowa w pkt 2.2. Wniesienie wadium jest skuteczne z chwilą uznania rachunku Zamawiającego W przypadku składania wadium w formie innej niż pieniężna, do oferty należy dołączyć kopię dokumentu wniesionego (ustanowionego) wadium poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Koniecznym jest zdeponowanie oryginału dokumentu wniesionego (ustanowionego) wadium przed upływem terminu składania ofert w Kasie Zamawiającego przy ul. Rozbrat 26, pokój nr 104. Kasa czynna w godz. 8:00-15:00. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej, Zamawiający zaleca dołączenie do oferty kopii potwierdzenia przelewu. 21. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 21.1 Postanowienia wymienione w Załączniku nr 2 do SIWZ Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania następujących istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, pod następującymi warunkami i we wskazanym zakresie: zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia; w przypadku zaistnienia warunków atmosferycznych powodujących konieczność przerwania robót, Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w zakresie przedłużenia terminów przewidzianych na realizację zamówienia, o okres trwania wskazanych warunków atmosferycznych; w przypadku zaistnienia konieczności udzielenia zamówień dodatkowych, których realizacja powoduje konieczność przedłużenia terminów przewidzianych na realizację niniejszego zamówienia, Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w zakresie przedłużenia terminów przewidzianych na realizację zamówienia, o okres niezbędny do realizacji zamówień dodatkowych

12 22. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 22.1 Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 10 % ceny całkowitej podanej w Formularzu oferty w jednej lub kilku następujących formach (w zależności od wyboru Wykonawcy): pieniądzu, wpłaconym przelewem na rachunek bankowy: , poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z z dnia ) W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja ta powinna być nieodwołalna, bezwarunkowa i płatna na pierwsze żądanie Zamawiającego Wniesienie przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie weksli z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, ustanowienia zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, ustanowienia zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów wymaga dla swej skuteczności wcześniejszej zgody Zamawiającego W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu odpowiednia kwota powinna zostać przelana na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w pkt wraz z podaniem nr postępowania, o którym mowa w pkt Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest skuteczne z chwilą uznania rachunku Zamawiającego Kopię dowodu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy przedstawić Zamawiającemu przed podpisaniem umowy. W wypadku zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż pieniężna Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopię dokumentu zabezpieczenia należytego wykonania umowy poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy przed podpisaniem umowy. Koniecznym jest zdeponowanie oryginału dokumentu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w kasie Zamawiającego przy ul. Rozbrat 26 w pokoju nr 104 w godz. 8:00-15:00 przed podpisaniem umowy

13 23. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 24. Wykonawcom i innym podmiotom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mógł ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w Dziale VI Ustawy. 25. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ: Nr 1: Opis przedmiotu zamówienia, Nr 2: Istotne postanowienia umowy, Nr 3: Oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1, Nr 4: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, Nr 5: Formularz oferty, Nr 6: Oświadczenie dotyczące przynależności Wykonawcy do tej samej grupy kapitałowej, Nr 7: Wykaz wykonanych i wdrożonych systemów monitoringu IP, Nr 8: Dokumentacja projektowa. Nr 9: Wykaz osób, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia

14 ZAŁĄCZNIK NR 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i wdrożenie systemu monitoringu wizyjnego CCTV w Ośrodkach Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA: a) Ośrodek ROZBRAT, ul. Rozbrat 26, Warszawa, b) Ośrodek SOLEC, ul. Solec 71, Warszawa instalacja zewnętrzna c) Ośrodek INFLANCKA, ul. Inflancka 8, Warszawa instalacja wewnętrzna. Zamawiający wymaga, aby dostarczony w ramach systemu monitoringu wizyjnego CCTV sprzęt wraz z elementami instalacyjnymi był fabrycznie nowy. 2. System monitoringu wizyjnego CCTV to profesjonalne narzędzie do zarządzania obiektami sportowymi. Instalowany system monitoringu wizyjnego ma zapewnić bezpieczeństwo użytkowników korzystających z obiektów i ułatwić pracę pracownikom odpowiedzialnym za pełnienie dozoru. Zakładane jest stworzenie jednej lokalizacji centralnej ze ścianą wizyjną i posterunkiem ochrony w Ośrodku ROZBRAT, przy ul. Rozbrat 26, Warszawa z możliwością docelowo włączania pozostałych Ośrodków SCS AW. W szczególności system monitoringu wizyjnego CCTV powinien zapewnić: obserwację wybranych obszarów wewnątrz oraz w otoczeniu budynków; rejestrację obrazu; obserwację alarmową wybranych obszarów w oparciu o definiowane przez użytkownika zdarzenia oraz rejestrację obrazu dla tych zdarzeń opartej na zaawansowanej analityce wideo kamer (każda z kamer ma obsługiwać funkcje takie jak: zliczenie obiektów, przekroczenie linii, wykrywanie ruchu) oraz oprogramowania zarządzającego. W celu zapewnienia najwyższej jakości rejestrowanego materiału, kamery muszą umozliwiać wykorzystanie wertykalnego formatu obrazu; w przypadku wykrycia alarmu poza godzinami normalnej pracy, powinien być generowany alarm i przesyłany do lokaliacji centralnej, gdzie zostanie odebrany przez pracowników ochrony obiektów; inteligentną analizę danych wideo i alarmów umożliwiającą ograniczenie liczby zadań operatora dzięki wstępnie skonfigurowanym alarmom połączonym z zaprogramowanymi czynnościami. Alarm będzie również skutkował dodatkową archiwizacją materiału wideo w lokaliazcji cenralnej; w rozległych lokalizacjach wyniesionych do monitorownia obszaru na zewnątrz budynków wykorzystane będą mapy wektorowe; instalowany system telewizji dozorowej jest jednym z bardziej istotnych elementów wchodzących w skład rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ludzi oraz samych obiektów w trakcie trwania codziennej pracy, jak i ochronę w czasie gdy na obiektach nie powinny przebywać postronne osoby. Podstawową zaletą systemów CCTV IP ma być praca w oparciu o rozwiązania stosu protokołów TCP/IP, aby pozwalało na dokonywanie modernizacji systemu już w trakcie jego użytkowania, bez konieczności dokonywania istotnych zmian w szkielecie okablowania strukturalnego. Rozwiązania IP mają pozwalać na transmisję multicastową, dzięki której strumień

15 wideo z pojedynczej kamery ma być przesyłany do wielu stanowisk operatorskich bez konieczności stosowania wielu urządzeń wykonawczych takich jak krosownica wizyjna czy rozgałęźnik obrazu, co ma miejsce w systemach analogowych. dodatkowo instalowane rozwiązanie musi umożliwiać integrację z Zakładem Obsługi Systemu Monitoringu m.st. Warszawy opartego o oprogramowanie Genetec. 3. Przedmiot zamówienia należy wykonać na podstawie i zgodnie z Dokumentacją projektową, stanowiącą Załącznik nr 8 do SIWZ. 4. Wszystkie prace instalacyjne systemu monitoringu wizyjnego CCTV nie mogą zakłócać bieżącej pracy Ośrodków. 5. Termin realizacji: 45 dni od daty podpisania umowy. 6. Wykonawca przeszkoli max 15 pracowników w zakresie obsługi, funkcjonowania, administrowania systemu monitoringu wizyjnego CCTV. Szkolenie musi być zakończone dokumentem podpisanym przez obie strony, potwierdzające odbyte szkolenie. 7. Wykonawca udzieli co najmniej 24-miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia. Gwarancja obejmuje wszelkie elementy wchodzące w skład systemu monitoringu wizyjnego CCTV oraz wszelkie roboty budowlane oraz prace instalacyjne i montażowe wykonane w ramach instalacji systemu monitoringu wizyjnego CCTV. Okres gwarancji liczy się od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu Odbioru końcowego Przedmiotu Umowy. 8. Zamawiający zaleca dokonania przez Wykonawców, przed złożeniem ofert, wizji lokalnej celem dokładnego zapoznania się z terenem dotyczącym przedmiotu zamówienia. Miejsce wizji lokalnej: a) Ośrodek ROZBRAT, ul. Rozbrat 26, Warszawa, b) Ośrodek SOLEC, ul. Solec 71, Warszawa, c) Ośrodek INFLANCKA, ul. Inflancka 8, Warszawa. 9. Przedmiary robót stanowią wyłącznie materiał pomocniczy

16 ZAŁĄCZNIK NR 2 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W wyniku przeprowadzonego postępowania, o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku, Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zawarta została Umowa następującej treści: 1 Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem Umowy jest dostawa, montaż i wdrożenie systemu monitoringu wizyjnego CCTV w Ośrodkach Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA: a) Ośrodek ROZBRAT, ul. Rozbrat 26, Warszawa, b) Ośrodek SOLEC, ul. Solec 71, Warszawa instalacja zewnętrzna c) Ośrodek INFLANCKA, ul. Inflancka 8, Warszawa instalacja wewnętrzna. Zamawiający wymaga, aby dostarczony w ramach systemu monitoringu wizyjnego CCTV sprzęt wraz z elementami instalacyjnymi był fabrycznie nowy. 2. Przedmiot Umowy należy wykonać zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia oraz Dokumentacją projektową, stanowiącymi Załącznik nr 1 do Umowy. 2 Termin realizacji Umowy Przedmiot Umowy zostanie wykonany w terminie 45 dni od dnia podpisania Umowy, przez co należy rozumieć zgłoszenie prawidłowo wykonanego całego przedmiotu Umowy do odbioru, o którym mowa w 7 Umowy. 3 Wynagrodzenie i warunki płatności 1. Strony ustalają, że wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przez Wykonawcę wszelkich zobowiązań na nim ciążących, a wynikających z Umowy, w tym za wykonanie jej przedmiotu wynosi brutto:. (słownie:.). 2. Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem stałym i obejmuje wszelkie obowiązki spoczywające na Wykonawcy zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy oraz inne obowiązki, do wykonania których Wykonawca jest zobowiązany na podstawie obowiązujących przepisów lub zwyczaju oraz wszelkie koszty niezbędne do poniesienia przez Wykonawcę dla kompletnego i kompleksowego wykonania Umowy. 3. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 21 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury na numer rachunku bankowego Wykonawcy:..., z uwzględnieniem zapisów ust. 4 poniżej. Podstawą wystawienia faktury jest podpisanie przez Zamawiającego protokołu Odbioru końcowego. 4. Faktura wystawiona będzie na: Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA, ul. Rozbrat 26, Warszawa, NIP Za dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym nastąpi obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego. 6. Jeżeli Wykonawcą jest konsorcjum, faktury, na podstawie których dokonywana jest zapłata wynagrodzenia, wystawia lider konsorcjum

17 7. Strony postanawiają, że do skutecznego zawarcia przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą niezbędna jest pisemna zgoda Zamawiającego, wyrażona zgodnie z terminami, trybem i formą określonymi w przepisach Kodeksu cywilnego. 8. Przed dokonaniem zapłaty płatności końcowej przez Zamawiającego za wykonane prace, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu pisemne oświadczenia podwykonawców o nie zaleganiu z płatnościami i zobowiązaniami przez Wykonawcę wobec podwykonawców oraz o zrzeczeniu się jakichkolwiek roszczeń podwykonawców w stosunku do Zamawiającego. 4 Nadzór nad prawidłowym wykonaniem przedmiotu Umowy 1. Osobami odpowiedzialnymi za prawidłową realizację Umowy są: po stronie Zamawiającego: 1) 2)... po stronie Wykonawcy: 1) Kierownik Projektu -.. 2) 2. Strony oświadczają, iż osoby o których mowa w ust. 1 powyżej, są umocowane przez Stronę do dokonywania czynności związanych z realizacją przedmiotu Umowy, nie są natomiast umocowane do zmiany Umowy. Zmiana lub uzupełnienie tych osób nie stanowi zmiany Umowy i wymaga jedynie pisemnego oświadczenia złożonego drugiej Stronie. Zamawiający zobowiązuje się do: 5 Obowiązki Zamawiającego 1) Przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie do 3 dni od dnia podpisania Umowy. 2) Wskazania Wykonawcy miejsca na zorganizowanie zaplecza prac na czas realizacji przedmiotu Umowy oraz punktów poboru energii elektrycznej i wody. 3) Zapłaty wynagrodzenia za należyte i zgodne z Umową wykonanie przedmiotu Umowy. 4) Przystąpienia do odbioru, zgodnie z 7 niniejszej Umowy. 5) Zapewnienia Wykonawcy na czas trwania robót źródła poboru energii elektrycznej i wody do celów robót. Sposób rozliczenia za korzystanie z mediów określony zostanie w protokole wprowadzenia na plac budowy. 6 Obowiązki Wykonawcy Wykonawca zobowiązany jest w ramach realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności do: 1) Wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z: Umową, wymaganiami Zamawiającego, Opisem przedmiotu zamówienia i Dokumentacją projektową, zasadami sztuki budowlanej, wiedzą techniczną, przepisami ppoż. i BHP, innymi obowiązującymi przepisami prawa i z należytą starannością oraz zdobytym doświadczeniem. 2) Ustanowienia Kierownika Projektu. 3) Delegowania do wykonywania prac w ramach Umowy pracowników posiadających wiedzę fachową oraz doświadczenie w realizacji przedmiotu Umowy

18 4) Użycia do wykonania prac materiałów, maszyn i urządzeń gwarantujących spełnienie wszelkich wymagań technologicznych i prawnych oraz gwarantujących właściwą jakość prac. 5) Zapewnienia możliwości kontrolowania, na żądanie Zamawiającego, jakości stosowanych przez Wykonawcę materiałów i wyrobów, a także jakości wykonywanych prac. W związku z przeprowadzonym sprawdzeniem przez Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek uwzględnić zalecenia i uwagi Zamawiającego oraz udostępniać wymagane przez niego dokumenty. Materiały nieposiadające wyraźnej daty produkcji i terminu przydatności do użycia oraz niespełniające tych warunków nie będą dopuszczone do użycia w trakcie trwania prac. 6) Wykonywania wszystkich prac w sposób nieuciążliwy dla Zamawiającego, przestrzegając w szczególności następujących zasad: a) Wykonawca powinien bezwarunkowo odpowiednio zabezpieczyć teren prac we właściwy sposób, za ewentualne szkody spowodowane niewłaściwym zabezpieczeniem odpowiada wyłącznie Wykonawca, b) Wykonawca jest odpowiedzialny za usuwanie z terenu prac, jego transportem i na jego koszt, wszelkich odpadów i zanieczyszczeń powstałych w czasie prowadzonych prac oraz unieszkodliwianie i zagospodarowanie tych odpadów, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U r. poz. 21 ze zm.) oraz innymi właściwymi przepisami. W przypadku gdyby Wykonawca nie posiadał stosownych zezwoleń może powierzyć wykonywanie w tym zakresie prac podwykonawcom, c) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznego dojścia do budynków w czasie trwania wykonywania przedmiotu Umowy. 7) Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za wszelkie szkody, jakich może doznać Zamawiający, jak i również osoby trzecie w związku z wykonywaniem przedmiotu Umowy, a w tym także związane z nienależytym lub nieterminowym wykonaniem przedmiotu Umowy. 8) Wykonania prac przygotowawczych, pomocniczych, zabezpieczających i porządkowych związanych z realizacją przedmiotu Umowy. 9) Wykonania na własny koszt prac wynikłych z wszelkich zawinionych przez niego uszkodzeń i usterek powstałych w trakcie trwania prac. 10) Wykonania wszelkich prac nie wyspecyfikowanych w dokumentacji projektowej, a niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy. 11) Wykonania i złożenia wraz ze zgłoszeniem prac do odbioru 3 egzemplarzy dokumentacji powykonawczej. 12) Przeszkolenia max. 15 pracowników wskazanych przez Zamawiającego, w zakresie obsługi, funkcjonowania, administrowania systemu monitoringu wizyjnego CCTV. Szkolenie musi być zakończone dokumentem podpisanym przez obie strony, potwierdzające odbyte szkolenie. Koszt szkolenia zawarty jest w wynagrodzeniu ryczałtowym brutto, określonego w 3 ust. 1 Umowy. 13) Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę stanowiącą co najmniej równowartość PLN przez cały okres obowiązywania Umowy. Przed podpisaniem niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu oryginał polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz zdeponować u Zamawiającego kopię polisy poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 14) Dostarczenia fabrycznie nowych, nieużywanych urządzeń (sprzętu wraz z elementami instalacyjnymi) wchodzących w skład systemu monitoringu wizyjnego CCTV

