SPECYFIKACJA. Istotnych Warunków Zamówienia. Wdrożenie nowoczesnych aplikacji wspomagających prowadzenie badań naukowych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA. Istotnych Warunków Zamówienia. Wdrożenie nowoczesnych aplikacji wspomagających prowadzenie badań naukowych"

Transkrypt

1 Instytut Ogrodnictwa Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 tel , fax Nr postępowania: 82/ZP/2013 SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Wdrożenie nowoczesnych aplikacji wspomagających prowadzenie badań naukowych Wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.). Opracowanie W imieniu Komisji Przetargowej Zatwierdzam. (podpis)... (podpis kierownika zamawiającego) Skierniewice, dnia r.

2 Spis treści 1. Zamawiający Tryb udzielenia zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Podwykonawstwo Oferty częściowe Oferty wariantowe Zamówienia uzupełniające Termin wykonania zamówienia Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają określonym wymaganiom Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami Wymagania dotyczące wadium Termin związania ofertą Opis sposobu przygotowania ofert Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert Opis sposobu obliczenia ceny oferty Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wzór umowy Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia Załączniki

3 1. Zamawiający Instytut Ogrodnictwa Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 tel , fax zwany dalej Zamawiającym. Godziny pracy: od poniedziałku do piątku. 2. Tryb udzielenia zamówienia Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp. 3. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i wdrożenie aplikacji składających się z części: Część nr 1 1. Wykonanie i wdrożenie systemu przetwarzania i realizacji wniosków badawczych (ZP) 1.1.Wykonanie, dostarczenie, zainstalowanie na systemach komputerowych będących własnością Zamawiającego, wdrożenie systemu, szkolenie użytkowników oraz wykonanie pełnej integracji z istniejącymi modułami systemu Xpertis. Część nr 2 2. Wykonanie i wdrożenie systemu zarządzania zasobami Instytutu Ogrodnictwa (ZZ) 2.1. Wykonanie, dostarczenie, zainstalowanie na systemach komputerowych będących własnością Zamawiającego, wdrożenie systemu, szkolenie użytkowników oraz wykonanie pełnej integracji z istniejącymi modułami systemu Xpertis. a w szczególności: wykonanie, dostarczenie, instalacja i wdrożenie systemów klasy ERP (ang. Enterprises resource planning), oraz szkolenie użytkowników, wykonanie dokumentacji powykonawczej i zintegrowanie z istniejącymi systemami klasy ERP wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych i udzieleniem/przekazaniem licencji, zgodnie z postanowieniami umowy, której wzór stanowi załącznik do SIWZ. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje ponadto: 1) Wykonanie analizy przedwdrożeniowej. 2) Integrację wdrożonych systemów z systemem księgowym posiadanym przez Zamawiającego, tj. system klasy ERP Xpertis, którego producentem jest firma Macrologic S.A. 3) Przeprowadzenie szkoleń pracowników w zakresie obsługi systemów we wszystkich jednostkach organizacyjnych Zamawiającego. 4) Przeprowadzenie asysty przy pracy na danych rzeczywistych podczas uruchomienia systemów. 5) Świadczenie bezpłatnej opieki serwisowej nad wdrożonymi systemami w okresie gwarancji. 3

4 6) Zapewnienie bezpłatnej obsługi gwarancyjnej w okresie 36 m-cy od daty odbioru końcowego. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DLA CZĘŚĆI NR 1 I 2 1. System musi być polskojęzyczny oraz posiadać dokumentację w języku polskim (w postaci wydruku lub na nośniku CD / DVD) pozwalającą na samodzielną naukę. 2. System musi zapewnić wydajną pracę dla ok. 500 pracowników Instytutu Ogrodnictwa. 3. System musi pracować w technologii trójwarstwowej: Serwer bazy danych Serwer aplikacji Cienki klient, umożliwiającej pracę w sieci LAN jak i WAN. 4. Dostęp do systemu dla pracowników Instytutu Ogrodnictwa (ok. 500 pracowników) musi być realizowany za pomocą przeglądarki internetowej. Dodatkowo musi być możliwość pracy w aplikacji bez wykorzystywania przeglądarki internetowej w standardowym interfejsie okienkowym Windows i X-Window (Linux). 5. System musi zapewnić integrację z systemem ERP Xpertis, którego producentem jest firma Macrologic S.A. w celu zapewnienia jednokrotnego wprowadzania danych. 6. System musi posiadać możliwość utworzenia witryny WWW na potrzeby firmy witryna firmy, lub witryna wewnętrzna (portal internetowy dla pracowników) jako system zarządzania treścią (CMS Content Management System). 7. System musi zapewnić: publikowanie danych na witrynie WWW, które pobierane są bezpośrednio z systemu ERP Xpertis, wprowadzanie i modyfikację danych w systemie ERP Xpertis z poziomu zainstalowanego systemu. 8. Wykonawca musi zapewnić możliwość rozszerzania funkcjonalności oraz dostosowania systemu na etapie wdrożenia oraz podczas trwania opieki serwisowej do indywidualnych wymagań Zamawiającego. 9. Wymagane jest, aby serwer bazy danych, na którym pracować będzie oprogramowanie pracował w systemach z rodziny Windows (Windows 2003, Windows 2008) oraz Linux. Ponadto powinno być możliwe przeniesienie danych pomiędzy platformami bez zmiany ich formatu oraz migracja z systemu Windows na Linux nie powinna wymagać dostosowywania aplikacji do nowego środowiska czyli: modyfikacji algorytmów aplikacji, konwersji bazy danych itp. 10. Wymagane jest aby oferowany system obsługiwał dwie wersje serwera bazy danych w zależności od wielkości obsługiwanych zasobów serwer bazy danych w wersjach: 32 i 64-bitowych zarówno dla środowiska Windows jak i Linux. 11. Niezależnie od systemu operacyjnego Windows czy Linux system powinien posiadać taki sam interfejs i taką samą funkcjonalność. 12. Wymagane jest aby końcówki klienckie na których działać będzie system działały w środowisku Windows oraz w środowisku graficznym X Windows System pod Linuksem. 13. System musi być zgodny z systemami: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP Pro i SUSE Linux (Compatible with Microsoft Windows 7, Certified for Microsoft Windows Vista, SUSE Linux Ready). 14. Połączenia pomiędzy końcówkami użytkownika a serwerem aplikacji muszą być szyfrowane protokółem SSL. 15. Do pracy w sieci rozległej w środowisku graficznym nie może być wymagane dodatkowe oprogramowanie terminali Windows (Windows NT TSE, Terminal Services w Windows 2000/2003/2008, oprogramowanie CitrixMetaframe, itp.). 16. System powinien umożliwiać uzależnienie dostępu do określonych danych i funkcjonalności od roli jaka jest przypisana do użytkownika. 4

5 17. System powinien być wyposażony we wbudowany debugger oraz profiler w celu śledzenia wykonania kodu oraz wykrywania długotrwających lub często wykonywanych operacji. 18. Możliwość dostępu do danych umieszczonych w bazie za pomocą co najmniej sterownika baz danych: ODBC. 19. Możliwość automatycznego wprowadzania aktywacyjnych kluczy licencyjnych poprzez internet z serwera producenta oprogramowania. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W ZAKRESIE PRZEPROWADZENIA WDROŻENIA, SZKOLENIA ORAZ ASYSTY PRZY PRACY NA DANYCH RZECZYWISTYCH. 1. Wdrożony system musi zostać w pełni dostosowany przez Wykonawcę do potrzeb Zamawiającego poprzez przeprowadzenie parametryzacji systemu, konfiguracji, niezbędnych modyfikacji czy uzupełnień oprogramowania. 2. Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia testów poprawności działania w warunkach rzeczywistych Zamawiającego. 3. Wykonawca będzie zobowiązany do: a) Przeprowadzenia analizy wdrożeniowej celem szczegółowego rozpoznania procesów związanych z zainstalowanym systemem, b) Integracji wdrożonego systemu z systemem klasy ERP Xpertis, którego producentem jest firma Macrologic S.A., c) Przeprowadzenia szkoleń pracowników w zakresie obsługi systemu. Szkolenia będą musiały być przeprowadzane w siedzibie i we wszystkich jednostkach organizacyjnych Zamawiającego oraz na dokumentach Zamawiającego. d) Przeprowadzenia asysty przy pracy na danych rzeczywistych podczas uruchomienia systemu. Asysta będzie musiała być przeprowadzona w siedzibie i we wszystkich jednostkach organizacyjnych Zamawiającego oraz na dokumentach Zamawiającego. 4. Wykonawca będzie zobowiązany do przygotowania i utrzymania środowiska produkcyjnego oraz testowego wdrażanego systemu. Środowisko testowe będzie zainstalowane na tym samym sprzęcie co środowisko produkcyjne. Parametry środowiska testowego będą takie same jak środowiska produkcyjnego. Zamawiający posiada serwer i infrastrukturę techniczną przeznaczoną na realizację przedmiotu zamówienia. 5. Zamawiający przeznacza na powyższe czynności w ramach przedmiotu zamówienia dla części nr godzin a dla części nr godzin pracy asysty, szkolenia, świadczone przez specjalistów Wykonawcy. Wykonanie planowanych godzin zostanie potwierdzone przez Zamawiającego wraz z ich szczegółowym rozliczeniem. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W ZAKRESIE OPIEKI SERWISOWEJ NAD WDROŻONYM OPROGRAMOWANIEM. 1. Klasyfikacja wad: a) wada krytyczna oznacza zaprzestanie działania oprogramowania, b) wada niekrytyczna oznacza ograniczenie działania oprogramowania. 2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wady przedmiotu zamówienia. 3. Wszelkie koszty związane z usunięciem wad w ramach gwarancji ponosi Wykonawca. 4. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania gotowości do czynności serwisowych, przyjmowania zgłoszeń i podejmowania czynności serwisowych. 5

