ZAPYTANIE OFERTOWE. Wdrożenie systemu B2B celem automatyzacji wymiany danych pomiędzy ESOTIQ a jej partnerami biznesowymi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE. Wdrożenie systemu B2B celem automatyzacji wymiany danych pomiędzy ESOTIQ a jej partnerami biznesowymi"

Transkrypt

1 Gdańsk, ZAPYTANIE OFERTOWE dot. dostawy sprzętu komputerowego oraz oprogramowania Oracle dla potrzeb projektu nr UDA- POIG /13-00 realizowanego w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu b2b p.n.: Wdrożenie systemu B2B celem automatyzacji wymiany danych pomiędzy ESOTIQ a jej partnerami biznesowymi 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego: a) 2 szt., serwer baz danych; b) 1 szt., macierz dyskowa; c) 2 szt., router; d) 2 szt., przełącznik; e) 1 szt., zasilacz awaryjny; f) 1 szt., szafa krosowa z wyposażeniem; oraz wartości niematerialnych i prawnych: a) bazy danych Oracle Standard na 25 stanowisk; b) 2 szt. licencji Oracle Golden Gate. 2. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w punkcie 1 oraz w załączniku nr 1 i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w ww. pozycjach. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania ofertowego. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferenci zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Na ofertę składają się następujące dokumenty. a) dokumenty dotyczące przedmiotu Zamówienia w zakresie sprzętu (szczegółowe dane techniczne sprzętu informatycznego objętego ofertą wraz informacją o niezbędnym dla funkcjonowania sprzętu oprogramowaniem zainstalowanym na urządzeniach) załącznik nr 1; b) formularz cenowy oferty przygotowany przez Wykonawcę (wszystkie ceny w formularzu powinny być poddane w złotych polskich, bez podatku VAT) wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2; c) oświadczenie (załącznik nr 3) podpisane przez Osoby Uprawnione, w których Wykonawca potwierdza, że wypełnia warunki udziału w postępowaniu ofertowym, o których mowa 1

2 w punkcie 4 niniejszego zapytania. Każdy Oferent może przedstawić tylko jedną ofertę. Zamawiający dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie łącznej ceny netto całego zapotrzebowania. Nie dopuszcza się w niniejszym zapytaniu możliwości składania ofert częściowych, tzn. oferujących realizację jedynie części przedmiotu zamówienia. 3. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA Zamawiający wymaga, aby Zamówienie zostało wykonane nie później niż do ostatniego dnia I etapu projektu, tj. do dnia 30 czerwca 2014 r., zgodnie z harmonogramem projektu realizowanego w ramach działania 8.2 PO IG (szczegółowe informacje dot. założonego harmonogramu dostępne w siedzibie Zamawiającego). Miejscem wykonania Zamówienia jest siedziba Wykonawcy. 4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia; - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia; - nie podlegają wykluczeniu z Postępowania. Ocena spełnienia ww. warunków szczegółowych nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę wypełnionego załącznika nr 3. Warunkiem dopuszczenia oferty do rozpatrzenia będzie świadczenie usług gwarancyjnych (przez okres wskazany w załączniku nr 1 dla poszczególnych urządzeń) tj. świadczenie gwarancji w systemie door to door polegającej na odbiorze uszkodzonego sprzętu ze wskazanego miejsca, a następnie dostarczenie sprawnego sprzętu na koszt Wykonawcy. Potwierdzone umową gwarancyjną (miedzy Zamawiającym a Dostawcą), lub innym dokumentem. 5. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Wykonawcy będą związani ofertą przez okres co najmniej 30 dni. 6. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT Termin składania ofert upływa 21 lutego 2014 r. o godz. 16:00. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego za pośrednictwem Poczty Polskiej, Firmy Kurierskiej, osobiście. 7. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT Kryterium wyboru jest łączna cena (netto) za wszystkie urządzenia oraz oprogramowanie opisane ofercie. Wybrana zostanie oferta o najniższej cenie. 2

3 8. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie i formie zawarcia umowy. 9. PRZESŁANKI ODRZUCENIA OFERT Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: a) będzie zawierać rażąco niską cenę, b) zostanie złożona po terminie składania ofert, c) jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego, d) zostanie złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu, e) będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 10. KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje, wyjaśnienia dot. zamówienia, itp. (dalej, zbiorczo, Korespondencja ) Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie drogą elektroniczną poprzez pocztę e- mail, lub w formie papierowej (drogą pocztową lub osobiście). Dane Zamawiającego: Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna Adres: ul. Szybowcowa 8a, Gdańsk NIP: Dokładny adres do korespondencji: j.w. Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: (0-58) E- mail do korespondencji w sprawie Zamówienia: Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia: Monika Jawoszek- Żukowska 11. GWARANCJA I INNE ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia gwarancji na sprzęt informatyczny. Okres gwarancji powinien zostać określony w ofercie (szczegóły w punkcie 4 niniejszego zapytania). 12. ZAŁĄCZNIKI Zał. nr 1 specyfikacja sprzętu informatycznego; Zał. nr 2 wzór oferty; Zał. nr 3 - oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu ofertowym. 3

4 ZAŁĄCZNIK nr 1 SPECYFIKACJA SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO Serwer baz danych - 2 procesory Intel Xeon E5-4650L 2,6 GHz 20 M, 8 core - pamięć 32 GB RAM 1600 RDIMMS - RAID 50, 1 GB NV cache - 16x HDD SAS 500 GB 7,2k - karta sieciowa 2 x 1 GB - DVD+- RW - gwarancja 5 lat, 4 h czas reakcji - gwarancja 5 lat na ochronę danych (data protection) - szyny do montażu w szafie rackowej - System operacyjny Windows 2008 Server Enterprise Macierz dyskowa - External SAS RAID 24 bays w. dual controller - 24 x 1 TB NL SAS 6 Gbps - zapasowe źródło zasilania 2 x 600 W - gwarancja 5 lat, 4 h czas reakcji - gwarancja 5 lat na ochronę danych (data protection) - szyny do montażu w szafie rackowej router - zewnętrzny 1U montaż w szafie - RAM 1 GB, Flash 1 GB rozszerzalne - protokoły routing : OSPF, IS- IS, BGP, EIGRP, DVMRP, PIM- SM IGMPv3, GRE, PIM- SSM, static IPv4 routing, static IPv6 routing - porty ethernetowe : Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet - Firewall protection, VPN support, MPLS support, Syslog support, IPv6 support Class- Based Weighted Fair Queuing (CBWFQ), Weighted Random Early Detection (WRED) - dynamiczny wielopunktowy VPN (DMVPN) - gwarancja min. 2 lata przełącznik - 4 porty 10 GB - 44 porty 1 GB - rozmiar bufora pakietów 36 Mb - 4 MB pamięci flash, 128 MB pamięci CF, 256 MB pamięci DDR - Gwarancja min. 2 lata zasilacz awaryjny - 5 KVA, montaż w szafie rackowej, smart 4

5 - Gwarancja min. 2 lata szafa krosowa z wyposażeniem - szafa krosowa 19 42U, głębokość 1000 mm, 1 sztuka - panel krosowniczy x RJ45 kat. 5e, 1 sztuka - organizator kabli 1U metalowy,4 sztuki - przełącznik modularny KVM, 1 port klawiatury USB, 1 port myszy USB, 1 port VGA, rack 1U do szafy rackowej 19, wybór PC : OSD, przycisk, skrót klawiaturowy, ilość obsługiwanych komputerów 8, typ kabla combo 3w1, ilość kompletów kabli 8, zestaw do montażu w szafie rack - kabel krosowy STP 0,5 m 50 sztuk - kabel krosowy STP 2 m 20 sztuk - gniazdo natynkowe 2 x RJ45 kat.6 10 sztuk - listwa zasilająca do szafy rackowej 8 gniazd 3 sztuki - ethernetowy czujnik temperatury z interfejsem www, raportowaniem i systemem powiadamiania o zdarzeniu - Gwarancja min. 2 lata W ramach Zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do: - dostarczenie kompletu sprzętu do siedziby Zamawiającego; - przekazania Zamawiającemu szczegółowych instrukcji obsługi i konserwacji dla każdej właściwej jednostki dostarczonego sprzętu komputerowego; Wykonawca będzie odpowiedzialny względem Zamawiającego za to, że jest uprawniony do wprowadzenia do obrotu oprogramowania zainstalowanego na komputerach (niezbędnych do ich funkcjonowania oraz za to, że Zamawiający wskutek zawarcia umowy będzie upoważniony do korzystania w ramach zwykłego użytku ze wszelkiego oprogramowania (niezbędnego do ich użytkowania) dostarczonego wraz ze sprzętem komputerowym. 5

6 Pieczątka oferenta ZAŁĄCZNIK nr 2 Miejscowość, Data: W odpowiedzi na prowadzoną procedurą ofertową w ramach projektu nr UDA- POIG /13-00 realizowanego w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu b2b oferujemy następujące ceny netto za przedstawiony zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego sprzęt: a) 2 szt., serwer baz danych; b) 1 szt., macierz dyskowa; c) 2 szt., router; d) 2 szt., przełącznik; e) 1 szt., zasilacz awaryjny; f) 1 szt., szafa krosowa z wyposażeniem. 1. serwer baz danych (nazwa i model): w zestawie z oprogramowaniem, spełniający warunki techniczne zawarte w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego w cenie netto.. zł za 1 szt. W sumie cena za 2 szt. serwerów wynosi netto:. zł. 2. macierz dyskowa (nazwa i model) wg parametrów przedstawionych w ofercie wraz z oprogramowaniem, spełniający warunki techniczne zawarte w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego w cenie netto:. zł za 1 szt. 3. router (nazwa i model) wg parametrów przedstawionych w ofercie wraz z oprogramowaniem, spełniający warunki techniczne zawarte w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego w cenie netto: zł za 1 szt. W sumie cena za 2 szt. wynosi netto: zł. 4. przełącznik (nazwa i model) wg parametrów przedstawionych w ofercie wraz z oprogramowaniem, spełniający warunki techniczne zawarte w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego w cenie netto:. zł za 1 szt. W sumie cena za 2 szt. wynosi netto : zł. 5. zasilacz awaryjny (nazwa i model) wg parametrów przedstawionych w ofercie wraz z oprogramowaniem, spełniający warunki techniczne zawarte w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego w cenie netto:... zł za 1 szt. 6. szafa krosowa z oprzyrządowaniem (specyfikacja) wg parametrów przedstawionych w ofercie wraz z oprogramowaniem, spełniający warunki techniczne zawarte w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego w cenie netto:. zł za 1 szt. Wartość oprogramowania: a) bazy danych Oracle Standard na 25 stanowisk.. zł b) 2 szt. licencji Oracle Golden Gate zł SUMA:. zł netto - za całość oferty dot. sprzętu (6 pozycji) wynosi netto zł; - wartość oprogramowania (netto):.. zł Jednocześnie informuję, że niniejsza oferta jest ważna do dnia.. (minimum 30 dni od dnia upływu termin składania ofert). Podpis: 6

7 Załącznik nr 3 nazwa i adres.. Miejscowość, data Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu ofertowym Działając w imieniu. i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania oświadczam, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu ofertowym dot. dostawy sprzętu informatycznego oraz oprogramowania Oracle dla potrzeb projektu nr UDA- POIG /13-00 realizowanego w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu b2b p.n.: Wdrożenie systemu B2B celem automatyzacji wymiany danych pomiędzy ESOTIQ a jej partnerami biznesowymi, a mianowicie: 1) posiada uprawnienia do wykonywania działalności związanej z zamówieniem, 2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, 3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia, 4) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie Zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 Ustawy PZP (wykonawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawowymi). Wykonawca spełnia również warunki wymienione w specyfikacji sprzętu komputerowego stanowiącej załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. W imieniu Wykonawcy 7

Wdrożenie systemu B2B celem automatyzacji wymiany danych pomiędzy ESOTIQ a jej partnerami biznesowymi

Wdrożenie systemu B2B celem automatyzacji wymiany danych pomiędzy ESOTIQ a jej partnerami biznesowymi Gdańsk, 07.02.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE dot. zakupu wartości niematerialnych i prawnych dla potrzeb projektu nr UDA- POIG.08.02.00-22- 136/13-00 realizowanego w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. nr POIG-8.2-2

Zapytanie ofertowe. nr POIG-8.2-2 Łódź, 7.06.203 Zapytanie ofertowe nr POIG-8.2-2 Dotyczy dostawy, instalacji i konfiguracji urządzeń w ramach projektu pod nazwą Wdrożenie systemu B2B w celu integracji FAST i partnerów biznesowych w ramach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przetarg nieograniczony

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przetarg nieograniczony KTM TELEKOM KRZYSZTOF TRZOP Czarna Góra, 30.06.2013 r. Czarna Góra, ul. Podgórska 15 34-532 Jurgów SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na wyłonienie dostawcy wyposażenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWO-BIUROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWO-BIUROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWO-BIUROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO dla Biura Państwowej Komisji Akredytacyjnej W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I INSTALACJĘ UZBROJENIA SERWEROWNI DO PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH DZIAŁANIA 8.2 PO IG

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I INSTALACJĘ UZBROJENIA SERWEROWNI DO PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH DZIAŁANIA 8.2 PO IG DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I INSTALACJĘ UZBROJENIA SERWEROWNI DO PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH DZIAŁANIA 8.2 PO IG Eddie Consulting Groups Eger

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013 z dnia 26/04/2013r. w związku z realizacją projektu pt.: Budowa systemu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA ORAZ WDROŻENIE I INSTALACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA ORAZ WDROŻENIE I INSTALACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ UDAPOIG.08.02.0030054/1300 ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA ORAZ WDROŻENIE I INSTALACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH Eddie Consulting Groups

Bardziej szczegółowo

Polski Związek Motorowy Autotour sp. z o.o.

Polski Związek Motorowy Autotour sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Projekt dofinansowywany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Unii Europejskiej (działanie 8.2) Polski Związek

Bardziej szczegółowo

Dostawa serwerów Dell PowerEdge i przełącznika KVM Avocent.

Dostawa serwerów Dell PowerEdge i przełącznika KVM Avocent. ZAMAWIAJĄCY MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 414 000 EURO DLA DOSTAW,

Bardziej szczegółowo

1. Zamówienie musi zostać wykonane w terminie do 28 dni liczonych od dnia udzielenia zamówienia, tj. podpisania umowy.

1. Zamówienie musi zostać wykonane w terminie do 28 dni liczonych od dnia udzielenia zamówienia, tj. podpisania umowy. BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Ul. Straszewskiego 25/9, 31-113 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51; e-mail: bzp@adm.uj.edu.pl www.uj.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo

Lp. SPECYFIKACJA ILOŚĆ (szt.) Urządzenia

Lp. SPECYFIKACJA ILOŚĆ (szt.) Urządzenia Rozdział : INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW.. Nazwa oraz adres zamawiającego. Zamawiający: Starosta Rzeszowski; 35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 5 Obsługę postępowania zapewnia: Starostwo Powiatowe w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Szkolna 16, 20-124 Lublin, tel. (0-81) 53-105-11, fax (0-81)

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający Województwo Łódzkie al. Piłsudskiego 8 90 051 Łódź e mail: zp.info@lodzkie.pl Regon 472057626 Prowadzący postępowanie Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Organizacyjny Wydział ds. Zamówień

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Nr sprawy: VII G 261 / 7 / 13 Zamawiający: PROKURATURA OKRĘGOWA w Gdańsku ul. Wały Jagiellońskie 36 80-853 Gdańsk Nr telefonu /58/ 304 01 08 Nr faksu /58/ 304 01 08 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA DZIEKAN ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa, Gmach ITC, pok. 104 fax: +48 22 234 66 32, e-mail: zampub@meil.pw.edu.pl Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym Katowice, dnia 12.05.2015.. ZATWIERDZAM 1. Informacje o Zamawiającym PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę 2 serwerów i/lub 1 laptopa z systemem operacyjnym w zakresach I - II dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Koło, dn. 11.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa www.zseil.edu.pl Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego Nr sprawy: ZP/02/11 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z poz. zm.) procedura jak

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na modernizację istniejącej infrastruktury serwerowej w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę platformy sprzętowo-programowej pod system ERP na rzecz NITROERG S.A. w lokalizacji Krupski Młyn Nr postępowania: 40/PIW/2013 Zamówienie nie podlega

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/dotacja

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/dotacja Rzeszów, dn. 23.07.2014 r. RYWAL Sp. z o.o. Sp. k. ul. Architektów 1/45 35-082 Rzeszów NIP: 813-36-62-968 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/dotacja RYWAL Sp. z o.o. Sp. k. zaprasza do składania ofert na realizację

Bardziej szczegółowo

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo

Radio PiK S.A. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZO-261-08-2013

Radio PiK S.A. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZO-261-08-2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na na dostawę 30 sztuk komputerów biurowych stacjonarnych klasy PC, 35 sztuk monitorów, 4 sztuk tabletów, 1 notebooka. znak sprawy: ZO-261-08-2013 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 134.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 134. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 134.000 Prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 21.01.2014r. Zamawiający:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 21.01.2014r. Zamawiający: Poznań, dn. 21.01.2014r. Zamawiający: Nazwa: ul: Gen. Tadeusza Kutrzeby 10 61-719, Poznań NIP : 7831121773 REGON: 630705827 Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu w przedmiocie wyboru Wykonawcy,

Bardziej szczegółowo

dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i akcesoriami IT

dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i akcesoriami IT Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na dostawa sprzętu komputerowego

Bardziej szczegółowo

WND POIG.08.02.00-26-141/12

WND POIG.08.02.00-26-141/12 Jędrzejów dn. 07/06/2013 Quickpack Polska Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 47 28 300 Jędrzejów Dotyczy: Nr projektu: WND POIG.08.02.00-26-141/12 Tytuł projektu: Wdrożenie systemu B2B celem zdynamizowania komunikacji

Bardziej szczegółowo