BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH Warszawa, Al. Solidarności 77

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77"

Transkrypt

1 BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH Warszawa, Al. Solidarności 77 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania Wspólny Słownik Zamówień - CPV o wartości szacunkowej poniżej euro Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera: Formularz OFERTA /BR-1/, Formularz CENOWY /BR-1A/, Specyfikację techniczną /BR-2/: składającą się z 14 załączników, Wykaz dostaw /BR-2A/, Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych /BR-3/, Projekt umowy /BR-4/ Z A T W I E R D Z A M DYREKTOR BIURA /-/ Urszula Szkodzińska Warszawa, dnia 3 lipca 2008 r. 1

2 I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego sprzętu komputerowego oraz oryginalnego oprogramowania komputerowego wg przedstawionej poniżej specyfikacji: Lp. Przedmiot zamówienia j.m. Ilość Komputer stacjonarny PC z Windows Vista Business (32 bit) PL OEM, MS Office 2007 Small Business (32 bit) PL OEM, oprogramowanie do nagrywania płyt Komputer - Notebook z Windows Vista Business (32 bit) PL OEM, MS Office 2007 Small Business (32 bit) PL OEM, oprogramowanie do nagrywania płyt Serwer z Microsoft Windows Server Standard 2003 R2 SP2 32Bit PL OEM Serwer RACK 19 z Microsoft Windows Server Standard 2003 R2 SP2 32Bit PL OEM Komputer - Stacja graficzna z Microsoft Windows XP Professional (32 bit) PL OEM, oprogramowanie do nagrywania płyt szt. 73 szt. 15 szt. 2 szt. 1 szt. 1 6 Drukarka laserowa monochromatyczna szt Drukarka laserowa kolorowa szt. 2 8 Drukarka igłowa szt. 1 9 Skaner dokumentów z oprogramowaniem Abbyy Fine Reader OCR 9.0 Professional PL szt Monitor LCD 17" szt Monitor LCD 20,1" szt Urządzenie do podtrzymywania napięcia w szafie sieciowej - UPS szt Urządzenie do automatycznego zabezpieczania i archiwizacji danych - 1U Storage Loader LTO2 1600/3200 GB Barcode Reader - 8 kaset Urządzenie sieciowe - Router/Zapora brzegowa UTM 2xWAN, 14 4xLAN, Bandwidth Management, Limit Session, VPXx200, IP QoS, Access Point WLAN, Syslog via , blokowanie P2P szt. 1 szt Oprogramowanie - EasyRecovery 6.0 Repair Box szt Oprogramowanie - Photoshop CS3 EXTENDED PL Box szt Oprogramowanie - Nero 7 Premium Box szt. 5 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Techniczna /BR-2/ - określone przez Zamawiającego parametry techniczne oferowanego sprzętu komputerowego mają charakter wymogów minimalnych. Nie dopuszcza się złożenia ofert częściowych oraz wariantowych. 2

3 Zamawiający nie dopuszcza powierzenia wykonania przedmiotu zamówienia w całości lub części podwykonawcom. II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA W terminie 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy. III. OPIS WARUNKÓW UCZESTNICTWA W POSTĘPOWANIU, W TYM OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW: W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1. Podmiotowe: 1. Określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 2. są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym w zakresie objętym zamówieniem, 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż PLN, 4. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie - wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum trzech dostaw sprzętu komputerowego i oprogramowania (jakiegokolwiek rodzaju stanowiącego przedmiot niniejszego postępowania) o wartości każdej z dostaw nie mniejszej kwotowo niż PLN. 2. Inne: 5. Dostarczenie sprzętu komputerowego fabrycznie nowego, nieużywanego oraz oryginalnego oprogramowania, 6. dostarczenie sprzętu komputerowego zgodnego z wymaganiami zawartymi w specyfikacji technicznej /BR-2/, 7. dostarczenie komputerów stacjonarnych (załącznik nr 1 specyfikacji technicznej /BR-2/) o poziomie emitowanego hałasu w trybie jałowym (IDLE) nie większym niż 27 dba, mierzonego wg normy ISO 7779, wykazanej wg normy ISO 9296, 8. zapewnienie minimum 36 miesięcznego okresu gwarancji na dostarczony sprzęt komputerowy, 9. zapewnienie w ciągu 14 dni kalendarzowych terminu dostawy przedmiotu zamówienia liczonego od daty zawarcia umowy. 3

