SPECYFIKACJA. Istotnych Warunków Zamówienia. Wdrożenie nowoczesnych aplikacji wspomagających prowadzenie badań naukowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA. Istotnych Warunków Zamówienia. Wdrożenie nowoczesnych aplikacji wspomagających prowadzenie badań naukowych"

Transkrypt

1 Instytut Ogrodnictwa Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 tel , fax Nr postępowania: 82/ZP/2013 SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Wdrożenie nowoczesnych aplikacji wspomagających prowadzenie badań naukowych Wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.). Opracowanie W imieniu Komisji Przetargowej Zatwierdzam. (podpis)... (podpis kierownika zamawiającego) Skierniewice, dnia r.

2 Spis treści 1. Zamawiający Tryb udzielenia zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Podwykonawstwo Oferty częściowe Oferty wariantowe Zamówienia uzupełniające Termin wykonania zamówienia Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają określonym wymaganiom Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami Wymagania dotyczące wadium Termin związania ofertą Opis sposobu przygotowania ofert Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert Opis sposobu obliczenia ceny oferty Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wzór umowy Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia Załączniki

3 1. Zamawiający Instytut Ogrodnictwa Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 tel , fax zwany dalej Zamawiającym. Godziny pracy: od poniedziałku do piątku. 2. Tryb udzielenia zamówienia Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp. 3. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i wdrożenie aplikacji składających się z części: Część nr 1 1. Wykonanie i wdrożenie systemu przetwarzania i realizacji wniosków badawczych (ZP) 1.1.Wykonanie, dostarczenie, zainstalowanie na systemach komputerowych będących własnością Zamawiającego, wdrożenie systemu, szkolenie użytkowników oraz wykonanie pełnej integracji z istniejącymi modułami systemu Xpertis. Część nr 2 2. Wykonanie i wdrożenie systemu zarządzania zasobami Instytutu Ogrodnictwa (ZZ) 2.1. Wykonanie, dostarczenie, zainstalowanie na systemach komputerowych będących własnością Zamawiającego, wdrożenie systemu, szkolenie użytkowników oraz wykonanie pełnej integracji z istniejącymi modułami systemu Xpertis. a w szczególności: wykonanie, dostarczenie, instalacja i wdrożenie systemów klasy ERP (ang. Enterprises resource planning), oraz szkolenie użytkowników, wykonanie dokumentacji powykonawczej i zintegrowanie z istniejącymi systemami klasy ERP wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych i udzieleniem/przekazaniem licencji, zgodnie z postanowieniami umowy, której wzór stanowi załącznik do SIWZ. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje ponadto: 1) Wykonanie analizy przedwdrożeniowej. 2) Integrację wdrożonych systemów z systemem księgowym posiadanym przez Zamawiającego, tj. system klasy ERP Xpertis, którego producentem jest firma Macrologic S.A. 3) Przeprowadzenie szkoleń pracowników w zakresie obsługi systemów we wszystkich jednostkach organizacyjnych Zamawiającego. 4) Przeprowadzenie asysty przy pracy na danych rzeczywistych podczas uruchomienia systemów. 5) Świadczenie bezpłatnej opieki serwisowej nad wdrożonymi systemami w okresie gwarancji. 3

4 6) Zapewnienie bezpłatnej obsługi gwarancyjnej w okresie 36 m-cy od daty odbioru końcowego. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DLA CZĘŚĆI NR 1 I 2 1. System musi być polskojęzyczny oraz posiadać dokumentację w języku polskim (w postaci wydruku lub na nośniku CD / DVD) pozwalającą na samodzielną naukę. 2. System musi zapewnić wydajną pracę dla ok. 500 pracowników Instytutu Ogrodnictwa. 3. System musi pracować w technologii trójwarstwowej: Serwer bazy danych Serwer aplikacji Cienki klient, umożliwiającej pracę w sieci LAN jak i WAN. 4. Dostęp do systemu dla pracowników Instytutu Ogrodnictwa (ok. 500 pracowników) musi być realizowany za pomocą przeglądarki internetowej. Dodatkowo musi być możliwość pracy w aplikacji bez wykorzystywania przeglądarki internetowej w standardowym interfejsie okienkowym Windows i X-Window (Linux). 5. System musi zapewnić integrację z systemem ERP Xpertis, którego producentem jest firma Macrologic S.A. w celu zapewnienia jednokrotnego wprowadzania danych. 6. System musi posiadać możliwość utworzenia witryny WWW na potrzeby firmy witryna firmy, lub witryna wewnętrzna (portal internetowy dla pracowników) jako system zarządzania treścią (CMS Content Management System). 7. System musi zapewnić: publikowanie danych na witrynie WWW, które pobierane są bezpośrednio z systemu ERP Xpertis, wprowadzanie i modyfikację danych w systemie ERP Xpertis z poziomu zainstalowanego systemu. 8. Wykonawca musi zapewnić możliwość rozszerzania funkcjonalności oraz dostosowania systemu na etapie wdrożenia oraz podczas trwania opieki serwisowej do indywidualnych wymagań Zamawiającego. 9. Wymagane jest, aby serwer bazy danych, na którym pracować będzie oprogramowanie pracował w systemach z rodziny Windows (Windows 2003, Windows 2008) oraz Linux. Ponadto powinno być możliwe przeniesienie danych pomiędzy platformami bez zmiany ich formatu oraz migracja z systemu Windows na Linux nie powinna wymagać dostosowywania aplikacji do nowego środowiska czyli: modyfikacji algorytmów aplikacji, konwersji bazy danych itp. 10. Wymagane jest aby oferowany system obsługiwał dwie wersje serwera bazy danych w zależności od wielkości obsługiwanych zasobów serwer bazy danych w wersjach: 32 i 64-bitowych zarówno dla środowiska Windows jak i Linux. 11. Niezależnie od systemu operacyjnego Windows czy Linux system powinien posiadać taki sam interfejs i taką samą funkcjonalność. 12. Wymagane jest aby końcówki klienckie na których działać będzie system działały w środowisku Windows oraz w środowisku graficznym X Windows System pod Linuksem. 13. System musi być zgodny z systemami: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP Pro i SUSE Linux (Compatible with Microsoft Windows 7, Certified for Microsoft Windows Vista, SUSE Linux Ready). 14. Połączenia pomiędzy końcówkami użytkownika a serwerem aplikacji muszą być szyfrowane protokółem SSL. 15. Do pracy w sieci rozległej w środowisku graficznym nie może być wymagane dodatkowe oprogramowanie terminali Windows (Windows NT TSE, Terminal Services w Windows 2000/2003/2008, oprogramowanie CitrixMetaframe, itp.). 16. System powinien umożliwiać uzależnienie dostępu do określonych danych i funkcjonalności od roli jaka jest przypisana do użytkownika. 4

5 17. System powinien być wyposażony we wbudowany debugger oraz profiler w celu śledzenia wykonania kodu oraz wykrywania długotrwających lub często wykonywanych operacji. 18. Możliwość dostępu do danych umieszczonych w bazie za pomocą co najmniej sterownika baz danych: ODBC. 19. Możliwość automatycznego wprowadzania aktywacyjnych kluczy licencyjnych poprzez internet z serwera producenta oprogramowania. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W ZAKRESIE PRZEPROWADZENIA WDROŻENIA, SZKOLENIA ORAZ ASYSTY PRZY PRACY NA DANYCH RZECZYWISTYCH. 1. Wdrożony system musi zostać w pełni dostosowany przez Wykonawcę do potrzeb Zamawiającego poprzez przeprowadzenie parametryzacji systemu, konfiguracji, niezbędnych modyfikacji czy uzupełnień oprogramowania. 2. Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia testów poprawności działania w warunkach rzeczywistych Zamawiającego. 3. Wykonawca będzie zobowiązany do: a) Przeprowadzenia analizy wdrożeniowej celem szczegółowego rozpoznania procesów związanych z zainstalowanym systemem, b) Integracji wdrożonego systemu z systemem klasy ERP Xpertis, którego producentem jest firma Macrologic S.A., c) Przeprowadzenia szkoleń pracowników w zakresie obsługi systemu. Szkolenia będą musiały być przeprowadzane w siedzibie i we wszystkich jednostkach organizacyjnych Zamawiającego oraz na dokumentach Zamawiającego. d) Przeprowadzenia asysty przy pracy na danych rzeczywistych podczas uruchomienia systemu. Asysta będzie musiała być przeprowadzona w siedzibie i we wszystkich jednostkach organizacyjnych Zamawiającego oraz na dokumentach Zamawiającego. 4. Wykonawca będzie zobowiązany do przygotowania i utrzymania środowiska produkcyjnego oraz testowego wdrażanego systemu. Środowisko testowe będzie zainstalowane na tym samym sprzęcie co środowisko produkcyjne. Parametry środowiska testowego będą takie same jak środowiska produkcyjnego. Zamawiający posiada serwer i infrastrukturę techniczną przeznaczoną na realizację przedmiotu zamówienia. 5. Zamawiający przeznacza na powyższe czynności w ramach przedmiotu zamówienia dla części nr godzin a dla części nr godzin pracy asysty, szkolenia, świadczone przez specjalistów Wykonawcy. Wykonanie planowanych godzin zostanie potwierdzone przez Zamawiającego wraz z ich szczegółowym rozliczeniem. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W ZAKRESIE OPIEKI SERWISOWEJ NAD WDROŻONYM OPROGRAMOWANIEM. 1. Klasyfikacja wad: a) wada krytyczna oznacza zaprzestanie działania oprogramowania, b) wada niekrytyczna oznacza ograniczenie działania oprogramowania. 2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wady przedmiotu zamówienia. 3. Wszelkie koszty związane z usunięciem wad w ramach gwarancji ponosi Wykonawca. 4. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania gotowości do czynności serwisowych, przyjmowania zgłoszeń i podejmowania czynności serwisowych. 5

6 5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał aplikację internetową do przyjmowania i obsługi zgłoszeń, będącej podstawą komunikacji między Zamawiającym i Wykonawcą w zakresie zgłoszeń dotyczących wdrożonego systemu. 6. Wszelkie wady oraz zgłoszenia dotyczące bieżącej eksploatacji systemu będą zgłaszane przez Zamawiającego poprzez dedykowaną aplikację internetową. 7. Wykonawca zobowiązany jest do dostosowania systemu przy każdej zmianie przepisów prawnych dotyczących Zamawiającego w trakcie trwania umowy, w tym w okresie gwarancyjnym. 8. W okresie opieki serwisowej Zamawiający ma prawo do korzystania z usługi hot-line Wykonawcy. Informacja na temat sprzętu komputerowego i infrastruktury sieciowej Zamawiającego 1. Komputery Zamawiającego Oprogramowanie stacji roboczych (oprogramowanie Wykonawcy systemu) wykorzystywane przez oferowany system musi być zdolne do prawidłowego działania na komputerach posiadanych przez Zamawiającego. Zamawiający gwarantuje, że jego sprzęt spełnia następujące wymagania minimalne: - procesor Intel lub zgodny, o częstości taktowania min. 2,7 GHz; - pamięć RAM o pojemności min. 2 GB; - wolna przestrzeń dyskowa nie mniejsza, niż 50 GB; - karta sieciowa Ethernet 1 Gbps lub 100 Mbps; - system operacyjny Windows XP/Vista/7/8 w zależności od konfiguracji 32 lub 64 bitowy; - pakiet oprogramowania biurowego Microsoft Office w wersji przynajmniej 2007 Pro lub nowszej; - monitor ekranowy o rozdzielczości minimum 1024 x 768 pikseli. 2. Infrastruktura sieciowa Oferowany system musi być zdolny do prawidłowego działania w ramach istniejącej infrastruktury sieciowej Zamawiającego, tj. w oparciu o sieć Ethernet o szybkości 1 Gbps/100 Mbps. Oferowany system musi zapewniać prawidłowe współdziałanie z komputerami klienckimi także w sytuacji, gdy znajdują się one w innym segmencie sieci, a połączenie odbywa się poprzez pośredniczący router IP oraz poprzez połączenie VPN łączące odległe lokalizacje. W sieci Zamawiającego używane są wyłącznie protokoły TCP/IP. Pasmo dla połączeń lokalnych wynosi 1 Gbps / 100 Mbps. Pasmo do połączeń rozległych to 20 Mbps. 3. Sprzęt drukujący Zamawiającego Oprogramowanie stacji roboczych (oprogramowanie klienta systemu) wykorzystywane przez oferowany system musi być zdolne do prawidłowego współdziałania z popularnymi modelami biurowego sprzętu drukującego, znajdującego się w posiadaniu Zamawiającego. W szczególności wymaga się zgodności z następującymi klasami drukarek: HP Laserjet, HP ColorLaserjet, laserowe drukarki Lexmark, czarno-białe i kolorowe urządzenia wielofunkcyjne Dell. 4. Serwery dla systemu Serwerowe systemy komputerowe wraz z elementami towarzyszącymi zostaną umiejscowione w serwerowni Zamawiającego. Zamawiający zapewnia wystarczające warunki wentylacji i chłodzenia, przyłącze energetyczne wraz z systemem zasilania awaryjnego o mocy do VA. System będzie zainstalowany na systemach komputerowych będących własnością Zamawiającego. 6

7 Wymagania dotyczące poszczególnych systemów: 1. Część nr 1 - Wykonanie i wdrożenie systemu przetwarzania i realizacji wniosków badawczych (w skrócie ZP), a w szczególności: Wykonanie, dostarczenie, zainstalowanie na systemach komputerowych będących własnością Zamawiającego, wdrożenie systemu, szkolenie użytkowników oraz wykonanie pełnej integracji z istniejącymi modułami systemu Xpertis. 1.1.Cele wdrożenia 1. Zarządzanie wnioskami badawczymi oraz projektami. 2. Wsparcie dla sprawozdawczości dotyczącej projektów. 3. Prowadzenie rejestru publikacji oraz wsparcie dla sprawozdawczości dotyczącej publikacji. 4. Prowadzenie rejestrów patentów, odmian, konferencji oraz z innych osiągnięć oraz wsparcie sprawozdawczości w tym zakresie. Lp. 1 2 Zarządzaniem projektami/wnioskami badawczymi/publikacjami Możliwość określenia dla projektu jego kategorii. Lista kategorii projektów to: 1. Działalność statutowa 2. NCN 3. NCBiR 4. Fundusze strukturalne 5. Projekty międzynarodowe 6. Program wieloletni 7. Postęp biologiczny 8. Ekologia 9. Działalność upowszechnieniowa 10. Laboratoria certyfikowane Do powyżej wymienionej listy kategorii projektów system musi umożliwiać w dowolnym czasie dopisanie przez użytkownika nowych kategorii. W zakresie kategorii poz wymienionych w punkcie nr 1 definicja projektu powinna zawierać informację o: podziale projektu na zadania struktura projektu zespole badawczym tj. lista pracowników z określeniem pełnionej funkcji w projekcie harmonogramie zadaniowym w rozbiciu na lata, wartości budżetu w rozbiciu na strukturę projektu i rodzaje kosztów Roczne raporty opisujące wyniki badań oraz zawierające informacje o: o Uzyskanych publikacjach, patentach, zarejestrowanych odmianach oraz innych osiągnięciach Pole opisowe wykorzystywane do raportowania powinno pozwolić na bezpośrednie wpisywanie tekstu lub wklejanie zawartości przygotowanej wcześniej w edytorze Word. Możliwość podpinania załączników w dowolnych formatach np..pdf,.doc itd. Zdefiniowanie zespołu badawczego dla projektów i zadań może odbywać się jedynie poprzez wybór z kartoteki pracowników prowadzonej w systemie Xpertis Kadry i Płace (dotyczy tylko pracowników IO). Dla projektów z kategorią poz wymienionych w punkcie nr 1 powinny być 7

8 3 4 5 dostępne raporty o powiązanych z projektami wynikach badań w zakresie: publikacji, patentów, odmian, oraz z innych osiągnięć. W zakresie projektów z kategorią poz.1 Działalność statutowa (punkt nr 1), system powinien zapewnić możliwość zredagowania wniosku badawczego wg obowiązującego w Instytucie formularza wniosku. Zarejestrowany wniosek badawczy (projekt z kategorią poz. 1) powinien podlegać weryfikacji zgodnie z obowiązującą w Instytucie procedurą w sposób elektroniczny. Elektroniczny obieg wniosku badawczego powinien zawierać co najmniej następujące kroki: 1. Pracownik (autor) wypełnia w sposób elektroniczny formularz wniosku badawczego. 2. Zatwierdzenie wniosku przez Kierownika Pracowni i Zakładu i przekazanie do Działu Planowania. 3. Akceptacja wniosków przez Dział Planowania pod względem formalnym z możliwością odrzucenia w danym etapie do autora do poprawy. 4. Przekazanie wniosków do Statystyka. 5. Przekazanie wniosków do Z-cy Dyrektora ds. Finansowych w celu kontroli wniosku pod względem finansowym. 6. W przypadku akceptacji przez wszystkie osoby/działy z kroków 3, 4 i 5, następnym krokiem jest przesłanie wniosków przez Dział Planowania do Recenzentów (2-3 osoby). 7. Recenzenci opracowują recenzję oraz ocenę wniosku z określeniem statusów ( tak zgoda na realizację, tak zgoda na realizację ale po uwzględnieniu poprawek, nie ) i następnie przekazują do recenzji Członkom Komisji Kwalifikacyjnej. 8. Członkowie Komisji Kwalifikacyjnej przedstawiają swoją opinię. 9. Osoba z Działu Planowania powiadamia o zebranych opiniach dokonanych przez Recenzentów oraz Członków Komisji Kwalifikacyjnej Autora wniosku. 10. Autor wniosku odnosi się do uwag i odsyła wniosek do Działu Planowania. 11. Weryfikacja wniosku przez Sekretarza Naukowego i w przypadku dalszych uwag wraca do autora wniosku. Cykl jest powtarzany aż do uzyskania akceptacji. 12. W przypadku akceptacji wniosek trafia do Z-cy Dyrektora ds. Naukowych, który rekomenduje wnioski i przesyła do Dyrektora Instytutu. 13. Dyrektor Instytutu zatwierdza wnioski do realizacji, które po akceptacji przekształcają się w projekty. Wyżej opisany proces elektronicznego obiegu wniosku badawczego może ulec nieznacznym modyfikacjom, które uzgodnione zostaną na etapie analizy przedwdrożeniowej. Podczas elektronicznego obiegu wniosku badawczego, na każdym etapie musi istnieć możliwość podpinania załączników w dowolnych formatach np. PDF, DOC, JPG itd. Podczas elektronicznego obiegu wniosku badawczego, każdy wniosek powinien posiadać status w zależności od etapu na jakim się znajduje: wnioski planowane wnioski w trakcie recenzji wnioski zatwierdzone (przyjęte do realizacji) Wnioski zatwierdzone to projekty, dla których możliwe musi być przechowywanie informacji określonych w punkcie nr 2. System powinien umożliwić raportowanie w zakresie prowadzonych wniosków badawczych poz.1. 8

9 6 Proces przygotowania i zatwierdzenia raportów rocznych oraz końcowych musi być zgodny z obowiązującą w Instytucie procedurą. Elektroniczny obieg musi zawierać co najmniej krok akceptacji Sekretarza Naukowego. Raport dla wniosku badawczego musi zawierać informacje: Nazwę zadania Zespół badawczy Cel badań Opis zrealizowanych prac Opis najważniejszych osiągnięć Wykorzystanie uzyskanych wyników Objętość tekstu dla jednego zadania musi umożliwić zapis maksimum 500 wyrazów. Ponadto do każdego zadania w raporcie powinna być możliwość raportowania listy publikacji. Mechanizm raportowania powinien umożliwić raportowanie w okresach rocznych. Mechanizm raportowania powinien umożliwić przygotowanie raportu końcowego, uwzględniającego wszystkie lata trwania projektu. Ponadto raport końcowy powinien pobrać automatycznie wszystkie publikacje dla poszczególnych zadań projektu ze wszystkich lat. Ponadto system powinien umożliwić raportowanie na potrzeby OPI raport z określonych pól oraz o odpowiedniej długości. System powinien umożliwiać generowanie raportów w formacie.pdf lub.doc. System powinien umożliwić raportowanie w zakresie prowadzonych projektów poz Proces przygotowania i zatwierdzenia raportów rocznych oraz końcowych musi być zgodny z obowiązującą w Instytucie procedurą. Elektroniczny obieg musi zawierać co najmniej krok akceptacji Sekretarza Naukowego. Raport dla projektu musi zawierać informacje: Nazwę zadania Zespół badawczy Cel badań Opis zrealizowanych prac Opis najważniejszych osiągnięć Wykorzystanie uzyskanych wyników Raport prezentujący udział (wykonawca lub kierownik) pracownika w projektach w danym roku lub w podziale na lata. Raport - taki sam jak wyżej ale obejmujący wszystkich pracowników Objętość tekstu dla jednego zadania musi umożliwić zapis maksimum 500 wyrazów. Ponadto do każdego zadania w raporcie powinna być możliwość raportowania listy publikacji. Mechanizm raportowania powinien umożliwić raportowanie w okresach rocznych. Mechanizm raportowania powinien umożliwić przygotowanie raportu końcowego uwzględniającego wszystkie lata trwania projektu. Ponadto raport końcowy powinien pobrać automatycznie wszystkie publikacje dla poszczególnych zadań projektu ze wszystkich lat. Ponadto system powinien umożliwić raportowanie na potrzeby OPI raport z określonych pól oraz o odpowiedniej długości. Dodatkowo dla projektów z kategorii 6-8 musi być spełniony warunek: Możliwość podwójnego raportowania polegający na przygotowywaniu raportów wg schematu jw. oraz możliwość przygotowania raportu w formie opisowej (dla 9

10 Ministerstwa Rolnictwa) o dowolnej objętości zawierającego oprócz tekstu również tabele, zdjęcia itp. System powinien umożliwiać generowanie raportów w formacie.pdf lub.doc. 7 Rejestr publikacji - powinien istnieć niezależnie w ramach systemu zarządzania projektami. Dostęp do rejestru publikacji powinni mieć uprawnieni pracownicy, z możliwością dodawania nowych pozycji. W momencie wprowadzania nowej publikacji do rejestru, publikacja powinna zostać sklasyfikowana wg typu: naukowa, popularno-naukowa, materiały konferencyjne lub inne zdefiniowane przez administratora systemu. W momencie wprowadzania nowej publikacji musi istnieć możliwość wskazania czasopisma, w którym ukazała się publikacja. System powinien umożliwić import czasopism naukowych z pliku CSV, który publikowany jest przez MNiSW. Powinna istnieć również możliwość ręcznego dodawania czasopism oraz edycji już wprowadzonych. Powinna istnieć możliwość przypisania publikacji do projektu lub zadania z zastrzeżeniem, że dana publikacja może być przypisana wyłącznie do jednego projektu czy zadania (czynność wykonywana podczas tworzenie raportu z realizacji prac). Powinna istnieć możliwość wielowymiarowej analizy danych z rejestru publikacji oparta o analizy OLAP. Przykładowe raporty jakie powinien umożliwiać system: lista publikacji dla projektu lista publikacji dla całego instytutu lista publikacji dla pracownika Wszystkie powyższe raporty są wykonywane w układzie: alfabetycznym wg autorów w podziale na typy w podziale na lata z możliwością łączenia kryteriów. Możliwość przeglądania rejestru publikacji jako posortowanej listy według: zdefiniowanych typów, alfabetycznie, lat, autorów. Możliwość eksportu posortowanej listy publikacji do formatu.csv z możliwością wyboru okresu np. 1 rok, lata, wszystkie publikacje. 8 Rejestry: patentów, odmian, innych osiągnięć - powinny istnieć niezależnie w ramach systemu zarządzania projektami. Dostęp do tych rejestrów powinni mieć uprawnieni pracownicy, z możliwością dodawania nowych pozycji. Powinna istnieć możliwość przypisania pozycji z wyżej wymienionych rejestrów do projektu lub zadania z zastrzeżeniem, że dana pozycja może być przypisana wyłącznie do jednego projektu czy zadania. Powinna istnieć możliwość wielowymiarowej analizy danych z ww. rejestrów publikacji oparta o analizy OLAP. Przykładowe raporty jakie powinien umożliwiać system: lista patentów dla projektu, w latach, dla pracownika itp. lista odmian dla projektów, w latach, dla pracownika itp. Formaty raportów zostaną opracowane podczas analizy przedwdrożeniowej. 9 Informacje o strukturze projektu z podziałem na zadania, daty rozpoczęcia zakończenia projektu/zadania, skład osobowy przydzielony do projektu/zadania powinny być powiązane z systemem ewidencji czasu pracy (karta czasu pracy). Powiązanie wymienionych informacji powinno uniemożliwić pracownikowi rejestrującemu swój 10

11 czas pracy, wybór projektów/zadań, które nie mieszczą się w zakresie czasowym rejestrowanej karty czasu pracy lub wybór projektów/zadań w których pracownik nie jest przypisany jako członek zespołu badawczego. 10 W systemie powinna istnieć funkcja umożliwiająca przy opracowywaniu kart pracy pobieranie dla pracownika listy projektów w realizacji których bierze udział. 11 Z systemu zarządzania projektami powinny być dostępne wydruki: Formularz wniosku badawczego, Wybrane pola z formularza wniosku badawczego, Lista wniosków badawczych w podziale na: o wnioski planowane, o w trakcie recenzji o zatwierdzone Lista wniosków badawczych zgłoszonych w danym roku Udział pracownika w projektach w danym roku lub w podziale na lata z określeniem roli wykonawca, kierownik Lista pracowników biorących udział w projektach w danym roku lub w podziale na lata z określeniem roli wykonawca, kierownik. Powinna istnieć możliwość wielowymiarowej analizy danych dot. wniosków badawczych oraz projektów. Przykładowe raporty jakie powinien umożliwiać system: Wnioski badawcze wg struktury organizacyjnej Instytutu Projekty wg struktury organizacyjnej Instytutu Lista wniosków badawczych zgłoszonych w danym roku, Lista wniosków w formacie skróconym (wybrane pola formularza), Wydruk sprawozdania rocznego w oparciu o opisy skrócone. 12 Możliwość nadawania uprawnień dla użytkowników systemu w podziale na czynności: administracja, akceptacja, raporty wewnętrzne, raporty roczne i końcowe, wprowadzanie nowych pozycji, podgląd bez możliwości rejestrowania. Każdy dokument powinien być oznaczony metryką podającą datę i godzinę wprowadzenia, akceptacji, osobę wprowadzającą, osobę akceptującą. Dotyczy to również danych dotyczących rejestrów publikacji, patentów, odmian, innych osiągnięć. 13 System powinien powiadamiać wskazane osoby poprzez wysłanie maila o zbliżających się terminach: Składania wniosków na nowe tematy badawcze Opracowania recenzji Przygotowania raportu rocznego Przygotowania raportu końcowego. Zakres integracji z Xpertis: Lp. Zakres integracji z Xpertis 1 Xpertis Kadry Płace kartoteka pracowników 2 Xpertis Controlling wartości planów i wykonań dla projektów i zadań 3 Xpertis Obieg Informacji elektroniczna karta czasu pracy 2. Część nr 2 - Wykonanie i wdrożenie systemu zarządzania zasobami Instytutu Ogrodnictwa (w skrócie ZZ), a w szczególności: Wykonanie, dostarczenie, zainstalowanie na systemach komputerowych będących własnością 11

12 Zamawiającego, wdrożenie systemu, szkolenie użytkowników oraz wykonanie pełnej integracji z istniejącymi modułami systemu Xpertis. Wykonanie i wdrożenie systemu zarządzania zasobami Instytutu Ogrodnictwa tj.: 2.1. Zarządzanie środkami finansowymi - kontrola budżetów projektów Zarządzanie środkami finansowymi, czasem pracy pracowników oraz flotą samochodową - obieg wniosku o delegację i rozliczenie delegacji Zarządzanie salami konferencyjnymi oraz samochodami służbowymi - rezerwacja zasobów Zarządzanie środkami trwałymi oraz aparaturą naukowo-badawczą. 2.1.Zarządzanie środkami finansowymi kontrola budżetów projektów Cel wdrożenia: Głównym celem wdrożenia funkcjonalności kontroli budżetu jest dostarczenie dla osoby akceptującej wniosek o zapotrzebowanie zakupu niezbędnych informacji potrzebnych do podjęcia decyzji o akceptacji tj. dostarczenie informacji czy akceptowane właśnie zapotrzebowanie spowoduje (lub nie spowoduje) przekroczenie budżetu projektu, którego dotyczy wniosek. Rozwiązanie dotyczyć będzie zarządzania środkami finansowymi. Zakres funkcjonalności: Lp. Zarządzanie środkami finansowymi - Kontrola budżetów projektów Dostęp do funkcjonalności kontroli budżetu projektu realizowane poprzez przeglądarkę internetową. Dostęp dla wszystkich pracowników Instytutu 1 uczestniczących w procesie akceptacji wniosków o zapotrzebowanie zakupu oraz faktury zakupu. Kontrola budżetu projektu/umowy/zadania tj. czy akceptowany wniosek o zapotrzebowanie zakupu, wniosek-opłata licencyjna, ochrona, certyfikacja, wniosek opłata za konferencję, publikację, nie przekracza budżetu, poprzez sprawdzenie 2 kwoty wynikającej z innych złożonych wcześniej wniosków o zapotrzebowanie zakupu, faktur w obiegu (niezaksięgowanych) oraz dokumentów zaksięgowanych. Możliwość wskazania różnych parametrów dla kontroli budżetu w tym wartości procentowych oraz kwotowych. 3 Możliwość blokowania zapotrzebowań przekraczających budżet. Możliwość wprowadzania limitów kwotowych dla użytkowników, do których mają 4 prawo akceptować wnioski o zapotrzebowanie zakupu. 5 Przy wprowadzaniu wniosku alert o przekroczeniu budżetu. Kontrola budżetu projektu/umowy/zadania tj. czy akceptowana faktura zakupu, faktura-opłata licencyjna, ochrona, certyfikacja, faktura opłata za konferencję, 6 publikację nie przekracza budżetu, poprzez sprawdzenie kwoty wynikającej z innych złożonych wcześniej faktur zakupu w obiegu i dokumentów zaksięgowanych. Możliwość wprowadzania limitów kwotowych dla użytkowników, do których mają 7 prawo akceptować faktury zakupu. 8 Automatyczne blokowanie akceptacji faktur w obiegu przekraczających budżet. 12

13 Zakres integracji z Xpertis: Lp. Zakres integracji z Xpertis 1 Xpertis CMS Obieg Informacji - kartoteka dokumentów/wniosków w obiegu Xpertis Controlling wartości budżetów/wykonania dla poszczególnych etapów 2 projektu/zadania 3 Xpertis Alerty Biznesowe tabela powiadomień 4 Xpertis Controlling wartości budżetów dla poszczególnych etapów projektu/zadania 2.2. Zarządzanie środkami finansowymi, czasem pracy pracowników oraz flotą samochodową - obieg wniosku o delegację i rozliczenie delegacji Cele wdrożenia: 1. Dostarczenie dla osoby akceptującej wniosek o delegację potrzebnych informacji do podjęcia decyzji o akceptacji tj. dostarczenie informacji czy akceptowany właśnie wniosek o delegację spowoduje (lub nie spowoduje) przekroczenie budżetu projektu, którego dotyczy wniosek. 2. Wsparcie działu księgowości podczas rozliczenia delegacji krajowej i zagranicznej oraz zaksięgowania delegacji w systemie finansowo-księgowym. Rozwiązanie dotyczy zarządzania środkami finansowymi, czasem pracy pracowników oraz flotą samochodową. Zarządzanie środkami finansowymi, czasem pracy pracowników oraz flotą Lp. samochodową - obieg wniosku o delegację i rozliczenie delegacji Dostęp do funkcjonalności elektronicznego obiegu wniosku o delegację, wniosku o zaliczkę na delegację, delegacji realizowane poprzez przeglądarkę internetową. 1 Dostęp dla wszystkich pracowników Instytutu uczestniczących w procesie składania wniosków o delegację, akceptacji wniosków, akceptacji kosztów delegacji. Możliwość złożenia przez pracownika w sposób elektroniczny wniosku o delegację 2 krajową lub zagraniczną oraz wniosku o zaliczkę na delegację. Przy wprowadzaniu wniosku alert w przypadku przekroczenia budżetu. Złożony przez pracownika wniosek o delegację oprócz danych wymaganych prawem 3 powinien zawierać co najmniej informacje dotyczące projektu/umowy, struktury organizacyjnej, pozycji kosztowej, źródła finansowania. 4 Elektroniczny obieg wniosku o delegację krajową oraz wniosku o delegację zagraniczną musi uwzględniać obowiązujące w Instytucie procedury akceptacji (procedura standardowa oraz procedura uproszczona stosowana w wyjątkowych sytuacjach). 5 Elektroniczny obieg anulowania zatwierdzonego wniosku o delegację musi uwzględniać obowiązujące w Instytucie procedury. 6 Dostarczenie dla osoby akceptującej wniosek o delegację potrzebnych informacji do podjęcia decyzji o akceptacji tj. dostarczenie informacji czy akceptowany właśnie wniosek o delegację spowoduje (lub nie spowoduje) przekroczenie budżetu projektu, którego dotyczy wniosek. 7 Możliwość zmiany daty wyjazdu służbowego oraz osoby wyjeżdżającej przez osoby z Działu Kadr na zatwierdzonym wniosku o delegację. Prowadzenie historii tych zmian. 8 W momencie zatwierdzenia wniosku o delegację, automatyczne uzupełnienie kartoteki nieobecności pracownika, która prowadzona jest w programie Xpertis Kadry i Płace informacją o terminie wyjazdu służbowego. 13

SPECYFIKACJA. Istotnych Warunków Zamówienia

SPECYFIKACJA. Istotnych Warunków Zamówienia Instytut Ogrodnictwa 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 tel. 46 833 20 21, fax 46 833 32 28 www.inhort.pl Nr postępowania: 50/ZP/2012 SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNY OPIS SYSTEMU INFORMATYCZNEGO.

WSTĘPNY OPIS SYSTEMU INFORMATYCZNEGO. WSTĘPNY OPIS SYSTEMU INFORMATYCZNEGO. Przedmiotem dialogu technicznego jest system informatyczny wspomagających zarządzanie Instytutem Podstawowych Problemów Techniki PAN w obszarach: system rozliczania

Bardziej szczegółowo

I. Przedmiot zamówienia

I. Przedmiot zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Postępowanie nrbzp.243.24.2013.ml Załącznik nr 2 do SIWZ Spis treści I. Przedmiot zamówienia II. Wymagane etapy realizacji zamówienia III. Infrastruktura techniczna i informatyczna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia Instytut Ogrodnictwa 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 tel. 46 833 20 21, fax 46 833 32 28 www.inhort.pl Nr postępowania: 40/ZP/2012 SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ w postępowaniu K/DZP 362 1 037/13 (Pieczęć firmowa Wykonawcy) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja wymagań wobec systemu i Projektu Wdrożenia ZSI Definicje 1. Awaria Systemu Produkcyjnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 nr CUPT/DO/OZ/25/2/IM/15/SW. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 3 nr CUPT/DO/OZ/25/2/IM/15/SW. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 nr CUPT/DO/OZ/25/2/IM/15/SW Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Klucz interpretacji wymagań: Wymagania techniczne i funkcyjne opisane w formie System musi spełniać dane wymaganie należy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Szkolna 16, 20-124 Lublin, tel. (0-81) 53-105-11, fax (0-81)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Uniwersyteckie Centrum Okulistyki i Onkologii Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 40-514 Katowice ul. Ceglana 35 Znak sprawy : D/ZP/381/24B/15 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z podziałem na części: obszary zamówienia (części zamówienia):

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z podziałem na części: obszary zamówienia (części zamówienia): Załącznik Nr 1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/058/2012/POKL na wykonanie lub rozbudowę, dostawę i wdrożenie dedykowanych modułów systemów informatycznych z zakresu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PWiK /./ 2013 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zadanie p.n. Zakup i uruchomienie specjalistycznego systemu informatycznego do zarządzania przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym Zgodna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: 40/2013-DZP/PNO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: USŁUGĘ ROZBUDOWY I REKONFIGURACJI

Bardziej szczegółowo

Do zamawiającego wpłynęły następujące pytania na które odpowiedzi publikuje poniżej:

Do zamawiającego wpłynęły następujące pytania na które odpowiedzi publikuje poniżej: Jastrzębiec, 22. 08. 2014 r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr DAZ 2402/59/14 pn. Wdrożenie Centralnego Systemu Informatycznego klasy ERP, wspierającego zarządzanie i rozliczanie badań (CSI). Do zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pn. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy UMOWA Nr: UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrożenie oprogramowania na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TT-15.1-18/2015 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TT-15.1-18/2015 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. ul. Kilińskiego 25a, 58-200 Dzierżoniów tel. 74/832-37-01 do 04, fax 74/832-37-05 NIP 882-000-31-83 REGON 890611183 http://www.wik.dzierzoniow.pl, e-mail: wik@wik.dzierzoniow.pl

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Załącznik nr 5. DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/058/2012/POKL FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Zamawiający Wykonawca Collegium Civitas Pałac Kultury i Nauki, p. XII Pl.

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Projekt: System Informacji Przestrzennej wraz z Portalem e-urząd w Gminie Lędziny. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM z up. DYREKTORA GENERALNEGO DYREKTOR BIURA DYREKTORA GENERALNEGO /-/ Bożenna Owsińska-Ciach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/31/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 8 kwietnia 2014 r. ZATWIERDZAM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2014 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający: PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia 1. Dostawa systemu finansowo-księgowego FK (3 stanowiska) wraz z aktualizacjami prawnymi przez okres 12 m-cy. 2.

Opis przedmiotu zamówienia 1. Dostawa systemu finansowo-księgowego FK (3 stanowiska) wraz z aktualizacjami prawnymi przez okres 12 m-cy. 2. Opis przedmiotu zamówienia 1. Dostawa systemu finansowo-księgowego FK (3 stanowiska) wraz z aktualizacjami prawnymi przez okres 12 m-cy. 2. Dostawa systemu CRM (18 stanowisk) wraz z systemem pocztowym

Bardziej szczegółowo

Zakup oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszącymi

Zakup oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszącymi wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszacymi Zamawiający: CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW 26-601 Radom, ul. Samorządowa 1 PN/7/14/VBC SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

I. 1 System wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (ERP)

I. 1 System wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (ERP) zapytanie ofertowe - numer sprawy: ZKM/MJ/925/2014 Biała Podlaska, dnia 5 listopada 2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę Systemu finansowo-księgowego współpracującego z systemem MUNICOM do Zarządu Komunikacji

Bardziej szczegółowo

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław, dnia 22 listopada 2013 r. WE WROCŁAWIU DYREKTOR GENERALNY Jolanta Krupowicz Numer sprawy: S P E C YFIKACJA ISTOTNYCH W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA ( S I W Z ) Przetarg

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie - Zdrój Tel.: (032) 47 84 500 Faks: (032) 47 84 506 E-mail: szpital@wss2.pl Strona internetowa: www.wss2.pl Regon: 272790824

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 225-370901. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 225-370901. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:370901-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 225-370901 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Zamawiający. Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101

Zamawiający. Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zaprojektowanie, wykonanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1do Uchwały Nr 759/2007 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 października 2007 r. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 61-713 Poznań, Al. Niepodległości 18 budynek C SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo