PROTOKÓŁ nr 5/Zarzd/2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓŁ nr 5/Zarzd/2007"

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ nr 5/Zarzd/2007 Warszawa, Rodzaj posiedzenia: Posiedzenie Zarzdu Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków oraz Komitetu Organizacyjnego Sympozjum KUPS Data posiedzenia: 6 listopada 2007 roku Miejsce posiedzenia: sala 321, ul. Rakowiecka 36, Warszawa Status protokołu: protokół przyjty na posiedzeniu Zarzdu w dniu 28 lutego 2008 roku Obecni na posiedzeniu członkowie Zarzdu dysponuj 6 głosami na 7 głosów, zatem Zarzd KUPS zdolny jest do podejmowania prawomocnych uchwał. Obecni na posiedzeniu: Lp. Imi i nazwisko Firma 1. Julian Pawlak Prezes Zarzdu KUPS, Tymbark S.A. 2. Prof. Witold Płocharski Wiceprezes Zarzdu KUPS, ISK w Skierniewicach 3. Dr Romuald Ozimek Wiceprezes Zarzdu KUPS, OJC Wisowa Sp. z o. 4. Andrzej Kłodawski Członek Zarzdu, Hortex Holding S.A. 5. Marek Krzywicki Członek Zarzdu Agrico S.A. 6. Teodozja Wasiska Członek Zarzdu Agros Nova Sp. z o.o. Biuro KUPS: 7. Barbara Groele Sekretarz Generalny KUPS 8. Andrzej Drozd Specjalista ds. Projektu Pozostali Gocie: 9. Michał Górniak POiW GOMAR 10. Krzysztof Grzegorzek Expol Sp. z o.o. 11. Jacek Legaski Hortex Holding S.A. 12. łsławomir Wopaleski Radca Prawny 13. Jacek Małecki Binder International Warszawa Sp. z o.o. 14. Dr Boena Nosecka Instytut Ekonomiki i Gospodarki ywnociowej 15. Binder International Warszawa Sp. z o.o. 16. Adam Podoba Alpex Sp. z o.o. Porzdek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjcie protokołu Zarzdu z dnia 1 sierpnia Omówienie moliwoci pozyskania danych i informacji nt. rynku owoców i prognoz ich zbiorów w UE i Polsce. Uczestnictwo pana Jacka Legaskiego w pracach Grupy Roboczej UE ds. Jabłek i Gruszek Prace Grupy Roboczej KUPS ds. Monitorowania i Prognozowania Rynku Owoców i Warzyw 4. Omówienie aktualnej sytuacji na rynku jabłek przemysłowych w Polsce 5. Moliwoci wsparcia finansowego w ramach pomocy de minimis dla przedsibiorców w ramach rzdowego programu pomocy w celu złagodzenia strat poprzymrozkowych. 6. Przyjcie propozycji stanowiska KUPS w sprawie sposobu ustalania cen w umowach kontraktacyjnych. 7. Stanowisko KUPS wobec inicjatywy RG dotyczcej utworzenia Federacji Producentów ywnoci RP. 8. Projekt 5 x dziennie owoce i warzywa podjcie uchwały dotyczcej złoenia wniosku przez KUPS.

2 9. Omówienie projektu listu intencyjnego dotyczcego współpracy z I na rzecz brany sokowniczej. 10. Organizacja sympozjum KUPS w roku 2008 Miejsce i termin konferencji Bloków tematycznych na sympozjum oraz szczegółowych tematów i prelegentów Sprawy organizacyjne 11. Omówienie statutu prac na zmian Dyrektywy sokowej. 12. Ustalenie terminu i porzdku WZCz KUPS 13. Propozycja wzrostu opłat członkowskich KUPS na rzecz wzrostu składki członkowskiej AIJN w roku 2007 i Realizacja budetu KUPS na koniec wrzenia Informacja na temat realizacji projektu QUALI - JUICE. Rozliczenie drugiego okresu rozliczeniowego. Realizacja działa KUPS w trzecim i ostatnim roku realizacji projektu. 16. Sprawy inne, wolne wnioski 17. Zamknicie posiedzenia Ad 1. Posiedzenie rozpoczyna pan Julian Pawlak, Prezes Zarzdu KUPS, witajc zaproszonych goci. Ad 2. Brak jest nadesłanych uwag do treci projektu protokołu z posiedzenia Zarzdu z dnia 1 sierpnia Zebrani nie wnosz uwag merytorycznych do treci protokołu. Poddaje si głosowaniu jawnemu przyjcie protokołu. Za przyjciem: 6 głosów W wyniku głosowania jawnego podejmuje si uchwał nr 1 w sprawie przyjcia protokołu z posiedzenia Zarzdu KUPS z dnia 1 sierpnia Ad 3. Pan Jacek Legaski przedstawia zakres prac Grupy Roboczej UE ds. Jabłek i Gruszek. Spotkania odbywaj si cyklicznie. W roku 2007 odbyły si w lutym i w padzierniku. Celem prac Grupy Roboczej jest dokładna weryfikacja, opiniowanie, ewentualne poprawki danych statystycznych przekazywanych do Komisji Europejskiej. Dane dotycz głównie rynku konsumpcyjnego, w mniejszym stopniu rynku przetwórczego. Dostpne dokumenty przedstawiaj wielkoci zbiorów jabłek i areał upraw w krajach UE z podziałem na odmiany jabłek. Na ostatnim spotkaniu Grupy Roboczej podano informacje nt. sytuacji w Polsce po wiosennych przymrozkach. Szacunkowe zbiory jabłek w Polsce wg oceny Grupy Roboczej przewiduje si w wysokoci ok. 1,2 mln ton. Pani dr Boena Nosecka informuje zebranych, e dane podawane przez GUS opónione s o 2-3 miesice, co uniemoliwia biec analiz sytuacji, a jedynie pozwala na ocen post factum danego sezonu. Z punktu widzenia przedsibiorców najbardziej interesujce byłyby dane pozwalajce na biec ocen sytuacji. Ostatnia wrzeniowa prognoza GUS szacuje zbiory jabłek w 2007 roku na ton. Ad. 4. Zebrani rozpoczynaj dyskusj na temat aktualnej sytuacji na rynku jabłek przemysłowych w Polsce. Zebrani podnosz nastpujce kwestie.

3 Pan Adam Podoba - na dzie dzisiejszy brak jest wiarygodnych informacji o iloci wyprodukowanego koncentratu w biecym sezonie. Sytuacja jest bardzo trudna do oceny ze wzgldu na róne szacunki zbiorów i importu oraz wysokie ceny skupu surowca; Pan Jacek Małecki informuje, e w ostatnich dniach nastpił spadek cen koncentratu; Pan Andrzej Kłodawski - uwaa, e Grupa Robocza KUPS ds. Monitorowania i Prognozowania Rynku Owoców i Warzyw powinna monitorowa stan skupu, przetwarzanie owoców i ilo wyprodukowanego koncentratu wykorzystujc zakodowane informacje od producentów koncentratów. Wówczas mona by na bieco przekazywa informacje zainteresowanym przetwórcom o ilociach zapasów i wielkociach wyprodukowanego koncentratu; Pani Barbara Groele zwraca uwag na fakt, e podczas audytów IRMA producenci koncentratów deklaruj redni produkcj koncentratów, wic nie powinno by duego problemu z tworzeniem systemu zbierania danych w ramach Grupy Roboczej ds. Monitorowania i Prognozowania Rynku Owoców i Warzyw. Dodatkowo z własnej obserwacji poczynionej podczas auditów IRMA szacuje import jabłek znacznie powyej 100 tys. ton; Pan Krzysztof Grzegorzek - proponuje, aby KUPS w kadym roku organizowało min. 2 spotkania w trakcie sezonu zbioru jabłek w celu poinformowania o sytuacji na rynku. Uwaa, e coraz silniejsz pozycj w skali globalnej bd mie Chiny jako producent eksporter zagszczonych soków jabłkowych. Dr Boena Nosecka zauwaa, e na seminarium zorganizowanym przez KUPS na pocztku sierpnia br. w Karczmie u Jakuba, bardzo rzetelnie były przekazane wszystkie informacje o sytuacji na rynku jabłek, w szczególnoci o wysokoci spodziewanych zbiorów i bezpiecznej cenie około 80 gr/kg jabłek przemysłowych. Biorc pod uwag wiatow cen koncentratu, nie było podstaw, aby cen jabłek przemysłowych podnosi do 1,2 zł. Pan Julian Pawlak uwaa, e naley stworzy mechanizm przeciwdziałania zjawiskom paniki i ryzykownego podnoszenia przez przetwórców cen surowca (jabłek). Informacje o braku surowca w biecym roku kady posiadał, jak i informacje o maksymalnej cenie za jabłka, które przemysł moe płaci, bez naraania firmy na wysokie ryzyko; Pan Dr Romuald Ozimek zastanawia si, czy spowodowanie przez kilka firm wzrostu cen jabłek przemysłowych do 1,2 zł/kg nie jest dowodem na ostr walk konkurencyjn i planem doprowadzenia tych najsłabszych do ich upadku. Jako przedstawiciel równie sadowników, stanowczo si sprzeciwia takim działaniom, które w bliskiej przyszłoci mog doprowadzi do braku odbiorców jabłek do przetwórstwa przy normalnych zbiorach, zwłaszcza, e s nowe nasadzenia i wkrótce bdzie około 3 mln ton jabłek. Jeli racjonalne informacje i argumenty nie trafiaj do managerów zakładów produkcyjnych, to zwizki sadownicze wraz z KUPS bd bezporednio rozmawiały z włacicielami w tej sprawie. Po dyskusji zebrani uzgodnili: 1. Zwikszenie czstoci spotka (min. 2 razy na sezon) producentów koncentratu z Grup Robocz KUPS ds. Monitorowania i Prognozowania Rynku Owoców i Warzyw w celu lepszego doinformowywania przemysłu.!