4 Ocena spełnienia warunków uczestnictwa w postępowaniu zostanie dokonana metodą spełnia nie spełnia w oparciu o dokumenty, oświadczenia i informacje zawarte w ofercie, wymagane w pkt. IV. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że stawiane warunki Wykonawca spełnił. Niespełnienie warunków określonych w pkt. 1 (Podmiotowe) skutkować będzie wykluczeniem z postępowania. Niespełnienie warunków określonych w pkt. 2 (Inne) skutkować będzie odrzuceniem oferty. IV. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU LUB ŻE OFEROWANA DOSTAWA/USŁUGA JEST ZGODNA Z WYMAGANIAMI OKREŚLONYMI PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO A TAKŻE INNE WYMAGANE DOKUMENTY. Ad III.1.: 1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 /BR-3/, 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 3. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy (w wysokości co najmniej PLN), wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 4. Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu zamówienia, dat wykonania i odbiorców (wykaz dostaw /BR-2A/) oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane należycie. Ad. III.2: 5. Oświadczenie o dostarczeniu sprzętu komputerowego fabrycznie nowego, nieużywanego i oryginalnego oprogramowania komputerowego, 6. Podpisane i wypełnione specyfikacje techniczne (załącznik nr: 1-14) /BR-2/, 7. Dokument lub certyfikat potwierdzający spełnienie warunku emitowanego hałasu przez komputery stacjonarne w trybie jałowym (IDLE) poniżej 4

5 27dBA, mierzonego wg normy ISO 7779, wykazanej wg normy ISO (załącznik nr 1 specyfikacji technicznej /BR-2/), 8. Oświadczenie o zapewnieniu minimum 36 miesięcznego okresu gwarancji na dostarczony sprzęt komputerowy, 9. Oświadczenie o zapewnieniu dostawy przedmiotu zamówienia w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, POZOSTAŁE WYMAGANE DOKUMENTY: 10. Kopia dowodu wniesienia wadium z potwierdzeniem złożenia w Samodzielnym Dziale Finansowym a w przypadku przelewu potwierdzenie dokonania transakcji. Zamawiający dopuszcza również złożenia wadium w formie innej niż pieniądz przez Wykonawcę w kopercie z ofertą w takim przypadku dokument wadialny nie może być nierozerwalnie połączony z ofertą, musi być włożony luzem do koperty z ofertą, 11. Parafowany projekt umowy /BR-4/. Wymienione powyżej w pkt. 1, 4 (wykaz dostaw /BR-2A/) i 6 dokumenty wchodzące w skład oferty winny być przedstawione w formie oryginałów, pozostałe oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii. Zgodność z oryginałem kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez przedstawiciela Wykonawcy lub pełnomocnika (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem). Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej Wykonawca składa odpowiednie dokumenty, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87, poz. 605). V. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem lub pisemnie. Zamawiający udostępnia do porozumiewania się z Wykonawcami faks o numerze: Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 5

6 2. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: - w sprawach merytorycznych: p. Piotr Radzikowski i p. Miłosz Popławski, tel. (0-22) , g , - w sprawach proceduralnych: p. Adriana Urbanik, tel. (0-22) , g VI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 1. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej specyfikacji powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w innej formie, zgodnej z niniejszą specyfikacją. 2. Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa Zamawiający zaleca Wykonawcy umieścić w kopercie z ofertą w osobnym opakowaniu z napisem TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. 3. Oferta winna być sporządzona w 1 egzemplarzu, w języku polskim, czytelnym pismem, PODPISANA (a nie parafowana). 4. Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty oraz podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty; oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa lub notarialnie poświadczoną kopię pełnomocnictwa wystawioną na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego upełnomocnione. 5. Wykonawca złoży ofertę w zamkniętej kopercie i zaadresowanej: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich Warszawa, Al. Solidarności 77 Oferta na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania Nie otwierać przed r. godz Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert. W tym celu Wykonawca złoży 6

