Pytanie 1 Odpowiedź:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pytanie 1 Odpowiedź:"

Transkrypt

1 r. dotyczy: postępowania nr 8/PN/DEG/AS/2015 na wprowadzenie nowoczesnego systemu informatycznego oraz e-usług w SPZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku celem podniesienia jakości i dostępności usług medycznych Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz.U poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający udostępnia treść zapytań odnośnie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami: Pytania z dnia r. Pytanie 1 Załącznik nr 1 do SIWZ OPZ, Punkt 7 Oprogramowanie Część Biała, str. 88 Zamawiający wymaga: - Interfejs użytkownika jest dostępny z poziomu przeglądarki internetowej i nie wymaga instalowania żadnego oprogramowania na stacjach klienckich. Na dzień złożenia musi być dostęp do aplikacji przez WWW, co najmniej, w zakresie obsługi izby przyjęć, oddziału i zleceń, rejestracji gabinetu lekarskiego pracowni diagnostycznej oraz apteki i apteczek oddziałowych, rozliczeń z NFZ wraz z gruperem JGP. - System musi umożliwić pracę z poziomu przeglądarek Zamawiający w w/w wymaganiu w sposób jednoznaczny określił interfejs użytkownika zamawianego oprogramowania, wskazując na konieczność dostawy wybranej grupy modułów w oparciu o interfejs użytkownika w postaci przeglądarki internetowej. Zatem wymogu zaoferowania oprogramowania we wskazanej konkretnie technologii nie można uzasadniać rzeczywistymi potrzebami Projektu. Gdyby tak bowiem było, to wymóg ten dotyczyłby całości oferowanego rozwiązania, a nie niektórych tylko jego modułów (elementów). Ponadto wskazanie na jedną z technologii bez dopuszczenia rozwiązań wykonanych w technologii drugiej zawsze stanowi ograniczenie konkurencji. System informatyczny może zapewniać pełną funkcjonalność bez potrzeby stosowania przeglądarek internetowych na skutek zastosowania rozwiązań desktop owych. Te same funkcjonalności systemu mogą być osiągnięte zarówno w rozwiązaniach desktop owych, jak i przeglądarkowych. Interfejs danego systemu nie decyduje o jego przydatności, funkcjonalnościach, jakości. Ograniczenie możliwości zaoferowania systemów wyłącznie o interfejsie opartym o rozwiązania przeglądarkowe i wprowadzenie zakazu zaoferowania rozwiązań desktop owych w sposób istotny ogranicza konkurencję w niniejszym postępowaniu. Jak wyżej wskazano nie przemawiają za tym rzeczywiste potrzeby Projektu albowiem wymóg stosowania interfejsu przeglądarkowego nie dotyczy całości oferowanego oprogramowania, lecz wyłącznie niektórych jego elementów. Czy zatem Zamawiający dopuści zaoferowanie rozwiązań posiadających interfejs użytkownika oparty o architekturę klient-serwer desktop w zakresie obsługi izby przyjęć, oddziału i zleceń, rejestracji gabinetu lekarskiego, pracowni diagnostycznej oraz apteki i apteczek oddziałowych, rozliczeń z NFZ wraz z gruperem JGP? Preferowanym przez Zamawiającego jest interfejs użytkownika dostępny z poziomu przeglądarki internetowej. Dla wykonawców, którzy na dzień składania ofert nie dysponują takim rozwiązaniem dopuszcza się zaoferowanie i wdrożenie rozwiązania desktopowego z zastrzeżeniem, że w wypadku pojawienia się w ofercie wykonawcy rozwiązania preferowanego przez Zamawiającego w ciągu 12 miesięcy od wdrożenia Wykonawca bezpłatnie wymieni i wdroży system przeglądarkowy we wszystkich dostępnych modułach. 1/80

2 Pytanie 2 Załącznik nr 1 do SIWZ OPZ, Punkt 8 - Oprogramowanie część szara, str. 143 Zamawiający wymaga: - System musi umożliwić pracę z poziomu przeglądarek, Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rozwiązań posiadających interfejs użytkownika oparty o architekturę klient-serwer desktop w zakresie części szarej? Preferowanym przez Zamawiającego jest interfejs użytkownika dostępny z poziomu przeglądarki internetowej. Dla wykonawców, którzy na dzień składania ofert nie dysponują takim rozwiązaniem dopuszcza się zaoferowanie i wdrożenie rozwiązania desktopowego z zastrzeżeniem, że w wypadku pojawienia się w ofercie wykonawcy rozwiązania preferowanego przez Zamawiającego w ciągu 12 miesięcy od wdrożenia Wykonawca bezpłatnie wymieni i wdroży system przeglądarkowy we wszystkich dostępnych modułach. Pytania z dnia r. Pytanie 3: Prosimy o informację w jakim czasie od podpisania umowy Zamawiający udostępni miejsce realizacji inwestycji? Zamawiający udostępni miejsce realizacji inwestycji w ciągu trzech dni roboczych od podpisania umowy. Wykonawca jest zobowiązany w tym czasie do przejęcia miejsca realizacji inwestycji. Pytanie 4: M.in. w Umowie (Zał. nr 7 do Oferty) znajduje się zapis: Wykonawca jest producentem oprogramowania/autoryzowanym dystrybutorem oprogramowania aplikacyjnego, posiadającym uprawnienia do świadczenia bezpośredniego serwisu, usuwania awarii, aktualizacji i jest jedyną stroną odpowiedzialną za funkcjonowanie systemu czy zapis ten dotyczy tyko oprogramowania część biała, część szara i e-usługi? Tak. Zapis ten dotyczy oprogramowania części białej, szarej i e-usług Pytanie 5: W Umowie (Zał. nr 7 do Oferty) znajduje się zapis: Przedmiot Umowy posiada pięcioletnie wsparcie producenta w zakresie zgłaszania problemów technicznych oraz dostępu do poprawek i uaktualnień systemu. W okresie wsparcia Zamawiający ma prawo do bezpłatnej aktualizacji do najnowszej wersji produktów, jeżeli zostaną one opublikowane przez producenta - Jakich systemów dotyczy ten zapis i czy jest on równoznaczny z udzieleniem 5-letniej gwarancji na te systemy? Postanowienie zostało usunięte. Pytanie 6: W Umowie (Zał. nr 7 do Oferty) znajduje się zapis: Przedmiot Umowy posiada pięcioletnie wsparcie producenta w zakresie zgłaszania problemów technicznych oraz dostępu do poprawek i uaktualnień systemu. W okresie wsparcia Zamawiający ma prawo do bezpłatnej aktualizacji do najnowszej wersji produktów, jeżeli zostaną one opublikowane przez producenta - Czy Zamawiający poprzez ten zapis wymaga dostarczenia płatnej asysty technicznej producenta (zapewniającej m.in. dostęp do uaktualnień systemu) do oprogramowania bazodanowego na okres 5 lat? Postanowienie zostało usunięte. Pytanie 7: W Umowie (Zał. nr 7 do Oferty) znajduje się zapis: Przedmiot Umowy posiada pięcioletnie wsparcie producenta w zakresie zgłaszania problemów technicznych oraz dostępu do poprawek i uaktualnień systemu. W okresie wsparcia Zamawiający ma prawo do bezpłatnej aktualizacji do najnowszej wersji 2/80

3 produktów, jeżeli zostaną one opublikowane przez producenta - Czy Zamawiający poprzez ten zapis wymaga dostarczenia płatnej gwarancji aktualizacji wersji producenta (w przypadku oprogramowania Microsoft jest to tzw. Software Assurance) do systemu operacyjnego na okres 5 lat? Postanowienie zostało usunięte. Pytanie 8: W opisie Systemu Operacyjnego (Zał. nr 1 do SIWZ - OPZ do SIWZ) znajduje się wymaganie: Zaoferowany system musi być objęty wsparciem producenta przez co najmniej okres 36 miesięcy - Czy Zamawiający poprzez ten zapis wymaga dostarczenia płatnej gwarancji aktualizacji wersji producenta (w przypadku oprogramowania Microsoft jest to tzw. Software Assurance) do systemu operacyjnego na okres 3 lat? Nie Zamawiający wymaga jedynie, w wymienionym okresie, bezpłatnej dostępności do aktualizacji zawierających nowe funkcje, najnowsze zabezpieczenia oraz najlepsze sterowniki urządzeń. Pytanie 9: W związku z rozbieżnymi wymaganiami Zamawiającego wskazanymi w pytaniu nr 5 i 6, prosimy o określenie długości okresu wsparcia producenta dla wszystkich systemów i urządzeń. Sprzęt, systemy zarządzania oraz oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych wsparcie producenta 36 miesięcy od zakończenia wdrożenia. Oprogramowanie aplikacyjne ( szare, białe i e-usługi ) wsparcie przez cały okres trwania gwarancji i nadzoru autorskiego. Pytanie 10: W jakich dniach i godzinach Zamawiający dopuszcza prace na terenie szpitala? Prace na terenie szpitala mogą być prowadzone przez całą dobę, za wyjątkiem miejsc przebywania chorych, gdzie dopuszcza się wykonywanie prac w godz. 8:00-20:00. Pytanie 11: W związku z zapisem w Umowie (Zał. nr 7 do Oferty): Wykonawca zobowiązuje się zapewnić. godzin dodatkowych konsultacji, pomocy technicznej zdalnej, na miejscu instalacji lub telefonicznej w zakresie całości zagadnień związanych z wdrażanym systemem - Prosimy o informację, w jakim czasie należy te godziny zapewnić na etapie wdrożeniowym czy powdrożeniowym w trakcie trwania gwarancji? Dodatkowe godziny konsultacji należy zapewnić na etapie wdrożeniowym. Modyfikacji ulegają zapisy SIWZ. Pytanie 12: Czy Zamawiający jest uprawniony do korzystania z licencji Microsoft w wersji GOV (rządowej)? Tak. Zamawiający jest uprawniony do korzystania z licencji Microsoft w wersji Open GOV. Pytanie 13: W związku z rozbieżnymi informacjami w dokumentacji przetargowej prosimy o informację jaki jest termin związania z ofertą? Termin związania z ofertą wynosi 60 dni. Modyfikacji ulegają zapisy SIWZ. 3/80

4 Pytanie 14: Prosimy o informację, czy Zamawiający zapewni pomieszczenia/miejsce dla pracowników dla potrzeb socjalnych oraz gromadzenia materiału instalacyjnego. Jeżeli nie, to konieczne będzie postawienie przez Wykonawcę kontenera budowlanego, co spowoduje podniesienie kosztów realizacji projektu. Tak. Zamawiający zapewni pomieszczenia socjalne dla pracowników Wykonawcy oraz miejsce magazynowe do składowania materiałów i narzędzi. Pytanie 15: W związku z tym, że projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w zakresie działania 2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Prosimy o informację, jaka cześć projektu jest finansowana ze środków własnych a jaka ze środków Unii Europejskiej? Projekt finansowany jest w 85% ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w zakresie działania 2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Pozostała część 15% z kredytu. Nadzór autorski oraz serwis ze środków własnych w terminach określonych w SIWZ i OPZ. Pytanie 16: W związku z tym, że projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w zakresie działania 2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Prosimy o odpowiedź na pytanie czy Zamawiający ma zabezpieczone środki finansowe na wkład własny projektu i w jakiej formie? Odpowiedź została udzielona w pytaniu 15. Pytanie 17: W umowie (Zał. nr 7 do Oferty) znajduje się zapis: W przypadku gdy zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, będzie wnoszone w formie: poręczenia, bankowej lub ubezpieczeniowej gwarancji, Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu tych dokumentów - Prosimy o podanie wytycznych do gwarancji ubezpieczeniowej zabezpieczenia należytego wykonania, aby była ona akceptowalna przez Zamawiającego. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa powinna zawierać następujące informacje: okres, na jaki obowiązuje, kwotę na jaką jest udzielona, stwierdzenie, że gwarancja jest gwarancją bezwarunkową, nieodwołalną, płatną na pierwsze pisemne wezwanie Zamawiającego, nie wymagającą przedstawienia jakichkolwiek dokumentów poza wezwaniem do zapłaty, niezależną od jakiegokolwiek sporu pomiędzy stronami co do zasadności żądań oraz niezależnie od ważności i skuteczności zawartej umowy. Zamawiający dokonał stosownej modyfikacji SIWZ i 14 ust. 3 projektu umowy. Zobowiązanie w ramach Gwarancji jest ważne w sposób następujący: a) Kwota stanowiąca 100% kwoty zabezpieczenia w okresie realizacji zamówienia, z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia - jest ważne do upływu 30 go dnia od dnia podpisania Protokołu odbioru b) Kwota stanowiąca 30% kwoty zabezpieczenia w okresie rękojmi, z tytułu zobowiązań wynikających z rękojmi za wady dotyczące przedmiotu zamówienia - jest ważne do upływu 15 go dnia od dnia upływu okresu rękojmi. Pytanie 18: Czy Zamawiający dopuszcza możliwość cesji wierzytelności? 4/80

5 Tak. Zamawiający dopuszcza możliwość cesji wierzytelności za uprzednią, pisemną zgodą Szpitala w formie pisemnej oraz podmiotu tworzącego w trybie art. 54 ust.5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U j.t ze zm.), ale nie dopuszcza przelewu wierzytelności. Zamawiający dokonał następującej zmiany par. 19 ust.1 : 1. Wykonawca nie może, bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego oraz podmiotu tworzącego zgodnie z art. 54 ust.5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U j.t ze zm.), przenieść praw wynikających z Umowy na osoby trzecie. Pytanie 19: W związku z zapisem w Umowie (Zał. nr 7 do Oferty): Wykonawca oświadcza, że przysługuje mu prawo do rozpowszechniania i udzielania praw licencyjnych do modułów będących przedmiotem Umowy i zobowiązuje się przenieść na Zamawiają aplikacyjnego, posiadającym uprawnienia do świadczenia bezpośredniego serwisu, usuwania awarii, aktualizacji i jest jedyną stroną odpowiedzialną za funkcjonowanie systemu. - Czy zapis ten dotyczy tylko oprogramowania część biała, część szara i e-usługi? Tak Pytanie 20: W związku z zapisem w Umowie (Zał. nr 7 do Oferty): Wykonawca oświadcza i zapewnia, że przedmiot Umowy został wyprodukowany nie dawniej, niż 6 miesięcy przed dostawą, został przetestowany oraz jest sprawny technicznie i niewadliwy oraz nie został przeznaczony przez producenta do wycofania ze sprzedaży lub pozbawiony wsparcia, w tym bieżących aktualizacji oprogramowania - Prosimy o informację, w jaki sposób przetestować dostarczone urządzenia skoro w Umowie par. 3 pkt. 2 wykonawca ma obowiązek dostarczyć urządzenia w nienaruszonych opakowaniach producenta? Zamawiający usuwa zapis: został przetestowany z Projektu umowy stanowiącego zał. nr 7 do Oferty. Pytanie 21: W par. 4 Umowy (Zał. nr 7 do Oferty) wskazane są osoby upoważnione do uzgadniania na bieżąco spraw związanych z realizacją umowy. Czy niniejsze osoby posiadają również uprawnienia do podpisywania protokołów przekazania, protokołów odbiorów częściowych i protokołu końcowego? Projekt powinien być zarządzany wg metody PRINCE2 lub równoważnej. Pytanie 22: W związku z zapisem w Umowie (Zał. nr 7 do Oferty): Po wykonaniu przedmiotu Umowy, Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do końcowego odbioru przedmiotu Umowy. Po stwierdzeniu przez Zamawiającego gotowości przedmiotu umowy do odbioru, Zamawiający wyznacza Wykonawcy termin odbioru końcowego przedmiotu Umowy. Zamawiający dokonuje odbioru przedmiotu Umowy poprzez podpisanie Końcowego Protokołu Odbioru bez zastrzeżeń lub Strony sporządzają protokół rozbieżności. Sporządzenie protokołu rozbieżności nie stanowi podstawy do rozliczenia Umowy i wystawienia faktury VAT za wykonany przedmiot Umowy - w związku z zaplanowanym zakończeniem inwestycji na 30 września 2015 prosimy o informację, z jakim wyprzedzeniem należy zgłosić gotowość do odbioru, aby zakończyć procedury odbiorowe w wyznaczonym terminie? Gotowość do odbioru należy zgłosić na 7 dni roboczych przed planowanym terminem odbioru. Zamawiający dokonał stosowanej zmiany par.6 ust. 9 w tym zakresie. Pytanie 23: 5/80

6 Czy istnieją specjalne procedury/wytyczne co do możliwości wejścia na teren poszczególnych oddziałów (np. udostępnienie kluczy do pomieszczeń objętych inwestycją), które będą miały wpływ na harmonogram realizacji? Nie. Stosowane w szpitalu procedury bezpieczeństwa nie mają znaczącego wpływu na harmonogram realizacji. Od Wykonawcy wymaga się dostarczenia imiennej listy pracowników pracujących na oddziałach V, VI, VII i XVII. Pytanie 24: Prosimy o potwierdzenie, że Warunki Licencyjne opisane w par. 7 Umowy (Zał. nr 7 do Oferty) dotyczą tylko oprogramowania część biała, część szara i e-usługi. Tak. Pytanie 25: Czy Zamawiający posiada kryteria doboru podwykonawców, które maja wpływ na wyrażenie zgody na podwykonawstwo? Jeśli tak, to prosimy o ich podanie. Nie. Zamawiający nie ogranicza wyboru podwykonawców przez Wykonawcę, jednak wykonawca w celu uzyskania zgody musi wykonać obowiązki określone w par. 9 lit. a i b. Pytanie 26: W związku z udzieleniem przez Wykonawcę gwarancji na m.in. prace konfiguracyjne prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zobowiązuje się do niedokonywania zmian w systemach objętych gwarancją. Jeśli Zamawiający nie zobowiąże się do powyższego, prosimy o wyłączenie prac konfiguracyjnych z gwarancji, gdyż Wykonawca nie może odpowiadać za konfigurację, na którą nie ma wpływu. Zamawiający zobowiązuje się do niedokonywania zmian w systemach objętych gwarancją bez uzgodnienia z serwisem Wykonawcy. Zmianie ulegają zapisy projektu umowy. Pytanie 27: Jaki jest czas reakcji Wykonawcy na zgłaszane przez Zamawiającego awarie sprzętu i oprogramowania w okresie gwarancji? Podjęcie działań serwisowych musi nastąpić następnego dnia roboczego godz. 7:00-15:00. Pytanie 28: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów w par. 12 pkt. 1 Umowy (Zał. nr 7 do Oferty): 1. Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości: 0,1 % całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 8 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia w realizacji zadań wskazanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia w stosunku do terminów wynikających z Harmonogramu Realizacji i/lub naruszenia terminu końcowego realizacji przedmiotu Umowy, 5 % całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 8 ust. 1 w razie nienależytego wykonania przedmiotu niniejszej Umowy tzn. takiego, który nie uwzględnia wszystkich wymaganych w Opisie Przedmiotu Zamówienia postanowień lub wymaga wprowadzenia dalszych poprawek, uzupełnień lub nie uzyskało akceptacji Zamawiającego, 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 8 ust. 1, w razie naruszenia zobowiązań w zakresie poufności lub ochrony danych osobowych, 5 % całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 8 ust. 1, w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 0,1 % całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 8 ust. 1, za każdą godzinę opóźnienia w podjęciu naprawy lub wykonania innych zobowiązań w okresie gwarancji i rękojmi lub opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze. 6/80

7 Na następujący: 1. Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości: 0,1 % wartości danego elementu brutto, o którym mowa w 8 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia w realizacji zadań wskazanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia w stosunku do terminów wynikających z Harmonogramu Realizacji i/lub naruszenia terminu końcowego realizacji przedmiotu Umowy, b) 5 % wartości danego elementu brutto, o którym mowa w 8 ust. 1 w razie nienależytego wykonania przedmiotu niniejszej Umowy tzn. takiego, który nie uwzględnia wszystkich wymaganych w Opisie Przedmiotu Zamówienia postanowień lub wymaga wprowadzenia dalszych poprawek, uzupełnień lub nie uzyskało akceptacji Zamawiającego, c) 5% wartości danego elementu brutto, o którym mowa w 8 ust. 1, w razie naruszenia zobowiązań w zakresie poufności lub ochrony danych osobowych, d) 5 % wartości danego elementu brutto, o którym mowa w 8 ust. 1, w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, e) 0,1 % wartości danego elementu brutto, o którym mowa w 8 ust. 1, za każdą godzinę opóźnienia w podjęciu naprawy lub wykonania innych zobowiązań w okresie gwarancji i rękojmi lub opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze.? Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i OPZ. Pytanie 29: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego zapisu Umowy (Zał. nr 7 do Oferty): 0,1 % całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 8 ust. 1, za każdą godzinę opóźnienia w podjęciu naprawy lub wykonania innych zobowiązań w okresie gwarancji i rękojmi lub opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze. Na następujący: 0,1 % wartości danego elementu brutto, o którym mowa w 8 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia w podjęciu naprawy lub wykonania innych zobowiązań w okresie gwarancji i rękojmi lub opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze? Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i OPZ. Pytanie 30: W Umowie (Zał. nr 7 do Oferty) znajduje się zapis: W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części Umowy - W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w niniejszym paragrafie, prosimy o podanie sposobu szacowania wykonanej przez Wykonawcę części Umowy. Dla dostaw: wartość zrealizowanych dostaw sprzętu i oprogramowania systemowego, zarządzającego. Dla usług: % zrealizowanej usługi Dla dostaw oprogramowania aplikacyjnego: wartość zakończonych wdrożeń części szarej, białej i e- usług. Pytanie 31: W Umowie (Zał. nr 7 do Oferty) znajduje się zapis: Licencje powinny umożliwiać Zamawiającemu przekazanie całości lub części systemu do obsługi przez osoby trzecie, w tym w modelu outsourcingu. Jak Zamawiający rozumie model outsourcingu? Zamawiający usuwa z SIWZ i OPZ zapis w tym modelu outsourcingu. 7/80

8 Pytania z dnia r. Pytanie 32: Pytanie do Punkt 7 - Oprogramowanie część biała, Wymagania Ogólne, Architektura i interfejs użytkownika (str. 88): Interfejs użytkownika jest dostępny z poziomu przeglądarki internetowej i nie wymaga instalowania żadnego oprogramowania na stacjach klienckich. Na dzień złożenia musi być dostęp do aplikacji przez WWW, co najmniej, w zakresie obsługi izby przyjęć, oddziału i zleceń, rejestracji gabinetu lekarskiego pracowni diagnostycznej oraz apteki i apteczek oddziałowych, rozliczeń z NFZ wraz z gruperem JGP. Z uwagi na konieczność dostarczenia rozwiązania zautomatyzowanego przyjęcia towarów (skaner towarowy) oraz ich oznaczania, składowania i innej gospodarki aplikacje związane z takim rozwiązaniem powinny mieć architekturę desktopową (standalone). Oparcie rozwiązania o przeglądarki spowoduje komplikacje w zakresie urządzeń specjalistycznych, ponieważ wymagać będą stosowania mechanizmów firm trzecich np. JAVA, Activex, które będą wymagały od Zamawiającego konieczności utrzymania takich rozwiązań, co spowoduje generowanie dodatkowych kosztów. Czy w związku z tym Zamawiający dopuści inną niż przeglądarkowa architekturę dla modułu Apteka Szpitalna i Apteczka Oddziałowa? Preferowanym przez Zamawiającego jest interfejs użytkownika dostępny z poziomu przeglądarki internetowej. Dla wykonawców, którzy na dzień składania ofert nie dysponują takim rozwiązaniem dopuszcza się zaoferowanie i wdrożenie rozwiązania desktopowego z zastrzeżeniem, że w wypadku pojawienia się w ofercie wykonawcy rozwiązania preferowanego przez Zamawiającego w ciągu 12 miesięcy od wdrożenia Wykonawca bezpłatnie wymieni i wdroży system przeglądarkowy we wszystkich dostępnych modułach. Pytanie 33: Pytanie do Punkt 7 - Oprogramowanie część biała, Wymagania Ogólne, Baza danych (str. 88). Wszystkie moduły systemu działają w oparciu o jeden motor bazy danych. System, co najmniej w zakresie aplikacji RCH, apteki centralnej, apteczki oddziałowej, lecznictwa otwartego i rozliczeń NFZ powinien pracować w oparciu o tę samą bazę danych, przez co należy rozumieć tę samą instancję bazy danych, te same tabele. Niedopuszczalne jest przekazywanie i dublowanie danych w zakresie w/w systemów. Z uwagi na konieczność dostarczenia rozwiązania zautomatyzowanego przyjęcia towarów (skaner towarowy) oraz ich oznaczania i składowania nie jest możliwe dostarczenie rozwiązania bazującego na jednym silniku bazy danych, ponieważ producent rozwiązania aptecznego dostarcza system wraz z urządzeniami, oparty o własną technologię bazodanową. Późniejszy obrót lekami pomiędzy apteką i apteczkami jest również nadzorowany przez te urządzenia. Siłą rzeczy warunek określony przez Zamawiającego spowoduje albo brak spełnienia warunku odnoszącego się do skanera albo dostarczenie skanera, który nie będzie zapewniał prawidłowej automatyzacji przetwarzania dokumentów dostawy i kontroli dostawy towarów. Czy wobec tego Zamawiający dopuści zastosowanie bazy danych, w której przechowywane będą dane dotyczące rozliczenia zużycia leków część szara powiązanej z bazą danych części białej. Wymiana danych pomiędzy modułami będzie ograniczona do niezbędnego minimum i będzie wykonana w architekturze SOA co zapewni integralność i spójność obu baz. Obejmować będzie jedynie informacje związane z gospodarką lekową oraz pacjentami. Zamawiający dopuszcza pracę modułu Apteka, Apteczki Oddziałowej i Laboratorium w oparciu o inny motor bazy danych. Pytanie 34: Pytanie do Punkt 7 - Oprogramowanie część biała, Zlecenia, Zlecanie leków (str. 116) System musi pozwalać na wyróżnianie kolorem zleceń leków zlecanych z innych magazynów Czy Zamawiający ma na myśli zlecenie leków pochodzących z magazynów innych niż magazyn oddziału, na którym znajduje się pacjent? 8/80

9 Tak. Pytanie 35: Pytanie do Punkt 7 - Oprogramowanie część biała, Zlecenia, Zlecanie leków (str. 116). Podczas zlecenia leków system powinien umożliwiać: podgląd karty leków Czy Zamawiający ma na myśli wyświetlenie szczegółowej informacji o leku? Podczas zlecenia leków system musi umożliwiać podgląd karty zlecania leków przez lekarza. Pytanie 36: Pytanie do Punkt 7 - Oprogramowanie część biała, Zlecenia, Zlecanie leków (str. 116). Musi istnieć możliwość zlecania leków: pomp infuzyjnych Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie tej funkcjonalności, jako oznaczenie sposobu podania leku obok takich sposobów jak podanie doustne, dożylne itp.? Tak. Jednakże zlecenia pomp infuzyjnych muszą zawierać informacje o składzie mieszanki, czasie podawania i przepływności. Pytanie 37: Pytanie do Punkt 7 - Oprogramowanie część biała, Apteka Szpitalna i Apteczka Oddziałowa (str. 118). Automatyczne sprawdzanie i weryfikowanie faktycznej zawartości dostawy z dokumentem elektronicznym (wz, faktura). Jak Zamawiający rozumie opis wymagania zawarty w części: Apteka Szpitalna i Apteczka Oddziałowa str 118 opisu: Automatyczne sprawdzanie i weryfikowanie faktycznej zawartości dostawy z dokumentem elektronicznym (wz, faktura), czy przez automatyzacje należy rozumieć interfejs aplikacji pozwalający na wpisywanie danych z pudełek opakowań lekowych i automatyczne ich parsowanie z dokumentami dostawy, czy też chodzi o automatyzację procesu całego od automatycznego przeczytania przez urządzenie pudełka i przetworzenie jego oznaczeń w systemie typu OCR, rozpoznającym obraz ( zamiana napisów z pudełka na tekst alfanumeryczny) i następnie samoczynne automatyczne dopasowanie do pozycji na WZ z jednoczesnym automatycznym generowaniem dokumentów potwierdzających dostawę - w tym w postaci korekt. Zamawiający wymaga automatyzacji całego procesu od automatycznego przeczytania przez urządzenie pudełka i przetworzenie jego oznaczeń w systemie typu OCR, rozpoznającym obraz ( zamiana napisów z pudełka na tekst alfanumeryczny) i następnie samoczynne automatyczne dopasowanie do pozycji na WZ z jednoczesnym automatycznym generowaniem dokumentów potwierdzających dostawę - w tym w postaci korekt. Zamawiający wymaga jedynie w/w funkcjonalności oprogramowania. Zamawiający wymaga dostawy skanera towarowego o następujących parametrach: - odczytuje kody kreskowe w formacie EAN 128 i EAN 13 - służy do weryfikacji zgodności numeru serii i daty ważności leków z dokumentami dostawy (przetwarza odczytane dane na postać alfanumeryczną niezbędną do automatycznego procesu weryfikacji) - ze względu na złożoność odczytu danych, które mogą być umieszczane również w formie wytłoczonej na różnej teksturze (w tym na materiałach odblaskowych) w urządzeniu muszą być zaimplementowane rozwiązania pozwalające poprawnie dekodować takie informacje Pytanie 38: Pytanie do Punkt 7 - Oprogramowanie część biała, Apteka Szpitalna i Apteczka Oddziałowa (str. 118). Zautomatyzowane odczytywanie kodów EAN, numerów seryjnych i dat ważności np. za pomocą skanera. Co oznacza określenie użyte na str. 118 cyt.: Zautomatyzowane odczytywanie kodów EAN, numerów seryjnych i dat ważności np. za pomocą skanera. Czy Zamawiający ma na myśli 9/80

10 urządzenie skanujące zarówno kod kreskowy EAN jak również skanujące napisy takie jak nr serii i termin ważności? Tak. Pytanie 39: Pytanie do Punkt 7 - Oprogramowanie część biała, Apteka Szpitalna i Apteczka Oddziałowa (str. 118) W dokumencie produkcji leku recepturowego musi być możliwość podglądu składników leku o sporządzanie roztworów spirytusowych, o import docelowy zakładowy i indywidualny o zwrot z oddziałów z aktualizacją stanów apteczki, o dary Czy Zamawiający ma na myśli podgląd składników leków dla leków recepturowych na bazie roztworów spirytusowych, leków recepturowych z importu docelowego zakładowego i indywidualnego, leków recepturowych zwróconych z oddziałów i leków recepturowych pochodzących z darów? Tak. Pytanie 40: Pytanie do Punkt 7 - Oprogramowanie część biała, Apteka Szpitalna i Apteczka Oddziałowa (str. 118) Ewidencja dostaw na podstawie kodu EAN13 lub EAN 128. W przypadku braku pozycji o podanym kodzie system powinien uzupełnić dane leku Czy Zamawiający dopuszcza ręczne wprowadzanie danych do systemu? Jeśli nie to skąd system powinien pobierać dane leków przy założeniu, że lek nie pochodzi z listy leków dopuszczonych do leczenia przez Ministerstwo Zdrowia? Dane leku powinny zostać pobrane z zewnętrznego słownika leków tj. BLOZ, BAZYL. Pytanie 41: Pytanie do Punkt 7 - Oprogramowanie część biała, Apteka Szpitalna i Apteczka Oddziałowa (str. 118) raporty i zestawienia: o możliwość wydruku do XLS Czy zamawiającemu chodzi o format Excel? Może być również nowsza wersja xlsx? Zamawiający dopuszcza dowolny format określony w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U poz. 526). Pytanie 42: Pytanie do Punkt 7 - Oprogramowanie część biała, Apteka Szpitalna i Apteczka Oddziałowa (str. 118) Integracja z innymi modułami realizującymi funkcjonalność w zakresie; Finanse - Księgowość: o możliwość tworzenia wzorców eksportu do FK, Czy Zamawiający dopuszcza w tworzeniu wzorców eksportu do FK tylko wybór odpowiednich pól do eksportu? Zamawiający wymaga wyboru odpowiednich pól, ich kolejności i formatu oraz wartości stałych. Pytanie 43: Pytanie do Punkt 7 - Oprogramowanie część biała, Apteka Szpitalna i Apteczka Oddziałowa (str. 118) W systemie musi być możliwość przypisania leku do grupy odpowiedników/zamienników Czy Zamawiający dopuszcza możliwość przypisania wielu zamienników do jednego leku oraz przypisania zamiennika do zamiennika przez co jeśli zamiennik posiada swój zamiennik to ten 10/80

