SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę, montaż i wdrożenie systemu monitoringu wizyjnego CCTV w Ośrodkach Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA (postępowanie nr ZP/PN/D/10/2015)

2 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Miasto Stołeczne Warszawa Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA Samorządowy Zakład Budżetowy, ul. Rozbrat 26, Warszawa adres strony internetowej: 2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 2.1 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisu art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwanej dalej Ustawą. 2.2 Nr postępowania nadany przez Zamawiającego: ZP/PN/D/10/ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 3.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i wdrożenie systemu monitoringu wizyjnego CCTV w Ośrodkach Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA: Ośrodek Rozbrat, ul. Rozbrat 26, Warszawa Ośrodek Solec, ul. Solec 71, Warszawa instalacja zewnętrzna Ośrodek Inflancka, ul. Inflancka 8, Warszawa instalacja wewnętrzna Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz Dokumentacją projektową stanowiącą załącznik nr 8 do SIWZ. Zamawiający wymaga, aby dostarczony w ramach systemu monitoringu wizyjnego CCTV sprzęt wraz z elementami instalacyjnymi był fabrycznie nowy. Zamawiający zaleca dokonania przez Wykonawców, przed złożeniem ofert, wizji lokalnej celem dokładnego zapoznania się z terenem, dotyczącym przedmiotu zamówienia. Miejsce wizji lokalnej: Ośrodek Rozbrat, ul. Rozbrat 26, Warszawa Ośrodek Solec, ul. Solec 71, Warszawa Ośrodek Inflancka, ul. Inflancka 8, Warszawa 3.2 Kod CPV: , , , OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Złożenie oferty obejmującej całość przedmiotu zamówienia stanowi jeden z warunków ważności oferty. 5. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 6. INFORMACJA O OFERTACH WARIANTOWYCH Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 7. WYKONANIE ZAMÓWIENIA PRZY UDZIALE PODWYKONAWCÓW Zgodnie z przepisem art. 36a ust. 1 Ustawy Wykonawca może powierzyć zamówienie Podwykonawcom. 8. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Wymagany termin realizacji zamówienia 45 dni od dnia podpisania umowy

3 9. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 9.1 W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: spełniają warunki zawarte w przepisie art. 22 ust. 1 Ustawy; posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: Wykonawcy spełnią warunek, jeśli posiadają koncesję MSWiA Zabezpieczenia Technicznego posiadają wiedzę i doświadczenie: Wykonawcy spełnią warunek, jeżeli wykażą, że wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej trzy wdrożenia (dostawę wraz z montażem i uruchomieniem) systemu monitoringu IP powyżej 80 kamer na kwotę nie mniejszą niż ,00 zł netto za każde wdrożenie, w tym jedno dla Platformy GENETEC i załączą dowody, że wdrożenia te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający nie wymaga, aby każdy z Wykonawców wykazał spełnienie ww. warunku oddzielnie. Do uznania spełnienia warunku wystarczające będzie, jak tylko jeden Wykonawca wykaże się wymaganą wiedzą i doświadczeniem. W przypadku, gdy żaden z Wykonawców nie posiada wymaganej wiedzy i doświadczenia, może on polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy. Pamiętać należy jednak, że zasób wiedzy i doświadczenia jest nierozerwalnie związany z podmiotem go udostępniającym niemożliwym do samodzielnego obrotu bez zaangażowania się tego podmiotu w realizację zamówienia. Oznacza to, że nie można tymi zasobami podzielić się z innym Wykonawcą tylko w sferze abstrakcyjnego rozwiązania bez jego zastosowania w praktyce. Bez zagwarantowania stosownego zaangażowania podmiotu udostępniającego swój zasób wiedzy i doświadczenia przy realizacji zamówienia możliwość dysponowania potencjałem przez Wykonawcę Zamawiający uzna za iluzoryczną. W niniejszym postępowaniu pod pojęciem wiedzy i doświadczenia należy rozumieć wykonanie, a nie tylko wykazanie trzech dostaw. Z tych względów nie jest dopuszczalne sumowanie przez Wykonawcę, w celu osiągnięcia wymaganego poziomu wiedzy i doświadczenia, świadczeń w zakresie dostaw wykonanych przez różnych podmiotów, nieposiadających wymaganej w niniejszym postępowaniu wiedzy i doświadczenia dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Wykonawcy spełniają warunek, jeśli dysponują: co najmniej jedną osobą posiadającą certyfikat zarządzania projektami Prince, IPMA lub równoważny, co najmniej jedną osobą posiadającą certyfikat inżyniera w zakresie oprogramowania Genetec