7 Zamawiającemu kolejną zamkniętą kopertę oznaczoną jak w ppkt. 5 z dodatkowym określeniem ZMIANA lub WYCOFANE. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert. 7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 8. Podana w ofercie cena ofertowa musi zawierać wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej, zgodnej z załączonym wzorem umowy oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Warunki dotyczące konsorcjum 1. W odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z Wykonawców wchodzący w skład konsorcjum musi oddzielnie udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 1-9 ustawy Prawo zamówień publicznych (złożyć oświadczenie z art. 22 ust. 1 i 4 ustawy). W pozostałym zakresie konsorcjum może złożyć jeden wspólny dokument. 2. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. 3. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Umocowanie może wynikać z treści umowy konsorcjum lub zostać przedłożone oddzielnie wraz z ofertą. 4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem). 5. Wypełniając formularz ofertowy, składając oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, jak również wypełniając inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę, w miejscu np. nazwa i adres Wykonawcy należy wpisać dane konsorcjum (wymienić wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie). VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT Oferty należy złożyć w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa, Al. Solidarności 77, pokój nr 18 do dnia roku, godz Oferty złożone po terminie będą zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 7

8 IX. WADIUM Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości ,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 1. Forma wadium. Wadium może być wniesione wyłącznie w następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275). Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego którego dotyczy niniejsza specyfikacja dokonywane będą wyłącznie w złotych polskich (PLN). Wadium wnoszone w innej niż pieniądz formie musi posiadać ważność co najmniej do końca terminu związania Wykonawcy złożoną przez niego ofertą (ustalony na 30 dni termin związania ofertą, liczony od ostatecznego terminu wyznaczonego na składanie ofert). UWAGA: wypłata z gwarancji nie może być uzależniona od zgłoszenia żądania wypłaty za pośrednictwem banku Zamawiającego, który to bank potwierdzi, że podpisy na żądaniu wypłaty zostały złożone przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Zamawiającego lub żądania dołączenia kserokopii bankowej karty wzorów podpisów osób upoważnionych do podejmowania w imieniu Zamawiającego zobowiązań finansowych. 2. Miejsce i sposób wniesienia wadium. Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na rachunek Zamawiającego: z dopiskiem: wadium - przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania. 3. Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy złożyć w oryginale w siedzibie Zamawiającego Al. Solidarności 77, Warszawa, Samodzielny Wydział Finansowy, pokój nr: 1.1, w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem Samodzielny Wydział Finansowy wadium w przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania a do oferty dołączyć kopię dokumentu posiadającą potwierdzenie złożenia wadium. Zamawiający dopuszcza 8

9 również złożenia wadium w formie innej niż pieniądz przez Wykonawcę w kopercie z ofertą w takim przypadku dokument wadialny nie może być nierozerwalnie połączony z ofertą, musi być włożony luzem do koperty z ofertą. W przypadku wpłaty wadium w formie przelewu bankowego należy dołączyć do oferty kopię dokonanej transakcji. 4. Termin wniesienia wadium. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. X. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 1. Zamawiający żąda zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% całkowitej ceny ofertowej (brutto). 2. Zabezpieczenie musi być wniesione przez Wykonawcę przed zawarciem umowy w jednej z następujących form: 1) pieniężnej przelewem na rachunek Zamawiającego: , 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Gwarancja i poręczenie muszą być nieodwołalne, bezwarunkowe, zapewniające płatność na rzecz Zamawiającego na każde żądanie bez konieczności przedkładania dodatkowych dokumentów, muszą zawierać rezygnację gwaranta z podnoszenia zarzutów (art. 883 k.c.), włącznie z wykluczeniem możliwości potrącenia oraz zarzutem możliwości uchylenia się od skutków prawnych błędnego oświadczenia, z wyjątkiem uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia, zgodnie z art. 86 k.c. oraz muszą obejmować rezygnację z prawa do zdeponowania kwoty gwarancji i poręczenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo akceptacji treści gwarancji i poręczenia. UWAGA: wypłata z gwarancji nie może być uzależniona od zgłoszenia żądania wypłaty za pośrednictwem banku Zamawiającego, który to bank potwierdzi, że podpisy na żądaniu wypłaty zostały złożone przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Zamawiającego lub żądania dołączenia kserokopii bankowej karty 9

10 wzorów podpisów osób upoważnionych do podejmowania w imieniu Zamawiającego zobowiązań finansowych. 4. Zabezpieczenie służy zaspokojeniu wszelkich roszczeń Zamawiającego z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania postanowień umowy przez Wykonawcę. W szczególności z zabezpieczenia Zamawiający ma prawo pokryć kary umowne. 5. Zabezpieczenie podlega zwolnieniu przez Zamawiającego w wysokości 70% sumy zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane (dokonania ostatniego odbioru przedmiotu zamówienia), a 30 % tej sumy w terminie 14 dni od dnia kończącego okres gwarancyjny. XI. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godz w siedzibie Zamawiającego /biblioteka/, adres: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, al. Solidarności 77, Warszawa. Z uwagi na ograniczony wstęp do budynku osoby które zechcą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert zobowiązane będą okazać dowód tożsamości w celu otrzymania identyfikatora Gość BRPO jest to warunek konieczny udziału w sesji otwarcia ofert. Osoby zainteresowane powinny oczekiwać na przedstawiciela Zamawiającego na parterze budynku, w strefie ogólnodostępnej. XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY Cena ofertowa stanowić będzie wynagrodzenie wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia. Podana w ofercie cena ofertowa musi zawierać wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej, zgodnej z załączonym wzorem umowy oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia (m.in. cenę sprzętu komputerowego i oprogramowania, koszty transportu, koszty ubezpieczenia na czas transportu, gwarancji). Wykonawca może podać tylko jedną cenę bez proponowania rozwiązań wariantowych. Cena może zawierać ewentualny upust oferowany przez Wykonawcę. XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 10

11 Oceny ofert dokona zgodnie z podanymi kryteriami i zasadami komisja przetargowa powołana przez Zamawiającego. W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki formalne, komisja przetargowa dokona oceny ich ofert. L.p. Znaczenie Maksymalna ilość punktów Kryterium procentowe kryterium jakie może otrzymać oferta za dane kryterium 1. Cena brutto (C) 100 % 100 punktów CENA BRUTTO W przypadku kryterium CENA oferta otrzyma ilość punktów wynikającą z działania: Cmin P(Ci) = x Max (C) Ci gdzie: P (Ci) - ilość punktów jakie otrzyma oferta i za kryterium Cena brutto, Cmin- najniższa cena brutto spośród zaproponowanych we wszystkich nie odrzuconych ofertach, wyrażona w PLN, Ci zaproponowana w ofercie i cena brutto, Max (C) - maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium cena brutto. XIV. FORMALNOŚCI KTÓRYCH NALEŻY DOPEŁNIĆ PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 1. Zamawiający zawrze umowę o wykonanie zamówienia w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później niż przed upływem terminu związania ofertą. 2. Umowa będzie zawierana w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Solidarności Umowa zostanie zawarta według wzoru, stanowiącego załącznik do specyfikacji. 4. W celu zawarcia umowy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie zobowiązany do wskazania Zamawiającemu osób, które będą w jego imieniu zawierać umowę oraz do ewentualnego przekazania oryginałów stosownych pełnomocnictw tych osób do zawarcia umowy. 11

