Politechnika Wrocławska. Modelowanie procesów biznesowych w ramach technologii SOA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Politechnika Wrocławska. Modelowanie procesów biznesowych w ramach technologii SOA"

Transkrypt

1 Politechnika Wrocławska Studia podyplomowe dla kadr zarzdzajcych i pracowników przedsibiorstw Zarzdzanie projektami Praca dyplomowa: Modelowanie procesów biznesowych w ramach technologii SOA Wykorzystanie architektury opartej o usługi w polskim rodowisku muzealniczym Paweł Schmidt Promotor pracy: dr in. Kazimierz Frczkowski Projekt Studia podyplomowe dla kadr zarzdzajcych i pracowników przedsibiorstw jest współfinansowany ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsibiorczoci

2 Po fazie tworzenia aplikacji na podstawie komponentów nadchodzi era systemów bdcych zbiorem usług. Upowszechnienie metodologii zwizanych z Service-Oriented Architecture (SOA) ma zaowocowa obnieniem kosztów i wiksz elastycznoci w rozwoju systemów informatycznych. (ComputerWorld, wiat jako usługa)

3 Spis treci Spis treci STRESZCZENIE 4 ABSTRACT 5 1. WSTP WPROWADZENIE CEL PRACY ZAKRES PRACY 7 2. MODELOWANIE PROCESÓW BIZNESOWYCH ORGANIZACJA WIDZIANA PROCESOWO CEL MODELOWANIA PROCESÓW BIZNESOWYCH PROCESY A SYSTEMY INFORMATYCZNE NARZDZIA WSPIERAJCE MODELOWANIE PROCESÓW BIZNESOWYCH ARCHITEKTURA SOA ZAŁOENIA ARCHITEKTURY OPARTEJ O USŁUGI TECHNIKI INFORMATYCZNE WYKORZYSTYWANE W SOA IDENTYFIKACJA I MODELOWANIE PROCESÓW A SOA PRZEGLD NARZDZI INFORMATYCZNYCH DLA TECHNOLOGII SOA ZASTOSOWANIE SOA W MUZEALNICTWIE ANALIZA RODOWISKA PROJEKTU PROCESY W ORGANIZACJI KULTURY I SZTUKI IDENTYFIKACJA USŁUG W RAMACH SOA ANALIZA PROJEKTU WDROENIA SYSTEMU ZAKO CZENIE ANALIZA WYNIKÓW PRACY WNIOSKI PODSUMOWANIE 39 LITERATURA 41 SPIS ILUSTRACJI 42 3

4 Streszczenie Streszczenie PAWEŁ SCHMIDT Modelowanie procesów biznesowych w ramach technologii SOA Majcy miejsce w ostatnich latach ogromny rozwój technik teleinformatycznych, oraz rosnca kultura zarzdcza i projektowa organizacji sprawiła, e modelowanie procesów biznesowych oraz zwizane z nim postrzeganie systemów informacyjnych jako narzdzi wsparcia dla procesów stały si wiodcymi kierunkami w zarzdzaniu i informatyzacji przedsibiorstw. Wraz z rozwojem nowoczesnych technologii informatycznych takich jak J2EE czy Web Services oraz coraz bardziej powszechnym szerokopasmowym dostpem do sieci Internet powstała koncepcja budowania systemów informacyjnych w architekturze opartej o usługi (SOA) jako naturalne dopełnienie tendencji zwizanych z procesowym zarzdzaniem przedsibiorstwem. Głównym celem niniejszej pracy jest przedstawienie zwizków midzy modelowaniem procesów biznesowych organizacji a projektem systemu informacyjnego o architekturze SOA. W tym celu, majc za punkt wyjcia strategi i koncepcj biznesow przedsibiorstwa, przeprowadzono analiz korzyci wynikajcych z identyfikacji i optymalizacji procesów biznesowych wykorzystanych w dalszym etapie do zaprojektowania i wdroenia system wspomagajcego procesowe zarzdzanie organizacj. Powysza analiza została zilustrowana przykładem, w którym zidentyfikowano i zamodelowano najbardziej charakterystyczne procesy dla instytucji muzealniczej, w oparciu o które zaproponowano portfel usług słucych jako podstawa do skonstruowania systemu informacyjnego o architekturze SOA. Przeprowadzono równie analiz projektu wdroenia takiego systemu z uwzgldnieniem analizy rodowiska oraz udziałowców projektu, analizy problemu oraz celów wraz z propozycj strategii realizacji projektu i okreleniem kompetencji wykonawców. Sformułowane na zakoczenie pracy wnioski dowodz prawdziwoci tezy pracy mówicej o zasadnoci biznesowej wdroenia systemu zarzdzania przedsibiorstwem opartego o usługi w instytucji muzealniczej. 4

5 Abstract Abstract PAWEŁ SCHMIDT Business processes modeling within a framework of SOA technology The rapid development of the IT together with growing management and project competency makes the business process modeling and integrated ERP systems the main trends in management and informatics. The modern IT technologies such as J2EE or Web Services enable information systems development on the basis of shared services that can be accessed without their underlying platform implementation knowledge. The idea of the service-oriented architecture (SOA) used for software system development seems to be natural consequence of the business process management. It supports the requirements of business processes and software users. The main purpose of this final thesis is to present the relevance between business process engineering and project of the distributed SOA software system supporting the company management. Provided SOA based BPM system implementation advantage analysis is found on business strategy together with optimized business process map. The research is based on typical Polish museum organization case it identifies and models the most common business processes within such institution. It has been proposed in this work service portfolio needed for process supporting system creation based on business processes within museum. The analysis of the introducing SOA software system in museum has been also considered. Project environment, shareholders, problems, goals and strategy of implementation have been also diagnosed in this paper. The conclusions of this work confirm the main argument that the development and introduction of the process management software system based on service-oriented architecture in the museum organization is reasonable from the business point of view. 5

6 Wstp 1. Wstp 1.1. Wprowadzenie W cigu ostatnich 20 lat nastpił ogromny rozwój technologii nazywanych mianem informacyjnych IT (ang. Information Technology). Informatyzacja przedsibiorstw przestała by postrzegana jako cel sam w sobie. Samo posiadanie systemu informatycznego nie stanowi obecnie kryterium przewagi nad konkurencj, dlatego coraz wiksz wag przykłada si do projektowania i wdraania systemów informatycznych wspierajcych kluczowe procesy biznesowe organizacji. Wymaga to zdefiniowania mapy procesów biznesowych przedsibiorstwa oraz wdroenia złoonego systemu wspierajcego prac rónych, czsto bardzo oddalonych od siebie funkcjonalnie jednostek organizacyjnych. Ze wzgldu na informacyjno-komunikacyjny charakter takich systemów nazywane one s coraz czciej systemami informacyjnymi lub systemami IKT (Informacyjno-Komunikacyjne Technologie). W jednym z ostatnich raportów Hype Cycle analitycy firmy Gartner zaprezentowali 36 kluczowych technologii, które ich zdaniem bd determinowa rozwój brany IT w najbliszych latach. Do najwaniejszych z nich nale Web 2.0, Real-World-Web i architektura zorientowana na usługi SOA (ang. Service-Oriented Architecture). Jednoczenie analitycy uwaaj, e wcigu dwóch najbliszych lat aplikacje tworzone w oparciu o usługi udostpniane w ramach systemów SOA zdominuj rynek oprogramowania dla firm, wypierajc obecnie funkcjonujce aplikacje monolityczne [13]. Ogólna definicja systemu SOA okrela go jako zestaw polis, praktyk i bibliotek, które pozwalaj wykorzysta funkcjonalno aplikacji w taki sposób, by mona było z niej korzysta jako z zestawu usług, opublikowanych tak, by poziom szczegółowoci był dostosowany do potrzeb konsumenta usługi. Publikowane elementy s niezalene od implementacji i stosuj pojedynczy, standardowy interfejs [14]. W praktyce powysza definicja okrela system bd pojedyncz aplikacj widzian z jej otoczenia. Z punktu widzenia implementacji aplikacji moe ona wykorzystywa obecne techniki oraz obiektowe jzyki programowania. W tym wypadku istotne jest wyposaenie aplikacji w odpowiedni interfejs umoliwiajcy dostp do oferowanych przez ni usług przez inne elementy systemu informatycznego zgodne ze standardami SOA. Podstawy technologiczne do budowania systemów zgodnych z ide SOA powstały w latach 90 razem z technologi zdalnego wywoływania procedur RPC (ang. Remote Procedure Call) [18]. Technologia ta umoliwiała zdalne wywołanie udostpnionych funkcji poprzez sie. Moliwo ta była głównie wykorzystywana do wykorzystania mocy obliczeniowej wielu maszyn w celu przyspieszenia czasochłonnych oblicze. Moliwoci wykorzystania RPC do udostpniania usług biznesowych były praktycznie niewykorzystywane. Za pierwsze aplikacje, których idea była zgodna z definicj SOA mona uzna aplikacje typu klient-serwer, w których cz uruchamiana po stronie serwera udostpniała okrelony pakiet usług aplikacji klienckiej. Takich aplikacji nie mona okreli jako zorientowanych na usługi, jednak ich architektura odzwierciedla pewne tendencje, których rozwinicie doprowadziło do powstania architektury SOA. Rozwój obiektowych jzyków oprogramowania wspieranych narzdziami RAD (ang. Rapid Application Development) spowodował coraz wiksz komplikacj systemów informatycznych. Idea wielokrotnego wykorzystania tych samych modułów aplikacji sprawiła, e projektanci systemów i programici skupili si na projektowaniu jak najbardziej uniwersalnych klas i komponentów w celu ich potencjalnego wykorzystania w przyszłoci. W praktyce znaczna cze tych funkcji nie była nigdy wykorzystana. W wikszoci wypadków budowa nowej aplikacji wizała si z ponownym wdraaniem komponentów biznesowych, nawet jeli funkcjonowały ju one w organizacji. Technologie wykorzystywane do tworzenia aplikacji 6

7 Wstp wizały j z konkretnym rodowiskiem oprogramowania, uzaleniajc programistów od producenta konkretnego rodowiska programistycznego. Technologami, które pozwoliły zmieni sposób podejcia do tworzenia aplikacji, były standard Java2 TM Enterprise Edition (J2EE) oraz standard serwisów WWW (ang. Web Services). Na pocztku standardy te były zwizane z interakcj B2B (ang. Business To Buisness), jednak dziki oddzieleniu warstwy implementacyjnej od komunikacyjnej i powszechnoci protokołu HTTP, wraz ze wzrostem wydajnoci serwisów WWW zaczto myle o ich wykorzystaniu take w systemach wewntrz organizacji Cel pracy rodowisko muzealnicze składajce si w znacznej mierze z instytucji non-profit finansowanych z budetu pastwa nie moe by rozpatrywane jedynie w kategoriach biznesu. Jednak w placówkach muzealniczych mona okreli wynikajc z obowizujcych przepisów prawnych strategi oraz koncepcj biznesow jak równie zidentyfikowa najwaniejsze procesy biznesowe. Pod tym wzgldem instytucja kultury i sztuki nie odbiega od przedsibiorstwa rynkowego. Mona wyróni równie interakcje B2B muzeum z innymi podmiotami rodowiska zewntrznego. Celem niniejszej pracy jest analiza efektywnoci modelu usług SOA przy wdroeniu zintegrowanego systemu informacyjnego dla wybranego obszaru wsparcia procesów rodowiska muzealniczego w Polsce, poprzez przegld narzdzi i stanu zastosowa oraz wiedzy w zakresie modelowania procesów biznesowych przedsibiorstw i organizacji jako elementu projektowania zintegrowanego systemu opartego o usługi. Teza pracy zakłada, e istniej podstawy uzasadniajce celowo zaprojektowania i wdroenia efektywnego systemu informacyjnego o architekturze opartej o usługi (SOA) w rodowisku rozproszonych systemów muzealniczych IKT Zakres pracy Punktem wyjcia do stworzenia systemu opartego o usługi jest identyfikacja podstawowych procesów biznesowych organizacji. Procesy te wynikaj wprost ze strategii i koncepcji biznesowej przedsibiorstwa. Z tego powodu w drugim rozdziale niniejszej pracy zdefiniowano pojcie procesu, zaprezentowano procesowe podejcie do zarzdzania organizacj oraz wymieniono główne cele modelowania procesów. Omówiono równie zwizek midzy procesami a systemami informatycznymi oraz przedstawiono dostpne na rynku narzdzia słuce do modelowania i analizy procesów biznesowych. W rozdziale trzecim omówiono koncepcj architektury opartej o usługi. Aby zrealizowa cel pracy przeanalizowano zwizki pomidzy procesami organizacji a systemem wspomagania zarzdzania porównujc przy tym architektur opart o usługi z powszechnie obecnie stosowanymi systemami monolitycznymi. W porównaniu z dostpn literatur dotyczc problemów modelowania procesów oraz zagadnie zwizanych z projektowaniem rozproszonych systemów informatycznych, niniejsza praca wyranie okrela silne zwizki midzy informatyzacj przedsibiorstw a lecymi u podstaw ich działania strategi i koncepcj biznesow. Wychodzc od koncepcji procesowego zarzdzania przedsibiorstwem poprzez ide systemów informatycznych opartych o usługi pokazano sposób projektowania systemu wspierajcego realizacj kluczowych procesów biznesowych organizacji. Główna cz badawcza niniejszej pracy zawarta jest w rozdziale czwartym, który zawiera konkretny przykład wykorzystania architektury SOA w rodowisku organizacji muzealniczych. Opisana w nim, oparta o akty prawne okrelajce zasady funkcjonowania muzeum, charakterystyka rodowiska muzealniczego stanowi punkt wyjcia do sporzdzenia przykładowych modeli najbardziej charakterystycznych procesów biznesowych. Na ich 7

8 Wstp podstawie okreleni s wybrani partnerzy biznesowi placówki muzealniczej oraz pakiet usług niezbdnych do zbudowania systemu SOA wspierajcego zarzdzanie organizacj. Rozdział koczy si analiz projektu wdroenia systemu składajc si z analizy problemów, celu, rodowiska, udziałowców i strategii wraz z miarami efektywnoci procesu wdroeniowego. Na zakoczenie pracy dokonane jest podsumowanie jej wyników. 8

9 Modelowanie procesów biznesowych 2. Modelowanie procesów biznesowych 2.1. Organizacja widziana procesowo Według normy PN-EN ISO 9000:2000 proces jest zbiorem działa powizanych lub wzajemnie oddziałujcych, które przekształcaj wejcia w wyjcia. Rozszerzajc t definicj na procesy biznesowe mona powiedzie, e procesem jest zespół czynnoci lub działa, których celem jest osignicie oczekiwanego rezultatu. Rezultat ten jest osigany poprzez przetworzenie stanu wejcia procesu w stan wyjciowy. Przetworzenie to sterowane jest za pomoc z góry ustalonych reguł. Do osignicia tak okrelonego rezultatu wymagane s okrelone zasoby. Definicja ta okrelana jest terminem ICOM (ang. Input, Control, Output, Mechanism) [26]. Rys. 1. Proces według definicji ICOM Bazujc na powyszej definicji procesem biznesowym mona nazwa spójny zespół sekwencyjnie realizowanych działa ukierunkowanych na realizacj oczekiwa klienta, których celem jest osignicie okrelonej wartoci w postaci produktu. Do wytworzenia produktu wymagane s odpowiednie zasoby, inne produkty oraz zbiór reguł, według których tworzony jest dany produkt. Stanem wejciowym procesu moe by materiał czy informacja, przekształcana w jego wyniku w produkt tj. przedmiot, usług lub informacj. Zasobami niezbdnymi do realizacji procesu bd m. in. wyposaenie, metody, wiedza, umiejtnoci, personel oraz jego kwalifikacje. Bdcy na wyjciu procesu biznesowego produkt musi da si opisa, by mierzalny i jednoznaczny. Z powyszej definicji wynika równie, e zrozumienie procesów zachodzcych w przedsibiorstwie jest elementem kluczowym do jego rozwoju i usprawnienia jego działania. Z tego te powodu koncepcja zarzdzania przedsibiorstwem przez zarzdzanie jego procesami zyskuje w ostatnim czasie coraz wiksze uznanie. Pojcie zarzdzania procesowego BPR (ang. Business Process Reengineering) jest wyjaniane na wiele sposobów. Do najbardziej popularnych definicji nale [20]: analizowanie i projektowanie prac i procesów wewntrz oraz pomidzy przedsibiorstwami (Davenport & Short 94); krytyczna analiza i radykalne przeprojektowanie funkcjonujcych procesów w celu osignicia znaczcych udoskonale we wskanikach produkcyjnych (Tang et al. 94); fundamentalne powtórne przemylenie rozwiza produkcyjnych oraz radykalne przeprojektowanie procesów w przedsibiorstwie w celu uzyskania istotnych postpów w krytycznych, obecnych wskaników produkcyjnych, takich jak koszty, jako, usługi czy wydajno (Hammer & Champy 93). Procesowe zarzdzanie organizacj wraz z innymi technikami zarzdzania takimi jak zarzdzanie przez cele z wykorzystaniem strategicznej karty wyników, zarzdzanie kosztami z wykorzystaniem controlingu i metody rachunku kosztów działa ABC (ang. Activity-Based 9

10 Modelowanie procesów biznesowych Costing) stanowi obecnie główny nurt zmian w zakresie zarzdzania nowoczesnymi firmami [25]. Procesowe podejcie do zarzdzania organizacj zakłada gruntown analiz procesów na styku organizacji i jej otoczenia jak równie zachodzcych wewntrz organizacji (rys. 2) [1]. Rys. 2. Organizacja widziana procesowo Podejcie to wymaga cigłego monitorowania otoczenia oraz analiz wej i wyj procesów. Zaistnienie zdarze na styku otoczenia i organizacji wymagajcego rozpoczcie działa wewntrz firmy stanowi wejcia procesów. Na wyjciach znajduj si wyniki przeprowadzonych działa. Komunikacja organizacji z jej otoczeniem odbywa si poprzez kanały komunikacyjne. Ilo kanałów i rodzaj kanałów jest uzaleniony od charakteru otoczenia przedsibiorstwa, jego kultury organizacyjnej oraz moliwoci technicznych. Organizacja Strategia Koncepcja biznesowa Realizacja koncepcji biznesowej Realizacja procesów biznesowych Rys. 3. Poziomy opisu organizacji Sposób modelowania procesów biznesowych wynika z czterech podstawowych poziomów opisu organizacji (rys. 3) [1]. Najwyszy poziom definiuje strategi firmy. Na tym poziomie okrelane s działania, których realizacja pozwoli na osignicie załoonego celu biznesowego. Poziom koncepcji biznesowej okrela, w jaki sposób ma by realizowana strategia firmy. Realizacja koncepcji biznesowej osadzona w organizacji okrela, jakimi rodkami (zasobami) bd realizowane zadania okrelone w strategii i koncepcji biznesowej. Dopiero najniszy poziom okrela realizacj koncepcji biznesowej na poziomie procesów. Z powyszej hierarchii wynika, e niemoliwe jest procesowe podejcie do zarzdzania przedsibiorstwem bez jednoznacznego okrelenia strategii i koncepcji biznesowej Cel modelowania procesów biznesowych Modelowanie procesów biznesowych dostarcza odpowiedzi na pytania dotyczce działania organizacji oraz procesów realizowanych podczas tych działa. W dalszej kolejnoci moliwa jest odpowied na pytanie, czy realizowane procesy s zgodne ze strategi firmy oraz czy jest moliwe ich usprawnienie. Głównym celem modelowania jest zrozumienie, w jaki sposób funkcjonuje przedsibiorstwo, a take przeanalizowanie jego działania oraz zaproponowanie moliwych 10

11 Modelowanie procesów biznesowych usprawnie. Przejcie na zarzdzanie procesowe pozwala firmom na stopniowe uaktywnianie pracowników poprzez przypisywanie im roli włacicieli procesów oraz na maksymalne wykorzystywanie ich potencjału. Głównymi korzyciami płyncymi z modelowania procesów dla kadej organizacji s midzy innymi [23]: jednolity opis działania przedsibiorstwa, w którym poszczególni uczestnicy procesu poznaj zasady jego funkcjonowania oraz swoj w nim rol, umoliwienie wdroenia precyzyjnych mechanizmów ledzenia postpu prac oraz czynników odpowiedzialnych za dany etap procesu, ustalenie optymalnego pod wzgldem czasu, zasobów i kosztów sposobu funkcjonowania przedsibiorstwa, standaryzacja wykonywanych czynnoci, usprawnienie komunikacji wewntrz firmy, stworzenie podstawy do wdroenia systemu zarzdzania jakoci zgodnego z wymaganiami ISO 9001:2000, ułatwienie wyboru i efektywnego wdroenia zintegrowanego systemu wspomagajcego zarzdzanie przedsibiorstwem ERP (ang. Enterprise Resource Planning), identyfikacja i klasyfikacja obszarów do usprawnie, pozwalajca na udoskonalenie funkcjonowania przedsibiorstwa, uporzdkowanie realizowanych przez organizacj procesów, usprawnienie realizowanych procesów w wymiarach czasowym i finansowym, stałe monitorowanie wyników osiganych przez poszczególne procesy. Podczas usprawnienie działania organizacji poprzez modelowanie procesów biznesowych mona wyróni trzy główne elementy [26]: model biznesowy, map procesów biznesowych, mapy przepływu pracy. Model biznesowy okrela powizania organizacji z jej rodowiskiem. W przypadku przedsibiorstwa bd to jego interakcje z otoczeniem rynkowym. Diagram modelu biznesowego powinien zawiera wszystkie kluczowe podmioty rynku biorce udział w tworzeniu wartoci przez firm jak równie przepływy wartoci: produktów, pienidzy i informacji. Mapa procesów biznesowych to obraz wszystkich funkcji niezbdnych do wytworzenia przez organizacj finalnego produktu lub produktów. Finalny produkt moe stanowi przedmiot bd usługa, czyli wszystko, co ma jednoznacznie zdefiniowane cechy i stanowi warto dla odbiorcy. Mapa procesów powinna by moliwa do zobrazowania przy wykorzystaniu symboliki ICOM. Ze wzgldu na jednoznaczno i obligatoryjno procesów biznesowych na tym etapie nie s modelowane cieki decyzyjne. Sposób realizacji funkcji opisanych przez procesy jest okrelany przez procedury. Na tym etapie modelowane s cieki decyzyjne. W definicji ICOM procedury stanowi wejcie sterujce Controls dla procesów. Projekt modelowania procesów w organizacji mona podzieli na kolejne fazy [23, 25]: faza inicjujca, faza identyfikacji i opisu stanu obecnego, faza analizy i optymalizacji procesów, faza opracowania stanu docelowego, faza weryfikacji planu, faza wdroenia procesów w wersji docelowej. 11

12 Modelowanie procesów biznesowych Rys. 4. Wdroenie projektu modelowania i optymalizacji procesów Czynnikiem sukcesu udanego wdroenia projektu modelowania i optymalizacji procesów w organizacji jest odpowiednio wysoki poziom wiadomoci kadry kierowniczej i pracowników. Z tego powodu faza inicjujca powinna obejmowa cykl szkole dla pracowników przedsibiorstwa. W kolejnej fazie nastpuje opracowanie diagramu hierarchii procesów oraz diagramów wtków procesów zidentyfikowanych i aktualnie realizowanych w przedsibiorstwie. Opis stanu faktycznego stanowi podstaw do usprawniania działania przedsibiorstwa na bazie optymalizacji istniejcych procesów. Zgodnie z filozofi Kaizen podejcie ewolucyjne daje wiksz gwarancj osignicia załoonych celów ni zmiany rewolucyjne, dlatego metodologie optymalizacji procesów biznesowych w przedsibiorstwie zalecaj wprowadzanie zmian stopniowo, metod małych kroków (ang. continous improvement). Podczas fazy identyfikacji i opisu stanu obecnego tworzony jest system mierników procesów oraz okrelane wskaniki, jakie powinny zosta osignite przez kady z wtków procesu. Wskanikami mog by: koszt procesu, czas realizacji procesu, procent wadliwych produktów itp. Po identyfikacji i opisie istniejcych w organizacji procesów nastpuje faza ich analizy i optymalizacji. Faza ta moe by wspomagana narzdziami informatycznymi słucymi do modelowania i optymalizacji procesów. Na tym etapie analizowana jest równie zgodno modelu procesów i celów strategicznych organizacji (rys. 3). Zgodnie z cyklem Deminga PDCA (ang. Plan Do Check - Act) po fazie analizy i optymalizacji procesów zatwierdzony przez kierownictwo nowy model zostaje wdroony w organizacji. Po tej fazie moliwy jest powrót do fazy analizy i stopniowe osiganie optymalnego modelu procesów. Dobrze opracowany i wdroony model procesów realizowanych przez dan organizacj powinien móc by wykorzystany podczas wdraania systemu zarzdzania jakoci jako spełnienie wymaga normy ISO9001:2000 w zakresie punktu 4.1, mówicego midzy innymi, e organizacja powinna [19]: zidentyfikowa procesy potrzebne w systemu zarzdzania jakoci i ich zastosowanie w organizacji, okreli sekwencj tych procesów i ich wzajemne oddziaływanie, monitorowa, mierzy i analizowa te procesy. Modelowanie procesów znajduje równie zastosowanie przy restrukturyzacji przedsibiorstw jako narzdzie diagnozy zjawisk niepodanych w funkcjonowaniu organizacji. Wadliwe bd nieoptymalne procesy, bardziej ni inne elementy organizacji, mog powodowa spadek efektywnoci i wyników przedsibiorstwa. W niektórych wypadkach jedynie zrozumienie, a nastpnie poprawa realizowanych procesów moe spowodowa ogólne polepszenie kondycji przedsibiorstwa [23]. Jeszcze jednym sposobem wykorzystania modelu procesów organizacji, jest wsparcie dla wdroenia dedykowanego systemu informatycznego. Wsparcie to ma szczególne znaczenie podczas projektowania systemu informatycznego opartego o usługi SOA. Dodatkowo, jeli procesy modelowane s przy wykorzystaniu narzdzi informatycznych, które posiadaj wbudowane mechanizmy wymiany danych z narzdziami typu CASE lub systemami klasy ERP, moliwe jest automatyczne wykorzystanie zamodelowanych procesów 12

13 Modelowanie procesów biznesowych do opracowania lub wdroenia systemu informatycznego automatyzujcego zdefiniowane sekwencje czynnoci Procesy a systemy informatyczne Wykorzystanie opisu działania organizacji poprzez zamodelowanie jej procesów biznesowych do zaprojektowania i implementacji dedykowanych systemów informatycznych wspierajcych działanie organizacji znacznie redukuje ryzyko budowy systemu niespełniajcego stawianych przed nim celów. Strukturalno i precyzyjno mapy procesów biznesowych oraz mapy przepływu pracy pozwala przypuszcza, e stworzony w oparciu o nie system informatyczny dla organizacji bdzie wspierał realizowane przez organizacj procesy biznesowe. Metodyki modelowania procesów pod ktem ich póniejszego wykorzystania do projektowania systemów informatycznych postuluj midzy innymi [23]: identyfikacj procesu na podstawie modelu biznesowego i strategii przedsibiorstwa, wzajemne dostosowanie modelu procesów i strategii (rys. 3), automatyzacj wyłcznie procesów kluczowych z punktu widzenia realizacji strategicznych celów organizacji, eliminacj procesów generycznych, czyli takich, które nie przyczyniaj si do realizacji strategii organizacji. Jak zauwaono we wstpie niniejszej pracy, przewag rynkow nad konkurencj moe da wdroony i ekonomicznie zasadny system, który ze wzgldu na stawiane przed nim cele mona okreli mianem informacyjnego. Cele te staj si tosame z celami analizy, modelowania i optymalizacji procesów biznesowych. Z tego powodu dla systemów informacyjnych s stosowane te same miary jak do analizy procesów biznesowych. Wzajemne przenikanie si koncepcji biznesowej przedsibiorstwa wspieranej przez procesowe zarzdzanie oraz systemów informacyjnych sprawia, e działy informatyki staj si kluczowymi jednostkami organizacji a architekci systemów informacyjnych powinni posiada wiedz i kompetencj zarzdcz organizacji Narzdzia wspierajce modelowanie procesów biznesowych Na rynku rozwiza IT istnieje wiele narzdzi wspierajcych modelowanie i optymalizacj procesów. Narzdzia te mona podzieli ze wzgldu na ich funkcjonalno i przeznaczenie na nastpujce kategorie [23]: narzdzia wizualizacji graficznej (np. Microsoft Visio), narzdzia mapowania procesów (np. igrafx FlowCharter), narzdzia modelowania i symulacji procesów (np. igrafx Process 2000, Corporate Modeler 8e, Aris Toolset, ProcessWise WorkBench, WorkFlow Analyser), narzdzia typu CASE słuce do projektowania systemów informatycznych (np. Select Enterprise, Rational Rose), narzdzia modelowania procesów wbudowane w systemy klasy ERP (np. IFS Bussiness Modeler) Poza wymienionymi zastosowaniami narzdzia do modelowania i optymalizacji procesów mona zaklasyfikowa ze wzgldu na wspierane funkcje, a w szczególnoci: moliwoci generowania dokumentacji w formacie HTML, kompatybilno z pakietami biurowymi, moliwo wymiany danych z innymi narzdziami i systemami informatycznymi takimi jak systemy ERP, narzdzia CASE, systemy WorkFlow, łatwoci i intuicyjnoci modelowania procesów, moliwoci pracy grupowej, zastosowaniem wybranych notacji. 13

14 Modelowanie procesów biznesowych Wybór konkretnego narzdzia jest cile zwizany z charakterem wykonywanej pracy oraz preferencjami klienta. Narzdzia wizualizacji graficznej takie jak MS Visio s wykorzystywane podczas wizualizacji procesów, w przypadku, kiedy nie jest konieczne przeprowadzanie skomplikowanych symulacji. Narzdzia takie jak ProcessWise i WorkBench s stosowane do przeprowadzania symulacji procesów. W przypadku, gdy konieczne jest szybkie i precyzyjne przeanalizowanie zachodzcych procesów oraz zaproponowanie ich usprawnie zastosowanie znajduj zaawansowane narzdzia modelowania i optymalizacji takie jak igrafx Process. 14

15 Architektura SOA 3. Architektura SOA 3.1. Załoenia architektury opartej o usługi Wymagania stawiane przed systemami IT wspierajcymi działanie współczesnych przedsibiorstw coraz czciej wymagaj łczenia technologii rónych dostawców. Konieczno współpracy niekompatybilnych ze sob systemów i technologii powoduje powstawanie nadmiarowych usług, redundancj danych oraz funkcjonalnoci. Wraz ze stopniem złoonoci wzrasta awaryjno systemów. Najczciej spotykany obecnie monolityczny model tworzenia aplikacji uzalenia uytkownika od producenta oprogramowania. Ma on do dyspozycji tylko tak funkcjonalno, jak zaoferuje mu dostawca rozwizania informatycznego. Coraz trudniej te okreli granic, gdzie koczy si system informatyczny jednego przedsibiorstwa a zaczyna system partnera biznesowego, kooperanta czy klienta. Z punktu widzenia uytkownika systemu ta granica moe by całkowicie niedostrzegalna [14]. Z tego powodu systemy informatyczne przedsibiorstw powinny mie moliwo wzajemnej komunikacji w oparciu o zrozumiały dla nich protokół. Z drugiej strony systemy informatyczne wymagaj cigłego dopasowania do zmieniajcych si potrzeb biznesowych i wymaga klientów. Uwaa si, e koszty opieki i modyfikacji systemów wspierajcych działalno biznesow przedsibiorstwa sigaj 70% ogólnych kosztów ich utrzymania [10]. Z tego powodu współczesne systemy informatyczne musz umoliwia elastyczne wprowadzanie zmian spowodowanych zmieniajcymi si załoeniami i wymaganiami biznesowymi. Zmiany te powinny by wprowadzane w sposób umoliwiajcy zachowanie całej niezbdnej istniejcej funkcjonalnoci. Przestój systemu informatycznego moe pociga za sob powane straty zarówno w aspekcie finansowym jak i prestiowym dla przedsibiorstwa, dlatego jego rozbudowa powinna odbywa si w sposób nieinwazyjny i bezpieczny dla całoci funkcjonowania systemu. Opisane w poprzednim rozdziale załoenia systemu informacyjnego opartego o model procesów biznesowych przedsibiorstwa pozwalaj zaprojektowa system precyzyjnie wspierajcy działalno organizacji zgodnie z jej strategi i koncepcj biznesow. Architektur, w której tak zaprojektowany system mona zrealizowa, jednoczenie eliminujc problemy integracji oprogramowania pochodzcego od wielu dostawców, zapewniajcego wymian danych i usług pomidzy podobnymi sobie systemami, zapewniajcymi odpowiedni elastyczno i wysoki poziom bezawaryjnoci jest architektura oparta o usługi SOA Model systemu informatycznego opartego o usługi jest przedstawiony na rysunku 5. W ogólnym załoeniu architektura SOA opiera si o pojedyncze moduły udostpniajce dane, informacje i usługi. Moduły te s nazywane usługami Web (ang. Web Services). Korzystaj one z dodatkowych zasobów informatycznych organizacji takich jak bazy danych, zasoby sieciowe inne serwisy niedostpne dla uytkowych aplikacji. Usługi Web przechowywane s abstrakcyjnej warstwie systemowej zwanej zasobnikami (ang. containers)[4, 8]. Zasobnik przechowuje kod serwisu, zarzdza jego instancjami oraz zapewnia komunikacj z pozostałymi elementami systemu. Usługi udostpniane przez Web Services mog by zdalnie wywoływane przez programy tworzone w rónych technologiach [10]. Komunikacja pomidzy elementami systemu odbywa si za porednictwem szyny ESB (ang. Enterprise Service Bus). Z szyny ESB korzystaj aplikacje systemu SOA, których funkcjonalno wykorzystuje usługi udostpniane przez serwisy Web. Szyna ESB poprzez odpowiedni interfejs słuy równie do komunikacji z innymi systemami SOA [21]. 15

16 Architektura SOA Rys. 5. Architektura systemu opartego o usługi Standaryzowanie protokołów komunikacyjnych daje mo liwo udost pnienia w ramach SOA usług oferowanych przez serwisy ró nych producentów oprogramowania. Serwisy te mog by nast pnie wykorzystywane do budowania aplikacji wspieraj cych realizacj wskazanych procesów biznesowych organizacji. Dzi ki zastosowaniu technologii serwisów WWW aplikacje s uruchamiane w dowolnej przegl darce internetowej, niezale nie od platformy. Nowoczesne technologie budowania aplikacji WWW, oparte o j zyk Java, JavaScript i servlety, takie jak Google Web Toolkit, umo liwiaj tworzenie interfejsu u ytkownika o funkcjach, ergonomii i wygl dzie bardzo zbli onym do aplikacji systemu Windows, ł cz c zalety aplikacji typu desktop z mo liwo ciami strony WWW. W przypadku aplikacji monolitycznych istniej cych w organizacji zachodzi konieczno dostosowania ich do systemu pracuj cego w ramach architektury SOA. Je li architektura aplikacji na to pozwala, mo na to osi gn poprzez wymian warstw dost pu do danych aplikacji na pracuj ce zgodnie z logik architektury SOA. Mo na te, bez wprowadzania dodatkowych zmian w istniej cej aplikacji za pomoc systemu zgodnego ze specyfikacj SOA, umo liwiaj cego komunikacj poprzez szyn ESB, udost pni jej usługi dla innych aplikacji systemu SOA. W obu wypadkach u ytkownicy aplikacji pracuj w znanym sobie rodowisku bez konieczno ci zmiany sposobu pracy oraz uczenia nowego systemu informatycznego. Wad obu rozwi za jest pozostawienie aplikacji w stanie hermetycznym, z utrudnion mo liwo ci rozbudowania jej funkcji o nowe usługi udost pniane w ramach systemu SOA. W niektórych wypadkach, szczególnie, gdy aplikacja nie spełnia stawianych przed ni celów wynikaj cych z modelu procesów biznesowych, jej ponownej implementacji wykorzystuj c technologie nale y rozwa y konieczno dost pne w ramach SOA. Mo na równie przypuszcza, e w przypadku rozwoju systemów 16

17 Architektura SOA SOA, aplikacje monolityczne integrowane w ramach tych systemów bd stopniowo zastpowane usługami i aplikacjami zgodnymi z logik architektury zorientowanej na usługi. Rys. 6. Integracja aplikacji monolitycznych w ramach systemów SOA Z informatycznego punktu widzenia tworzenie aplikacji w architekturze SOA jest zadaniem trudnym. Wdroenie systemu opartego o usługi moe wiza si z kosztami przewyszajcymi rozwizania oparte o tradycyjne technologie i architektur. Korzyci z wprowadzenia systemu o architekturze SOA mog by widoczne w dalszej perspektywie jego eksploatacji Techniki informatyczne wykorzystywane w SOA Rozwój standardów zwizanych z architektur SOA i usługami Web jest monitorowany przez instytucj The Web Services Interoperability Organization (WS-I). Organizacja ta skupia z jednej strony najbardziej liczcych si producentów zwizanych z usługami Web, takich jak BEA, IBM, Microsoft, jak równie małe firmy programistyczne oraz podmioty zainteresowane wdraaniem i uywaniem technologii SOA. Działalno WS-I nie koczy si jedynie na okrelaniu specyfikacji. Organizacja gwarantuje, e produkty dowolnych producentów korzystajcych ze standardu bd mogły bezproblemowo współpracowa ze sob na zasadzie wymiany informacji. Opracowany przez WS-I profil podstawowy usług Web obejmuje bazowe usługi w warstwie komunikacyjnej. Obecnie prace organizacji koncentruj si na tworzeniu elementów infrastruktury usług Web, które pozwoliłyby odwzorowa skomplikowane mechanizmy komunikacji biznesowej. Podstaw protokołu komunikacyjnego jest niezaleny od platformy jzyk XML (ang. extensible Markup Language) XML bdcy podzbiorem jzyka SGML (ang. Standard Generalized Markup Language) [7]. Do zarzdzania danymi XML stosuje si obiektowe 17

18 Architektura SOA modele danych XML DOM (ang. Data Object Model). Wbudowane w XML DOM parsery pozwalaj z dokumentu tekstowego uzyska łatwe do przetwarzania i nawigacji struktury danych. Udostpniane w XML DOM mechanizmy pozwalaj na wyszukiwanie, edycj oraz wizualizacj danych w obrbie jednego bd wielu dokumentów XML. Dziki standaryzowaniu składni jzyka XML dokument poprawny składniowo moe by przetwarzany przez XML DOM dowolnego producenta. O ile na poziomie API kady XML DOM moe dysponowa inn składni i zakresem funkcji, to bdce na wejciu i wyjciu dokumenty XML s zgodne z leksyk jzyka [7]. Rys. 7. XML Data Object Model Dokument XML w modelu danych XML jest reprezentowany przez hierarchiczn struktur wzłów XML (ang. XML nodes). Wzły zawierajce elementy tekstowe, atrybuty, oraz inne wzły nazywane s elementami XML (ang. XML elements). Wzłem nadrzdnym dla całej struktury jest dokument XML (ang. XML dokument) zawierajcy jeden element główny (ang. document element). Wikszo XML DOM pozwala na zadawanie zapyta do dokumentu XML przy wykorzystaniu składni XSL (ang. extensible Stylesheet Language) XQuery (ang. XML Query Language). Wynikiem zapytania XQuery jest lista wzłów XML spełniajcych warunki zapytania. Dokumenty XML mog by transformowane za pomoc przekształce XSLT (ang. XSL Transformations) oraz wizualizowane poprzez szablony XSL nazywane niekiedy XSL-FO (ang. XSL Formatting Objects). Wszystkie te mechanizmy sprawiaj, e jzyk XML doskonale nadaje si do przekazywania danych, dokumentów, komunikatów o nieokrelonej lecz usystematyzowanej strukturze. Jego zastosowanie w najniszej warstwie komunikacyjnej pozwala osign elastyczno i niezaleno od platformy czy te producenta oprogramowania niezbdn do uzyskania przy załoonym modelu architektury SOA. Usługami bazowymi zdefiniowanymi przez WS-I s: SOAP (ang. Simple Object Access Protocol) oparty o XML protokół dostpu do obiektów (klas) umoliwiajcy zdalne wywołanie metod klasy wyposaonej w interfejs SOAP. Komunikacja midzy klientem a serwerem SOAP odbywa si poprzez protokół HTTP. WSDL (ang. Web Services Description Language) oparty o XML opisujcy protokoły i formaty usług Web. UDDI (ang. Universal Description, Discovery and Integration) inicjatywa majca na celu stworzenie uniwersalnego rejestru usług Web. W swoim załoeniu UDDI ma umoliwi automatyczne wykrycie i integracj usługi Web w sieci Internet. Elementami architektury SOA bdcymi w opracowaniu przez WS-I s obecnie [14]: WS-Policy i WS-Secutity Policy standardy definiujce zasady działania usług Web, WS-Adressing technologia umoliwiajca warunkowe przekierowanie wywołania usługi, 18

19 Architektura SOA WS-Eventing realizowany w modelu subskrybujco-publikujcym z wykorzystaniem technologii push standard realizujcy odpowiednik zdarze systemowych w aplikacjach desktopowych, Message Transmission Optimization Mechanizm protokół umoliwiajcy przesyłanie duych iloci danych poprzez rozbijanie ich na mniejsze pakiety. Organizacja WS-I zatwierdziła jzyk BPEL (ang. Business Process Execution Language), który pozwala modelowa procesy biznesowe, łczc poszczególne usługi. W chwili obecnej trudno jednoznacznie okreli, które elementy architektury SOA opisane przez WS-I s ju standardami przemysłowymi. Dla uytkowników najwaniejszy jest zdefiniowany w profilu podstawowym zestaw usług, w oparciu o który mona ju budowa aplikacje Identyfikacja i modelowanie procesów a SOA System stworzony w architekturze SOA dostarcza jako funkcjonalno kocow odbiorcy szereg bardziej lub mniej złoonych usług. Jeeli system ten ma stanowi wsparcie zarzdzania przedsibiorstwem, przed jego zaprojektowaniem naley zidentyfikowa, zamodelowa oraz zoptymalizowa procesy kluczowe dla organizacji, eliminujc przy tym procesy generyczne. Tylko takie podejcie da moliwo zidentyfikowania usług, jakie maj by realizowane w ramach systemu informatycznego [2]. '"%"# "-% -!# "-% - " &- "-% -. +# "!!"# $%# % '# - %.- $%# % (&) & %# '# '# " *# +,) & %# Rys. 8. Cykl ycia i warstwy planowania w architekturze SOA Podczas projektowania systemu informatycznego nastpuje przejcie od procesu biznesowego do usług niezbdnych do jego realizacji wspieranych przez odpowiednie funkcje systemu. Nastpuje tym samym automatyzacja kluczowych dla przedsibiorstwa procesów biznesowych. Cykl ycia systemu SOA składa si z czterech podstawowych elementów: planowania, implementacji, udostpnienia i zarzdzania. Z tego punktu widzenia system SOA mona podzieli na trzy warstwy: procesów biznesowych, wynikajcych z tych procesów usług oraz warstwy infrastruktury informatycznej [5] (rys. 8). Cykl ycia polega na nieustannej interakcji pomidzy tymi warstwami wynikajcymi z dostosowania usług do 19

20 Architektura SOA modelu biznesowego organizacji, infrastruktury informatycznej do usług, usuwania błdów w fazie modelowania i implementacji, zmiany wymaga biznesowych. Identyfikacj procesów biznesowych organizacji mona zrealizowa stosujc podejcie oparte na encjach [1]. Podejcie to identyfikuje procesy na podstawie odpowiedzi na pytania dotyczce podstawy działania organizacji na rynku (EBE ang. Essential Business Entity), działa, które nie s wymagane przez rynek, ale s wynikiem podjcia przez organizacj decyzji o okrelonym sposobie funkcjonowania (DBE ang. Designed Business Entity) oraz okrelenia działa prowadzcych do udostpnienia produktów oraz usług oferowanych przez organizacj (UOW ang. Unit of Work). Wykorzystujc to podejcie naley udzieli odpowiedzi na pytania: Co organizacja wytwarza? Co organizacja sprzedaje? Jakie usługi oferuje? Z jakimi klientami zewntrznymi i wewntrznymi współpracuje? Na jakie wydarzenia musi reagowa? Jakie informacje s przechowywane w systemach informatycznych? Na podstawie odpowiedzi na te i podobne pytania okrelane s procesy kluczowe dla działania organizacji, oraz produkty (przedmioty, usługi lub informacje) wytwarzane przez te procesy. Na tej podstawie mona dokona wyboru procesów, których automatyzacja pozwoli na poprawienie funkcjonowania przedsibiorstwa. Procesy te mog zosta nastpnie zdekomponowane na pakiety usług i zaimplementowane przez dostawców rónych elementów zintegrowanego systemu informatycznego. Dziki temu w systemie informatycznym wyeliminowane zostan dane oraz usługi dublujce si w kilku procesach biznesowych. Usługa zapewniajca dostp do bazy kontrahentów bdzie mogła by wykorzystywana przez moduł finansowo-ksigowy jak równie przez oprogramowanie stanowice wsparcie dla procesów działu marketingu czy serwisu. Architektura SOA gwarantuje, e dostawcy oprogramowania bd mogli korzysta z usług ju dostpnych w ramach systemu. Rys. 9. Automatyzacja procesów w architekturze SOA Na rys. 9 przedstawiono ide automatyzacji procesów przy wykorzystaniu architektury SOA. Na podstawie analizy organizacji zidentyfikowano i zamodelowano wynikajce ze strategii organizacji i koncepcji biznesowej procesy 1 i 2. Procesy te zostały zdekomponowane na usługi słuce do ich realizacji. Podczas dekompozycji wykazano usługi wspólne dla obu procesów. Zaprojektowany system informatyczny wspomagajcy procesowe 20

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH UNIWERSYTET WARMISKO MAZURSKI W OLSZTYNIE AKADEMIA TECHNICZNO ROLNICZA W BYDGOSZCZY NIZISKI Stanisław ÓŁTOWSKI Bogdan INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH OLSZTYN BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

administracji geodezyjnej

administracji geodezyjnej PRO-INFO Projektowanie i organizacja systemów informatycznych Zastosowanie metod zarzdzania projektami we wdraaniu systemów informatycznych w administracji geodezyjnej Konferencja SGP Oddział Katowice

Bardziej szczegółowo

Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS

Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS Wstp Systemy zarzdzania rodowiskowego stanowi szczególnie uyteczny instrument poprawy efektywnoci funkcjonowania organizacji w zakresie szeroko pojtej

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH W ZARZDZANIU WIEDZ Pod redakcj C. Orłowskiego, Z. Kowalczuka, E. Szczerbickiego, 2009 STRESZCZENIA

ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH W ZARZDZANIU WIEDZ Pod redakcj C. Orłowskiego, Z. Kowalczuka, E. Szczerbickiego, 2009 STRESZCZENIA ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH W ZARZDZANIU WIEDZ Pod redakcj C. Orłowskiego, Z. Kowalczuka, E. Szczerbickiego, 2009 PWNT Gdask STRESZCZENIA Rozdział 1. Ekonomiczne aspekty zastosowania metod

Bardziej szczegółowo

1. Klasyfikacja systemów 2. Podstawowe pojcia 3. Przegld funkcjonalnoci systemów zarzdzania 4. Otoczenie systemów 5. E-Biznes

1. Klasyfikacja systemów 2. Podstawowe pojcia 3. Przegld funkcjonalnoci systemów zarzdzania 4. Otoczenie systemów 5. E-Biznes 1. Klasyfikacja systemów 2. Podstawowe pojcia 3. Przegld funkcjonalnoci systemów zarzdzania 4. Otoczenie systemów 5. E-Biznes Oprogramowanie infrastrukturalne Application Development Application Integration

Bardziej szczegółowo

Aplikacje na urzdzenia mobilne typu smartphone

Aplikacje na urzdzenia mobilne typu smartphone Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Marcin Przekop Nr albumu: 214757 Aplikacje na urzdzenia mobilne typu smartphone Praca magisterska na kierunku INFORMATYKA Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Zarzdzanie Ryzykiem

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Zarzdzanie Ryzykiem Zarzdzanie Ryzykiem Witam Pastwa serdecznie na kolejnym wykładzie z cyklu Zaawansowana inynieria oprogramowania. Zarzdzanie ryzykiem wie si bezporednio z problematyk zarzdzania przedsiwziciami, a w szczególnoci,

Bardziej szczegółowo

RELACJE MIĘDZY STRATEGIĄ A STRUKTURĄORGANIZACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA WYSOKICH TECHNOLOGII

RELACJE MIĘDZY STRATEGIĄ A STRUKTURĄORGANIZACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA WYSOKICH TECHNOLOGII Politechnika Łódzka ZESZYTY NAUKOWE Nr 1095 AGNIESZKAZAKRZEWSKA-BIELAWSKA RELACJE MIĘDZY STRATEGIĄ A STRUKTURĄORGANIZACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA WYSOKICH TECHNOLOGII ŁÓDŹ 2011 ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI

Bardziej szczegółowo

kroków oprogramowanie dla biznesu 2008 do sukcesu wdro eniowca kompendium nowoczesna firma

kroków oprogramowanie dla biznesu 2008 do sukcesu wdro eniowca kompendium nowoczesna firma kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu 28 listopad 28 cena 7 z do sukcesu wdroeniowca kroków badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce 28 stan obecny i prognozy

Bardziej szczegółowo

Sieciowe systemy operacyjne Active Directory

Sieciowe systemy operacyjne Active Directory Sieciowe systemy operacyjne Active Directory 2 1. Systemy sieciowe Banyan Firma Banyan, producent sztandarowego systemu VINES, twierdziła zawsze, e jej sieci s przejrzyste dla ich uytkownika. System VINES

Bardziej szczegółowo

przedsibiorstw i instytucji, s take obecne w milionach mieszka. Wykorzystywane s przy tym wszystkie moliwe sposoby przenoszenia informacji

przedsibiorstw i instytucji, s take obecne w milionach mieszka. Wykorzystywane s przy tym wszystkie moliwe sposoby przenoszenia informacji Rozdział 1 Czym jest Internet? Co mona w nim znale? Skd si wził? Jaki jest dzisiaj? Jak moe wyglda w przyszłoci? Internet w Polsce Budowa Internetu Jzyk Internetu, czyli protokół TCP/IP Czym s i jak rol

Bardziej szczegółowo

Wybór i wdroenie aplikacji klasy ERP

Wybór i wdroenie aplikacji klasy ERP NGD.PL: Niezalena Grupa Doradców, 2005 SYSTEM ERP - ZMIANY W INFORMATYCE Wiele firm staje przed decyzj o poprawie efektywnoci własnego systemu informacyjnego, czsto utosamiajc to zagadnienie z wdroeniem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM

RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM Krzysztof B. Matusiak RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM Spis treci: 1. Pojcie i zadania niekomercyjnych instytucji otoczenia biznesu... 2 2. Rozwój

Bardziej szczegółowo

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Normy serii ISO 9000

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Normy serii ISO 9000 Normy serii ISO 9000 Szanowni Pastwo! Zaczynamy wykłady nt. zaawansowanej inynierii oprogramowania od prezentacji norm serii ISO 9000. To co proponuj normy serii ISO 9000 mona zastosowa w wielkich organizacjach

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski 1 2 Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006 Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski Pozna 2007 3 Redakcja: dr Marcin Kraska Zespół autorski: Autor Przygotowane rozdziały Instytut Logistyki i Magazynowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: dostaw i wdroenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów i zestawów do składania bezpiecznego podpisu

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA DO ROKU 2015

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA DO ROKU 2015 URZD MIEJSKI W TARNOWSKICH GÓRACH STRATEGIA ROZWOJU MIASTA TARNOWSKIE GÓRY DO ROKU 2015 TARNOWSKIE GÓRY WRZESIE 2005 Spis treci: 1. Wprowadzenie 2 2. Załoenia do strategii 11 3. Diagnoza uwarunkowa rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Załcznik nr 15 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załcznik nr 15 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załcznik nr 15 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Spis treci: I. ELEKTRONICZNY SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW (ESOD)... 3 II. ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA... 16 III. PORTAL INTERNETOWY DO ELEKTRONICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Encyklopedia Nowych Technologii 1

Encyklopedia Nowych Technologii 1 Encyklopedia Nowych Technologii 1 P P2P (Peer-to-Peer) sie równorzdna; sie typu kady-z-kadym Model architektury sieciowej oparty na równowanoci wszystkich jej wzłów. W sieci P2P kady komputer dysponuje

Bardziej szczegółowo

I. ELEKTRONICZNY SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW Zgodno oferowanego SYSTEMU z nastpujcymi przepisami prawnymi:

I. ELEKTRONICZNY SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW Zgodno oferowanego SYSTEMU z nastpujcymi przepisami prawnymi: Załcznik nr 13 miejscowo..., data CHARAKTERYSTYKA PROPONOWANEGO ELEKTRONICZNEGO OBIEGU DOKUMENTÓW, ELEKTRONICZNEJ SKRZYNKI PODAWCZEJ, PORTALU INTERNETOWEGO DO ELEKTRONICZNEJ OBSŁUGI INTERESANTÓW Ponisz

Bardziej szczegółowo

OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH

OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH 17 OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH Marek Matejun Katedra Zarzdzania, Politechnika Łódzka 1. Wprowadzenie Outsourcing stanowi interesujc

Bardziej szczegółowo

Open Access Library Volume 1 (7) 2012

Open Access Library Volume 1 (7) 2012 Open Access Library Volume 1 (7) 2012 4. Oryginalne metody i narzdzia analityczne skadajce si na metodologi komputerowo zintegrowanego prognozowania rozwoju inynierii powierzchni materiaów Opisana w rozdziale

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI

POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY ZESPÓŁ DO SPRAW POLITYKI ENERGETYCZNEJ POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI DO 2025 ROKU DOKUMENT PRZYJTY PRZEZ RAD MINISTRÓW W DNIU 4 STYCZNIA 2005 ROKU SPIS TRECI I. DOKTRYNA

Bardziej szczegółowo

Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze?

Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze? Andrzej Kraniewski Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze? 1. Wprowadzenie Proces Boloski jest ogólnoeuropejskim przedsiwziciem, zapocztkowanym podpisaniem w 1999 r. przez ministrów

Bardziej szczegółowo

Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D

Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D Grzegorz Nikiel Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

ALTERNATYWNE RÓDŁA FINANSOWANIA MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW

ALTERNATYWNE RÓDŁA FINANSOWANIA MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW Elbieta RAK-MŁYNARSKA Paweł MROWIEC ALTERNATYWNE RÓDŁA FINANSOWANIA MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW Streszczenie Celem niniejszego opracowania jest prezentacja i analiza dostpnoci wybranych ródeł finansowania

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA PROMOCJI MIASTA JELENIA GÓRA 2006-2015

STRATEGIA PROMOCJI MIASTA JELENIA GÓRA 2006-2015 STRATEGIA PROMOCJI MIASTA JELENIA GÓRA 2006-2015 SPIS TRECI 1 WSTP...4 2 OKRELENIE WIZERUNKU MIASTA NA POZIOMIE MISJI...5 3 WYKREOWANIE WYRÓNIALNEJ MARKI MIASTA JELENIA GÓRA...7 3.1 WIZERUNEK MARKI MOTYW

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SYSTEMU WSPOMAGAJĄCEGO POZYSKIWANIE UŻYTKOWNIKÓW WYSZUKIWAREK

PROJEKT SYSTEMU WSPOMAGAJĄCEGO POZYSKIWANIE UŻYTKOWNIKÓW WYSZUKIWAREK Politechnika Poznańska Wydział Informatyki i Zarządzania Instytut Inżynierii Zarządzania Praca dyplomowa magisterska PROJEKT SYSTEMU WSPOMAGAJĄCEGO POZYSKIWANIE UŻYTKOWNIKÓW WYSZUKIWAREK Łukasz Sutkowski

Bardziej szczegółowo

Agenda wykładu. E-Firma. W stron organizacji wirtualnej. Organizacja wirtualna. Organizacja wirtualna. W stron organizacji wirtualnej.

Agenda wykładu. E-Firma. W stron organizacji wirtualnej. Organizacja wirtualna. Organizacja wirtualna. W stron organizacji wirtualnej. Katedra Informatyki Gospodarczej Szkoła Główna Handlowa Agenda wykładu dr in. Andrzej Sobczak W prezentacji wykorzystano m.in. fragmenty materiałów: Portale korporacyjne: technologia i biznes, KPMG Polska

Bardziej szczegółowo