ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNO - SPOŁECZNEJ W OSTROŁĘCE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNO - SPOŁECZNEJ W OSTROŁĘCE"

Transkrypt

1 ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNO - SPOŁECZNEJ W OSTROŁĘCE 3/2014(14) OSTROŁĘKA 2014

2 RADA PROGRAMOWA Prof. zw. dr hab. dr H.C. Antoni Mickiewicz - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, dr hab. Andrzej Borowicz prof. UŁ - Uniwersytet Łódzki, prof. James W. Dunn - Pensylwania State University USA, dr hab. Bogusław Kaczmarek prof. UŁ - Uniwersytet Łódzki, dr hab. Paweł Mickiewicz prof. SWSPIZ Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, dr hab. Wojciech Popławski prof. WSB Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, prof. Enrique Viaña Remis - University of Castilla-La Mancha Hiszpania, dr hab. Wojciech Wiszniewski prof. PW - Politechnika Warszawska, dr Kazimierz K. Parszewski prof. WSES - Wyższa Szkoła Ekonomiczno - Społeczna w Ostrołęce, dr Piotr Bórawski - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, dr Agnieszka Brelik Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, dr hab. Mariola Grzybowska Brzezińska prof. WSES - Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie, Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna w Ostrołęce, dr Manfred Müller - Siegmundsburger Haus Werraquelle GmbH Niemcy, dr Radosław Szulc - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, dr Volodymyr Ternovsky - Tavriya State Agrotechnological University Ukraina, dr hab. Elżbieta Jadwiga Szymańska - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, dr Agnieszka Sapa Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu KOMITET REDAKCYJNY dr inż. Ireneusz Żuchowski (redaktor naczelny), mgr Kazimierz Krzysztof Bloch (sekretarz), dr Agnieszka Sompolska-Rzechula (redaktor statystyczny), mgr Alina Brulińska (redaktor językowy), Jeffrey Taylor (redaktor językowy język angielski), dr hab. Bogusław Kaczmarek prof. UŁ (redaktor tematyczny), dr hab. Andrzej Borowicz prof. UŁ (redaktor tematyczny), mgr Aleksandra Nowak (redaktor tematyczny)

3 WYDAWCA/PUBLISHER WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNO SPOŁECZNA W OSTROŁĘCE HIGH ECONOMIC SOCJAL SCHOOL IN OSTROŁĘKA Ostrołęka, ul. Kołobrzeska 15, tel./fax Punkty Informacji Europejskiej w Ostrołęce Europe Direct Publikacja wydana ze wsparciem finansowym Komisji Europejskiej w ramach projektu Europe Direct Copyright by Wyższa Szkoła Ekonomiczno Społeczna w Ostrołęce Ostrołęka 2014 ISSN Zeszyty Naukowe nr 3/2014(14) Od 2014 r. (od nr 1/2014(12)) Zeszyty Naukowe Wyższa Szkoła Ekonomiczno- Społeczna w Ostrołęce zmieniają nazwę na Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce, są wydawane online i są kontynuacją poprzednich Zeszytów wydawanych pod numerem ISSN Częstotliwość ukazywania Zeszytów Naukowych Wyższej Szkoły Ekonomiczno- Społecznej w Ostrołęce kwartalna

4 Spis treści str. DZIAŁ 1. POLSKA OBYWATELSKA I SAMORZĄDOWA 8 1. SZAMROWSKI PIOTR, PAWLEWICZ ADAM 9 PRAKTYCZNE ASPEKTY STOSOWANIA TELEPRACY W SEKTORZE MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO 2. BEATA BĘDZIK 28 FORMALNY I NIEFORMALNY OBRAZ KAPITAŁU SPOŁECZNEGO NA OBSZARACH WIEJSKICH W POLSCE W ŚWIETLE DOSTĘPNYCH WYNIKÓW BADAŃ DZIAŁ 2. POLSKA WIEDZY I INNOWACYJNOŚCI PAWEŁ MATUSZCZYK 46 SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA 4. KATARZYNA DOROTA KOPEĆ 61 THE POTENTIAL OF CROWDFUNDING INITIATIVES IN THE CREATIVE SECTOR 5. BARTOSZ MICKIEWICZ 71 TENDENCJE ZMIAN W POZIOMIE ZUŻYCIA ŚRODKÓW DO PRODUKCJI ROLNICZEJ 6. AGNIESZKA BRELIK 88 ZNACZENIE ROZWOJU USŁUG AGROTURYSTYCZNYCH NA POMORZU ZACHODNIM DZIAŁ 3. POLSKA-UNIA EUROPEJSKA-SĄSIEDZTWO PIOTR BÓRAWSKI, ARKADIUSZ KRAWCZYK 99 AKTYWNOŚĆ WŁAŚCICIELI GOSPODARSTW ROLNYCH W ZAKRESIE POZYSKIWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ

5 RECENZJE, KOMUNIKATY I DONIESIENIA NAUKOWE KAMIL TOMKIEWICZ, GABRIELA MAJCHROWSKA 112 THE OXFORD HANDBOOK OF CRITICAL MANAGEMENT STUDIES - RECENZJA

6 Contens p. CHAPTER 1. CITIZEN SHIP AND LOCAL GOVERNMENT IN POLAND 8 1. SZAMROWSKI PIOTR, PAWLEWICZ ADAM 9 PRACTICAL ASPECTS OF TELEWORK USE IN THE SMALL BUSINESS SECTOR OF THE WARMIA AND MAZURY REGION 2. BEATA BĘDZIK 28 THE FORMAL AND INFORMAL SOCIAL CAPITAL ON RURAL AREAS IN POLAND ON BASIS OF AVAILABLE SURVEYS CHAPTER 2. KNOWLEDGE AND INNOVATION IN POLAND PAWEŁ MATUSZCZYK 46 SYSTEMS COMPUTER MANAGEMENTS 4. KATARZYNA DOROTA KOPEĆ 61 POTENCJAŁ FINANSOWANIA SPOŁECZNOŚCIOWEGO W SEKTORZE KREATYWNYM 5. BARTOSZ MICKIEWICZ 71 TENDENCIES OF CHANGES IN LEVEL OF USE OF AGRICULTURAL PRODUCTION MENAS 6. AGNIESZKA BRELIK 88 IMPORTANCE OFAGRITOURISM SERVICES DEVELOPMENT IN WEST POMERANIA REGION CHAPTER 3. POLAND-THE EUROPEAN UNION -NEIGHBOURHOOD PIOTR BÓRAWSKI, ARKADIUSZ KRAWCZYK 99 HE ACTIVITY OF FARM OWNERS IN ACQUISITION OF FUNDS DERIVED FROM EUROPEAN UNION

7 REVIEWS, ANNOUNCEMENTS AND RESEARCH REPORTS KAMIL TOMKIEWICZ, GABRIELA MAJCHROWSKA 112 THE OXFORD HANDBOOK OF CRITICAL MANAGEMENT STUDIES - REVIEW

8 DZIAŁ I POLSKA OBYWATELSKA I SAMORZĄDOWA CHAPTER I CITIZEN SHIP AND LOCAL GOVERNMENT IN POLAND

9 ZESZYTY NAUKOWE WSES w Ostrołęce 3/2014(14), 9-27 dr Piotr Szamrowski Katedra Organizacji i Zarządzania, WNE Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie dr Adam Pawlewicz Katedra Agrobiznesu i Ekonomii Środowiska, WKŚiR Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie PRAKTYCZNE ASPEKTY STOSOWANIA TELEPRACY W SEKTORZE MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Wprowadzenie Idea telepracy narodziła się w Stanach Zjednoczonych już w latach 70. XX wieku w czasie wielkiego kryzysu paliwowego, którym zostały wówczas objęte kraje arabskie. Za prekursora uznano amerykańskiego fizyka Jacka M. Nilles a, który zaproponował rozwiązanie polegające na ograniczeniu zużycia paliwa, poprzez umożliwienie pracownikom wykonywania obowiązków w domu za pośrednictwem nowoczesnych środków telekomunikacyjnych. Początkowo propozycja uznawana była za niemożliwą do realizacji, a jej rozkwit znalazł miejsce dopiero po wdrożeniu mobilnych sposobów komunikowania się, głównie z wykorzystaniem internetu 1. Powszechny dostęp do internetu oznacza, że miejsce pracy staje się kwestią mniej istotną, a coraz większą rolę przypisuje się jakości pracy. Obecnie nie istnieje jednoznaczna definicja tego pojęcia. Związane jest to z jego ciągłą ewolucją, która współzależna jest ze zmianą otaczającej nas rzeczywistości oraz postępującą globalizacją. Według definicji zaproponowanej przez Komisję Europejską, telepraca jest to metoda organizowania i wykonywania pracy, w której pracownik pracuje poza miejscem pracy pracodawcy przez znaczną część swojego czasu pracy, dostarczając do pracodawcy rezultaty pracy przy wykorzystaniu technologii informacyjnych oraz technologii przekazywania danych, zwłaszcza Internetu 2. W polskim kodeksie pracy, termin ten pojawił się 1 J.M. Nilles, Telepraca, strategie kierowania wirtualną załogą. Wydawnictwo Naukowo Techniczne, Warszawa, 2003, s K. Romańska, Elastyczne formy zatrudnienia. Telepraca. Laboratorium elastycznych form zatrudnienia materiały edukacyjno szkoleniowe, raca.pdf, Warszawa: 29. Strona9

10 w październiku 2007 roku uznając telepracę jako formę zatrudnienia, z tym że wykonywaną poza tradycyjnym miejscem pracy. Pojęcie zawarte w bardzo obszernym artykule 67 zostało zdefiniowane następująco: Praca może być wykonywana regularnie poza zakładem pracy, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Ustawa ta wprowadziła do polskiego systemu prawnego normy prawne dotyczące podstaw wykonywania pracy w formie pracy na odległość. Pomimo braku jednolitej definicji omawianego terminu można wskazać na jego pewne elementy wspólne. Po pierwsze telepraca wykonywana jest poza tradycyjnym miejscem pracy oraz cechuje ją elastyczny charakter czasu pracy. A po drugie oznacza wykorzystywanie technologii teleinformatycznych przy świadczeniu pracy i dotyczy przede wszystkim zawodów związanych z informacją 3. Telepracę w ujęciu klasycznym dzielimy na 4 : telepraca mobilna (nomadic teleworking) najczęściej wykorzystywana wśród pracowników działu sprzedaży. Stosowanie tego modelu jest też regułą dla oddelegowanych do siedziby klienta pracowników firm outsourcingowych (np. biur rachunkowych). Ta forma telepracy oznacza, że większą część czasu pracy pracownicy spędzają poza siedzibą firmy, a kontakt z nią jest utrzymywany poprzez sieć internetową bądź telefoniczną; telepraca doraźna (ad hoc teleworking) oznacza, że pracownik część prac może wykonywać w domu. Tworzy ją największa grupa pracowników definiowana granicznie wyłącznie zasadami organizacyjnymi i wewnętrznymi uregulowaniami w organizacji. Prace osób zabierających część prac do domu zaczynają spełniać ten charakter w momencie, w którym otrzymują oni za nią dodatkowe wynagrodzenie; telepraca domowa (home based teleworking) to praca wykonywana w domu z wykorzystaniem przede wszystkim łączy internetowych. Ma charakter stały jeśli co najmniej 90% obowiązków pracownik wykonuje w domu. Praca ma charakter zadaniowy i stanowi egzemplifikację modelu biznesu, w którym płaci się pracownikowi za efekty pracy, a nie za jego dyspozycyjność. W związku z tym w tej formule pracy zdalnej mogą być realizowane tylko te czynności, które nie wymagają bezpośredniego kontaktu pracownika z pracodawcą bądź pozostałymi członkami załogi pracowniczej. Zasadniczą rolę odgrywa więc zadaniowy charakter pracy; 3 M. Gersdorf, Zatrudnianie pracowników w formie telepracy (w:) Praca i zabezpieczenie społeczne, z. 5: 2008, s F. Pędziwiatr, Telepraca i jej implikacje (w:) Zarządzanie zasobami ludzkimi, z. 5, 2008, s Strona10

11 telepraca naprzemienna (homebased teleworking) pracownicy wykonują większość pracy poza siedzibą pracodawcy, najczęściej w domu, np. pracują cztery dni w domu, a jeden w biurze. Poczta elektroniczna zapewnia im łączność z pracodawcą i pozostałym zespołem; telewioski, telecentra, e-centra pracy (telecottages) są to ośrodki wyposażone w urządzenia umożliwiające realizowanie zadań za pośrednictwem narzędzi teleinformatycznych. Pełnią jednocześnie funkcje wirtualnych biur, umożliwiających prace osobom, które nie mają możliwości technicznych lub też nie chcą wykonywać powierzonej im pracy w domu, natomiast dojazd do siedziby macierzystego przedsiębiorstwa jest dla nich zbyt kłopotliwy, czasochłonny i kosztowny. Czynności realizowane w systemie home based teleworking muszą spełniać określone kryteria 5 : rodzaj wykonywanej pracy praca wykonywana poza siedzibą firmy nie wymaga od zatrudnionego bezpośredniego kontaktowania się z pozostałymi pracownikami, by mogła być zrealizowana; styl kierowania kierownicy mogą kontrolować pracowników na podstawie konkretnych wyników, nie zaś poprzez szczegółowe monitorowanie poszczególnych działań; wymierność postępy pracowników mogą być w łatwy i przejrzysty sposób mierzone, według powszechnie znanych, uzgodnionych wcześniej standardów oceny produktywności pracowników;. wyposażenie pracownicy muszą dysponować odpowiednim sprzętem, niezbędnym do wykonania powierzonych im zadań oraz przesyłania efektów swojej pracy. Kluczowy, zadaniowy charakter pracy powoduje to, iż nie wszystkie czynności mogą być realizowane w formule telepracy. Ten wymóg spełniają m.in.: projektant graficzny, tłumacz tekstów, programista komputerowy, projektant architektoniczny, badacz marketingowy, doradca, ekspert ds. ekonomicznych lub prawnych, księgowy, handlowiec. Można stwierdzić, iż telepraca ogranicza zakres zawodów i stanowisk pracy do tych, dla których podstawowym przedmiotem pracy jest informacja. Wymaga zatem nie tylko wysokiego poziomu instrumentalizacji, opartej na najnowszych technologiach teleinformatycznych, ale także odpowiednich informatycznych kwalifikacji wykonawców. 5 P. Wróbel, Problemy zarządzania telepracownikami (w:) Sukces organizacji. Uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne, z. 2, 2007, s Strona11

12 Dotychczas przeprowadzone badania zwłaszcza w krajach gdzie telepraca stosowana jest na dużą skalę (np. w Finlandii liczba domowych telepracowników w roku 2005 wyniosła prawie 17% ogółu zatrudnionych 6 ) pokazały iż pociąga ona za sobą istotne korzyści w sferze ekonomicznej pod warunkiem, że nakłady na wyposażenie telepracowników w niezbędne technologie teleinformatyczne zostaną zrekompensowane przez wyższą efektywność pracy oraz eliminację kosztów związanych z utrzymaniem standardowych miejsc pracy. Można tu wskazać takie zalety jak: obniżenie kosztów utrzymania biura i wynajmu powierzchni biurowej, brak kosztów nadgodzin, proefektywnościowe systemy wynagradzania, zwiększenie produktywności pracowników (brak spóźnień, absencji chorobowej), większa konkurencyjność firmy (np. całodobowa obsługa klienta), możliwość zatrudnienia pracowników z różnych regionów, a nawet innych krajów, gdzie koszt ich pracy jest niższy, bez konieczności pokrycia ich kosztów utrzymania oraz ewentualnych kosztów dojazdu, liczy się bowiem efekt pracy przesłany drogą elektroniczną. Także osoba świadcząca pracę w tej formie, może uzyskać wiele korzyści, które związane są przede wszystkim z wykonywaniem pracy w domu i ustalaniem czasu pracy dogodnego dla siebie, brakiem konieczności dojazdu do siedziby firmy (oszczędność czasu i pieniędzy, udogodnienie dla matek i osób niepełnosprawnych), zredukowaniem stresu związanego z firmowym środowiskiem pracy i współpracownikami, czy możliwością wykonywania pracy dla firmy z innego rejonu kraju a nawet państwa. Do najistotniejszych wad stosowania tej formy świadczenia pracy zaliczyć możemy: brak kontroli nad pracownikiem, utrudniony przepływ informacji, bezpieczeństwo i poufność danych przekaz informacji drogą elektroniczną wiąże się z zagrożeniem utraty informacji bądź przejęcia ich poprzez nieupoważnione do tego podmioty, wysokie koszty początkowe wdrożenie telepracy wiąże się z zapewnieniem telepracownikom odpowiednio wyposażonego stanowiska pracy, co wymaga podniesienia kosztów związanych z zakupem dodatkowego oprzyrządowania, zapewnieniem dobrego łącza telekomunikacyjnego, kwestie ekonomiczne przedsiębiorcy spotykają się z trudnościami związanymi z oszacowaniem rzeczywistych kosztów związanych z wdrożeniem telepracy w przedsiębiorstwie, a także określeniem skali oszczędności, które będą widoczne po zastosowaniu tego systemu 7. Należy jednak pamiętać, że podaż pracy na lokalnym rynku związana jest przede wszystkim ze specyfiką lokalnej gospodarki. To właśnie 6 K. Gareis, N. Kordey, The Spread of Telework in 2005 (w:) The Key Action II Annual Conference, 2006, s Ł. Pisarczyk, Różne formy zatrudnienia, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa, 2003, s. 76 Strona12

13 jej struktura w znacznym stopniu warunkuje, czy i na jakie kwalifikacje jest zapotrzebowanie 8. Cel i metoda badań W niniejszym artykule główną uwagę skupiono na analizie wyników badań dotyczących telepracy biorąc pod uwagę możliwości jakie stwarza ta forma świadczenia pracy dla przedsiębiorstw oraz zalet jej stosowania w opinii pracowników. Badania przeprowadzono w pierwszym kwartale 2013 roku i obejmowały one 21 przedsiębiorstw sektora MSP z różnych branż mających siedzibę w województwie warmińsko-mazurskim, głównie w mieście Olsztynie i Elblągu. Wszystkie badane przedsiębiorstwa korzystały z telepracy jako jednej z wielu wykorzystywanych w przedsiębiorstwie form świadczenia usług pracy. W badaniach zastosowano kryterium doboru celowego, w wyniku którego wyodrębniono przedsiębiorstwa sektora MSP wykorzystujące telepracę, jednakże główna uwaga skupiona została tylko i wyłącznie na tych podmiotach, które stosowały telepracę domową (home based teleworking). Pomiary dokonano w pierwszym kwartale 2013 roku wykorzystując metodę ankiety z wykorzystaniem standaryzowanego kwestionariusza. Badania miały na celu ustalenie zakresu i korzyści ze stosowania tej formy świadczenia pracy w oczach pracodawcy. Ponadto badaniami objęto zatrudnionych, wykonujących prace w charakterze telepracy domowej (szczególna uwaga została skupiona na tych, dla których ta forma nie była pierwszą w ich karierze zawodowej) oraz pozostałe osoby zatrudnione w analizowanych podmiotach gospodarczych. Badania pracowników miały na celu uzyskanie odpowiedzi jak zatrudnienie w tej formie wpłynęło na ich życie zawodowe. Spośród wybranych do badań przedsiębiorstw chęć współpracy wyraziło 21 podmiotów skupionych wokół branż przedstawionych w poniższej tabeli. Tabela 1. Struktura branżowa badanych przedsiębiorstw Table 1. Branch structure of surveyed enterprises Branża przedsiębiorstw/ enterprises sector N=21 Działalność wydawnicza; poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji/ Publishing; printing and reproduction of recorded media 6 Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych/ Financial service activities, except insurance and pension funding 3 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości/ Activities related to real estate 3 8 P. Raźniewski, A. Pawlewicz, Ocena lokalnych zasobów pracy na przykładzie powiatu nidzickiego. Polityka Społeczna, (3), 2006, s. 11. Strona13

14 Działalność w zakresie architektury i inżynierii, badania i analizy techniczne/ Activities in the field of architecture and engineering, technical testing and analysis Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej/administrative, office support and other business support activities Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych/ Travel agency, tour operator Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją/ Activities Arts, entertainment and recreation Źródło: opracowanie własne Source: own elaborations based on survey W oparciu o przedstawione w tabeli 1 dane można stwierdzić, że w badaniach główną uwagę skupiono na przedsiębiorstwach z branż, dla których kluczowe znaczenie ma informacja oraz wysoki poziom instrumentalizacji, oparty na nowoczesnych technologiach teleinformatycznych. Istotną rolę w tych branżach odgrywają również wysokie kwalifikacje zawodowe pracowników. Badaniami objęto więc te branże, które zgodnie z literaturą przedmiotu są predysponowane do stosowania telepracy domowej. W badanych przedsiębiorstwach zdecydowana większość zatrudnionych osób wykorzystuje w pracy komputer i związane z nim łączę internetowe, najczęściej stałe (85% pracowników we wszystkich zbadanych podmiotach traktuje komputer jako podstawowe narzędzie pracy). Ponadto 7 podmiotów posiada wewnętrzną sieć informatyczną intranet. Co istotne, w niemal połowie podmiotów końcowy produkt może być przekazany klientowi z wykorzystaniem Internetu. Czynniki te sprawiają, że w przeważającej większości badanych przedsiębiorstwach istnieją sprzyjające warunki do stosowania telepracy. Wśród badanych firm przeważały te, które obecne są na rynku od ponad 10 lat stanowiły one 57% badanej próby. Podmioty działające powyżej 5, a mniej niż 10 lat stanowiły 29% próby. Pozostałe to przedsiębiorstwa funkcjonujące krócej niż 5 lat. Wyniki badań W pierwszej kolejności badania miały na celu określenie skali stosowania telepracy domowej, czyli takiej w której co najmniej 90% obowiązków pracownik wykonuje w domu. Uzyskane rezultaty wyraźnie wskazują na niewielką skalę tego zjawiska, gdyż w zdecydowanej większości przypadków w systemie tym pracowało mniej niż 3 pracowników w łącznej liczbie zatrudnionych. Było takich wskazań aż Strona14

15 71%. Niecałe 20% pracodawców wskazało, że zatrudnia od 4 do 6 telepracowników. Z kolei ponad 9% firm korzystało z usług co najmniej 7 pracowników tej formy. Analizując wielkość zatrudnienia w badanych przedsiębiorstwach, należy stwierdzić że w żadnym z nich nie przekraczało 45 osób. Natomiast liczba telepracowników w przedsiębiorstwie w najlepszym przypadku nieznacznie przekraczała 22% ogółu zatrudnionych. Sytuacja taka dotyczyła przedsiębiorstw branży wydawniczej, gdzie w dwóch firmach zatrudniano więcej niż 7 telepracowników, a w łącznej liczbie zatrudnionych stanowili oni odpowiednio 22 i 20%. Szczegółowe dane dotyczące procentowej liczby telepracowników w ogólnej liczbie zatrudnionych przedstawiono na rysunku 1. Zgodnie z uzyskanymi rezultatami w przypadku 8 przedsiębiorstw liczba telepracowników do ogółu zatrudnionych wahała się w przedziale od 5 do 10%, a w 6 przedsiębiorstwach w przedziale od 10 do 15% (rys. 1). Rysunek 1. Odsetek telepracowników w ogólnej liczbie zatrudnionych (na osi X liczba przedsiębiorstw) Strona15

16 Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych Figure 1. Percentage of teleworkers in the total number of employees Source: own elaborations based on survey Jak już wspomniano wcześniej najwyższe wartości dotyczyły dwóch przedsiębiorstw z branży wydawniczej, którą ponadto charakteryzowało duże zróżnicowanie. Liczba telepracowników w ogólnej liczbie zatrudnionych mieściła się w tej branży w przedziale od 8 do 22%. W pozostałych przypadkach zróżnicowanie branżowe nie było duże i mieściło się maksymalnie w trzech punktach procentowych. Przykładowo dla branży związanej z obsługą rynku nieruchomości liczba telepracowników w łącznej liczbie zatrudnionych mieściła się w przedziale od 6 do 9%. Uzyskane rezultaty świadczą więc o niewielkiej skali telepracy domowej, choć wnioskować należy ostrożnie ze względu na wielkość próby badawczej. Należy jednak pamiętać, że badaniami objęte branże predysponowane do korzystania z home based teleworking, gdyż kluczowe znaczenie ma dla nich informacja oraz wysoki poziom instrumentalizacji oparty na nowoczesnych technologiach teleinformatycznych, oznaczający często, że produkt końcowy dociera do finalnego odbiorcy z wykorzystaniem Internetu. Ponadto dużą rolę odgrywają w nich wysokie kwalifikacje zawodowe pracowników. Można więc wnioskować, iż w branżach, które nie spełniają tych warunków, zakres korzystania z telepracowników będzie wyraźnie niższy. W zdecydowanej większości badanych przedsiębiorstw (49%) zatrudniano telepracowników w formie umowy o pracę na czas nieokreślony. Popularną formą zatrudnienia była również umowa zlecenie (24%) oraz w nieco mniejszym stopniu umowa o dzieło (17%). Najrzadziej, co może nieco dziwić, korzystano z samozatrudnienia (8%) oraz umowy o pracę na czas określony (2%) (rys. 2). Uzyskane rezultaty z punktu widzenia pracownika, należy oceniać pozytywnie. Umowa o pracę na czas nieokreślony wydaje się zatem najbezpieczniejszą formą zatrudnienia dla pracownika. Strona16

17 Rysunek 2. Forma zatrudnienia home based teleworkers Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych Figure 2. The form of employement of home based teleworkers Source: Own elaborations based on survey Kolejną kwestią poruszaną w trakcie badań był okres w jakim pracownicy świadczą pracę w formie telepracy domowej. Uzyskane rezultaty wskazują, że w badanych przedsiębiorstwach, w których wykorzystywano telepracę domową, nie jest to zjawisko nowe. Najczęściej wskazywano, że tę formę świadczenia pracy przedsiębiorcy wykorzystują od 3 do 5 lat (42%). Na kolejnym miejscu znalazł się przedział od roku do trzech lat (34%), a najrzadziej wskazywano okres najkrótszy poniżej jednego roku (9%) (rys. 3). Strona17

18 Rysunek 3. Okres świadczenia pracy jako home based teleworkers Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych Figure 3. Period of service as a home based teleworkers Source: Own elaborations based on survey Należy dodać, że duża grupa osób świadcząca obecnie pracę w systemie home based telework, wykonywała wcześniej pracę w tym samym przedsiębiorstwie w tradycyjnej formie. Odpowiedź taką wskazało 53% respondentów. Dla pozostałych osób jest to pierwsza forma świadczenia pracy w przedsiębiorstwie. W badaniach respondenci zostali również zapytani o odległość z miejsca zamieszkania do miejsca zatrudnienia. Pytanie takie zadano zarówno osobom już świadczącym pracę w formie telepracy domowej jak i pozostałym pracownikom. Średnia odległość ankietowanych pracowników do pracy wynosiła 7,2 km. Jako, że duża grupa badanych przedsiębiorstw miała siedzibę w dużym ośrodku miejskim, to można przyjąć, że dojazd do pracy może zająć stosunkowo dużo czasu. Fakt ten sprawia, że telepraca domowa wydaje się bardzo atrakcyjną formą świadczenia pracy, eliminując prawie całkowicie konieczność codziennego dojazdu do pracy. Strona18

19 W badaniach pracodawcy zostali poproszeni również o wskazanie charakteru zadań powierzanych telepracownikom domowym, czy są to zadania łatwe, które nie wymagają specjalistycznej wiedzy, czy wręcz przeciwnie, zadania, do wykonania których konieczna jest taka wiedza. Uzyskane rezultaty wskazują na bardzo równe proporcje dotyczące charakteru wykonywanych zadań. Ponad połowa (53%) pracodawców wskazało na zadania łatwiejsze, natomiast 51% na zadania wymagające specjalistycznej wiedzy do ich wykonania (w niektórych przedsiębiorstwach telepracownicy wykonywali zarówno jedne jak i drugie zadania). W przedsiębiorstwach korzystających z telepracy domowej prawie jedna trzecia pracowników pracowała w księgowości. Osoby te wykonują zarówno zadania trudniejsze, jak i te nie wymagającej specjalistycznej wiedzy. Na drugim miejscu znalazły się działania związane z pracami projektowymi i grafiką komputerową (23% wskazań). Zadania powierzane telepracownikom polegają tu między innymi na przygotowaniu projektów graficznych przy projektowaniu stron internetowych, bądź wykonywaniu innych projektów związanych głównie z działalnością wydawniczą. Zadania w tym przypadku miały głównie charakter specjalistyczny, a więc wymagały posiadania odpowiednich kwalifikacji. Kolejne miejsca w rankingu zadań zajmowały analizy techniczne, usługi finansowe, prawnicze i projekty architektoniczne (rys. 4). Zadania w tym przypadku miały charakter mieszany co do kwalifikacji i związane były m.in. z przygotowywaniem raportów i analiz technicznych, kontaktów z bankami, obsługą finansową innych podmiotów, przygotowywaniem biznes planów, wykonywaniem usług ubezpieczeniowych, sporządzaniem opinii, ekspertyz prawnych, umów oraz wykonywaniem projektów architektonicznych. Strona19

20 Rysunek 4. Rodzaje wykonywanych zadań przez home based teleworkers Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych (respondent mógł wskazać więcej niż jedną) Figure 4. The types of tasks performed by Home based Teleworkers Source: Own elaborations based on survey Z punktu widzenia pracownika najczęściej wskazywaną korzyścią świadczenia telepracy domowej to ta związana z redukcją czasu przeznaczonego na dojazdy do miejsca zatrudnienia (63% wskazań). Pozwala to osobie zatrudnionej w ten sposób na istotne zmniejszenie kosztów. Uzyskane rezultaty pokazują, iż dzięki możliwości wykonywania pracy na odległość badani respondenci przeciętnie zaoszczędzają dziennie ok. 1 h czasu na dojazdy do miejsca zatrudnienia. Przyjmując 5 dni roboczych w tygodniu i 52 tygodnie w roku (nie uwzględniając urlopu) daje to rocznie oszczędność 260 godzin, co przekłada się na prawie 11 pełnych dób (łącznie 3% oszczędności czasu w roku). Można również zaobserwować iż w opinii respondentów znaczną rolę odgrywa czynnik związany ze skróceniem dobowego czasu pracy oraz powiązane z nim efektywne wykorzystanie czasu pracy (wskazywane odpowiednio na drugim i czwartym miejscu, odpowiednio 42 i 34% wskazań). Zgodnie z uzyskanymi wynikami badań średnio w ciągu doby badani telepracownicy poświęcają 5 h i 12 minut na wykonywanie powierzonych im obowiązków. Jeśli porównamy to z tradycyjnym dniem roboczym wynoszącym 8 godzin, można zaobserwować wysoką wydajność pracownika wykonującego swoją Strona20

21 pracę w domu. Kolejną ważną wśród badanych osób korzyścią świadczenia pracy w tej formie jest brak bezpośredniego nadzoru, większa autonomia w podejmowaniu decyzji oraz niezależność w dysponowaniu czasem oraz brak stresu i napięć związanych z regularną kontrolą ze strony zwierzchnika. W znacznie mniejszym stopniu respondenci dostrzegali w telepracy domowej takie zalety jak możliwość łączenia pracy zawodowej z nauką, inną działalnością zawodową bądź możliwością opieki nad dziećmi. Szczegółowe dane przedstawiono na rysunku 5. Rysunek 5. Zalety telepracy domowej w opinii telepracowników Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych (respondenci mogli wskazać trzy odpowiedzi) Figure 5. Advantages of Home based teleworking, in the opinion of teleworkers Source: Own elaborations based on survey Za najważniejsze wady telepracy domowej respondenci uznali brak samodyscypliny oraz motywacji do pracy (67% wskazań), a także trudności w rozgraniczaniu czasu poświęconego na życie prywatne i zawodowe (49%). Można Strona21

22 również dostrzec iż w opinii pracowników uczestniczących w badaniach istotną wadą systemu pracy na odległość jest jej raczej negatywny wpływ na życie pozostałych domowników (30%), a także czynnik związany z brakiem codziennych, bezpośrednich kontaktów z współpracownikami (26%). Kolejnym ważnym minusem tego typu pracy jest brak poczucia przynależności do firmy oraz mniejsze szanse pracowników na awans. W minimalnym stopniu wśród respondentów pojawiły się odpowiedzi dotyczące wad telepracy związanych z problemami technicznymi oraz samodzielnym dbaniem o sprzęt i jego serwisowaniem (rys. 6). Co ważne wskazywane przez telepracowników wady tej formy świadczenia pracy nie mają na tyle istotnego znaczenia, gdyż aż 84% badanych telepracowników chce dalej korzystać z tej formy wykonywania obowiązków służbowych. Rysunek 6. Wady telepracy domowej w opinii telepracowników Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych (respondenci mogli wskazać trzy odpowiedzi) Figure 6. Disadvantages of Home based teleworking, in the opinion of teleworkers Source: Own elaborations based on survey W badaniach o przedstawienie korzyści i wad stosowania telepracy domowej poproszono również pracodawców. Najważniejszą korzyścią wskazywaną Strona22

23 przez pracodawców była poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa (39% wskazań). W ich opinii przedsiębiorstwo, stosujące telepracę ma przewagę konkurencyjną ze względu na możliwość dotarcia do szerszej rzeszy potencjalnych klientów oraz dostarczania swoich usług 24 godziny, 7 dni w tygodniu. Kolejna podkreślana korzyść dotyczyła redukcji kosztów stałych (37% wskazań). Zastosowanie bowiem telepracy wpływa pozytywnie na ograniczenie kosztów związanych z wynajęciem powierzchni biurowej, a także jej wyposażeniem. Wdrożenie systemu pracy na odległość sprawia, że zatrudnieni poprzez wykonywanie swojej pracy poza siedzibą firmy przyczyniają się do zminimalizowanie kosztów związanych z zapewnieniem stanowisk pracy. Obniżenie kosztów stałych jednocześnie oznacza mniejszą biurokrację i korzyść ta wymieniona została przez pracodawców na miejscu trzecim (32%). Kolejne wskazywane korzyści dotyczyły większej efektywności pracowników wykonujących swoje obowiązki w tej formie, mniejszej liczby zwolnień chorobowych oraz brak kosztów związanych z nadgodzinami. Pracownicy wykonujący swoje obowiązki w domu stają się wbrew pozorom bardziej efektywni. Wynika to z faktu, że pracownik otrzymuje zapłatę za rezultaty wykonanej pracy a nie ilość przepracowanych godzin. W ten sposób zatrudniony dąży do maksymalizacji wykonanych zadań przy jednoczesnej minimalizacji czasu ich wykonania. Z kolei mniejsza liczba zwolnień chorobowych wynika z faktu iż, wprowadzenie przez pracodawcę systemu pracy zdalnej pomaga wyeliminować zjawisko, w którym pracownik zatrudniony w systemie tradycyjnym korzysta z dnia wolnego chociażby z powodu złego samopoczucia bądź pilnych spraw osobistych. W wielu przypadkach rzeczywistym powodem absencji pracownika nie jest choroba lecz załatwianie spraw urzędowych. Wprowadzenie przez pracodawcę systemu telepracy domowej pomaga wyeliminować to zjawisko, ze względu na konieczność dostosowania dnia pracy do potrzeb telepracownika. Szczegółowy wykaz najważniejszych korzyści przedstawiono na rysunku 7. Strona23

Wybrane problemy rozwoju obszarów wiejskich w Polsce kontekst regionalny

Wybrane problemy rozwoju obszarów wiejskich w Polsce kontekst regionalny INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ-PIB Wybrane problemy rozwoju obszarów wiejskich w Polsce kontekst regionalny Barbara Chmielewska Dochody i wydatki ludności wiejskiej oraz rynek pracy

Bardziej szczegółowo

Obecnie w USA jest ok. 29 mln telepracowników, natomiast w Europie - ok. 10 milionów.

Obecnie w USA jest ok. 29 mln telepracowników, natomiast w Europie - ok. 10 milionów. Obecnie w USA jest ok. 29 mln telepracowników, natomiast w Europie ok. 10 milionów. Początki telepracy sięgają lat 70. XIX w. Jednak prawdziwy rozwój tej formy zatrudnienia miał miejsce pod koniec XX w.

Bardziej szczegółowo

Pennsylvania State University, USA

Pennsylvania State University, USA Pennsylvania State University, USA Urząd Miejski w Szczuczynie, Polska Zespół Szkół w Niećkowie, Polska Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży, Polska Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna w Ostrołęce oraz Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

Pennsylvania State University, USA

Pennsylvania State University, USA Pennsylvania State University, USA Urząd Miejski w Szczuczynie, Polska Zespół Szkół w Niećkowie, Polska Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży, Polska Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna w Ostrołęce oraz Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

2009, str.137. 1.Prawo pracy w pytaniach i odpowiedziach. M. Gersdorf, K. Rączka, LexisNexis Polska Sp.zo.o. Warszawa

2009, str.137. 1.Prawo pracy w pytaniach i odpowiedziach. M. Gersdorf, K. Rączka, LexisNexis Polska Sp.zo.o. Warszawa Podpisuję umowę. Moment podjęcia pracy jest nie tylko zakończeniem trudnej ścieżki aplikacyjnej ale także ważnym wydarzeniem w życiu każdej osoby starającej się o posadę. Zanim wejdziemy w nowe środowisko

Bardziej szczegółowo

TELEPRACA. Opracowała Katarzyna Rocka. Na podstawie:

TELEPRACA. Opracowała Katarzyna Rocka. Na podstawie: TELEPRACA Opracowała Katarzyna Rocka Na podstawie: Ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw Dz.U. z 2007 r. Nr 181, poz. 1288. Warszawa październik 2007

Bardziej szczegółowo

Wybrane determinanty kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich w Polsce po wejściu do UE

Wybrane determinanty kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich w Polsce po wejściu do UE Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-Państwowy Instytut Badawczy Agnieszka Wrzochalska Wybrane determinanty kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich w Polsce po wejściu do UE Ossa, 12-14

Bardziej szczegółowo

Raport Barometru Konkurencyjności Przedsiębiorstw 2014

Raport Barometru Konkurencyjności Przedsiębiorstw 2014 Raport Barometru Konkurencyjności Przedsiębiorstw 2014 Autorzy: Olaf Flak, Grzegorz Głód www.konkurencyjniprzetrwaja.pl 1. Charakterystyka próby badawczej W przeprowadzonym Barometrze Konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2010 BS/146/2010 WAKACJE UCZNIÓW WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I PRACA ZAROBKOWA

Warszawa, listopad 2010 BS/146/2010 WAKACJE UCZNIÓW WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I PRACA ZAROBKOWA Warszawa, listopad 2010 BS/146/2010 WAKACJE UCZNIÓW WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I PRACA ZAROBKOWA Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 4 lutego 2010 roku Fundacja Centrum

Bardziej szczegółowo

Brygida Beata Cupiał. Keywords: competitiveness, innovativeness, small and medium-sized enterprises, regional support policy

Brygida Beata Cupiał. Keywords: competitiveness, innovativeness, small and medium-sized enterprises, regional support policy Zarządzanie Publiczne, 2(18)/2012, s. 75-85 Kraków 2012 Published online September 10, 2012 doi: 10.4467/20843968ZP. 12.012.0536 Wsparcie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w województwie

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty analiz i strategii podmiotów gospodarczych we współczesnych czasach. Część I

Wybrane aspekty analiz i strategii podmiotów gospodarczych we współczesnych czasach. Część I Wybrane aspekty analiz i strategii podmiotów gospodarczych we współczesnych czasach Część I Szczecin 2013 Tytuł monografii naukowej: Wybrane aspekty analiz i strategii podmiotów gospodarczych we współczesnych

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE DANE STATYSTYCZNE W POLSCE I NA ŚWIECIE ZWIĄZANE Z WYKORZYSTANIEM POSTĘPOWANIA MEDIACYJNEGO W SPRAWACH GOSPODARCZYCH

PODSTAWOWE DANE STATYSTYCZNE W POLSCE I NA ŚWIECIE ZWIĄZANE Z WYKORZYSTANIEM POSTĘPOWANIA MEDIACYJNEGO W SPRAWACH GOSPODARCZYCH dr Marta Janina Skrodzka PODSTAWOWE DANE STATYSTYCZNE W POLSCE I NA ŚWIECIE ZWIĄZANE Z WYKORZYSTANIEM POSTĘPOWANIA MEDIACYJNEGO W SPRAWACH GOSPODARCZYCH Wprowadzenie Mediacja jest przedstawiana, jako alternatywna

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIE MARKET RESEARCH WORLD

STRESZCZENIE MARKET RESEARCH WORLD 2013 STRESZCZENIE MARKET RESEARCH WORLD S t r o n a 2 Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt systemowy Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG W RAMACH DZIAŁANIA 4.5

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG W RAMACH DZIAŁANIA 4.5 ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG W RAMACH DZIAŁANIA 4.5 LP Działanie Dotychczasowe brzmienie w brzmieniu zaakceptowanym przez KM 1. 4.5 W projekcie przewidziano komponent B+R - (utworzenie

Bardziej szczegółowo

Pozarolnicza działalność gospodarcza na obszarach wiejskich jako dodatkowe źródło dochodu rodzin rolniczych

Pozarolnicza działalność gospodarcza na obszarach wiejskich jako dodatkowe źródło dochodu rodzin rolniczych Piotr Bórawski Katedra Agrobiznesu i Ekonomii Środowiska Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Pozarolnicza działalność gospodarcza na obszarach wiejskich jako dodatkowe źródło dochodu rodzin rolniczych

Bardziej szczegółowo

60% MŚP w Polsce korzysta z usług IT

60% MŚP w Polsce korzysta z usług IT 60% MŚP w Polsce korzysta z usług IT Około 60% firm z sektora MŚP w Polsce korzysta z usług IT. 30% zatrudnia własnych pracowników odpowiedzialnych za informatykę. Rośnie liczba wykorzystywanych komputerów

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

WPŁYW POWIERZCHNI UŻYTKÓW ROLNYCH ORAZ WYKSZTAŁCENIA WŁAŚCICIELA NA SPOSOBY POZYSKIWANIA INFORMACJI W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH MAŁOPOLSKI

WPŁYW POWIERZCHNI UŻYTKÓW ROLNYCH ORAZ WYKSZTAŁCENIA WŁAŚCICIELA NA SPOSOBY POZYSKIWANIA INFORMACJI W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH MAŁOPOLSKI Inżynieria Rolnicza 4(102)/2008 WPŁYW POWIERZCHNI UŻYTKÓW ROLNYCH ORAZ WYKSZTAŁCENIA WŁAŚCICIELA NA SPOSOBY POZYSKIWANIA INFORMACJI W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH MAŁOPOLSKI Michał Cupiał, Anna Szeląg-Sikora

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2010 BS/70/2010

Warszawa, maj 2010 BS/70/2010 Warszawa, maj 2010 BS/70/2010 PIT-y 2009 Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 4 lutego 2010 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul. Żurawia 4a, 00-503 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE październik 2008 Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, mając na uwadze dobro

Bardziej szczegółowo

AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W IV KWARTALE 2011 R.

AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W IV KWARTALE 2011 R. AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W IV KWARTALE 2011 R. Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności

Bardziej szczegółowo

Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (12)

Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (12) oferta sprzedaży raportu KRAKÓW 2011 31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (12) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl www.sedlak.pl www.rynekpracy.pl www.wynagrodzenia.pl www.wskaznikihr.pl Raport:

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja Zawodowa Polaków Kraków 2017

Satysfakcja Zawodowa Polaków Kraków 2017 Satysfakcja Zawodowa Polaków 2016 Kraków 2017 INFORMACJE O BADANIU Badanie zrealizowano przy użyciu kwestionariusza satysfakcji z pracy platformy. Analizowano 14 kluczowych aspektów oceny firmy i posady:

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Dokumenty List od Premiera Czasy, w których żyjemy, to czasy komputerów, telefonów komórkowych, SMSów, czatów, Internetu i serwisów społecznościowych.

Bardziej szczegółowo

Cloud Computing wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarkę Polski Bohdan Wyżnikiewicz

Cloud Computing wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarkę Polski Bohdan Wyżnikiewicz Cloud Computing wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarkę Polski Bohdan Wyżnikiewicz Warszawa, 17 grudnia 2012 r. Co to jest cloud computing? Cloud computing jest modelem umożliwiającym wygodny

Bardziej szczegółowo

BADANIA OPINII PRACOWNIKÓW W PRAKTYCE ZARZĄDZANIA

BADANIA OPINII PRACOWNIKÓW W PRAKTYCE ZARZĄDZANIA BADANIA OPINII PRACOWNIKÓW W PRAKTYCE ZARZĄDZANIA 1 1. WPROWADZENIE Każdy, kto zarządza organizacją, doskonale wie, jak wiele czynników zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych wpływa na funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW Przygotowana dla Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Kontakt: Dział Analiz i Raportów Płacowych info@raportplacowy.pl www.raportplacowy.pl +48 12 350 56 00

Bardziej szczegółowo

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE TECHNIK KOMPUTEROWYCH W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH

WYKORZYSTANIE TECHNIK KOMPUTEROWYCH W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH Inżynieria Rolnicza 6(131)/2011 WYKORZYSTANIE TECHNIK KOMPUTEROWYCH W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH Sławomir Kocira, Edmund Lorencowicz Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania w Inżynierii Rolniczej, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla ZKL

Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla ZKL Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla ZKL dr Łukasz Sienkiewicz Instytut Kapitału Ludzkiego Seminarium naukowe Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla zarządzania organizacją Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Mazowszu

Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Mazowszu Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Mazowszu w świetle Raportu dr Dominik Batorski Uniwersytet Warszawski 1 Plan wystąpienia 1. Badania Porównanie województwa Mazowieckiego z innymi województwami Zróżnicowanie

Bardziej szczegółowo

Dopasowanie IT/biznes

Dopasowanie IT/biznes Dopasowanie IT/biznes Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes HARVARD BUSINESS REVIEW, 2008-11-01 Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes http://ceo.cxo.pl/artykuly/51237_2/zarzadzanie.it.a.wzrost.wartosci.html

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 123/2014 OPINIE O MINIMALNEJ GODZINOWEJ STAWCE WYNAGRODZENIA

Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 123/2014 OPINIE O MINIMALNEJ GODZINOWEJ STAWCE WYNAGRODZENIA Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 123/2014 OPINIE O MINIMALNEJ GODZINOWEJ STAWCE WYNAGRODZENIA Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DOCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH OSÓB PRACUJĄCYCH NA WŁASNY RACHUNEK W POLSCE W LATACH 2002-2007

ANALIZA DOCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH OSÓB PRACUJĄCYCH NA WŁASNY RACHUNEK W POLSCE W LATACH 2002-2007 ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU EKONOMII I ZARZĄDZANIA Agnieszka STARCZEWSKA ANALIZA DOCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH OSÓB PRACUJĄCYCH NA WŁASNY RACHUNEK W POLSCE W LATACH 2002-2007 Zarys treści: Autorka

Bardziej szczegółowo

Coraz więcej firm ma problem z niedoborem odpowiednich kandydatów do pracy

Coraz więcej firm ma problem z niedoborem odpowiednich kandydatów do pracy Coraz więcej firm ma problem z niedoborem odpowiednich kandydatów do pracy data aktualizacji: 2017.01.05 Zdecydowana większość firm planuje wykorzystać dobrą koniunkturę na rynku, rozbudować swoje struktury

Bardziej szczegółowo

GSMONLINE.PL. UKE: Polacy o rynku telekomunikacyjnym w roku

GSMONLINE.PL. UKE: Polacy o rynku telekomunikacyjnym w roku GSMONLINE.PL UKE: Polacy o rynku telekomunikacyjnym w roku 2013 2013-12-13 UKE opublikowało raporty z badań w zakresie korzystania z usług telekomunikacyjnych. Uzyskane rezultaty zawierają opinie konsumentów

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 Spis treści Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 1.1. Wprowadzenie...11 1.2. System zarządzania jakością...11 1.3. Standardy jakości w projekcie

Bardziej szczegółowo

ludności aktywnej zawodowo (pracujących i bezrobotnych) przyjęte na XIII Międzynarodowej Konferencji Statystyków Pracy w październiku 1982 r.

ludności aktywnej zawodowo (pracujących i bezrobotnych) przyjęte na XIII Międzynarodowej Konferencji Statystyków Pracy w październiku 1982 r. Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) przeprowadzonego Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności realizowane jest

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW Przygotowana dla Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Kontakt: Dział Analiz i Raportów Płacowych info@raportplacowy.pl www.raportplacowy.pl +48 12 350 56 00

Bardziej szczegółowo

Metodologia Badanie ankietowe

Metodologia Badanie ankietowe Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi BADANIE POTENCJAŁU ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Realizator badań Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, grudzień 2012 BS/173/2012 WIZERUNEK NAUCZYCIELI

Warszawa, grudzień 2012 BS/173/2012 WIZERUNEK NAUCZYCIELI Warszawa, grudzień 20 BS/17/20 WIZERUNEK NAUCZYCIELI Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 20 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul. Żurawia 4a,

Bardziej szczegółowo

Pracodawcy o elastycznych formach zatrudnienia, szansach kobiet i mężczyzn na rynku pracy i poszukiwanych kompetencjach i trendach - wyniki badań

Pracodawcy o elastycznych formach zatrudnienia, szansach kobiet i mężczyzn na rynku pracy i poszukiwanych kompetencjach i trendach - wyniki badań Pracodawcy o elastycznych formach zatrudnienia, szansach kobiet i mężczyzn na rynku pracy i poszukiwanych kompetencjach i trendach - wyniki badań Jakub Wojnarowski prezentacja na konferencję Czas na kobiety

Bardziej szczegółowo

Ochrona danych osobowych w administracji samorządowej

Ochrona danych osobowych w administracji samorządowej Ochrona danych osobowych w administracji samorządowej Raport z badania w urzędach marszałkowskich przeprowadzonego w miesiącach kwiecień-maj 2016 r. Warszawa, 13 maja 2016 roku Ochrona danych osobowych

Bardziej szczegółowo

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Proces systematycznego zbierania, analizowania publikowania wiarygodnych informacji,

Bardziej szczegółowo

Część I. Elastyczne formy zatrudnienia (zagadnienia ogólne) Rozdział I. Zatrudnienie elastyczne - uwagi ogólne

Część I. Elastyczne formy zatrudnienia (zagadnienia ogólne) Rozdział I. Zatrudnienie elastyczne - uwagi ogólne Spis treści Wykaz skrótów Przedmowa Wprowadzenie Część I. Elastyczne formy zatrudnienia (zagadnienia ogólne) Rozdział I. Zatrudnienie elastyczne - uwagi ogólne 1.2. Płaszczyzny uelastyczniania zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

ELASTYCZNE FORMY ZATRUDNIENIA

ELASTYCZNE FORMY ZATRUDNIENIA Autor: Tomasz Zawiszewski ELASTYCZNE FORMY ZATRUDNIENIA Przygotowując niniejszą publikację zapytałem kilkanaście osób z czym kojarzy im się pojęcie elastycznych form zatrudnienia? Najczęstsze odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Jeden procent dla Organizacji Pożytku Publicznego. Badanie TNS Polska. Jeden procent dla OPP

Jeden procent dla Organizacji Pożytku Publicznego. Badanie TNS Polska. Jeden procent dla OPP Jeden procent dla Organizacji Pożytku Publicznego Badanie TNS Polska Jeden procent dla OPP Wprowadzenie Na początku funkcjonowania ustawa o OPP nie ułatwiała podatnikom dokonywania odpisów 1%. Musieli

Bardziej szczegółowo

Instytut Badania Opinii HOMO HOMINI BADANIE OPINII PUBLICZNEJ PRZEPROWADZONE NA ZLECENIE BZWBK JAK POLACY KORZYSTAJĄ Z KART PŁATNICZYCH?

Instytut Badania Opinii HOMO HOMINI BADANIE OPINII PUBLICZNEJ PRZEPROWADZONE NA ZLECENIE BZWBK JAK POLACY KORZYSTAJĄ Z KART PŁATNICZYCH? BADANIE OPINII PUBLICZNEJ JAK POLACY KORZYSTAJĄ Z KART PŁATNICZYCH? CZERWIEC 2010 Instytut Badania Opinii HOMO HOMINI BADANIE OPINII PUBLICZNEJ PRZEPROWADZONE NA ZLECENIE BZWBK JAK POLACY KORZYSTAJĄ Z

Bardziej szczegółowo

Polacy o planowanej zmianie napięcia z 220V na 230V

Polacy o planowanej zmianie napięcia z 220V na 230V Polacy o planowanej zmianie napięcia z 220V na 230V Warszawa, październik 2002 r. Zdecydowana większość badanych (65%) potwierdza, że zetknęła się z informacją o tym, iż w najbliższej przyszłości zostanie

Bardziej szczegółowo

4. Analiza porównawcza potencjału Ciechanowa

4. Analiza porównawcza potencjału Ciechanowa 4. Analiza porównawcza potencjału Ciechanowa Analiza potencjału rozwojowego powinna się odnosić między innymi do porównywalnych danych z miast o zbliżonych parametrach. Dlatego też do tej części opracowania

Bardziej szczegółowo

Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy

Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy Paweł Zemła Członek Zarządu Equity Investments S.A. Wprowadzenie Strategie nastawione na

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

CZĘŚĆ I. UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Nowoczesne podejście do zarządzania organizacjami. redakcja naukowa Anna Wasiluk Książka podejmuje aktualną problematykę zarządzania organizacjami w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Warunki życia ludności Polski po akcesji do Unii Europejskiej

Warunki życia ludności Polski po akcesji do Unii Europejskiej Warunki życia ludności Polski po akcesji do Unii Europejskiej dr Marta Pachocka Katedra Administracji Publicznej Kolegium Ekonomiczno-Społeczne Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (KES SGH) Polskie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a. Redaktor naukowy Teresa Kupczyk

Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a. Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a w perspektywie roku 2020 Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Wrocław 2010 Spis treści Wprowadzenie...7 1. Szanse i zagrożenia dla rozwoju Polski

Bardziej szczegółowo

Dopasowanie IT/biznes

Dopasowanie IT/biznes Dopasowanie IT/biznes Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes HARVARD BUSINESS REVIEW, 2008-11-01 Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes http://ceo.cxo.pl/artykuly/51237_2/zarzadzanie.it.a.wzrost.wartosci.html

Bardziej szczegółowo

FreecoNet już w każdej branży

FreecoNet już w każdej branży komunikat prasowy 8 maja 2012 r. FreecoNet już w każdej branży Raport z badania opinii klientów biznesowych FreecoNet Właściciel małej firmy pracujący mobilnie w branży IT, korzystający głównie z połączeń

Bardziej szczegółowo

Marta Woźniak *, Bernard Maj ** Stan podaży szkoleń antykryzysowych w latach 2009 2010

Marta Woźniak *, Bernard Maj ** Stan podaży szkoleń antykryzysowych w latach 2009 2010 2012 nr 3 (VIII) BEZPIECZEŃSTWO TEORIA I PRAKTYKA Marta Woźniak *, Bernard Maj ** Stan podaży szkoleń antykryzysowych w latach 2009 2010 Wprowadzenie Kryzys gospodarczy, zapoczątkowany zapaścią na amerykańskim

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Sytuacja na mazowieckim rynku pracy wyróżnia się pozytywnie na tle kraju. Kobiety rzadziej uczestniczą w rynku pracy niż mężczyźni

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 72 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

RAPORT. z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

RAPORT. z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki RAPORT z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nazwa projektu: Profesjonalizacja i konkurencyjność szkolenia specjalistyczne dla instalatorów i projektantów instalacji wodociągowych

Bardziej szczegółowo

raport z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Danone i Forum Odpowiedzialnego Biznesu

raport z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Danone i Forum Odpowiedzialnego Biznesu Odpowiedzialny biznes to przede wszystkim uczciwe postępowanie raport z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Danone i Forum Odpowiedzialnego Biznesu Współcześnie coraz więcej mówi się na świecie

Bardziej szczegółowo

Saratoga HC Benchmarking Wyniki analizy Warszawa 8 Października, 2012

Saratoga HC Benchmarking Wyniki analizy Warszawa 8 Października, 2012 www.pwc.com Saratoga HC Benchmarking Wyniki analizy Warszawa 8 Października, 2012 Próba badawcza w edycji z 2012 roku Produkcja Dystrybucja Usługi Handel Energetyka FMCG Bankowość Motoryzacja Telekomunikacja

Bardziej szczegółowo

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA KATEDRA EKONOMII 1. Agroturystyka jako forma aktywizacji obszarów wiejskich na przykładzie.. 2. Działalność agroturystyczna jako dodatkowe źródło dochodu na przykładzie 3. Wykorzystanie potencjału turystycznego

Bardziej szczegółowo

Klastry i ich wpływ na gospodarkę. dr Maciej Woźniak Wydział Zarządzania AGH

Klastry i ich wpływ na gospodarkę. dr Maciej Woźniak Wydział Zarządzania AGH Klastry i ich wpływ na gospodarkę dr Maciej Woźniak Wydział Zarządzania AGH Definicja klastra Klaster jest to specyficzna forma organizacji produkcji, polegająca na koncentracji w bliskiej przestrzeni

Bardziej szczegółowo

Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami... 13

Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami... 13 Spis treści Słowo wstępne (Marek Matejun).................................................. 11 Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami.................................

Bardziej szczegółowo

Firmowe media społecznościowe dla pracowników

Firmowe media społecznościowe dla pracowników Firmowe media społecznościowe dla pracowników Raport z badania Maciej Dymalski, Szymon Góralski Wrocław, 2012 ul. Więzienna 21c/8, 50-118 Wrocław, tel. 71 343 70 15, fax: 71 343 70 13, e-mail: biuro@rrcc.pl,

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Wydatki gospodarstw domowych na leki i leczenie NR 114/2016 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Wydatki gospodarstw domowych na leki i leczenie NR 114/2016 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 114/2016 ISSN 2353-5822 Wydatki gospodarstw domowych na leki i leczenie Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie fragmentów

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE KOMPUTERÓW W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH RODZINNYCH LUBELSZCZYZNY

WYKORZYSTANIE KOMPUTERÓW W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH RODZINNYCH LUBELSZCZYZNY Inżynieria Rolnicza 7(105)/2008 WYKORZYSTANIE KOMPUTERÓW W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH RODZINNYCH LUBELSZCZYZNY Sławomir Kocira, Edmund Lorencowicz Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania w Inżynierii Rolniczej,

Bardziej szczegółowo

OFERT PRZYBYWA, ALE NIE DLA WSZYSTKICH

OFERT PRZYBYWA, ALE NIE DLA WSZYSTKICH Warszawa, 18 kwietnia 2011 r. OFERT PRZYBYWA, ALE NIE DLA WSZYSTKICH Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w I kwartale 2011 roku Przybywa ofert pracy. W I kwartale 2011 ogłoszeń w serwisie Pracuj.pl

Bardziej szczegółowo

Przemysław Majkut Gimnazjum N analiza efektów kształcenia na podstawie wyników egzaminów zewnętrznych

Przemysław Majkut Gimnazjum N analiza efektów kształcenia na podstawie wyników egzaminów zewnętrznych Przemysław Majkut Gimnazjum N analiza efektów kształcenia na podstawie wyników egzaminów zewnętrznych Opis szkoły Opisywane gimnazjum znajduje się w niewielkiej miejscowości, liczącej niewiele ponad tysiąc

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie Melania Nieć, Joanna Orłowska, Maja Wasilewska Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Województwo dolnośląskie Struktura podmiotowa przedsiębiorstw aktywnych W 2013 r. o ponad

Bardziej szczegółowo

Popularność pracy zdalnej wśród polskich przedsiębiorców

Popularność pracy zdalnej wśród polskich przedsiębiorców Popularność pracy zdalnej wśród polskich przedsiębiorców O badaniu Raport przedstawia stosunek polskich przedsiębiorców do pracy zdalnej. Można się z niego dowiedzieć m.in: ile firm na rynku polskim zatrudnia

Bardziej szczegółowo

ANALIZA REJESTROWANEJ SYTUACJI W ZAWODZIE NA RYNKU PRACY

ANALIZA REJESTROWANEJ SYTUACJI W ZAWODZIE NA RYNKU PRACY INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE SOCJOLOG KOD ZAWODU 263204 ANALIZA REJESTROWANEJ SYTUACJI W ZAWODZIE NA RYNKU PRACY Socjolog to jeden z 2360 zawodów ujętych w obowiązującej od 1 lipca 2010 r. klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Polska gospodarka to mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MMSP).

Polska gospodarka to mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MMSP). Polska gospodarka to mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MMSP). 2 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią 99,8% ogółu przedsiębiorstw w Polsce (GUS). Sektor MMSP to około 1.8 mln podmiotów,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, sierpień 2012 BS/107/2012 POSTAWY WOBEC PALENIA PAPIEROSÓW

Warszawa, sierpień 2012 BS/107/2012 POSTAWY WOBEC PALENIA PAPIEROSÓW Warszawa, sierpień 2012 BS/107/2012 POSTAWY WOBEC PALENIA PAPIEROSÓW Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNY LUDZKI KAPITAŁ. INTELEKTUALNY= kapitał ludzki, strukturalny (organizacyjny) i relacyjny PRACOWNICY STANOWIĄ KAPITAŁ FIRMY

SPOŁECZNY LUDZKI KAPITAŁ. INTELEKTUALNY= kapitał ludzki, strukturalny (organizacyjny) i relacyjny PRACOWNICY STANOWIĄ KAPITAŁ FIRMY 1 PRACOWNICY STANOWIĄ KAPITAŁ FIRMY Istotna zmiana od pracownika taylorowskiego, którego rola polegała na wykonywaniu poleceń, bez konieczności rozumienia ich znaczenia do pracownika kreatywnego, otwartego

Bardziej szczegółowo

Badanie potrzeb lokalnych przedsiębiorców - raport z badania

Badanie potrzeb lokalnych przedsiębiorców - raport z badania Badanie potrzeb lokalnych przedsiębiorców - raport z badania 01.02.2016 Opracowanie: mgr Angelika Bielak mgr inż. Bartłomiej Kozak Biuro Analiz i Badania Rynku Pracy PWSZ w Nysie 1 Wstęp Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

kwartał KWARTALNA INFORMACJA O SYTUACJI OSÓB MŁODYCH PLANU GWARANCJI DLA MŁODZIEŻY II KWARTAŁ 2016 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

kwartał KWARTALNA INFORMACJA O SYTUACJI OSÓB MŁODYCH PLANU GWARANCJI DLA MŁODZIEŻY II KWARTAŁ 2016 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku II kwartał 2016 KWARTALNA INFORMACJA O SYTUACJI OSÓB MŁODYCH NA PODLASKIM RYNKU PRACY W KONTEKŚCIE REALIZACJI PLANU GWARANCJI DLA MŁODZIEŻY II KWARTAŁ 2016 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku 2016

Bardziej szczegółowo

Kierownik Katedry Prof. dr hab. Krystyna Krzyżanowska

Kierownik Katedry Prof. dr hab. Krystyna Krzyżanowska Kierownik Katedry Prof. dr hab. Krystyna Krzyżanowska 2016 Zakład Komunikowania Społecznego i Doradztwa Zakład Turystyki i Rozwoju Wsi Zakład Organizacji i Ekonomiki Edukacji Kierownik: Dr inż. Ewa Jaska

Bardziej szczegółowo

STOSOWANIE ELASTYCZNYCH FORM ZATRUDNIENIA PRZEZ FIRMY MŚP - ZALETY I WADY

STOSOWANIE ELASTYCZNYCH FORM ZATRUDNIENIA PRZEZ FIRMY MŚP - ZALETY I WADY KONFERENCJA GOSPODARCZA Nowe wyzwania dla MŚP w obliczu kryzysu gospodarczego STOSOWANIE ELASTYCZNYCH FORM ZATRUDNIENIA PRZEZ FIRMY MŚP - ZALETY I WADY Irena Nowak Wałbrzych, 15 grudnia 2011 roku Konferencja

Bardziej szczegółowo

Branża opiekuńcza szansą dla osób wyniki badań

Branża opiekuńcza szansą dla osób wyniki badań Branża opiekuńcza szansą dla osób 50+ - wyniki badań Krzysztof Jakubowski Interkadra Sp. z o.o. Członek Zarządu Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia Przewodniczący Sekcji Agencji Opieki Warszawa, 13 października

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2012 BS/75/2012

Warszawa, maj 2012 BS/75/2012 Warszawa, maj 2012 BS/75/2012 PIT-Y 2011 Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul. Żurawia 4a, 00-503

Bardziej szczegółowo

31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl

31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl Oczekiwania wobec pracodawcy Oferta sprzedaży raportu 31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl www.sedlak.pl www.rynekpracy.pl www.wynagrodzenia.pl www.wskaznikihr.pl

Bardziej szczegółowo

Spis tabel, rysunków i wykresów

Spis tabel, rysunków i wykresów Spis tabel, rysunków i wykresów Tabele Tabela B1.2-1. Wartość towarów i usług zamawianych przez Internet w ciągu ostatnich 3 miesięcy według wykształcenia osób... 47 Tabela B1.4-1 Portale internetowe z

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań

Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań Informacja o badaniu Pomimo trudnej sytuacji na rynku pracy, zarówno polskie jak i międzynarodowe przedsiębiorstwa coraz częściej dostrzegają

Bardziej szczegółowo

Agroturystyka jako sposób aktywizacji lokalnej społeczności. Anna Bakierska Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie

Agroturystyka jako sposób aktywizacji lokalnej społeczności. Anna Bakierska Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Agroturystyka jako sposób aktywizacji lokalnej społeczności Anna Bakierska Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie 1 Rozwój agroturystyki wymaga zgodności z: warunkami przyrodniczymi: ochrona krajobrazu, uwzględnienie

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU

URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, marzec 2013 r. Kontakt: e-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok

Bardziej szczegółowo

Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020

Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020 Konferencja Wiejska Polska 25 26 maja 2013 r. Konin/Licheń Krajowe podstawy strategiczne polityki

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkoleń Kierunek przedsiębiorczość oraz Pozyskiwanie źródeł finansowania dla uczestników projektu

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkoleń Kierunek przedsiębiorczość oraz Pozyskiwanie źródeł finansowania dla uczestników projektu . Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkoleń Kierunek przedsiębiorczość oraz Pozyskiwanie źródeł finansowania dla uczestników projektu Data dodania: 28.02.2014 / Autor: Mateusz Kania Kategoria: Zapytania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z ankietyzacji przygotowania zawodowego absolwentów na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

Sprawozdanie z ankietyzacji przygotowania zawodowego absolwentów na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Sprawozdanie z ankietyzacji przygotowania zawodowego absolwentów na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Ankiety po 6 miesiącach rok ukończenia 2012/2013 i 2013/2014 Płeć GiK GP Płeć Ilość Procent

Bardziej szczegółowo

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych w opiniach przedstawicieli zakładów pracy

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych w opiniach przedstawicieli zakładów pracy Zatrudnianie osób niepełnosprawnych w opiniach przedstawicieli zakładów pracy dr Paweł Rydzewski Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie 1 Cele badania Określenie cech jakimi charakteryzują

Bardziej szczegółowo

element kształcenia wysoko lub bardzo wysoko. W przypadku Wydziału Nauk Ekonomicznych ocena ta była nieco niższa. Podobnie niżej od średniej oceniono

element kształcenia wysoko lub bardzo wysoko. W przypadku Wydziału Nauk Ekonomicznych ocena ta była nieco niższa. Podobnie niżej od średniej oceniono Raport z analizy wyników badania losów zawodowych absolwentów Wydziału Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie rocznika 2012/2013 w 6 miesięcy po ukończeniu studiów Przedmiotem analizy są wyniki badania losów

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ LGD NASZE ROZTOCZE

KRYTERIA WYBORU OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ LGD NASZE ROZTOCZE KRYTERIA WYBORU OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ NASZE ROZTOCZE Czy projekt przyczyni się do osiągnięcia celów ogólnych i szczegółowych LSR? Cel ogólny Cel szczegółowy

Bardziej szczegółowo

Badania satysfakcji pracowników. www.biostat.com.pl

Badania satysfakcji pracowników. www.biostat.com.pl to powszechnie stosowane narzędzie pozwalające na ocenę poziomu zadowolenia oraz poznanie opinii pracowników w zakresie wybranych obszarów działalności firmy. Za pomocą skal pomiarowych badanie daje możliwość

Bardziej szczegółowo

W spisie ludności 2002 ustalano główne i dodatkowe źródło utrzymania dla poszczególnych osób oraz

W spisie ludności 2002 ustalano główne i dodatkowe źródło utrzymania dla poszczególnych osób oraz Źródło: www.stat.gov.pl (GUS) Rozdział V. CHARAKTERYSTYKA EKONOMICZNA LUDNOŚ CI 16. Źródła utrzymania W spisie ludności 2002 ustalano główne i dodatkowe źródło utrzymania dla poszczególnych osób oraz odrębnie

Bardziej szczegółowo

SUBIEKTYWNEJ JAKOŚCI ŻYCIA TOM II SZCZEGÓŁOWE WYNIKI BADAŃ WEDŁUG DZIEDZIN

SUBIEKTYWNEJ JAKOŚCI ŻYCIA TOM II SZCZEGÓŁOWE WYNIKI BADAŃ WEDŁUG DZIEDZIN RAPORT Z BADAŃ SUBIEKTYWNEJ JAKOŚCI ŻYCIA TOM II SZCZEGÓŁOWE WYNIKI BADAŃ WEDŁUG DZIEDZIN Lider projektu: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Partner projektu: Uniwersytet Techniczny w Dreźnie Projekt:

Bardziej szczegółowo

Model referencyjny doboru narzędzi Open Source dla zarządzania wymaganiami

Model referencyjny doboru narzędzi Open Source dla zarządzania wymaganiami Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii Katedra Zastosowań Informatyki w Zarządzaniu Zakład Zarządzania Technologiami Informatycznymi Model referencyjny Open Source dla dr hab. inż. Cezary

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT na opracowanie ekspertyzy doradczej w obrębie metodyki opracowania danych i analiz komparatywnych

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT na opracowanie ekspertyzy doradczej w obrębie metodyki opracowania danych i analiz komparatywnych Zamawiający: Wyższa Szkoła Zarządzania w Rzeszowie ul. Mickiewicza 1 35-064 Rzeszów Tel. 17 85 26 155 Zapytanie ofertowe nr 1/RPOWP/WSZ/2015 Rzeszów, ROZWOJU 17.02.2015 REGIONALNEGO r. Wyższa Szkoła Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: PBS DGA Spółka z o.o. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament

Bardziej szczegółowo