INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA ZAŁĄCZNIKA GRAFICZNEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA ZAŁĄCZNIKA GRAFICZNEGO"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA ZAŁĄCZNIKA GRAFICZNEGO do Wniosku o przyznanie płatności do gruntów rolnych, o przyznanie płatności cukrowej i o przyznanie pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania na rok A. WPROWADZENIE Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1782/03 wraz ze zmianami, ustanawiające wspólne zasady dla systemu wsparcia bezpośredniego w zakresie wspólnej polityki rolnej, ustanawiające określone systemy wsparcia dla Producentów Rolnych (Dz. Urz. L 347, str. 61) oraz Rozporządzenie Komisji 796/2004 wraz ze zmianami ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego systemu administracji i kontroli, traktują załącznik graficzny jako integralną część wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych. W celu uzyskania płatności bezpośrednich w roku 2007 Producent Rolny zobowiązany jest do wypełnienia załącznika graficznego zgodnie ze stanem faktycznym na gruncie oraz formularzem wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych (W-1/01). Przekazany do Producenta Rolnego, częściowo wypełniony formularz wniosku oraz załączniki graficzne, prezentują dane dla działek ewidencyjnych przechowywanych w ZSZIK, zadeklarowanych przez Wnioskodawcę w roku ZSZIK (Zintegrowany System Zarządzania i Kontroli), zbudowany został i jest prowadzony w oparciu o w/w przepisy oraz w oparciu o Ustawę o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych i ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2004 r. Nr 10 poz. 76). Wypełnienie załącznika graficznego polega na przedstawieniu przez Producenta Rolnego, w formie szkicu położenia działek rolnych na działkach ewidencyjnych, do których Producent Rolny ubiega się o płatności w bieżącym roku. Informacje zawarte we wniosku spersonalizowanym i załącznikach graficznych ułatwią Producentowi Rolnemu prawidłowe wypełnienie wniosku o przyznanie płatności i zapewnią jego sprawną obsługę na etapie kontroli i dalszej obsługi, w przypadku zidentyfikowanych rozbieżności. W przypadku, gdy Producent Rolny nie zamierza w danym roku złożyć Wniosku, formularz wniosku, załączniki graficzne oraz Tabelaryczne zestawienie pozostają u Producenta. B. WAŻNIEJSZE POJĘCIA ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wniosek spersonalizowany formularz Wniosku o przyznanie płatności do gruntów rolnych, o przyznanie płatności cukrowej i o przyznanie pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania na rok 2007 wstępnie wypełniony przez ARiMR na podstawie danych z poprzedniego roku, ortofotomapa - metryczny obraz powierzchni Ziemi, (na ortofotomapie można prowadzić pomiar powierzchni tak, jak na mapie) uzyskany ze zdjęć lotniczych lub satelitarnych. Treść ortofotomapy pozwala rozpoznać: obszary użytkowane rolniczo, lasy, tereny zabudowane, drogi, wody, oraz inne elementy przestrzeni rolniczej ułatwiające ustalenie położenia działek ewidencyjnych/rolnych, pola zagospodarowania - obszary o określonym sposobie użytkowania gruntu. Pola zagospodarowania reprezentują zarówno obszary kwalifikujące się do dopłat, jak i obszary wyłączone z produkcji rolniczej, działka ewidencyjna - działkę ewidencyjną w rozumieniu przepisów o ewidencji gruntów i budynków, stanowi ciągły obszar gruntu, położony w granicach jednego obrębu, jednorodny pod względem prawnym, wydzielony z otoczenia za pomocą linii granicznych, EGiB - Ewidencja Gruntów i Budynków, rejestr publiczny w rozumieniu przepisów o geodezji i kartografii, jednolity dla kraju, systematycznie aktualizowany zbiór informacji o gruntach, budynkach i lokalach, ich właścicielach oraz o innych osobach fizycznych lub prawnych władających tymi gruntami, budynkami i lokalami, działka rolna (uprawa)* - stanowi obszar gruntu o powierzchni nie mniejszej niż 0,1 ha na którym Producent Rolny uprawia roślinę/rośliny jednej z grupy upraw. W skład jednej grupy upraw wchodzą rośliny, do których przysługuje jeden i ten sam rodzaj płatności i stanowią zwarty obszar powierzchni uprawnionej do płatności. Działka rolna może być, położona na całej lub części jednej działki ewidencyjnej, lub kilku przylegających do siebie działkach ewidencyjnych**, TUZ - trwały użytek zielony * Zmiana dotychczasowej definicji działki rolnej nastąpiła w wyniku zmiany Rozporządzenia Komisji 796/2004, 2184/2005 z dnia 23 grudnia 2005 r. oraz nowelizacji Ustawy o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych i płatności cukrowej z dnia 1 stycznia ** Uwaga: Działka rolna zadeklarowana pod tym samym oznaczeniem literowym na nieprzylegających do siebie działkach ewidencyjnych będzie traktowana jako błędnie zadeklarowana i podlegać będzie postępowaniu wyjaśniającemu. 1 / 12

2 C. INFORMACJE WSTĘPNE Od roku 2005, w obsłudze wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich, wykorzystywane są, oprócz danych opisowych z ewidencji gruntów i budynków, również dane graficzne (w postaci rastrowych i wektorowych map ewidencyjnych oraz ortofotomap). Informacje o użytkowaniu poszczególnych działek ewidencyjnych dostarczane są Producentowi Rolnemu w postaci załączników graficznych do spersonalizowanego formularza Wniosku o przyznanie płatności Załącznik graficzny (materiał graficzny) jest to wydrukowana w określonej skali mapa wraz z dodatkowymi informacjami dotyczącymi Producenta Rolnego, która zwiera w tle fotograficzny obraz powierzchni ziemi uzyskany ze zdjęć lotniczych lub satelitarnych. Na materiale graficznym oprócz ortofotomapy wydrukowane są między innymi: granice i numery działek ewidencyjnych oraz granice pól zagospodarowania (tj. informacja o sposobie użytkowania gruntu) określone na podstawie ortofotomapy. Informacja zawarta na załączniku graficznym umożliwia Producentowi Rolnemu jednoznaczną identyfikację deklarowanej działki rolnej w odniesieniu do działki ewidencyjnej oraz identyfikację sposobu użytkowania terenu widocznego na ortofotomapie. Na pojedynczym załączniku graficznym mogą znaleźć się wszystkie lub tylko część działek ewidencyjnych z Wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku poprzednim. W celu ułatwienia Producentowi Rolnemu lokalizacji działek ewidencyjnych/rolnych dostarczone załączniki graficzne obejmują również obszar położony w najbliższym sąsiedztwie deklarowanych w poprzednim roku działek ewidencyjnych. Wrysowanie działek rolnych powinno mieć charakter szkicu, na którym w sposób jednoznaczny należy wskazać przebieg granic działek rolnych z uwzględnieniem zasięgu i sposobu użytkowania terenu widocznego na obrazie ortofotomapy. Producent Rolny wypełniając załącznik zobowiązany jest wrysować granice działek rolnych zgodnie z faktycznym ich przebiegiem na gruncie oraz faktycznym stanem użytkowania. Oznaczenia literowe wrysowanych działek rolnych należy nadać zgodnie z treścią formularza Wniosku o przyznanie płatności w sekcji VI Oświadczenie o powierzchni działek ewidencyjnych w kolumnie o numerze 14. Należy bezwzględnie zadbać o pełną zgodność oznaczeń literowych dla działek rolnych w formularzu Wniosku o przyznanie płatności i oznaczeń działek rolnych wprowadzonych na załączniku graficznym. Skala wydruku załączników wynika z wielkości i kształtu działek ewidencyjnych oraz liczby działek możliwych do wydrukowania na pojedynczym załączniku. Podana na załączniku graficznym podziałka umożliwia Producentowi Rolnemu przybliżony pomiar odległości, co w konsekwencji pozwala na dokładniejsze narysowanie (naszkicowanie) granic deklarowanych działek rolnych z zachowaniem ich wzajemnych proporcji. Załączniki graficzne drukowane są w przedziale skali od 1:1 000 do 1: Przykład: dla skali 1:2 000 odcinek na mapie o długości 1 cm odpowiada 20 m w terenie. dla skali 1:5 000 odcinek na mapie o długości 1 cm odpowiada 50 m w terenie. Od roku 2006 do wniosku spersonalizowanego o przyznanie płatności bezpośrednich ARiMR dołącza Tabelaryczne zestawienie powierzchni kwalifikowanych w ramach poszczególnych działek ewidencyjnych szczegółowy opis zestawienia znajduje się w sekcji G niniejszej instrukcji. Zestawienie zawiera informacje o powierzchniach gruntów rolnych, według danych posiadanych przez ARiMR, dla poszczególnych działek ewidencyjnych zadeklarowanych przez Producenta Rolnego we wniosku w roku poprzednim. Podane w Tabelarycznym Zestawieniu powierzchnie pochodzą z rejestru ewidencji gruntów i budynków oraz z obrazu ortofotomapy (powierzchnie określone z uwzględnieniem sposobu użytkowania terenu widoczne na ortofotomapie). W przekazanym Tabelarycznym zestawieniu zawarta jest informacja na temat nieprawidłowości, jakie wystąpiły w odniesieniu do działek ewidencyjnych deklarowanych przez Producenta Rolnego w roku poprzednim oraz informacja o wielkości powierzchni zadeklarowanych trwałych użytków zielonych zgodnie ze stanem na Uwaga: Nie należy uzupełniać i korygować informacji podanych w Tabelarycznym zestawieniu.... Zamieszczone tam dane mają jedynie charakter informacyjny oraz pomocniczy i w połączeniu z wnioskiem z bieżącego roku pozwolą ARiMR na modernizację i aktualizację baz danych LPIS/GIS. Jeśli aktualny stan faktyczny na gruncie jest inny, niż podany w Tabelarycznym zestawieniu.,. należy w Tabeli VI wniosku Oświadczenie o powierzchni działek ewidencyjnych wykazać stan aktualny. W przypadku, gdy dane z formularza Wniosku o przyznanie płatności nie pokrywają się z danymi ujawnionymi na załączniku graficznym (np. przesłano niewłaściwy załącznik graficzny) należy w legendzie pod wykazem działek ewidencyjnych umieścić komentarz Niewłaściwy załącznik graficzny oraz złożyć czytelny podpis w sekcji 4 szczegółowo opisanej rozdziale dotyczącym elementów załącznika graficznego. Uwaga: Producent Rolny ma obowiązek dostarczyć do właściwego Biura powiatowego ARiMR wraz z formularzem Wniosku o przyznanie płatności, komplet otrzymanych załączników graficznych oraz Tabelaryczne zestawienie powierzchni 2 / 12

3 D. WYJAŚNIENIE ELEMENTÓW TREŚCI ZAŁĄCZNIKA GRAFICZNEGO Załączniki graficzne przygotowane zostały na podstawie danych znajdujących się w posiadaniu ARiMR. W chwili przygotowania załączników ARiMR dysponowała następującym zestawem danych: ortofotomapa, mapa rastrowa oraz wektorowa ewidencji gruntów i budynków oraz dla części kraju dane określające sposób użytkowania gruntu opracowane na podstawie ortofotomapy. W związku z powyższym, do Producenta Rolnego może być dostarczony materiał graficzny w dwóch postaciach zaprezentowanych poniżej jako Zestaw 1 lub Zestaw 2. Zestaw 1 ortofotomapa, mapa ewidencji gruntów i budynków w postaci rastrowej wraz z konturami użytków gruntowych według danych z EGiB. Tło mapy, czyli ortofotomapa wykonana na podstawie zdjęć lotniczych lub satelitarnych Zestaw 2 - ortofotomapa, wektorowe granice i numery działek ewidencyjnych, obszary nie kwalifikujące się do dopłat typu lasy, drogi, siedliska, wody i inne, które wyznaczone zostały na podstawie ortofotomapy, a nie EGiB. Przebieg granic może odbiegać od informacji zawartych w rejestrze EGiB. Granice obszarów nieuprawnionych do płatności, w tym przypadku granica siedliska. Mapa ewidencji gruntów i budynków z granicami działek ewidencyjnych Tło mapy, czyli ortofotomapa wykonana na podstawie zdjęć lotniczych lub satelitarnych W nagłówku załącznika graficznego znajdują się podstawowe informacje o lokalizacji działek ewidencyjnych. W prawej górnej części załącznika, tuż nad mapą, umieszczono numer załącznika np. 1/9, składający się z dwóch cyfr przedzielonych ukośną kreską. Pierwsza z nich oznacza kolejny numer załącznika, druga łączną ilość załączników utworzonych dla danego wniosku. W prawym górnym rogu (sekcja 1) zgodnie z rysunkiem przedstawionym po lewej stronie znajdują się podstawowe dane identyfikacyjne producenta tj. numer producenta oraz imię i nazwisko lub nazwa posiadacza gospodarstwa (producenta rolnego). W sekcji oznaczonej cyfrą 2 zawarta jest informacja o działkach ewidencyjnych, dla których wydrukowano dany załącznik graficzny. Uwaga: Działka ewidencyjna może wystąpić na kilku załącznikach graficznych. Działki rolne należy wrysować na tym załączniku, który w sposób najbardziej czytelny prezentuje obszar gruntu zawarty w jej granicach i podlegający deklaracji. W sekcji oznaczonej cyfrą 3 znajduje się legenda informująca o przyjętych symbolach graficznych dla poszczególnych elementów załącznika graficznego tj. numer i granice działki ewidencyjnej deklarowanej w roku poprzednim, lasy, sady i plantacje wieloletnie, tereny wyłączone z płatności oraz inne tereny nieuprawnione do płatności bezpośrednich. W sekcji numer 4 Producent Rolny wpisuje datę oraz składa czytelny podpis w oznaczonym miejscu poświadczając tym samym prawdziwość podanych danych. W sekcji numer 5 podana jest skala sporządzonego załącznika graficznego oraz data wygenerowania załącznika przez ARiMR. Ponadto w sekcji znajduje się skala i podziałka ułatwiająca wykonanie przybliżonych pomiarów odległości. 3 / 12

4 E. ZASADY WYPEŁNIENIA ZAŁĄCZNIKA GRAFICZNEGO Przystępując do wypełnienia Wniosku o przyznanie płatności i załączników graficznych Producent Rolny powinien posiadać następujące informacje: częściowo wypełniony formularz Wniosku o przyznanie płatności, komplet załączników graficznych dla działek ewidencyjnych deklarowanych w roku poprzednim, Tabelaryczne Zestawienie oraz zgodne ze stanem faktycznym na gruncie powierzchnie deklarowanych działek rolnych (upraw). Producent Rolny po otrzymaniu pakietu z ARiMR, powinien sprawdzić czy otrzymał wszystkie załączniki graficzne zgodnie z numeracją podaną na każdym z załączników (nagłówek - zgodnie z opisem w sekcji D). W przypadku stwierdzania braków w przesyłce w stosunku do numeracji na załącznikach należy zwrócić się do BP z wnioskiem o dodatkowy wydruk. Producent Rolny wkreśla na każdym z załączników granice działek rolnych położonych tylko na obszarach aktualnie użytkowanych rolniczo nadając im odpowiednie oznaczenia literowe (np. A, B, C,...,AA, AB, ) zgodne z danymi podanymi w formularzu Wniosku o przyznanie płatności w sekcji VI i VII. Granice działek rolnych należy wrysować (naszkicować) w oparciu o ortofotomapę. Jeżeli nastąpiły zmiany w sposobie użytkowania gruntu (wykarczowano zakrzaczenia, powstał nowy zbiornik wodny, budynek itp.) na mapie należy wrysować w sposób przybliżony aktualny przebieg granic zmieniając ich dotychczasowy przebieg lub wyłączając nieuprawniony do płatności fragment działki zgodnie z zaistniałą sytuacją. Przebieg granic działek rolnych należy wrysować czerwonym cienkopisem oraz nadać im odpowiednie oznaczenia literowe. Powyżej podano przykłady prawidłowego wrysowania działek rolnych wraz z podaniem oznaczeń literowych. Sposób wniesienia granic działek rolnych w ramach działek ewidencyjnych przedstawiono na powyżej zamieszczonych przykładach. 4 / 12

5 F. ZASADY WYPEŁNIENIA ZAŁĄCZNIKA GRAFICZNEGO W SZCZEGÓLNYCH PRZYPADKACH Opisane poniżej szczególne przypadki dotyczą sytuacji, w których przedstawione na załączniku graficznym dane nie odpowiadają stanowi faktycznemu w terenie oraz nie są zgodne z wypełnionym wstępnie formularzem Wniosku o przyznanie płatności. Uwaga: Jeżeli nowe deklarowane do płatności działki ewidencyjne nie znajdują się na żadnym z załączników graficznych należy wypełnić tylko formularz Wniosku o przyznanie płatności odpowiednio w sekcji VI i VII (zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku przyznanie płatności ). 1. Dane dotyczące działek ewidencyjnych są nieaktualne - nastąpił podział działki ewidencyjnej. 2. Dane dotyczące działek ewidencyjnych są nieaktualne - nastąpiło scalenie działek ewidencyjnych. 3. Przedstawione na załączniku graficznym pola zagospodarowania określone przez ARiMR na podstawie ortofotomapy są nieaktualne. Na załączniku graficznym do wniosku należy wrysować nowe działki i wpisać ich nowe numery (np. 224/1, 224/2, ). Nieaktualne po dokonaniu podziału numery działek, powinny być przekreślone cienkopisem koloru czerwonego. Nowe granice działek ewidencyjnych należy wprowadzić w sposób przybliżony (orientacyjny) w formie szkicu. Granice te należy wrysować cienkopisem koloru czerwonego oraz linią o symbolu Na załączniku graficznym, należy wrysować działkę powstałą po scaleniu i wpisać jej numer (np. 1002). Zmiany należy wprowadzić cienkopisem koloru czerwonego. Numery działek ewidencyjnych, które zostały scalone w jedną działkę ewidencyjną, oraz nieaktualna granica, powinna być przekreślona na załączniku graficznym cienkopisem koloru czerwonego. Granice nowej działki ewidencyjnej należy wrysować linią o symbolu Na załączniku graficznym do wniosku, należy wrysować działkę rolną (np. A, B, ) również na terenach zaznaczonych na mapie jako nieuprawnione do produkcji rolnej, a nieaktualne granice pola zagospodarowania terenu przekreślić przy użyciu cienkopisu koloru czerwonego. 5 / 12

6 F. ZASADY WYPEŁNIENIA ZAŁĄCZNIKA GRAFICZNEGO W SZCZEGÓLNYCH PRZYPADKACH cd. 4. Producent Rolny składa wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich dla działek rolnych położonych na działkach ewidencyjnych nie zadeklarowanych w poprzednim roku. 5. Wniosek w 2007 roku nie będzie obejmował działek zadeklarowanych w roku poprzednim (2006). 6. Przebieg granic działek ewidencyjnych pochodzący z mapy ewidencyjnej jest niezgodny z przebiegiem granic działek widocznych na ortofotomapie. Jeżeli nowe działki ewidencyjne znajdują się na przekazanych załącznikach graficznych i podlegają zgłoszeniu do płatności, należy je obrysować kolorem czerwonym i tym samym kolorem zakreślić ich numery np Stan ten powinien być zgodny z wpisem w sekcji VI. Oświadczenie o powierzchni działek ewidencyjnych formularza wniosku. Jeżeli Producent Rolny nie zamierza w bieżącym roku wnioskować o płatności bezpośrednie dla niektórych działek ewidencyjnych zadeklarowanych w roku poprzednim, należy przekreślić cienkopisem koloru czerwonego działki ewidencyjne, które nie będą deklarowane w roku bieżącym. W takim przypadku należy przekreślić cienkopisem koloru czerwonego widoczny przebieg granic działek ewidencyjnych i wrysować nowy ich przebieg podając aktualną numerację działek ewidencyjnych. W granicach narysowanej nowej działki ewidencyjnej należy wrysować i oznaczyć odpowiednio działki rolne (np. A, B, C ). Granice nowo powstałej działki ewidencyjnej należy narysować linią czerwoną o symbolu 6 / 12

7 F. ZASADY WYPEŁNIENIA ZAŁĄCZNIKA GRAFICZNEGO W SZCZEGÓLNYCH PRZYPADKACH cd. 7. Nie jest możliwe czytelne umieszczenie oznaczeń działek rolnych wewnątrz działek ewidencyjnych. 8. Umieszczenie przez Wnioskodawcę na załączniku graficznym dodatkowych informacji opisowych, komentarzy. 9. Deklarowana działka rolna leży na przylegających działkach ewidencyjnych i wydrukowana jest na kilku załącznikach. Oznaczenia działek rolnych (np. C, D, ) należy wpisać na dorysowanych w tym celu odnośnikach (zgodnie z przykładem), w sposób czytelny i pozwalający na ich jednoznaczną identyfikację. Jeżeli działka rolna jest bardzo mała (0.1 ha np. ogródek przydomowy) Producent Rolny powinien na załączniku graficznym narysować w jej miejscu krzyżyk, a opis umieścić na dorysowanym odnośniku. Wszystkie odnośniki i opisy Producent Rolny wrysowuje kolorem czerwonym. Jeżeli Producent Rolny uzna za stosowne, może umieścić na załączniku graficznym dodatkowe informacje. Pozwolą one na lepszą interpretację sytuacji przedstawionej na załączniku. Opisy należy wykonać cienkopisem koloru czerwonego (np. ta działka została sprzedana/ wydzierżawiona/ użyczona/ w tym roku nie deklaruję tej działki itp.). W tym przypadku należy wrysować działkę rolną w działkę ewidencyjną także poza obszarem obrazu ortofotomapy przerywaną linią. Działki rolne (np. A, B, C, ) Producent Rolny oznacza kolorem czerwonym. Należy również umieścić informację, na którym z załączników graficznych znajduje się dalsza część działki rolnej (np. ciąg dalszy na załączniku 2/2). 7 / 12

8 G. TABELARYCZNE ZESTAWIENIE POWIERZCHNI Objaśnienia: Nagłówek Kolumna 2 Kolumny 3-5 Kolumna 3 Kolumna 4 Podstawowe dane podmiotowe identyfikujące Producenta Rolnego Numer działki ewidencyjnej podany zgodnie z ewidencją gruntów i budynków uwzględniający podział terytorialny kraju Powierzchnie wykorzystywane w obsłudze Wniosku o przyznanie płatności dla poszczególnych działek ewidencyjnych zadeklarowanych przez Producenta Rolnego w roku poprzednim. Podane w zestawieniu powierzchnie mają jedynie charakter informacyjny i pomocniczy. Wartość powierzchni oznaczonej jako PEG (powierzchnia ewidencyjno - gospodarcza) wyznaczona jest przez ARiMR na podstawie pomiaru powierzchni użytkowanej rolniczo na obrazie ortofotomapy w granicach działki ewidencyjnej. Kolumna 5 tabeli będzie wypełniona tylko dla tych działek ewidencyjnych, dla których ARiMR posiada dane pozyskane w oparciu o obraz ortofotomapy. Uwaga: Wartości podane w tabeli weryfikowane będą w procesie corocznej obsługi Wniosku o przyznanie płatności, w trakcie kontroli na miejscu i bieżącej aktualizacji oraz modernizacji baz LPIS/GIS. Powierzchnia JPO jest zgodna z aktualnym stanem ujawnionym w operacie ewidencji gruntów i budynków. Stanowi ona łączną powierzchnię użytków rolnych typu: grunty orne, pastwiska, łąki, sady i uprawy wieloletnie uprawnione są do uzyskania płatności JPO (Jednolitej Płatności Obszarowej) przy zachowaniu norm w rozumieniu art. 2 pkt. 33 rozporządzenia nr 796/2004. Powierzchnia UPO jest zgodna z aktualnym stanem ujawnionym w operacie ewidencji gruntów i budynków. Stanowi ona łączną powierzchnię użytków rolnych typu: grunty orne, pastwiska, łąki uprawnionych do uzyskania płatności UPO (Uzupełniającej Płatności Obszarowej) przy zachowaniu norm w rozumieniu art. 2 pkt. 33 rozporządzenia nr 796/ / 12

9 Kolumna 5 Powierzchnia PEG (powierzchnia ewidencyjno gospodarcza) jest wyznaczona przez ARiMR na podstawie pomiaru na obrazie ortofotomapy powierzchni użytkowanej rolniczo w granicach działki ewidencyjnej. Powierzchnia PEG stanowi powierzchnię użytkowaną rolniczo obejmującą łączną powierzchnię użytków rolnych takich jak grunty orne, pastwiska, łąki, sady i uprawy wieloletnie, uprawnionych do uzyskania płatności JPO (Jednolitej Płatności Obszarowej) przy zachowaniu norm w rozumieniu art. 2 pkt. 33 rozporządzenia nr 796/2004. Kolumna 6 Powierzchnia deklarowanych TUZ (trwałych użytków zielonych) wskazana we Wniosku o przyznanie płatności w roku Dla Producentów Rolnych ubiegających się o płatności po raz pierwszy oraz Producentów, którzy nie zadeklarowali trwałych użytków zielonych w roku 2006 na wskazanych działkach ewidencyjnych, kolumna nie będzie zawierała wartości powierzchni TUZ. Kolumna 7 Informacja o tym czy wydrukowano załącznik graficzny dla danej działki ewidencyjnej. Kolumna 8 Kod błędu, który wystąpił w wyniku przeprowadzonej kontroli administracyjnej Wniosku o przyznanie płatności w poprzednim roku dla poszczególnych działek ewidencyjnych. Poniżej przedstawiono objaśnienia dla poszczególnych kodów: BD (Brak działki) - zadeklarowana działka ewidencyjna nie znajdowała się w poprzednim roku w bazie ARiMR. Stan taki może wynikać z błędnie podanego numeru działki ewidencyjnej oraz/lub powierzchni całkowitej działki ewidencyjnej lub braku działki o podanym numerze w danych przekazanych ARiMR przez służbę geodezyjną. W przypadku wystąpienia błędu BD Producent Rolny zobowiązany jest podać aktualne oznaczenie działki ewidencyjnej po uzgodnieniu z organem prowadzącym ewidencję gruntów i budynków. PPK (Przekroczenie Powierzchni Kwalifikowanej) - zadeklarowana w roku poprzednim powierzchnia użytkowana rolniczo w ramach pojedynczej działki ewidencyjnej jest większa od łącznej powierzchni użytków rolnych uprawnionych do płatności ujawnionej w ewidencji gruntów i budynków lub powierzchni użytkowanej rolniczo (PEG) wyznaczonej na podstawie ortofotomapy. Błąd PPK może się pojawić, gdy: Producent Rolny zadeklarował nieprawidłową wartość powierzchni użytkowanej rolniczo, powierzchnia PEG wyznaczona na podstawie ortofotomapy przez ARiMR nie odpowiada obecnemu stanowi na gruncie, łączna wartość powierzchni użytków rolnych ujawniona w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez starostę nie odpowiada obecnemu, faktycznemu użytkowaniu na gruncie. W przypadku wystąpienia błędu PPK Producent Rolny zobowiązany jest do weryfikacji powierzchni deklarowanej w roku bieżącym w stosunku do roku ubiegłego, weryfikacji powierzchni PEG (jeśli została podana w tabeli dla danej działki ewidencyjnej), wypełnienia formularza wniosku zgodnie ze stanem na gruncie i wniesienia zmian w formie szkicu na dostarczonym załączniku graficznym. Kolumna 9 Różnica TUZ dla wszystkich działek ewidencyjnych w latach 2006 i Kolumna 10 i 11 UWAGA: Wypełnia pracownik Biura Powiatowego ARiMR H. PRZYKŁADY WYPEŁNIONYCH ZAŁĄCZNIKÓW GRAFICZNYCH PRZYKŁAD 1 (str. 11): przykład wypełnionego załącznika graficznego na podstawie PRZYKŁAD 2 (str. 12): przykład wypełnionego załącznika graficznego, na którym w danych przedstawionych w sekcji I FORMULARZ WNIOSKU niniejszej instrukcji bieżącym roku Producent Rolny zadeklarował działkę rolną A na przylegających do zgodnie z sekcją VI i VII formularza Wniosku o przyznanie płatności. siebie działkach o numerach 147/1 i 147/2. Na tych samych działkach ewidencyjnych, Na wskazanym przykładzie Producent Rolny deklaruje działki rolne A (UPO - z uwagi na uprawę rośliny należącej do innej grupy upraw deklaruje kolejną działkę pszenica, pszenżyto, jęczmień), B (UPO - pszenżyto) - (działka B nie przylega rolną o oznaczeniu B. Na działce ewidencyjnej o numerze 154/4 Producent Rolny do działki A stanowi, więc oddzielną działkę rolną), C (JPO - ziemniaki, sad, deklaruje działkę rolną C, która zajmuje cały jej obszar. Na działce ewidencyjnej o warzywa), D (PZ - trwały użytek zielony). numerze 111 deklaruje dwie działki rolne oznaczone jako D oraz E. Powyższe działki rolne położone są na działkach ewidencyjnych o numerach 32, 33, 66. Na działce ewidencyjnej 32 działki rolne - cz. A, B, cz. C. Na działce ewidencyjnej 33 działki rolne cz. A, cz. C. Na działce ewidencyjnej 66, jedną działka rolna oznaczona literą D, która zajmuje całą powierzchnię tej działki ewidencyjnej. 9 / 12

10 I. FORMULARZ WNIOSKU (Sekcja VI i VII) WYPEŁNIONY DLA SYTUACJI PRZEDSTAWIONEJ W PRZYKŁADZIE NR 1 Poniżej przedstawiony został fragment wypełnionego Wniosku o przyznanie płatności, Sekcja VI Oświadczenie o powierzchni działek ewidencyjnych, Sekcja VII Oświadczenie o sposobie wykorzystania działek rolnych oraz odpowiadający deklaracji wypełniony załącznik graficzny PRZYKŁAD NR 1. Wszystkie dane w poszczególnych sekcjach Wniosku o przyznanie płatności, muszą być wzajemnie zgodne. Podane w sekcjach VI i VII działki rolne umieszczone na odpowiednich działkach ewidencyjnych powinny być narysowane na załącznikach graficznych z wykorzystaniem tych samych oznaczeń literowych, a ich rozmieszczenie przestrzenne na szkicu powinno odpowiadać stanowi faktycznemu w terenie. Granice działek rolnych należy wrysować zgodnie z naturalnymi granicami widocznymi na obrazie ortofotomapy, widoczne zaś na załączniku graficznym granice działek ewidencyjnych powinny służyć łatwiejszej identyfikacji działki ewidencyjnej na obrazie ortofotomapy. VI. Oświadczenie o powierzchni działek ewidencyjnych Tab. 1 do PRZYKŁADU NR 1 VII. Oświadczenie o sposobie wykorzystywania działek rolnych Tab. 2 do PRZYKŁADU NR 1 Przed złożeniem wniosku należy sprawdzić czy: 1. dla każdej działki ewidencyjnej zadeklarowanej w Sekcji VI (kolumna 2-9) prawidłowo przyporządkowane są działki rolne w Sekcji VI kolumna wszystkie zadeklarowane w Sekcji VI kolumna 14 działki rolne na poszczególnych działkach ewidencyjnych zostały naniesione na odpowiednie załączniki graficzne 3. zadeklarowane działki rolne (Sekcja VI kolumna 14 oraz w Sekcja VII kolumna 2) położone na kilku działkach ewidencyjnych nie są podzielone na mapie ewidencyjnej inną działką ewidencyjną np. rów, droga, itp., która jest niewidoczna w terenie i na ortofotomapie i powinna być wykazana jako oddzielna działka ewidencyjna 4. oznaczenia literowe działek rolnych zawarte w sekcji VI kolumna 14 są zgodne z oznaczeniami literowymi wprowadzonymi na załączniku graficznym 5. obszar działki rolnej jest obszarem ciągłym na ortofotomapie i w terenie oraz czy wyłączone zostały wszystkie obszary nieuprawnione do płatności 6. wprowadzono na załączniku graficznym wszystkie informacje związane ze zmianą faktycznego użytkowania terenu w stosunku do treści załącznika graficznego 7. wprowadzono dodatkowe komentarze, które wyjaśniają rozbieżności pomiędzy treścią na załączniku graficznym i stanem faktycznym w terenie 8. wrysowany przebieg granic działek rolnych oraz oznaczenia działek rolnych są czytelne i nie budzą wątpliwości 9. każdy załącznik został podpisany 10 / 12

11 PRZYKŁAD NR 1 11 / 12

12 PRZYKŁAD NR 2 12 / 12

Zasady deklarowania działek we wniosku o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w roku 2009

Zasady deklarowania działek we wniosku o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w roku 2009 Zasady deklarowania działek we wniosku o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w roku 2009 Płatności obszarowe, płatność cukrowa, płatność do pomidorów oraz pomoc do rzepaku, są

Bardziej szczegółowo

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Zasady wypełniania i składania wniosków o przyznanie płatności na 2011 rok za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej ARiMR w zakresie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA SPERSONALIZOWANEGO WNIOSKU O PRZYZNANIE PŁATNOŚCI NA ROK 2009 I ZAŁĄCZNIKA GRAFICZNEGO

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA SPERSONALIZOWANEGO WNIOSKU O PRZYZNANIE PŁATNOŚCI NA ROK 2009 I ZAŁĄCZNIKA GRAFICZNEGO INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA SPERSONALIZOWANEGO WNIOSKU O PRZYZNANIE PŁATNOŚCI NA ROK 2009 I ZAŁĄCZNIKA GRAFICZNEGO Niniejsza instrukcja dotyczy tylko wniosków spersonalizowanych tzn. częściowo wypełnionych

Bardziej szczegółowo

Dopłaty z punktu widzenia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pytania i odpowiedzi. Przygotował Michał Wiatr

Dopłaty z punktu widzenia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pytania i odpowiedzi. Przygotował Michał Wiatr Dopłaty z punktu widzenia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pytania i odpowiedzi Przygotował Michał Wiatr Zadania Biur Powiatowych ARiMR Do zadań Biur Powiatowych ARiMR należą obsługa wniosków

Bardziej szczegółowo

Obsługa schematów pomocowych przy wykorzystaniu technologii GIS

Obsługa schematów pomocowych przy wykorzystaniu technologii GIS Obsługa schematów pomocowych przy wykorzystaniu technologii GIS Warunkiem uzyskania wsparcia finansowego w rolnictwie z funduszy unii europejskiej jest zapewnienie przez kraj członkowski określonych przepisami

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU o pomoc finansową na dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU o pomoc finansową na dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU o pomoc finansową na dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej WYJAŚNIENIE: - ubiegając się przyznanie pomocy finansowej na dostosowanie gospodarstw

Bardziej szczegółowo

Ewidencja gruntów i budynków obligatoryjne źródło informacji o nieruchomościach. M. Dacko

Ewidencja gruntów i budynków obligatoryjne źródło informacji o nieruchomościach. M. Dacko Ewidencja gruntów i budynków obligatoryjne źródło informacji o nieruchomościach M. Dacko Ewidencja gruntów i budynków: Jednolity dla kraju, systematycznie aktualizowany zbiór informacji o gruntach, budynkach

Bardziej szczegółowo

Płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz płatności ONW na rok 2011

Płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz płatności ONW na rok 2011 Płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz płatności ONW na rok 2011 Warszawa, 11 luty 2011 Niezbędne informacje do prawidłowego wypełnienia wniosku o przyznanie płatności w ramach systemów

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie płatności na zalesianie gruntów rolnych rok

WNIOSEK o przyznanie płatności na zalesianie gruntów rolnych rok Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa WNIOSEK o przyznanie płatności na zalesianie gruntów rolnych rok Potwierdzenie przyjęcia przez Biuro Powiatowe ARiMR /pieczęć/... Data przyjęcia i podpis......

Bardziej szczegółowo

Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli (IACS), struktura systemu oraz podstawowe problemy związane z jego wdrożeniem

Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli (IACS), struktura systemu oraz podstawowe problemy związane z jego wdrożeniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli (IACS), struktura systemu oraz podstawowe problemy związane z jego wdrożeniem (wykład z przedmiotu: Źródła informacji o nieruchomościach na potrzeby ich wyceny

Bardziej szczegółowo

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zasady wypełniania wniosku o przyznanie płatności na rok 2017

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zasady wypełniania wniosku o przyznanie płatności na rok 2017 Zasady wypełniania wniosku o przyznanie płatności na rok 2017 Termin składania wniosków Wnioski o przyznanie płatności na rok 2017 wraz z wymaganymi załącznikami (dokumentami), w tym wypełnionym materiałem

Bardziej szczegółowo

Wypełnianie materiału graficznego w zakresie EFA

Wypełnianie materiału graficznego w zakresie EFA Wypełnianie materiału graficznego w zakresie EFA W kampanii 2016 na przekazanym przez Agencję materiale graficznym zaznaczone zostały elementy proekologiczne EFA zidentyfikowane na ortofotomapie na podstawie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie płatności na zalesianie gruntów rolnych rok

WNIOSEK o przyznanie płatności na zalesianie gruntów rolnych rok Wzór wniosku o przyznanie płatności na zalesianie gruntów rolnych Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia.... (poz...) Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

Zasady wypełniania materiału graficznego

Zasady wypełniania materiału graficznego Zasady wypełniania materiału graficznego Brwinów, 23.02-01.03.2016 Agenda Instrukcje i wytyczne Nowy format materiału graficznego Legenda Wypełnianie materiału graficznego EFA - materiał graficzny Karty

Bardziej szczegółowo

do zalesień można było wykorzystać tylko rodzime gatunki drzew i krzewów,

do zalesień można było wykorzystać tylko rodzime gatunki drzew i krzewów, Zasady przyznawania pomocy Krok po kroku Beneficjenci Płatność na zalesianie mógł otrzymać producent rolny (osoba fizyczna albo spółdzielnia produkcji rolnej), który był właścicielem lub współwłaścicielem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU o wypłatę środków z tytułu pomocy dla grupy producentów rolnych (symbol formularza wniosku W-2/29)

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU o wypłatę środków z tytułu pomocy dla grupy producentów rolnych (symbol formularza wniosku W-2/29) Symbol formularza: P-6/29 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU o wypłatę środków z tytułu pomocy dla grupy producentów rolnych (symbol formularza wniosku W-2/29) INFORMACJE WSTĘPNE Formularz wniosku jest uniwersalny.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 maja 2015 r. Poz. 727 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie składania wniosków za pomocą formularza

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE Weryfikacja zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie. Obręby 1, 2, 3, 4, 5, 6, i 7 miasta Wąbrzeźna

WARUNKI TECHNICZNE Weryfikacja zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie. Obręby 1, 2, 3, 4, 5, 6, i 7 miasta Wąbrzeźna WARUNKI TECHNICZNE Weryfikacja zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie. Obręby 1, 2, 3, 4, 5, 6, i 7 miasta Wąbrzeźna Wąbrzeźno 2012 rok I. CEL OPRACOWANIA Celem pracy jest weryfikacja

Bardziej szczegółowo

Anna Lipiec System Identyfikacji Działek Rolnych (LPIS) i jego powiązanie z EGIB. Acta Scientifica Academiae Ostroviensis nr 35-36,

Anna Lipiec System Identyfikacji Działek Rolnych (LPIS) i jego powiązanie z EGIB. Acta Scientifica Academiae Ostroviensis nr 35-36, Anna Lipiec System Identyfikacji Działek Rolnych (LPIS) i jego powiązanie z EGIB Acta Scientifica Academiae Ostroviensis nr 35-36, 167-172 2011 A c t a S c i e n t i f i c a A c a D e m i a e O s t r o

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie dokonania zmian w ewidencji gruntów i budynków

Zgłoszenie dokonania zmian w ewidencji gruntów i budynków Zgłoszenie dokonania zmian w ewidencji gruntów i budynków Informacje ogólne Ewidencja gruntów i budynków Ewidencję gruntów i budynków (kataster nieruchomości) prowadzą starostowie. Stanowi ona jednolity

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE PRAC KARTOGRAFICZNYCH

ZGŁOSZENIE PRAC KARTOGRAFICZNYCH Załącznik nr 2 ZGŁOSZENIE PRAC KARTOGRAFICZNYCH 1. Imię i nazwisko/nazwa wykonawcy prac kartograficznych q q zgłoszenie pierwotne zgłoszenie uzupełniające do zgłoszenia o identyfikatorze: Formularz ZK

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 18 grudnia 2003 r.

USTAWA. z dnia 18 grudnia 2003 r. Dz.U.2012.86 USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (tekst jednolity) Art. 1. Ustawa określa

Bardziej szczegółowo

Zasady wypełniania Wniosku o przyznanie płatności z tytułu realizacji programów rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt

Zasady wypełniania Wniosku o przyznanie płatności z tytułu realizacji programów rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt Zasady wypełniania Wniosku o przyznanie płatności z tytułu realizacji programów rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt Regulacje prawne związane ze składaniem i wypełnianiem Wniosku o przyznanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU Symbol formularza: P-5/29 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU o przyznanie pomocy finansowej na wspieranie grup producentów rolnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (symbol formularza wniosku W-1/29)

Bardziej szczegółowo

Zakładanie, modernizacja, kontrola i aktualizacja ewidencji gruntów i budynków

Zakładanie, modernizacja, kontrola i aktualizacja ewidencji gruntów i budynków Zakładanie, modernizacja, kontrola i aktualizacja ewidencji gruntów i budynków Zakładanie ewidencji gruntów, budynków i lokali Zgodnie z rozporządzeniem załoŝenie ewidencji polega na wykonaniu czynności

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów Informacje ogólne Ewidencja gruntów i budynków Ewidencja gruntów i budynków (kataster nieruchomości) jest jednolitym dla kraju, systematycznie aktualizowanym

Bardziej szczegółowo

SIWZ WARUNKI TECHNICZNE

SIWZ WARUNKI TECHNICZNE Załącznik nr 2 do SIWZ WARUNKI TECHNICZNE wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych Bujnice, Bujnice PGR, Gorzkowice w jednostce ewidencyjnej 101003_2 Gorzkowice w powiecie

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNY FORMULARZ WNIOSKU W-1/01 MA NA CELU UŁATWIENIE I UPROSZCZENIE SKŁADANIA WNIOSKÓW NA OBA RODZAJE PŁATNOŚCI.

WSPÓLNY FORMULARZ WNIOSKU W-1/01 MA NA CELU UŁATWIENIE I UPROSZCZENIE SKŁADANIA WNIOSKÓW NA OBA RODZAJE PŁATNOŚCI. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych lub o przyznanie płatności z tytułu wsparcia działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania

Bardziej szczegółowo

A. INFORMACJE WSTĘPNE

A. INFORMACJE WSTĘPNE A. INFORMACJE WSTĘPNE INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU o przyznanie płatności na zalesianie gruntów rolnych Formularz wniosku jest uniwersalny. Wnioskodawca wypełnia go w przypadku, gdy: występuje o przyznanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 stycznia 2012 r. Pozycja 86

Warszawa, dnia 24 stycznia 2012 r. Pozycja 86 Warszawa, dnia 24 stycznia 2012 r. Pozycja 86 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o krajowym systemie ewidencji

Bardziej szczegółowo

q Pełny zbiór danych EGiB Zbiór przedmiotowych danych: q pełny q opisowych q geometrycznych Zbiór dotyczący działek ewidencyjnych:

q Pełny zbiór danych EGiB Zbiór przedmiotowych danych: q pełny q opisowych q geometrycznych Zbiór dotyczący działek ewidencyjnych: 1. Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie zbiorów danych bazy danych EGiB Pełny zbiór danych EGiB Zbiór przedmiotowych danych: pełny opisowych geometrycznych Zbiór dotyczący działek ewidencyjnych: pełny

Bardziej szczegółowo

Zasady wypełniania i składania wniosków o przyznanie płatności na rok 2012 za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Agencji

Zasady wypełniania i składania wniosków o przyznanie płatności na rok 2012 za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Agencji Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Zasady wypełniania i składania wniosków o przyznanie płatności na rok 2012 za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Agencji Podstawy

Bardziej szczegółowo

Komu przysługują dopłaty bezpośrednie w 2017 r.?

Komu przysługują dopłaty bezpośrednie w 2017 r.? .pl https://www..pl Komu przysługują dopłaty bezpośrednie w 2017 r.? Autor: Ewa Ploplis Data: 22 kwietnia 2017 Do 15 maja można składać wnioski o przyznanie płatności obszarowych za 2017 r. Na temat komu

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Gmina : Wielkie Oczy Powiat : Lubaczów Województwo: Podkarpackie PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW obręb Łukawiec Wykonano: styczeń 2013 r. 1 ZAKRES TREŚCI PROJEKTU I. Cel i zakres prac

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia CZĘŚC I

Opis przedmiotu zamówienia CZĘŚC I Zał. Nr 4 Opis przedmiotu zamówienia CZĘŚC I Tytuł zadania: Modernizacja ewidencji gruntów i załoŝenie ewidencji budynków i lokali dla obrębu Myśliborzyce gmina Myślibórz 1. Charakterystyka obiektu Myśliborzyce

Bardziej szczegółowo

PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI wg standardów

PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI wg standardów PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI wg standardów SPIS TREŚCI 30. Wznowienie znaków lub wyznaczenie punktów granicznych... 1 30.4. Protokół, O Którym Mowa W Art. 39 Ust. 4 Ustawy... 1 64. Dokumentacja osnowy... 3 65.

Bardziej szczegółowo

Wypełnianie wniosków o płatność bezpośrednie w 2008r. jak prawidłowo wypełnić wniosek?

Wypełnianie wniosków o płatność bezpośrednie w 2008r. jak prawidłowo wypełnić wniosek? Wypełnianie wniosków o płatność bezpośrednie w 2008r. jak prawidłowo wypełnić wniosek? 1. Wnioski o płatności bezpośrednie za 2008r. wypełniamy inaczej niŝ w poprzednim roku. Rolnicy muszą zwrócić uwagę

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O NADANIE UPRAWNIEŃ DO PORTALU OGŁOSZEŃ AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O NADANIE UPRAWNIEŃ DO PORTALU OGŁOSZEŃ AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O NADANIE UPRAWNIEŃ DO PORTALU OGŁOSZEŃ AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA Przed wypełnieniem Wniosku o nadanie uprawnień do Portalu Ogłoszeń Agencji Restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

Wariant 8.3. Facelia. Deklaracja pakietu 8 w roku 2013 zmiana zgodna z 6 ust. 1 pkt 5 lit. b rozporządzenia rolnośrodowiskowego.

Wariant 8.3. Facelia. Deklaracja pakietu 8 w roku 2013 zmiana zgodna z 6 ust. 1 pkt 5 lit. b rozporządzenia rolnośrodowiskowego. Zasady dokonywania zmiany zobowiązania rolnośrodowiskowego w zakresie Pakietu 8. Ochrona gleb i wód wariantów 8.2 Międzyplon ozimy i 8.3 Międzyplon ścierniskowy dla wniosków rolnośrodowiskowych kontynuacyjnych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych Bujnice, Bujnice PGR oraz Gorzkowice Gmina Gorzkowice pow.

PROJEKT modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych Bujnice, Bujnice PGR oraz Gorzkowice Gmina Gorzkowice pow. Załącznik nr 1 SIWZ PROJEKT modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych Bujnice, Bujnice PGR oraz Gorzkowice Gmina Gorzkowice pow. piotrkowski I. DANE FORMALNO PRAWNE. Podstawę

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Załącznik nr 1 do OPZ PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW dla jednostki ewidencyjnej: 146301_1 MIASTO RADOM obrębów ewidencyjnych: 0030 - DZIERZKÓW 0041 - ŚRÓDMIEŚCIE 1 I. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA działania ZALESIANIE GRUNTÓW ROLNYCH ORAZ ZALESIANIE GRUNTÓW INNYCH NIŻ ROLNE krok po kroku

REALIZACJA działania ZALESIANIE GRUNTÓW ROLNYCH ORAZ ZALESIANIE GRUNTÓW INNYCH NIŻ ROLNE krok po kroku REALIZACJA działania ZALESIANIE GRUNTÓW ROLNYCH ORAZ ZALESIANIE GRUNTÓW INNYCH NIŻ ROLNE krok po kroku Kto? Krok Co robi podmiot? Kiedy? I Rok przystąpienia do działania Zalesianie gruntów rolnych oraz

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 9 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Cel i zakres prac modernizacyjnych II. Charakterystyka obiektu III. Uzasadnienie potrzeby modernizacji IV. Źródła danych ewidencyjnych i metody

Bardziej szczegółowo

q odbiór osobisty q jak w nagłówku q inny q

q odbiór osobisty q jak w nagłówku q inny q Dziennik Ustaw 17 Poz. 917 Załącznik nr 3 WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO 1 1. Imię i nazwisko/nazwa wnioskodawcy WZÓR 5. Miejscowość i data, dnia

Bardziej szczegółowo

Płatności bezpośrednie na 2017 r. nabór wniosków!

Płatności bezpośrednie na 2017 r. nabór wniosków! .pl https://www..pl Płatności bezpośrednie na 2017 r. nabór wniosków! Autor: Ewa Ploplis Data: 7 kwietnia 2017 Do 15 maja można składać wnioski o przyznanie płatności obszarowych za 2017 r. Kto nie zdąży

Bardziej szczegółowo

Wypełnianie materiału graficznego w zakresie EFA

Wypełnianie materiału graficznego w zakresie EFA Wypełnianie materiału graficznego w zakresie EFA W kampanii 2015 na przekazanym przez Agencję materiale graficznym zaznaczone zostały potencjalne elementy proekologiczne (EFA), zidentyfikowane na postawie

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNY FORMULARZ WNIOSKU W-1/01 MA NA CELU UŁATWIENIE I UPROSZCZENIE SKŁADANIA WNIOSKÓW NA OBA RODZAJE PŁATNOŚCI.

WSPÓLNY FORMULARZ WNIOSKU W-1/01 MA NA CELU UŁATWIENIE I UPROSZCZENIE SKŁADANIA WNIOSKÓW NA OBA RODZAJE PŁATNOŚCI. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych lub o przyznanie płatności z tytułu wsparcia działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Jeżów. Gmina Wola Krzysztoporska pow. piotrkowski

PROJEKT modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Jeżów. Gmina Wola Krzysztoporska pow. piotrkowski Załącznik nr 2 do SIWZ PROJEKT modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Jeżów Gmina Wola Krzysztoporska pow. piotrkowski I. DANE FORMALNO PRAWNE Podstawę prawną modernizacji ewidencji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE WSTĘPNE WAŻNIEJSZE POJĘCIA. Symbol formularza: IW-2/141

INFORMACJE WSTĘPNE WAŻNIEJSZE POJĘCIA. Symbol formularza: IW-2/141 Symbol formularza: IW-2/141 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ w ramach działania Grupy producentów rolnych objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (symbol formularza wniosku

Bardziej szczegółowo

q odbiór osobisty q jak w nagłówku q inny q e-mail:

q odbiór osobisty q jak w nagłówku q inny q e-mail: Wartość współczynnika CL WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO 1 1. Imię i nazwisko/nazwa wnioskodawcy 5. Miejscowość i data Bytów, dnia 6. Adresat wniosku

Bardziej szczegółowo

1. Aktualizacja użytków gruntowych i gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

1. Aktualizacja użytków gruntowych i gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Załącznik nr 2 do SIWZ WARUNKI TECHNICZNE wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej 101011_5 Wolbórz-obszar wiejski w powiecie piotrkowskim, w województwie łódzkim

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim aktualizacja użytków gruntowych powiatu janowskiego

Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim aktualizacja użytków gruntowych powiatu janowskiego Powiat janowski Województwo lubelskie WARUNKI TECHNICZNE MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW W ZAKRESIE AKTUALIZACJI UŻYTKÓW GRUNTOWYCH powiatu janowskiego GMINA DZWOLA Wykonano: marzec 2008 r. 1

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r.

USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. Kancelaria Sejmu s. 1/9 USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności 1) Art. 1. Ustawa określa

Bardziej szczegółowo

q odbiór osobisty q jak w nagłówku q inny q e-mail:

q odbiór osobisty q jak w nagłówku q inny q e-mail: WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO 1 1. Imię i nazwisko/nazwa wnioskodawcy 5. Miejscowość i data, dnia 6. Adresat wniosku - nazwa i adres organu lub jednostki

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Gmina : Narol Powiat : Lubaczów Województwo: Podkarpackie PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Obr. Płazów Wykonano: Luty 2012 r. 1 ZAKRES TREŚCI PROJEKTU I. Cel i zakres prac modernizacyjnych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POMOC FINANSOWĄ NA DZIAŁANIE WSPIERANIE GOSPODARSTW NISKOTOWAROWYCH

WNIOSEK O POMOC FINANSOWĄ NA DZIAŁANIE WSPIERANIE GOSPODARSTW NISKOTOWAROWYCH Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Symbol formularza : W-1/31 WNIOSEK O POMOC FINANSOWĄ NA DZIAŁANIE WSPIERANIE GOSPODARSTW NISKOTOWAROWYCH Potwierdzenie przyjęcia przez Biuro Powiatowe

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r.

USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. Opracowano na podstawie Dz.U. z 2004 r. Nr 10, poz. 76. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji

Bardziej szczegółowo

q zgłoszenie pierwotne q zgłoszenie uzupełniające do zgłoszenia o identyfikatorze:

q zgłoszenie pierwotne q zgłoszenie uzupełniające do zgłoszenia o identyfikatorze: 1. Imię i nazwisko/nazwa wykonawcy prac geodezyjnych ZGŁOSZENIE PRAC GEODEZYJNYCH q zgłoszenie pierwotne q zgłoszenie uzupełniające do zgłoszenia o identyfikatorze: Formularz ZG 2. Adres miejsca zamieszkania/siedziby

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI TECHNICZNE ELEMENTÓW PAKIETU DLA REALIZACJI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI TECHNICZNE ELEMENTÓW PAKIETU DLA REALIZACJI ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do Umowy nr.. z dnia SZCZEGÓŁOWE WARUNKI TECHNICZNE ELEMENTÓW PAKIETU DLA REALIZACJI ZAMÓWIENIA 1) Typy Dokumentów a) TYP_1 strona w formacie A4 spersonalizowana danymi przekazanymi w plikach

Bardziej szczegółowo

q 1,1 10 500 1 000 000 pikseli q na cele i podmiotom, o których mowa

q 1,1 10 500 1 000 000 pikseli q na cele i podmiotom, o których mowa WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO 1, dnia Załącznik nr 3 1. Imię i nazwisko/nazwa wnioskodawcy 5. Miejscowość i data 6. Adresat wniosku - nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

Analiza formalno prawna nieruchomości położonych w miejscowości Lubień, Gmina Łęczyca, Powiat Łęczycki Województwo Łódzkie

Analiza formalno prawna nieruchomości położonych w miejscowości Lubień, Gmina Łęczyca, Powiat Łęczycki Województwo Łódzkie Analiza formalno prawna nieruchomości położonych w miejscowości Lubień, Gmina Łęczyca, Powiat Łęczycki Województwo Łódzkie Łęczyca, dn. 09 marca 2012 r. 1 S P I S T R E Ś C I : 1. Analiza formalno prawna

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE. Załącznik nr 2. I. Dane formalno organizacyjne.

WARUNKI TECHNICZNE. Załącznik nr 2. I. Dane formalno organizacyjne. Załącznik nr 2 WARUNKI TECHNICZNE Wykonania robót geodezyjno - kartograficznych związanych z: Modernizacją części kartograficznej i opisowej ewidencji gruntów dla: 12 obrębów w gm Zduńska Wola z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich Wniosek o dofinansowanie projektu Priorytet: Zrównoważony

Bardziej szczegółowo

dotyczące wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych Jasiorówka, Łopianka, Ostrówek gm. Łochów, powiat węgrowski

dotyczące wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych Jasiorówka, Łopianka, Ostrówek gm. Łochów, powiat węgrowski WARUNKI TECHNICZNE dotyczące wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych Jasiorówka, Łopianka, Ostrówek gm. Łochów, powiat węgrowski 1. Cel opracowania Celem modernizacji

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Scalanie gruntów

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Scalanie gruntów Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Scalanie gruntów UWAGA: Ubiegający się o dofinansowanie projektu nie wypełnia pól zaciemnionych Data wpłynięcia wniosku o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 1. NUMER IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ PODATNIKA IR-1... 2. NR DOKUMENTU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Gmina: Dzwola Powiat: Janów Lubelski Województwo: lubelskie. Zał. Nr 3 PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Wykonano: październik 2008 r. 1 ZAKRES TREŚCI PROJEKTU I II Cel i zakres prac modernizacyjnych

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Zał. nr 9 do SIWZ Gminy : Oleszyce, Lubaczów Powiat : Lubaczów Województwo: Podkarpackie PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Obr. Szczutków gm. Lubaczów Obr. Zalesie, gm. Oleszyce Wykonano:

Bardziej szczegółowo

q odbiór osobisty q jak w nagłówku q inny q

q odbiór osobisty q jak w nagłówku q inny q WZÓR WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO 1 1. Imię i nazwisko/nazwa wnioskodawcy 5. Miejscowość i data, dnia Załącznik nr 3 6. Adresat wniosku - nazwa

Bardziej szczegółowo

q odbiór osobisty q jak w nagłówku q inny q

q odbiór osobisty q jak w nagłówku q inny q Wartość współczynnika CL WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO 1 1. Imię i nazwisko/nazwa wnioskodawcy 5. Miejscowość i data, dnia 6. Adresat wniosku - nazwa

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 8 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

USTAWA z dnia 8 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 8 lipca 2005 r. Opracowano na podstawie Dz.U. z 2005 r. Nr 150, poz. 1259. o zmianie ustawy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Art. 1.

Bardziej szczegółowo

E-geoportal Podręcznik użytkownika.

E-geoportal Podręcznik użytkownika. PROCAD SA E-geoportal Podręcznik użytkownika. gis@procad.pl 2 Spis treści 1. Wstęp.... 3 2. Ikony narzędziowe.... 4 2.1. Ikony narzędziowe przesuwanie obszaru mapy.... 5 2.2. Ikony narzędziowe informacja

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO 1

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO 1 WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO 1 1. Imię i nazwisko/nazwa wnioskodawcy 5. Miejscowość i data, dnia 6. Adresat wniosku - nazwa i adres organu lub jednostki

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO 1

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO 1 WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO 1 1. Imię i nazwisko/nazwa wnioskodawcy 5. Miejscowość i data Formularz Grudziądz, dnia 6. Adresat wniosku - nazwa

Bardziej szczegółowo

Pomoc finansowa na zalesianie gruntów rolnych udzielana jest w trzech transzach.

Pomoc finansowa na zalesianie gruntów rolnych udzielana jest w trzech transzach. Od 1 czerwca ARiMR przyjmuje wnioski o pomoc na zalesianie Kategoria: Pozycja IV Rolnicy, którzy zdecydują się posadzić las na swoich gruntach, mogą otrzymać na realizację tego zadania pomoc z Agencji

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO 1

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO 1 WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO 1 Załącznik nr 3 1. Imię i nazwisko/nazwa wnioskodawcy 5. Miejscowość i data, dnia P 6. Adresat wniosku - nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

WARUNKI TECHNICZNE REALIZACJI ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr. dnia. 2012 r. WARUNKI TECHNICZNE REALIZACJI ZAMÓWIENIA AKTUALIZACJA BIEŻĄCA DANYCH GRAFICZNYCH LPIS/GIS _bis (ABDG_bis) I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I.A. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I INSTRUKCJI A. INFORMACJE OGÓLNE

CZĘŚĆ I INSTRUKCJI A. INFORMACJE OGÓLNE SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE PŁATNOŚCI W RAMACH SYSTEMÓW WSPARCIA BEZPOŚREDNIEGO, POMOCY FINANSOWEJ Z TYTUŁU WSPIERANIA GOSPODAROWANIA NA OBSZARACH GÓRSKICH I INNYCH OBSZARACH

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE. Spis treści: załącznik nr 10 do SIWZ RG /4/10

WARUNKI TECHNICZNE. Spis treści: załącznik nr 10 do SIWZ RG /4/10 załącznik nr 10 do SIWZ RG.3431-3/4/10 WARUNKI TECHNICZNE opracowania bazy geometrycznej ewidencji gruntów w systemie GEO-MAP dla obrębów: zad.1 Brzeźno, Husynne gmina Dorohusk, zad.2 Strachosław gmina

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY NA ZALESIANIE (PROW 2007 2013)

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY NA ZALESIANIE (PROW 2007 2013) INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY NA ZALESIANIE (PROW 2007 2013) w przypadku przeniesienia własności/współwłasności wszystkich gruntów lub ich części objętych wnioskiem o przyznanie pomocy

Bardziej szczegółowo

W sekcji II - pole 01 Numer identyfikacyjny,

W sekcji II - pole 01 Numer identyfikacyjny, INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA Wniosku o przyznanie niewypłaconych z powodu śmierci producenta rolnego środków finansowych z tytułu pomocy w ramach działania Wspieranie gospodarstw niskotowarowych objętego planem

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna. X Postanowienie Wytyczna Zalecenie S P I S T R E Ś C I

Specyfikacja techniczna. X Postanowienie Wytyczna Zalecenie S P I S T R E Ś C I Standard wymagań dla usług geodezyjnych Specyfikacja techniczna NS/ST/2017/03 część 1 - Strona 1/5 Jedn.Org: NI-NP, NS X Postanowienie Wytyczna Zalecenie S P I S T R E Ś C I Str. 1. Zakres obowiązywania...

Bardziej szczegółowo

Robocza baza danych obiektów przestrzennych

Robocza baza danych obiektów przestrzennych Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Robocza baza danych obiektów przestrzennych Autor: Wilkosz Justyna starszy specjalista Szkolenie Powiatowej Służby Geodezyjnej i

Bardziej szczegółowo

A. INFORMACJE WSTĘPNE

A. INFORMACJE WSTĘPNE Symbol formularza: IW-3/141 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE WYPRZEDZAJĄCEGO FINANSOWANIA w ramach działania Grupy producentów rolnych objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY FINANSOWEJ

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY FINANSOWEJ Symbol formularza: IW-1/141 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY FINANSOWEJ w ramach działania Grupy producentów rolnych objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 A.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO 1. Imię i nazwisko/nazwa wnioskodawcy 5. Miejscowość i data 6. Żagań, dnia. Adresat wniosku - nazwa i adres organu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Opis funkcjonalności aplikacji ewniosek na rok 2015 w zakresie aktualizacji danych GIS oraz narzędzi dotyczących aktualizacji elementów EFA

INSTRUKCJA Opis funkcjonalności aplikacji ewniosek na rok 2015 w zakresie aktualizacji danych GIS oraz narzędzi dotyczących aktualizacji elementów EFA Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Al. Jana Pawła II nr 70 00-175 Warszawa INSTRUKCJA Opis funkcjonalności aplikacji ewniosek na rok 2015 w zakresie aktualizacji danych GIS oraz narzędzi

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO 1

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO 1 WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO 1 1. Imię, nazwisko i numer PESEL/Nazwa wnioskodawcy i numer identyfikacyjny REGON 5. Miejscowość i data Piaseczno,

Bardziej szczegółowo

q Baza danych obiektów topograficznych, o której mowa w art. 4 ust 1b ustawy 12 (BDOT500) 8

q Baza danych obiektów topograficznych, o której mowa w art. 4 ust 1b ustawy 12 (BDOT500) 8 Wartość współczynnika CL WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO 1 Załącznik nr 3 1. Imię i nazwisko/nazwa wnioskodawcy Jan Kowalski 5. Miejscowość i data

Bardziej szczegółowo

O jakie dopłaty bezpośrednie można ubiegać się w 2017?

O jakie dopłaty bezpośrednie można ubiegać się w 2017? .pl O jakie dopłaty bezpośrednie można ubiegać się w 2017? Autor: Ewa Ploplis Data: 12 kwietnia 2017 Ok. 3,4 mld euro zostanie przeznaczone w 2017 r. na dopłaty bezpośrednie. Ok. 2,6 mld zł zostanie wypłacone

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. (tekst jednolity) Dz.U.2012.803 Istnieją późniejsze wersje tekstu USTAWA z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jednolity) Art. 1. Ustawa określa zasady kształtowania ustroju rolnego państwa przez:

Bardziej szczegółowo

Rozgraniczenie nieruchomości

Rozgraniczenie nieruchomości Rozporządzenie M. R. R. i B. z 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków 1) w postępowaniu rozgraniczeniowym, Ustawa Prawo geodezyjne 1989 r. Rozgraniczenie nieruchomości ma na celu ustalenie przebiegu

Bardziej szczegółowo

Scalenie gruntów wsi Zaliszcze. Małgorzata Ostrowska Starostwo Powiatowe w Parczewie Parczew dnia 09.06.2015 r. 1

Scalenie gruntów wsi Zaliszcze. Małgorzata Ostrowska Starostwo Powiatowe w Parczewie Parczew dnia 09.06.2015 r. 1 Scalenie gruntów wsi Zaliszcze Małgorzata Ostrowska Starostwo Powiatowe w Parczewie Parczew dnia 09.06.2015 r. 1 Projekt scalenia gruntów wsi Zaliszcze realizowany był w ramach Programu Rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

A. INFORMACJE WSTĘPNE

A. INFORMACJE WSTĘPNE INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY NA ZALESIANIE A. INFORMACJE WSTĘPNE Formularz wniosku jest uniwersalny. Wnioskodawca wypełnia go w przypadku, gdy: występuje o przyznanie pomocy na zalesianie;

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA działania ZALESIANIE GRUNTÓW ROLNYCH ORAZ ZALESIANIE GRUNTÓW INNYCH NIŻ ROLNE krok po kroku

REALIZACJA działania ZALESIANIE GRUNTÓW ROLNYCH ORAZ ZALESIANIE GRUNTÓW INNYCH NIŻ ROLNE krok po kroku REALIZACJA działania ZALESIANIE GRUNTÓW ROLNYCH ORAZ ZALESIANIE GRUNTÓW INNYCH NIŻ ROLNE krok po kroku Kto? Krok Co robi podmiot? Kiedy? I Rok przystąpienia do działania Zalesianie gruntów rolnych oraz

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY DR NUMER KARTY KONTOWEJ PODATNIKA DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY NA ROK Załącznik nr 6 do uchwały nr RMK z dnia 2013 r. pieczątka podatnika Podstawa prawna: Art. 6a ust. 8 11 Ustawy z dnia 15 listopada 1984

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 15 czerwca 2015 r. Poz. 807 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 marca 2015 r. Poz. 364 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Problemy prawne i techniczne związane z modernizacją EGiB w województwie małopolskim

Problemy prawne i techniczne związane z modernizacją EGiB w województwie małopolskim Specjaliści od przestrzeni Problemy prawne i techniczne związane z modernizacją EGiB w województwie małopolskim 1 XI Ogólnopolskie Sympozjum Krakowskie Spotkania z INSPIRE Kraków, 11-12 maj 2015 r. PLAN

Bardziej szczegółowo