dla oprogramowania w wersji 1.*.4.4

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "dla oprogramowania w wersji 1.*.4.4"

Transkrypt

1 elproc LD100 i elproc LD100T dla oprogramowania w wersji 1.*.4.4 Instrukcja Obsługi część b Obsługa przez WWW elproc sp. z o.o. 2005

2 Spis Treści 1 Logowanie Menu Moduł informacyjny Status restartera Statystyki Dziennik zdarzeń Moduł konfiguracji Ustawienia sieciowe - LAN Tryb pracy Temperatura Dziennik zdarzeń Serwery logów - podstawy Data i czas Serwery czasu Ustawienia systemowe ~ 2 ~ i0504b

3 Praca przez WWW dotyczy wyłącznie obsługi restartera przez wbudowaną stron ę. Wszystkie inne wskazówki i uwagi zawarte s ą w części a Instrukcji. Nie istnieje konieczność instalacji jakiegokolwiek oprogramowania do nadzoro wania restartera. Jest on obsługiwany przez przeglądark ę internetow ą z włączon ą obsług ą JavaScript. Dzięki takiemu rozwią zaniu systemem operacyjny komputera administratora nie jest istotny, można te ż zarzą dzać restarterem z dowolnego miejsca. 1. Logowanie Przy pierwszym logowaniu (ustawienia fabryczne), restarter ma adres i taki należy wywoływać z przeglą darki internetowej (w pasku adresu wpisać <http:// >). Jeżeli lokalna sieć do której podłą czany jest restarter ma inny adres sieci ni ż , to należ y dopisać taki adres na czas konfiguracji do lokalnego interfejsu sieciowego na komputerze z którego wykonywana jest konfiguracja. Przy pierwszym logowaniu w pole 'Użytkownik' należ y wpisać 'administrator' a pole 'Hasło' pozostawić puste. Przy kolejnych logowaniach należy uż ywać nazwy administratora oraz hasła ustawionego w panelu administracyjnym Konfiguracja/Ustawienia systemowe. Jeżeli administrator zapomni hasło dostępu, to jedyn ą możliwości ą ponownego zalogowania si ę jest powrót do ustawie ń fabrycznych. W tym celu należy: wyłączyć zasilanie restartera, odczekać s, Przed włączeniem zasilania wcisnąć i przytrzymać przycisk reset znajdują cy się na tylnej ś ciance obudowy, Przy wciśniętym przycisku reset należy włączyć zasilanie restartera, odczekać 5s do zaświecenia si ę na 1s czerwonej diody, oznaczają cego powrót do ustawie ń fabrycznych. Wcześ niejsze zwolnienie przycisku 'RESET' anuluje powrót do ustawie ń fabrycznych. Uwaga! Procedura ta nadpisuje wszystkie zmiany w konfiguracji urzą dzenia. Po powrocie do ustawie ń fabrycznych należy od początku skonfigurować wszy stkie parametry dotyczą ce nadzorowanej sieci takie jak adres IP, maska, gateway, serwer logów, tryb pracy itd. 2. Menu Restarter został zaprojektowany tak, aby szybko i prosto uzyskać informacje na temat jego pracy, a także aby równie łatwo zmieniać jego ustawienia. Cały obszar roboczy podzielony jest na trzy poziome grupy: W pierwszej dokonujemy wyboru części informacyjnej bąd ź konfiguracyjnej. W zależności tego wyboru w części środkowej ukazuje si ę odpowiednie menu dostępnych stron informacyjnych bąd ź konfiguracyjnych. Wybór pozycji z menu udostępnia w dolnej częś ci okna informacje lub konfiguracyjne. Opcja 'Pomoc' w środkowej części okna podaje skrócone opisy pól. ~ 3 ~ i0504b

4 Uwaga! Aby zapisać dokonane zmiany w konfiguracji należ y wybrać klawisz 'Ustaw' znajdujący si ę w dolnej, lewej części okna. 3. Moduł informacyjny W części informacyjnej znajduj ą się strony podają ce aktualny stan restartera i urządzenia kontrolowanego, histori ę zmian konfiguracji, wydarzeń związanych z prac ą re startera i nadzorowanego kanału komunikacyjnego czy urządzenia. Podstawowe informacje dotyczące aktualnej wersji systemu, aktualnego trybu pracy restartera oraz ustawie ń sieciowych. Nazwa restartera Dla wyróżnienia restartera w lokal nej sieci i dla łatwiejszej analizy wpisów dziennika zaleca si ę nadanie każdemu restarterowi własnej nazwy. W przeciwnym razie system podaje adres IP restartera, a analiza takich logów jest niewygodna. 3.1 Status restartera Adres IP restartera Cztero-członowy niepowtarzalny w lokalnej sieci adres restartera. Adres IP (Internet Protocol) s ą to cztery liczby określają ce komputer w sieci. Każdy podłą czony do sieci komputer musi mieć unikalny adres IP. Adres ten zapisuje si ę jako cztery liczby z zakresu od 0 do 255 oddzielone kropkami, np (każda liczba oznacza jeden bajt). Maska podsieci Maska lokalnej podsieci w któr ą wpięty jest restarter. Maska sieci jest stosowana, aby rozpoznać czy dany adres IP należ y do tej samej sieci co adres restartera. Pomaga sprawdzić która częś ć adresu IP to numer sieci a która jest numerem hosta. Domyślna brama Adres urządzenia, poprzez które komputery w lokalnej podsieci komunikuj ą się ze światem zewnę trznym, czyli internetem. Dostęp taki moż e być przydatny przy aktualizacji systemowego czasu z wykorzystaniem serwerów czasu ~ 4 ~ i0504b

5 ogólnodostępnych w internecie. Adres MAC Adres MAC (ang. Media Access Control ) określa fizyczny adres restartera. Media Access Control to 48 bitowy adres jednoznacznie identyfikują cy urządzenie w sieci. Dzięki unikalności adresu MAC moż liwe jest udzielanie lub blokowanie dostę pu do pewnych zasobów (Internetu, intranetu) komputerom lub innym urzą dzeniom sieciowym na podstawie MAC adresu ich karty sieciowej. Stałe trasy sieciowe Informacja o sposobie komunikowania si ę z innymi lokalnymi podsieciami, o ile takie zostały zdefiniowane. Dla prawidłowej pracy restartera z wieloma róż nymi podsieciami należy je w konfiguracji sieci zdefiniować. Każ da trasa składa si ę z: adresu podsieci maski podsieci adresu bramy domyślnej podsieci, Tryb pracy Informacja na temat aktualnie ustawionego trybu pracy restartera. Podawany jest nie tylko sam tryb pracy, ale równie ż parametry aktualnej konfiguracji danego trybu pracy. Możliwe tryby pracy to: ON/OFF/AUTO Przy wybraniu opcji ON/OFF pokazywana jest informacja na temat aktualnego stanu zasilania urządzenia kontrolowanego. Przy wybraniu opcji AUTO automatycznym pokazywane s ą oprócz testowanego adresu IP informacje mówiące o dopuszczalnej iloś ci utraconych pingów jak równie ż jak często testy maj ą być wykonywane. Temperatura otoczenia (tylko LD-100T) Aktualna temperatura zmierzona przez sond ę. Wersja oprogramowania Numer wersji oprogramowania aktualnie działają cego w restarterze. Najnowsze wersje można znaleźć na stronie producenta Wersja sprzętu Określa konkretne rozwiązanie techniczne restartera. Aktualizując oprogra mowanie należy przed instalacj ą pamiętać o sprawdzeniu zgodnoś ci oprogramowania z posiadan ą wersj ą sprzętu. Numer seryjny Niepowtarzalny ciągiem znaków identyfikującym u producenta konkretny egzemplarz restartera. ~ 5 ~ i0504b

6 3.2 Statystyki Informacje przydatne do podstawowej analizy stanu restartera i jakości połączenia. Można tu znaleźć takie dane jak: średnie czasy odpowiedzi, ilość restartów, a także narzędzie do szybkiego sprawdzenia czasów odpowiedzi konkretnego adresu IP. Utracone pingi Liczba pingów bez odpowiedzi w ciągu ostatniego tygodnia pracy restartera z podziałem na poszczególne dni. Dane te s ą zliczane niezależnie od wyze rowania dziennika zdarze ń. Średni czas odpowiedzi Ś redni czas odpowiedzi (RTT (ang.) Round-Trip Time) w ciągu ostatniego tygodnia pracy restartera z podziałem na poszczególne dni. Dane te s ą zliczane niezależ nie od wyzerowania dziennika zdarze ń. Temperatura (tylko LD-100T) Wykresy obrazujące zmiany średniej temperatury w ciągu: ostatnich 10 minut, ostatniej godziny, ostatniej doby, ostatniego tygodnia Czas pracy restartera Czas od ostatniego włączenia zasilania restartera. Zbyt małe wartoś ci np. parę dni mog ą oznaczać częste braki zasilania. Jeżeli sytuacja si ę powtarza zalecamy zastosowanie układów/urządze ń podtrzymujących napięcie. Ilość restartów Całkowita ilość wyłącze ń / włącze ń urzą dzenia kontrolowanego. Szybko rosnąca liczba restartów oznacza częste skoki napięcia zasilania urządzenia kontrolowanego. Jeżeli jego częste restartowanie nie jest celowe, należ y znaleźć i usunąć przyczyn ę takiego zachowania. Do najczę stszych należ y zła konfiguracja np. reset co minuta, błędnie wybrany (nie dostę pny) testowy adres IP, lub wreszcie zła jakość badanego łącza. Ping test Proste narzędzie do badania aktualnych czasów odpowiedzi wybranego adresu IP. Jest odpowiednikiem komendy PING <numer_ip> znanej z systemów Unix i Windows. Wynikiem badania jest bąd ź informacja o przekroczonym limicie ~ 6 ~ i0504b

7 czasu oczekiwania na odpowied ź, bąd ź lista czasu odpowiedzi na kolejne 4 żądania odpowiedzi na polecenie PING. Jeżeli w lokalnej sieci pracuj ą komputery z zainstalowa nym na nich firewallem, dla prawidłowego badania takich maszyn należy umoż liwić im wysyłania odpowiedzi na polecenie PING dla adresu IP restartera. Starowanie urządzeniem Restart urządzenia Możliwość zrestartowania urządzenia nadzorowanego jednym kliknię ciem w klawisz 'restart'. Jest to przydatne w wypadku gdy odłą czenie nadzorowanego AP mogłoby uniemożliwić ponowne zalogowanie si ę do LD100/LD100T i włączenie urządzenia nadzorowanego. W tym wypadku restarter po wyłą czeniu zasilania włączy je ponownie po upłynięciu zadanego czasu. Kompletny dziennik pracy restartera od czasu jego ostatniego włączenia mogący zapisać wydarzenia w następujących kategoriach: 3.3 Dziennik zdarzeń działanie restartera, błę dy w pracy restartera, ostrzeżenia, statystyki sieci, statystyki temperatury (LD100T). Na zapisy dziennika w pamięci re startera jest przeznaczony obszar wystarczający na około 40 stron. Przy domyślnych ustawieniach może to wystarczyć nawet na 30 dni pracy. Powyższe dane s ą orientacyjne, jako że ilość wpisów silnie zależ y od konfiguracji (mniej kategorii mniej zapisywanych informacji) i warunków pracy restartera. W przypadku zajęcia całej pamięci s ą usuwane najstarsze zapisy. włą czenie statystyk sieci w konfiguracji dziennika powoduje częste nadpisywanie informacji o zdarzeniach. Przy włączonym rejestrowaniu statystyk sieciowych i początkowych warto konfiguracji automatycznego sterowania zapas pamię ci starcza na ściach około 6 godzin pracy. Jeżeli wymagane jest cią głe monitorowanie i zapisywanie czasów odpowiedzi na polecenia PING zaleca si ę stosować serwer logów. W zapisach z pracy restartera podawane s ą następujące informacje data wydarzenia, czas wydarzenia, ~ 7 ~ i0504b

8 oraz opis wydarzenia. Na górze strony znajduj ę si ę lista aktualnie dostępnych, zapisanych w pamię ci restartera stron z komunikatami ([1] najmłodsze). Na dole strony znajduje się przycisk czyszczenia pamięci Wyczyść dziennik Użycie przycisku nieodwracalnie usuwa zapisy z lokalnej pa mięci restartera, (nie s ą usuwane wpisy na serwerze logów). 4. Moduł konfiguracji Zgrupowane tu zostały formularze przeznaczone do zmiany konfiguracji restartera. Wprowadzone zmiany zostan ą zapamiętane po naciśnię ciu przycisku USTAW znajdującego si ę na dole formularza. Naciśnięcie przycisku WYCZYŚĆ znajdującego si ę na dole formularza powoduje powrót do ostatnio ustawionej i zapamię tanej konfiguracji. Wpisanie nowych danych, a następnie przejś cie do innej zakładki daje takie same efekty jak naciśnięcie przycisku WYCZYŚĆ. W większoś ci wypadków aktualizacja ustawie ń restartera nie wymaga jego restartu, wyjątkami s ą: aktualizacja systemu operacyjnego odtworzenie konfiguracji zapisanej na dysku lokalnym. Wprowadzone i zatwierdzone zmiany maj ą efekt natychmiastowy. W tej części moż liwa jest zmiana i konfiguracja parametrów sieciowych restartera, takich jak adres IP, maska sieciowa, tabele routingu itp. Nazwa restartera 4.1 Ustawienia sieciowe - LAN Dla wyróżnienia restartera w lokal nej sieci i dla łatwiejszej analizy wpisów dziennika zaleca si ę nadanie każdemu restarterowi własnej nazwy. W przeciwnym razie system podaje adres IP restartera, a analiza takich logów jest niewygodna. Dopuszczalne wartoś ci: do 31 alfanumerycznych znaków, niedopuszczalne znaki to < > i <'>. ~ 8 ~ i0504b

9 Ustawienie fabryczne: <puste> Adres IP restartera Czteroczłonowy niepowtarzalny w lokalnej sieci adres restartera. Adres IP (internet Protocol) s ą to cztery bajty określające komputer w sieci. Każdy podłą czony do sieci komputer musi mieć unikalny adres IP. Adres ten zapisuje si ę jako cztery liczby z zakresu od 0 do 255 oddzielone kropkami, np (każda liczba oznacza jeden bajt). Dopuszczalne wartoś ci: każdy prawidłowy adres IP. Ustawienie fabryczne: Maska podsieci Maska lokalnej podsieci w któr ą wpięty jest restarter. Maska sieci jest stosowana, aby rozpoznać czy dany adres IP należ y do tej samej sieci co adres restartera. Pomaga sprawdzić która częś ć adresu IP to numer sieci a która jest numerem hosta. Ustawienie fabryczne: Adres IP bramy domyślnej Adres IP urządzenia, poprzez które komputery w lokalnej podsieci komunikują si ę ze światem zewnę trznym, czyli internetem. Dostęp taki może być przy datny przy aktualizacji systemowego czasu z wykorzystaniem serwerów czasu ogólnodostępnych w internecie. Stałe trasy sieciowe Informacja o sposobie komunikowania si ę z innymi lokalnymi podsieciami o ile takie zostały zdefiniowane. Dla prawidłowej pracy restartera z wieloma róż nymi podsieciami należy je w konfiguracji sieci zdefiniować. Każ da trasa składa si ę z: adresu podsieci maski podsieci adresu bramy domyślnej podsieci, W aktualnej wersji istnieje możliwość wpisania do 4 róż nych / kolejnych tras sieciowych ~ 9 ~ i0504b

10 Określenie parametrów pracy restarte ra, oraz wybór aktualnego trybu pracy. Tryb pracy Ustawienie stanu urządzenia kontrolowanego. Możliwe s ą stany: ON urządzenie pracuje, OFF urządzenie nie pracuje, AUTO urzą dzenie jest sterowane przez restarter. Tryb ten musi być włą czony, aby możliwa była praca okresowa lub automatyczna. 4.2 Tryb pracy Restarter pracuje według ustawie ń Sterowania Okresowego i / lub Sterowania Automatycznego wyłą cznie przy włą czonym trybie AUTO. Tryby ON i OFF s ą nadrzę dne w stosunku do ustawie ń Sterowania. Sterowanie Okresowe i Sterowanie Automatyczne s ą równo rzędnymi trybami pracy i mog ą być ustawione równocześ nie. Do włączania / wyłączania służ y pole po lewej stronie nazwy systemu sterowania. Sterowanie okresowe Stosowane w przypadku niemożności kontroli jakości łącza, (np. sterowanie oświetleniem ogrodowym czy procesem) lub do celów testowych. W tym trybie restarter o określonym czasie, względnie co zadany okres czasu wyłącza a następnie włącza urządzenie kontrolowane. Sterowane okresowe może być włączone w jednym z czterech trybów pracy: Restart każ dego dnia o godzinie : [GG.MM.SS] Reset kontrolowanego urządzenia następuje co 24 godziny (codziennie) o określonej godzinie [GG:MM:SS]. gdzie (kolejno symbol, zakres) GG godzina, w zakresie 0 23 MM minuty, w zakresie 0 59 SS sekundy, w zakresie ~ 10 ~ i0504b

11 Przykład.: Zapis 17:45:05 oznacza wyłączenie urządzenia kontrolowane go codziennie o godzinie 17:45 i 5 sekund, a następnie po upłynię ciu czasu odłączenia jego włączenie. Restart o każ dej godzinie gdy minie : [MM:SS] Reset kontrolowanego urządzenia następuje co godzina o zadanej minucie [MM:SS]. gdzie (kolejno symbol, zakres) MM minuty, w zakresie 0 59 SS sekundy, w zakresie 0 59 Przykład.: Zapis 33:15 oznacza wyłączenie urządzenia o: 00:33:15, 01:33:15,... 14:33:15 itd. Restart o każ dej minucie gdy minie : [SS] Kontrolowane urządzenie jest wyłą czane co minuta o czasie [SS] i ponownie włączane po upłynięciu Czasu odłączenia urzą dzenia. Ten tryb pracy przydatny jest przy testowaniu czasu uruchamiania kontrolowanego urządzenia. Zanim zostanie określony najkrótszy możliwy wy starczający do prawidłowego restartu urzą dzenia kontrolowanego czas odłą czenia należy sprawdzić prawidłowoś ć pracy kontrolowanego urządzenia. gdzie (kolejno symbol, zakres) SS sekundy, w zakresie 0 59 Przykład.: Zapis 33 oznacza wyłączenie urządzenia o: 10:30:33, 10:31:33, 10:32:33 itd. Restart po upływie : [GG:MM:SS] Kontrolowane urządzenie jest wyłączane po upłynię ciu zadanego okresu czasu [GG:MM:SS] i ponownie włączane po upłynię ciu Czasu odłączenia. gdzie (kolejno symbol, zakres) GG godzina, w zakresie 0 99 MM minuty, w zakresie 0 59 SS sekundy, w zakresie 0 59 Przykład.: Zapis 07:15:05 oznacza wyłączenie urządzenia o: 13:33:15, 20:48:20, 04:03:25 itd. Sterowanie automatyczne Zalecany tryb pracy. Restarter wyłą cza kontrolowane urządzenie po stwierdze niu braku odpowiedzi zdefiniowanych adresów IP (komenda PING). Restarter steruje jednym urzą dzeniem, ale dla detekcji złego działania kontrolowanego łącza można zdefiniować do czterech testowych urządzeń (adresów IP). ~ 11 ~ i0504b

12 Testowanie każdego z urządze ń można włączać i wyłączać służ y do tego pole po lewej stronie testowanego adresu IP. Wyłączenie urządzenia nadzorowane go na czas określony jako Czas odłączenia urządzenia nastę puje w przypadku przekroczenia limitu braku odpowiedzi dowolnego ze zdefiniowanych (i włączonych) adresów IP. testowany adres IP Adres IP urządzenia, którego odpowied ź jest sprawdzana. Ustawienie fabryczne: Jeżeli jest wykorzystywana funkcja ograniczenia dostę pu do restartera na poziomie adresów IP (Ustawienia /System /Zasady dostę pu do konfiguracji restartera) - do listy hostów s ą dopisywanie w sposób niejawny również adresy testowe. częstotliwoś ć testu co [s] Co ile jest powtarzany test danego urządzenia (w sekundach) Zakres ustawień [sekund] Ustawienie fabryczne: 10 [s] ilość dopuszczalnych strat Ilość dopuszczalnych braków odpowiedzi dla danego urządzenia. Jeżeli w kolejnych x+1 próbach pod rzą d urzą dzenie o zadanym adresie IP nie odpowiada na zapytanie PING sterowane urządzenie zostanie wyłą czone. Dla przykładu wartość 03 oznacza, że przy 4 kolejnym pod rzą d braku odpowiedzi na PING nastę puje procedura resetu nadzorowanego urządzenia. Zakres ustawień : Ustawienie fabryczne: 03 Maksymalny czas odpowiedzi PING: [ms] Czas po którym restarter przyjmuje, że odpowied ź na PING nie nadeszła Zakres ustawień : ms Ustawienie fabryczne: 3000 ms Opóźnienie ponownego rozpoczę cia testów [s] Czas który upływa od włączenia zasilania w nadzorowanym urzą dzeniu (reset) do ponownego rozpoczęcia testów. Służ y do ustabilizowania warunków pracy urzą dzenia nadzorowanego (start, identyfikacja w sieci, nawiązanie połącze ń itp.). Zakres ustawień [sekund] Ustawienia fabryczne: 60 Czas odłączenia urządzenia [s] Opcja wspólna dla trybów pracy: Sterowanie okresowe i Sterowanie automatyczne. Czas, na który restarter odcina zasilanie w urządzeniu nadzorowanym. ~ 12 ~ i0504b

13 Zakres ustawie ń Ustawienia fabryczne: sekund 15 [s] W przypadku sterowania okresowego, czas odłą czenia urządzenia nie jest doliczany do ustalonych okresów czasu. W skrajnym przypadku moż e to prowadzić do sytuacji w której zasilanie będzie pojawiać si ę chwilowo (np. dla ustawie ń: restart co 30 sekund, czas odłą czenia 60 sekund, zasilanie będzie włą czane co 60 s na okres do 1 sekundy) Menu dostę pne w LD100T. 4.3 Temperatura Umoż liwia konfiguracj ę wszystkich ustawie ń temperaturowych. Moż liwy wybór górnych i dolnych temperatur alarmowych, oraz pę tli histerezy i rodzaju reakcji. Alarm przegrzania Ustawienia górnego bloku temperatur alarmowych Temperatura otoczenia większa ni ż: Przekroczenie tej temperatury w górę będzie powodowało alarm Zakres ustawień -20 C / +90 C Ustawienia fabryczne: 50 C UWAGA! Dotyczy wszystkich TEMPERATUR! Możliwy zakres ustawie ń to -127 C / +127 C, jednak: zakres pracy termometru to -55 C / +125 C, testy fabryczne były prowadzone dla zakresu -20 C / +90 C i na taki zakres udzielamy obecnie gwarancji Przekroczenie zakresu na własn ą odpowiedzialność! Wyślij powiadomienie Zaznaczenie opcji powoduje wysłanie a z informacj ą (opis konfiguracji a poniż ej) w przypadku przekroczenia temperatury alarmowej. ~ 13 ~ i0504b

14 Wyłącz urządzenie Zaznaczenie powoduje wyłą czenie urządzenia zgodnie z wybran ą opcj ą: na stałe na określony czas [SS] Zakres ustawień s Ustawienia fabryczne: 3600 s do obniż enia temperatury do [ C] Zakres ustawień -20 C / +90 C Ustawienia fabryczne: 20 C Temperatur ę włączenia należ y ustawić poniż ej temperatury alarmu. Alarm przechłodzenia Ustawienia dolnego bloku temperatur alarmowych Temperatura otoczenia mniejsza ni ż: Przekroczenie tej temperatury w dół będzie powodowało alarm Zakres ustawień -20 C / +90 C Ustawienia fabryczne: 5 C Dotyczy wszystkich TEMPERATUR! Możliwy zakres ustawie ń to -127 C / +127 C, jednak: zakres pracy termometru to -55 C / +125 C, testy fabryczne były prowadzone dla zakresu -20 C / +90 C i na taki zakres udzielamy obecnie gwarancji Przekroczenie zakresu na własn ą odpowiedzialność! Wyślij powiadomienie Zaznaczenie opcji powoduje wysłanie a z informacj ą (opis konfiguracji a poniż ej) w przypadku przekroczenia temperatury alarmowej. Wyłącz urządzenie Zaznaczenie opcji powoduje wyłą czenie urzą dzenia nadzorowanego zgodnie z wybran ą opcj ą: na stałe na określony czas [s] Zakres ustawień s Ustawienia fabryczne: 3600 s do obniż enia temperatury do [ C] Zakres ustawień -20 C / +90 C ~ 14 ~ i0504b

15 Ustawienia fabryczne: 10 C Temperatur ę włączenia należy ustawić powyż ej temperatury alarmu. Ustawienia poczty Ustawienie opcji wysyłania powiadomie ń em. Serwer poczty SMTP Adres IP serwera poczty SMTP Adres nadawcy Adres nadawcy a (wypełnienie pola jest obowiązkowe). Adres odbiorcy Adres odbiorcy 'a alarmowego. Dzięki tej opcji możliwy jest wybór rodzaju zapamiętywanych, względnie wysyłanych na serwer logów zdarzeń z pracy restartera, jak równie ż okre adresu IP serwera logów. To ślenie jakie rodzaje informacji będ ą zapamiętywane okreś la się poprzez zaznaczenie odpowiednich pól znajdujących si ę po lewej stronie nazwy zdarzenia. 4.4 Dziennik zdarzeń Działania restartera Informacje o działaniach restartera: kiedy i z jakiego powodu było resetowane kontrolowane urządzenie, Błędy w pracy Błędy związane z prac ą restartera: brak dostępu do serwera SNTP, błę dy protokołu HTTP itp., Ostrzeżenia Informacje o zmienianych wartościach, logowanie, zmiana czasu itp. Statystyki sieci Czasy odpowiedzi na poszczególne żądania PING - działa tylko przy usta wieniu trybu pracy na tryb automatyczny. ~ 15 ~ i0504b

16 Statystyki temperatury Temperatura otoczenia, zapis co 30 sekund. Użycie zdalnego serwera logów Zaznaczenie tego pola umożliwia przechowywanie dziennika na innym urządzeniu w sieci. Adres IP serwera dziennika Adres IP serwera logów gdzie przesyłane maj ą być wszystkie gro madzone poprzez restarter informacje Serwery logów podstawy Serwer logów można umieścić na serwerach Windows lub Linux. Pod Linuxem jest składnikiem popularnych dystrybucji. Dla Windows szczegółowe informacje na temat serwerów logów i ich konfiguracji s ą dostępne pod adresem: Windows Zainstalować oprogramowanie zgodnie z instrukcj ą instalacji. Zwykle oprogramowanie takie instaluje odpowiedni ą usług ę na porcie 514. Należy przy tym określić, bąd ź zapamię tać miejsce przechowywania logów dla późniejszej analizy. Linux Sprawdzić dostępność w systemie, wzglę dnie dograć odpowiednie pakiety ( syslog lub nowszy syslog-ng ). O ile nie jest to zrobione w pliku /etc/syslog-ng/syslog-ng.conf dopisać następujący tekst: Source restarter { udp(); }; Destination restarter_logs { file( /var/log/restarter.log ); }; Log { source(restarter_logs); }; W takiej konfiguracji dzienniki zapisywane s ą do pliku /var/log/restarter.log. W przypadku gdy urządze ń wysyłają cych dane na serwer logów w lokalnej sieci jest więcej i bę dziemy chcieli zapisywać je w oddzielnych lokalizacjach, powinniśmy skorzystać z opcji filtr. Bliż sze informacje na temat konfiguracji serwera logów można znaleź ć w dokumentacji dla danego serwera. ~ 16 ~ i0504b

17 Ustawienie aktualnej daty i czasu, konfiguracja serwera NTP. Możliwe są dwa rodzaje pracy urządzenia: rę czne ustawienie daty i czasu, oraz pobieranie aktualnej daty i czasu z internetowych serwerów NTP. Ustaw dat ę i czas Ręczne ustawienie daty i czasu. 4.5 Data i czas Data w formacie rok / miesiąc / dzie ń a czas w formacie 24 godzinnym godzina / minuta /sekunda. Użyj serwera SNTP Opcja zalecana ze względu na zależność wewnę trznego wyliczania czasu restartera od obciążenia obliczeniami. Automatyczne pobieranie czasu i daty z serwera SNTP (ang. Simple Network Time Protocol). Data i czas s ą aktualizowane raz na godzin ę, należy jednak wskazać adres dostępnego w sieci lokalnej bąd ź internecie serwera SNTP (NTP). Strefa czasowa Dla prawidłowego wskazywania aktualnego czasu przy korzystaniu z serwera SNTP należy określić aktualn ą stref ę czasow ą, jako ż e serwery SNTP podaj ą czas UTC Serwery czasu Przy instalacji i konfiguracji serwera NTP pod Linuxem lub Windows należ y zwrócić uwag ę na udostę pniany protokół. Restarter dla aktualizacji daty i czasu korzysta z protokołu UDP. Dla instalacji serwera NTP w systemie Windows należy szukać w internecie pojęcia NTP Time Server ~ 17 ~ i0504b

18 W tej części konfigurowane s ą para metry dostępu do restartera, moż liwa jest kopia aktualnych ustawie ń i od tworzenie ustawie ń z kopii jak rów nie ż zdalna aktualizacja systemu. Nazwa Restarter ma wyłą cznie jednego administratora, którego Nazw ę je dnak można zmieniać. Nazwa administratora musi zawierać od 1 do 31 znaków, duże i małe litery s ą traktowane jako różne, dopuszczalne s ą znaki # $ % ^ & < >?, niedopuszczalne jest używanie znaków < > oraz <'>, nie zalecamy stosowania polskich liter. Ustawienie fabryczne: <administrator> 4.6 Ustawienia systemowe Hasło Hasło dostępu: musi zawierać od 0 do 31 znaków, duże i małe litery s ą traktowane jako różne, dopuszczalne znaki # $ % ^ & < >?, niedopuszczalne jest używanie znaków < > oraz <'>, nie zalecamy stosowania polskich liter. Ustawienie fabryczne: <puste> (brak wpisu) Powtórzone hasło Dla bezpieczeństwa przy zmianie hasła należy hasło wpisać w dwa różne pola. Prawa dostępu do konfiguracji restartera Określenie, skąd (spod jakiego adresu IP) można si ę zalogować do restartera. Istnieje możliwość zdefiniowania do 10 adresów IP, a następnie okreś lenia na ich podstawie zasad dostępu. Umożliwiony dostęp nie oznacza możliwości zalogowa nia. Aby si ę zalogować należy znać jeszcze nazw ę i hasło administratora ~ 18 ~ i0504b

19 Jeżeli jest wykorzystywana funkcja ograniczenia dostę pu do restartera na poziomie adresów IP (Ustawienia /System /Zasady dostę pu do konfiguracji restartera) - do listy hostów s ą dopisywanie w sposób niejawny również adresy testowe. Istnieją następujące możliwości blokowania dostę pu do administracji restartera dostęp dla: Wszystkich - dostęp dla wszystkich możliwych IP, równie ż spoza zdefiniowanej puli, Wszystkich oprócz - zakaz dostępu dla wskazanych numerów IP, Wyłą cznie tych - dostęp tylko dla wskazanych numerów IP, Ustawienia fabryczne: 'dostęp ze wszystkich możliwych numerów' Kopia / Odtworzenie konfiguracji restartera Tworzenie roboczej kopii aktualnej konfiguracji restartera. Wybierając opcj ę Odtworzenie konfiguracji restartera i wskazując wcześ niej zapisan ą konfiguracj ę mamy możliwość odtworzenia zapisanej konfiguracji. Wgranie do restartera nowej wersji oprogramowania Restarter obsługuje różne wersje ję zykowe. Dla wgrania wybranej wersji językowej bąd ź aktualizacji oprogramowania należ y zgrać ze strony odpowiedni ą wersj ę systemu, zgodn ą z wersją sprzę tu. Następnie w polu Wska ż plik z nowym oprogramowaniem podać ścieżk ę dostępu do pliku i zatwierdzić przyciskiem USTAW Reset konfiguracji restartera Zdalny powrót do ustawie ń firmowych. Istnieje równie ż możliwoś ć ręcznego ustawienia począ tkowej konfiguracji. W tym celu należy: wyłączyć zasilanie restartera odczekać sekund. przed włączeniem zasilania wcisną ć i przytrzymać przycisk reset znajdujący się w tylnej części obudowy (7) rys. 2. przy wciśniętym przycisku reset włą czyć zasilanie restartera i poczekać 3 s do momentu zaświecenia si ę na 1 s czerwonej diody (2) rys. 1. Jej zapalenie si ę oznacza, że restarter wrócił do ustawień fabrycznych. Wcześ niejsze zwolnienie przycisku 'RESET' spowoduje anulowanie procedury powrotu do ustawie ń fabrycznych. Należy pamiętać, ż e procedura ta nadpisuje wszystkie wcześ niej dokonane zmiany w konfiguracji urządzenia. Po powrocie do ustawie ń fabrycznych należ y od początku skonfigurować wszystkie parametry dotyczą ce nadzorowanej sieci takie jak adres IP, maska, gateway, serwer logów, tryb pracy itp. ~ 19 ~ i0504b

20 Copyright 2005 elproc Sp. z o.o.. Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część instrukcji ani opisanych w niej produktów i oprogramowania nie moż e być kopiowana lub powielana w jakiejkolwiek formie lub za pomoc ą jakiegokolwiek sposobów takich jak adaptacja, przekład itp. bez pisemnej zgody elproc sp. z o.o.. Instrukcja została sporządzona przez elproc sp. z o.o. z najwyższ ą staranności ą i dokładności ą. Tym niemniej elproc sp. z o.o. dostarcza instrukcj ę tak ą jaka jest i nie jest ona, ani zawarte w niej dane i informacje przedmiotem jakiejkolwiek gwarancji. elproc sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy które mogły si ę znaleźć w tekście, jak równie ż za jakiekolwiek szkody oraz braki porządanych rezultatów mogące wynikać z otrzymania i używania instrukcji. Elproc sp z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany tej instrukcji lub dowolnego jej fragmentu w dowolnym momencie i bez uprzedzenia. Jeśli w instrukcji opisane jest jakiekolwiek oprogramowanie, to jego użycie jest moż liwe na warunkach oddzielnej licencji zawartej w pliku LICENCJA.TXT na dysku instalacyjnym oprogramowania. Microsoft, Windows, Windows NT, Windows 2000, Windows XP i Internet Explorer s ą zastrzeż onymi znakami towarowymi Microsoft Corporation i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych. Novell i NetWare s ą zastrzeżonymi znakami towarowymi Novell, Inc. i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych. Netscape Navigator jest zastrzeżonym znakiem towarowym Netscape Communications i został użyty wyłą cznie w celach informacyjnych. JavaScript i Solaris s ą zastrzeżonymi znakami towarowym Sun Microsystems i i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych. Wszelkie inne nazwy firm i produktów s ą znakami towarowymi odpowiednich firm do których nale żą i zostały użyte wyłą cznie w celach informacyjnych. ~ 20 ~ i0504b

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika NAS Hard Drive Podręcznik użytkownika Wersja Polska Spis treści WPROWADZENIE 3 ELEMENTY STERUJĄCE, ZŁĄCZA I WSKAŹNIKI 3 Panel przedni 3 Panel tylny 4 INFORMACJE O DYSKU TWARDYM 5 USTAWIENIE NAPĘDU NAS

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 Wersja 1.15 Maj 2015 Dotyczy programu Konsola 2 w wersji 2.7.7x TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Asmax GIGA NAS Print Serwer

Asmax GIGA NAS Print Serwer Asmax GIGA NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika

Sage Symfonia Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika Sage Symfonia Klucz sprzętowy Podręcznik użytkownika Wersja 2015 Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi PL Instrukcja instalacji i obsługi PL PENTAGRAM Cerberus P6360 / P6361 / P6362 / P6363 / P6369 Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.pl 2012-02-16

Bardziej szczegółowo

ESET MAILSECURITY DLA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT EXCHANGESERVER

ESET MAILSECURITY DLA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT EXCHANGESERVER ESET MAILSECURITY DLA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT EXCHANGESERVER Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2000 / 2003 / 2008 / 2008 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję

Bardziej szczegółowo

Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się powielania, publikowania lub przekazywania jakiejkolwiek części niniejszego dokumentu, w jakiejkolwiek formie i przy użyciu jakichkolwiek środków,

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 Wersja 1.7 Wrzesień 2013 Copyright TRX Dotyczy programu Automat 2 w wersji 2.2.x TRX ul. Garibaldiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA Niniejsza Umowa Licencyjna Użytkownika ( Umowa Licencyjna") stanowi prawnie wiążącą umowę pomiędzy osobą fizyczną lub prawną ( Licencjobiorcą") i firmą EVER

Bardziej szczegółowo

Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika. Wersja 2010

Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika. Wersja 2010 Klucz sprzętowy Podręcznik użytkownika Wersja 2010 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Client_Mozy. Wersja 2.2.

Instrukcja obsługi Client_Mozy. Wersja 2.2. Instrukcja obsługi Client_Mozy Wersja 2.2. Spis treści Wstęp... 1 1. Program Clinet_Mozy informacje ogólne... 2 2. Co nowego?... 3 3. Instalowanie programu Client_Mozy... 5 I. Pobieranie klienta Client_Mozy...

Bardziej szczegółowo

Prawa autorskie. Informacje o znakach towarowych

Prawa autorskie. Informacje o znakach towarowych Prawa autorskie Oprogramowanie opisane w niniejszym dokumencie jest dostarczane w ramach umowy licencyjnej. Oprogramowanie to może być użytkowane lub kopiowane wyłącznie zgodnie z postanowieniami tej umowy.

Bardziej szczegółowo

Kontakt. System Antywirusowy NOD32. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15. California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11 90

Kontakt. System Antywirusowy NOD32. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15. California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11 90 Kontakt Producent: Dystrybutor w Polsce: Eset Software DAGMA Sp. z o.o. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15 Suite CD, Coronado 40 478 Katowice, Polska California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48

Bardziej szczegółowo

D-Link AirPlus DI-614+ Wireless Broadband Router

D-Link AirPlus DI-614+ Wireless Broadband Router Rozszerzony bezprzewodowy ruter szerokopasmowy 2,4 GHz D-Link AirPlus DI-614+ Wireless Broadband Router Podręcznik użytkownika Wersja 050802 Spis treści 1. Zawartość opakowania... 3 2. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

PowerSoft Plus. INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA. Dotyczy następujących wersji oprogramowania. EVER Sp. z o.o. - Systemy zasilania, Wszelkie prawa zastrzeŝone

PowerSoft Plus. INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA. Dotyczy następujących wersji oprogramowania. EVER Sp. z o.o. - Systemy zasilania, Wszelkie prawa zastrzeŝone PowerSoft Plus INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA Dotyczy następujących wersji oprogramowania Microsoft Windows PowerSoft Plus 4.2x Novell NetWare PowerSoft Plus 0.1.x Linux/Unix PowerSoft Plus 0.1.5a LICENCJA UśYTKOWNIKA

Bardziej szczegółowo

3-869-486-11 (1) Kamera sieciowa. Instrukcja obsługi. Wersja oprogramowania 1.0 SNC-RZ25N/RZ25P. 2005, Sony Corporation

3-869-486-11 (1) Kamera sieciowa. Instrukcja obsługi. Wersja oprogramowania 1.0 SNC-RZ25N/RZ25P. 2005, Sony Corporation 3-869-486-11 (1) Kamera sieciowa Instrukcja obsługi Wersja oprogramowania 1.0 SNC-RZ25N/RZ25P 2005, Sony Corporation Zapis użytkownika Symbol modelu i numer seryjny są podane na spodzie kamery. Prosimy

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI CYFROWY REJESTRATOR VIDEO 4-KANAŁOWY DR4H LITE UWAGA!!!

PODRĘCZNIK OBSŁUGI CYFROWY REJESTRATOR VIDEO 4-KANAŁOWY DR4H LITE UWAGA!!! CYFROWY REJESTRATOR VIDEO 4-KANAŁOWY DR4H LITE PODRĘCZNIK OBSŁUGI Przed podłączaniem, obsługą lub regulacją urządzenia, należy starannie zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi w podręczniku.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowanie eklasa. Przełącz się na nowoczesne nauczanie

Instrukcja obsługi oprogramowanie eklasa. Przełącz się na nowoczesne nauczanie Instrukcja obsługi oprogramowanie eklasa Przełącz się na nowoczesne nauczanie 2011 Podręcznik COPYRIGHT (C) 2011 Integrit Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą

Bardziej szczegółowo

Delta InsightPower Karta SNMP IPv6 dla zasilaczy awaryjnych UPS

Delta InsightPower Karta SNMP IPv6 dla zasilaczy awaryjnych UPS Spis treści Moc poza konkurencją Delta InsightPower Karta SNMP IPv6 dla zasilaczy awaryjnych UPS Instrukcja użytkowania iii Zachowaj niniejszą instrukcję Niniejsza instrukcja zawiera ważne wskazówki i

Bardziej szczegółowo

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika ESET Remote Administrator Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika spis treści 1. Wprowadzenie...4 1.1 Architektura programu... 4 1.1.1 Serwer ERA (ERAS)...4 1.1.2 Konsola ERA (ERAC)...4 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

AdRem NetCrunch. Pierwsze kroki. Wersja 6.x. Monitorowanie i zarządzanie sieciami

AdRem NetCrunch. Pierwsze kroki. Wersja 6.x. Monitorowanie i zarządzanie sieciami AdRem NetCrunch Wersja 6.x Pierwsze kroki Poradnik dla początkujących użytkowników edycji Premium oraz Premium XE programu NetCrunch Monitorowanie i zarządzanie sieciami 2010 AdRem Software, sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 141105 1 Spis treści Spis treści... 2 Zawartość opakowania:... 3 Wymagania systemowe:... 3 Wprowadzenie... 4 Funkcje i korzyści... 4 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

hp jetdirect Model 610n

hp jetdirect Model 610n hp jetdirect Model 610n Przewodnik administratora Przewodnik administratora Serwer druku HP Jetdirect (Model 610N) Prawa autorskie Hewlett-Packard Company 2001 Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabroniona jest

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika

Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 070902 Spis treści Zawartość opakowania... 3 Wprowadzenie... 4 Korzystanie z kreatora konfiguracji... 9 Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Axence NetTools. Narzędzia sieciowe. Axence Software, Inc

Axence NetTools. Narzędzia sieciowe. Axence Software, Inc Axence NetTools Narzędzia sieciowe Axence Software, Inc NetTools to świetne rozwiązanie służące do monitorowania urządzeń sieciowych (z alarmowaniem), mierzenia wydajności sieci i szybk iego diagnozowania

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY DR4H-DVD / DR8H-DVD / DR16H-DVD UWAGA! Przy doborze dysków twardych należy stosować się do listy dysków kompatybilnych, zawartej w niniejszej instrukcji obsługi.

Bardziej szczegółowo

Projektor IN5542/IN5542c/IN5544/IN5544c Podręcznik użytkownika Instrukcja sieciowa

Projektor IN5542/IN5542c/IN5544/IN5544c Podręcznik użytkownika Instrukcja sieciowa Projektor IN5542/IN5542c/IN5544/IN5544c Podręcznik użytkownika Instrukcja sieciowa Dziękujemy za zakupienie tego projektora. Ten projektor posiada funkcje sieciowe, zapewniające poniższe główne cechy.

Bardziej szczegółowo

DATA TANK GATEWAY WLAN

DATA TANK GATEWAY WLAN INSTRUKCJA OBSŁUGI DATA TANK GATEWAY WLAN EXTERNAL DUAL DISK NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / (W)LAN WIN & MAC & LINUX Rev. 711 Freecom Data Tank Gateway Gratulacje Gratulujemy zakupu urządzenia Freecom Data

Bardziej szczegółowo

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003 Wersja dokumentu 1.0 Autor Revision dokumentu Dystrybucja COMARCH S.A. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1 PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z niniejszym podręcznikiem. Podręcznik należy zachować na przyszłość. CMS_V0.9 INFORMACJE PRAWNE

Bardziej szczegółowo