ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNO - SPOŁECZNEJ W OSTROŁĘCE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNO - SPOŁECZNEJ W OSTROŁĘCE"

Transkrypt

1 ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNO - SPOŁECZNEJ W OSTROŁĘCE 3/2014(14) OSTROŁĘKA 2014

2 RADA PROGRAMOWA Prof. zw. dr hab. dr H.C. Antoni Mickiewicz - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, dr hab. Andrzej Borowicz prof. UŁ - Uniwersytet Łódzki, prof. James W. Dunn - Pensylwania State University USA, dr hab. Bogusław Kaczmarek prof. UŁ - Uniwersytet Łódzki, dr hab. Paweł Mickiewicz prof. SWSPIZ Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, dr hab. Wojciech Popławski prof. WSB Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, prof. Enrique Viaña Remis - University of Castilla-La Mancha Hiszpania, dr hab. Wojciech Wiszniewski prof. PW - Politechnika Warszawska, dr Kazimierz K. Parszewski prof. WSES - Wyższa Szkoła Ekonomiczno - Społeczna w Ostrołęce, dr Piotr Bórawski - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, dr Agnieszka Brelik Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, dr hab. Mariola Grzybowska Brzezińska prof. WSES - Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie, Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna w Ostrołęce, dr Manfred Müller - Siegmundsburger Haus Werraquelle GmbH Niemcy, dr Radosław Szulc - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, dr Volodymyr Ternovsky - Tavriya State Agrotechnological University Ukraina, dr hab. Elżbieta Jadwiga Szymańska - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, dr Agnieszka Sapa Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu KOMITET REDAKCYJNY dr inż. Ireneusz Żuchowski (redaktor naczelny), mgr Kazimierz Krzysztof Bloch (sekretarz), dr Agnieszka Sompolska-Rzechula (redaktor statystyczny), mgr Alina Brulińska (redaktor językowy), Jeffrey Taylor (redaktor językowy język angielski), dr hab. Bogusław Kaczmarek prof. UŁ (redaktor tematyczny), dr hab. Andrzej Borowicz prof. UŁ (redaktor tematyczny), mgr Aleksandra Nowak (redaktor tematyczny)

3 WYDAWCA/PUBLISHER WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNO SPOŁECZNA W OSTROŁĘCE HIGH ECONOMIC SOCJAL SCHOOL IN OSTROŁĘKA Ostrołęka, ul. Kołobrzeska 15, tel./fax Punkty Informacji Europejskiej w Ostrołęce Europe Direct Publikacja wydana ze wsparciem finansowym Komisji Europejskiej w ramach projektu Europe Direct Copyright by Wyższa Szkoła Ekonomiczno Społeczna w Ostrołęce Ostrołęka 2014 ISSN Zeszyty Naukowe nr 3/2014(14) Od 2014 r. (od nr 1/2014(12)) Zeszyty Naukowe Wyższa Szkoła Ekonomiczno- Społeczna w Ostrołęce zmieniają nazwę na Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce, są wydawane online i są kontynuacją poprzednich Zeszytów wydawanych pod numerem ISSN Częstotliwość ukazywania Zeszytów Naukowych Wyższej Szkoły Ekonomiczno- Społecznej w Ostrołęce kwartalna

4 Spis treści str. DZIAŁ 1. POLSKA OBYWATELSKA I SAMORZĄDOWA 8 1. SZAMROWSKI PIOTR, PAWLEWICZ ADAM 9 PRAKTYCZNE ASPEKTY STOSOWANIA TELEPRACY W SEKTORZE MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO 2. BEATA BĘDZIK 28 FORMALNY I NIEFORMALNY OBRAZ KAPITAŁU SPOŁECZNEGO NA OBSZARACH WIEJSKICH W POLSCE W ŚWIETLE DOSTĘPNYCH WYNIKÓW BADAŃ DZIAŁ 2. POLSKA WIEDZY I INNOWACYJNOŚCI PAWEŁ MATUSZCZYK 46 SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA 4. KATARZYNA DOROTA KOPEĆ 61 THE POTENTIAL OF CROWDFUNDING INITIATIVES IN THE CREATIVE SECTOR 5. BARTOSZ MICKIEWICZ 71 TENDENCJE ZMIAN W POZIOMIE ZUŻYCIA ŚRODKÓW DO PRODUKCJI ROLNICZEJ 6. AGNIESZKA BRELIK 88 ZNACZENIE ROZWOJU USŁUG AGROTURYSTYCZNYCH NA POMORZU ZACHODNIM DZIAŁ 3. POLSKA-UNIA EUROPEJSKA-SĄSIEDZTWO PIOTR BÓRAWSKI, ARKADIUSZ KRAWCZYK 99 AKTYWNOŚĆ WŁAŚCICIELI GOSPODARSTW ROLNYCH W ZAKRESIE POZYSKIWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ

5 RECENZJE, KOMUNIKATY I DONIESIENIA NAUKOWE KAMIL TOMKIEWICZ, GABRIELA MAJCHROWSKA 112 THE OXFORD HANDBOOK OF CRITICAL MANAGEMENT STUDIES - RECENZJA

6 Contens p. CHAPTER 1. CITIZEN SHIP AND LOCAL GOVERNMENT IN POLAND 8 1. SZAMROWSKI PIOTR, PAWLEWICZ ADAM 9 PRACTICAL ASPECTS OF TELEWORK USE IN THE SMALL BUSINESS SECTOR OF THE WARMIA AND MAZURY REGION 2. BEATA BĘDZIK 28 THE FORMAL AND INFORMAL SOCIAL CAPITAL ON RURAL AREAS IN POLAND ON BASIS OF AVAILABLE SURVEYS CHAPTER 2. KNOWLEDGE AND INNOVATION IN POLAND PAWEŁ MATUSZCZYK 46 SYSTEMS COMPUTER MANAGEMENTS 4. KATARZYNA DOROTA KOPEĆ 61 POTENCJAŁ FINANSOWANIA SPOŁECZNOŚCIOWEGO W SEKTORZE KREATYWNYM 5. BARTOSZ MICKIEWICZ 71 TENDENCIES OF CHANGES IN LEVEL OF USE OF AGRICULTURAL PRODUCTION MENAS 6. AGNIESZKA BRELIK 88 IMPORTANCE OFAGRITOURISM SERVICES DEVELOPMENT IN WEST POMERANIA REGION CHAPTER 3. POLAND-THE EUROPEAN UNION -NEIGHBOURHOOD PIOTR BÓRAWSKI, ARKADIUSZ KRAWCZYK 99 HE ACTIVITY OF FARM OWNERS IN ACQUISITION OF FUNDS DERIVED FROM EUROPEAN UNION

7 REVIEWS, ANNOUNCEMENTS AND RESEARCH REPORTS KAMIL TOMKIEWICZ, GABRIELA MAJCHROWSKA 112 THE OXFORD HANDBOOK OF CRITICAL MANAGEMENT STUDIES - REVIEW

8 DZIAŁ I POLSKA OBYWATELSKA I SAMORZĄDOWA CHAPTER I CITIZEN SHIP AND LOCAL GOVERNMENT IN POLAND

9 ZESZYTY NAUKOWE WSES w Ostrołęce 3/2014(14), 9-27 dr Piotr Szamrowski Katedra Organizacji i Zarządzania, WNE Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie dr Adam Pawlewicz Katedra Agrobiznesu i Ekonomii Środowiska, WKŚiR Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie PRAKTYCZNE ASPEKTY STOSOWANIA TELEPRACY W SEKTORZE MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Wprowadzenie Idea telepracy narodziła się w Stanach Zjednoczonych już w latach 70. XX wieku w czasie wielkiego kryzysu paliwowego, którym zostały wówczas objęte kraje arabskie. Za prekursora uznano amerykańskiego fizyka Jacka M. Nilles a, który zaproponował rozwiązanie polegające na ograniczeniu zużycia paliwa, poprzez umożliwienie pracownikom wykonywania obowiązków w domu za pośrednictwem nowoczesnych środków telekomunikacyjnych. Początkowo propozycja uznawana była za niemożliwą do realizacji, a jej rozkwit znalazł miejsce dopiero po wdrożeniu mobilnych sposobów komunikowania się, głównie z wykorzystaniem internetu 1. Powszechny dostęp do internetu oznacza, że miejsce pracy staje się kwestią mniej istotną, a coraz większą rolę przypisuje się jakości pracy. Obecnie nie istnieje jednoznaczna definicja tego pojęcia. Związane jest to z jego ciągłą ewolucją, która współzależna jest ze zmianą otaczającej nas rzeczywistości oraz postępującą globalizacją. Według definicji zaproponowanej przez Komisję Europejską, telepraca jest to metoda organizowania i wykonywania pracy, w której pracownik pracuje poza miejscem pracy pracodawcy przez znaczną część swojego czasu pracy, dostarczając do pracodawcy rezultaty pracy przy wykorzystaniu technologii informacyjnych oraz technologii przekazywania danych, zwłaszcza Internetu 2. W polskim kodeksie pracy, termin ten pojawił się 1 J.M. Nilles, Telepraca, strategie kierowania wirtualną załogą. Wydawnictwo Naukowo Techniczne, Warszawa, 2003, s K. Romańska, Elastyczne formy zatrudnienia. Telepraca. Laboratorium elastycznych form zatrudnienia materiały edukacyjno szkoleniowe, raca.pdf, Warszawa: 29. Strona9

10 w październiku 2007 roku uznając telepracę jako formę zatrudnienia, z tym że wykonywaną poza tradycyjnym miejscem pracy. Pojęcie zawarte w bardzo obszernym artykule 67 zostało zdefiniowane następująco: Praca może być wykonywana regularnie poza zakładem pracy, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Ustawa ta wprowadziła do polskiego systemu prawnego normy prawne dotyczące podstaw wykonywania pracy w formie pracy na odległość. Pomimo braku jednolitej definicji omawianego terminu można wskazać na jego pewne elementy wspólne. Po pierwsze telepraca wykonywana jest poza tradycyjnym miejscem pracy oraz cechuje ją elastyczny charakter czasu pracy. A po drugie oznacza wykorzystywanie technologii teleinformatycznych przy świadczeniu pracy i dotyczy przede wszystkim zawodów związanych z informacją 3. Telepracę w ujęciu klasycznym dzielimy na 4 : telepraca mobilna (nomadic teleworking) najczęściej wykorzystywana wśród pracowników działu sprzedaży. Stosowanie tego modelu jest też regułą dla oddelegowanych do siedziby klienta pracowników firm outsourcingowych (np. biur rachunkowych). Ta forma telepracy oznacza, że większą część czasu pracy pracownicy spędzają poza siedzibą firmy, a kontakt z nią jest utrzymywany poprzez sieć internetową bądź telefoniczną; telepraca doraźna (ad hoc teleworking) oznacza, że pracownik część prac może wykonywać w domu. Tworzy ją największa grupa pracowników definiowana granicznie wyłącznie zasadami organizacyjnymi i wewnętrznymi uregulowaniami w organizacji. Prace osób zabierających część prac do domu zaczynają spełniać ten charakter w momencie, w którym otrzymują oni za nią dodatkowe wynagrodzenie; telepraca domowa (home based teleworking) to praca wykonywana w domu z wykorzystaniem przede wszystkim łączy internetowych. Ma charakter stały jeśli co najmniej 90% obowiązków pracownik wykonuje w domu. Praca ma charakter zadaniowy i stanowi egzemplifikację modelu biznesu, w którym płaci się pracownikowi za efekty pracy, a nie za jego dyspozycyjność. W związku z tym w tej formule pracy zdalnej mogą być realizowane tylko te czynności, które nie wymagają bezpośredniego kontaktu pracownika z pracodawcą bądź pozostałymi członkami załogi pracowniczej. Zasadniczą rolę odgrywa więc zadaniowy charakter pracy; 3 M. Gersdorf, Zatrudnianie pracowników w formie telepracy (w:) Praca i zabezpieczenie społeczne, z. 5: 2008, s F. Pędziwiatr, Telepraca i jej implikacje (w:) Zarządzanie zasobami ludzkimi, z. 5, 2008, s Strona10

11 telepraca naprzemienna (homebased teleworking) pracownicy wykonują większość pracy poza siedzibą pracodawcy, najczęściej w domu, np. pracują cztery dni w domu, a jeden w biurze. Poczta elektroniczna zapewnia im łączność z pracodawcą i pozostałym zespołem; telewioski, telecentra, e-centra pracy (telecottages) są to ośrodki wyposażone w urządzenia umożliwiające realizowanie zadań za pośrednictwem narzędzi teleinformatycznych. Pełnią jednocześnie funkcje wirtualnych biur, umożliwiających prace osobom, które nie mają możliwości technicznych lub też nie chcą wykonywać powierzonej im pracy w domu, natomiast dojazd do siedziby macierzystego przedsiębiorstwa jest dla nich zbyt kłopotliwy, czasochłonny i kosztowny. Czynności realizowane w systemie home based teleworking muszą spełniać określone kryteria 5 : rodzaj wykonywanej pracy praca wykonywana poza siedzibą firmy nie wymaga od zatrudnionego bezpośredniego kontaktowania się z pozostałymi pracownikami, by mogła być zrealizowana; styl kierowania kierownicy mogą kontrolować pracowników na podstawie konkretnych wyników, nie zaś poprzez szczegółowe monitorowanie poszczególnych działań; wymierność postępy pracowników mogą być w łatwy i przejrzysty sposób mierzone, według powszechnie znanych, uzgodnionych wcześniej standardów oceny produktywności pracowników;. wyposażenie pracownicy muszą dysponować odpowiednim sprzętem, niezbędnym do wykonania powierzonych im zadań oraz przesyłania efektów swojej pracy. Kluczowy, zadaniowy charakter pracy powoduje to, iż nie wszystkie czynności mogą być realizowane w formule telepracy. Ten wymóg spełniają m.in.: projektant graficzny, tłumacz tekstów, programista komputerowy, projektant architektoniczny, badacz marketingowy, doradca, ekspert ds. ekonomicznych lub prawnych, księgowy, handlowiec. Można stwierdzić, iż telepraca ogranicza zakres zawodów i stanowisk pracy do tych, dla których podstawowym przedmiotem pracy jest informacja. Wymaga zatem nie tylko wysokiego poziomu instrumentalizacji, opartej na najnowszych technologiach teleinformatycznych, ale także odpowiednich informatycznych kwalifikacji wykonawców. 5 P. Wróbel, Problemy zarządzania telepracownikami (w:) Sukces organizacji. Uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne, z. 2, 2007, s Strona11

12 Dotychczas przeprowadzone badania zwłaszcza w krajach gdzie telepraca stosowana jest na dużą skalę (np. w Finlandii liczba domowych telepracowników w roku 2005 wyniosła prawie 17% ogółu zatrudnionych 6 ) pokazały iż pociąga ona za sobą istotne korzyści w sferze ekonomicznej pod warunkiem, że nakłady na wyposażenie telepracowników w niezbędne technologie teleinformatyczne zostaną zrekompensowane przez wyższą efektywność pracy oraz eliminację kosztów związanych z utrzymaniem standardowych miejsc pracy. Można tu wskazać takie zalety jak: obniżenie kosztów utrzymania biura i wynajmu powierzchni biurowej, brak kosztów nadgodzin, proefektywnościowe systemy wynagradzania, zwiększenie produktywności pracowników (brak spóźnień, absencji chorobowej), większa konkurencyjność firmy (np. całodobowa obsługa klienta), możliwość zatrudnienia pracowników z różnych regionów, a nawet innych krajów, gdzie koszt ich pracy jest niższy, bez konieczności pokrycia ich kosztów utrzymania oraz ewentualnych kosztów dojazdu, liczy się bowiem efekt pracy przesłany drogą elektroniczną. Także osoba świadcząca pracę w tej formie, może uzyskać wiele korzyści, które związane są przede wszystkim z wykonywaniem pracy w domu i ustalaniem czasu pracy dogodnego dla siebie, brakiem konieczności dojazdu do siedziby firmy (oszczędność czasu i pieniędzy, udogodnienie dla matek i osób niepełnosprawnych), zredukowaniem stresu związanego z firmowym środowiskiem pracy i współpracownikami, czy możliwością wykonywania pracy dla firmy z innego rejonu kraju a nawet państwa. Do najistotniejszych wad stosowania tej formy świadczenia pracy zaliczyć możemy: brak kontroli nad pracownikiem, utrudniony przepływ informacji, bezpieczeństwo i poufność danych przekaz informacji drogą elektroniczną wiąże się z zagrożeniem utraty informacji bądź przejęcia ich poprzez nieupoważnione do tego podmioty, wysokie koszty początkowe wdrożenie telepracy wiąże się z zapewnieniem telepracownikom odpowiednio wyposażonego stanowiska pracy, co wymaga podniesienia kosztów związanych z zakupem dodatkowego oprzyrządowania, zapewnieniem dobrego łącza telekomunikacyjnego, kwestie ekonomiczne przedsiębiorcy spotykają się z trudnościami związanymi z oszacowaniem rzeczywistych kosztów związanych z wdrożeniem telepracy w przedsiębiorstwie, a także określeniem skali oszczędności, które będą widoczne po zastosowaniu tego systemu 7. Należy jednak pamiętać, że podaż pracy na lokalnym rynku związana jest przede wszystkim ze specyfiką lokalnej gospodarki. To właśnie 6 K. Gareis, N. Kordey, The Spread of Telework in 2005 (w:) The Key Action II Annual Conference, 2006, s Ł. Pisarczyk, Różne formy zatrudnienia, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa, 2003, s. 76 Strona12

13 jej struktura w znacznym stopniu warunkuje, czy i na jakie kwalifikacje jest zapotrzebowanie 8. Cel i metoda badań W niniejszym artykule główną uwagę skupiono na analizie wyników badań dotyczących telepracy biorąc pod uwagę możliwości jakie stwarza ta forma świadczenia pracy dla przedsiębiorstw oraz zalet jej stosowania w opinii pracowników. Badania przeprowadzono w pierwszym kwartale 2013 roku i obejmowały one 21 przedsiębiorstw sektora MSP z różnych branż mających siedzibę w województwie warmińsko-mazurskim, głównie w mieście Olsztynie i Elblągu. Wszystkie badane przedsiębiorstwa korzystały z telepracy jako jednej z wielu wykorzystywanych w przedsiębiorstwie form świadczenia usług pracy. W badaniach zastosowano kryterium doboru celowego, w wyniku którego wyodrębniono przedsiębiorstwa sektora MSP wykorzystujące telepracę, jednakże główna uwaga skupiona została tylko i wyłącznie na tych podmiotach, które stosowały telepracę domową (home based teleworking). Pomiary dokonano w pierwszym kwartale 2013 roku wykorzystując metodę ankiety z wykorzystaniem standaryzowanego kwestionariusza. Badania miały na celu ustalenie zakresu i korzyści ze stosowania tej formy świadczenia pracy w oczach pracodawcy. Ponadto badaniami objęto zatrudnionych, wykonujących prace w charakterze telepracy domowej (szczególna uwaga została skupiona na tych, dla których ta forma nie była pierwszą w ich karierze zawodowej) oraz pozostałe osoby zatrudnione w analizowanych podmiotach gospodarczych. Badania pracowników miały na celu uzyskanie odpowiedzi jak zatrudnienie w tej formie wpłynęło na ich życie zawodowe. Spośród wybranych do badań przedsiębiorstw chęć współpracy wyraziło 21 podmiotów skupionych wokół branż przedstawionych w poniższej tabeli. Tabela 1. Struktura branżowa badanych przedsiębiorstw Table 1. Branch structure of surveyed enterprises Branża przedsiębiorstw/ enterprises sector N=21 Działalność wydawnicza; poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji/ Publishing; printing and reproduction of recorded media 6 Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych/ Financial service activities, except insurance and pension funding 3 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości/ Activities related to real estate 3 8 P. Raźniewski, A. Pawlewicz, Ocena lokalnych zasobów pracy na przykładzie powiatu nidzickiego. Polityka Społeczna, (3), 2006, s. 11. Strona13

14 Działalność w zakresie architektury i inżynierii, badania i analizy techniczne/ Activities in the field of architecture and engineering, technical testing and analysis Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej/administrative, office support and other business support activities Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych/ Travel agency, tour operator Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją/ Activities Arts, entertainment and recreation Źródło: opracowanie własne Source: own elaborations based on survey W oparciu o przedstawione w tabeli 1 dane można stwierdzić, że w badaniach główną uwagę skupiono na przedsiębiorstwach z branż, dla których kluczowe znaczenie ma informacja oraz wysoki poziom instrumentalizacji, oparty na nowoczesnych technologiach teleinformatycznych. Istotną rolę w tych branżach odgrywają również wysokie kwalifikacje zawodowe pracowników. Badaniami objęto więc te branże, które zgodnie z literaturą przedmiotu są predysponowane do stosowania telepracy domowej. W badanych przedsiębiorstwach zdecydowana większość zatrudnionych osób wykorzystuje w pracy komputer i związane z nim łączę internetowe, najczęściej stałe (85% pracowników we wszystkich zbadanych podmiotach traktuje komputer jako podstawowe narzędzie pracy). Ponadto 7 podmiotów posiada wewnętrzną sieć informatyczną intranet. Co istotne, w niemal połowie podmiotów końcowy produkt może być przekazany klientowi z wykorzystaniem Internetu. Czynniki te sprawiają, że w przeważającej większości badanych przedsiębiorstwach istnieją sprzyjające warunki do stosowania telepracy. Wśród badanych firm przeważały te, które obecne są na rynku od ponad 10 lat stanowiły one 57% badanej próby. Podmioty działające powyżej 5, a mniej niż 10 lat stanowiły 29% próby. Pozostałe to przedsiębiorstwa funkcjonujące krócej niż 5 lat. Wyniki badań W pierwszej kolejności badania miały na celu określenie skali stosowania telepracy domowej, czyli takiej w której co najmniej 90% obowiązków pracownik wykonuje w domu. Uzyskane rezultaty wyraźnie wskazują na niewielką skalę tego zjawiska, gdyż w zdecydowanej większości przypadków w systemie tym pracowało mniej niż 3 pracowników w łącznej liczbie zatrudnionych. Było takich wskazań aż Strona14

15 71%. Niecałe 20% pracodawców wskazało, że zatrudnia od 4 do 6 telepracowników. Z kolei ponad 9% firm korzystało z usług co najmniej 7 pracowników tej formy. Analizując wielkość zatrudnienia w badanych przedsiębiorstwach, należy stwierdzić że w żadnym z nich nie przekraczało 45 osób. Natomiast liczba telepracowników w przedsiębiorstwie w najlepszym przypadku nieznacznie przekraczała 22% ogółu zatrudnionych. Sytuacja taka dotyczyła przedsiębiorstw branży wydawniczej, gdzie w dwóch firmach zatrudniano więcej niż 7 telepracowników, a w łącznej liczbie zatrudnionych stanowili oni odpowiednio 22 i 20%. Szczegółowe dane dotyczące procentowej liczby telepracowników w ogólnej liczbie zatrudnionych przedstawiono na rysunku 1. Zgodnie z uzyskanymi rezultatami w przypadku 8 przedsiębiorstw liczba telepracowników do ogółu zatrudnionych wahała się w przedziale od 5 do 10%, a w 6 przedsiębiorstwach w przedziale od 10 do 15% (rys. 1). Rysunek 1. Odsetek telepracowników w ogólnej liczbie zatrudnionych (na osi X liczba przedsiębiorstw) Strona15

16 Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych Figure 1. Percentage of teleworkers in the total number of employees Source: own elaborations based on survey Jak już wspomniano wcześniej najwyższe wartości dotyczyły dwóch przedsiębiorstw z branży wydawniczej, którą ponadto charakteryzowało duże zróżnicowanie. Liczba telepracowników w ogólnej liczbie zatrudnionych mieściła się w tej branży w przedziale od 8 do 22%. W pozostałych przypadkach zróżnicowanie branżowe nie było duże i mieściło się maksymalnie w trzech punktach procentowych. Przykładowo dla branży związanej z obsługą rynku nieruchomości liczba telepracowników w łącznej liczbie zatrudnionych mieściła się w przedziale od 6 do 9%. Uzyskane rezultaty świadczą więc o niewielkiej skali telepracy domowej, choć wnioskować należy ostrożnie ze względu na wielkość próby badawczej. Należy jednak pamiętać, że badaniami objęte branże predysponowane do korzystania z home based teleworking, gdyż kluczowe znaczenie ma dla nich informacja oraz wysoki poziom instrumentalizacji oparty na nowoczesnych technologiach teleinformatycznych, oznaczający często, że produkt końcowy dociera do finalnego odbiorcy z wykorzystaniem Internetu. Ponadto dużą rolę odgrywają w nich wysokie kwalifikacje zawodowe pracowników. Można więc wnioskować, iż w branżach, które nie spełniają tych warunków, zakres korzystania z telepracowników będzie wyraźnie niższy. W zdecydowanej większości badanych przedsiębiorstw (49%) zatrudniano telepracowników w formie umowy o pracę na czas nieokreślony. Popularną formą zatrudnienia była również umowa zlecenie (24%) oraz w nieco mniejszym stopniu umowa o dzieło (17%). Najrzadziej, co może nieco dziwić, korzystano z samozatrudnienia (8%) oraz umowy o pracę na czas określony (2%) (rys. 2). Uzyskane rezultaty z punktu widzenia pracownika, należy oceniać pozytywnie. Umowa o pracę na czas nieokreślony wydaje się zatem najbezpieczniejszą formą zatrudnienia dla pracownika. Strona16

17 Rysunek 2. Forma zatrudnienia home based teleworkers Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych Figure 2. The form of employement of home based teleworkers Source: Own elaborations based on survey Kolejną kwestią poruszaną w trakcie badań był okres w jakim pracownicy świadczą pracę w formie telepracy domowej. Uzyskane rezultaty wskazują, że w badanych przedsiębiorstwach, w których wykorzystywano telepracę domową, nie jest to zjawisko nowe. Najczęściej wskazywano, że tę formę świadczenia pracy przedsiębiorcy wykorzystują od 3 do 5 lat (42%). Na kolejnym miejscu znalazł się przedział od roku do trzech lat (34%), a najrzadziej wskazywano okres najkrótszy poniżej jednego roku (9%) (rys. 3). Strona17

18 Rysunek 3. Okres świadczenia pracy jako home based teleworkers Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych Figure 3. Period of service as a home based teleworkers Source: Own elaborations based on survey Należy dodać, że duża grupa osób świadcząca obecnie pracę w systemie home based telework, wykonywała wcześniej pracę w tym samym przedsiębiorstwie w tradycyjnej formie. Odpowiedź taką wskazało 53% respondentów. Dla pozostałych osób jest to pierwsza forma świadczenia pracy w przedsiębiorstwie. W badaniach respondenci zostali również zapytani o odległość z miejsca zamieszkania do miejsca zatrudnienia. Pytanie takie zadano zarówno osobom już świadczącym pracę w formie telepracy domowej jak i pozostałym pracownikom. Średnia odległość ankietowanych pracowników do pracy wynosiła 7,2 km. Jako, że duża grupa badanych przedsiębiorstw miała siedzibę w dużym ośrodku miejskim, to można przyjąć, że dojazd do pracy może zająć stosunkowo dużo czasu. Fakt ten sprawia, że telepraca domowa wydaje się bardzo atrakcyjną formą świadczenia pracy, eliminując prawie całkowicie konieczność codziennego dojazdu do pracy. Strona18

19 W badaniach pracodawcy zostali poproszeni również o wskazanie charakteru zadań powierzanych telepracownikom domowym, czy są to zadania łatwe, które nie wymagają specjalistycznej wiedzy, czy wręcz przeciwnie, zadania, do wykonania których konieczna jest taka wiedza. Uzyskane rezultaty wskazują na bardzo równe proporcje dotyczące charakteru wykonywanych zadań. Ponad połowa (53%) pracodawców wskazało na zadania łatwiejsze, natomiast 51% na zadania wymagające specjalistycznej wiedzy do ich wykonania (w niektórych przedsiębiorstwach telepracownicy wykonywali zarówno jedne jak i drugie zadania). W przedsiębiorstwach korzystających z telepracy domowej prawie jedna trzecia pracowników pracowała w księgowości. Osoby te wykonują zarówno zadania trudniejsze, jak i te nie wymagającej specjalistycznej wiedzy. Na drugim miejscu znalazły się działania związane z pracami projektowymi i grafiką komputerową (23% wskazań). Zadania powierzane telepracownikom polegają tu między innymi na przygotowaniu projektów graficznych przy projektowaniu stron internetowych, bądź wykonywaniu innych projektów związanych głównie z działalnością wydawniczą. Zadania w tym przypadku miały głównie charakter specjalistyczny, a więc wymagały posiadania odpowiednich kwalifikacji. Kolejne miejsca w rankingu zadań zajmowały analizy techniczne, usługi finansowe, prawnicze i projekty architektoniczne (rys. 4). Zadania w tym przypadku miały charakter mieszany co do kwalifikacji i związane były m.in. z przygotowywaniem raportów i analiz technicznych, kontaktów z bankami, obsługą finansową innych podmiotów, przygotowywaniem biznes planów, wykonywaniem usług ubezpieczeniowych, sporządzaniem opinii, ekspertyz prawnych, umów oraz wykonywaniem projektów architektonicznych. Strona19

20 Rysunek 4. Rodzaje wykonywanych zadań przez home based teleworkers Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych (respondent mógł wskazać więcej niż jedną) Figure 4. The types of tasks performed by Home based Teleworkers Source: Own elaborations based on survey Z punktu widzenia pracownika najczęściej wskazywaną korzyścią świadczenia telepracy domowej to ta związana z redukcją czasu przeznaczonego na dojazdy do miejsca zatrudnienia (63% wskazań). Pozwala to osobie zatrudnionej w ten sposób na istotne zmniejszenie kosztów. Uzyskane rezultaty pokazują, iż dzięki możliwości wykonywania pracy na odległość badani respondenci przeciętnie zaoszczędzają dziennie ok. 1 h czasu na dojazdy do miejsca zatrudnienia. Przyjmując 5 dni roboczych w tygodniu i 52 tygodnie w roku (nie uwzględniając urlopu) daje to rocznie oszczędność 260 godzin, co przekłada się na prawie 11 pełnych dób (łącznie 3% oszczędności czasu w roku). Można również zaobserwować iż w opinii respondentów znaczną rolę odgrywa czynnik związany ze skróceniem dobowego czasu pracy oraz powiązane z nim efektywne wykorzystanie czasu pracy (wskazywane odpowiednio na drugim i czwartym miejscu, odpowiednio 42 i 34% wskazań). Zgodnie z uzyskanymi wynikami badań średnio w ciągu doby badani telepracownicy poświęcają 5 h i 12 minut na wykonywanie powierzonych im obowiązków. Jeśli porównamy to z tradycyjnym dniem roboczym wynoszącym 8 godzin, można zaobserwować wysoką wydajność pracownika wykonującego swoją Strona20

21 pracę w domu. Kolejną ważną wśród badanych osób korzyścią świadczenia pracy w tej formie jest brak bezpośredniego nadzoru, większa autonomia w podejmowaniu decyzji oraz niezależność w dysponowaniu czasem oraz brak stresu i napięć związanych z regularną kontrolą ze strony zwierzchnika. W znacznie mniejszym stopniu respondenci dostrzegali w telepracy domowej takie zalety jak możliwość łączenia pracy zawodowej z nauką, inną działalnością zawodową bądź możliwością opieki nad dziećmi. Szczegółowe dane przedstawiono na rysunku 5. Rysunek 5. Zalety telepracy domowej w opinii telepracowników Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych (respondenci mogli wskazać trzy odpowiedzi) Figure 5. Advantages of Home based teleworking, in the opinion of teleworkers Source: Own elaborations based on survey Za najważniejsze wady telepracy domowej respondenci uznali brak samodyscypliny oraz motywacji do pracy (67% wskazań), a także trudności w rozgraniczaniu czasu poświęconego na życie prywatne i zawodowe (49%). Można Strona21

22 również dostrzec iż w opinii pracowników uczestniczących w badaniach istotną wadą systemu pracy na odległość jest jej raczej negatywny wpływ na życie pozostałych domowników (30%), a także czynnik związany z brakiem codziennych, bezpośrednich kontaktów z współpracownikami (26%). Kolejnym ważnym minusem tego typu pracy jest brak poczucia przynależności do firmy oraz mniejsze szanse pracowników na awans. W minimalnym stopniu wśród respondentów pojawiły się odpowiedzi dotyczące wad telepracy związanych z problemami technicznymi oraz samodzielnym dbaniem o sprzęt i jego serwisowaniem (rys. 6). Co ważne wskazywane przez telepracowników wady tej formy świadczenia pracy nie mają na tyle istotnego znaczenia, gdyż aż 84% badanych telepracowników chce dalej korzystać z tej formy wykonywania obowiązków służbowych. Rysunek 6. Wady telepracy domowej w opinii telepracowników Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych (respondenci mogli wskazać trzy odpowiedzi) Figure 6. Disadvantages of Home based teleworking, in the opinion of teleworkers Source: Own elaborations based on survey W badaniach o przedstawienie korzyści i wad stosowania telepracy domowej poproszono również pracodawców. Najważniejszą korzyścią wskazywaną Strona22

23 przez pracodawców była poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa (39% wskazań). W ich opinii przedsiębiorstwo, stosujące telepracę ma przewagę konkurencyjną ze względu na możliwość dotarcia do szerszej rzeszy potencjalnych klientów oraz dostarczania swoich usług 24 godziny, 7 dni w tygodniu. Kolejna podkreślana korzyść dotyczyła redukcji kosztów stałych (37% wskazań). Zastosowanie bowiem telepracy wpływa pozytywnie na ograniczenie kosztów związanych z wynajęciem powierzchni biurowej, a także jej wyposażeniem. Wdrożenie systemu pracy na odległość sprawia, że zatrudnieni poprzez wykonywanie swojej pracy poza siedzibą firmy przyczyniają się do zminimalizowanie kosztów związanych z zapewnieniem stanowisk pracy. Obniżenie kosztów stałych jednocześnie oznacza mniejszą biurokrację i korzyść ta wymieniona została przez pracodawców na miejscu trzecim (32%). Kolejne wskazywane korzyści dotyczyły większej efektywności pracowników wykonujących swoje obowiązki w tej formie, mniejszej liczby zwolnień chorobowych oraz brak kosztów związanych z nadgodzinami. Pracownicy wykonujący swoje obowiązki w domu stają się wbrew pozorom bardziej efektywni. Wynika to z faktu, że pracownik otrzymuje zapłatę za rezultaty wykonanej pracy a nie ilość przepracowanych godzin. W ten sposób zatrudniony dąży do maksymalizacji wykonanych zadań przy jednoczesnej minimalizacji czasu ich wykonania. Z kolei mniejsza liczba zwolnień chorobowych wynika z faktu iż, wprowadzenie przez pracodawcę systemu pracy zdalnej pomaga wyeliminować zjawisko, w którym pracownik zatrudniony w systemie tradycyjnym korzysta z dnia wolnego chociażby z powodu złego samopoczucia bądź pilnych spraw osobistych. W wielu przypadkach rzeczywistym powodem absencji pracownika nie jest choroba lecz załatwianie spraw urzędowych. Wprowadzenie przez pracodawcę systemu telepracy domowej pomaga wyeliminować to zjawisko, ze względu na konieczność dostosowania dnia pracy do potrzeb telepracownika. Szczegółowy wykaz najważniejszych korzyści przedstawiono na rysunku 7. Strona23

Społeczeństwo i Ekonomia

Społeczeństwo i Ekonomia 1 (1) 2014 Społeczeństwo i Ekonomia Society and Economics Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2014 Redaktor Wydawnictwa: Aleksandra Śliwka Redaktor techniczny: Barbara Łopusiewicz

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z badań jakościowych przeprowadzonych. w ramach projektu: Intermentoring w małej firmie zarządzanie kompetencjami

Raport końcowy z badań jakościowych przeprowadzonych. w ramach projektu: Intermentoring w małej firmie zarządzanie kompetencjami Raport końcowy z badań jakościowych przeprowadzonych w ramach projektu: Intermentoring w małej firmie zarządzanie kompetencjami 1 SPIS TREŚ CI 1. WPROWADZENIE SYTUACJA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2004

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2004 Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2004 Redakcja: dr Marcin Kraska Zespół autorski: Instytut Logistyki i Magazynowania: dr Marcin Kraska, dr inż. Bogusław Śliwczyński, dr Stanisław Wałcerz, mgr inż.

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ W ZARZĄDZANIU WSPÓŁCZESNYM PRZEDSIĘBIORSTWEM Teoria i praktyka

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ W ZARZĄDZANIU WSPÓŁCZESNYM PRZEDSIĘBIORSTWEM Teoria i praktyka PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XII, ZESZYT 13 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ W ZARZĄDZANIU WSPÓŁCZESNYM PRZEDSIĘBIORSTWEM Teoria i praktyka Redakcja naukowa Andrzej Jackiewicz Brodnica 2011 Wydawnictwo dofinansowane

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNO-SPOŁECZNA W OSTROŁĘCE OSTROŁĘKA 2008

ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNO-SPOŁECZNA W OSTROŁĘCE OSTROŁĘKA 2008 ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNO-SPOŁECZNA W OSTROŁĘCE 6 OSTROŁĘKA 2008 RADA PROGRAMOWA Andrzej Borowicz, Bogusław Kaczmarek, Wojciech Wiszniewski, Piotr Bórawski, Mariola Grzybowska-Brzezińska,

Bardziej szczegółowo

Jakość życia a procesy zarządzania rozwojem i funkcjonowaniem organizacji publicznych

Jakość życia a procesy zarządzania rozwojem i funkcjonowaniem organizacji publicznych Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego Jakość życia a procesy zarządzania rozwojem i funkcjonowaniem organizacji publicznych Redakcja naukowa Aleksander Noworól TOM

Bardziej szczegółowo

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość I część produktu finalnego Innowacyjna Strategia Kształcenia Krok w przedsiębiorczość Warszawa 2012 Opracowanie autorskie Tomasz Rachwał Piotr Ratajski Maria Zając Autorzy raportów wykorzystanych w Strategii

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

ISSN 2300-5491 e-issn 2449-948X

ISSN 2300-5491 e-issn 2449-948X ISSN 2300-5491 e-issn 2449-948X CZASOPISMO NAUKOWE RYNEK KULTURA temat numeru: Rozwój i Regiony Development and Regions Współczesny świat staje się coraz bardziej wielopłaszczyznowy i złożony wymagając

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska

Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Stan infrastruktury ICT w firmach województwa mazowieckiego

Stan infrastruktury ICT w firmach województwa mazowieckiego Stan infrastruktury ICT w firmach województwa mazowieckiego STAN INFRASTRUKTURY ICT W FIRMACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Tomasz Kulisiewicz Marek Średniawa Warszawa 2012 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

Firmy Rodzinne współczesne nurty badań i praktyki zarządzania. część 2

Firmy Rodzinne współczesne nurty badań i praktyki zarządzania. część 2 Przedsiębiorczość i Zarządzanie TOM XV, ZESZYT 7 CZĘŚĆ II http://piz.san.edu.pl Firmy Rodzinne współczesne nurty badań i praktyki zarządzania część 2 Redakcja naukowa Bogdan Piasecki Andrzej Marjański

Bardziej szczegółowo

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY SERIA INNOWACJE Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień

Bardziej szczegółowo

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Pierwsze w Polsce opracowanie, które kompleksowo analizuje sposoby zarządzania pracami B+R w nauce, sposoby zarządzania pracami B+R w gospodarce oraz

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital RAPORT Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital KRAKÓW LUTY 2012 Spis treści I. WSTĘP... 3 II. RYNEK PRIVATE EQUITY/VENTURE CAPITAL W EUROPIE ŚRODKOWO WSCHODNIEJ... 8 III. JAKI BYŁ ROK 2011?...

Bardziej szczegółowo

Raport z badań kluczowych przeprowadzonych na potrzeby realizacji projektu PI Wirtualny Asystent Kariery 50+ (WAK50)

Raport z badań kluczowych przeprowadzonych na potrzeby realizacji projektu PI Wirtualny Asystent Kariery 50+ (WAK50) Raport z badań kluczowych przeprowadzonych na potrzeby realizacji projektu PI Wirtualny Asystent Kariery 50+ (WAK50) mgr Ada Domańska dr Robert Zajkowski Lublin, lipiec 2013 1 Spis treści: 1. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie pracowników zdalnych w firmach IT z sektora MMSP (mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw) 1

Wykorzystanie pracowników zdalnych w firmach IT z sektora MMSP (mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw) 1 Jerzy Kardaszewicz* Z A R Z ą D Z A N I E Z M I A N A M I 3 / 2 0 1 1 Wykorzystanie pracowników zdalnych w firmach IT z sektora MMSP (mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw) 1 Streszczenie W niniejszej

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim Regionalna Strategia Innowacyjności Strona 1 z 83 Regionalna Strategia Innowacyjności opracowana w ramach Projektu Analiza, opracowanie i doskonalenie regionalnej strategii innowacyjności w regionie zachodniopomorskim

Bardziej szczegółowo

Jakość Prognozowanie Modelowanie. Pod redakcją: Juliana Jakubowskiego Sławomira Kłosa Justyny Patalas-Maliszewskiej

Jakość Prognozowanie Modelowanie. Pod redakcją: Juliana Jakubowskiego Sławomira Kłosa Justyny Patalas-Maliszewskiej Jakość Prognozowanie Modelowanie Pod redakcją: Juliana Jakubowskiego Sławomira Kłosa Justyny Patalas-Maliszewskiej INŻYNIERIA PRODUKCJI Jakość, prognozowanie, modelowanie Pod redakcją: Julina Jakubowskiego

Bardziej szczegółowo

Analiza struktury projektów i charakterystyki beneficjentów Działań 1.1, 1.5 i 2.4. Raport Końcowy. Zamawiający:

Analiza struktury projektów i charakterystyki beneficjentów Działań 1.1, 1.5 i 2.4. Raport Końcowy. Zamawiający: Analiza struktury projektów i charakterystyki beneficjentów Działań 1.1, 1.5 i 2.4 Raport Końcowy Zamawiający: MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Wspólna 30 00-930 Warszawa KONSORCJUM PROJEKTOWE: Instytut

Bardziej szczegółowo

Czy inwestować w umiejętności informatyczne pracowników?

Czy inwestować w umiejętności informatyczne pracowników? Czy inwestować w umiejętności informatyczne pracowników? Publikacja powstała w ramach autorskiego projektu Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach pod nazwą Akademia Cyfrowa realizowanego na terenie

Bardziej szczegółowo

Produkty finansowe i edukacja finansowa w Polsce na tle wybranych krajów wysoko rozwiniętych Raport z badań 04/S/0010/08

Produkty finansowe i edukacja finansowa w Polsce na tle wybranych krajów wysoko rozwiniętych Raport z badań 04/S/0010/08 Badania statutowe 2008-2009 Produkty finansowe i edukacja finansowa w Polsce na tle wybranych krajów wysoko rozwiniętych Raport z badań Kierownik badania: Prof. SGH dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska

Bardziej szczegółowo

Copyright 2007 Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju ul. Langiewicza 31, 02-071 Warszawa.

Copyright 2007 Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju ul. Langiewicza 31, 02-071 Warszawa. Raport Edukacja dla pracy został wydany ze środków własnych UNDP przy wsparciu finansowym Banku Światowego oraz Grupy Telekomunikacja Polska w ramach jej członkostwa w programie Global Compact.* Copyright

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012 MAŁGORZATA KIEŻEL ANNA KWIECIEŃ Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach KAPITAŁ RELACYJNY I CUSTOMER RELATIONSHIP

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Z E S Z Y T Y N A U K O W E Nr 1143 ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE ZESZYT CZTERDZIESTY Ó SMY ŁÓ D Ź 2 0 12 Menedżer jako promotor zmian w przedsiębiorstwie 3 ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ SCIENTIFIC

Bardziej szczegółowo

LUDNOŚĆ WIEJSKA NA RYNKU PRACY

LUDNOŚĆ WIEJSKA NA RYNKU PRACY PAWEŁ CHMIELIŃSKI LUDNOŚĆ WIEJSKA NA RYNKU PRACY ZAROBKOWANIE, BEZROBOCIE, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I PRACA ZA GRANICĄ W LATACH 2005-2011 PROJEKT BADAWCZY nr 0021/B/H03/2011/40 PROJEKT ZOSTAŁ SFINANSOWANY ZE

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH 1 Michał Marciniak specjalista w zakresie wsi i rozwoju obszarów wiejskich. Były dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

STUDIA I MATERIAŁY V O L U M E 16 N U M B E R 4 TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMOŚCI JOURNAL OF THE POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY

STUDIA I MATERIAŁY V O L U M E 16 N U M B E R 4 TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMOŚCI JOURNAL OF THE POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY V O L U M E 16 N U M B E R 4 STUDIA I MATERIAŁY TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMOŚCI JOURNAL OF THE POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY OLSZTYN 2 0 0 8 STUDIA I MATERIAŁY TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XII, ZESZYT 7. FIRMY RODZINNE DETERMINANTY FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU Zarządzanie rozwojem i zmianą

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XII, ZESZYT 7. FIRMY RODZINNE DETERMINANTY FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU Zarządzanie rozwojem i zmianą PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XII, ZESZYT 7 FIRMY RODZINNE DETERMINANTY FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU Zarządzanie rozwojem i zmianą Redakcja naukowa Andrzej Marjański Łódź 2011 Recenzenci: Andrzej Blikle,

Bardziej szczegółowo

ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PERSPEKTYWY WZROSTU

ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PERSPEKTYWY WZROSTU PROJEKT ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PERSPEKTYWY WZROSTU Raport syntetyczny Opracowanie: Elżbieta Kryńska Krzysztof Pater Warszawa 2013 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 4 I. ZAKRES I METODY BADAŃ...

Bardziej szczegółowo