Wprowadzenie do sieci WAN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wprowadzenie do sieci WAN"

Transkrypt

1 Wprowadzenie do sieci WAN Wide Area Network (WAN) Sieć obejmująca obszary większe niŝ sieci LAN Najczęściej udostępniana przez firmy telekomunikacyjne, specjalizowanych ISP Wykorzystuje inne technologie przenoszenia ruchu niŝ sieci LAN Większość technologii WAN zdefiniowana jest w 1 i 2 warstwie modelu ISO/OSI Pojęcia wykorzystywane w sieciach WAN CPE (Customer Premises Equipment) - wszystkie urządzenia po stronie klienta umoŝliwiające połączenie z siecią WAN (DCE i DTE) DCE (Data Communications Equipment) - urządzenia przyłączone bezpośrednio do sieci dostawcy ISP (Local Loop) DTE (Data Terminal Equipment) - urządzenia klienta umoŝliwiające połączenie końcowych urządzeń sieciowych (np. komputer, router) z siecią WAN poprzez urządzenia DCE Punkt styku (Demarcation Point) - węzeł lokalny dostawcy sieciowego ISP w budynku u klienta do przyłączenia urządzeń klienta (CPE) do sieci dostawcy (Local Loop) Local Loop (Last-mile) - połączenie od węzła sieciowego dostawcy ISP (CO) do klienta CO (Central Office) - węzeł sieciowy dostawcy ISP Sieć WAN w warstwie fizycznej Określa sposób łączenia urządzeń (elektryczne i mechaniczne) i przesyłania sygnałów Najczęściej spotykane standardy: EIA/TIA-232 (RS-232) EIA/TIA-449/530 EIA/TIA-612/613 (HSSI) V.35 X.21 Sieć WAN w warstwie łącza danych Określają sposób enkapsulacji i przesyłu danych dla protokołów WAN Najczęściej spotykane protokoły WAN L2: MPLS (Multi Protocol Label Switching) - aktualny standard budowy nowoczesnych sieci WAN HDLC (High-Level Data Link Control - standard budowy ramek ISO) PPP (Point-to-Point Protocol) ATM (Asynchronous Transfer Mode) Frame Relay ISDN Typy sieci WAN Typy sieci WAN: Circuit Switching (przełączanie obwodów) np. ISDN Packet Switching (przełączanie pakietów) np. Frame Relay, ATM PVC (Permanent Virtual Circuit) SVC (Switched Virtual Circuit) Dedicated Point-to-Point (dedykowane łącza) np. T1, E1 Ethernet w sieciach WAN Nazywany Metro Ethernet Ethernet jest sprawdzony, niedrogi, prosty w obsłudze W połączeniu z MPLS zapewnia bardzo nowoczesne rozwiązania klasy providerskiej dla obsługi zwykłego ruchu, głosu i wideo

2 Przykład: ogólnopolska sieć PIONIER Point-to-Point Protocol (PPP) Wprowadzenie do PPP PPP to rodzaj enkapsulacji ramek warstwy 2 na łączach szeregowych UmoŜliwia monitorowanie jakości połączenia oraz zapewnia autentykację urządzeń (PAP lub CHAP) Zawiera 3 główne komponenty: 1. Protokół HDLC dla enkapsulacji datagramów na łączach ppp 2. Link Control Protocol (LCP) dla zestawiania, konfiguracji i testowania połączenia 3. Zestaw protokołów Network Control Protocols (NCP) do zestawiania i konfiguracji róŝnych protokołów warstwy sieciowej (np. IPCP) Architektura PPP PPP składa się z dwóch sub-protokołów: 1. Link Control Protocol (LCP) - negocjuje, zestawia, konfiguruje i testuje połączenie point-topoint 2. Network Control Protocol (NCP) - konfiguruje komunikację z protokołami warstwy sieciowej Link Control Protocol (LCP) LCP zapewnia automatyczną konfigurację interfejsów na kaŝdym końcu łącza: 1. obsługuje zmienne limity wielkości pakietu 2. wykrywa często występujące błędy w konfiguracji 3. kończy połączenia 4. określa status połączenia (działa poprawnie lub zostało zerwane) 5. określa format enkapsulacji (autentykację, kompresję i wykrywanie błędów) Funkcja Opis działania Protokół Autentykacja Wymaga haseł i przeprowadza ich wymianę PAP, CHAP Kompresja Kompresuje dane u nadawcy i dekompresuje u odbiorcy Stacker, Predictor, TCP header, MPCC Wykrywanie błędów Monitoruje utracone dane Quality Magic Number Multilink RównowaŜnie obciąŝenia na kilku łączach Multilink Protocol (MP) PPP Callback Nawiązuje połączenie zwrotne z klientem Schemat działania PPP Krok 1: nawiązanie połączenia (LCP) Krok 2 (opcjonalny): negocjacja konfiguracji przeprowadzenie autentykacji (LCP) Krok 3 (opcjonalny): określenie jakości połączenia (LCP) Krok 4: negocjacja konfiguracji protokołu warstwy sieciowej (NCP) Krok 5: zakończenie połączenia (LCP) Faza nawiązywania połączenia KaŜde urządzenie PPP wysyła pakiety LCP aby skonfigurować i sprawdzić łącze danych Pakiety LCP zawierają pole opcji konfiguracji, które umoŝliwia urządzeniom negocjację wykorzystania opcji (np. rozmiar MTU, kompresję pewnych pól PPP, autentykację) Jeśli pole opcji konfiguracji nie jest ustawione w pakiecie LCP przyjmowana jest wartość domyślna (np. brak autentykacji) Zanim jakiekolwiek pakiety warstwy sieciowej zostaną przesłane LCP musi zestawić połączenie i przeprowadzić negocjację opcji konfiguracyjnych Faza ta kończy się wysłaniem i odebraniem pakietu LCP configuration acknowledgement Faza autentykacji (opcjonalna) Po nawiązaniu połączenia i ustaleniu protokołu autentykacji moŝe odbyć się faza autentykacji urządzeń

