ZMIANY PRZEPISÓW W 2013 R. W PIGUŁCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZMIANY PRZEPISÓW W 2013 R. W PIGUŁCE"

Transkrypt

1 ZMIANY PRZEPISÓW W 2013 R. W PIGUŁCE PODATEK VAT // DZIEŃ WOLNY ZA ŚWIĘTO // WYŻSZA PŁACA MINIMALNA // DŁUŻSZY URLOP MACIERZYŃSKI // UPROSZCZONE FAKTUROWANIE // METODA KASOWA aktualizacja r.

2 ZMIANY PRZEPISÓW OBOWIĄZUJĄCE OD 2013 ROKU W PIGUŁCE Spis i analiza najważniejszych zmian w przepisach kadrowo-płacowych, podatku VAT i podatku dochodowym: 1. NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W PRZEPISACH PODATKU VAT 1.1. Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce Zmiany zasad rozliczeń podatku VAT należnego w metodzie kasowej stosowanej przez Małych Podatników Zmiany zasad rozliczeń podatku VAT naliczonego w metodzie kasowej stosowanej przez Małych Podatników Zmiany zasad dokonywania korekty podstawy opodatkowania i podatku należnego w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona Zmiany zasad dokonywania korekty podatku naliczonego w przypadku nieuregulowania należności w terminie Obowiązek podatkowy w WDT i WNT Przeliczenia kwot w walucie według kursów Europejskiego Banku Centralnego Zmiana miejsca opodatkowania usług wynajmu środków transportu 1.2. Zmiany wprowadzane Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie wzoru zawiadomienia o skorygowaniu podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego Nowa deklaracja VAT-ZD 1.3. Zmiany wprowadzane Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług Nowe wzory deklaracji VAT-7, VAT-7D i VAT-7K 1.4. Zmiany wprowadzane rozporządzeniem Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług Możliwość wystawiania faktur uproszczonych Faktury wewnętrzne Faktury elektroniczne Faktury zbiorcze 2. NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W PODATKU DOCHODOWYM 2.1. Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce Obowiązek korekty kosztów w przypadku nieuregulowania zobowiązania Zmiany w przepisach dotyczących leasingu 3. NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W PRZEPISACH KADROWO-PŁACOWYCH 3.1. Wydłużenie urlopu macierzyńskiego 3.2. Powrót dnia wolnego za święto przypadające w dzień wolny od pracy 3.3. Wyższa płaca minimalna % koszty uzyskania przychodu 3.5. Wymiar urlopu wypoczynkowego po powrocie z urlopu wychowawczego 3.6. Niższy współczynnik do obliczenia ekwiwalentu za urlop 3.7. Zmiany w naliczaniu dofinansowania 4. Zmiany przepisów a systemy ERP

3 1. NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W PRZEPISACH PODATKU VAT Ekspert: Daniel Depa, Kierownik Projektu Księgowość systemu enova Ekspert: Wojciech Chrobak, Kierownik Projektu Handel systemu enova Na dzień r. mamy do czynienia z kilkoma różnymi nowelizacjami ustawy o VAT i przepisów wykonawczych, które są na różnych etapach procesu legislacyjnego. Poniżej przedstawiamy najistotniejsze zmiany Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce Obowiązujące od1 stycznia 2013 r Zmiany zasad rozliczeń podatku VAT należnego w metodzie kasowej stosowanej przez Małych Podatników (art. 21 ust. 1 i 2 ustawy o podatku od towarów i usług). Mały podatnik może wybrać metodę rozliczeń polegającą na tym, że obowiązek podatkowy powstaje z dniem uregulowania całości lub części należności, nie później niż 90. dnia, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. ( ). Uregulowanie należności w części powoduje powstanie obowiązku podatkowego w tej części.

4 Mały podatnik może wybrać metodę rozliczeń polegającą na tym, że obowiązek podatkowy w odniesieniu do dokonywanych przez niego dostaw towarów i świadczenia usług powstaje: 1) z dniem otrzymania całości lub części zapłaty w przypadku dokonania dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz podatnika zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, 2) z dniem otrzymania całości lub części zapłaty, nie później niż 180 dnia, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi w przypadku dokonania dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz podmiotu innego niż podatnik czynny. Otrzymanie zapłaty w części powoduje powstanie obowiązku podatkowego w tej części. Komentarz eksperta (DD): Oznacza to, że przy sprzedaży dla czynnych podatników VAT obowiązek podatkowy będzie związany tylko z otrzymaniem całości lub części zapłaty (obecnie obowiązek ten - przy braku zapłaty - powstaje 90. dnia, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi). Z kolei przy sprzedaży dla innych podmiotów, przy braku zapłaty, będzie trzeba rozliczyć VAT znacznie później niż obecnie, tj dnia (a nie 90. dnia), licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. W praktyce pewne problemy może stwarzać rozpoznanie czy nabywca jest czynnym podatnikiem VAT. Handlowcy będą musieli taką informację uzyskać od nabywcy. Nowe" zasady ustalania obowiązku podatkowego będą miały zastosowanie dopiero do czynności wykonanych od 1 stycznia 2013 r.

5 Zmiany zasad rozliczeń podatku VAT naliczonego w metodzie kasowej stosowanej przez Małych Podatników (art. 86 ust. 16, 17 i 18 ustawy o podatku od towarów i usług) Mali podatnicy rozliczający się metodą kasową kwotę podatku naliczonego, wynikającą z faktur lub dokumentów celnych otrzymanych w okresie, kiedy rozliczali się metodą kasową, i nieodliczoną od kwoty podatku należnego do końca tego okresu, mają prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w okresie rozliczeniowym, w którym: 1) uregulowali kontrahentowi całą należność wynikającą z otrzymanych faktur w przypadku podatku wynikającego z faktur; 2) dokonali zapłaty podatku - w przypadku podatku wynikającego z dokumentów celnych; 3) dokonali zapłaty podatku wynikającego z decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34 ustawy. Mali podatnicy rozliczający podatek VAT metodą kasową w odniesieniu do nabytych na terytorium kraju towarów i usług, mogą obniżyć kwotę podatku należnego w rozliczeniu za kwartał, w którym uregulowali całość lub część należności wynikającej z otrzymanej od kontrahenta faktury, nie wcześniej jednak niż z dniem otrzymania faktury. Uregulowanie należności w części daje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego odpowiadającą części uregulowanej należności. Uregulowanie należności w części daje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego odpowiadającą części uregulowanej należności. Komentarz eksperta (DD): Od 1 stycznia 2013 r. uregulowanie należności w części będzie dawało prawo do odliczenia VAT w części (obecnie uregulowanie części zobowiązania nie uprawnia do odliczenia VAT). Inny będzie też termin odliczania VAT z dokumentu celnego. W tym zakresie zastosowanie znajdzie zasada ogólna, tj. odliczenia będzie można dokonać w okresie rozliczeniowym, w którym podatnik (tu: stosujący kasową metodę rozliczania VAT) otrzyma taki dokument (obecnie odliczenie przysługuje za kwartał, w którym podatnik dokona zapłaty podatku wynikającego z tego dokumentu, nie wcześniej jednak niż z dniem otrzymania dokumentu celnego).

6 Zmiany zasad dokonywania korekty podstawy opodatkowania i podatku należnego w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona (art. 89a ust. 1, ust. 1a ustawy o podatku od towarów i usług). Podatnik może skorygować podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona. Korekta podatku dotyczy również kwoty podatku przypadającej na część kwoty wierzytelności odpisanej jako nieściągalna lub której nieściągalność została uprawdopodobniona. Nieściągalność wierzytelności uważa się za uprawdopodobnioną w przypadku, gdy wierzytelność nie została uregulowana w ciągu 180 dni od upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze. Korekta podatku należnego może nastąpić w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym upłynął termin płatności nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym wierzyciel uzyskał potwierdzenie odbioru przez dłużnika wysłanego do niego zawiadomienia. Podatnik obowiązany jest wraz z deklaracją podatkową, w której dokonuje korekty podatku należnego, zawiadomić o korekcie właściwy dla podatnika urząd skarbowy wraz z podaniem kwot korekty podatku należnego. W przypadku gdy po dokonaniu korekty określonej należność została uregulowana w jakiejkolwiek formie, podatnik obowiązany jest zwiększyć podatek należny w rozliczeniu za okres, w którym należność została uregulowana. W przypadku częściowego uregulowania należności podatek należny zwiększa się w odniesieniu do tej części.

7 Podatnik może skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona. Korekta dotyczy również podstawy opodatkowania i kwoty podatku przypadającej na część kwoty wierzytelności, której nieściągalność została uprawdopodobniona. Nieściągalność wierzytelności uważa się za uprawdopodobnioną, w przypadku gdy wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze. Korekta może nastąpić w rozliczeniu za okres, w którym nieściągalność wierzytelności uznaje się za uprawdopodobnioną, pod warunkiem że do dnia złożenia przez wierzyciela deklaracji podatkowej za ten okres wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie. Wierzyciel obowiązany jest wraz z deklaracją podatkową, w której dokonuje korekty, zawiadomić o tej korekcie właściwego dla niego naczelnika urzędu skarbowego wraz z podaniem kwot korekty oraz danych dłużnika. W przypadku gdy po złożeniu deklaracji podatkowej, w której dokonano korekty, należność zastała uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie, wierzyciel obowiązany jest do zwiększenia podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego w rozliczeniu za okres, w którym należność została uregulowana lub zbyta. W przypadku częściowego uregulowania należności, podstawę opodatkowania oraz kwotę podatku należnego zwiększa się w odniesieniu do tej części. Komentarz eksperta (DD): Przede wszystkim skrócono termin, w którym korekta może być dokonana - ze 180 dni na 150 dni od upływu terminu płatności należności określonego w umowie lub na fakturze. Nieściągalność wierzytelności uważa się za uprawdopodobnioną, w przypadku gdy wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze. Nie będzie już konieczne zawiadamianie dłużnika o zamiarze korygowania podatku oraz o dokonaniu korekty. Wprowadzony został także warunek stanowiący o tym, że na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji, w której podatnik będzie korzystał z ulgi na złe długi, dłużnik nie może być w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji (obecnie przyjmuje się, że istotne jest, czy dłużnik nie jest w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji na dzień dokonania dostawy/ świadczenia usług).

