ZMIANY PRZEPISÓW W 2013 R. W PIGUŁCE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZMIANY PRZEPISÓW W 2013 R. W PIGUŁCE"

Transkrypt

1 ZMIANY PRZEPISÓW W 2013 R. W PIGUŁCE PODATEK VAT // DZIEŃ WOLNY ZA ŚWIĘTO // WYŻSZA PŁACA MINIMALNA // DŁUŻSZY URLOP MACIERZYŃSKI // UPROSZCZONE FAKTUROWANIE // METODA KASOWA aktualizacja r.

2 ZMIANY PRZEPISÓW OBOWIĄZUJĄCE OD 2013 ROKU W PIGUŁCE Spis i analiza najważniejszych zmian w przepisach kadrowo-płacowych, podatku VAT i podatku dochodowym: 1. NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W PRZEPISACH PODATKU VAT 1.1. Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce Zmiany zasad rozliczeń podatku VAT należnego w metodzie kasowej stosowanej przez Małych Podatników Zmiany zasad rozliczeń podatku VAT naliczonego w metodzie kasowej stosowanej przez Małych Podatników Zmiany zasad dokonywania korekty podstawy opodatkowania i podatku należnego w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona Zmiany zasad dokonywania korekty podatku naliczonego w przypadku nieuregulowania należności w terminie Obowiązek podatkowy w WDT i WNT Przeliczenia kwot w walucie według kursów Europejskiego Banku Centralnego Zmiana miejsca opodatkowania usług wynajmu środków transportu 1.2. Zmiany wprowadzane Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie wzoru zawiadomienia o skorygowaniu podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego Nowa deklaracja VAT-ZD 1.3. Zmiany wprowadzane Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług Nowe wzory deklaracji VAT-7, VAT-7D i VAT-7K 1.4. Zmiany wprowadzane rozporządzeniem Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług Możliwość wystawiania faktur uproszczonych Faktury wewnętrzne Faktury elektroniczne Faktury zbiorcze 2. NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W PODATKU DOCHODOWYM 2.1. Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce Obowiązek korekty kosztów w przypadku nieuregulowania zobowiązania Zmiany w przepisach dotyczących leasingu 3. NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W PRZEPISACH KADROWO-PŁACOWYCH 3.1. Wydłużenie urlopu macierzyńskiego 3.2. Powrót dnia wolnego za święto przypadające w dzień wolny od pracy 3.3. Wyższa płaca minimalna % koszty uzyskania przychodu 3.5. Wymiar urlopu wypoczynkowego po powrocie z urlopu wychowawczego 3.6. Niższy współczynnik do obliczenia ekwiwalentu za urlop 3.7. Zmiany w naliczaniu dofinansowania 4. Zmiany przepisów a systemy ERP

3 1. NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W PRZEPISACH PODATKU VAT Ekspert: Daniel Depa, Kierownik Projektu Księgowość systemu enova Ekspert: Wojciech Chrobak, Kierownik Projektu Handel systemu enova Na dzień r. mamy do czynienia z kilkoma różnymi nowelizacjami ustawy o VAT i przepisów wykonawczych, które są na różnych etapach procesu legislacyjnego. Poniżej przedstawiamy najistotniejsze zmiany Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce Obowiązujące od1 stycznia 2013 r Zmiany zasad rozliczeń podatku VAT należnego w metodzie kasowej stosowanej przez Małych Podatników (art. 21 ust. 1 i 2 ustawy o podatku od towarów i usług). Mały podatnik może wybrać metodę rozliczeń polegającą na tym, że obowiązek podatkowy powstaje z dniem uregulowania całości lub części należności, nie później niż 90. dnia, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. ( ). Uregulowanie należności w części powoduje powstanie obowiązku podatkowego w tej części.

4 Mały podatnik może wybrać metodę rozliczeń polegającą na tym, że obowiązek podatkowy w odniesieniu do dokonywanych przez niego dostaw towarów i świadczenia usług powstaje: 1) z dniem otrzymania całości lub części zapłaty w przypadku dokonania dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz podatnika zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, 2) z dniem otrzymania całości lub części zapłaty, nie później niż 180 dnia, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi w przypadku dokonania dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz podmiotu innego niż podatnik czynny. Otrzymanie zapłaty w części powoduje powstanie obowiązku podatkowego w tej części. Komentarz eksperta (DD): Oznacza to, że przy sprzedaży dla czynnych podatników VAT obowiązek podatkowy będzie związany tylko z otrzymaniem całości lub części zapłaty (obecnie obowiązek ten - przy braku zapłaty - powstaje 90. dnia, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi). Z kolei przy sprzedaży dla innych podmiotów, przy braku zapłaty, będzie trzeba rozliczyć VAT znacznie później niż obecnie, tj dnia (a nie 90. dnia), licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. W praktyce pewne problemy może stwarzać rozpoznanie czy nabywca jest czynnym podatnikiem VAT. Handlowcy będą musieli taką informację uzyskać od nabywcy. Nowe" zasady ustalania obowiązku podatkowego będą miały zastosowanie dopiero do czynności wykonanych od 1 stycznia 2013 r.

5 Zmiany zasad rozliczeń podatku VAT naliczonego w metodzie kasowej stosowanej przez Małych Podatników (art. 86 ust. 16, 17 i 18 ustawy o podatku od towarów i usług) Mali podatnicy rozliczający się metodą kasową kwotę podatku naliczonego, wynikającą z faktur lub dokumentów celnych otrzymanych w okresie, kiedy rozliczali się metodą kasową, i nieodliczoną od kwoty podatku należnego do końca tego okresu, mają prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w okresie rozliczeniowym, w którym: 1) uregulowali kontrahentowi całą należność wynikającą z otrzymanych faktur w przypadku podatku wynikającego z faktur; 2) dokonali zapłaty podatku - w przypadku podatku wynikającego z dokumentów celnych; 3) dokonali zapłaty podatku wynikającego z decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34 ustawy. Mali podatnicy rozliczający podatek VAT metodą kasową w odniesieniu do nabytych na terytorium kraju towarów i usług, mogą obniżyć kwotę podatku należnego w rozliczeniu za kwartał, w którym uregulowali całość lub część należności wynikającej z otrzymanej od kontrahenta faktury, nie wcześniej jednak niż z dniem otrzymania faktury. Uregulowanie należności w części daje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego odpowiadającą części uregulowanej należności. Uregulowanie należności w części daje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego odpowiadającą części uregulowanej należności. Komentarz eksperta (DD): Od 1 stycznia 2013 r. uregulowanie należności w części będzie dawało prawo do odliczenia VAT w części (obecnie uregulowanie części zobowiązania nie uprawnia do odliczenia VAT). Inny będzie też termin odliczania VAT z dokumentu celnego. W tym zakresie zastosowanie znajdzie zasada ogólna, tj. odliczenia będzie można dokonać w okresie rozliczeniowym, w którym podatnik (tu: stosujący kasową metodę rozliczania VAT) otrzyma taki dokument (obecnie odliczenie przysługuje za kwartał, w którym podatnik dokona zapłaty podatku wynikającego z tego dokumentu, nie wcześniej jednak niż z dniem otrzymania dokumentu celnego).