3 W tej fazie LCP umoŝliwia równieŝ przeprowadzenie opcjonalnego testu jakości łącza w celu ustalenia czy jakość ta jest odpowiednia dla uruchomienia protokołów warstwy sieciowej Faza Network Layer Protocol (NCP) W tej fazie urządzenia PPP wysyłają pakiety NCP aby wybrać i skonfigurować jeden lub więcej protokołów warstwy sieciowej (np. protokół IP) Po skonfigurowaniu wszystkich wybranych protokołów warstwy sieciowej moŝna rozpocząć przesyłanie pakietów danych Jeśli LCP zamyka połączenie to wysyła powiadomienie do NCP aby mogły podjąć stosowne akcje Protokoły autentykacji PPP PAP - przeprowadza autentykację czystym tekstem CHAP - przeprowadza autentykację szyfrowaną Protokół PAP Password Authentication Protocol UmoŜliwia proste przekazanie danych identyfikacyjnych z wykorzystaniem mechanizmu two-way handshake Po zakończeniu fazy nawiązywania połączenia PPP wysyłane są nazwa uŝytkownika i hasło dopóki urządzenie nie zostanie zidentyfikowane lub nie zostanie zakończone połączenie PAP jest bardzo słabym protokołem autentykacji Hasła są przesyłane czystym tekstem bez moŝliwości ich szyfrowania Protokół CHAP CHAP zapewnia ochronę przed atakami typu playback dzięki wykorzystaniu zmiennej unikalnej i nieprzewidywalnej wartości challenge Dzięki temu wynikowy hash MD5 równieŝ jest losowy i unikalny Powtarzanie mechanizmu autentykacji w czasie trwania połączenia ma na celu ograniczenie czasu na przeprowadzenie ataku na aktualnie wykorzystywany hash MD5 Router lokalny lub dedykowany serwer kontrolują częstotliwość powtarzania autentykacji Konfiguracja autentykacji PAP Ustawienie danych do autentykacji zdalnego hosta Rtr(config)# username zdalny-host password zdalne-password Ustawienie naszych danych wysyłanych do zdalnego hosta Rtr(config-if)# ppp pap sent-username nazwa_tego_hosta password hasło_tego_hosta Ustawienie metody autentykacji i ich kolejności Rtr(config-if)#ppp authentication {chap chap pap pap chap pap} Konfiguracja PPP Multilink (MLP) UmoŜliwia złączenie wielu połączeń szeregowych w jedno połączenie o sumarycznej prędkości Router(config)#interface serial 0/0 Router(config-if)#encapsulation ppp Router(config-if)#ppp multilink Konfiguracja kompresji Na interfejsach point-to-point moŝna włączyć programową kompresję Kompresja znacznie wpływa na wydajność procesora routera Nie jest zalecana jeśli większość ruchu stanowią skompresowane pliki (np. jpg, avi, mpg) Router(config)# interface serial 0/0 Router(config-if)# encapsulation ppp Router(config-if)# compress [predictor stac mppc]

4 Predictor mniej obciąŝa procesor ale wymaga większej pamięci RAM niŝ Stacker i MPPC gdyŝ sprawdza czy dane do przesłania są juŝ skompresowane. Jeśli tak jest to dane są wysyłane bez wykonywania ponownej kompresji Kompresja nagłówków TCP Zdefiniowane w RFC 1144 Musi zostać włączone na obydwu komunikujących się urządzeniach Kompresowane są tylko nagłówki TCP a nie dane Router(config-if)# ip tcp header-compression Dodanie opcji passive spowoduje kompresję nagłówków TCP tylko do tych routerów, które wyślą do nas skompresowany nagłówek TCP Router(config-if)# ip tcp header-compression passive Wykrywanie błędów Link Quality Monitoring (LQM) jest dostępny na interfejsach szeregowych z uruchomionym PPP LQM monitoruje jakość połączenia i jeśli jakość ta spadnie poniŝej skonfigurowanej wielkości procentowej połączenie zostanie przerwane Wielkości procentowe są obliczane dla obu kierunków ruchu (wchodzący i wychodzący) Router(config)# interface serial 0/0 Router(config-if)# encapsulation ppp Router(config-if)# ppp quality procent Frame Relay Cechy Frame Relay Usługa sieci WAN Oparta na przełączaniu pakietów (packet-switched) Zorientowana połączeniowo (connection-oriented) Wykorzystuje Link Access Procedure for Frame Relay (LAPF) Nie określa sposobu transmisji danych w chmurze ISP Znacząco szybszy następca sieci X.25 Pomija nadmiarową informację wykorzystywaną przez X.25 Najczęściej oferuje prędkości od 56 kbps do 2 Mbps (do 45 Mbps) Nie zapewnia mechanizmu retransmisji błędnych ramek odrzuca je bez powiadomienia DTE - Data Terminal Equipment Generalnie DTE to urządzenia sieciowe po stronie klienta Przykładowe urządzenia DTE: router, Frame Relay Access Device (FRAD) FRAD to specjalizowane urządzenie umoŝliwiające połączenie pomiędzy siecią LAN i siecią WAN typu Frame Relay DCE - Data Communications Equipment Urządzenia po stronie ISP Zapewniają sygnał zegarowy i usługi przełączania w sieci User-to-Network Interface (UNI) połączenie pomiędzy klientem a ISP Network-to-Network Interface (NNI) połączenie pomiędzy sieciami Frame Relay róŝnych ISP Terminologia Frame Relay Połączenie w sieci Frame Relay pomiędzy dwoma urządzeniami DTE nazywamy obwodem wirtualnym (virtual circuit - VC)