19 15) Zamawiający wymaga zapewnienia fizycznego wsparcia technicznego w okresie pierwszych 3 dni od uruchomienia i konfiguracji systemu monitoringu wizyjnego CCTV w każdym z Ośrodków Zamawiającego objętych Przedmiotem Umowy (min. 1 osobę w każdym z Ośrodków udzielającą wsparcia technicznego pracownikom Zamawiającego w zakresie obsługi systemu). 16) W okresie do dnia r. Wykonawca zobowiązany jest na każde zlecenie/zgłoszenie Zamawiającego (telefoniczne, faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej) do świadczenia bezpłatnej pomocy: a) technicznej b) zdalnej oraz w razie konieczności w Ośrodkach Zamawiającego; c) doradczej na telefon oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej. 17) Bieżącej aktualizacji wersji oprogramowania systemowego urządzeń wchodzących w skład systemu monitoringu wizyjnego CCTV. 7 Odbiór prac 1. Zgłoszenie prac do odbioru zostanie dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Warunkiem skutecznego zgłoszenia prac do odbioru jest: 1) wykonanie wszystkich prac objętych przedmiotem Umowy; 2) złożenie przez Wykonawcę pisemnego pod rygorem nieważności oświadczenia o zakończeniu robót; 3) złożenia 3 egzemplarzy dokumentacji powykonawczej. 3. Zamawiający po otrzymaniu pisemnego zgłoszenia od Wykonawcy o gotowości do Odbioru końcowego wraz z 3 egzemplarzami dokumentacji powykonawczej rozpocznie czynności odbiorowe w terminie 3 dni od dnia prawidłowego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. 4. W przypadku, gdy podczas odbioru Zamawiający stwierdzi, że warunki określone w ust. 2 powyżej nie zostały spełnione, ma prawo wstrzymać odbiór do czasu, aż Wykonawca ponownie zgłosi prawidłowo do odbioru wykonany przedmiot Umowy. 5. W przypadku, gdy podczas odbioru Zamawiający stwierdzi, że wykonany przedmiot Umowy, posiada wady lub usterki, Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy termin na ich usunięcie, z zastrzeżeniem 9 ust. 2 Umowy. Wykonawca w takim przypadku zobowiązany jest do usunięcia usterek i wad we wskazanym przez Zamawiającego terminie i zgłosić poprawiony przedmiot Umowy do odbioru. 6. Odbiór prawidłowo wykonanego przedmiotu Umowy zostanie stwierdzony podpisaniem przez Zamawiającego protokołu Odbioru końcowego. 8 Kary umowne 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 1) w razie zwłoki w wykonaniu przedmiotu Umowy - w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w 3 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminów określonych w Umowie lub wyznaczonych na jej podstawie, 2) w razie odstąpienia od Umowy w całości lub w części, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w 3 ust.1 Umowy,

20 3) w razie zwłoki w usunięciu wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji, w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w 3 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu na usunięcie wady, 4) 2% wartości wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w 3 ust. 1 Umowy, za każdorazowy przypadek: a) nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo; b) nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu zmiany umowy o podwykonawstwo; c) nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo; d) nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zmiany zawartej umowy o podwykonawstwo; e) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty. 2. Łącznie kary umowne należne Zamawiającemu nie mogą przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 40% wynagrodzenia brutto, z wyjątkiem kar o których mowa w ust. 1 pkt 3 powyżej, które nie będą podlegały ww. sumowaniu. 3. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej. Kary umowne określone w niniejszej Umowie mogą być naliczane i dochodzone niezależnie z różnych tytułów. 4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie przez Zamawiającego kar umownych z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia umownego. Zamawiający poinformuje Wykonawcę na piśmie o fakcie pomniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy w związku z powstaniem obowiązku zapłaty kwoty kar umownych. 9 Odstąpienie od Umowy 1. Zamawiający, w terminie do 90 dni od dnia zawarcia Umowy, może od niej odstąpić, wedle swego wyboru w całości lub w części, w przypadku naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek postanowienia Umowy, w tym w szczególności postanowień 6 Umowy. 2. Zamawiający może także odstąpić od Umowy w całości lub w części, według swojego wyboru, bez wyznaczania dodatkowego terminu, w przypadku co najmniej 14 dniowego opóźnienia, Wykonawcy w stosunku do terminu wykonania przedmiotu Umowy określonego w 2 Umowy. 3. Zamawiający może także odstąpić od Umowy według swego wyboru w całości lub w części, w terminie określonym w ust. 1 powyżej, w przypadku: 1) złożenia wobec Wykonawcy wniosku o ogłoszenie upadłości; otwarcia likwidacji; wszczęcia postępowania naprawczego; 2) wykreślenia Wykonawcy z właściwej ewidencji; 3) zajęcia majątku Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym mu wykonanie Umowy. Wykonawca ma obowiązek zawiadomić Zamawiającego o wystąpieniu zdarzeń opisanych w pkt 1 3 niniejszego ustępu w ciągu 24 godzin od momentu ich wystąpienia. 4. Odstąpienie od Umowy nie ma wpływu na możliwość dochodzenia kar umownych z tego tytułu, oraz dochodzenia odszkodowania przeważającego naliczone kary umowne na zasadach ogólnych. 5. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi przy udziale Zamawiającego protokół inwentaryzacji na dzień odstąpienia od Umowy

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aktywnawarszawa.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aktywnawarszawa.waw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aktywnawarszawa.waw.pl Warszawa: Dostawa, montaż i wdrożenie systemu monitoringu wizyjnego CCTV

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl Szczecin: Dzierżawa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych wraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę, montaż i wdrożenie Elektronicznego Systemu Obsługi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Gdańsk: Świadczenie usług telefonii komórkowej, bezprzewodowego dostępu do internetu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Łódź: Dostawa drukarek retransferowych dla Biblioteki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psouu.pl Gdańsk: Przebudowa budynku szkolnego polegająca na dobudowie windy w części północnej

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr...

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Identyfikator:ZSNr1.ZP.271.2.2014 Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Zawarta w dniu... 2014 roku we Wronkach pomiędzy Zespołem Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.kopernik.org.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:  bip.kopernik.org. 1 z 7 28.06.2016 15:01 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kopernik.org.pl bip.kopernik.org.pl Warszawa: Roboty budowlane polegające

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl Łomża: UBEZPIECZENIE GRUPOWE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ipipan.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ipipan.waw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ipipan.waw.pl Warszawa: usługa nadzoru nad prawidłowym stanem technicznym budynku oraz instalacji

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl Gdańsk: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Politechniki

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kopernik.org.pl ; bip.kopernik.org.pl Warszawa: Dostawa kart logowania do systemu biletowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.anr.gov.pl Olsztyn: Świadczenie usług ochrony fizycznej osób, mienia i obiektu Agencji

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Białystok: Remont i aranżacja budynku położonego przy ul. Jeździeckiej 1 w Ignatkach, gm. Juchnowiec Kościelny, na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku - Dział: Regionalna Placówka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 58/2014 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług restauracyjnych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iimcb.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iimcb.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iimcb.gov.pl Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.zgora.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.zgora.pl Zielona Góra: Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze. Zabezpieczenie przeciwpożarowe w budynku Lubuskiego Teatru. Numer ogłoszenia: 412338-2009; data zamieszczenia: 30.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa została zawarta na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

WZÓR UMOWY. Umowa została zawarta na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych WZÓR UMOWY Załącznik nr 2 zawarta w Krakowie dnia...r. pomiędzy: Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Krakowie, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.awf-bp.edu.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.awf-bp.edu.pl Biała Podlaska: Świadczenie usługi dobrowolnego grupowego ubezpieczenia na życie na rzecz pracowników AWF Warszawa, Filia w Białej Podlaskiej oraz członków ich rodzin Numer ogłoszenia: 58700-2015; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iitd.pan.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iitd.pan.wroc.pl 1 z 5 2014-07-29 11:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iitd.pan.wroc.pl Wrocław: Utworzenie centrum obliczeniowego oraz modernizacja

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov. 1 z 6 2015-07-13 15:14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.pl Radom: Zakup 12 kompletów aparatów telefonicznych

Bardziej szczegółowo

Strona 2 z 6 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM

Strona 2 z 6 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=98931&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ www.bip.podgik-poznan.pl tel. (61) 8410-508,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: operalodz.com/przetargi.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: operalodz.com/przetargi. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: operalodz.com/przetargi.php Łódź: Przetarg nieograniczony na dostawę fortepianu wraz z akcesoriami

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.coi.gov.pl coi.ssdip.bip.gov.pl/ Warszawa: Dostawa papieru kserograficznego i do drukowania Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl 1 z 6 2014-06-10 11:26 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl Gdańsk: Modernizacja boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 5 Łódź: Wykonanie zastępcze usunięcia nielegalnie magazynowanych odpadów, pozostałych po zakończonej działalności ERATECH S.A., w Łodzi przy Al. Piłsudskiego 141 Numer ogłoszenia: 265487-2010; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Nowa Sucha: Budowa garażu w miejscowości Nowa Sucha Numer ogłoszenia: 176962-2015;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl/o_nas/urzad_komisji/zamowienia_publiczne/index.html Warszawa: Zakup wsparcia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjno-reklamowych

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 71315-2014; data zamieszczenia: 02.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Numer ogłoszenia: 71315-2014; data zamieszczenia: 02.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 6 2014-04-02 13:24 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl lub bip.poznan.pl Poznań: Zakup i dostawa oprogramowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp342.waw.pl Warszawa: Zapewnienie ochrony osób i mienia w obiektach Szkoły Podstawowej z Oddziałami

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Warszawa: ubezpieczenie mienia Kancelarii Senatu oraz odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gmina.mielec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gmina.mielec.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gmina.mielec.pl Mielec: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Mielecka Etap II-Kolektor

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzelazna.pl Warszawa: Usługa prania bielizny szpitalnej wraz z dzierżawą sprzętu oraz wdrożeniem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zdw.zgora.pl (bezpłatnie) Zielona Góra: Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych

Bardziej szczegółowo

http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=11839&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.po.katowice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.po.katowice.pl Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.po.katowice.pl Katowice: Sukcesywne dostawy papieru kserograficznego w formacie A5,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 6 2014-01-03 12:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I TERENU GŁÓWNEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

Polska-Kamienna Góra: Serwery 2015/S 139-255888

Polska-Kamienna Góra: Serwery 2015/S 139-255888 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:255888-2015:text:pl:html Polska-Kamienna Góra: Serwery 2015/S 139-255888 Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: UMOWA Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: Miejskim Zarządem Oświaty w Tychach, al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy, NIP: 646-10-33-710, REGON 272068487 reprezentowanym przez: Dorotę Gnacik Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Suwałki: Remont klatki schodowej z montażem czujek ruchu w budynku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dalej zwana SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dalej zwana SIWZ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dalej zwana SIWZ Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę samochodu osobowego nabywaną na podstawie umowy sprzedaży, na potrzeby Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01.

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01. Warszawa: Dostawa mebli w ramach realizowanego projektu Modernizacja budynku A Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie Numer postępowania: NInA_PN_POIiS_3_2015 Numer ogłoszenia: 142696-2015; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Warszawa: Wykonanie i dostawa kalendarzy informacyjnych na 2015 rok Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Warszawa: P/2014/01 Usługa ochrony mienia, budynków oraz terenu Przemysłowego Instytutu Motoryzacji PIMOT w Warszawie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: P/2014/01 Usługa ochrony mienia, budynków oraz terenu Przemysłowego Instytutu Motoryzacji PIMOT w Warszawie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2014-01-14 13:38 Warszawa: P/2014/01 Usługa ochrony mienia, budynków oraz terenu Przemysłowego Instytutu Motoryzacji PIMOT w Warszawie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski: Ochrona osób i mienia w Lubuskim Urzędzie. Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. (postępowanie nr 2).

Gorzów Wielkopolski: Ochrona osób i mienia w Lubuskim Urzędzie. Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. (postępowanie nr 2). 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.lubuskie.uw.gov.pl/ Gorzów Wielkopolski: Ochrona osób i mienia w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.cui.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.cui.wroclaw.pl 1 z 5 2015-11-30 15:22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.cui.wroclaw.pl Wrocław: Zakup i wdrożenie oprogramowania w zakresie kontroli

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH I. Informacje o zamawiającym CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiającym jest Zarząd Transportu Miejskiego z Warszawie - działający

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:  bip.poznan. 1 z 6 2014-09-08 11:19 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan.pl/public/ Poznań: Wykonanie nadruków na kopertach

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 6 2015-02-26 12:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: usługa konserwacji i naprawy wentylatorów i klimatyzatorów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl Gdańsk: Dostawa opakowań ozdobnych dla Działu Organizacyjnego Politechniki

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../2012. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy... Nadzór inwestorski sprawować będzie:

Umowa nr../2012. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy... Nadzór inwestorski sprawować będzie: Załącznik nr 7 do SIWZ Umowa nr../2012 WZÓR zawarta w dniu.. roku w Pasłęku, pomiędzy : Szpitalem Powiatowym Sp. z o.o. w Pasłęku, z siedzibą: 14-400 Pasłęk, ul. Kopernika 24A, NIP 578-30-62-154, REGON

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Suwałki: Dostawa i montaż windy wewnętrznej osobowej dostosowanej

Bardziej szczegółowo

OG-3501-5/13- USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ OBIEKTÓW I MIENIA S

OG-3501-5/13- USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ OBIEKTÓW I MIENIA S Warszawa: OG-3501-5/13- USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ OBIEKTÓW I MIENIA SĄDU REJONOWEGO DLA WARSZAWY-MOKOTOWA W WARSZAWIE ORAZ USŁUGI KONWOJOWANIA GOTÓWKI I INNYCH WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH Numer ogłoszenia: 129520-2013;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zut.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zut.com.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zut.com.pl Gdańsk: Opracowanie dokumentacji projektowej, w tym przeprowadzenie powtórnej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Wrocław: Przegląd techniczny, konserwacja, czyszczenie, naprawa i modernizacja sieci komputerowej, wydawanie opinii technicznych dotyczących sieci komputerowej i sprzętu komputerowego dla jednostek administracji

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. UMOWA nr..

