plany wynikowe wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony klasa druga

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "plany wynikowe wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony klasa druga"

Transkrypt

1 plany wynikowe wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony klasa druga

2 PLAN PRACY DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZEJ Przedmiot: wiedza o społeczeństwie Zakres: rozszerzony Klasa Rok szkolny 2015/2016 II a, II b Liczba godzin zajęć dydaktycznych Tygodniowych W roku 3 godz. 90 Nazwisko i imię nauczyciela Mariusz Motak Lp. Temat/ilość godzin Człowiek istotą społeczną.2g. Wymagania podstawowe (P) Uczeń: wyjaśnia, czym zajmuje się socjologia wymienia koncepcje zachowania się człowieka wymienia elementy osobowości człowieka poszczególne koncepcje zachowania się człowieka omawia elementy osobowości człowieka wyjaśnia znaczenie takich pojęć,jak psychologia, behawioryzm, psychoanaliza Wymagania ponadpodstawowe (PP) Uczeń: przedstawia różnice między koncepcjami i zachowania się człowieka odróżnia tożsamość osobistą od społecznej odróżnia mentalność indywidualistyczną od kolektywistycznej stereotypów podaje i ocenia wartości będące elementem osobowości zna modele osobowości wyjaśnia, na czym polega klasyfikacja potrzeb według Abrahama Maslowa Socjalizacja i role społeczne. 1g. wymienia rodzaje socjalizacji wyjaśnia,na czym polega kontrola społeczna wymienia rodzaje norm społecznych -podaje definicję socjalizacji podaje,w jakich przypadkach może dojść do zakłócenia procesu socjalizacji normy społeczne stygmatyzacji społeczne rodzaje socjalizacji -porównuje modele socjalizacji charakterystyczne dla własnej grupy wiekowej i pokolenia rodziców -opisuje przejawy kontroli społecznej w życiu codziennym wyjaśnia,na czym polega internalizacja prawidłowo używa takich pojęć,jak rola społeczna, perswazja, deprecjacja ów wyjaśnia,w jaki sposób dochodzi do stygmatyzacji społecznej Zbiorowość społeczna-1g. wymienia elementy życia społecznego wymienia cechy i postawy sprzyjające omawia przyczyny i skutki anomii omawia na przykładach

3 prawidłowemu funkcjonowaniu człowieka w społeczeństwie wymienia przyczyny konfliktów społecznych wymienia metody rozwiązywania konfliktów norm i instytucji społecznych przyczyny konfliktów społecznych sposoby rozwiązywania konfliktów prawidłowości życia społecznego wyjaśnia, na czym polega dewiacja, patologia i anomia funkcje instytucji społecznych wymienia rodzaje konfliktów -charakteryzuje wybrane zbiorowości, społeczności,wspólnoty, społeczeństwa, ze względu na obowiązujące w nich reguły i więzi źródła i mechanizmykonfliktów społecznych ocenia metody rozwiązywania konfliktów ocenia skutki anomii analizuje instytucje społeczne pod kątem wykonywanych przez nie funkcji uzasadnia zastosowanie określonych metod do rozwiązania przykładowych konfliktów - wyjaśnia, co to jest anomia, omawia jej przyczyny i skutki wyjaśnia,czym są normy prawne, obyczajowe, religijne, moralne Normy społeczne -1g. -przedstawia formy kontroli społecznej -wyjaśnia czym jest dewiacja społeczna -podaje przykłady norm i instytucji społecznych, charakteryzuje ich funkcje w życiu społecznym - opisuje przejawy kontroli społecznej w życiu codziennym -przedstawia przyczyny i skutki anomii społecznej -przedstawia wpływ wojny na zniszczenie systemu wartości moralnych -wyjaśnia na przykładach, w jaki sposób dochodzi do stygmatyzacji społecznej i jakie mogą być jej skutki Ład społeczny i instytucje publiczne.- 1g. -wyjaśnia pojęcie ładu społecznego - przedstawia czynniki kształtujące ład społeczny -wyjaśnia pojęcie instytucji społecznej -przedstawia koncepcje ładu społecznego - wyjaśnia co decyduje o skuteczności instytucji społecznych

4 Konflikty międzyludzkie i sposoby ich rozwiązywania.-1g. -wyjaśnia czym jest ruchliwość społeczna, współpraca i współzawodnictwo, -wyjaśnia czym są konflikty społeczne, wymienia ich rodzaje -omawia na przykładach źródła i mechanizmy konfliktów społecznych oraz sposoby ich rozwiązywania -przedstawia przyczyny zaistnienia konfliktów społecznych i sposoby ich rozwiązywania uzasadnia zastosowanie określonych metod do rozwiązania przykładowych konfliktów Grupy społeczne.-2g. wymienia cechy grupy wymienia rodzaje grup przedstawia cechy i funkcjonowanie małej grupy społecznej (liczebność, więź, trwałość, role grupowe, wspólne wartości i cele, poczucie odrębności, współdziałanie) - wyjaśnia takie pojęcia, jak konformizm i nonkonformizm -wyjaśnia czym są grupy odniesienia -omawia na przykładach różne rodzaje grup i wyjaśnia funkcjonowanie wskazanej grupy klasyfikuje grupy na podstawie podanych kryteriów wyjaśnia znaczenie grup odniesienia pozytywnego i negatywnego w procesie socjalizacji wyjaśnia różnicę między krewnymi w linii prostej i bocznej porównuje i ilustruje przykładami różne modele rodziny wyjaśnia wpływ jednostki na grupę Rodzina jako grupa społeczna. -1g. wyjaśnia,czym jest rodzina wymienia funkcje rodziny zna problemy współczesnych rodzin opisuje swoiste cechy współczesnej rodziny jako grupy społecznej, modele rodziny na podstawie określonych kryteriów podziału funkcje rodzin porównuje i ilustruje przykładami różne modele rodziny

5 wyjaśnia terminy: pokrewieństwo powinowactwo, adopcja odróżnia krewnych wstępnych od zstępnych Pojęcie i koncepcje struktury społecznej. - 1g. wymienia koncepcje ujmowania struktury społecznej wymienia elementy struktury społecznej wyjaśnia,czym jest struktura społeczna -wyjaśnia różnicę między społeczeństwem amorficznym i morficznym poszczególne rodzaje struktur społecznych społeczeństw amorficznych i morficznych koncepcje ujmowania struktury społecznej Przemiany struktury społeczeństwa polskiego.-2g. opisuje strukturę klasowo warstwową polskiego społeczeństwa i swojej społeczności lokalnej problemów społecznych problemów charakteryzuje strukturę klasowo -warstwową swojej społeczności lokalnej wybrane problemy życia społecznego w Polsce strukturę społeczeństwa polskiego w okresie PRL-u i III RP wybrane problemy życia społecznego młodych ludzi i porównuje strukturę społeczeństwa polskiego w okresie PRL-u i III RP rozważa i proponuje możliwości rozwiązania problemów społecznych

6 Ruchliwość społeczna.- 1g. i uwarunkowania pionowej i poziomej ruchliwości społecznej wymienia rodzaje migracji -wyjaśnia,na czym polega pionowa i pozioma ruchliwość społeczna odróżnia ruchliwość horyzontalną od wertykalnej wyjaśnia uwarunkowania pionowej i poziomej ruchliwości społecznej rodzaje migracji społeczeństwa ze względu na ruchliwość społeczną Problemy społeczeństwa polskiego.1g. wyjaśnia,na czym polega nierówność społeczna wymienia różne teorie sprawiedliwości wymienia grupy podatne na marginalizację społeczną różne teorie sprawiedliwości wyjaśnia,na czym polega społeczne wykluczenie - porównuje skalę nierówności społecznych w Polsce i wybranym państwie, wyjaśniając związek między nierównościami społecznymi a nierównością szans życiowych opisuje mechanizm i skutki społecznego wykluczenia oraz sposoby przeciwdziałania temu zjawisku przeciwdziałania wykluczeniu sposoby społecznemu wyjaśnia związek między nierównościami społecznymi a nierównością szans życiowych przejawy marginalizacji społeczne -charakteryzuje wybrane problemy życia społecznego w Polsce (w tym sytuację młodych ludzi ), rozważa możliwości ich rozwiązania Historyczne formy społeczeństwa.-1g. -wymienia historyczne formy organizacji społeczeństwa(pierwotne, tradycyjne,przemysłowe, postindustrialne) wymienia teorie teorie rozwoju społeczeństw historycznych form organizacji społeczeństw -porównuje poszczególne rodzaje społeczeństw

7 rozwoju społeczeństw -charakteryzuje historyczne formy organizacji społeczeństwa podaje twórców teorii rozwoju społeczeństw wyciąga wnioski z analizy porównawczej poszczególnych rodzajów społeczeństw -charakteryzuje współczesne społeczeństwa rozpoznaje współczesne społeczeństwa na podstawie podanych cech Współczesne formy społeczeństwa.1g. wymienia współczesne formy organizacji społeczeństwa wybrane społeczeństwo współczesne -omawia cechy współczesnego społeczeństwa zachodniego (otwarte, konsumpcyjne, masowe, informacyjne) - analizuje sposoby adaptacji do zmiany społecznej na podstawie własnych obserwacji i tekstów kultury -charakteryzuje współczesne społeczeństwa na przykładzie państwa polskiego przedstawia podobieństwa i różnice między poszczególnymi typami społeczeństw -wyjaśnia, jak powstaje i jakie znaczenie dla społeczeństwa obywatelskiego ma kapitał społeczny (zaufanie, sieć współpracy i systemy efektywnych norm) -opisuje formy aktywności obywateli w ramach społeczności lokalnej, regionu, państwa oraz na poziomie globalnym, w miarę możliwości uczestniczy w wybranym działaniu - przedstawia dwie drogi zmiany społecznej rewolucję i reformę Ruchy społeczne. 1g. zna rewolucyjną i reformistyczną drogę zmian społecznych ruchów społecznych -charakteryzuje feminizm, ruchy praw obywatelskich, ekologizm -przedstawia dwie drogi zmiany społecznej rewolucji społeczno -politycznych (krwawych i bezkrwawych) ocenia dwie drogi zmiany społecznej analizuje plusy i minusy

8 zmiany społecznej na drodze rewolucji i reform -opisuje formy aktywności obywateli w ramach społeczności lokalnej, regionu, państwa oraz na poziomie globalnym, w miarę możliwości uczestniczy w wybranym działaniu -charakteryzuje lokalne organizacje pozarządowe -charakteryzuje wybrany ruch społeczny np. Solidarność, ruch niepodległościowy Mahatmy Gandhiego, ruch M. L. Kinga, ruch na rzecz ochrony środowiska, ruch emancypacji kobiet Czym jest naród? -1g. wymienia koncepcje narodu : etniczno-kulturową i polityczną wymienia czynniki narodowotwórcze dwie koncepcje narodu: etniczno -kulturową i polityczną omawia czynniki narodowotwórcze czynniki sprzyjające asymilacji czynniki służące zachowaniu tożsamości narodowej genezę narodu różne procesy kształtowania się narodów europejskich Świadomość i tożsamość narodowa 1g. -wyjaśnia,czym jest ojczyzna? wymienia postawy narodowe patriotyzm postawy narodowe wyjaśnia wieloznaczność terminu ojczyzna ksenofobii, antysemityzmu, rasizmu i szowinizmu wyjaśnia różnicę między ojczyzną narodową a małą ojczyzną

9 manifestowania patriotyzmu lokalnego - opisuje czynniki sprzyjające asymilacji oraz służące zachowaniu tożsamości narodowej rozpoznaje przejawy ksenofobii, antysemityzmu, rasizmu i szowinizmu i uzasadnia potrzebę przeciwstawiania się nim - charakteryzuje postawy współczesnych Polaków wobec ojczyzny i narodu Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce. 2g. wymienia mniejszości narodowe w Polsce wymienia mniejszości etniczne w Polsce wymienia prawa przysługujące mniejszościom mniejszości narodowe, etniczne i grupy imigrantów żyjące w Polsce, wymienia prawa, które im przysługują wyjaśnia, kim jest uchodźca -charakteryzuje międzynarodowe dokumenty chroniące prawa mniejszości wyjaśnia,w jaki sposób są chronione prawa mniejszości w Polsce wyjaśnia różnicę między mniejszością narodową a etniczną w Polsce uzasadnia konieczność międzynarodowej ochrony praw mniejszości -rozpoznaje przejawy ksenofobii, antysemityzmu, rasizmu i szowinizmu i uzasadnia potrzebę przeciwstawiania się nim Integracja narodów świata zachodniego. 1g. -charakteryzuje integrację świata zachodniego w ujęciu historycznym - wyjaśnia dlaczego i w jakim zakresie doszło do integracji narodów w świecie zachodnim -przedstawia różne koncepcje zjednoczonej Europy wyjaśnia,dlaczego w Europie integracja imigrantów z państw pozaeuropejskich rodzi trudność Mniejszości narodowe w świecie i ochrona ich praw. 1g. zna rozwiązania polityki imigracyjnej wymienia dokumenty wyjaśnia,z czego wynika zróżnicowanie

10 międzynarodowe wytyczające politykę państw wobec mniejszości narodowych i imigrantów wymienia i podaje powody zróżnicowania narodowościowego współczesnych państw politykę liberalną i restrykcyjną wobec imigrantów narodowościowe współczesnego świata na przykładach politykę liberalną i restrykcyjną wyjaśnia, dlaczego i w jakim zakresie doszło do integracji narodów w świecie zachodnim -porównuje różne modele polityki wybranych państw wobec mniejszości narodowych i imigrantów -wyjaśnia dlaczego w Europie integracja z państw pozaeuropejskich rodzi trudności, ocenia sytuację imigrantów w Polsce Konflikty społeczne w Azji, Afryce i Ameryce Południowej. 1g. -wymienia rodzaje konfliktów społecznych wymienia sposoby rozwiązywania konfliktów społecznych wymienia organizacje pośredniczące w rozwiązywaniu konfliktów między narodami wymienia państwa Europy, Afryki, Azji, Ameryki Południowej i Środkowej, w których miały miejsce konflikty między narodami sposoby rozwiązywania konfliktów - omawia na przykładach przyczyny i sposoby rozwiązywania długotrwałych konfliktów między narodami -omawia przyczyny i skutki konfliktów społecznych w państwach -charakteryzuje na przykładach przyczyny, przebieg i sposoby rozwiązywania długotrwałych konfliktów między narodami w Europie, Afryce, Azji, Ameryce Południowej i Środkowej skutki konfliktów między narodami porównuje przyczyny konfliktów w Europie, Afryce, Azji, Ameryce Południowej i Środkowej posługuje się przy omawianiu konfliktów nazwiskami, datami, miejscowościami Afryki, Azji, Ameryki Południowej i Środkowej Rodzaje kultury.1g. kulturę materialną, duchową, społeczną i osobistą wyjaśnia różnicę między kulturą opisową a

11 wymienia specyficzne cechy kultury wysokiej, masowej, narodowej i ludowej wyjaśnia,czym jest kultura kulturę symboliczną kulturę narodową normatywną przedstawia na przykładach cechy polskiej kultury ludowej wyjaśnia,na czym rozpoznaje najważniejsze cechy kultury wskazanej społeczności przedstawia pozytywne i negatywne skutki rozprzestrzeniania się kultury masowe - wskazuje specyficzne cechy kultury wysokiej, masowej, narodowej i ludowej - rozpoznaje najważniejsze cechy kultury wskazanej społeczności - wyjaśnia, na czym polega i skąd się bierze pluralizm kulturowy współczesnego społeczeństwa, analizuje konsekwencje tego zjawiska Subkultury młodzieżowe. 2g. wymienia subkultury występujące w Polsce i na świecie kontrkultury i kultury alternatywnej wie,na czym polega tolerancja wyjaśnia różnicę między kontrkulturą a kulturą alternatywną subkultury młodzieżowe w Polsce i Europie - charakteryzuje subkultury młodzieżowe w Polsce i w Europie przedstawia różnicę między etnocentryzmem a relatywizmem kulturowym odróżnia tolerancję od akceptacji wyjaśnia,na czym polega uniformizacja kultury wyjaśnia, na czym polega i skąd się bierze pluralizm kulturowy współczesnego społeczeństwa uzasadnia związek subkultury z kontrkulturą i kulturą alternatywną -ocenia wpływ kontrkultury na życie społeczne

12 Współczesne spory światopoglądowe. 1g. System oświatowy w Polsce.Kształcenie ustawiczne. 1g. wymienia współczesne spory światopoglądowe (aborcja, eutanazja, swoboda prowadzenia badań genetycznych, przyznanie mniejszościom seksualnym takich samych praw, jakie mają osoby heteroseksualne) wyjaśnia pojęcia: aborcja, eutanazja, klonowanie problemy etyczne współczesnego świata (aborcja, eutanazja, swoboda prowadzenia badań genetycznych, przyznanie mniejszościom seksualnym takich samych praw,jakie mają osoby heteroseksualne) -rozróżnia tolerancję od akceptacji, ocenia ich znaczenie dla życia społecznego -charakteryzuje zadania szkoły wymienia przyczyny powstawania nierówności w dostępie do edukacji wymienia metody wykorzystywane w edukacji nieformalnej rolę szkoły we współczesnym społeczeństwie informacyjnym edukację nieformalną - przedstawia rolę szkoły i edukacji nieformalnej we współczesnym społeczeństwie informacyjnym - wskazuje działania, które wyjaśnia wpływ norm społecznych na rozwiązywanie problemów światopoglądowych podaje argumenty za i przeciw swobodzie prowadzenia badań genetycznych oraz ich prawnym zakazem - rozważa racje stron sporów o dopuszczalność aborcji i eutanazji przemiany w etyce życia społecznego na przestrzeni wieków wyraża swoje zdanie na temat aborcji, eutanazji, swobody prowadzenia badań genetycznych, przyznawania mniejszościom seksualnym takich samych praw,jakie mają osoby heteroseksualne -uzasadnia traktowanie kary jako odpłaty lub sposobu resocjalizacji, formułuje własne stanowisko w tej sprawie -rozważą argumenty i kontrargumenty stron sporu o przyznanie mniejszościom seksualnym takich samych praw, jakie maja osoby heteroseksualne -rozpatruje racje stron innych aktualnych sporów światopoglądowych i formułuje swoje stanowisko w tej sprawie wskazuje działania, które mogą podejmować państwo, władze samorządowe oraz organizacje społeczne, by zwiększyć równość szans w dostępie do edukacji wyjaśnia,według jakich zasad funkcjonuje współczesny system edukacyjny wyjaśnia,na czym polega e-learning zna dokumenty dotyczące sposobów i środków likwidowania nierówności szans edukacyjnych -wyjaśnia zależność między

13 mogą podejmować państwo, władze samorządowe oraz organizacje społeczne, by zwiększyć równość szans w dostępie do edukacji systemem edukacyjnym a rynkiem pracy, wskazuje przykłady ich niedopasowania -wyjaśnia, w jaki sposób można podnosić lub zmieniać swoje kwalifikacje zawodowe i dlaczego uczenie się przez całe życie jest jednym z warunków sukcesu w karierze zawodowej Obywatelstwo i sposoby jego nabycia. 1g. -wyjaśnia,na czym polegają zasada krwi i ziemi przy uzyskiwaniu obywatelstwa wymienia warunki uzyskiwania i zrzekania się obywatelstwa polskiego procedury nabywania i zrzekania się polskiego obywatelstwa wyjaśnia,na czym polega naturalizacja wymienia dokumenty regulujące kwestie obywatelstwa w Polsce -wyjaśnia,czym obywatelstwo różni się od narodowości -wyjaśnia, czym obywatelstwo różni się od narodowości warunki umożliwiające zrzeczenie się obywatelstwa polskiego wyjaśnia, w jakich przypadkach człowiek może zostać bezpaństwowcem wyjaśnia,w jakich przypadkach obywatel polski może uzyskać podwójne obywatelstwo posługuje się prawidłową terminologią (naturalizacja, apatrydzi, reintegracja) wyjaśnia,czym jest karta Polaka

14 Obowiązki obywatela RP. 1g. wymienia konstytucyjne obowiązki obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, uzasadnia znaczenie postaw i cnót obywatelskich (troska o dobro wspólne, odpowiedzialność, aktywność, solidarność, odwaga cywilna, roztropność, tolerancja) -rozumie, na czym polega obowiązek obrony ojczyzny -potrafi scharakteryzować każdą z powinności polskiego obywatela -przedstawia wzory obywatelskiego działania i cnoty obywatelskie odróżnia obowiązki konstytucyjne od obowiązków prawnych Obywatelskie nieposłuszeństwo.1g. podaje historyczne i współczesne przykłady nieposłuszeństwa obywatelskiego wymienia cechy obywatelskiego nieposłuszeństwa kie, czym jest i wolontariat wymienia polskie organizacje opierające się na działalności wolontariuszy -wyjaśnia, na czym polega nieposłuszeństwo obywatelskie i jakie niesie ze sobą dylematy, podaje jego historyczne i współczesne przykłady wyjaśnia, na czym polega nieposłuszeństwo obywatelskie i jakie niesie ze sobą dylematy wyjaśnia,dlaczego Henry D. Thoreau uznawany jest za prekursora obywatelskiego nieposłuszeństwa uzasadnia znaczenie postaw i cnót obywatelskich (troska o dobro wspólne, odpowiedzialność, aktywność, solidarność, odwaga cywilna, roztropność, tolerancja) poglądy Roberta Mertona na temat obywatelskiego nieposłuszeństwa Pojęcie i koncepcje społeczeństwa obywatelskiego. 1g. -podaje przykłady z życia codziennego, które świadczą o budowaniu kapitału społecznego wymienia warunki prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego formy aktywności obywateli w ramach społeczności lokalnej, regionu, państwa oraz na poziomie globalnym wymienia,na co może wpływać kapitał społeczny -wymienia podmioty społeczeństwa obywatelskiego -wyjaśnia, jak powstaje i jakie -wyjaśnia, jak powstaje kapitał społeczny warunki funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego poglądy Roberta Putnama na temat kapitału społecznego wyjaśnia,jakie znaczenie dla społeczeństwa obywatelskiego ma kapitał społeczny (zaufanie, sieci współpracy i system efektywnych norm) wyjaśnia, jakie znaczenie w społeczeństwie obywatelskim odgrywają grupy interesu - przedstawia filozoficzny

15 znaczenie dla społeczeństwa obywatelskiego ma kapitał społeczny rodowód koncepcji społeczeństwa obywatelskiego (John Locke,Georg Hegel ) Związki zawodowe i stowarzyszenia. 2g. -wymienia podmioty społeczeństwa obywatelskiego wyjaśnia,czym są organizacje społeczne lokalnych organizacji formy aktywności obywateli w ramach społeczności lokalnej, regionu, państwa oraz na poziomie globalnym pozarządowych wymienia najważniejsze związki zawodowe w Polsce (NSZZ Solidarność, OPZZ) wymienia stowarzyszeniami wyższej użyteczności działające w Polsce -uzasadnia znaczenie swobody zrzeszania się dla jakości życia publicznego w Polsce -przedstawia zasady zakładania i funkcjonowania stowarzyszeń, fundacji i organizacji pożytku publicznego -wyjaśnia znaczenie swobody zrzeszania się dla jakości życia publicznego różnice w zakładaniu stowarzyszeń i fundacji, wyjaśnia jaką rolę w społeczeństwie odgrywają związki zawodowe, stowarzyszenia, fundacje, organizacje pożytku publicznego -ocenia skuteczność związków zawodowych opracowuje według wzoru projekt statutu stowarzyszenia (nazwa, siedziba, członkowie, władze, majątek, zasady ) Opinia publiczna. 1g. -wie,czym jest opinia publiczna wymienia sposoby wyrażania opinii publicznej wpływu opinii publicznej na decyzje polityczne wymienia polskie instytuty badawcze zajmujące się badaniem opinii publicznej (OBOP, proces kształtowania się opinii publicznej przedstawia działania zapobiegające manipulacji opinią publiczną działalność OBOP-u i CBOS-u - wyjaśnia, jak kształtuje się opinia publiczna i jakie są sposoby jej wyrażania - wskazuje przykłady wpływu opinii publicznej na decyzje polityczne -odczytuje i interpretuje tabele na przykładach wpływ opinii publicznej na decyzje polityczne poglądy Waltera Lippmana, Paula Lazarsfelda i Jana Szczepańskiego na opinię publiczną wyjaśnia,w jakim celu przeprowadza się badania opinii publicznej - przeprowadza w najbliższym otoczeniu minisondaż opinii publicznej i interpretuje jego wyniki -analizuje wybraną kampanię społeczną z punktu widzenia jej celów, sposobów realizacji,skuteczności -wyjaśnia, na czym polega specyfika marketingu społecznego,opracowuje projekt akcji społecznej w

16 Środki masowego przekazu. 1g. Rola internetu. 1g. Czym jest polityka? 1g. Demokracja. 2g. i wykresy prezentujące wyniki badania opinii publicznej -wyjaśnia,na czym polega zasada wolności słowa i wskazuje na przypadki jej nadużycia -wymienia funkcje mediów dowolną funkcję mediów w państwie demokratycznym i niedemokratycznym (na wybranych przykładach) wymienia funkcje mediów jako czwartej władzy funkcje mediów w państwie demokratycznym i niedemokratycznym (na wybranych przykładach) - wymienia negatywne zjawiska towarzyszące rozwojowi mediów -uzasadnia znaczenie niezależności i pluralizmu mediów, ocenia skutki ich ograniczania -przedstawia najważniejsze media w Polsce i na świecie(odbiorcy, zasięg, forma przekazu, orientacja ideologiczna, typ własności ), charakteryzuje wybrane media lokalne -charakteryzuje rolę ogólnoświatowej sieci -wyjaśnia, czym są grupy dyskusyjne,komunikatory internetowe, serwisy społecznościowe -uzasadnia znaczenie niezależności i pluralizmu mediów, ocenia skutki ich ograniczania -wyjaśnia, czym dla Greków było pojęcie polityka -przedstawia różne rozumienie pojęcia polityka -wymienia wspólne standardy demokracji charakterystyczne dla każdej epoki w Atenach i Rzymie wymienia podstawowe dokumenty, które stały się podstawą demokracji (Habeas wybranej spawie -wyjaśnia,jaką rolę odgrywają media w zakresie nieformalnej kontroli społecznej wyjaśnia,na czym polega funkcja propagandowa mediów porównuje media w państwie demokratycznym i niedemokratycznym wyjaśnia,dlaczego media określa się mianem czwartej władzy - wyjaśnia, jakimi zasadami etycznymi powinny się kierować media i ocenia przykłady kontrowersyjnych działań dziennikarzy mediów -charakteryzuje prasę wielonakładową i ocenia jej rolę w debacie publicznej -krytycznie analizuje przekazy medialne, oceniając ich wiarygodność i bezstronność oraz odróżniając informacje od komentarzy -ocenia zasoby internetu z punktu widzenia rzetelności i wiarygodności informacyjnej,świadomie i krytycznie odbiera zawarte w nich treści -rozumie, jakie zagrożenia wiążą się z korzystaniem z internetu -wyjaśnia, czym zajmuje się politologia -charakteryzuje wpływ demokracji ateńskiej i ustroju rzymskiego na współczesną demokrację wyjaśnia jak rozwiązania wprowadzone w Anglii, USA i Francji świadczą o powstaniu w tych krajach

17 Corpus Act, Bill of Rights, Deklaracja Niepodległości Stanów Zjednoczonych, Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki, Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela) -wie, jaką rolę pełniły Zgromadzenia Ludowe w Atenach i Rzymie demokracji wpływ oświecenia na współczesną demokrację - rozważa, w jakim stopniu demokracja sprzyja pokojowemu rozwiązywaniu konfliktów -charakteryzuje proces kształtowania się demokracji w starożytnych Atenach zasady demokracji obowiązujące w Rzymie -charakteryzuje rozwój demokracji w Anglii, USA i Francji przedstawia genezę praw kobiet - opisuje wartości będące fundamentem współczesnej demokracji, podaje sposoby rozumienia wolności, równości i sprawiedliwo- ści Polskie tradycje demokratyczne. 1g. Zasady demokracji. 1g. -wymienia przykłady polskich tradycji demokratycznych wymienia dokumenty będące podstawą demokracji w Polsce (przywilej cerekwicko -nieszawski, Konstytucja Nihil Novi, artykuły henrykowskie, Konstytucja 3 maja, Konstytucja marcowa, Konstytucja kwietniowa) polskie tradycje demokratyczne (parlamentaryzm I Rzeczypospolitej, Konstytucja 3 maja, II Rzeczpospolita) wymienia ustawy zasadnicze, które zaliczamy do polskich tradycji konstytucyjnych - charakteryzuje główne fazy kształtowanie się systemu demokratycznego wymienia fundamentalne zasady demokracji pokojowego rozwiązywania konfliktów przy użyciu demokracji przedstawia proces kształtowania się demokracji szlacheckiej zasady działania sejmu walnego w Polsce wyjaśnia znaczenie Konstytucji 3 maja w historii Polski konstytucje oktrojowane wyjaśnia,dlaczego po II wojnie światowej zmieniono ustrój Polski -opisuje polskie tradycje demokratyczne -charakteryzuje różne odmiany pluralizmu wkład Jeana Jacquesa Rousseau, Karola Monteskiusza, Johna Locke a w rozwój demokracji rozwiązywaniu konfliktów

18 fundamentalne zasady demokracji dwa modele trójpodziału władzy (system kooperacji i separacji władz) -wymienia rodzaje demokracji bezpośredniej i pośredniej przejawów łamania zasad i procedur demokratycznych zna cenzusy wiekowe czynnego i biernego prawa wyborczego w Polsce wyjaśnia, dlaczego zasadę konstytucjonalizmu możemy powiązać z zasadą praworządności -rozpoznaje przejawy łamania zasad i procedur demokratycznych w życiu publicznym w państwie, społeczności lokalnej i życiu szkoły -wyjaśnia, czym jest referendum,rozważa, jak we współczesnym państwie można realizować inne formy demokracji bezpośredniej -opisuje genezę pojęcia polityczna kultura Kultura polityczna. 1g. -wyjaśnia,czym jest kultura polityczna wymienia rodzaje kultury politycznej wymienia wymiary kultury politycznej wymienia poziomy partycypacji obywatelskiej poszczególne rodzaje kultury politycznej partycypację obywatelską - charakteryzuje kulturę polityczną współczesnej Polski ( normy, formy,komunikacji, poziom partycypacji, natężenie konfliktów ) poglądy G. A. Almonda na temat kultury politycznej kulturę polityczną współczesnej Polski (normy, formy komunikacji, poziom partycypacji, natężenie konfliktów) opisuje przebieg debaty publicznej na wybrany temat wyjaśnia,który rodzaj kultury politycznej jest najbardziej pożądany w państwach demokratycznych poziomy i metody partycypacji obywatelskie - analizuje wybrane konflikty wartości i interesów ujawniające się w debacie publicznej w Polsce - opisuje przebieg debaty publicznej na wybrany temat, korzystając z różnych źródeł informacji, ocenia jakość argumentacji jej stron, formułuje własne stanowisko

19 Konserwatyzm i nacjonalizm. 1g. Chadecja, liberalizm, socjaldemokracja. 1g. wymienia doktryny ze względu na stosunek do rzeczywistości społecznej i kryterium ideału społecznego wymienia funkcje myśli politycznej doktryny prawicowe i centrowe wymienia założenia konserwatyzmu, nacjonalizmu wymienia kluczowe postacie związane z poszczególnymi ideologiami - charakteryzuje najważniejsze współczesne doktryny polityczne ( chadecja, konserwatyzm, liberalizm, nacjonalizm, socjaldemokracja, socjalizm) -przeprowadza krytyczną analizę programów i innych materiałów wyborczych partii politycznych, ze względu na zawartość merytoryczną i formę przekazu wymienia doktryny ze względu na stosunek do rzeczywistości społecznej i kryterium ideału społecznego wymienia funkcje myśli politycznej doktryny lewicowe, centrowe wymienia założenia chrześcijańskiej demokracji, liberalizmu,, socjaldemokracji i socjalizmu wymienia kluczowe postacie związane z poszczególnymi ideologiami - charakteryzuje najważniejsze współczesne doktryny polityczne ( chadecja, konserwatyzm, liberalizm, nacjonalizm, socjaldemokracja, socjalizm) -przeprowadza krytyczną analizę programów i innych materiałów wyborczych partii politycznych, ze względu na wymienia funkcje myśli politycznej wyjaśnia,czym jest doktryna wyjaśnia korzenie podziału doktryn na lewicowe, prawicowe i centrowe wyjaśnia,czym różni się ideologia od doktryny wyjaśnia,w jakim przypadku nie możemy utożsamiać doktryny z ideologią wymienia funkcje myśli politycznej wyjaśnia,czym jest doktryna wyjaśnia korzenie podziału doktryn na lewicowe, prawicowe i centrowe wyjaśnia, czym różni się ideologia od doktryny wyjaśnia,w jakim przypadku nie możemy utożsamiać doktryny z ideologią

20 Faszyzm i komunizm. 1g. Doktryny i program polityczny. 1g. zawartość merytoryczną i formę przekazu -podaje przykłady państw, które funkcjonowały lub funkcjonują w oparciu o ideologie totalitarne wymienia postacie związane z ideologiami totalitarnymi nazizm), odwołując się do przykładów historycznych marksizmleninizm, stalinizm i maoizm - charakteryzuje ideologie totalitarne (komunizm,nazizm), odwołując się do przykładów historycznych -wymienia doktryny ze względu na stosunek do rzeczywistości społecznej i kryterium ideału społecznego wymienia funkcje myśli politycznej doktryny lewicowe, prawicowe i centrowe wyjaśnia,czym jest ideologia doktryny ze względu na stosunek do rzeczywistości społecznej i kryterium ideału społecznego -podaje przykłady państw, które funkcjonowały lub funkcjonują w oparciu o ideologie totalitarne wymienia postacie związane z ideologiami totalitarnymi nazizm), odwołując się do przykładów historycznych marksizm -leninizm, stalinizm i maoizm -wymienia funkcje myśli politycznej wyjaśnia, czym jest doktryna wyjaśnia korzenie podziału doktryn na lewicowe, prawicowe i centrowe wyjaśnia,czym różni się ideologia od doktryny wyjaśnia,w jakim przypadku nie możemy utożsamiać doktryny z ideologią Czym jest partia polityczna? 1g. wymienia etapy proces u kształtowania się partii politycznych podaje cechy partii politycznych wyjaśnia,czym jest partia polityczna dokonuje podziału partii politycznych ze względu na program społeczno-polityczny etapy procesu kształtowania się partii politycznych według Maxa Webera dokonuje podziału partii politycznych ze względu na cechy organizacji i funkcjonowania -uzasadnia znaczenie swobody zrzeszania się dla jakości życia publicznego w Polsce -porównuje funkcje partii politycznej w państwie demokratycznym i partie polityczne ze względu na cechy organizacji i funkcjonowania funkcje partii politycznych partie polityczne ze względu na program społecznopolityczny porównuje funkcje partii politycznych w państwach demokratycznych i niedemokratycznych uzasadnia związek programu politycznego z doktryną i ideologią polityczną wyjaśnia,na czym polega pragmatyzm partii politycznych

21 Systemy partyjne. 1g. niedemokratycznym wymienia rodzaje systemów partyjnych państw o systemie monopartyjnym, dwupartyjnym i wielopartyjnym wymienia ugrupowania polityczne zasiadające w parlamencie RP -charakteryzuje system monopartyjny, dwupartyjny i wielopartyjny -porównuje funkcje partii politycznej w państwie demokratycznym i niedemokratycznym -wyjaśnia różnice między wariantami systemu wielopartyjnego -ocenia poszczególne systemy partyjne pod kątem funkcjonowania państwa - przedstawia system partyjny wybranego przez siebie państwa (do wyboru spośród Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, USA) na podstawie zebranych przez siebie wiadomości Partie polityczne w Polsce. 2g. -zna dokumenty regulujące zasady działania partii politycznych w Polsce procedury zakładania partii politycznej w Polsce -dokonuje analizy porównawczej wybranych przez siebie materiałów wyborczych polskich partii politycznych pod kątem ich zawartości merytorycznej i formy przekazu Systemy wyborcze. 1g. -wymienia rodzaje ordynacji wyborczych podaje,w jakich przypadkach stosuje się w Polsce ordynację większościową,a w jakich proporcjonalną wymienia ogólne zasady prawa wyborczego wymienia metody przeliczania miejsc w ordynacji proporcjonalnej poszczególne rodzaje ordynacji wyborczych (proporcjonalna, większościowa, mieszana) ogólne zasady prawa wyborczego metodę przeliczania miejsc w ordynacji proporcjonalnej obowiązującej w Polsce - opisuje podstawowe zasady ordynacji większościowej i proporcjonalnej w powiązaniu z systemem dwupartyjnym i wielopartyjnym -wyjaśnia znaczenie progu -charakteryzuje podstawowe zasady ordynacji większościowej i proporcjonalnej w powiązaniu z systemem dwupartyjnym i wielopartyjnym warianty ordynacji większościowej podaje progi wyborcze obowiązujące w Polsce zasady, jakie są zawarte w kodeksie wyborczym wyjaśnia skutki stosowania progów wyborczych dla reprezentatywności wyborów metody przeliczania miejsc w ordynacji proporcjonalnej (D Hondta, Saint-Laguë, Hare a-niemeyera)

22 wyborczego dla reprezentatywności wyborów i tworzenia rządzącej koalicji - analizuje argumenty na rzecz ordynacji większościowej i proporcjonalnej Czym jest państwo? 2g. -wymienia najważniejsze teorie genezy państwa (Arystotelesa, teistyczna, umowy społecznej, podboju, marksistowska) wyjaśnia, czym jest suwerenność państwa wymienia cechy państwa -przedstawia najważniejsze teorie dotyczące genezy państwa (Arystotelesa, teistyczna, umowy społecznej, podboju, marksistowska) wymienia twórców teorii genezy państwa cechy państwa - wyjaśnia na przykładach relacje między narodem a państwem - opisuje najważniejsze teorie genezy państwa -charakteryzuje poglądy Arystotelesa, św. Tomasza z Akwinu, Jana Jakuba Rousseau, Ludwika Gumplowicza, Immanuela Kanta, Georga Friedricha Hegla, Karola Marksa, Georga Jellinka, Włodzimierza Iljicza Lenina, Czesława Znamierowskiego dotyczące państwa Władza państwowa. 1g. wymienia rodzaje legitymizacji podaje historyczne i współczesne przykłady legitymizacji władzy wymienia funkcje państwa zjawisko legitymizacji władzy, odnosząc teorię Marksa Webera do współczesnych i historycznych przykładów -odróżnia suwerenność wewnętrzną i zewnętrzną państwa wyjaśnia na przykładach relacje między narodem a państwem wyjaśnia,na czym polegają różnice pomiędzy poszczególnymi rodzajami legitymizacji wyjaśnia, na czym polega państwowotwórcza funkcja narodu i narodowotwórcza funkcja państwa Funkcje państwa. 2g. funkcje państwa (zewnętrzną i wewnętrzną) wymienia rodzaje funkcji wewnętrznych państwa rodzaje funkcji wewnętrznych państwa (prawodawczą, porządkową, administracyjną, gospodarczoorganizatorską, socjalną, kulturalną) rodzaje funkcji wewnętrznych państwa (prawodawczą, porządkową,

23 administracyjną, gospodarczo -organizatorską, socjalną, kulturalną) wyjaśnia, na czym polega państwowotwórcza funkcja narodu i narodowotwórcza funkcja państwa funkcje państwa ze względy na cele jego działania (adaptacyjna, regulacyjna, innowacyjna) Historyczne i współczesne formy państwa. 1g. dzieli państwa ze względu formę, reżim polityczny, system polityczny, strukturę terytorialną wymienia rodzaje monarchii monarchii europejskich wyjaśnia,czym jest monarchia,a czym republika państwo unitarne rodzaje państw złożonych przedstawia różnice między państwem scentralizowanym i zdecentralizowanym poszczególne rodzaje monarchii rodzaje republiki porównuje pozycję władcy w poszczególnych rodzajach monarchii wyjaśnia, czym się różni federacja od konfederacji państwa pod względem rodzajów regionów Modele ustrojowe państw demokratycznych. -3g. -podaje cechy charakterystyczne modelu ustrojowego USA wyjaśnia zasady systemu prezydenckiego model ustrojowy USA -podaje charakterystyczne cechy ustroju Francji i Rosji podaje charakterystyczne cechy ustroju Wielkiej Brytanii i RFN -podaje charakterystyczne cechy ustroju Włoch i Szwajcarii - podaje cechy charakterystyczne różnych modeli ustrojowych państw demokratycznych,wyjaśnia jaki model funkcjonuje w Polsce - charakteryzuje krótko ustroje polityczne ustroje polityczne Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji, Stanów prezydenta USA uprawnienia uprawnienia Izby Reprezentantów uprawnienia Senatu partię Republikanów i Demokratów -charakteryzuje uprawnienia monarchy i rządu w Wielkiej Brytanii i uprawnienia prezydenta i kanclerza w RFN uprawnienia prezydenta i rządu we Włoszech strukturę parlamentu Włoch i Szwajcarii

24 Odpowiedzialność polityczna i konstytucyjna. 1g. Zjednoczonych, Szwajcarii, Włoch, Rosji,, na podstawie samodzielnie zebranych informacji -wyjaśnia, czym jest odpowiedzialność polityczna i konstytucyjna -wyjaśnia, czym jest procedura impeachmentu - przedstawia zasady odpowiedzialności konstytucyjnej i politycznej, wskazuje, kto im podlega -określa, czym jest odpowiedzialność polityków za naruszenie prawa międzynarodowego -opisuje procedurę postawienia prezydenta przed Trybunałem Stanu -wyjaśnia indywidualny i instytucjonalny aspekt religijności Polaków Między kościołem i państwem. 1g. Władza ustawodawcza w państwie. 2g. -podaje najważniejsze postanowienia konkordatu zna model stosunków między władzą świecką a władzą duchowną w Polsce wymienia największe Kościoły w Polsce przepisy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej dotyczące relacji państwo wyjaśnia,czym jest konkordat przepisy dotyczące małżeństwa konkordatowego wymienia i ilustruje przykładami funkcje władzy ustawodawczej w państwie izb parlamentu w wybranych państwach główne funkcje izby wyższej i niższej parlamentów w wybranych państwach (w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych ) -wyjaśnia,czym się charakteryzuje unikameralizm i bikameralizmu różne metody wyłaniania izby wyższej parlamentu -przedstawia procedurę tworzenia prawa przez parlament wyjaśnia,w jaki sposób są regulowane stosunki państwa polskiego z Kościołami i związkami wyznaniowymi wyjaśnia,w jaki sposób w Polsce jest rozwiązana kwestia prawa wyznaniowego zasady finansowania Kościoła katolickiego w Polsce - opisuje współczesne modele stosunków między władzą świecką a władzą duchowną -omawia przepisy Konstytucji RP dotyczące relacji państwo-kościół, podaje najważniejsze postanowienia konkordatu wyjaśnia różnicę między izbą oporu a izbą refleksji i rozwagi państw z parlamentami unikameralnymi i bikameralnymi zasady działania parlamentów w wybranych państwach -ocenia zasadność immunitetu parlamentarnego( immunitet formalny, materialny )

25 -opisuje mechanizm tworzenia koalicji rządowej, wyjaśnia rolę opozycji w pracy parlamentu -wyjaśnia terminy: sesja parlamentarna, komisja parlamentarna, kworum, interpelacja, zapytanie poselskie charakteryzuje Władza wykonawcza w państwie. 2g. Problemy i zagrożenia współczesnej demokracji w Polsce i świece. 2g. podaje przykłady urzędujących głów państw (monarchów i prezydentów) wymienia rodzaje elekcji głowy państwa (powszechna bezpośrednia, powszechna pośrednia, pośrednia) charakteryzuje kompetencje rządu w państwie demokratycznym relacje między rządem a głową państwa - wyjaśnia,jaką rolę we współczesnych państwach może pełnić głowa państwa, podaje przykłady urzędujących głów państw (monarchów i prezydentów) -demokracja w Polsce i na świecie przykłady przejawów populizmu wymienia metody walki partii politycznych o elektorat łamania zasad i procedur demokratycznych w życiu publicznym, w państwie, społeczności lokalnej i życiu szkoły uprawnienia głowy państwa w wybranym państwie przedstawia różnice między egzekutywą otwartą a zamkniętą charakteryzuje rodzaje elekcji gło wy państwa (powszechna bezpośrednia, powszechna pośrednia, pośrednia) wyjaśnia, jaką rolę we współczesnych państwach może pełnić głowa państwa wyjaśnia, na czym polegają relacje między rządem a głową państwa w poszczególnych systemach politycznych -charakteryzuje kompetencje rządu w państwie demokratycznym i relacje między rządem, a głową państwa -wyjaśnia, jaką rolę państwie demokratycznym pełnią ruchy obywatelskiego sprzeciwu i emancypacji działalność państwa opiekuńczego i liberalnego w zakresie polityki bezpieczeństwa socjalnego populizm stanowi zagrożenie dla demokracji

26 przedstawia sposoby, jakimi partie polityczne walczą o elektorat o ocenia te działania według standardów demokracji,na czym polega kampania pozytywna i negatywna zagrożenia demokracji (dyktatura większości, demokracja narzucona, problemy ekonomiczne) patologie życia publicznego (np. korupcja, nepotyzm, klientelizm) -omawia patologie życia publicznego (korupcja,nepotyzm,klientelizm) i wyjaśnia, dlaczego stanowi on zagrożenie dla demokracji -rozważa problemy polityki bezpieczeństwa socjalnego wyjaśnia,na czym polega marketing polityczny zasady postępowania polityka, który chce odnieść sukces -wyjaśnia, dlaczego tak wielu obywateli nie uczestniczy w życiu politycznym i przedstawia sposoby zwiększenia poziomu partycypacji -wyjaśnia, jaką rolę w państwie demokratycznym pełnią ruchy obywatelskiego sprzeciwu i emancypacji Pozostałe tematy przeznaczone są na prace klasowe i analizę tekstów źródłowych.

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACE

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACE 2016-09-01 WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACE SZKOŁY BENEDYKTA PODSTAWA PROGRAMOWA IV etap edukacyjny zakres rozszerzony I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. Cele kształcenia

Bardziej szczegółowo

W centrum uwagi Roczny plan pracy. Liczb a godzi n lekcyj nych. Punkt z NPP

W centrum uwagi Roczny plan pracy. Liczb a godzi n lekcyj nych. Punkt z NPP W centrum uwagi Roczny plan pracy Jednostka tematyczna 1. Życie zbiorowe i jego reguły 2. Socjalizacja i kontrola społeczna Zagadnienia Klasa II I. Społeczeństwo socjologia formy życia społecznego normy

Bardziej szczegółowo

Wiedza o społeczeństwie, zakres rozszerzony Plan dydaktyczny, klasa 2d

Wiedza o społeczeństwie, zakres rozszerzony Plan dydaktyczny, klasa 2d Wiedza o społeczeństwie, zakres rozszerzony Plan dydaktyczny, klasa 2d Jednostka tematyczna 1. Życie zbiorowe i jego reguły 2. Socjalizacja i kontrola społeczna Zagadnienia I. Społeczeństwo socjologia

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wiedzy o społeczeństwie poziom rozszerzony na rok szkolny 2015/2016 dla klasy II a

Plan wynikowy z wiedzy o społeczeństwie poziom rozszerzony na rok szkolny 2015/2016 dla klasy II a Plan wynikowy z wiedzy o społeczeństwie poziom rozszerzony na rok szkolny 2015/2016 dla klasy II a Nauczyciel prowadzący: Jacek Foszczyński Liczba tygodni nauki: 38 Liczba godzin w tygodniu: 3 Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

Wiedza o społeczeństwie zakres rozszerzony

Wiedza o społeczeństwie zakres rozszerzony Wiedza o społeczeństwie zakres rozszerzony Tematy i zagadnienia z WOS semestr trzeci( klasa II) Dział I. Społeczeństwo 1. Życie zbiorowe i jego reguły socjologia formy życia społecznego normy społeczne

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU Z WOS-u DLA KLAS DRUGICH

ROZKŁAD MATERIAŁU Z WOS-u DLA KLAS DRUGICH ROZKŁAD MATERIAŁU Z WOS-u DLA KLAS DRUGICH Rok szk. 2015/2016 5 godzin tygodniowo SEMESTR I Profil rozszerzony WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK I. SPOŁECZEŃSTWO. /37 godz./ 1. Życie zbiorowe i jego reguły. (Czym jest

Bardziej szczegółowo

Tematy i zagadnienia programu nauczania wiedzy o społeczeństwie w klasie IV TE1, IV TE2, IV TK1, IV TK2, IV TR, IV TI zakres podstawowy.

Tematy i zagadnienia programu nauczania wiedzy o społeczeństwie w klasie IV TE1, IV TE2, IV TK1, IV TK2, IV TR, IV TI zakres podstawowy. Tematy i zagadnienia programu nauczania wiedzy o społeczeństwie w klasie IV TE1, IV TE2, IV TK1, IV TK2, IV TR, IV TI zakres podstawowy. Moduł dział - temat Lp. Zakres treści Lekcja organizacyjna 1. -

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z przedmiotu wiedzy o społeczeństwie w zakresie rozszerzonym szkoły ponadgimnazjalnej OPERON

Plan wynikowy z przedmiotu wiedzy o społeczeństwie w zakresie rozszerzonym szkoły ponadgimnazjalnej OPERON Plan wynikowy z przedmiotu wiedzy o społeczeństwie w zakresie rozszerzonym szkoły ponadgimnazjalnej OPERON Temat (rozumiany jako lekcja) Wymagania na ocenę dopuszczającą Uczeń: I. Człowiek jako jednostka

Bardziej szczegółowo

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE klasa II Liceum Ogólnokształcącego - wymagania edukacyjne (zakres rozszerzony)

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE klasa II Liceum Ogólnokształcącego - wymagania edukacyjne (zakres rozszerzony) WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE klasa II Liceum Ogólnokształcącego - wymagania edukacyjne (zakres rozszerzony) Temat (rozumiany jako lekcja) Wymagania na ocenę DOPUSZCZAJĄCĄ Uczeń: Wymagania na ocenę DOSTATECZNĄ

Bardziej szczegółowo

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE- Zakres na testy przyrostu kompetencji dla klas II

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE- Zakres na testy przyrostu kompetencji dla klas II WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE- Zakres na testy przyrostu kompetencji dla klas II Klasa II I. Społeczeństwo 1. Życie zbiorowe i jego socjologia reguły formy życia społecznego normy społeczne instytucje społeczne

Bardziej szczegółowo

Mariusz Menz. W centrum uwagi. Zakres rozszerzony. Program nauczania wiedzy o społeczeństwie. Dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

Mariusz Menz. W centrum uwagi. Zakres rozszerzony. Program nauczania wiedzy o społeczeństwie. Dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Mariusz Menz W centrum uwagi Zakres rozszerzony Program nauczania wiedzy o społeczeństwie Dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Nowa Era Sp. z o.o. Aleje Jerozolimskie 146 D, 02-305 Warszawa www.nowaera.pl,

Bardziej szczegółowo

Opracowanie - Marta Starzyńska na podstawie rocznego planu pracy wydawnictwa Nowa Era

Opracowanie - Marta Starzyńska na podstawie rocznego planu pracy wydawnictwa Nowa Era Rozkład materiału z wiedzy o społeczeństwie do podręcznika W centrum uwagi podręcznik, zakres rozszerzony. Wydawnictwa Nowa Era dla klasy I LO w roku szkolnym 2016/2017 (120 godzin w roku szkolnym) Opracowanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE WOS KLASA I

WYMAGANIA EDUKACYJNE WOS KLASA I WYMAGANIA EDUKACYJNE WOS KLASA I Dział: CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE nie potrafi sformułować jasnej na tematy poruszane na jego postawa na jest bierna, ale wykazuje chęć do współpracy wymienia rodzaje grup

Bardziej szczegółowo

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE. III etap edukacyjny uzasadnia, że można równocześnie być Polakiem, Europejczykiem i członkiem społeczności światowej

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE. III etap edukacyjny uzasadnia, że można równocześnie być Polakiem, Europejczykiem i członkiem społeczności światowej WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE III etap edukacyjny 9. Patriotyzm dzisiaj. Uczeń: 9.4. uzasadnia, że można równocześnie być Polakiem, Europejczykiem i członkiem społeczności światowej 22. Współpraca i konflikty

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne klasa II

Wymagania edukacyjne klasa II Wymagania edukacyjne klasa II I. Człowiek i społeczeństwo 1. Oto jest człowiek człowiek i jego najważniejsze umiejętności sporządza spis swoich uzdolnień i umiejętności, potrafi określić najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe (ocena dostateczna) Uczeń potrafi to, co na ocenę dopuszczającą, oraz:

Wymagania podstawowe (ocena dostateczna) Uczeń potrafi to, co na ocenę dopuszczającą, oraz: Plan wynikowy z wymaganiami na poszczególne oceny W centrum uwagi część 1 Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra, celująca Temat lekcji

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z wiedzy o społeczeństwie w klasie II. Semestr I. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

Kryteria oceniania z wiedzy o społeczeństwie w klasie II. Semestr I. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Kryteria oceniania z wiedzy o społeczeństwie w klasie II Semestr I Wymienia główne źródła, z których można czerpać informacje na tematy związane z życiem publicznym. Wyjaśnia, co to jest samorząd szkolny.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z Wiedzy o społeczeństwie zostały opracowane w oparciu o:

Wymagania edukacyjne z Wiedzy o społeczeństwie zostały opracowane w oparciu o: Wymagania edukacyjne z Wiedzy o społeczeństwie zostały opracowane w oparciu o: - program nauczania zgodny z z nową podstawą programową - obowiązujące Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23

Bardziej szczegółowo

Uczeń znajduje i wykorzystuje informacje na temat życia publicznego; wyraża. własne zdanie w wy branych sprawach publicznych i uzasadnia je; jest

Uczeń znajduje i wykorzystuje informacje na temat życia publicznego; wyraża. własne zdanie w wy branych sprawach publicznych i uzasadnia je; jest Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE III etap edukacyjny I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń znajduje i wykorzystuje informacje na temat życia publicznego; wyraża

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wymaganiami na poszczególne oceny z wiedzy o społeczeństwie dla klas II i III /stara podstawa programowa/

Plan wynikowy z wymaganiami na poszczególne oceny z wiedzy o społeczeństwie dla klas II i III /stara podstawa programowa/ Plan wynikowy z wymaganiami na poszczególne oceny z wiedzy o społeczeństwie dla klas II i III /stara podstawa programowa/ wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna wymagania ponadpodstawowe:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

PROGRAM NAUCZANIA WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE 4 EDUKACJA OBYWATELSKA PROGRAM NAUCZANIA WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Janusz Korzeniowski Program nauczania wiedzy o społeczeństwie w liceum i technikum ZCDN, SZCZECIN 2010 Korekta Katarzyna Kryszczuk-Mańkowska

Bardziej szczegółowo

KLASA II GIMNAZJUM. Rozdział I Ustrój Rzeczpospolitej Polskiej. Wymagania na poszczególne oceny dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca

KLASA II GIMNAZJUM. Rozdział I Ustrój Rzeczpospolitej Polskiej. Wymagania na poszczególne oceny dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA II GIMNAZJUM Rozdział I Ustrój Rzeczpospolitej Polskiej Temat lekcji 1. O czym będziemy się uczyć na lekcjach wiedzy o społeczeńst

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla przedmiotu WOS z wykładowym językiem angielskim.

Wymagania edukacyjne dla przedmiotu WOS z wykładowym językiem angielskim. Wymagania edukacyjne dla przedmiotu WOS z wykładowym językiem angielskim. Na ocenę bardzo dobrą : 2. Uczeń potrafi określić swoją tożsamość oraz opisać swój styl życia. 3. Rozpoznaje własne potrzeby i

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej pn. "GWIEZDNY KRĄG" Zagadnienia VII Olimpiada GWIEZDNY KRĄG

Załącznik nr 2 do Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej pn. GWIEZDNY KRĄG Zagadnienia VII Olimpiada GWIEZDNY KRĄG Załącznik nr 2 do Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej pn. "GWIEZDNY KRĄG" Zagadnienia VII Olimpiada GWIEZDNY KRĄG I. Zawody I stopnia 1. Społeczeństwo. Definicja społeczeństwa. Pojęcie zbiorowości społecznej.

Bardziej szczegółowo

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE. Pierwsze półrocze, rozdział I i II Opis wymagań na poszczególne oceny:

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE. Pierwsze półrocze, rozdział I i II Opis wymagań na poszczególne oceny: WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Pierwsze półrocze, rozdział I i II Opis wymagań na poszczególne oceny: OCENA ZAGADNIENIA Celujący Uczeń opanował następujące pojęcia: uzasadnia znaczenie nadrzędności Konstytucji

Bardziej szczegółowo

BADANIE DIAGNOSTYCZNE

BADANIE DIAGNOSTYCZNE Centralna Komisja Egzaminacyjna BADANIE DIAGNOSTYCZNE W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI GRUDZIEŃ 2011 Numer zadania 1. 2.

Bardziej szczegółowo

L.p. Zakres treści Osiągnięcia ucznia

L.p. Zakres treści Osiągnięcia ucznia Tematy i zakres treści nauczania Wiedza o społeczeństwie (zakres rozszerzony) dla klasy: 2LO i 3LO ( 3 godziny tygodniowo) rok szkolny 2014/2015 Moduł dział - temat Lekcja organizacyjna Socjologia jako

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE WOS CZĘŚĆ I Temat lekcji

WYMAGANIA EDUKACYJNE WOS CZĘŚĆ I Temat lekcji WYMAGANIA EDUKACYJNE WOS CZĘŚĆ I Temat lekcji Człowiek jako istota społeczna Podstawowe umiejętności + wiedza (na ocenę dopuszczającą i dostateczną). Uczeń: wymienia osiągnięcia cywilizacyjne ludzi na

Bardziej szczegółowo

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE PLAN WYNIKOWY dla klasy II gimnazjum

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE PLAN WYNIKOWY dla klasy II gimnazjum Temat lekcji Człowiek jako istota społeczna WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE PLAN WYNIKOWY dla klasy II gimnazjum Liczba godzin Podstawowe umiejętności + wiedza (na ocenę dopuszczającą i dostateczną). Uczeń: Człowiek

Bardziej szczegółowo

Wiedza o społeczeństwie Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny

Wiedza o społeczeństwie Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Wiedza o społeczeństwie Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Klasa II A - zakres rozszerzony, OKRES I Dopuszczająca SPOŁECZEŃSTWO Uczeń wie, co to jest socjologia i czym się zajmuje; definiuje znaczenie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania i wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie poziom rozszerzony

Przedmiotowe zasady oceniania i wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie poziom rozszerzony Przedmiotowe zasady oceniania i wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie poziom rozszerzony I. W toku kształcenia nauczyciel ocenia: - wiedzę i umiejętności, które szczegółowo określone zostały w

Bardziej szczegółowo

L.p. Zakres treści Osiągnięcia ucznia

L.p. Zakres treści Osiągnięcia ucznia Tematy i zakres treści nauczania Wiedza o społeczeństwie (zakres rozszerzony) dla klasy: II i III LO ( 3 godziny tygodniowo) Moduł dział - temat Lekcja organizacyjna Socjologia jako nauka społeczna. Człowiek

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu wiedza o społeczeństwie dla klas pierwszych. Poziom podstawowy. XXXV LO im. Bolesława Prusa w Warszawie

Wymagania edukacyjne z przedmiotu wiedza o społeczeństwie dla klas pierwszych. Poziom podstawowy. XXXV LO im. Bolesława Prusa w Warszawie Wymagania edukacyjne z przedmiotu wiedza o społeczeństwie dla klas pierwszych Poziom podstawowy XXXV LO im. Bolesława Prusa w Warszawie Wymagania ogólne I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń znajduje

Bardziej szczegółowo

Szkoły ponadgimnazjalne, PODSTAWA PROGRAMOWA

Szkoły ponadgimnazjalne, PODSTAWA PROGRAMOWA Strona1 Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, (str. 86 101 i 250/251) Załącznik nr 4 do: rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r.

Bardziej szczegółowo

Obywatelstwo zobowiązuje

Obywatelstwo zobowiązuje PROGRAM NAUCZANIA WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE dla IV etapu edukacyjnego w zakresie rozszerzonym Spis treści I. WSTĘP... 3 II. CELE KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA... 5 III. TREŚCI KSZTAŁCENIA I PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA

Bardziej szczegółowo

Przedmowa. Część 1 TEORIE POLITYCZNE. 1. Co to jest polityka? 2. Rządy, systemy i ustroje. 3. Ideologie polityczne XIII

Przedmowa. Część 1 TEORIE POLITYCZNE. 1. Co to jest polityka? 2. Rządy, systemy i ustroje. 3. Ideologie polityczne XIII Przedmowa XIII Część 1 TEORIE POLITYCZNE 1. Co to jest polityka? Definiowanie polityki 4 Polityka jako sztuka rządzenia 6 Polityka jako sprawy publiczne 10 Polityka jako kompromis i konsensus 11 Polityka

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA EGZAMIN POPRAWKOWY

WYMAGANIA NA EGZAMIN POPRAWKOWY WYMAGANIA NA EGZAMIN POPRAWKOWY 1. Obywatelstwo polskie i unijne - wyjaśnia znaczenie terminów: obywatelstwo, społeczeństwo obywatelskie, - wymienia dwa podstawowe sposoby nabywania obywatelstwa (prawo

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie

Zespół Szkół im Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z PRZEDMIOTU WIEDZA O SPOŁECZEŃSWIE W TECHNIKUM /ZAKRES PODSTAWOWY/ klasa IV opracowany na podstawie planu wynikowego

Bardziej szczegółowo

- definiuje znaczenie pojęć: istota społeczna, socjalizacja, - ukazuje podstawowe potrzeby ludzkie.

- definiuje znaczenie pojęć: istota społeczna, socjalizacja, - ukazuje podstawowe potrzeby ludzkie. Tematy i zakres treści nauczania na rok szkolny 2014/2015 Wiedza o społeczeństwie (zakres podstawowy) (2 godziny tygodniowo) klasa: IV Technikum Temat Lp. Zakres treści Pojęcia i zagadnienia Zakres podstawowy

Bardziej szczegółowo

Ocena niedostateczna pomimo pomocy nauczyciela nie potrafi się wypowiedzieć

Ocena niedostateczna pomimo pomocy nauczyciela nie potrafi się wypowiedzieć I. Standardy osiągnięć ucznia: Klasa II -Wymagania na poszczególne oceny Ocena niedostateczna pomimo pomocy nauczyciela nie potrafi się wypowiedzieć nie opanował wiedzy i umiejętności w zakresie wymagań

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY OCENIANIA Z WOS zakres rozszerzony KL. IIA w roku szkolnym 2015/2016

OGÓLNE ZASADY OCENIANIA Z WOS zakres rozszerzony KL. IIA w roku szkolnym 2015/2016 OGÓLNE ZASADY OCENIANIA Z WOS zakres rozszerzony KL. IIA w roku szkolnym 2015/2016 ZASADY OGÓLNE: 1. Na początku każdego roku szkolnego uczniowie informowani są o wymaganiach edukacyjnych wynikających

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ im. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W SOCHACZEWIE

ZESPÓŁ SZKÓŁ im. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W SOCHACZEWIE Wymagania dla klasy II A liceum ogólnokształcącego Wymagania edukacyjne zostały opracowane na podstawie; Katarzyna Panimasz Plan wynikowy z wiedzy o społeczeństwie do programu nauczania W centrum uwagi

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2016/2017 HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2016/2017 HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2016/2017 HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ Copyright by Nowa Era Sp. z o.o. Zadanie 1. (0 1) 6. Dziedzictwo antyku. Uczeń: 1) charakteryzuje

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI Numer zadania Wymagania ogólne (z podstawy programowej) 1. II. Analiza

Bardziej szczegółowo

W centrum uwagi wiedza o społeczeostwie zakres rozszerzony

W centrum uwagi wiedza o społeczeostwie zakres rozszerzony W centrum uwagi wiedza o społeczeostwie zakres rozszerzony Rozkład materiału W zakresie rozszerzonym proponuje się następujący podział czasu na realizację celów edukacyjnych: klasa druga 102 godziny, w

Bardziej szczegółowo

Kalendarz Maturzysty 2011/12 Wiedza o społeczeństwie

Kalendarz Maturzysty 2011/12 Wiedza o społeczeństwie Kalendarz Maturzysty 2011/12 Wiedza o społeczeństwie Kalendarz Maturzysty 2011/12 Wiedza o społeczeństwie Michał Krzywicki Drogi Maturzysto, Oddajemy Ci do rąk profesjonalny Kalendarz Maturzysty z WOSu

Bardziej szczegółowo

WOS W centrum uwagi. Wymagania podstawowe (ocena dostateczna) Uczeń potrafi to, co na ocenę dopuszczającą, oraz:

WOS W centrum uwagi. Wymagania podstawowe (ocena dostateczna) Uczeń potrafi to, co na ocenę dopuszczającą, oraz: Jacek Pluciński Kl I Poziom rozszerzony WOS W centrum uwagi Plan wynikowy z wymaganiami na poszczególne oceny W centrum uwagi część 1 Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe:

Bardziej szczegółowo

Paweł Włoczewski Wiedza o społeczeństwie zakres rozszerzony Wymagania na poszczególne oceny W centrum uwagi część 1

Paweł Włoczewski Wiedza o społeczeństwie zakres rozszerzony Wymagania na poszczególne oceny W centrum uwagi część 1 Paweł Włoczewski Wiedza o społeczeństwie zakres rozszerzony Wymagania na poszczególne oceny W centrum uwagi część 1 Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny

Bardziej szczegółowo

Politologia studia niestacjonarne Seminaria dyplomowe w roku akademickim 2017/2018 Spis treści

Politologia studia niestacjonarne Seminaria dyplomowe w roku akademickim 2017/2018 Spis treści Politologia studia niestacjonarne Spis treści HARMONOGRAM SPOTKAŃ... 2 Prof. UAM dr hab. Anita Adamczyk... 3 Prof. UAM dr hab. Edward Jeliński... 4 Prof. UAM dr hab. Andrzej Stelmach... 5 1. Ni 28 Sty

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wiedzy o społeczeństwie poziom podstawowy na rok szkolny 2016/2017 dla klasy I a

Plan wynikowy z wiedzy o społeczeństwie poziom podstawowy na rok szkolny 2016/2017 dla klasy I a Plan wynikowy z wiedzy o społeczeństwie poziom podstawowy na rok szkolny 206/207 dla klasy I a Nauczyciel prowadzący: Jacek Foszczyński Liczba tygodni nauki: 38 Liczba godzin w tygodniu: Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne w klasie II (nowa podstawa programowa)

Szczegółowe wymagania edukacyjne w klasie II (nowa podstawa programowa) Szczegółowe wymagania edukacyjne w klasie II (nowa podstawa programowa) PRZEDMIOT: WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE OCENA: WYMAGANIA ŚRÓDROCZNE WYMAGANIA KOŃCOWOROCZNE Niedostateczny Ocenę niedostateczną otrzymuje

Bardziej szczegółowo

omawia zasady komunikowania się i współpracy w grupie, - charakteryzuje rodzinę i grupę rówieśniczą, jako małe grupy społeczne,

omawia zasady komunikowania się i współpracy w grupie, - charakteryzuje rodzinę i grupę rówieśniczą, jako małe grupy społeczne, Dział I. Podstawowe umiejętności obywatelskie. Ocena dopuszczająca - zna pojęcia: społeczeństwo, wspólnota, zbiorowość, więzi i role społeczne, obywatel, obywatelstwo, grupa społeczna, potrzeba, wolontariat,

Bardziej szczegółowo

KONSTYTUCYJNY SYSTEM ORGANÓW PAŃSTWOWYCH RED. EWA GDULEWICZ

KONSTYTUCYJNY SYSTEM ORGANÓW PAŃSTWOWYCH RED. EWA GDULEWICZ KONSTYTUCYJNY SYSTEM ORGANÓW PAŃSTWOWYCH RED. EWA GDULEWICZ PRZEDMOWA ROZDZIAŁ I. ZMIANY USTROJU POLITYCZNEGO POLSKI W LATACH 1944-1997 1. Pojęcie ustroju politycznego i jego periodyzacja 2. Okres Krajowej

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z wymaganiami na poszczególne oceny z wiedzy o społeczeństwie W centrum uwagi - część 1

Roczny plan pracy z wymaganiami na poszczególne oceny z wiedzy o społeczeństwie W centrum uwagi - część 1 Roczny plan pracy z wymaganiami na poszczególne oceny z wiedzy o społeczeństwie W centrum uwagi - część Uwaga dotycząca oceniania na każdym poziomie wymagań Aby uzyskać kolejną, wyższą ocenę, uczeń musi

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE TEMATY / ZAGADNIENIA

PRZYKŁADOWE TEMATY / ZAGADNIENIA PRZYKŁADOWE TEMATY / ZAGADNIENIA 1. Rozwój idei demokratycznych w czasach starożytnych 2. Historyczno-doktrynalne źródła europejskich procesów integracyjnych 3. Platońska koncepcja państwa idealnego jako

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe (ocena dostateczna) Uczeń potrafi to, co na ocenę dopuszczającą, oraz:

Wymagania podstawowe (ocena dostateczna) Uczeń potrafi to, co na ocenę dopuszczającą, oraz: Plan wynikowy z wymaganiami na poszczególne oceny W centrum uwagi część 1 Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra, celująca Temat lekcji

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe (ocena dostateczna) Uczeń potrafi to, co na ocenę dopuszczającą, oraz:

Wymagania podstawowe (ocena dostateczna) Uczeń potrafi to, co na ocenę dopuszczającą, oraz: Wiedza o społeczeństwie zakres rozszerzony. Technikum i Liceum Ogólnokształcące. Temat lekcji Zagadnienia Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca) Uczeń: Wymagania podstawowe (ocena dostateczna) Uczeń

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY WOS -klasa druga gimnazjum

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY WOS -klasa druga gimnazjum WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY WOS -klasa druga gimnazjum Ocena niedostateczna pomimo pomocy nauczyciela nie potrafi się wypowiedzieć nie opanował wiedzy i umiejętności w zakresie wymagań koniecznych

Bardziej szczegółowo

Recenzent: prof. UW dr hab. Stanisław Sulowski. Projekt okładki Jan Straszewski. Opracowanie redakcyjne Joanna Paszkowska ISBN 978-83-62250-21-9

Recenzent: prof. UW dr hab. Stanisław Sulowski. Projekt okładki Jan Straszewski. Opracowanie redakcyjne Joanna Paszkowska ISBN 978-83-62250-21-9 Recenzent: prof. UW dr hab. Stanisław Sulowski Projekt okładki Jan Straszewski Opracowanie redakcyjne Joanna Paszkowska ISBN 978-83-62250-21-9 Copyright by Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN MATURALNY 2012 WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE POZIOM PODSTAWOWY Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN MATURALNY 2012 WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania MAJ 2012 2 Egzamin maturalny z wiedzy o społeczeństwie Zadanie 1. (0 1) Obszar standardów

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla I klasy gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro część 1 - wymagania na poszczególne oceny

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla I klasy gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro część 1 - wymagania na poszczególne oceny Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla I klasy gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro część 1 - wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Zagadnienia Wymagania na poszczególne oceny dopuszczająca

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla II klasy gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 1/Część 2

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla II klasy gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 1/Część 2 Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla II klasy gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 1/Część 2 Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji 1. Po co ludziom państwo? 2. Ustroje polityczne

Bardziej szczegółowo

Klasa V Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. F. Parnella wymagania edukacyjne ;rok szkolny 2015/2016 WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Klasa V Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. F. Parnella wymagania edukacyjne ;rok szkolny 2015/2016 WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Klasa V Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. F. Parnella wymagania edukacyjne ;rok szkolny 2015/2016 WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Człowiek

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE POZIOM ROZSZERZONY

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE POZIOM ROZSZERZONY II Liceum Ogólnokształcące w Sanoku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE POZIOM ROZSZERZONY I Podstawy prawne PSO. Ustawa o systemie oświaty Podstawa programowa Rozporządzenie MENiS

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie zintegrowany z serią KOSS. Część pierwsza

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie zintegrowany z serią KOSS. Część pierwsza Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie zintegrowany z serią KOSS Część pierwsza Przykładowe wymagania na oceny z zakresu podstawowego (na ocenę dopuszczająca i dostateczną) oraz z zakresu ponadpodstawowego

Bardziej szczegółowo

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA II - III 1. Podstawowe umiejętności obywatelskie. 1.1. Dopuszczający: 1. wymienić najważniejsze cechy dobrego obywatela, - wyjaśnić, jaką rolę odgrywają w ludzkim życiu więzi

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z wiedzy o społeczeństwie dla klasy II

Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z wiedzy o społeczeństwie dla klasy II Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z wiedzy o społeczeństwie dla klasy II Temat lekcji Zagadnienia 1. Konstytucja - ustawa zasadnicza - zasady

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY CZĘŚĆ I

PLAN WYNIKOWY CZĘŚĆ I PLAN WYNIKOWY CZĘŚĆ I Temat lekcji Człowiek jako istota społeczna Liczba godzin Podstawowe umiejętności + wiedza (na ocenę dopuszczającą i dostateczną). Uczeń: Człowiek w społeczeństwie 1 wymienia osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

polega wartość i - wymienia funkcje rola rodziny oraz rodziny

polega wartość i - wymienia funkcje rola rodziny oraz rodziny Wymagania podstawowe: oceny - dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny - dobra, bardzo dobra, celująca Uwaga: Aby uzyskać kolejną, wyższą ocenę, uczeń musi opanować zasób wiedzy i umiejętności

Bardziej szczegółowo

323 9fC. Konstanty Adam Wojtaszczyk. Partie polityczne. w państwie demokratycznym

323 9fC. Konstanty Adam Wojtaszczyk. Partie polityczne. w państwie demokratycznym 323 9fC Konstanty Adam Wojtaszczyk Partie polityczne w państwie demokratycznym Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Warszawa 1998 Spis treści I. Wokół pojęcia partia polityczna" 7 1. W poszukiwaniu nazwy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z wiedzy o społeczeństwie dla klasy I

Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z wiedzy o społeczeństwie dla klasy I Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z wiedzy o społeczeństwie dla klasy I Temat lekcji Zagadnienia 1. Ja, czyli kto? - tożsamość - tożsamość osobista

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z wiedzy o społeczeństwie dla klasy II

Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z wiedzy o społeczeństwie dla klasy II Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z wiedzy o społeczeństwie dla klasy II Temat lekcji Zagadnienia 1. Konstytucja - ustawa zasadnicza - zasady

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych rocznych ocen klasyfikacyjnych z wiedzy o społeczeństwie dla klasy I

Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych rocznych ocen klasyfikacyjnych z wiedzy o społeczeństwie dla klasy I Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych rocznych ocen klasyfikacyjnych z wiedzy o społeczeństwie dla klasy I Temat lekcji 1. Po co ludziom państwo? 2. Ustroje polityczne Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe (ocena dostateczna) Uczeń potrafi to, co na ocenę dopuszczającą, oraz:

Wymagania podstawowe (ocena dostateczna) Uczeń potrafi to, co na ocenę dopuszczającą, oraz: Wiedza o społeczeństwie zakres rozszerzony klasa II LO Nauczyciel - Beata Budzik Plan wynikowy z wymaganiami na poszczególne oceny W centrum uwagi część 1 Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do socjologii. Barbara Szacka. Spis treści

Wprowadzenie do socjologii. Barbara Szacka. Spis treści Wprowadzenie do socjologii Barbara Szacka Spis treści CZĘŚĆ PIERWSZA. PROLEGOMENA Rozdział I. CHARAKTER SOCJOLOGII I HISTORYCZNE WARUNKI JEJ POWSTANIA 1. Przedsocjologiczna wiedza o społeczeństwie Przedsocjologiczna

Bardziej szczegółowo

wyjaśnia, co to znaczy, że

wyjaśnia, co to znaczy, że Zajęcia WOS u klasa IIIA i B Gimnazjum Wymagania na poszczególne oceny Nauczyciel : mgr Ewa Żychlińska Dział VII: Ustrój demokratyczny w Polsce Lp. Temat zajęć Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z wiedzy o społeczeństwie w klasie II Opracowała Jolanta Łukaszewska Semestr I. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

Kryteria oceniania z wiedzy o społeczeństwie w klasie II Opracowała Jolanta Łukaszewska Semestr I. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Kryteria oceniania z wiedzy o społeczeństwie w klasie II Opracowała Jolanta Łukaszewska Semestr I Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Wymienia główne źródła, z których można czerpać informacje

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe (ocena dostateczna) Uczeń potrafi to, co na ocenę dopuszczającą, oraz:

Wymagania podstawowe (ocena dostateczna) Uczeń potrafi to, co na ocenę dopuszczającą, oraz: WOS - zakres rozszerzony Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. Temat lekcji Zagadnienia Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca) Uczeń: Wymagania podstawowe (ocena dostateczna) Uczeń potrafi to,

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe (ocena dostateczna) Uczeń potrafi to, co na ocenę dopuszczającą, oraz:

Wymagania podstawowe (ocena dostateczna) Uczeń potrafi to, co na ocenę dopuszczającą, oraz: Plan wynikowy z wymaganiami na poszczególne oceny W centrum uwagi część 1 Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra, celująca Temat lekcji

Bardziej szczegółowo

PSO z przedmiotu wiedza o społeczeństwie kl. II

PSO z przedmiotu wiedza o społeczeństwie kl. II Ocena niedostateczna PSO z przedmiotu wiedza o społeczeństwie kl. II pomimo pomocy nauczyciela nie potrafi się wypowiedzieć, nie opanował wiedzy i umiejętności w zakresie wymagań koniecznych niezbędnych

Bardziej szczegółowo

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Cele kształcenia - wymagania ogólne WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE I. Wiedza i rozumienie. Uczeń: 1) wyjaśnia podstawowe prawidłowości życia społecznego, w tym funkcjonowania grup społecznych oraz społeczności

Bardziej szczegółowo

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. (wyciąg)

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. (wyciąg) KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. (wyciąg) W trosce o byt i przyszłość naszej Ojczyzny, odzyskawszy w 1989 roku możliwość suwerennego i demokratycznego stanowienia o Jej losie,

Bardziej szczegółowo

4) Być obywatelem. a)wyjaśnia, jak człowiek staje się obywatelem przy użyciu edytora grafiki tworzy kompozycje z figur, fragmentów rysunków i zdjęć,

4) Być obywatelem. a)wyjaśnia, jak człowiek staje się obywatelem przy użyciu edytora grafiki tworzy kompozycje z figur, fragmentów rysunków i zdjęć, KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ ETAP EDUKACJI PRZEDMIOT klasa Rok szkolny Imię i nazwisko nauczyciela Treści nauczania gimnazjum Wiedza o społeczeństwie Miesiąc realizacji tematyki uwzględniającej

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE ZASADY USTROJU RZECZYPOSPOLITEJ

PODSTAWOWE ZASADY USTROJU RZECZYPOSPOLITEJ PODSTAWOWE ZASADY USTROJU RZECZYPOSPOLITEJ PODSTAWOWE ZASADY USTROJU W SYSTEMATYCE KONSTYTUCJI RP Pierwszy rozdział Konstytucji RP, zatytułowany Rzeczpospolita, określa podstawowe zasady ustroju RP. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z historii do klasy I dopuszczający

Wymagania edukacyjne z historii do klasy I dopuszczający Wymagania edukacyjne z historii do klasy I dopuszczający wymagania w zakresie wiadomości omawia najważniejsze postanowienia i konsekwencje traktatu wersalskiego definiuje pojęcie totalitaryzmu omawia główne

Bardziej szczegółowo

Janusz Korzeniowski. Obywatelstwo zobowiązuje Program nauczania wiedzy o społeczeństwie dla IV etapu edukacyjnego w zakresie rozszerzonym

Janusz Korzeniowski. Obywatelstwo zobowiązuje Program nauczania wiedzy o społeczeństwie dla IV etapu edukacyjnego w zakresie rozszerzonym Janusz Korzeniowski Obywatelstwo zobowiązuje Program nauczania wiedzy o społeczeństwie dla IV etapu edukacyjnego w zakresie rozszerzonym Obywatelstwo zobowiązuje PROGRAM NAUCZANIA WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie dla klasy II gimnazjum

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie dla klasy II gimnazjum Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie dla klasy II gimnazjum Program nauczania ogólnego wiedzy o społeczeństwie w klasach I-III gimnazjum, autor: T. Kowalewska, wyd. Nowa Era Wymagania edukacyjne

Bardziej szczegółowo

3 Religie Rola Rzymu Ośrodki kulturowe po upadku Rzymu 4 Schemat społeczeństwa Pojęcia

3 Religie Rola Rzymu Ośrodki kulturowe po upadku Rzymu 4 Schemat społeczeństwa Pojęcia Klasa I ZS Temat Lp. Zakres treści Lekcja organizacyjna 1 Program nauczania System oceniania Źródła wiedzy o przeszłości i teraźniejszości 2 Epoki historyczne Źródła historyczne Dziedzictwo antyku Kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Opis kierunkowych efektów kształcenia

Opis kierunkowych efektów kształcenia Efekty kształcenia na kierunku Opis kierunkowych efektów kształcenia Odniesienie efektów kształcenia do obszaru wiedzy Filozofia bezpieczeństwa (W, Ćw, S, B) Geografia bezpieczeństwa (W, Ćw, S, B) Historia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WOS KL.2 Lp Temat lekcji. Cele nauczania Uczeń powinien wiedzieć (umieć),rozumieć. 1. Czego będziemy się uczyć w klasie II?

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WOS KL.2 Lp Temat lekcji. Cele nauczania Uczeń powinien wiedzieć (umieć),rozumieć. 1. Czego będziemy się uczyć w klasie II? WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WOS KL.2 Lp Temat lekcji. Cele nauczania Uczeń powinien wiedzieć (umieć),rozumieć. 1. Czego będziemy się uczyć w klasie II? 2. Jak być sobą w grupie? Rozmowa i dyskusja. 3. Współpraca

Bardziej szczegółowo

Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Część humanistyczna HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Część humanistyczna HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ 2017 Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Część humanistyczna HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Arkusz egzaminu próbnego składał się z 25 zadań zamkniętych

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych z wiedzy o społeczeństwie kl. II

Przedmiotowy system oceniania dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych z wiedzy o społeczeństwie kl. II Ocena niedostateczna pomimo pomocy nauczyciela nie potrafi się wypowiedzieć, nie opanował wiedzy i umiejętności w zakresie wymagań koniecznych niezbędnych do dalszego kształcenia, nie potrafi wykonać prostego

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE - KLASA 2

KRYTERIA OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE - KLASA 2 KRYTERIA OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE - KLASA 2 DZIAŁ: CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE - potrafi czytać ze zrozumieniem, - zna pojęcia: cechy wrodzone, cechy nabyte, osobowość, wartości, socjalizacja,

Bardziej szczegółowo

Łatwość zadań dla zdających z województwa pomorskiego

Łatwość zadań dla zdających z województwa pomorskiego Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Wykaz umiejętności sprawdzanych poszczególnymi zadaniami GH-H1-132

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum seria Dziś i jutro Część 1

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum seria Dziś i jutro Część 1 Wymagania podstawowe UCZEŃ: - wyjaśnia terminy: tożsamość, samoocena, samorealizacja, konsumpcjonizm, autorytet - wymienia elementy tożsamości - odróżnia tożsamość osobistą od społecznej - dokonuje samooceny

Bardziej szczegółowo

Oczekiwane wyniki nauczania - wiadomości i umiejętności, które powinni opanować uczniowie

Oczekiwane wyniki nauczania - wiadomości i umiejętności, które powinni opanować uczniowie Oczekiwane wyniki nauczania - wiadomości i umiejętności, które powinni opanować uczniowie ROZDZIAŁ I. PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI OBYWATELSKIE Podstawowe umiejętności w grupie. Uczeń: 1. omawia i stosuje zasady

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 19 IM. BOLESŁAWA PRUSA W WARSZAWIE

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 19 IM. BOLESŁAWA PRUSA W WARSZAWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 19 IM. BOLESŁAWA PRUSA W WARSZAWIE W części pierwszej wymienione są wymagania zgodnie z układem treści podręcznika,

Bardziej szczegółowo

Wymagania z przedmiotu Wiedza o społeczeństwie w Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie w klasie II

Wymagania z przedmiotu Wiedza o społeczeństwie w Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie w klasie II Temat lekcji Wymagania z przedmiotu Wiedza o społeczeństwie w Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie w klasie II Wymagania podstawowe Uczeń: Rozdział I: Ja i moje otoczenie 1. Ja, czyli kto? - wyjaśnia terminy:

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zasady ustroju Rzeczypospolitej

Podstawowe zasady ustroju Rzeczypospolitej Podstawowe zasady ustroju Rzeczypospolitej Podstawowe zasady ustroju w systematyce Konstytucji RP Pierwszy rozdział Konstytucji RP, zatytułowany Rzeczpospolita, określa podstawowe zasady ustroju RP. Pozostałe

Bardziej szczegółowo