8 Zmiany zasad dokonywania korekty podatku naliczonego w przypadku nieuregulowania należności w terminie (art. 89b ust. 1, ust. 1a ustawy o podatku od towarów i usług). W przypadku otrzymania zawiadomienia od wierzyciela i nieuregulowania należności w terminie 14 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia, podatnik (dłużnik) jest obowiązany do odpowiedniego pomniejszenia podatku naliczonego podlegającego odliczeniu lub w przypadku jego braku, do odpowiedniego powiększenia kwoty podatku należnego, o kwotę podatku wynikającą z nieuregulowanych faktur, poprzez korektę deklaracji za okres, w którym dokonał odliczenia. W przypadku częściowego uregulowania należności przed upływem terminu, korekta dotyczy podatku naliczonego przypadającego na nieuregulowaną część należności. Komentarz eksperta (DD): Zasadnicza zmiana w tym zakresie polega na wprowadzeniu automatyzmu w tym zakresie. Dłużnik ma obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego bez konieczności otrzymania od wierzyciela powiadomienia o dokonaniu przez niego korekty podatku należnego. W przypadku nieuregulowania należności wynikającej z faktury dokumentującej dostawę towarów lub świadczenie usług na terytorium kraju w terminie 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze, dłużnik jest obowiązany do korekty odliczonej kwoty podatku wynikającej z tej faktury, w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 150 dzień od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze. Przepisu tego nie stosuje się, jeżeli dłużnik uregulował należność najpóźniej w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego, w którym upłynął 150 dzień od dnia upływu terminu płatności tej należności. W przypadku częściowego uregulowania należności w terminie 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze, korekta dotyczy podatku naliczonego przypadającego na nieuregulowaną część należności.

9 Obowiązek podatkowy w WDT i WNT W wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów obowiązek podatkowy powstaje 15. Dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towarów, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 20a i 20b ustawy. W wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury przez podatnika, nie później jednak niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano tej dostawy, z zastrzeżeniem ust. 4 oraz art. 20a ustawy. W przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów wykonywanej w sposób ciągły przez okres dłuższy niż miesiąc uważa się ją za dokonaną z upływem każdego miesiąca do czasu zakończenia dostawy tych towarów. Komentarz eksperta (DD): Zasadniczo termin powstania obowiązku podatkowego w WDT i WNT nie ulegnie zmianie w stosunku do regulacji obecnie obowiązujących. Zmianą w tym zakresie będzie jedynie to, że otrzymanie (zapłacenie) zaliczki, zadatku, itp. na poczet WDT lub WNT nie będzie już zobowiązywało do rozliczenia VAT (uchylono art. 20 ust. 3 i ust. 7 ustawy o VAT). Jeżeli jednak VAT od zaliczki zostanie rozliczony przed zmianą przepisu (w 2012 r.), a WDT lub WNT będzie zrealizowane dopiero w 2013 r., wartości zaliczek nie będzie należało wliczać do podstawy opodatkowania tych transakcji (art. 20 omawianej nowelizacji). Druga zmiana odnosi się do rozliczania wewnątrzwspólnotowych dostaw ciągłych. "Nowy" art. 20 ust. 1a ustawy o VAT stanowi, że: w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów wykonywanej w sposób ciągły przez okres dłuższy niż miesiąc uważa się ją za dokonaną z upływem każdego miesiąca do czasu zakończenia dostawy tych towarów.

10 Przeliczenia kwot w walucie według kursów Europejskiego Banku Centralnego W przypadku gdy kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. W przypadku gdy kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. Podatnik może wybrać sposób przeliczania tych kwot na złote według ostatniego kursu wymiany opublikowanego przez Europejski Bank Centralny na ostatni dzień poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego; w takim przypadku waluty inne niż euro przelicza się z zastosowaniem kursu wymiany każdej z nich względem euro. Komentarz eksperta (DD): Od 1 stycznia 2013 stosować będzie można zamiennie oba kursy.

11 Komentarz eksperta (DD): Zmiana miejsca opodatkowania usług wynajmu środków transportu Brak odrębnych uregulowań. Miejscem świadczenia usług polegających na wynajmie, innym niż wynajem krótkoterminowy, środków transportu na rzecz podmiotów niebędących podatnikami jest miejsce, gdzie usługobiorca posiada siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu, z zastrzeżeniem ust. 4 ustawy. Miejscem świadczenia usługi wynajmu statku rekreacyjnego, innego niż wynajem krótkoterminowy, na rzecz podmiotów niebędących podatnikami jest miejsce, w którym statek rekreacyjny jest faktycznie oddawany do dyspozycji usługobiorcy, pod warunkiem że usługodawca faktycznie świadczy tę usługę ze swojej siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, znajdujących się w tym miejscu. Zasadą jest, że usługi świadczone dla podatnika opodatkowane są w kraju, w którym usługobiorca posiada siedzibę działalności gospodarczej. Natomiast jeżeli usługa świadczona jest dla niepodatnika - co do zasady podlega ona opodatkowaniu w kraju usługodawcy. Od tej zasady są jednak pewne wyjątki, a jeden z nich dotyczy usług krótkoterminowego wynajmu środków transportu. Usługi te - bez względu na to, na czyją rzecz są świadczone - opodatkowane są w miejscu, gdzie środki transportu są faktycznie oddawane do dyspozycji usługobiorcy (art. 28j ustawy o VAT). Zasada ta ma obowiązywać również w przyszłym roku, z tym że do art. 28j dodano "nowe" przepisy, które będą określać miejsce świadczenia (opodatkowania) niektórych usług wynajmu świadczonych dla niepodatników. Zgodnie z "nowymi" regulacjami, od 1 stycznia 2013 r. miejscem świadczenia usług polegających na wynajmie, innym niż wynajem krótkoterminowy, środków transportu na rzecz podmiotów niebędących podatnikami będzie miejsce, gdzie usługobiorca posiada siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu. Wyjątkiem będzie tylko wynajem statku rekreacyjnego, innego niż wynajem krótkoterminowy, na rzecz podmiotów niebędących podatnikami. W tym przypadku miejscem świadczenia (opodatkowania) będzie miejsce, w którym statek rekreacyjny jest faktycznie oddawany do dyspozycji usługobiorcy, pod warunkiem że usługodawca faktycznie świadczy tę usługę ze swojej siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, znajdujących się w tym miejscu.

12 1.2. Zmiany wprowadzane Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie wzoru zawiadomienia o skorygowaniu podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego Nowa deklaracja VAT-ZD Rozporządzenie oczekuje na podpis Ministra Finansów Komentarz eksperta (DD): Rozporządzenie wprowadza wzór zawiadomienia związanego z rozliczeniem tzw. złych długów. Rozporządzenie wprowadza wzór zawiadomienia o skorygowaniu podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego Zmiany wprowadzane Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług Nowe wzory deklaracji VAT-7, VAT-7D i VAT-7K Rozporządzenie wprowadza nowe wzory deklaracji VAT-7, VAT-7K i VAT-7D. Rozporządzenie oczekuje na podpis Ministra Finansów Komentarz eksperta (DD): Jak podaje Ministerstwo Finansów projekt rozporządzenia został przygotowany w związku z uchwaleniem ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce. Nowe wzory deklaracji będą obowiązywały począwszy od pierwszego okresu rozliczeniowego w roku Stare wzory mogą być stosowane do końca roku 2013 z wyjątkiem okresów rozliczeniowych, w których dokonywania jest korekta podstawy opodatkowania i podatku należnego związana z rozliczeniem tzw. złych długów.

13 1.4. Zmiany wprowadzane rozporządzeniem Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług. Zmiany mają wejść w życie od 1 stycznia 2013 r. Rozporządzenie oczekuje na podpis Ministra Finansów Możliwość wystawiania faktur uproszczonych Obecnie: Faktura jest dokumentem stwierdzającym dokonanie transakcji gospodarczej pomiędzy podmiotami. Powinna więc zawierać imiona i nazwiska lub nazwy pełne bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy, a także ich numery identyfikacji podatkowej. Wynika to z przepisu 9 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie m.in. wystawiania faktur (Dz. U. nr 95, poz. 798 ze zm.). Zmiana: Znowelizowane przepisy zmieniają sposób wystawiania faktur VAT, wprowadzając możliwość wystawiania faktur uproszczonych, którą przedsiębiorcy będą mogli stosować do 450 zł (lub 100 euro brutto). Faktura uproszczona różni się od klasycznej faktury VAT następującymi elementami: nie posiada szczegółowych danych dotyczących nabywcy, w tym jego imienia i nazwiska lub nazwy, adresu. Zawiera jedynie numer NIP nabywcy. Nie zawiera niektórych szczegółowych informacji, wymaganych w chwili obecnej (np. kwot bez podatku, cen).

14 Komentarz eksperta (WCh): To korzystna zmiana. Przy niewielkich jednorazowych transakcjach sprzedawca nie będzie musiał wypytywać nabywcy o szczegółowe dane, co przyspieszy i ułatwi pracę. Będzie też można w prosty sposób wystawić fakturę podając jedynie kwotę brutto należności oraz nazwy towarów i usług będących przedmiotem sprzedaży.

15 Faktury wewnętrzne W przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów podatnicy są zobowiązani do wystawienia faktury wewnętrznej i wykazania w niej podatku należnego oraz ujęcia jej w rejestrze sprzedaży. Z uwagi na fakt, iż właściwe regulacje prawa unijnego nie przewidują możliwości wystawiania tego rodzaju faktur, nowa ustawa znosi konieczność wystawiania faktur wewnętrznych Faktury elektroniczne Komentarz eksperta (WCh): Zmiana będzie miała praktyczne skutki dopiero w roku Nowe rozporządzenie w sprawie zasad wystawiania faktur obowiązujące od przewiduje jednak wystawianie faktur wewnętrznych na dotychczasowych zasadach, w 2013 roku najprawdopodobniej faktury wewnętrzne dokumentujące wewnątrzwspólnotowe nabycie będą powszechnie wystawiane, gdyż firmy nie będą zmieniać schematu wystawiania dokumentów, jeśli nie jest to konieczne. Faktury mogą być przesyłane, w tym udostępniane, w formie elektronicznej w dowolnym formacie elektronicznym. Jednocześnie ustawodawca zastrzegł, iż faktury mogą być przesyłane w formie elektronicznej pod warunkiem zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności treści faktury, jak również uprzedniego wyrażenia zgody na możliwość wystawiania faktur elektronicznych przez ich odbiorcę.

16 Wprowadzana jest nowa definicja faktury elektronicznej. Faktura elektroniczna ma, tak samo jak faktura papierowa, zawierać elementy wymagane ustawą, ale aby uznać ją za elektroniczną, musi być wystawiona i otrzymana w formacie elektronicznym. Natomiast faktura wystawiona na papierze, następnie zeskanowana, wysłana i otrzymana w formie wiadomości , ma być uznana za elektroniczną, pod warunkiem że nie zostanie wprowadzona do obrotu w wersji papierowej ważne, aby miała postać elektroniczną w momencie wystawienia oraz otrzymania. Przedsiębiorcy będą mogli wysyłać kontrahentom faktury elektroniczne, nie pytając ich o zgodę. Jeśli kontrahent nie będzie chciał ich otrzymywać, będzie musiał zgłosić sprzeciw. Komentarz eksperta (WCh): To korzystna zmiana. Zmniejszenie ograniczeń w tym zakresie przyczyni się do upowszechnienia faktur elektronicznych Faktury zbiorcze Faktura musi być wystawiona w terminie 7 dni od daty wydania towaru lub wykonania usługi. Wprowadzano możliwość fakturowania zbiorczego transakcji z danego miesiąc. Komentarz eksperta (WCh): To korzystna i długo oczekiwana zmiana. Zbiorcze fakturowanie dostaw z danego miesiąca jest powszechną praktyką i obecny przepis nareszcie to sankcjonuje.

17 2. NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W PODATKU DOCHODOWYM 2.1. Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce Obowiązek korekty kosztów w przypadku nieuregulowania zobowiązania Brak uregulowań. W przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty wynikającej z faktury (rachunku), a jeżeli nie istniał obowiązek wystawienia faktury (rachunku) kwoty wynikającej z umowy albo innego dokumentu, i nieuregulowania tej kwoty w terminie 30 dni od daty upływu terminu płatności, podatnik jest obowiązany do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z tych dokumentów. Jeżeli termin płatności jest dłuższy niż 60 dni, zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z dokumentów, o których mowa w ust. 1, dokonuje się z upływem 90 dni od daty zaliczenia tej kwoty do kosztów uzyskania przychodów, o ile nie została ona uregulowana w tym terminie. Zmniejszenia kosztów dokonuje się w miesiącu, w którym upływa termin określony w tych przepisach. Jeżeli po dokonaniu zmniejszenia zobowiązanie zostanie uregulowane, podatnik w miesiącu, w którym uregulował zobowiązanie, zwiększa koszty uzyskania przychodów o kwotę dokonanego zmniejszenia. Obowiązujące od 1 stycznia 2013 r. Komentarz eksperta (DD): Zastosowanie się do wprowadzonego obowiązku w praktyce może być bardzo trudne. Dopełnienie obowiązku będzie proste w przypadku bezpośredniego zakwalifikowania faktury do kosztów uzyskania przychodów. Sprawa znacząco się komplikuje w przypadku dokumentów zakupu środków trwałych, kosztów rozliczanych w czasie, towarów handlowych, materiałów produkcyjnych kiedy na etapie faktury nie mamy wiedzy jaka jej część została zakwalifikowana do kosztów uzyskania przychodów. Poprawne ustalenie kwoty korekty w takich przypadkach będzie bardzo skomplikowane i będzie wymagało od podatników znaczącego uszczegółowienia ewidencji i rozliczeń kosztów. W ustawie nie określono, czy opisane wyżej zasady dotyczą faktur wystawionych po 1 stycznia 2013 r., czy również wcześniejszych, z terminem zapłaty przypadającym w 2013 r. Kwestia ta może zatem zbudzać wątpliwości. W uzasadnieniu do projektu ustawy zaproponowano, aby omówione wyżej regulacje miały zastosowanie do kwot wynikających z faktur/rachunków (z umów albo innych dokumentów, jeżeli nie istniał obowiązek wystawienia faktury/rachunku), zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów przed dniem wejścia w życie ustawy, których termin płatności upływa po dniu 31 grudnia 2012 r. Powyższa treść nie została jednak "wprowadzona" do ustawy. Nie wiadomo zatem czy nowe przepisy mają zastosowanie do wszystkich zobowiązań, których terminy płatności przypadają od 1 stycznia 2013 r., czy może tylko do tych zaliczanych do kosztów po 1 stycznia 2013 r.

18 Zmiany w przepisach dotyczących leasingu Dotychczasowe przepisy nie regulowały podatkowych skutków zmian stron leasingu, czyli cesji umowy i kwestia ta była wielokrotnie przedmiotem sporów między podatnikami a organami podatkowymi. 1) Z dniem 1 stycznia 2013 r. przedmiotem umowy leasingu może być także prawo wieczystego użytkowania gruntu Zmieniono art. 17a pkt 1 i art. 17i ustawy o PDOP oraz art. 23a pkt 1 i art. 23i ustawy o PDOF). 2) Skrócono wymóg minimalnego czasu trwania umowy leasingu operacyjnego nieruchomości. Komentarz eksperta (DD): Do umów leasingu zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce stosuje się przepisy o leasingu w ich dotychczasowym brzmieniu (zob. art. 18 tej ustawy). W stanie prawnym obowiązującym do końca 2012 r. umowę leasingu, której przedmiotem są nieruchomości (podlegające odpisom amortyzacyjnym), uważa się za leasing operacyjny m.in. wtedy, gdy umowa została zawarta na okres co najmniej 10 lat. Z dniem 1 stycznia 2013 r. okres ten został skrócony i wynosi co najmniej 5 lat. 3) Uregulowano kwestie związane ze zmianą stron umowy leasingu w jej podstawowym okresie. Dotychczasowe przepisy nie regulowały podatkowych skutków zmian stron leasingu, czyli cesji umowy i kwestia ta była wielokrotnie przedmiotem sporów między podatnikami a organami podatkowymi. Według organów podatkowych, w przypadku cesji umowy leasingu operacyjnego, przejętą umowę należy dla celów podatkowych traktować jak nową umowę, wobec czego niezbędne jest ponowne ustalenie, czy spełnia ona przesłanki do uznania jej za leasing

19 operacyjny. Z kolei według sądów administracyjnych, w przypadku ww. cesji, "nowy" korzystający rozlicza tę umowę dla celów podatkowych podobnie jak dotychczasowy korzystający, także wtedy, gdy okres używania przez niego przedmiotu leasingu będzie krótszy niż określony w art. 17b ust. 1 pkt 1 ustawy o PDOP i odpowiednio w art. 23b ust. 1 pkt 1 ustawy o PDOF. Od dnia 1 stycznia 2013 r. powyższych rozbieżności już nie będzie. Ustawodawca zmienił bowiem treść ww. przepisów, wskazując, że w przypadku zmiany strony lub stron tej umowy podstawowy okres umowy uważa się za zachowany, jeżeli inne postanowienia umowy nie uległy zmianie (nie zmieniła się długość czasu tej umowy, wartość opłat leasingowych). Uregulowano również kwestie związane z zawarciem kolejnej umowy leasingu finansowego. W świetle nowych przepisów, w przypadku zawarcia przez finansującego następnej umowy leasingu finansowego środka trwałego (lub wartości niematerialnej i prawnej) będącego uprzednio przedmiotem takiej umowy, kolejną umowę będzie się uważać za leasing finansowy, jeżeli suma ustalonych w niej opłat, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej jego wartości rynkowej z dnia zawarcia następnej umowy leasingu. Finansujący do swoich przychodów zaliczy opłaty uzyskane z tytułu wszystkich umów leasingu zawartych przez finansującego dotyczących tego samego środka trwałego (lub wartości niematerialnej i prawnej), w części przewyższającej spłatę wartości początkowej, określonej dla celów amortyzacji.

20 3. NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W PRZEPISACH KADROWO-PŁACOWYCH Ekspert: Katarzyna Jasina, Zastępca Kierownika Projektu Kadry i Płace systemu enova Z początkiem 2013 r. planowane są zmiany w przepisach kadrowo-płacowych. Oprócz wydłużonego urlopu macierzyńskiego, wzrośnie płaca minimalna. Część zmian, jak na przykład powrót dnia wolnego za święto przypadające w dniu wolnym od pracy, została wprowadzona pod koniec 2012 r. Poniżej przedstawimy najważniejsze zmiany przepisów i projekty ustaw z zakresu prawa pracy Wydłużenie urlopu macierzyńskiego Projekt Zgodnie z art.180 Kodeksu pracy pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze: 1) 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, 2) 31 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, 3) 33 tygodni w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, 4) 35 tygodni w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, 5) 37 tygodni w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie

21 Poczynając od 2010 roku zgodnie z art Kodeksu pracy pracownicy przysługuje prawo do dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Docelowo wymiar tego urlopu sięgnie sześciu bądź ośmiu dodatkowych tygodni. Ustawodawca jednak powyższe rozłożył w czasie. We wskazanym wyżej wymiarze urlop ten będzie przysługiwał pracownicom dopiero od 2014 r. Obecnie w przypadku urodzenia jednego dziecka wymiar wynosi 4 tygodnie a w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka wynosi 6 tygodni. Za czas urlopu macierzyńskiego pracownicy przysługuje 100% zasiłek macierzyński. Wymiar urlopu macierzyńskiego od września 2013 roku zostanie zwiększony z 6 do 12 miesięcy. Rodzice, którzy zdecydują się na skorzystanie z rocznego limitu, będą otrzymywali zasiłek macierzyński w wysokości 80% dotychczasowego wynagrodzenia. Będzie można jednak skorzystać z 6-miesięcznego urlop macierzyński i otrzymać 100% dotychczasowego wynagrodzenia. Jeśli rodzic zdecyduje się na kilku miesięczny urlop, np. 8 miesięcy otrzyma w tym okresie proporcjonalne świadczenie, przy założeniu, iż maksymalna wysokość to 100% (w przypadku pół roku), a minimalna 80% (w przypadku roku) dotychczasowego wynagrodzenia. Komentarz eksperta (KJ): Przepisy regulujące wydłużenie urlopów macierzyńskich są korzystne z punktu widzenia pracownika, ponieważ dają mu możliwość decydowania o zakresie wykorzystywanych przez niego uprawnień rodzicielskich. Natomiast jeśli pracownik skorzysta z nowych uprawnień pracodawca będzie musiał zaplanować dłuższe zastępstwo za osobę, która skorzysta z tego przywileju.