5 Switched Virtual Circuit (SVC) jest ścieŝką tworzoną dynamicznie poprzez wysyłanie wiadomości sygnałowych do sieci (rozwiązanie stosowane rzadko) Permament Virtual Circuit (PVC) są konfigurowane przez ISP jako stałe ścieŝki prowadzące przez sieć Budowa ramki Frame Relay IETF Routery Cisco wspierają dwa typy ramek Frame Relay Cisco - 4 bajty nagłówka IETF - 2 bajty nagłówka Ramki z nagłówkiem typu Cisco działają tylko pomiędzy routerami Cisco. Jeśli chcemy podłączyć urządzenia innych producentów naleŝy korzystać ze standardu IETF Data-Link Connection Identifier (DLCI) identyfikuje logiczne połączenie (VC) pomiędzy CPE i switchem Frame Relay Switch Frame Relay mapuje DLCI pomiędzy kaŝdą parą routerów aby stworzyć PVC DLCI mają znaczenie lokalne (chociaŝ mogą mieć globalne) Numery DLCI od 0 do 15 i od 1008 do 1023 są zarezerwowane np: DLCI 0 - ANSI LMI DLCI Cisco LMI DLCI 1019, Multicast ISP przyznają DLCI od numeru 16 do 1007 Zarządzanie pasmem we Frame Relay Local access rate - prędkość połączenia (zegar lub port) z chmurą FR Committed Information Rate (CIR) - prędkość w bps z jaką switch FR zgadza się przenosić dane wartość zwykle uśredniana dla danego czasu - committed rate measurement interval (Tc) Oversubscription - sytuacja, w której suma wszystkich CIR we wszystkich VC przekracza prędkość fizyczną łącza zwiększa prawdopodobieństwo utraty pakietów Committed burst (Bc) - maksymalna ilość bitów, na której transfer zgadza się switch FR w czasie Tc np. dla TC=2 sekundy i CIR=32 kbps, BC=64kbps (TC=Bc/CIR) Excess burst (Be) - maksymalna ilość bitów jaką switch FR moŝe próbować przesłać ponad CIR (zwykle ograniczona tylko przez prędkość fizyczną portu) Excess Information Rate (EIR) maksymalna przepustowość udostępniona dla klienta (CIR+Be) zwykle ustawiona na wartość local access rate jeśli jest niŝsza niŝ local access rate to wszystkie ramki ponad tą wartość zostaną odrzucone Forward Explicit Congestion Notification (FECN) - pakiet wysyłany do urządzenia docelowego w momencie wystąpienia przeciąŝenia sieci Backward Explicit Congestion Notification (BECN) - pakiet wysyłany do urządzenia nadawczego w momencie wystąpienia przeciąŝenia sieci nakazuje routerowi zmniejszenie prędkości nadawania pakietów Discard eligibility (DE) bit - ustawiany przez router lub switch FR: 1. ustawiany dla ruchu, który przekracza CIR 2. takie pakiety są normalnie dostarczane tylko w momencie wystąpienia 3. przeciąŝenia są odrzucane w pierwszej kolejności LMI - Local Management Interface LMI to sposób sygnalizacji pomiędzy DTE i switchem FR LMI odpowiada za zarządzanie stanem połączenia pomiędzy urządzeniami LMI zawiera mechanizmy: keepalive - określa czy dane mogą być przenoszone multicast - dostarcza routerowi lokalne DLCI multicast addressing - umoŝliwia nadanie globalnego DLCI

6 status - status połączeń w DLCI znanych switchowi Występuje w 3 typach: Cisco, Ansi, q933a, które nie są ze sobą kompatybilne Router Cisco moŝe automatycznie wykryć tym LMI stosowany przez ISP LMI raportuje dla switcha stan skonfigurowanych PVC Active state - wskazuje działające połączenie, przez które urządzenia mogą przesyłać informacje Inactive state - wskazuje działające połączenie lokale do switcha FR i brak połączenia z routerem zdalnym Deleted state - wskazuje brak sygnalizacji LMI od switcha FR lub brak połączenia Kiedy urządzenie CPE, router oraz switch FR wymieniają się informacją LMI sieć Frame Relay posiada wszystkie informacje niezbędne do stworzenia VC pomiędzy urządzeniami Mapowanie DLCI Ręczne - administrator wykorzystuje polecenie frame relay map Dynamiczne - wykorzystanie protokołu I-ARP (Inverse Address Resolution Protocol), który ustala adres IP next-hop dla kaŝdego DLCI Inverse ARP Switch FR przekazuje dla routera dostępne PVC i przyporządkowane do nich numery DLCI. Wówczas router wysyła Ŝądania I-ARP skierowane na drugi koniec kaŝdego PVC W ten sposób ustalany jest adres IP urządzenia na drugim końcu i jednocześnie jest ono informowane o istnieniu nowego urządzenia Otrzymana informacja słuŝy do budowy mapy Frame Relay Mapowanie DLCI Stosowany w sieciach, które nie wspierają autowykrywania LMI Po wykonaniu konfiguracji Inverse ARP jest deaktywowany na tym interfejsie Często stosowana opcja broadcast, która umoŝliwia: przenoszenie pakietów broadcast przy wyłączonym mechanizmie multicast upraszcza konfigurację OSPF w sieciach Frame Relay Router(config-if)#frame-relay map protocol protocol-address dlci [broadcast] [ietf cisco] Bezpieczeństwo routerów Cisco Podstawowe wymagania bezpieczeństwa Zabezpieczenie systemu operacyjnego IOS - Urządzenia muszą mieć zainstalowane aktualne poprawki bezpieczeństwa UŜytkownicy muszą być identyfikowalni - KaŜdy uŝytkownik ma swoje konto i hasło Wyłączenie niewykorzystywanych usług w IOS - Zmniejszenie ilości potencjalnych błędów do wykorzystania Zabezpieczenie dostępu administracyjnego do urządzeń sieciowych - Wskazanie sieci, z której będą mogli się logować administratorzy Zabezpieczenie fizyczne krytycznych urządzeń - Pomieszczenia monitorowane, zamykane szafy Rodzaje i typy haseł w systemie IOS Typ 0 (jawny tekst) - hasła są widoczne dla wszystkich uŝytkowników routera Typ 5 (zaszyfrowany) - hasła są nieodwracalnie zaszyfrowane algorytmem MD5 Typ 7 (ukryty) - hasła są kodowane wg. algorytmu Cisco i moŝliwe jest ich odkodowanie Zakodowanie wszystkich haseł podanych czystym tekstem w konfiguracji IOS do typu 7 Router(config)# service password encryption Zarządzanie uŝytkownikami