4 Zamawiający dopuszcza sytuację, w której oba ww. certyfikaty będzie posiadała ta sama osoba znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie treści złożonego oświadczenia zgodnego z przepisem art. 22 ust. 1 Ustawy, stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ nie podlegają wykluczeniu na podstawie przepisu art. 24 ust. 1 Ustawy; 9.2 Złożenie przez Wykonawców w ofercie dokumentów i oświadczeń, wymienionych w pkt. 10, będzie stanowiło podstawę do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz do stwierdzenia braku podstaw do wykluczenia. Z treści złożonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił. 9.3 Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia. 10. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 10.1 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w przepisie art. 24 ust. 1 Ustawy, Zamawiający żąda złożenia następujących oświadczeń i dokumentów: oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik nr 4 do SIWZ) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania podstaw do wykluczenia w oparciu o przepis art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w przepisie art. 22 ust. 1 Ustawy, Zamawiający żąda złożenia Oświadczenia zgodnego z przepisem art. 22 ust. 1 Ustawy (Załącznik nr 3 do SIWZ) W celu wykazania spełniania opisanego przez Zamawiającego warunku posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania określonego w pkt Zamawiający żąda złożenia następującego dokumentu: Koncesji MSWiA Zabezpieczenia Technicznego W celu wykazania spełniania opisanego przez Zamawiającego warunku posiadania wiedzy i doświadczenia określonego w pkt Zamawiający żąda złożenia następującego dokumentu: Wykazu wykonanych i wdrożonych systemów monitoringu IP w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których instalacje systemu monitoringu zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (Załącznik nr 7 do SIWZ)

5 10.5 W celu wykazania spełniania opisanego przez Zamawiającego warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia określonego w pkt Zamawiający żąda złożenia następującego dokumentu: wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (dotyczy osób, które spełniają warunki określone w pkt SIWZ) wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (Załącznik nr 9 do SIWZ). oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (Załącznik nr 9 do SIWZ) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. (zgodnie z przepisem art. 26 ust. 2b Ustawy). Ze złożonego dokumentu winien wynikać: zakres zobowiązania podmiotu trzeciego, rodzaj i zakres udostępnianych zasobów, sposób udostępnienia zasobów, nazwa podmiotu (nazwa Wykonawcy), któremu zasoby zostaną udostępnione, charakter stosunku łączącego Wykonawcę z podmiotem trzecim, okres, na który podmiot trzeci udostępnia zasoby. W przypadku, gdy przedmiotem udostępnienia są zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia (w szczególności dotyczy to wiedzy i doświadczenia podmiotu trzeciego), taki dokument powinien zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu Zamówienia, wraz ze wskazaniem zakresu i okresu uczestnictwa podmiotu trzeciego w wykonaniu Zamówienia, gwarantującego realne przekazanie zasobów, na których polega Wykonawca Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (Załącznik nr 6 do SIWZ) W przypadku wnoszenia oferty przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokumenty należy złożyć na zasadach określonych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z dnia r. poz. 231) tj.: składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

6 10.9 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku do oferty należy dołączyć: dokument wymieniony w pkt oraz 10.7 przez każdy z podmiotów występujących wspólnie, dokument wymieniony w pkt oraz 10.2 wspólny lub przez każdy z podmiotów występujących wspólnie; dokument wymieniony w pkt 10.6 wspólny dla podmiotów występujących wspólnie; dokument wymieniony w pkt 10.3, 10.4, 10.5 przez co najmniej jeden z podmiotów występujących wspólnie Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego. 11. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 11.1 W przedmiotowym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów powinny być dokonywane w formie pisemnej Nr faksu Zamawiającego: ; adres Wykonawca zobowiązany jest przekazywać dokumenty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje w sposób umożliwiający zapoznanie się przez Zamawiającego z ich treścią, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 16: Strony obowiązane są informować siebie nawzajem o każdej zmianie adresów. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje wysłane na ostatnio podany adres Wykonawcy uznawane będą za skutecznie złożone temu Wykonawcy. 12. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 12.1 w sprawach formalnych: Karolina Miazga (Specjalista w Dziale Administracji i Zamówień Publicznych) tel.: (w godz. 8:00-16:00), 12.2 w sprawach merytorycznych: Artur Niewęgłowski (Kierownik Działu Eksploatacji i Inwestycji) tel.: , tel. kom.: (w godz. 8:00-16:00). 13. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 13.1 Termin związania ofertą wynosi 30 dni Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 14. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 14.1 Oferta winna zawierać: Wypełniony i podpisany Formularz oferty (Załącznik nr 5 do SIWZ). Uwaga: Do Formularza oferty, stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ, należy dołączyć Szczegółowy wykaz ofertowanego sprzętu potwierdzający spełnienie - 6 -