6 Zmiany zasad dokonywania korekty podstawy opodatkowania i podatku należnego w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona (art. 89a ust. 1, ust. 1a ustawy o podatku od towarów i usług). Podatnik może skorygować podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona. Korekta podatku dotyczy również kwoty podatku przypadającej na część kwoty wierzytelności odpisanej jako nieściągalna lub której nieściągalność została uprawdopodobniona. Nieściągalność wierzytelności uważa się za uprawdopodobnioną w przypadku, gdy wierzytelność nie została uregulowana w ciągu 180 dni od upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze. Korekta podatku należnego może nastąpić w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym upłynął termin płatności nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym wierzyciel uzyskał potwierdzenie odbioru przez dłużnika wysłanego do niego zawiadomienia. Podatnik obowiązany jest wraz z deklaracją podatkową, w której dokonuje korekty podatku należnego, zawiadomić o korekcie właściwy dla podatnika urząd skarbowy wraz z podaniem kwot korekty podatku należnego. W przypadku gdy po dokonaniu korekty określonej należność została uregulowana w jakiejkolwiek formie, podatnik obowiązany jest zwiększyć podatek należny w rozliczeniu za okres, w którym należność została uregulowana. W przypadku częściowego uregulowania należności podatek należny zwiększa się w odniesieniu do tej części.

7 Podatnik może skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona. Korekta dotyczy również podstawy opodatkowania i kwoty podatku przypadającej na część kwoty wierzytelności, której nieściągalność została uprawdopodobniona. Nieściągalność wierzytelności uważa się za uprawdopodobnioną, w przypadku gdy wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze. Korekta może nastąpić w rozliczeniu za okres, w którym nieściągalność wierzytelności uznaje się za uprawdopodobnioną, pod warunkiem że do dnia złożenia przez wierzyciela deklaracji podatkowej za ten okres wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie. Wierzyciel obowiązany jest wraz z deklaracją podatkową, w której dokonuje korekty, zawiadomić o tej korekcie właściwego dla niego naczelnika urzędu skarbowego wraz z podaniem kwot korekty oraz danych dłużnika. W przypadku gdy po złożeniu deklaracji podatkowej, w której dokonano korekty, należność zastała uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie, wierzyciel obowiązany jest do zwiększenia podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego w rozliczeniu za okres, w którym należność została uregulowana lub zbyta. W przypadku częściowego uregulowania należności, podstawę opodatkowania oraz kwotę podatku należnego zwiększa się w odniesieniu do tej części. Komentarz eksperta (DD): Przede wszystkim skrócono termin, w którym korekta może być dokonana - ze 180 dni na 150 dni od upływu terminu płatności należności określonego w umowie lub na fakturze. Nieściągalność wierzytelności uważa się za uprawdopodobnioną, w przypadku gdy wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze. Nie będzie już konieczne zawiadamianie dłużnika o zamiarze korygowania podatku oraz o dokonaniu korekty. Wprowadzony został także warunek stanowiący o tym, że na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji, w której podatnik będzie korzystał z ulgi na złe długi, dłużnik nie może być w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji (obecnie przyjmuje się, że istotne jest, czy dłużnik nie jest w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji na dzień dokonania dostawy/ świadczenia usług).

8 Zmiany zasad dokonywania korekty podatku naliczonego w przypadku nieuregulowania należności w terminie (art. 89b ust. 1, ust. 1a ustawy o podatku od towarów i usług). W przypadku otrzymania zawiadomienia od wierzyciela i nieuregulowania należności w terminie 14 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia, podatnik (dłużnik) jest obowiązany do odpowiedniego pomniejszenia podatku naliczonego podlegającego odliczeniu lub w przypadku jego braku, do odpowiedniego powiększenia kwoty podatku należnego, o kwotę podatku wynikającą z nieuregulowanych faktur, poprzez korektę deklaracji za okres, w którym dokonał odliczenia. W przypadku częściowego uregulowania należności przed upływem terminu, korekta dotyczy podatku naliczonego przypadającego na nieuregulowaną część należności. Komentarz eksperta (DD): Zasadnicza zmiana w tym zakresie polega na wprowadzeniu automatyzmu w tym zakresie. Dłużnik ma obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego bez konieczności otrzymania od wierzyciela powiadomienia o dokonaniu przez niego korekty podatku należnego. W przypadku nieuregulowania należności wynikającej z faktury dokumentującej dostawę towarów lub świadczenie usług na terytorium kraju w terminie 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze, dłużnik jest obowiązany do korekty odliczonej kwoty podatku wynikającej z tej faktury, w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 150 dzień od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze. Przepisu tego nie stosuje się, jeżeli dłużnik uregulował należność najpóźniej w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego, w którym upłynął 150 dzień od dnia upływu terminu płatności tej należności. W przypadku częściowego uregulowania należności w terminie 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze, korekta dotyczy podatku naliczonego przypadającego na nieuregulowaną część należności.

9 Obowiązek podatkowy w WDT i WNT W wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów obowiązek podatkowy powstaje 15. Dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towarów, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 20a i 20b ustawy. W wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury przez podatnika, nie później jednak niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano tej dostawy, z zastrzeżeniem ust. 4 oraz art. 20a ustawy. W przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów wykonywanej w sposób ciągły przez okres dłuższy niż miesiąc uważa się ją za dokonaną z upływem każdego miesiąca do czasu zakończenia dostawy tych towarów. Komentarz eksperta (DD): Zasadniczo termin powstania obowiązku podatkowego w WDT i WNT nie ulegnie zmianie w stosunku do regulacji obecnie obowiązujących. Zmianą w tym zakresie będzie jedynie to, że otrzymanie (zapłacenie) zaliczki, zadatku, itp. na poczet WDT lub WNT nie będzie już zobowiązywało do rozliczenia VAT (uchylono art. 20 ust. 3 i ust. 7 ustawy o VAT). Jeżeli jednak VAT od zaliczki zostanie rozliczony przed zmianą przepisu (w 2012 r.), a WDT lub WNT będzie zrealizowane dopiero w 2013 r., wartości zaliczek nie będzie należało wliczać do podstawy opodatkowania tych transakcji (art. 20 omawianej nowelizacji). Druga zmiana odnosi się do rozliczania wewnątrzwspólnotowych dostaw ciągłych. "Nowy" art. 20 ust. 1a ustawy o VAT stanowi, że: w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów wykonywanej w sposób ciągły przez okres dłuższy niż miesiąc uważa się ją za dokonaną z upływem każdego miesiąca do czasu zakończenia dostawy tych towarów.

10 Przeliczenia kwot w walucie według kursów Europejskiego Banku Centralnego W przypadku gdy kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. W przypadku gdy kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. Podatnik może wybrać sposób przeliczania tych kwot na złote według ostatniego kursu wymiany opublikowanego przez Europejski Bank Centralny na ostatni dzień poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego; w takim przypadku waluty inne niż euro przelicza się z zastosowaniem kursu wymiany każdej z nich względem euro. Komentarz eksperta (DD): Od 1 stycznia 2013 stosować będzie można zamiennie oba kursy.

11 Komentarz eksperta (DD): Zmiana miejsca opodatkowania usług wynajmu środków transportu Brak odrębnych uregulowań. Miejscem świadczenia usług polegających na wynajmie, innym niż wynajem krótkoterminowy, środków transportu na rzecz podmiotów niebędących podatnikami jest miejsce, gdzie usługobiorca posiada siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu, z zastrzeżeniem ust. 4 ustawy. Miejscem świadczenia usługi wynajmu statku rekreacyjnego, innego niż wynajem krótkoterminowy, na rzecz podmiotów niebędących podatnikami jest miejsce, w którym statek rekreacyjny jest faktycznie oddawany do dyspozycji usługobiorcy, pod warunkiem że usługodawca faktycznie świadczy tę usługę ze swojej siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, znajdujących się w tym miejscu. Zasadą jest, że usługi świadczone dla podatnika opodatkowane są w kraju, w którym usługobiorca posiada siedzibę działalności gospodarczej. Natomiast jeżeli usługa świadczona jest dla niepodatnika - co do zasady podlega ona opodatkowaniu w kraju usługodawcy. Od tej zasady są jednak pewne wyjątki, a jeden z nich dotyczy usług krótkoterminowego wynajmu środków transportu. Usługi te - bez względu na to, na czyją rzecz są świadczone - opodatkowane są w miejscu, gdzie środki transportu są faktycznie oddawane do dyspozycji usługobiorcy (art. 28j ustawy o VAT). Zasada ta ma obowiązywać również w przyszłym roku, z tym że do art. 28j dodano "nowe" przepisy, które będą określać miejsce świadczenia (opodatkowania) niektórych usług wynajmu świadczonych dla niepodatników. Zgodnie z "nowymi" regulacjami, od 1 stycznia 2013 r. miejscem świadczenia usług polegających na wynajmie, innym niż wynajem krótkoterminowy, środków transportu na rzecz podmiotów niebędących podatnikami będzie miejsce, gdzie usługobiorca posiada siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu. Wyjątkiem będzie tylko wynajem statku rekreacyjnego, innego niż wynajem krótkoterminowy, na rzecz podmiotów niebędących podatnikami. W tym przypadku miejscem świadczenia (opodatkowania) będzie miejsce, w którym statek rekreacyjny jest faktycznie oddawany do dyspozycji usługobiorcy, pod warunkiem że usługodawca faktycznie świadczy tę usługę ze swojej siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, znajdujących się w tym miejscu.

12 1.2. Zmiany wprowadzane Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie wzoru zawiadomienia o skorygowaniu podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego Nowa deklaracja VAT-ZD Rozporządzenie oczekuje na podpis Ministra Finansów Komentarz eksperta (DD): Rozporządzenie wprowadza wzór zawiadomienia związanego z rozliczeniem tzw. złych długów. Rozporządzenie wprowadza wzór zawiadomienia o skorygowaniu podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego Zmiany wprowadzane Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług Nowe wzory deklaracji VAT-7, VAT-7D i VAT-7K Rozporządzenie wprowadza nowe wzory deklaracji VAT-7, VAT-7K i VAT-7D. Rozporządzenie oczekuje na podpis Ministra Finansów Komentarz eksperta (DD): Jak podaje Ministerstwo Finansów projekt rozporządzenia został przygotowany w związku z uchwaleniem ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce. Nowe wzory deklaracji będą obowiązywały począwszy od pierwszego okresu rozliczeniowego w roku Stare wzory mogą być stosowane do końca roku 2013 z wyjątkiem okresów rozliczeniowych, w których dokonywania jest korekta podstawy opodatkowania i podatku należnego związana z rozliczeniem tzw. złych długów.

13 1.4. Zmiany wprowadzane rozporządzeniem Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług. Zmiany mają wejść w życie od 1 stycznia 2013 r. Rozporządzenie oczekuje na podpis Ministra Finansów Możliwość wystawiania faktur uproszczonych Obecnie: Faktura jest dokumentem stwierdzającym dokonanie transakcji gospodarczej pomiędzy podmiotami. Powinna więc zawierać imiona i nazwiska lub nazwy pełne bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy, a także ich numery identyfikacji podatkowej. Wynika to z przepisu 9 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie m.in. wystawiania faktur (Dz. U. nr 95, poz. 798 ze zm.). Zmiana: Znowelizowane przepisy zmieniają sposób wystawiania faktur VAT, wprowadzając możliwość wystawiania faktur uproszczonych, którą przedsiębiorcy będą mogli stosować do 450 zł (lub 100 euro brutto). Faktura uproszczona różni się od klasycznej faktury VAT następującymi elementami: nie posiada szczegółowych danych dotyczących nabywcy, w tym jego imienia i nazwiska lub nazwy, adresu. Zawiera jedynie numer NIP nabywcy. Nie zawiera niektórych szczegółowych informacji, wymaganych w chwili obecnej (np. kwot bez podatku, cen).

14 Komentarz eksperta (WCh): To korzystna zmiana. Przy niewielkich jednorazowych transakcjach sprzedawca nie będzie musiał wypytywać nabywcy o szczegółowe dane, co przyspieszy i ułatwi pracę. Będzie też można w prosty sposób wystawić fakturę podając jedynie kwotę brutto należności oraz nazwy towarów i usług będących przedmiotem sprzedaży.

15 Faktury wewnętrzne W przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów podatnicy są zobowiązani do wystawienia faktury wewnętrznej i wykazania w niej podatku należnego oraz ujęcia jej w rejestrze sprzedaży. Z uwagi na fakt, iż właściwe regulacje prawa unijnego nie przewidują możliwości wystawiania tego rodzaju faktur, nowa ustawa znosi konieczność wystawiania faktur wewnętrznych Faktury elektroniczne Komentarz eksperta (WCh): Zmiana będzie miała praktyczne skutki dopiero w roku Nowe rozporządzenie w sprawie zasad wystawiania faktur obowiązujące od przewiduje jednak wystawianie faktur wewnętrznych na dotychczasowych zasadach, w 2013 roku najprawdopodobniej faktury wewnętrzne dokumentujące wewnątrzwspólnotowe nabycie będą powszechnie wystawiane, gdyż firmy nie będą zmieniać schematu wystawiania dokumentów, jeśli nie jest to konieczne. Faktury mogą być przesyłane, w tym udostępniane, w formie elektronicznej w dowolnym formacie elektronicznym. Jednocześnie ustawodawca zastrzegł, iż faktury mogą być przesyłane w formie elektronicznej pod warunkiem zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności treści faktury, jak również uprzedniego wyrażenia zgody na możliwość wystawiania faktur elektronicznych przez ich odbiorcę.

16 Wprowadzana jest nowa definicja faktury elektronicznej. Faktura elektroniczna ma, tak samo jak faktura papierowa, zawierać elementy wymagane ustawą, ale aby uznać ją za elektroniczną, musi być wystawiona i otrzymana w formacie elektronicznym. Natomiast faktura wystawiona na papierze, następnie zeskanowana, wysłana i otrzymana w formie wiadomości , ma być uznana za elektroniczną, pod warunkiem że nie zostanie wprowadzona do obrotu w wersji papierowej ważne, aby miała postać elektroniczną w momencie wystawienia oraz otrzymania. Przedsiębiorcy będą mogli wysyłać kontrahentom faktury elektroniczne, nie pytając ich o zgodę. Jeśli kontrahent nie będzie chciał ich otrzymywać, będzie musiał zgłosić sprzeciw. Komentarz eksperta (WCh): To korzystna zmiana. Zmniejszenie ograniczeń w tym zakresie przyczyni się do upowszechnienia faktur elektronicznych Faktury zbiorcze Faktura musi być wystawiona w terminie 7 dni od daty wydania towaru lub wykonania usługi. Wprowadzano możliwość fakturowania zbiorczego transakcji z danego miesiąc. Komentarz eksperta (WCh): To korzystna i długo oczekiwana zmiana. Zbiorcze fakturowanie dostaw z danego miesiąca jest powszechną praktyką i obecny przepis nareszcie to sankcjonuje.

17 2. NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W PODATKU DOCHODOWYM 2.1. Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce Obowiązek korekty kosztów w przypadku nieuregulowania zobowiązania Brak uregulowań. W przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty wynikającej z faktury (rachunku), a jeżeli nie istniał obowiązek wystawienia faktury (rachunku) kwoty wynikającej z umowy albo innego dokumentu, i nieuregulowania tej kwoty w terminie 30 dni od daty upływu terminu płatności, podatnik jest obowiązany do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z tych dokumentów. Jeżeli termin płatności jest dłuższy niż 60 dni, zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z dokumentów, o których mowa w ust. 1, dokonuje się z upływem 90 dni od daty zaliczenia tej kwoty do kosztów uzyskania przychodów, o ile nie została ona uregulowana w tym terminie. Zmniejszenia kosztów dokonuje się w miesiącu, w którym upływa termin określony w tych przepisach. Jeżeli po dokonaniu zmniejszenia zobowiązanie zostanie uregulowane, podatnik w miesiącu, w którym uregulował zobowiązanie, zwiększa koszty uzyskania przychodów o kwotę dokonanego zmniejszenia. Obowiązujące od 1 stycznia 2013 r. Komentarz eksperta (DD): Zastosowanie się do wprowadzonego obowiązku w praktyce może być bardzo trudne. Dopełnienie obowiązku będzie proste w przypadku bezpośredniego zakwalifikowania faktury do kosztów uzyskania przychodów. Sprawa znacząco się komplikuje w przypadku dokumentów zakupu środków trwałych, kosztów rozliczanych w czasie, towarów handlowych, materiałów produkcyjnych kiedy na etapie faktury nie mamy wiedzy jaka jej część została zakwalifikowana do kosztów uzyskania przychodów. Poprawne ustalenie kwoty korekty w takich przypadkach będzie bardzo skomplikowane i będzie wymagało od podatników znaczącego uszczegółowienia ewidencji i rozliczeń kosztów. W ustawie nie określono, czy opisane wyżej zasady dotyczą faktur wystawionych po 1 stycznia 2013 r., czy również wcześniejszych, z terminem zapłaty przypadającym w 2013 r. Kwestia ta może zatem zbudzać wątpliwości. W uzasadnieniu do projektu ustawy zaproponowano, aby omówione wyżej regulacje miały zastosowanie do kwot wynikających z faktur/rachunków (z umów albo innych dokumentów, jeżeli nie istniał obowiązek wystawienia faktury/rachunku), zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów przed dniem wejścia w życie ustawy, których termin płatności upływa po dniu 31 grudnia 2012 r. Powyższa treść nie została jednak "wprowadzona" do ustawy. Nie wiadomo zatem czy nowe przepisy mają zastosowanie do wszystkich zobowiązań, których terminy płatności przypadają od 1 stycznia 2013 r., czy może tylko do tych zaliczanych do kosztów po 1 stycznia 2013 r.

18 Zmiany w przepisach dotyczących leasingu Dotychczasowe przepisy nie regulowały podatkowych skutków zmian stron leasingu, czyli cesji umowy i kwestia ta była wielokrotnie przedmiotem sporów między podatnikami a organami podatkowymi. 1) Z dniem 1 stycznia 2013 r. przedmiotem umowy leasingu może być także prawo wieczystego użytkowania gruntu Zmieniono art. 17a pkt 1 i art. 17i ustawy o PDOP oraz art. 23a pkt 1 i art. 23i ustawy o PDOF). 2) Skrócono wymóg minimalnego czasu trwania umowy leasingu operacyjnego nieruchomości. Komentarz eksperta (DD): Do umów leasingu zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce stosuje się przepisy o leasingu w ich dotychczasowym brzmieniu (zob. art. 18 tej ustawy). W stanie prawnym obowiązującym do końca 2012 r. umowę leasingu, której przedmiotem są nieruchomości (podlegające odpisom amortyzacyjnym), uważa się za leasing operacyjny m.in. wtedy, gdy umowa została zawarta na okres co najmniej 10 lat. Z dniem 1 stycznia 2013 r. okres ten został skrócony i wynosi co najmniej 5 lat. 3) Uregulowano kwestie związane ze zmianą stron umowy leasingu w jej podstawowym okresie. Dotychczasowe przepisy nie regulowały podatkowych skutków zmian stron leasingu, czyli cesji umowy i kwestia ta była wielokrotnie przedmiotem sporów między podatnikami a organami podatkowymi. Według organów podatkowych, w przypadku cesji umowy leasingu operacyjnego, przejętą umowę należy dla celów podatkowych traktować jak nową umowę, wobec czego niezbędne jest ponowne ustalenie, czy spełnia ona przesłanki do uznania jej za leasing

19 operacyjny. Z kolei według sądów administracyjnych, w przypadku ww. cesji, "nowy" korzystający rozlicza tę umowę dla celów podatkowych podobnie jak dotychczasowy korzystający, także wtedy, gdy okres używania przez niego przedmiotu leasingu będzie krótszy niż określony w art. 17b ust. 1 pkt 1 ustawy o PDOP i odpowiednio w art. 23b ust. 1 pkt 1 ustawy o PDOF. Od dnia 1 stycznia 2013 r. powyższych rozbieżności już nie będzie. Ustawodawca zmienił bowiem treść ww. przepisów, wskazując, że w przypadku zmiany strony lub stron tej umowy podstawowy okres umowy uważa się za zachowany, jeżeli inne postanowienia umowy nie uległy zmianie (nie zmieniła się długość czasu tej umowy, wartość opłat leasingowych). Uregulowano również kwestie związane z zawarciem kolejnej umowy leasingu finansowego. W świetle nowych przepisów, w przypadku zawarcia przez finansującego następnej umowy leasingu finansowego środka trwałego (lub wartości niematerialnej i prawnej) będącego uprzednio przedmiotem takiej umowy, kolejną umowę będzie się uważać za leasing finansowy, jeżeli suma ustalonych w niej opłat, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej jego wartości rynkowej z dnia zawarcia następnej umowy leasingu. Finansujący do swoich przychodów zaliczy opłaty uzyskane z tytułu wszystkich umów leasingu zawartych przez finansującego dotyczących tego samego środka trwałego (lub wartości niematerialnej i prawnej), w części przewyższającej spłatę wartości początkowej, określonej dla celów amortyzacji.

20 3. NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W PRZEPISACH KADROWO-PŁACOWYCH Ekspert: Katarzyna Jasina, Zastępca Kierownika Projektu Kadry i Płace systemu enova Z początkiem 2013 r. planowane są zmiany w przepisach kadrowo-płacowych. Oprócz wydłużonego urlopu macierzyńskiego, wzrośnie płaca minimalna. Część zmian, jak na przykład powrót dnia wolnego za święto przypadające w dniu wolnym od pracy, została wprowadzona pod koniec 2012 r. Poniżej przedstawimy najważniejsze zmiany przepisów i projekty ustaw z zakresu prawa pracy Wydłużenie urlopu macierzyńskiego Projekt Zgodnie z art.180 Kodeksu pracy pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze: 1) 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, 2) 31 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, 3) 33 tygodni w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, 4) 35 tygodni w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, 5) 37 tygodni w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie

21 Poczynając od 2010 roku zgodnie z art Kodeksu pracy pracownicy przysługuje prawo do dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Docelowo wymiar tego urlopu sięgnie sześciu bądź ośmiu dodatkowych tygodni. Ustawodawca jednak powyższe rozłożył w czasie. We wskazanym wyżej wymiarze urlop ten będzie przysługiwał pracownicom dopiero od 2014 r. Obecnie w przypadku urodzenia jednego dziecka wymiar wynosi 4 tygodnie a w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka wynosi 6 tygodni. Za czas urlopu macierzyńskiego pracownicy przysługuje 100% zasiłek macierzyński. Wymiar urlopu macierzyńskiego od września 2013 roku zostanie zwiększony z 6 do 12 miesięcy. Rodzice, którzy zdecydują się na skorzystanie z rocznego limitu, będą otrzymywali zasiłek macierzyński w wysokości 80% dotychczasowego wynagrodzenia. Będzie można jednak skorzystać z 6-miesięcznego urlop macierzyński i otrzymać 100% dotychczasowego wynagrodzenia. Jeśli rodzic zdecyduje się na kilku miesięczny urlop, np. 8 miesięcy otrzyma w tym okresie proporcjonalne świadczenie, przy założeniu, iż maksymalna wysokość to 100% (w przypadku pół roku), a minimalna 80% (w przypadku roku) dotychczasowego wynagrodzenia. Komentarz eksperta (KJ): Przepisy regulujące wydłużenie urlopów macierzyńskich są korzystne z punktu widzenia pracownika, ponieważ dają mu możliwość decydowania o zakresie wykorzystywanych przez niego uprawnień rodzicielskich. Natomiast jeśli pracownik skorzysta z nowych uprawnień pracodawca będzie musiał zaplanować dłuższe zastępstwo za osobę, która skorzysta z tego przywileju.

22 3.2. Powrót dnia wolnego za święto przypadające w dzień wolny od pracy Zasada oddawania dni za święta ustawowe, które przypadały od poniedziałku do soboty w dzień wolny od pracy, przestała obowiązywać w 2011 roku wraz z wprowadzeniem wolnego dnia 6 stycznia w Święto Trzech Króli. Do dnia poprzedzającego ogłoszenie przedmiotowego wyroku, czyli do 7 października 2012 roku (publikacja wyroku Dz. U. z 8 października 2012 r., poz. 1110), święto przypadające na dzień wolny wynikający z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, nie obniżało wymiaru czasu pracy. Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego święto, które nałoży się z dniem wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, obniży wymiar czasu pracy o 8 godzin. W konsekwencji pracodawca będzie musiał udzielić pracownikowi w innym terminie dnia wolnego od pracy, aby zachować zasadę przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. Jeśli pracodawca nie udzieli dnia wolnego wówczas pracownik otrzyma rekompensatę w formie 100% dopłaty do wynagrodzenia za 8 godz. Obowiązuje od października 2012 r. Komentarz eksperta (KJ): Zgodnie z decyzją Trybunału każde święto, o ile nie będzie przypadało w niedzielę, obniży wymiar czasu pracy o 8 godzin. Jeśli więc święto przypadało w sobotę, a ta nie jest dniem pracującym w danej organizacji, pracodawca zobowiązany jest do udzielenia pracownikom dodatkowego dnia wolnego. Podobnie jest w sytuacji, gdy dniem wolnym w zakładzie pracy jest np. poniedziałek bądź inny dzień tygodnia, poza niedzielą. Jeśli pracownikowi zatrudnionemu na stawce miesięcznej udzielimy dnia wolnego nie będzie miało to wpływu na jego wynagrodzenie, pomimo tego, że pracodawca nie będzie miał do dyspozycji pracownika Natomiast jeśli udzielimy dzień wolny pracownikowi zatrudnionemu na stawce godzinowej wówczas dostanie on niższe wynagrodzenie, co oznacza niższe koszty wynagrodzenia.

23 Komentarz eksperta (KJ): 3.3. Wyższa płaca minimalna Płaca minimalna w 2012 roku wynosi zł brutto zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2012 r. Od 1 stycznia 2013 roku płaca minimalna wzrośnie do kwoty 1600 zł. brutto zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2012 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2013 r % koszty uzyskania przychodu Zwiększenie kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę spowoduje zwiększenie kosztów pracodawcy, m.in. wyższe składki będą odprowadzane za pracownika do ZUS, zwiększy się kwota minimalnego wynagrodzenia dla pracowników w pierwszym roku zatrudnienia, jeśli pracodawca wypłaca dodatek za pracę w nocy wzrośnie jego wartość, z tytułu zwolnień grupowych wzrośnie maksymalna wartość odprawy, wzrośnie minimalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej. Zasady ustalania kosztów dla twórców określa art. 22 ust. 9 ustawy z dnia o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wynika z niego, iż koszty uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania tymi prawami wynoszą 50 proc. uzyskanego przychodu. Z tym, że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe.

24 Od 1 stycznia 2013 roku będzie obowiązywało ograniczenie w stosowaniu 50% kosztów uzyskania przychodów dla dochodów przekraczających łącznie zł. rocznie. Limit stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów nie będzie zależny od ilości źródeł przychodów, ani od stosunku prawnego, na podstawie, którego podatnik uzyskuje przychody jako twórca bądź artysta. Zmiana dotyczyć będzie m.in. dochodów z umów o pracę, o dzieło, zlecenia, w przypadku gdy występuje wypłata wynagrodzenia z 50% kosztami uzyskania przychodu. Komentarz eksperta (KJ): Wprowadzona zmiana spowoduje ograniczenie stosowania modelu wynagrodzenia z 50% kosztami uzyskania przychodów. Osoby aktualnie korzystające z tego przywileju zmianę odczują w kwocie wynagrodzenia, jaką otrzymają na konto w banku Wymiar urlopu wypoczynkowego po powrocie z urlopu wychowawczego Zgodnie z art Kodeksu pracy obowiązuje zasada proporcjonalnego obniżenia wymiaru urlopu w przypadku, gdy w danym roku kalendarzowym po nabyciu przez pracownika prawa do wypoczynku za dany rok korzysta on w tym samym roku z urlopu wychowawczego i w tym samym roku powraca do firmy. Po zmianach w takim przypadku pula urlopowa nie będzie uszczuplana. Projekt Komentarz eksperta (KJ): Jeśli proponowana zmiana wejdzie w życie, za okres urlopu wychowawczego limit urlopu wypoczynkowego nie będzie pomniejszany. Przykładowo, przed zmianą jeśli pracownica w okresie od do przebywała na urlopie wychowawczym wówczas prawo do urlopu wypoczynkowego nabyła dopiero po zakończeniu urlopu wychowawczego, czyli 1 lipca 2012 roku. W tym przypadku wymiar urlopu wypoczynkowego był ustalony proporcjonalnie do okresu zatrudnienia przypadającego do końca roku kalendarzowego po odjęciu okresu przypadającego na urlop wychowawczy.

25 3.6. Niższy współczynnik do obliczenia ekwiwalentu za urlop W 2012 roku współczynnik do obliczenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla pracownika etatowego wynosi 21. W 2013 roku współczynnik do obliczenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla pracownika etatowego wyniesie 20, Zmiany w naliczaniu dofinansowania Komentarz eksperta (KJ): Za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny. Oblicza się go przy użyciu współczynnika, który ustala się zgodnie z 19 rozporządzenia urlopowego. Spadek wartości współczynnika oznacza, niższą wartość wypłacanych kwot ekwiwalentu przez pracodawcę. Kwoty dofinansowania wyliczane na podstawie art. 26a (ust. 1 i 1b) ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (D/U z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm., dalej ustawa o rehabilitacji) w przypadku Zakładów Pracy Chronionej, aktualnie wynoszą: % najniższego wynagrodzenia u osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności, % najniższego wynagrodzenia u niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, - 45 % najniższego wynagrodzenia u niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

26 Na podstawie art. 26a ust. 1b ustawy o rehabilitacji, dla pracowników niepełnosprawnych z orzeczoną chorobę psychiczną, upośledzeniem umysłowym, całościowym zaburzeniem rozwojowym lub epilepsją oraz niewidomych powyższe kwoty dofinansowania należy zwiększyć o: - 40 % najniższego wynagrodzenia u niepełnosprawnych. Pracodawcy nie posiadający statusu ZPCHR, spełniający warunki do otrzymania dofinansowania dla pracowników niepełnosprawnych, czyli zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągający wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6 procent lub zatrudniający mniej niż 25 pracowników w 2012 roku, otrzymają dofinansowanie w wysokości: - 70 % kwot przysługujących Zakładom Pracy Chronionej. Dla pracowników niepełnosprawnych z orzeczoną chorobą psychiczną upośledzeniem umysłowym, całościowym zaburzeniem rozwojowym lub epilepsją oraz pracowników niewidomych, dofinansowanie stanowi: - 90 % kwot przysługujących Zakładom Pracy Chronionej. Nowy art. 68gb. w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zakłada iż,: a) pracodawcy zatrudniającemu w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy mniej niż 25 pracowników oraz pracodawcy zatrudniającemu co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu Komentarz eksperta (KJ): Wprowadzenie powyższych zmian spowoduje, iż pracodawca będzie otrzymywał niższe comiesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

27 na pełny wymiar czasu pracy i osiągającemu wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6% będzie przysługiwać miesięczne dofinansowanie w wysokości: - 70% kwot wynagrodzeń osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego, umiarkowanego oraz do lekkiego stopnia niepełnosprawności - 90% kwot wynagrodzeń osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego, umiarkowanego oraz lekkiego stopnia niepełnosprawności będących jednocześnie osobami, u których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych; b) pracodawcy prowadzącemu zakład pracy chronionej przysługiwać będzie 100% kwot dofinansowania w przypadku obu wspomnianych wyżej grup osób niepełnosprawnych.

28 4. Zmiany przepisów a systemy ERP Powyższe zmiany mogą mieć istotny wpływ na rozliczenia podatkowe oraz na wartości wskaźników istotnych przy naliczaniu wynagrodzeń oraz różnego rodzaju dodatków płacowych. Może stanowić to duże obciążenie dla przedsiębiorców, których oprogramowanie do zarządzania firmą, nie będzie przystosowane do znowelizowanych przepisów prawnych. W skrajnych przypadkach są oni narażeni nawet na konsekwencje prawne związane z nieprawidłową rejestracją i wystawianiem dokumentów. EKSPERCI RADZĄ: Dla prawidłowego działania przedsiębiorstwa, wszystkie nowelizacje prawne znaleźć muszą swoje odzwierciedlenie w systemach do zarządzania firmą. Dlatego warto już dziś upewnić się, czy firma posiada system z dostępem do aktualizacji.

29 Główne zmiany w systemach ERP wynikające ze zmian w przepisach od 1 stycznia 2013 r.: enova już gotowa! Zmiany działania mechanizmów wspomagających rozliczenia VAT metodą kasową. Wprowadzenie nowych mechanizmów wspomagających analizę rozrachunków i przygotowanie korekt rozliczeń VAT z powodu tzw. złych długów. Udostępnienie w systemach nowych wzorów deklaracji VAT-7 oraz nowej deklaracji VAT- ZD. Wprowadzenie nowych mechanizmów wspomagających analizę zobowiązań i kwalifikację kosztową dokumentów, a następnie przygotowanie korekt kosztów zakwalifikowanych do kosztów uzyskania przychodów. Wprowadzenie nowych dokumentów wewnętrznych w miejsce faktur wewnętrznych. Przystosowanie programu do wystawiania faktury uproszczonej. Wydłużenie urlopu macierzyńskiego. Wprowadzenie rocznego limitu 50% kosztów uzyskania przychodu. Zmiany w naliczaniu dofinansowania do wynagrodzeń za pracowników niepełnosprawnych.!

30 enova gotowa! Dla prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa zmiany przepisów muszą znaleźć swoje odzwierciedlenie w systemach księgowych, kadrowych oraz handlowych. Firmy korzystające z oprogramowania enova, nie muszą się tym martwić. enova jest przygotowana na zmiany! Stosownie do wprowadzonych lub projektowanych zmian przepisów, zostały wprowadzone odpowiednie zmiany w funkcjonalności systemu enova w różnych modułach. Aktualizacje enova: System enova jest aktualizowany w dwóch aspektach: prawnym i funkcjonalnym. Wraz z pojawieniem się zmian w przepisach prawa gospodarczego producent publikuje nowe wersje na stronie internetowej wraz z informacjami o zmianach. System enova jest stale rozwijany w zakresie nowych funkcjonalności są to tzw. duże wersje, publikowane średnio cztery w roku, oparte na analizie rynku i potrzeb firm. Każdy klient posiadający oprogramowanie enova objęte gwarancją ma pełny dostęp do korzystania z prawnych i funkcjonalnych uaktualnień programu. Użytkownik oprogramowania uzyskuje 12-miesięczną gwarancję. Która obowiązuje od dnia zakupu. Gwarancja upoważnia do pobierania bezpłatnych aktualizacji oraz nowych wersji oprogramowania bezpośrednio ze strony Użytkownik może odtworzyć gwarancję poprzez wykupienie aktualizacji terminowej tj. dla Klientów przedłużających gwarancję lub otwartej dla Klientów nie posiadających oprogramowania na gwarancji.

31 enova to zgodność z obowiązującymi przepisami oraz szybka reakcja producenta na zachodzące zmiany; modułowa konstrukcja przy jednocześnie jednej wspólnej bazie danych dla wszystkich modułów; skalowalność i elastyczność, wspomaganie rozwoju firmy w 3 wersjach (SREBRNA, ZŁOTA, PLATYNOWA); optymalizacja procesów, w tym również możliwość zarzadzania poprzez podejście projektowe coraz częściej stosowany, nowoczesny sposób zarządzania przedsiębiorstwem; enova to unikalny w skali kraju system klasy ERP, którego zadaniem jest ułatwienie zarządzania firmą oraz optymalizacja większości procesów wewnętrznych. Za tworzenie oraz rozwój oprogramowania enova odpowiedzialni są eksperci z dziedziny zarządzania, księgowości, handlu, finansów orz kadr, którzy dbają o to by było ono zawsze aktualne z obowiązującymi przepisami prawa. integrację z aplikacjami branżowymi w ramach systemu; dożywotnia licencja z prostymi regułami aktualizacji; najnowsza technologia; przyjazna obsługa zgodna z najnowszymi trendami (np. Windows 8); dogodny dostęp do Sieci Partnerskiej enova, świadczącej wszelkie potrzebne usługi związanie z enova (Partnerzy).

32 Chcemy być nie tylko producentem, ale również doradcą biznesowym i prowadzić naszych Partnerów i Klientów w kierunku nowych rozwiązań technologicznych, pokazując im bardzo konkretne korzyści biznesowe. Już dziś projektujemy rozwiązania, które będą powszechne w nadchodzących latach można wśród nich wymienić udostępnianie oprogramowania w modelu chmury abonamentowym Robert Czuła Prezes Zarządu z Soneta Sp. z o.o. Autor: Soneta Sp. z o.o. producent oprogramowania dla biznesu enova. ul. Wadowicka 8A (wejście B, piętro II) Kraków tel./fax +48 (12) W celu uzyskania więcej informacji skontaktuj się z Autoryzowanym Partnerem bądź odwiedź

Koszt uczestnictwa 110 zł. Serdecznie zapraszamy w imieniu Zarządu Cechu wszystkich członków Cechu.

Koszt uczestnictwa 110 zł. Serdecznie zapraszamy w imieniu Zarządu Cechu wszystkich członków Cechu. Warszawa, grudzień 2012 r. Gdy nadejdą Święta niech nadzieja i radość zastukają do Waszych drzwi, a Nowy Rok przyniesie pomyślność i szczęście każdego dnia. Radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności

Bardziej szczegółowo

Ulotka opis zmian do wersji 9.5.5135 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy

Ulotka opis zmian do wersji 9.5.5135 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy Ulotka opis zmian do wersji 9.5.5135 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy Spis treści Zmiany w wersji 9.5.5135... 3 Rozdział 1 enova365 interface użytkownika okienkowy... 3 Moduł: Handel...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Niniejsza instrukcja skierowana jest do osób fizycznych planujących podjąć jednoosobową działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Stan prawny luty 2014r ul. Rolnicza 33, tel.: +48 34 329 01 00 NIP: 949-00-02-731 42-200 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ZAKRESIE FAKTUROWANIA

ZMIANY W ZAKRESIE FAKTUROWANIA ZMIANY W ZAKRESIE FAKTUROWANIA W związku z koniecznością implementowania zmian wprowadzonych dyrektywą Rady 2010/45/UE z dnia 13 lipca 2010 r. zmieniającą dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1 ' z dnia 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1 ' z dnia 2012 r. Projekt z dnia 22 listopada 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1 ' z dnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania

Bardziej szczegółowo

Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 roku.

Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 roku. Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 roku. Opracowanie sporządzone przez zespół doradztwa podatkowego Kancelarii Ostrowski i Wspólnicy sp.k. Toruń 2014 TORUŃ

Bardziej szczegółowo

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW zakresie, rodzaju prowadzonej działalności, przewidywanej liczbie pracowników oraz złożenia informacji o środkach i procedurach, jakie zostały przezeń przedsięwzięte w celu spełnienia wymagań wynikających

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa 1)

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa 1) U S T AWA Projekt z dnia o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa 1) Art. 1. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177,

Bardziej szczegółowo

Sprostać wyzwaniom Mandantenbrief Polska

Sprostać wyzwaniom Mandantenbrief Polska Sprostać wyzwaniom Mandantenbrief Polska Informacje z dziedziny prawa, podatków i gospodarki Wydanie: styczeń-marzec 2015 www.roedl.de / www.roedl.com/pl W tym wydaniu polecamy: Prawo > > Administrator

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r.

ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r. ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r. Obowiązek ewidencjonowania z pomocą kas rejestrujących usług prawniczych po raz

Bardziej szczegółowo

Podstawa opodatkowania VAT 2014 zasady ustalania

Podstawa opodatkowania VAT 2014 zasady ustalania dodatek do Biuletynu VAT nr 21/2014 Podstawa opodatkowania VAT 2014 zasady ustalania n korekta podstawy opodatkowania n ustalanie marży n dotacje wliczane do podstawy opodatkowania n szczególne przypadki:

Bardziej szczegółowo

1 stycznia 2014 nr 1(199)

1 stycznia 2014 nr 1(199) 1 stycznia 2014 nr 1(199) dwutygodnik BIULETYN VAT www.bv.infor.pl VAT I AKCYZA: PORADY DOKUMENTACJA ORZECZNICTWO INTERPRETACJE dodatki: Przewodnik po zmianach w VAT i akcyzie 2013/2014 VAT 2014 ujednolicony

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Niniejsze opracowanie odnosi się do stanu prawnego na dzień 30 czerwca 2014 r.

Szanowni Państwo, Niniejsze opracowanie odnosi się do stanu prawnego na dzień 30 czerwca 2014 r. Podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od towarów i usług oraz Międzynarodowe Standardy Rachunkowości w wynajmie długoterminowym pojazdów samochodowych Warszawa, 2014 r. Szanowni Państwo, Oddajemy

Bardziej szczegółowo

Przewodnik. dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą

Przewodnik. dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą Przewodnik dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą opracowany w ramach Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2014-2016 Spis treści Wstęp...5 I. Przewodnik dla osób rozpoczynających

Bardziej szczegółowo

Faktury VAT. przegląd najnowszych interpretacji. dodatek do Biuletynu VAT nr 16/2013

Faktury VAT. przegląd najnowszych interpretacji. dodatek do Biuletynu VAT nr 16/2013 dodatek do Biuletynu VAT nr 16/2013 Faktury VAT przegląd najnowszych interpretacji 1. Czy można odliczać VAT z otrzymanych formie papierowej oryginałów faktur VAT zachowanych w formie zapisów obrazów elektronicznych...

Bardziej szczegółowo

Wszystko o działalnos ci gospodarczej

Wszystko o działalnos ci gospodarczej Wszystko o działalnos ci gospodarczej Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2013 r. Spis treści 1. Pierwsze kroki na drodze do własnej firmy... 6 1.1 Dobry pomysł połową sukcesu... 6 1.2 Formy działalności

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych Zatrudnienie osób niepełnosprawnych Informacje dla pracodawców oraz dla osób niepełnosprawnych zakładających firmę Wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy II Europejski Fundusz

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r.

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. Rozpoczęcie działalności gospodarczej mały poradnik podatkowy Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Działalność gospodarczą możesz podjąć w dniu złożenia wniosku o wpis

Bardziej szczegółowo

WŁASNA FIRMA PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW SPIS TREŚCI WSTĘP

WŁASNA FIRMA PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW SPIS TREŚCI WSTĘP SPIS TREŚCI WSTĘP Rozdział I. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA WPROWADZENIE..... 5 1. Definicja działalności gospodarczej......... 5 2. Definicja przedsiębiorcy......... 6 3. Akty prawne i rejestry...... 6 WŁASNA

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie

Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie 2012 Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie SPIS TREŚCI 1. Założenie e-sklepu... 3 1.1. Co jest potrzebne do rozpoczęcia e-działalności gospodarczej w Internecie?... 3 1.2. Rejestracja działalności gospodarczej...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia 2 Spis treści O PAIiIZ O MDDP Zarys systemu podatkowego Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia Podatek od towarów i usług (VAT) Ceny transferowe Akcyza i cła Prawo dewizowe

Bardziej szczegółowo

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. Wynagrodzenia w pytaniach i odpowiedziach. Temat na zamówienie

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. Wynagrodzenia w pytaniach i odpowiedziach. Temat na zamówienie NR 34 (848) 9 15 września 2014 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) pgp@infor.pl www.pgp.infor.pl UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ Wynagrodzenia w pytaniach i odpowiedziach Jak obliczyć pensję

Bardziej szczegółowo

Zmiany w VAT i kasy fiskalne od 1.1.2015 r.

Zmiany w VAT i kasy fiskalne od 1.1.2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu Zmiany w VAT i kasy fiskalne od 1.1.2015 r. ul. Św. Jakuba 20 87-100 Toruń tel.: +48 56 669 9000 fax :+48 56 669 9002 www.kip.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Magdalena Romańska-Ściseł

Magdalena Romańska-Ściseł SEMINARIUM: ZMIANY W PRAWIE PRACY I SYSTEMIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W KONTEKŚCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH PROJEKTU: DOBRE KADRY SZANSĄ NA INNOWACJE RZESZÓW, 08.10.2014 R. Magdalena

Bardziej szczegółowo

Podatki. Wszystko pod kontrolą 1. Firma może już korzystnie sprzedać służbowy samochód. W przyszłym roku mniej firm rozliczy się w uproszczony sposób

Podatki. Wszystko pod kontrolą 1. Firma może już korzystnie sprzedać służbowy samochód. W przyszłym roku mniej firm rozliczy się w uproszczony sposób Nr 10/2014 (123) Podatki Firma może już korzystnie sprzedać służbowy samochód Fiskus zmienił zdanie i pozwala przedsiębiorcom zbywającym firmowe auta płacić VAT tylko od marży. Warunek przy zakupie takiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/146 Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330, 613, z 2014 r. poz. 768, 1100, z 2015

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MIiR/POIG/1(7)/12/2013 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

Vademecum. Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Lublinie

Vademecum. Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Lublinie Vademecum Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Lublinie Lublin 2011 SPIS TREŚCI Nasze Biura:... 3 1. Idea Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości... 4 1.1 Wymagania formalne... 4 1.2 Zakres

Bardziej szczegółowo