12 XV. ŚRODKI ODWOŁAWCZE PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCOM Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655). XVI. INNE INFORMACJE Zamawiający nie przewiduje: aukcji elektronicznej, zawarcia umowy ramowej, zamówień uzupełniających, zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Niniejsze postępowanie jest prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655). 12

13 /Pieczęć Wykonawcy/ Tel/faks... BR-1 OFERTA O F E R T A Niniejszym składam ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania oferujemy realizację dostawy objętej zamówieniem, zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, za cenę: wartość netto VAT w % wartość brutto zł % zł Oświadczamy, że: - otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty, - oferowane parametry sprzętu komputerowego i oprogramowania są zgodne ze specyfikacją techniczną /BR-2/, - dostawę przedmiotu zamówienia zrealizujemy w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, - akceptujemy wskazany w SIWZ termin związania ofertą, - akceptujemy 14 dniowy termin płatności, - akceptujemy projekt umowy, - oświadczamy że dostarczymy fabrycznie nowy, nieużywany sprzęt komputerowy oraz oryginalne oprogramowanie komputerowe, - oświadczamy że zapewnimy.* miesięczny okres gwarancji na dostarczony sprzęt komputerowy, - wadium zostało wniesione w dniu... w formie..., (wadium wniesione przelewem należy zwrócić na konto...)**, - w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy o równowartości 10% całkowitej ceny ofertowej (brutto). Zabezpieczenie zostanie wniesione w formie...** W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 13

14 Do Oferty załączam: 1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 /BR-3/, 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 3. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, 4. Wykaz wykonanych dostaw, 5. Specyfikacje techniczne (załącznik nr: 1-14), 6. Dokument lub certyfikat potwierdzający spełnienie warunku emisji hałasu przez komputery stacjonarne, 7. Potwierdzenie złożenia wadium, 8. Parafowany projekt umowy, 9. (Pełnomocnictwo). /Podpis i pieczątka imienna osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy/ * min. 36 miesięcy. ** należy odpowiednio wypełnić. 14

15 /Pieczęć Wykonawcy/ BR-1A FORMULARZ CENOWY Tel/fax. FORMULARZ CENOWY Lp Przedmiot zamówienia jm Ilość Cena jednostkowa netto w PLN Wartość netto w PLN VAT w % Wartość brutto w PLN 1. Komputer stacjonarny PC z Windows Vista Business (32 bit) PL OEM, MS Office 2007 Small Business (32 szt. 73 bit) PL OEM, oprogramowanie do nagrywania płyt 2. Komputer - Notebook z Windows Vista Business (32 bit) PL OEM, MS Office 2007 Small Business (32 bit) szt. 15 PL OEM, oprogramowanie do nagrywania płyt 3. Serwer z Microsoft Windows Server Standard 2003 R2 SP2 32Bit PL OEM szt Serwer RACK 19 z Microsoft Windows Server Standard 2003 R2 SP2 32Bit PL OEM szt Komputer - Stacja graficzna z Microsoft Windows XP Professional (32 bit) PL OEM, oprogramowanie do szt. 1 nagrywania płyt 6. Drukarka laserowa monochromatyczna szt Drukarka laserowa kolorowa szt Drukarka igłowa szt Skaner dokumentów z oprogramowaniem Abbyy Fine Reader OCR 9.0 Professional PL szt Monitor LCD 17" szt Monitor LCD 20,1" szt

16 12. Urządzenie do podtrzymywania napięcia w szafie sieciowej - UPS szt Urządzenie do automatycznego zabezpieczania i archiwizacji danych - 1U Storage Loader LTO2 szt /3200 GB Barcode Reader 8 kaset 14. Urządzenie sieciowe - Router/Zapora brzegowa UTM 2xWAN, 4xLAN, Bandwidth Management, Limit 1 szt. Session, VPXx200, IP QoS, Access Point WLAN, Syslog via , blokowanie P2P 15. Oprogramowanie - EasyRecovery 6.0 Repair Box szt Oprogramowanie - Photoshop CS3 EXTENDED PL Box szt Oprogramowanie - Nero 7 Premium Box szt. 5 RAZEM:..., dnia r.... pieczęć i podpis Wykonawcy* *Podpisy i pieczątki imienne osób upełnomocnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z zapisami w dokumencie stwierdzającym status prawny Wykonawcy bądź na podstawie stosownego pełnomocnictwa załączonego do oferty. 16

17 BR-2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik nr 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA - KOMPUTER STACJONARNY Lp Komponent Wymagane parametry minimalne Parametry oferowane* 1 Procesor zgodnym z technologią x86, dwurdzeniowy 2 Płyta główna wyposażona w następujące interfejsy: 6 portów USB port LPT 3 Pamięć RAM 2 GB DDR 4 HDD 160 GB 5 Napęd optyczny DVD-RW DL 6 Obudowa Mini ATX z co najmniej 2 podłączonymi portami USB na przednim panelu, w kolorze czarnym (dopuszczalne wstawki w srebrnym kolorze) 7 Karta graficzna zintegrowana z płytą główną 8 Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną 9 Karta sieciowa zintegrowana z płytą główną Ethernet 10/100/1000 Mb/s 10 Klawiatura, mysz Klawiatura standardowa oraz mysz optyczna dwu przyciskowa z rolką - USB/PS2, w kolorze czarnym (dopuszczalne wstawki w srebrnym kolorze), 11 Oprogramowanie Zainstalowane na komputerze: Windows Vista Business (32 bit) PL OEM; MS Office 2007 Small Business (32 bit) PL OEM; oprogramowanie do nagrywania płyt; 12 Norma energooszczędności Energy Star 13 Poziom emitowanego hałasu w trybie jałowym (IDLE) nie więcej niż 27 dba wg. normy ISO Certyfikat dla sprzętu CE Windows Vista Premium Ready 15 Gwarancja 36 miesięcy 16 Nazwa producenta:... Model oferowanego sprzętu:.. * należy wpisać odpowiednio oferowane parametry, nazwę i model oferowanego sprzętu /podpis i pieczątka imienna osoby (osób) wskazanej w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym/ 17

18 Załącznik nr 2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA NOTEBOOK Lp Komponent Wymagane parametry minimalne Oferowane parametry* 1 Procesor zgodny z technologią x86, w technologii mobilnej, dwurdzeniowy 2 Pamięć RAM 2 GB DDR 3 HDD 60 GB 5400 rpm 4 Matryca 15,4 XGA (1024x768) 5 Napęd optyczny DVD RW DL 6 Karta graficzna zintegrowana 7 Karta dźwiękowa zintegrowana 8 Komunikacja Fast Ethernet 10/100 WiFi (IEEE b, IEEE g) 9 Porty wejścia / wyjścia VGA, PCMCIA 1x typ II USB 2.0 x2 10 Wejścia / wyjścia audio Line Out, Wejście mikrofonowe 11 Oprogramowanie Zainstalowane na komputerze: Microsoft Windows Vista Business PL OEM; Microsoft Office 2007 Small Business PL OEM; oprogramowanie do nagrywania płyt; 12 Dodatkowe wyposażenie Torba, Pamięć FLASH 2 GB 13 Waga z baterią bez nie więcej niż 2,8 kg zasilacza 14 Certyfikat CE 15 Norma Energy Star energooszczędności 16 Gwarancja 36 miesięcy 17 Nazwa producenta:... Model oferowanego sprzętu:.. * należy wpisać odpowiednio oferowane parametry, nazwę i model oferowanego sprzętu /podpis i pieczątka imienna osoby (osób) wskazanej w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym/ 18

19 Załącznik nr 3 SPECYFIKACJA TECHNICZNA - SERWER Lp Komponent Wymagane parametry minimalne Oferowane parametry* 1 Procesor zgodny z technologią x86, dedykowany do serwerów, czterordzeniowy 2 Płyta główna wyposażona w następujące interfejsy: 2 x USB - 4 PIN USB Type A 1 x mouse - generic - 6 pin mini-din (PS/2 style) 1 x keyboard - generic - 6 pin mini-din (PS/2 style) 3 Pamięć RAM 2 GB DDR SDRAM ECC 4 HDD 2 x 750 GB SATA-300 hot swap 5 Napęd optyczny CD-ROM 6 Obudowa Rack 1U 7 Kontroler RAID 0, RAID 1 8 Karta graficzna zintegrowana z płytą główną 9 Karta sieciowa zintegrowana z płytą główną Ethernet 10/100/1000 Mb/s 10 Klawiatura, mysz Klawiatura standardowa PS2 lub USB; mysz optyczna USB dwu przyciskowa z rolką; 11 Oprogramowanie dostarczone bez instalowania 12 Gwarancja i warunki serwisu 13 Certyfikat CE Windows Server Standard 2003 R2 w/sp2 32Bit PL OEM 1) 36 miesięcy; 2) wymagana naprawa w siedzibie Zamawiającego; 3) wymagana możliwość zgłaszania awarii 7 dni w tygodniu przez 24 godziny; 4) wymagana naprawa w ciągu 24 godzin od zgłoszenia awarii. 14 Nazwa producenta:... Model oferowanego sprzętu:.. * należy wpisać odpowiednio oferowane parametry, nazwę i model oferowanego sprzętu /podpis i pieczątka imienna osoby (osób) wskazanej w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym/ 19

20 Załącznik nr 4 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SERWER RACK 19 Lp Komponent Wymagane parametry minimalne Oferowane parametry* 1 Procesor dedykowany do serwerów w technologii x86, czterordzeniowy 2 Płyta główna wyposażona w następujące interfejsy: 2 x USB - 4 PIN USB Type A 1 x mouse - generic - 6 pin mini-din (PS/2 style) 1 x keyboard - generic - 6 pin mini-din (PS/2 style) 3 Pamięć RAM 2 GB DDR SDRAM ECC 4 HDD 2 x 750 GB SATA-300 hot swap 5 HDD2 zewnętrzna macierz dyskowa SATA II, z kontrolerem, o pojemności minimum 3TB przy konfiguracji RAID1 z możliwością konfiguracji RAID 6, skalowalna, obudowa typu Rack wraz z prowadnicami do montażu 5 Napęd optyczny CD-ROM 6 Obudowa Rack 1U 7 Kontroler RAID 0, RAID 1 8 Karta graficzna zintegrowana z płytą główną 9 Karta sieciowa 2 x zintegrowana z płytą główną Ethernet 10/100/1000 Mb/s 10 Klawiatura, mysz Klawiatura standardowa PS2 lub USB, mysz optyczna USB dwu przyciskowa z rolką 11 Oprogramowanie 1) Windows Server Standard 2003 R2 SP2 32Bit PL OEM zainstalowany na komputerze wraz z dołączonym nośnikiem, 2) proponowana konfiguracja sprzętowa musi umożliwić instalację systemu Linux/Debian (wymagana dostępność sterowników do wszystkich urządzeń - karty sieciowe, kontrolery dyskowe itp.) 12 Gwarancja 1) 36 miesięcy; 2) wymagana naprawa w siedzibie Zamawiającego; 3) wymagana możliwość zgłaszania awarii 7 dni w tygodniu przez 24 godziny; 4) wymagana naprawa w ciągu 4 godzin od zgłoszenia awarii 13 Certyfikat dla CE sprzętu 14 Nazwa producenta:... Model oferowanego sprzętu:.. * należy wpisać odpowiednio oferowane parametry, nazwę i model oferowanego sprzętu /podpis i pieczątka imienna osoby (osób) wskazanej w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym/ 20

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym Katowice, dnia 12.05.2015.. ZATWIERDZAM 1. Informacje o Zamawiającym PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę 2 serwerów i/lub 1 laptopa z systemem operacyjnym w zakresach I - II dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa www.zseil.edu.pl Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego Nr sprawy: ZP/02/11 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Radio PiK S.A. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZO-261-08-2013

Radio PiK S.A. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZO-261-08-2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na na dostawę 30 sztuk komputerów biurowych stacjonarnych klasy PC, 35 sztuk monitorów, 4 sztuk tabletów, 1 notebooka. znak sprawy: ZO-261-08-2013 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Nr sprawy: VII G 261 / 7 / 13 Zamawiający: PROKURATURA OKRĘGOWA w Gdańsku ul. Wały Jagiellońskie 36 80-853 Gdańsk Nr telefonu /58/ 304 01 08 Nr faksu /58/ 304 01 08 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie 43-190 Mikołów, ul. Kolejowa 2 Tel. 032/ 3242660 OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie 43-190 Mikołów, ul. Kolejowa 2 Tel. 032/ 3242660 OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie 43-190 Mikołów, ul. Kolejowa 2 Tel. 032/ 3242660 OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA zakup i dostawę zestawu serwerowego, UPS, licencji oprogramowania Microsoft

Bardziej szczegółowo

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DO URZĘDU DO SPRAW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ LICENCJI DO OPROGRAMOWANIA Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Ul.Straszewskiego 25/9, 31-113 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51; e-mail: bzp@adm.uj.edu.pl www.uj.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-BgS-321-49/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę komputerów przenośnych dla potrzeb realizacji projektu systemowego Ministerstwa Edukacji

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający Województwo Łódzkie al. Piłsudskiego 8 90 051 Łódź e mail: zp.info@lodzkie.pl Regon 472057626 Prowadzący postępowanie Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Organizacyjny Wydział ds. Zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zamek Królewski w Warszawie Pomnik Historii i Kultury Narodowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 4 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO WARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) ZATWIERDZAM... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIśEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 134.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 134. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 134.000 Prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY 85-128 BYDGOSZCZ UL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 TEL. 52 32 53 100 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN 1/2013 Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach ZAPYTANIE OFERTOWE Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach Zamawiający - Sąd Rejonowy w Kartuzach ul. Kościuszki 26 83-300 Kartuzy Zatwierdził: Piotr Kryszewski Dyrektor

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miasto Kalisz SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca postępowania pn.: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem Specyfikację zatwierdzono: dnia 30.05.2014 roku PREZYDENT Miasta

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA ul. Szosa Zambrowska 1/27 tel/fax 86-2156949 NIP 718-16 - 85-955 ZP- komputery /2011 07.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE REMONTU SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ PRZY UL. KŁOBUCKIEJ 21

WYKONANIE REMONTU SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ PRZY UL. KŁOBUCKIEJ 21 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ RÓWNOWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

zakup i dostarczenie sprzętu komputerowego

zakup i dostarczenie sprzętu komputerowego Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, fax. 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zakup i dostarczenie sprzętu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O RÓWNOWARTOŚCI MNIEJSZEJ OD KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART.

Bardziej szczegółowo

Dęblin, dnia 21 października 2014 r.

Dęblin, dnia 21 października 2014 r. W YŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ZATWIERDZAM KANCLERZ WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH Dęblin, dnia 21 października 2014 r. mgr Waldemar Bieniek Nr sprawy Zp/pn/69/2014 Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DZ 270-36/205 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, przy ul. Lubicz 25 A, tel: 2/42-00- 33, fax: 2/430-38-85, http://www.inig.pl,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miasto Kalisz SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca postępowania pn.: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem Specyfikację zatwierdzono: dnia 14.05.2015 roku PREZYDENT MIASTA

Bardziej szczegółowo