7 minimalnych wymagań sprzętowych Zamawiającego określonych w Dokumentacji projektowej sporządzony według wzoru, stanowiącego: Załącznik nr 1 do Formularza oferty: Wykaz sprzętu CCTV Ośrodek Rozbrat; Załącznik nr 2 do Formularza oferty: Wykaz sprzętu CCTV Ośrodek Inflancka i Solec Do oferty należy załączyć: Wszystkie oświadczenia i dokumenty, których złożenia żąda Zamawiający w pkt 10 SIWZ; W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty winno być dołączone pełnomocnictwo, które musi zawierać w szczególności wskazanie: oznaczenia postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy; Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego; ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania; Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile umocowanie do dokonania przedmiotowej czynności nie wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty, o których mowa w pkt ; Dokument potwierdzający wniesienie wadium, zgodnie z pkt 20.5 SIWZ Wykonawca winien dokładnie zapoznać się ze wszystkimi zapisami SIWZ. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ i być zgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, pod rygorem odrzucenia wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę Wykonawca nie może składać oferty na to zamówienie jako Wykonawca indywidualny i jednocześnie jako Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi Wykonawcami Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej Oferta powinna być czytelna, napisana w języku polskim, w sposób zapewniający trwałość tekstu Zaleca się, aby każda kartka oferty była ponumerowana kolejnymi numerami i parafowana, a w Formularzu oferty winna być umieszczona informacja z ilu kolejno ponumerowanych kartek składa się oferta wraz z Załącznikami Kartki oferty winny być trwale ze sobą połączone (np. zbindowane, zszyte), z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt Wszelkie zmiany w tekście oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) muszą być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę pod rygorem ich nieuwzględnienia Formularz oferty oraz Załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy Pełnomocnictwo lub inny dokument upoważniający do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego należy załączyć w formie pisemnej, w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem

8 14.14 Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na formularzach sporządzonych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że ich treść, a także opis kolumn i wierszy odpowiadać będą formularzom określonym przez Zamawiającego Oświadczenie wymienione w pkt , pkt 10.2 i pkt 10.4, 10.5, 10.7 SIWZ powinno być złożone w formie oryginału, pozostałe dokumenty wymienione w pkt 10 SIWZ należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących Wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę Wykonawca, który składa w trakcie postępowania informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, jest zobowiązany wykazać zasadność ich zastrzeżenia. Dokument taki musi być oznaczony klauzulą: Dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U ze zm.) wraz ze wskazaniem uzasadnienia. Informacje te winny być umieszczone w innej osobnej, wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie. Kartki należy ponumerować w taki sposób, aby umożliwić ich dopasowanie do pozostałej części oferty (należy zachować ciągłość numeracji kartek oferty) Ofertę wraz z Załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie z nazwą i adresem Wykonawcy, oznaczoną w następujący sposób: Miasto Stołeczne Warszawa Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA Samorządowy Zakład Budżetowy Oferta na: Dostawę, montaż i wdrożenie systemu monitoringu wizyjnego CCTV w Ośrodkach Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA Nr postępowania ZP/PN/D/10/2015 Nie otwierać przed roku godz Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Zmiany lub wycofanie winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie, w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu ofert, przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno być opakowane tak, jak oferta, a koperta zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazami odpowiednio: ZMIANA lub WYCOFANIE. W przypadku złożenia kilku ZMIAN kopertę każdej ZMIANY należy dodatkowo opatrzyć napisem ZMIANA nr Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 15. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 15.1 Ofertę należy złożyć pod adresem: Miasto Stołeczne Warszawa Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA, ul. Rozbrat 26, Warszawa w recepcji Ośrodka Termin składania ofert upływa dnia roku o godz. 10:

