dla oprogramowania w wersji 1.*.4.4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "dla oprogramowania w wersji 1.*.4.4"

Transkrypt

1 elproc LD100 i elproc LD100T dla oprogramowania w wersji 1.*.4.4 Instrukcja Obsługi część b Obsługa przez WWW elproc sp. z o.o. 2005

2 Spis Treści 1 Logowanie Menu Moduł informacyjny Status restartera Statystyki Dziennik zdarzeń Moduł konfiguracji Ustawienia sieciowe - LAN Tryb pracy Temperatura Dziennik zdarzeń Serwery logów - podstawy Data i czas Serwery czasu Ustawienia systemowe ~ 2 ~ i0504b

3 Praca przez WWW dotyczy wyłącznie obsługi restartera przez wbudowaną stron ę. Wszystkie inne wskazówki i uwagi zawarte s ą w części a Instrukcji. Nie istnieje konieczność instalacji jakiegokolwiek oprogramowania do nadzoro wania restartera. Jest on obsługiwany przez przeglądark ę internetow ą z włączon ą obsług ą JavaScript. Dzięki takiemu rozwią zaniu systemem operacyjny komputera administratora nie jest istotny, można te ż zarzą dzać restarterem z dowolnego miejsca. 1. Logowanie Przy pierwszym logowaniu (ustawienia fabryczne), restarter ma adres i taki należy wywoływać z przeglą darki internetowej (w pasku adresu wpisać < Jeżeli lokalna sieć do której podłą czany jest restarter ma inny adres sieci ni ż , to należ y dopisać taki adres na czas konfiguracji do lokalnego interfejsu sieciowego na komputerze z którego wykonywana jest konfiguracja. Przy pierwszym logowaniu w pole 'Użytkownik' należ y wpisać 'administrator' a pole 'Hasło' pozostawić puste. Przy kolejnych logowaniach należy uż ywać nazwy administratora oraz hasła ustawionego w panelu administracyjnym Konfiguracja/Ustawienia systemowe. Jeżeli administrator zapomni hasło dostępu, to jedyn ą możliwości ą ponownego zalogowania si ę jest powrót do ustawie ń fabrycznych. W tym celu należy: wyłączyć zasilanie restartera, odczekać s, Przed włączeniem zasilania wcisnąć i przytrzymać przycisk reset znajdują cy się na tylnej ś ciance obudowy, Przy wciśniętym przycisku reset należy włączyć zasilanie restartera, odczekać 5s do zaświecenia si ę na 1s czerwonej diody, oznaczają cego powrót do ustawie ń fabrycznych. Wcześ niejsze zwolnienie przycisku 'RESET' anuluje powrót do ustawie ń fabrycznych. Uwaga! Procedura ta nadpisuje wszystkie zmiany w konfiguracji urzą dzenia. Po powrocie do ustawie ń fabrycznych należy od początku skonfigurować wszy stkie parametry dotyczą ce nadzorowanej sieci takie jak adres IP, maska, gateway, serwer logów, tryb pracy itd. 2. Menu Restarter został zaprojektowany tak, aby szybko i prosto uzyskać informacje na temat jego pracy, a także aby równie łatwo zmieniać jego ustawienia. Cały obszar roboczy podzielony jest na trzy poziome grupy: W pierwszej dokonujemy wyboru części informacyjnej bąd ź konfiguracyjnej. W zależności tego wyboru w części środkowej ukazuje si ę odpowiednie menu dostępnych stron informacyjnych bąd ź konfiguracyjnych. Wybór pozycji z menu udostępnia w dolnej częś ci okna informacje lub konfiguracyjne. Opcja 'Pomoc' w środkowej części okna podaje skrócone opisy pól. ~ 3 ~ i0504b

4 Uwaga! Aby zapisać dokonane zmiany w konfiguracji należ y wybrać klawisz 'Ustaw' znajdujący si ę w dolnej, lewej części okna. 3. Moduł informacyjny W części informacyjnej znajduj ą się strony podają ce aktualny stan restartera i urządzenia kontrolowanego, histori ę zmian konfiguracji, wydarzeń związanych z prac ą re startera i nadzorowanego kanału komunikacyjnego czy urządzenia. Podstawowe informacje dotyczące aktualnej wersji systemu, aktualnego trybu pracy restartera oraz ustawie ń sieciowych. Nazwa restartera Dla wyróżnienia restartera w lokal nej sieci i dla łatwiejszej analizy wpisów dziennika zaleca si ę nadanie każdemu restarterowi własnej nazwy. W przeciwnym razie system podaje adres IP restartera, a analiza takich logów jest niewygodna. 3.1 Status restartera Adres IP restartera Cztero-członowy niepowtarzalny w lokalnej sieci adres restartera. Adres IP (Internet Protocol) s ą to cztery liczby określają ce komputer w sieci. Każdy podłą czony do sieci komputer musi mieć unikalny adres IP. Adres ten zapisuje si ę jako cztery liczby z zakresu od 0 do 255 oddzielone kropkami, np (każda liczba oznacza jeden bajt). Maska podsieci Maska lokalnej podsieci w któr ą wpięty jest restarter. Maska sieci jest stosowana, aby rozpoznać czy dany adres IP należ y do tej samej sieci co adres restartera. Pomaga sprawdzić która częś ć adresu IP to numer sieci a która jest numerem hosta. Domyślna brama Adres urządzenia, poprzez które komputery w lokalnej podsieci komunikuj ą się ze światem zewnę trznym, czyli internetem. Dostęp taki moż e być przydatny przy aktualizacji systemowego czasu z wykorzystaniem serwerów czasu ~ 4 ~ i0504b

5 ogólnodostępnych w internecie. Adres MAC Adres MAC (ang. Media Access Control ) określa fizyczny adres restartera. Media Access Control to 48 bitowy adres jednoznacznie identyfikują cy urządzenie w sieci. Dzięki unikalności adresu MAC moż liwe jest udzielanie lub blokowanie dostę pu do pewnych zasobów (Internetu, intranetu) komputerom lub innym urzą dzeniom sieciowym na podstawie MAC adresu ich karty sieciowej. Stałe trasy sieciowe Informacja o sposobie komunikowania si ę z innymi lokalnymi podsieciami, o ile takie zostały zdefiniowane. Dla prawidłowej pracy restartera z wieloma róż nymi podsieciami należy je w konfiguracji sieci zdefiniować. Każ da trasa składa si ę z: adresu podsieci maski podsieci adresu bramy domyślnej podsieci, Tryb pracy Informacja na temat aktualnie ustawionego trybu pracy restartera. Podawany jest nie tylko sam tryb pracy, ale równie ż parametry aktualnej konfiguracji danego trybu pracy. Możliwe tryby pracy to: ON/OFF/AUTO Przy wybraniu opcji ON/OFF pokazywana jest informacja na temat aktualnego stanu zasilania urządzenia kontrolowanego. Przy wybraniu opcji AUTO automatycznym pokazywane s ą oprócz testowanego adresu IP informacje mówiące o dopuszczalnej iloś ci utraconych pingów jak równie ż jak często testy maj ą być wykonywane. Temperatura otoczenia (tylko LD-100T) Aktualna temperatura zmierzona przez sond ę. Wersja oprogramowania Numer wersji oprogramowania aktualnie działają cego w restarterze. Najnowsze wersje można znaleźć na stronie producenta Wersja sprzętu Określa konkretne rozwiązanie techniczne restartera. Aktualizując oprogra mowanie należy przed instalacj ą pamiętać o sprawdzeniu zgodnoś ci oprogramowania z posiadan ą wersj ą sprzętu. Numer seryjny Niepowtarzalny ciągiem znaków identyfikującym u producenta konkretny egzemplarz restartera. ~ 5 ~ i0504b

6 3.2 Statystyki Informacje przydatne do podstawowej analizy stanu restartera i jakości połączenia. Można tu znaleźć takie dane jak: średnie czasy odpowiedzi, ilość restartów, a także narzędzie do szybkiego sprawdzenia czasów odpowiedzi konkretnego adresu IP. Utracone pingi Liczba pingów bez odpowiedzi w ciągu ostatniego tygodnia pracy restartera z podziałem na poszczególne dni. Dane te s ą zliczane niezależnie od wyze rowania dziennika zdarze ń. Średni czas odpowiedzi Ś redni czas odpowiedzi (RTT (ang.) Round-Trip Time) w ciągu ostatniego tygodnia pracy restartera z podziałem na poszczególne dni. Dane te s ą zliczane niezależ nie od wyzerowania dziennika zdarze ń. Temperatura (tylko LD-100T) Wykresy obrazujące zmiany średniej temperatury w ciągu: ostatnich 10 minut, ostatniej godziny, ostatniej doby, ostatniego tygodnia Czas pracy restartera Czas od ostatniego włączenia zasilania restartera. Zbyt małe wartoś ci np. parę dni mog ą oznaczać częste braki zasilania. Jeżeli sytuacja si ę powtarza zalecamy zastosowanie układów/urządze ń podtrzymujących napięcie. Ilość restartów Całkowita ilość wyłącze ń / włącze ń urzą dzenia kontrolowanego. Szybko rosnąca liczba restartów oznacza częste skoki napięcia zasilania urządzenia kontrolowanego. Jeżeli jego częste restartowanie nie jest celowe, należ y znaleźć i usunąć przyczyn ę takiego zachowania. Do najczę stszych należ y zła konfiguracja np. reset co minuta, błędnie wybrany (nie dostę pny) testowy adres IP, lub wreszcie zła jakość badanego łącza. Ping test Proste narzędzie do badania aktualnych czasów odpowiedzi wybranego adresu IP. Jest odpowiednikiem komendy PING <numer_ip> znanej z systemów Unix i Windows. Wynikiem badania jest bąd ź informacja o przekroczonym limicie ~ 6 ~ i0504b

7 czasu oczekiwania na odpowied ź, bąd ź lista czasu odpowiedzi na kolejne 4 żądania odpowiedzi na polecenie PING. Jeżeli w lokalnej sieci pracuj ą komputery z zainstalowa nym na nich firewallem, dla prawidłowego badania takich maszyn należy umoż liwić im wysyłania odpowiedzi na polecenie PING dla adresu IP restartera. Starowanie urządzeniem Restart urządzenia Możliwość zrestartowania urządzenia nadzorowanego jednym kliknię ciem w klawisz 'restart'. Jest to przydatne w wypadku gdy odłą czenie nadzorowanego AP mogłoby uniemożliwić ponowne zalogowanie si ę do LD100/LD100T i włączenie urządzenia nadzorowanego. W tym wypadku restarter po wyłą czeniu zasilania włączy je ponownie po upłynięciu zadanego czasu. Kompletny dziennik pracy restartera od czasu jego ostatniego włączenia mogący zapisać wydarzenia w następujących kategoriach: 3.3 Dziennik zdarzeń działanie restartera, błę dy w pracy restartera, ostrzeżenia, statystyki sieci, statystyki temperatury (LD100T). Na zapisy dziennika w pamięci re startera jest przeznaczony obszar wystarczający na około 40 stron. Przy domyślnych ustawieniach może to wystarczyć nawet na 30 dni pracy. Powyższe dane s ą orientacyjne, jako że ilość wpisów silnie zależ y od konfiguracji (mniej kategorii mniej zapisywanych informacji) i warunków pracy restartera. W przypadku zajęcia całej pamięci s ą usuwane najstarsze zapisy. włą czenie statystyk sieci w konfiguracji dziennika powoduje częste nadpisywanie informacji o zdarzeniach. Przy włączonym rejestrowaniu statystyk sieciowych i początkowych warto konfiguracji automatycznego sterowania zapas pamię ci starcza na ściach około 6 godzin pracy. Jeżeli wymagane jest cią głe monitorowanie i zapisywanie czasów odpowiedzi na polecenia PING zaleca si ę stosować serwer logów. W zapisach z pracy restartera podawane s ą następujące informacje data wydarzenia, czas wydarzenia, ~ 7 ~ i0504b

8 oraz opis wydarzenia. Na górze strony znajduj ę si ę lista aktualnie dostępnych, zapisanych w pamię ci restartera stron z komunikatami ([1] najmłodsze). Na dole strony znajduje się przycisk czyszczenia pamięci Wyczyść dziennik Użycie przycisku nieodwracalnie usuwa zapisy z lokalnej pa mięci restartera, (nie s ą usuwane wpisy na serwerze logów). 4. Moduł konfiguracji Zgrupowane tu zostały formularze przeznaczone do zmiany konfiguracji restartera. Wprowadzone zmiany zostan ą zapamiętane po naciśnię ciu przycisku USTAW znajdującego si ę na dole formularza. Naciśnięcie przycisku WYCZYŚĆ znajdującego si ę na dole formularza powoduje powrót do ostatnio ustawionej i zapamię tanej konfiguracji. Wpisanie nowych danych, a następnie przejś cie do innej zakładki daje takie same efekty jak naciśnięcie przycisku WYCZYŚĆ. W większoś ci wypadków aktualizacja ustawie ń restartera nie wymaga jego restartu, wyjątkami s ą: aktualizacja systemu operacyjnego odtworzenie konfiguracji zapisanej na dysku lokalnym. Wprowadzone i zatwierdzone zmiany maj ą efekt natychmiastowy. W tej części moż liwa jest zmiana i konfiguracja parametrów sieciowych restartera, takich jak adres IP, maska sieciowa, tabele routingu itp. Nazwa restartera 4.1 Ustawienia sieciowe - LAN Dla wyróżnienia restartera w lokal nej sieci i dla łatwiejszej analizy wpisów dziennika zaleca si ę nadanie każdemu restarterowi własnej nazwy. W przeciwnym razie system podaje adres IP restartera, a analiza takich logów jest niewygodna. Dopuszczalne wartoś ci: do 31 alfanumerycznych znaków, niedopuszczalne znaki to < > i <'>. ~ 8 ~ i0504b

9 Ustawienie fabryczne: <puste> Adres IP restartera Czteroczłonowy niepowtarzalny w lokalnej sieci adres restartera. Adres IP (internet Protocol) s ą to cztery bajty określające komputer w sieci. Każdy podłą czony do sieci komputer musi mieć unikalny adres IP. Adres ten zapisuje si ę jako cztery liczby z zakresu od 0 do 255 oddzielone kropkami, np (każda liczba oznacza jeden bajt). Dopuszczalne wartoś ci: każdy prawidłowy adres IP. Ustawienie fabryczne: Maska podsieci Maska lokalnej podsieci w któr ą wpięty jest restarter. Maska sieci jest stosowana, aby rozpoznać czy dany adres IP należ y do tej samej sieci co adres restartera. Pomaga sprawdzić która częś ć adresu IP to numer sieci a która jest numerem hosta. Ustawienie fabryczne: Adres IP bramy domyślnej Adres IP urządzenia, poprzez które komputery w lokalnej podsieci komunikują si ę ze światem zewnę trznym, czyli internetem. Dostęp taki może być przy datny przy aktualizacji systemowego czasu z wykorzystaniem serwerów czasu ogólnodostępnych w internecie. Stałe trasy sieciowe Informacja o sposobie komunikowania si ę z innymi lokalnymi podsieciami o ile takie zostały zdefiniowane. Dla prawidłowej pracy restartera z wieloma róż nymi podsieciami należy je w konfiguracji sieci zdefiniować. Każ da trasa składa si ę z: adresu podsieci maski podsieci adresu bramy domyślnej podsieci, W aktualnej wersji istnieje możliwość wpisania do 4 róż nych / kolejnych tras sieciowych ~ 9 ~ i0504b

10 Określenie parametrów pracy restarte ra, oraz wybór aktualnego trybu pracy. Tryb pracy Ustawienie stanu urządzenia kontrolowanego. Możliwe s ą stany: ON urządzenie pracuje, OFF urządzenie nie pracuje, AUTO urzą dzenie jest sterowane przez restarter. Tryb ten musi być włą czony, aby możliwa była praca okresowa lub automatyczna. 4.2 Tryb pracy Restarter pracuje według ustawie ń Sterowania Okresowego i / lub Sterowania Automatycznego wyłą cznie przy włą czonym trybie AUTO. Tryby ON i OFF s ą nadrzę dne w stosunku do ustawie ń Sterowania. Sterowanie Okresowe i Sterowanie Automatyczne s ą równo rzędnymi trybami pracy i mog ą być ustawione równocześ nie. Do włączania / wyłączania służ y pole po lewej stronie nazwy systemu sterowania. Sterowanie okresowe Stosowane w przypadku niemożności kontroli jakości łącza, (np. sterowanie oświetleniem ogrodowym czy procesem) lub do celów testowych. W tym trybie restarter o określonym czasie, względnie co zadany okres czasu wyłącza a następnie włącza urządzenie kontrolowane. Sterowane okresowe może być włączone w jednym z czterech trybów pracy: Restart każ dego dnia o godzinie : [GG.MM.SS] Reset kontrolowanego urządzenia następuje co 24 godziny (codziennie) o określonej godzinie [GG:MM:SS]. gdzie (kolejno symbol, zakres) GG godzina, w zakresie 0 23 MM minuty, w zakresie 0 59 SS sekundy, w zakresie ~ 10 ~ i0504b

11 Przykład.: Zapis 17:45:05 oznacza wyłączenie urządzenia kontrolowane go codziennie o godzinie 17:45 i 5 sekund, a następnie po upłynię ciu czasu odłączenia jego włączenie. Restart o każ dej godzinie gdy minie : [MM:SS] Reset kontrolowanego urządzenia następuje co godzina o zadanej minucie [MM:SS]. gdzie (kolejno symbol, zakres) MM minuty, w zakresie 0 59 SS sekundy, w zakresie 0 59 Przykład.: Zapis 33:15 oznacza wyłączenie urządzenia o: 00:33:15, 01:33:15,... 14:33:15 itd. Restart o każ dej minucie gdy minie : [SS] Kontrolowane urządzenie jest wyłą czane co minuta o czasie [SS] i ponownie włączane po upłynięciu Czasu odłączenia urzą dzenia. Ten tryb pracy przydatny jest przy testowaniu czasu uruchamiania kontrolowanego urządzenia. Zanim zostanie określony najkrótszy możliwy wy starczający do prawidłowego restartu urzą dzenia kontrolowanego czas odłą czenia należy sprawdzić prawidłowoś ć pracy kontrolowanego urządzenia. gdzie (kolejno symbol, zakres) SS sekundy, w zakresie 0 59 Przykład.: Zapis 33 oznacza wyłączenie urządzenia o: 10:30:33, 10:31:33, 10:32:33 itd. Restart po upływie : [GG:MM:SS] Kontrolowane urządzenie jest wyłączane po upłynię ciu zadanego okresu czasu [GG:MM:SS] i ponownie włączane po upłynię ciu Czasu odłączenia. gdzie (kolejno symbol, zakres) GG godzina, w zakresie 0 99 MM minuty, w zakresie 0 59 SS sekundy, w zakresie 0 59 Przykład.: Zapis 07:15:05 oznacza wyłączenie urządzenia o: 13:33:15, 20:48:20, 04:03:25 itd. Sterowanie automatyczne Zalecany tryb pracy. Restarter wyłą cza kontrolowane urządzenie po stwierdze niu braku odpowiedzi zdefiniowanych adresów IP (komenda PING). Restarter steruje jednym urzą dzeniem, ale dla detekcji złego działania kontrolowanego łącza można zdefiniować do czterech testowych urządzeń (adresów IP). ~ 11 ~ i0504b

12 Testowanie każdego z urządze ń można włączać i wyłączać służ y do tego pole po lewej stronie testowanego adresu IP. Wyłączenie urządzenia nadzorowane go na czas określony jako Czas odłączenia urządzenia nastę puje w przypadku przekroczenia limitu braku odpowiedzi dowolnego ze zdefiniowanych (i włączonych) adresów IP. testowany adres IP Adres IP urządzenia, którego odpowied ź jest sprawdzana. Ustawienie fabryczne: Jeżeli jest wykorzystywana funkcja ograniczenia dostę pu do restartera na poziomie adresów IP (Ustawienia /System /Zasady dostę pu do konfiguracji restartera) - do listy hostów s ą dopisywanie w sposób niejawny również adresy testowe. częstotliwoś ć testu co [s] Co ile jest powtarzany test danego urządzenia (w sekundach) Zakres ustawień [sekund] Ustawienie fabryczne: 10 [s] ilość dopuszczalnych strat Ilość dopuszczalnych braków odpowiedzi dla danego urządzenia. Jeżeli w kolejnych x+1 próbach pod rzą d urzą dzenie o zadanym adresie IP nie odpowiada na zapytanie PING sterowane urządzenie zostanie wyłą czone. Dla przykładu wartość 03 oznacza, że przy 4 kolejnym pod rzą d braku odpowiedzi na PING nastę puje procedura resetu nadzorowanego urządzenia. Zakres ustawień : Ustawienie fabryczne: 03 Maksymalny czas odpowiedzi PING: [ms] Czas po którym restarter przyjmuje, że odpowied ź na PING nie nadeszła Zakres ustawień : ms Ustawienie fabryczne: 3000 ms Opóźnienie ponownego rozpoczę cia testów [s] Czas który upływa od włączenia zasilania w nadzorowanym urzą dzeniu (reset) do ponownego rozpoczęcia testów. Służ y do ustabilizowania warunków pracy urzą dzenia nadzorowanego (start, identyfikacja w sieci, nawiązanie połącze ń itp.). Zakres ustawień [sekund] Ustawienia fabryczne: 60 Czas odłączenia urządzenia [s] Opcja wspólna dla trybów pracy: Sterowanie okresowe i Sterowanie automatyczne. Czas, na który restarter odcina zasilanie w urządzeniu nadzorowanym. ~ 12 ~ i0504b

13 Zakres ustawie ń Ustawienia fabryczne: sekund 15 [s] W przypadku sterowania okresowego, czas odłą czenia urządzenia nie jest doliczany do ustalonych okresów czasu. W skrajnym przypadku moż e to prowadzić do sytuacji w której zasilanie będzie pojawiać si ę chwilowo (np. dla ustawie ń: restart co 30 sekund, czas odłą czenia 60 sekund, zasilanie będzie włą czane co 60 s na okres do 1 sekundy) Menu dostę pne w LD100T. 4.3 Temperatura Umoż liwia konfiguracj ę wszystkich ustawie ń temperaturowych. Moż liwy wybór górnych i dolnych temperatur alarmowych, oraz pę tli histerezy i rodzaju reakcji. Alarm przegrzania Ustawienia górnego bloku temperatur alarmowych Temperatura otoczenia większa ni ż: Przekroczenie tej temperatury w górę będzie powodowało alarm Zakres ustawień -20 C / +90 C Ustawienia fabryczne: 50 C UWAGA! Dotyczy wszystkich TEMPERATUR! Możliwy zakres ustawie ń to -127 C / +127 C, jednak: zakres pracy termometru to -55 C / +125 C, testy fabryczne były prowadzone dla zakresu -20 C / +90 C i na taki zakres udzielamy obecnie gwarancji Przekroczenie zakresu na własn ą odpowiedzialność! Wyślij powiadomienie Zaznaczenie opcji powoduje wysłanie a z informacj ą (opis konfiguracji a poniż ej) w przypadku przekroczenia temperatury alarmowej. ~ 13 ~ i0504b

14 Wyłącz urządzenie Zaznaczenie powoduje wyłą czenie urządzenia zgodnie z wybran ą opcj ą: na stałe na określony czas [SS] Zakres ustawień s Ustawienia fabryczne: 3600 s do obniż enia temperatury do [ C] Zakres ustawień -20 C / +90 C Ustawienia fabryczne: 20 C Temperatur ę włączenia należ y ustawić poniż ej temperatury alarmu. Alarm przechłodzenia Ustawienia dolnego bloku temperatur alarmowych Temperatura otoczenia mniejsza ni ż: Przekroczenie tej temperatury w dół będzie powodowało alarm Zakres ustawień -20 C / +90 C Ustawienia fabryczne: 5 C Dotyczy wszystkich TEMPERATUR! Możliwy zakres ustawie ń to -127 C / +127 C, jednak: zakres pracy termometru to -55 C / +125 C, testy fabryczne były prowadzone dla zakresu -20 C / +90 C i na taki zakres udzielamy obecnie gwarancji Przekroczenie zakresu na własn ą odpowiedzialność! Wyślij powiadomienie Zaznaczenie opcji powoduje wysłanie a z informacj ą (opis konfiguracji a poniż ej) w przypadku przekroczenia temperatury alarmowej. Wyłącz urządzenie Zaznaczenie opcji powoduje wyłą czenie urzą dzenia nadzorowanego zgodnie z wybran ą opcj ą: na stałe na określony czas [s] Zakres ustawień s Ustawienia fabryczne: 3600 s do obniż enia temperatury do [ C] Zakres ustawień -20 C / +90 C ~ 14 ~ i0504b

15 Ustawienia fabryczne: 10 C Temperatur ę włączenia należy ustawić powyż ej temperatury alarmu. Ustawienia poczty Ustawienie opcji wysyłania powiadomie ń em. Serwer poczty SMTP Adres IP serwera poczty SMTP Adres nadawcy Adres nadawcy a (wypełnienie pola jest obowiązkowe). Adres odbiorcy Adres odbiorcy 'a alarmowego. Dzięki tej opcji możliwy jest wybór rodzaju zapamiętywanych, względnie wysyłanych na serwer logów zdarzeń z pracy restartera, jak równie ż okre adresu IP serwera logów. To ślenie jakie rodzaje informacji będ ą zapamiętywane okreś la się poprzez zaznaczenie odpowiednich pól znajdujących si ę po lewej stronie nazwy zdarzenia. 4.4 Dziennik zdarzeń Działania restartera Informacje o działaniach restartera: kiedy i z jakiego powodu było resetowane kontrolowane urządzenie, Błędy w pracy Błędy związane z prac ą restartera: brak dostępu do serwera SNTP, błę dy protokołu HTTP itp., Ostrzeżenia Informacje o zmienianych wartościach, logowanie, zmiana czasu itp. Statystyki sieci Czasy odpowiedzi na poszczególne żądania PING - działa tylko przy usta wieniu trybu pracy na tryb automatyczny. ~ 15 ~ i0504b

16 Statystyki temperatury Temperatura otoczenia, zapis co 30 sekund. Użycie zdalnego serwera logów Zaznaczenie tego pola umożliwia przechowywanie dziennika na innym urządzeniu w sieci. Adres IP serwera dziennika Adres IP serwera logów gdzie przesyłane maj ą być wszystkie gro madzone poprzez restarter informacje Serwery logów podstawy Serwer logów można umieścić na serwerach Windows lub Linux. Pod Linuxem jest składnikiem popularnych dystrybucji. Dla Windows szczegółowe informacje na temat serwerów logów i ich konfiguracji s ą dostępne pod adresem: Windows Zainstalować oprogramowanie zgodnie z instrukcj ą instalacji. Zwykle oprogramowanie takie instaluje odpowiedni ą usług ę na porcie 514. Należy przy tym określić, bąd ź zapamię tać miejsce przechowywania logów dla późniejszej analizy. Linux Sprawdzić dostępność w systemie, wzglę dnie dograć odpowiednie pakiety ( syslog lub nowszy syslog-ng ). O ile nie jest to zrobione w pliku /etc/syslog-ng/syslog-ng.conf dopisać następujący tekst: Source restarter { udp(); }; Destination restarter_logs { file( /var/log/restarter.log ); }; Log { source(restarter_logs); }; W takiej konfiguracji dzienniki zapisywane s ą do pliku /var/log/restarter.log. W przypadku gdy urządze ń wysyłają cych dane na serwer logów w lokalnej sieci jest więcej i bę dziemy chcieli zapisywać je w oddzielnych lokalizacjach, powinniśmy skorzystać z opcji filtr. Bliż sze informacje na temat konfiguracji serwera logów można znaleź ć w dokumentacji dla danego serwera. ~ 16 ~ i0504b

17 Ustawienie aktualnej daty i czasu, konfiguracja serwera NTP. Możliwe są dwa rodzaje pracy urządzenia: rę czne ustawienie daty i czasu, oraz pobieranie aktualnej daty i czasu z internetowych serwerów NTP. Ustaw dat ę i czas Ręczne ustawienie daty i czasu. 4.5 Data i czas Data w formacie rok / miesiąc / dzie ń a czas w formacie 24 godzinnym godzina / minuta /sekunda. Użyj serwera SNTP Opcja zalecana ze względu na zależność wewnę trznego wyliczania czasu restartera od obciążenia obliczeniami. Automatyczne pobieranie czasu i daty z serwera SNTP (ang. Simple Network Time Protocol). Data i czas s ą aktualizowane raz na godzin ę, należy jednak wskazać adres dostępnego w sieci lokalnej bąd ź internecie serwera SNTP (NTP). Strefa czasowa Dla prawidłowego wskazywania aktualnego czasu przy korzystaniu z serwera SNTP należy określić aktualn ą stref ę czasow ą, jako ż e serwery SNTP podaj ą czas UTC Serwery czasu Przy instalacji i konfiguracji serwera NTP pod Linuxem lub Windows należ y zwrócić uwag ę na udostę pniany protokół. Restarter dla aktualizacji daty i czasu korzysta z protokołu UDP. Dla instalacji serwera NTP w systemie Windows należy szukać w internecie pojęcia NTP Time Server ~ 17 ~ i0504b

18 W tej części konfigurowane s ą para metry dostępu do restartera, moż liwa jest kopia aktualnych ustawie ń i od tworzenie ustawie ń z kopii jak rów nie ż zdalna aktualizacja systemu. Nazwa Restarter ma wyłą cznie jednego administratora, którego Nazw ę je dnak można zmieniać. Nazwa administratora musi zawierać od 1 do 31 znaków, duże i małe litery s ą traktowane jako różne, dopuszczalne s ą znaki # $ % ^ & < >?, niedopuszczalne jest używanie znaków < > oraz <'>, nie zalecamy stosowania polskich liter. Ustawienie fabryczne: <administrator> 4.6 Ustawienia systemowe Hasło Hasło dostępu: musi zawierać od 0 do 31 znaków, duże i małe litery s ą traktowane jako różne, dopuszczalne znaki # $ % ^ & < >?, niedopuszczalne jest używanie znaków < > oraz <'>, nie zalecamy stosowania polskich liter. Ustawienie fabryczne: <puste> (brak wpisu) Powtórzone hasło Dla bezpieczeństwa przy zmianie hasła należy hasło wpisać w dwa różne pola. Prawa dostępu do konfiguracji restartera Określenie, skąd (spod jakiego adresu IP) można si ę zalogować do restartera. Istnieje możliwość zdefiniowania do 10 adresów IP, a następnie okreś lenia na ich podstawie zasad dostępu. Umożliwiony dostęp nie oznacza możliwości zalogowa nia. Aby si ę zalogować należy znać jeszcze nazw ę i hasło administratora ~ 18 ~ i0504b

19 Jeżeli jest wykorzystywana funkcja ograniczenia dostę pu do restartera na poziomie adresów IP (Ustawienia /System /Zasady dostę pu do konfiguracji restartera) - do listy hostów s ą dopisywanie w sposób niejawny również adresy testowe. Istnieją następujące możliwości blokowania dostę pu do administracji restartera dostęp dla: Wszystkich - dostęp dla wszystkich możliwych IP, równie ż spoza zdefiniowanej puli, Wszystkich oprócz - zakaz dostępu dla wskazanych numerów IP, Wyłą cznie tych - dostęp tylko dla wskazanych numerów IP, Ustawienia fabryczne: 'dostęp ze wszystkich możliwych numerów' Kopia / Odtworzenie konfiguracji restartera Tworzenie roboczej kopii aktualnej konfiguracji restartera. Wybierając opcj ę Odtworzenie konfiguracji restartera i wskazując wcześ niej zapisan ą konfiguracj ę mamy możliwość odtworzenia zapisanej konfiguracji. Wgranie do restartera nowej wersji oprogramowania Restarter obsługuje różne wersje ję zykowe. Dla wgrania wybranej wersji językowej bąd ź aktualizacji oprogramowania należ y zgrać ze strony odpowiedni ą wersj ę systemu, zgodn ą z wersją sprzę tu. Następnie w polu Wska ż plik z nowym oprogramowaniem podać ścieżk ę dostępu do pliku i zatwierdzić przyciskiem USTAW Reset konfiguracji restartera Zdalny powrót do ustawie ń firmowych. Istnieje równie ż możliwoś ć ręcznego ustawienia począ tkowej konfiguracji. W tym celu należy: wyłączyć zasilanie restartera odczekać sekund. przed włączeniem zasilania wcisną ć i przytrzymać przycisk reset znajdujący się w tylnej części obudowy (7) rys. 2. przy wciśniętym przycisku reset włą czyć zasilanie restartera i poczekać 3 s do momentu zaświecenia si ę na 1 s czerwonej diody (2) rys. 1. Jej zapalenie si ę oznacza, że restarter wrócił do ustawień fabrycznych. Wcześ niejsze zwolnienie przycisku 'RESET' spowoduje anulowanie procedury powrotu do ustawie ń fabrycznych. Należy pamiętać, ż e procedura ta nadpisuje wszystkie wcześ niej dokonane zmiany w konfiguracji urządzenia. Po powrocie do ustawie ń fabrycznych należ y od początku skonfigurować wszystkie parametry dotyczą ce nadzorowanej sieci takie jak adres IP, maska, gateway, serwer logów, tryb pracy itp. ~ 19 ~ i0504b

20 Copyright 2005 elproc Sp. z o.o.. Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część instrukcji ani opisanych w niej produktów i oprogramowania nie moż e być kopiowana lub powielana w jakiejkolwiek formie lub za pomoc ą jakiegokolwiek sposobów takich jak adaptacja, przekład itp. bez pisemnej zgody elproc sp. z o.o.. Instrukcja została sporządzona przez elproc sp. z o.o. z najwyższ ą staranności ą i dokładności ą. Tym niemniej elproc sp. z o.o. dostarcza instrukcj ę tak ą jaka jest i nie jest ona, ani zawarte w niej dane i informacje przedmiotem jakiejkolwiek gwarancji. elproc sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy które mogły si ę znaleźć w tekście, jak równie ż za jakiekolwiek szkody oraz braki porządanych rezultatów mogące wynikać z otrzymania i używania instrukcji. Elproc sp z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany tej instrukcji lub dowolnego jej fragmentu w dowolnym momencie i bez uprzedzenia. Jeśli w instrukcji opisane jest jakiekolwiek oprogramowanie, to jego użycie jest moż liwe na warunkach oddzielnej licencji zawartej w pliku LICENCJA.TXT na dysku instalacyjnym oprogramowania. Microsoft, Windows, Windows NT, Windows 2000, Windows XP i Internet Explorer s ą zastrzeż onymi znakami towarowymi Microsoft Corporation i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych. Novell i NetWare s ą zastrzeżonymi znakami towarowymi Novell, Inc. i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych. Netscape Navigator jest zastrzeżonym znakiem towarowym Netscape Communications i został użyty wyłą cznie w celach informacyjnych. JavaScript i Solaris s ą zastrzeżonymi znakami towarowym Sun Microsystems i i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych. Wszelkie inne nazwy firm i produktów s ą znakami towarowymi odpowiednich firm do których nale żą i zostały użyte wyłą cznie w celach informacyjnych. ~ 20 ~ i0504b

Brinet sp. z o.o. wyłączny przedstawiciel DrayTek w Polsce www.brinet.pl www.draytek.pl

Brinet sp. z o.o. wyłączny przedstawiciel DrayTek w Polsce www.brinet.pl www.draytek.pl 1. Firmware Upgrade Utility 1.1. Metoda 1 (standardowa) 1.2. Metoda 2 (niestandardowa) 2. Serwer FTP 2.1. Lokalny serwer FTP 2.2. Zdalny serwer FTP 3. Upgrade przez Web Procedury aktualizacji zostały oparte

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zapisywanie dziennika druku w lokalizacji sieciowej Wersja 0 POL Definicje dotyczące oznaczeń w tekście W tym Podręczniku użytkownika zastosowano następujące ikony: Uwagi informują

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Instrukcja obsługi Modułu Komunikacji internetowej MKi-sm TK / 3001 / 016 / 002. Wersja wykonania : wersja oprogramowania v.1.

Tytuł: Instrukcja obsługi Modułu Komunikacji internetowej MKi-sm TK / 3001 / 016 / 002. Wersja wykonania : wersja oprogramowania v.1. Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON sp. z o. o. 42-200 Częstochowa ul. Staszica 8 p o z y t o n tel. : (034) 361-38-32, 366-44-95, 364-88-82, 364-87-50, 364-87-82, 364-87-62 tel./fax: (034)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail Xerox WorkCentre M118i Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail 701P42708 Ta instrukcja zawiera instrukcje niezbędne do konfiguracji funkcji skanowania i wysyłania wiadomości

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot Wersja 2.1 Maj 2013 Dotyczy programu Pilot w wersji 1.6.3 TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa Tel.

Bardziej szczegółowo

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę 8

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę  8 Wersja: 1.1 PL 2016 1. Montaż i podłączenie do sieci... 3 1.1 Instrukcja montażu... 3 1.1.1 Biurko... 3 1.1.2 Montaż naścienny... 4 1.2 Klawiatura telefonu... 7 1.3 Sprawdzenie adresu IP... 7 1.4 Dostęp

Bardziej szczegółowo

BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI

BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Broadband Router 10/100 WPROWADZENIE A. Panel przedni 2 WSKAŹNIK LED Lp. Dioda Funkcja 1 Dioda zasilania Jeśli aktywna- zostało włączone zasilanie routera

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie urządzenia:

Przygotowanie urządzenia: Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA730RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje się z tyłu tego urządzenia przez około

Bardziej szczegółowo

Koncentrator VPN. Konfiguracja OpenVPN. +Sieci hybrydowe. Dotyczy wersji oprogramowania 3.7 Wersja dokumentu: 1.0

Koncentrator VPN. Konfiguracja OpenVPN. +Sieci hybrydowe. Dotyczy wersji oprogramowania 3.7 Wersja dokumentu: 1.0 Koncentrator VPN Konfiguracja OpenVPN +Sieci hybrydowe Dotyczy wersji oprogramowania 3.7 Wersja dokumentu: 1.0 Zawartość WSTĘP... 3 KROK 1 WŁĄCZ SERWER OPENVPN... 4 KROK 2 KONFIGURACJA SERWERA... 5 KROK

Bardziej szczegółowo

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND.

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Instalacja Podłączenie urządzenia Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Nadaj komputerowi statyczny adres IP: 192.168.1.100. W razie problemów przejdź do punktu T3 sekcji Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz.

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz. Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA850RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje obok portu LAN tego urządzenia przez

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-G730AP Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy D-Link

Bardziej szczegółowo

4. Podstawowa konfiguracja

4. Podstawowa konfiguracja 4. Podstawowa konfiguracja Po pierwszym zalogowaniu się do urządzenia należy zweryfikować poprawność licencji. Można to zrobić na jednym z widżetów panelu kontrolnego. Wstępną konfigurację można podzielić

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s Spis treści 1. Opis diod kontrolnych i gniazd modemu SpeedTouch 605s... 2 1.1. Opis diod kontrolnych... 2 1.2. Opis gniazd... 3 2. Konfiguracja połączenia przewodowego...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt

Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt (wersja 2016.04) Fakt Dystrybucja Sp. z o. o. 81-552 Gdynia, ul. Wielkopolska 21/2 www.fakt.com.pl serwis@fakt.com.pl Spis treści 1.Moduł lanfakt...

Bardziej szczegółowo

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 ZyXEL NBG-415N Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja przywrócenia hasła w urządzeniach:

Instrukcja przywrócenia hasła w urządzeniach: Instrukcja przywrócenia hasła w urządzeniach: INTERNEC IP i7-n w wersji firmware od v3.3.4 INTERNEC IP i7-c w wersji firmware od v5.3.0 INTERNEC IP i7-p w wersji firmware od v5.3.0 INTERNEC HD-TVI i7-t

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA830RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET,

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX v 1.1, 07-09-2015 1 Spis treści 1. Pierwsze uruchomienie...3 2. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 3. Ustawienia nagrywania...6 4. Odtwarzanie

Bardziej szczegółowo

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Spis treści: Wstęp: 1. Informacje o programie 2. Wymagania techniczne Ustawienia: 3. Połączenie z bazą danych 4. Konfiguracja email 5. Administracja Funkcje programu:

Bardziej szczegółowo

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Co zrobić, jeśli program Optivum nie łączy się poprzez sieć lokalną z serwerem SQL? Programy Optivum, które korzystają z bazy danych umieszczonej na serwerze SQL, mogą być

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych

Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych Xerox WorkCentre M118/M118i Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych 701P42716 W niniejszej instrukcji opisano: Poruszanie się po ekranach strona 2 Konfiguracja sieci za pomocą protokołu DHCP

Bardziej szczegółowo

ABA-X3 PXES v. 1.5.0 Podręczna instrukcja administratora. FUNKCJE SIECIOWE Licencja FDL (bez prawa wprowadzania zmian)

ABA-X3 PXES v. 1.5.0 Podręczna instrukcja administratora. FUNKCJE SIECIOWE Licencja FDL (bez prawa wprowadzania zmian) Grupa Ustawienia Sieciowe umożliwia skonfigurowanie podstawowych parametrów terminala: Interfejs ETH0 Umożliwia wybór ustawień podstawowego interfejsu sieciowego. W przypadku wyboru DHCP adres oraz inne

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 19 przy użyciu licencja sieciowa.

Bardziej szczegółowo

ArtPlayer oprogramowanie do odtwarzania plików video sterowane Artnet/DMX V1.0.1

ArtPlayer oprogramowanie do odtwarzania plików video sterowane Artnet/DMX V1.0.1 Instrukcja obsługi ArtPlayer oprogramowanie do odtwarzania plików video sterowane Artnet/DMX V1.0.1 1 ArtPlayer to proste oprogramowanie umożliwiające odtwarzanie plików video i ich wybór poprzez protokół

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia

Podłączenie urządzenia Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji punktu dostępowego należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, injector i punkt dostępowy).

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu Instrukcja obsługi Grand IP Camera III Kamera IP do monitoringu 1 ROZDZIAŁ 1 1.1Wstęp Grandtec przedstawia kamerę IP z wbudowanym serwerem web i możliwością zarządzania przez WWW. Produkt stanowi idealne

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

1 Moduł Inteligentnego Głośnika 3

1 Moduł Inteligentnego Głośnika 3 Spis treści 1 Moduł Inteligentnego Głośnika 3 1.1 Konfigurowanie Modułu Inteligentnego Głośnika........... 3 1.1.1 Lista elementów Modułu Inteligentnego Głośnika....... 3 1.1.2 Konfigurowanie elementu

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu

Sage Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu Sage Symfonia e-dokumenty Instalacja programu Wersja 2015 Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Skąd pobrać program do obsługi FTP? Logowanie

Wstęp. Skąd pobrać program do obsługi FTP? Logowanie Wstęp FTP - (ang. File Transfer Protocol - protokół transmisji danych) jest to protokół typu klient-serwer, który umożliwia przesyłanie plików na serwer, oraz z serwera poprzez program klienta FTP. Dzięki

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja sieciowa. Ten

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 COMPUTER SERVICE CENTER 43-300 Bielsko-Biała ul. Cieszyńska 52 tel. +48 (33) 819 35 86, 819 35 87, 601 550 625 Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 wersja 0.0.2 123 SERWIS Sp. z o. o. ul.

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

UNIFON podręcznik użytkownika

UNIFON podręcznik użytkownika UNIFON podręcznik użytkownika Spis treści: Instrukcja obsługi programu Unifon...2 Instalacja aplikacji Unifon...3 Korzystanie z aplikacji Unifon...6 Test zakończony sukcesem...9 Test zakończony niepowodzeniem...14

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147 Instrukcja obsługi Kamera szybkoobrotowa IP UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności od danego modelu

Bardziej szczegółowo

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści Moduł Ethernetowy instrukcja obsługi Spis treści 1. Podstawowe informacje...2 2. Konfiguracja modułu...4 3. Podłączenie do sieci RS-485 i LAN/WAN...9 4. Przywracanie ustawień fabrycznych...11 www.el-piast.com

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu MS Outlook 2007 dla poczty w hostingu Sprint Data Center

Konfiguracja programu MS Outlook 2007 dla poczty w hostingu Sprint Data Center Konfiguracja programu MS Outlook 2007 dla poczty w hostingu Sprint Data Center Spis treści Konfiguracja Microsoft Outlook 2007... 3 Konfiguracja dla POP3... 7 Konfiguracja dla IMAP... 11 Sprawdzenie poprawności

Bardziej szczegółowo

Telefon IP 620 szybki start.

Telefon IP 620 szybki start. Telefon IP 620 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 620 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

Asix.Evo - Uruchomienie aplikacji WWW

Asix.Evo - Uruchomienie aplikacji WWW Pomoc dla użytkowników systemu Asix 8 www.asix.com.pl Asix.Evo - Uruchomienie aplikacji WWW Dok. Nr PLP8E014 Wersja: 2014-07-31 Asix.Evo - Uruchomienie aplikacji WWW ASKOM i Asix to zastrzeżone znaki firmy

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/03_01/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 Instalacja serwera MS SBS 2003 R2 Premium w wersji dla polskich szkół (D1) Zadanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3 Spis treści 1 Moduł RFID (APA) 3 1.1 Konfigurowanie Modułu RFID..................... 3 1.1.1 Lista elementów Modułu RFID................. 3 1.1.2 Konfiguracja Modułu RFID (APA)............... 4 1.1.2.1

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router).

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Instalacja Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Podłącz kabel sieciowy do port WAN routera i do portu LAN modemu. Podłącz kabel sieciowy do komputera

Bardziej szczegółowo

Telefon AT 530 szybki start.

Telefon AT 530 szybki start. Telefon AT 530 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 530 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja instalacji oprogramowania WinPower

Skrócona instrukcja instalacji oprogramowania WinPower 2012/09/05 Pomoc Techniczna, tel.: +48 61 6500 400 www.ever.eu 1 WinPower INSTALACJA I KONFIGURACJA A. Po uruchomieniu pliku instalacyjnego należy kierować się wskazówkami podczas instalacji. Podczas instalacji

Bardziej szczegółowo

Wskazówki do instalacji Systemu Symfonia Forte. Szybki start

Wskazówki do instalacji Systemu Symfonia Forte. Szybki start Wskazówki do instalacji Systemu Symfonia Forte Szybki start Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy Sage Symfonia Sp. z o.o. jest zabronione. Copyright

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD BRAMOFONU SAFE... 2 1.1 OPIS... 2 1.2. FUNKCJE... 2 1.3. WYMAGANIA SYSTEMOWE... 2 1.4. ROZPOCZĘCIE UŻYTKOWANIA... 3 ROZDZIAŁ2. DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8

Bardziej szczegółowo

11. Rozwiązywanie problemów

11. Rozwiązywanie problemów 11. Rozwiązywanie problemów Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pokaŝą, jak rozwiązywać niektóre z problemów, jakie mogą pojawić się podczas pracy z komputerem. Windows XP został wyposaŝony w kilka mechanizmów

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Kadry i Płace

Sage Symfonia Kadry i Płace Sage Symfonia Kadry i Płace Instalacja programu Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Statistics dla systemu Windows. Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa)

Statistics dla systemu Windows. Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa) PASW Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania PASW Statistics 18 przy użyciu licencja sieciowa. Ten dokument

Bardziej szczegółowo

Rysunek 1: Okno z lista

Rysunek 1: Okno z lista 1 Urzadzenie RFID Urządzenie RFID, umożliwia użytkownikom systemu kontrolę dostępu do wydzielonych przez system stref, na podstawie odczytywanych TAG ów (identyfikatora przypisanego do użytkownika) z czytników

Bardziej szczegółowo

Synchronizacja czasu - protokół NTP

Synchronizacja czasu - protokół NTP Centrum Komputerowe Uniwersytet Zielonogórski ul. Podgórna 50, 65-246 Zielona Góra tel.: (68) 3282525, fax: (68) 3244012 http://www.ck.uz.zgora.pl/ Synchronizacja czasu - protokół NTP autor: Marcin Kliński

Bardziej szczegółowo

1. INSTALACJA SERWERA

1. INSTALACJA SERWERA 1. INSTALACJA SERWERA Dostarczony serwer wizualizacji składa się z: 1.1. RASPBERRY PI w plastikowej obudowie; 1.2. Karty pamięci; 1.3. Zasilacza 5 V DC; 1,5 A; 1.4. Konwertera USB RS485; 1.5. Kabla

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0

Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0 05-090 Raszyn, ul Gałczyńskiego 6 tel. (+48) 22 101-27-31, 22 853-48-56 automatyka@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0 wersja 4.0 www.apar.pl 1 1. Opis Aplikacja ARsoft-CFG umożliwia

Bardziej szczegółowo

Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu.

Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu. Instalacja 1 Typowe połączenie Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu. Powyżej pokazane jest typowe połączenie

Bardziej szczegółowo

WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8.

WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8. WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8. Gdy już posiadamy serwer i zainstalowany na nim system Windows XP, 7 lub 8 postawienie na nim serwera stron WWW jest bardzo proste. Wystarczy

Bardziej szczegółowo

Sterownik Internetowy MicroLan Instrukcja Użytkownika

Sterownik Internetowy MicroLan Instrukcja Użytkownika Sterownik Internetowy MicroLan Instrukcja Użytkownika Wersja 1.0 1/20 Sterownik MicroLAN jest niewielkim modułem (67mm x 52mm), który dołączony do sieci Ethernet pełni rol ę serwera http. Umoż liwia monitorowanie

Bardziej szczegółowo

1 Moduł E-mail. 1.1 Konfigurowanie Modułu E-mail

1 Moduł E-mail. 1.1 Konfigurowanie Modułu E-mail 1 Moduł E-mail Moduł E-mail daje użytkownikowi Systemu możliwość wysyłania wiadomości e-mail poprzez istniejące konto SMTP. System Vision może używać go do wysyłania informacji o zdefiniowanych w jednostce

Bardziej szczegółowo

Konfigurator Modbus. Instrukcja obsługi programu Konfigurator Modbus. wyprodukowano dla

Konfigurator Modbus. Instrukcja obsługi programu Konfigurator Modbus. wyprodukowano dla Wersja 1.1 29.04.2013 wyprodukowano dla 1. Instalacja oprogramowania 1.1. Wymagania systemowe Wspierane systemy operacyjne (zarówno w wersji 32 i 64 bitowej): Windows XP Windows Vista Windows 7 Windows

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla http://host.nask.pl/ 31.12.2012 r.

Pomoc dla http://host.nask.pl/ 31.12.2012 r. Pomoc dla http://host.nask.pl/ 31.12.2012 r. Spis treści Kontakt... 2 Logowanie do konta pocztowego przez WWW... 3 Logowanie do panelu administracyjnego... 4 Konfiguracja klienta pocztowego... 7 Umieszczanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH.

Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH. Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH. Spis treści 1. Konfiguracja poczty Exchange dla klienta pocztowego Outlook 2007 protokół Exchange

Bardziej szczegółowo

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 NPS-520 Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje ogólne POLSKI Urządzenie NPS-520 jest serwerem

Bardziej szczegółowo

Uwaga!!! Autentykacja LDAP/AD zaimplementowana w Vigor wspiera tylko proste uwierzytelnianie (hasło przesyłane jest jawnym tekstem).

Uwaga!!! Autentykacja LDAP/AD zaimplementowana w Vigor wspiera tylko proste uwierzytelnianie (hasło przesyłane jest jawnym tekstem). 1. Konfiguracja serwera VPN 1.1. LDAP/AD 1.2. Ustawienia ogólne 1.3. Konto SSL 2. Konfiguracja klienta VPN 3. Status połączenia 3.1. Klient VPN 3.2. Serwer VPN Procedura konfiguracji została oparta na

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wpisywania ustawień sieciowych w systemach: Windows 95 / Windows 98 / Windows Me

Instrukcja wpisywania ustawień sieciowych w systemach: Windows 95 / Windows 98 / Windows Me Info-Net s.c. Instrukcja wpisywania ustawień sieciowych w systemach: Windows 95 / Windows 98 / Windows Me Każdy nowy nowy abonent otrzymuje od firmy Info-Net s.c dokument zawierający wszystkie wymagane

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Konfiguracja systemu ewuś...3. 2. Logowanie się do systemu ewuś...6. 3. Korzystanie z systemu ewuś...6. 4. Weryfikacja cykliczna...

Spis treści. 1. Konfiguracja systemu ewuś...3. 2. Logowanie się do systemu ewuś...6. 3. Korzystanie z systemu ewuś...6. 4. Weryfikacja cykliczna... Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A. KSOP Obsługa systemu ewuś Katowice, 2013 Spis treści 1. Konfiguracja systemu ewuś...3 2. Logowanie się do systemu ewuś...6 3. Korzystanie z systemu ewuś...6

Bardziej szczegółowo

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu Windows

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N 1. Topologia połączenia sieci WAN i LAN (jeśli poniższa ilustracja jest nieczytelna, to dokładny rysunek topologii znajdziesz w pliku network_konfigurowanie_linksys_wrt300n_cw.jpg)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A

Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 Przeznaczenie... 3 Moduły... 3 Koncepcja działania... 3 Wymagania... 4 Instalacja... 5 Używanie

Bardziej szczegółowo

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI NOVELL Aby zainstalować nową wersję produktu SUSE Linux

Bardziej szczegółowo

Instrukcja oryginalna Urządzenie posiada oznaczenie MODUŁ KOMUNIKACYJNY CENTRAL WENTYLACYJNYCH. WebManipulator

Instrukcja oryginalna Urządzenie posiada oznaczenie MODUŁ KOMUNIKACYJNY CENTRAL WENTYLACYJNYCH. WebManipulator Instrukcja oryginalna Urządzenie posiada oznaczenie MODUŁ KOMUNIKACYJNY CENTRAL WENTYLACYJNYCH WebManipulator Informacje dodatkowe konfiguracji WebManipulatora (v. 2016_01) PRO-VENT SYSTEMY WENTYLACYJNE,

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika) Kabel ethernetowy (Kat. 5 UTP)

Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika) Kabel ethernetowy (Kat. 5 UTP) Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7. DWL-G810 D-Link AirPlus XtremeG most Ethernet-sieć bezprzewodowa

Bardziej szczegółowo

Projektowanie bezpieczeństwa sieci i serwerów

Projektowanie bezpieczeństwa sieci i serwerów Projektowanie bezpieczeństwa sieci i serwerów Konfiguracja zabezpieczeń stacji roboczej 1. Strefy bezpieczeństwa przeglądarki Internet Explorer. W programie Internet Explorer można skonfigurować ustawienia

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Dotyczy programów opartych na bazie Firebird: System Obsługi Zleceń PL+ Grafik Urlopowy PL+ Zarządzanie Szkoleniami

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0 DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Wymagania systemowe Wymagania systemowe MS Windows 2000/XP co najmniej 128MB pamięci RAM (zalecane 256MB) sieć bezprzewodowa (802.11b/802.11g)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt

Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt (wersja 2012.07) Fakt Dystrybucja Sp. z o. o. 81-552 Gdynia, ul. Wielkopolska 21/2 www.fakt.com.pl serwis@fakt.com.pl Spis treści 1. Moduł lanfakt...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączenia bramki IP 1R+L oraz IP 2R+L w trybie serwisowym za pomocą usługi telnet.

Instrukcja podłączenia bramki IP 1R+L oraz IP 2R+L w trybie serwisowym za pomocą usługi telnet. Tryb serwisowy Instrukcja podłączenia bramki IP 1R+L oraz IP 2R+L w trybie serwisowym za pomocą usługi telnet. Bramka IP 2R+L oraz IP 1 R+L może zostać uruchomiana w trybie serwisowym. W przypadku wystąpienia

Bardziej szczegółowo

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji - wersja dokumentu 1.3-19.08.2014 Spis treści 1 Wstęp... 4 1.1 Cel dokumentu... 4 1.2 Powiązane dokumenty...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4

INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4 INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4 Quatrovent Morska 242 Gdynia Tel. +48 58 3505995, fax +48 58 6613553 1 Spis treści I. Ustawienie orientacji wentylatorów...3 A. Za pomocą regulatora

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi termostatu W1209

Instrukcja obsługi termostatu W1209 Instrukcja obsługi termostatu W1209 1. Obsługa menu termostatu. Po włączeniu zasilania termostatu, na wyświetlaczu pojawia się aktualnie zmierzona temperatura przez czujnik NTC. (Jeżeli czujnik nie jest

Bardziej szczegółowo

Serwer Sieci Web (IIS)

Serwer Sieci Web (IIS) NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI Serwer Sieci Web (IIS) Instalacja składników Internetowych Usług Informacyjnych dla potrzeb system Asix Pomoc techniczna Dok. Nr 0021 Wersja:04-12-2014 ASKOM

Bardziej szczegółowo

Dokładniejsze informacje można znaleźć w Podręczniku użytkownika.

Dokładniejsze informacje można znaleźć w Podręczniku użytkownika. Bezprzewodowy ruter ADSL 802.11b DSL-604+ Instrukcja szybkiej instalacji Dokładniejsze informacje można znaleźć w Podręczniku użytkownika. Niniejsza instrukcja zawiera wskazówki dotyczące instalowania

Bardziej szczegółowo

N150 Router WiFi (N150R)

N150 Router WiFi (N150R) Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji N150 Router WiFi (N150R) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Logowanie... 3 2. Diagnostyka... 4 3. Konfiguracja sterownika... 5 3.1 Konfiguracja sterownika aktualizacja oprogramowania... 5 4.

Bardziej szczegółowo

Routery firmy ASUS dzielą się na 2 kategorie routery ADSL i routery BROADBAND Okablowanie router'ów ADSL różni się od router'ów typu BROADBAND.

Routery firmy ASUS dzielą się na 2 kategorie routery ADSL i routery BROADBAND Okablowanie router'ów ADSL różni się od router'ów typu BROADBAND. Podłączenie Routera firmy ASUS Routery firmy ASUS dzielą się na 2 kategorie routery ADSL i routery BROADBAND Okablowanie router'ów ADSL różni się od router'ów typu BROADBAND. Router ADSL Poniżej (zdjęcie)

Bardziej szczegółowo

A B C D E F. F: Kontrolka 4 portu LAN G: Złącze dla głównego zasilania H: Port 4 LAN I: Port 3 LAN J: Port 2 LAN

A B C D E F. F: Kontrolka 4 portu LAN G: Złącze dla głównego zasilania H: Port 4 LAN I: Port 3 LAN J: Port 2 LAN Product informatie A B C D E F G H I J K L M A: Kontrolka zasilania B: Kontrolka portu WAN C: Kontrolka portu LAN D: Kontrolka portu LAN E: Kontrolka portu LAN F: Kontrolka 4 portu LAN G: Złącze dla głównego

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN.

Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN. Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN. Aby oglądać obraz z kamery na komputerze za pośrednictwem sieci komputerowej (sieci lokalnej LAN lub Internetu), mamy do dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Symfonia Faktura. Instalacja programu. Wersja 2013

Symfonia Faktura. Instalacja programu. Wersja 2013 Symfonia Faktura Instalacja programu Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Połączenie VPN Host-LAN SSL z wykorzystaniem przeglądarki. 1. Konfiguracja serwera VPN 1.1. Ustawienia ogólne 1.2. Konto SSL 1.3. Grupa użytkowników

Połączenie VPN Host-LAN SSL z wykorzystaniem przeglądarki. 1. Konfiguracja serwera VPN 1.1. Ustawienia ogólne 1.2. Konto SSL 1.3. Grupa użytkowników 1. Konfiguracja serwera VPN 1.1. Ustawienia ogólne 1.2. Konto SSL 1.3. Grupa użytkowników 2. Konfiguracja klienta VPN 3. Status połączenia 3.1. Klient VPN 3.2. Serwer VPN Procedura konfiguracji została

Bardziej szczegółowo

DFL-200 Network Security Firewall. Dysk CD (zawierający podręcznik użytkownika) Kabel konsoli (RS 232) Zasilacz napięcia stałego 5 V

DFL-200 Network Security Firewall. Dysk CD (zawierający podręcznik użytkownika) Kabel konsoli (RS 232) Zasilacz napięcia stałego 5 V Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6. DFL-200 Zapora zabezpieczająca sieć Przed rozpoczęciem Jeżeli zapora

Bardziej szczegółowo