4 Ad Podj budow w ramach KUPS systemu monitorowania rynku produkcji koncentratów poprzez biece zbieranie rzetelnych danych od producentów w sposób anonimowy. Osob zaufan byłaby pani dr B. Nosecka, do której bezporednio te dane byłyby przekazywane. 3. Naley zastanowi si nad sposobem kontroli i zmniejszenia wpływu poredników na cen surowca (np. zawieranie umów kontraktacyjnych). 4. KUPS wystosuje informacj prasow na temat zakoczenie sezonu zbioru jabłek w Polsce oraz o najniszym poziomie produkcji koncentratu jabłkowego od wielu lat. Tre komunikatu zostanie uzgodniona drog mailow. Pani Barbara Groele omawia moliwo wsparcia finansowego w ramach pomocy de minimis dla przedsibiorców w ramach rzdowego programu pomocy w celu złagodzenia strat poprzymrozkowych (załcznik). Stowarzyszenie KUPS wysłało zapytanie ofertowe o moliwociach uzyskania takiego wsparcia przez Członków KUPS, do 8 firm konsultingowych. Niestety firmy konsultingowe zazwyczaj nie zajmuj si pomoc de minimis i w zwizku z tym nie s w stanie udzieli praktycznie adnych informacji na ten temat. Z uzyskanych informacji wynika, e Urzd Ochrony Konkurencji i Konsumentów posiada troch szersz wiedz, ale moe j przekaza tylko w sposób komercyjny, czyli poza godzinami pracy Np. poprzez szkolenie. Aby spełni kryteria przyznawania pomocy de minimis naley spełni dwa warunki: Firma nie moe znajdowa si w złej kondycji finansowej, czyli przewidywa upadłoci Pomoc de minimis sumuje si i nie moe przekracza 200 tys. euro w cigu 3 lat. Radca prawny pan Sławomir Wopaleski informuje obecnych, e pomoc de minimis musi by przejrzysta, a trudna sytuacja przedsibiorstwa nie moe wynika z błdnie podjtych decyzji kierownictwa. Z zapisów Uchwały Rady Ministrów nr 118/2007 z dn. 3 lipca 2007, wynika, e pomoc de minimis bdzie udzielana na podstawie dotychczas obowizujcych przepisów, i nie przewiduje si adnego dodatkowego wsparcia dla przetwórców. Rozporzdzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis okrela warunki przyznawania pomocy. Podstaw prawn do udzielania pomocy s polskie przepisy, m.in. ordynacja podatkowa art. 67 pkt. 1 i 1a. W przypadku producentów koncentratów jabłkowych uzyskanie tej pomocy moe by bardzo trudne, gdy decyzje podejmuj pracownicy urzdów skarbowych. Jest to decyzja uznaniowa, bardzo rzadko przyznawana. Pan Michał Górniak informuje zebranych, i ubiegał si o zwolnienie z podatku od gruntów w ramach pomocy de minimis, jednak dostał decyzj odmown z urzdu gminy. Biuro KUPS prosi zebranych o przesyłanie informacji na temat decyzji odmownych zwizanych z udzieleniem wsparcia przedsibiorcy w zwizku z brakiem surowca w roku biecym, która została przedstawiona producentowi starajcemu si o ni. Posłu one jako argument w rozmowach z MRiRW odnonie udzielenia pomocy przetwórcom, którzy ucierpieli z powodu strat poprzymrozkowych, a którzy praktycznie nie mog skorzysta z tej pomocy mimo, e tak pomoc wskazywał zapis uchwały Rady Ministrów. Ad 6. Pan Sławomir Wopaleski przedstawia trzy propozycje ustalania cen w umowach kontraktacyjnych (załcznik). Pan Andrzej Kłodawski proponuje połczenie pierwszej i drugiej propozycji. Po dyskusji zebranych ostatecznie ustalono nastpujcy sposób ustalania cen w umowach kontraktacyjnych: 1. Cen kontraktacyjn jest cena obowizujca strony, które zawarły umow kontraktacji. "

5 2. Cena kontraktacyjna składa si z zaliczki i dopłaty. zaliczk stanowi 80% ceny redniej zakupu wicej ni 50% owoców lub warzyw danego asortymentu skupionego na terenie Polski w cigu 5 lat przed sezonem, na który zawarto umow kontraktacyjn. Z obliczenia ceny kontraktacyjnej wyłcza si rok najwyszego i najniszego urodzaju. Dopłat stanowi rónica pomidzy zaliczk a cen redni zakupu wicej ni 50% owoców lub warzyw danego asortymentu skupionych na terenie Polski w sezonie, na który zawarto umow kontraktacyjn. 3. Zaliczka na cen kontraktacyjn wypłacana jest dostawcy w cigu 14 dni od dostarczenia towaru, a dopłata w cigu 30 dni od opublikowania przez GUS danych dotyczcych rednich cen zakupu owoców i warzyw danego asortymentu w sezonie, na który zawarto umow kontraktacyjn. W celu uzyskania danych z GUS zostanie wystosowane pismo z prob o ich udostpnienie. Natomiast w przypadku braku tych danych, wyjciem alternatywnym mogłoby by uzyskanie informacji od producentów o rednich cenach zakupu surowca. Po uzyskaniu danych i skonsultowaniu propozycji zapisu w umowach kontraktacyjnych odnonie sposobu ustalania cen, z wszystkimi członkami, KUPS wystpi do Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w celu przedstawienia wypracowanej propozycji. Ad 7. Pan Julian Pawlak przedstawia informacje o powołaniu Zwizku Stowarzysze Federacja Gospodarki ywnociowej RP przez Rad Gospodarki ywnociowej. Bdzie to sformalizowana organizacja posiadajca osobowo prawn, która bdzie zrzeszała zarówno przetwórców jak i rolników. Druga inicjatywa, która została zainicjowana przez PFP (Polsk Federacj Producentów ywnoci) dotyczy powołania Rady Przemysłu ywnociowego. Ta Rada byłaby nie sformalizowana, bez osobowoci prawnej oraz obowizku uiszczania składek. Miałaby na celu głownie reprezentowanie interesów przetwórców, poniewa przetwórstwo nie ma swojej wspólnej reprezentacji. Planowane jest powołanie jej Zarzdzeniem przy p. Waldemarze Pawlaku, Wicepremierze Rzdu Polskiego, który jednoczenie jest Ministrem Gospodarki. Po dyskusji zebrani decyduj, i KUPS nie powinno przystpowa do Federacji Producentów ywnoci RP tworzonej z inicjatywy RG natomiast inicjatywa PFP jest warta rozwaenia. Pan prof. Witold Płocharski z powodu delegacji opuszcza posiedzenie. Zebrani głosuj przeciw przystpieniu do Federacji Producentów ywnoci RP powołanej z inicjatywy Rady Gospodarki ywnociowej. W wyniku głosowania jawnego podejmuje si uchwał nr 2 w sprawie nie przystpowania Stowarzyszenia KUPS do Federacji Producentów ywnoci RP powołanej z inicjatywy Rady Gospodarki ywnociowej. Zebrani głosuj za przystpienia do Rady Przemysłu ywnociowego powołanej z inicjatywy Polskiej Federacji Producentów ywnoci. #

6 W wyniku głosowania jawnego podejmuje si uchwał nr 3 w sprawie przystpienia Stowarzyszenia KUPS do Rady Przemysłu ywnociowego powołanej z inicjatywy Polskiej Federacji Producentów ywnoci. Ad 8. Pan Julian Pawlak przedstawia biece informacje nt. projektu 5 x dziennie warzywa i owoce. Trzy spółki firmy Maspex Sp. z o.o. złoyły deklaracj przystpienia do projektu. Firma D hler Polska Sp. z o.o równie jest zainteresowana przystpieniem do projektu. Firma Agros Nova Sp. z o.o. nie podjła jeszcze ostatecznej decyzji. Członkowie Zarzdu popieraj realizacj projektu przez KUPS. Zebrani głosuj za przyjciem uchwały dotyczcej złoenia wniosku projektu 5 x dziennie warzywa i owoce. W wyniku głosowania jawnego podejmuje si uchwał nr 4 w sprawie przystpienia KUPS do realizacji projektu 5 x dziennie warzywa i owoce Ad 9. Pani Barbara Groele prezentuje projekt listu intencyjnego dotyczcego współpracy z Instytutem ywnoci i ywienia (I) a Stowarzyszeniem Krajowa Unia Producentów Soków. Celem współpracy jest zwikszanie efektywnoci działa prowadzonych na rzecz korzystnego postrzegania przemysłu sokowniczego w Polsce. Zostały ju podjte wstpne rozmowy z I celem zapocztkowania współpracy, które zostały przyjte przez I z du przychylnoci. Zebrani popieraj inicjatywy zacienienia współpracy z I poprzez podpisanie listu intencyjnego. Zebrani głosuj za podpisaniem z I listu intencyjnego. W wyniku głosowania jawnego podejmuje si uchwał nr 5 w sprawie podpisania listu intencyjnego dotyczcego współpracy pomidzy Instytutem ywnoci i ywienia a Stowarzyszeniem Krajowa Unia Producentów Soków. Ad 10. Pani Barbara Groele informuje, e po wizytacji Orodka CODKO w Dbe oraz Hotelu Magellan i obejrzeniu obu miejsc wytypowanych do organizacji XI Midzynarodowego Sympozjum Krajowej Unii Producentów Soków na posiedzeniu Zarzdu w dniu 1 sierpnia br., rekomenduje Hotel Magellan Bronisławów (120 km od Warszawy na trasie Warszawa Katowice) jako miejsce organizacji Sympozjum w terminie maja Orodek CODKO w Dbe jest typowym orodkiem szkoleniowym o niszym od hoteli standardzie. Zebrani nie wnosz uwag. Nastpnie zebrani dyskutuj nad programem merytorycznym Sympozjum. Zgłaszaj uwagi i poprawki. Ostatecznie ustalony zostaje rozkład zaj oraz propozycje tematów