9 15.3 Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu, w którym upływa termin składania ofert, o godz. 10:15 pod adresem ul. Rozbrat 26, Warszawa pok. nr 109. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia W trakcie otwarcia ofert nie będą otwierane koperty zawierające oferty, których dotyczy "WYCOFANIE". Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania Koperty oznakowane dopiskiem ZMIANA zostaną otwarte przed otwarciem kopert zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zmiany zostaną dołączone do oferty Podczas otwarcia Zamawiający poda imiona i nazwiska, nazwy (firmę) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny. Informacje te zostaną odnotowane w protokole postępowania. 16. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 16.1 Cena podana przez Wykonawcę w Formularzu oferty (Załącznik nr 5 do SIWZ) musi być całkowitą ceną brutto za wykonanie całego zamówienia Cena za wykonanie całego zamówienia jest ceną ryczałtową Wykonawca określając wynagrodzenie umowne oświadcza, że wykorzystał wszelkie konieczne środki mające na celu ustalenie wynagrodzenia obejmującego całość prac niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia Zamawiający przyjmie oferowaną cenę jako ostateczną, za jaką przedmiot zamówienia zostanie wykonany Cena powinna zawierać w sobie ewentualne upusty proponowane przez Wykonawcę. 17. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ Rozliczenia prowadzone między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. 18. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT 18.1 Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: Cena 95 %, Okres gwarancji 5% Maksymalną liczbę punktów w kryterium Cena otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą całkowitą cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów, zgodnie z poniższym wzorem: Cn C = 95 pkt Cob gdzie: C liczba punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium Cena C n najniższa zaoferowana cena C ob cena zaoferowana w badanej ofercie - 9 -

10 18.3 W kryterium Okres gwarancji punkty będą przyznane wg poniżej punktacji: 24 miesiące gwarancji 0 pkt 36 miesięcy gwarancji 5 pkt 18.4 Maksymalna ilość punktów, jaką Wykonawca może uzyskać w wyniku oceny według w/w kryteriów wynosi 100 pkt tj.: 95 pkt za Cenę + 5 pkt za Okres gwarancji. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę w zamówieniu. 19. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 19.1 Po wyborze najkorzystniejszej oferty, a przed zawarciem umowy, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została wybrana do dopełnienia następujących formalności: Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie wynika z dokumentów załączonych do oferty Jeżeli wybrana zostanie oferta Wykonawców występujących wspólnie, będą oni zobowiązani, przed zawarciem umowy w sprawie udzielenia zamówienia, do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu oryginał polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, o której mowa w 6 ust. 13 Istotnych postanowień umowy (Załącznik nr 2 do SIWZ) Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić kopię dowodu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić certyfikaty potwierdzające spełnienie warunku określonego w pkt SIWZ Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić karty katalogowe dostarczonego sprzętu oraz dokumenty potwierdzające autoryzację producenta kamer. 20. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 20.1 Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: ,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy złotych) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert w następujących formach (w zależności od wyboru Wykonawcy): pieniądzu, wpłaconym przelewem na rachunek bankowy: , poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w przepisie art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z z dnia )

11 20.3 W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej, bądź ubezpieczeniowej, koniecznym jest, aby gwarancja obejmowała odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w przepisie art. 46 ust. 4a i ust. 5 Ustawy. Koniecznym jest również, aby gwarancja obejmowała cały okres związania ofertą określony w SIWZ. W przypadku, gdy gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa nie spełni któregokolwiek ze wskazanych powyżej wymogów, Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, odpowiednia kwota powinna zostać przelana na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w pkt wraz z podaniem nr postępowania o którym mowa w pkt 2.2. Wniesienie wadium jest skuteczne z chwilą uznania rachunku Zamawiającego W przypadku składania wadium w formie innej niż pieniężna, do oferty należy dołączyć kopię dokumentu wniesionego (ustanowionego) wadium poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Koniecznym jest zdeponowanie oryginału dokumentu wniesionego (ustanowionego) wadium przed upływem terminu składania ofert w Kasie Zamawiającego przy ul. Rozbrat 26, pokój nr 104. Kasa czynna w godz. 8:00-15:00. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej, Zamawiający zaleca dołączenie do oferty kopii potwierdzenia przelewu. 21. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 21.1 Postanowienia wymienione w Załączniku nr 2 do SIWZ Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania następujących istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, pod następującymi warunkami i we wskazanym zakresie: zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia; w przypadku zaistnienia warunków atmosferycznych powodujących konieczność przerwania robót, Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w zakresie przedłużenia terminów przewidzianych na realizację zamówienia, o okres trwania wskazanych warunków atmosferycznych; w przypadku zaistnienia konieczności udzielenia zamówień dodatkowych, których realizacja powoduje konieczność przedłużenia terminów przewidzianych na realizację niniejszego zamówienia, Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w zakresie przedłużenia terminów przewidzianych na realizację zamówienia, o okres niezbędny do realizacji zamówień dodatkowych

