GÓRNOŚLĄSKIE STUDIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GÓRNOŚLĄSKIE STUDIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI"

Transkrypt

1 GÓRNOŚLĄSKIE STUDIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ROCZNIK TOM XI OFICYNA WYDAWNICZA GÓRNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI IM. KAROLA GODULI CHORZÓW 2014

2 Wydawnictwo ciągłe Górnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości im. Karola Goduli Recenzent dr hab. Teresa Kraśnicka, prof. GWSP Kolegium Wydawnicze prof. dr hab. Wojciech Świątkiewicz (przewodniczący) prof. dr hab. Mariusz Bratnicki dr hab. Teresa Kraśnicka, prof. GWSP dr hab. Florian Kuźnik, prof. GWSP mgr Magdalena Skrzypulec (sekretarz) ISSN Nakład: 30 egz. Wydawca Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości Im. Karola Goduli Ul. Racławicka 23, Chorzów Tel , fax

3 SPIS TREŚCI OD REDAKCJI.. 5 PRACE TEORETYCZNE I METODOLOGICZNE. 7 Krystyna Serafin Stres w perspektywie organizacyjnej Sebastian Koczy Zastosowanie systemów informatycznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem Agnieszka Wloka Kryzys jako pojęcie wieloaspektowe. Wykorzystanie kryzysu jako szansy na zmianę PRACE I PROJEKTY BADAWCZE..49 Jan Czempas Udziały jednostek samorządu terytorialnego w PIT i CIT jako efekt lokalnej przedsiębiorczości na przykładzie miast na prawach powiatu województwa śląskiego Radosław Cyran Od deficytu do nadwyżki mieszkań ewolucja warunków mieszkaniowych w Polsce Bożena Gajdzik Doskonałe przedsiębiorstwo w kontekście komponentów produkcji klasy światowej (WCM)..87 Rafał Muster Przepływy ludności w związku z dojazdami do pracy. Próba analizy zjawiska na krajowym rynku pracy

4 Ewa Michalik Znaczenie wzornictwa przemysłowego w rozwoju innowacyjności województwa śląskiego ze szczególnym uwzględnieniem Górnośląskiego Związku Metropolitalnego Z ŻYCIA SZKOŁY Marcin Budziński Rozwój oferty edukacyjnej GWSP Arkadiusz Wawreczko X Regionalna Olimpiada Wiedzy o Przedsiębiorczości Magdalena Biegusiewicz Wydarzenia w GWSP INFORMACJE O AUTORACH..143 CONTENS 145 4

5 OD REDAKCJI Oddajemy do rąk Czytelników kolejny numer Górnośląskich Studiów Przedsiębiorczości, zawierający zarówno artykuły teoretyczne, jak i wyniki badań empirycznych. Autorzy artykułów teoretycznych skupili swoją uwagę na jak się wydaje szczególnie aktualnych i trudnych zarazem współczesnych problemach funkcjonowania organizacji. Należą do nich m.in. zagadnienia stresu organizacyjnego czy zastosowania informatycznych narzędzi zarządzania. Potwierdzeniem znaczenia zagadnień dotyczących stresu organizacyjnego jest rozwijająca się wiedza w zakresie zarządzania stresem w organizacji, stres bowiem, obok o pozytywnych, wywołuje szereg groźnych skutków. Dlatego ważne jest jak podkreśla Autorka artykułu na ten temat- ograniczanie czynników powodujących stres długotrwały czy intensywny, bo wtedy długofalowe jego skutki mogą być katastrofalne dla pracownika i w konsekwencji również dla organizacji. Wśród artykułów zawierających wyniki badań empirycznych znajduje się m.in. opracowanie na temat roli samorządu terytorialnego w rozwoju lokalnym, rozwoju przedsiębiorczości, rozpatrywanej przez pryzmat przeliczonej na głowę mieszkańca wielkości wpływów do miejskich budżetów z tytułu udziałów w podatkach PIT oraz CIT, a także udział tych wielkości w ich łącznych dochodach gmin. Autor przyjął, że wskaźnikami pośrednio świadczącymi o skali lokalnej przedsiębiorczości i jej efektywności mogą być właśnie owe przeliczone na mieszkańca wielkości wpływów podatkowych. Zaskakujące wyniki badań zawiera artykuł dotyczący ewolucji warunków mieszkaniowych w Polsce. Według zastosowanej przez Autora metodologii udowodnił on tezę, że dzięki efektom rzeczowym budownictwa mieszkaniowego w latach (na poziomie 1,58 mln mieszkań), obecnie występuje statystyczna nadwyżka mieszkań w stosunku do liczby gospodarstw domowych. Zarówno wspomniane wyżej opracowania, jak i pozostałe nie tylko mogą wzbogacić wiedzę czytającego, ale ze względu na podjętą problematykę czy sposób jej ujęcia nierzadko skłaniają do dyskusji czy inspirują do własnych poszukiwań odpowiedzi na trudne pytania dotyczące różnych aspektów funkcjonowania współczesnych organizacji i gospodarki. Jeśli takie właśnie będą reakcje Czytelników, to jak sądzę cele kolejnego Rocznika zostały osiągnięte Teresa Kraśnicka 5

6 6

7 PRACE TEORETYCZNE I METODOLOGICZNE Krystyna Serafin STRES W PERSPEKTYWIE ORGANIZACYJNEJ 1. Wstęp Każdy dorosły człowiek zetknął się w swoim życiu ze stresem. Stres jest bowiem zjawiskiem biologicznym, jest reakcją organizmu na stawiane mu wymagania. Ludzi różnią jednak sytuacje wywołujące stres, jak i sposoby radzenia sobie z tym niekorzystnym zjawiskiem. Zatem konsekwencje tego stanu również są niejednorodne. Człowiek funkcjonuje w różnych sytuacjach i różnie zachowuje się w określonych momentach. Analizując więc zjawisko stresu należy wziąć pod uwagę nie tylko pojedyncze, losowe wydarzenia, ale przede wszystkim te związane z działaniami codziennymi, rutynowymi. Zagadnienie stresu w ostatnich czasach cieszy się coraz większą popularnością. Wydano szereg książek omawiających je. Prowadzone są szkolenia dotyczące tej tematyki. Niesłabnącą popularnością cieszą się również programy telewizyjne, gdzie znane osoby opowiadają czym jest stres, jak go rozpoznać, co jest jego źródłem, jak mu przeciwdziałać, jak znaleźć i wykorzystać jego pozytywne aspekty w życiu osobistym i zawodowym. Stres w życiu człowieka, a więc i stres organizacyjny stanowi o negatywnych konsekwencjach omawianego zjawiska. Czasem jednak stres jest czymś zdecydowanie pozytywnym, a nawet pożądanym. 1 Warto więc przybliżyć dokładniej pojęcie stresu, w tym przede wszystkim pojęcie stresu organizacyjnego, oraz inne istotne zagadnienia związane ze stresem i zarządzaniem nim. Ważne są także sposoby radzenia sobie ze stresem zwłaszcza w dzisiejszej trudnej dla każdego pracownika rzeczywistości organizacyjnej. Tym właśnie zagadnieniom poświęcony został niniejszy artykuł. 2. Zjawisko stresu w organizacji Psychologia ma niezwykły wpływ na odnoszenie sukcesów przez człowieka. Pozwala zrozumieć istotę konkretnych sytuacji problemowych, towarzyszące im emocje i zachowania. W związku z tym praktyczne zastosowanie wiedzy 1 E. Boenisch, C.M.Haney, Twój stres, GWP, Gdańsk 2004, s. 9. 7

8 psychologicznej jest bardzo przydatne i pomocne przy rozwiązywaniu złożonych problemów organizacyjnych. Jest to koniecznością, z racji tego, że to właśnie człowiek jest najważniejszym zasobem każdej organizacji i to on zajmuje w niej najważniejsze miejsce. To człowiek podejmuje decyzje i ponosi ich konsekwencje. To człowiek realizuje proces zarządzania czyli planuje i organizuje wszelkie działania w organizacji. To on wreszcie musi skutecznie motywować ludzi i kontrolować tok ich działania. Musi zatem znaleźć odpowiednie dla siebie i swoich podwładnych miejsce w strukturze organizacji, zgodne z oczekiwaniami, umiejętnościami, doświadczeniem, kwalifikacjami każdego z pracowników. Jeśli spełnione zostaną te wymagania można będzie mówić o pełnowartościowym pracowniku, który w niewielkim stopniu powinien doświadczać stresu organizacyjnego Człowiek funkcjonujący w trudnych dla niego sytuacjach, radzi sobie lepiej lub gorzej z pojawiającymi się problemami. Problemy człowieka funkcjonującego w środowisku pracy rozpatrywane są przez psychologów z punktu widzenia teorii stresu organizacyjnego. Rozważa się tu zarówno rutynowe, codzienne, irytujące i niepokojące incydenty, jak i istotne zmiany pojawiające się w życiu jednostki Pojęcie stresu organizacyjnego Definicji stresu jest bardzo wiele. Najczęściej stres rozpatrywany jest w trzech kategoriach: 3 jako przyczyna lub bodziec, jako skutek danej sytuacji lub reakcja, jako współzależność pomiędzy wymaganiami, które są nałożone na daną grupę lub jednostkę, a stopniem możliwości zrealizowania danego wymagania. W pierwszym przypadku traktując stres jako bodziec nawiązuje się do występowania w otoczeniu zewnętrznym takich sytuacji, które wywołują u człowieka negatywne emocje i napięcie. Wczesne badania zjawiska stresu przez psychologów traktowały stres właśnie jako sytuację zewnętrzną, bodźcową, która wywoływała określone stany emocjonalne. Na tej płaszczyźnie stres definiowany jest jako zewnętrzny bodziec wywołujący różnego rodzaju reakcje emocjonalne. W sytuacji drugiej, rozpatrując stres w kategorii reakcji, uwagę poświęca się występowaniu reakcji psychologicznych i fizjologicznych stanowiących odpowiedź organizmu człowieka na doświadczane przez niego wydarzenia. Stres traktowany jest tutaj jako nieunikniona, bo naturalna część życia człowieka, jako biologiczna reakcja - traktowana tak samo jak sen czy oddychanie - niezbędna do życia. W ostatnim przypadku definiowania kategorii stresu jako współzależności pomiędzy wymaganiami a stopniem ich realizacji 2 A. Sowińska, Wstęp do psychologii, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2008, s R. Bailey, Zarządzanie stresem, ARTE, Warszawa 2002, s. 7. 8

9 Roy Bailey stwierdził, że stres występuje wtedy, gdy presja z zewnątrz przewyższa zdolności poradzenia sobie przez jednostkę lub grupę z wyzwaniami. 4 Próbując jednak zdefiniować pojęcie stresu można powołać się na definicję Władysława Łosiaka, który twierdzi że stres można określić jako złożony zespół procesów adaptacyjno - obronnych pojawiających się w odpowiedzi na działanie wszelkiego rodzaju szkodliwych czynników. 5 Ujęcie to oznacza, że stres u człowieka powodują różne czynniki, do których zaliczyć można śmierć bliskiej osoby, konflikty rodzinne, konflikty w pracy, rozwód, katastrofę naturalną lub jej zagrożenie, zmiany klimatyczne. Stwierdzono również, że nie tylko jedno duże wydarzenie może być szkodliwe. Powtarzające się, rutynowe, codzienne niedogodności również mogą i często mają szkodliwy wpływ na człowieka. Takimi przeciwieństwami losu mogą być również problemy mieszkaniowe, finansowe, złośliwości ze strony współpracowników. Również przeciążenie pracą lub jego niebezpieczeństwo często wywołuje stany lękowe, stresowe. 6 Rozpatrując zagadnienie stresu warto przedstawić kryterium podziału stresorów ze względu na ich zależność od jednostki. W takim podziale wyróżnia się stresory zależne i niezależne od jednostki. W grupie stresorów zależnych od człowieka wymienia się m. in. konflikty w rodzinie lub ze współpracownikami w zespole, niewłaściwe relacje z podwładnymi, rozwód. Z kolei w grupie stresorów niezależnych od jednostki znajdują się przykładowo śmierć bliskiej osoby, kataklizmy czy klęski żywiołowe. Warto zwrócić uwagę na to kryterium klasyfikacji stresorów, ponieważ możliwość wpływu na bodźce stresujące może mieć duże znaczenie w przypadku zapobiegania lub łagodzenia zjawiska stresu w organizacji. Mając wpływ na czynniki stresujące w miejscu pracy i poza nim łatwiej jest zminimalizować szkodliwy wpływ stresu na funkcjonowanie danej jednostki. Napięcia związane z funkcjonowaniem pracownika w przedsiębiorstwie lub jego otoczeniu wywołują stres organizacyjny. W przypadku stresu zawodowego należy wyróżnić dwie grupy stresorów, które wpływają na pojawienie się zjawiska stresu w miejscu pracy. Są to: 7 stresory profesjonalne, częściej zwane zawodowymi, stresory okołozawodowe. Stresory zawodowe zalicza się do grupy czynników związanych z pełnieniem określonych funkcji zawodowych. Na płaszczyźnie stresu organizacyjnego można wyróżnić kilka grup stresorów profesjonalnych. Pierwszą grupę stanowią stresory wynikające z natury pracy. Związane są z niedociążeniem pracą lub jej 4 R. Bailey, Zarządzanie stresem, op. cit., s W. Łosiak, Stres i emocje w naszym życiu, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009, s M. Argyle, Psychologia stosunków międzyludzkich, PWN, Warszawa 1999, s M. Żemigała, Czynniki stresu w zarządzaniu firmą, Bezpieczeństwo pracy 2007, nr 3, s

10 nadmiarem. Na stresory, które wynikają z miejsca pracy składają się fizyczne warunki pracy i jej czynniki szkodliwe, na przykład nadmierne zapylenie, niewłaściwe oświetlenie, praca w systemie zmianowym (szczególnie zmiana przypadająca na porę nocną). Kolejną grupę stresorów profesjonalnych stanowią stresory wynikające z realizowanej przez organizację strategii. Składają się na nie m. in. niewłaściwa strategia zarządzania zasobami ludzkimi czy brak jasno wytyczonej strategii w tym zakresie, restrukturyzacja przedsiębiorstwa, chaotyczna polityka prowadzona przez kierownictwo. Stresory powiązane z naturą funkcjonujących w firmie relacji służbowych (brak umiejętności wydawania poleceń służbowych, niewłaściwe czy niestosowne relacje zawodowe, niechęć do wykonywania poleceń służbowych) również przypisane są do grupy stresorów zawodowych. Stresory zawodowe to również dwie inne grupy stresorów: stresory związane ze strukturą organizacyjną (dotyczy to głównie hierarchicznej struktury i nieefektywnego systemu komunikacyjnego) oraz czynniki stresu zawodowego wynikające z modelu kultury, który firma przyjęła za obowiązujący (np. akceptacja dla nieetycznych zachowań, nepotyzm, korupcja na poziomie szczebla kierowniczego). 8 Grupę stresorów nieprofesjonalnych czyli okołozawodowych stanowią czynniki, które nie są związane z wykonywaniem przez jednostkę funkcji zawodowych. Takimi czynnikami są stresory, które związane są z wyglądem zewnętrznym (waga, postura, wzrost), sposobem bycia pracownika (sposób ubierania się, nieśmiałość) oraz czynniki wynikające z cech osobowościowych lub światopoglądowych pracownika. Czynnikami zaliczanymi do tej kategorii są również cechy pracownika, które mogą być dyskryminowane: płeć, orientacja seksualna, rasa, wiek. Czynniki, które wynikają z sytuacji rodzinnej pracownika (tragedia rodzinna, kłopoty z dziećmi lub współmałżonkiem) i sytuacji życiowej (niekorzystne warunki mieszkaniowe, traumatyczne wydarzenia z przeszłości) również zaliczane są do stresorów okołozawodowych. Czynniki te mają wpływ zarówno na zachowanie pracownika w miejscy pracy, jak i poza jej obszarem. 9 Tak więc trudne sytuacje towarzyszące człowiekowi w trakcie jego pracy zawodowej są źródłem różnych stanów napięcia emocjonalnego obciążających psychikę. Właśnie te napięcia, reakcje na nie oraz ich skutki nazywane są stresem organizacyjnym. Wiele stresów ma swoje źródła w warunkach wykonywania pracy i jej środowisku. Mogą one być związane z interakcjami społecznymi, strukturą organizacyjną przedsiębiorstwa, a także z formą i przyjętymi metodami zarządzania. Na takie stresory narażeni są zarówno menedżerowie, jak i szeregowi pracownicy. 10 Tak definiując stres skupiamy się tylko na szeroko rozumianych wynikach poddawaniu się przez człowieka wpływom zewnętrznym i wewnętrznym. Trzeba jednak mieć świadomość tego, że stres organizacyjny stanowi jeden 8 Ibid., s M. Żemigała, Czynniki stresu, op. cit., s J. Sztumski, M. Harciarek, Stres w biznesie, Wyd. Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2001, s

11 z najtrudniejszych czynników do kontrolowania w przedsiębiorstwie ze względu na brak możliwości praktycznego stworzenia wskaźników określających dopuszczalny poziom narażenia pracownika na psychospołeczne zagrożenia w miejscu pracy, tak jak to ma miejsce w przypadku określania progów akceptacji dla emisji szkodliwych czynników fizycznych czy chemicznych. Stres często definiowany jest z czysto medycznego punktu widzenia. W takim przypadku traktuje się stres jako napięcie życia codziennego oraz to jak jest postrzegane, odbierane, jak jednostka na nie reaguje i w jaki sposób sobie z nim radzi. Przewlekły stres łączy się z szeregiem chorób, na przykład nadciśnieniem, bólami głowy, wrzodami, depresją. 11 W związku z tak postrzeganym stresem funkcjonuje powszechne przekonanie, iż bezpośrednią przyczyną chorób jest właśnie stres. Najczęściej wskazywanymi chorobami powiązanymi ze stresem są załamania nerwowe i ataki serca. Z reguły wskazuje się, że choroby serca wywołane są stresem pracy zawodowej (głównie problemami w miejscu zatrudnienia), natomiast jako przyczyna załamań nerwowych wskazywany jest z najczęściej stres relacji międzyludzkich. 12 Mówiąc o stresie warto poruszyć również problem barier psychicznych. Termin ten oznacza takie zjawiska tkwiące w psychice jednostki lub grupy jak reakcje obronne, negatywne nastawienia, brak wiary we własne możliwości, szeroko rozumiane lęki, brak elastyczności w myśleniu i wyobraźni, stereotypy, kompleksy. Z ich powodu nie są wykorzystywane obiektywne możliwości, a co za tym idzie również zdolności, posiadana wiedza, zdobyte dotychczas doświadczenia zawodowe. 13 Następstwa zjawisk psychicznych towarzyszących człowiekowi zestresowanemu mogą być różne. Mogą być mało znaczące dla pracownika i organizacji, ale mogą też przyczyniać się do zdarzeń o poważnych konsekwencjach Objawy stresu organizacyjnego Stres w miejscu pracy może dotknąć każdego pracownika, bez względu na zajmowane stanowisko. Może wystąpić w każdym sektorze gospodarki i w przedsiębiorstwie dowolnej wielkości. Stres zawodowy ma wpływ na bezpieczeństwo poszczególnych osób i ich zdrowie. Stres rzutuje też na funkcjonowanie całej organizacji. W pracy pojawiają się różne czynniki, które wywołują zjawisko stresu zawodowego, na przykład zbyt skomplikowane, niejasne zadania, które pracownik musi wykonać samodzielnie, bez niczyjej pomocy czy instrukcji, monotonia wykonywanych czynności zawodowych lub niesprawiedliwe 11 D. Colbert. Stres, Wyd. M, Kraków 2008, s W. Łosiak, Psychologia stresu, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, s W. Dobrołowicz, Psychika i bariery, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1993, s Ibid., s

12 traktowanie pracownika czy grupy pracowników przez przełożonych, innych pracowników, społeczność danej organizacji. Istnieje wiele objawów stresu mającego swoje źródło w pracy zawodowej człowieka. Każdy rodzaj stresu organizacyjnego może wywoływać określone objawy, które mniej lub bardziej dostrzegane są przez otoczenie człowieka poddającego się stresowi zawodowemu. Stres ten może wywoływać również pogorszenie funkcjonowania pracownika zarówno na płaszczyźnie fizycznej, jak i psychicznej. Wśród oznak stresu o charakterze fizycznym wymienia się przede wszystkim intensywne pocenie się, suchość w gardle, napięcie mięśniowe, kłopoty z koordynacją ruchów. Z kolei do psychicznych oznak stresu zalicza się skłonność do paniki lub do płaczu, zamykanie się w sobie, dekoncentrację, poirytowanie, drażliwość, agresywne zachowanie. 15 W badaniach dotyczących objawów stresu, prowadzonych przez R. Bryanta i A. Harveya stosowano dwie metody opisujące objawy stresu: samoopis lub listę objawów. W przypadku pierwszej metody osoby badane same wymieniały objawy, które dostrzegały u siebie w momencie kiedy identyfikowały określoną sytuację jako stresującą. Przy zastosowaniu metody drugiej, osoby badane wybierały z listy objawy, które zauważały u siebie podczas stresu. 16 Celem przeprowadzonych badań było wskazanie typowych, najczęściej występujących objawów stresu. Badania te stanowiły podstawę identyfikowania objawów stresu organizacyjnego. 5. Skutki stresu i sposoby radzenia sobie ze stresem W zagadnieniach psychologii stresu organizacyjnego ważną kwestią dotyczącą stresu zawodowego są jego następstwa. Jest to wynikiem przekonania, że następstwa stresu mają głównie szkodliwy, negatywny charakter dla jednostki. Głównym obszarem negatywnych konsekwencji stresu jest zdrowie i relacje międzyludzkie. 17 Najczęściej poruszaną problematyką dotyczącą skutków stresu jest niekorzystny, czasem nawet jego destrukcyjny wpływ na zdrowie człowieka, jego relacje społeczne, funkcjonowanie w określonych układach. Stres, a tym bardziej przedłużający się lub nadmierny stres organizacyjny, może wpływać i niemal zawsze wpływa na funkcjonowanie człowieka w płaszczyźnie fizycznej, emocjonalnej i umysłowej. Osoby, które doświadczają długotrwałego lub nadmiernego stresu w ich pracy są z czasem wyczerpane psychicznie 15 E. Boenisch, C. M. Haney, Twój stres,op. cit., s R.A. Bryant, A.G. Harvey, Zespół ostrego stresu, PWN, Warszawa 2003, s W. Łosiak, Natura stresu. Spojrzenie z perspektywy ewolucyjnej, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007, s

13 i fizycznie. Stres organizacyjny wywołuje szereg skutków, które można pogrupować w następujący sposób: 18 skutki behawioralne (związane z zachowaniem człowieka) czyli nadmierne objadanie się lub utrata apetytu, picie alkoholu, problemy ze snem, skutki fizjologiczne (odnoszące się do działania organizmu) czyli arytmia serca, podwyższone lub wysokie ciśnienie krwi, czerwienienie się, pocenie, problemy z oddychaniem, podwyższony poziom glukozy we krwi, skutki zdrowotne czyli choroba wieńcowa serca, wrzody, częste i/lub intensywne bóle głowy, skutki poznawcze czyli problemy ze skoncentrowaniem się, utrata pamięci, przewrażliwienie na punkcie krytyki, skutki subiektywne czyli brak wewnętrznej motywacji, ospałość, zmęczenie, przemęczenie, obniżona samoocena. S. Epstein dzieli sposoby radzenia sobie ze stresem na dwa systemy: 19 prewencyjny - uczący sposobów radzenia sobie ze stresem, umiejętności regulacji pobudzenia w sytuacji stresowej oraz organizacji systemu pojęciowego na ja - świat i ja - inni ludzie, patologiczny - powodujący zaburzenia procesu uczenia się i bezradność wobec stresu, zaburzenia emocjonalne prowadzące do nerwic, zaburzenia integracji systemu pojęciowego. Szczególną rolę odgrywa system prewencyjny, ponieważ obejmuje on zarówno wrodzone elementy osobowości, takie jak temperament, inteligencję, jak i zmienne elementy osobowości m. in. integrację systemu pojęciowego (wiedza o świecie i sobie, system wartości itp.). Decyduje on o umiejętności radzenia sobie ze stresem. 20 Radzenie sobie ze stresem znajduje się w opozycji do zwyczajnych mechanizmów obronnych podejmowanych przez organizm człowieka. Mechanizmy obronne są metodą radzenia sobie z wewnętrznymi konfliktami odczuwanymi także podczas stresu organizacyjnego. Mechanizmy te są nieuświadomione i nawykowe. Radzenie sobie ze stresem w miejscu pracy polega na świadomym i celowo podejmowanym przez daną jednostkę wysiłku, który zmierzać ma do przezwyciężenia stresu organizacyjnego. Działania takie mogą mieć różnorodny charakter. Może to być dążenie do złagodzenia sporu, 18 J. Winstanley, Klucz do psychologii. Najważniejsze teorie, pojęcia, postaci, PWN, Warszawa 2008, s J. F. Terelak, Psychologia organizacji i zarządzania, Difin, Warszawa 2005, s K. Serafin, Stres we współczesnej organizacji, Ekonomia i Zarządzanie, 2013, nr 1, s

14 próba podjęcia negocjacji, poszukiwanie wsparcia lub pomocy u współpracowników lub przełożonego. Ważną sprawą podczas radzenia sobie ze stresem jest fakt, że rozmaite działania podejmowane w walce ze stresem organizacyjnym spełniają dwie zasadnicze funkcje. Pierwszą funkcją jest redukcja (łagodzenie) negatywnych stanów emocjonalnych związanych z problemami czy sytuacjami stresującymi. Drugą funkcję stanowi rozwiązanie problemu, który był źródłem stresu. W przypadku funkcji redukowania stresu organizacyjnego, pracownik spotyka się z pewną specyficzną formą regulowania emocji. 21 W drugiej funkcji człowiek skupia się na zadaniowym podejściu do stanu stresu zawodowego, szukając problemu stanowiącego źródło stresu w pracy. Człowiek w swojej pracy, dążący do zadowolenia z udziału w określonym przedsięwzięciu zawodowym, powinien dobrze znać cel, dla którego podejmuje się określonego działania w pracy. Znajomość tego pozwoli mu uniknąć stresu lub przynajmniej ograniczy jego zakres. Pracownik powinien też znać odpowiedzi na pytania: dlaczego to co robi w pracy jest ważne dla niego i dla organizacji, dlaczego podejmuje takie właśnie działania, jaki będzie zysk z zaangażowania podjętego przez pracownika. Wielu pracowników nie ma takiej wiedzy i tej świadomości. 22 A to właśnie świadomość tego jak pracownik funkcjonuje w określonym środowisku pracy może być pomocna w procesie radzenia sobie ze stresem zawodowym. Zarówno teoretycy jak i praktycy wyróżniają dwa typy radzenia sobie ze stresem: radzenie skoncentrowane na emocjach, radzenie ukierunkowane na problem. Trzeba jednak wiedzieć, że zdecydowana większość czynników stresogennych wyzwala obydwa sposoby radzenia sobie ze stresem, jednak przeważają działania skoncentrowane na problemie. Sposób ten jest bardziej skuteczny, kiedy rozwiązanie problemu lub źródło stresu znajdują się w obszarze kontroli zestresowanej jednostki. Radzenie sobie ze stresem rozpatrujące emocje ma większą skuteczność, gdy stresor należy zwyczajnie zaakceptować, chociażby do momentu, kiedy problem stanie się rozwiązywalny. 23 Często wskazuje się, że radzenie sobie ze stresem jest dwustopniowym procesem oceny. Polega na osądzaniu bieżącej sytuacji i przyszłego, przewidywanego stanu rzeczy. Zatem pierwszym działaniem jest wstępne rozpoznanie czy coś zagraża jednostce lub jej interesom. Drugim krokiem jest ocena co może być zrobione, by dana sytuacja została zmieniona, by zostały zminimalizowane negatywne konsekwencje tej sytuacji oraz by możliwość 21 W. Łosiak, Psychologia emocji, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007, s P. Wilson, Spokój w pracy, Rebis, Poznań 2000, s S. Hobfoll, Stres, kultura i społeczność. Psychologia i filozofia stresu, GWP, Gdańsk 2006, s

15 pozytywnego zakończenia była możliwie jak największa. Wszelkie decyzje podejmowane są w wyniku oceny wstępnej i wtórnej. Ocena ta może być świadoma lub nieświadoma. Ogólnie mówiąc jednostka decyduje się na to, z jakiej strategii radzenia sobie ze stresem skorzysta. 24 Bardzo często w ostatnim czasie mówi się, że w odniesieniu do radzenia sobie ze stresem mniejszą wartość przypisuje się opisowi źródeł stresu, natomiast większą - do podejmowanej przez człowieka aktywności zmierzającej do zwalczenia, zmniejszenia stresu. Argumentem, który przemawia za taką zmianą punktu odniesienia jest między innymi stwierdzenie, że to właśnie aktywność człowieka wpływa na skutki stresu bardziej niż obiektywne właściwości czynnika stresującego Zarządzanie stresem w miejscu pracy W literaturze dotyczącej zarządzania stresem w miejscu pracy pojawia się szereg rad dla pracowników na szczeblach kierowniczych i menedżerskich ukierunkowanych na takie działania związane ze stresem w organizacji, by stan stresu był jak najmniej dotkliwy dla pracowników, by jego skutki były jak najmniej negatywne, a zmierzały w kierunku pozytywnego wykorzystania zjawiska stresu. Często pojawiającą się wskazówką dla kierujących jest zalecenie bycia sprawiedliwym i konsekwentnym w traktowaniu pracowników. Należy przy tym stworzyć takie miejsce pracy, w którym to miejscu stresory ograniczone będą do minimum, a pracownicy będą mogli kontrolować poziom swojego stresu. Ważnym elementem jest tutaj obustronna komunikacja zarówno z poszczególnymi pracownikami, jak i z całym zespołem. Drugą równie istotną kwestią jest poszukiwanie możliwości rozwiązań elastycznych dotyczących godzin pracy i jej warunków, by pracownicy mogli zyskać większy zakres kontroli nad stresem, który ewentualnie może się pojawić. Ważne jest tu również zapewnienie pracownikowi potrzebnego wsparcia i pozwolenie by dostosował własną przestrzeń pracy do swoich potrzeb, oczywiście w zakresie, który pozostaje w zgodzie z przyjętymi i obowiązującymi w firmie procedurami i wymogami. Nie należy w organizacji tolerować żadnych, najmniejszych nawet przejawów zastraszania czy molestowania pracowników. 26 Te zjawiska są bowiem wyjątkowo silnymi stresorami. Standardem dotyczącym niestresującego miejsca pracy jest kreowana w organizacji kultura dobrego samopoczucia. W organizacji o takim typie kultury zachęca się pracowników to tego, by o siebie dbali, a pracodawca 24 C. Wheeler, 10 prostych sposobów radzenia sobie ze stresem, GWP, Gdańsk 2011, s I. Heszen-Niejodek, Z. Ratajczak (red.), Człowiek w sytuacji stresu, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2000, s M. Clayton, Zarządzanie stresem czyli jak sobie radzić w trudnych sytuacjach, Samo sedno, Warszawa 2012, s

16 zobowiązuje się zapewniać potrzebne zasoby wsparcia. Pracodawcy coraz częściej zdają sobie sprawę z faktu, iż pozytywny klimat i atmosfera w pracy przyczyniają się do zmniejszenia absencji, a także poprawy obsługi klienta i zwiększenia poziomu produktywności. A to z kolei może przynieść zdecydowanie więcej korzyści niż jedynie zwrot poniesionych kosztów i inwestycji na stworzenie pracownikowi korzystnych warunków pracy. 27 Zarządzając stresem w organizacji, nieważne czy swoim, czy podwładnych, pamiętać należy o ograniczaniu czynników powodujących stres długotrwały i/lub intensywny, bo tego długofalowe skutki mogą być katastrofalne dla pracownika i w konsekwencji również dla organizacji. Należy także pamiętać o pozytywnym wpływie stresu umiarkowanego, który motywuje do działania, do zwiększenia aktywności, do radzenia sobie z trudnościami wynikającymi z pracy w określonym środowisku zawodowym. Zarządzanie stresem w organizacji można udoskonalić różnymi sposobami. Jednym ze sposobów jest poszerzanie podstawowej wiedzy z zakresu zjawiska stresu zawodowego i zarządzania stresem w miejscu pracy. Wiedza ta stanowić będzie punkt wyjścia do różnych przedsięwzięć, których celem będzie poradzenie sobie z coraz częściej występującym problemem stresu zawodowego. Drugim sposobem udoskonalenia procesu zarządzania stresem organizacyjnym jest poznanie różnic definicji stresu, stresu zawodowego oraz ich relacji w stosunku do interwencji w procesie zarządzania stresem organizacyjnym. Trzecią drogę stanowi pozyskanie wiedzy na temat różnych sposobów interwencji w stres zawodowy i ich relatywnej wartości. 28 W zarządzaniu stresem w miejscu pracy duży nacisk kładzie się na eliminowanie jego źródeł oraz uświadamianie pracownikom poważnych konsekwencji jakie niesie ze sobą nieumiejętne zarządzanie stresem zawodowym. Organizacje, coraz bardziej świadome kosztów jakie niesie ze sobą stres w organizacji, podejmują się wprowadzania do kultury organizacyjnej elementów zarządzania stresem, by wydajność pracowników była na poziomie przynoszącym firmie znaczące i oczekiwane profity. Celem zarządzania stresem zawodowym jest więc wzajemne dopasowanie wymagań stawianych przez organizację do potrzeb i możliwości emocjonalnych, fizycznych i intelektualnych pracowników. Niewątpliwą zaletą procesu zarządzania stresem w organizacji jest możliwość dostosowania jego zakresu i treści do potrzeb, oczekiwań konkretnej organizacji i konkretnych pracowników. W ostatnim czasie zauważyć można, iż organizacje realizują strategię zarządzania stresem, której zadaniem jest praktyka pomocy rodzinie pracownika i pomoc w redukcji konfliktu praca - dom. Daje to możliwość eliminowania stresu lub chociaż pomniejsza jego negatywne konsekwencje. Strategia taka 27 W. Kisiel - Dorohinicki, Tylko bez nerwów. Zarządzanie stresem w pracy, One Press Helion, Gliwice 2012, s R. Bailey, Zarządzanie stresem, op. cit., s

17 wydaje się być więc korzystną zarówno dla indywidualnych pracowników, jak i dla całej organizacji. 29 Organizacja może podjąć także inny krok, którego celem będzie pomoc swoim pracownikom w walce ze stresem zawodowym. Może to być próba realizacji programu zarządzania stresem w organizacji. Program ten zakłada wykonywanie intensywnego treningu antystresowego w domu. Trening ten opierać się może na technikach relaksacyjnych, na medytacji lub na innych technikach walki z napięciem. Program ten polega głównie na stosowaniu przez pracowników fizjologicznych technik redukcji napięcia i stresu Zakończenie Stres nierozerwalnie związany jest z sytuacją pracy i nie można go ani uniknąć, ani uciec od skutków jego oddziaływania. W równym stopniu dotyka kierowników, jak i szeregowych pracowników. Nie istnieją takie stanowiska, których wymagania nie stawiają przed pracownikami sytuacji trudnych. Najważniejsze jest by sytuacje te nie dominowały oraz nie determinowały przebiegu działań pracowników. Wiąże się to z wieloma czynnikami, począwszy od właściwego wyboru rodzaju pracy, stopnia przydzielonego zakresu odpowiedzialności i obszaru decyzyjności, poprzez umiejętność zarządzania zadaniami, a na kierowaniu samym sobą kończąc. Ostatnie lata przyniosły potrzebę głębszego zrozumienia czynników wywołujących stres zawodowy. Ciągle wzrasta liczba ludzi narzekających, iż stres jakiego doświadczają w miejscu pracy powoduje u nich wiele niekorzystnych zmian. Przeciążenie, czy to fizyczne czy też umysłowe, zawsze oznacza, że wykonanie zadania przerasta możliwości pracownika. Wymóg pracy w ściśle określonym czasie oraz jej zakończenie przed ostatecznym terminem stanowią źródło stresu. Błędem jest zarzucanie podwładnych dużą ilością zadań w przekonaniu, że to może ich zmotywować do lepszej i wydajniejszej pracy. Jest wręcz odwrotnie. Bibliografia 1. Argyle M., Psychologia stosunków międzyludzkich, PWN, Warszawa Bailey R., Zarządzanie stresem, ARTE, Katowice Boenisch E., Haney C.M., Twój stres, GWP, Gdańsk Bryant R.A., Harvey A.G., Zespół ostrego stresu, PWN, Warszawa Clayton M., Zarządzanie stresem czyli jak sobie radzić w trudnych sytuacjach, Samo sedno, Warszawa A. Jachins, Psychologia organizacji. Kluczowe zagadnienia, Difin, Warszawa 2008, s A. Jachins, Psychologia organizacji, op. cit., s

18 6. Colbert D., Stres, Wyd. M, Kraków Dobrołowicz W., Psychika i bariery, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa Heszen - Niejodek I., Konteksty stresu psychologicznego, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice Heszen - Niejodek I., Ratajczak Z., (red.), Człowiek w sytuacji stresu, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice Hobfoll S., Stres, kultura i społeczność. Psychologia i filozofia stresu, GWP, Gdańsk Jachins A., Psychologia organizacji. Kluczowe zagadnienia, Difin, Warszawa Kisiel - Dorohinicki W., Tylko bez nerwów. Zarządzanie stresem w pracy, One Press Helion, Gliwice Litzke S.M., Schuh H., Stres, mobbing i wypalenie zawodowe, GWP, Gdańsk Łosiak W., Natura stresu. Spojrzenie z perspektywy ewolucyjnej, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków Łosiak W., Psychologia emocji, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa Łosiak W., Psychologia stresu, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa Łosiak W., Stres i emocje w naszym życiu, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa Schultz D.P., Schultz S.E., Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy, PWN, Warszawa Serafin K., Stres we współczesnej organizacji, Ekonomia i Zarządzanie, 2013, nr Sowińska A., Wstęp do psychologii, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Katowice Strelau J., Osobowość a ekstremalny stres, GWP, Gdańsk Sztumski J., Harciarek M., Stres w biznesie, Wyd. Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa Terelak J. F., Psychologia organizacji i zarządzania, Difin, Warszawa Wheeler C., 10 prostych sposobów radzenia sobie ze stresem, GWP, Gdańsk Wilson P., Spokój w pracy, Rebis, Poznań Winstanley J., Klucz do psychologii. Najważniejsze teorie, pojęcia, postaci, PWN, Warszawa Wosińska W., Psychologia życia społecznego, GWP, Gdańsk Wright J., Pokonać stres, Muza, Warszawa Żemigała M., Czynniki stresu w zarządzaniu firmą, Bezpieczeństwo pracy 2007, nr 3 18

19 Streszczenie W artykule omówione zostały podstawowe zagadnienia dotyczące stresu organizacyjnego, jego objawów, skutków oraz sposobów radzenia sobie z tym niekorzystnym zjawiskiem. Artykuł porusza także kwestie związane z zarządzaniem stresem organizacyjnym. Przywołane zostały tu także rady dla kierowników ukierunkowujące ich działania w taki sposób, by stan stresu był jak najmniej dotkliwy dla pracowników, by jego skutki były jak najmniej negatywne, a zmierzały w kierunku pozytywnego wykorzystania zjawiska stresu. Abstract This article discusses the fundamental concepts regarding organisational stress, its symptoms, effects and means of coping with this undesirable phenomenon. The article also raises the question of managing organisational stress. It also includes some advice for managers to direct their actions in such a way that the stress level is least harmful for employees, its negative effects are reduced to minimum, while also developing a positive usage of the phenomenon of stress 19

20 20

PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA

PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKDAEMIA NAUK W ŁODZI KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA (MATERIAŁ POMOCNICZY PRZEDMIOT PODSTAWOWY) Łódź Spis treści Wstęp...3 Moduł 1 Dane, informacje

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012 MAŁGORZATA KIEŻEL ANNA KWIECIEŃ Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach KAPITAŁ RELACYJNY I CUSTOMER RELATIONSHIP

Bardziej szczegółowo

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Podręcznik dla mikroprzedsiębiorców Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY SERIA INNOWACJE Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień

Bardziej szczegółowo

Praca Magisterska Internetowy portal automatycznej obsługi klientów wybranej firmy umożliwiający zarządzanie relacjami z klientami

Praca Magisterska Internetowy portal automatycznej obsługi klientów wybranej firmy umożliwiający zarządzanie relacjami z klientami Praca Magisterska Internetowy portal automatycznej obsługi klientów wybranej firmy umożliwiający zarządzanie relacjami z klientami Przemysław Kantyka Robert Kornaś Promotor: dr Adrian Horzyk Wydział Elektrotechniki,

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy wytwarzania. Grzegorz Szczubełek

Zintegrowane systemy wytwarzania. Grzegorz Szczubełek Zintegrowane systemy wytwarzania Grzegorz Szczubełek Olsztyn 2014 Zintegrowane systemy wytwarzania Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt

Bardziej szczegółowo

Controlling wspomagany komputerowo

Controlling wspomagany komputerowo Uniwersytet Zielonogórski Paul-Dieter Kluge, Paweł Kużdowicz, Paweł Orzeszko Controlling wspomagany komputerowo z wykorzystaniem systemu ERP Zielona Góra 2005 RADA WYDAWNICZA Krzysztof Urbanowski (przewodniczący),

Bardziej szczegółowo

BADANIE POTRZEB INFORMACYJNYCH

BADANIE POTRZEB INFORMACYJNYCH BADANIE POTRZEB INFORMACYJNYCH Agnieszka Zając, Marian Kuraś Streszczenie: W artykule omówiono konieczność dostosowywania podejść i metod analizy systemów informacyjnych do rzeczywistych potrzeb organizacji.

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Z E S Z Y T Y N A U K O W E Nr 1143 ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE ZESZYT CZTERDZIESTY Ó SMY ŁÓ D Ź 2 0 12 Menedżer jako promotor zmian w przedsiębiorstwie 3 ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ SCIENTIFIC

Bardziej szczegółowo

Książkę tę dedykujemy naszym klientom, którzy nieustannie dbają o poprawę wizerunku i sposobu pracy swoich firm.

Książkę tę dedykujemy naszym klientom, którzy nieustannie dbają o poprawę wizerunku i sposobu pracy swoich firm. Jak wdrożyć CRM Książkę tę dedykujemy naszym klientom, którzy nieustannie dbają o poprawę wizerunku i sposobu pracy swoich firm. Jak wdrożyć CRM Alicja Mazur Dariusz Mazur MADAR Wydawnictwo: MADAR Sp.

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości

ZESZYTY NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości ISSN 1643-630X Nr 4 (1) 2004 ZESZYTY NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości Refleksje społeczno - gospodarcze Wydawnictwo Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD prof. dr hab.elżbeta Jędrych dr inż. Paweł Pietras dr Maciej Szczepańczyk ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Praca ta w całości

Bardziej szczegółowo

Opracowania, Studia, Materiały. Centrum Projektów Informatycznych MSWiA ZESZYT 1B

Opracowania, Studia, Materiały. Centrum Projektów Informatycznych MSWiA ZESZYT 1B Opracowania, Studia, Materiały Centrum Projektów Informatycznych MSWiA ZESZYT 1B WARSZAWA, LIPIEC 2011 Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Opracowania, Studia, Materiały Zeszyt 1 B Wydawca: Centrum

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 737 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 56 2012

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 737 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 56 2012 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 737 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 56 2012 ANDRZEJ CHAJĘCKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy CHALNISIA KRZAKIEWICZ Państwowa

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XI, ZESZYT 6. Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XI, ZESZYT 6. Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XI, ZESZYT 6 Zarządzanie Logistyczne Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska Łódź 2010 Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska Skład i łamanie tekstu:

Bardziej szczegółowo

Technologie i systemy informatyczne w tworzeniu i transferze wiedzy w organizacji

Technologie i systemy informatyczne w tworzeniu i transferze wiedzy w organizacji mgr Marek Makowiec Katedra Zachowań Organizacyjnych, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Technologie i systemy informatyczne w tworzeniu i transferze wiedzy w organizacji WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji?

Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji? 2012 Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji? Wnioski ze spotkań Klubu Innowacyjnych Przedsiębiorstw Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji?

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość w zarządzaniu i socjologii

Przedsiębiorczość w zarządzaniu i socjologii Przedsiębiorczość w zarządzaniu i socjologii Wydawnictwo WSPA Lublin 2012 Część I Przedsiębiorczość w zarządzaniu Redakcja naukowa: dr Elena Mieszajikina, prof. WSPA Recenzent: prof. dr. hab. inż. Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

CONTROLLING FINANSOWY W STRATEGII ROZWOJU WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI. Jan Maciejewski, Andrzej Sokołowski

CONTROLLING FINANSOWY W STRATEGII ROZWOJU WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI. Jan Maciejewski, Andrzej Sokołowski Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2009 CONTROLLING FINANSOWY W STRATEGII ROZWOJU WSPÓŁCZESNEJ

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Poznań, czerwiec 2015 Spis treści I. Cel stworzenia wieloletniej strategii przedsiębiorstwa. s. 3 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Podręcznik Kompetentny trener agroturystyki wsparciem rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej

Szanowni Państwo, Podręcznik Kompetentny trener agroturystyki wsparciem rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej Szanowni Państwo, Podręcznik Kompetentny trener agroturystyki wsparciem rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej został przygotowany w ramach projektu Agroturystyka i turystyka wiejska realizowanego przez

Bardziej szczegółowo

JAK WDRAŻAĆ INNOWACJE TECHNOLOGICZNE W FIRMIE. poradnik dla przedsiębiorców

JAK WDRAŻAĆ INNOWACJE TECHNOLOGICZNE W FIRMIE. poradnik dla przedsiębiorców JAK WDRAŻAĆ INNOWACJE TECHNOLOGICZNE W FIRMIE poradnik dla przedsiębiorców Warszawa, 2005 Autorzy: prof. zw. dr hab. Alicja Sosnowska dr Stanisław Łobejko dr Anna Kłopotek dr Jakub Brdulak Anna Rutkowska-Brdulak

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe z tematu pn. PROFESJONALIZACJA ZASAD ZARZĄDZANIA ADMINISTRACJĄ

Materiały szkoleniowe z tematu pn. PROFESJONALIZACJA ZASAD ZARZĄDZANIA ADMINISTRACJĄ Materiały szkoleniowe z tematu pn. PROFESJONALIZACJA ZASAD ZARZĄDZANIA ADMINISTRACJĄ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet V, Działanie

Bardziej szczegółowo

Koncepcje zarządzania zagadnienia do kolokwium

Koncepcje zarządzania zagadnienia do kolokwium POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH Koncepcje zarządzania zagadnienia do kolokwium gr.1 st. II stopnia niestacjonarne Katowice xxx 2008-11-13 Spis treści 1. Zarządzanie przez komunikowanie... 3 1.1. Na czym

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO prof. nadzw. dr hab. Mirosława Pluta-Olearnik Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu Wprowadzenie Problematyka niniejszego artykułu obejmuje

Bardziej szczegółowo