7 (załcznik). Uzupełniony i poprawiony program Sympozjum zostanie przedstawiony na kolejnym posiedzeniu Zarzdu do ostatecznej akceptacji. Ad 11. Pani Barbara Groele informuje, e została wysłana do wszystkich członków KUPS informacja o propozycji zmian AIJN do Dyrektywy sokowej w celu zebrania uwag do projektu stanowiska KUPS odnonie planowanych zmian. W dniu 19 listopada br. planowane jest posiedzenie Grupy Roboczej UE, na które Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi bdzie delegowa przedstawiciela. Po wypracowaniu wspólnego stanowiska KUPS w sprawie zmian Dyrektywy sokowej, zostanie wysłane do MRiRW. Przyjcie zweryfikowanej Dyrektywy sokowej jest planowane ju w 2008 roku. Ad 12. Pan Julian Pawlak prezentuje projekt porzdku Walnego Zgromadzenia Członków KUPS. Zebrani proponuj dodanie punktu: Omówienie wysokoci składek na 2008 rok. Ustala si termin Walnego Zgromadzenia na dzie 5 grudnia 2007r. Zebrani głosuj za przyjciem uchwały w sprawie przyjcia porzdku WZCz KUPS w dniu 5 grudnia 2007 W wyniku głosowania jawnego podejmuje si uchwał nr 6 w sprawie przyjcia porzdku WZCz KUPS w dniu 5 grudnia Ad 13. Pani Barbara Groele przedstawia zebranym sytuacj dotyczc płatnoci za składki AIJN. W ubiegłym roku płacilimy składk w wysokoci ok. 8 tys. Euro, w tym roku składka została podniesiona do 16 tys. Euro, a w przyszłym roku składka ma osign pełn warto w wysokoci ok. 24 tys. Euro. KUPS wystosowało pismo do AIJN informujce o trudnej sytuacji w Polsce, o stratach w sezonie z zapytaniem o moliwoci zapłacenia tylko 8 tys. Euro. Odpowied z AIJN jest negatywna, argumentujc, e byłoby to niesprawiedliwe w stosunku do innych organizacji członkowskich, które płac pełn składk. Ze wzgldu na brak rezerw w budecie KUPS, pozostaje nam zaproponowa na Walnym Zgromadzeniu podniesienie składek członkowskich przypadajcych na jednego członka o około zł netto albo zrezygnowa z członkostwa w AIJN. Pan Andrzej Kłodawski uwaa, e KUPS nie moe zrezygnowa z członkostwa w AIJN. Uwaa, e wszyscy członkowie KUPS powinni płaci jednakow składk na rzecz AIJN. Składka członkowska powinna by podzielona na cz z przeznaczeniem na składk na rzecz AIJN, i cz na rzecz działalnoci KUPS. Pan Adam Podoba wyraa opini, e nie moemy pozwoli sobie na nieobecno w AIJN, ze wzgldu na podejmowane tam wane decyzje dla przemysłu sokowniczego (m.in. zmiany w Dyrektywie sokowej). Pan Sławomir Wopaleski informuje zebranych, e Naczelny Sd Administracyjny w kilku procesach o cła, rozwaajc jaki towar był przedmiotem importu do Polski, odwołuje si do Kodeksu Praktyki AIJN, poniewa jest to powszechnie stosowana praktyka. Jego zdaniem uczestnictwo w tej organizacji jest wane. Pan Andrzej Kłodawski przygotuje na Walne Zgromadzenie Członków uzasadnienie korzyci z członkostwa w AIJN.

8 Ad. 14 Pan Julian Pawlak prezentuje nastpujce zmiany w zaproponowanym budecie na 2008 rok: po stronie przychodów na 2008 rok nie ma adnych zmian, po stronie rozchodów na 2008 rok: w pozycji usługi ksigowe, doradcze, prawnik zwikszono kwot z na zł składki członkowskie organizacji krajowych z 3000 na 3600 zł delegacje zagraniczne z na zł organizacje konferencji z na zł oraz dodano pozycj - przewidywany podatek od składek (składaki nie stanowi kosztów uzyskania przychodów) zł. Przychody planowo wynosz zł, a rozchody zł, czyli jest niedobór. Ten niedobór zostanie pokryty z oszczdnoci na badaniach z DSK w roku Zebrani głosuj za przyjciem projektu budetu na 2008 rok W wyniku głosowania jawnego podejmuje si uchwał nr 7 o przyjciu budetu na rok Ze wzgldu na inne obowizki spotkanie opuszcza dr Romuald Ozimek Ad. 15 Pani Barbara Groele przedstawia informacje odnonie realizacji projektu Quali Juice. Obecnie zakoczono realizacj II-ego okresu projektu. Spotkanie podsumowujce ten okres odbdzie si w Rumunii w dniach 8 9 listopada br. Zostanie na nim zaprezentowana dotychczasowa realizacja działa oraz zostan omówione i zaplanowane działania na ostatni rok realizacji projektu. Okres ten obejmuje w duej mierze działania, za które odpowiedzialne jest Stowarzyszenie KUPS, tj. organizacja szkole dla MP (Małych i rednich Przedsibiorstw) oraz rozpowszechnianie informacji nt. projektu. I okres rozliczeniowy zakoczylimy audytem finansowym, tak samo planujemy zakoczy II okres rozliczeniowy, w najbliszym czasie. Ad Pani Barbara Groele informuje, e na ostatnim posiedzeniu Zarzdu EQCS była poruszana sprawa restrukturyzacji EQCS. AIJN sprzeciwia si kierunkowi restrukturyzacji zaproponowany przez EQCS. Pan J. Pawlak proponuje przesła do AIJN przygotowane stanowisko KUPS w sprawie restrukturyzacji EQCS. Zebrani nie wnosz uwag. 2. Posiedzenie Komitetu Doradczego EQCS odbyło si 23 padziernika br, we Frankfurcie i uczestniczyły w nim przedstawiciele wszystkich krajowych Dobrowolnych Systemów Kontroli (Francja, Anglia, Hiszpania, Polska) oraz Regionalny Dobrowolny System Kontroli (RQCS) w Niemczech. Zostały poruszone dwa interesujce nas tematy dotyczce stopnia odtworzenia aromatów oraz karotenoidy. Zauwaano pewn zmian i złagodzenie w podejciu EQCS/SGF do podejmowania działa korygujcych odnonie producentów, których soki decyzj ekspertów (laboratorium Chelab i Dr. Haase Aschoffa) uznano za niezgodne ze wzgldu na brak pełnego odtworzenia aromatu. Zgodnie z obecn rekomendacj EQCS/SGF uwag naley zwróci na wyjanienie przyczyn zaistniałego problemu i szukania rozwiza. W przypadku oceny pochodzenia karotenoidów w sokach