12 22. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 22.1 Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 10 % ceny całkowitej podanej w Formularzu oferty w jednej lub kilku następujących formach (w zależności od wyboru Wykonawcy): pieniądzu, wpłaconym przelewem na rachunek bankowy: , poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z z dnia ) W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja ta powinna być nieodwołalna, bezwarunkowa i płatna na pierwsze żądanie Zamawiającego Wniesienie przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie weksli z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, ustanowienia zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, ustanowienia zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów wymaga dla swej skuteczności wcześniejszej zgody Zamawiającego W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu odpowiednia kwota powinna zostać przelana na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w pkt wraz z podaniem nr postępowania, o którym mowa w pkt Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest skuteczne z chwilą uznania rachunku Zamawiającego Kopię dowodu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy przedstawić Zamawiającemu przed podpisaniem umowy. W wypadku zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż pieniężna Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopię dokumentu zabezpieczenia należytego wykonania umowy poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy przed podpisaniem umowy. Koniecznym jest zdeponowanie oryginału dokumentu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w kasie Zamawiającego przy ul. Rozbrat 26 w pokoju nr 104 w godz. 8:00-15:00 przed podpisaniem umowy

13 23. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 24. Wykonawcom i innym podmiotom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mógł ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w Dziale VI Ustawy. 25. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ: Nr 1: Opis przedmiotu zamówienia, Nr 2: Istotne postanowienia umowy, Nr 3: Oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1, Nr 4: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, Nr 5: Formularz oferty, Nr 6: Oświadczenie dotyczące przynależności Wykonawcy do tej samej grupy kapitałowej, Nr 7: Wykaz wykonanych i wdrożonych systemów monitoringu IP, Nr 8: Dokumentacja projektowa. Nr 9: Wykaz osób, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 1 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM Dyrektor Generalny Urzędu Patentowego RP /-/ Cezary Pyl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/26/2013 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym Zamawiający: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa tel.: (22) 544 27 00 fax.: (22) 842 31 16 adres strony internetowej: www.wilanow-palac.pl Pełnomocnicy

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Numer sprawy: 6/PN/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY Zamojski

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE REMONTU SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ PRZY UL. KŁOBUCKIEJ 21

WYKONANIE REMONTU SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ PRZY UL. KŁOBUCKIEJ 21 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ RÓWNOWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Kraków, dnia 23 październik 2013r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Przetarg nieograniczony na roboty budowlane o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM z up. DYREKTORA GENERALNEGO DYREKTOR BIURA DYREKTORA GENERALNEGO /-/ Bożenna Owsińska-Ciach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/31/2013

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Szczecin Centrum Kształcenia Sportowego 70-424 Szczecin, ul. Mazurska 40 mazurska@cks.szczecin.pl ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/28/2014. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/28/2014. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, dnia 9 września 2014 r. ZATWIERDZAM Dyrektor Generalny Urzędu Patentowego RP /-/ Cezary Pyl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/28/2014 Tryb postępowania: Przedmiot:

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usługi wsparcia systemu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wsparcie analityczne i merytoryczne w ramach podnoszenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) Agencja Rynku Rolnego ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług telekomunikacyjnych w ramach telefonii stacjonarnej Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego Nr sprawy: SM-WLG-2131-10/14 Z A M A W I A J Ą C Y STRAŻ MIEJSKA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY adres: ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa tel./faks: (0-22) 851-16-12 www.strazmiejska.waw.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA TZ/370/76/13 Zatwierdzam:... data... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług serwisu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ )

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Zamawiający: Warszawa, dnia marca 2013 roku Prokuratura Apelacyjna w Warszawie adres: 00-951 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 25 tel.: (22) 46-49-112, fax: (22)

Bardziej szczegółowo