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. UMOWA nr.. UMOWA nr.. Załącznik 7. zawarta w dniu w Janowie Podlaskim pomiędzy: Zespołem Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim, ul. Siedlecka 1, 21-505 Janów Podlaski reprezentowanym przez: Dyrektora szkoły

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu Katowice: Dostawa zagranicznych, drukowanych czasopism naukowych na rok 2014. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Zamówienie publicz... - 60647-2015

Zamówienie publicz... - 60647-2015 amówienie publicz... - 60647-2015 - TED Tenders Electronic Daily z 8 2015-02-20 11:46 Zamówienie publicz... - 60647-2015 20/02/2015 S36 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Hajnówka: Dostawa samochodu ciężarowego używanego z zabudową do

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Usługa sprzątania biur i innych pomieszczeń w budynkach oddziałów Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji Data zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17.11.2015

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści :

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści : Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA NR. w dniu. w Lesznie pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Lesznie, mającym siedzibę przy ul. Strzeleckiej 7, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa szybu windowego dźwigu osobowego w segmencie F budynku Zespołu Szkół

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa szybu windowego dźwigu osobowego w segmencie F budynku Zespołu Szkół 1 z 7 2014-03-27 08:26 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl Gdańsk: Przebudowa szybu windowego dźwigu osobowego w segmencie

Bardziej szczegółowo

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83.

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ ------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl Gdańsk: Utwardzenie działki budowlanej przy parkingu PKM Osowa w Gdańsku Numer

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku WZÓR UMOWY UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIE PUBLICZNEGO NA WYKONANIE, DOSTAWĘ I MONTAŻ MEBLI BIUROWYCH NA POTRZEBY OKREGOWEGO INSPEKTORATU PRACY W KIELCACH, MAJACEGO SIEDZIBĘ W KIELCACH PRZY ALEI TYSIĄCLECIA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: dpslp.org.pl/pl/przetargi

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: dpslp.org.pl/pl/przetargi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: dpslp.org.pl/pl/przetargi Legnickie Pole: Zabezpieczenie przeciwpożarowe zespołu budynków nr 1,4,5,6,7

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy dostawy (bez instalacji i szkolenia)

Wzór umowy dostawy (bez instalacji i szkolenia) Wzór umowy dostawy (bez instalacji i szkolenia) zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne, w trybie na podstawie art. / na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.barlicki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.barlicki.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.barlicki.pl Łódź: Wykonanie instalacji dźwiękowego systemu ostrzegawczego i sygnalizacji

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Urząd Statystyczny, Al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Urząd Statystyczny, Al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa, woj. 1 z 5 2014-06-09 14:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/przetargi/ Warszawa: Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR zawarta w dniu.w Szczecinku pomiędzy: Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ z siedzibą w Szczecinku przy ul. Polnej 24, reprezentowaną przez: 1) dyrektora

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Biała Podlaska: Wynajem pojazdów wraz z kierowcą, przeznaczonych do przewozu osób na terenie Polski Numer ogłoszenia: 528520-2013; data zamieszczenia: 19.12.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, woj. małopolskie, tel. +48 12 341 90 00, faks +48 12

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, woj. małopolskie, tel. +48 12 341 90 00, faks +48 12 2014-10-17 15:35 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncn.gov.pl/bip Kraków: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz szafy

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Sprawa: ZP.3/2013 Zielona Góra, 4 września 2013 r. Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2016-02-05 13:07 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aps.wroclaw.pl Wrocław: Wykonywanie usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl 1 z 6 2015-09-22 16:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl Łódź: Informatyzacja Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. dalej zwanym Wykonawcą

UMOWA NR.. dalej zwanym Wykonawcą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy mebli biurowych nabywane na podstawie umowy sprzedaży, na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kgkkozienice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kgkkozienice.pl 1 z 6 2013-05-29 12:22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kgkkozienice.pl Kozienice: Dostawa, instalacja, wdrożenie i serwis zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 18/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarsko,

Bardziej szczegółowo

ZP/UR/09/2013 Rzeszów, dnia 31.01.2014 r.

ZP/UR/09/2013 Rzeszów, dnia 31.01.2014 r. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/09/2013 Rzeszów, dnia 31.01.2014 r. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ur.edu.pl/uniwersytet/przetargi/ogloszenia/dostawy

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Wrocław: Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym oraz zwracania przesyłek do nadawcy po wyczerpaniu możliwości ich

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Urząd Statystyczny, Al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 6083539, faks 22

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Urząd Statystyczny, Al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 6083539, faks 22 1 z 5 2015-05-22 15:15 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/przetargi/ Warszawa: Opracowanie

Bardziej szczegółowo