6 5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał aplikację internetową do przyjmowania i obsługi zgłoszeń, będącej podstawą komunikacji między Zamawiającym i Wykonawcą w zakresie zgłoszeń dotyczących wdrożonego systemu. 6. Wszelkie wady oraz zgłoszenia dotyczące bieżącej eksploatacji systemu będą zgłaszane przez Zamawiającego poprzez dedykowaną aplikację internetową. 7. Wykonawca zobowiązany jest do dostosowania systemu przy każdej zmianie przepisów prawnych dotyczących Zamawiającego w trakcie trwania umowy, w tym w okresie gwarancyjnym. 8. W okresie opieki serwisowej Zamawiający ma prawo do korzystania z usługi hot-line Wykonawcy. Informacja na temat sprzętu komputerowego i infrastruktury sieciowej Zamawiającego 1. Komputery Zamawiającego Oprogramowanie stacji roboczych (oprogramowanie Wykonawcy systemu) wykorzystywane przez oferowany system musi być zdolne do prawidłowego działania na komputerach posiadanych przez Zamawiającego. Zamawiający gwarantuje, że jego sprzęt spełnia następujące wymagania minimalne: - procesor Intel lub zgodny, o częstości taktowania min. 2,7 GHz; - pamięć RAM o pojemności min. 2 GB; - wolna przestrzeń dyskowa nie mniejsza, niż 50 GB; - karta sieciowa Ethernet 1 Gbps lub 100 Mbps; - system operacyjny Windows XP/Vista/7/8 w zależności od konfiguracji 32 lub 64 bitowy; - pakiet oprogramowania biurowego Microsoft Office w wersji przynajmniej 2007 Pro lub nowszej; - monitor ekranowy o rozdzielczości minimum 1024 x 768 pikseli. 2. Infrastruktura sieciowa Oferowany system musi być zdolny do prawidłowego działania w ramach istniejącej infrastruktury sieciowej Zamawiającego, tj. w oparciu o sieć Ethernet o szybkości 1 Gbps/100 Mbps. Oferowany system musi zapewniać prawidłowe współdziałanie z komputerami klienckimi także w sytuacji, gdy znajdują się one w innym segmencie sieci, a połączenie odbywa się poprzez pośredniczący router IP oraz poprzez połączenie VPN łączące odległe lokalizacje. W sieci Zamawiającego używane są wyłącznie protokoły TCP/IP. Pasmo dla połączeń lokalnych wynosi 1 Gbps / 100 Mbps. Pasmo do połączeń rozległych to 20 Mbps. 3. Sprzęt drukujący Zamawiającego Oprogramowanie stacji roboczych (oprogramowanie klienta systemu) wykorzystywane przez oferowany system musi być zdolne do prawidłowego współdziałania z popularnymi modelami biurowego sprzętu drukującego, znajdującego się w posiadaniu Zamawiającego. W szczególności wymaga się zgodności z następującymi klasami drukarek: HP Laserjet, HP ColorLaserjet, laserowe drukarki Lexmark, czarno-białe i kolorowe urządzenia wielofunkcyjne Dell. 4. Serwery dla systemu Serwerowe systemy komputerowe wraz z elementami towarzyszącymi zostaną umiejscowione w serwerowni Zamawiającego. Zamawiający zapewnia wystarczające warunki wentylacji i chłodzenia, przyłącze energetyczne wraz z systemem zasilania awaryjnego o mocy do VA. System będzie zainstalowany na systemach komputerowych będących własnością Zamawiającego. 6

7 Wymagania dotyczące poszczególnych systemów: 1. Część nr 1 - Wykonanie i wdrożenie systemu przetwarzania i realizacji wniosków badawczych (w skrócie ZP), a w szczególności: Wykonanie, dostarczenie, zainstalowanie na systemach komputerowych będących własnością Zamawiającego, wdrożenie systemu, szkolenie użytkowników oraz wykonanie pełnej integracji z istniejącymi modułami systemu Xpertis. 1.1.Cele wdrożenia 1. Zarządzanie wnioskami badawczymi oraz projektami. 2. Wsparcie dla sprawozdawczości dotyczącej projektów. 3. Prowadzenie rejestru publikacji oraz wsparcie dla sprawozdawczości dotyczącej publikacji. 4. Prowadzenie rejestrów patentów, odmian, konferencji oraz z innych osiągnięć oraz wsparcie sprawozdawczości w tym zakresie. Lp. 1 2 Zarządzaniem projektami/wnioskami badawczymi/publikacjami Możliwość określenia dla projektu jego kategorii. Lista kategorii projektów to: 1. Działalność statutowa 2. NCN 3. NCBiR 4. Fundusze strukturalne 5. Projekty międzynarodowe 6. Program wieloletni 7. Postęp biologiczny 8. Ekologia 9. Działalność upowszechnieniowa 10. Laboratoria certyfikowane Do powyżej wymienionej listy kategorii projektów system musi umożliwiać w dowolnym czasie dopisanie przez użytkownika nowych kategorii. W zakresie kategorii poz wymienionych w punkcie nr 1 definicja projektu powinna zawierać informację o: podziale projektu na zadania struktura projektu zespole badawczym tj. lista pracowników z określeniem pełnionej funkcji w projekcie harmonogramie zadaniowym w rozbiciu na lata, wartości budżetu w rozbiciu na strukturę projektu i rodzaje kosztów Roczne raporty opisujące wyniki badań oraz zawierające informacje o: o Uzyskanych publikacjach, patentach, zarejestrowanych odmianach oraz innych osiągnięciach Pole opisowe wykorzystywane do raportowania powinno pozwolić na bezpośrednie wpisywanie tekstu lub wklejanie zawartości przygotowanej wcześniej w edytorze Word. Możliwość podpinania załączników w dowolnych formatach np..pdf,.doc itd. Zdefiniowanie zespołu badawczego dla projektów i zadań może odbywać się jedynie poprzez wybór z kartoteki pracowników prowadzonej w systemie Xpertis Kadry i Płace (dotyczy tylko pracowników IO). Dla projektów z kategorią poz wymienionych w punkcie nr 1 powinny być 7

8 3 4 5 dostępne raporty o powiązanych z projektami wynikach badań w zakresie: publikacji, patentów, odmian, oraz z innych osiągnięć. W zakresie projektów z kategorią poz.1 Działalność statutowa (punkt nr 1), system powinien zapewnić możliwość zredagowania wniosku badawczego wg obowiązującego w Instytucie formularza wniosku. Zarejestrowany wniosek badawczy (projekt z kategorią poz. 1) powinien podlegać weryfikacji zgodnie z obowiązującą w Instytucie procedurą w sposób elektroniczny. Elektroniczny obieg wniosku badawczego powinien zawierać co najmniej następujące kroki: 1. Pracownik (autor) wypełnia w sposób elektroniczny formularz wniosku badawczego. 2. Zatwierdzenie wniosku przez Kierownika Pracowni i Zakładu i przekazanie do Działu Planowania. 3. Akceptacja wniosków przez Dział Planowania pod względem formalnym z możliwością odrzucenia w danym etapie do autora do poprawy. 4. Przekazanie wniosków do Statystyka. 5. Przekazanie wniosków do Z-cy Dyrektora ds. Finansowych w celu kontroli wniosku pod względem finansowym. 6. W przypadku akceptacji przez wszystkie osoby/działy z kroków 3, 4 i 5, następnym krokiem jest przesłanie wniosków przez Dział Planowania do Recenzentów (2-3 osoby). 7. Recenzenci opracowują recenzję oraz ocenę wniosku z określeniem statusów ( tak zgoda na realizację, tak zgoda na realizację ale po uwzględnieniu poprawek, nie ) i następnie przekazują do recenzji Członkom Komisji Kwalifikacyjnej. 8. Członkowie Komisji Kwalifikacyjnej przedstawiają swoją opinię. 9. Osoba z Działu Planowania powiadamia o zebranych opiniach dokonanych przez Recenzentów oraz Członków Komisji Kwalifikacyjnej Autora wniosku. 10. Autor wniosku odnosi się do uwag i odsyła wniosek do Działu Planowania. 11. Weryfikacja wniosku przez Sekretarza Naukowego i w przypadku dalszych uwag wraca do autora wniosku. Cykl jest powtarzany aż do uzyskania akceptacji. 12. W przypadku akceptacji wniosek trafia do Z-cy Dyrektora ds. Naukowych, który rekomenduje wnioski i przesyła do Dyrektora Instytutu. 13. Dyrektor Instytutu zatwierdza wnioski do realizacji, które po akceptacji przekształcają się w projekty. Wyżej opisany proces elektronicznego obiegu wniosku badawczego może ulec nieznacznym modyfikacjom, które uzgodnione zostaną na etapie analizy przedwdrożeniowej. Podczas elektronicznego obiegu wniosku badawczego, na każdym etapie musi istnieć możliwość podpinania załączników w dowolnych formatach np. PDF, DOC, JPG itd. Podczas elektronicznego obiegu wniosku badawczego, każdy wniosek powinien posiadać status w zależności od etapu na jakim się znajduje: wnioski planowane wnioski w trakcie recenzji wnioski zatwierdzone (przyjęte do realizacji) Wnioski zatwierdzone to projekty, dla których możliwe musi być przechowywanie informacji określonych w punkcie nr 2. System powinien umożliwić raportowanie w zakresie prowadzonych wniosków badawczych poz.1. 8

9 6 Proces przygotowania i zatwierdzenia raportów rocznych oraz końcowych musi być zgodny z obowiązującą w Instytucie procedurą. Elektroniczny obieg musi zawierać co najmniej krok akceptacji Sekretarza Naukowego. Raport dla wniosku badawczego musi zawierać informacje: Nazwę zadania Zespół badawczy Cel badań Opis zrealizowanych prac Opis najważniejszych osiągnięć Wykorzystanie uzyskanych wyników Objętość tekstu dla jednego zadania musi umożliwić zapis maksimum 500 wyrazów. Ponadto do każdego zadania w raporcie powinna być możliwość raportowania listy publikacji. Mechanizm raportowania powinien umożliwić raportowanie w okresach rocznych. Mechanizm raportowania powinien umożliwić przygotowanie raportu końcowego, uwzględniającego wszystkie lata trwania projektu. Ponadto raport końcowy powinien pobrać automatycznie wszystkie publikacje dla poszczególnych zadań projektu ze wszystkich lat. Ponadto system powinien umożliwić raportowanie na potrzeby OPI raport z określonych pól oraz o odpowiedniej długości. System powinien umożliwiać generowanie raportów w formacie.pdf lub.doc. System powinien umożliwić raportowanie w zakresie prowadzonych projektów poz Proces przygotowania i zatwierdzenia raportów rocznych oraz końcowych musi być zgodny z obowiązującą w Instytucie procedurą. Elektroniczny obieg musi zawierać co najmniej krok akceptacji Sekretarza Naukowego. Raport dla projektu musi zawierać informacje: Nazwę zadania Zespół badawczy Cel badań Opis zrealizowanych prac Opis najważniejszych osiągnięć Wykorzystanie uzyskanych wyników Raport prezentujący udział (wykonawca lub kierownik) pracownika w projektach w danym roku lub w podziale na lata. Raport - taki sam jak wyżej ale obejmujący wszystkich pracowników Objętość tekstu dla jednego zadania musi umożliwić zapis maksimum 500 wyrazów. Ponadto do każdego zadania w raporcie powinna być możliwość raportowania listy publikacji. Mechanizm raportowania powinien umożliwić raportowanie w okresach rocznych. Mechanizm raportowania powinien umożliwić przygotowanie raportu końcowego uwzględniającego wszystkie lata trwania projektu. Ponadto raport końcowy powinien pobrać automatycznie wszystkie publikacje dla poszczególnych zadań projektu ze wszystkich lat. Ponadto system powinien umożliwić raportowanie na potrzeby OPI raport z określonych pól oraz o odpowiedniej długości. Dodatkowo dla projektów z kategorii 6-8 musi być spełniony warunek: Możliwość podwójnego raportowania polegający na przygotowywaniu raportów wg schematu jw. oraz możliwość przygotowania raportu w formie opisowej (dla 9

10 Ministerstwa Rolnictwa) o dowolnej objętości zawierającego oprócz tekstu również tabele, zdjęcia itp. System powinien umożliwiać generowanie raportów w formacie.pdf lub.doc. 7 Rejestr publikacji - powinien istnieć niezależnie w ramach systemu zarządzania projektami. Dostęp do rejestru publikacji powinni mieć uprawnieni pracownicy, z możliwością dodawania nowych pozycji. W momencie wprowadzania nowej publikacji do rejestru, publikacja powinna zostać sklasyfikowana wg typu: naukowa, popularno-naukowa, materiały konferencyjne lub inne zdefiniowane przez administratora systemu. W momencie wprowadzania nowej publikacji musi istnieć możliwość wskazania czasopisma, w którym ukazała się publikacja. System powinien umożliwić import czasopism naukowych z pliku CSV, który publikowany jest przez MNiSW. Powinna istnieć również możliwość ręcznego dodawania czasopism oraz edycji już wprowadzonych. Powinna istnieć możliwość przypisania publikacji do projektu lub zadania z zastrzeżeniem, że dana publikacja może być przypisana wyłącznie do jednego projektu czy zadania (czynność wykonywana podczas tworzenie raportu z realizacji prac). Powinna istnieć możliwość wielowymiarowej analizy danych z rejestru publikacji oparta o analizy OLAP. Przykładowe raporty jakie powinien umożliwiać system: lista publikacji dla projektu lista publikacji dla całego instytutu lista publikacji dla pracownika Wszystkie powyższe raporty są wykonywane w układzie: alfabetycznym wg autorów w podziale na typy w podziale na lata z możliwością łączenia kryteriów. Możliwość przeglądania rejestru publikacji jako posortowanej listy według: zdefiniowanych typów, alfabetycznie, lat, autorów. Możliwość eksportu posortowanej listy publikacji do formatu.csv z możliwością wyboru okresu np. 1 rok, lata, wszystkie publikacje. 8 Rejestry: patentów, odmian, innych osiągnięć - powinny istnieć niezależnie w ramach systemu zarządzania projektami. Dostęp do tych rejestrów powinni mieć uprawnieni pracownicy, z możliwością dodawania nowych pozycji. Powinna istnieć możliwość przypisania pozycji z wyżej wymienionych rejestrów do projektu lub zadania z zastrzeżeniem, że dana pozycja może być przypisana wyłącznie do jednego projektu czy zadania. Powinna istnieć możliwość wielowymiarowej analizy danych z ww. rejestrów publikacji oparta o analizy OLAP. Przykładowe raporty jakie powinien umożliwiać system: lista patentów dla projektu, w latach, dla pracownika itp. lista odmian dla projektów, w latach, dla pracownika itp. Formaty raportów zostaną opracowane podczas analizy przedwdrożeniowej. 9 Informacje o strukturze projektu z podziałem na zadania, daty rozpoczęcia zakończenia projektu/zadania, skład osobowy przydzielony do projektu/zadania powinny być powiązane z systemem ewidencji czasu pracy (karta czasu pracy). Powiązanie wymienionych informacji powinno uniemożliwić pracownikowi rejestrującemu swój 10

11 czas pracy, wybór projektów/zadań, które nie mieszczą się w zakresie czasowym rejestrowanej karty czasu pracy lub wybór projektów/zadań w których pracownik nie jest przypisany jako członek zespołu badawczego. 10 W systemie powinna istnieć funkcja umożliwiająca przy opracowywaniu kart pracy pobieranie dla pracownika listy projektów w realizacji których bierze udział. 11 Z systemu zarządzania projektami powinny być dostępne wydruki: Formularz wniosku badawczego, Wybrane pola z formularza wniosku badawczego, Lista wniosków badawczych w podziale na: o wnioski planowane, o w trakcie recenzji o zatwierdzone Lista wniosków badawczych zgłoszonych w danym roku Udział pracownika w projektach w danym roku lub w podziale na lata z określeniem roli wykonawca, kierownik Lista pracowników biorących udział w projektach w danym roku lub w podziale na lata z określeniem roli wykonawca, kierownik. Powinna istnieć możliwość wielowymiarowej analizy danych dot. wniosków badawczych oraz projektów. Przykładowe raporty jakie powinien umożliwiać system: Wnioski badawcze wg struktury organizacyjnej Instytutu Projekty wg struktury organizacyjnej Instytutu Lista wniosków badawczych zgłoszonych w danym roku, Lista wniosków w formacie skróconym (wybrane pola formularza), Wydruk sprawozdania rocznego w oparciu o opisy skrócone. 12 Możliwość nadawania uprawnień dla użytkowników systemu w podziale na czynności: administracja, akceptacja, raporty wewnętrzne, raporty roczne i końcowe, wprowadzanie nowych pozycji, podgląd bez możliwości rejestrowania. Każdy dokument powinien być oznaczony metryką podającą datę i godzinę wprowadzenia, akceptacji, osobę wprowadzającą, osobę akceptującą. Dotyczy to również danych dotyczących rejestrów publikacji, patentów, odmian, innych osiągnięć. 13 System powinien powiadamiać wskazane osoby poprzez wysłanie maila o zbliżających się terminach: Składania wniosków na nowe tematy badawcze Opracowania recenzji Przygotowania raportu rocznego Przygotowania raportu końcowego. Zakres integracji z Xpertis: Lp. Zakres integracji z Xpertis 1 Xpertis Kadry Płace kartoteka pracowników 2 Xpertis Controlling wartości planów i wykonań dla projektów i zadań 3 Xpertis Obieg Informacji elektroniczna karta czasu pracy 2. Część nr 2 - Wykonanie i wdrożenie systemu zarządzania zasobami Instytutu Ogrodnictwa (w skrócie ZZ), a w szczególności: Wykonanie, dostarczenie, zainstalowanie na systemach komputerowych będących własnością 11

12 Zamawiającego, wdrożenie systemu, szkolenie użytkowników oraz wykonanie pełnej integracji z istniejącymi modułami systemu Xpertis. Wykonanie i wdrożenie systemu zarządzania zasobami Instytutu Ogrodnictwa tj.: 2.1. Zarządzanie środkami finansowymi - kontrola budżetów projektów Zarządzanie środkami finansowymi, czasem pracy pracowników oraz flotą samochodową - obieg wniosku o delegację i rozliczenie delegacji Zarządzanie salami konferencyjnymi oraz samochodami służbowymi - rezerwacja zasobów Zarządzanie środkami trwałymi oraz aparaturą naukowo-badawczą. 2.1.Zarządzanie środkami finansowymi kontrola budżetów projektów Cel wdrożenia: Głównym celem wdrożenia funkcjonalności kontroli budżetu jest dostarczenie dla osoby akceptującej wniosek o zapotrzebowanie zakupu niezbędnych informacji potrzebnych do podjęcia decyzji o akceptacji tj. dostarczenie informacji czy akceptowane właśnie zapotrzebowanie spowoduje (lub nie spowoduje) przekroczenie budżetu projektu, którego dotyczy wniosek. Rozwiązanie dotyczyć będzie zarządzania środkami finansowymi. Zakres funkcjonalności: Lp. Zarządzanie środkami finansowymi - Kontrola budżetów projektów Dostęp do funkcjonalności kontroli budżetu projektu realizowane poprzez przeglądarkę internetową. Dostęp dla wszystkich pracowników Instytutu 1 uczestniczących w procesie akceptacji wniosków o zapotrzebowanie zakupu oraz faktury zakupu. Kontrola budżetu projektu/umowy/zadania tj. czy akceptowany wniosek o zapotrzebowanie zakupu, wniosek-opłata licencyjna, ochrona, certyfikacja, wniosek opłata za konferencję, publikację, nie przekracza budżetu, poprzez sprawdzenie 2 kwoty wynikającej z innych złożonych wcześniej wniosków o zapotrzebowanie zakupu, faktur w obiegu (niezaksięgowanych) oraz dokumentów zaksięgowanych. Możliwość wskazania różnych parametrów dla kontroli budżetu w tym wartości procentowych oraz kwotowych. 3 Możliwość blokowania zapotrzebowań przekraczających budżet. Możliwość wprowadzania limitów kwotowych dla użytkowników, do których mają 4 prawo akceptować wnioski o zapotrzebowanie zakupu. 5 Przy wprowadzaniu wniosku alert o przekroczeniu budżetu. Kontrola budżetu projektu/umowy/zadania tj. czy akceptowana faktura zakupu, faktura-opłata licencyjna, ochrona, certyfikacja, faktura opłata za konferencję, 6 publikację nie przekracza budżetu, poprzez sprawdzenie kwoty wynikającej z innych złożonych wcześniej faktur zakupu w obiegu i dokumentów zaksięgowanych. Możliwość wprowadzania limitów kwotowych dla użytkowników, do których mają 7 prawo akceptować faktury zakupu. 8 Automatyczne blokowanie akceptacji faktur w obiegu przekraczających budżet. 12

13 Zakres integracji z Xpertis: Lp. Zakres integracji z Xpertis 1 Xpertis CMS Obieg Informacji - kartoteka dokumentów/wniosków w obiegu Xpertis Controlling wartości budżetów/wykonania dla poszczególnych etapów 2 projektu/zadania 3 Xpertis Alerty Biznesowe tabela powiadomień 4 Xpertis Controlling wartości budżetów dla poszczególnych etapów projektu/zadania 2.2. Zarządzanie środkami finansowymi, czasem pracy pracowników oraz flotą samochodową - obieg wniosku o delegację i rozliczenie delegacji Cele wdrożenia: 1. Dostarczenie dla osoby akceptującej wniosek o delegację potrzebnych informacji do podjęcia decyzji o akceptacji tj. dostarczenie informacji czy akceptowany właśnie wniosek o delegację spowoduje (lub nie spowoduje) przekroczenie budżetu projektu, którego dotyczy wniosek. 2. Wsparcie działu księgowości podczas rozliczenia delegacji krajowej i zagranicznej oraz zaksięgowania delegacji w systemie finansowo-księgowym. Rozwiązanie dotyczy zarządzania środkami finansowymi, czasem pracy pracowników oraz flotą samochodową. Zarządzanie środkami finansowymi, czasem pracy pracowników oraz flotą Lp. samochodową - obieg wniosku o delegację i rozliczenie delegacji Dostęp do funkcjonalności elektronicznego obiegu wniosku o delegację, wniosku o zaliczkę na delegację, delegacji realizowane poprzez przeglądarkę internetową. 1 Dostęp dla wszystkich pracowników Instytutu uczestniczących w procesie składania wniosków o delegację, akceptacji wniosków, akceptacji kosztów delegacji. Możliwość złożenia przez pracownika w sposób elektroniczny wniosku o delegację 2 krajową lub zagraniczną oraz wniosku o zaliczkę na delegację. Przy wprowadzaniu wniosku alert w przypadku przekroczenia budżetu. Złożony przez pracownika wniosek o delegację oprócz danych wymaganych prawem 3 powinien zawierać co najmniej informacje dotyczące projektu/umowy, struktury organizacyjnej, pozycji kosztowej, źródła finansowania. 4 Elektroniczny obieg wniosku o delegację krajową oraz wniosku o delegację zagraniczną musi uwzględniać obowiązujące w Instytucie procedury akceptacji (procedura standardowa oraz procedura uproszczona stosowana w wyjątkowych sytuacjach). 5 Elektroniczny obieg anulowania zatwierdzonego wniosku o delegację musi uwzględniać obowiązujące w Instytucie procedury. 6 Dostarczenie dla osoby akceptującej wniosek o delegację potrzebnych informacji do podjęcia decyzji o akceptacji tj. dostarczenie informacji czy akceptowany właśnie wniosek o delegację spowoduje (lub nie spowoduje) przekroczenie budżetu projektu, którego dotyczy wniosek. 7 Możliwość zmiany daty wyjazdu służbowego oraz osoby wyjeżdżającej przez osoby z Działu Kadr na zatwierdzonym wniosku o delegację. Prowadzenie historii tych zmian. 8 W momencie zatwierdzenia wniosku o delegację, automatyczne uzupełnienie kartoteki nieobecności pracownika, która prowadzona jest w programie Xpertis Kadry i Płace informacją o terminie wyjazdu służbowego. 13

14 9 W momencie anulowania wniosku o delegację, automatyczne usunięcie z kartoteki nieobecności pracownika, która prowadzona jest w programie Xpertis Kadry i Płace informacji o terminie wyjazdu służbowego. 10 W momencie zmiany daty wyjazdu na wniosku o delegację, automatyczne poprawienie w kartotece nieobecności pracownika, która prowadzona jest w programie Xpertis Kadry i Płace informacji o terminie wyjazdu służbowego. 11 W momencie dokonania zmiany osoby wyjeżdżającej na wniosku o delegację: automatyczne usunięcie z kartoteki nieobecności usuniętego pracownika, która prowadzona jest w programie Xpertis Kadry i Płace informacji o terminie wyjazdu służbowego. automatyczne uzupełnienie kartoteki nieobecności nowego pracownika, która prowadzona jest w programie Xpertis Kadry i Płace informacją o terminie wyjazdu służbowego. Prowadzenie historii zmian. 12 Możliwość wprowadzenia delegacji na podstawie zatwierdzonego wniosku o delegację. 13 Możliwość wprowadzenia przez pracownika danych odbytej delegacji wraz z możliwością podpięcia skanów np. faktur, biletów i innych poniesionych wydatków podczas delegacji. 14 Automatyczne naliczenie diety dla delegacji (krajowej i zagranicznej). 15 Rozliczenie delegacji powinno uwzględniać pobrane przez pracownika zaliczki. 16 Automatyczne dekretowanie delegacji do systemu finansowo-księgowego (krajowej i zagranicznej). 17 Możliwość wydrukowania przez pracownika druku delegacji. 18 Możliwość wydrukowania dokumentu rozliczenia delegacji wraz z informacją na potrzeby rozliczeń dotacji unijnych (np. logo programu unijnego). 19 Numeracja wniosków o delegację oraz rozliczeń delegacji powinna być prowadzona z zachowaniem powiązań między wnioskiem a rozliczeniem. 20 Możliwość wielowymiarowego analizowania danych dotyczących delegacji np. Analiza dni delegacji wg okresów, działów, projektów Analiza km w delegacjach w wg działów, projektów Analiza kosztów delegacji wg projektów i rodzajów kosztów Analiza kosztów delegacji wg okresów Analiza kosztów przejazdów wg działów, okresów, projektów Analiza niezakończonych obiegów Analiza wniosków o delegację wg projektów, pracowników wnioskujących Analiza wydatków wg celów. Zakres integracji z Xpertis: Lp. Zakres integracji z Xpertis 1 Xpertis Elektroniczny Obieg Dokumentów - kartoteka dokumentów/wniosków w obiegu, kartoteka ścieżek akceptacji 2 Xpertis Controlling modele controllingowe do opisu - projektu/umowy, struktury organizacyjnej, pozycji kosztowej, źródła finansowania; wartości budżetów oraz wykonania dla poszczególnych etapów projektu/zadania 3 Xpertis Finanse i księgowość tabela dokumentów księgowych, tabela załączników 4 Xpertis Kadry i Płace elektroniczna karta czasu pracy, kartoteka nieobecności 14

15 2.3. Zarządzanie salami konferencyjnymi oraz samochodami służbowymi - rezerwacja zasobów. Cele wdrożenia: 1. Umożliwienie wglądu w dostępność sal konferencyjnych i samochodów służbowych dla wszystkich pracowników Instytutu. 2. Eliminacja konfliktów podczas rezerwowania zasobów. 3. Możliwość powiadomienia osoby odpowiedzialnej za zasób o wymaganej obsłudze podczas jego rezerwacji (np. obsługa audiowizualna). Rozwiązanie dotyczyć będzie zarządzania salami konferencyjnymi oraz samochodami służbowymi. Zakres funkcjonalności: Lp. Rezerwacja zasobów Dostęp do rezerwacji zasobów realizowane poprzez przeglądarkę internetową. Dostęp 1 dla wszystkich pracowników Instytutu uczestniczących w procesie rezerwowania. Możliwość zdefiniowania kategorii zasobów podlegających rezerwacji (np. sale 2 konferencyjne, samochody służbowe, itd.). 3 Możliwość przydzielenia opiekuna do zasobu. 4 Możliwość wglądu w kalendarz dostępności zasobów. Możliwość dokonania rezerwacji zasobu z podaniem: daty, godziny od, godziny 5 do. 6 Możliwość wysłania powiadomienia do osoby odpowiedzialnej za zasób o wymaganej obsłudze podczas rezerwacji (np. obsługa audiowizualna sali konferencyjnej). Zakres integracji z Xpertis: Lp. Zakres integracji z Xpertis 1 Xpertis Środki trwałe - kartoteka środków trwałych/niskocennych Xpertis Kadry i Płace kartoteka pracowników, zleceniobiorców oraz osób 2 współpracujących 3 Xpertis Alerty biznesowe tabela powiadomień 2.4. Zarządzanie środkami trwałymi oraz aparaturą naukowo-badawczą Cele wdrożenia: 1. Podniesienie odpowiedzialności za środki trwałe wśród pracowników Instytutu. 2. Usprawnienie komunikacji pomiędzy pracownikami Instytutu a Działem Technicznym w zakresie zgłaszania potrzeb dot. napraw i konserwacji środków trwałych. Rozwiązanie dotyczy zarządzania środkami trwałymi oraz aparaturą naukowo-badawczą. Zakres funkcjonalności: Lp. 1 2 Zarządzanie środkami trwałymi oraz aparaturą naukowo-badawczą Dostęp do funkcjonalności realizowane poprzez przeglądarkę internetową. Dostęp dla wszystkich pracowników Instytutu. Udostępnienie dla każdego pracownika Instytutu informacji dotyczącej wydanych mu do użytkowania środków trwałych oraz aparatury naukowo-badawczej (lista powierzonego mienia). 15

16 Możliwość zgłoszenia w sposób elektroniczny przez pracownika Instytutu 3 zapotrzebowania na wykonanie przez Dział Techniczny czynności konserwatorskiej lub naprawczej środków trwałych. Możliwość śledzenia stopnia realizacji zgłoszonego zapotrzebowania (np. zgłoszone, 4 w realizacji, ). 5 Możliwość wglądu w historię obsługiwanych przez Dział Techniczny zapotrzebowań. Zakres integracji z Xpertis: Lp. Zakres integracji z Xpertis 1 Xpertis Środki trwałe - kartoteka środków trwałych/niskocennych Xpertis Kadry i Płace kartoteka pracowników, zleceniobiorców oraz osób 2 współpracujących 3 Xpertis Alerty biznesowe tabela powiadomień Wymagania dotyczące procedur integracyjnych Zamawiający niniejszym określa szczegółowe wymagania z zakresu integracji Zarządzania Projektami z obecnymi systemami Zamawiającego Wymagania integracyjne Część nr 1 Zamawiający wykorzystuje zintegrowany system informatyczny klasy ERP (w skrócie ERP)Xpertis firmy Macrologic w technologii MacroBase z którym dostarczony moduł dotyczący Zarządzania Projektami (w skrócie ZP) musi współpracować w zakresie określonym w niniejszym załączniku. Zakres przedmiotowy integracji: Integracji podlegać będą: Szczegółowy zakres danych podlegający integracji zostanie finalnie określony w fazie analizy przedwdrożeniowej. Zakres tych danych będzie obejmował: Zarządzanie projektami - Zakres integracji z Xpertis 1 Xpertis Kadry i Płace kartoteka pracowników 2 Xpertis Controlling wartości planów i wykonań dla projektów i zadań 3 Xpertis Obieg Informacji elektroniczna karta czasu pracy 4 Kartoteka dokumentów/wniosków w obiegu - Xpertis Obieg Informacji Wartości budżetów/wykonania dla poszczególnych etapów projektu/zadania - Xpertis 5 Controlling 6 Tabela powiadomień - Xpertis Alerty Biznesowe Integracji będą podlegać następujące pola tabel: Kartoteka dokumentów/wniosków w obiegu Data wystawienia dokumentu Data otrzymania dokutemu Dokument elektroniczny (plik) Id unikalny numer dokumentu Jednostka organizacyjna 16

17 Kontrahent Materiał/usługa Płatność Termin płatności Projekt Opis dokumentu Status dokumentu w obiegu Znacznik zakończenia obiegu Waluta dokumentu Wartość netto Wartość brutto Wartości budżetów/wykonania projektów/zadań Projekt Zadanie Wartość planu Wartość aktualnego wykonania wg faktur Wartość aktualnego wykonania wg wniosków w obiegu Źródło finansowania Projekty status projektu, czas trwania projektów: data od do, skład osobowy oraz pełniona funkcja, zadania do realizacji szczegółowe planowane koszty rodzajowe każdego z zadań, planowane terminowe realizacje każdego zadania, planowane przychody. Elektroniczna karta czasu pracy Typ karty Identyfikator Pracownik Data od Data do Jednostka organizacyjna Opis Data Projekt Czas pracy Opis do pozycji Załączniki Kartoteka pracowników Pierwsze imię Drugie imię Nazwisko Nazwisko rodowe Nr ewidencyjny Płeć 17

18 Tytuł naukowy Identyfikator jednostki organizacyjnej, w której zatrudniony jest pracownik Nazwa stanowiska, na którym zatrudniony jest pracownik Forma zatrudnienia (na etat, okres próbny, staż itp.) Wymiar zatrudnienia (pełen etat, ½ etatu, ¼ etatu itd.) Data rozpoczęcia aktualnej formy zatrudnienia Czy na wypowiedzeniu Data początku okresu wypowiedzenia Data końca okresu wypowiedzenia Kategoria zaszeregowania Wynagrodzenie zasadnicze Data początku obowiązywania kategorii zaszeregowania i wynagrodzenia zasadniczego Liczba dni przysługującego urlopu wypoczynkowego w pierwszym dniu roku kalendarzowego Liczba dni opieki nad dzieckiem zdrowym przysługującej w pierwszym dniu roku kalendarzowego Kategoria pracownika (inżynieryjny, techniczny, obsługi, administracyjny, badawczotechniczny, naukowi, pracownicy dyrekcji itp.) Kartoteka zleceniobiorców Pierwsze imię Drugie imię Nazwisko Nazwisko rodowe Nr ewidencyjny Płeć Tytuł naukowy Identyfikator jednostki organizacyjnej, w której zatrudniony jest pracownik Nazwa stanowiska, na którym zatrudniony jest pracownik Data rozpoczęcia aktualnej formy zatrudnienia Data końca aktualnej formy zatrudnienia Kategoria zaszeregowania Wynagrodzenie Kartoteka współpracowników Nazwisko Imię Pesel/Paszport Tytuł naukowy Identyfikator jednostki organizacyjnej, w której zatrudniony jest pracownik Nazwa stanowiska, na którym zatrudniony jest pracownik Data początku okresu wypowiedzenia Data końca okresu wypowiedzenia Kategoria zaszeregowania Wynagrodzenie zasadnicze Data początku obowiązywania kategorii zaszeregowania i wynagrodzenia zasadniczego Liczba dni przysługującego urlopu wypoczynkowego w pierwszym dniu roku kalendarzowego 18

19 Liczba dni opieki nad dzieckiem zdrowym przysługującej w pierwszym dniu roku kalendarzowego Kategoria pracownika ((inżynieryjny, techniczny, obsługi, administracyjny, badawczo-techniczny, naukowi, pracownicy dyrekcji, itp.) Zakres podmiotowy integracji 1. Wykonawca przygotowuje w dostarczonym ZP wszystkie procedury integracyjne po stronie dostarczonego ZP w technologii umożliwiającej wywoływanie tych procedur przez system MacroBase ver W szczególności mogą to być: procedury składowane w bazie danych dostarczanego systemu, które mogą być wywoływane za pośrednictwem ODBC, inne spełniające wymóg współpracy z technologią MacroBase. 2. Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie procedur integracyjnych inicjowanych po stronie systemu ERP a wykonywanych po stronie dostarczonego ZP. 3. Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie procedur integracyjnych inicjowanych po stronie dostarczonego ZP. 4. Zamawiający jest odpowiedzialny za przygotowanie wszystkich procedur integracyjnych po stronie systemu ERP, łącznie z tymi które będą wywoływać procedury po stronie dostarczonego ZP. 5. Zamawiający jest odpowiedzialny za przygotowanie i wykonanie wszelkich zmian po stronie systemu ERP wynikających z integracji z dostarczonym ZP. Wymagania dotyczące procedur integracyjnych Zamawiający niniejszym określa szczegółowe wymagania z zakresu integracji Zarządzania Zasobami z obecnymi systemami Zamawiającego Wymagania integracyjne Część nr 2 Zamawiający wykorzystuje zintegrowany system informatyczny klasy ERP (w skrócie ERP) Xpertis firmy Macrologic w technologii MacroBase z którym dostarczony moduł dotyczący Zarządzania Zasobami (w skrócie ZZ) musi współpracować w zakresie określonym w niniejszym załączniku. Zakres przedmiotowy integracji: Integracji podlegać będą: Szczegółowy zakres danych podlegający integracji zostanie finalnie określony w fazie analizy przedwdrożeniowej. Zakres tych danych będzie obejmował: Zarządzanie zasobami - Kontrola budżetu projektu - Zakres integracji z Xpertis 1 Kartoteka dokumentów/wniosków w obiegu - Xpertis Obieg Informacji Wartości budżetów/wykonania dla poszczególnych etapów projektu/zadania - Xpertis 2 Controlling 3 Tabela powiadomień - Xpertis Alerty Biznesowe Elektroniczny obieg wniosku o delegację i rozliczenie delegacji - Zakres integracji z Xpertis 19

20 Xpertis Elektroniczny Obieg Dokumentów - kartoteka dokumentów/wniosków w 1 obiegu, kartoteka ścieżek akceptacji Xpertis Controlling modele controllingowe do opisu - projektu/umowy, struktury 2 organizacyjnej, pozycji kosztowej, źródła finansowania; wartości budżetów oraz wykonania dla poszczególnych etapów projektu/zadania 3 Xpertis Finanse i księgowość tabela dokumentów księgowych, tabela załączników 4 Xpertis Kadry i płace elektroniczna karta czasu pracy, kartoteka nieobecności Rezerwacja zasobów - Zakres integracji z Xpertis 1 Xpertis Środki trwałe - kartoteka środków trwałych/niskocennych Xpertis Kadry i Płace kartoteka pracowników, zleceniobiorców oraz osób 2 współpracujących 3 Xpertis Alerty biznesowe tabela powiadomień Zarządzanie środkami trwałymi oraz aparaturą naukowo-badawczą - Zakres integracji z Xpertis 1 Xpertis Środki trwałe - kartoteka środków trwałych/niskocennych Xpertis Kadry i Płace kartoteka pracowników, zleceniobiorców oraz osób 2 współpracujących 3 Xpertis Alerty biznesowe tabela powiadomień Integracji będą podlegać następujące pola tabel: Kartoteka dokumentów/wniosków w obiegu Data wystawienia dokumentu Data otrzymania dokutemu Dokument elektroniczny (plik) Id unikalny numer dokumentu Jednostka organizacyjna Kontrahent Materiał/usługa Płatność Termin płatności Projekt Opis dokumentu Status dokumentu w obiegu Znacznik zakończenia obiegu Waluta dokumentu Wartość netto Wartość brutto Wartości budżetów/wykonania projektów/zadań Projekt Zadanie Wartość planu Wartość aktualnego wykonania wg faktur Wartość aktualnego wykonania wg wniosków w obiegu Źródło finansowania Projekty status projektu, 20

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.inhort.pl/przetargi_2013_lista.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.inhort.pl/przetargi_2013_lista. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.inhort.pl/przetargi_2013_lista.html Skierniewice: Wdrożenie nowoczesnych aplikacji wspomagających

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Ogrodnictwa, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice, woj. łódzkie, tel. 46 833 20 21, faks 46 833 32 28.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Ogrodnictwa, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice, woj. łódzkie, tel. 46 833 20 21, faks 46 833 32 28. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.inhort.pl/przetargi_2012_lista.html Skierniewice: Wykonanie i wdrożenie systemów informatycznych

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.inhort.pl/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-zamowieniach-2015-r. Skierniewice: Rozszerzenie aplikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA. Istotnych Warunków Zamówienia

SPECYFIKACJA. Istotnych Warunków Zamówienia Instytut Ogrodnictwa 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 tel. 46 833 20 21, fax 46 833 32 28 www.inhort.pl Nr postępowania: 50/ZP/2012 SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Historii Żydów Polskich, ul. Anielewicza 6, 00-157 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 4710300, faks 22 4710398.

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Historii Żydów Polskich, ul. Anielewicza 6, 00-157 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 4710300, faks 22 4710398. Warszawa: Modyfikacja portalu Polscy Sprawiedliwi oraz aplikacji Centrum Informacyjnego Numer ogłoszenia: 305868-2015; data zamieszczenia: 12.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr MZ-AGZ-270-9076/JP/13

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr MZ-AGZ-270-9076/JP/13 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr MZ-AGZ-270-9076/JP/13 Warszawa: Zaprojektowanie, wykonanie, wdrożenie serwisów internetowych Ministerstwa Zdrowia oraz zapewnienie ich serwisowania i hostingu Numer ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., Al. Tysiąclecia 35A, 34-400 Nowy

I. 1) NAZWA I ADRES: Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., Al. Tysiąclecia 35A, 34-400 Nowy 1 z 6 2011-09-23 15:15 Nowy Targ: Usługa polegająca na dostawie, instalacji, wdrożeniu i serwisie Zintegrowanego Systemu Informatycznego wspierającego zarządzanie przedsiębiorstwem Numer ogłoszenia: 253983-2011;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, ul. Energetyczna 4, 53-330 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 7987777, faks 071 7987714.

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, ul. Energetyczna 4, 53-330 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 7987777, faks 071 7987714. Wrocław: Udzielenie wsparcia w czynnościach wdrożeniowych Zintegrowanego Systemu Rachunkowości i Kadr (ZSRK) w obszarach HR Kadry i HR Płace dla pracowników jednostek sądownictwa. Numer ogłoszenia: 521992-2013;

Bardziej szczegółowo

Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat. Zapytanie ofertowe

Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat. Zapytanie ofertowe Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat Zapytanie ofertowe Przedsiębiorstwo Handlowe Progress Daniel Więcek w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i działania 8.2 Wspieranie wdrażania

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. Jana Chrystiana Szucha 25, 00-918 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. Jana Chrystiana Szucha 25, 00-918 Warszawa, woj. Page 1 of 5 Warszawa: Dostawa i wdroŝenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej. Postępowanie nr DE-WZP-BgS- 321-47/09. Numer ogłoszenia: 326238-2009; data

Bardziej szczegółowo

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego.

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego. Consultronix Spółka Akcyjna Racławicka 58 30-017 Kraków 122902222; biuro@cxsa.pl; www.cxsa.pl Kraków, 05-02-2014 Zaproszenie do udziału w konkursie ofert na realizację projektu informatycznego System B2B

Bardziej szczegółowo

Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa "MATAR" Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500

Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa MATAR Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500 Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa "MATAR" Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500 1. Podstawa formalna zapytania ofertowego Niniejsze Zapytaniem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mos.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mos.gov.pl 1 z 5 2015-08-10 10:27 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mos.gov.pl Warszawa: Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie strony internetowej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529 BDG.WZP.311.23.2014.13.JG Warszawa: Dostawa i uruchomienie Platformy Sprzętowo - Programowej obejmującej warstwę pośrednią i bazodanową Numer ogłoszenia: 248432-2014; data zamieszczenia: 24.07.2014 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mos.gov.pl Warszawa: Wykonanie i wdrożenie systemu zarządzania treścią na potrzeby funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... ... ... ... 1. OŚWIADCZAMY, że naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego postępowania i do podpisania umowy jest:

FORMULARZ OFERTOWY ... ... ... ... 1. OŚWIADCZAMY, że naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego postępowania i do podpisania umowy jest: Załącznik 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Do: 00-082 WARSZAWA, UL. SENATORSKA 14 (nazwa i adres Zamawiającego) Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.cui.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.cui.wroclaw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.cui.wroclaw.pl Wrocław: Rozwój CRM Opracowanie i wdrożenie aplikacji mobilnej CRM oraz integracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla Oferenta. Strona 1 z 9

Instrukcja dla Oferenta. Strona 1 z 9 Definicje Instrukcja dla Oferenta System B2B cały system informatyczny (zarówno software autorski, jak i licencje serwerowe, stanowiskowe, bazodanowe, etc.) obejmujący całą funkcjonalność wskazaną we wszystkich

Bardziej szczegółowo

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Obsługa faktur VAT sprzedaży, zaliczki, marży. Obsługa faktur korygujących. Tworzenie not. Tworzenie pokwitowań. Budowane i obsługa kartotek:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla Oferenta

Instrukcja dla Oferenta Instrukcja dla Oferenta Definicje System B2B cały system informatyczny (zarówno software autorski, jak i licencje serwerowe, stanowiskowe, bazodanow Instrukcja. Należy wypełnić WSZYSTKIE POLA oznaczone

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 1 z 5 2011-10-06 09:12 Wrocław: System informatyczny wspomagający przeprowadzanie inwentaryzacji środków trwałych Numer ogłoszenia: 321710-2011; data zamieszczenia: 06.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

Bardziej szczegółowo

PROJEKT FINANSOWANY PRZEZ GMINĘ MIASTA RADOMIA

PROJEKT FINANSOWANY PRZEZ GMINĘ MIASTA RADOMIA RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Lekarska 4 Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Warszawa: Utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego do wsparcia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakow.pl Kraków: Wykonanie i wdrożenie oprogramowania zarządzającego na potrzeby Centrum

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, ul. Energetyczna 4, 53-330 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 7987777, faks 071 7987714.

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, ul. Energetyczna 4, 53-330 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 7987777, faks 071 7987714. Wrocław: Dostawa, instalacja oraz wdrożenie systemu do wydawania i obsługi bezpiecznego podpisu elektronicznego na potrzeby projektu e-protokół. Numer ogłoszenia: 39688-2012; data zamieszczenia: 09.02.2012

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Warszawa: Wdrożenie systemu intranet w Głównym Inspektoracie Transportu

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Pracownik biurowy z językiem angielskim Numer ogłoszenia: 254774-2015; data zamieszczenia: 29.09.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Pracownik biurowy z językiem angielskim Numer ogłoszenia: 254774-2015; data zamieszczenia: 29.09.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Gdynia: Pracownik biurowy z językiem angielskim Numer ogłoszenia: 254774-2015;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152. Warszawa: Wykonanie i wdrożenie projektu serwisu internetowego culture.pl wyposażonego w system CMS oparty na licencji open source dla Instytutu Adama Mickiewicza, a także migracja treści z obecnych serwisów

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, ul. Energetyczna 4, 53-330 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 7987777, faks 071 7987714.

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, ul. Energetyczna 4, 53-330 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 7987777, faks 071 7987714. Wrocław: Świadczenie specjalistycznych usług wsparcia merytorycznego Zintegrowanego Systemu Rachunkowości i Kadr (ZSRK) opartego na oprogramowaniu firmy SAP AG w obszarach finansowych dla pracowników jednostek

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wfosigw.pl/bip/zamowienia-publiczne

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wfosigw.pl/bip/zamowienia-publiczne Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wfosigw.pl/bip/zamowienia-publiczne Warszawa: Zakup i dostawa dwóch serwerów, macierzy dyskowej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pupgdynia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pupgdynia.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pupgdynia.pl Gdynia: Zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia: Programista

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3/K/2014

Zapytanie ofertowe nr 3/K/2014 Łebkowski Kopczyński Warszawa, 3.11.2014 Radcowie Prawni s.j. ul. Filtrowa 77/45 02-032 Warszawa Zapytanie ofertowe nr 3/K/2014 I. ZAMAWIAJĄCY Łebkowski Kopczyński sp.j. ul. Filtrowa 77/45, 02-032 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kolmed.tarnow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kolmed.tarnow.pl 1 z 6 2014-06-05 14:20 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kolmed.tarnow.pl Tarnów: Zakup serwera wraz z osprzętem, macierzą dyskową

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, www.bip.poznan.pl Poznań: Budowa Infrastruktury Klucza Publicznego (PKI) umożliwiającej

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO ZAŁĄCZNIK NR DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Licencje Ilość Cena Wartość Windows Server Standard, serwerowy system operacyjny 2 Windows Server CAL, licencje dostępowe 0 Windows Terminal Server (5 licencji dostępowych

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania Nr postępowania: SCM/ZP/XIV/2009/3 Strzelin, dnia 4 grudnia 2009 r. NZOZ Strzelińskie Centrum Medyczne ul. Wrocławska 46 57-100 Strzelin Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 1 do SIWZ GMINA KAMIEŃ POMORSKI STARY RYNEK 1 72-400 KAMIEŃ POMORSKI Załącznik Nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do postępowania w trybie przetarg nieograniczony na: Dostawa oprogramowania firma:... (nazwa

Bardziej szczegółowo

Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający:

Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: ANETA GRYLA FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "CASMIR" 41-303 Dąbrowa Górnicza Ulica Bukowa 23 NIP : NIP 6291893246 1. Podstawa formalna zapytania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA BL-VI.272.94.2012 zał. nr 2 do siwz SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE: 1. Dostawę, instalację i uruchomienie Systemu do zarządzania projektami dla Programu Ochrony

Bardziej szczegółowo

PL-Katowice: Usługi wdrażania oprogramowania 2013/S 057-092900

PL-Katowice: Usługi wdrażania oprogramowania 2013/S 057-092900 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:92900-2013:text:pl:html PL-Katowice: Usługi wdrażania oprogramowania 2013/S 057-092900 Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ipiss.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ipiss.com.pl 1 z 6 2011-11-28 12:05 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ipiss.com.pl Warszawa: Opracowanie i wdrożenie portalu internetowego Prognozowanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 08.11.2013r. Nr sprawy SPZOZ.U.826/2013

Warszawa, dnia 08.11.2013r. Nr sprawy SPZOZ.U.826/2013 Nr sprawy SPZOZ.U.826/2013 Warszawa, dnia 08.11.2013r. Warszawa: rozbudowa posiadanego systemu informatycznego oraz zakup sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu objętego umową RPMA.02.01.00-14-026/11-00

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Warszawa: stworzenie i obsługa techniczna nowej strony internetowej Centrum Projektów

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Bielsko-Biała: Świadczenie usług transmisji danych z dostępem do Internetu w obiektach Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej Numer ogłoszenia: 5052-2011; data zamieszczenia: 13.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Olsztyn: Dostawa zintegrowanego systemu teleinformatycznego w rozumieniu przepisów ustawy o kierujących pojazdami wg stanu na dzień 4 stycznia 2016r. oraz jego wdrożenie Numer ogłoszenia: 245036-2015;

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lubelskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Lubelskiej ul. Nadbystrzycka 36, 20-618 Lublin Tel. 81 538 42 70, fax. 81 538 42 67; e-mail: lctt@pollub.pl OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Do realizacji

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym sygnatura postępowania: BZP/90/DB/2014 pn.:

O F E R T A. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym sygnatura postępowania: BZP/90/DB/2014 pn.: Załącznik nr 3 do SIWZ Nazwa (firma) Wykonawcy / Wykonawców 1 Adres Wykonawcy/-ów: kod pocztowy, miejscowość ulica, nr lokalu Nr telefonu: Nr faksu: E-mail: REGON: NIP: O F E R T A BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

Bardziej szczegółowo

jest zakup, uruchomienie, i wdrożenie sprzętu i oprogramowania. Wdrożenie systemu obiegu dokumentów EOD

jest zakup, uruchomienie, i wdrożenie sprzętu i oprogramowania. Wdrożenie systemu obiegu dokumentów EOD Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/powiat_goldapski/zamowienia_publiczne/137/status/rodzaj/wzp/ Gołdap: Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ichtj.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ichtj.waw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ichtj.waw.pl Warszawa: Zakup zintegrowanego Systemu Informatycznego obejmujący dostawę Systemu

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Łódź: Wdrożenie bezpieczeństwa teleinformatycznego w zakładach opieki zdrowotnej podległych Samorządowi Województwa Łódzkiego w ramach projektu Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Medycznej

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 01

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 01 zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 01 Warszawa, dnia 03.10.2014 r. Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-092/14-00 zawartej w dniu 25.06.2014 roku

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015.12.10 15:03 Szczecin: Usługa nadzoru autorskiego i opieki serwisowej nad systemem RIS i PACS Alteris oraz dostawę sprzętu serwerowego do SPSK Nr 1 PUM. OS ZP 96 15 Numer ogłoszenia: 338234-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl 1 z 9 2015-12-01 14:46 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl Wrocław: WFA.2420.12.2015.JR Dostawa, instalacja i uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Polska-Leszno: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 151-271052. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Leszno: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 151-271052. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:271052-2014:text:pl:html Polska-Leszno: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 151-271052 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Cena powinna zawierać koszt użytkowania niezbędnego oprogramowania serwera i bazy danych na okres obowiązywania umowy.

Cena powinna zawierać koszt użytkowania niezbędnego oprogramowania serwera i bazy danych na okres obowiązywania umowy. ZAPYTANIE OFERTOWE Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest hosting

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281106-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106 Instytut Meteorologii

Bardziej szczegółowo

Czeladź, dnia 01.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający:

Czeladź, dnia 01.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Czeladź, dnia 01.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Katowickie Przedsiębiorstwo Naprawy Maszyn Budowlanych "BUDROPOL" Spółka Jawna A. Będkowski, R. Liczberski i inni 41-253 Czeladź ul. Letnia 3

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.klinika.katowice.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.klinika.katowice.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że Państwa Ogłoszenie o zamówieniu przesłane w dniu 2015-02-24 o godzinie 09:17 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2015-02-24 o godzinie

Bardziej szczegółowo

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 424046-2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 424046-2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pupgdynia.pl Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Składamy zapytanie ofertowe na wykonanie niniejszych dostaw urządzeń komputerowych i informatycznych oraz oprogramowania systemowego :

Składamy zapytanie ofertowe na wykonanie niniejszych dostaw urządzeń komputerowych i informatycznych oraz oprogramowania systemowego : Katowice, dnia 0.09.204 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Bumerang Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Gliwicka 5, 40-079 Katowice, NIP: 635-0-9-784, REGON: 27220875, Szanowni Państwo, W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Mrągowo, dn. 21.01.2014 r Szanowni Państwo! Firma AdamS H. Pędzich z siedzibą w Mrągowie ul. Giżycka 5, producent okien i drzwi, na potrzeby realizacji projektu Wdrożenie systemu do zarządzania produkcją

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.pl Warszawa: Świadczenie usług serwisowych dla systemu informatycznego zapewniającego,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.inig.pl/zamowienia-pub

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.inig.pl/zamowienia-pub Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.inig.pl/zamowienia-pub Kraków: Dostawa sprzętu komputerowego, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.bip.legnica.eu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.bip.legnica.eu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.bip.legnica.eu Legnica: Zakup z dostawą sprzętu komputerowego wraz z urządzeniami peryferyjnymi

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dotacje na Innowacje

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dotacje na Innowacje Kościelna Wieś, dnia 19.06.2012 r. Nr Sprawy: 01/06/PAKOS/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot zamówienia stanowi: Zakup kompleksowych usług informatycznych i programistycznych w zakresie działań przygotowawczych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Elektroniczna platforma danych B2B usprawniająca procesy biznesowe pomiędzy firmą AGRO-PARTNER a partnerami handlowymi

ZAPYTANIE OFERTOWE. Elektroniczna platforma danych B2B usprawniająca procesy biznesowe pomiędzy firmą AGRO-PARTNER a partnerami handlowymi Gorzyce Wielkie, dnia 03.12.2012 r. Nr Sprawy: 01/12/AGRO-PARTNER/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot zamówienia stanowi: Zakup kompleksowych usług informatycznych i programistycznych w zakresie działań

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012; data zamieszczenia: 13.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012; data zamieszczenia: 13.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2012-06-13 13:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ppkpodhale.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ppkpodhale.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ppkpodhale.pl Nowy Targ: Instalacja, wdrożenie i serwis Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.pum.edu.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.pum.edu. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.pum.edu.pl/contents/213 Szczecin: Wykonanie analizy wstępnej oraz opracowanie raportu dotyczącego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.cui.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.cui.wroclaw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.cui.wroclaw.pl Wrocław: Rozwój CRM Opracowanie i wdrożenie aplikacji mobilnej CRM oraz integracja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa oraz wdrożenie usług katalogowych Active Directory wraz z zakupem licencji oprogramowania oraz modernizacją serwera na potrzeby ww usługi

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Urząd Statystyczny, Al. Niepodległości 208, 00 925 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Urząd Statystyczny, Al. Niepodległości 208, 00 925 Warszawa, woj. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia publiczne/przetargi/ Warszawa: Opracowanie studium wykonalności

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, drukarek, kopiarki, urządzenia wielofunkcyjnego oraz programów komputerowych do Domu Pomocy Społecznej w Szczyrzycu Rodzaj zamówienia Dostawa Tryb

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Wyzwolenia Ziemi Wałeckiej, Skrzatusz 1A, 64-

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Wyzwolenia Ziemi Wałeckiej, Skrzatusz 1A, 64- Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: spskrzatusz.biposwiata.pl/wiadomosci/3/lista/przetargi Szydłowo: Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania,

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych i oprogramowania - postępowanie zakończone

Dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych i oprogramowania - postępowanie zakończone Strona znajduje się w archiwum. Dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych i oprogramowania - postępowanie zakończone 210322-2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Regulacji Energetyki, Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 487 56 60, faks 22 378 16 20.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Regulacji Energetyki, Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 487 56 60, faks 22 378 16 20. 1 z 5 Warszawa: Usługa wsparcia technicznego i wdrożenia oprogramowania Xpertis dla Urzędu Regulacji Energetyki Numer ogłoszenia: 111622-2015; data zamieszczenia: 13.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Warszawa, dnia 28 sierpnia 2013 r. Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Wdrożenie witryny intranetowej i systemu zarządzania tożsamością wraz z dostawą licencji" (nr

Bardziej szczegółowo

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego.

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego. Consultronix Spółka Akcyjna Racławicka 58 30-017 Kraków 0122902222; biuro@cxsa.pl; www.cxsa.pl Kraków, 07-08-2013 Zaproszenie do udziału w konkursie ofert na realizację projektu informatycznego System

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pupgdynia.pl Gdynia: Język angielski w branży logistyczno - spedycyjnej Numer

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy CSIOZ/ /2016 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą System do backupu urządzeń sieciowych (zwany dalej: Systemem

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww.

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. Warszawa, dnia 24.05.2012 r. Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. systemu Tytuł projektu: Automatyzacja procesów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.instytutksiazki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.instytutksiazki.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.instytutksiazki.pl Kraków: Usługa hostingu dedykowanego wraz z zapewnieniem łącza telekomunikacyjnego

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ Załącznik nr 6 do SIWZ WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ I. Warunki ogólne 1. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu gwarancji

Bardziej szczegółowo

I Przedmiot Zamówienia:

I Przedmiot Zamówienia: Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Wrocław, dnia 07.05.2013 r. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego

Bardziej szczegółowo

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wykonanie koncepcji rozwoju hurtowni danych Publicznych Służb Zatrudnienia

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wykonanie koncepcji rozwoju hurtowni danych Publicznych Służb Zatrudnienia OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługa I. ZAMAWIAJĄCY 1. Nazwa i adres: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich,, woj. mazowieckie, nr tel. 022 237 00 00, nr fax: 022 237 00 99 2. Adres strony internetowej zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... ... wpisanym do... Podstawa zawarcia umowy

UMOWA NR... ... wpisanym do... Podstawa zawarcia umowy Załącznik nr 3 do siwz wzór UMOWA NR... zawarta w dniu... 2008 r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin - Miejskim Zakładem Obsługi Gospodarczej w Szczecinie, z siedzibą w Szczecinie przy ul. Czesława

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Portier-dozorca Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Portier-dozorca Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pupgdynia.pl Gdynia: Portier-dozorca Numer ogłoszenia: 158213-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl Warszawa: Dostawa i wdrożenie systemu do zarządzania urządzeniami mobilnymi (MDM)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O PRZETRARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej 200 000 Euro

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O PRZETRARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej 200 000 Euro RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego RADOM ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl NIP

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.wroc.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.wroc.pl Wrocław: Usługa informatyczna - stworzenie i utrzymanie Geoportalu do projektu System

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 71315-2014; data zamieszczenia: 02.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Numer ogłoszenia: 71315-2014; data zamieszczenia: 02.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 6 2014-04-02 13:24 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl lub bip.poznan.pl Poznań: Zakup i dostawa oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Obsługa procesu: Wniosek o udzielenie zamówienia publicznego Opracowany na potrzeby wdrożenia dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu W ramach realizacji

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: AZI-79/I/EJ/2011 Bielsko-Biała, 31.05.2011 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie negocjacje z ogłoszeniem, o wartości nie przekraczającej

Bardziej szczegółowo

Platforma elektronicznego obiegu dokumentów dla klientów KBA. Copyright by Korycka, Budziak & Audytorzy Sp. z o.o.

Platforma elektronicznego obiegu dokumentów dla klientów KBA. Copyright by Korycka, Budziak & Audytorzy Sp. z o.o. Platforma elektronicznego obiegu dokumentów dla klientów KBA Spis treści I. Wprowadzenie...2 II. O co chodzi? Jak to działa?...3 A. System obiegu dokumentów...3 B. Zasady obiegu dokumentów...4 C. Administracja

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne narzędzie wspomagające zarządzanie firmą w zakresie procesów i zadań działów kadrowo - personalnych.

Nowoczesne narzędzie wspomagające zarządzanie firmą w zakresie procesów i zadań działów kadrowo - personalnych. Nowoczesne narzędzie wspomagające zarządzanie firmą w zakresie procesów i zadań działów kadrowo - personalnych. MAP solutions Sp. z o.o. 05-120 Legionowo, ul. Leśna 5b tel. (22) 774 13 30 fax (22) 774

Bardziej szczegółowo