OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Zakup licencji oprogramowania klasy ERP oraz usług mających na celu wdrożenie oprogramowania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Zakup licencji oprogramowania klasy ERP oraz usług mających na celu wdrożenie oprogramowania"

Transkrypt

1 OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Zakup licencji oprogramowania klasy ERP oraz usług mających na celu wdrożenie oprogramowania Zamawiający: Tytuł Projektu: Przedmiot zamówienia: VOLTA SPÓŁKA Z O.O. Warszawa, dnia r. WYKORZYSTANIE TECHNOLOGI INFORMATYCZNYCH W VOLTA SP. Z O.O. DROGĄ DO ZWIĘKSZENIA KONKURENCYJNOŚCI I INNOWACYJNOŚCI Przedmiotem zamówienia jest zakup licencji oprogramowania - sklep internetowy oraz usług mających na celu jego wdrożenie. Szczegółowe wymagania funkcjonalne dotyczące przedmiotu zamówienia prezentuje załącznik nr.1 do niniejszego ogłoszenia. Nieprzekraczalny termin realizacji zamówienia do Kryteria oceny: 1.Cena - 60 p. 2.Termin realizacji - 10 p. 3.Poziom spełnienia oczekiwań zamawiającego - 30 p. Ad1. W kryterium 1. "Cena" maksymalną liczbę punktów otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę netto za realizację przedmiotu zamówienia. Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalną do proponowanych kwot liczbę punktów. Ocena punktowa oferty dokonana zostanie zgodnie z formułą: An =Cmin / Cn x 100 x 60% Kryterium oceny: Cmin - cena minimalna w zbiorze Cn - cena oferty badanej An - ilość punktów przyznana ofercie W przypadku, gdy kwoty przedstawione w odpowiedziach na zapytanie będą wyższe od zaplanowanych w budżecie ww. projektu Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z Wykonawcą, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę. Ad2. W kryterium 2. Termin realizacji Punkty zostaną przyznane uznaniowo w skali od 0 do 10 punktów Ad3. W kryterium 3. Poziom spełnienia oczekiwań Zamawiającego zostaną przyznane uznaniowo w skali od 0 do 30 punktów przez powołaną komisję, która będzie reprezentować poszczególne obszary funkcjonalne Zamawiającego oraz wymagania funkcjonalne w tym zakresie. Miejsce składania ofert: Warszawa ul. Jutrzenki 94 Forma i termin złożenia ofert: Oferty należy złożyć nie później niż do dnia r. do godziny 12:00 w wersji papierowej pocztą, kurierem lub osobiście na adres: Volta Sp. z o.o. ul. Jutrzenki 94, Warszawa, bądź pocztą elektroniczną na adres:

2 Termin wyboru najkorzystniejszej oferty o godzinie 16:00 Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem Wymagania dot. oferty Warunki udziału w postępowaniu Zastrzeżenia Powiązania kapitałowe i osobowe Oferta musi zawierać: 1) dane oferenta: a) pełną nazwę oraz adres pocztowy, b) numer wpisu do KRS lub innego właściwego rejestru (z podaniem rejestru), c) adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu osoby kontaktowej; 2) datę sporządzenia oraz termin ważności oferty 3) przedmiot oferty; 4) cenę; 5) warunki płatności; 6) termin realizacji O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy spełniają następujące warunki: 1. Wypełnią i złożą w terminie określonym w niniejszym zapytaniu ofertę wg wzoru Załącznika Nr 1 do Zapytania ofertowego Formularz Oferty; 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania całości usługi zgodnie z przedmiotem zamówienia; 3. Zaoferują przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego, określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym; 4. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie zobowiązuje Zamawiającego do żadnego określonego działania. 1. Wydanie niniejszego zaproszenia do składania ofert nie zobowiązuje Zamawiającego do akceptacji oferty w całości lub części i nie zobowiązuje Zamawiającego do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty. 2. Zamawiający nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo w każdej chwili do zmian całości lub części zapytania ofertowego. 4. Zamawiający nie będzie rozpatrywał ofert częściowych 5. W toku badania ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i prowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na : a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej, b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Załącznik nr.1 Specyfikacja wymagań Zamawiającego ( podpis Zamawiającego)

3

4 Załącznik nr. 1 do Ogłoszenia o zapraszaniu do składania ofert Specyfikacja wymagań Zamawiającego Na potrzeby właściwej interpretacji zapisów niniejszego załącznika przyjmuje się że: a) ilekroć w tekście pojawia się sformułowanie klient oznacza to klienta Zamawiającego; b) ilekroć w tekście pojawia się sformułowanie użytkownik oznacza to pracownika Zamawiającego upoważnionego do realizowania określonych funkcji w e-sklepie; c) ilekroć w tekście pojawia się sformułowanie administrator oznacza to pracownika Zamawiającego upoważnionego do realizowania wszystkich funkcji w e-sklepie; d) ilekroć w tekście pojawia się sformułowanie Aplikacja oznacza to oprogramowanie tzw. e-sklep; e) ilekroć w tekście pojawia się sformułowanie frontend oznacza to wizualizację e-sklepu ROZDZIAŁ 1 OGÓLNE WYMAGANIA DOT. BUDOWY I FUNKCJONALNOŚCI E-SKLEPU 1. Sklep internetowy będący jednocześnie B2B/B2C (frontendy występujące na dwóch domenach oraz frontend prezentacyjny występujący na osobnej domenie funkcjonujące w oparciu o Aplikację) a. B2C funkcja sklepu internetowego umożliwiająca obsługę klienta w ramach danego frontendu w szczególności umożliwiająca klientowi składanie zamówień na towary oferowane przez Zamawiającego bez konieczności logowania się klienta w serwisie. b. B2B - funkcja sklepu internetowego umożliwiająca obsługę klienta w ramach danego frontendu w szczególności umożliwiająca klientowi utworzenie konta w serwisie oraz składanie zamówień na towary oferowane przez Zamawiającego po zalogowaniu w danym frontendzie. Aktywacje konta utworzonego przez klienta dokonuje Administrator po zweryfikowaniu danych klienta i podpisaniu z nim umowy o współpracy. 2. Sklep będzie wielojęzyczny tzn. będzie umożliwiać tłumaczenie zawartości stron wszystkich trzech frontendów, zamieszczanie w nim treści w różnych językach z uwzględnieniem różnych czcionek (w tym cyrylicy). Treści w ramach danego języka powinny być wyświetlane w formie wersji językowej danego frontendu tzn. (wszystkie treści zamieszczone na stronie w języku