9 pomaraczowych (wykrywanie niedeklarowanego dodatku taszego soku z mandarynek), EQCS poinformował, e test DNA jest jedynie wstpnym wyznacznikiem i zawsze musi by potwierdzone klasycznym badaniem iloci karotenoidów rekomendowanym przez Kodeks Praktyki AIJN. 3. Zgodnie z obowizujcym prawem pracodawca zatrudniajcy mniej ni 20 pracowników, który nie skorzystał z moliwoci utworzenia zakładowego funduszu wiadcze socjalnych moe wypłaci pracownikowi wiadczenia urlopowe. Podstaw do wyznaczenia wiadczenia urlopowego w 2007 roku jest kwota 804,60 (brutto). Zarzd formuje uchwał w sprawie przyznania wiadcze urlopowych dla pracowników etatowych biura KUPS, którzy wykorzystali 2 tygodniowy urlop w roku Za przyjciem: 4 głosy W wyniku głosowania jawnego podejmuje si uchwał nr 8 w sprawie przyznania wiadcze urlopowych dla pracowników etatowych biura KUPS. 4. Pani Barbara Groele informuje zebranych, e na miejsce pani Beaty Radwaskiej po jej rezygnacji, została przyjta na okres próbny pani Sylwia Jadczak - Mowel, absolwentka SGGW z 2006 r., specjalizacja Inynieria ywnoci i Organizacja Produkcji. 5. Pani Barbara Groele informuje, e w roku 2007 przeprowadziła 18 auditów IRMA (głównie we wrzeniu i padzierniku) oraz 2 audity DSK. Pozostało jeszcze 4 audity IRMA oraz 4 audity DSK do realizacji w roku W dniu 21 listopada br. zaplanowane jest bezpłatne seminarium z udziałem ekspertów firmy D hler Polska Sp. z o.o. na temat Technologia, prawodawstwo i procedury odtwarzania substancji zapachowo aromatycznych w sokach i nektarach. 7. Propozycja zakupu 100 sztuk kalendarzy z logo KUPS w cenie około zł przeznaczonych dla dziennikarzy, nowych potencjalnych członków KUPS, współpracowników KUPS została zaakceptowana. 6. Zapas folderów informacyjnych DSK, które były m.in. rozsyłane członkom KUPS, rozdawane na Polagra - Food, Midzynarodowym Sympozjum KUPS itp., wyczerpał si. Pan Andrzej Kłodawski proponuje zweryfikowa tre folderów DSK w taki sposób, aby mona było rozsyła je do sieci dystrybucyjno handlowych produktów spoywczych. 7. Stowarzyszenie KUPS objło patronatem konferencj Bezpieczestwo produkcji w przemyle spoywczym. Awarie i zagroenia. Systemy kontroli i monitoringu, która odbdzie si w dn listopada 2007 roku we Wrocławiu. 8. Niemieckie Stowarzyszenie Producentów Soków (VdF) nadesłało ow prob o udostpnieniu danych z polskiego rynku soków w celu przygotowania raportu dla AIJN o sytuacji brany w Europie. Decyzj zebranych, dane te nie zostan przekazane z uwagi na brak formalnej proby z AIJN.. Na tym zakoczono protokół. Protokołowali: Barbara Groele Andrzej Drozd Julian Pawlak Prezes Zarzdu KUPS $

10 Załczniki: 1. Uchwały od 1 do Lista obecnoci. 3. Porzdek posiedzenia. 4. Projekt protokołu z posiedzenia zarzdu nr 4/Zarzd/20007 z dnia 1 sierpnia Informacja o sytuacji na rynku jabłek przemysłowych w Polsce na dzie Informacja o ubieganiu si o pomoc de minimis. 7. Wstpne propozycje sposobu ustalania cen w umowach kontraktacyjnych. 8. Informacja o zebraniu załoycielskim Zwizku Stowarzysze Federacji Gospodarki ywnociowej RP. 9. Deklaracja Federacji Gospodarki ywnociowej RP. 10. Projekt statutu Zwizku Stowarzysze Federacji Gospodarki ywnociowej RP. 11. Informacja o inicjatywie powołania Rady Przemysłu ywnociowego przy Wicepremierze RP. 12. Projekt Uchwały nr /Zarzd/5/2007 w sprawie przystpienia KUPS do realizacji projektu 5 x dziennie warzywa i owoce. 13. Projekt Listu Intencyjnego dotyczcego współpracy pomidzy Instytutem ywnoci i ywienia a Stowarzyszeniem Krajowa Unia Producentów Soków. 14. Projekt programu XI Midzynarodowego Sympozjum KUPS. 15. Poprawiony projekt programu XI Midzynarodowego Sympozjum KUPS. 16. Projekt porzdku Walnego Zgromadzenia Członków KUPS w dniu 5 grudnia Symulacja wzrostu kosztów opłat członkowskich w KUPS ze wzgldu na wzrost składki członkowskiej w AIJN. 18. Realizacja Budetu za okres stycze-wrzesie Plan Budetu na 2008 rok.

11 UCHWAŁA nr 1/Zarzd/5/2007 Zarzdu Stowarzyszenia Krajowej Unii Producentów Soków z dnia 6 listopada 2007 roku, w Warszawie w sprawie przyjcia protokołu z posiedzenia Zarzdu KUPS z dnia 1 sierpnia 2007 roku 1. Zarzd Krajowej Unii Producentów Soków przyjmuje protokół z posiedzenia Zarzdu KUPS z dnia 1 sierpnia 2007 roku. 2. Uchwał podjto w głosowaniu jawnym. Za przyjciem: 6 głosów 3. Uchwała wchodzi w ycie z dniem jej podjcia. Protokołowała: Barbara Groele Julian Pawlak Prezes Zarzdu KUPS

12 UCHWAŁA nr 2/Zarzd/5/2007 Zarzdu Stowarzyszenia Krajowej Unii Producentów Soków z dnia 6 listopada 2007 roku, w Warszawie w sprawie nie przystpowania Stowarzyszenia KUPS do Federacji Producentów ywnoci RP powołanej z inicjatywy Rady Gospodarki ywnociowej 1. Zarzd Krajowej Unii Producentów Soków decyduje o nie przystpowaniu Stowarzyszenia KUPS do Federacji Producentów ywnoci RP powołanej z inicjatywy Rady Gospodarki ywnociowej. 2. Uchwał podjto w głosowaniu jawnym. 3. Uchwała wchodzi w ycie z dniem jej podjcia. Protokołowała: Barbara Groele Julian Pawlak Prezes Zarzdu KUPS

13 UCHWAŁA nr 3/Zarzd/5/2007 Zarzdu Stowarzyszenia Krajowej Unii Producentów Soków z dnia 6 listopada 2007 roku, w Warszawie w sprawie przystpienia Stowarzyszenia KUPS do Rady Przemysłu ywnociowego przy Wicepremierze RP 1. Zarzd Krajowej Unii Producentów Soków decyduje o przystpieniu Stowarzyszenia KUPS do Rady Przemysłu ywnociowego przy RP powołanej z inicjatywy Polskiej Federacji Producentów ywnoci. 2. Uchwał podjto w głosowaniu jawnym. 3. Uchwała wchodzi w ycie z dniem jej podjcia. Protokołowała: Barbara Groele Julian Pawlak Prezes Zarzdu KUPS!

14 UCHWAŁA nr 4/Zarzd/5/2007 Zarzdu Stowarzyszenia Krajowej Unii Producentów Soków z dnia 6 listopada 2007 roku, w Warszawie w sprawie przystpienia KUPS do realizacji projektu 5 x dziennie warzywa i owoce 1. Zarzd Krajowej Unii Producentów Soków podejmuje uchwał w sprawie przystpienia KUPS do realizacji projektu 5 x dziennie warzywa i owoce 2. Zarzd Krajowej Unii Producentów Soków przyjmuje nastpujcy tryb postpowania: - wystosowanie informacji i zaproszenia do udziału w projekcie; - zorganizowanie spotkania dla zainteresowanych firm; - przygotowanie wniosku przez firmy biorce udział w projekcie przy współpracy z biurem KUPS; - przygotowanie i podpisanie Porozumienia o współpracy w ramach realizacji projektu 5 x dziennie warzywa i owoce ; - rozpoczcie procedury wyboru agencji reklamowych; - złoenie wniosku do Projekt 5 x dziennie warzywa i owoce zostanie przedstawiony do zatwierdzenia uchwał przez najblisze Walne Zgromadzenie Członków KUPS 4. Uchwał podjto w głosowaniu jawnym. 5. Uchwała wchodzi z dniem jej podjcia. Protokołowała: Barbara Groele Julian Pawlak Prezes Zarzdu KUPS "

15 UCHWAŁA nr 5/Zarzd/5/2007 Zarzdu Stowarzyszenia Krajowej Unii Producentów Soków z dnia 6 listopada 2007 roku, w Warszawie W sprawie podpisania listu intencyjnego dotyczcego współpracy pomidzy Instytutem ywnoci i ywienia a Stowarzyszeniem Krajowa Unia Producentów Soków 1. Zarzd Krajowej Unii Producentów Soków podejmuje decyzj odnonie podpisania listu intencyjnego dotyczcego współpracy pomidzy Instytutem ywnoci i ywienia a Stowarzyszeniem Krajowa Unia Producentów Soków 2. Uchwał podjto w głosowaniu jawnym. 3. Uchwała wchodzi w ycie z dniem jej podjcia. Protokołowała: Barbara Groele Julian Pawlak Prezes Zarzdu KUPS #

16 UCHWAŁA nr 6/Zarzd/5/2007 Zarzdu Stowarzyszenia Krajowej Unii Producentów Soków z dnia 6 listopada 2007 roku, w Warszawie W sprawie przyjcia porzdku WZCz KUPS w dniu 5 grudnia Zarzd Krajowej Unii Producentów Soków ustala termin Walnego Zgromadzenia Członków KUPS w dniu 5 grudnia 2007r. 2. Zarzd Krajowej Unii Producentów Soków przyjmuje nastpujcy porzdek WZCz KUPS: 1. Otwarcie WZCz KUPS 2. Wybór Przewodniczcego WZCz KUPS 3. Przyjcie Regulaminu WZCz KUPS 4. Wybór Komisji Mandatowo Skrutacyjnej 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków 6. Informacja Zarzdu 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej 8. Informacja z działalnoci DSK 9. Przystpienie do realizacji Projektu 5 x dziennie warzywa i owoce 10. Przyjcie Planu Strategicznego Stowarzyszenia KUPS na lata Przyjcie Planu Pracy KUPS na 2008 rok. Podjcie uchwały 12. Omówienie wysokoci składek na 2008 rok. 13. Zatwierdzenie budetu KUPS na 2008 rok. Podjcie uchwały 14. Sprawy inne, wolne wnioski 15. Zamknicie WZCz KUPS 3. Uchwał podjto w głosowaniu jawnym 4. Uchwała wchodzi w ycie z dniem jej podjcia Protokołowała: Barbara Groele Julian Pawlak Prezes Zarzdu KUPS

