INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 2"

Transkrypt

1 Wrocław, r. RAP INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 2 Dotyczy postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest: Usługa polegająca na wdrożeniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego i innego wyposażenia oraz asysta techniczna i opieka serwisowa w ramach projektu Zarządzanie potencjałem dydaktycznym Uniwersytetu wspomagającego zarządzanie Uczelnią, w tym: dostawa licencji, niezbędnego sprzętu komputerowego Przyrodniczego we Wrocławiu poprzez wdrożenie technologii IT współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL. Poddziałanie Zamawiający, zgodnie z art. 38, ust. 1, 2, i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 z późniejszymi zmianami) udziela, na pytania złożone przez Wykonawców, następujących odpowiedzi: nr 1 Zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ-wykaz funkcjonalności Zamawiający wymienił w wymaganiach odnoście Elektronicznego Obiegu Dokumentów od pkt 1176 do pkt 1215 Oprogramowanie administracyjne dla systemu PKI. Prosimy o wyjaśnienie czy w/w zakres Zamawiający zamierza sfinansować z projektu Zarządzanie potencjałem dydaktycznym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu poprzez wdrożenie technologii IT współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL-Poddziałanie Czy zakres mieści się w/w projekcie? Zgodnie z art. 38 Prawo Zamówień Publicznych, Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego tylko o wyjaśnienie treści SIWZ. nr 2 Zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ-wykaz funkcjonalności Zamawiający wymienił w wymaganiach odnoście Elektronicznego Obiegu Dokumentów od pkt 1176 do pkt 1215 Oprogramowanie administracyjne dla systemu PKI. Prosimy o wyjaśnienie czy w/w wymagania muszą być integralną częścią, wchodzić w skład systemu/modułu Elektronicznego Obiegu Dokumentów. Tak, w/w wymagania muszą być integralną częścią systemu/modułu Elektronicznego Obiegu Dokumentów. nr 3. Zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ-wykaz funkcjonalności Zamawiający oznaczył wszystkie wymagania jako obowiązkowe. Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający będzie wymagał spełnienia tego obowiązku na dzień zakończenia projektu, co jest zwyczajowo przyjęte w tego rodzaju postępowaniach realizowanych przez Uczelnie Wyższe. Zamawiający wymaga spełnienia funkcjonalności ujętych w załączniku nr 3 do SIWZ na dzień złożenia oferty. nr 4 Zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ-wykaz funkcjonalności Zamawiający wymienił w odnoście Elektronicznego Obiegu Dokumentów od pkt 1134 do pkt 1184 wymagania w zakresie PKI tj. podpisu 1

2 elektronicznego będącego elementem Infrastruktura klucza publicznego (PKI) ( ), serwis WWW infrastruktury PKI, musi umożliwiać ( ), oprogramowanie administracyjne dla systemu PKI ( ). Prosimy o wyjaśnienie czy w/w zakres Zamawiający zamierza sfinansować z projektu Zarządzanie potencjałem dydaktycznym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu poprzez wdrożenie technologii IT współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL-Poddziałanie Czy zakres mieści się w/w projekcie. Zgodnie z art. 38 Prawo Zamówień Publicznych, Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego tylko o wyjaśnienie treści SIWZ. nr 5 Zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ-wykaz funkcjonalności Zamawiający wymienił w odnoście Elektronicznego Obiegu Dokumentów od pkt 1134 do pkt 1184 wymagania w zakresie PKI tj. podpisu elektronicznego będącego elementem Infrastruktura klucza publicznego (PKI) ( ), serwis WWW infrastruktury PKI, musi umożliwiać ( ), oprogramowanie administracyjne dla systemu PKI ( ). Prosimy o wyjaśnienie czy w/w wymagania muszą być integralną częścią, wchodzić w skład systemu/modułu Elektronicznego Obiegu Dokumentów. Tak, w/w wymagania muszą być integralną częścią systemu/modułu Elektronicznego Obiegu Dokumentów. nr 6 Prosimy o informację, czy system będzie wdrażany w kilku lokalizacjach (np. filiach)? - a jeśli tak, prosimy o podanie: a) liczby lokalizacji objętych wdrożeniem, b) liczby Użytkowników w poszczególnych lokalizacjach, c) średniego opóźnienia w transmisji pakietów (latency) pomiędzy centralą a przedmiotowymi lokalizacjami. Zamawiający przewiduje wdrożenie programu w następujących lokalizacjach: 1. Kampus Główny - obejmujący budynki przy ul.c. Skłodowskiej, Norwida, Pl. Grunwaldzki (strona parzysta i nieparzysta), ul. Grunwaldzka, ul. Mikulicza-Radeckiego, 2. Kampus Biskupin - obejmujący budynki przy ul. Chełmońskiego, Kożuchowska, 3. Kampus Pawłowice - obejmujący budynki przy ul. Pawłowickiej 87-89, Pawłowickiej 101, Widawskiej, 4. Akademiki UPWr. (ul. Olszewskiego 25, pl. Grunwaldzki 63, pl. Grunwaldzki 65, ul. Grunwaldzka 106 A, ul. Pautscha 5/7, Sopocka 23), 5. Psary ul. Główna 51, 6. Kampus Swojec - obejmujący budynki przy ul. Wschodniej i Bartniczej 7. Radomierz 40, 8. Samotwór ul. Owocowa 4 i ul. Główna 2B 9. Złotówek Łączna liczba użytkowników:2000. nr 7 Prosimy o wyjaśnienie czy system [w zakresie ERP] będzie wykorzystywany w wielu samodzielnych podmiotach prawnych (odrębny NIP, REGON, itp.) - a jeśli tak, prosimy o wyspecyfikowanie wszystkich podmiotów prawnych objętych wdrożeniem wraz ze wskazaniem liczby Użytkowników w poszczególnych podmiotach prawnych. Nie, nie będzie wykorzystywany w samodzielnych podmiotach. nr 8 Prosimy o wyjaśnienie czy system [w zakresie ERP] będzie pracował wyłącznie w sieci LAN? 2

3 Tak nr 9 Prosimy o: a) wyjaśnienie jaki będzie zakres migracji? [np. Kontrahenci i adresy, Nierozliczone płatności - Bilans otwarcia, Plan Kont, Środki Trwałe - Bilans otwarcia, Dane kadrowe pracowników, Dane płacowe pracowników], b) wskazanie czy migracja będzie obejmować wyłącznie dane niezbędne do rozpoczęcia pracy w nowym systemie [bilanse otwarcia] czy również dane historyczne? c) wyjaśnienie czy możliwie jest dostarczenie danych do migracji z aktualnie używanych systemów w uzgodnionym formacie? d) wyjaśnienie czy dokumentacja techniczna opisująca struktury danych w aktualnie użytkowanych systemach jest dostępna? e) wyjaśnienie czy posiadają Państwo wsparcie producentów aktualnego oprogramowania w celu przygotowania danych do migracji? Wszystkie dane niezbędne do uruchomienia ZSI. Zamawiający liczy na kompetencje i doświadczenie Wykonawcy w tym zakresie. a) i b) przeniesienie kartoteki kontrahentów, saldami dwustronnymi nierozliczonych i częściowo rozliczonych pozycji rozrachunkowych na dzień, wartości kont nierozrachunkowych przeniesione persaldami na dzień (BO na dzień), kart ewidencyjnych majątku ze stanem ilościowo-wartościowym na dzień, kartoteki indeksów towarowych i usług wraz z ilościowo-wartościowym bilansem otwarcia stanów magazynowych na dzień, kartoteki pracowników, danych kadrowych i płacowych, osobowych oraz list płac niezbędnych do prawidłowego wyliczenia staży i zasiłków c) Zamawiający dostarczy dane z migrowanych systemów w uzgodnionym formacie d) i e) wg punktu c) nr 10 Prosimy o: a) precyzyjne wyspecyfikowanie systemów dziedzinowych, z którymi ma zostać zintegrowany System b) precyzyjne podanie zakresu integracji. Zakres integracji zostanie ustalony na etapie analizy przedwdrożeniowej. nr 11 Prosimy o wyjaśnienie czy 1 godzina szkolenia oznacza godzinę zegarową [60 min.] czy dydaktyczną [45 min.]? 1 godzina oznacza 1 godzinę zegarową (60 min). nr 12 Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający zapewni: a) sale szkoleniowe? b) stacje robocze dla uczestników szkoleń? c) pozostałą infrastrukturę [rzutnik, sieć, itp.]? Tak, Zamawiający zapewni salę szkoleniową, stacje robocze, rzutnik, sieć. nr 13 Zgodnie z SIWZ: Przewidywana liczba użytkowników: Prosimy o wskazanie liczby użytkowników systemu w podziale na obszary merytoryczne: FINANSE-KSIĘGOWOŚĆ SPRAWOZDAWCZOŚĆ 3

4 GOSPODARKA MAGAZYNOWA SPRZEDAŻ ZAKUPY ŚRODKI TRWAŁE PROJEKTY KONTROLING MAJĄTEK TRWAŁY POMIESZCZENIAMI BILLINGI SZKOLENIA, REKRUTACJA, OCENA, OPIS STANOWISKA PRACOWNIKA, REKRUTACJA WEWNĘTRZNA, ROZWOJEM PRACOWNIKA Zamawiający nie jest w stanie podać konkretnych ilości użytkowników dla każdego modułu. Oczekuje także elastyczności w dostępie do zamawianych systemów, by nie ograniczać ( np. licencyjnie) możliwości pracy użytkowników w danym module. Dla systemu ERP oraz EOD przewiduje się łącznie około 1500 użytkowników (pracowników uczelni). nr 14 Zgodnie z Załącznikiem nr 9 do SIWZ Do każdej pozycji listy należy dostarczyć dokument przedstawiający warunki licencji (dokumentacja warunków licencjonowania dla każdego z oferowanych rodzajów licencji), a w szczególności wskazujący pola eksploatacji oraz terminy, na jakie jest udzielana licencja zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Prosimy o wyjaśnienie czy w/w wymaganie odnosi się również do oprogramowania firm trzecich [Oracle, Microsoft, itd.]? A jeśli tak, czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedłożenie do oferty dokumentu z podstawowymi informacjami wraz ze wskazaniem linku/odnośnika do strony producentów gdzie dostępne są informacje/dokumenty przedstawiające w szczegółowy sposób zagadnienia licencjonowania? Tak, odnosi się również do firm trzecich. 15 Nr 2 WYMAGANIA OGÓLNE Administracja Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentacji technicznej i projektowej. Dokumentacja ma zawierać projekt wdrożenia, spis raportów dostępnych w systemie, relacje pomiędzy tabelami i opis pól w tabelach. Prosimy o wyjaśnienie: a) czy dokumentacja techniczna ma być dostarczona jako dokumentacja powdrożeniowa? Jeżeli nie, to prosimy o wyjaśnienie w ramach jakiej dokumentacji i na jakim etapie wdrożenia ma być dostarczona? b) czy projekt wdrożenia to element analizy przedwdrożeniowej? Jeżeli nie, to prosimy o wyjaśnienie w ramach jakiej dokumentacji i na jakim etapie wdrożenia ma być dostarczony? c) czy spis raportów dostępnych w systemie ma być dostarczony jako dokumentacja powdrożeniowa? Jeżeli nie, to prosimy o wyjaśnienie w ramach jakiej dokumentacji i na jakim etapie wdrożenia ma być dostarczony? d) czy relacje pomiędzy tabelami i opis pól w tabelach to element dokumentacji powdrożeniowej? Jeżeli nie, to prosimy o wyjaśnienie w ramach jakiej dokumentacji i na jakim etapie wdrożenia ma być dostarczony? Dokumentacja ma być dostarczona jako element dokumentacji wdrożeniowej. Projekt wdrożenia jest elementem analizy przedwdrożeniowej. Wszelkie powyższe dokumenty mają być dostarczone jako element dokumentacji wdrożeniowej. 16 4

5 Nr 10 WYMAGANIA OGÓLNE Administracja System posiada wbudowany mechanizm do zarządzania raportami, w tym możliwość wykonywania kopii raportów i udostępniania ich wszystkim lub wybranym użytkownikom lub grupom użytkowników Prosimy o potwierdzenie, że wymaganie dotyczy możliwości tworzenia definicji raportów na podstawie kopi istniejących definicji raportów skonfigurowanych w systemie, modyfikację stworzonej kopi i udostępnienie jej innym użytkownikom/grupom użytkowników. Wymaganie dotyczy możliwości definiowania raportów na podstawie modyfikacji raportów dostępnych w standardzie systemu oraz udostępnianie tak zmodyfikowanych raportów wszystkim lub wybranym użytkownikom WYMAGANIA OGÓLNE Administracja System posiada możliwość integracji z posiadanym przez Zamawiającego systemem obsługi studenta eordo firmy UNOLD Comp. oraz z planowanym do zakupu systemem USOS (Uniwersyteckim Systemem Obsługi Studiów) Obowiązkiem Zamawiającego jest takie zdefiniowanie SIWZ i OPZ, aby umożliwić określenie w ofercie wymaganych dostaw i usług. Prosimy zatem o: a) szczegółowe określenie wymaganego zakresu wymaganej integracji z systemem obsługi studenta eordo firmy UNOLD Com. b) szczegółową informację o technologiach jakie można użyć do integracji z systemem obsługi studenta eordo firmy UNOLD Com. c) szczegółową specyfikację interfejsów integracyjnych oferowanych przez system obsługi studenta eordo firmy UNOLD Com. d) potwierdzenie, że Zamawiający zapewni ewentualne dostosowanie systemu obsługi studenta eordo firmy UNOLD Com., do integracji. e) wyjaśnienie, czy integracja z systemem USOS jest przedmiotem zamówienia? Jeżeli integracja z systemem USOS jest przedmiotem zamówienia prosimy o: i. podanie daty, kiedy Zamawiający zapewni wersję systemu USOS gotową do integracji z oferowanym Systemem? ii. szczegółowe określenie wymaganego zakresu wymaganej integracji z systemem USOS. iii. podanie szczegółowej informacji o technologiach jakie można użyć do integracji z systemem USOS. iv. szczegółową specyfikację interfejsów integracyjnych oferowanych prze systemem USOS jakie należy użyć do integracji. v. potwierdzenie, że Zamawiający zapewni ewentualne dostosowanie systemu USOS, do integracji. vi. potwierdzenie, że Zamawiający wypłaci całość wynagrodzenia za ofertę nawet jeżeli nie zakupi systemu USOS? Zamawiający nie posiada dokumentacji do wykorzystywanego systemu i nie jest jej w stanie udostępnić. Całkowity ciężar finansowy integracji (wraz z ewentualnymi kosztami związanymi z pozyskaniem odpowiedniej wiedzy od firm trzecich) leży po stronie Wykonawcy i powinien zostać ujęty w ofercie. Zamawiający liczy na kompetencje i doświadczenie Wykonawcy w tym zakresie. 18 Nr 18 WYMAGANIA OGÓLNE Bezpieczeństwo System musi umożliwić w sposób jawny prezentację osób wykonujących operacje na dokumentach. Jawny sposób prezentacji danych umożliwia jednocześnie wyszukiwanie dokumentów wprowadzonych lub zatwierdzonych przez konkretnego użytkownika. 5

6 Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający uzna wymaganie za spełnione jeżeli w formularzach obsługujących dokumenty istnieje możliwość zdefiniowania filtrów wybierających dokumenty utworzone lub zatwierdzone przez wskazanego użytkownika? Zamawiający oczekuje realizacji wymagania zgodnie z przedstawioną treścią w SIWZ. 19 Nr 24 WYMAGANIA OGÓLNE Bezpieczeństwo Przy modyfikowaniu posiadanych uprawnień możliwość określenia, czy edytowane uprawnienie jest nadawane lub odbierane Prosimy o wyjaśnienie czy wymaganie należy rozumieć jako jednoznaczną prezentację informacji, (np. w dwóch różnych blokach), które uprawnienie jest przydzielone użytkownikowi, a które nie, tak aby administrator wiedział czy przydziela uprawnienie użytkownikowi czy je odbiera? Wymaganie nie odnosi się do operacji przydzielania/odbierania uprawnienia wykonywanej przez administratora. Zamawiający wymaga, aby system umożliwiał przydział uprawnienia (w sensie nadania prawa) oraz odebranie uprawnienia (w sensie zabronienia prawa). Powinny zatem występować trzy stany: uprawnienie przydzielone, uprawnienie odebrane, uprawnienie nieokreślone. Zabronienie uprawnienia musi mieć wyższy priorytet nad przydziałem i brakiem określenia a prawo indywidualne wyższy niż prawo grupy (np. jeśli użytkownik A należy do grupy w której użytkownicy mają przyznane prawo X i jednocześnie użytkownik A należy do innej grupy użytkowników w której użytkownicy mają odebrane prawo X, to w konsekwencji użytkownik ten nie może wykonać działań określonych uprawnieniem X). 20 Nr 27 WYMAGANIA OGÓLNE Bezpieczeństwo System umożliwia nadawanie uprawnień na określony z góry okres (np. do wybranej daty) Prosimy o sprecyzowanie o jakich uprawnieniach jest mowa w wymaganiu? Czy chodzi o uprawnienia do funkcji/grup funkcji? Wszelkie uprawnienia nadawane w systemie. Dopuszczalna jest również realizacja wymagania poprzez definiowanie okresu ważności konta użytkownika (brak możliwości zalogowania po określonej dacie). 21 Nr 557 GOSPODARKA MAGAZYNOWA Możliwość określenia porządku rozchodu w magazynie wg: daty ważności, daty założenia stanu, daty dostawy, daty produkcji, ceny. Prosimy o: a) informacje jak Zamawiający rozumie wymaganie w przypadku wyceny według wskazania konkretnej dostawy (LOT). Przecież w ramach dostawa ma taką samą datę dostawy? b) wyjaśnienie co Zamawiający rozumie przez określenie porządku rozchodu w magazynie wg daty ważności? Czy chodzi o możliwość w ramach wyceny metodą LOT wskazania partii (dostawy) z najmniejszą datą ważności? c) wyjaśnienie co Zamawiający rozumie przez określenie porządku rozchodu w magazynie wg daty ważności? Czy chodzi o możliwość w ramach wyceny metodą LOT wskazania partii (dostawy) z najmniejszą datą ważności? d) wskazanie do jakich magazynów i asortymentów będzie u Zamawiającego używana funkcjonalność określenia porządku rozchodu w magazynie wg daty ważności? e) wyjaśnienie co Zamawiający rozumie przed datę założenia stanu? f) wyjaśnienie co Zamawiający rozumie przez określenie porządku rozchodu w magazynie wg daty założenia stanu? Czy chodzi o możliwość w ramach wyceny metodą LOT wskazania partii (dostawy) z najmniejszą datą założenia stanu? 6

7 g) wskazanie do jakich magazynów i asortymentów będzie u Zamawiającego używana funkcjonalność określenia porządku rozchodu w magazynie wg daty założenia stanu? h) wyjaśnienie co Zamawiający rozumie przez określenie porządku rozchodu w magazynie wg daty produkcji? Czy chodzi o możliwość w ramach wyceny metodą LOT wskazania partii (dostawy) z najmniejszą datą produkcji? i) wskazanie do jakich magazynów i asortymentów będzie u Zamawiającego używana funkcjonalność określenia porządku rozchodu w magazynie wg daty produkcji? j) wyjaśnienie co Zamawiający rozumie przez określenie porządku rozchodu w magazynie wg ceny? Czy chodzi o możliwość w ramach wyceny metodą LOT wskazania partii (dostawy) z najmniejszą ceną? k) wskazanie do jakich magazynów i asortymentów będzie u Zamawiającego używana funkcjonalność określenia porządku rozchodu w magazynie wg ceny? Zamawiający określił wymagania. Zamawiającemu chodzi o przedstawienie rozchodu wg wskazanych przez Zamawiającego parametrów: data ważności, data założenia stanu, data dostawy, data produkcji, cenę. 22 Nr 559 GOSPODARKA MAGAZYNOWA Możliwość kontroli zatwierdzania dokumentów przychodu/rozchodu z cenami zerowymi. Prosimy o wyjaśnienie: a) co Zamawiający rozumie przez ceny zerowe? b) na czym ma polegać kontrola przychodu/rozchodu z cenami zerowymi? Zamawiający chce mieć możliwość zatwierdzania dokumentów przychodu i rozchodu gdy cena nie została jeszcze wprowadzona do systemu. 23 Nr 560 GOSPODARKA MAGAZYNOWA Możliwość wyboru różnych jednostek miar dla indeksów przy tworzeniu dokumentów. Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie przez to wymaganie? Czy chodzi o możliwość przychodu/rozchodu dane indeksu w innej jednostce (np. litrach) niż jednostka prowadzenia stanów magazynowych (np. kg) z automatycznym przeliczeniem ilości na jednostki prowadzenia stanów magazynowych na postawie zdefiniowanych dla indeksu przeliczników? Tak, tak można rozumieć ten wymóg. 24 Nr 561 GOSPODARKA MAGAZYNOWA Ewidencja dokumentów obrotowych. Prosimy o wyspecyfikowanie jakie rodzaje dokumentów oprócz PZ, WZ, MM, RW, PW, NAM nadwyżka magazynowa, NIM niedobór magazynowy Zamawiający traktuje jako dokumentu obrotowe? Oprócz wymienionych należy uwzględnić jeszcze P+/P- (dokumenty przeceny), WM (dokument wewnątrzmagazynowy zmieniający atrybuty dostawy), BO (bilans otwarcia) oraz korekty do dokumentów obrotowych. 25 Nr 571 GOSPODARKA MAGAZYNOWA Mechanizmy kontroli partii towarów (Wymagalność atrybutów, np.: daty ważności, numeru serii, daty produkcji). 7

8 Jakie inne atrybuty poza wymienionymi w wymaganiu musi posiadać partia towarów? Bez tej informacji nie można stwierdzić czy system oferuje taką funkcjonalność w standardzie czy konieczna jest jego modyfikacja co ma wpływ na cenę oferty. Chodzi o uniwersalny mechanizm, w którym można zdefiniować takie atrybuty a następnie sprawdzać na dokumentach dostawy czy zostały uzupełnione. Atrybuty będą dokładnie zdefiniowane na etapie projektu wdrożenia. 26 Nr 572 GOSPODARKA MAGAZYNOWA Mechanizmy kontroli upływu daty wazności partii towaru. Prosimy o wyjaśnienie: a) Czy w ramach wymagania wystarczające będzie, jeżeli w systemie można zdefiniować zestawienie prezentujące partie, dla których upływa/upłynęła data ważności przed datą podaną jako parametr zestawienia? b) Czy może chodzi o generowanie przez system komunikatu wewnętrznego do wskazanego użytkownika z listą partii dla których upływa/upłynęła data ważności w ciągu n najbliższych dni (n jest parametrem systemu? Jeżeli nie, prosimy o wyspecyfikowanie jakiej funkcjonalności oczekuje Zamawiający w związku z wymaganiem? Punkt b) będzie spełnieniem wymogu. Punkt a) również, jeżeli zestawienie będzie wykonywane np. w nocy i udostępnione użytkownikowi po zalogowaniu do aplikacji. 27 Nr 573 GOSPODARKA MAGAZYNOWA Możliwość generowania dokumentów obrotowych z innych dokumentów żródłowych, np.: PZ z faktury zakupu lub zamówienia zakupu, WZ z faktury sprzedaży, zamówienia sprzedaży. Prosimy o wyjaśnienie jakich innych generacji niż te podane w wymaganiu będzie wymagał Zamawiający w związku z wymaganiem? Bez tej informacji nie można stwierdzić czy system oferuje taką funkcjonalność w standardzie czy konieczna jest jego modyfikacja co ma wpływ na cenę oferty. Zamawiający zmienia wymaganie na następujące: Możliwość generowania z dokumentów obrotowych innych dokumentów źródłowych, np.: z PZ generowanie faktury zakupu, z WZ generowanie faktury sprzedaży. Pozostałe ścieżki będą zdefiniowane na etapie projektu wdrożenia. 28 Nr 574 GOSPODARKA MAGAZYNOWA Możliwość generowania z dokumentów obrotowych innych dokumentów żródłowych, np.: z PZ generowanie faktury zakupu lub zamówienia zakupu, z WZ generowanie faktury sprzedaży, zamówienia sprzedaży. Prosimy o wyjaśnienie: a) Jakich innych generacji niż te podane w wymaganiu będzie wymagał Zamawiający w związku z wymaganiem? Bez tej informacji nie można stwierdzić czy system oferuje taką funkcjonalność w standardzie czy konieczna jest jego modyfikacja co ma wpływ na cenę oferty. b) jaki cel ma generowanie z PZ zamówienia zakupu czy Zamawiający zamierza zamówić towar po jego przyjęciu na magazyn? c) jaki cel ma generowanie z WZ zamówienia sprzedaży czy Zamawiający zamierza przyjąć zamówienie od odbiorcy po wcześniejszym jego wydaniu z magazynu? Zamawiający zmienia wymaganie na następujące: 8

9 Możliwość generowania z dokumentów obrotowych innych dokumentów źródłowych, np.: z PZ generowanie faktury zakupu, z WZ generowanie faktury sprzedaży. Pozostałe ścieżki będą zdefiniowane na etapie projektu wdrożenia. 29 Nr 577 GOSPODARKA MAGAZYNOWA Możliwość przypisywania osób i ich funkcji do dokumentów obrotowych (np.. Osoba kontaktowa, osoba kontrolująca, itd., funkcje są definiowane). Prosimy o wyjaśnienie: a) w jakim celu do dokumentów obrotowych są przypisywane osoby? b) czy osoby są przypisywane do konkretnych dokumentów, czy do typów dokumentów? c) czy osoby to pracownicy zarejestrowani w module kadrowym? a) Chodzi o opisanie dokumentu osobami, które wykonywały różne czynności związane z danym dokumentem. Zdefiniowane funkcje i przypisanie do nich osób zapobiegnie pomyłkom, np. osoba X nie będzie mogła zostać przypisana jako kontroler, jeżeli takiej roli nie pełni. b) Tak, osoby są przypisywane do konkretnych dokumentów, c) Osoby wykorzystywane do opisywania dokumentów mogą być zasilane pracownikami lub wprowadzane niezależnie od tego. 30 Nr 581 GOSPODARKA MAGAZYNOWA Możliwość weryfikowania i kontroli ilości na dokumentach z wykorzystaniem czytników kodów kreskowych. Prosimy o wyjaśnienie: a) co Zamawiający rozumie przez weryfikowanie ilości na dokumentach z wykorzystaniem czytników kodów paskowych? b) co Zamawiający rozumie przez kontrolę ilości na dokumentach z wykorzystaniem czytników kodów paskowych? Zamawiający miał na myśli porównanie ilości wpisanej na wystawionych dokumentach z faktyczną ilością zaczytaną przez czytnik. 31 Nr 583 GOSPODARKA MAGAZYNOWA Możliwość edycji dokumentów przy użyciu czytnika kodów kreskowych. Prosimy o wyjaśnienie do zamawiający rozumie przez ewidencjonowanie dokumentów przy użyciu czytnika kodów paskowych? Czy chodzi o możliwość wprowadzania pozycji dokumentów w trybie, w którym indeks jest skanowany z kodu paskowego, ilość pobierana z katalogu indeksów, a system po skanowaniu kodu tworzy pozycję i jest gotowy do wprowadzania kolejnej? Tak, tak to należy rozumieć. 32 Nr 584 GOSPODARKA MAGAZYNOWA Oznaczanie dokumentów statusami: zatwierdzony, wyceniony, korygowany oraz możliwość dodatkowego okreslania statusów definiowanych przez użytkownika. Prosimy o informacje czy wystarczające będzie definiowanie dodatkowych statusów na podstawie słownika (anulowany, zadysponowany, w realizacji, wyceniony, przesłany do księgowości, zarezerwowany (dla rozchodów))? 9

10 Jeśli słownik jest otwarty i można w nim definiować nowe statusy, to tak. 33 Nr 585 GOSPODARKA MAGAZYNOWA Możliwość podłączania do dokumentów obrotowych załączników w postaci plików w różnych formatach. Prosimy o wyjaśnienie czy załączniki muszą być przechowywane w bazie danych? Tak. 34 Nr 590 GOSPODARKA MAGAZYNOWA Możliwość uproszczonej edycji dokumentów (WZ, MM-, RW)- te same indeksy wystepują na dokumencie zagregowane (wg zdefiniowanych kryteriów). Prosimy o: a) wyjaśnienie co Zamawiający rozumie przez agregowanie indeksów według zdefiniowanych kryteriów? b) podanie zasad definiowania kryteriów. Metody agregowania powinny być możliwe do zdefiniowania. Np. po cenie, dacie ważności, nr serii, innych atrybutach. Np. jeżeli wydawana ilość 10 szt. dotyczy stanu magazynowego w różnych cenach, to edycja uproszczona pokaże tylko pozycje zagregowane po cenie. Podanie zasad definiowania kryteriów. Ogólna zasada jest taka, ze mechanizm powinien umożliwiać podania kolumny/pola, na którym agregacja ma działać. Czyli trzeba wskazać czy zależy nam na grupowaniu po cenie, czy po dacie ważności czy po innym wskazanym atrybucie. 35 Nr 592 GOSPODARKA MAGAZYNOWA Możliwość definiowania pól spisowych wg: indeksów, lokalizacji, branżystów. Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie przez pola spisowe? Pole spisowe to zakres indeksów podlegających inwentaryzacji. Pola takie powinny być możliwe do tworzenia wg wymienionych kryteriów. 36 Nr 593 GOSPODARKA MAGAZYNOWA Możliwość grupowania indeksów do inwentaryzacji wg: daty ważności, numerów serii, lokalizacji w magazynie. Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie przez grupowanie indeksów do inwentaryzacji? Chodzi o moment tworzenia arkuszy inwentaryzacyjnych. Dokładnie mówiąc grupowanie ma dotyczyć stanów magazynowych poszczególnych indeksów. 37 Nr 594 GOSPODARKA MAGAZYNOWA Automatyczne tworzenie arkuszy inwentaryzacji. Prosimy o wyjaśnienie na czym ma polegać automatyczne tworzenie arkuszy spisowych? Czy może chodzi o tworzenie tych arkuszy dla wskazanego magazynu z możliwością wyboru jednej z opcji: dla wszystkich towarów na magazynie, na wybranej grupy towarów, dla wybranych towarów, oraz jeden z opcji: dla wszystkich towarów z kartoteki magazynu, dla towarów dostępnych w magazynie, da towarów dostępnych w magazynie oraz tych które wykazywały ruch dla podanej daty? 10

11 Jeżeli nie, prosimy o szczegółowe wyjaśnienie. Tak. 38 Nr 595 GOSPODARKA MAGAZYNOWA Możliwość edycji arkuszy inwentaryzacji z wykorzystaniem czytników kodów kreskowych. Prosimy o: a) wyjaśnienie co Zamawiający rozumie przez edycję arkuszy z wykorzystaniem czytników kodów paskowych? Czy chodzi o możliwość użycia kolektorów z czytnikami kodów paskowych, a następnie wczytanie wyniku z kolektora do systemu? b) informację jakich kolektorów używa/będzie używał Zamawiający? Jeżeli nie chodzi o użycie kolektorów prosimy o szczegółowe wyjaśnienie wymagania. c) potwierdzenie, że dostarczenie kolektorów i/lub czytników kodów paskowych nie jest przedmiotem zamówienia. Chodzi o wprowadzanie ilości faktycznych na arkusz inwentaryzacyjny zwykłym skanerem kodów. Po zaczytaniu kodu kreskowego system powinien odnaleźć pozycję i każde następne skanowanie uzupełnia ilość faktyczną. 39 Nr 605 GOSPODARKA MAGAZYNOWA Automatyczne tworzenie i zatwierdzanie dokumentów przeceny po zatwierdzeniu arkusza przeceny. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający uzna wymaganie za spełnione jeżeli w systemie można utworzyć jeden dokument przeceny z wieloma pozycjami na których wskazujemy: indeks, system pobiera aktualną cenę, następnie użytkownik wskazuje cenę po przecenie. Dokument taki zostaje zatwierdzony przez uprawnionego użytkownika i system automatycznie wykonuje przeceny dla podanych na dokumencie pozycji bez konieczności generowania osobnych dokumentów dla każdej z pozycji? TAK. 40 Nr 606 GOSPODARKA MAGAZYNOWA Możliwość podglądu dokumentów przeceny powiązanych z danym arkuszem przeceny. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający uzna wymaganie za spełnione jeżeli w systemie można przeglądać pojedynczy dokument przeceny z wieloma pozycjami dotyczącymi różnych indeksów bez konieczności generowania osobnych dokumentów dla każdej z pozycji? Tak. 41 Nr 607 GOSPODARKA MAGAZYNOWA Możliwość drukowania arkuszy przecen. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający uzna wymaganie za spełnione jeżeli w systemie można drukować pojedynczy dokument przeceny z wieloma pozycjami dotyczącymi różnych indeksów bez konieczności generowania osobnych dokumentów dla każdej z pozycji? Tak

12 Nr 608 GOSPODARKA MAGAZYNOWA Predefiniowane wzorce dokumentów (typy) obrotowych. Prosimy o wyjaśnienie czy przez wzorce dokumentów Zamawiający rozumie predefiniowane szablony wydruku tych dokumentów? Nie chodzi o wydruki lecz o edycje dokumentów. Np. dla wydania zewnętrznego może funkcjonować kilka wzorców, WZ, WZS, WZD. Każdy z tych wzorców może być obsługiwany przez różnych użytkowników lub wykorzystywany w innych procesach. 43 Nr 609 GOSPODARKA MAGAZYNOWA Możliwość definiowania własnych typów dokumentów obrotowych. Prosimy o wyjaśnienie czy wymaganie nie dubluje wymagania nr 562? Jeżeli nie, prosimy o wyjaśnienie jakiej dodatkowej funkcjonalności oczekuje Zamawiający ponad ta, którą definiuje wymaganie 562? Jeżeli tak, sugerujemy usunięcie wymagania. Tak, wymaganie nr 562 jest tożsame z wymaganiem nr 609. Zamawiający rezygnuje z wymagania opisanego w poz. 609, pozostawiając wymaganie z poz Nr 612 GOSPODARKA MAGAZYNOWA Zestawienie zapasów dostępnych. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiającemu chodzi o zestawienie stanów bieżących prezentujące dla wybranego magazynu informację o: indeksie i nazwie towaru, numerze partii, jednostce miary składowania, ilość w magazynie, ilości zarezerwowanej oraz ilości dostępnej (różnica ilości w magazynie i ilości zarezerwowanej)? Jeżeli nie, prosimy o szczegółowe opisanie wymagania. Tak. 45 Nr 613 GOSPODARKA MAGAZYNOWA Zestawienie niezgodności dokumentów MM+ i MM-. Prosimy o wyjaśnienie: a) sensowności wymagania, skoro w wymaganiu nr 568 Zamawiający wymaga, aby dokument MM+ powstawał automatycznie na podstawie dokumentu MM-. b) w jaki sposób ma powstać niezgodność skoro system ma obligatoryjnie realizować wymaganie 568? Zamawiający odstępuje od wymaganych zestawień niezgodności w związku z powyższym dokonuje następującej modyfikacji rezygnując z wymagania opisanego w poz Nr 614 GOSPODARKA MAGAZYNOWA Zestawienie przeterminowania zapasów magazynowych. Prosimy o wyjaśnienie czy chodzi o zestawienie dla danego magazynu, które zawiera listę indeksów, partii i ilości dla których data ważności partii upłynęła? Zestawienie ma prezentować pozycje/partie, dla których data ważności upływa we wskazanym okresie czasu

13 Nr 615 GOSPODARKA MAGAZYNOWA Zestawienie dokumentów obrotowych. Prosimy o wyjaśnienie czy chodzi o zestawienie, które dla wskazanego magazynu lub wszystkich magazynów do których użytkownik ma dostęp oraz zadanego przedziału czasu zaprezentuje pogrupowane po towarach i partiach listy dokumentów (numer dokumentu, data wystawienia, ilość i wartość przychodu, ilość i wartość rozchodu)? Jeżeli nie, prosimy o szczegółowe opisanie wymagania. Zestawienie wykonane dla wskazanych magazynów (jeden, wiele), za podany okres czasu, dla wskazanych typów dokumentów powinno prezentować co najmniej: numer dokumentu, datę wystawienia, datę realizacji, datę zatwierdzenia i wartość. 48 Nr 618 GOSPODARKA MAGAZYNOWA Zestawienie struktury magazynu według dostawców. Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie przez strukturę magazynu według dostawców? Zestawienie skonfigurowane wg dostaw od poszczególnych dostawców. 49 Nr 621 GOSPODARKA MAGAZYNOWA Zestawienie rotacji indeksów. Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie przez zestawienie rotacji indeksów? Zestawienie powinno być możliwe do wykonania za wskazany okres czasu na wybranych magazynach i powinno prezentować wysokość rotacji dla poszczególnych produktów. 50 Nr 622 GOSPODARKA MAGAZYNOWA Zestawienie informacji o nowych indeksach. Prosimy o podanie definicji nowego indeksu? Nowy indeks to indeks nowo założony a dokładnie założony w podanym zakresie czasu zestawienia. 51 Nr 623 GOSPODARKA MAGAZYNOWA Mozliwość wyszukiwania składnika majątku wg: nazwy, roku zakupu, źródła finansowania. Prosimy o wyjaśnienie: a) Co Zamawiający rozumie przez składnik majątku? b) Co Zamawiający rozumie przez wyszukanie składnika majątku na magazynie? c) Co Zamawiający rozumie przez źródło finansowania składnika majątku w kontekście gospodarki magazynowej? Zamawiający podał swoje oczekiwania. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 52 Nr 628 SPRZEDAŻ Wystawianie faktur na podstawie dokumentu magazynowego/wielu dokumentów. Prosimy o wyjaśnienie czy wymaganie nie dubluje wymagania nr 574? 13

14 Jeżeli nie, prosimy o wyjaśnienie jakiej dodatkowej funkcjonalności oczekuje Zamawiający ponad ta, którą definiuje wymaganie 574? Jeżeli tak sugerujemy usunięcie wymagania. Wymaganie 628 rozszerza funkcjonalność w stosunku do wymagania 574 o możliwość tworzenia jednej faktury sprzedaży z wielu dokumentów magazynowych (WZ). 53 Nr 631 SPRZEDAŻ Możliwość uzyskania zestawienia przedstwiającego różnice między fakturami a dokumentami WZ. Prosimy o wyjaśnienie o jakich różnicach mowa jest w wymaganiu? Chodzi o raport, który pokaże faktury sprzedaży, dla których nie istnieją dokumenty WZ albo jeżeli istnieją, to różnią się ilościowo. 54 Nr 632 SPRZEDAŻ Możliwość generowania faktur cyklicznych, np. co miesiąc, co kwartał. Prosimy o podanie przykładów faktur cyklicznych, które występują u Zamawiającego. : np.: faktury za dzierżawę i wynajem 55 Nr 633 SPRZEDAŻ Możliwość wystawienia faktur zbiorczych (faktura za wszystkie dostawy w określonym czasie). Prosimy o wyjaśnienie czy wymaganie nie dubluje wymagania 628, które mówi o wystawianiu faktury na podstawie wielu dokumentów magazynowych? Jeżeli nie, prosimy o wyjaśnienie jakiej dodatkowej funkcjonalności oczekuje Zamawiający ponad ta, którą definiuje wymaganie 628? Jeżeli tak, sugerujemy usunięcie wymagania. Tak, oba wymagania dotyczą tej samej funkcjonalności. Zamawiający rezygnuje z wymagania Nr 635 SPRZEDAŻ Możliwość dostosowanie wyglądu faktury do potrzeb użytkownika. Prosimy o: a) wyspecyfikowanie jakie są potrzeby użytkownika, do których mamby dostosowany wygląd faktury Wykonawca nie znając potrzeb użytkownika nie jest wstanie stwierdzić czy wymagana funkcjonalność znajduje się standardowej wersji systemu czy wymaga modyfikacji, a ma to istotny wpływ na cenę oferty. b) jednoznaczną informację, czy dostosowanie wyglądu faktury do potrzeb użytkownika jest przedmiotem zamówienia, czy chodzi tylko o zapewnienie możliwości? Wymaganie dotyczy postaci wydruku faktury. Wygląd zostanie określony na etapie projektu wdrożenia. 57 Nr 636 SPRZEDAŻ Możliwość przypisania szablonu wydruku faktury do klienta. Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie przez szablon wydruku faktury czy chodzi o fakturę, która została dostosowana do potrzeb użytkownika? 14

15 Chodzi o to, że wygląd wydruku faktury może być zróżnicowany dla różnych odbiorców, stąd potrzeba aby system wiedział jak drukować faktury dla poszczególnych klientów. 58 Nr 637 SPRZEDAŻ Możliwość automatycznego tworzenia załącznika do faktury w postaci PDF-a. Prosimy o wyjaśnienie czy chodzi o możliwość zapisania / wygenerowania / wydrukowania faktury do pliku PDF? Jeżeli nie, prosimy o szczegółowe opisanie wymagania. Wymaganie dotyczy automatycznego mechanizmu, który podczas zatwierdzenia faktury stworzy załącznik w postaci pliku PDF i podepnie pod daną fakturę bez udziału użytkownika. Zamawiający oglądał nowoczesne ZSI i opisane wymaganie jest dostępne. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 59 Nr 640 SPRZEDAŻ Możliwość edycji ceny sprzedaży bezpośrednio na fakturze. Prosimy o wyjaśnienie czy w wymaganiu chodzi o możliwość modyfikacji ceny na pozycji faktury bez konieczności zmiany ceny w cenniku? Jeżeli nie, prosimy o szczegółowe opisanie wymagania. Tak, w wymaganiu chodzi o modyfikację ceny na pozycji faktury bez jej zmiany w cenniku. 60 Nr 641 SPRZEDAŻ Możliwość kopiowania treści faktur. Prosimy o wyjaśnienie czy przez kopiowanie treści faktury Zamawiający rozumie wystawienie w systemie faktury na podstawie już wcześniej wystawionej i zapisanej w bazie danych? Tak. 61 Nr 642 SPRZEDAŻ Możliwość kopiowania pozycji między fakturami. Prosimy o wyjaśnienie czy wymaganie nie dubluje wymagania nr 641? Jeżeli nie, prosimy o wyjaśnienie jakiej dodatkowej funkcjonalności oczekuje Zamawiający ponad ta, którą definiuje wymaganie 641? Jeżeli tak sugerujemy usunięcie wymagania. Wymaganie dotyczy możliwości skopiowania kilku wybranych pozycji z jednej faktury na inną istniejącą. 62 Nr 643 SPRZEDAŻ Możliwość kopiowania pozycji w ramach jednej faktury. Prosimy o wyjaśnienie czy chodzi o możliwość skopiowania nowej pozycji na podstawie już wcześniej zarejestrowanej w ramach tworzonej faktury? Jeżeli nie prosimy o szczegółowe opisanie wymagania. Tak. 63 Nr

16 SPRZEDAŻ Możliwość powiązania z fakturą osób wg pełnionej roli, np.. Osoba do kontaktu. Prosimy o wyjaśnienie: a) w jakim celu do z fakturą wiązane są osoby, o których mowa w wymaganiu? b) czy osoby to pracownicy zarejestrowani w module kadrowym? Chodzi o opisanie dokumentu osobami, które wykonywały różne czynności związane z danym dokumentem. Zdefiniowane funkcje i przypisanie do nich osób zapobiegnie pomyłkom, np. osoba X nie będzie mogła zostać przypisana jako opiekun klienta, jeżeli takiej roli nie pełni. Słownik osób może być zasilany pracownikami ale również mogą zostać wprowadzone niezależnie od nich. 64 Nr 647 SPRZEDAŻ Możliwość zmiany na fakturze domyślnego adresu dostawy na inny. Prosimy o wyjaśnienie czy chodzi o adres dostawy faktury? Jeżeli nie prosimy o podanie o jakim adresie mowa jest w wymaganiu? Chodzi o adres dostawy towaru. 65 Nr 648 SPRZEDAŻ Obsługa wielu form płatności na jednej fakturze, wielu terminów płatności. Prosimy o: a) wyjaśnienie co należy rozumieć przez obsługę wielu form płatności na jednej fakturze? b) podanie przykładów takich faktur, które funkcjonują u Zamawiającego. Wymaganie dotyczy możliwości rozpisania sumarycznej wartości faktury na wiele pozycji o różnych wartościach i sposobach zapłaty, np. 50% płatne gotówką dnia dzisiejszego, 30% płatne przelewem po 30 dniach, 20% płatne przelewem po 60 dniach. 66 Nr 649 SPRZEDAŻ Podgląd rozrachunków z poziomu wystawiania faktury sprzedaży. Prosimy o wyjaśnienie czy chodzi o możliwość pokazania czy i w jaki sposób jest rozliczona faktura, dla której wywołano podgląd rozrachunków? Chodzi o możliwość pokazania jak wygląda stan rozrachunków kontrahenta, dla którego wystawiana jest faktura. Jakie jest saldo należności czy i w jakiej wysokości są należności przeterminowane. 67 Nr 651 SPRZEDAŻ Zatwierdzanie/Odtwierdzanie faktury zgodnie z uprawnieniami. Prosimy o wyjaśnienie czy w wymaganiu chodzi o możliwość przypisania użytkownikowi uprawnień do zatwierdzania/odtwierdzania faktury? Chodzi o dwa odrębne uprawnienia: jedno do zatwierdzania, drugie do cofnięcia zatwierdzenia. 68 Nr 654 SPRZEDAŻ 16

17 Generowanie dokumentów obrotowych z poziomu faktury sprzedaży. Prosimy o wyjaśnienie: a) Czy chodzi o dokumenty magazynowe? b) Czy wymaganie nie dubluje wymagania nr 573? Jeżeli nie prosimy o wyjaśnienie jakiej dodatkowej funkcjonalności oczekuje Zamawiający ponad ta, którą definiuje wymaganie 573? Jeżeli tak sugerujemy usunięcie wymagania. Tak. Chodzi o dokumenty magazynowe. 69 Nr 657 SPRZEDAŻ Automatyczne generowanie korekt dokumentów obrotowych podczas zatwierdzania faktury korygującej. Prosimy o wyjaśnienie jak według Zamawiającego ma działać taki automat? Automat ma generować dokumenty korygujące do dokumentów WZ powiązanych z korygowaną fakturą jeżeli korekta dotyczy ilości. 70 Nr 658 SPRZEDAŻ Przyjmowanie zapłat do kasy z poziomu faktury. Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie przez przyjmowanie zapłat do kasy z poziomu faktury? Chodzi o możliwość przyjęcia zapłaty w kasie bez konieczności opuszczania faktury i przechodzenia do obsługi kasy. 71 Nr 663 SPRZEDAŻ Ewidencja faktur korygujących. Prosimy o wyjaśnienie czy wymaganie nie dubluje wymagania nr 656? Jeżeli nie prosimy o wyjaśnienie jakiej dodatkowej funkcjonalności oczekuje Zamawiający ponad ta, którą definiuje wymaganie 656? Jeżeli tak sugerujemy usunięcie wymagania. Tak, jest to powielone wymaganie, Zamawiający rezygnuje z wymagania opisanego w poz. 663 pozostawiając wymaganie z poz Nr 667 SPRZEDAŻ Współpraca z drukarkami fiskalnymi. Prosimy o wskazanie typów i standardów drukarek fiskalnych jakich używa/zamierza używać Zamawiający? Zamawiający w tej chwili nie jest w stanie wskazać typów drukarek fiskalnych. 73 Nr 668 SPRZEDAŻ Fiskalizacja (wydruk rachunku na drukarce fiskalnej). Prosimy o wyjaśnienie czy wymaganie nie dubluje wymagania nr 668? Jeżeli nie, prosimy o wyjaśnienie jakiej dodatkowej funkcjonalności oczekuje Zamawiający ponad ta, którą definiuje wymaganie 668? Jeżeli tak sugerujemy usunięcie wymagania. 17

18 Wymaganie nie dubluje wskazanej pozycji. 74 Nr 669 SPRZEDAŻ Generowanie faktury fskalnej do paragonu. Prosimy o wyjaśnienie czy wymaganie nie dubluje wymagania nr 668? Jeżeli nie, prosimy o wyjaśnienie jakiej dodatkowej funkcjonalności oczekuje Zamawiający ponad ta, którą definiuje wymaganie 668? Jeżeli tak, sugerujemy usunięcie wymagania. Do sprzedaży fiskalnej zamawiający chce stosować paragony. Dopiero na wyraźne życzenie klienta, również po upływie czasu zamawiający chce mieć możliwość wystawienia do paragonu faktury. 75 Nr 670 SPRZEDAŻ Automatyczne generowanie dokumentu WZ podczas zatwierdzania rachunku fiskalnego. Prosimy o wyjaśnienie jak według Zamawiającego ma działać taki automat? Automat ma działać w taki sposób, że bez dodatkowych działań użytkownika, w momencie zatwierdzenia rachunku fiskalnego aplikacja tworzy i zatwierdza dokument WZ w tle. Zamawiający oglądał nowoczesne ZSI i opisane wymaganie jest dostępne. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 76 Nr 671 SPRZEDAŻ Możliwość zatwierdzania/odtwierdzania korekty rachunku fiskalnego. Prosimy o wyjaśnienie: a) co Zamawiający rozumie przez rachunek fiskalny? Czy chodzi o paragon fiskalny? b) przepisy prawa nie umożliwiają tworzenia korekt operacji fiskalnych, w związku z tym jak według Zamawiającego ma działać system w ramach wymagania? Rachunek fiskalny=paragon. Wymaganie dotyczy ewidencji w systemie korekty/zwrotu do wystawionego paragonu bez wysyłania go na drukarkę fiskalną. 77 Nr 672 SPRZEDAŻ Możliwość anulowania/cofnięcia anulowania korekty rachunku fiskalnego. Prosimy o wyjaśnienie: a) co Zamawiający rozumie przez rachunek fiskalny? Czy chodzi o paragon fiskalny? b) przepisy prawa nie umożliwiają tworzenia korekt operacji fiskalnych, w związku z tym jak według Zamawiającego ma działać system w ramach wymagania? Rachunek fiskalny=paragon. Wymaganie dotyczy ewidencji w systemie korekty/zwrotu do wystawionego paragonu bez wysyłania go na drukarkę fiskalną. 78 Nr 675 SPRZEDAŻ Drukowanie faktur proforma wg dowolnie zdefiniowanego formatu. Prosimy o informację jak Zamawiający rozumie dowolnie zdefiniowany format. Chcielibyśmy zaznaczyć, że nie ma możliwości realizacji wymagania, ponieważ zawsze istnieją ograniczenia wynikające przykładowo z 18

19 możliwości urządzania na którym realizowany jest wydruk, W związku z tym zwracamy się z prośba o zmianę treści wymagania tak aby jednoznacznie definiowało funkcjonalność możliwą do dostarczenia. Postać wydruku zostanie omówiona na etapie projektu wdrożenia. 79 Nr 678 SPRZEDAŻ Tworzenie ofert sprzedaży. Prosimy o wskazanie szczegółowych danych (pól/atrybutów) jakie ma zawierać tworzona oferta sprzedaży. System musi mieć możliwość tworzenia ofert sprzedaży. Zakres danych będzie precyzowany na etapie wdrożenia. 80 Nr 679 SPRZEDAŻ Możliwość wysłania oferty do odbiorcy drogą mailową. Prosimy o wyjaśnienie czy chodzi o możliwość wydrukowania oferty do pliku (np. w formacie PDF) i wysłanie jej jako załącznik mail a? System powinien automatycznie przygotować załącznik w postaci PDF-a, który podlega wysyłce. 81 Nr 680 SPRZEDAŻ Ewidencja długoterminowych umów sprzedaży. Prosimy o zdefiniowanie kryterium jakie należy przyjąć aby uznać umowę jako długoterminową? Wymaganie dotyczy umów, które są realizowane więcej niż jedną fakturą na przestrzeni okresu zdefiniowanego na umowie datami jej obowiązywania. 82 Nr 682 SPRZEDAŻ Możliwość czasowego zawieszenia umowy sprzedaży. Prosimy o wyjaśnienie : a) Co należy rozumieć przez czasowe zawieszenie umowy? b) Jak system ma traktować zawieszoną umowę? Zawieszenie umowy powoduje, że umowa otrzymuje status zawieszonej i jako taka nie podlega realizacji/fakturowaniu. 83 Nr 684 SPRZEDAŻ Możliwość przywrócenia poprzedniej wersji umowy. Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie przez przywrócenie poprzedniej wersji umowy? Wymaganie związane jest z aneksowaniem umowy. Po utworzeniu aneksu do umowy, zamawiający chce zachować pierwotną wersję umowy i w razie potrzeby do niej wrócić. 84 Nr

20 SPRZEDAŻ Obsługa zabezpieczeń finansowych pod realizację umowy. Mogą być one rozliczane częściowo w trakcie realizacji umowy. Prosimy o uszczegółowienie funkcjonalności jaką ma realizować system w związku z wymaganiem. Na poczet realizacji umowy kontrahent wpłaca kwotę zabezpieczenia (kaucję) w określonej wysokości. Kwota ta jest stopniowo rozliczana w trakcie realizacji umowy kolejnymi fakturami. Polega to na tym, że kwota do zapłaty faktury powinna być pomniejszona o część wpłaconej kaucji. 85 Nr 688 SPRZEDAŻ Prezentacja na umowie stopnia jej realizacji. Prosimy o podanie algorytmu obliczania stopnia realizacji umowy, o którym mowa jest w wymaganiu. Chodzi o dane ilościowe i wartościowe realizacji naliczane na podstawie powiązanych faktur sprzedaży. 86 Nr 689 SPRZEDAŻ Możliwość budżetownia umów sprzedaży na poszczególne okresy. Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie przez budżetowanie umowy sprzedaży na poszczególne okresy? Chodzi o możliwość rozpisania danej pozycji umowy na poszczególne okresy realizacji z przypisaniem ilości, wartości. 87 Nr 690 SPRZEDAŻ Ewidencjonowanie osób powiązanych z umową. Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie przez ewidencję osób? Chodzi o opisanie dokumentu osobami, które wykonywały różne czynności związane z danym dokumentem. Zdefiniowane funkcje i przypisanie do nich osób zapobiegnie pomyłkom, np. osoba X nie będzie mogła zostać przypisana jako opiekun klienta, jeżeli takiej roli nie pełni. 88 Nr 691 SPRZEDAŻ Możliwość śledzenia wersji historycznych umowy. Prosimy o wyjaśnienie: a) Co Zamawiający rozumie przez wersję historyczną umowy? b) Co Zamawiający rozumie przez śledzenie? Wymaganie związane jest z aneksowaniem umowy. Po utworzeniu aneksu do umowy, zamawiający chce zachować poprzednie wersje umowy z możliwością wglądu w każda z takich wersji z poziomu aktualnej wersji/aneksu. 89 Nr 692 SPRZEDAŻ Określenie czasu obowiązywania umowy. Prosimy o wyjaśnienie czy chodzi o możliwość podania daty, do której obowiązuje umowa w przypadku umów terminowych? 20

...Gospodarka Materiałowa

...Gospodarka Materiałowa 1 Gospodarka Materiałowa 3 Obsługa dokumentów magazynowych 4 Ewidencja stanów magazynowych i ich wycena 4 Inwentaryzacja 4 Definiowanie indeksów i wyrobów 5 Zaopatrzenie magazynowe 5 Kontrola jakości 5

Bardziej szczegółowo

122 zł brutto. Cena: od 123 Cena: od

122 zł brutto. Cena: od 123 Cena: od Magazyn i Faktury PRO to nowoczesny system do obsługi gospodarki magazynowej oraz sprzedaży towarów i usług dla małych firm. Wystawia wszystkie niezbędne w obrocie handlowym dokumenty, tj.: magazynowe,

Bardziej szczegółowo

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Obsługa faktur VAT sprzedaży, zaliczki, marży. Obsługa faktur korygujących. Tworzenie not. Tworzenie pokwitowań. Budowane i obsługa kartotek:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP)

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) Warszawa, 25.07.2013 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) I. ZAMAWIAJĄCY NIP 952 19 11 631 KRS 0000450605 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

System Arialis Hurtownia Farmaceutyczna opis systemu. Obsługa cen i upustów - Obsługa kartoteki cen urzędowych

System Arialis Hurtownia Farmaceutyczna opis systemu. Obsługa cen i upustów - Obsługa kartoteki cen urzędowych System Arialis Hurtownia Farmaceutyczna opis systemu System Arialis Hurtownia Farmaceutyczna jest aplikacją dedykowaną dla przedsiębiorstw zajmujących się obrotem środków farmaceutycznych. System jest

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU...

Bardziej szczegółowo

PYTANIE 6 ODP.: PYTANIE 7 ODP.: PYTANIE 8 ODP.: PYTANIE 9 ODP.:

PYTANIE 6 ODP.: PYTANIE 7 ODP.: PYTANIE 8 ODP.: PYTANIE 9 ODP.: Odpowiedzi na pytania dotyczące Zapytania ofertowego na dostarczenie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP w Wyższej Szkole Zarządzania w Częstochowie nr 4/POKL/4.4.1/PR-WSZ/12 PYTANIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.0.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU...

Bardziej szczegółowo

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Najważniejsze wyróżniki Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 1. Stworzyliśmy nowy moduł CRM Plus zawierający mechanizm windykacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu ECOD Wersja 2014.0.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU... 7 5

Bardziej szczegółowo

Funkcje realizowane przez program KC-Firma

Funkcje realizowane przez program KC-Firma Obsługa zakupów i sprzedaży (fakturowanie, sprzedaż detaliczna), gospodarka magazynowa (PZ, WZ, MM, PW,RW, zwroty, przeceny, spisy z natury, raportowanie), rejestry VAT, rozliczenie zakupów, kasa, banki

Bardziej szczegółowo

Eksport dokumentów do systemu ECOD

Eksport dokumentów do systemu ECOD System Comarch OPT!MA v. 2012 Eksport dokumentów do systemu ECOD Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse System imed24 Instrukcja Moduł Finanse Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Finanse... 4 1. Menu górne modułu Finanse... 4 1.1.1. Słownik towarów i usług... 4 1.1.1.1. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL MODUŁ SERWIS I USŁUGI

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL MODUŁ SERWIS I USŁUGI Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HermesSQL MODUŁ SERWIS I USŁUGI Radom, listopad 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft

Bardziej szczegółowo

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE jest system centralnym pozwalającym zarządzać kilkoma punktami handlowymi, oddziałami i placówkami. Program ułatwia wymianę dokumentów pomiędzy punktami a centralą.

Bardziej szczegółowo

humansoft HERMES SQL

humansoft HERMES SQL Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HERMES SQL MODUŁ OPAKOWANIA ZWROTNE Radom, sierpień 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft

Bardziej szczegółowo

Karty katalogowe 2012 PZI TARAN

Karty katalogowe 2012 PZI TARAN MUNICOM.premium Karty katalogowe 2012 PZI TARAN MUNICOM.premium by PZI TARAN System MUNICOM.premium jest zintegrowanym pakietem oprogramowania do wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem Autorem systemu

Bardziej szczegółowo

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY FIS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS SYSTEM MAGAZYNOWY System magazynowy FIS jest innowacyjnym programem wspierającym rozmaite procesy biznesowe potrzebne do zarządzania gospodarką magazynową w sklepach, hurtowniach,

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent 1.28

Zmiany w programie VinCent 1.28 Zmiany w programie VinCent 1.28 Finanse i księgowość Kartoteka klienta Na kartotece klienta znajdują się dwa nowe pola: -ILN- dodano na indywidualne zamówienie klienta. Można je wykorzystać do zapisania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zmian w wersji 1.13. Vincent Office

Instrukcja zmian w wersji 1.13. Vincent Office Instrukcja zmian w wersji 1.13 Vincent Office a)dostęp do baz danych możliwość blokowania dostępu do bazy danych dla wybranych użytkowników. Opcja ograniczania dostępu do baz danych jest częścią programu

Bardziej szczegółowo

FAKTURY. Spis treści:

FAKTURY. Spis treści: FAKTURY (https://edinetproducent.infinite.pl) Spis treści: 1. Filtry zawężające wyszukiwanie (Dokumenty -> Faktury) a) Ilość dni b) Dostawca / Nabywca / Miejsce dostawy c) Status d) Wyszukiwanie po numerze

Bardziej szczegółowo

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego.

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego. Consultronix Spółka Akcyjna Racławicka 58 30-017 Kraków 122902222; biuro@cxsa.pl; www.cxsa.pl Kraków, 05-02-2014 Zaproszenie do udziału w konkursie ofert na realizację projektu informatycznego System B2B

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego na podstawie wersji 2.0 PRODUCENT: Basic-Soft Ostrów Wlkp. AKTUALNA WERSJA: Kontrahent GT wersja 2.0 Zabrania się powielania, publikowania i rozpowszechniania bez

Bardziej szczegółowo

System Zamówienia i Kontrola Dostaw

System Zamówienia i Kontrola Dostaw System Zamówienia i Kontrola Dostaw System składa się z następujących modułów: 1. Zamówienia od Odbiorców 2. Zamówienia do Dostawców 3. Zestawienia Analityczne 4. Specyfikacja Wysyłkowa 5. Budżet Odbiorców

Bardziej szczegółowo

Handlowo-Magazynowy. Przeznaczenie modułu

Handlowo-Magazynowy. Przeznaczenie modułu Handlowo-Magazynowy Przeznaczenie modułu Moduł Handlowo-Magazynowy przeznaczony jest do prowadzenia wielomagazynowej gospodarki towarowej i materiałowej w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych

Bardziej szczegółowo

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK 1. W niżej wymienionych raportach została zmieniona zasada działania filtra: wg grupy kontrahentów Umożliwiono wykonanie raportów po wybraniu grupy kontrahentów na

Bardziej szczegółowo

Zmiany stawek VAT w programach DOS-owych.

Zmiany stawek VAT w programach DOS-owych. Zmiany stawek VAT w programach DOS-owych. W związku z wejściem w życie ustawy o zmianie stawek VAT, firma ETOB-RES proponuje następujący scenariusz postępowania dla użytkowników systemów działających na

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur

Bardziej szczegółowo

Zamówienia. Dokumentacja eksploatacyjna

Zamówienia. Dokumentacja eksploatacyjna Zamówienia Dokumentacja eksploatacyjna Wprowadzenie... 3 1 Rejestracja... 4 1.1 Zamówienia własne oraz zamówienia obce... 4 2 Podgląd... 8 2.1 Przeglądanie zamówień własnych... 8 2.2 Przeglądanie zamówień

Bardziej szczegółowo

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy V 1.2.1 Ogólne: 1. Zmieniony system drukowania dokumentów. Usunięte zostały dodatkowe usługi generowania dokumentów. 2. Zmieniony system współpracy z drukarką fiskalną. 3. Możliwość zainstalowania programu

Bardziej szczegółowo

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel Faktury w walucie w Symfonia Handel 1 / 27 Faktury w walucie w Symfonia Handel Sage sp. z o.o. Faktury w walucie w Symfonia Handel 2 / 27 1 WSTĘP... 4 2 CHARAKTERYSTYKA FAKTUR WALUTOWYCH... 4 3 ALGORYTMY

Bardziej szczegółowo

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...4 3. Konfiguracja...5 3.1. Licencja...5 3.2. Ogólne...5 3.2.1. Połączenia z bazami danych...5 3.2.2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna

INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna Import dokumentów wydania XML (WZ/WZF) 2013-03-25 Opisana funkcjonalność ma na celu umożliwienie importów elektronicznych dokumentów wydania WZ/WZF w formacie XML do aplikacji

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami

Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami Symfonia Start a Symfonia porównanie 1 / 5 Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami Dział Zarządzania Produktami Symfonia Start a Symfonia - porównanie 2 / 5 Ogólne Symofnia Start to linia

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

Posejdon Instrukcja użytkownika

Posejdon Instrukcja użytkownika Posejdon Instrukcja użytkownika 1 Spis treści Wstęp... 4 Logowanie do systemu... 4 Menu główne... 4 Uprawnienia... 5 Menu Sprzedaż... 5 Paragon... 5 Wybór towaru... 5 Wybór klienta.... 8 Podsumowanie...

Bardziej szczegółowo

Historia aktualizacji

Historia aktualizacji Historia aktualizacji TOPManager 2015.2, wersja z dnia 2015-06-29 1. Nowe raporty z faktur dla klientów, faktur od dostawców i umów o dzieło. 2. Dodanie pola Data wpływu dla faktur od dostawców i w umowach

Bardziej szczegółowo

enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl

enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Spis treści Spis treści Moduł Produkcja Funkcjonalność Menu modułu Operacje wzorcowe

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c SYMFONIA Handel Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1 grudnia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o

Bardziej szczegółowo

Piaseczno, 25-05-2015r. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 07/2015 Wymagania dla systemu ERP w Creotech Instrument S.A.

Piaseczno, 25-05-2015r. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 07/2015 Wymagania dla systemu ERP w Creotech Instrument S.A. Piaseczno, 2-0-201r. Zamawiający: Creotech Instruments S.A. ul. Okulickiego 7/9 0-00 Piaseczno NIP: 91221 REGON: 1126690 KRS: 00000709 Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 07/201 Wymagania dla systemu

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 16.0

System CDN OPT!MA v. 16.0 System CDN OPT!MA v. 16.0 CDN OPT!MA Pulpit Menadżera v. 3.0 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 681 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn

Bardziej szczegółowo

BZP3/3/2013 Bydgoszcz, 11.02.2013 r.

BZP3/3/2013 Bydgoszcz, 11.02.2013 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pt. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, nr UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

Trasówka by CTI. Instrukcja

Trasówka by CTI. Instrukcja Trasówka by CTI Instrukcja Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Pierwsze uruchomienie, ustawienia... 4 3. Logowanie... 5 4. Okno główne programu... 6 5. Kontrahenci... 7 5.1. Tworzenie kontrahenta... 8 5.2. Edycja

Bardziej szczegółowo

wersja dokumentu 1.0 data wydania 2008.11.14

wersja dokumentu 1.0 data wydania 2008.11.14 HERMESEDI System elektronicznej wymiany dokumentów w systemie EDI/ECOD wersja dokumentu 1.0 data wydania 2008.11.14 Syriusz sp. z o.o. Rzeszów 2008 SPIS TREŚCI: 1. Przeznaczenie... 3 2. Schemat pracy...

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZMIAN W KS-ASW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001/2008 Dokument: Raport Numer: 33/2015 Wydanie: Waga: 90

DOKUMENTACJA ZMIAN W KS-ASW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001/2008 Dokument: Raport Numer: 33/2015 Wydanie: Waga: 90 Raport Nr 33/2015 MODUŁ aswslow.dll SYSTEM INFORMATYCZNY KS-ASW 2015 z dnia 2015-08-18 OPIS ZMIAN, MODYFIKACJI i AKTUALIZACJI 1. Dodano informację o nazwach międzynarodowych na karcie definiowania odpowiedników

Bardziej szczegółowo

Firma Handlowa GIGA Utworzono : 28 czerwiec 2016

Firma Handlowa GIGA Utworzono : 28 czerwiec 2016 Model : Tel000002 Producent : Tel-Net Software Program jest przygotowany na zmiany przepisów związane z wejściem Polski do Unii Europejskiej. Abak PRO BIZNES zbudowany został z myślą o pracy w firmach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE Pyskowice, dn. 28.04.2014r. Szanowni Państwo, Zwracamy się do Państwa z zaproszeniem do złożenia ofert na ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym zakupy w związku z realizowanym w ramach

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Mrągowo, dn. 21.01.2014 r Szanowni Państwo! Firma AdamS H. Pędzich z siedzibą w Mrągowie ul. Giżycka 5, producent okien i drzwi, na potrzeby realizacji projektu Wdrożenie systemu do zarządzania produkcją

Bardziej szczegółowo

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Symfonia Handel 1 / 5 Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Główne korzyści z wersji 2010: Optymalizacja kosztów magazynowania i obsługi dostaw poprzez efektywniejsze zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Program INTES Wycena Moduł obsługi zamówień od odbiorców

Program INTES Wycena Moduł obsługi zamówień od odbiorców INTES Roman Paciorek 95-050 Konstantynów Łódzki ul. Legionów 6 lok. 10 NIP 7271280392 REGON 591920369 Kontakt: telefon: (48) 609 686 182 e-mail: kontakt@intes.pl, www: http://www.intes.pl Program INTES

Bardziej szczegółowo

Pomoc do programu KOFi

Pomoc do programu KOFi Pomoc do programu KOFi WSTĘP 2 STANDARDOWE I PODSTAWOWE STOSOWANE KLAWISZE W PROGRAMIE: 2 KARTOTEKA KLIENTA 3 KARTOTEKA TOWAROWA 3 LISTA DOKUMENTÓW 5 ROZLICZANIE DOKUMENTÓW 6 TWORZENIE, POPRAWA DOKUMENTU

Bardziej szczegółowo

System zarządzania zleceniami

System zarządzania zleceniami Verlogic Systemy Komputerowe 2013 Wstęp Jednym z ważniejszych procesów występujących w większości przedsiębiorstw jest sprawna obsługa zamówień klientów. Na wspomniany kontekst składa się: przyjęcie zlecenia,

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie oprogramowania klasy WMS, dostarczenie licencji na oprogramowanie dla użytkowników oraz szkolenia dla użytkowników.

Wdrożenie oprogramowania klasy WMS, dostarczenie licencji na oprogramowanie dla użytkowników oraz szkolenia dla użytkowników. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z wdrożeniem oprogramowania klasy WMS (Warehouse Management System) dla Zamawiającego w ramach projektu realizowanego przez przedsiębiorcę: Modernizacja magazynu

Bardziej szczegółowo

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 MANIFEST Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 CO NOWEGO W 2015.2 FR01 Programy Retail stanowią kompleksowe rozwiązanie do ewidencjonowania i kontrolowania sprzedaży, rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Środki pomocnicze od 1.01.2014 r.

Środki pomocnicze od 1.01.2014 r. Środki pomocnicze od 1.01.2014 r. Wg rozporządzenia MZ z dnia 6.12.2013 r., zlecenia na środki pomocnicze, wystawione od 1.01.2014 r., powinny zawierać określenie zaopatrzenia wg nazwy wyrobu medycznego

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W menu TPP Technologie Dodaj (F3)/Popraw(F5) zakładka Operacje technologiczne Dodaj(F3)/Popraw(F5) zakładka Surowce,

Bardziej szczegółowo

Moduł Reklamacje / Serwis

Moduł Reklamacje / Serwis Moduł Reklamacje / Serwis PC Guard Spółka Akcyjna ul. Jasielska 16, 60-476 Poznań tel. 0-61 84 34 266, faks 0-61 84 34 270 biuro@pcguard.pl, www.pcguard.pl Kapitał zakładowy 11 000 000 PLN Podręcznik użytkownika

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA

RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA Przedstawiony rozkład materiału został oparty o autorski program nauczania do przedmiotu Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl

enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Spis treści Spis treści Moduł Produkcja Konfiguracja Definicja dokumentu Relacje

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury 1.1. Uruchomienie aplikacji Aplikacja uruchamiana jest przez uruchomienie skrótu umieszczonego na pulpicie ekranu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA DO SIWZ

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA DO SIWZ Projekt pn. Budowa użytecznych usług epuap oraz kreowanie świadomości mieszkańców w celu stworzenia Opole, 2014-11-24 AG.272.18.2014.HS Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. Dostawa licencji i wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Materiał szkoleniowy:

Materiał szkoleniowy: UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Nowoczesny model zarządzania w UMCS umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-036/11-00 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.nowoczesny.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 2

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 2 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Ldz. 4462/DZP/2013 Olsztyn, dnia 10.09.2013 r. Do wiadomości wszystkich uczestników postępowania ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 2 Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

...Finanse Księgowość Koszty

...Finanse Księgowość Koszty 1 Środki Trwałe 3 Ewidencja obrotów 4 Kartoteka elementów majątku trwałego 4 Amortyzacja 4 Księgowanie 5 Przeszacowanie 5 Inwentaryzacja 5 Kartoteki pomocnicze 6 Raporty 6 2 Środki Trwałe Wysokie koszty

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12

Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12 Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12 Moduł FK 1. Wydruk Potwierdzenia salda w walucie. Zmieniono format wydruku Potwierdzenia sald w taki sposób aby była widoczna wartość salda w każdej walucie w

Bardziej szczegółowo

Okno główne programu. 1. Zlecenia. W systemie wprowadza się zlecenia: Remontowe Serwisowe Usługowe Kompletacji

Okno główne programu. 1. Zlecenia. W systemie wprowadza się zlecenia: Remontowe Serwisowe Usługowe Kompletacji Programu SERWIS XL przeznaczony jest do ewidencji i rozliczenia prowadzonej działalności serwisowej, usługowej oraz produkcyjnej. Pozwala na prowadzenie ewidencji napraw sprzętu przyjmowanego do serwisu,

Bardziej szczegółowo

20-02-2008. Wprowadzenie. Procesy

20-02-2008. Wprowadzenie. Procesy 4. Typowy obieg dokumentów w przedsiębiorstwie produkcyjnym Wprowadzenie Procesy Wprowadzenie czynniki wpływające na zakres funkcjonalny Główne czynniki wpływające na zakres funkcjonalny systemu ERP: rodzaj

Bardziej szczegółowo

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.55. WinBOSS WERSJA 7.55

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.55. WinBOSS WERSJA 7.55 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.55 WinBOSS WERSJA 7.55 SPIS TREŚCI ZATRUDNIENIE... 4 Dostosowanie do wersji 9.01.001 programu Płatnik... 4 Nowe formularze PIT... 4 Obliczanie podstawy do składek ZUS dla osoby

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ WERYFIKOWANYCH FUNKCJONALNOŚCI

ARKUSZ WERYFIKOWANYCH FUNKCJONALNOŚCI Znak sprawy: DA.III.7...05 Załącznik nr 3 do SIWZ... (nazwa i adres Wykonawcy) ARKUSZ WERYFIKOWANYCH FUNKCJONALNOŚCI Zamówienie w projekcie Lubuskie e- Zdrowie - Dostawa i wdrożenie systemów informatycznych

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Obsługa sprzedaży detalicznej krok po kroku

System Informatyczny CELAB. Obsługa sprzedaży detalicznej krok po kroku Instrukcja obsługi programu 2.22 Obsługa sprzedaży detalicznej - krok po kroku Architektura inter/intranetowa Aktualizowano w dniu: 2009-12-28 System Informatyczny CELAB Obsługa sprzedaży detalicznej krok

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Handel w wersji 2010

Nowe funkcje w module Handel w wersji 2010 Forte Handel 1 / 9 Nowe funkcje w module Handel w wersji 2010 Nowa, elastyczniejsza obsługa faktur zaliczkowych Uwzględniając szereg sugestii spływających z rynku odnośnie obsługi transakcji zaliczkowych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI 1. Księgowość 3 1.1 Księga główna. 3 1.1.1 Księga główna- zmiana wyświetlania..3 1.1.2 Księga główna- wydruki.4 1.2 Polecenia PK... 5 1.2.1 Dopisanie PK.....5 1.3 Deklaracje

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309 CRM 1. W systemie wprowadzono funkcjonalność umożliwiającą synchronizację zadań z modułu CRM do i z kalendarza Google. Aby system synchronizował

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3 Centrofarb sp. z o.o. ul. Kolejowa 60/38 22-100 Chełm Chełm, dnia 18 kwiecień 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3 1. Przedmiot zamówienia: W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków unijnych

Bardziej szczegółowo

MAGAZYNY SPRZEDAŻ LOGISTYKA MAGFA GMG Poprawiony czwartek, 10 czerwca 2010 17:50

MAGAZYNY SPRZEDAŻ LOGISTYKA MAGFA GMG Poprawiony czwartek, 10 czerwca 2010 17:50 System obsługuje główne procesy logistyczne począwszy od planowania i budżetowanie dostaw, ewidencji zamówień do dostawców, rejestracji dostaw i zakupów (również import), ewidencji obrotu magazynowego,

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W webowym panelu meldunkowym umożliwiono wydruk raportu po meldowaniu. Konfiguracja nowej funkcjonalności znajduje

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura 2 Wersja 2015.b 2 Nowa stawka podatkowa VAT: NP - Nie podlega 2 Zmiany związane z obsługą transakcji z odwrotnym obciążeniem 4 Logowanie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Wiedza i kompetencje najlepszą inwestycją w przyszłość Kurs na Samodzielnego Księgowego w Białymstoku Miejsce prowadzenia szkolenia: BIATEL SA ul. Ciołkowskiego 2/2, 15-25 Białystok Budynek A,

Bardziej szczegółowo

Moduł Handel. Program do handlu. Ergonomia systemu enova. Ergonomia modułu Handel. Wydajność. Powiązania systemowe. Faktury w module Handel.

Moduł Handel. Program do handlu. Ergonomia systemu enova. Ergonomia modułu Handel. Wydajność. Powiązania systemowe. Faktury w module Handel. Moduł Handel Program do handlu Koncepcja funkcjonalności zawarta pod pojęciem Handel została w systemie enova oparta o wykorzysta Ergonomia systemu enova Istotną kwestią we wszystkich systemach jest szybkość

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 1/2012. W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznej wymiany

Zapytanie ofertowe 1/2012. W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznej wymiany Lublin, 11.06.2012 Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: JS Sp. z o.o. ul. Smoluchowskiego 1 20-474 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w

Bardziej szczegółowo

Rejestracja dokumentu WZ. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja dokumentu WZ. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja dokumentu WZ Instrukcja stanowiskowa Lista Czynności: 1. Uruchomienie formatki Dokumenty GM. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Strzyżów, 29-05-2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Triton a Partnerami Zamawiający: TRITON S.C. Marcin Bosek, Janusz Rokita ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw. Funkcje systemu. Funkcje systemu cd. Wdrożenie. Ewidencja zdarzeń (operacje) Rejestr towarów (stany magazynowe)

Informatyzacja przedsiębiorstw. Funkcje systemu. Funkcje systemu cd. Wdrożenie. Ewidencja zdarzeń (operacje) Rejestr towarów (stany magazynowe) Informatyzacja przedsiębiorstw System Gospodarka Materiałowa część II 1 Funkcje systemu Wdrożenie użytkownicy, dane stałe, bilans otwarcia Ewidencja zdarzeń (operacje) przychody, rozchody, korekty, zmiany

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Środki Trwałe Forte w wersji 2009.a

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Środki Trwałe Forte w wersji 2009.a SYMFONIA Środki Trwałe Forte Strona 1 z 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Środki Trwałe Forte w wersji 2009.a Inwentaryzacja według miejsc użytkowania Umożliwiono inwentaryzację środków trwałych według

Bardziej szczegółowo

Zamawiający dysponuje szerokim spektrum rozwiązań infrastrukturalnych. Wykonawca uzyska dostęp do infrastruktury w niezbędnym zakresie.

Zamawiający dysponuje szerokim spektrum rozwiązań infrastrukturalnych. Wykonawca uzyska dostęp do infrastruktury w niezbędnym zakresie. Prosimy o precyzyjne wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem bezterminowej i pełnej licencji, wraz z prawem do dysponowania dokumentacją i wprowadzaniem zmian? Na jakich polach eksploatacji ma

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent v. 1.27

Zmiany w programie VinCent v. 1.27 Zmiany w programie VinCent v. 1.27 Moduł Finansowo-Księgowy 1. Wydruk sprawozdań finansowych na bazie kont syntetycznych. W programie przyjęto zasadę, że wszystkie sprawozdania finansowe tj. Bilans, Rachunek

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 SYMFONIA Faktura Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 Dodatkowe pola tekstowe w danych kontrahenta i towaru W celu umożliwienia użytkownikom przechowywania dodatkowych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA PROGRAMU HERMES DO PROWADZENIA SPRZEDAŻY WĘGLA BEZ AKCYZY!

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA PROGRAMU HERMES DO PROWADZENIA SPRZEDAŻY WĘGLA BEZ AKCYZY! INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA PROGRAMU HERMES DO PROWADZENIA SPRZEDAŻY WĘGLA BEZ AKCYZY! Prosimy aby zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji a następnie przeprowadzić konfigurację na Państwa systemie.

Bardziej szczegółowo

Konsolidacja FP- Depozyty

Konsolidacja FP- Depozyty Instrukcja użytkowania modułu Konsolidacja FP- Depozyty w ramach systemu BGK@24BIZNES BGK PEWNY PARTNER Kwiecień 2011 Spis Treści Wstęp... 3 Konsolidacja FP Depozyty... 3 1. Przeglądanie listy dyspozycji

Bardziej szczegółowo

ELETRONICZNA WYMIANA DANYCH

ELETRONICZNA WYMIANA DANYCH ELETRONICZNA WYMIANA DANYCH Niniejszy dokument zawiera roboczą instrukcję obsługi elektronicznej wymiany danych pod względem pobierania danych z portalu LDO oraz ręcznej ewidencji faktur. Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIOWNIA. Dokumentacja eksploatacyjna

NARZĘDZIOWNIA. Dokumentacja eksploatacyjna NARZĘDZIOWNIA Dokumentacja eksploatacyjna Wprowadzenie... 4 1 Rejestracja... 5 1.1 Rejestracja dokumentów... 5 2 Naprawy... 7 2.1 Rejestracja zleceń naprawy... 7 2.2 Deklaracja rejestrów napraw... 7 2.3

Bardziej szczegółowo

ASENT ZBIÓR FUNKCJONALNOŚCI Z ZAKRESU SYSTEMU SPRZEDAŻY MOBILNEJ

ASENT ZBIÓR FUNKCJONALNOŚCI Z ZAKRESU SYSTEMU SPRZEDAŻY MOBILNEJ ZBIÓR FUNKCJONALNOŚCI Z ZAKRESU SYSTEMU SPRZEDAŻY MOBILNEJ zbiór funkcjonalności z zakresu systemu sprzedaży mobilnej System ASENT zbiór funkcjonalności z zakresu sprzedaży mobilnej, dedykowany dla urządzeń

Bardziej szczegółowo

LISTA FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU MOBILNEGO esale Android

LISTA FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU MOBILNEGO esale Android LISTA FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU MOBILNEGO esale Android Ekran główny: Dokumenty lista zatwierdzonych dokumentów Kontrahenci lista klientów Towary lista asortymentowa Rozrachunki lista należności i zobowiązań

Bardziej szczegółowo

Kurier DPD by CTI. Instrukcja

Kurier DPD by CTI. Instrukcja Kurier DPD by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Konfiguracja... 5 3.1. Konfiguracja ogólna... 5 3.1.1. Serwer MS SQL... 5 3.1.2. Ustawienia drukarek... 6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider].

Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider]. Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider]. W wersji 6.31.0 programu LiderSim [ProLider] została wprowadzona funkcjonalność o nazwie Szybki paragon umożliwiająca łatwe wystawianie

Bardziej szczegółowo

Ogólna instrukcja wykonywania inwentaryzacji w programie rc-hurt.

Ogólna instrukcja wykonywania inwentaryzacji w programie rc-hurt. Ogólna instrukcja wykonywania inwentaryzacji w programie rc-hurt. Warszawa, 20 luty 2007 r. Założenia : W rc-hurt może byc zdefiniowana dowolna liczba magazynów, na których mogą znajdować się różne towary.

Bardziej szczegółowo