5 angielskim powinny być wyświetlane po wybraniu trybu wyświetlania strony w języku angielskim w ramach danego frontendu). Aplikacja umożliwiać będzie przełączanie wersji językowych, co spowoduje przełączenie treści stałych strony na zdefiniowane wcześniej teksty w języku obcym. Dostawca wykona i przekaże w ramach niniejszej umowy mechanizm do zarządzania wersjami językowymi polegający na możliwości przełączenia tekstu oryginalnego na tekst powiązany z danym językiem. Zmiana wersji językowej będzie związana również ze zmianą waluty i prezentowania cen dla klientów Zamawiającego korzystających z funkcjonalności B2C i B2B w ramach każdego z forntendów. Ceny będą przeliczane według kursu zdefiniowanej waluty zaciągniętego z systemu ERP. W przypadku produktów tłumaczenia cech szczególnych wraz z ich wartościami będzie przechowywane po stronie Aplikacji, a część parametrów technicznych oraz nazwy produktów będą migrowane do systemu ERP. Tłumaczenie opisu długiego przechowywane będzie po stronie Aplikacji. Tłumaczenia frontendów i danych na nich wyświetlanych na języki obce będą wprowadzane do Aplikacji przez tłumaczy. W trakcie wprowadzenia tłumaczenia niezbędny będzie podgląd wersji oryginalnej (polskojęzycznej). Aplikacja musi umożliwiać tworzenie nieograniczonej ilości wersji językowych zawartości frontendów. Dostarczone grafiki z frontendu polskiego będą plikami otwartymi i zamawiający będzie mógł je przetłumaczyć. Za tłumaczenia na dane języki odpowiedzialny jest Zamawiający. 3. Przyjmuje się że niektóre dane nie będą wyświetlane w innych wersjach językowych, jednak nie zakłada się sytuacji w której w obcej wersji językowej będzie więcej danych niż jest w języku polskim. 4. Aplikacja będzie uwzględniała podział zarejestrowanych klientów Zamawiającego według zdefiniowanych grup, np. krajowy, zagraniczny, instalator, partner, dystrybutor w ramach frontendów (z wyłączeniem frontendu prezentacyjnego). 5. W zależności od grupowania klientów oraz grupowania produktów możliwe będzie przypisanie w ramach każdego z frontendów pewnych grup towarów tylko dla wybranych grup klientów np. towary grupy A (lub wyróżniające się cechą X) są dostępne/widoczne tylko dla kontrahentów grupy B (np. kontrahent zagraniczny). Zasady regulujące te zależności będą wynikać z zasad grupowania produktów i klientów jakie będą zdefiniowane w systemie ERP i będzie podlegało ograniczeniom tego grupowania. 6. Panel zarządzający zwany modułem CMS do zarządzania treścią statyczną wybranych stron oraz zdefiniowanymi modułami. 7. Możliwość nadawania uprawnień użytkownikom administrującym serwisem do konkretnych modułów i funkcjonalności w ramach Aplikacji. Oczekiwany efekt to przykładowo możliwość wprowadzania tłumaczeń przez tłumaczy ale blokada modyfikowania opisów oryginalnych ( w języku polskim) lub

6 możliwość zmiany opisu długiego produktu a blokada modyfikacji tłumaczeń przez PM (produkt menagera) 8. Oferowana Aplikacja będzie między innymi oparta o technologie PHP, AJAX (w tym przeładowania stron) co znacząco wpłynie na użyteczność systemu dla jego użytkowników. Aplikacja będzie zawierać technologie wizualne i animacje, z zastosowaniem bibliotek jquery lub porównywalnych. Jednocześnie technologie te będą dobierane w sposób zapewniający szybkie działanie Aplikacji (Wykonywanie kodu stron / podstron nie powinno trwać dłużej niż 1 sekunda z wyłączeniem ładowania grafiki, wykonywania zapytań do bazy danych oraz czasu reakcji łącz internetowych. Wykonawca zapewnia że wykonana aplikacja będzie odpowiadać ogólnie przyjętym standardom szybkości przełączania stron, a Zamawiający zapewnia, że zna i rozumie zasady zarządzania stronami www wpływające na na ich szybkość (ładowanie do Aplikacji dużych zdjęć, banerów, tworzenie skomplikowanych zestawień i zapytań do bazy danych, tworzenie zapytań zbyt ogólnych takich jak np. funkcja like ) 9. Polityka prezentowania cen w ramach poszczególnych wersji językowych poszczególnych frontendów zostanie w niezbędnym zakresie odwzorowana a w pozostałym zakresie oparta na bazie konstrukcji systemu rabatowego znajdującego się w systemie ERP użytkowanym przez Zamawiającego przy wykorzystaniu dostępnych tabel, widoków, procedur pochodzących z systemu ERP. 10. Aplikacja będzie umożliwiać obsługę szybkich płatności PAYU, płatności kartą kredytową, bankową i z rachunku banku. Zamawiający jest zobowiązany do dostarczenia danych do logowania do systemu PAYU 11. Aplikacja będzie umożliwiać wyświetlanie informacji o numerze przesyłki oraz przekierowywać na stronę spedytora aby sprawdzić status zrealizowanych wysyłek do klientów Zamawiającego przy użyciu firm kurierskich a co za tym idzie ma umożliwić klientom Zamawiającego sprawdzanie statusu przesyłki. Informacja o numerze listu przewozowego będzie pobierana z systemu Spedytora pod warunkiem że podczas przygotowywania wysyłki zostaną podane dane jednoznacznie identyfikujące przesyłki z dokumentami wydania WZ. Aplikacja będzie wysyłała do klienta link z numerem przesyłki i linkiem do strony firmy kurierskiej na której klient będzie w stanie sprawdzić co się dzieje z przesyłką. Zarejestrowany w ramach funkcjonalności B2B klient (login główny) będzie miał możliwość tworzenia w Aplikacji loginów zależnych (tzw. subloginów,) którym będzie mógł jako login główny główny nadawać różne prawa dostępu w obrębie swojego konta. Między innymi: - Możliwość złożenia zamówienia przez sublogin; - Widoczność przez sublogin cen po rabacie klienta; - Widoczność stanów magazynowych przez sublogin; - Możliwość przeglądania dokumentów finansowych przez sublogin z dokładnością do zestawień takich jak zamówienia internetowe i pozostałych

7 zamówień, zestawienie faktur, płatności z uwzględnieniem wpływów, faktury korygujące, noty księgowe, salda kontrahentów. Powyższe zestawienia będą dostępne tylko dla zalogowanych klientów Aplikacji. - Możliwość tworzenia ofert dla swoich klientów; - Podgląd aktualnych warunków handlowych (dostępne tylko dla zalogowanego klienta). 12. Platforma e-sklepu może zostać zainstalowana na dowolnym serwerze webowym. Może być zainstalowana w środowisku lub na serwerach fizycznych firm oferujących usługi hostingowe, również zagranicznych z zachowaniem wytycznych Wykonawcy co do wydajności oraz środowiska pracy. 13. Aplikacja ma być zintegrowana z platformami: - ceneo w zakresie umożliwiającym wysyłanie informacji o produktach do platformy ceneo oraz w zakresie pobierania danych na temat produktów i cen danego produktu, a także integracja która będzie umożliwiała automatyczne kontrolowanie oferowanej ceny sprzedaży w ramach zdefiniowanych warunków handlowych. Warunkiem pobierania cen oraz automatycznego ich kontrolowania jest dostarczenie przez Zamawiającego zgody na pobieranie danych z platformy ceneo. - skąpiec w zakresie umożliwiającym wysyłanie informacji o produktach do platformy skąpiec w celu ich promowania. - allegro z możliwością wystawiania aukcji na produkty w zakresie udostępnionym przez platformę Allegro, z możliwością automatycznego zakończenia aukcji oraz wysyłania alertów do opiekunów produktów, a także z wprowadzaniem do systemu ERP zamówień składanych za pośrednictwem platformy Allegro Zamawiający ma mieć możliwość zarządzania w tym w szczególności zamieszczania na ww. platformach swoich produktów używając do tego celu panelu CMS znajdującego się w Aplikacji. 14. Aplikacja będzie zapisywać w formie logu w panelu CMS Aplikacji wszystkie informacje wysyłane drogą mailową z Aplikacji jak również umożliwić Zamawiającemu ich późniejszą weryfikację 15. Aplikacja będzie umożliwiać tworzenie prostych ankiet na bazie formularzy pytanie-wielokrotny wybór odpowiedzi, pytanie jednokrotny wybór odpowiedzi, pytanie odpowiedź w formie pola tekstowego które wypełniane będą przez odwiedzających każdy z frontendów e-sklepu. Ankieta jest umieszczana na stronie w formie widgetu (może być widoczna dla zalogowanych i niezalogowanych). Aplikacja nie będzie naliczała klientom dodatkowych rabatów za wypełnienie ankiety. 16. Aplikacja posiada wersję mobilną umożliwiającą przeglądanie i zamawianie produktów przed zalogowaniem i po zalogowaniu w ramach poszczególnych frontendów za pomocą urządzeń mobilnych. Aplikacja będzie umożliwiać dodawanie produktów ze sklepu do systemu ERP, których nie ma w systemie ERP Zamawiającego - dopiero po zamówieniu takiego produktu przez klienta do działu produktowego trafi z

8 Aplikacji informacja o konieczności uzupełnienia danych w systemie b2b w celu dokończenia procesu zakładania indeksu. Informacje o produkcie zawarte w Aplikacji zostaną zaciągnięte do systemu ERP tak aby przy tworzeniu indeksu w systemie zamawiającego nie było konieczności wprowadzania ponownie danych produktu. Mechanizm ten będzie wymagał uprzedniego założenia grupy sortymentowej po stronie systemu ERP, powiązania z nim szablonu cech oraz powiązania z obowiązująca polityka ustalania cen aby produkty mogły poprawnie wyświetlać się w sklepie internetowym. Wykonawca zaleca aby zasada wprowadzania produktów była jednostronna i ściśle przestrzegana. Każdy towar powinien być wprowadzany do systemu w ten sam sposób z zachowaniem odpowiednich procedur. 17. Aplikacja będzie umożliwiać wklejanie linków z materiałami z serwisu YOUTUBE w postaci widgetów umożliwiających odtworzenie filmu w oknie e- sklepu. 18. Aplikacja będzie korzystać z aktualnego kursu walut zaciąganego z systemu ERP kurs ten będzie wykorzystywany do przeliczania cen produktów podczas przełączenia strony na inna wersję językową. Ceny produktów wyświetlanych klientom w Aplikacji będą wyliczane na podstawie cenników zawartych w systemie ERP z uwzględnieniem rabatów przypisanych klientom w ERP. Do każdej wersji językowej będą przypięte co najmniej 2 cenniki. 19. Dostawca w ramach Analizy określi zakres wszystkich funkcjonalności użytych we frontendach na ich podstawie przygotuje projekty funkcjonalne, które Zamawiajacy zatwierdzi, a po ich zatwierdzeniu wykona grafikę wszystkich stron/podstron w ramach każdego z frontendów uwzględniając wytyczne Zamawiającego co do kolorystyki techniki graficznej i ogólnego opisu oczekiwań. Wykonawca zapewnia że projekt będzie wykonany przez doświadczonego grafika komputerowego z uwzględnieniem aktualnych rynkowych trendów dot. sposobu projektowania stron, odpowiedniej dla branży w jakiej działa Zamawiający, a także uwzględniający nowoczesność i ergonomię poruszania się po stronie. Cały projekt graficzny musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego. 20. Dostawca zoptymalizuje frontendy tak aby były wyświetlane i działały poprawnie w przeglądarkach IE 8, FireFox 19.x, Chrome 26.x i w ich nowszych wersjach powstających do momentu podpisania protokołu odbioru. 21. Po zalogowaniu klienta do B2B będzie nawiązywane szyfrowane połączenie HTTPS. Klient będzie miał możliwość włączenia lub wyłączenia HTTPS. 22. Dostawca udostępni kod szablonów HTML frontendów i plików powiązanych. Dostawca wyraża zgodę na dokonywanie przez Zmawiającego modyfikacji w powyższym zakresie. 23. Wszystkie formularze zapytań kierowane przez klienta z Aplikacji do Zamawiającego muszą być zabezpieczone przed robotami wypełniającymi treść np. w postaci przepisania kodu z ilustracji graficznej.

9 ROZDZIAŁ 2 WYMAGANIA POZOSTAŁE 1. Zarówno na głównej stronie jak i wszystkich podstronach osoba oglądająca stronę/podstronę powinna widzieć przycisk powrotu do początku (na górę strony). Przycisk będzie widoczny zawsze gdy zawartość strony nie będzie widoczna w całości w pionie. Będąc w takim miejscu strony w którym nie jest widoczny nagłówek strony, kliknięcie w przycisk spowoduje przesunięcie strony na górę. 2. Elementy takie jak logo, koszyk, logowanie i rejestracja, wyszukiwarka, ogólnopolski numer firmowy będą zawsze (nawet podczas przewijania zawartości) widoczne na wybranych stronach na listwie, na górze strony. Po zalogowaniu dodatkowo pojawi się dostęp do strefy klienta/profilu użytkownika. 3. Na stronie głównej będzie znajdował się moduł - Aktualności w sklepie. 4. Moduł pokazujący X skrótów do artykułów lub produktów z bazy erp (X definiowane w CMS). Skrót powinien zawierać tytuł, opis oraz może zawierać zdjęcie ( nie musi). 5. Na stronie głównej będzie znajdował się moduł Oferty specjalne. Moduł zawierający skrócone informacje o produkcie/produktach będącym w ofercie specjalnej stanowiący jednocześnie link do karty produktu, na której zaprezentowane są szczegóły dot. produktów. Produkt definiowany przez uprawnionego użytkownika w CMS. Możliwość definiowania kilku produktów które będą wyświetlane losowo (za każdym przeładowaniem strony inne). Skrócony opis produktu zamieszczony w tym module powinien zawierać tytuł, zdjęcie, cechy szczególne, cenę. Wszystko zaciągane z kartoteki produktu. 5. Na stronie głównej będzie znajdował się moduł "POPULARNE PRODUKTY" Produkty wyświetlane w tym module będą definiowane przez uprawnionego użytkownika e- sklepu. Aplikacja będzie umożliwiała definiowania kilku produktów które mogą być wyświetlane losowo (za każdym przeładowaniem strony inne). Skrócony opis produktu zamieszczony w tym module powinien zawierać tytuł, zdjęcie, cechy szczególne, cenę. Wszystko zaciągane z kartoteki produktu. 6. Na głównej stronie będzie znajdował się dział będący zbiorem skrótów w formie graficznej do podstron na których zaprezentowane są rozwiązania dla poszczególnych typów obiektów skróty te będą linkami do artykułów opisujących dane rozwiązanie dla danego typu instalacji. Ilość skrótów / linków do artykułów będzie definiowalna w CMS Aplikacji. Aplikacja będzie umożliwiała stosowanie różnych linków w stosunku do różnych grup klientów. 7. Zakładki wymienione poniżej powinny być widoczne na wybranych stronach/podstronach w ramach danego frontendu. Wybranie jednej z

10 zakładek powoduje automatyczne jej wyróżnienie (np. poprzez zmianę koloru) tak aby osoba odwiedzająca serwis wiedziała na której zakładce w danym momencie znajduje się. Sposób oznaczenia wybranej przez odwiedzającego serwis, zakładki zostanie doprecyzowany podczas analizy. Zakładki : a. Nowości element docelowy w postaci podstrony na której znajduje się lista produktów - lista konfigurowana poprzez administratora lub definiowana w ERP Zamawiającego poprzez znacznik (funkcjonalność będzie doprecyzowana podczas analizy ) b. Promocje, promocje oddziałowe element docelowy w postaci listy aktualnych promocji z podziałem na jednostki organizacyjne których one dotyczą - dokładny opis rozdział 2 pkt.10 c. Transport element docelowy -w postaci podstrony statycznej d. Wsparcie element docelowy lista z podziałem na poniższe podktegorie: i. pytanie do eksperta będzie to przekierowanie do podstrony na której będzie można wybrać zakres poruszanej tematyki a następnie zadać pytanie wpisując je do formularza wpisane pytanie zostanie przesłane mailem na zadane adresy owe wprowadzone w panelu CMS Aplikacji; ii. FAQ-i, -- będzie to przekierowanie do strony na której będą wyświetlone najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi musi istnieć możliwość zarzadzania treścią w ramach tej podstrony z poziomu panelu CMS Aplikacji; iii. filmy instruktarzowe przekierowanie do podstrony na której w podziale na kategorie tematyczne będą znajdowały się filmy instruktarzowe pokazywane w postaci okna w którym wyświetlany jest film iv. porady - przekierowanie do podstrony mającej charakter statyczny. v. zwrot towaru przekierowanie do podstrony mającej charakter statyczny vi. instrukcje, programy, aktualizacje przekierowanie do podstrony w na której będzie wyszukiwarka plików podzielonych wedle zadanych kategorii. e. Konfiguratory formularze tekstowe, za pomocą których klienci będą mogli odpowiadać na przygotowany wcześniej zestaw pytań i pasujących do nich odpowiedzi. Wypełniony formularz będzie wysyłany w formie wiadomości do wskazanych osób. Element docelowy w postaci konfiguratorów w których zaszyte są scenariusze budowy: i. systemu monitoringu CCTV, ii. alarmowego,

11 iii. systemu domofonowego/wideodomofonowego iv. pożarowego v. systemu kontroli dostępu vi. System CMS będzie umożliwiał tworzenie nowych konfiguratorów w formie formularzy pytanie-wielokrotny wybór odpowiedzi, pytanie jednokrotny wybór odpowiedzi, pytanie odpowiedź w formie pola tekstowego. f. Marketing element docelowy w postaci podstrony z poniższą listą materiałów marketingowych przedstawiona w formie graficznej:: i. katalogi, ii. cenniki, iii. certyfikaty, iv. artykuły branżowe Aplikacja musi umożliwiać tworzenia nowych podkategorii z poziomu panelu CMS Aplikacji. g. Serwis element docelowy w postaci listy z podziałem na podkategorie i. zgłoszenie RMA ii. sprawdzenie statusu iii. regulamin napraw element statyczny iv. sprawdzenie gwarancji v. (status RMA, historia zgłoszonych RMA, zgłoszenie nowych) h. Kontakt - element docelowy w postaci podstrony która poza treściami statycznymi takimi jak m.in. dane teleadresowe oddziałów i Partnerów Zamawiającego, będzie pokazywała również ich rozlokowanie na mapce pozwalającej na zbliżanie i oddalanie lokalizacji i będzie pozwalała na zadanie pytania z możliwością wyboru kategorii pytania, wpisania tematy oraz wyboru do którego oddziału to pytanie ma być wysłane i. Szkolenia element docelowy w postaci podstrony na której będzie znajdowała się informacja o szkoleniach przeprowadzanych przez Zamawiającego oraz formularz pozwalający na zgłoszenie chęci uczestnictwa w szkoleniu j. O firmie element docelowy w postaci podstrony statycznej. 8. Podstrona zwierająca formularz dodania zgłoszenia serwisowego (RMA) obejmujący dane zdefiniowane w systemie ERP lub w systemie b2b: zgłoszenie pogwarancyjne zgłoszenia mogą być dokonywane przez zalogowanych i niezalogowanych klientów. Klient dokonuje zgłoszenia wpisując typ urządzenia ( typ ma się podpowiadać automatycznie o ile jest w systemie ERP jeżeli go nie ma to klient wpisuje typ z ręki ) oraz numer seryjny urządzenie (o ile jest) z ręki ;

12 zgłoszenie gwarancyjne - zgłoszenia serwisowe gwarancyjne mogą być wpisywane przez niezalogowanych i zalogowanych klientów odwiedzających sklep. Zalogowany klient Zamawiającego może zgłosić produkt po numerze swojego dokumentu zakupu klienta ( o ile jest taki w systemie ERP jeżeli nie ma numer wpisuje z ręki) i wybraniu konkretnego produktu z faktury lub po numerze seryjnym ( o ile jest taki w systemie ERP jeżeli nie ma numer seryjny wpisuje z ręki). W każdym z tych przypadków klient musi podać typ zgłaszanego urządzenia, który powinien się jemu podpowiadać o ile jest w ERP (jeżeli nie ma go w ERP klient wpisuje typ z ręki ). Niezalogowany klient Zamawiającego zgłasza po numerze seryjnym (informacja pobierana przez Aplikację z ERP Zamawiającego o ile w ERP jest taki numer seryjny jeżeli takiego numeru nie ma to klient ma możliwość dokonania zgłoszenia RMA wpisując numer seryjny z ręki ) oraz podając numer faktury zakupu (jeżeli dany produkt nie ma numeru seryjnego lub numer nie jest zidentyfikowany w ERP). W każdym z tych przypadków klient musi podać typ zgłaszanego urządzenia, który powinien się jemu podpowiadać o ile jest w ERP (jeżeli nie ma go w ERP klient wpisuje typ z ręki ). Aplikacja musi wskazywać inne pola wymagane do uzupełnienia w przypadku klienta instytucjonalnego a inne w przypadku osoby prywatnej (dokładna definicja pól zostanie dokonana na etapie analizy wdrożeniowej). Przed zapisaniem / wysłaniem zgłoszenia serwisowego (RMA) do systemu ERP Zamawiającego, Aplikacja powinna wymuszać zaakceptowanie przez klienta Zamawiającego regulaminu zgłoszeń serwisowych który może być wyświetlony na życzenie klienta w postaci wyskakującego okna z regulaminem. 8.1 Podstrona z funkcjonalnością umożliwiająca klientowi Zamawiającego sprawdzenie statusu realizacji zgłoszenia reklamacyjnego (RMA) poprzez: -wpisanie kodu RMA, -wpisanie numeru seryjnego produktu. Powyższe informacje Aplikacja będzie pobierała z systemu ERP Zamawiającego. W przypadku wpisania numeru RMA wyświetlają się wszystkie produkty, które są zawarte w danym RMA i ich historia. W przypadku wpisania numeru seryjnego produktu tylko historia danego produktu. 9. Przycisk na stronie głównej (w formie graficznej) przekierowujący do podstrony na której znajdują się albo filmiki z kamer albo link do strony na której podłączona jest on-line dana kamera. 10. Przycisk na stronie głównej ( w formie graficznej) przekierowujący do promocji. - promocje wyświetlane w kafelkach. Dodawanie promocji będzie realizowane poprzez CMS Aplikacji. Aplikacja będzie umożliwiać dodanie: - zdjęcia, - pliku z wersją drukowaną promocji (pdf), - krótkiego opisu, oraz umożliwi użytkownikowi zdefiniowania czasu trwania promocji od do. Zdefiniowanie czasu trwania promocji będzie powodowało że promocja widoczna będzie tylko we wskazanym okresie trwania promocji. Aplikacja automatycznie będzie zarządzała procesem pokazywania i ukrywania

13 promocji zgodnie z zadanymi przez Użytkownika parametrami. Okres obowiązywania promocji widoczny będzie w kafelku. Po kliknięciu pola więcej widoczna będzie lista produktów obowiązujących w danej promocji w cenach promocyjnych właściwych dla danego użytkownika. Po kliknięciu w zdjęcie promocji Aplikacja umożliwi ściągnięcie papierowej wersji promocji w formacie (pdf). Dodatkowo promocje będą mogły być dedykowane do klientów oddziałowych i widoczne tylko przez nich po zalogowaniu tzn. klient przypisany do oddziału Szczecin będzie widział promocję stworzoną przez oddział Szczecin. W tym samym czasie ta promocja nie będzie widoczna dla klientów przypisanych do innych oddziałów oraz niezalogowanych klientów. Promocje i cenniki promocyjne będą pobierane przez Aplikację z systemu ERP. 11. Podstrona z cennikami - w szczególności powinien zawierać takie informacje jak: nazwa firmy, data aktualizacji, rozmiar. Powinna być możliwość grupowania cenników np. cenniki CCTV, IP, itp. Aplikacja będzie umożliwiać pobranie przez klienta Zamawiającego pliku z wybranym cennikiem. 12. Podstrona z poradami dotyczącymi urządzeń oferowanych przez Zamawiającego. Aplikacja będzie umożliwiała zarządzanie treściami pojawiającymi się na tej podstronie poprzez CMS Aplikacji Jak również umożliwi definiowanie w formie zakładek różnych kategorii porad (np. systemy alarmowe, telewizja przemysłowa, kontrola dostępu itp). 13. Podstrona z katalogami produktów oferowanych przez Zamawiającego powinna zawierać następujące informacje - zdjęcie katalogu, producent, publikacja, rozmiar pliku. Aplikacja poprzez CMS umożliwi zarządzanie treściami znajdującymi się na tej podstronie. Klient Zamawiającego odwiedzający tą podstronę będzie miał możliwość pobrania pliku z wybranym katalogiem. 14. Podstrona z wyszukiwarką lub wyszukiwarkami (o ile wyszukiwarki programów, aktualizacji i certyfikatów będą znajdowały się na osobnych zakładkach) : programów, aktualizacji, certyfikatów - wyszukuje z podpiętych załączników do kart produktowych. Aplikacja umożliwi wyszukiwanie po drzewie produktowym lub przy użyciu szukanej frazy. 15. Podstrona dot. szkoleń jakie organizuje Zamawiający dla swoich klientów. powinna zawierać listę aktualnie oferowanych przez Zamawiającego szkoleń oraz dla każdego z wylistowanych szkoleń następujące informacje dodatkowe: - opis szkolenia, - oznaczenie poziomu trudności, - długość szkolenia, - godzinę przyjazdu i rejestracji na szkolenie, - godzinę rozpoczęcia, - koszt szkolenia, - ilość zgłaszanych na szkolenie uczestników (dot. tylko zalogowanych klientów Zamawiającego; Klienci niezalogowani muszą zapisywać się pojedynczo). - wielkość grupy. Aplikacja będzie miała zaszyty mechanizm potwierdzania szkoleń. Zarówno zalogowanych jak i niezalogowanych klient Zamawiającego będzie miał możliwość zapisania się na szkolenie. Aby można było zapisać się na szkolenie Aplikacja musi wymuszać podanie danych teleadresowych osób zapisujących

14 się (dotyczy niezalogowanych klientów Zamawiającego). W przypadku zalogowanych klientów Zamawiającego na jednym zgłoszeniu może być zgłoszone kilka osób. Aplikacja ma umożliwiać klientom Zamawiającego dokonanie oceny szkolenia tylko przez zalogowanych klientów Zamawiającego. Aplikacja powinna sumować w panelu CMS oceny danego szkolenia informacja sumaryczna powinna być dostępna dla użytkowników poprzez panel CMS Aplikacji. Aplikacja powinna tworzyć listy osób zgłoszonych na dane szkolenie z dostępem do tych list z poziomu CMS. Każde szkolenie to oddzielna lista (tabela) lub wszystko jest w jednej liście tabeli ale istnieje możliwość sortowania po dacie szkolenia lub/i prowadzącym lub/i miejscu szkolenia. W tabeli powinno być dodatkowe pole przy każdym wierszu (zgłoszonej osobie) edytowalne przez prowadzącego (np. informacja potwierdzony, odwołał itp.) Na X (x- parametr ustawiany przez Administratora)dni przed szkoleniem będzie wysyłane przypomnienie do zapisanego uczestnika. 16. Na stronie głównej Aplikacja będzie umożliwiać zamieszczanie reklam (w jednym obszarze klika reklam). Aplikacja poprzez panel CMS będzie umożliwiać ustawienie automatycznego przejścia reklam oraz czas ich wyświetlania. Dodatkowo Aplikacja umożliwi ustawianie okresu ( od dnia do dnia i od godziny - do godziny ) w którym reklama może się pojawiać na stronie. 17. Podstrona Baza wiedzy. W ramach funkcjonalności tej podstrony Aplikacja umożliwi tworzenie kategorii (bloków tematycznych np. systemy alarmowe, telewizja przemysłowa itd.). W każdej kategorii Aplikacja umożliwi tworzenie podkategorii. Aplikacja zapewni możliwość dokładania zdjęć, linków oraz edycji artykułów. 18. Podstrona zawierająca formularze konfiguracyjne oraz zapytania ofertowe. Podstrona będzie zawierała w zależności od typu danego systemu różne tekstowe formularze konfiguracyjne, które ułatwiają klientowi Zamawiającego złożenia zapytania o wycenę. Konstrukcja formularzy, zawartości pól. zostanie sprecyzowana podczas analizy. Wypełnionym formularz wysyłany będzie w postaci wiadomości na adresy zdefiniowane w panelu CMS Aplikacji. 19. Podstrona z funkcjonalnością umożliwiająca klientowi Zamawiającego sprawdzenie czy zakupione przez niego towary w dalszym ciągu są na gwarancji i do kiedy ona obowiązuje. Użytkownik będzie mógł dokonać takiego sprawdzenia poprzez wpisanie numeru seryjnego produktu. Dane dot. terminu zakupu jak również długości gwarancji na ten produkt zostaną pobrane przez Aplikację z systemu ERP Zamawiającego. Aplikacja będzie musiała wyliczać do kiedy obowiązuje gwarancja na dany produkt na podstawie danych otrzymywanych z systemu ERP. 20. MENU PRODUKTOWE (DRZEWO PRODUKTOWE)

15 20.1 Drzewo produktowe powinno być kopią drzewa produktowego z ERP z możliwością edytowania (ukrywanie/zmiana kolejności wyświetlania) poprzez CMS Aplikacji. W drzewie obok nazwy kategorii produktowej Aplikacja zlicza i pokazuje ilość produktów w ramach danej kategorii. Funkcjonalność ta jest również połączona z wyszukiwarką znajdującą się w sklepie - w przypadku wyszukiwania w wyszukiwarce jakiejkolwiek frazy, wyszukiwania poprzez zakładanie filtrów dot. cech produktów lub wyszukiwania po drzewie produktowym, w drzewie produktowym pokazują się kategorie w ramach których znajdują się produkty spełniające kryteria wyszukiwania oraz przy każdej kategorii ukazuje się liczba stanowiąca sumę produktów w ramach danej kategorii spełniających kryterium wyszukiwania (nie pokazują się kategorie z ilościami 0) Menu produktowe będzie zrealizowane przez Dostawce w sposób analogiczny do tego stosowanego na stronie tzn. podczas wyszukiwania po kategoriach drzewa przy najechaniu kursorem na daną kategorię pojawia się duże okno z podkategoriami i z popularnymi pod/kategoriami. W przypadku wersji mobilnej po najechaniu kursorem na kategorię, zamiast dużego okna, Aplikacja będzie rozwijała drzewo produktowe pokazując w ramach drzewa kolejne gałązki (podkategorie). 21. WYSZUKIWARKA 21.1 Wyszukiwarka w serwisie będzie dostępna dla zalogowanych i niezalogowanych klientów Zamawiającego W drzewie zlicza się suma produktów w danej kategorii zgodnie z opisem przedstawionym w pkt niniejszego rozdziału. Zarówno na głównej stronie jak i każdej podstronie będzie widoczna wyszukiwarka w formie uproszczonej która będzie miała możliwość włączenia wyszukiwania zaawansowanego Wyszukiwarka zaawansowana (filtry oparte na cechach danych grup produktowych) posiadać będzie możliwość selektywnego zawężania wyszukiwanych produktów po określonych/wybranych cechach, zaciąganych z systemu ERP Zamawiającego, zależnych od danej grupy produktowej (do każdej grupy mogą być inne cechy). Przy cechach będą znajdowały się sumy produktów o danej właściwości. Cechy w których suma będzie równa 0 nie będą się wyświetlały. W przypadku większej ilości cech będą widoczne tylko 5 wybranych cech przez Administratora. Możliwość rozwinięcia listy cech będzie uzależniona od szablonu cech w systemie ERP z którego będzie korzystać Aplikacja. Po kliknięciu w daną cechę, wyszukiwanie będzie wykonywało się automatycznie (bez konieczności dodatkowego klikania szukaj itp.) i automatycznie będzie następowała zmiana pokazywanych na stronie produktów prezentując produkty które są wynikiem aktualnie wprowadzonych kryteriów wyszukiwania. W CMS powinna być możliwość wyboru danych cech do filtrowania. Dane cechy powinny być przypisane do danej gałęzi drzewa produktowego. Np. dla kategorii Kamery wybieramy cechy waga, rozdzielczość, czułość a dla Kategorii Czujki

16 zasięg i kolor obudowy itd. Wstępnie powinny być pokazane wszystkie cechy a Użytkownik wybiera te po których odbywa się filtrowanie. Cechy zaciągane są przez Aplikację z ERP Wybrane filtry wyszukiwarki muszą być wyświetlane zbiorczo z możliwością usuwania ich wybiórczo. 22. Sposób prezentacji produktów w sklepie Aplikacja musi zapewniać możliwość wybrania prezentacji produktów w formie: a) tabeli, b) listy ze zdjęciami produktów i ich cechami, c)kafelków, d)listy produktów bez grafik, W przypadku listy ze zdjęciami produktów i ich cechami (pkt. 23b) Aplikacja musi umożliwiać pokazania skróconego opisu produktu z możliwością jego rozwinięcia Znak wodny na wszystkich zdjęciach produktów powinien być nakładany przez Aplikację automatycznie po dodaniu zdjęcia do CMS Aplikacji. Zamawiającego wówczas znak wodny powinien być nakładany przy wyświetlaniu. W CMS powinna być opcja włączenia lub wyłączenia globalnie nakładania znaku wodnego Każdy z widoków określonych w pkt 23a,b,c,d można sortować wg: - ceny, nazwy, - daty dodania, popularności, - średniej oceny. Powyższe punkty mogą ulec zmianie podczas analizy przedwdrożeniowej za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności Prezentacja produktu w sklepie powinna być podobna do prezentacji na poniższym zdjęciu 22.5 W opisie produktów Aplikacja będzie umożliwiać tworzenia linków do innych produktów, innych miejsc w serwisie, Internecie (Aplikacja powinna posiadać w panelu CMS edytor WYSWIG)

17 22.6 Prezentacja konkretnego produktu będzie podobna do ilustracji poniżej. Będzie w szczególności zawierała: - duże zdjęcie z możliwością wybrania kolejnych zdjęć podłączonych do danego produktu, - opis cech produktu wraz z ich wartościami, (pobierane z tabeli cech z ERP) - długi opis produktu ze zdjęciami, linkami do filmów oraz innych miejsc. Długi opis będzie tworzony i edytowany w Aplikacji Będąc w kartotece produktu (podstronie prezentującej jeden produkt tzw. karcie produktowej) Aplikacja umożliwi jej: - wydrukowanie, - stworzenie z karty produktowej pliku pdf, - wysłanie maila na wpisany przez klienta Zamawiającego adres. Wszystkie powyższe funkcje będą mogły być zrealizowane z możliwością wybrania pełnego albo skróconego opisu. Aplikacja będzie automatycznie formatować wydruki do formatu A Będąc na liście produktów istnieje możliwość powiększenie samego zdjęcia po najechaniu na nie kursorem Aplikacja przy produkcie będzie pokazywała okres gwarancji jaki udziela Zamawiający na dany produkt. Jest to informacja która Aplikacja pobierze z systemu ERP Zamawiającego (z wyłączeniem tych produktów które nie będą w ERP natomiast będą wprowadzone tylko do Aplikacji) Na każdej podstronie prezentującej pojedynczy produkt tzw. kartotece produktu będzie znajdował się moduł umożliwiający: zadanie pytania dot. danego produktu (informacja w postaci maila będzie wysyłana na adresy opiekuna/ów produktu), pobranie dokumentów dołączonych do kartoteki produktowej (instrukcje, sterowniki, certyfikaty), Live okno prezentujące nagania wykonane przy użyciu produktu prezentowanego na danej karcie produktowej, linki do wystawionych w sieci Internet urządzeń. Zakładki z punktów b i c powyżej nie pojawiają się jeśli nie ma załączonych dokumentów, plików. Do kartoteki produktu (karty produktowej) Aplikacja umożliwi podpięcie wielu zdjęć w bardzo dobrej rozdzielczości.(nie mniejszej niż ) - z możliwością pobrania zdjęcia przez klienta. Zdjęcia będą zmniejszane przez Aplikację do 3 rozmiarów. Najmniejsze wyświetlane na liście produktów, średnie wyświetlane na kartotece produktu oraz na liście produktów po najechaniu kursorem na zdjęcie produktu, najwyższa rozdzielczość po kliknięciu zdjęcia na kartotece produktu. Po kliknięciu na zdjęcie pojawia się galeria z możliwością przechodzenia na kolejne zdjęcia za pomocą strzałek. 25. Zarówno na liście produktów jak i na kartotece produktu będą znajdować się klawisze do zwiększania/zmniejszania ilości produktów dodawanych do Koszyka

18 zakupowego. Liczbę produktów będzie można również wpisać ręcznie. Nie można wpisywać żadnych wartości innych od liczbowych. 26. Aplikacja będzie umożliwiać klientom Zamawiającego porównywanie kliku produktów ze sobą (produktów z danej kategorii produktowej). Wybór produktów do porównania będzie dokonywany z listy produktów prezentowanych w sposób opisany w pkt. 23 a,b,c,d niniejszego rozdziału. 27. Aplikacja umożliwi pokazanie na wskazanej stronie/podstronie - okna z informacją o produktach często zamawianych przez klientów Zamawiającego lista będzie zawierała takie informacje jak zdjęcie, opis produktu i cena. List tworzona będzie przez Aplikację automatycznie na podstawie zamówień. 28. Aplikacja umożliwi pokazanie na wskazanej stronie/podstronie okna z informacją o produktach ulubionych przez danego klienta Zamawiającego (dla zalogowanych klientów zamawiającego funkcja ta będzie realizowana jako zapis w bazie danych Aplikacji co będzie powodowało, że po wylogowaniu i ponownym zalogowaniu informacje nie znikną; w przypadku niezalogowanego klienta Zamawiającego zapis będzie realizowany przez Aplikacje w ramach pojedynczych odwiedzin e-sklepu przez klienta czyli o tzw. sesje odwiedzającego). Aplikacja umożliwi tworzenie kategorii produktów wśród dodawanych produktów do listy ulubionych produktów oraz wrzucenie produktów do koszyka zakupowego bezpośrednio z listy ulubionych. 29. Aplikacja umożliwi pokazanie na wskazanej stronie/podstronie okna z informacją o produktach obserwowanych przez klienta Zamawiającego (dla zalogowanych klientów zamawiającego funkcja ta będzie realizowana jako zapis w bazie danych Aplikacji co będzie powodowało, że po wylogowaniu i ponownym zalogowaniu informacje nie znikną; w przypadku niezalogowanego klienta zapis będzie realizowany przez Aplikacje w ramach pojedynczych odwiedzin e-sklepu przez klienta czyli o tzw. sesje odwiedzającego) Aplikacja umożliwi dodanie produktu do listy obserwowanych produktów oraz umożliwi wrzucenie produktów do koszyka produktowego bezpośrednio z listy produktów obserwowanych. Aplikacja będzie realizować również funkcję alarmu cenowego tzn. automatycznie poinformuje klienta podczas kolejnego logowania korzystającego z funkcji obserwowanych produktów o zmianie jeżeli: - cena zmieniła się na niższą, a przy poprzedniej wizycie klient pozostawił produkty w koszyku, - dostępność towaru zmieni się z zera na plus jeżeli klient zaznaczył funkcję obserwowania produktu przy poprzedniej wizycie. Klient zaznacza opcję alarmu cenowego przy produkcie - analogicznie do rozwiązania stosowanego na stronie Aplikacja będzie realizowała funkcję powiadomienia klienta w ramach alarmu cenowego w postaci wysłanego a oraz poprzez znacznik (np.. Zmiana koloru) na liście obserwowanych produktów, 30. W przypadku gdy dany produkt występuje w sklepie w dwóch kolorach Aplikacja umożliwi wybór koloru zamiast wyświetlać produkt dwa razy.

