WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, Kielce tel.: ; fax: ; wod-kiel.com.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20; e-mail: wodkiel@ wod-kiel.com."

Transkrypt

1 WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, Kielce tel.: ; fax: ; REGON NIP Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy KRS Kapitał zakładowy: zł dot. postępowania na dostawę, instalację, wdrożenie wraz z utrzymaniem i konserwacją Zintegrowanego Systemu Informatycznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych obowiązującym w Spółce z o.o. Wodociągi Kieleckie. W dniu r wpłynęły do Zamawiające pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w powyższym postępowaniu. W załączeniu przekazujemy pełny tekst pytań i odpowiedzi.

2 Pytanie 1 Zgodnie z SIWZ: Licencja na oferowany ZSI musi być licencją bezterminową wystawioną na Wodociągi Kieleckie''Sp. z o.o. bez określania i ograniczania ilości użytkowników" oraz Jeśli producent oferowanego oprogramowania innego niż ZSI i baza danych nie oferuje licencji na procesor lub komputer, licencja na to oprogramowanie oferowana przez Wykonawcę musi uwzględniać całkowitą liczbę pracowników Zamawiającego przewidzianych do korzystania z ZSI tj. minimum 150 osób, w tym minimum 80 użytkowników jednoczesnych i 15 zdalnych nie licząc obsługi zestawów inkasenckich." oraz 11. System musi zapewnić możliwość pracy (dostępu) zdalnej online w jednostkach organizacyjnych Zamawiającego zlokalizowanych poza jego siedzibą." Prosimy o precyzyjną informację ilu użytkowników zdalnych będzie korzystać z systemu. Jest to niezbędne do właściwego oszacowania kosztu licencji terminalowych. 15 zdalnych dla pracowników komórek organizacyjnych zlokalizowanych poza siedzibą Zamawiającego oraz 14 odczytywaczy. Zamawiający nie znając systemu nie potrafi określić czy odczytywaczy należy traktować jako użytkowników zdalnych. Pytanie 2 Zgodnie z SIWZ 11. System musi zapewnić możliwość pracy (dostępu) zdalnej on line w jednostkach organizacyjnych Zamawiającego zlokalizowanych poza jego siedzibą." Prosimy o wskazanie: a) ile lokalizacji ma zostać objętych wdrożeniem? b) ilu użytkowników [w podziale na moduły systemu] będzie pracować na systemie w poszczególnych lokalizacjach [w podziale na lokalizacje]? c) jak wygląda infrastruktura sieciowa poszczególnych lokalizacji w zakresie dostępu do sieci Internet (w tym przepustowość) lub jaką przepustowością sieci WAN dysponują lokalizacje? d) jaką przepustowością sieci dysponuje siedziba główna Wodociągi Kieleckie sp. z o.o.? Czy jest to łącze symetryczne? a. 4 lokalizacje zdalne nie licząc odczytywaczy b. Zamawiający przewiduje że wszyscy użytkownicy zdalni w liczbie 15 mają mieć możliwość korzystania z modułów ERP oraz modułów branżowych c. 1Mbit/s download i 512kbit/s upload d. tak 6Mbit/s

3 Pytanie 3 Zgodnie z SIWZ Niezależnie od przedmiotu zamówienia określonego powyżej, oferowany ZSI musi swoją funkcjonalnością obejmować także obszary działania przedsiębiorstwa wymienione poniżej i szczegółowo opisane w załącznikach do niniejszej SIWZ: - biuro obsługi klienta - Załącznik G, - obieg dokumentów i informacji - Załącznik H, - ewidencja sieci, przyłączy i dokumentacji technicznej - Załącznik J, - zarządzanie awariami - Załącznik K, - transport - Załącznik L, - inwestycje i remonty - Załącznik M, moduły realizujące funkcjonalność opisaną w załącznikach: G, H, 3, K i, M nie są przedmiotem niniejszego postępowania." oraz Zał.13: (...) oświadczamy, że oferowany ZSI swoją funkcjonalnością obejmuje obszary działania przedsiębiorstwa i realizuje funkcje wymienione poniżej oraz szczegółowo opisane w załącznikach do niniejszej SIWZ: - biling - Załącznik C, - finansowo-księgowy - Załącznik D, - gospodarka wodomierzowa - Załącznik E, - kadry-płace - Załącznik F, - biuro obsługi klienta - Załącznik G, - obieg dokumentów i informacji - Załącznik H, - gospodarka materiałowa - Załącznik I, - ewidencja sieci, przyłączy i dokumentacji technicznej - Załącznik J, - zarządzanie awariami - Załącznik K, - transport - Załącznik L, - inwestycje i remonty - Załącznik M." Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający zamierza rozbudowywać w przyszłości system będący przedmiotem zamówienia o funkcjonalności ujęte w Załącznikach G, H, J, K, L i M? Jeśli tak, na jakich warunkach (w tym finansowych) będzie prowadzone wdrożenie funkcjonalności określonych w Załącznikach G, H, J, K, L i M? Zamawiający na dzień dzisiejszy nie jest w stanie określić czy, w jakim zakresie i na jakich warunkach będzie prowadzone wdrożenie funkcjonalności określonych w załącznikach G, H, J, K, L i M. Pytanie 4 Zgodnie z SIWZ Wdrożenie ZSI musi być realizowane bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego przez co najmniej 5 osób, po jednej dla funkcjonalności: biling, gospodarka wodomierzowa, kadry-płace oraz 2 osoby do modułu F~K i gospodarka materiałowa. Analizę przedwdrożeniową muszą przeprowadzać osoby spośród tych, które będą realizowały wdrożenie bezpośrednio u Zamawiającego' Prosimy o wyjaśnienie z jakiego powodu Zamawiający stawia przed Wykonawcą takie wymagania i narzuca Wykonawcy sposób wdrażania systemu będącego przedmiotem zamówienia?

4 Zdaniem Zamawiającego taki sposób wdrożenia zapewni należyte i najbardziej efektywne wykonanie przedmiotu zamówienia. Pytanie 5 Zgodnie z SIWZ Zamawiający wymaga aby na czas wdrożenia Wykonawca udostępnił Zamawiającemu co najmniej 3 telefony komórkowe w tzw. sieci firmowej" Wykonawcy. Telefony te będą służyć wyłącznie do bezpośredniej komunikacji pracowników Zamawiającego z osobami wdrażającymi ZSI ze strony Wykonawcy, bez ponoszenia kosztów tych rozmów przez Zamawiającego' oraz W trakcie świadczenia przez 33 miesiące usług serwisowych i konserwacyjnych Wykonawca udostępni Zamawiającemu co najmniej jeden telefon w tzw. sieci firmowej" Wykonawcy, który będzie służył wyłącznie do bezpośredniej komunikacji pracowników Zamawiającego z pracownikami Wykonawcy odpowiedzialnymi za prawidłową pracę wdrożonego u Zamawiającego ZSI, bez ponoszenia kosztów tych rozmów przez Zamawiającego' Prosimy o wyjaśnienie, czy w/w zapisy odnoszą się do pkt. 1.4 Załącznika nr 4 do umowy 1.4 zapewnienia stałych konsultacji telefonicznych (hot-line) ze specjalistami od eksploatacji ZSI w godzinach 7:00-15:00 w dni robocze; bieżące, telefoniczne wspomaganie przeszkolonych przez Wykonawcę użytkowników w zakresie obsługi ZSI oraz administratorów systemu w zakresie administracji i obsługi ZSI oraz administracji i obsługi systemu bazodanowego i systemu operacyjnego"? Tak Pytanie 6 Zgodnie z SIWZ Oferowany ZSI musi mieć możliwość współpracy i integracji z Systemem Zarządzania Informacją Przestrzenną oraz majątkiem sieciowym, określanym dalej jako GIS, który zostanie wybrany przez Zamawiającego w odrębnym postępowaniu w terminie późniejszym." Prosimy o wyjaśnienie czy jeśli oferowany system cechuje otwartość na integrację [obok możliwości technologicznych jakie daje sam system bazy danych Oracle, system posiada wbudowany schemat integracyjny udostępniający odpowiednie funkcje integracyjne oraz posiada kilka niezależnych funkcji integracyjnych - m.in. szczegółowo opisane publiczne API kierowane do innych dostawców IT chcących integrować się z naszym systemem] - to Zamawiający uzna, że system spełnia warunek współpracy i integracji z Systemem Zarządzania Informacją Przestrzenną oraz majątkiem sieciowym, określanym dalej jako GIS"? Jeśli oferowany ZSI spełnia warunek współpracy i integracji ZSI z systemem GIS w zakresie opisanym w SIWZ to spełni wymagania.

5 Pytanie 7 Zgodnie z SIWZ Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego, stanowiącego nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego." Prosimy o wyjaśnienie jaki zakres funkcjonalny zamówień uzupełniających będzie finansowany w wysokości nie większej niż 20% wartości zamówienia podstawowego? Zamawiający na dzień dzisiejszy nie jest w stanie określić zakresu zamówienia uzupełniającego. Pytanie 8 Zgodnie z SIWZ Kryterium 2 - Ocena produktu: Każdy z członków Komisji przyznaje każdej ofercie od 0 do 10 pkt. za każdy z elementów kryterium a), b), c) i d). Ii. punktów w kryterium 2 = s kr yt.2 = Σ punktów badanej oferty przyznanych przez członków Komisji max I punktów przyznanych przez członków Komisji Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób Zamawiający będzie przyznawał punkty w ramach w/w kryterium i o jakich elementach [ z a każdy z elementów kryterium a), b), c) i d) ] jest mowa w tym kryterium? Zgodnie z zapisem w pkt. XI.9 poszczególne elementy określone są w tabeli poz. 2, a podstawą oceny będą: wizyty referencyjne, prezentacje systemów oraz złożone dokumenty. Pytanie 9 Zgodnie z ZałA 6-1. Po zakończeniu ostatniego etapu wdrożenia tzn. wykonaniu wszystkich elementów umowy wymienionych w 2 pkt 1-16, Wykonawca pisemnie powiadomi Zamawiającego o wykonaniu wdrożenia. Powiadomienie winno zawierać oświadczenie Wykonawcy, że wdrożenie zostało wykonane zgodnie z umową, specyfikacją techniczną a wszystkie dane zostały przeniesione z obecnie użytkowanego systemu przez Zamawiającego do nowego ZSI oraz są spójne z danymi znajdującymi się w systemie do tej pory użytkowanym przez Zamawiającego" Prosimy o wyjaśnienie czy w ramach wdrożenia Zamawiający będzie oczekiwał migracji danych z dotychczasowych systemów? A jeśli tak, to prosimy o: a) wyjaśnienie czy Zamawiający jest w stanie dostarczyć dane do migracji z aktualnie używanego systemu w formacie uzgodnionym na etapie analizy przedwdrożeniowej? b) wyjaśnienie czy Zamawiający posiada dokumentację techniczną opisująca struktury danych w aktualnie użytkowanym systemie? c) wyjaśnienie czy Zamawiający posiada wsparcie producenta aktualnego oprogramowania w celu przygotowania danych do migracji? d) wskazanie obszarów funkcjonalnych, w których Zamawiający przewiduje migrację danych oraz wskazanie systemów, z których dane będą migrowane.

6 Tak. Migracja danych jest niezbędna. 9a. Na dzień dzisiejszy Zamawiający może jedynie zagwarantować przekazanie danych w formie aktualnie posiadanej. 9b. Zamawiający posiada dokumentację do systemu FK, nie posiada pełnych dokumentacji do pozostałych systemów. 9c. Zamawiający na dzień dzisiejszy nie posiada wsparcia producentów w celu przygotowania danych do migracji. 9d. Z wszystkich obszarów objętych przedmiotem zamówienia. Dane będą migrowane z systemów: FK, Kadry, Płace, Zbyt, Windykacja, Gospodarka wodomierzowa, Gospodarka materiałowa. Pytanie 10 Zgodnie z Zał.3 do umowy 1. Wykonawca udziela gwarancji i zobowiązuje się do utrzymania i zapewnienia pełnej funkcjonalności Systemu oraz świadczenia usług gwarancyjnych dla całości sprzętu oraz oprogramowania dostarczonego w ramach niniejszej umowy w celu zapewnienia Zamawiającemu możliwości stabilnej, sprawnej, bezawaryjnej pracy w systemie na okres: (...) dla całości oprogramowania i jego współdziałania - 36 miesięcyf Prosimy o wyjaśnienie czy gwarancja, o której mowa powyżej odnosi się również do oprogramowania bazodanowego? Tak Pytanie 11 Zgodnie z Zał.4 2 Przedmiot umowy określony w 1 umowy obejmuje: (...) 8. przeszkolenie użytkowników, w zakresie umożliwiającym samodzielną i bezproblemową obsługę ZSI w siedzibie Zamawiającego, nie mniej niż 200godz." Prosimy o wyjaśnienie czy w w/w wymaganiu jest mowa o godzinach zegarowych czy dydaktycznych (45 min.)? Godzin zegarowych (60 minut). Pytanie 12 Zgodnie z Zał.4 2 Przedmiot umowy określony w 1 umowy obejmuje: (...) 8. przeszkolenie użytkowników, w zakresie umożliwiającym samodzielną i bezproblemową obsługę ZSI w siedzibie Zamawiającego, nie mniej niż 200godz" Prosimy o wyjaśnienie czy w/w szkolenia będą odbywać się w siedzibie Zamawiającego? A jeśli tak, to czy Zamawiający udostępni salę szkoleniową oraz komputery podłączone do sieci dla uczestników szkoleń? W siedzibie Zamawiającego, stosownie do potrzeb Zamawiającego na sali konferencyjnej i na stanowiskach pracy.

7 Pytanie 13 Zgodnie z Zał.4 r, 2 Przedmiot umowy określony w 1 umowy obejmuje: (...) 8. przeszkolenie użytkowników, w zakresie umożliwiającym samodzielną i bezproblemową obsługę ZSI w siedzibie Zamawiającego, nie mniej niż 200godz." Prosimy o sprecyzowanie ilu użytkowników ma zostać objętych w/w szkoleniami? Wszyscy użytkownicy ZSI. Pytanie 14 Zgodnie z Zał.4 2 Przedmiot umowy określony w 1 umowy obejmuje: (...) 10. zorganizowanie dla 3 administratorów: (...) Szkoleń autoryzowanych przez producenta bazy danych dostarczanej w niniejszym postępowaniu szkoleń w zakresie systemu bazodanowego w stopniu umożliwiającym samodzielną instalację, eksploatację, konfigurację oraz konserwację wdrażanego oprogramowania bazodanowego objętego dostawą". Prosimy o wyjaśnienie: czy Zamawiający ma na myśli szkolenia w ośrodkach autoryzowanych przez producentów oprogramowania bazodanowego? czy realizację w/w wymagania Wykonawca może zrealizować poprzez zapewnienie udziału dwóch administratorów Zamawiającego w szkoleniach otwartych" prowadzonych w autoryzowanych ośrodkach szkoleniowych (to jest dołączając" administratorów Zamawiającego do wybranej grupy szkoleniowej)? o jakim poziomie zaawansowania w/w szkoleń jest mowa w tym punkcie? Czy chodzi o szkolenia podstawowe czy zaawansowane? Zamawiający ma na myśli szkolenia autoryzowane przez producenta bazy danych. Zamawiający zgodnie z zapisami w SIWZ wymaga przeszkolenia trzech administratorów. Dla Zamawiającego istotne jest aby uczestniczył w autoryzowanym szkoleniu. W 2 pkt.10 załącznika 4 do SIWZ Zamawiający określił jaki zakres muszą obejmować szkolenia. Pytanie 15 Zgodnie z Zał.4 2 Przedmiot umowy określony w 1 umowy obejmuje: (...) 16. dodatkowe prace, których nie można było przewidzieć w dacie zawarcia umowy, a konieczność ich wykonania wystąpi w trakcie realizacji umowy Prosimy o doprecyzowanie powyższego wymagania, w szczególności doprecyzowanie określenia dodatkowe prace". Zamawiający nie znając oferowanego ZSI nie jest w stanie określić wszystkich prac niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy w tym prac dodatkowych o których mowa w 2 pkt.16

8 Pytanie 16 Zgodnie z Zał.6 Oferenci powinni złożyć oświadczenie oświadczamy, iż - posiadamy prawa autorskie oferowanych programów *), - posiadamy dokument uprawniający do dysponowania prawami autorskimi oferowanych programów innych producentów - kopia poświadczona za zgodność z oryginałem *)." Prosimy o potwierdzenie, że określenie oferowanych programów" odnosi się wyłącznie do modułów ZSI, a nie do oprogramowania typu: systemy operacyjne czy systemy bazodanowe. Powyższe nie dotyczy oprogramowania typu systemy operacyjne czy systemy bazodanowe. Pytanie 17 Zgodnie z Zał.14 Oświadczamy, że oferowany ZSI jest przystosowany do współpracy z wykorzystaniem Internetu i Intranetu (możliwość zapisu wybranych informacji w formacie HTML, elektroniczna wymiana danych z odbiorcami, dostawcami, bankami itp.)." Prosimy o precyzyjne określenie w jakim zakresie oferowany ZSI ma być przystosowany do współpracy z wykorzystaniem Internetu i Intranetu. Czy elementy wskazane w nawiasie, czyli: możliwość zapisu wybranych informacji w formacie HTML, elektroniczna wymiana danych z odbiorcami, dostawcami, bankami itp." wyczerpują przedmiotowy zakres współpracy? Elementy wymienione w nawiasie są niezbędne ale katalog wymagań nie jest zamknięty. Pytanie 18 Zgodnie z Zał. B do SIWZ 12. ZSI musi posiadać w pełni polskojęzyczny, przejrzysty graficznie, jednolity interfejs użytkownika. Zamawiający dopuszcza zastosowanie dwóch różnych interfejsów: jednego dla modułów branżowych i drugiego dla ERP pod warunkiem spełnienia pełnej integralności całości oferowanego ZSI oraz zastosowania jednej wspólnej bazy danych." Prosimy o sprecyzowanie, które moduły Zamawiający uznaje za branżowe", a które za moduły ERP. Przez moduły ERP Zamawiający rozumie następujące funkcjonalności: finansowo-księgowy z fakturowaniem usług dodatkowych, windykacją należności, kadry-płace, gospodarka materiałowa. Przez moduły branżowe Zamawiający rozumie systemy: biling, gospodarka wodomierzowa. Pytanie 19 Zgodnie z Zał. B do SIWZ 14. Parametryzacja interfejsu ZSI - ustalanie wielkości formatek, kolorów wyświetlania danych, występujących na nich kolumn, ich kolejności, wyboru kryterium sortowania oraz inicjalnego zakresu wyświetlanych danych - muszą odbywać się niezależnie dla każdego z użytkowników."

9 Parametryzacja wielkości formatek i koloru danych przez każdego z użytkowników z osobna może doprowadzić do błędnej interpretacji w tych miejscach gdzie zastosowano wzorcowe schematy formatowania danych. Z tego tez względu prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści rozwiązanie umożliwiające parametryzację interfejsu obejmującą wyświetlanie danych, występujących na nich kolumnach, ich kolejności, wyboru kryterium sortowania oraz inicjalnego zakresu wyświetlanych danych niezależnie dla każdego z użytkowników bez parametryzacji wielkości formatek kolorów wyświetlania danych. Zamawiający podtrzymuje wszystkie zapisy zamieszczone w pkt. 14 załącznika B do SIWZ. Pytanie 20 Zgodnie z Zał. B do SIWZ 15. ZSI musi pozwalać użytkownikowi na samodzielne tworzenie formatek ekranowych, pozwalających na przeglądanie dowolnych danych systemu w układzie tabelarycznym, z możliwością sortowania do przeglądania, wyszukiwaniem według podanej wartości klucza itp." Prosimy o wyjaśnienie czy w związku z w/w wymaganiem Oferta ma uwzględniać dostarczenie narządzi deveioperskich umożliwiających przeszkolonym użytkownikom na tworzenie własnych formatek ekranowych i podłączanie ich wywołania do istniejących w systemie? Zamawiający podtrzymuje wszystkie zapisy zamieszczone w pkt. 15 załącznika B do SIWZ. Pytanie 21 Zgodnie z Zał. H do SIWZ 15. Dynamiczne definiowanie ścieżek obiegu dokumentów, łączenie tych dróg z typem lub kategorią dokumentów z uwzględnieniem komórek organizacyjnych i/lub pracowników i/lub zespołów." Prosimy o wyjaśnienie na czym ma polegać dynamiczne definiowanie ścieżek obiegu dokumentów. Przez dynamiczne definiowanie ścieżek obiegu dokumentów Zamawiający rozumie możliwość określania sposobu obiegu dokumentów na każdym etapie pracy systemu i zapisywania go w słowniku. Pytanie 22 Zgodnie z Zał. H do SIWZ 16. Udostępnienie dowolnych kombinacji następujących typów obiegu, m.in. zatwierdzenie, recenzja bądź opinia o dokumencie itp.. Systemy obiegu dokumentów mogą w różny sposób implementować funkcjonalność zatwierdzania, recenzji bądź składania opinii o dokumencie, w szczególności w/w funkcje nie muszą być realizowane w postaci typów obiegów (jak określił to Zamawiający) lecz np. w postaci akcji, kontrolek i pól formularzy gotowych do użycia w docelowym obiegu. W związku z powyższym kierujemy pytanie czy Zamawiający uzna za spełnienie w/w wymagania gdzie funkcjonalności m.in. zatwierdzania, recenzji bądź opinii o dokumencie będą realizowane poprzez inne niż wymienione mechanizmy np. w postaci uniwersalnych kontrolek, akcji i pól formularzy możliwych do wykorzystania w dowolnej konfiguracji obiegu. Zamawiający wymaga spełnienia dokładnie wskazanej funkcjonalności.

10 Pytanie 23 Zgodnie z Zał. H do SIWZ 26. Automatyczne przyjmowanie i wysyłanie faxów, również seryjnych w dowolnie zaplanowanym czasie. 27. Automatyczne tworzenie rejestru faxów przychodzących i wychodzących Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dysponuje serwerem faksów oraz podanie jego nazwy, producenta oprogramowania. Zamawiający nie posiada serwera faksów. Pytanie 24 Zgodnie z Zał. H do SIWZ 29. Integrację z pocztą internetową, umożliwiającą przyjmowanie i wysyłanie poczty bezpośrednio z programu. Prosimy o wyjaśnienie jaki protokół internetowy ( POP3,IMAP) jest wykorzystywany przez Zamawiającego. POP3 Pytanie 25 Zgodnie z Zał. H do SIWZ 30. Zarządzanie hierarchiczną bazą adresową (urząd/przedsiębiorstwo/firma, oddziały, pracownicy) z możliwością połączenia każdego obiektu bazy z dowolną ilością standardowych lub indywidualnie nadawanych kategorii, wyszukiwanie i analizę w zakresie sprzedaży, definiowanie grup odbiorców towarów i usług, tworzenie korespondencji seryjnej.,, Prosimy o precyzyjne wyjaśnienie w/w wymagań tzn.: w jakim zakresie system obiegu dokumentów ma realizować zarządzanie bazą adresową. jakiego rodzaju obiekty z bazy danych mają mieć możliwość połączenia z kategoriami. Czy w/w obiekty bazy danych są obiektami leżącymi jedynie w obszarze obiegu dokumentów? Prosimy o wyjaśnienie i doprecyzowanie zapisów wymagań dot. systemu obiegu dokumentów w kontekście wyszukiwania i analizy w zakresie sprzedaży Zarządzanie hierarchiczną bazą adresową ma się odbywać zarówno na poziomie adresów wewnętrznych (pracowników Spółki) jak i zewnętrznych (kontaktów biznesowych) w zakresie modyfikacji, dodawania, usuwania, zmiany hierarchii itp. Wszystkie obiekty bazy danych (nie tylko leżące w obszarze obiegu dokumentów), dla których ma to sens, mają mieć możliwość połączenia z kategoriami. Możliwość wyszukiwania spraw wg zadanych kryteriów pod kątem sprzedaży np. wg kategorii produktu, usługi, klientów oraz analiza wg zadanych kryteriów.

11 Pytanie 26 Zgodnie z Zał. H do SIWZ 33. Automatyczne przenoszenie dokumentów do archiwum według dowolnego kryterium" Prosimy o wyjaśnienie Zamawiającego na czym ma polegać automatyczne przenoszenie dokumentów do archiwum wg. dowolnego kryterium. Archiwizacja dokumentów wg. aktualnie obowiązujących przepisów następuje po zamknięciu tematycznym danej sprawy po ustalonym odrębnymi zapisami okresie czasu. Czy Zamawiający uzna za spełnienie w/w wymagania gdzie kryteriami przenoszenia do archiwum będą: status sprawy, czas zamknięcia sprawy, komórka organizacyjna, rodzaj komórki organizacyjnej. Zamawiający uzna za spełnione wymagania opisane w punkcie 33 załącznika H do SIWZ jeśli kryteriami przenoszenia do archiwum będą: status sprawy, czas zamknięcia sprawy, komórka organizacyjna, rodzaj komórki organizacyjnej i inne nie wymienione. Pytanie 27 Zgodnie z Zał. Nr 3 do umowy 1. Wykonawca udziela gwarancji i zobowiązuje się do utrzymania i zapewnienia pełnej funkcjonalności Systemu oraz świadczenia usług gwarancyjnych dla całości sprzętu oraz oprogramowania dostarczonego w ramach niniejszej umowy w celu zapewnienia Zamawiającemu możliwości stabilnej sprawnej, bezawaryjnej pracy w systemie na okres: a. dla dostarczonego sprzętu: - serwery - 36 miesięcy - pozostały sprzęt - gwarancja producenta; b. dla całości oprogramowania i jego współdziałania - 36 miesięcy; " Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zdalnego dostępu do ZSI z siedziby Wykonawcy na potrzeby świadczenia gwarancji Systemu? Tak, pod warunkiem zapewnienia przez Wykonawcę i poufności takich działań. całkowitego bezpieczeństwa Pytanie 28 Zgodnie z Zał. Nr 3 do umowy b. okresowej (min. jeden raz na kwartał) diagnostyki wszystkich eiementów sprzętowych i programowych, dostarczonych przez Wykonawcę, wchodzących w skład ZSI w siedzibie Zamawiającego. Fakt przeprowadzenia diagnostyki powinien być udokumentowany, z wyszczególnieniem wszystkich przeprowadzonych czynności i potwierdzony podpisem przez przedstawiciela Zamawiającego; " Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania diagnostyki wszystkich elementów sprzętowych i oprogramowania w trybie dostępu zdalnego do ZSI z siedziby Wykonawcy? Zamawiający podtrzymuje zapis z pkt-u 5.b. załącznika nr 3 do umowy mówiący o dokonaniu opisanych w tym punkcie czynności w Siedzibie Zamawiającego.

12 Pytanie 29 Zgodnie z Zał. Nr 3 do umowy 5. w ramach udzielonej gwarancji i usług gwarancyjnych Wykonawca zobowiązuje się do: c. zapewnienia konsultacji telefonicznych ze specjalistami od eksploatacji ZSI w godzinach 7:00-15:00 w dni robocze w celu zgłaszania i usuwania usterek podlegających gwarancji; d. w przypadku awarii programowych ZSI (podsystemy, system operacyjny, pozostałe aplikacje wchodzące w skład ZSI) podlegających gwarancji, Wykonawca zapewni nie później niż w dągu 24 godzin od momentu otrzymania zgłoszenia działanie kluczowych dla Zamawiającego funkcji ZSI; uruchomienie w pełni sprawnego ZSI o pełnej wydajności i funkcjonalności nastąpi nie później niż w ciągu 48 godzin od momentu otrzymania zgłoszenia, przy czym termin podjęcia prac zmierzających do usunięcia awarii ustala się na maksymalnie 4 godziny od momentu otrzymania zgłoszenia;" Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania internetowego systemu ewidencji zgłoszeń błędów Systemu dostępnego pod wskazanym adresem www? Prosimy o potwierdzenie, że dni robocze w rozumieniu Zamawiającego to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni świątecznych. Prosimy o wprowadzenie do umowy definicji dni roboczych, Systemu i awarii programowej, jako błędu krytycznego uniemożliwiającego pracę w Systemie. Zgodnie z zapisami w SIWZ zgłaszanie błędów do Systemu będzie wykonywane w godzinach 7:00-15:00 w dni robocze. Zgodnie z punktem 5d awarie programowe ZSI zgłoszone w dni robocze zostaną naprawione w ciągu 24 godzin. Czy Zamawiający przewiduje dostępność osób po stronie Zamawiającego w czasie poza godzinami 7:00-15:00 w dni robocze kluczowe do rozwiązania zgłoszonego problemu. Ze względu na świadczenie usług w dni robocze zgodnie z załącznikiem do umowy wnosimy o zamianę zapisu na następującą: d. w przypadku awarii programowych ZSI (podsystemy, system operacyjny, pozostałe aplikacje wchodzące w skład ZSI) podlegających gwarancji, Wykonawca zapewni nie później niż w ciągu 12 godzin roboczych od momentu otrzymania zgłoszenia działanie kluczowych dla Zamawiającego funkcji ZSI; uruchomienie w pełni sprawnego ZSI o pełnej wydajności i funkcjonalności nastąpi nie później niż w ciągu 48 godzin roboczych od momentu otrzymania zgłoszenia, przy czym termin podjęcia prac zmierzających do usunięcia awarii ustala się na maksymalnie 4 godziny robocze od momentu otrzymania zgłoszenia; Zamawiający podtrzymuje zapis z pkt-u 5.c. załącznika nr 3 do umowy mówiący o zapewnieniu konsultacji telefonicznych ze specjalistami od eksploatacji ZSI. Dni robocze w rozumieniu Zamawiającego to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni świątecznych Zamawiający nie widzi konieczności wprowadzenia dodatkowych definicji. Tak, jeśli współdziałanie Zamawiającego będzie niezbędne dla usunięcia awarii. Zamawiający podtrzymuje zapis z pkt-u 5.d. załącznika nr 3 do umowy.

13 Pytanie 30 Zgodnie z Zał. Nr 3 do umowy e. zagwarantowania naprawy błędów programowych (podsystemy, system operacyjny, pozostałe aplikacje wchodzące w skład ZSI), mniej istotnych dla prawidłowego funkcjonowania ZSI, w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych, przy czym termin podjęcia prac zmierzających do usunięcia awarii ustala się na maksymalnie 4 godziny od momentu otrzymania zgłoszenia; " Prosimy o wprowadzenie do umowy definicji błędów programowych. Proponujemy wprowadzenie następujących kategorii błędów i czasów ich naprawy: Kategoria Błędu Krytyczny Pilny Ważny Mniej ważny Opis Powoduje, że całkowicie nie działają lub nieprawidłowo działają funkcjonalności o znaczeniu krytycznym, na skutek czego brak jest możliwości wykonania operacji) której odroczenie nie jest możliwe ze względu na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne. Powoduje, że całkowicie nie działają lub nieprawidłowo działają funkcjonalności o znaczeniu krytycznym, na skutek czego brak jest możliwości wykonania Powoduje, że operacji, nieprawidłowo której odroczenie działają bądź nie jest całkowicie możliwe nie działają ze względu inne niż krytyczne na bezwzględnie funkcje obowiązujące Systemu. przepisy prawne, ale istnieje funkcjonalność w Systemie pozwalająca na wykonanie operacji Nie powoduje ograniczeń w funkcjonalnym działaniu krytycznej w inny sposób. Oprogramowania. Efektem ograniczenia jest niedogodność w korzystaniu z niektórych funkcjonalności, ale działanie ich jest prawidłowe. Czas reakcji (godziny robocze, Uczony od momentu dokonania zgłoszenia) Czas realizacji (dni robocze, liczony od momentu reakcji serwisowe) Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia do umowy definicji błędów programowych. Pytanie 31 Zgodnie z Zał. Nr 3 do umowy 5f. naprawy gwarancyjne wszelkiego rodzaju sprzętu komputerowego, dostarczonego przez Wykonawcę, w przypadku stwierdzenia jego awarii w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od daty jej zgłoszenia. Kluczowe dła prawidłowego funkcjonowania ZSI jednostki (tj. serwery, urządzenia do archiwizacji) Wykonawca zobowiązany będzie naprawić w siedzibie Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od momentu otrzymania zgłoszenia. W przypadku braku możliwości wykonania naprawy, w tym terminie, Wykonawca zapewni sprzęt o nie gorszych parametrach, który posłuży jako platforma tymczasowa na czas naprawy. Jednocześnie czas uruchomienia, w tym przypadku, w pełni sprawnego ZSI o pełnej wydajności i funkcjonalności nie może przekraczać 48 godzin; jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków wykonawca dostarczył Zamawiającemu zamiast wyrobu wadliwego taki sam wyrób nowy - wolny od wad, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili jego dostarczenia. Wymiany wyrobu Wykonawca dokona bez żadnej dopłaty, nawet gdyby w międzyczasie ceny na takie wyroby uległy podwyższeniu;" Ze względu na świadczenie usług w dni robocze zgodnie z załącznikiem do umowy wnosimy o zamianę zapisu na następującą: 5f. naprawy gwarancyjne wszelkiego rodzaju sprzętu komputerowego, dostarczonego przez Wykonawcę, w przypadku stwierdzenia jego awarii w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych

14 od daty jej zgłoszenia. Kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania ZSI jednostki (tj. serwery, urządzenia do archiwizacji) Wykonawca zobowiązany będzie naprawić w siedzibie Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od momentu otrzymania zgłoszenia. W przypadku braku możliwości wykonania naprawy, w tym terminie. Wykonawca zapewni sprzęt o nie gorszych parametrach, który posłuży, jako platforma tymczasowa na czas naprawy. Jednocześnie czas uruchomienia, w tym przypadku, w pełni sprawnego ZSI o pełnej wydajności i funkcjonalności nie może przekraczać 3 dni robocze; jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków wykonawca dostarczył Zamawiającemu zamiast wyrobu wadliwego taki sam wyrób nowy - wolny od wad, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili jego dostarczenia. Wymiany wyrobu Wykonawca dokona bez żadnej dopłaty, nawet gdyby w międzyczasie ceny na takie wyroby uległy podwyższeniu; Zamawiający podtrzymuje zapis z pkt-u 5.f. załącznika nr 3 do umowy. Pytanie 32 Zgodnie z Zał. Nr 4 do umowy 1.3 zapewnienia poprawnego działania ZSI i bezpłatnego usuwania wszelkich awarii oraz błędów i usterek ZSI, przy czym termin podjęcia prac zmierzających do usunięcia awarii ustala się na maksymalnie 4 godziny od momentu otrzymania zgłoszenia. Wykonawca potwierdza otrzymanie zgłoszenia faksem lub e-maiiem;" Prosimy o zdefiniowanie w umowie pojęć: awarii oraz błędów i usterek ZSI. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zdalnego dostępu do ZSI z siedziby Wykonawcy na potrzeby świadczenia usług utrzymania i konserwacji Systemu? Przez awarie oraz błędy i usterki ZSI Zamawiający rozumie wszelkie nieprawidłowe i niezgodne z postawionymi wymaganiami działania ZSI. Zamawiający nie widzi potrzeby rozróżniania definicjami poszczególnych określeń, gdyż w punkcie 1.3. załącznika nr 4 do umowy wszystkie traktowane są jednakowo. Tak, pod warunkiem zapewnienia przez Wykonawcę całkowitego bezpieczeństwa i poufności takich działań. Pytanie 33 Zgodnie z Zał. Nr 4 do umowy 1.5 w przypadku awarii programowych ZSI (podsystemy, system operacyjny, pozostałe aplikacje wchodzące w skład ZSI), Wykonawca zapewni nie później niż w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania zgłoszenia działanie kiuczowych dla Zamawiającego funkcji ZSI; uruchomienie w pełni sprawnego ZSI o pełnej wydajności i funkcjonalności nastąpi nie później niż w ciągu 48 godzin od momentu otrzymania zgłoszenia;" Ze względu na świadczenie usług w dni robocze zgodnie z załącznikiem do umowy wnosimy o zamianę zapisu na następującą: 1.5 w przypadku awarii programowych ZSI (podsystemy, system operacyjny, pozostałe aplikacje wchodzące w skład ZSI), Wykonawca zapewni nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od momentu otrzymania zgłoszenia działanie kluczowych dla Zamawiającego funkcji ZSI; uruchomienie w pełni sprawnego ZSI o pełnej wydajności i funkcjonalności nastąpi nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od momentu otrzymania zgłoszenia; Zamawiający podtrzymuje zapis z pkt-u 1.5. załącznika nr 4 do umowy.

15 Pytanie 34 Zgodnie z Zał. Nr 4 do umowy 1.6 zagwarantowania naprawy błędów programowych (podsystemy, system operacyjny, pozostałe aplikacje wchodzące w skład ZSI), mniej istotnych dla prawidłowego funkcjonowania ZSI, w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia;" Proponujemy wprowadzenie następujących kategorii błędów i czasów ich naprawy: Kategoria Błędu Krytyczny Pilny Ważny Opis Powoduje, że całkowicie nie działają lub nieprawidłowo działają funkcjonalności o znaczeniu krytycznym, na skutek czego brak jest możliwości wykonania operacji, której odroczenie nie jest możliwe ze względu na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne. Powoduje, że całkowicie nie działają łub nieprawidłowo działają funkcjonalności o znaczeniu krytycznym, na skutek czego brak jest możliwości wykonania operacji, której odroczenie nie jest możiiwe ze względu na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne, ale istnieje funkcjonalność w Powoduje, Systemie pozwalająca że nieprawidłowo na wykonanie działają operacji bądź całkowicie krytycznej nie działają w inne inny niż sposób. krytyczne funkcje Systemu. Czas reakcji (godziny robocze, liczony od momentu dokonania zgłoszenia) Czas realizacji (dni robocze, liczony od momentu reakcji serwisowe) Mniej ważny Nie powoduje ograniczeń w funkcjonalnym działaniu Oprogramowania. Efektem ograniczenia jest niedogodność w korzystaniu z niektórych funkcjonalności, ale działanie ich jest prawidłowe Zamawiający nie przewiduje wprowadzania kategorii błędów i podtrzymuje zapisy zawarte w punkcie 1.6. załącznika nr 4 do umowy Pytanie 35 Zgodnie z Zał. Nr 4 do umowy 1.10 terminowego uaktualniania poszczególnych podsystemów na najnowsze wersje - zgodne z obowiązującymi przepisami. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za terminowe aktualizacje systemu. Wszystkie nowe wersje podsystemów powinny zostać dostarczone z licencjami i oryginalnymi nośnikami; " Realizacja zmian w Systemie w związku z wprowadzonymi zmianami w przepisach prawa jest możliwa pod warunkiem ich opublikowania, co najmniej na 15 dni roboczych przed wejściem w życie. W związku z powyższym wnosimy o zmianę zapisu na następujący: 1.10 terminowego uaktualniania poszczególnych podsystemów na najnowsze wersje - zgodne z obowiązującymi przepisami w terminie uzgodnionym pomiędzy stronami. Wykonawca ponosi odpowiedzialność

16 za terminowe aktualizacje systemu. Wszystkie nowe wersje podsystemów powinny zostać dostarczone z licencjami i oryginalnymi nośnikami; Zamawiający podtrzymuje zapis z pkt-u załącznika nr 4 do umowy. Pytanie 36 Zgodnie z Zał. F do SIWZ 2. Dane dotyczące stanowisk roboczych i ich parametrów technicznych. " Czy Zamawiający powyższe wymaganie wykorzysta tylko do obsługi z zakresu BHP? Nie. Pytanie 37 Zgodnie z Zał. F do SIWZ 4. Kalendarz zakładowy. " Prosimy o wyjaśnienie co kryje się pod wymaganiem kalendarz zakładowy"? Czy chodzi o możliwość definiowania kalendarzy, grafików, harmonogramów grupowych i indywidualnych, planów czasu pracy wg potrzeb Zamawiającego? Definiowanie kalendarzy, zmiany (ustalanie zmian czyli godzin pracy w firmie, godzinę wejścia, wyjścia i praca w porze nocnej dostosowane do indywidualnych potrzeb), dowolna liczba kalendarzy obowiązujących dla pracowników w firmie, grafiki, harmonogramy grupowe i indywidualne, plany czasu pracy itp. Pytanie 39 Zgodnie z Zal. F do SIWZ 7. o. Informacje o stypendystach." Prosimy o wyjaśnienie z jakiego tytułu wypłaca Zamawiający stypendia i jakiego rodzaju? Na dzień dzisiejszy Zamawiający nie wypłaca stypendiów. Pytanie 40 Zgodnie z Zał. F do SIWZ 8. c. Możliwość obsługi absencji dla pracowników naukowych (wg Ustawy o Szkolnictwie Wyższym)/' Prosimy o wyjaśnienie na jakiej podstawie Zamawiający stosuje Ustawę o Szkolnictwie Wyższym? Na dzień dzisiejszy Zamawiający nie stosuje ustawy o szkolnictwie wyższym.

17 Pytanie Zgodnie z Zał. F do SIWZ 14. Raporty przeznaczone dla ZPChr:" Prosimy o wyjaśnienie na jakiej podstawie Zamawiający wykorzystuje raporty przeznaczone dla Zakładów Pracy Chronionej? Na dzień dzisiejszy Zamawiający nie składa raportów przeznaczonych dla ZPCh Kielce dn r.

WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20; e-mail: wodkiel@ wod-kiel.com.

WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20; e-mail: wodkiel@ wod-kiel.com. WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20; e-mail: wodkiel@wod-kiel.com.pl REGON 290856791 NIP 959 116 49 32 Sąd Rejonowy w Kielcach X

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO Załącznik nr 3 do Umowy nr.. z dnia r. Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO 1. Definicję pojęć: Celem opisania warunków świadczenia usług serwisowych definiuje

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 1 do SIWZ GMINA KAMIEŃ POMORSKI STARY RYNEK 1 72-400 KAMIEŃ POMORSKI Załącznik Nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do postępowania w trybie przetarg nieograniczony na: Dostawa oprogramowania firma:... (nazwa

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Świadczenie usługi Asysty Technicznej dla systemu E-BPNT

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Świadczenie usługi Asysty Technicznej dla systemu E-BPNT Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Świadczenie usługi Asysty Technicznej dla systemu E-BPNT 1 I. Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi Asysty Technicznej dla systemu E-BPNT. II.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ Załącznik nr 6 do SIWZ WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ I. Warunki ogólne 1. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu gwarancji

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Białystok, dn. 07.10.2009 r. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu znak postępowania: 1/POKL/5.2.1/2009 WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy: przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Numer pisma: NJ/ 389 /2013 Wykonawcy Strona internetowa Zamawiającego www.imgw.pl

Numer pisma: NJ/ 389 /2013 Wykonawcy Strona internetowa Zamawiającego www.imgw.pl Warszawa, dn. 27 września 2013 r. Numer pisma: NJ/ 389 /2013 Wykonawcy Strona internetowa Zamawiającego www.imgw.pl Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: Wykonanie rozbudowy istniejącego Systemu Ewidencji

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ Załącznik nr 6 do SIWZ WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ I. Warunki ogólne 1. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu gwarancji na przedmiot Umowy i zobowiązuje

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../...

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../... ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../... Załącznik nr 5 do SIWZ zawartej w trybie art.... ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ. Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ. Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy UMOWA NR /./09 ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy a firmą..., z siedzibą w..., kod poczt....-...,

Bardziej szczegółowo

Piotr Krząkała. Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów

Piotr Krząkała. Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów Piotr Krząkała Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów Strategia firmy Każda organizacja działająca we współczesnym biznesie powinna posiadać określoną strategię działania i na tej bazie budować system

Bardziej szczegółowo

Nr telefonu Nr faksu e-mail

Nr telefonu Nr faksu e-mail Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Mrągowo, dn. 21.01.2014 r Szanowni Państwo! Firma AdamS H. Pędzich z siedzibą w Mrągowie ul. Giżycka 5, producent okien i drzwi, na potrzeby realizacji projektu Wdrożenie systemu do zarządzania produkcją

Bardziej szczegółowo

Strona znajduje się w archiwum.

Strona znajduje się w archiwum. Strona znajduje się w archiwum. Zapytanie odnośnie SIWZ w postępowaniu na dostawę oprogramowania, sprzętu i wdrożenie dedykowanego systemu backupowego dla serwerów Unix oraz Windows w MSP Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa "MATAR" Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500

Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa MATAR Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500 Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa "MATAR" Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500 1. Podstawa formalna zapytania ofertowego Niniejsze Zapytaniem

Bardziej szczegółowo

PYTANIE 6 ODP.: PYTANIE 7 ODP.: PYTANIE 8 ODP.: PYTANIE 9 ODP.:

PYTANIE 6 ODP.: PYTANIE 7 ODP.: PYTANIE 8 ODP.: PYTANIE 9 ODP.: Odpowiedzi na pytania dotyczące Zapytania ofertowego na dostarczenie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP w Wyższej Szkole Zarządzania w Częstochowie nr 4/POKL/4.4.1/PR-WSZ/12 PYTANIE

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących zadań w ramach wyróżnionych kategorii:

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących zadań w ramach wyróżnionych kategorii: Bydgoszcz, 20.01.2014 Biuro Podróżników Flugo Spółka z o.o. Ul. M. Skłodowskiej - Curie 10 85-094 Bydgoszcz Email: piotr.dzikowski@flugo.com.pl Tel: 797 700 669 NIP: 5540312935 REGON: 090091640 Szanowni

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3 Centrofarb sp. z o.o. ul. Kolejowa 60/38 22-100 Chełm Chełm, dnia 18 kwiecień 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3 1. Przedmiot zamówienia: W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków unijnych

Bardziej szczegółowo

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 6 do SIWZ Nr sprawy AG.26.23.2014 I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Poniższy dokument opisuje przedmiot zamówienia polegającego na dostawie łączy telekomunikacyjnych w ramach realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

Warunki realizacji Zamówienia

Warunki realizacji Zamówienia Warunki realizacji Zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisu pogwarancyjnego i wsparcia technicznego inżyniera dla infrastruktury sieciowej eksploatowanej w ośrodkach przetwarzania

Bardziej szczegółowo

PL-Katowice: Usługi wdrażania oprogramowania 2013/S 057-092900

PL-Katowice: Usługi wdrażania oprogramowania 2013/S 057-092900 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:92900-2013:text:pl:html PL-Katowice: Usługi wdrażania oprogramowania 2013/S 057-092900 Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 24 do zarządzenia Dyrektora IRZiBŻ PAN w Olsztynie nr 118/2012 z dnia 30.04.2012r znak: ZP-PNK/D/2013/9/87 Olsztyn, dnia 17.10.2013 r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kolmed.tarnow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kolmed.tarnow.pl 1 z 6 2014-06-05 14:20 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kolmed.tarnow.pl Tarnów: Zakup serwera wraz z osprzętem, macierzą dyskową

Bardziej szczegółowo

Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający:

Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: ANETA GRYLA FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "CASMIR" 41-303 Dąbrowa Górnicza Ulica Bukowa 23 NIP : NIP 6291893246 1. Podstawa formalna zapytania

Bardziej szczegółowo

Nasz znak DAI.../15 Kostrzyn nad Odrą, r.

Nasz znak DAI.../15 Kostrzyn nad Odrą, r. Nasz znak DAI.../15 Kostrzyn nad Odrą, 11.12.2015 r. Dotyczy: Z A P Y T A N I E O F E R T O W E Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. w Kostrzynie nad Odrą proszą o złożenie oferty w postępowaniu sektorowym

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. Jana Chrystiana Szucha 25, 00-918 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. Jana Chrystiana Szucha 25, 00-918 Warszawa, woj. Page 1 of 5 Warszawa: Dostawa i wdroŝenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej. Postępowanie nr DE-WZP-BgS- 321-47/09. Numer ogłoszenia: 326238-2009; data

Bardziej szczegółowo

1. Wyjaśnienia/Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia/przedłużenie terminu składania ofert

1. Wyjaśnienia/Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia/przedłużenie terminu składania ofert Sygnatura postępowania: BZP/31/DRI/2015 BGK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Warszawa, 8 lipiec 2015 r. Zamawiający: Bank Gospodarstwa Krajowego Al. Jerozolimskie 7 00-955 Warszawa Biuro Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., Al. Tysiąclecia 35A, 34-400 Nowy

I. 1) NAZWA I ADRES: Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., Al. Tysiąclecia 35A, 34-400 Nowy 1 z 6 2011-09-23 15:15 Nowy Targ: Usługa polegająca na dostawie, instalacji, wdrożeniu i serwisie Zintegrowanego Systemu Informatycznego wspierającego zarządzanie przedsiębiorstwem Numer ogłoszenia: 253983-2011;

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego:

Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrożenie

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA NR 2 TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA NR 2 TREŚCI SIWZ CPI-ZZP-2244-40-495/13 Warszawa, dnia 24 stycznia 2013 roku Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ w postępowaniu nr 40-CPI-ZZP-2244/12 Działając na podstawie art. 38 ust. 1a, ust. 2 i ust. 4 w zw. z art. 12a

Bardziej szczegółowo

Usterka oprogramowanie nie realizuje funkcji określonych w dokumentach oprogramowania

Usterka oprogramowanie nie realizuje funkcji określonych w dokumentach oprogramowania ZAŁĄCZNIK NR 3 do umowy z dnia r. Szczegółowe warunki i zasady świadczenia przez Wykonawcę usług serwisu gwarancyjnego. 1. Definicje Usterka oprogramowanie nie realizuje funkcji określonych w dokumentach

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR SKO Nr 342/ /2014

UMOWA NR SKO Nr 342/ /2014 UMOWA NR SKO Nr 342/ /2014 na kompleksową usługę informatyczną w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Bielsku-Białej ul. 3 Maja 1 Wzór Załącznik Nr 5 zawarta w dniu pomiędzy Samorządowym Kolegium Odwoławczym

Bardziej szczegółowo

ZAPISY OGÓLNE... 2 II. WARUNKI GWARANCJI SPRZĘTU... 4 III. WARUNKI GWARANCJI DLA OPROGRAMOWANIA... 6 IV. POZIOMY SLA...

ZAPISY OGÓLNE... 2 II. WARUNKI GWARANCJI SPRZĘTU... 4 III. WARUNKI GWARANCJI DLA OPROGRAMOWANIA... 6 IV. POZIOMY SLA... Załącznik nr 10 Warunki Gwarancji I. ZAPISY OGÓLNE... 2 II. WARUNKI GWARANCJI SPRZĘTU... 4 III. WARUNKI GWARANCJI DLA OPROGRAMOWANIA... 6 IV. POZIOMY SLA... 7 I. Zapisy ogólne 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu

Bardziej szczegółowo

Czeladź, dnia 01.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający:

Czeladź, dnia 01.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Czeladź, dnia 01.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Katowickie Przedsiębiorstwo Naprawy Maszyn Budowlanych "BUDROPOL" Spółka Jawna A. Będkowski, R. Liczberski i inni 41-253 Czeladź ul. Letnia 3

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA DO SIWZ

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA DO SIWZ Projekt pn. Budowa użytecznych usług epuap oraz kreowanie świadomości mieszkańców w celu stworzenia Opole, 2014-11-24 AG.272.18.2014.HS Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. Dostawa licencji i wdrożenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE Pyskowice, dn. 28.04.2014r. Szanowni Państwo, Zwracamy się do Państwa z zaproszeniem do złożenia ofert na ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym zakupy w związku z realizowanym w ramach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: UMOWA Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: Miejskim Zarządem Oświaty w Tychach, al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy, NIP: 646-10-33-710, REGON 272068487 reprezentowanym przez: Dorotę Gnacik Dyrektora

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA BL-VI.272.94.2012 zał. nr 2 do siwz SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE: 1. Dostawę, instalację i uruchomienie Systemu do zarządzania projektami dla Programu Ochrony

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr WARUNKI GWARANCJI I. DEFINICJE... 2 II. ZASADY OGÓLNE... 3 III. POZIOMY SLA... 7. Izba Celna w Białymstoku. www.e-clo.gov.

ZAŁĄCZNIK nr WARUNKI GWARANCJI I. DEFINICJE... 2 II. ZASADY OGÓLNE... 3 III. POZIOMY SLA... 7. Izba Celna w Białymstoku. www.e-clo.gov. Izba Celna w Białymstoku ZAŁĄCZNIK nr WARUNKI GWARANCJI I. DEFINICJE... 2 II. ZASADY OGÓLNE... 3 III. POZIOMY SLA... 7 ul. Octowa 2, 15-399 Białystok tel.: +48 85 745 85 55 fax: +48 85 745 85 99 e-mail:

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 2

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 2 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Ldz. 4462/DZP/2013 Olsztyn, dnia 10.09.2013 r. Do wiadomości wszystkich uczestników postępowania ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 2 Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla Oferenta. Strona 1 z 9

Instrukcja dla Oferenta. Strona 1 z 9 Definicje Instrukcja dla Oferenta System B2B cały system informatyczny (zarówno software autorski, jak i licencje serwerowe, stanowiskowe, bazodanowe, etc.) obejmujący całą funkcjonalność wskazaną we wszystkich

Bardziej szczegółowo

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E Kostrzyn nad Odrą, 21.04.2015 r. Dotyczy: Z A P Y T A N I E O F E R T O W E Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. w Kostrzynie nad Odrą proszą o złożenie oferty w postępowaniu o wartości poniżej 30.000

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 01/12/2013

Zapytanie ofertowe nr 01/12/2013 nr 01/12/2013 Zakup i wdrożenie systemu B2B a także integracja wszystkich elementów systemu B2B oraz szkolenie specjalistyczne Warszawa, 20.11.2013 Działanie POIG 8.2 Veriti sp. z o.o. ul. Koszycka 8 01-446

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dot.:. Analiza przygotowawcza i usługi eksperckie w obszarze reinżynieringu procesów biznesowych B2B

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dot.:. Analiza przygotowawcza i usługi eksperckie w obszarze reinżynieringu procesów biznesowych B2B Racibórz, dnia 10.07.2014 r. ZAKŁADY REMONTOWE ENERGETYKI "ELKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ulica Łąkowa 26 G/- Racibórz - powiat raciborski Kod Pocztowy: 47-400 ZAPYTANIE OFERTOWE Dot.:.

Bardziej szczegółowo

znak sprawy: IF/ZP-12/2015 Załącznik 3 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2015 r. pomiędzy:

znak sprawy: IF/ZP-12/2015 Załącznik 3 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2015 r. pomiędzy: znak sprawy: IF/ZP-12/2015 Załącznik 3 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2015 r. pomiędzy: Instytutem Farmakologii PAN, z siedzibą w Krakowie przy ul. Smętnej 12, wpisanym do Rejestru Instytutów

Bardziej szczegółowo

1. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy wymieniony w 1 przez okres:

1. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy wymieniony w 1 przez okres: 1. 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usług serwisowych, konserwacji i wsparcia technicznego dla czterech macierzy dyskowych HP StorageWorks P9500 oraz dwóch serwerów HP DL160 G6 zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla Oferenta

Instrukcja dla Oferenta Instrukcja dla Oferenta Definicje System B2B cały system informatyczny (zarówno software autorski, jak i licencje serwerowe, stanowiskowe, bazodanow Instrukcja. Należy wypełnić WSZYSTKIE POLA oznaczone

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ. w Świętochłowicach sp. z o.o.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ. w Świętochłowicach sp. z o.o. ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach sp. z o.o. ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice tel. 032/245 50 41 do 5, tel/fax: 032/245 34 40 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy KRS

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ/ załącznik nr 1 do umowy OP/UP/099/2011 Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Przedmiot zamówienia 1.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konsultancko-developerskich dla systemu

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. .. ul.. NIP.., Regon, wpisaną do.pod nr..prowadzonego przez.., reprezentowanym przez:

Wzór Umowy. .. ul.. NIP.., Regon, wpisaną do.pod nr..prowadzonego przez.., reprezentowanym przez: Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór Umowy na dostawę wyposażenia audio w postaci cyfrowego stołu mikserskiego, mikrofonów do systemów bezprzewodowych i wielokabla Umowa zawarta w dniu..grudnia 2012 r. pomiędzy

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Strzyżów, 29-05-2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Triton a Partnerami Zamawiający: TRITON S.C. Marcin Bosek, Janusz Rokita ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

Harmonogram Ramowy Umowy

Harmonogram Ramowy Umowy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pn. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy UMOWA Nr: UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Świecie, 02.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Drukarnia MW Wieczorek Mirosław Ul. Gen. J. Hallera 7G, 86-100 Świecie NIP: 5591391666, REGON: 093072292 Tel. 525256081, Fax. 525256081

Bardziej szczegółowo

UMOWA o świadczenie usług serwisowych sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych nr...

UMOWA o świadczenie usług serwisowych sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych nr... UMOWA o świadczenie usług serwisowych sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych nr... zawarta w dniu... w Poznaniu, pomiędzy: Miejską Pracownią Urbanistyczną w Poznaniu, ul. Prusa 3, 60-819 Poznań,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 września 2013 r. GOZ-353-2212-5/13. Wykonawcy

Warszawa, dnia 9 września 2013 r. GOZ-353-2212-5/13. Wykonawcy GOZ-353-2212-5/13 Warszawa, dnia 9 września 2013 r. Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie systemu finansowo-księgowego w PIP Stosownie do postanowień

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia. I. Opieka nad serwerami TAK/NIE

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia. I. Opieka nad serwerami TAK/NIE Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia Załącznik nr 7 do SIWZ I. Opieka nad serwerami TAK/NIE 1 Prace konserwacyjne przynajmniej dwa razy do roku (prócz rakcji na awarie) Całodobowy monitoring pracy

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ NR I DOSTAWA ZABAWEK, POMOCY DYDAKTYCZNYCH I MEBLI CPV:

CZĘŚĆ NR I DOSTAWA ZABAWEK, POMOCY DYDAKTYCZNYCH I MEBLI CPV: Ropczyce, 17.06.2013 r. ŻM 3201/ 9 / 2013 ZAPYTANIE OFERTOWE Gmina Ropczyce Żłobek Miejski w Ropczycach zaprasza do złożenia oferty cenowej za realizację zamówienia realizowanego na podstawie art. 4 pkt

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS Załącznik nr 3 do umowy nr 10/DI/PN/2016 PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W Rozdział 1. ADMINISTROWANIE 1. Wykonawca, w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania, zobowiązuje się

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ Standard zgodnie Warszawa, dnia 5.2014 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZENIA I ŁĄCZ9ŚCI Nr V/ 09052014 OO-909 Warszawa wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania IU/72/V-53/ZO/PN/DOS/SS/2014 WYJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ

Odpowiedź Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ Warszawa, 2016-04-19 WIF.261.3.2016 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA NR PR.272..2013 zawarta w dniu... w Lesznie pomiędzy: - Miastem Leszno reprezentowanym przez: Tomasza Malepszego Prezydenta Miasta Leszna z siedzibą w Lesznie, ul. Kazimierza

Bardziej szczegółowo

SEO.341-4/06 Gryfino, dnia 27 czerwca 2006r.

SEO.341-4/06 Gryfino, dnia 27 czerwca 2006r. projekt e-gryfino I wdrożenie rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w Gminie GRYFINO Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego działanie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zakrzówek: Dostawa, instalacja i wdrożenie Internetowego Biura Obsługi Klienta (ebok) realizującego politykę społeczeństwa informacyjnego Numer ogłoszenia w BZP: 278875-2013;

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT

ZAWIADOMIENIE O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT Wersja archiwalna OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Dostawa zestawów komputerowych wraz z podstawowym oprogramowaniem (100 zestawów komputerowych) OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn.

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE nr /UE/204 z dnia 7.0.204 r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Projekt Specjalizacja zawodowa sukcesem na rynku pracy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Specjalizacja zawodowa sukcesem na rynku pracy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 12 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr../2015/SZ Zakup i dostawa doposażenia warsztatów szkolnych w ramach projektu Specjalizacja zawodowa sukcesem na rynku pracy realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Monika Bronkau-Ługowska Dyrektor Generalny Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. DBA-2/240-23/2012 Warszawa, 28 kwietnia 2012 r.

Monika Bronkau-Ługowska Dyrektor Generalny Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. DBA-2/240-23/2012 Warszawa, 28 kwietnia 2012 r. Monika Bronkau-Ługowska Dyrektor Generalny Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów DBA-2/240-23/2012 Warszawa, 28 kwietnia 2012 r. Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 01/05/2016

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 01/05/2016 Załącznik nr 1 Regulaminu gospodarowania środkami finansowymi Nyskiego Księstwa Jezior i Gór Tel/fax. 77 4080588 Nysa, dn. 12.05.2016r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 01/05/2016 na wykonanie strony

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia (zwany dalej OPZ), zawierający wymagania Zamawiającego do Umowy na świadczenie usług serwisowych systemu zapewniającego, przy wykorzystaniu interfejsu

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania Nr postępowania: SCM/ZP/XIV/2009/3 Strzelin, dnia 4 grudnia 2009 r. NZOZ Strzelińskie Centrum Medyczne ul. Wrocławska 46 57-100 Strzelin Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 5 do SIWZ DZP-0431-1425/2011 Istotne postanowienia umowy Zawarta w dniu... 2011 roku w Krakowie pomiędzy: Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja,, Al. Mickiewicza 21, który reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr MZ-AGZ-270-9076/JP/13

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr MZ-AGZ-270-9076/JP/13 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr MZ-AGZ-270-9076/JP/13 Warszawa: Zaprojektowanie, wykonanie, wdrożenie serwisów internetowych Ministerstwa Zdrowia oraz zapewnienie ich serwisowania i hostingu Numer ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

Umowa PUK/ /../2016 UMOWA SERWISU, AKTUALIZACJI I MODYFIKACJI OPROGRAMOWANIA ORAZ UDOSTĘPNIENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 1.

Umowa PUK/ /../2016 UMOWA SERWISU, AKTUALIZACJI I MODYFIKACJI OPROGRAMOWANIA ORAZ UDOSTĘPNIENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 1. Umowa PUK/ /../2016 Załącznik nr 5 UMOWA SERWISU, AKTUALIZACJI I MODYFIKACJI OPROGRAMOWANIA ORAZ UDOSTĘPNIENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH zawarta w dniu... w Dębnie pomiędzy Przedsiębiorstwem Usług

Bardziej szczegółowo

Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający:

Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Dąbrowa Górnicza, dnia 03.0.204 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: ANETA GRYLA FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "CASMIR" 4-303 Dąbrowa Górnicza Ulica Bukowa 23 NIP : NIP 629893246. Podstawa formalna zapytania ofertowego

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa 993200/370/IN-846/2013 TZ/370/62/13 Warszawa, dnia 14.10.2013 Informacja dla Wykonawców, którzy pobrali

Bardziej szczegółowo

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg.

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg. Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3 Licencja bezterminowa na jeden serwer fizyczny 2 System operacyjny serwera 2.1 System operacyjny

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. System monitoringu (CCTV) oraz system integrujący do zarządzania bezpieczeństwem dla CEUE

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. System monitoringu (CCTV) oraz system integrujący do zarządzania bezpieczeństwem dla CEUE Załącznik nr 8... /nazwa i adres Wykonawcy/.. miejscowość i data Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia System monitoringu (CCTV) oraz system integrujący do zarządzania bezpieczeństwem dla CEUE Dostawa

Bardziej szczegółowo

Informacje dla nabywcy o sposobie i warunkach świadczenia serwisu gwarancyjnego On- Site. Dotyczy wyłącznie serwerów.

Informacje dla nabywcy o sposobie i warunkach świadczenia serwisu gwarancyjnego On- Site. Dotyczy wyłącznie serwerów. I. Definicje PRODUCENT NTT System S. A. 04-351 Warszawa ul. Osowska 84 SERWIS GWARANCYJNY On-Site usuwanie usterek i przywracanie sprawności uszkodzonym urządzeniom w zakresie awarii sprzętowych, realizowane

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Wyzwolenia Ziemi Wałeckiej, Skrzatusz 1A, 64-

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Wyzwolenia Ziemi Wałeckiej, Skrzatusz 1A, 64- Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: spskrzatusz.biposwiata.pl/wiadomosci/3/lista/przetargi Szydłowo: Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania,

Bardziej szczegółowo

JTW SP. Z OO. Zapytanie ofertowe. Zewnętrzny audyt jakościowy projektu technicznego dedykowanego systemu B2B Platforma Integracji Serwisowej

JTW SP. Z OO. Zapytanie ofertowe. Zewnętrzny audyt jakościowy projektu technicznego dedykowanego systemu B2B Platforma Integracji Serwisowej JTW SP. Z OO Zapytanie ofertowe Zewnętrzny audyt jakościowy projektu technicznego dedykowanego systemu B2B Platforma Integracji Serwisowej Strona 1 z 8 Spis treści 1. Klauzula poufności... 3 2. Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Wytyczne szczegółowe wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego

Wytyczne szczegółowe wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego Tartak i Zakład Stolarski Janina i Wacław Witkowscy Spółka Jawna Rychłowice, dn. 12.08.2011 Rychłowice 21B, 98-300 Wieluń NIP 8321979368, REGON 100125684 Tartak i Zakład Stolarski Janina i Wacław Witkowscy

Bardziej szczegółowo

UMOWA SERWISOWA Nr.../07 Asysty Technicznej/Wsparcia Technicznego

UMOWA SERWISOWA Nr.../07 Asysty Technicznej/Wsparcia Technicznego UMOWA SERWISOWA Nr.../07 Asysty Technicznej/Wsparcia Technicznego ( Umowa ) zawarta dnia... r. w Warszawie pomiędzy: Starostwem Powiatu/ Urzędem Miasta/ Urzędem Gminy.. z siedzibą w.., ul., reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OBSŁUGI INCYDENTÓW I WNIOSKÓW NA REALIZACJĘ USŁUG W SYSTEMACH INFORMATYCZNYCH. załącznik do ZR 154/2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku

PROCEDURA OBSŁUGI INCYDENTÓW I WNIOSKÓW NA REALIZACJĘ USŁUG W SYSTEMACH INFORMATYCZNYCH. załącznik do ZR 154/2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku PROCEDURA OBSŁUGI INCYDENTÓW I WNIOSKÓW NA REALIZACJĘ USŁUG W SYSTEMACH INFORMATYCZNYCH załącznik do ZR 154/2014 Spis treści I. CEL I ZAKRES OBOWIĄZYWANIA INSTRUKCJI... 3 II. DEFINICJE I SKRÓTY... 3 III.

Bardziej szczegółowo

Umowa nr MCP.ZI.III /2016

Umowa nr MCP.ZI.III /2016 Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego Wzór umowy SIPG Umowa nr MCP.ZI.III /2016 zawarta w Krakowie w dniu... pomiędzy: Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Krakowie, NIP 675-137-84-75,

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: Informacje o zmienianym ogłoszeniu: data r.

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: Informacje o zmienianym ogłoszeniu: data r. Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 192698-2015 z dnia 2015-07-29 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mińsk Mazowiecki Przedmiotem zamówienia jest dostawa części zamiennych do samolotu MIG-29 oraz do śmigłowca

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 6 do siwz. UMOWA (projekt)

Załącznik Nr 6 do siwz. UMOWA (projekt) Załącznik Nr 6 do siwz UMOWA (projekt) zawarta w dniu... r. pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Parczewie 21-200, ul. Kościelna 136, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: OR.VII.3331-27/10. Zamawiający: Województwo Łódzkie Al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź Regon 472057626. Prowadzący postępowanie:

Nr sprawy: OR.VII.3331-27/10. Zamawiający: Województwo Łódzkie Al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź Regon 472057626. Prowadzący postępowanie: Nr sprawy: OR.VII.3331-27/10 Zamawiający: Województwo Łódzkie Al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź Regon 472057626 Prowadzący postępowanie: Departament Organizacyjny Wydział ds. Zamówień Publicznych al. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

Wdrozėnie systemu B2B wprowadzaja cego automatyzacje procesów biznesowych w zakresie Systemu Nadzoru Projektowego

Wdrozėnie systemu B2B wprowadzaja cego automatyzacje procesów biznesowych w zakresie Systemu Nadzoru Projektowego ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2014 DOTYCZĄCE PROJEKTU: Wdrozėnie systemu B2B wprowadzaja cego automatyzacje procesów biznesowych w zakresie Systemu Nadzoru Projektowego realizowanego w ramach w ramach działania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych zachodzącymi między Wnioskodawcą a partnerami biznesowymi

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych zachodzącymi między Wnioskodawcą a partnerami biznesowymi Wrocław, 28 sierpnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE KIEZA MARCIN MARCIN KIEZA PRO - CHEMIA PPH z siedzibą w Marcinkowicach przy ulicy Letnia 8a (55-200, Oława I) realizując projekt pt. Wdrożenie systemu B2B

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy nr. Załącznik 3

Wzór umowy nr. Załącznik 3 Wzór umowy nr Załącznik 3 zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne, w trybie przetargu nieograniczonego, określonego przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Opis przedmiotu zamówienia 1 Oprogramowanie struktury bazy danych (centralnej)

ZAPYTANIE OFERTOWE. Opis przedmiotu zamówienia 1 Oprogramowanie struktury bazy danych (centralnej) Gdańsk, dnia 04.01.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMAWIAJĄCY: GEOPARTNER Spółka z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Rakoczego 31, 80-171 Gdańsk wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 7 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Cel zamówienia... 3 3. Przedmiot zamówienia... 3 4. Etapy realizacji... 3 5. Wymagania... 4 5.1. Wymagania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014. W związku z realizacją projektu pn. Wyjście na przeciw trendom wydawniczym XXI wieku poprzez

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014. W związku z realizacją projektu pn. Wyjście na przeciw trendom wydawniczym XXI wieku poprzez Białystok, dn. 13.02.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 I. Zamawiający ILLUMINATIO Łukasz Kierus Żelazna 9/5 15-297 Białystok II. Opis przedmiotu zamówienia W związku z realizacją projektu pn. Wyjście na przeciw

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 5 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie pogwarancyjnych usług serwisowych i utrzymania w sprawności systemu central telefonicznych PABX produkcji

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Arkońska 45 71-470 Szczecin

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Arkońska 45 71-470 Szczecin Szczecin, dnia 25 sierpnia 2015 r. Zamawiający: Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Arkońska 45 71-470 Szczecin ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W ZAKRESIE DOSTAWY

Bardziej szczegółowo