22 3.2. Powrót dnia wolnego za święto przypadające w dzień wolny od pracy Zasada oddawania dni za święta ustawowe, które przypadały od poniedziałku do soboty w dzień wolny od pracy, przestała obowiązywać w 2011 roku wraz z wprowadzeniem wolnego dnia 6 stycznia w Święto Trzech Króli. Do dnia poprzedzającego ogłoszenie przedmiotowego wyroku, czyli do 7 października 2012 roku (publikacja wyroku Dz. U. z 8 października 2012 r., poz. 1110), święto przypadające na dzień wolny wynikający z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, nie obniżało wymiaru czasu pracy. Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego święto, które nałoży się z dniem wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, obniży wymiar czasu pracy o 8 godzin. W konsekwencji pracodawca będzie musiał udzielić pracownikowi w innym terminie dnia wolnego od pracy, aby zachować zasadę przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. Jeśli pracodawca nie udzieli dnia wolnego wówczas pracownik otrzyma rekompensatę w formie 100% dopłaty do wynagrodzenia za 8 godz. Obowiązuje od października 2012 r. Komentarz eksperta (KJ): Zgodnie z decyzją Trybunału każde święto, o ile nie będzie przypadało w niedzielę, obniży wymiar czasu pracy o 8 godzin. Jeśli więc święto przypadało w sobotę, a ta nie jest dniem pracującym w danej organizacji, pracodawca zobowiązany jest do udzielenia pracownikom dodatkowego dnia wolnego. Podobnie jest w sytuacji, gdy dniem wolnym w zakładzie pracy jest np. poniedziałek bądź inny dzień tygodnia, poza niedzielą. Jeśli pracownikowi zatrudnionemu na stawce miesięcznej udzielimy dnia wolnego nie będzie miało to wpływu na jego wynagrodzenie, pomimo tego, że pracodawca nie będzie miał do dyspozycji pracownika Natomiast jeśli udzielimy dzień wolny pracownikowi zatrudnionemu na stawce godzinowej wówczas dostanie on niższe wynagrodzenie, co oznacza niższe koszty wynagrodzenia.

23 Komentarz eksperta (KJ): 3.3. Wyższa płaca minimalna Płaca minimalna w 2012 roku wynosi zł brutto zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2012 r. Od 1 stycznia 2013 roku płaca minimalna wzrośnie do kwoty 1600 zł. brutto zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2012 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2013 r % koszty uzyskania przychodu Zwiększenie kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę spowoduje zwiększenie kosztów pracodawcy, m.in. wyższe składki będą odprowadzane za pracownika do ZUS, zwiększy się kwota minimalnego wynagrodzenia dla pracowników w pierwszym roku zatrudnienia, jeśli pracodawca wypłaca dodatek za pracę w nocy wzrośnie jego wartość, z tytułu zwolnień grupowych wzrośnie maksymalna wartość odprawy, wzrośnie minimalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej. Zasady ustalania kosztów dla twórców określa art. 22 ust. 9 ustawy z dnia o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wynika z niego, iż koszty uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania tymi prawami wynoszą 50 proc. uzyskanego przychodu. Z tym, że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe.

24 Od 1 stycznia 2013 roku będzie obowiązywało ograniczenie w stosowaniu 50% kosztów uzyskania przychodów dla dochodów przekraczających łącznie zł. rocznie. Limit stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów nie będzie zależny od ilości źródeł przychodów, ani od stosunku prawnego, na podstawie, którego podatnik uzyskuje przychody jako twórca bądź artysta. Zmiana dotyczyć będzie m.in. dochodów z umów o pracę, o dzieło, zlecenia, w przypadku gdy występuje wypłata wynagrodzenia z 50% kosztami uzyskania przychodu. Komentarz eksperta (KJ): Wprowadzona zmiana spowoduje ograniczenie stosowania modelu wynagrodzenia z 50% kosztami uzyskania przychodów. Osoby aktualnie korzystające z tego przywileju zmianę odczują w kwocie wynagrodzenia, jaką otrzymają na konto w banku Wymiar urlopu wypoczynkowego po powrocie z urlopu wychowawczego Zgodnie z art Kodeksu pracy obowiązuje zasada proporcjonalnego obniżenia wymiaru urlopu w przypadku, gdy w danym roku kalendarzowym po nabyciu przez pracownika prawa do wypoczynku za dany rok korzysta on w tym samym roku z urlopu wychowawczego i w tym samym roku powraca do firmy. Po zmianach w takim przypadku pula urlopowa nie będzie uszczuplana. Projekt Komentarz eksperta (KJ): Jeśli proponowana zmiana wejdzie w życie, za okres urlopu wychowawczego limit urlopu wypoczynkowego nie będzie pomniejszany. Przykładowo, przed zmianą jeśli pracownica w okresie od do przebywała na urlopie wychowawczym wówczas prawo do urlopu wypoczynkowego nabyła dopiero po zakończeniu urlopu wychowawczego, czyli 1 lipca 2012 roku. W tym przypadku wymiar urlopu wypoczynkowego był ustalony proporcjonalnie do okresu zatrudnienia przypadającego do końca roku kalendarzowego po odjęciu okresu przypadającego na urlop wychowawczy.

25 3.6. Niższy współczynnik do obliczenia ekwiwalentu za urlop W 2012 roku współczynnik do obliczenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla pracownika etatowego wynosi 21. W 2013 roku współczynnik do obliczenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla pracownika etatowego wyniesie 20, Zmiany w naliczaniu dofinansowania Komentarz eksperta (KJ): Za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny. Oblicza się go przy użyciu współczynnika, który ustala się zgodnie z 19 rozporządzenia urlopowego. Spadek wartości współczynnika oznacza, niższą wartość wypłacanych kwot ekwiwalentu przez pracodawcę. Kwoty dofinansowania wyliczane na podstawie art. 26a (ust. 1 i 1b) ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (D/U z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm., dalej ustawa o rehabilitacji) w przypadku Zakładów Pracy Chronionej, aktualnie wynoszą: % najniższego wynagrodzenia u osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności, % najniższego wynagrodzenia u niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, - 45 % najniższego wynagrodzenia u niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

26 Na podstawie art. 26a ust. 1b ustawy o rehabilitacji, dla pracowników niepełnosprawnych z orzeczoną chorobę psychiczną, upośledzeniem umysłowym, całościowym zaburzeniem rozwojowym lub epilepsją oraz niewidomych powyższe kwoty dofinansowania należy zwiększyć o: - 40 % najniższego wynagrodzenia u niepełnosprawnych. Pracodawcy nie posiadający statusu ZPCHR, spełniający warunki do otrzymania dofinansowania dla pracowników niepełnosprawnych, czyli zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągający wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6 procent lub zatrudniający mniej niż 25 pracowników w 2012 roku, otrzymają dofinansowanie w wysokości: - 70 % kwot przysługujących Zakładom Pracy Chronionej. Dla pracowników niepełnosprawnych z orzeczoną chorobą psychiczną upośledzeniem umysłowym, całościowym zaburzeniem rozwojowym lub epilepsją oraz pracowników niewidomych, dofinansowanie stanowi: - 90 % kwot przysługujących Zakładom Pracy Chronionej. Nowy art. 68gb. w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zakłada iż,: a) pracodawcy zatrudniającemu w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy mniej niż 25 pracowników oraz pracodawcy zatrudniającemu co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu Komentarz eksperta (KJ): Wprowadzenie powyższych zmian spowoduje, iż pracodawca będzie otrzymywał niższe comiesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

27 na pełny wymiar czasu pracy i osiągającemu wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6% będzie przysługiwać miesięczne dofinansowanie w wysokości: - 70% kwot wynagrodzeń osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego, umiarkowanego oraz do lekkiego stopnia niepełnosprawności - 90% kwot wynagrodzeń osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego, umiarkowanego oraz lekkiego stopnia niepełnosprawności będących jednocześnie osobami, u których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych; b) pracodawcy prowadzącemu zakład pracy chronionej przysługiwać będzie 100% kwot dofinansowania w przypadku obu wspomnianych wyżej grup osób niepełnosprawnych.

28 4. Zmiany przepisów a systemy ERP Powyższe zmiany mogą mieć istotny wpływ na rozliczenia podatkowe oraz na wartości wskaźników istotnych przy naliczaniu wynagrodzeń oraz różnego rodzaju dodatków płacowych. Może stanowić to duże obciążenie dla przedsiębiorców, których oprogramowanie do zarządzania firmą, nie będzie przystosowane do znowelizowanych przepisów prawnych. W skrajnych przypadkach są oni narażeni nawet na konsekwencje prawne związane z nieprawidłową rejestracją i wystawianiem dokumentów. EKSPERCI RADZĄ: Dla prawidłowego działania przedsiębiorstwa, wszystkie nowelizacje prawne znaleźć muszą swoje odzwierciedlenie w systemach do zarządzania firmą. Dlatego warto już dziś upewnić się, czy firma posiada system z dostępem do aktualizacji.

29 Główne zmiany w systemach ERP wynikające ze zmian w przepisach od 1 stycznia 2013 r.: enova już gotowa! Zmiany działania mechanizmów wspomagających rozliczenia VAT metodą kasową. Wprowadzenie nowych mechanizmów wspomagających analizę rozrachunków i przygotowanie korekt rozliczeń VAT z powodu tzw. złych długów. Udostępnienie w systemach nowych wzorów deklaracji VAT-7 oraz nowej deklaracji VAT- ZD. Wprowadzenie nowych mechanizmów wspomagających analizę zobowiązań i kwalifikację kosztową dokumentów, a następnie przygotowanie korekt kosztów zakwalifikowanych do kosztów uzyskania przychodów. Wprowadzenie nowych dokumentów wewnętrznych w miejsce faktur wewnętrznych. Przystosowanie programu do wystawiania faktury uproszczonej. Wydłużenie urlopu macierzyńskiego. Wprowadzenie rocznego limitu 50% kosztów uzyskania przychodu. Zmiany w naliczaniu dofinansowania do wynagrodzeń za pracowników niepełnosprawnych.!

30 enova gotowa! Dla prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa zmiany przepisów muszą znaleźć swoje odzwierciedlenie w systemach księgowych, kadrowych oraz handlowych. Firmy korzystające z oprogramowania enova, nie muszą się tym martwić. enova jest przygotowana na zmiany! Stosownie do wprowadzonych lub projektowanych zmian przepisów, zostały wprowadzone odpowiednie zmiany w funkcjonalności systemu enova w różnych modułach. Aktualizacje enova: System enova jest aktualizowany w dwóch aspektach: prawnym i funkcjonalnym. Wraz z pojawieniem się zmian w przepisach prawa gospodarczego producent publikuje nowe wersje na stronie internetowej wraz z informacjami o zmianach. System enova jest stale rozwijany w zakresie nowych funkcjonalności są to tzw. duże wersje, publikowane średnio cztery w roku, oparte na analizie rynku i potrzeb firm. Każdy klient posiadający oprogramowanie enova objęte gwarancją ma pełny dostęp do korzystania z prawnych i funkcjonalnych uaktualnień programu. Użytkownik oprogramowania uzyskuje 12-miesięczną gwarancję. Która obowiązuje od dnia zakupu. Gwarancja upoważnia do pobierania bezpłatnych aktualizacji oraz nowych wersji oprogramowania bezpośrednio ze strony Użytkownik może odtworzyć gwarancję poprzez wykupienie aktualizacji terminowej tj. dla Klientów przedłużających gwarancję lub otwartej dla Klientów nie posiadających oprogramowania na gwarancji.

31 enova to zgodność z obowiązującymi przepisami oraz szybka reakcja producenta na zachodzące zmiany; modułowa konstrukcja przy jednocześnie jednej wspólnej bazie danych dla wszystkich modułów; skalowalność i elastyczność, wspomaganie rozwoju firmy w 3 wersjach (SREBRNA, ZŁOTA, PLATYNOWA); optymalizacja procesów, w tym również możliwość zarzadzania poprzez podejście projektowe coraz częściej stosowany, nowoczesny sposób zarządzania przedsiębiorstwem; enova to unikalny w skali kraju system klasy ERP, którego zadaniem jest ułatwienie zarządzania firmą oraz optymalizacja większości procesów wewnętrznych. Za tworzenie oraz rozwój oprogramowania enova odpowiedzialni są eksperci z dziedziny zarządzania, księgowości, handlu, finansów orz kadr, którzy dbają o to by było ono zawsze aktualne z obowiązującymi przepisami prawa. integrację z aplikacjami branżowymi w ramach systemu; dożywotnia licencja z prostymi regułami aktualizacji; najnowsza technologia; przyjazna obsługa zgodna z najnowszymi trendami (np. Windows 8); dogodny dostęp do Sieci Partnerskiej enova, świadczącej wszelkie potrzebne usługi związanie z enova (Partnerzy).

32 Chcemy być nie tylko producentem, ale również doradcą biznesowym i prowadzić naszych Partnerów i Klientów w kierunku nowych rozwiązań technologicznych, pokazując im bardzo konkretne korzyści biznesowe. Już dziś projektujemy rozwiązania, które będą powszechne w nadchodzących latach można wśród nich wymienić udostępnianie oprogramowania w modelu chmury abonamentowym Robert Czuła Prezes Zarządu z Soneta Sp. z o.o. Autor: Soneta Sp. z o.o. producent oprogramowania dla biznesu enova. ul. Wadowicka 8A (wejście B, piętro II) Kraków tel./fax +48 (12) W celu uzyskania więcej informacji skontaktuj się z Autoryzowanym Partnerem bądź odwiedź

Ustawa Deregulacyjna wprowadziła następujące zmiany w Ustawie o VAT:

Ustawa Deregulacyjna wprowadziła następujące zmiany w Ustawie o VAT: Ustawa Deregulacyjna wprowadziła następujące zmiany w Ustawie o VAT: Obowiązek podatkowy przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów (dalej: WDT) i wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów (dalej: WNT) Przy

Bardziej szczegółowo

ZMIANY PRZEPISÓW W 2013 R. W PIGUŁCE

ZMIANY PRZEPISÓW W 2013 R. W PIGUŁCE ZMIANY PRZEPISÓW W 2013 R. W PIGUŁCE PODATEK VAT // DZIEŃ WOLNY ZA ŚWIĘTO // WYŻSZA PŁACA MINIMALNA // DŁUŻSZY URLOP MACIERZYŃSKI // UPROSZCZONE FAKTUROWANIE // METODA KASOWA aktualizacja 03.01.2013 r.

Bardziej szczegółowo

Korekta kosztów oraz ulga na złe długi nowe prawa i obowiązku wierzyciela oraz dłużnika

Korekta kosztów oraz ulga na złe długi nowe prawa i obowiązku wierzyciela oraz dłużnika Korekta kosztów oraz ulga na złe długi nowe prawa i obowiązku wierzyciela oraz dłużnika 1) Podstawa prawna przepisów Agenda 2) Kwalifikacja wydatków do kosztów w świetle przepisów obowiązujących do 31

Bardziej szczegółowo

Mariusz Gotowicz - Doradca Podatkowy

Mariusz Gotowicz - Doradca Podatkowy Nowe regulacje dotyczące zapłaty za otrzymywane faktury (VAT, CIT, PIT) w związku z problematyką zakupów ratalnych, leasingowych, kredytowych pojazdów flotowych Mariusz Gotowicz - Doradca Podatkowy Zmiany

Bardziej szczegółowo

I Zmiany w ustawie o CIT wynikające z ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych... 2

I Zmiany w ustawie o CIT wynikające z ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych... 2 TAAC Sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego Newsletter 01/2013 ZMIANY W CIT I VAT OD 1 STYCZNIA 2013 R. ul. Ks. Prymasa Augusta Hlonda 10/73 02-972 Warszawa Tel.: 022 412 85 12 Fax.: 022 412 85 13 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan.

Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan www.radapodatkowa.pl Przepisy antyzatorowe Przepisy antyzatorowe Wprowadzenie DEREGULACJA - USTAWA Przepisy antyzatorowe Podatki dochodowe DEREGULACJA

Bardziej szczegółowo

ULGA NA ZŁE DŁUGI (zmiany w art. 89a i art. 89b ustawy o VAT)

ULGA NA ZŁE DŁUGI (zmiany w art. 89a i art. 89b ustawy o VAT) ULGA NA ZŁE DŁUGI (zmiany w art. 89a i art. 89b ustawy o VAT) Od początku 2013 r. w wyniku zmian wprowadzonych do ustawy o VAT ustawą deregulacyjną obowiązywać będą nowe zasady stosowania tzw. ulgi na

Bardziej szczegółowo

Zmiany w CIT od 1 stycznia 2013 r.

Zmiany w CIT od 1 stycznia 2013 r. PILCH WĄSIK KANCELARIA PRAWNICZA SP.K. Zmiany w CIT od 1 stycznia 2013 r. Opracowanie: dr Paulina Pilch radca prawny, doradca podatkowy Korekta kosztów podatkowych (1) obowiązek zmniejszenia kosztów, gdy

Bardziej szczegółowo

MINISTER FINANSÓW Organ upoważniony do wydania interpretacji Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Adres do korespondencji Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

Spis Treści WSTĘP.. 13 CZĘŚĆ I ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2013 R. 17. ROZDZIAŁ I ULGA NA ZŁE DŁUGI OD 1 STYCZNIA 2013 r. 19

Spis Treści WSTĘP.. 13 CZĘŚĆ I ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2013 R. 17. ROZDZIAŁ I ULGA NA ZŁE DŁUGI OD 1 STYCZNIA 2013 r. 19 Spis Treści WSTĘP.. 13 CZĘŚĆ I ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2013 R. 17 ROZDZIAŁ I ULGA NA ZŁE DŁUGI OD 1 STYCZNIA 2013 r. 19 1.NOWE ZASADY KORZYSTANIA Z ULGI NA ZŁE DŁUGI U WIERZYCIELA I DŁUŻNIKA 19 2.ULGA NA

Bardziej szczegółowo

Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku. Zmiany w podatku VAT 2013/2014

Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku. Zmiany w podatku VAT 2013/2014 Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku Zmiany w podatku VAT 2013/2014 Cel nowelizacji Dostosowanie do przepisów UE / orzecznictwa ETS Uproszczenie obrotu gospodarczego oraz rozliczeń z fiskusem

Bardziej szczegółowo

Zmiany w podatku CIT 2013/2014 Adw. Marcin Górski. Część I

Zmiany w podatku CIT 2013/2014 Adw. Marcin Górski. Część I Zmiany w podatku CIT 2013/2014 Adw. Marcin Górski Część I Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych od 1 stycznia 2013 r. 2 Podstawa prawna nowelizacji przepisów Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o

Bardziej szczegółowo

Czy jeśli przedmiotowe wydawnictwo jest przekazywane drogą elektroniczną, to należy uznać tę operację za import usług?

Czy jeśli przedmiotowe wydawnictwo jest przekazywane drogą elektroniczną, to należy uznać tę operację za import usług? Czy jeśli przedmiotowe wydawnictwo jest przekazywane drogą elektroniczną, to należy uznać tę operację za import usług? Pytanie Zakupiliśmy w marcu prenumeratę wydawnictwa specjalistycznego w USA, które

Bardziej szczegółowo

Tekst do rachunkowości. Słowa kluczowe: korekta VAT, ulga na złe długi,

Tekst do rachunkowości. Słowa kluczowe: korekta VAT, ulga na złe długi, Tekst do rachunkowości Słowa kluczowe: korekta VAT, ulga na złe długi, Ewidencja korekty VAT w ramach ulgi na złe długi w księgach wierzyciela i dłużnika W obecnych czasach długi stają się problemem wielu

Bardziej szczegółowo

Zmiany w CIT, PIT i VAT na 2013 rok

Zmiany w CIT, PIT i VAT na 2013 rok Zmiany w CIT, PIT i VAT na 2013 rok Andrzej Mazur 6 grudnia 2012 r. 1 Zmiany w PIT i CIT 2 Plan Zmiany, które wejdą w życie 1 stycznia 2013 r. Ustawa z dnia 24 października 2012 r. o zmianie ustawy o podatku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 listopada 2012 r. Poz. 1342 USTAWA. z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce 1)

Warszawa, dnia 30 listopada 2012 r. Poz. 1342 USTAWA. z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce 1) DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 listopada 2012 r. Poz. 1342 USTAWA z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce 1) Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO BUK SP. Z O.O. Prawo do odliczenia. podatku naliczonego VAT 2014r.

KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO BUK SP. Z O.O. Prawo do odliczenia. podatku naliczonego VAT 2014r. KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO BUK SP. Z O.O. Prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT 2014r. Dział prawny Kancelarii BUK Sp. z o.o. 28.12.2013r.] Wybór zmian przepisów dotyczących prawa do odliczenia

Bardziej szczegółowo

Ulga na złe długi - obowiązki dłużnika

Ulga na złe długi - obowiązki dłużnika Ulga na złe długi - obowiązki dłużnika Gazeta Podatkowa nr 18 (850) z dnia 01.03.2012 Aleksandra Węgielska Podatnik VAT, który nie płaci swoich zobowiązań kontrahentom, powinien liczyć się z tym, że wierzyciel

Bardziej szczegółowo

Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe

Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe Co do zasady, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów, które będą służyły działalności opodatkowanej. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Roczna korekta VAT - zasady rozliczenia

Roczna korekta VAT - zasady rozliczenia Roczna korekta VAT - zasady rozliczenia Roczna korekta VAT musi być dokonana przez podatników, którzy w trakcie poprzedniego roku podatkowego odliczali VAT częściowo według ustalonej wstępnie na dany rok

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D)

OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D) Załącznik nr 4 OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D) Objaśnienia dotyczą wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7(15), VAT-7K(9) i VAT-7D(6))

Bardziej szczegółowo

F AKTURY W PODATKU OD

F AKTURY W PODATKU OD F AKTURY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG Faktury i dokumenty w transakcjach międzynarodowych Gdynia, 10 lutego 2014 Artykuł 20 UoVAT: WEWN TRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA OBOWI ZEK PODATKOWY W wewnątrzwspólnotowej

Bardziej szczegółowo

Zatory płatnicze - skutki w podatkach dochodowych

Zatory płatnicze - skutki w podatkach dochodowych 1 z 6 2013-01-09 16:12 Zatory płatnicze - skutki w podatkach dochodowych Aktualizacja: 2012.12.20 12:02 Ministerstwo Finansów informuje, iż w Dzienniku Ustaw z 2012 r. poz. 1342 została opublikowana ustawa

Bardziej szczegółowo

1 Przedsiębiorcy mogą korzystać z ulgi na złe długi, którą przewidują przepisy ustawy o VAT. Na czym ta ulga polega?

1 Przedsiębiorcy mogą korzystać z ulgi na złe długi, którą przewidują przepisy ustawy o VAT. Na czym ta ulga polega? SZEŚĆ PYTAŃ DO Karoliny Gierszewskiej, eksperta podatkowego Jak skorzystać z ulgi na złe długi 1 Przedsiębiorcy mogą korzystać z ulgi na złe długi, którą przewidują przepisy ustawy o VAT. Na czym ta ulga

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w ustawie o podatku VAT. od dnia 1 stycznia 2014 r.

Najważniejsze zmiany w ustawie o podatku VAT. od dnia 1 stycznia 2014 r. Najważniejsze zmiany w ustawie o podatku VAT od dnia 1 stycznia 2014 r. Obowiązek podatkowy zasada ogólna Z dniem 1 stycznia 2014 r. obowiązek podatkowy w podatku VAT będzie powstawał w dacie sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY VAT 2014

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY VAT 2014 NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY VAT 2014 Od 1 stycznia 2014 r. wejdą w życie rewolucyjne zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług, poniżej przedstawiamy najważniejsze uregulowania, do których należy dostosować

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND ZMIANY W VAT OD 1 STYCZNIA 2014 R.

CRIDO TAXAND ZMIANY W VAT OD 1 STYCZNIA 2014 R. CRIDO TAXAND ZMIANY W VAT OD 1 STYCZNIA 2014 R. 1 stycznia 2014 r. wejdzie w życie nowelizacja przepisów ustawy o VAT, wskutek czego zmieni się wiele kluczowych zasad dotyczących rozliczania VAT. Zmiany

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce 1)

USTAWA z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce 1) Oddział w Legnicy Ul. Hutników 2b/2; 59-220 Legnica Tel./Fax: 76 856 54 00 * 76 852 31 07 Mobile: 504 194 540 * 535 082 946 bmgm@bmgm.eu Dziennik Ustaw rok 2012 poz. 1342 wersja obowiązująca od 2013-01-01

Bardziej szczegółowo

Nowe regulacje podatkowe dla dłużników i wierzycieli - ulga za złe długi oraz obowiązkowa korekta kosztów w podatkach dochodowych

Nowe regulacje podatkowe dla dłużników i wierzycieli - ulga za złe długi oraz obowiązkowa korekta kosztów w podatkach dochodowych Nowe regulacje podatkowe dla dłużników i wierzycieli - ulga za złe długi oraz obowiązkowa korekta kosztów w podatkach dochodowych Autor artykułu: Ewelina Nowakowska Menedżer oraz Doradca Podatkowy w firmie

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w podatku od towarów i usług od 01.01.2016r.

Najważniejsze zmiany w podatku od towarów i usług od 01.01.2016r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu Najważniejsze zmiany w podatku od towarów i usług od 01.01.2016r. ul. Św. Jakuba 20 87-100 Toruń tel.: +48 56 669 9000 fax :+48

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG KSIĘGOWYCH KPiR & RYCZAŁT & KADRY.

CENNIK USŁUG KSIĘGOWYCH KPiR & RYCZAŁT & KADRY. CENNIK USŁUG KSIĘGOWYCH KPiR & RYCZAŁT & KADRY. S. S. COMPLEX Pułtusk, ul. Piotra Skargi 31/8 NIP: 5681617246 Tel: 508 936 947 Strona 1 z 6 Cennik [ obowiązuje od 03.06.2015 ] Zakres oferty Książki Przychodu

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T A W A z dnia o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce 1)

Projekt U S T A W A z dnia o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce 1) Projekt U S T A W A z dnia o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce 1) Art. 1. W ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2014r.

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2014r. Pierwszy Urząd Skarbowy w Częstochowie www.isnet.katowice.pl/us/2409 Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2014r. www.isnet.katowice.pl/us/2409 ul. Rolnicza 33, 42-200 Częstochowa tel.: +48

Bardziej szczegółowo

katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r.

katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r. katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r. SPIS TREŚCI Prawo do zasiłku macierzyńskiego.... 3 Wymiar zasiłku macierzyńskiego z tytułu urodzenia dziecka w czasie

Bardziej szczegółowo

Jak dłużnik powinien dokonać korekty kosztów

Jak dłużnik powinien dokonać korekty kosztów Strona 1 z 5 Dziennik Gazeta Prawna 34/2013 z 18.02.2013 [dodatek: Księgowość i Podatki, str. 8] CYKL: ROZLICZANIE PODATKU DOCHODOWEGO Jak dłużnik powinien dokonać korekty kosztów PROBLEM - XYZ Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4a (295) Opodatkowanie stron umowy leasingu

Rozdział 4a (295) Opodatkowanie stron umowy leasingu Rozdział 4a (295) Opodatkowanie stron umowy leasingu Art. 17a. Ilekroć w rozdziale jest mowa o: 1) umowie leasingu - rozumie się przez to umowę nazwaną w kodeksie cywilnym, a także każdą inną umowę, na

Bardziej szczegółowo

VAT. 19.12.2008 r. Warsztaty dla PCSS

VAT. 19.12.2008 r. Warsztaty dla PCSS VAT 19.12.2008 r. Warsztaty dla PCSS Limit dla VAT: 50.000 zł obrotu Przekroczenie tej kwoty obrotu powoduje konieczność rejestracji dla celów VAT, wystawiania faktur z VAT oraz składania deklaracji (konieczna

Bardziej szczegółowo

05.12.2013 r. - Najnowsze nowelizacje w podatku VAT, ze szczególnym uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2014r.:

05.12.2013 r. - Najnowsze nowelizacje w podatku VAT, ze szczególnym uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2014r.: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 841913 Temat: Podatki VAT, CIT - omówienie zmian przepisów obowiązujących od 2013 oraz od 2014 roku. 5-6 Grudzień Warszawa, Centrum miasta lub siedziba BDO,

Bardziej szczegółowo

1. Ustawa z dnia 26 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. poz. 1342) 2. Ustawa z dnia 07 grudnia

1. Ustawa z dnia 26 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. poz. 1342) 2. Ustawa z dnia 07 grudnia 1 3 1. Ustawa z dnia 26 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. poz. 1342) 2. Ustawa z dnia 07 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2010 r. (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2010 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2010 r. (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2010 r.) Dz.U.10.250.1681 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług (Dz. U. z dnia 29 grudnia

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PRAWIE PRACY OBOWIAZUJĄCE OD 2013 ROKU

ZMIANY W PRAWIE PRACY OBOWIAZUJĄCE OD 2013 ROKU ZMIANY W PRAWIE PRACY OBOWIAZUJĄCE OD 2013 ROKU Wyższe wynagrodzenie minimalne Od 1 stycznia 2013 r. wynagrodzenie minimalne wzrośnie i wynosić będzie 1600 zł brutto miesięcznie. Wynagrodzenie pracownika

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 listopada 2015 r. Poz. 1886 USTAWA z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik podatku od towarów i usług VAT

Rozdział IV Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik podatku od towarów i usług VAT Rozdział IV Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik podatku od towarów i usług VAT 1. Wspólnota mieszkaniowa jako podmiot (podatnik) podatku VAT Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r.

Bardziej szczegółowo

E-PORADNIK NOWE ZASADY STOSOWANIA ULGI NA ZŁE DŁUGI

E-PORADNIK NOWE ZASADY STOSOWANIA ULGI NA ZŁE DŁUGI E-PORADNIK NOWE ZASADY STOSOWANIA ULGI NA ZŁE DŁUGI Stan prawny na 1 stycznia 2013 r. Autorzy Część I: Karol Różycki Część II: Tomasz Krywan Część III: Adam Bartosiewicz, Mariusz Jabłoński, Tomasz Krywan,

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za zaufanie i skorzystanie z naszego serwisu www.doradcapodatkowyonline.eu. Otrzymaliśmy od Państwa pytanie następującej treści:

Dziękujemy za zaufanie i skorzystanie z naszego serwisu www.doradcapodatkowyonline.eu. Otrzymaliśmy od Państwa pytanie następującej treści: Szanowni Państwo, Wrocław, dnia 26 listopad 2013 r. Dziękujemy za zaufanie i skorzystanie z naszego serwisu www.doradcapodatkowyonline.eu. Otrzymaliśmy od Państwa pytanie następującej treści: Pytanie Klienta:

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 01.01.2014 r.

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 01.01.2014 r. Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 01.01.2014 r. Obowiązek podatkowy Z dniem 1 stycznia 2014 r. zostanie uchylony art. 19 ustawy VAT regulujący dotychczas moment powstania obowiązku podatkowego. Zastąpi

Bardziej szczegółowo

ALERT ZMIANY W VAT OD 01.2014 R. 1

ALERT ZMIANY W VAT OD 01.2014 R. 1 Szanowni Państwo, Z dniem 1 stycznia 2014 r. wejdą w życie zmiany przepisów dotyczących podatku od towarów i usług. Nowelizacja przepisów ustawy o VAT, która zacznie obowiązywać z nowym rokiem, jest największą

Bardziej szczegółowo

Zmiany w module Kadry i Płace wynikające ze zmian przepisów prawa na 2012 rok enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0)

Zmiany w module Kadry i Płace wynikające ze zmian przepisów prawa na 2012 rok enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0) Zmiany w module Kadry i Płace wynikające ze zmian przepisów prawa na 2012 rok enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0) JOANNA WALENTEK Spis treści: MODUŁ KADRY I PŁACE... 2 Zmiany w rozliczeniach PIT za 2011 r.,

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie i omówienie najistotniejszych zmian dokonanych w Rozporządzeniu Fakturowym

Wyjaśnienie i omówienie najistotniejszych zmian dokonanych w Rozporządzeniu Fakturowym Wyjaśnienie i omówienie najistotniejszych zmian dokonanych w Rozporządzeniu Fakturowym Podstawowa zasada dotycząca zasad wystawiania faktur VAT, tj.: Podatnicy ( ) są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą

Bardziej szczegółowo

11/28/2012. Podatek VAT 2013/2014. Omówienie najważniejszych zmian w VAT

11/28/2012. Podatek VAT 2013/2014. Omówienie najważniejszych zmian w VAT Podatek VAT 2013/2014 Omówienie najważniejszych zmian w VAT VAT 2013 1 Ułatwienia dla małych podatników Mały podatnik rozliczający się kasowo będzie rozliczał VAT : 1) przy sprzedaży na rzecz podatnika

Bardziej szczegółowo

Przepisy o przeciwdziałaniu zatorom płatniczym u podatników prowadzących podatkowe księgi

Przepisy o przeciwdziałaniu zatorom płatniczym u podatników prowadzących podatkowe księgi Przepisy o przeciwdziałaniu zatorom płatniczym u podatników prowadzących podatkowe księgi Przegląd Podatku Dochodowego nr 12 (348) z dnia 20.06.2013 Z dniem 1 stycznia 2013 r. do ustawy o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

Metoda kasowa VAT w programie enova w kontekście zmian w ustawie

Metoda kasowa VAT w programie enova w kontekście zmian w ustawie Metoda kasowa VAT w programie enova w kontekście zmian w ustawie Strona 1 z 12 Spis treści Spis treści... 2 1. Metoda kasowa VAT... 3 1.2 Na czym polega metoda kasowa VAT... 3 1.3 Kto może stosować metodę

Bardziej szczegółowo

Zmiany ustaw podatkowych na rok 2014. 29 Listopada 2013 r.

Zmiany ustaw podatkowych na rok 2014. 29 Listopada 2013 r. Zmiany ustaw podatkowych na rok 2014 29 Listopada 2013 r. Podatek od towarów i usług zasadnicze zmiany ustawy Podatek od towarów i usług projekty aktów wykonawczych Podatek dochodowy zmiany dotyczące spółek

Bardziej szczegółowo

Kiedy umowa najmu samochodu może zostać uznana na gruncie prawa podatkowego za umowę leasingu?

Kiedy umowa najmu samochodu może zostać uznana na gruncie prawa podatkowego za umowę leasingu? Kiedy umowa najmu samochodu może zostać uznana na gruncie prawa podatkowego za umowę leasingu? Do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wydatki związane z eksploatacją samochodu osobowego nie będącego

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Art.

Bardziej szczegółowo

Jak rozliczyć podatkowo taki zakup?

Jak rozliczyć podatkowo taki zakup? Jak rozliczyć podatkowo taki zakup? Nasza spółka użytkowała samochód osobowy w leasingu operacyjnym. Zawarta umowa przewidywała opcję jego wykupu. Po zakończeniu umowy zawarliśmy umowę sprzedaży tego samochodu

Bardziej szczegółowo

I PODSTAWA PRAWNA, DEFINICJE I ZASADY OGÓLNE

I PODSTAWA PRAWNA, DEFINICJE I ZASADY OGÓLNE Spis treści Wstęp...9 Rozdział I PODSTAWA PRAWNA, DEFINICJE I ZASADY OGÓLNE...13 1.1. Podstawa prawna podatku od towarów i usług...13 1.2. Podatek VAT w świetle 112 Dyrektywy Unii Europejskiej...16 1.3.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Podatek VAT specjalista ds. handlu wewnątrzwspólnotowego w 2015 r. 7 MAJA 2015 (CZWARTEK) 1-szy dzień kursu : 6 h 15 min

PROGRAM. Podatek VAT specjalista ds. handlu wewnątrzwspólnotowego w 2015 r. 7 MAJA 2015 (CZWARTEK) 1-szy dzień kursu : 6 h 15 min PROGRAM Podatek VAT specjalista ds. handlu wewnątrzwspólnotowego w 2015 r. 7 MAJA 2015 (CZWARTEK) 1-szy dzień kursu : 6 h 15 min MODUŁ 1 Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów Uczymy się prawidłowego rozliczania

Bardziej szczegółowo

Zasady opodatkowania leasingu w CIT

Zasady opodatkowania leasingu w CIT Zasady opodatkowania leasingu w CIT Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych za umowę leasingu uważa się nie tylko umowę tego rodzaju określoną w Kodeksie cywilnym, ale również każdą inną

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (druk nr 988)

do ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (druk nr 988) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (druk nr 988) U S T A W

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZEŃ I ZUS PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZEŃ I ZUS PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZEŃ I ZUS PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Od 1 stycznia 2004 r. weszły w życie przepisy znowelizowanej ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 września 2014 r. Poz. 1171 U S T A W A z dnia 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa 1)

Bardziej szczegółowo

mogą wystąpić różne konsekwencje podatkowe.

mogą wystąpić różne konsekwencje podatkowe. W trakcie audytów podatnicy sygnalizują problemy z prawidłowym rozliczeniem wpłaconych/otrzymanych zaliczek na poczet przyszłych dostaw towarów lub usług. W trakcie przeprowadzanych audytów podatnicy sygnalizują

Bardziej szczegółowo

Art. 15b ustawy o CIT i art. 24d ustawy o PIT W przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty wynikającej z faktury (rachunku), a jeżeli

Art. 15b ustawy o CIT i art. 24d ustawy o PIT W przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty wynikającej z faktury (rachunku), a jeżeli Art. 15b ustawy o CIT i art. 24d ustawy o PIT W przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty wynikającej z faktury (rachunku), a jeżeli nie istniał obowiązek wystawienia faktury (rachunku)

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie ksiąg rachunkowych czyli co to jest pełna księgowość

Prowadzenie ksiąg rachunkowych czyli co to jest pełna księgowość Prowadzenie ksiąg rachunkowych czyli co to jest pełna księgowość Pełna księgowość limit obrotów "Art. 2. 1. Przepisy ustawy o rachunkowości, zwanej dalej ustawą, stosuje się do mających siedzibę lub miejsce

Bardziej szczegółowo

Która opcja jest korzystniejsza pod względem podatkowym: wykup na firmę czy prywatnie?

Która opcja jest korzystniejsza pod względem podatkowym: wykup na firmę czy prywatnie? Która opcja jest korzystniejsza pod względem podatkowym: wykup na firmę czy prywatnie? Umowa leasingu Przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady e-faktur. Ułatwienia w zbiorczych fakturach korygujących BIULETYN 24/03/2011

Nowe zasady e-faktur. Ułatwienia w zbiorczych fakturach korygujących BIULETYN 24/03/2011 Nowe zasady e-faktur Ułatwienia w zbiorczych fakturach korygujących Szkolenie z zakresu BHP jest zwolnione z podatku VAT Zaliczki płacone kwartalnie Dla kogo kasy fiskalne? Wymiar czasu pracy w 2011 roku

Bardziej szczegółowo

1. Podatek dochodowy od osób prawnych jako podatek rozliczany rocznie; roczne rozliczenie podatku - zmiana i zasady wyznaczania roku podatkowego

1. Podatek dochodowy od osób prawnych jako podatek rozliczany rocznie; roczne rozliczenie podatku - zmiana i zasady wyznaczania roku podatkowego Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 449414 Temat: Akcja Bilans 2014-Podatkowe zamknięcie roku 2014 w VAT i podatkach dochodowych 27 Październik Bielsko-Biała, Hotel Qubus, Kod szkolenia: 449414

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1-443-1050/09-2/JB Data 2010.01.12 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek od towarów i usług --> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PODATKU VAT I INNE CIEKAWOSTKI PODATKOWE. 22 stycznia 2013. www.kochanski.pl

ZMIANY W PODATKU VAT I INNE CIEKAWOSTKI PODATKOWE. 22 stycznia 2013. www.kochanski.pl ZMIANY W PODATKU VAT I INNE CIEKAWOSTKI PODATKOWE 22 stycznia 2013 ZMIANY W PODATKU VAT Cz. I Zmiany w Ustawie VAT Główne obszary zmian: Fakturowanie (1 stycznia 2013 r. / 1 stycznia 2014 r.) Nieodpłatne

Bardziej szczegółowo

Temat szkolenia: Ewidencja i sankcje

Temat szkolenia: Ewidencja i sankcje Temat szkolenia: Ewidencja i sankcje Wykładowca: TERESA PUZIO 1 1.Korekta podatku odliczonego, przy tzw. sprzedaży mieszanej (opodatkowanej i zwolnionej )oraz korekta związana ze zmianą przeznaczenia nabytych

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie systemu AgemaHR do pracy w roku 2009: Zmiana parametrów płacowych do wypłat po 1 stycznia 2009

Przygotowanie systemu AgemaHR do pracy w roku 2009: Zmiana parametrów płacowych do wypłat po 1 stycznia 2009 Przygotowanie systemu AgemaHR do pracy w roku 2009: Zmiana parametrów płacowych do wypłat po 1 stycznia 2009 1. W menu Administracja-Parametry systemu na zakładce płace rozpocząć nowy rok podatkowy 2009

Bardziej szczegółowo

Wybrane zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (na podstawie projektu uchwalonego przez Sejm w dniu 26.06.2014)

Wybrane zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (na podstawie projektu uchwalonego przez Sejm w dniu 26.06.2014) Dokumentacja cen transferowych Istota zmiany Objęcie obowiązkiem sporządzenia dokumentacji cen transferowych podatników zawierających umowę spółki niebędącej osobą prawną, umowę wspólnego przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 grudnia 2015 r. Poz. 2230 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 17 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 29 grudnia 2015 r. Poz. 2230 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 17 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 grudnia 2015 r. Poz. 2230 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 17 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie zasiłku dla zleceniobiorcy enova KADRY i PŁACE

Rozliczanie zasiłku dla zleceniobiorcy enova KADRY i PŁACE Rozliczanie zasiłku dla zleceniobiorcy enova KADRY i PŁACE (WERSJA 1.0) ANNA SOŁTYS Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8a, wejście B 31-415 Kraków tel./fax +48 (12) 261 36 41 http://www.enova.pl e-mail: place@enova.pl

Bardziej szczegółowo

Zaproponowane zmiany z założenia miały m.in. na celu:

Zaproponowane zmiany z założenia miały m.in. na celu: Jakie istotne zmiany wprowadza ta nowelizacja? W dniu 7 listopada 2008 r. przyjęty został przez Sejm rządowy projekt nowelizacji ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.

Bardziej szczegółowo

Wykorzystywanie samochodu służbowego i telefonu służbowego do celów prywatnych

Wykorzystywanie samochodu służbowego i telefonu służbowego do celów prywatnych Wykorzystywanie samochodu służbowego i telefonu służbowego do celów prywatnych Powszechną praktyką jest udostępnianie służbowych samochodów i telefonów pracownikom do celów prywatnych. Takie nieodpłatne

Bardziej szczegółowo

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI. 2.

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI. 2. POLTAX 1. Identyfikator podatkowy NIP podatnika VAT-7K Podstawa prawna: Składający: POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI

Bardziej szczegółowo

projekt z dnia 18 lutego 2015 r. (wersja rozszerzona) z dnia.. 2014 r.

projekt z dnia 18 lutego 2015 r. (wersja rozszerzona) z dnia.. 2014 r. projekt z dnia 18 lutego 2015 r. (wersja rozszerzona) U S T AWA z dnia.. 2014 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 czerwca 2015 r. Poz. 914 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 czerwca 2015 r.

Warszawa, dnia 29 czerwca 2015 r. Poz. 914 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 czerwca 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 czerwca 2015 r. Poz. 914 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA WIEDZY. Cel: Przekazanie uczestnikom szkolenia informacji na temat zmian w podatku od towarów i usług oraz ich praktycznych konsekwencji.

AKADEMIA WIEDZY. Cel: Przekazanie uczestnikom szkolenia informacji na temat zmian w podatku od towarów i usług oraz ich praktycznych konsekwencji. AKADEMIA WIEDZY OFERTA NA SZKOLENIE W ZAKRESIE: Zmiany w podatku od towarów i usług w 2013 i 2014 r. ze szczególnym uwzględnieniem nowych zasad fakturowania oraz zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych

Bardziej szczegółowo

Zasady odliczania i korekt podatku VAT - wybrane zagadnienia

Zasady odliczania i korekt podatku VAT - wybrane zagadnienia Zasady odliczania i korekt podatku VAT - wybrane zagadnienia Maj 2014 r. WPROWADZENIE Na kolejnych slajdach przedstawiono w sposób schematyczny zasady odliczania podatku VAT w odniesieniu do nabycia różnego

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM

ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM... 13 1. Definicja umowy leasingu w prawie cywilnym... 13 2. Strony umowy leasingu... 13 3. Umowa leasingu w prawie podatkowym i prawie cywilnym... 14 4.

Bardziej szczegółowo

TERMINY ROZLICZANIA I OPŁACANIA SKŁADEK ZUS TERMINY ROZLICZANIA I OPŁACANIA PODATKU DOCHODOWEGO I VAT

TERMINY ROZLICZANIA I OPŁACANIA SKŁADEK ZUS TERMINY ROZLICZANIA I OPŁACANIA PODATKU DOCHODOWEGO I VAT Projekt Młodzi ludzie sukcesu realizowany w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

ZMIANY PRZEPISÓW W 2013 R. W PIGUŁCE cz. II

ZMIANY PRZEPISÓW W 2013 R. W PIGUŁCE cz. II ZMIANY PRZEPISÓW W 2013 R. W PIGUŁCE cz. II // PODATEK VAT - zmiany od 1 kwietnia // // ROZLICZANIE PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH zmiany od 1 marca // aktualizacja 3.04.2013 r. ZMIANY PRZEPISÓW OBOWIĄZUJĄCE OD 2013

Bardziej szczegółowo

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Niniejsze opracowanie nie stanowi źródła prawa podatkowego. WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Informacje do wykorzystania przy wypełnieniu oświadczenia/zawiadomienia o wyborze

Bardziej szczegółowo

Poradnik przedsiębiorcy 7. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Poradnik przedsiębiorcy 7. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne Poradnik przedsiębiorcy 7. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 7. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 13 października 1998 o systemie ubezpieczeń społecznych

Bardziej szczegółowo

Ustawa okołobudżetowa - kwestie podatku VAT w dalszym ciągu wymagają regulacji

Ustawa okołobudżetowa - kwestie podatku VAT w dalszym ciągu wymagają regulacji Ustawa okołobudżetowa - kwestie podatku VAT w dalszym ciągu wymagają regulacji Warszawa, 26.10.2010 Autor: Robert Oliwa, doradca Prezydenta Pracodawców RP ds. podatkowych Data: 2010-10-26 JEDNA CZY DWIE

Bardziej szczegółowo

2013-01-09. Tax Advisory. Zmiany CIT. Zmiany VAT. Inne zmiany, na co dodatkowo warto zwrócić uwagę w 2013 r. Dostępne możliwości optymalizacyjne

2013-01-09. Tax Advisory. Zmiany CIT. Zmiany VAT. Inne zmiany, na co dodatkowo warto zwrócić uwagę w 2013 r. Dostępne możliwości optymalizacyjne Warszawa, styczeń 2013 PLAN SPOTKANIA Zmiany CIT Zmiany VAT Inne zmiany, na co dodatkowo warto zwrócić uwagę w 2013 r. Dostępne możliwości optymalizacyjne 2 1 Zmiany CIT 3 ZMIANY CIT: ZATORY PŁATNICZE

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 108013 Temat: Podatki 2013 - CIT, VAT - zmiany przepisów obowiązujące od 2013 roku. Rewolucyjne zmiany zasad opodatkowania działalności gospodarczej. 22-23

Bardziej szczegółowo

Odliczanie podatku naliczonego, część 1

Odliczanie podatku naliczonego, część 1 4 maja 2010 Odliczanie podatku naliczonego, część 1 Radosław Żuk, prawnik, redaktor portalu TaxFin.pl Zasady ogólne odliczania podatku naliczonego Art. 86 ust. 1: W zakresie, w jakim towary i usługi są

Bardziej szczegółowo

ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH

ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH (aktualizacja od 1 września 2013 r.) Do 31 sierpnia 2013 r. podstawę wymiaru

Bardziej szczegółowo

Zakres przedmiotowy art. 5

Zakres przedmiotowy art. 5 Zakres przedmiotowy art. 5 Opodatkowaniu podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; eksport towarów; import towarów; wewnątrzwspólnotowenabycie towarów za wynagrodzeniem

Bardziej szczegółowo

Płace od A do Z naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń w 2015 roku (dwudniowe warsztaty praktyczne)

Płace od A do Z naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń w 2015 roku (dwudniowe warsztaty praktyczne) Płace od A do Z naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń w 2015 roku (dwudniowe warsztaty praktyczne) Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntowej wiedzy z podstaw naliczania wynagrodzeń.

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1-443-1175/10-4/EK Data 2011.02.21 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Faktury -->

Bardziej szczegółowo

Kalendarz podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych

Kalendarz podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych Kalendarz podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych Podstawa prawna: ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397, z późn. zm.) - dalej

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM

ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM... 13 1. Definicja umowy leasingu w prawie cywilnym... 13 2. Strony umowy leasingu... 13 3. Umowa leasingu w prawie podatkowym i prawie cywilnym... 14 4.

Bardziej szczegółowo

Obowiązek podatkowy w VAT

Obowiązek podatkowy w VAT Obowiązek podatkowy w VAT Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, obowiązek podatkowy to wynikająca z ustaw podatkowych nieskonkretyzowana powinność przymusowego świadczenia pieniężnego

Bardziej szczegółowo

Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan.

Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan www.radapodatkowa.pl Duża nowelizacja - VAT Przegląd wybranych proponowanych zmian w obszarze podatku VAT Marcin Chomiuk Nowa definicja działalności

Bardziej szczegółowo

WNT i WDT - Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Towarów oraz Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów (zasady)

WNT i WDT - Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Towarów oraz Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów (zasady) WNT i WDT - Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Towarów oraz Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów (zasady) Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług opodatkowaniu tym podatkiem podlegają między innymi wewnątrzwspólnotowe

Bardziej szczegółowo