7 Od wersji 12.2(8)T IOS umoŝliwia szyfrowanie haseł uŝytkowników Router(config)# username <name> secret <0 password 5 encrypted password> Nie moŝna uŝyć tego typu haseł z protokołami wymagającymi hasła w postaci czystego tekstu do uwierzytelniania, np. CHAP Centralne uwierzytelnianie uŝytkowników RADIUS - tylko autentykacja uŝytkowników TACACS+ - dodatkowo umoŝliwia monitorowanie aktywności uŝytkowników Jeśli korzystamy z protokołu telnet (lub innego komunikującego się czystym tekstem) szyfrowanie haseł na routerze nie zabezpieczy przed podsłuchaniem hasła Kontrola dostępu do urządzeń Sposoby dostępu do urządzeń Cisco konsola (console) port auxiliary (aux) wirtualny terminal (vty) Poziomy dostępu w systemie IOS uŝytkownik (>) uprzywilejowany (#) moŝliwość konfiguracji własnych poziomów dostępu, np: Router(config)# username <user> privilege 7 password <pass> Router(config)# privilege exec level 7 show mac-address-table Router(config)# privilege exec level 7 clear mac-address-table dynamic Kontrola dostępu do urządzeń Protokoły dostępu do linii vty telnet - dostępny we wszystkich wersjach IOS ssh - niezbędna wersja IOS z obsługą szyfrowania Zalecane jest korzystanie tylko z protokołu SSH Router(config)# hostname Router Router(config)# ip domain-name example.com Router(config)# crypto key generate rsa Router(config)# ip ssh version 2 Router(config)# line vty 0 4 Router(config-line)# transport input ssh Czas nieaktywności na liniach vty, po którym sesja jest zamykana automatycznie Router(config-line)# exec-timeout <minuts seconds> Router(config)# service tcp-keepalives-in Warto ustawić jeden adres IP źródłowy dla pakietów wysyłanych przez urządzenie. Dzięki temu moŝemy zdefiniować reguły dla ruchu pochodzącego z urządzenia IOS do stacji monitorującej (tcp wrappers, iptables) Router(config)# interface Loopback0 Router(config-if)# ip address <ip-address> <mask> Router(config)# ip tacacs source-interface Loopback0 Wygodnym rozwiązaniem jest wykorzystanie interfejsu Loopback Na niektórych routerach i switchach Cisco istnieje moŝliwość wyłączenia wejścia do trybu ROM Monitor (ROMMON) Router(config)# no service password-recovery Nie ma wówczas moŝliwości obejścia zabezpieczeń ustawionych w pliku konfiguracyjnym i odzyskania/skasowania haseł Przy próbie wejścia do trybu ROM Monitor tak zabezpieczonego urządzenia IOS zaproponuje całkowite wykasowanie konfiguracji Dostęp do wirtualnych linii terminala vty powinien być ograniczony tylko do wybranych adresów IP Router(config)# access-list 1 permit <IP admin workstation> Router(config)# line vty 0 4

8 Router(config-line)# access-class 1 in Protokół SNMP Simple Network Management Protocol dostępny jest w 3 wersjach: wersja 1 - wysyła community-strings otwartym tekstem i nie posiada Ŝadnych zabezpieczeń wersja 2 - wprowadziła podstawowe mechanizmy bezpieczeństwa wersja 3 - wprowadziła bardziej zaawansowane mechanizmy uwierzytelniania i zabezpieczeń Domyślnie w IOS uruchamiany jest przestarzały i niebezpieczny SNMPv1 Zalecane jest wykorzystywanie tylko SNMPv3 poprzednie wersje są przestarzałe Jeśli nie korzystasz z SNMP wyłącz go Router(config)# no snmp-server Logowanie zdarzeń Model AAA umoŝliwia logowanie informacji o logowaniu uŝytkowników, wykonywanych komendach, itp. Router(config)# aaa accounting Trap logging wysyła wybrane komunikaty o pracy urządzenia do stacji zarządzającej SYSLOG - dzięki temu moŝna je później dokładnie analizować Router(config)# service timestamps debug datetime msec localtime show-timezone Router(config)# service timestamps log datetime msec localtime show-timezone Router(config)# logging buffered Router(config)# logging trap debugging Router(config)# logging source-interface Loopback0 Router(config)# logging facility local7 Router(config)# logging <syslog server IP> Znaczniki czasowe Aktualne i kompletne logi to ciągle jedna z najlepszych metod namierzenia intruza Wszystkie urządzenia powinny być synchronizowane z zaufanym źródłem czasu (serwerem NTP) Logi systemu IOS powinny być znakowane przy pomocy znaczników czasowych (timestamp) Nie wolno zapomnieć o silnym zabezpieczeniu serwera syslog Warto skorzystać z interfejsu Loopback do połączenia z serwerem syslog Zapobieganie spoofingowi IP Na routerze naleŝy wyłączyć source-routing (domyślnie jest włączony) Router(config)# no ip source-route Włączyć filtrowanie adresów prywatnych (RFC 1918) Egzekwowanie RFC 2827 Ŝaden pakiet nie powinien opuścić sieci jeśli nie naleŝy do jej przestrzeni adresowej Zasada ta powinna być egzekwowana po stronie operatora i klienta Włączenie mechanizmu sprawdzania poprawności trasy zwrotnej w tablicy CEF Router(config-if)# ip verify unicast reverse-path Zabezpieczanie protokołów routingu Obowiązkowa jest ochrona przed próbami naruszania spójności naszych tablic routingu przez obce urządzenia NaleŜy wykorzystywać protokoły routingu umoŝliwiające uwierzytelnianie stron algorytmem MD5 (i uruchomić tę funkcję) Przydatne jest uruchomienie filtracji rozgłaszanych i otrzymywanych informacji o routingu Router(config)# router eigrp 1 Router(config-router)# network Router(config-router)# distribute list 50 out ethernet0 Router(config-router)# distribute-list 5 in serial0

9 Router(config-router)# passive interface serial0 Router(config-router)# distance 255 Router(config-router)# distance Router(config)# access-list 5 ip deny any Router(config)# access-list 50 permit Zabezpieczanie IOS Aby sprawdzić, które porty są otwarte na naszym routerze: Router# show ip sockets Warto przeskanować router programem nmap Niektóre usługi IOS mogą być przydatne w sieciach LAN, ale na łączach dostępowych do ISP są całkowicie zbędne Na wszystkich interfejsach prowadzących w stronę ISP powinny być ustawione: Router(config)# no ip redirects Router(config)# no ip directed-broadcast Router(config)# no ip proxy-arp Jeśli nie korzystasz z Cisco Discovery Protocol - wyłącz go Router(config)# no cdp run Router(config-if)# no cdp enable Niektóre serwisy powinny zostać wyłączone w celu zaoszczędzenia wykorzystania pamięci RAM oraz ograniczenia potencjalnych moŝliwości ataku na router Router(config)# no service finger Router(config)# no service pad Router(config)# no service udp-small-servers Router(config)# no service tcp-small-servers Router(config)# no ip bootp server Warto zabezpieczyć router przed atakami PING Router(config)# interface Null0 Router(config-if)# no ip unreachables Access Control Lists Access Control List (ACL) - to podstawowy i powszechnie wykorzystywany mechanizm filtrowania pakietów umoŝliwiający kontrolę nad ruchem przechodzącymi przez urządzenia sieciowe. Składa się z serii poleceń permit oraz deny, które tworzą reguły pozwalające lub zabraniające pakietom przejścia na określonym interfejsie sieciowym routera. MoŜliwe jest budowanie ACL dla róŝnych protokołów warstwy 3 modelu ISO/OSI (IP, IPX, AppleTalk). UmoŜliwiają sprawdzanie takŝe informacji zapisanej przez protokoły warstwy 4 modelu ISO/OSI Funkcje spełniane przez ACL Ograniczane ruchu sieciowego w celu zwiększenia wydajności sieci Zapewniają podstawowy poziom bezpieczeństwa w dostępie do sieci Określają do jakich obszarów sieci mają dostęp inne sieci Działanie ACL Administrator moŝe zdefiniować dla kaŝdego protokołu sieciowego (IP, IPX, AppleTalk) na kaŝdym interfejsie routera dwie access-listy: wejściową (INBOUND) oraz wyjściową (OUTBOUND) ACL są przetwarzane sekwencyjnie wg kolejności zleceń. W momencie znalezienia dopasowania warunku ACL do pakietu jest on wykonywany, a reszta zleceń ACL nie jest przetwarzana Jeśli pakiet nie zostanie dopasowany do Ŝadnego warunku w access-liście zostanie odrzucony (implicit deny all trafic) Domyślne zlecenie ACL blokujące cały ruch nie jest widoczne w konfiguracji Przetwarzanie ACL bez wsparcia dedykowanego sprzętu w znaczącym stopniu obciąŝa procesor główny routera

10 Przed uruchomieniem ACL na interfejsie naleŝy określić jaka wielkość ruchu będzie przetwarzana oraz najlepsze miejsce do jej uruchomienia Nowoczesne routery posiadają specjalizowane procesory do przetwarzania ACL Warto wstawiać do ACL linie komentarza (remark) pomoŝe to w ustaleniu jakie działania wykonuje access-lista Jeśli istnieje taka moŝliwość, to warto przed implementacją ACL w środowisku produkcyjnym sprawdzić jej działanie w środowisku testowym Rodzaje ACL w urządzeniach Cisco 1. Podstawowe Standard ACL - standardowe listy dostępowe Extended ACL - rozszerzone listy dostępowe Named ACL - nazwane listy dostępowe (standardowe i rozszerzone) 2. ZłoŜone (complex) Dynamic ACL - uŝytkownicy, którzy chcą się połączyć poza swój router muszą się najpierw zautentykować na routerze poprzez telnet Reflexive ACL - zezwalają na wejście do naszej sieci ruchowi zainicjowanemu przez nas Time-based ACL - umoŝliwiają określenie ram czasowych dla działania access-listy Standard ACL Identyfikowane w Cisco IOS poprzez zakresy numerów: UmoŜliwiają filtrację pakietów tylko na podstawie źródłowego adresu IP Nie udostępniają funkcji modyfikowania konkretnych zleceń ACL bezpośrednio na routerze Przykład: access-list 10 permit Extended ACL Identyfikowane w Cisco IOS poprzez zakresy numerów: UmoŜliwiają filtrację ruchu w oparciu o: źródłowy adres IP docelowy adres IP typ protokołu L4 (np. tcp, udp, icmp) numer portu L4 Nie udostępniają funkcji modyfikowania konkretnych zleceń ACL bezpośrednio na routerze Przykład: Access-list 105 permit tcp any eq 80 Named ACL Dostępne w Cisco IOS od wersji 11.2 UmoŜliwiają konfigurację standardowych i rozszerzonych ACL Od wersji IOS 12.3 udostępniają moŝliwość modyfikowania konkretnych warunków access-listy bezpośrednio na routerze Przykład: ip access-list standard NO_ACCESS deny host permit host Wildcard Mask (WCM) To wzorzec porównania bitowego wykorzystywany do tego, aby wybrać z danej sieci adresy IP pasujące do tego wzorca

11 0 oznacza sprawdzanie wartości bitu na danej pozycji 1 oznacza ignorowanie wartości bitu na danej pozycji Najczęstsze wildcard maski Maska podsieci Wildcard IOS umoŝliwia równieŝ korzystanie w ACL ze skrótów słownych odpowiadającym wildcard mask: host = any = Widcard mask w praktyce permit ip (przepuść parzyste adresy IP) = adres IP XXXXXX0 - match value = adres IP XXXXXX1 permit ip (przepuść parzyste adresy IP) = adres IP XXXXXX0 - match value = adres IP XXXXXX0 permit ip (przepuść parzyste adresy IP) = adres IP XXXXXX0 - match value = adres IP XXXXXX1 permit ip (przepuść parzyste adresy IP) = adres IP

12 XXXXXX0 - match value = adres IP XXXXXX0 Technologie dla telepracy Teleworking, czyli telepraca Dzięki postępowi w technologiach sieciowych (np. DSL, VPN) praca z dala od biura dla osób wykonujących pewne zawody nie stanowi dzisiaj większego problemu Telepraca zapewnia firmom moŝliwość ciągłej pracy, poprawienia jej prędkości przy zwiększonej satysfakcji i produktywności pracowników MoŜliwe staje się zatrudnienie osób w róŝnych miastach, a nawet krajach bez konieczności tworzenia biur MoŜliwość wykorzystywania osób, dla których praca w biurze stanowi problem (rodzice opiekujący się dziećmi, osoby niepełnosprawne) Ograniczenie konieczności codziennych dojazdów do pracy Czego potrzeba do telepracy? Pracownik w domu potrzebuje: komputera, szerokopasmowego łącza do Internetu, routera VPN lub oprogramowania VPN Firma potrzebuje: routerów obsługujących VPNy, koncentratorów VPN, wielofunkcyjnych firewalli umoŝliwiających terminowanie kanałów VPN Sposoby łączenia się z firmą Łącze dial-up - najwolniejszy typ połączeń stosowany w obszarach, gdzie nie są dostępne szybsze metody połączenia z internetem DSL - metoda dostępu do szerokopasmowego internetu z wykorzystaniem zwykłych kabli telefonicznych Modem kablowy - metoda dostępu do szerokopasmowego internetu z wykorzystaniem kabla dostarczającego do domu telewizję kablową Łącza radiowe i satelitarne - wykorzystanie dostępu do sieci bezprzewodowej lub modemu satelitarnego Virtual Private Network - VPN VPN tworzy prywatną sieć wykorzystując do tego sieci publiczne (internet) przy zachowaniu bezpieczeństwa i poufności przesyłanych danych VPN wykorzystuje kryptograficzne protokoły tunelujące dla zapewnienia ochrony przez posłuchaniem pakietów, autentykacji ich nadawcy oraz sprawdzenia integralności danych Mechanizmy bezpieczeństwa sieci VPN IPsec (Internet Protocol Security) - zestaw protokołów do zabezpieczania protokołu IP poprzez autentykację i szyfrowanie kaŝdego pakietu IP przesyłanego w tunelu danych SSL/TLS - popularna metoda bezpiecznego tunelowania ruchu obsługiwana przez urządzenia wszystkich powaŝnych dostawców rozwiązań VPN DTLS (Datagram Transport Layer Security) - wykorzystywany przez Cisco dla ominięcia problemów stwarzanych przez tunelowanie TCP przez TCP przy wykorzystaniu SSL/TLS MPPE (Microsoft Point-to-Point Encryption) - wykorzystywany przez protokół PPTP

13 SSTP (Secure Socket Tunneling Protocol) - zaimplementowany w Windows Server 2008 i Vista SP1. Polega natunelowaniu PPP lub L2TP poprzez kanał SSL 3.0 Najpopularniejsze sposoby realizacji VPN L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol) - protokół tunelujący najczęściej wykorzystywany z połączeniu z mechanizmami bezpieczeństwa zapewnianymi przez IPsec. Zachowuje się jak protokół warstwy łącza danych w modelu OSI ale w rzeczywistości to protokół warstwy sesji (port UDP 1701) PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol) - wykorzystuje komunikację poprzez protokół TCP (port 1723) oraz tunel GRE do enkapsulacji pakietów PPP. Obsługa tego protokołu jest wbudowana w systemy rodziny Windows. Obecnie wypierany przez bezpieczniejszy L2TP SSL VPN (Secure Sockets Layer Virtual Private Network) - umoŝliwia zestawienie szyfrowanego połączenia lub tunelu (np. z pomocą technologii Java, java-script) z przeglądarki www uŝytkownika do koncentratora VPN w firmie. Nie wymaga stosowania Ŝadnych dodatkowych mechanizmów szyfrowania (np. IPsec) gdyŝ polega na szyfrowaniu SSL lub na jego następcy - TLS (Transport Layer Security). Najwygodniejszy sposób realizacji VPN z punktu widzenia uŝytkownika Rodzaje VPN Site-to-site VPN 1. wykorzystanie internetu do połączenia sieci wewnętrznej kilku oddziałów firmy 2. zastępuje tradycyjne technologie WAN wymagające wykupienia do tego celu połączenia przez dedykowaną sieć (np. Frame-Relay) 3. do zestawienia takiej sieci wykorzystywane są routery VPN lub firewalle Remote Access VPN 1. zdalne połączenia pracowników z siecią firmową wykorzystywane do telepracy 2. po stronie klienta najczęściej realizowane przez oprogramowanie VPN Charakterystyka bezpiecznej sieci VPN Poufność danych - ochrona danych przed osobami nieuprawnionymi i przed hakerami dzięki wykorzystaniu enkapsulacji i szyfrowania Spójność danych - gwarancja, Ŝe dane nie zostały zmodyfikowane lub podmienione w czasie ich przesyłania dzięki wykorzystaniu mechanizmów haszowania Autentykacja - zapewnienie, Ŝe wiadomość pochodzi od właściwego nadawcy i jest skierowana do właściwego odbiorcy, dzięki hasłom i certyfikatom cyfrowym Tunelowanie VPN Tunelowanie umoŝliwia sieci publicznej (internet) przenoszenie danych przesyłanych przez uŝytkownika tak, jakby miał bezpośredni dostęp do firmowej sieci prywatnej Tunelowanie enkapsuluje cały pakiet sieci prywatnej do pakietu sieci publicznej Wykorzystuje się do tego opracowany przez Cisco protokół GRE (Generic Route Encapsulation) Poufność danych w sieciach VPN Problem: zwykłe dane przesyłane przez internet mogą zostać przechwycone i odczytane Rozwiązanie: przesyłane dane muszą zostać zaszyfrowane Algorytmy szyfrujące stosowane w VPN: 1. Data Encryption Standard (DES) 2. Triple DES (3DES) 3. Advanced Encryption Standard (AES) 4. Rivest, Shamir, Adelman (RSA) Typy algorytmów szyfrujących Szyfrowanie symetryczne

Kuźnia Talentów: Sieci komputerowe Zarządzanie sieciami WAN. Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik

Kuźnia Talentów: Sieci komputerowe Zarządzanie sieciami WAN. Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik Kuźnia Talentów: Sieci komputerowe Zarządzanie sieciami WAN Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik Zarządzanie sieciami WAN Rodzaj zajęć: Kuźnia Talentów Tytuł: Zarządzanie sieciami WAN Autor: dr inż. Dariusz

Bardziej szczegółowo

LAN Switching and Wireless

LAN Switching and Wireless LAN Switching and Wireless Module 1. LAN Design. Cechy sieci skalowalnych Szybkość i pewność zapewnienie Quality of Service (QoS) dla aplikacji i protokołów bez degradacji prędkości dostępu do sieci Wydajność

Bardziej szczegółowo

Cisco CCNA Exploration 4.0 2009/2010

Cisco CCNA Exploration 4.0 2009/2010 Cisco CCNA Exploration 4.0 2009/2010 Network Fundamentals Module 1. Living in a Network-Centric World Internet - sieć komputerowa o zasobach ogólnodostępnych, uŝywająca do transmitowania danych protokołu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus ADSL2+ Lite (P 6311-07)

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus ADSL2+ Lite (P 6311-07) Instrukcja instalacji i obsługi PENTAGRAM Cerberus ADSL2+ Lite (P 6311-07) Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.pl 2007-04-26 UWAGA! Wszystkie

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo Systemów Sieciowych

Bezpieczeństwo Systemów Sieciowych Bezpieczeństwo Systemów Sieciowych dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ dr inż. Andrzej Frączyk, a.fraczyk@kis.p.lodz.pl BSS - v2013 1 Zestawienie producentów zapór

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy gigabitowy router w standardzie 802.11n (draft) DIR-655

Bezprzewodowy gigabitowy router w standardzie 802.11n (draft) DIR-655 Bezprzewodowy gigabitowy router w standardzie 802.11n (draft) DIR-655 Podręcznik uŝytkownika wersja dla firmware`u 1.21 2008/09/11 1 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. PRZEGLĄD URZĄDZENIA... 4 2.1 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus P 6311-07A

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus P 6311-07A Instrukcja instalacji i obsługi PENTAGRAM Cerberus P 6311-07A Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.pl 2007-09-12 UWAGA! Wszystkie informacje i

Bardziej szczegółowo

PANSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KROŚNIE

PANSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KROŚNIE PANSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KROŚNIE INSTYTUT POLITECHNICZNY KIRUNEK: SIECIOWE SYSTEMY INFOTMARYCZNE Imię i nazwisko autora : Maciej Michalski Nr albumu: 11753 Tytuł pracy : Implementacja Firewall

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Asmax Ar-704g

ADSL Router Asmax Ar-704g ADSL Router Asmax Ar-704g Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

SŁOWNICTWO Z ZAKRESU TELEINFORMATYKI PROSUMENCKIEJ Jerzy Jakubiec*, Barbara Krupanek*

SŁOWNICTWO Z ZAKRESU TELEINFORMATYKI PROSUMENCKIEJ Jerzy Jakubiec*, Barbara Krupanek* SŁOWNICTWO Z ZAKRESU TELEINFORMATYKI PROSUMENCKIEJ Jerzy Jakubiec*, Barbara Krupanek* adapter zespół, element lub program łączący programowo, mechanicznie i/lub elektrycznie okre lone dwa urządzenia, w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus ADSL2 Wi-Fi Plus (P 6331-6)

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus ADSL2 Wi-Fi Plus (P 6331-6) Instrukcja instalacji i obsługi PENTAGRAM Cerberus ADSL2 Wi-Fi Plus (P 6331-6) Najnowsze wersje instrukcji, sterowników oraz aplikacji są dostępne na stronie www.pentagram.pl 2008-10-08 UWAGA! Wszystkie

Bardziej szczegółowo

Router bezprzewodowy 802.11n D-Link DIR-635 RangeBooster N 650 Router

Router bezprzewodowy 802.11n D-Link DIR-635 RangeBooster N 650 Router Router bezprzewodowy 802.11n D-Link DIR-635 RangeBooster N 650 Router Podręcznik uŝytkownika 1.08 2007-04-02 Spis Treści Zawartość opakowania... 3 Wymagania systemowe... 3 Wprowadzenie... 4 Funkcje i korzyści...

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa. Praca dyplomowa magisterska

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa. Praca dyplomowa magisterska POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa Specjalność: Inteligentne systemy przemysłowe Rodzaj studiów: Stacjonarne magisterskie Praca

Bardziej szczegółowo

D-Link DSL-G624T. Wireless ADSL Router. Podręcznik uŝytkownika. Building Networks for People. Version 1.04

D-Link DSL-G624T. Wireless ADSL Router. Podręcznik uŝytkownika. Building Networks for People. Version 1.04 D-Link DSL-G624T Wireless ADSL Router Podręcznik uŝytkownika Version 1.04 Building Networks for People Spis treści Zawartość opakowania... 3 Wymagania systemowe... 4 Wprowadzenie... 5 Złącza... 6 Funkcje...

Bardziej szczegółowo

AR-7084A / AR-7084gA. AR-7084B / AR-7084gB Przewodowy / Bezprzewodowy Router ADSL 2+ Podręcznik UŜytkownika. Wersja: 2.

AR-7084A / AR-7084gA. AR-7084B / AR-7084gB Przewodowy / Bezprzewodowy Router ADSL 2+ Podręcznik UŜytkownika. Wersja: 2. AR-7084A / AR-7084gA AR-7084B / AR-7084gB Przewodowy / Bezprzewodowy Router ADSL 2+ Podręcznik UŜytkownika Wersja: 2.0 (Styczeń 2007) 1 Edimax Technology Co, LTD. - wszelkie prawa zastrzeŝone. śadna część

Bardziej szczegółowo

9. Protokoły sieciowe TCP/IP

9. Protokoły sieciowe TCP/IP 9. Protokoły sieciowe TCP/IP Urządzenia w sieci komputerowej komunikują się ze sobą i wymieniają informacje. Wymiana informacji musi przebiegać w ściśle określony sposób umożliwiający przesyłanie danych.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3 Sieć TCP/IP w Windows 2000 Pro

Ćwiczenie 3 Sieć TCP/IP w Windows 2000 Pro Str. 1 Ćwiczenie 3 Sieć TCP/IP w Windows 2000 Pro Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z konfiguracją sieci w Windows 2000. Poznanie konfiguracji protokołu TCP/IP. Przed przystąpieniem do ćwiczenia uczeń powinien

Bardziej szczegółowo

Router Wireless 54Mbps ADSL Router Instrukcja użytkownika

Router Wireless 54Mbps ADSL Router Instrukcja użytkownika Router Wireless 54Mbps ADSL Router Instrukcja użytkownika R46.1176.00 wer. 3 06/05 Instalacja... 3 Konfiguracja urządzenia Wireless 54Mbps ADSL Router... 7 Rozwiązywanie problemów... 69 Dane techniczne...

Bardziej szczegółowo

Router bezprzewodowy TD-W8901G/TD-W8901GB ADSL2+ 54M

Router bezprzewodowy TD-W8901G/TD-W8901GB ADSL2+ 54M Router bezprzewodowy TD-W8901G/TD-W8901GB ADSL2+ 54M Wer: 1.0.0 1910010317 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem handlowym

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA AWRT-150 Router bezprzewodowy ADSL2+ 150Mbps V1.1_20110816 STANOWISKO FCC Niniejszy sprzęt został przetestowany i spełnia wymogi stawiane urządzeniom cyfrowym klasy B, zgodnie z

Bardziej szczegółowo

IAB Interner Advisory Board zarządza polityką wobec Internetu i czuwa nad rozwojem

IAB Interner Advisory Board zarządza polityką wobec Internetu i czuwa nad rozwojem 42 model DoD rodzina protokołów TCP/IP główne cechy rodziny protokołów TCP/IP, w tym: metody rutingu, metody adresowania, konwencje nazewnicze, sposoby pracy i wzajemne powiązania funkcjonalne Standardy

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe 2006-2014

Sieci komputerowe 2006-2014 Sieci komputerowe 2006-2014 1. Wskaż urządzenie, które należy wykorzystać, aby podłączyć dwa komputery do sieci Internet z dostępem przez sieć lokalną Ethernet, w której mamy do dyspozycji tylko jeden

Bardziej szczegółowo

protokołu IPSec. Gerard Frankowski Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe Zespół Bezpieczeństwa

protokołu IPSec. Gerard Frankowski Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe Zespół Bezpieczeństwa Zabezpieczanie komunikacji sieciowej przy pomocy protokołu IPSec. Gerard Frankowski Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe Zespół Bezpieczeństwa Poznań, 30.01.2007 1 Witam Państwa serdecznie na szkoleniu

Bardziej szczegółowo

Router Asmax Er-903v

Router Asmax Er-903v Router Asmax Er-903v Instrukcja konfiguracji Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy modem-router G Instrukcja obsługi. PM01218pd F5D7634-4

Bezprzewodowy modem-router G Instrukcja obsługi. PM01218pd F5D7634-4 Bezprzewodowy modem-router G Instrukcja obsługi PM01218pd F5D7634-4 Spis treści Spis treści części 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Wprowadzenie 1 Cechy produktu 2 Zalety sieci domowej 4 Zalety bezprzewodowej sieci

Bardziej szczegółowo

D-Link AirPlus G DI-524 TM

D-Link AirPlus G DI-524 TM D-Link AirPlus G DI-524 TM Podręcznik uŝytkownika Version 2.02 Building Networks for People Spis treści Wymagania systemowe... 4 Złącza... 6 Funkcje... 6 Instalacja... 7 Konfiguracja... 8 Home > Wizard...

Bardziej szczegółowo

MODEM ADSL. Instrukcja obsługi dla użytkowników zaawansowanych R-ADSL-C4-2

MODEM ADSL. Instrukcja obsługi dla użytkowników zaawansowanych R-ADSL-C4-2 MODEM ADSL Instrukcja obsługi dla użytkowników zaawansowanych R-ADSL-C4-2 - 1 - SPIS TREŚCI 1. Konfiguracja WAN.3 PPP przez sieć ATM (PPPoA) 3 PPP przez sieć Ethernet (PPPoE) 5 Routing z tunelowaniem MAC

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawy porządkowe

Rozdział 1. Sprawy porządkowe 1 z 119 2007-07-24 12:29 (nieoficjalne) Cisco FAQ PL czyli najczęściej zadawane pytania o Cisco z odpowiedziami po polsku Łukasz Bromirski (koordynator) v0.99(4) 30/01/2006 23:53:21

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi routera VI-3223u

instrukcja obsługi routera VI-3223u instrukcja obsługi routera VI-3223u Wersja A2.03.0, 25 Kwiecień 2013 261099-00211 strona 1 z 90 Wstęp Instrukcja ta zawiera informacje o instalacji i działaniu urządzenia. Aby w pełni skorzystać z instrukcji

Bardziej szczegółowo

User Manual. Page 2 of 133

User Manual. Page 2 of 133 Page 2 of 133 Spis treści Informacje o Instrukcji Obsługi...7 Informacje o routerze... 8 Wymagania... 8 Oprogramowanie... 8 Sprzęt... 8 Wygląd urządzenia... 9 Panel przedni... 9 Panel tylny... 10 Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo