DZIAŁ ST-T-01 SYSTEM SIECI STRUKTURALNEJ I URZĄDZENIA AKTYWNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIAŁ ST-T-01 SYSTEM SIECI STRUKTURALNEJ I URZĄDZENIA AKTYWNE"

Transkrypt

1 DZIAŁ ST-T 01 System sieci strukturalnej i urządzenia aktywne 1 DZIAŁ ST-T-01 SYSTEM SIECI STRUKTURALNEJ I URZĄDZENIA AKTYWNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z instalowaniem systemu sieci strukturalnej i urządzeń aktywnych w budynku Zakres stosowania ST Specyfikacja jest stosowana jako część Dokumentów Kontraktowych i należy ją stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie Zakres Robót objętych ST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczą zasad wykonywania i odbioru robót w zakresie: - układaniem kabli skrętkowych oraz światłowodowych w obiekcie, - instalowania systemu sieci strukturalnej wraz z urządzeniami aktywnymi w obiektach budowlanych, - transportu i składowania materiałów, trasowania linii kablowych, robót montażowych wszelkich urządzeń składających się na system, dla obiektów budownictwa ogólnego. ST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z: - kompletacją wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych wyżej prac, - wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania podłoża (w szczególności roboty murarskie, ślusarsko-spawalnicze, montaż elementów osprzętu instalacyjnego, próby zadziałania i badania pomontażowe, ewentualna integracja z innymi systemami, - wbudowaniem wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacją techniczną, - wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich elementów wyznaczonych w dokumentacji, - przeprowadzeniem wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie protokołami kwalifikującymi montowanych elementów systemu, a także przeprowadzenie szkolenia dla wytypowanych pracowników obsługi przyszłego użytkownika Określenia podstawowe Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz definicjami podanymi poniżej:

2 DZIAŁ ST-T 01 System sieci strukturalnej i urządzenia aktywne 2 Główny punkt dystrybucyjny GPD - punkt centralny okablowania w topologii gwiazdy. Zbiegają się w nim kable z pięter oraz odchodzą przebiegi pionowe (do pośrednich punktów dystrybucyjnych PD w obiekcie) Pośredni punkt rozdzielczy PD - lokalny punkt dystrybucyjny obsługujący najczęściej dany obszar roboczy lub piętro. Jest obszarem przejściowym między okablowaniem pionowym i poziomym. Jest to miejsce, którego można dokonywać: - poszerzenia sieci poprzez rozbudowywanie przebiegów poziomych, - zarządzać wykorzystaniem tych przebiegów poprzez organizowanie ich połączeń, - przeprowadzać ich testowanie. - Złącze kabla światłowodowego miejsce trwałego połączenia odcinków instalacyjnych kabli światłowodowych przy zastosowaniu kompletnej osłony (mufy kablowej) złączowej. Puszki i skrzynki kablowe wykonane jako przełącznica do zakończenia dwóch kabli światłowodowych złączami stykowymi raz krosowania torów światłowodowych Zasobnik zapasów kabla konstrukcja zamknięta lub otwarta stanowiąca miejsce, w którym zamontowano zapasy kabla światłowodowego. Przełącznica (patchpanel) urządzenie umożliwiające przełączanie kabli skrętkowych/światłowodów oraz dołączanie do nich kabli skrętkowych/światłowodowych, montowane na każdym końcu linii telekomunikacyjnej. Kabel światłowodowy uniwersalny kabel zastosowany do budowy linii kablowej w kanalizacji wtórnej lub w rurociągach kablowych, poza i w budynku, o powłoce z materiału trudnopalnego, bezhalogenowego. Kabel skrętkowy U/UTP - kabel telekomunikacyjny miedziany parowo skręcany, który posiada wspólny ekran wokół wszystkich par w postaci folii aluminiowej. Kabel skrętkowy YTKSY - telekomunikacyjny kabel stacyjny o żyłach jednodrutowych miedzianych o izolacji polwinitowej i o powłoce polwinitowej. Pigtail krótki odcinek jednowłóknowego kabla zakończony tylko z jednego końca wtykiem (półzłączką). Patchcord krótki odcinek jednowłóknowego kabla zakończony obustronnie wtykami (półzłączkami), służący do połączenia urządzeń teletransmisyjnych z przełącznicą światłowodową lub dołączenia przyrządów pomiarowych. Access Point urządzenie zapewniające stacjom bezprzewodowym dostęp do zasobów sieci za pomocą bezprzewodowego medium transmisyjnego (częstotliwości radiowe) Przełącznik sieciowy (switch) urządzenie łączące segmenty sieci komputerowej pracujące głównie w drugiej warstwie modelu ISO/OSI (łącza danych), jego zadaniem jest przekazywanie ramki między segmentami sieci z doborem portu przełącznika, na który jest przekazywana.

3 DZIAŁ ST-T 01 System sieci strukturalnej i urządzenia aktywne 3 Przygotowanie podłoża zespół czynności wykonywanych przed układaniem kabli mających na celu zapewnienie możliwości ich ułożenia zgodnie z dokumentacją; zalicza się tu następujące grupy czynności: - Wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych; - Osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie; - Montażu uchwytów do mocowania i układania kabli oraz montażu powłok z tworzyw sztucznych lub metalowych; - Montaż konstrukcji wsporczych i tuneli kablowych; - Odkrywanie i zakrywanie kanałów kablowych Ogólne wymagania dotyczące Robót Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami i poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego Dokumentacja Projektowa szczegółowa Wykonawca jest zobowiązany prowadzić Roboty zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz zgodnie z poleceniami przekazanymi przez Przedstawiciela Zamawiającego. W przypadku zastosowania rozwiązań alternatywnych Wykonawca zobowiązany jest przedstawić rysunki warsztatowe wraz z kartami katalogowymi proponowanych rozwiązań oraz zobowiązany jest prześledzić konsekwencje wprowadzanych zmian w całości Dokumentacji Projektowej i przewidzieć wprowadzenie ewentualnych dalszych korekt. Wykonawca dostarcza niezbędne atesty, certyfikaty, aprobaty, dopuszczenia, itp. dla stosowanych materiałów oraz wykonanych Robót warsztatowych. Wykonawca przedstawi swoje doświadczenie i referencje obiektowe. Referencje oraz doświadczenie będzie podlegało ocenie Przedstawiciela Zamawiającego. 1.7 Nazwy i kody robót objętych zamówieniem Instalowanie linii telefonicznych Instalowanie infrastruktury okablowania Układanie kabli Instalowanie okablowania komputerowego 2. MATERIAŁY Wszystkie urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia powinny być fabrycznie nowe i pochodzić z bieżącej produkcji Ogólne warunki stosowania materiałów Wszystkie stosowane materiały powinny być zgodne z wymogami określonymi w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych oraz odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie Rodzaje materiałów Wszystkie materiały do wykonania instalacji teletechnicznej powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). Informacje techniczne o zastosowanych materiałach i wyrobach w tym świadectwa jakości, świadectwa homologacji, świadectwa zgodności, instrukcje montażu i eksploatacji, czy też gwarancje producentów powinny być przygotowane na:

4 DZIAŁ ST-T 01 System sieci strukturalnej i urządzenia aktywne 4 1. Każdy odcinek fabrykacyjny kabla miedzianego lub światłowodowego, 2. Szafy do montażu urządzeń, 3. Przełącznice światłowodowe i miedziane, 4. Urządzenia transmisyjne, 5. Pigtaile, 6. Patchcordy, 7. Urządzenia pomiarowe, 8. Przełączniki, 9. Access pointy, 10. Wszelkie elementy służące do ochrony mechanicznej lub ukierunkowania w budynku linii kablowych: koryta Kable i przewody teletechniczne rodzaje i układy Izolacja żył jako izolację stosuje się gumę i tworzywa sztuczne. Powłoka chroni izolację kabla przed czynnikami zewnętrznymi, głównie wilgocią, szkodliwymi związkami chemicznymi, podwyższa także bezpieczeństwo użytkowania kabla w określonym środowisku. Stosuje się powłoki metalowe: ołowiane i aluminiowe oraz z taśm stalowych lub z tworzyw sztucznych. Wypełnienie materiał izolacyjny, stosowany pomiędzy żyłami kabla a powłoką, w celu ograniczenia możliwości jonizacji powietrza w przestrzeni wnętrza kabla. Jako wypełnienie stosuje się: tworzywa sztuczne, materiały włóknopochodne. Osłona zewnętrzna (warstwa wytłoczona lub zewnętrzny obwój) chroni kabel przed szkodliwym wpływem czynników chemicznych i wilgoci. Osłony wykonuje się z materiałów włóknopochodnych, pokrytych warstwą polewy ochronnej lub z tworzyw sztucznych (polwinitu lub polietylenu). Oznaczenia kabli w celu łatwiejszego rozróżniania i identyfikacji kabli opracowano krajowe systemy oznaczania kabli, różniące się między sobą symboliką, zwykle zbieżne zawartością informacji o danym kablu Osprzęt kablowy Urządzenia prefabrykowane, instalowane w ramach linii teletechnicznych: a) Gniazda teleinformatyczne RJ45 Gniazdo z ośmiostykowym złączem używanego najczęściej do zakończeń przewodów skrętkowych Wykorzystywane w różnego rodzaju sprzęcie telekomunikacyjnym i komputerowym. Najbardziej rozpowszechnione jako podstawowe złącze do budowy przewodowych sieci komputerowych w standardzie Ethernet. b) Puszki, skrzynki kablowe i obudowy teleinformatyczne Szafa 19 - uniwersalna szafa teleinformatyczna, przeznaczona do zastosowania wewnątrz pomieszczeń, zarówno biurowych, jak i przemysłowych. Podstawowym elementem szafy jest szkielet z otworami w płycie dolnej i górnej. Górną część szkieletu przysłania dach. Boki, przód i tył szafy mogą być wyposażone w osłony lub drzwi. Osłony mocowane są do szkieletu przy pomocy zamków patentowych, co umożliwia ich szybki demontaż i łatwy dostęp do wnętrza szafy. Szkielet może być ustawiony bezpośrednio na podłodze lub na stopkach, kółkach albo cokole. Obudowy teleinformatyczne posiadają następujące elementy składowe: szafy stojące, szafki naścienne, stojaki, wyposażenie dodatkowe obudów teleinformatycznych. Wyposażenie dodatkowe obudów stanowią: podstawa szafy, maskownice i przepusty

5 DZIAŁ ST-T 01 System sieci strukturalnej i urządzenia aktywne 5 kablowe, stelaż 19", uziemienie szafy, elementy połączeniowe, wentylacja szafy, zasilanie, elementy w standardzie 19", c) Korytka Korytka kablowe wykonywane są z tworzyw sztucznych. Mogą być pełne, perforowane lub grzebieniowe oraz posiadać systemowe pokrywy, odpowiednie do typu korytka Specyfikacja materiałowa Szafa wolnostojąca GPD Do budowy głównego punktu dystrybucyjnego należy użyć szaf stojących 19 42U 800x1000 mm (szer. x gł.) o poniższych parametrach: Konstrukcja metalowa malowana proszkowo, kolor czarny, RAL 7021 Trzy płaszczyzny montażowe 19 (z przodu, z tyłu i po środku). Możliwość pełnej regulacji profili montażowych 19, przód tył. Celem przeniesienia szafy nawet przez najwęższe drzwi pomieszczenia telekomunikacyjnego, szafa musi posiadać możliwość rozkręcenia elementów składowych szkieletu, a nie tylko zdjęcia osłon. Drzwi przednie z perforacją, z możliwością otwarcia 180 i montażu prawo lub lewostronnego. Zamek w drzwiach przednich zamykany na klucz z trzypunktowym ryglowaniem (blokada na górze drzwi, na dole i po środku), celem zapewnienia większego bezpieczeństwa. Przepusty kablowe, do wprowadzenia kabli, w dachu i podłodze. Dwuwarstwowy dach, z wylotem powietrza w czasie wentylacji na krawędziach dachu i pełną warstwą górną, nie zawierająca otworów wentylacyjnych. Taka konstrukcja zapewni ochronę przed kurzem oraz wodą, która może dostać się do pomieszczenia telekomunikacyjnego od gór, np. z instalacji wody lodowej systemu klimatyzacji. Nośność, co najmniej 600kg Wyposażenie dodatkowe: panele 19 1U porządkujące kable krosowe, z metalowymi uchwytami na kable trwale zintegrowanymi (nie mocowane na śruby lub zatrzaski) z podstawą. Celem dopasowania wyprowadzeń kabli z paneli krosowych do paneli porządkujących należy zastosować panele tego samego systemu co pozostała część okablowania strukturalnego i oznaczonych tym samym logo, listwa zasilająca 19 1U 8x230V z filtrem przepięć, dachowy panel wentylacyjny 4-wentylatorowy z termostatem, termostat nie może być trwale zintegrowany z panelem, standardowo musi posiadać możliwość ulokowania w pobliżu urządzeń o największej emisji ciepła,

6 DZIAŁ ST-T 01 System sieci strukturalnej i urządzenia aktywne 6 cokół o wysokości co najmniej 120mm, maskownica podłogowa z filtrem powietrza, wysuwana półka 19 perforowana, montowana w 4 punktach, uchwyty do pionowego prowadzenia kabli krosowych. Szafa wolnostojąca PD Do budowy pośredniego punktu dystrybucyjnego należy użyć szafy wiszącej 19 10U 600x500 mm (szer. x gł.) o poniższych parametrach: Konstrukcja metalowa malowana proszkowo, kolor czarny, RAL 7021 Jedna płaszczyzna montażowa 19. Szafa dzielona składająca się z dwóch sekcji, połączonych zawiasami, umożliwiającymi odchylenie głównej sekcji szafy (z zamontowanymi urządzeniami 19 ) od ściany. Możliwość pełnej regulacji profili montażowych 19, przód tył. Drzwi przednie z metalową ramą usztywniającą i wklejoną szybą ze szkła hartowanego, z możliwością otwarcia 180 i montażu prawo lub lewostronnego. W celu łatwej analizy stanu urządzeń w szafie, bez konieczności otwierania drzwi, szyba musi być wykonana z w pełni przezroczystego szkła (nie przyciemnianego). Drzwi wyposażone w zamek. 4 przepusty kablowe do wprowadzenia kabli (2 na ścianie tylnej u góry i na dole, 1 w podłodze, 1 w dachu). Wyposażenie dodatkowe: panele 19 1U porządkujące kable krosowe, z metalowymi uchwytami na kable trwale zintegrowanymi (nie mocowane na śruby lub zatrzaski) z podstawą. Celem dopasowania wyprowadzeń kabli z paneli krosowych do paneli porządkujących należy zastosować panele tego samego systemu co pozostała część okablowania strukturalnego i oznaczonych tym samym logo, listwa zasilająca 19 1U 8x230V z filtrem przepięć, dachowy panel wentylacyjny 2-wentylatorowy z termostatem, termostat nie może być trwale zintegrowany z panelem, standardowo musi posiadać możliwość ulokowania w pobliżu urządzeń o największej emisji ciepła, półka 19. Panele rozdzielcze światłowodowe 19'' Kable światłowodowe w szafach 19 należy zakańczać w światłowodowych panelach rozdzielczych, 19 1U ze złączami SC/APC.

7 DZIAŁ ST-T 01 System sieci strukturalnej i urządzenia aktywne 7 Włókna należy zakończyć w technologii spawania. Należy zastosować panele spełniające poniższe wymogi: Pojemność minimum 24 włókna, dzięki czemu otrzymamy dużą efektywność rozmieszczenia włókien na 1U. Łatwy dostęp do wnętrza poprzez wysuwaną szufladę. Konstrukcja wykonana z metalu z ochronnym pokryciem antykorozyjnym. 4 otwory w ścianie tylnej do wprowadzenia kabli instalacyjnych za pośrednictwem przepustów kablowych PG. W podstawie panela na wysokości przepustów PG muszą znajdować się elementy pozwalające na zamocowanie trwale do szuflady przełącznicy kabla instalacyjnego, zapobiegając przed przypadkowym wysunięciem się kabla. Panel musi zawierać: 4 uchwyty do organizacji włókien, opaski zaciskowe, śruby do montażu w stelażu 19, przepusty PG oraz zaślepki pod niewykorzystane porty PG, gniazda przepustowe (ilość zależna od pojemności zakańczanego kabla), pigtaile (ilość zależna od pojemności zakańczanego kabla), kasety, uchwyty oraz osłony na spawy dla zabezpieczenia spawów światłowodowych. Kable krosowe światłowodowe Należy zastosować kable krosowe spełniające poniższe wymogi: Złącza SC-APC z obydwu stron kabla. Rodzaj włókien tego samego typu jak w kablu instalacyjnym. Długość należy dostosować do odległości pomiędzy panelem światłowodowym a urządzeniami aktywnymi. Kable instalacyjne światłowodowe W połączeniach szkieletowych, pomiędzy głównym a pośrednimi punktami dystrybucyjnymi, należy zastosować kable światłowodowe spełniające poniższe wymagania: Pojemność 12 włókna Włókna jednomodowe 9/125µm Konstrukcja kabla typu U-DQ(ZN)BH, uniwersalna z możliwością układania wewnątrz budynku i na zewnątrz budynku(w rurach osłonowych). Wzmocniona konstrukcja w postaci luźnej centralnej tuby, wypełnionej żelem chroniącym przed wilgocią oraz zmniejszającym tarcie pomiędzy włóknami w czasie układania. W celu spełnienia wymogów przeciwpożarowych należy zastosować kabel w powłoce zewnętrznej LSZH (ang. Low Smoke Zero Halogen), czyli wykonanej z materiału bezhalogenowego emitującego ograniczoną ilość szkodliwych substancji w czasie pożaru. Panele rozdzielcze RJ-45 19'' Przeznaczeniem paneli rozdzielczych RJ jest zakończenie skrętkowych kabli instalacyjnych, które zbiegają się do punktu dystrybucyjnego z powierzchni obiektu obsługiwanych przez dany punkt dystrybucyjny. Następnie łącza okablowania z panela rozdzielczego łączone są, przy użyciu kabli krosowych, z portami RJ45 urządzeń aktywnych lub z portami centrali telefonicznej. Panele RJ-45 muszą zapewniać: Standardową szerokość 19 wysokość 1U oraz pojemność 24 portów RJ45 keystone,

8 DZIAŁ ST-T 01 System sieci strukturalnej i urządzenia aktywne 8 Montaż modułów RJ45 keystone dokładnie tego samego typu jak w gniazdach przyłączeniowych. Elastyczny system opisu portów RJ45, umożliwiający umieszczenie etykiet opisowych nad lub pod portami RJ45, bez konieczności przyklejania. Etykiety opisowe należy umieszczać w specjalnych uchwytach, pozwalających w łatwy sposób na ich wymianę w dowolnym momencie. Ochronę złączy RJ45 przed uszkodzeniami mechanicznymi i zabrudzeniem. W związku z tym każdy moduł keystone musi zawierać zintegrowaną uchylną osłonę złącza RJ45. Panel rozdzielczy musi posiadać boczne osłony na śruby za pomocą, których mocowany jest do stelaża szafy. Skalowalność i pełną modułowość, umożliwiającą wypełnienie złączami RJ45 w dowolnym stopniu i dokładne dostosowanie do ilości kabli wprowadzanych do panela. W tylnej części panela musi znajdować się metalowa prowadnica kabla, dająca możliwość trwałego przytwierdzenia skrętkowych kabli instalacyjnych, zabezpieczając je przed wyrwaniem. Kable krosowe RJ-45 Zadaniem kabli krosowych RJ45 jest połączenie łączy okablowania poziomego zakończonych na panelu rozdzielczym z portami RJ45 urządzeń aktywnych lub z portami centrali telefonicznej. Należy zastosować kable krosowe, które zapewnią: Transmisję danych dla urządzeń Ethernet działających z przepływnością 10Gb/s. Należy zastosować kabel o wydajności kategorii 6A, lub 5e, w zależności od zastosowań. Idealne dopasowanie do łączy okablowania poziomego, dlatego należy użyć kabli krosowych tego samego systemu okablowania strukturalnego, co pozostałe elementy łączy okablowania. W celu wyeliminowanie braku ciągłości w łączach wynikających z niepełnej kompatybilności mechanicznej i elektrycznej nie dopuszcza się użyci kabli krosowych innego producenta. Elastyczną i wygodna w układaniu konstrukcję wykonana z 4-parowego kabla skrętkowego typu linka. Skrętkowe kable instalacyjne W celu implementacji wydajnych aplikacji, w okablowaniu poziomym przewidziano zastosowanie kabli skrętkowych U/UTP kat.6a 500 MHz. Kabel skrętkowy musi zapewniać: Niezawodną wymianę danych dla nawet najbardziej wymagających urządzeń końcowych działających z przepływnością 10Gb/s. Należy zastosować kabel o wydajności kategorii 6A (500MHz), który spełnia wszystkie aktualne norm okablowania ISO/IEC 11801:2011 (która zastępuje normy ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC AMD1:2006, ISO/IEC AMD2:2010), EN :2011, TIA- 568-C.2. Należy to potwierdzić certyfikatem z niezależnego laboratorium badawczego Delta, potwierdzającym przetestowanie kabla jako niezależnego komponentu pod kątem spełniania wszystkich wymienionych norm, a nie w układzie całego kanału transmisyjnego Permanent Link lub Channel.

9 DZIAŁ ST-T 01 System sieci strukturalnej i urządzenia aktywne 9 Zasilanie urządzeń końcowych (kamer IP, telefonów IP, punktów dostępowych WiFi itd.) wg najnowszego standardu PoEP (przesył mocy do 30W). W celu minimalizacji przesłuchów obcych Alinen Crosstalk z sąsiednich łączy transmisyjnych, należy zastosować kabel o specjalnej konstrukcji minimalizującej takie zakłócenia. Należy zastosować kabel o konstrukcji spiralnej, która zapewnia najlepszą separację łączy w wiązce kabli nieekranowanych. W celu minimalizacji przesłuchów międzyparowych i zmniejszenia błędów w czasie transmisji, kabel musi zawierać plastikowy separator krzyżowy oddzielający sąsiednie pary. Dodatkowo plastikowy separator zapewni większą wytrzymałość mechaniczną kabla na rozciąganie i zgniatanie oraz zapewni zachowanie bezpiecznych promieni gięcia w czasie układania. W celu spełnienia wymogów przeciwpożarowych należy zastosować kabel w powłoce zewnętrznej LSZH (ang. Low Smoke Zero Halogen), czyli wykonanej z materiału bezhalogenowego emitującego ograniczoną ilość szkodliwych substancji w czasie pożaru. Dodatkowe parametry Parametr Wartość Rezystancja liniowa (maksymalna) 95 Ω / Km Pojemność wzajemna (maksymalna) 50 pf / m Nominalna prędkość propagacji (NVP) 66 % Temperatura pracy - 20 C / + 70 C Punkty przyłączeniowe Gniazda przyłączeniowe użytkowników (Punkty Logiczne PL) należy zorganizować w postaci 1, 2 lub 3 modułów RJ45 keystone montowanych w adapterze o wymiarach 45x45 mm. Ten uniwersalny standard montażowy zapewni organizację gniazd użytkowników w formie natynkowej w oparciu o osprzęt elektroinstalacyjny wielu producentów, również w połączeniu z gniazdami zasilania 230V, celem stworzenia punktów elektryczno logicznych (tzw. PEL). W gniazdach przyłączeniowych należy zastosować moduły RJ45 keystone, które będą zapewniać: Ochronę złącza RJ45 przed uszkodzeniami mechanicznymi i zabrudzeniem. W związku z tym każdy moduł keystone musi zawierać zintegrowaną uchylną osłonę złącza RJ45. Możliwość kolorystycznego oznakowania łączy okablowania w zależności od ich przeznaczenia (komputer, telefon, drukarka, kamera IP itd.). Kompaktowy rozmiar pozwalający na zamontowanie dwóch niezależnych modułów RJ45 keystone, również w wersji STP, w jednym uchwycie montażowym 45 x 45 mm. Ułożenie modułu RJ45 w płycie czołowej gniazda przyłączeniowego pod kątem, aby wyprowadzenie wpiętego kabla przyłączeniowego RJ45 było skierowane ku dołowi. Ograniczy to odstawanie wpiętego wtyku RJ45 od płaszczyzny gniazda i zapewni wyeliminowanie uszkodzeń spowodowanych przez przypadkowe uderzenie elementu przez użytkownika.

10 DZIAŁ ST-T 01 System sieci strukturalnej i urządzenia aktywne 10 Celem zapewnienia niezawodnej wymiany danych dla nawet najbardziej wymagających urządzeń końcowych działających z przepływnością 10Gb/s, należy zastosować komponenty o wydajności kategorii 6A (500MHz). Zasilanie urządzeń końcowych (access pointów wg standardu PoE. Moduł musi zapewniać wydajną transmisją w szerokim paśmie częstotliwości, dzięki wewnętrznej konstrukcji modułu keystone, w oparciu o płytkę drukowaną PCB, na której wykonane są wszystkie połączenia. W celu szybkiej i łatwej instalacji moduły RJ45 musza zapewniać beznarzędziowy montaż. Kolorową etykietę wskazującą rozprowadzenie żył skrętki w złączach IDC wg schematu T568A lub T568B. Należy zastosować schemat T568B. Skuteczną ochronę przed zakłóceniami elektromagnetycznymi, pochodzącymi z sieci zasilającej 230V oraz z sąsiednich łączy okablowania. Wszystkie 8 żył skrętki musi zostać zakończonych bezpośrednio w złączu RJ45 keystone.. Wszystkie 8 pinów złącza RJ45 musi być aktywnych. Szeroki zakres temperatury pracy od 20 C do + 70 C. Standard mechanicznego montażu typu keystone w celu dopasowania do płyt czołowych gniazd szerokiej gamy producentów osprzętu instalacyjnego. Panele telefoniczne 19'' panele wyposażone w 50 portów RJ-45. Podstawowe właściwości: Montaż w szafie 19 Dedykowane do zakończenia telefonicznych kabli wieloparowych Spełnia wymagania kategorii 3 Zawierają gniazda RJ45 z aktywnymi pinami 3; 4; 5; 6 Instalacja kabla przy użyciu narzędzia uderzeniowego 45x45 mm. Okablowanie telefoniczne kat. 3 - nieekranowane kable telekomunikacyjne typu YTSKY 53x2x0,5 o właściwościach: Wersja nieekranowana Konstrukcja w postaci splecionych par Średnica żyły AWG24 (0,5 mm) Powłoka zewnętrzna PVC. Przełącznik 1 w szafie GPD - Stackowalny przełącznik ethernetowy o stałej konfiguracji o minimalnych parametrach: Przełącznik wielowarstwowy L3 Obsługa MIB - Tak Obsługa jakość serwisu (QoS) - Tak Typ przełącznika - Managed Łączność: Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet - 52 Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ - Gigabit Ethernet (10/100/1000) Liczba portów SFP - 2 Technologia okablowania - Copper Ethernet 1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T Ilość portów Gigabit Ethernet - 52

11 DZIAŁ ST-T 01 System sieci strukturalnej i urządzenia aktywne 11 Sieć komputerowa : Standardy komunikacyjne IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z Blokowanie head-of-line (HOL) Klient DHCP Limit częstotliwości Obsługa sieci VLAN Dublowanie portów Protokół drzewa rozpinającego Agregator połączenia Kontrola wzrostu natężenia ruchu Podpora kontroli przepływu Szybkość transmisji danych - 10/100/1000Mbps Przepustowość rutowania/przełączania Gbit/s Przepustowość Mpps Wielkość tabeli adresów wejścia Liczba VLANs Liczba kolejek - 4 Maksymalna szybkość przesyłania danych 1 Gbit/s Obsługuje SSH/SSL Szyfrowanie / bezpieczeństwo x RADIUS, MD5 Obsługiwane protokoły sieciowe - TCP/IP, ARP, DHCP, HTTP, UDP, ICMP, IPv6 Procesor wbudowany ARM Processor frequency 800 Mhz Pamięci bufora pakietów 16 MB Pojemność pamięci wewnętrznej 256 MB Poziom hałasu Lc IEC 41.3 db Aktualizacje oprogramowania urządzenia Tak Wielkość pamięci flash 32 MB MTBF (Średni okres międzyawaryjny) godz Inne: Urządzenie musi posiadać oznakowanie oraz certyfikat CE - kopię certyfikatu należy dołączyć do oferty Dostarczone urządzenie musi być fabrycznie nowe i pochodzić z bieżącej produkcji (rok 2014/2015) Możliwość łączenia w stos Przełącznik 2 w szafie GPD - Stackowalny przełącznik ethernetowy o stałej konfiguracji o minimalnych parametrach: Liczba i standard portów 24 x 10/100/1000 Mbps 4 x Gigabit Ethernet PoE Tak Przepustowość rutowania/przełączania - 72 Gbit/s Wielkość tabeli adresów wejścia

12 DZIAŁ ST-T 01 System sieci strukturalnej i urządzenia aktywne 12 Maksymalna szybkość przesyłania danych - 1 Gbit/s Zgodny z Jumbo Frames Tak Obsługa SSH/SSL Filtrowanie adresów MAC Kompatybilność: IEEE BASE-T Ethernet, IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet, IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet, IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol, IEEE 802.3z Gigabit Ethernet, IEEE 802.3x Flow Control, IEEE ad LACP, IEEE 802.1D (STP, GARP and GVRP), IEEE 802.1Q/p VLAN, IEEE 802.1w Rapid STP, IEEE 802.1s Multiple STP, IEEE 802.1X Port Access Authentication, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, RFC 768, RFC 783, RFC 791, RFC 792, RFC 793, RFC 813, RFC 879, RFC 896, RFC 826, RFC 854, RFC 855, RFC 856, RFC 858, RFC 894, RFC 919, RFC 922, RFC 920, RFC 950, RFC 951, RFC 1042, RFC 1071, RFC 1123, RFC 1141, RFC 1155, RFC 1157, RFC 1350, RFC 1533, RFC 1541, RFC 1542, RFC 1624, RFC 1700, RFC 1867, RFC 2030, RFC 2616, RFC 2131, RFC 2132, RFC 3164, RFC 3411, RFC 3412, RFC 3413, RFC 3414, RFC 3415, RFC 2576, RFC 4330, RFC 1213, RFC 1215, RFC 1286, RFC 1442, RFC 1451, RFC 1493, RFC 1573, RFC 1643, RFC 1757, RFC 1907, RFC 2011, RFC 2012, RFC 2013, RFC 2233, RFC 2618, RFC 2665, RFC 2666, RFC 2674, RFC 2737, RFC 2819, RFC 2863, RFC 1157, RFC 1493, RFC 1215, RFC 3416 Prędkość transmisji pakietu mpps Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN Mbit/s Rodzaj interfejsu sieci Ethernet - Gigabit Ciśnienie akustyczne db Inne połączenia - 24 x GE, 2 x c. GE, 2 x 1G/5G SFP Porty hosta - 4 Możliwość montażu w szafie RACK Tak Urządzenie musi posiadać oznakowanie oraz certyfikat CE - kopię certyfikatu należy dołączyć do oferty Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowey i pochodzić z bieżącej produkcji (rok 2014/2015) Punkt dostępowy (access point): Punkt dostępowy musi być urządzeniem posiadającym dwa moduły radiowe standardu IEEE b/g/n (2,4GHz) oraz a/n (5 GHz) Minimalne parametry: Antena Wbudowana Ilość gniazd kablowych RJ45-1szt. Standard radiowy Mbps n Standard przewodowy ab 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet Pasmo 2,4GHz Pasmo 5GHz Tryb pracy AP Standardy sieciowe IEEE a, IEEE b, IEEE g, IEEE n Pamięć MB DRAM Moc nadajnika a - 23 dbm Czułość odbiornika - 54 Mbps (802.11g) dbm Antena 2x 4 dbi dookólna wewnętrzna Gniazda sieciowe - 1x 10/100/1000 Zasilanie - POE Sieciowe

13 DZIAŁ ST-T 01 System sieci strukturalnej i urządzenia aktywne 13 Zabezpieczenia AES IEEE 802.1x TKIP WPA WPA2 Temperatura pracy [C] 0-40 Wilgotność pracy [%] Urządzenie musi posiadać oznakowanie oraz certyfikat CE - kopię certyfikatu należy dołączyć do oferty Dostarczone urządzenie musi być fabrycznie nowe i pochodzić z bieżącej produkcji (rok 2014/2015) Moduł UPS do szafy serwerowej: Moduł UPS ma podtrzymać działanie szafy serwerowej i modułów AccesPoint minimum przez 30 minut. Minimalne parametry modułu UPS: Na wyjściu: Wydajność przy pełnym obciążeniu minimum % Moc wyjściowa W / 3000 VA Napięcie wyjściowe - 230V Częstotliwość na wyjściu (synchronicznie z siecią) - 50/60 Hz +/-3 Hz z regulacją w zakresie +/-0, 1 Gniazda wyjściowe (8) IEC 320 C13 (1) IEC 320 C19 (2) IEC Jumpers Układ obejściowy (bypass) - Wewnętrzny tor obejściowy (automatyczny lub ręczny) Na wejściu: Nominalne napięcie wejściowe - 230V Częstotliwość na wejściu - 50/60 Hz +/-5 Hz (automatyczne wykrywanie) IEC-320 C20 Schuko CEE 7/EU1-16P Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym V Zmienny zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym V Komunikacja i zarządzanie: Port komunikacyjny - Szeregowy RJ-45, Gniazdo typu SmartSlot Alarm dźwiękowy: Alarm przy zasilaniu akumulatora: alarm przy bardzo niskim poziomie naładowania akumulatora: ciągły sygnał dźwiękowy sygnalizujący przeciążenie Awaryjny wyłącznik zasilania - Tak Ochrona przed przepięciami i filtracja:

14 DZIAŁ ST-T 01 System sieci strukturalnej i urządzenia aktywne 14 Znamionowa energia przepięcia (w dżulach) - 555J Dżule Filtracja - Nieprzerwane filtrowanie zakłóceń na wielu biegunach: Przepuszczanie przepięć 0, 3% wg IEEE: zerowy czas powstrzymywania przepięcia: spełnia wymogi UL 1449 Inne: Urządzenie musi posiadać oznakowanie oraz certyfikat CE - kopię certyfikatu należy dołączyć do oferty Dostarczone urządzenie musi być fabrycznie nowe i pochodzić z bieżącej produkcji (rok 2014) Zgodność z normami - BSMI, Znak C, CE, CSA, EN , EN , EN klasa A, EN 60950, EN , GOST, JEON, OSHPD, UL 1778, VDE, VCCI Możliwość rozszerzenia o dodatkowy czas podtrzymania Zdalne zarzadzanie przez sieć Urządzenie musi posiadać oznakowanie oraz certyfikat CE - kopię certyfikatu należy dołączyć do oferty Dostarczone urządzenie musi być fabrycznie nowe i pochodzić z bieżącej produkcji (rok 2014/2015) Macierz dyskowa Macierz dyskowa o minimalnych wymaganiach i parametrach: Zasilacz / Adapter - 2 X 500W Port USB Port USB Gniazdo rozszerzenia - 2 Możliwość wymiany dysku podczas pracy macierzy (Hot Swap) Możliwości Konfiguracji i Zarządzania: Maksymalny rozmiar pojedynczego wolumenu- 200 TB Maks. liczba wolumenów wewnętrznych Maksymalna liczba celów iscsi Maks. liczba jednostek LUN iscsi Migawka i LUN Clone iscsi, Windows ODX Obsługiwane typy macierzy RAID: Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10 Migracja macierzy RAID Basic to RAID 1 Basic to RAID 5 RAID 1 to RAID 5 RAID 5 to RAID 6 Powiększenie wolumenu za pomocą większych dysków twardych RAID 1 RAID 5 RAID 6 Powiększenie wolumenu przez dodanie dysków twardych RAID 5 RAID 6

15 DZIAŁ ST-T 01 System sieci strukturalnej i urządzenia aktywne 15 JBOD Typy macierzy RAID obsługujące Hot Spare RAID 1 RAID 5 RAID 6 RAID 10 Obsługa SSD Maks. liczba kont użytkowników Maks. liczba grup Maks. liczba folderów udostępnionych Maks. liczba zadań synchr. folderów udostępnionych - 32 Maks. liczba jednoczesnych połączeń protokołu CIFS/AFP/FTP Integracja listy kontroli dostępu systemu Windows (ACL) Uwierzytelnienie NFS Kerberos Centrum logów Liczba zdarzeń Syslog na sekundę Wirtualizacja:VMware vsphere 5 with VAAI, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Citrix Ready Minimalna specyfikacja sprzętowa macierzy: Model CPU - INTEL Xeon 3.3GHz Quad Core Częstotliwość procesora - Czterordzeniowy 3.3 GHz Mechanizm szyfrowania sprzętowego (AES-NI) Pamięć systemowa - 8 GB DDR3 ECC Całkowita liczba gniazd pamięci - 4 Maks. rozmiar pamięci 32 GB (8 GB X 4) Kieszeń/kieszenie na dyski - 12 Maks. liczba kieszeni na dyski z jednostką rozszerzającą - 36 Inne: Urządzenie musi posiadać oznakowanie oraz certyfikat CE - kopię certyfikatu należy dołączyć do oferty Dostarczone urządzenie musi być fabrycznie nowe i pochodzić z bieżącej produkcji (rok 2014/2015) Dyski Twarde Dyski Twarde do macierzy o minimalnych parametrach: Dysk do pracy ciągłej 24/7 Wielkość dysku 4TB Prędkość obrotowa IntelliPower Pamięć cache 64MB Interfrejs SATA III (6 Gb/s) Bezawaryjna ilość pracy w godzinach wg deklaracji producenta Gwarancja na dysk - minimum 3 lat Cykle uruchamiania/parkowania głowicy - min Dostarczone dyski muszą być fabrycznie nowe i pochodzić z bieżącej produkcji (rok 2014/2015)

16 DZIAŁ ST-T 01 System sieci strukturalnej i urządzenia aktywne 16 Klimatyzator klimatyzator tupu SPLIT o mocy chłodniczej ok. 5kW. Klimatyzator powinien być przeznaczony do zastosowań profesjonalnych, dedykowany do pracy ciągłej, również w okresie zimowym. (miejsce posadowienia skraplacza uzgodnić z administratorem budynku proponowana lokalizacja w pomieszczeniu gdzie znajduje się GPD). Przewidziano klimatyzator ścienny ASYG - LFCA (5,2-8,0kW) ~230V 50Hz 2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowych Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: - są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST, - są właściwie oznakowane i opakowane, - spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, - producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatów również karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów, - dostawa kabli o izolacji, powłoce lub osłonie z tworzyw sztucznych powinna odbywać się przy temperaturze wyższej niż -15 C, natomiast bębny z nawiniętym kablem nie mogą być zrzucane i przewracane na ich tarcze. Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych wyrobów i materiałów nieznanego pochodzenia Warunki przechowywania materiałów do montażu instalacji Wszystkie materiały powinny być pakowane, przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. Kable należy przechowywać zgodnie z instrukcją producenta, w zależności od typu kabla. Pozostały sprzęt i osprzęt podstawowy i pomocniczy należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych itp. Szczególnie należy chronić przed wpływami atmosferycznym oraz zawilgoceniem. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem. 3. SPRZĘT 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takiego sprzętu, który jest niezbędny dla wykonania robót. Typ sprzętu i zasady jego użytkowania na placu budowy powinny być uzgodnione z Zamawiającym i z Użytkownikiem obiektu. Stosowanie sprzętu powinno się odbywać z zachowaniem przepisów BHP obowiązujących przy użytkowaniu,

17 DZIAŁ ST-T 01 System sieci strukturalnej i urządzenia aktywne 17 konserwacji i przechowywaniu sprzętu. Sprzęt powinien być obsługiwany wyłącznie przez osoby uprawnione do jego użycia. Przechowywanie sprzętu należy wykonać zgodnie z wytycznymi producentów (DTR, instrukcje eksploatacyjne itp.). Miejsce i sposób przechowywania należy uzgodnić z Użytkownikiem obiektu. W czasie przechowywania sprzęt powinien być zabezpieczony przed uszkodzeniem mechanicznym, przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych i przed użyciem przez osoby do tego nie uprawnione Stosowany sprzęt Prace można wykonywać przy pomocy wszelkiego sprzętu wynikającego z doświadczeń wykonawcy i dopuszczonego przez Przedstawiciela Zamawiającego. 4. TRANSPORT 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonanych. Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST Transport materiałów Materiały bezwzględnie należy przewozić w opakowaniach fabrycznych na paletach, w sposób uniemożliwiający ich zniszczenie. Podczas transportu na budowę oraz ze składu przyobiektowego na budowę należy zachować ostrożność aby nie uszkodzić materiałów do montażu. Minimalne temperatury wykonywania transportu ze względu na możliwość uszkodzenia izolacji, wynoszą dla kabli nawiniętych na bębny: 15 C oraz 5 C dla zwiniętych w "ósemkę" odcinków. Wszelkie elementy konstrukcyjne należy przewozić zgodnie z instrukcjami i zaleceniami producenta zarówno elementy stalowe jak żelbetowe. Stosować dodatkowe opakowania np. bębny w przypadku możliwości uszkodzeń transportowych. Bębny z kablami muszą być w czasie transportu zabezpieczone przed przesuwaniem się. W żadnym przypadku nie należy dopuścić do uderzania w zwoje kabla tarczą sąsiedniego bębna. Bębny z kablami można transportować tylko w pozycji stojącej na tarczach. 5. WYKONANIE ROBÓT 5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją techniczną i umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót. Roboty winny być wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego. Dokumentacja powinna składać się z: projektu budowlanego wykonawczego Układanie kabli Zakres robót obejmuje: - przemieszczenie w strefie montażowej, - złożenie na miejscu montażu wg projektu, - wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montażu osprzętu,

18 DZIAŁ ST-T 01 System sieci strukturalnej i urządzenia aktywne 18 - roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: kucie bruzd w podłożu, przekucia ścian i stropów, osadzenie przepustów, zdejmowanie przykryć kanałów instalacyjnych, wykonanie ślepych otworów poprzez podkucie we wnęce albo kucie ręczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworów w sufitach, ścianach lub podłożach, - osadzenie kołków osadczych plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub wsporników, konsoli, wieszaków wraz z zabetonowaniem, - montaż na gotowym podłożu elementów osprzętu instalacyjnego do montażu kabli i przewodów - układanie (montaż) kabli i przewodów zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia, - oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi, w przypadku braku takich wytycznych), - roboty o charakterze ogólnobudowlanym po montażu kabli i przewodów jak: zaprawianie bruzd, naprawa ścian i stropów po przekuciach i osadzeniu przepustów, montaż przykryć kanałów instalacyjnych, - przeprowadzenie odpowiednich prób i badań. Przy trasowaniu ciągów instalacyjnych należy dążyć do jak najmniejszej liczby skrzyżowań i zbliżeń z ciągami instalacji elektroenergetycznych i innymi instalacjami, jak siecią wodociągową i kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, kanałami wentylacyjnymi itp. Dopuszczalne odległości przy skrzyżowaniach i zbliżeniach instalacji teletechnicznych z innymi instalacjami podane są w normach branżowych. W kanałach korytkach i listwach poziomych dopuszcza się luźne układanie kabli i przewodów wielożyłowych. Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcje budynku oraz zapewniając bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji i remontów. Wskazane jest, aby trasa przebiegała w liniach poziomych i pionowych. Na każdym kablu, gnieździe użytkownika i gnieździe w panelu rozdzielczym będzie umieszczona etykieta z numeracją. Ten sam numer należy umieścić na panelu oraz na gnieździe użytkownika, dla przebiegów poziomych. Dla przebiegów pionowych ten sam numer zostanie umieszczony na kablu w szachcie w celu lepszej identyfikacji przewodów na drabinkach kablowych Montaż urządzeń System okablowania strukturalnego w części opartej na miedzi powinien spełniać wymagania klasy EA wg normy PN-EN :2009 zarówno w odniesieniu do zastosowanych poszczególnych komponentów (kategoria 6A) jak i do całości systemu rozpatrywanego jako Channel i Permanent Link (rozumianych zgodnie z definicją ww. norm).

19 DZIAŁ ST-T 01 System sieci strukturalnej i urządzenia aktywne 19 Cały system okablowania strukturalnego musi zostać objęty 25-letnią gwarancją niezawodności dla łącza permanent link reasekurowaną przez producenta systemu okablowania. Stosowne certyfikaty i dokumenty gwarancyjne powinny być przekazane w terminie realizacji zamówienia. Montaż szaf Zakres robót obejmuje: - przemieszczenie w strefie montażowej, - rozpakowanie, - ustawienie na miejscu montażu wg projektu, - wyznaczenie miejsca zainstalowania, - trasowanie, - Montaż wraz z regulacją mechaniczną elementów domontowanych na czas mocowania (drzwiczki, klamki, zamki, pokrywy), - podłączenie uziemienia, - sprawdzenie prawidłowości usytuowania w pomieszczeniu, w szczególności zachowania minimalnych szerokości przejść i dróg ewakuacyjnych, - sprawdzenie prawidłowości działania po zamontowaniu, - przeprowadzenie prób i badań. Przy podłączaniu urządzenia do instalacji elektrycznej należy pamiętać aby wszystkie kable odpływowe wyposażyć w szyldy z adresami, warunek ten jest szczególnie ważny przy dużej ilości kabli odpływowych. Montaż instalacji Montaż instalacji powinien być wykonany przez wykwalifikowany personel z zastosowaniem właściwych materiałów. Przed montażem listew kablowych wykonać trasowanie uwzględniając konstrukcję budynku oraz bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa powinna być prosta umożliwiająca konserwację i rozbudowę. Trasy powinny być prowadzone w liniach poziomych i pionowych. Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji oraz sprzęt i osprzęt instalacyjny, powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniając warunki lokalne i technologiczne. Połączenia między przewodami oraz między przewodami i innym wyposażeniem powinny być wykonane w taki sposób, aby był zapewniony bezpieczny i pewny styk. Instalacja teletechniczna powinna być wykonana tak, aby nie występowało wzajemne szkodliwe oddziaływanie między tą instalacją a innymi instalacjami elektrycznymi stanowiącymi wyposażenie obiektu. Wszystkie elementy wyposażenia powinny być dobrane tak, aby były zabezpieczone przed wszelkimi oddziaływaniami oraz warunkami otoczenia i środowiska, na które mogą być narażone. Przewody instalacji teletechnicznej należy układać natynkowo w listwach korytach i rurkach instalacyjnych. Montaż gniazd Moduły RJ45 powinny być montowane w gniazdach na tej samej wysokości co gniazda elektryczne. Osprzęt należy wykonać w tym samym standardzie co osprzęt gniazd elektrycznych. 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót Ogólne zasady kontroli jakości Robót określi inspektor nadzoru lub przedstawiciel inwestora.

20 DZIAŁ ST-T 01 System sieci strukturalnej i urządzenia aktywne Szczegółowe wymogi oraz zakres badań pomontażowych Przedmiotem kontroli powinno być sprawdzenie wykonywania robót w zakresie ich zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i instrukcjami Przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną przez niniejszej specyfikacji i zaakceptowaną przez Przedstawiciela Zamawiającego. Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót przy budowie instalacji teletechnicznych wewnątrz budynków. Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania Przedstawicielowi Zamawiającemu zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową, ST. Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w specyfikacjach, mogą być przez Przedstawiciela Zamawiającego dopuszczone do użycia bez badań. Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Przedstawiciela Zamawiającego o rodzaju i terminie badań. Po wykonaniu badań, Wykonawca przedstawia na piśmie wynik badań do akceptacji Przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca powiadamia pisemnie Przedstawiciela Zamawiającego o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować dopiero po stwierdzeniu przez Przedstawiciela Zamawiającego osiągnięcia założonej jakości wykonanej roboty. Po zakończeniu prac montażowych i po spełnieniu wszystkich wymaganych warunków Wykonawca powinien uruchomić instalację oraz wykonać próby, pomiary i prace wykończeniowe. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te próby i sporządzić sprawozdania zgodnie z wymogami i normami polskimi obowiązującymi w tym zakresie Zakres kontroli jakości Kontrola jakości wykonanych instalacji powinna obejmować: - zgodność zastosowanych do wykonania instalacji urządzeń, aparatów i materiałów z dokumentacją techniczną, normami i certyfikatami. - poprawność wykonania przejść przewodów przez stropy i ściany - prawidłowość wykonania połączeń przewodów - ciągłość przewodów i kabli - rezystancji żył kablowych oraz rezystancji izolacji przewodów i kabli - próbę działania wykonanych instalacji - poprawność podłączenia aparatów i urządzeń - spełnienia dodatkowych zaleceń projektanta lub Przedstawiciela Zamawiającego, wprowadzonych do dokumentacji technicznej. W szczególności należy wykonać pomiar okablowania miedzianego aby potwierdzić wymagania dla instalacji i osprzętu kategorii 6A oraz łączy klasy EA, oraz dla okablowania światłowodowego aby klasa włókna światłowodowego wynosiła OS1 a klasa łącza optycznego wynosiła OF500. W przypadku, gdy wynik, którejkolwiek próby jest niezgodny z normą, to próbę należy powtórzyć po uprzednim usunięciu przyczyny niezgodności. Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokóły z przeprowadzonych badań zgodnie z wymogami zawartymi w odnośnej normie (zestaw badań zawiera pkt. 10.1).

Bielsko-Biała kwiecień 2010 2 SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 3 1.1.Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego... 3 1.2.Przedmiot ST... 3 1.3.Zakres stosowania ST... 3 1.4.Przedmiot i zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE

INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI CHOCZEWO GMINA CHOCZEWO INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE (Kod CPV 45315100-9) LINIE

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE

INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE IVa. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE Opis techniczny projektu 1. Dane ogólne 1.1 Przedmiot opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Podstawa opracowania * Instalacja pożarowa SAP * Instalacja

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ ZNAK EZP/5601/2013 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Rozbudowa i modernizacja sieci LAN, modernizacja serwerowni oraz dostawa sprzętu komputerowego w projekcie: Rozbudowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo

OKABLOWANIE STRUKTURALNE, ZASILANIE DEDYKOWANE, TELEWIZJA DOZOROWA, SYSTEM PRZYZYWOWY, SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU. Projektant: Podpis: Podpis:

OKABLOWANIE STRUKTURALNE, ZASILANIE DEDYKOWANE, TELEWIZJA DOZOROWA, SYSTEM PRZYZYWOWY, SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU. Projektant: Podpis: Podpis: Tytuł: Projekt na modernizację sieci logicznej, elektrycznej, alarmowej i przeciwpożarowej Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego SPZOZ w Stalowej Woli Branża: OKABLOWANIE STRUKTURALNE, ZASILANIE DEDYKOWANE,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT ADRES Kraków, ul. Gołębia 20 INWESTOR Zespół budynków Instytutu Polonistyki UJ OBIEKT WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

SANITARNA WENTYLACJA MECHANICZNA OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę istniejących pomieszczeń Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, budynek

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt:

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt: PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt: Inwestor: BUDOWA SZKOLNEJ SALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM PUBLICZNYM W NOWYCH ZDUNACH WRAZ Z BUDOWĄ ZBIORNIKA NA ŚCIEKI BYTOWE ORAZ PRZEBUDOWĄ NAPOWIETRZNEJ

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlano-Wykonawczy Wymiana instalacji elektrycznych teletechnicznych w budynku nr 63 na terenie Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie

Projekt Budowlano-Wykonawczy Wymiana instalacji elektrycznych teletechnicznych w budynku nr 63 na terenie Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie 1 / 14 1. SPIS ZAWARTOŚCI 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 4. Opis techniczny okablowanie strukturalne 5. Spis rysunków Plan zewnętrznych instalacji teletechnicznych

Bardziej szczegółowo

,,Internet w twoim zasięgu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Turośń Kościelna w województwie podlaskim

,,Internet w twoim zasięgu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Turośń Kościelna w województwie podlaskim PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY,,Internet w twoim zasięgu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Turośń Kościelna w województwie podlaskim Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE

INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE 1 SPIS TREŚCI Spis treści... 2 Spis rysunków... 3 Dane wyjściowe do projektowania... 4 Opis techniczny... 6 1.0 Okablowanie strukturalne część pasywna... 6 2.0 Okablowanie Strukturalne

Bardziej szczegółowo

1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania...

1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania... 1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania... 5 2. INSTALACJE SILNOPRĄDOWE... 6 2.1. Zasilanie budynku w energię

Bardziej szczegółowo

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 6039630 ; 6039632 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

Powiat Kielecki, 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3

Powiat Kielecki, 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3 Jednostka projektowania: T e a m s. c. Egzemplarz www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl 1 Symbol projektu: 10.1220.06 Faza

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT SPORTU NIP 525-000-89-04 REGON 000786093. SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwaną, dalej także SIWZ. na:

INSTYTUT SPORTU NIP 525-000-89-04 REGON 000786093. SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwaną, dalej także SIWZ. na: INSTYTUT SPORTU 01 982 Warszawa, ul. Trylogii 2/16 Dyrektor Instytutu Bartosz Krawczyński tel.: (0-22) 569-99-99 www.insp.waw.pl, e-mail: przetargi@insp.waw.pl NIP 525-000-89-04 REGON 000786093 W dniu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Instalacja sieci LAN i zasilania odbiorników komputerowych uzupełnienie.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Instalacja sieci LAN i zasilania odbiorników komputerowych uzupełnienie. załącznik nr 5 do siwz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Instalacja sieci LAN i zasilania odbiorników komputerowych uzupełnienie. I. Zakres prac w ramach zamówienia Wykonanie instalacji

Bardziej szczegółowo

BranŜa Imię i nazwisko Numer uprawnień Data Podpis

BranŜa Imię i nazwisko Numer uprawnień Data Podpis Jednostka projektowania: Team s.c. www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl 1 Egzemplarz Symbol projektu: 11.1220.7 Symbol opracowania:

Bardziej szczegółowo

Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń

Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń Program funkcjonalno-użytkowy dla projektu: Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy Załącznik nr. 1 do SIWZ Internet dla mieszkańców Gminy Bolimów przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Dotyczy: Projekt: POIG.08.03.00-10316/13 Program funkcjonalno-użytkowy Postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

2. Serwerownia - Wydzielone pomieszczenie będące miejscem eksploatacji serwerów systemu informatycznego wraz z urządzeniami pomocniczymi,

2. Serwerownia - Wydzielone pomieszczenie będące miejscem eksploatacji serwerów systemu informatycznego wraz z urządzeniami pomocniczymi, SŁOWNICZEK 1. Ośrodek Informatyczny - Zespół pomieszczeń będący wydzieloną strefą kontroli dostępu i przeciwpożarową, stanowiący siedzibę Oddziału Informatycznego Sądu Okręgowego w Lublinie, 2. Serwerownia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa Załącznik nr 1 do SIWZ stanowiący jednocześnie załącznik nr 1 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa 1. Nazwa zamówienia: Dostawa i modernizacja wybranych elementów infrastruktury nowej siedziby

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Kody CPV: 45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA ST-09.4 - AKPiA Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45314320-0 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Warunki gwarancji i wsparcia technicznego dla sprzętu i oprogramowania sieciowego.

Warunki gwarancji i wsparcia technicznego dla sprzętu i oprogramowania sieciowego. Wymagania ogólne dla urządzeń i oprogramowania. Całość sprzętu musi być nowa (wyprodukowana nie wcześniej niż 3 miesięcy przed dostawą), nieużywana we wcześniejszych projektach; Całość sprzętu musi być

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ, SYSTEMU ODDYMIANIA GRAWITACYJNEGO DWÓCH KLATEK SCHODOWYCH SZPITALA SANATORYJNEGO W GOCZAŁKOWICACH ZROJU

Bardziej szczegółowo

Zadanie : Wybudowanie infrastruktury technicznej - Program Funkcjonalno-Użytkowy

Zadanie : Wybudowanie infrastruktury technicznej - Program Funkcjonalno-Użytkowy Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zamówienia związanego z realizacją projektu w ramach działania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA generalny projektant: ATΞLIΞR XXI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA SZCZECIN 13.11.2012 KRZYSZTOF KALERT 7 1 6 7 0 S Z C Z E C I N UL. PRZYJACIÓŁ ŻOŁNIERZA 80/3 N I P 8 5 1 1 1 9 2 1 0 5 TEL / FAX 0-048 9 1 4

Bardziej szczegółowo

Spis treści PROJEKT WYKONAWCZY MAŁA MODERNIZACJA STADIONU GÓRNIKA ZABRZE ZABRZE, 2010. Strona 1 SPIS TREŚCI... 1 I WSTĘP... 2

Spis treści PROJEKT WYKONAWCZY MAŁA MODERNIZACJA STADIONU GÓRNIKA ZABRZE ZABRZE, 2010. Strona 1 SPIS TREŚCI... 1 I WSTĘP... 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 1 I WSTĘP... 2 1 NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO... 2 2 PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3 KARTA UZGODNIEŃ BRANŻOWYCH... 2 II CZĘŚĆ OPISOWA... 3 1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 3 2 ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Internecik też dla dzieci Etap V

Internecik też dla dzieci Etap V PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY W zakresie realizacji zadań inwestycyjnych w ramach projektu pn. Internecik też dla dzieci Etap V Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 324 18000-6

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA System Oddymiania

SPECYFIKACJA TECHNICZNA System Oddymiania Instalacje Teletechniczne System Oddymiania SPECYFIKACJA TECHNICZNA System Oddymiania 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo