Novell Audit 2. OPIS TECHNICZNY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Novell Audit 2. www.novell.pl OPIS TECHNICZNY"

Transkrypt

1 Novell Audit 2 OPIS TECHNICZNY

2 Zapewnienie poufności, integralności i dostępności zasobów w systemach korporacyjnych Sukces wymaga od współczesnych organizacji udostępniania zasobów systemów korporacyjnych coraz szerszej rzeszy odbiorców, w tym pracownikom, klientom i partnerom biznesowym, przy jednoczesnej konieczności ciągłego utrzymania poufności, integralności i dostępności tych zasobów. Wymaga to kompleksowego i skutecznego rozwiązania do bezpiecznego zarządzania tożsamością (SIM od ang. Secure Identity Management). Kluczowym elementem SIM jest system śledzący, który automatycznie zbiera i rejestruje zdarzenia z całej sieci firmowej i daje organizacjom kilka możliwości wykorzystania zebranych informacji o zdarzeniach. Niniejsze opracowanie przedstawia Novell Audit komponent rodziny rozwiązań firmy Novell do bezpiecznego zarządzania tożsamością odpowiadający za śledzenie działań, prezentuje jego możliwości, architekturę oraz najważniejsze i unikalne funkcje. ŚLEDZENIE DZIAŁAŃ KLUCZOWY ELEMENT SIM Bezpieczne zarządzanie tożsamością oznacza zastosowanie polityki firmowej do systemów korporacyjnych w taki sposób, by zapewnić dostęp do wymaganych zasobów firmowych w odpowiednim czasie przy jednoczesnym zapewnieniu integralności i bezpieczeństwa tych zasobów. Sedno SIM stanowi tożsamość, czyli poszczególne informacje definiujące atrybuty i prawa użytkowników, systemów, aplikacji i wszelkich innych podmiotów podlegających zarządzaniu w ramach sieci firmowej. Zarządzanie tożsamością to element SIM dostarczający zautomatyzowane mechanizmy upraszczające obsługę informacji o tożsamości oraz do zarządzanie nią w skali całej sieci firmowej. A wszystko to przy możliwie najmniejszym nakładzie pracy ze strony działu IT i obciążeniu stanowisk pomocy technicznej. Współczesne zarządzanie tożsamością skupia się przede wszystkim na użytkownikach, ale zagadnienie to może w równej mierze dotyczyć innych podmiotów w obrębie sieci, w tym grup, ról, aplikacji, procesów, Web Services, stacji roboczych i serwerów. Wprowadzenie do firmy zarządzania tożsamością daje wprawdzie znaczny wzrost wydajności, ale samo w sobie nie wystarcza do zwiększenia bezpieczeństwa w skali wszystkich systemów i uproszczenia zarządzania nimi. Kompleksowe rozwiązanie SIM musi więc dostarczać dodatkowe możliwości, zapewniając nie tylko bezpieczne zarządzanie danymi o tożsamości, lecz również poufność, integralność i dostępność zasobów w systemach biznesowych. Te trzy cechy są powszechnie uznawane za podstawowe wymagania, jakie musi spełniać każdy skuteczny i całościowy system ochrony informacji. SIM stanowi szkielet skutecznego systemu bezpieczeństwa, w ramach którego organizacje mogą: Zapewniać bezpieczny dostęp do zasobów biznesowych na podstawie zdefiniowanych ról Zautomatyzować tworzenie, zarządzanie i usuwanie praw dostępu użytkowników w skali całego środowiska IT w czasie rzeczywistym na podstawie ról Śledzić działania w celu upewnienia się, czy systemy są zarządzane i użytkowane zgodnie z przeznaczeniem W dalszej części zostanie szczegółowo opisana trzecia z tych możliwości, czyli śledzenie działań. Komponent śledzący SIM dostarcza niezbędne funkcje zbierania, rejestrowania, analizy i możliwość reakcji dla wszystkich zdarzeń zgłaszanych w każdym systemie w sieci firmowej. Typowa sieć korporacyjna zawiera bardzo wiele różnych systemów, przez co skuteczne śledzenie działań jest zadaniem niezwykle trudnym. Dla współczesnych organizacji wdrożenie efektywnych mechanizmów śledzenia staje się jednak kwestią coraz pilniejszą ze względu na konieczność: Wdrażania polityki bezpieczeństwa w skali całej firmy, której system informatyczny jest coraz częściej geograficznie rozproszony, a w dodatku wykracza poza mury samego przedsiębiorstwa, oferując niezbędne usługi pracownikom, klientom i partnerom biznesowym. Utrzymywania zgodności z rosnącą liczbą przepisów prawnych, dotyczących między 2 Opis techniczny produktu

3 innymi ochrony danych osobowych, poufności danych finansowych i ochrony danych niejawnych. Ograniczenia wciąż rosnącego ryzyka konsekwencji prawnych ewentualnych nieprawidłowości poprzez dostarczanie niepodważalnych dowodów działalności pracowników i firmy dla potrzeb ewentualnego postępowania sądowego Mechanizmy śledzenia dostarczają kluczowe funkcje pozwalające organizacjom sprostać tym wymaganiom. Umożliwiają one między innymi: Określenie i wykazanie stopnia zgodności działań organizacji z przyjętą polityką poprzez dostarczenie metod pomiaru zgodności Określenie i wykazanie stopnia zgodności działań organizacji z przepisami prawnymi i branżowymi Monitorowanie i raportowanie zdarzeń w czasie rzeczywistym, co daje podstawę do podejmowania ewentualnych działań Dostarczanie jednoznacznych dowodów dla potrzeb badania przestępstw elektronicznych, na przykład dla postępowań dyscyplinarnych lub sądowych NOVELL AUDIT Firma Novell jest liderem w dziedzinie bezpiecznego zarządzania tożsamością, a oferowane przez nią rozwiązania pozwalają firmom bezpiecznie udostępniać zasoby tym, którzy stanowią siłę napędową ich działalności. Oferowany przez Novella kompletny zestaw komponentów SIM stanowi jeden z elementów elastycznej architektury automatyzacji zarządzania tożsamością (Identity Automation Framework). Więcej informacji o pokrewnych rozwiązaniach firmy Novell można znaleźć na stronie POTRZEBY KLIENTÓW: Chcę zbadać wydarzenia, które miały miejsce w systemie, gdyż okazało się, że pewien pracownik korzystał z określonego zasobu bez autoryzacji. Potrzebuję śledzić zgodność z polityką firmy i przepisami. Chcę wiedzieć, kto ma dostęp do których zasobów firmy i otrzymywać informacje o wszelkich zmianach praw dostępu do zasobów. Chcę natychmiast dowiadywać się o wszelkich nietypowych wydarzeniach w dowolnym z zarządzanych systemów. MOŻLIWOŚCI NOVELL AUDIT: Zbieranie wszystkich rejestrowanych zdarzeń w całej sieci, normalizacja danych według wspólnego schematu i zapisywanie ich w centralnym składzie. Narzędzia do analizy informacji o zdarzeniach i generowania raportów, pozwalające ustalić stopień zgodności z polityką firmy i przepisami prawnymi. Narzędzia szukające konkretnych typów zdarzeń i automatycznie generujące powiadomienia w przypadku wykrycia danego zdarzenia. Możliwość tworzenia widoków stanu aktywności w systemie w czasie rzeczywistym. Novell Audit 3

4 Novell Audit to kompleksowe rozwiązanie do bezpiecznej rejestracji i śledzenia zdarzeń, umożliwiające śledzenie, rejestrację i raportowanie wszystkich zdarzeń w skali całej heterogenicznej sieci firmowej. Analizie podlegają zdarzenia ze wszystkich wdrożonych systemach i aplikacjach Novella oraz ewentualnie innych producentów. Novell Audit rejestruje nie tylko ostrzeżenia i błędy, lecz również zdarzenia pozytywne, na przykład udane logowania i udane operacje zapisu plików. Możliwe jest też śledzenie zdarzeń, które powinny mieć miejsce w nieprzekraczalnym czasie (heartbeat events). Inżynierowie Novella zadbali o taką optymalizację działania Novell Audit, by rejestracja nawet bardzo dużych ilości zdarzeń nie powodowała znaczącego spowolnienia pracy śledzonych aplikacji. Novell Audit zapisuje wszystkie dane o zdarzeniach we wspólnym formacie w centralnym składzie informacji, a dołączone narzędzia umożliwiają efektywną analizę zapisanych informacji. Co więcej, informacje o zdarzeniach są dostarczane w czasie rzeczywistym, co daje możliwość ich monitorowania i generowania powiadomień. Dzięki rozbudowanym możliwościom, Novell Audit dostarcza szereg kluczowych funkcji, w tym: Bezpieczne rejestrowanie danych z aplikacji, źródeł danych i systemów operacyjnych i zapisywanie ich w centralnym składzie Zapewnienie integralności rejestrowanych danych poprzez podpisywanie i łączenie zdarzeń Automatyczne generowanie różnego rodzaju powiadomień w czasie rzeczywistym na podstawie zadanych reguł filtrowania zdarzeń Możliwość monitorowania notowanych zdarzeń w czasie rzeczywistym za pośrednictwem dynamicznie aktualizowanego interfejsu graficznego Możliwość korzystania z zarejestrowanych danych poprzez gotowe i definiowane przez użytkownika raporty i zapytania Łatwe narzędzia do administracji Novell Audit jest dostarczany z wtyczkami Novell imanager 2.0 do administracji i zarządzania. Do konfiguracji komponentów Novell Audit (w tym aplikacji rejestrowanych) i zarządzania nimi administrator może używać narzędzia Novell imanager (za pomocą konsoli opartej na WWW) lub w przypadku środowisk innych niż Novell edirectory narzędzia Novell WebAdmin. PRZEGLĄD ARCHITEKTURY Novell Audit to rozwiązanie klient-serwer, zawierające cztery podstawowe komponenty: Aplikacje i systemy rejestrujące Agenty platform Bezpieczny serwer rejestrujący Składy danych Aplikacje i systemy rejestrujące 4 Opis techniczny produktu

5 W zasadzie każdą aplikację lub system można poddać instrumentacji umożliwiającej rejestrowanie zdarzeń przez Novell Audit. Systemy zgłaszają zdarzenia odpowiedniemu dla platformy agentowi Novell Audit za pośrednictwem interfejsów programowania (API) dla języków C i Java. SDK można pobrać bezpłatnie ze strony W skład raportowanych zdarzeń wchodzą: zdarzenia z systemów i aplikacji, w których programista wprowadził instrumentację w celu uruchomienia raportowania zdarzenia rejestrowane zgodnie z konfiguracją zdefiniowaną przez administratora Novell Audit z konsoli administracyjnej imanager lub Web Admin. Novell wprowadził możliwość rejestrowania zdarzeń w Novell Audit do wielu swoich produktów, w tym: Novell Audit (śledzenie śledzącego) Novell Identity Manager 3 Novell edirectory 8.5.x, 8.6.x i 8.7.x Novell Directory Services (NDS) 6.x, 7.x i 8.x Novell Open Enterprise Serwer i Novell NetWare 4.2, 5.1, 6.0 i 6.5, zarówno w zakresie tradycyjnego systemu plików, jak i systemów plików Novell Storage Services (NSS) Novell ichain Novell SecureLogin Novell NetMail 3.5 Novell BorderManager 3.8. Agent platformy Agent platformy to biblioteka współdzielona, do której aplikacje rejestrujące uruchomione w ramach danej platformy zgłaszają zdarzenia. Na każdej platformie, na której uruchomiona jest jedna lub kilka aplikacji rejestrujących, musi być uruchomiony osobny agent platformy. Agenty są obecnie dostępne dla systemów: Novell Open Enterprise Serwer (Linux/NetWare) Microsoft Windows 2000, Windows 2000 Server SP4 lub nowszy, Windows XP Professional i Home Edition, Windows 2003 Server Sun Solaris 8, 9, 10 RedHat 3 AS i ES Novell SUSE Linux Enterprise Serwer 9. Agent platformy zbiera dane ze wszystkich aplikacji rejestrujących działających na platformie, na której jest on uruchomiony, po czym przekazuje te dane do bezpiecznego serwera rejestrującego. Agent platformy zawsze zgłasza wszystkie zdarzenia, nawet jeśli system, z którego zbiera on informacje, tymczasowo nie ma połączenia z bezpiecznym serwerem rejestrowania. W takiej sytuacji agent zbiera i zapisuje zdarzenia zgłaszane przez aplikacje dla danej platformy zgodnie z konfiguracją, a następnie przesyła je do bezpiecznego modułu rejestracji podręcznej, który zapisuje te dane w bezpiecznym pliku tymczasowym dla pracy w trybie bez połączenia. Moduł rejestracji podręcznej utrzymuje osobny plik tego typu dla każdej aplikacji obsługiwanej w obrębie danej platformy. Z chwilą przywrócenia połączenia z serwerem rejestrującym, agent platformy przesyła do niego zawartość pliku lub plików podręcznych. Jeśli dany agent otrzyma na tyle dużo informacji o zdarzeniach, że ich jednorazowe przesłanie mogłoby zapchać łącze z serwerem, to dane te są buforowane w module bezpiecznej pamięci podręcznej i wysyłane dopiero wtedy, gdy ruch w sieci się zmniejszy. Pozwala to ograniczyć wpływ śledzenia zdarzeń na wydajność sieci. Bezpieczny serwer rejestrujący Bezpieczny serwer rejestrujący to wydajny, scentralizowany i bezpieczny serwer zbierający informacje o zdarzeniach nadchodzące od agentów platform. Uruchomiony na serwerze menedżer zdarzeń odbiera te dane i natychmiast przekazuje je udostępnianym przez serwer usługom rejestrowania, powiadamiania i monitorowania. Usługa rejestrowania zapisuje informacje o zdarzeniach w składzie danych. Usługa powiadamiania przesyła odpowiednim osobom lub systemom informacje o wystąpieniu lub niewystąpieniu określonych zdarzeń. Usługa monitorowania przesyła wartości do aplikacji monitorujących w czasie rzeczywistym. Skład danych Bezpieczny serwer rejestrujący zapisuje wszystkie zdarzenia w centralnym składzie danych we wspólnym formacie, nieco przypominającym format Syslog. Wykorzystanie jednolitego formatu pozwala stosować ten sam zestaw narzędzi do operacji na wszystkich zdarzeniach zapisanych w składzie. Novell Audit automatycznie przygotowuje niezbędne bazy danych podczas instalacji, wykorzystując do tego celu bazy danych MySQL lub Oracle. Zdefiniowanie zadań zapisywanych w danym składzie należy do administratora. Obecnie dla Novell Audit dostępne są sterowniki rejestracji dla baz danych MySQL i Oracle, plików tekstowych i formatu Syslog. Planowane jest dodanie sterowników dla innych baz danych, między innymi DB2 i Sybase. Zestaw narzędzi programisty dla Novell Audit (SDK) zawiera API dla języków C i Java pozwalające programistom tworzyć własne sterowniki rejestracji. Novell Audit 5

6 KONFIGURACJA SYSTEMU REJESTRUJĄCEGO Do konfiguracji systemu rejestrującego administratorzy mogą korzystać z narzędzi Novell imanager i WebAdmin. Konfiguracja agenta platformy Agent platformy jest komponentem, którego konfiguracja odbywa się w prosty sposób. Wszystkie ustawienia agenta są zapisywane w pliku tekstowym. Dzięki temu w środowisku IT agent pozostaje niewielkim, dyskretnym i samowystarczalnym elementem, a brak zależności zewnętrznych pozwala mu zawsze przyjmować rejestrowane zdarzenia. Co więcej, agenty można też uruchamiać w systemach nieobsługujących mechanizmu katalogu Novell edirectory. Konfiguracja bezpiecznego serwera rejestrującego Serwer rejestrujący jest konfigurowany z wykorzystaniem narzędzi imanager lub WebAdmin. Serwer jest widoczny w strukturach katalogu Novell edirectory jako unikalny obiekt Logging Server, zawierający wszystkie właściwości i atrybuty serwera rejestracji. Obiekt ten jest podczas instalacji automatycznie tworzony w kontenerze Logging Services. Administrator może też ręcznie tworzyć obiekty serwerów rejestracji za pomocą narzędzi Novell imanager lub WebAdmin. Istnieje również możliwość tworzenia obiektów Logging Server poza kontenerem Logging Services, co może być pożądane w przypadku rozproszonego zarządzania serwerami rejestrującymi. Obiekt Secure Logging Server reprezentuje fizyczny serwer, na którym zainstalowany jest bezpieczny serwer rejestrujący. Obiekty tego typu są specyficzne dla Novell Audit, więc nie zastępują obiektów NCP Server, lecz każdy obiekt Secure Logging Server jest skojarzony z obiektem NCP Server. Każdy obiekt Secure Logging Server składuje nazwę skojarzonego z nim obiektu NCP Server jako jedną z właściwości, co oznacza, że uruchomienie serwera rejestrującego na fizycznym serwerze wymaga dostępu do struktur Novell edirectory i obiektu Secure Logging Server. Konfiguracja składu danych Konfiguracja składu danych dla Novell Audit wymaga od administratora utworzenia w ramach Novell edirectory jednego lub kilku obiektów typu Channel (kanałów) za pomocą narzędzi Novell imanager lub WebAdmin. Każdy taki obiekt odpowiada instancji pewnego sterownika rejestracji o określonych wartościach konfiguracyjnych. Obiekt Channel określa parametry skojarzone z odpowiadającym mu urządzeniem pamięci masowej. W skład przykładowego obiektu Channel dla bazy danych MySQL mogą wchodzić: Adres IP lub nazwa hosta dla serwera bazy danych MySQL Nazwa użytkownika i hasło dla połączenia z serwerem Nazwa bazy danych, nazwy tabel i pola dla poleceń SQL tworzących tabele i ustawiających czas ważności danych. Administrator może dla tego samego sterownika utworzyć kilka różnych kanałów (obiektów Channel), odpowiadających różnym konfiguracjom dla różnych funkcji lub zdarzeń. Można na przykład skonfigurować jeden obiekt Channel dla bazy MySQL jako domyślny kanał rejestracji wszystkich zdarzeń, a inny jako kanał odbierający z usługi powiadamiania odfiltrowane zdarzenia z wybranej aplikacji. Pozwala to administratorowi odpowiedzialnemu za daną aplikację korzystać z zapisu zdarzeń generowanych przez tę aplikację bez prawa dostępu do informacji o zdarzeniach generowanych przez inne aplikacje. Po utworzeniu odpowiednich obiektów Channel, administrator musi jeszcze skonfigurować serwer rejestrujący tak, by zapisywał rejestrowane zdarzenia do tych kanałów. Konfiguracja instrumentowanych aplikacji Aplikacje rejestrujące informacje w Novell Audit lub pobierające z niego dane są w strukturach edirectory reprezentowane przez obiekty Application. Podczas instalacji, Novell Audit automatycznie tworzy następujące obiekty typu Application: Novell Audit, edirectory Instrumentation i NetWare Instrumentation. Obiekty te są tworzone w kontenerze Application w obrębie kontenera Logging Services. Administrator może też tworzyć obiekty Application ręcznie, za pomocą narzędzi imanager i WebAdmin. Obiekty takie można tworzyć albo w automatycznie tworzonym kontenerze Novell Applications, albo w różnych kontenerach Application w celu rozproszonego nimi zarządzania. Do atrybutów każdego obiektu Application należy lista zdarzeń, które mogą być zgłaszane. Administrator wybiera te zdarzenia, które mają być rejestrowane dla każdego takiego obiektu. Obiekty Application zawierają też informacje niezbędne do uwierzytelnienia danej aplikacji na serwerze rejestrującym. 6 Opis techniczny produktu

7 NOWATORSKIE MOŻLIWOŚCI Novell Audit udostępnia szereg nowatorskich mechanizmów wyróżniających to rozwiązanie spośród innych systemów rejestracji zdarzeń, w tym zapewnianie integralności i bezpieczeństwa danych, powiadomienia, monitorowanie w czasie rzeczywistym, raporty i analizy, archiwizację danych, zlokalizowane dzienniki oraz wsparcie dla działań prawnych. Bezpieczeństwo i integralność danych Poszczególne komponenty Novell Audit współdziałają w celu ochrony integralności rejestrowanych danych z wykorzystaniem mechanizmów podpisywania zdarzeń i łączenia zdarzeń. Podpisywanie zdarzeń polega na tym, że agent platformy (a niekiedy już sama aplikacja rejestrująca) dołącza do każdego zdarzenia podpis cyfrowy, zanim zostanie ono przesłane do serwera rejestrującego. Podpisywanie pozwala serwerowi sprawdzać integralność otrzymywanych danych o zdarzeniach i upewniać się, że informacje te nie zostały zmodyfikowane. Łączenie zdarzeń polega na tym, że agent platformy tworzy między kolejnymi wysyłanymi zdarzeniami połączenie pozwalające wykryć ewentualne modyfikacje. Agent platformy (a niekiedy już sama aplikacja rejestrująca) dołącza do treści każdego kolejnego zdarzenia dla danej aplikacji skrót kryptograficzny treści poprzedniego zdarzenia dla tej aplikacji. Skrót jest podpisywany wraz z danymi dla bieżącego zdarzenia. Mechanizm ten pozwala administratorom sprawdzać, czy wszystkie stwierdzone zdarzenia zostały zarejestrowane w kolejności ich zgłaszania i czy żadnego zdarzenia nie brakuje. Dzięki podpisywaniu i łączeniu zdarzeń, Novell Audit chroni dane przed różnego rodzaju naruszeniami bezpieczeństwa, na przykład przed próbami zacierania śladów przez nieuczciwych administratorów. Podpisywanie i łączenie zdarzeń zapewniają niezaprzeczalność danych, co w odniesieniu do śledzenia zdarzeń oznacza, że informacje o zdarzeniach są rejestrowane i zapisywane w sposób gwarantujący ich oryginalność i kompletność. Niezaprzeczalność informacji o zdarzeniach pozwala ich używać jako dowodów w procesach sądowych i jednoznacznie przypisywać konkretne zdarzenia konkretnym sprawcom. W celu dalszego zwiększenia bezpieczeństwa agenta platformy można tak skonfigurować, by dane o zdarzeniach były przesyłane do serwera rejestrującego przez obustronnie uwierzytelnione, szyfrowane połączenie wykorzystujące protokół Transport Layer Security (TLS). Szyfrowanie zapewnia poufność przesyłanych informacji. Natychmiastowe powiadomienia o wybranych zdarzeniach Udostępniana przez serwer rejestrujący usługa powiadamiania dostarcza dwa rodzaje powiadomień: Powiadomienia filtrowane, wysyłane w chwili zarejestrowania konkretnego zdarzenia Powiadomienia o braku zdarzenia, które miało mieć miejsce w określonym czasie. Usługa powiadomień przegląda strumień zdarzeń napływających od agentów platform i na podstawie analizy tego strumienia wysyła informacje o wystąpieniu lub niewystąpieniu określonych zdarzeń, zgodnie z filtrami i innymi kryteriami zdefiniowanymi przez administratora w obiektach Novell edirectory odpowiednio typu Notification Filter i Heartbeat. Po zdefiniowaniu kryteriów filtrowania, administrator wskazuje następnie kanały (obiekty Channel), za pośrednictwem których serwer rejestrujący powinien dostarczać powiadomienia o zdarzeniach. Możliwa jest taka konfiguracja serwera, by to samo powiadomienie było wysyłane do kilku różnych kanałów, co pozwala tworzyć różne rodzaje powiadomień dla tego samego zdarzenia. Obsługiwane przez Novell Audit mechanizmy powiadomienia to między innymi: Secure Mail Transfer Protocol (SMTP) Simple Network Management Protocol (SNMP) Java Critical Value Reset (CVR). Usługa powiadomienia może też służyć do zapisu filtrowanych dzienników zdarzeń do dowolnego spośród zdefiniowanych kanałów składowania. Bezpieczny serwer rejestrujący składuje wszystkie dane o zdarzeniach w jednym centralnym repozytorium, więc kanały rejestrujące mogą być wykorzystywane do obsługi powiadomień. Daje to administratorom możliwość tworzenia mniejszych, bardziej specjalizowanych i trwałych zapisów określonych podzbiorów zdarzeń. Kanały rejestrujące, które można wykorzystać do obsługi powiadomień, to między innymi: Bazy danych MySQL Bazy danych Oracle Dane Syslog Pliki tekstowe. SDK dla Novell Audit zawiera API dla języków C i Java, z których pomocą programiści mogą tworzyć własne metody obsługi powiadomień. Na szczególną uwagę zasługuje mechanizm CVR, pozwalający administratorowi nakazać natychmiastowe przywrócenie domyślnych wartości wybranych atrybutów w przypadku Novell Audit 7

8 stwierdzenia ich modyfikacji. Przydatność tej funkcji można zilustrować na przykładzie systemu, w którym zgodnie z polityką firmy żaden zwykły użytkownik nie powinien nigdy uzyskać takich samych uprawnień, jak administrator. W celu wdrożenia tej polityki, administrator tworzy obiekt Notification Filter, który kieruje powiadomienia CVR do wybranego obiektu CVR Channel za każdym razem, gdy użytkownik zyska uprawnienia administratora. Z kolei w obiekcie CVR Channel definiowana jest reguła nakazująca przywrócenie domyślnej wartości atrybutu, którego dotyczy zdarzenie. Odtąd za każdym razem, gdy użytkownik uzyska uprawnienia administratora, usługa powiadomienia będzie powiadamiać obiekt CVR Channel, który z kolei przywróci wcześniejsze uprawnienia użytkownika zgodnie z regułą zdefiniowaną dla danego obiektu. Monitorowanie systemów w czasie rzeczywistym Bezpieczny serwer rejestrujący udostępnia usługę monitorowania, która zlicza wartości żądane przez aplikacje monitorujące. SDK Novell Audit udostępnia API pozwalające programistom pobierać z serwera rejestrującego wartości wykorzystywane przez aplikacje monitorujące lub Web services. Novell Audit jest dostarczany z przykładową aplikacją monitorującą Novella dla systemów Win32, wyświetlającą aktualizowane w czasie rzeczywistym liczniki rejestrowanych zdarzeń. Zliczanie może się opierać na jednym z obowiązkowych pól dla formatu zapisu zdarzeń w Novell Audit, na przykład Event ID, IP Address lub Log Level. Udostępniane przez Novell Audit funkcje monitorowania pozwalają administratorom tworzyć czytelne, na bieżąco aktualizowane panele informujące o stanie monitorowanych zdarzeń. SDK dla Novell Audit zawiera API dla języków C i Java, z pomocą których programiści mogą tworzyć własne aplikacje monitorujące łączące się z usługą monitorowania Novell Audit. Raportowanie i analiza Wraz z Novell Audit dostarczane są trzy narzędzia do generowania czytelnych i użytecznych raportów pozwalających uzyskać wgląd w zdarzenia w obrębie sieci: Novell Audit Report, wtyczki Novell imanager i LETrans. Novell Audit Report Novell Audit Report jest generatorem raportów dla systemów Win32, dostarczanym z kilkoma predefiniowanymi raportami w formacie Crystal Reports. Program pozwala też administratorom definiować i drukować własne raporty w tym formacie. Raporty są od razu gotowe do druku, więc korzystanie z nich nie wymaga osobnej licencji na Crystal Reports. W program Novell Audit Report wbudowany jest dodatkowo kreator pozwalający administratorom korzystać z gotowych zapytań SQL, jak również tworzyć, zapisywać i wykonywać własne zapytania SQL a wszystko to bez znajomości samego języka SQL. Istotną funkcją Novell Audit Report jest możliwość sprawdzania integralności zarówno poszczególnych zdarzeń, jak i łańcuchów zdarzeń zarejestrowanych w danym dzienniku. Program może sprawdzać podpisy cyfrowe wszystkich zdarzeń zapisanych w wybranym dzienniku i wszystkie skróty wyznaczające łańcuch zdarzeń w tym dzienniku, zgłaszając wszelkie przypadki modyfikacji treści zdarzeń i wskazując miejsca ewentualnego przerwania łańcucha zdarzeń. Wtyczki Novell imanager Podobnie jak program Novell Audit Report, dostarczane z Novell Audit wtyczki dla Novell imanager pozwalają administratorom korzystać z gotowych zapytań SQL oraz tworzyć, zapisywać i wykonywać własne zapytania SQL bez znajomości tego języka. Wyniki zapytań można wyświetlić na ekranie lub eksportować do jednego z obsługiwanych formatów, w tym CSV, TXT, XML lub HTML. LETrans Wybranie w Novell Audit opcji rejestracji surowych danych pozwala administratorowi na udostępnianie aplikacjom zewnętrznym nieprzetworzonych informacji o zdarzeniach. LETrans to uruchamiane z wiersza poleceń narzędzie do konwersji dzienników zdarzeń, umożliwiające wykonywanie zapytań na nieprzetworzonych dziennikach oraz konwersję surowych danych do postaci czytelnej dla osoby analizującej te dane. Automatyczna archiwizacja danych W kanał MySQL wbudowana jest możliwość automatycznej archiwizacji danych, polegającej na regularnym przenoszeniu danych do bazy archiwalnej po osiągnięciu przez określonego wieku. Obiekt MySQL Channel zapisuje informacje potrzebne sterownikowi MySQL do zapisywania zdarzeń w bazie danych MySQL. Pozwala to na zautomatyzowanie zarządzania bazą danych poprzez wykorzystanie poleceń SQL określających termin ważności danych. Administrator może na przykład tak skonfigurować kanał MySQL, by ten automatycznie zapisywał bieżącą tabelę zdarzeń i tworzył nową tabelę w regularnych odstępach czasu, na przykład raz na dobę lub w każdą sobotę o północy. Warto zwrócić uwagę, że w przypadku instalacji z opcją Autoconfigure for MySQL, instalator automatycznie tworzy obiekt MySQL Channel z domyślnym skryptem terminu ważności, 8 Opis techniczny produktu

9 który jest uruchamiany codziennie o północy i automatycznie usuwa wszystkie rekordy starsze niż 12 godzin. Realizujące to zadanie polecenie wygląda tak: DELETE FROM $1 WHERE lienttimestamp<(unix_timestamp()-43200); Administrator może zmienić to ustawienie po prostu usuwając powyższe polecenie z właściwości SQL Expiration Commands i restartując serwer rejestrujący. Należy jednak pamiętać, że po usunięciu skryptu baza danych zdarzeń będzie się rozrastać bez ograniczeń do momentu podania innego polecenia sterującego archiwizacją lub ręcznego uporządkowania bazy. Novell Audit oferuje też możliwość automatycznej archiwizacji dla obiektu kanału dziennika plików tekstowych. Pozwala to na zapisywanie archiwalnych plików dziennika w plikach tekstowych w regularnych odstępach czasu lub po osiągnięciu określonego rozmiaru pliku dziennika. Lokalizacja dzienników Serwer rejestrujący zapisuje zdarzenia w formacie binarnym i tłumaczy zapisy do postaci czytelnej dla osoby analizującej dane na podstawie definicji w pliku schematu Log SChema (*.lsc). Dzięki temu wystarczy stworzyć zlokalizowane pliki Log Schema dla potrzebnych języków, by każdy użytkownik mógł przeglądać zawartość tych samych dzienników w swoim rodzimym języku. Również Novell Audit Report można skonfigurować tak, by korzystał ze zlokalizowanych plików schematów. Co więcej, dla kanałów plików tekstowych i formatu Syslog również istnieje możliwość tworzenia zlokalizowanych dzienników jeśli dla aplikacji rejestrujących są zdefiniowane zlokalizowane pliki Log Schema, to dany kanał dla pliku tekstowego lub Syslog może wypisywać przetłumaczone pliki dziennika w języku zdefiniowanym dla obiektu kanału. Wsparcie dla działań prawnych Stosowane w Novell Audit połączenie podpisywania zdarzeń, łączenia zdarzeń i bezpiecznej transmisji danych o zdarzeniach zapewnia integralność informacji w stopniu pozwalającym je wykorzystywać jako dowody w procesach sądowych. Dzięki temu firmy mogą używać zebranych przez Novell Audit informacji o zdarzeniach do wspierania postępowań dyscyplinarnych przeciwko pracownikom, sporów sądowych i innych działań wymagających niezaprzeczalnych dzienników zdarzeń. WIZJA I PRZYSZŁOŚĆ Bogaty zakres funkcji dostępnych już teraz w ramach Novell Audit to dopiero początek. Novell zamierza wykorzystać otwierane dzięki temu możliwości na wiele sposobów. Więcej widoków o większych możliwościach Novell będzie dążyć do zwiększenia liczby i typów dostępnych widoków danych o zdarzeniach, w szczególności widoków aktualizowanych w czasie rzeczywistym. Kluczowym celem jest tu rozszerzenie dostępności danych o zdarzeniach na szersze grono użytkowników biznesowych poprzez dodanie możliwości kojarzenia zdarzeń ze wskaźnikami biznesowymi, na przykład zaoszczędzonymi kosztami lub zwrotem z inwestycji. Pozwoli to w czasie rzeczywistym oceniać wpływ wybranych zdarzeń na działalność biznesową. Więcej mechanizmów powiadomienia Novell Audit obsługuje obecnie różnorodne mechanizmy powiadomienia, w tym SNMP, SMTP, komunikaty Java i CVR. Niektóre z tych mechanizmów (na przykład CVR) pozwalają automatycznie reagować na określone sygnały (wyzwalacze) przesyłane w powiadomieniu. Można to wykorzystać dalej, dodając między innymi możliwość działań poprzez wywołanie Novell Identity Managera oraz całych procesów zadaniowych, pozwalających wykonywać działania wieloetapowe. Więcej raportów Novell Audit udostępnia obecnie szereg użytecznych gotowych raportów, pozwalających klientom skutecznie wykorzystywać dane o zdarzeniach. Novell zamierza dwojako zwiększać liczbę i różnorodność gotowych raportów: Poprzez tworzenie własnych gotowych definicji raportów Poprzez wspieranie zewnętrznych programistów i użytkowników w procesie tworzenia definicji raportów i udostępniania ich innym. Gotowe raporty opracowane przez Novella i niezależnych programistów, jak również inne narzędzia, będą udostępniane pod adresami i Novell Audit 9

AdRem NetCrunch. Podręcznik użytkownika. Wersja 4.x. System monitorowania i zarządzania sieciami

AdRem NetCrunch. Podręcznik użytkownika. Wersja 4.x. System monitorowania i zarządzania sieciami AdRem NetCrunch Wersja 4.x Podręcznik użytkownika System monitorowania i zarządzania sieciami 2006 AdRem Software sp. z o.o. Niniejszy dokument został opracowany przez firmę AdRem Software i przedstawia

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/32/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na nabycie licencji na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Załącznik nr 1 SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Wyposażenie centrum utrzymania systemu epuap Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane skróty i pojęcia... 3 1.2. Przedmiot zamówienia... 9

Bardziej szczegółowo

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika ESET Remote Administrator Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika spis treści 1. Wprowadzenie...4 1.1 Architektura programu... 4 1.1.1 Serwer ERA (ERAS)...4 1.1.2 Konsola ERA (ERAC)...4 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE SIECI, SYSTEMÓW I USŁUG

MONITOROWANIE SIECI, SYSTEMÓW I USŁUG WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk WYDZIAŁ INFORMATYKI STUDIA I STOPNIA (INŻYNIERSKIE) PRACA DYPLOMOWA Maciej Korzeń MONITOROWANIE SIECI, SYSTEMÓW

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Część 1 CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48620000-0 - Systemy operacyjne 48214000-1 - Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48710000-8 - Pakiety oprogramowania

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA systemowa MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION

PLATFORMA systemowa MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION PLATFORMA systemowa PLATFORMA SYSTEMOWA Platforma systemu Microsoft Business Solutions Navision bazuje na sprawnym współdziałaniu wielu technologii informatycznych.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do swiz

Załącznik nr 9 do swiz Załącznik nr 9 do swiz 1. Opis przedmiotu zamówienia Struktura organizacyjna zamawiającego. Państwową Inspekcję Pracy (PIP) tworzy Główny Inspektorat Pracy (GIP), 16 okręgowych inspektoratów pracy (OIP)

Bardziej szczegółowo

IBM Cognos Express wersja 10.1.0. Zarządzanie produktem IBM Cognos Express

IBM Cognos Express wersja 10.1.0. Zarządzanie produktem IBM Cognos Express IBM Cognos Express wersja 10.1.0 Zarządzanie produktem IBM Cognos Express Uwaga Przed rozpoczęciem używania produktu należy zapoznać się z informacjami z sekcji Uwagi na stronie 175. Informacje o produkcie

Bardziej szczegółowo

AdRem NetCrunch. Monitorowanie sieci przewodnik. Monitorowanie i zarządzanie sieciami. Wersja 6.x

AdRem NetCrunch. Monitorowanie sieci przewodnik. Monitorowanie i zarządzanie sieciami. Wersja 6.x AdRem NetCrunch Wersja 6.x Monitorowanie sieci przewodnik Monitorowanie i zarządzanie sieciami 2010 AdRem Software, sp. z o.o. Niniejszy dokument został opracowany przez firmę AdRem Software i przedstawia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Możliwość adaptacji... 2. Otwartość... 3. Niezawodność... 6. Współpraca... 8. Technologia.NET...11

SPIS TREŚCI. Możliwość adaptacji... 2. Otwartość... 3. Niezawodność... 6. Współpraca... 8. Technologia.NET...11 MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION /STRUKTURA TECHNOLOGII Struktura technologii systemu Navision stanowi zbiór rozwiązań informatycznych, tworzących platformę użytkową systemu Microsoft Business Solutions

Bardziej szczegółowo

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2003 / 2003 R2 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

TREND MICRO W orr y -F ree B usine ss S Worry-FreeTM ec urit Business Security y S tandar Standard Edition i Advanced Edition

TREND MICRO W orr y -F ree B usine ss S Worry-FreeTM ec urit Business Security y S tandar Standard Edition i Advanced Edition TM TREND MICRO TM Worry-Free Business Security Standard Edition 7 Administrator s Guide TREND MICRO INCORPORATED 10101 North De Anza Blvd. Cupertino, CA., 95014, USA Tel:+1(408)257-1500/1-800 228-5651

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji Warszawa, 05.03.2014 r. Pieczęć Zamawiającego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014 Przebieg realizacji Implementacja projektu będzie podzielona na 4 etapy, z czego pierwszy polega na przygotowaniu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński : Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński Copyright 2007-2013 Zespół WebIssues Udziela się zezwolenia na kopiowanie, rozpowszechnianie i modyfikację tego dokumentu zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

AdRem NetCrunch. Pierwsze kroki. Wersja 6.x. Monitorowanie i zarządzanie sieciami

AdRem NetCrunch. Pierwsze kroki. Wersja 6.x. Monitorowanie i zarządzanie sieciami AdRem NetCrunch Wersja 6.x Pierwsze kroki Poradnik dla początkujących użytkowników edycji Premium oraz Premium XE programu NetCrunch Monitorowanie i zarządzanie sieciami 2010 AdRem Software, sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005

Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005 Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005 William R. Stanek Vademecum Administratora Microsoft SQL Server 2005 Edycja polska Microsoft Press Original English language edition 2005 by William Stanek

Bardziej szczegółowo

Ustawienia bezpieczeństwa w Exchange Server, SharePoint i Lync

Ustawienia bezpieczeństwa w Exchange Server, SharePoint i Lync Ustawienia bezpieczeństwa w Exchange Server, SharePoint i Lync Dokument powstał w ramach współpracy w obszarze bezpieczeństwa teleinformatycznego w postaci programu SCP (Security Cooperation Program) Spis

Bardziej szczegółowo

Microsoft SQL ServerTM 2005 Integration Services

Microsoft SQL ServerTM 2005 Integration Services Microsoft SQL ServerTM 2005 Integration Services Krok po kroku Paul Turley, Joe Kasprzak, Scott Cameron, Satoshi Iizuka oraz Pablo Guzman z Hitachi Consulting Microsoft SQL Server 2005 Integration Services

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Niniejszy dokument przedstawia Opis Przedmiotu Zamówienia, zawierający w szczególności wymagania funkcjonalne i pozafunkcjonalne wobec Nowej Bankowości Elektronicznej dla podmiotów

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Spis treści Wstęp 3 SAP Business One: kluczowe cechy 4 Korzyści biznesowe 5 Przegląd funkcjonalności 6 Finanse

Bardziej szczegółowo

iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet

iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet Copyright International Business Machines Corporation 1999,2000. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści Część

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 4.2 lub nowszej) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / 2003 / 2008 Spis treści 1. ESET Smart Security 4...4 1.1 Nowości... 4 1.2 Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Oznaczenie sprawy: ZP.271.5.2012.BC. Zamawiający: Gmina Ząbkowice Śląskie z siedzibą : 57-200 Ząbkowice Śląskie ul. 1 Maja 15 tel.: + 48 74 8 165-317, faks + 48 74 815 54 45 www.zabkowiceslaskie.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Movicon. Movicon. Najbardziej innowacyjna, elastyczna i skalowalna technologia oprogramowania SCADA/HMI. Wyłączny Dystrybutor

Movicon. Movicon. Najbardziej innowacyjna, elastyczna i skalowalna technologia oprogramowania SCADA/HMI. Wyłączny Dystrybutor Movicon Monitoring vision and control Movicon Monitoring vision and control Najbardziej innowacyjna, elastyczna i skalowalna technologia oprogramowania SCADA/HMI Wyłączny Dystrybutor Rozwiązania dla: przemysłu

Bardziej szczegółowo

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 Przewodnik po instalacj i i Podręcznik użytkownika Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 Copyright 2013 ESET, spol. s r.o. Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

ESET MAILSECURITY DLA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT EXCHANGESERVER

ESET MAILSECURITY DLA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT EXCHANGESERVER ESET MAILSECURITY DLA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT EXCHANGESERVER Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2000 / 2003 / 2008 / 2008 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję

Bardziej szczegółowo