17 UCHWAŁA nr 7/Zarzd/5/2007 Zarzdu Stowarzyszenia Krajowej Unii Producentów Soków z dnia 6 listopada 2007 roku, w Warszawie W sprawie przyjcia propozycji budetu KUPS na 2008 rok 1. Zarzd Krajowej Unii Producentów Soków przyjmuje propozycj budetu KUPS na 2008 rok 2. Projekt budetu zostanie przedstawiony do zatwierdzenia przez najblisze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków KUPS 3. Uchwał podjto w głosowaniu jawnym. 4. Uchwała wchodzi w ycie z dniem jej podjcia. Protokołowała: Barbara Groele Julian Pawlak Prezes Zarzdu KUPS

18 UCHWAŁA nr 8/Zarzd/5/2007 Zarzdu Stowarzyszenia Krajowej Unii Producentów Soków z dnia 6 listopada 2007 roku, w Warszawie W sprawie przyznawania wiadcze urlopowych dla pracowników etatowych biura KUPS 1. Zarzd Krajowej Unii Producentów Soków przyjmuje decyzj odnonie przyznania wiadcze urlopowych dla etatowych pracowników biura KUPS pani Barbary Groele i pana Andrzeja Drozda w wysokoci 804,60 zł (brutto). 2. Uchwał podjto w głosowaniu jawnym. Za przyjciem: 4 głosy 3. Uchwała wchodzi w ycie z dniem jej podjcia. Protokołowała: Barbara Groele Julian Pawlak Prezes Zarzdu KUPS

PROTOKÓŁ nr 1/Zarzd/2008

PROTOKÓŁ nr 1/Zarzd/2008 PROTOKÓŁ nr 1/Zarzd/2008 Warszawa, 28.02.2008 Rodzaj posiedzenia: Posiedzenie Zarzdu Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków oraz Komitetu Organizacyjnego Sympozjum KUPS Data posiedzenia: 28 lutego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 9/Zarzd/2006

PROTOKÓŁ nr 9/Zarzd/2006 PROTOKÓŁ nr 9/Zarzd/2006 Warszawa, 26.09.2006 Rodzaj posiedzenia: Posiedzenie Zarzdu Krajowej Unii Producentów Soków Data posiedzenia: 26 wrzenia 2006 roku Miejsce posiedzenia: lokal 340, ul. Rakowiecka

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 3/Zarzd/2006

PROTOKÓŁ nr 3/Zarzd/2006 PROTOKÓŁ nr 3/Zarzd/2006 Warszawa, 03.04.2006 Rodzaj posiedzenia: Posiedzenie Zarzdu Krajowej Unii Producentów Soków Data posiedzenia: 3 kwietnia 2006 roku Miejsce posiedzenia: lokal 340, ul. Rakowiecka

Bardziej szczegółowo

! "# $%&$' ())* +, -

! # $%&$' ())* +, - $%&$'())* +,-!"# XI Midzynarodowe Sympozjum Krajowej Unii Producentów Soków 14-16 maja 2008r., Hotel Magellan, Bronisławów Szanowni Pastwo, Uprzejmie zapraszamy do uczestnictwa w XI Midzynarodowym Sympozjum

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 10/Zarzd/2006

PROTOKÓŁ nr 10/Zarzd/2006 PROTOKÓŁ nr 10/Zarzd/2006 Warszawa, 25.10.2006 Rodzaj posiedzenia: Posiedzenie Zarzdu Krajowej Unii Producentów Soków Data posiedzenia: 25 padziernika 2006 roku Miejsce posiedzenia: lokal 340, ul. Rakowiecka

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 8/Zarzd/2006

PROTOKÓŁ nr 8/Zarzd/2006 PROTOKÓŁ nr 8/Zarzd/2006 Warszawa, 29.08.2006 Rodzaj posiedzenia: Posiedzenie Zarzdu Krajowej Unii Producentów Soków Data posiedzenia: 29 sierpnia 2006 roku Miejsce posiedzenia: lokal 340, ul. Rakowiecka

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 3/2005 posiedzenia Komitetu Polityki Naukowej i Naukowo-Technicznej z dnia 17 marca 2005 r.

PROTOKÓŁ NR 3/2005 posiedzenia Komitetu Polityki Naukowej i Naukowo-Technicznej z dnia 17 marca 2005 r. PROTOKÓŁ NR 3/2005 posiedzenia Komitetu Polityki Naukowej i Naukowo-Technicznej z dnia 17 marca 2005 r. I. Uczestnicy W posiedzeniu, które otworzył Przewodniczcy Komitetu Polityki Naukowej i Naukowo- Technicznej

Bardziej szczegółowo

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Zał. do Zarzdzenia Nr 58/05 Starosty Kieleckiego z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia procedury rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Procedura rekrutacji pracowników do

Bardziej szczegółowo

Informacja z działalności Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS) w okresie 1.01.2008 30.11.2008

Informacja z działalności Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS) w okresie 1.01.2008 30.11.2008 Informacja z działalności Stowarzyszenia KUPS w okresie 1.01.2008-30.11.2008 1 1) Skład Zarządu Warszawa, 1 grudnia 2008 roku Informacja z działalności Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS)

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ZWOŁANE NA r.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ZWOŁANE NA r. RAPORT BIECY Nr 11/2015 Data sporzdzenia: 03.06.2015 r. Temat: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje biece i okresowe Tre raportu:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIEJSKIEJ RADY SPORTU W SANDOMIERZU

REGULAMIN MIEJSKIEJ RADY SPORTU W SANDOMIERZU Załcznik Nr 1 do Zarzdzenia Nr P0151/65/07 Burmistrza Sandomierza z dnia 5.09.2007 r. REGULAMIN MIEJSKIEJ RADY SPORTU W SANDOMIERZU 1 1. Rada Sportu jest organem opiniodawczym i doradczym Burmistrza Sandomierza

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA

STATUT STOWARZYSZENIA STATUT STOWARZYSZENIA Stowarzyszenie Grupa Motocyklowa KLIW Tomaszów Mazowiecki 97-200, ul. Literacka www.kliw.org.pl email: telefon: Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie o nazwie Grupa Motocyklowa

Bardziej szczegółowo

Raport dotyczcy stosowania zasad Ładu Korporacyjnego przez LSI Software S.A. w 2007 roku.

Raport dotyczcy stosowania zasad Ładu Korporacyjnego przez LSI Software S.A. w 2007 roku. Raport dotyczcy stosowania zasad Ładu Korporacyjnego przez w 2007 roku. Zarzd Z siedzib w Łodzi, działajc na podstawie 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy Papierów Wartociowych w Warszawie oraz Uchwały Zarzdu

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia MB/8 Club Poland w Gdasku

Statut Stowarzyszenia MB/8 Club Poland w Gdasku Statut Stowarzyszenia MB/8 Club Poland w Gdasku I. Postanowienia ogólne 1. [Nazwa] Stowarzyszenie nosi nazw MB/8 Club Poland, dalej w skrócie zwane KLUBEM. 2. KLUB Jest stowarzyszeniem włacicieli i miłoników

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego

Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego Rozdział I Postanowienia ogólne Wojewódzka Rada Bezpieczestwa Ruchu Drogowego działajca przy Marszałku Województwa witokrzyskiego, zwana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r.

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r. Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r.) l. Postanowienia ogólne. 1. 1. W szkole działa Rada Rodziców, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny

Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny 1 Stowarzyszenie nosi nazw Stowarzyszenie Sportowe Altius Wrocław w dalszych postanowieniach statutu zwane dalej Stowarzyszeniem i jest

Bardziej szczegółowo

Dobrowolny System Kontroli soków i nektarów (DSK) jako przykład samokontroli branży.

Dobrowolny System Kontroli soków i nektarów (DSK) jako przykład samokontroli branży. Dobrowolny System Kontroli soków i nektarów (DSK) jako przykład samokontroli branży. Forum Technologii Browarniczych Barbara Groele Cieszyn, 06.10.2011 Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BATORY W CHORZOWIE

REGULAMIN ZARZDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BATORY W CHORZOWIE REGULAMIN ZARZDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BATORY W CHORZOWIE 1 Zarzd działa na podstawie przepisów ustawy z 16 wrzenia 1982 roku Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 1995 roku, nr 54, poz. 288 z póniejszymi zmianami),

Bardziej szczegółowo

p. Krzysztof Rajewicz Inynierska Ochrona rodowiska PRO-EKO p. Tomasz Gondek pracownik Urzdu Gminy

p. Krzysztof Rajewicz Inynierska Ochrona rodowiska PRO-EKO p. Tomasz Gondek pracownik Urzdu Gminy BR/0063-3/5/2004 Protokół nr 5/2004 z posiedzenia komisji Rolnictwa, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Technicznej z dnia 14 czerwca 2004 roku. OBECNI NA POSIEDZENIU: radny Antoni Szynkowski

Bardziej szczegółowo

Protokó! Zwyczajnego Walnego Zebrania Cz!onków Polskiego Stowarzyszenia Public Relations z siedzib" w Warszawie

Protokó! Zwyczajnego Walnego Zebrania Cz!onków Polskiego Stowarzyszenia Public Relations z siedzib w Warszawie Protokó! Zwyczajnego Walnego Zebrania Cz!onków Polskiego Stowarzyszenia Public Relations z siedzib" w Warszawie Dnia dwunastego lutego dwa tysi!ce czternastego roku (12.02.2014 r.) o godz. 15:15 w drugim

Bardziej szczegółowo

Zarzdzenie Nr 38/2005 Starosty Ostrowskiego z dnia 14 grudnia 2005 r.

Zarzdzenie Nr 38/2005 Starosty Ostrowskiego z dnia 14 grudnia 2005 r. Zarzdzenie Nr 38/2005 Starosty Ostrowskiego z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia Systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

1 Zatwierdza si sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki za okres od 01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

1 Zatwierdza si sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki za okres od 01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. PROJEKT U C H W A Ł Y Nr 1/2009 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalnoci Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. Działajc na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców przy Młodzieowym Domu Kultury nr 2 w Bydgoszczy

Regulamin Rady Rodziców przy Młodzieowym Domu Kultury nr 2 w Bydgoszczy Regulamin Rady Rodziców przy Młodzieowym Domu Kultury nr 2 w Bydgoszczy I. Postanowienia ogólne 1 1. Rada Rodziców, zwana dalej Rad reprezentuje ogół rodziców i prawnych opiekunów wychowanków MDK nr 2

Bardziej szczegółowo

1. Komisarz wyborczy przyjmuje zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego dokonywane przez:

1. Komisarz wyborczy przyjmuje zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego dokonywane przez: Załcznik do uchwały Pastwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 wrzenia 2006 r. (poz....) WYTYCZNE DLA KOMISARZY WYBORCZYCH DOTYCZCE PRZYJMOWANIA ZAWIADOMIE O UTWORZENIU KOMITETU WYBORCZEGO W WYBORACH DO RAD

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA TRENERÓW TENISA

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA TRENERÓW TENISA STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA TRENERÓW TENISA ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. Stowarzyszenie nosi nazw Polskie Stowarzyszenie Trenerów Tenisa (w skrócie PSTT) zwane dalej Stowarzyszeniem. 1 2 Terenem

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych

Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych 1. SPRAWOZDANIE sprawozdanie kocowe z wykonania zadania publicznego: a) okrelonego w art. 4 ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ J.W. CONSTRUCTION HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ J.W. CONSTRUCTION HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ J.W. CONSTRUCTION HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA 1. Niniejszy Regulamin Rady Nadzorczej został uchwalony przez Walne Zgromadzenie na podstawie 17 ust. 2 Statutu Spółki w dniu 16 lutego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI ZARZDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO W OKRESIE OD OSTATNIEJ SESJI RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI ZARZDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO W OKRESIE OD OSTATNIEJ SESJI RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI ZARZDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO W OKRESIE OD OSTATNIEJ SESJI RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO I. Posiedzenie z dnia 27 kwietnia br najwaniejsze tematy: a) przyznania za miesic kwiecie

Bardziej szczegółowo

Zmienia si Regulamin Funduszu Socjalnego witokrzyskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Nowy tekst stanowi załcznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

Zmienia si Regulamin Funduszu Socjalnego witokrzyskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Nowy tekst stanowi załcznik Nr 1 do niniejszej uchwały. Uchwała Nr 7/05 XIII Sprawozdawczo-Wyborczego XIII Okrgowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii w Kielcach z dnia 26.02.2005r. w sprawie Regulaminu Funduszu Socjalnego witokrzyskiej Izby Lekarsko- Weterynaryjnej

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCCEGO IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W USTRZYKACH DOLNYCH

STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCCEGO IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W USTRZYKACH DOLNYCH STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCCEGO IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W USTRZYKACH DOLNYCH Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie posiada osobowo prawn i jest organizacj

Bardziej szczegółowo

STATUT EUROPEJSKIEGO TOWARZYSTWA EKOROZWOJU

STATUT EUROPEJSKIEGO TOWARZYSTWA EKOROZWOJU STATUT EUROPEJSKIEGO TOWARZYSTWA EKOROZWOJU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Europejskie Towarzystwo Ekorozwoju, zwane dalej Stowarzyszeniem stanowi stowarzyszenie osób fizycznych działajcych w Polsce

Bardziej szczegółowo

STATUT TOWARZYSTWA PROMOCJI JAKOCI OPIEKI ZDROWOTNEJ W POLSCE

STATUT TOWARZYSTWA PROMOCJI JAKOCI OPIEKI ZDROWOTNEJ W POLSCE STATUT TOWARZYSTWA PROMOCJI JAKOCI OPIEKI ZDROWOTNEJ W POLSCE Rozdział I 1 Postanowienia ogólne: 1. Towarzystwo nosi nazw Towarzystwo Promocji Jakoci Opieki Zdrowotnej w Polsce. W dalszej treci okrelane

Bardziej szczegółowo

Na Przewodniczcego Zgromadzenia odbywajcego si w dniu 7 wrzenia 2009 r. wybiera si pana/pani...

Na Przewodniczcego Zgromadzenia odbywajcego si w dniu 7 wrzenia 2009 r. wybiera si pana/pani... Projekty uchwał na NWZA Zarzd Spółki PTS PLAST-BOX" S.A. przekazuje tre projektów uchwał, które maj by przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzie 7 wrzenia 2009

Bardziej szczegółowo

Marta Kaczyska Dyrektor Polskiego Biura REC

Marta Kaczyska Dyrektor Polskiego Biura REC PROM Marta Kaczyska Dyrektor Polskiego Biura REC Porozumienie na Rzecz Ochrony Mokradeł Koalicja, której celem nadrzdnym jest wspieranie i promocja ochrony mokradeł w Polsce z Deklaracji Programowej PROM:

Bardziej szczegółowo

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania;

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania; Na podstawie art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z pón. zm.) zarzdza si, co nastpuje:

Bardziej szczegółowo

Sd Rejonowy... 1. Nowego podmiotu 2. A.1 DANE WNIOSKODAWCY LUB PODMIOTU UZUPEŁNIAJCEGO DANE

Sd Rejonowy... 1. Nowego podmiotu 2. A.1 DANE WNIOSKODAWCY LUB PODMIOTU UZUPEŁNIAJCEGO DANE KRS-W20 Sygnatura akt (wypełnia sd) CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sdowych Krajowy Rejestr Sdowy Wniosek o rejestracj podmiotu w Krajowym Rejestrze Sdowym 1 FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0)

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0) Strona 1 z 5 Chojnice: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnoci cywilnej Urzdu Miejskiego w Chojnicach wraz z jednostkami organizacyjnymi Numer ogłoszenia: 194104-2012; data zamieszczenia: 08.06.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA Projekt z dnia 22.03.2006 Załcznik do uchwały Nr Rady Ministrów z dnia r. RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA 1 Wstp Rzdowy program wyrównywania warunków

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne 1.1. Zarzd J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna działa na podstawie:

1. Postanowienia ogólne 1.1. Zarzd J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna działa na podstawie: REGULAMIN ZARZDU J.W. CONSTRUCTION HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA Niniejszy Regulamin Zarzdu został uchwalony przez Rad Nadzorcz na podstawie 15 ust. 2 Statutu Spółki w dniu 21 marca 2007 r. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie ogólnych warunków obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej podmiotu przyjmujcego zamówienie na wiadczenia zdrowotne za

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 0150/ II / /06 RADY MIASTA TYCHY z dnia grudnia 2006 r.

UCHWAŁA NR 0150/ II / /06 RADY MIASTA TYCHY z dnia grudnia 2006 r. UCHWAŁA NR 0150/ II / /06 RADY MIASTA TYCHY z dnia grudnia 2006 r. w sprawie przyjcia Porozumie dotyczcych pokrycia kosztów zatrudnienia zwizanego z nauczaniem religii Kocioła Chrzecijan Baptystów, do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ /PRZYJTY PRZEZ RAD NADZORCZ UCHWAŁ NR 11/VI/03 Z DNIA 16.06.2003 R./ 1. Rada Nadzorcza jest ustawowym i statutowym organem nadzorczym Spółki i działa na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu

Bardziej szczegółowo

Procedura wprowadzenia systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników obejmujcego szkolenia i samokształcenie

Procedura wprowadzenia systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników obejmujcego szkolenia i samokształcenie Starostwo Powiatowe w Kielcach Załcznik Nr 2 do Zarzdzenia Starosty Nr 38/05 z dn. 30.09.2005 r. Procedura wprowadzenia systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników obejmujcego szkolenia i samokształcenie

Bardziej szczegółowo

obejmuje usług w zakresie tłumacze (z jzyka polskiego na jzyk obcy, a take z jzyka obcego

obejmuje usług w zakresie tłumacze (z jzyka polskiego na jzyk obcy, a take z jzyka obcego Warszawa: wiadczenie usług w zakresie tłumacze jzykowych ZP_9_2012 Numer ogłoszenia: 43569-2012; data zamieszczenia: 23.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Załcznik 29 UMOWA NR... O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

Załcznik 29 UMOWA NR... O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO Załcznik 29 UMOWA NR... O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Priorytetu VI PO KL- Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsibiorczoci i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Procedury naboru i oceny wniosków w w ramach Priorytetu 2 rodowisko i Infrastruktura Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy.

Procedury naboru i oceny wniosków w w ramach Priorytetu 2 rodowisko i Infrastruktura Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy. Procedury naboru i oceny wniosków w w ramach Priorytetu 2 rodowisko i Infrastruktura Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy pracy Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Władza Wdraajca Programy Europejskie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY l METODYKA PRZEPROWADZANIA AUDYTU WEWNTRZNEGO

PROCEDURY l METODYKA PRZEPROWADZANIA AUDYTU WEWNTRZNEGO Załcznik do Uchwały nr 157/04 z dnia 17 maja 2004 r Zarzdu Powiatu Pabianickiego PROCEDURY l METODYKA PRZEPROWADZANIA AUDYTU WEWNTRZNEGO KARTA AUDYTU WEWNTRZNEGO Okrela prawa i obowizki audytora, do najwaniejszych

Bardziej szczegółowo

1) 3 otrzymuje brzmienie:

1) 3 otrzymuje brzmienie: Załcznik Nr l do Uchwały Zarzdu Powiatu Nr 176/220/05 z dnia 9 listopada 2005 r. Z dniem 9.XI. 2005 r. wprowadza si nastpujce zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzdu Pracy w Kielcach : 1)

Bardziej szczegółowo

Regulamin Europejskiej Sieci Prewencji Kryminalnej z dnia 25 czerwca 2001 roku

Regulamin Europejskiej Sieci Prewencji Kryminalnej z dnia 25 czerwca 2001 roku Regulamin Europejskiej Sieci Prewencji Kryminalnej z dnia 25 czerwca 2001 roku Krajowi Przedstawiciele Sieci, Uwzgldniajc Decyzj Rady Unii Europejskiej z 28 maja 2001 roku ( dalej nazywanej Decyzj Rady

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Specjalnego Orodka Szkolno- Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu

Regulamin Rady Rodziców Specjalnego Orodka Szkolno- Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu Regulamin Rady Rodziców Specjalnego Orodka Szkolno- Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu Rozdział I Nazwa reprezentacji rodziców 1. Ustala si nazw reprezentacji rodziców: Rada Rodziców przy

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 21 marca 2005 r. odmawiajca uwzgldnienia wniosku o zobowizanie Zarzdu Banku, do wykrelenia danych osobowych dotyczcych Skarcego z Bankowego

Bardziej szczegółowo

Protokół. Starostwo Powiatowe w Wejherowie

Protokół. Starostwo Powiatowe w Wejherowie Starostwo Powiatowe w Wejherowie Protokół z kontroli w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 1 w Górze, przeprowadzonej w dniach 16 20 grudnia 2005 r. Kontrol na podstawie upowanienia OR 0114/181/05 z dnia 16.12.2005

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 147/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 14 lipca 2008 roku

Uchwała Nr 147/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 14 lipca 2008 roku Uchwała Nr 147/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 14 lipca 2008 roku w sprawie połczenia Wojewódzkiej Przychodni Chorób Płuc i Grulicy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z Samodzielnym

Bardziej szczegółowo

Statut Powiatowego Urzdu Pracy w Wieluniu

Statut Powiatowego Urzdu Pracy w Wieluniu Załcznik do uchwały nr XXI/130/04 Rady Powiatu w Wieluniu z dnia 24 wrzenia 2004r. Statut Powiatowego Urzdu Pracy w Wieluniu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Powiatowy Urzd Pracy w Wieluniu, zwany

Bardziej szczegółowo

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w dniu 30 marca 2016 roku. Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w dniu 30 marca 2016 roku. Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w dniu 30 marca 2016 roku Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z dnia 30 marca

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q III/2005. Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysłu Drzewnego SA (nazwa emitenta)

Raport kwartalny SA-Q III/2005. Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysłu Drzewnego SA (nazwa emitenta) Raport kwartalny Zgodnie z 54 Załcznika Nr 1 do Uchwały Nr 29/01 Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Centralna Tabela Ofert z dnia 30 padziernika 2001 r. - Regulamin obrotu (z pón. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm.

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm. Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm. ) w zwizku z wnioskiem podatnika XXXXXX z dnia 10.11.2005r., uzupełnionego

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Sandomierza ogłasza

Burmistrz Miasta Sandomierza ogłasza Działajc na podstawie art.11 ust 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 z 2003 r. poz. 873 z pón. zm.) Burmistrz Miasta Sandomierza

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E do Uchwały Rady Miasta Rzeszowa w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wod i zbiorowe odprowadzanie cieków na terenie Gminy Miasto Rzeszów od dnia 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzib jego władz naczelnych jest Warszawa.

Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzib jego władz naczelnych jest Warszawa. Statut Stowarzyszenia JEDNOLITY TEKST STATUTU STOWARZYSZENIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW, KSIGOWYCH, DORADCÓW PODATKOWYCH, PRAWNIKÓW I EKONOMISTÓW "LIBERTAS" Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Informacja i Promocja Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Spis treci 1. Wstp... 3 2. Ogólne działania informacyjno - promocyjne... 3 3. Działania informacyjno-promocyjne projektu... 4

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA z siedzib w Słupsku

S T A T U T Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA z siedzib w Słupsku S T A T U T Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA z siedzib w Słupsku Postanowienia ogólne. ROZDZIAŁ I 1 1. Fundacja nosi nazw: Fundacja dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA, zwana dalej Fundacj

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r. Uchwała Nr XXVIII/266/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie okrelenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gmin Jarocin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15,

Bardziej szczegółowo

Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy 2004-2009 Fundusz kapitału pocztkowego. (ang. seed money)

Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy 2004-2009 Fundusz kapitału pocztkowego. (ang. seed money) (ang. seed money) Mechanizm Finansowy EOG & Norweski Mechanizm Finansowy 2004-2009 Spis treci 1. INFORMACJE OGÓLNE 3 2. Czym jest fundusz kapitału pocztkowego?... 3 3. Wysoko dofinansowania i współfinansowanie...

Bardziej szczegółowo

Ułatwianie startu młodym rolnikom

Ułatwianie startu młodym rolnikom Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) Ułatwianie startu młodym rolnikom Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ W RAMACH PROJEKTU PIERWSZY BIZNES AKTYWIZACJA LOKALNEJ SPOŁECZNOCI. Deklaracja bezstronnoci i poufnoci

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ W RAMACH PROJEKTU PIERWSZY BIZNES AKTYWIZACJA LOKALNEJ SPOŁECZNOCI. Deklaracja bezstronnoci i poufnoci Owiadczam, e: Nr wniosku Imi i nazwisko Kandydata/tki Imi i nazwisko Oceniajcego Imi i nazwisko Kandydata/tki Załcznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji do Projektu PIERWSZY BIZNES aktywizacja lokalnej społecznoci

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI AKCYJNEJ ODLEWNIE POLSKIE z siedzib w Starachowicach zwołanego na dzie 07 maja 2012 r. na godz. 11.

UCHWAŁY ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI AKCYJNEJ ODLEWNIE POLSKIE z siedzib w Starachowicach zwołanego na dzie 07 maja 2012 r. na godz. 11. UCHWAŁY ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI AKCYJNEJ ODLEWNIE POLSKIE z siedzib w Starachowicach zwołanego na dzie 07 maja 2012 r. na godz. 11.00 UCHWAŁA Nr 1 /2012 2012 r. w sprawie wyboru Przewodniczcego

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w systemie patronatu Ministerstwa Gospodarki i Pracy w zakresie szkole na temat instrumentów polityki strukturalnej UE

Regulamin uczestnictwa w systemie patronatu Ministerstwa Gospodarki i Pracy w zakresie szkole na temat instrumentów polityki strukturalnej UE Regulamin uczestnictwa w systemie patronatu Ministerstwa Gospodarki i Pracy w zakresie szkole na temat instrumentów polityki strukturalnej UE I. Przepisy ogólne 1 1. Regulamin okrela zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Protokół z Walnego Zgromadzenia sprawozdawczo-wyborczego Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat Strzyżowski mającego miejsce w dniu 7. III. 2008 r.

Protokół z Walnego Zgromadzenia sprawozdawczo-wyborczego Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat Strzyżowski mającego miejsce w dniu 7. III. 2008 r. Protokół z Walnego Zgromadzenia sprawozdawczo-wyborczego Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat Strzyżowski mającego miejsce w dniu 7. III. 2008 r. W zebraniu uczestniczyli: - Barbara Szczygielska - Maria Rzeźnikiewicz

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wysokoci opłat za czynnoci administracyjne zwizane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 maja 2005 r. MINISTER INFRASTRUKf URY BNls /05/1882. Pan Włodzimierz Cimoszewicz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa, dnia 25 maja 2005 r. MINISTER INFRASTRUKf URY BNls /05/1882. Pan Włodzimierz Cimoszewicz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa, dnia 25 maja 2005 r. MINISTER INFRASTRUKf URY BNls-0701-9/05/1882 Pan Włodzimierz Cimoszewicz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej W odpowiedzi na interpelacj Pana Posła Tomasza Szczypiskiego

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres 01.01.2006 31.12.2006 1. Dane jednostki a) Nazwa: LSI Software Spółka Akcyjna b) siedziba Łód, Al. Piłsudskiego 135 c) organ prowadzcy rejestracj Sd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW WYSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W POZNANIU. z dnia 10.03.2007. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW WYSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W POZNANIU. z dnia 10.03.2007. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW WYSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W POZNANIU z dnia 10.03.2007 Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. "Stowarzyszenie Absolwentów Wyszej Szkoły Bankowej w Poznaniu" jest ogólnopolskim

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego z dnia 18.12.2007 r.

Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego z dnia 18.12.2007 r. Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego z dnia 18.12.2007 r. Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego odbyło si w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Orodka

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 13 / 2014 2015 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 120 w Łodzi z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Szkoły

Uchwała nr 13 / 2014 2015 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 120 w Łodzi z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Szkoły Uchwała nr 13 / 2014 2015 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 120 w Łodzi z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Szkoły Na podstawie art. 50 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ "IMPEXMETAL" S.A.

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ IMPEXMETAL S.A. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ "IMPEXMETAL" S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Rada Nadzorcza Impexmetal S.A. działa na podstawie postanowie Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia, niniejszego Regulaminu oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMITETU STERUJĄCEGO

REGULAMIN PRACY KOMITETU STERUJĄCEGO Strona1 REGULAMIN PRACY KOMITETU STERUJĄCEGO w projekcie pt. Lubelskie Gwarancje na START - monitoring jednostek administracji publicznej w województwie lubelskim pod kątem dostosowania do postanowień

Bardziej szczegółowo

XI Międzynarodowe. Sympozjum KUPS. XII Międzynarodowe. Sympozjum KUPS. Kondycja branży sokowniczej w obliczu wyzwań. najbliższych 5 lat

XI Międzynarodowe. Sympozjum KUPS. XII Międzynarodowe. Sympozjum KUPS. Kondycja branży sokowniczej w obliczu wyzwań. najbliższych 5 lat XII Międzynarodowe Sympozjum KUPS Kondycja branży sokowniczej w obliczu wyzwań XI Międzynarodowe najbliższych 5 lat Sympozjum KUPS 13-15 15 maja 2009 roku Kondycja branży Zakopane sokowniczej w obliczu

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file://c:\documents and Settings\zampub2\Ustawienia lokalne\temporary Internet Fil...

SEKCJA I: ZAMAWIAJCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file://c:\documents and Settings\zampub2\Ustawienia lokalne\temporary Internet Fil... Strona 1 z 4 Wrocław: Postpowanie w trybie przetargu nieograniczonego którego przedmiotem jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej i wiadczenie usług dystrybucji do Centrum Nauk o ywnoci i ywieniu

Bardziej szczegółowo

Argumenty na poparcie idei wydzielenia OSD w formie tzw. małego OSD bez majtku.

Argumenty na poparcie idei wydzielenia OSD w formie tzw. małego OSD bez majtku. Warszawa, dnia 22 03 2007 Zrzeszenie Zwizków Zawodowych Energetyków Dotyczy: Informacja prawna dotyczca kwestii wydzielenia Operatora Systemu Dystrybucyjnego w energetyce Argumenty na poparcie idei wydzielenia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 18/2009

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 18/2009 PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 18/2009 FN-0913/18/09 Nazwa i adres jednostki kontrolowanej Termin i miejsce przeprowadzania kontroli Powiatowy Zespół Placówek Szkolno- Rewalidacyjno-Wychowawczych w Rumi ul. Sabata

Bardziej szczegółowo

! "#$!%&'(#!) "34! /(5$67%&'8#!)

! #$!%&'(#!) 34! /(5$67%&'8#!) 3 4! " #"$ % # " &# & ' & & (! " % &$ #) * & & &*## " & + # % &! & &*),*&&,) &! "& &-&. && *# &) &!/ & *) *&" / &*0 & /$ % &&, # ) *&")",$&%& 1&&2& 3 '! "#$!%&'(#!) % *+ +, - (. /0 *1 ", + 2 + -.-1- "34!

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJCY Wrocław: Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych, szkła laboratoryjnego, oraz PP i PE, drobnego sprztu laboratoryjnego i standardów chromatograficznych w ramach projektu Nowa ywno biaktywna o zaprogramowanych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI ZAKRES KONTROLI

PROTOKÓŁ KONTROLI ZAKRES KONTROLI Zakład Ubezpiecze Społecznych Dane identyfikacyjne płatnika: Oddział w Biłgoraju NIP 5631592076 Wydział Kontroli Płatników Składek REGON 000532406 23-400 Biłgoraj PESEL Najwiksza liczba ubezpieczonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW W RAMACH PROGRAMU STYPENDIALNEGO LEPSZE JUTRO W ROKU SZKOLNYM 2006/2007

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW W RAMACH PROGRAMU STYPENDIALNEGO LEPSZE JUTRO W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW W RAMACH PROGRAMU STYPENDIALNEGO LEPSZE JUTRO W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 REGULAMIN przyznawania i przekazywania stypendiów w ramach programu stypendialnego

Bardziej szczegółowo

w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie

w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie ZARZDZENIE Nr 13/2005 STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 94/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 maja 2008 roku

Uchwała Nr 94/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 maja 2008 roku Uchwała Nr 94/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 maja 2008 roku w sprawie nowego brzmienia statutu samorzdowej instytucji kultury pod nazw Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH Załącznik nr 1 do Decyzji nr 2 Prezes Zarządu Fundacji Edukacji i Dialogu Społecznego Pro Civis z dn. 14.01.2014 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH w ramach Projektu: Wsparcie współpracy firm

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2 SPÓŁKI E U R O F I L M S S.A. Z SIEDZIB W WARSZAWIE Z DNIA 07 LISTOPADA 2006 ROKU W SPRAWIE PRZYJCIA PORZDKU OBRAD ZGROMADZENIA

UCHWAŁA NR 2 SPÓŁKI E U R O F I L M S S.A. Z SIEDZIB W WARSZAWIE Z DNIA 07 LISTOPADA 2006 ROKU W SPRAWIE PRZYJCIA PORZDKU OBRAD ZGROMADZENIA UCHWAŁA NR 1 SPÓŁKI E U R O F I L M S S.A. W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZCEGO ZGROMADZENIA Na podstawie art. 28 ust. 1 Statutu Spółki i 5 Regulaminu Walnych Zgromadze Spółki EUROFILMS SA, Nadzwyczajne Walne

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 6 lipca 2005 r. dotyczca przetwarzania danych osobowych córki Skarcego, przez Stowarzyszenie, poprzez publikacj informacji na temat rodziny

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYSZEGO 1) z dnia r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYSZEGO 1) z dnia r. ROZPORZDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYSZEGO 1) z dnia 19.12.2006 r. w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostki organizacyjne uczelni Na podstawie art. 201 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEJ ORGANIZACJI BRANŻY PARKINGOWEJ

STATUT POLSKIEJ ORGANIZACJI BRANŻY PARKINGOWEJ Załącznik do uchwały Zgromadzenia Założycielskiego Polskiej Organizacji Branży Parkingowej z dnia 25 czerwca 2015 r. STATUT POLSKIEJ ORGANIZACJI BRANŻY PARKINGOWEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Związek pracodawców

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Klimatologów Polskich

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Klimatologów Polskich Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Klimatologów Polskich Na podstawie 25 ust 3 Statutu Stowarzyszenia Klimatologów Polskich przyjmuje się Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Klimatologów Polskich w następującym

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE KOMISJI (WE) NR 69/2001. z dnia 12 stycznia 2001 r.

ROZPORZDZENIE KOMISJI (WE) NR 69/2001. z dnia 12 stycznia 2001 r. ROZPORZDZENIE KOMISJI (WE) NR 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzgldniajc

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Politechniki Poznaskiej

Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Politechniki Poznaskiej Załcznik do Zarzdzenia Nr 8 Rektora Politechniki Poznaskiej z dnia 14 marca 2005 r. (RO/III/8/2005) Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Politechniki Poznaskiej 1 Podstaw prawn stanowi ustawa

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXI/2004 Z XXI SESJI RADY POWIATU W KŁOBUCKU Z DNIA 23 listopada 2004r.

PROTOKÓŁ Nr XXI/2004 Z XXI SESJI RADY POWIATU W KŁOBUCKU Z DNIA 23 listopada 2004r. PROTOKÓŁ Nr XXI/2004 Z XXI SESJI RADY POWIATU W KŁOBUCKU Z DNIA 23 listopada 2004r. W dniu 23 listopada 2004 r. o godz. 11 00 w Sali Konferencyjnej Urzdu Miasta i Gminy w Kłobucku przy ul. 11-go Listopada

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Ostrowca wi tokrzyskiego z dnia..

Uchwała Nr Rady Miasta Ostrowca wi tokrzyskiego z dnia.. Uchwała Nr Rady Miasta Ostrowca witokrzyskiego z dnia.. w sprawie okrelenia rodzaju wiadcze przyznanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek owiatowych prowadzonych przez Gmin Ostrowiec

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA DAJ MI CZAS

FUNDACJA DAJ MI CZAS WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2011 FUNDACJA DAJ MI CZAS z siedzib 02-495 Warszawa ul. Bohaterów Warszawy 1 NIP 522-28-30-940 REGON 140752119 NR KRS 0000225682

Bardziej szczegółowo

a) z wkładów członków Stowarzyszenia i innych osób, a w szczególno ci tych, którzy pragn przysposobi dziecko polskie; b) ze składek członkowskich;

a) z wkładów członków Stowarzyszenia i innych osób, a w szczególno ci tych, którzy pragn przysposobi dziecko polskie; b) ze składek członkowskich; STATUT NAZWA - SIEDZIBA - CEL Art. 1) Zostaje ustanowione Stowarzyszenie LA CICOGNA, majce trwa do dnia 31.5.2050. Art. 2) Ma ono siedzib w Turynie, ul. Caraglio nr 24. Art. 3) Celem Stowarzyszenia jest

Bardziej szczegółowo