11 zamiennik staje się zamiennikiem do tego głównego a co za tym idzie powstaje pewna grupa zamienników? Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i OPZ. Pytanie 44: Pytanie do Punkt 7 - Oprogramowanie część biała, Apteka Szpitalna i Apteczka Oddziałowa (str. 118) W systemie musi być możliwość przypisania leku do grupy odpowiedników/zamienników o Kontrola realizacji zamówień do dostawców oraz umów przetargowych, o Raporty: o na podstawie przychodów, o na podstawie rozchodów, o możliwość zapisu w formacie xls, o eksport do Systemu Finansowo Księgowego Czy w powyższym punkcie nie popełniono jakiejś pomyłki? Jeśli nie to proszę o wyjaśnienie związku między przypisaniem leku do grupy odpowiedników/zamienników a poszczególnymi podpunktami. Jeśli tak to proszę o poprawne sformułowanie powyższych funkcjonalności. Prawidłowa postać to: W systemie musi być możliwość przypisania leku do grupy odpowiedników/zamienników Kontrola realizacji zamówień do dostawców oraz umów przetargowych, Raporty: o na podstawie przychodów, o na podstawie rozchodów, o możliwość zapisu w formacie xls, o eksport do Systemu Finansowo Księgowego Pytanie 45: Pytanie do Punkt 7 - Oprogramowanie część biała, Apteka Szpitalna i Apteczka Oddziałowa (str. 118) Powiadomienie o nowym zamówieniu z Apteczek Oddziałowych Czy Zamawiający ma na myśli powiadomienia ? Zamawiający preferuje system powiadomień zintegrowany z HIS. Dopuszcza również powiadomienia . Pytanie 46: Pytanie do Punkt 7 - Oprogramowanie część biała, Apteka Szpitalna i Apteczka Oddziałowa (str. 118) Akceptacja dokumentów Co Zamawiający rozumie pod pojęciem akceptacji dokumentów? O jakie dokumenty chodzi? System powinien umożliwiać autoryzację dokumentu podpisem elektronicznym lub certyfikatem wewnętrznym serwera. Mowa jest o następujących dokumentach: Zapotrzebowanie na leki do Apteki. Pytanie 47: Pytanie do Punkt 7 - Oprogramowanie część biała, Apteka Szpitalna i Apteczka Oddziałowa (str. 118). Możliwość obsługi apteczek pacjentów Czy Zamawiający dopuszcza taką obsługę poprzez przyjmowanie leków i odpowiednie ich oznaczenie w systemie? Zgodnie z procedurą FA-7-LA-10 stanowiącą zał. nr 1 do niniejszych odpowiedzi, Zamawiający oczekuje obsługi dostaw i magazynów leków nazwanego pacjenta z pełną kontrolą wydań tych leków. 11/80

12 Pytanie 48: Pytanie do Punkt 7 - Oprogramowanie część biała, Apteka Szpitalna i Apteczka Oddziałowa (str. 118) procedury apteczne z naszego szpitala wg wzoru obowiązującego w SP ZOZ Szpitalu Psychiatrycznym w Toszku załącznik nr 2 do przedmiotu zamówienia Które dokładnie procedury Zamawiający ma na myśli i w jakim kontekście? Zamawiający zmodyfikował OPZ i SIWZ. Pytanie 49: Pytanie do Punkt 7 - Oprogramowanie część biała, Apteczka Oddziałowa Opisane w tym punkcie funkcjonalności zostały również zawarte w punkcie poprzednim. Czy zamawiającemu chodzi o powtórzenie tych samych funkcjonalności w aplikacji apteki szpitalnej oraz aplikacji apteczki oddziałowej czy też jest to pomyłka? Zamawiający wymaga podobnych funkcjonalności w module Apteka i Apteczka Oddziałowa. Pytania z dnia r. Pytanie 50: Prosimy o doprecyzowanie zakresu konfiguracji urządzeń aktywnych występujących w ramach postępowania. Po stronie Wykonawcy leży optymalne (z punktu widzenia przedmiotu zamówienia) skonfigurowanie urządzeń. Pytanie 51: Prosimy o informację na temat sposobu zasilania punktów dystrybucyjnych i po czyjej stronie będzie ich realizacja. Punkty dystrybucyjne zasilane będą z sieci szpitalnej. Doprowadzenie zasilania w miejsca rozmieszczenia punktów dystrybucyjnych leży po stronie Zamawiającego. Pytanie 52: Z uwagi na rozbieżność dokumentacji projektowej a opisem przedmiotu zamówienia prosimy o informację który dokument jest ważniejszy. Ważność dokumentów (od najważniejszego): SIWZ wraz z OPZ dokumentacja projektowa W wypadku jakiejkolwiek niezgodności pomiędzy SIWZ, OPZ a dokumentacją projektową stosuje się zapisy SIWZ i OPZ. Pytanie 53: Jaka jest rzeczywista liczba punktów logicznych do realizacji? Każdy PEL składa się z dwóch punktów logicznych, a więc rzeczywista liczba punktów logicznych równa się podwójnej liczbie PEL. Pytanie 54: Zgodnie z zapisami OPZ jest informacja o wykonanie punktów PEL, w związku z powyższym czy Zamawiający wymaga wykonania instalacji elektrycznej? Wykonawca zobowiązany jest wykonać wyłącznie punkty logiczne. 12/80

13 Pytanie 55: Prosimy o potwierdzenie, że kanalizacja pierwotna będzie skończona na czas rozpoczęcia realizacji zamówienia. Tak. Kanalizacja pierwotna będzie dostępna dla Wykonawcy z chwilą podpisania umowy o realizację zamówienia. Pytanie 56: Prosimy o doprecyzowanie ilości i typów dysków w macierzy. Zamawiający nie precyzuje ilości i konfiguracji dysków w macierzy. W OPZ określa jedynie sumaryczną minimalną pojemność dysków dostarczonych z macierzą. W celu zwiększenia konkurencyjności Zamawiający rezygnuje z wymagania dotyczącego dostawy dysków wyłącznie 3,5 oraz dostępności do poziomów RAID 3 oraz 5+0. Pytanie 57: Czy Zamawiający dopuści dyski NLSAS zamiast MDL (miejsce dysku) jako równoznaczne? Tak. Dla Zamawiającego oznaczenia NL SAS i MDL są równoznaczne. Pytanie 58: Prosimy o doprecyzowanie czy dopuszcza się możliwość konfiguracji dysków w RAID przez Wykonawcę? Tak Zamawiający dopuszcza możliwość konfiguracji dysków w RAID przez autoryzowanego przez producenta Wykonawcę. W tym wypadku niezbędne jest dostarczenie, przez Wykonawcę, dokumentu potwierdzającego uzyskanie autoryzacji. Pytanie 59: Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie całości instalacji natynkowo? Tak. Zamawiający dopuszcza prowadzenie instalacji okablowania światłowodowego i strukturalnego natynkowo. Pytanie 60: Odnośnie obowiązkowych wymaganych przez producenta przeglądów gwarancyjnych, pytanie: kto ponosi koszty takiego przeglądu? Jeżeli producent dostarczonego w ramach niniejszego zamówienia urządzenia wymaga, dla uznania gwarancji, wykonywania obowiązkowych przeglądów okresowych to koszt takich przeglądów obciąża Wykonawcę. Pytanie 61: Prosimy o informację czy w ramach niniejszego postępowania dostarczone oprogramowanie obejmuje tylko część sprzętową w niniejszym postepowaniu? Tak. Wymagane licencje na oprogramowanie obejmują wyłącznie sprzęt dostarczony w ramach niniejszego zamówienia. Pytanie 62: Czy Zamawiający wymaga oprogramowania klienckiego na stacjach roboczych w modelu na użytkownika, czy na urządzenie? Wybranie modelu licencjonowania Zamawiający pozostawia w gestii Wykonawcy. 13/80

14 Pytanie 63: W związku z koniecznością dostawy zasilaczy UPS do serwerowni prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przygotuje zasilanie we własnym zakresie. Całość okablowania elektrycznego w pomieszczeniach serwerowni leży w gestii Zamawiającego. Pytanie 64: W związku z podanymi dokładnymi ilościami materiałów instalacyjnych związanych z okablowaniem strukturalnym prosimy o informację co w przypadku, gdy ilość materiału będzie różna (mniejsza lub większa). W jaki sposób Zamawiający będzie się rozliczał? Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu obowiązuje wynagrodzenie ryczałtowe. Pytanie 65: Czy Zamawiający dopuści rozliczenie całości w dwóch etapach? Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ i OPZ. Pytania z dnia r. Pytanie 66: Dotyczy oprogramowanie część biała wymagania ogólne (str. 88) - system musi umożliwiać pracę z poziomu przeglądarek; Prosimy o dopuszczenie możliwości dostarczania oprogramowania wykonanego w technologii dwuwarstwowej. Preferowanym przez Zamawiającego jest interfejs użytkownika dostępny z poziomu przeglądarki internetowej. Dla wykonawców, którzy na dzień składania ofert nie dysponują takim rozwiązaniem dopuszcza się zaoferowanie i wdrożenie rozwiązania desktopowego z zastrzeżeniem, że w wypadku pojawienia się w ofercie wykonawcy rozwiązania preferowanego przez Zamawiającego w ciągu 12 miesięcy od wdrożenia Wykonawca bezpłatnie wymieni i wdroży system przeglądarkowy we wszystkich dostępnych modułach. Pytanie 67: Dotyczy oprogramowania część szara wymagania ogólne (str. 143) - system musi umożliwiać pracę z poziomu przeglądarek - system musi mieć możliwość integracji z Active Directory Prosimy o dopuszczenie możliwości dostarczenia oprogramowania wykonanego w technologii dwuwarstwowej. Preferowanym przez Zamawiającego jest interfejs użytkownika dostępny z poziomu przeglądarki internetowej. Dla wykonawców, którzy na dzień składania ofert nie dysponują takim rozwiązaniem dopuszcza się zaoferowanie i wdrożenie rozwiązania desktopowego z zastrzeżeniem, że w wypadku pojawienia się w ofercie wykonawcy rozwiązania preferowanego przez Zamawiającego w ciągu 12 miesięcy od wdrożenia Wykonawca bezpłatnie wymieni i wdroży system przeglądarkowy we wszystkich dostępnych modułach. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i OPZ w zakresie integracji z Active Directory. Pytanie 68: W dokumentacji przetargowej dot. niniejszego postępowania istnieją ogromne rozbieżności pomiędzy parametrami technicznymi urządzeń aktywnych (switche/przełączniki) przedstawionych w Projekcie Okablowania Strukturalnego Infrastruktury Informatycznej w SP ZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku (Załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia) a parametrami technicznymi określonymi w dokumencie OPZ (Opis Przedmiotu Zamówienia do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ). Dokonana analiza wskazuje, iż większość parametrów określonych w OPZ została zaniżona lub zupełnie 14/80

15 pominięta w porównaniu do parametrów opisanych w Projekcie Okablowania Strukturalnego. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że w ramach niniejszego postępowania należy dostarczyć urządzenia (switche/przełączniki) o parametrach zgodnych z opisanymi w Projekcie Okablowania Strukturalnego. Pragniemy zaznaczyć - jako firma posiadająca kwalifikacje i doświadczenie w projektowaniu i wykonywaniu sieci okablowania strukturalnego wraz z urządzeniami aktywnymi - iż dokonywanie zmian w projekcie (szczególnie poprzez obniżenie zaprojektowanych przez projektanta parametrów) może wiązać się z utratą gwarancji na poprawne działanie całej sieci. W takim wypadku odpowiedzialność za taką sytuację ponosi Zamawiający. Ważność dokumentów (od najważniejszego): SIWZ wraz z OPZ dokumentacja projektowa W wypadku jakiejkolwiek niezgodności pomiędzy SIWZ, OPZ a dokumentacją projektową stosuje się zapisy SIWZ i OPZ. Pytania z dnia r. Pytanie 69: Załącznik nr 7 do oferty {Umowa)- par. 1ust.9 Czy Zamawiający byłby skłonny zmodyfikować zapis w powyższym paragrafie usuwając zwrot...oraz wchodzących w życie..." który charakteryzuje się brakiem nieprzewidywalności z racji tego że nie wiemy czy uregulowania prawne, które mają wejść w życie nie zostaną zawetowane, i czy w ogóle wejdą życie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i OPZ. Pytanie 70: Załącznik nr 7 do oferty (Umowa)- par. 2 ust.12 Czy Wykonawca winien wkalkulować w ofertę 5 letni tzw. nadzór autorski tj. poprawki, uaktualnienia, upgrade itp. Zamawiający usunął zapis z projektu Umowy. Pytanie 71: Załącznik nr 7 do oferty (Umowa)- par. 2 ust.14 Prosimy o usunięcie niniejszego zapisu, ponieważ Wykonawca nie jest w stanie zagwarantować, iż Przedmiot Umowy w całym zakresie został wyprodukowany nie dawniej niż 6 miesięcy przed dostawą. Odpowiedź Powyższe wymaganie zamawiający ogranicza jedynie do sprzętu dostarczonego w Przedmiocie Umowy. Zmodyfikowano ww. postanowienie umowy. Pytanie 72: Załącznik nr 7 do oferty (Umowa)- par. 6 Czy Zamawiający przewiduje możliwość jednostronnego odbioru np. z uwagi na fakt nieuzasadnionej odmowy/tudzież z niewiadomych powodów braku odbioru? Zamawiający podtrzymuje zapisy Umowy Pytanie 73: załącznik nr 7 do oferty (Umowa)- par. 7 ust.l Prosimy o doprecyzowanie, iż zapis dotyczy wyłącznie Oprogramowania Aplikacyjnego. Ponadto dotyczy wyłącznie okresu nadzoru określonego w SIWZ. 15/80

16 Tak. Zapis dotyczy oprogramowania aplikacyjnego część biała, szara i e-usługi Pytanie 74: Załącznik nr 7 do oferty (Umowa)- par. 7 vst.4 Prosimy o doprecyzowanie, iż zapis dotyczy wyłącznie Oprogramowania Aplikacyjnego. Tak. Zapis dotyczy oprogramowania aplikacyjnego część biała, szara i e-usługi Pytanie 75: Załącznik nr 7 do oferty (Umowa)- par. 10 ust.10 Prosimy o doprecyzowanie wymagań Zamawiającego. Zakres zobowiązań gwarancyjnych został określony w umowie ( w szczególności par. 10 ust. 9 i 11 ) oraz w Opisie Przedmiotu zamówienia. Pytanie 76: Załącznik nr 7 do oferty (Umowa)- par. 12 Prosimy o zamianę słowa "opóźnienie" na "zwłokę"? W obu przypadkach mamy do czynienia z nieterminowością wykonania przyjętych zobowiązań wynikających z umowy. Jednak zwłoki, czasem nazywanej opóźnieniem kwalifikowanym, dopuszcza się tylko ten dłużnik, który nie wykonał umowy w terminie z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność, czyli od niego zależnych. Skutkiem zwłoki jest to, iż wierzyciel może od dłużnika żądać niezależnie od wykonania ciążącego na nim zobowiązania, naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki. Naprawienie szkody obejmuje straty1 jakie poniósł wierzyciel, oraz korzyści, jakie mógłby osiągnąć gdyby mu tej szkody nie wyrządzono. Gdyby na skutek zwłoki, świadczenie utraciło dla wierzyciela całkowicie lub przeważającym stopniu znaczenie, wierzyciel może odmówić przyjęcia świadczenia i zażądać naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania. Przeciwieństwem zwłoki (z którym mamy do czynienia w tej analizowanej umowie) jest tzw. opóźnienie zwykłe, które następuje już wówczas, gdy termin nie zostanie dotrzymany z przyczyn niezależnych od opóźniającego się. Jeśli to opóźnienie dotyczyło wartości pieniężnych wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody. Zamawiający dokonał zmiany 12 ust. 1 lit a i e projektu umowy w ten sposób, że kara naliczana jest w przypadku zwłoki. Pytanie 77: Załącznik nr 7 do oferty (Umowa)- par. 12 ust.3 Prosimy o wykreślenie powyższego zapisu "...potrącać kary umowne z należności Wykonawcy za wykonanie Umowy...". Brak demarkacji odpowiedzialności z tytułu poniesionej przez Wykonawcę winy przy nakładaniu kar umownych określonych w tym Umowy oznacza, że Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie nieprawidłowości związane z wykonaniem przedmiotu umowy, czy to powstałe na skutek wyłącznej jego winy czy też nie. Tak jednoznaczne i jednostronne zapisy tego, w którym to Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z jego wynagrodzenia należności przysługujących Zamawiającemu który to dokonuje owego potrącenia być może bez ich zasadności (przyczynienie się do powstania szkody). Jest to o tyle istotne, ze np. szkoda powstała z wyłącznej winy Zamawiającego, przyczynienie się Zamawiającego lub też osoby trzeciej do jej powstania, za którą w przedmiotowej umowie winę również przyjmuje na siebie Wykonawca; pozwalałaby Wykonawcy na uwolnienie się od obowiązku naprawienia szkody w sytuacji, gdy jego odpowiedzialność opiera się na zasadzie ryzyka. Tytułem przykładu w wyroku z r., Sąd Najwyższy stwierdził, że wyłączna wina w spowodowaniu szkody występuje tylko wtedy, gdy zawinione działanie poszkodowanego było jedyną przyczyną wypadku. Dlatego szkoda nie powstała z wyłącznej winy poszkodowanego, gdy obok jego wadliwego postępowania była ona wynikiem jeszcze innej przyczyny. Analogicznie szkoda nie powstaje z wyłącznej winy Wykonawcy, gdy poza jego zawinionym działaniem, istnieją jeszcze inne choćby niezawinione przez przedsiębiorstwo przyczyny wypadku. 16/80

17 W związku ze zmianą 12 ust 1 lit a i e, Zamawiający postanawia pozostawić 12 ust.3 w dotychczasowym brzmieniu. Pytanie 78: Załącznik nr 7 do oferty (Umowa)- par. 12 ust.5 i 7 Czy Zmawiający w związku z nieograniczoną, nielimitowaną odpowiedzialnością Wykonawcy jest skłonny wykreślić niniejsze ustępy? Tudzież uzupełnić niniejszy paragraf o jej ograniczenie? Zamawiający dokonał modyfikacji zasad odpowiedzialności wykonawcy za naruszenie terminów umownych wykonania w 12 ust.1 lit a i e. Pytanie 79: Załącznik nr 7 do oferty (Umowa)- par. 16 ust. 116 Czy Zamawiający na zasadzie równości stron jest skłonny zmodyfikować niniejszy zapis o przestrzeganie tajemnicy handlowej Wykonawcy również przez siebie? Zgodnie z brzmieniem par. 16 ust. 1 zobowiązanie poufności dotyczy obu stron. Jednocześnie zamawiający dokonuje modyfikacji brzmienia par.16 umowy ust.1 i 2 w następujący sposób: 1.Wszelkie informacje, w których posiadanie weszła druga Strona w związku z wykonywaniem Umowy, a które zostały oznaczone jako poufne są chronione. Informacjami poufnymi nie są informacje niezbędne do korzystania przez Zamawiającego z przedmiotu umowy. W szczególności, Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje związane z podstawową działalnością Zamawiającego stanowią tajemnicę zawodową zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego, Dz. U j.t i podlegają szczególnej ochronie prawnej, a jej ujawnienie zagrożone jest sankcjami karnymi. 2.Każda ze Stron zobowiązuje się nie ujawniać informacji poufnych osobom trzecim, także po zakończeniu Umowy, wyjąwszy następujące informacje poufne: 1) których ujawnienie jest wymagane przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, 2) których ujawnienie następuje na żądanie podmiotu uprawnionego do kontroli, pod warunkiem, że podmiot ten został poinformowany o poufnym charakterze informacji, 3) które są powszechnie znane, 4) opracowanych niezależnie przez Stronę otrzymującą daną informację, 5) w których posiadanie Strona weszła zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przed dniem uzyskania takich informacji na podstawie niniejszej Umowy, 6) dotyczących faktu zawarcia Umowy oraz jej postanowień szczególnych, których ujawnienie następuje na żądanie podmiotu prowadzącego audyt lub świadczącego pomoc prawną pod warunkiem, że podmiot ten został poinformowany o poufnym charakterze informacji. Pytanie 80: Załącznik nr 7 do oferty (Umowa)- par. 17 ust.1 Prosimy o wprowadzenie zapisów dot. przetwarzania danych wrażliwych: l) Zamawiający oświadcza, że jest Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. jedn. z 2002 r. Dz. U. nr 101, poz. 926 z pózn. zm.) w szczególności danych powierzonych do przetwarzania na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 7 wskazanej powyżej ustawy. 2) W celu prawidłowego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej Umowy i wyłącznie w zakresie niezbędnym dla wykonania przez Wykonawcę takich obowiązków, Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie wszelkich rodzajów danych osobowych przetwarzanych w systemie informatycznym. Zamawiającego przy użyciu Oprogramowania Aplikacyjnego, w zakresie określonym szczegółowo w dokumentacji technicznej Oprogramowania Aplikacyjnego (umieszczonej w wersji elektronicznej na serwerze ftp :...), jednak wyłącznie w celu ich opracowywania, utrwalania i przechowywania na podstawie ustawy z dnia 29 17/80

18 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Wykonywanie przez Wykonawcę operacji przetwarzania danych w zakresie lub celu przekraczających zakres i cel opisane powyżej wymaga każdorazowej pisemnej zgody Zamawiającego. 3) Wykonawca oświadcza, iż zastosuje środki zabezpieczające, o których mowa w art ustawy o ochronie danych osobowych oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia l systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych. Stosowne postanowienia były zawarte w projekcie umowy. Zamawiający dokonał niewielkiej modyfikacji projektu umowy. Pytanie 81: Dot. Załącznik nr 1do SIWZ, ROZDZIAŁ IV- Warunki ogólne wspólne co do przedmiotu zamówienia: 6. Na zasadach określonych w 6 ust 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, Zamawiający, na etapie oceny ofert zastrzega sobie, iż nie później niż w ciągu 20 dni od daty otwarcia ofert, może wezwać Wykonawców w celu weryfikacji proponowanego rozwiązania w zakresie oprogramowania aplikacyjnego będącego przedmiotem zamówienia. Prosimy o informację w jakiej formie Zamawiający będzie weryfikował proponowane rozwiązanie w zakresie oprogramowania aplikacyjnego? Zapis został usunięty przy uwzględnieniu odwołania. Pytanie 82: ROZDZIAŁ IV, Warunki ogólne wspólne co do przedmiotu zamówienia "15. [...] W ramach wdrożenia Wykonawca zobowiązany jest do poinstruowania wszystkich pracowników, wskazanych przez Zleceniodawcę, w zakresie administracji i obsługi oprogramowania części "białej", "szarej" i e-usług, wdrożonego u Zleceniodawcy. Zleceniodawca udostępni w tym celu w swojej siedzibie salę szkoleniową wraz systemami komputerowymi dla osób szkolonych (10 stanowisk komputerowych). Zamawiający wymaga przeprowadzenie nauki w systemie: maksimum jedna osoba szkolona/stanowisko komputerowe. " Ile osób jest do przeszkolenia w ramach wdrożenia i jaki jest czas na szkolenie jednej osoby? [Pytanie bardzo ważne, bo jeśli te szkolenia mają objąć prawie 400 wymienionych osób to drastycznie skraca to czas na tworzenie oprogramowania.] Poinstruowaniu podlega ilość personelu wymienionego w SIWZ i OPZ. Pytanie 83: ROZDZIAŁ VII, Punkt 6 "Możliwość kompilacji procedur składowanych w bazie danych do postaci kodu binarnego" [Nie widzę nigdzie wykorzystania tego w kontekście projektu a na ile mi wiadomo PostgreSQL nie ma takich możliwości, czyli moim zdaniem to ograniczanie konkurencji.] "Możliwość deklarowania wyzwalaczy (triggerów na poziomie instrukcji DML (INSERT, UPDATE, DELETE) wykonywanej na tabeli, poziomie każdego wiersza modyfikowanego przez instrukcję DML oraz na poziomie zdarzeń bazy danych (np. próba wykonania instrukcji DDL, start serwera, stop serwera. próba zalogowania użytkownika, wystąpienie specyficznego błędu w serwerze). Ponadto mechanizm wyzwalaczy powinien umożliwiać oprogramowanie obsługi instrukcji DML (INSERT, UPDATE, DELETE) wykonywanych na tzw. niemodyfikowalnych widokach (views)" [Nie widzę nigdzie wykorzystania tego w kontekście projektu ani praktycznego zastosowania (przecież Klient nie będzie modyfikował bazy danych) a PostgreSQL pozwala na tworzenie wyzwalaczy DML i jedynie trzech rodzajów wyzwalaczy DOL: ddl_command_start, ddl_command_end, sql_drop, czyli moim zdaniem to ograniczanie konkurencji.] 18/80

19 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i OPZ. Pytanie 84: ROZDZIAL VII, Punkt 7, Wymagania Ogólne, Architektura i Interfejs użytkownika "System komunikuje się z użytkownikiem w języku polskim." "Podczas uruchamiania systemu, użytkownik musi mieć możliwość wybrania wersji językowej" "Powinna istnieć możliwość przypisania użytkownikowi lub grupie użytkowników domyślnej wersji językowej, tak aby dla tego użytkownika system uruchamiał się we właściwym dla niego języku" [Powyższe punkty są niespójne - albo system jest w języku polskim albo pozwala wybierać wersję językową.] "Interfejs użytkownika jest dostępny z poziomu przeglądarki internetowej i nie wymaga instalowania żadnego oprogramowania na stacjach klienckich. Na dzień złożenia musi być dostęp do aplikacji przez WWW, co najmniej, w zakresie obsługi izby przyjęć, oddziału i zleceń, rejestracji gabinetu lekarskiego pracowni diagnostycznej oraz apteki i apteczek oddziałowych, rozliczeń z NFZ wraz z gruperem JGP." Jak rozumieć "na dzień złożenia"? Zamawiający rezygnuje z funkcjonalności umożliwiającej wybór języka menu oraz dopuszcza system nieprzeglądarkowy. Pytanie 85: ROZDZIAŁ VII, Punkt 7, Wymagania Ogólne, Udogodnienia interfejsu użytkownika "System musi umożliwić skanowanie danych z dokumentów tożsamości- dowodów osobistych i na tej podstawie dokonywanie identyfikacji pacjenta" O jakiego rodzaju skanowanie chodzi? Czy użytkownik systemu ma użyć zwykłego skanera do zeskanowania dowodu a system za pomocą OCR ma rozpoznać dane ze skanu? Zamawiający preferuje zastosowanie specjalistycznego skanera do dokumentów tożsamości z wbudowanym automatycznym odczytem danych identyfikacyjnych. Pytanie 86: ROZDZIAŁ VII, Punkt 7, Administrator "Zarządzanie parametrami na poziomie systemu, jednostki organizacyjnej, stacji roboczej, użytkownika'' Jak rozumieć zarządzanie parametrami na poziomie stacji roboczej w systemie, który ma być obsługiwany przez przeglądarkę? [Skoro na stacjach roboczych z systemu korzysta się przez przeglądarkę internetową to nie widzę możliwości zarządzania parametrami na poziomie stacji roboczej?] ''powiązanie struktury jednostek organizacyjnych ze strukturą kosztów'' Wymaganie jest bardzo ogólne. Proszę o podanie bliższych szczegółów odnośnie powyższego wymagania. "System musi umożliwiać zarządzanie międzymodułowym systemem komunikacyjnym umożliwiający pobranie lub wysłanie komunikatów do:[...] wskazanych stacji roboczych" [Skoro na stacjach roboczych z systemu korzysta się przez przeglądarkę internetową to nie widzę możliwości wysyłania komunikatów do stacji roboczych.] Zamawiający wykreśla zapis Stacji roboczej oraz powiązanie struktury jednostek organizacyjnych ze strukturą kosztów. System powiadomień zmodyfikowano w SIWZ i OPZ zgodnie z odwołaniem. Pytanie 87: ROZDZIAŁ VII, Punkt 7, Ruch Chorych - Izba Przyjęć, Obsługa rejestru pacjentów "System umożliwia wyszukiwanie pacjentów w skorowidzu wg różnych parametrów:. status ewuś 19/80

20 . nazwisko, imię i nr PESEL. identyfikator pacjenta w systemie informatycznym. rok pobytu. nr w księdze. rozpoznanie. lekarz badający. rejestracja danych multimedialnych (rysunek, obraz, dźwięk) O numerze w jakiej księdze mowa? Jam ma się rejestracja danych multimedialnych do parametrów wyszukiwania pacjentów? Zmodyfikowano SIWZ i OPZ poprzez usunięcie zapisu rejestracja danych multimedialnych (rysunek, obraz, dźwięk) oraz uzupełnienie zapisu nr w księdze na nr w księdze głównej. Pytanie 88: ROZDZIAŁ VII, Punkt 7, Ruch Chorych- Izba Przyjęć, Rejestracja pacjenta w Izbie Przyjęć Pytanie ogólne: Jakie modele drukarek opasek i drukarek kodów kreskowych istniejących w szpitalu ma obsługiwać system? [To ważne ze względu na integrację a nie widzę żeby przetarg obejmował dostarczenie takich drukarek, więc zakładam że funkcjonują już w szpitalu.] "dostęp do danych dla potrzeb analityczno-sprawozdawczych" Wymaganie jest bardzo ogólne, proszę o podanie bliższych szczegółów. ''Musi istnieć możliwość zdefiniowania drukarki dla każdego rodzaju dokumentu tak aby dokument mógł być drukowany na odpowiedniej dla niego drukarce'' [Według mojej wiedzy w systemie obsługiwanym przez przeglądarkę jest to nierealizowalne.] Drukarki opasek nie wchodzą w zakres niniejszego postępowania. Zamawiający usunął zapis dostęp do danych dla potrzeb analityczno-sprawozdawczych. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i OPZ odnośnie powiązania drukarek i dokumentów. Pytanie 89: ROZDZIAŁ VII, Punkt 7, Ruch Chorych - Izba Przyjęć, Tworzenie dokumentacji izby Przyjęć "Musi istnieć możliwość definiowania własnych wykazów w oparciu o zgromadzone w systemie dane" Jakiego rodzaju wykazów i według jakich kryteriów generowanych? Zamawiający wymaga dostarczenia generatora wykazów i formularzy definiowalnych przez administratorów systemu w trakcie eksploatacji. Pytanie 90: ROZDZIAŁ VII, Punkt 7, Ruch Chorych - Oddział, Pobyt pacjenta na oddziale "System musi umożliwić dostęp do dokumentacji medycznej, przechowywanej w archiwum, dla pacjentów przebywających w oddziale" O jakim archiwum mowa? "Powinna istnieć możliwość jednoczesnego dodawania i usuwania wielu procedur i formularzy do opisu statusów wg wzoru obowiązującego w SP ZOZ Szpitalu Psychiatrycznym w Toszku" O jakich statusach mowa? Poprzez zapis Zamawiający rozumie dostęp do elektronicznej dokumentacji medycznej pacjentów od momentu wdrożenia systemu. Poprzez status Zamawiający rozumie ocenę stanu zdrowia pacjenta. Pytanie 91: ROZDZIAL VII, Punkt 7, Ruch Chorych- Oddział, Opieka pielęgniarska "System musi umożliwiać ewidencję diagnoz pielęgniarskich, co najmniej, w zakresie:. wprowadzania diagnoz (przy użyciu słownika diagnoz funkcjonującego w szpitalu) 20/80

WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20; e-mail: wodkiel@ wod-kiel.com.

WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20; e-mail: wodkiel@ wod-kiel.com. WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20; e-mail: wodkiel@wod-kiel.com.pl REGON 290856791 NIP 959 116 49 32 Sąd Rejonowy w Kielcach X

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR zawarta w dniu.w Szczecinku pomiędzy: Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ z siedzibą w Szczecinku przy ul. Polnej 24, reprezentowaną przez: 1) dyrektora

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ. Uwaga: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ. Uwaga: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert. znak: WAG-Z-11/2013 Gdańsk, dnia 9 października 2013 r. Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ. Uwaga: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert. Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE 18 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE 18 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69 Sz.O./SAG/41/ /15 Kolno, dnia 09.03.2015r. WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników hematologicznych oraz pasków do badania

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. reprezentowaną przez

Wzór umowy. reprezentowaną przez Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy zawarta w dniu. pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 24 do zarządzenia Dyrektora IRZiBŻ PAN w Olsztynie nr 118/2012 z dnia 30.04.2012r znak: ZP-PNK/D/2013/9/87 Olsztyn, dnia 17.10.2013 r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku WZÓR UMOWY UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIE PUBLICZNEGO NA WYKONANIE, DOSTAWĘ I MONTAŻ MEBLI BIUROWYCH NA POTRZEBY OKREGOWEGO INSPEKTORATU PRACY W KIELCACH, MAJACEGO SIEDZIBĘ W KIELCACH PRZY ALEI TYSIĄCLECIA

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr .. NIP., reprezentowanym przez:.

UMOWA nr .. NIP., reprezentowanym przez:. Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA nr Zawarta w dniu..2015 r. pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Prażmowie ul. Bogusława Ostapowicza 4, 05-505 Prażmów NIP 123 08 80 904 zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr... na dostawę materiałów budowlanych zawarta w dniu 2014 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą: 98 100 Łask, ul. 9-go Maja

Bardziej szczegółowo

Umowa nr /2015 (wzór)

Umowa nr /2015 (wzór) Załącznik 2 do SIWZ Umowa nr /2015 (wzór) w dniu r. w Warszawie pomiędzy Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 2, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE DO REGULAMINU KONKURENCYJNEGO WYBORU OFERT

ZAPYTANIE DO REGULAMINU KONKURENCYJNEGO WYBORU OFERT ZAPYTANIE DO REGULAMINU KONKURENCYJNEGO WYBORU OFERT Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie treści Regulaminu konkurencyjnego Wyboru Ofert na zakup i dostawę odczynników hematologicznych wraz z dzierżawą analizatora

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do siwz znak ZIB.341-1/2010 WZÓR UMOWY NR.

Załącznik nr 1 do siwz znak ZIB.341-1/2010 WZÓR UMOWY NR. WZÓR UMOWY NR. Załącznik nr 1 do siwz znak ZIB.341-1/2010 W dniu.. w Łapszach Niżnych pomiędzy: Gminą Łapsze Niżne z siedzibą w Łapszach Niżnych przy, ul. Jana Pawła II 20, reprezentowaną przez: przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. pn. Dostawa sprzętu komputerowego dla Teatru Muzycznego Capitol CZĘŚĆ II UMOWA

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. pn. Dostawa sprzętu komputerowego dla Teatru Muzycznego Capitol CZĘŚĆ II UMOWA Teatr Muzyczny Capitol ul. Marszałka J. Piłsudskiego 67 50-019 Wrocław Polska tel. (+48 71) 789 04 31 fax. (+48 71) 789 04 70 stronainternetowa: www.teatr-capitol.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez

Bardziej szczegółowo

SZP V-T/Z/IX/2013/o.1 Strzelin, dnia 12.11.2013 r.

SZP V-T/Z/IX/2013/o.1 Strzelin, dnia 12.11.2013 r. SZP V-T/Z/IX/2013/o.1 Strzelin, dnia 12.11.2013 r. Dotyczy: zapytań Wykonawców do przetargu nieograniczonego na dostawy odczynników laboratoryjnych dla Strzelińskiego Centrum Medycznego Sp. z o. o. w Strzelinie.

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH ZWANA W DALSZEJ CZĘŚCI "UMOWĄ"

UMOWA O WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH ZWANA W DALSZEJ CZĘŚCI UMOWĄ UMOWA O WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH ZWANA W DALSZEJ CZĘŚCI "UMOWĄ" - WZÓR - zawarta w Opolu, dnia... pomiędzy Powiatem Opolskim, ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Projekt nr WND RPWM.07.02.01-28-012/14

Projekt nr WND RPWM.07.02.01-28-012/14 UMOWA NR IDENTYFIKACJA UŻYTKOWNIKÓW zawarta w dniu.. r. w Olsztynie w wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego Nr zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr...

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Identyfikator:ZSNr1.ZP.271.2.2014 Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Zawarta w dniu... 2014 roku we Wronkach pomiędzy Zespołem Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich,

Bardziej szczegółowo

znak sprawy: IF/ZP-12/2015 Załącznik 3 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2015 r. pomiędzy:

znak sprawy: IF/ZP-12/2015 Załącznik 3 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2015 r. pomiędzy: znak sprawy: IF/ZP-12/2015 Załącznik 3 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2015 r. pomiędzy: Instytutem Farmakologii PAN, z siedzibą w Krakowie przy ul. Smętnej 12, wpisanym do Rejestru Instytutów

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści:

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści: UMOWA NR... zawarta w dniu roku w Warszawie, na podstawie przepisów art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Białołęckim

Bardziej szczegółowo

OP-IV LK Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY

OP-IV LK Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim, ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin, NIP: 712-290-45-45 zwanym dalej: Zamawiającym, reprezentowanym przez: 1....

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA NR PR.272..2013 zawarta w dniu... w Lesznie pomiędzy: - Miastem Leszno reprezentowanym przez: Tomasza Malepszego Prezydenta Miasta Leszna z siedzibą w Lesznie, ul. Kazimierza

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy nr BPM.ZZP.272.806.2011/I

Projekt umowy nr BPM.ZZP.272.806.2011/I Strona: 1 z 6 Projekt umowy nr BPM.ZZP.272.806.2011/I Zawarta w dniu. 2011 roku, w Nowym Sączu pomiędzy: Miasto Nowy Sącz, z siedzibą 33-300 Nowy Sącz, ul. Rynek 1, NIP: 734-350-70-21, REGON:., reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. UMOWA nr..

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. UMOWA nr.. UMOWA nr.. Załącznik 7. zawarta w dniu w Janowie Podlaskim pomiędzy: Zespołem Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim, ul. Siedlecka 1, 21-505 Janów Podlaski reprezentowanym przez: Dyrektora szkoły

Bardziej szczegółowo

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2 (WZÓR UMOWY) UMOWA ZLECENIE NR.. /2014 zawarta w dniu...2014 r. w Poznaniu pomiędzy: Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli ul. Górecka 1 60-201 Poznań tel. 61 858 47 00 fax 61 852 33 29 NIP 778-12-01-629

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ Umowa

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ Umowa Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Część II SIWZ Umowa Wzór zawarta w Gdańsku dnia..

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013

WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013 Strona1 RAP.272.41. 2013 Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013 Zawarta w dniu. 2013 roku pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. C. K. Norwida 25, 50-345 Wrocław NIP: 896-000-53-54,

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011

Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011 Załącznik nr 5a Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011 Zawarta w dniu... 2011 r. we Wrocławiu pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław NIP: 896-000-53-54

Bardziej szczegółowo

UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową

UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową zawarta w Warszawie dnia. roku pomiędzy: spółką pod firmą LUX MED spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje i warunki do należytego wykonania zlecenia.

2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje i warunki do należytego wykonania zlecenia. UMOWA Nr.../EFS/12 zawarta dnia... 2012 roku pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sernikach reprezentowanym przez Kierownika -... zwanym dalej "Zamawiającym (Nr REGON.., NIP...) a reprezentowanym przez.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa zawarta w dniu.. w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy:

WZÓR UMOWY. Umowa zawarta w dniu.. w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy: ZAŁĄCZNIK nr 7 WZÓR UMOWY Umowa zawarta w dniu.. w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy: Ostrowskim Parkiem Przemysłowym spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Partyzancka

Bardziej szczegółowo

Teatr Narodowy Warszawa, 2 listopada 2015 r. Pl. Teatralny 3 00 077 Warszawa Nr sprawy: 31/2015

Teatr Narodowy Warszawa, 2 listopada 2015 r. Pl. Teatralny 3 00 077 Warszawa Nr sprawy: 31/2015 Teatr Narodowy Warszawa, 2 listopada 2015 r. Pl. Teatralny 3 00 077 Warszawa Nr sprawy: 31/2015 Do zainteresowanych udziałem w przetargu nieograniczonym na dostawę elektronicznego programu informacji prawnej

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne umowy

Postanowienia ogólne umowy Postanowienia ogólne umowy zawarta w dniu.. pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Bogusław Bajoński Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP: 209-00-01-440,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, WZP Do wszystkich Wykonawców uczestniczących w postępowaniu

Warszawa, WZP Do wszystkich Wykonawców uczestniczących w postępowaniu WZP.221.52.2016 2016-05081 Warszawa, 2016-05-17 Do wszystkich Wykonawców uczestniczących w postępowaniu Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul.

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załęska 7a reprezentowanym przez Dyrektora mgr Lucynę Basta

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr DA-ZP / 15. do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestr Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych

UMOWA nr DA-ZP / 15. do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestr Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych Załącznik nr 6B do siwz UMOWA nr DA-ZP-2531-.../ 15 zawarta w dniu...2015r. pomiędzy: SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADEM OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKIM SZPITALEM ZESPOLONYM IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO Z SIEDZIBĄ

Bardziej szczegółowo

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy:

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy: Załącznik nr 3 do SIWZ (Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy: Szpitalem Uniwersyteckim nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Kornela Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. w dniu. 2014r. w Nowym Tomyślu pomiędzy Powiatem Nowotomyskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają:

Załącznik nr 6. w dniu. 2014r. w Nowym Tomyślu pomiędzy Powiatem Nowotomyskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: ZP. 272.1.16.2014 UMOWA projekt Załącznik nr 6 w dniu. 2014r. w Nowym Tomyślu pomiędzy Powiatem Nowotomyskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: 1. Andrzej Wilkoński Starosta

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 zawarta w dniu 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Energetyką Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr RARR/CZP/ /2015

Wzór umowy. UMOWA Nr RARR/CZP/ /2015 Załącznik nr 2 do SIWZ ZP 15/2015/CZP Wzór umowy UMOWA Nr RARR/CZP/ /2015 zawarta w Rzeszowie dnia..2015r. pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim Załącznik nr 4 WZÓR UMOWY DOSTAWY zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim pomiędzy: Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych STARKOM Sp.

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Listopad 2014 r. dzień podpisania umowy. 30 listopada 2014 r. 2

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Listopad 2014 r. dzień podpisania umowy. 30 listopada 2014 r. 2 Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NA ORGANIZACJĘ I KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ MISJI BRANŻOWEJ MECHANIZMY WSPARCIA ENERGETYKI ODNAWIALNEJ NA PRZYKŁADZIE HISZPANII W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. ŚWIĘTOKRZYSKO

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. ... z siedzibą w. (kod...) przy ul..zarejestrowaną w.. pod numerem NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez :.

UMOWA NR. ... z siedzibą w. (kod...) przy ul..zarejestrowaną w.. pod numerem NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez :. UMOWA NR. Zawarta w dniu.. w Warszawie, pomiędzy: Zespołem Szkół nr 68, 00-528 Warszawa, ul. Hoża 11/15 REGON: 016159509 NIP: 526 2382 867, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora -

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza

dla rozwoju Mazowsza Załącznik nr 3.2 do SIWZ dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

UMOWA UB/ /2014. a firmą.. zarejestrowana.. w dniu. REGON.

UMOWA UB/ /2014. a firmą.. zarejestrowana.. w dniu. REGON. załącznik nr 7 UMOWA UB/ /2014 zawarta w dniu.2014r.w Iłży pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży ul. Bodzentyńska 17, 27-100 Iłża, zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3. Umowa nr

Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3. Umowa nr UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt: Dziennikarstwo ekologiczne - nowa jakość w edukacji medialnej Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3 Umowa nr zawarta w dniu. w Lublinie

Bardziej szczegółowo

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO UMOWA (projekt) Zawarta w dniu.. w Starachowicach pomiędzy FUNDACJĄ AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO, w imieniu której działa Prezes -Ryszard Nosowicz, 27-200 Starachowice, ul. Mickiewicza 1A, NIP:664-00-12-038

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 4. została zawarta umowa o następującej treści:

ZAŁĄCZNIK NR 4. została zawarta umowa o następującej treści: ZAŁĄCZNIK NR 4 UMOWA NR. / /.. /...../2010 na wykonanie usług informatycznych; Opracowanie aplikacji do prowadzenia bazy adresowej, rozbudowa aplikacji Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości o wybrane raporty

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach oznaczenie sprawy: ZA.271.77.2014 WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach Załącznik nr 2 pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP 631-23-96-695, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA .. Wykonawcą..

UMOWA .. Wykonawcą.. UMOWA zawarta w dniu... pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Mokotów, z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27 zwanym dalej Zamawiającym, które reprezentuje, na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. zwanego dalej Wykonawcą

Załącznik nr 2. zwanego dalej Wykonawcą 1 Załącznik nr 2 UMOWA NR../ 2015/Wzór zawarta w dniu r. w Obornikach Śląskich pomiędzy: Gminą Oborniki Śląskie z siedzibą w Obornikach Śląskich przy ul. Trzebnickiej 1, reprezentowaną przez: Arkadiusza

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, reprezentowany przez Jerzego Marcinko Dyrektora

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiotem Umowy jest przeniesienie własności rzeczy ruchomej w postaci naturalnej wody mineralnej

1. Przedmiotem Umowy jest przeniesienie własności rzeczy ruchomej w postaci naturalnej wody mineralnej Wzór Umowy UMOWA nr CSIOZ/ /2016 zawarta w dniu. pomiędzy: Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława Dubois 5 A, 00-184 Warszawa, posiadającym

Bardziej szczegółowo

BO-ZP.2610.64.2015.KN

BO-ZP.2610.64.2015.KN Załącznik nr 2 do SIWZ Umowa- (WZÓR) zawarta dnia... 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii w Warszawie, ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa, zwanym dalej Zleceniodawcą,

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Załącznik nr 4 do SIWZ U M O W A Nr.. zawarta w dniu... w Dłutowie pomiędzy: GMINĄ DŁUTÓW z siedzibą w Dłutowie, ul. Pabianicka 25, 95-081 Dłutów reprezentowaną przez Grażynę Maślankę-Olczyk Wójta Gminy

Bardziej szczegółowo

a... reprezentowanym przez... zwanym dalej Wykonawcą o następującej treści:

a... reprezentowanym przez... zwanym dalej Wykonawcą o następującej treści: WZÓR U M O W A Nr Załącznik nr 7 do SIWZ na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i urządzeń drukujących zawarta w dniu... w Starostwie Powiatowym w Mińsku Mazowieckim ul. Kościuszki 3 pomiędzy Zarządem

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa nr. Załącznik nr 3 do SIWZ Zawarta w dniu.. w..pomiędzy:., reprezentowaną przez: zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, a.. z siedzibą w.., przy ul..., reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ. Wzór Umowa

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ. Wzór Umowa Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Wzór Umowa Część II SIWZ zawarta w Gdańsku dnia.. po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NMZ.232.3.15.KP zawarta w dniu. roku w Białymstoku pomiędzy:

UMOWA NR NMZ.232.3.15.KP zawarta w dniu. roku w Białymstoku pomiędzy: Część II SIWZ - Wzór umowy dot. części 1 i 2 UMOWA NR NMZ.232.3.15.KP zawarta w dniu. roku w Białymstoku pomiędzy: Przedsiębiorstwem Usługowo Handlowo Produkcyjnym LECH Sp. z o.o. w Białymstoku, ul. Kombatantów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. ... zwanym dalej Wykonawcą, a łącznie zwanych Stronami. 1. Podstawa umowy

PROJEKT UMOWY. ... zwanym dalej Wykonawcą, a łącznie zwanych Stronami. 1. Podstawa umowy Załącznik nr 4 PROJEKT UMOWY Zawarta w dniu... 2015 r. w Władysławowie, pomiędzy Zespołem Szkół Nr1 im. Jana Pawła II we Władysławowie przy ulicy Morskiej 1, 84-120 Władysławowo, będący płatnikiem podatku

Bardziej szczegółowo

UMOWA KUPNA nr./d/2016

UMOWA KUPNA nr./d/2016 UMOWA KUPNA nr./d/2016 W dniu..pomiędzy: Miastem stołecznym Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525-22- 48-481 w imieniu którego działa Prezydent m.st. Warszawy reprezentowany przez Sławomira

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.../EFS/13. zawarta dnia... 2013 roku pomiędzy:

UMOWA Nr.../EFS/13. zawarta dnia... 2013 roku pomiędzy: UMOWA Nr.../EFS/13 zawarta dnia... 2013 roku pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sernikach reprezentowanym przez Kierownika -... zwanym dalej "Zamawiającym (Nr REGON.., NIP...) a reprezentowanym przez.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR CSIOZ/../2016

UMOWA NR CSIOZ/../2016 UMOWA NR CSIOZ/../2016 Zał. nr 2 do Zapytania ofertowego zawarta w dniu.. 2016 r., pomiędzy: Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie (00-184) przy ul. Stanisława

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku.

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku. Załącznik Nr 6 do SIWZ Wzór umowy UMOWA Nr Zawarta w dniu pomiędzy Szkołą Podstawową Nr...,...-... Łódź, ul...., NIP..., regon... reprezentowaną przez:... Dyrektora Szkoły... Głównego księgowego Szkoły

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T U M O W Y UMOWA zawarta w Poznaniu w dniu 2014 r. roku pomiędzy:

P R O J E K T U M O W Y UMOWA zawarta w Poznaniu w dniu 2014 r. roku pomiędzy: Załącznik nr 6... pieczątka wykonawcy P R O J E K T U M O W Y UMOWA zawarta w Poznaniu w dniu 2014 r. roku pomiędzy: Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu przy al. Niepodległości 10 reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo

1 Przedmiot umowy. 2 Terminy. 3 Warunki dostawy

1 Przedmiot umowy. 2 Terminy. 3 Warunki dostawy Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR... Projekt Zawarta w dniu... w... pomiędzy:...regon...nip:..., reprezentowanym/ą przez: 1.... 2.... Zwanym/ą dalej Zamawiającym, a...regon...nip:......, reprezentowanym/ą

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... w Moczarach pomiędzy: UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych DOMEM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH z siedzibą w Moczarach, Moczary 41, 38-700 Ustrzyki Dolne,

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl UNIWERSYTET ŚLĄSKI Katowice, dnia 13.05.2015 r. ul. Bankowa 12, 40-007 KATOWICE NIP 634-019-71-34; REGON 000001347 UCZESTNICY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NR DZP.381.33.2015.DW WYJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../...

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../... ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../... Załącznik nr 5 do SIWZ zawartej w trybie art.... ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona 1 Załącznik nr 3 do siwz ZP 20/2012/CSW UMOWA Umowa nr RARR/CSW/ /2012 Zawarta w dniu... 2012 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do ogłoszenia. WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/

Załącznik nr 4 do ogłoszenia. WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/ CIP-1/2014 WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/ Załącznik nr 4 do ogłoszenia zawarta w wyniku zamówienia publicznego przeprowadzonego w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Towarzystwa Przyrodniczego

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 2: Czy Zamawiający oczekuje doręczenia dokumentu licencyjnego, a jeżeli tak, to w jakim terminie?

Pytanie nr 2: Czy Zamawiający oczekuje doręczenia dokumentu licencyjnego, a jeżeli tak, to w jakim terminie? GOZ-353-2214-9/15 Warszawa, dnia 10.07.2015 r. WYKONAWCY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Usługa dostępu do baz danych systemu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści :

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści : Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA NR. w dniu. w Lesznie pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Lesznie, mającym siedzibę przy ul. Strzeleckiej 7, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: UMOWA Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: Miejskim Zarządem Oświaty w Tychach, al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy, NIP: 646-10-33-710, REGON 272068487 reprezentowanym przez: Dorotę Gnacik Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. pn. Dostawa mebli dla Teatru Muzycznego Capitol CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. pn. Dostawa mebli dla Teatru Muzycznego Capitol CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY Teatr Muzyczny Capitol ul. Piłsudskiego 67 50-019 Wrocław Polska tel. (+48 71) 789 04 31 fax. (+48 71) 789 04 70 strona internetowa: www.teatr-capitol.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ OP-IV.272.172.2014.PID POROZUMIENIE. w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 7 do SIWZ OP-IV.272.172.2014.PID POROZUMIENIE. w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych Załącznik nr 7 do SIWZ POROZUMIENIE w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu. 2015 roku, w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim, przy ul. Spokojnej 4, 20-074 Lublin reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: NIP:, zwanym dalej (pełna nazwa jednostki z siedzibą), Zamawiającym, reprezentowanym przez (imię

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zaproszenia do składania ofert na Specjalistyczne oprogramowanie branżowe.

Załącznik do zaproszenia do składania ofert na Specjalistyczne oprogramowanie branżowe. Załącznik do zaproszenia do składania ofert na Specjalistyczne oprogramowanie branżowe. Opis wymagań i specyfikacja oprogramowania branżowego do przychodni specjalistycznej. 1. Przedmiotem zamówienia jest

Bardziej szczegółowo

1 Przedmiot umowy. 2 Termin i warunki realizacji umowy

1 Przedmiot umowy. 2 Termin i warunki realizacji umowy Załącznik nr 5b do Zapytania ofertowego nr 13/2015 UMOWA (wzór) Nr.. zawarta w dniu... w Warszawie, pomiędzy: Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług transportu sanitarnego.

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług transportu sanitarnego. Toruń, dnia 16.06.2015 r. SSM.DZP.200.44.2015 Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług transportu sanitarnego. Na podstawie art. 38 ust. 4 prawo

Bardziej szczegółowo

(wzór) zał. nr 6. zwaną dalej Zamawiającym a

(wzór) zał. nr 6. zwaną dalej Zamawiającym a (wzór) zał. nr 6 UMOWA NR.../ CZ W dniu pomiędzy: Powiatem Siemiatyckim z siedzibą przy ul. Legionów Piłsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/ UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/ /2015/GZ Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Mokotów z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27 reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ. UMOWA nr.. na dostawę urządzeń teleinformatycznych i multimedialnych

Załącznik nr 7 do SIWZ. UMOWA nr.. na dostawę urządzeń teleinformatycznych i multimedialnych UMOWA nr.. na dostawę urządzeń teleinformatycznych i multimedialnych Załącznik nr 7 do SIWZ zawarta w dniu 2013 r. w Gorzowie Wlkp. pomiędzy Zespołem Szkół Elektrycznych ul. Dąbrowskiego 33, 66-400 Gorzów

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Nr CSIOZ/ /2015

UMOWA. Nr CSIOZ/ /2015 UMOWA Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego Wzór umowy Nr CSIOZ/ /2015 zawarta w dniu 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 5 UMOWA NR..

ZAŁĄCZNIK NR 5 UMOWA NR.. Nr sprawy: ZP.271.3.2014 Znak: ZP.271.3.36.2014 ZAŁĄCZNIK NR 5 UMOWA NR.. WZÓR zawarta w dniu... w Kamieńsku, pomiędzy : Samorządowym Zakładem Gospodarki Komunalnej w Kamieńsku, 97-360 Kamieńsk ul. Wieluńska

Bardziej szczegółowo

Roboty dekarskie w zakresie wymiany rynien i obróbek pasa rynnowego w Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim.

Roboty dekarskie w zakresie wymiany rynien i obróbek pasa rynnowego w Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim. UMOWA Nr o wykonanie robót budowlanych zawarta w dniu... w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy: Sądem Rejonowym ul.sądowa 2 63-400 Ostrów Wielkopolski reprezentowanym przez Henryka Chowańskiego Kierownika

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR. -..., NIP., REGON zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez:

U M O W A NR. -..., NIP., REGON zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez: Część II SIWZ U M O W A NR zawarta w dniu.. r. w Gdańsku po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik 3 Umowa nr.. Umowa na zakup i dostarczenie do siedziby Zamawiającego oprogramowania służącego do projektowania budynków energooszczędnych dla uczestników projektu kursy doskonalenia dla nauczycieli

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. Umowa Nr. /2015. Państwową Inspekcją Pracy, Okręgowym Inspektoratem Pracy w Krakowie reprezentowanym przez:

PROJEKT UMOWY. Umowa Nr. /2015. Państwową Inspekcją Pracy, Okręgowym Inspektoratem Pracy w Krakowie reprezentowanym przez: Załącznik numer 5 do zapytania ofertowego nr 2AG-251-225-48/15 PROJEKT UMOWY Umowa Nr. /2015 zawarta w dniu. 2015 r. w Krakowie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy, Okręgowym Inspektoratem Pracy w Krakowie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR..

WZÓR UMOWY UMOWA NR.. WZÓR UMOWY UMOWA NR.. zawarta w dniu. 2015 r. pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP 209-00-01-440, REGON

Bardziej szczegółowo

Istotne Postanowienia Umowy

Istotne Postanowienia Umowy Część II SIWZ Istotne Postanowienia Umowy 1 Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego (zwanego również Licencjobiorcą) usług serwisowych o charakterze

Bardziej szczegółowo