19 31. KOSZYK ZAKUPOWY 31.1 Koszyk zakupowy będzie podzielony na wyraźnie zaznaczone etapy takie jak: - Koszyk gdzie pokazane będą w szczególności produkty zgromadzone w koszyku, ich ilość, wartość oraz rabaty, z możliwością modyfikacji zawartości koszyka; - Płatność i dostawa gdzie klient będzie mógł w szczególności wybrać formę płatności (płatność przy odbiorze, przedpłata na konto, płatność przez PayU); forma dostawy (kurier: DHL i Opek), odbiór osobisty w jednym z oddziałów Zamawiającego; rodzaj dokumentu jaki klient chce otrzymać wraz z towarem (paragon, faktura VAT); klient będzie mógł domówić do zamówienia inne pozycje z innych magazynów np. pozabilansowych w innych cenach zapisanych w specjalnych cennikach promocyjnych lub podlegających odrębnym algorytmom wyliczania cen do promocji ; klient będzie widział produkty zgromadzone w koszyku zakupowym; - Weryfikacja danych gdzie pokazane będą szczegóły zamówienia, dane użytkownika, produkty w koszyku i możliwe będzie zamieszczenie uwag przez klienta dot. wysyłki; - Potwierdzenie zamówienia gdzie pokazane zostanie podziękowanie (definiowane w panelu CMS Aplikacji; Aplikacja wyśle potwierdzenie zamówienia na maila klienta; klient będzie miał możliwość pobrania zamówienia w postaci pliku PDF oraz dokonania płatności Aplikacja zapisuje koszyki automatycznie w profilu użytkownika (w przypadku zalogowanych klientów koszyki zapisywane są w bazie Aplikacji tzn. że po wyjściu i powtórnym zalogowaniu będą one dostępne dla klienta, w przypadku niezalogowanych klientów zapamiętywane są koszyki tylko w ramach danej sesji czyli odwiedzin e-sklepu). Klient może usunąć zapisany koszyk. W zapisanym koszyku konieczna jest data utworzenia rekordu. W panelu CMS Aplikacja umożliwi Administratorowi możliwość podejrzenia wszystkich zapisanych koszyków przez klientów w e-sklepie. Lista dla administratora powinna umożliwiać wejście w konkretny koszyk i przeglądanie zapisanych produktów Dodanie do koszyka zakupowego produktu nie powoduje przejście do koszyka i przeładowanie strony tylko otwiera się okno z koszykiem a po zamknięciu okna klient jest w tym samym miejscu w serwisie co przed jego otwarciem. Otwarcie okna będzie odbywało się na zasadzie animacji rozsuwającej okno Klient będzie miał możliwość podejrzenia regulaminu sklepu i aby złożyć zamówienie będzie musiał zaakceptować warunki regulaminu. 32. OFERTY 32.1 Aplikacja umożliwi tworzenie przez zalogowanego klienta zamawiającego (klienta B2B) ofert sprzedaży dla jego klientów z wykorzystaniem bazy produktów obsługiwanych przez Aplikację. Formularz oferty powinien zwierać w szczególności: Nazwę oferty; Tytuł oferty;

20 Logo wystawiającego ofertę(możliwość dodania tego logo z zewnętrznego pliku); Dane wystawiającego ofertę; Dane adresata oferty; Uwagi do oferty. Powyższe pola zostaną uszczegółowione podczas analizy Aplikacja umożliwi klientowi e-sklepu stworzenie oferty dla jego klientów z produktów zgromadzonych w koszyku zakupowym Aplikacja umożliwi klientowi e-sklepu stworzenie oferty z produktów zgromadzonych na listach produktów: ulubionych, obserwowanych i najczęściej zamawianych 32.4 Dodanie produktu do oferty odbywać się będzie poprzez: Wskazanie listy (ulubione/obserwowane/najczęściej zamawiane) i zaznaczenie na niej produktów Wskazanie produktu z listy wszystkich produktów (lista możliwa do filtrowania po drzewie produktu). Zaznaczenie na liście produktu opcji Dodaj do oferty Dodanie produktu lub usługi która nie występuje w Aplikacji poprzez jej dopisanie na ofercie jako pole tekstowe które nie wprowadza produktów ani usług do bazy danych B2B jak i ERP oraz wskazanie jej wartości która będzie dodawana do sumy wartości oferty. a. Zapisane oferty łączenie z dodatkowymi polami przechowane po stronie CMS z możliwością przeglądania i eksportowania do csv Panel w którym klient e-sklepu będzie tworzył ofertę będzie również zawierał informację o Całkowitej wartości netto Całkowitej wartości brutto Całkowitym zysku 32.6 Tworząc ofertę klient będzie widział: - swoją cenę zakupu (po rabacie), - cenę detaliczną, - cenę ofertowaną (cena detaliczna z możliwością zmiany przez klienta), - ilość sztuk, - zysk (różnica pomiędzy cena ofertowaną a cena po rabacie). 33. FUNKCJONALNOŚCI B2B - dla zarejestrowanych użytkowników - z podpisanymi umowami 33.1 Przy każdym produkcie widoczny będzie rabat dla danego klienta, cena netto, brutto są to dane które Aplikacja pobierze z systemu ERP Zamawiającego (Aplikacja będzie miała zaszyty mechanizm obliczania cen dla danego klienta na dany towar uwzględniając powyższe informacje); 33.2 Dostęp do profilu/strefy klienta dostępny zawsze w postaci widgetu na górze ekranu monitora bez względu na to która część strony jest w danej chwili przegladana.

Instrukcja obsługi panelu zarządzania w programie shopgold do prowadzenia sklepu internetowego

Instrukcja obsługi panelu zarządzania w programie shopgold do prowadzenia sklepu internetowego shopgold instrukcja obsługi panelu zarządzania Instrukcja obsługi panelu zarządzania w programie shopgold do prowadzenia sklepu internetowego Najbardziej aktualną wersję instrukcji możecie Państwo wygenerować

Bardziej szczegółowo

Wersja 2008. Solution, RAKS Spółka z o.o., Warszawa 2008

Wersja 2008. Solution, RAKS Spółka z o.o., Warszawa 2008 NT Podręcznik użytkownika Wersja 2008 RAKSSQL e-commerce Solution, RAKS Spółka z o.o., Warszawa 2008 Spis treści Rozdział 1 Wstęp 1-1 Warunki licencji na użytkowanie aplikacji e- commerce dla systemu

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SKLEPU INTERNETOWEGO MaxShop

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SKLEPU INTERNETOWEGO MaxShop PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SKLEPU INTERNETOWEGO MaxShop Spis treści I: WSTĘP 1. INSTALACJA SKLEPU 2. LOGOWANIE DO PANELA ADMNISTRACYJNEGO 2.1 PRZYWRACANIE ZAPOMNIANEGO HASŁA 3. WSTĘPNA KONFIGURACJA 3.1 WYŁĄCZENIE

Bardziej szczegółowo

Administracja sklepu

Administracja sklepu Spis treści...3 Logowanie...3 Opcje główne...5 Konfiguracja...5 SEO...6 Opcje...7 Strony...9 Prezentacja produktu... 10 Prezentacja produktów... 11 Wyróżnione produkty... 12 Wyszukiwanie produktów... 13

Bardziej szczegółowo

Gekosale Poradnik - Jak zacząć

Gekosale Poradnik - Jak zacząć Gekosale Poradnik - Jak zacząć 1 Spis treści 2 Zakładanie sklepu 3 Asortyment 3 Dodawanie kategorii 2 Dodawanie produktów 6 Dodawanie producentów 2 Grupy cech produktów 15 Warianty produktów 16 Magazyn

Bardziej szczegółowo

Opracowanie, wdrożenie i świadczenie innowacyjnej e-usługi w postaci interaktywnego agenta wydawniczego

Opracowanie, wdrożenie i świadczenie innowacyjnej e-usługi w postaci interaktywnego agenta wydawniczego Łomianki, 16.09.2013 EDUKACJA INTERNET DIALOG Sp. z o. o. z siedzibą w Łomiankach ul. Warszawska 141 05-092 Łomianki KRS 0000402668 NIP 1182081363 REGON 145887893 Zapytanie ofertowe dotyczące: 1. opracowania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, dnia 19.12.2013 r. Strona 1

ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, dnia 19.12.2013 r. Strona 1 ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, dnia 19.12.2013 r. I. Zamawiający: Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej z siedzibą w Warszawie Aleje Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa NIP: 5222243421

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu www.mbooking.pl

Regulamin serwisu www.mbooking.pl Regulamin serwisu www.mbooking.pl SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Informacje podstawowe. 2 Definicje. 3 Powiadomienia. ROZDZIAŁ II ROZPOCZĘCIE WSPÓŁPRACY 4 Utworzenie konta w Serwisie. RODZIAŁ

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Strona musi być zoptymalizowana pod kątem czasu ładowania (mała łączna wielkość plików tworzących pojedynczą stronę).

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Strona musi być zoptymalizowana pod kątem czasu ładowania (mała łączna wielkość plików tworzących pojedynczą stronę). ZAPYTANIE OFERTOWE CUPT/DO/OZ/25/5/1/IM/15/SW Szanowni Państwo, Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na Projekt i wykonanie serwisu internetowego dla Centrum

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego Fundacja Rozwoju Podhala Spis treści Spis tabel... Spis rysunków... 1. Wstęp... 3 1.1. Informacje wstępne... 3 1.. Cel oraz założenia projektu...

Bardziej szczegółowo

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4 Informacje o systemie Comarch ERP Altum Wersja: 5.4 Spis treści 1. Informacje ogólne... 6 2. Funkcjonalność Comarch ERP Altum w pigułce... 6 3. Elastyczność i otwartość systemu... 9 3.1. Ergonomia, interfejs

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.0.1 Data produkcji wersji: 23 października 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

SANKOM Sp. z o.o. SAN Organizer WERSJA 1.0 SANKOM

SANKOM Sp. z o.o. SAN Organizer WERSJA 1.0 SANKOM SANKOM Sp. z o.o. SAN Organizer WERSJA 1.0 SANKOM 2012 SAN Organizer 1.0 Copyright by SANKOM Sp. z o.o. - Warszawa 2012 Wydawca SANKOM Sp. z o.o. ul. Płomyk a 28 02-490 Warszawa tel. (022) 863 14 95 fax

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe wiadomości... 9

1. Podstawowe wiadomości... 9 CRM v. 4.2.8 2 CRM - SPIS TREŚCI: 1. Podstawowe wiadomości... 9 1.1. Ekran... 9 1.1.1. Wygląd i elementy typowego formularza... 9 1.1.2. Pasek narzędziowy... 10 1.2. Podstawowe działania... 11 1.2.1. Klawisze

Bardziej szczegółowo

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. WF-Mag Mobile 2 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. WF-Mag Mobile 2 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM WF-Mag Mobile 2 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Warszawa 2014 Producent zastrzega sobie prawo dokonywania w programie zmian i udoskonaleń nieujętych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Ateneum Hurtownia Książek Sp.j. Adam Zegiel, Maciej Kogut ul. Nad Drwiną 10 30-741 Kraków Kraków, 21.05.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty

Bardziej szczegółowo

OG/328/2011 Katowice dnia 07.07.2011r TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI REGULAMINU KONKURSU OFERT

OG/328/2011 Katowice dnia 07.07.2011r TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI REGULAMINU KONKURSU OFERT OG/328/2011 Katowice dnia 07.07.2011r TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI REGULAMINU KONKURSU OFERT Dotyczy: postępowania konkursowego prowadzonego na podstawie Wewnętrznego Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa systemu zarządzania treścią (CMS) wraz z niezbędnymi licencjami, szkoleniami, wsparciem oraz jego instalacja, uruchomienie,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia. 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pn Zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego do zarządzania systemem monitorowania polityk publicznych w województwie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika KQS.store

Podręcznik użytkownika KQS.store Podręcznik użytkownika KQS.store Wersja 1.29 Ostatnia modyfikacja: 19-05-2009 Wszelkie Prawa Zastrzeżone. Strona - 1 - Spis treści 1.Kategorie...4 a.wizytówka kategorii...4 b.pełne znaczniki META...4 c.tworzenie

Bardziej szczegółowo

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Załącznik Nr 1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/293/2013/POKL na wykonanie, dostawę i wdrożenie innowacyjnego narzędzia Diagnozy Kompetencji on-line DIAKON Podstawowym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent CRM 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator pierwszego

Bardziej szczegółowo

Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia

Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Informacje ogólne Ogólny opis opisujący docelową wizję Platformy Cyfrowej jest zawarty w załączony dokumencie Założenia ogólne prototypy projektów stron

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH. Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH. Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki Poznań, dnia 12-12-2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH Zapytanie dotyczy realizowanego projektu w ramach: Działania 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Bardziej szczegółowo

Comarch ERP Optima. Współpraca z wszystko.pl Wersja 2015.0.1

Comarch ERP Optima. Współpraca z wszystko.pl Wersja 2015.0.1 Comarch ERP Optima Współpraca z wszystko.pl Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Gabinet Lekarski 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Ostrów Wielkopolski miastem aktywnych obywateli

Projekt pn. Ostrów Wielkopolski miastem aktywnych obywateli Znak sprawy: KS.273.6.2014 Ostrów Wielkopolski, 19.08.2014 r. ZAPYTANIE CENOWE dotyczące udzielenia zamówienia poniżej kwoty 30 000 euro w ramach realizacji projektu pn. Ostrów Wielkopolski miastem aktywnych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIG.PL

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIG.PL Warszawa, 2014-05-30 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIG.PL (V.1.6.1) Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 2 z 148 SPIS TREŚCI Spis treści...2 1. Wstęp...6 2. Wymagania systemowe...6 3. Słownik...7

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 84 SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI II: I. Wstęp... 4 I.1. Słownik terminów i skrótów... 4 II. Opis Przedmiotu Zamówienia... 7 II.1. Wstęp... 7 II.2. Przedmiot Zamówienia...

Bardziej szczegółowo