WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO OD ROKU SZKOLNEGO 2008/2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO OD ROKU SZKOLNEGO 2008/2009"

Transkrypt

1 WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO OD ROKU SZKOLNEGO 2008/2009 Świebodzin 2008

2 Spis Treści INSTRUKCJA INSRUKCJA POSTĘPOWANIA Z NIEJAWNYMI MATERIAŁAMI EGZAMINACYJNYMI 3 ZASADY OBIEGU INFORMACJI... 7 PRZYGOTOWANIE I ORGANIZACJA CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU PRZYGOTOWANIE I ORGANIZACJA EGZAMINU W CZĘŚCI PISEMNEJ WYNIKAJĄCA Z LICZBY ZDAJĄCYCH, WARUNKÓW TECHNICZNYCH SZKOŁY HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ ZGODNYCH Z PROCEDURAMI OKE I ROZPORZĄDZENIEM MEN W instrukcji zastosowano następujące skróty: SZE Szkolny Zespół Egzaminacyjny PZE Przedmiotowy Zespół Egzaminacyjny ZN Zespół Nadzorujący OKE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna CKE Centralna Komisja Egzaminacyjna 2

3 INSRUKCJA POSTĘPOWANIA Z NIEJAWNYMI MATERIAŁAMI EGZAMINACYJNYMI 1. Niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi są zbiory zestawów zadań do części ustnej egzaminu maturalnego z języków obcych nowożytnych oraz przesyłki zawierające pakiety z arkuszami egzaminacyjnymi i innymi materiałami egzaminacyjnymi do części pisemnej egzaminu maturalnego oraz bibliografie i ramowe plany prezentacji do części ustnej egzaminu z języka polskiego. 2. Przewodniczący SZE, którym jest dyrektor szkoły, odpowiada za odbiór i prawidłowe zabezpieczenie materiałów egzaminacyjnych, tzn. sprawdza w obecności innego członka SZE nienaruszalność oraz kompletność przesyłki z materiałami egzaminacyjnymi, przechowuje i zabezpiecza przed nieuprawnionym ujawnieniem zbiory zestawów do części ustnej egzaminu maturalnego oraz przesyłki zawierające pakiety z arkuszami egzaminacyjnymi do części pisemnej egzaminu maturalnego. 3. Dostarczone przez dystrybutora materiały egzaminacyjne traktowane są jako przesyłka specjalnego rodzaju i wpisywana jest do rejestru przesyłek specjalnego rodzaju, który w ZSZ stanowi Dziennik Korespondencji. 4. W przypadku stwierdzenia, że przesyłki zawierające zbiory zestawów zadań egzaminacyjnych do części ustnej egzaminu maturalnego lub przesyłki zawierające pakiety z arkuszami egzaminacyjnymi, kartami odpowiedzi i innymi materiałami egzaminacyjnymi do części pisemnej egzaminu maturalnego zostały naruszone lub nie zawierają wszystkich materiałów niezbędnych do przeprowadzenia egzaminu maturalnego przewodniczący SZE niezwłocznie powiadamia telefonicznie oraz pisemnie dystrybutora, a także dyrektora OKE w Poznaniu. 5. Zawiadomienie pisemne wysyła się faksem oraz listem poleconym. Potwierdzenie załącza się do dokumentacji szkoły i wpisuje do dziennika podawczego. 6. Dalsze decyzje podejmuje zgodnie z przepisami prawa dyrektor OKE. 7. Wszystkie materiały egzaminacyjne niejawne przechowywane są w sejfie znajdującym się w gabinecie dyrektora szkoły. W okresie od dostarczenia materiałów egzaminacyjnych do zakończenia części pisemnej egzaminu maturalnego klucze od szafy pancernej przechowują przewodniczący SZE i jego zastępca. 8. Przewodniczący SZE w terminie do 15 kwietnia szkoli i przygotowuje nauczycieli swojej szkoły do przeprowadzenia egzaminu, w tym nauczycieli oddelegowanych do innych szkół. Zakres szkolenia obejmuje w szczególności postępowanie z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi. Przewodniczący SZE zapoznaje nauczycieli spoza szkoły 3

4 z wewnątrzszkolną instrukcją przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego i obejmuje pełnym przeszkoleniem osoby z innych placówek niż szkoły przeprowadzające egzamin maturalny w danym roku szkolnym. 9. W przypadku zmian personalnych w składzie SZE przewodniczący SZE szkoli indywidualnie nowych członków i odbiera od nich oświadczenia o przestrzeganiu ustaleń w sprawie zabezpieczenia materiałów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem. 10. Osoby mające dostęp do niejawnych materiałów egzaminacyjnych są szkolone przed każdą sesją egzaminacyjną. 11. Przewodniczący SZE odbiera od członków SZE i innych osób biorących udział w egzaminie maturalnym bezpośrednio po przeszkoleniu pisemne oświadczenie o przestrzeganiu ustaleń w sprawie zabezpieczenia materiałów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem. 12. Przewodniczący SZE przechowuje w dokumentacji egzaminu powołania członków SZE i ich oświadczenia o przestrzeganiu ustaleń w sprawie zabezpieczenia materiałów egzaminacyjnych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem, powołania PZE i ZN a także kopie dokumentu nadającego kwalifikacje egzaminatora nauczycielowi pełniącemu funkcję przewodniczącego PZE. 13. Uczniowie przekazują przewodniczącemu SZE za pośrednictwem swojego nauczyciela polonisty po dwa egzemplarze : a) bibliografii do opracowanych przez siebie tematów najpóźniej na miesiąc przed rozpoczęciem ustnych egzaminów maturalnych, b) ramowego planu prezentacji najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem ustnych egzaminów maturalnych. Fakt przekazania tych dokumentów nauczyciel polonista odnotowuje na zbiorczej liście danej klasy, a uczeń potwierdza przekazanie swoim podpisem. Oba egzemplarze bibliografii i ramowego planu prezentacji muszą być podpisane przez ucznia, a po dostarczeniu opatrzone podpisem przez nauczyciela języka polskiego, przyjmującego te dokumenty. Bibliografie i ramowe plany prezentacji przechowuje się do czasu zakończenia egzaminów ustnych w sejfie, jak materiały egzaminacyjne niejawne. 14. Przewodniczący SZE udostępnia, na terenie szkoły, do wglądu nauczycielom wchodzącym w skład PZE, przestrzegając zasady ochrony materiałów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem : a) bibliografię i ramowy plan prezentacji uczniów niezwłocznie po przekazaniu ich przez uczniów, 4

5 b) zestawy zadań do części ustnej z języka obcego - na dzień przed rozpoczęciem egzaminu. 15. W każdym dniu ustnej części egzaminu przewodniczący SZE wydaje przewodniczącemu PZE materiały egzaminacyjne. Fakt ten zostaje potwierdzony podpisem przewodniczącego SZE i ZN w protokole przekazania 16. W dniu egzaminu pisemnego przewodniczący ZN w obecności przedstawiciela zdających w danej sali odbiera od przewodniczącego SZE pakiet materiałów egzaminacyjnych i niezwłocznie przenosi go do sali egzaminacyjnej. 17. Jeżeli występują różnice w rozmieszczeniu zdających w poszczególnych salach w stosunku do układu zarejestrowanego w OKE przewodniczący SZE otwiera pakiety w obecności członków ZN i przekazuje arkusze przewodniczącemu ZN w ilości odpowiadającej liczbie zdających w danej sali. 18. Do czasu rozdania arkuszy zdającym nikt nie może mieć wglądu do ich treści. 19. Członkowie ZN wymieniają w razie potrzeby zestawy egzaminacyjne na kompletne lub za zgodą przewodniczącego SZE wykonują kopie brakujących stron lub arkuszy. 20. Informacje o wymianie, uzupełnieniu arkusza lub karty odpowiedzi przewodniczący ZN umieszcza w protokole, a fakt ten potwierdza zdający czytelnym podpisem. 21. Po zakończeniu egzaminu członkowie ZN zbierają arkusze egzaminacyjne od zdających. Odebrane od zdających zestawy gromadzone są przez przewodniczącego ZN w jednym miejscu sali tak, aby nikt z obecnych na sali nie miał do nich wglądu. 22. Przewodniczący ZN w obecności co najmniej jednego przedstawiciela zdających porządkuje, kompletuje, pakuje i zabezpiecza materiały egzaminacyjne, listy zdających, protokoły odbioru prac i zestawy ( także płyty CD-ROM oznaczone numerem PESEL zdającego w przypadku egzaminu z informatyki ) według zaleceń OKE oraz niezwłocznie dostarcza je wraz z wypełnionymi i podpisanymi protokołami po zakończeniu każdej części egzaminu przewodniczącemu SZE. 23. Przewodniczący SZE nadzoruje prawidłowe zabezpieczenie pozostawionej w szkole dokumentacji egzaminacyjnej i przechowuje ją zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 24. Zasady postępowania w sytuacjach szczególnych: Przez sytuacje szczególne podczas trwania egzaminu rozumie się: a) stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań; b) zakłócenie prawidłowego przebiegu egzaminu przez zdającego, przez co rozumie się: - opuszczenie sali lub miejsca bez zezwolenia, - porozumiewanie się z innymi zdającymi, 5

6 - wygłaszanie głośnych uwag i komentarzy, - zadawanie pytań dotyczących zadań egzaminacyjnych, - korzystanie ze środków łączności, - korzystanie z niedozwolonych pomocy itp., c) stwierdzenie wystąpienia problemu o charakterze zdrowotnym, uniemożliwiającym normalną kontynuację egzaminu (np. zasłabnięcie, wymioty itp.) d) awarie techniczne np. wyłączenie prądu e) zagrożenia w zakresie bhp i ppoż. 25. W przypadku stwierdzenia sytuacji szczególnej przewodniczący ZN powierza swoje obowiązki członkowi ZN i niezwłocznie powiadamia o sytuacji przewodniczącego SZE lub/i zastępcę przewodniczącego SZE; fakt ten odnotowuje w protokole przebiegu egzaminu. 26. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań lub zakłócenia prawidłowego przebiegu egzaminu przez zdającego przewodniczący SZE podejmuje decyzje o przerwaniu egzaminu danego zdającego i unieważnieniu jego pracy; sporządza się protokół, który podpisuje i dołącza do protokołu zbiorczego części pisemnej egzaminu przekazywanego do OKE po zakończenie egzaminu; do protokołu załącza się arkusz egzaminacyjny zdającego. 27. W przypadku stwierdzenia złego stanu zdrowia lub wypadku stosuje się procedury postępowania oraz dokumentowania przewidziane w odrębnych przepisach, z tym, że w sytuacji koniecznej przewodniczący SZE może wpuścić do sali egzaminacyjnej wezwanych pracowników służby zdrowia w celu udzielenia pierwszej pomocy. W sytuacji takiej zawiadamia OKE. 28. W przypadku stwierdzenia zagrożenia bhp lub/i ppoż. przewodniczący SZE postępuje zgodnie z odrębnymi procedurami dotyczącymi alarmów oraz zawiadamia OKE zgodnie z procedurami awaryjnymi. 29. W razie wystąpienia sytuacji szczególnej, nieuwzględnionej w przepisach prawa przewodniczący PZE i ZN niezwłocznie przekazują informacje przewodniczącemu SZE i postępują zgodnie z podjętymi przez niego decyzjami. 30. Jeżeli przewodniczący SZE z powodu choroby lub innych ważnych przyczyn, nie może pełnić swoich obowiązków, wszystkie jego zadania przejmuje zastępca SZE. 31. Przyjmuje się zasadę, że jeśli wśród zdających w szkole egzamin maturalny w danej sesji egzaminacyjnej jest osoba blisko spokrewniona z nauczycielem zatrudnionym w szkole, to nauczyciel ten nie zostaje powołany w tej sesji do prac w ZN, ani w PZE, w którym ta osoba zdaje egzamin. 6

7 ZASADY OBIEGU INFORMACJI 1. Wszelkie informacje na temat egzaminu maturalnego w danej sesji egzaminacyjnej gromadzone są w segregatorach dotyczących tej sesji i przechowuje w gabinecie dyrektora szkoły. Komunikaty przekazywane są nauczycielom podczas rady pedagogicznej i szkoleń oraz na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim. Materiały do ćwiczeń przekazywane są nauczycielom na bieżąco. 2. Przewodniczący SZE w czasie posiedzenia rady pedagogicznej zapoznaje nauczycieli z zasadami organizacji i przebiegu, strukturą i formą egzaminu maturalnego na podstawie Rozporządzenia MEN, procedur egzaminu, harmonogramów i instrukcji przekazanych przez OKE, harmonogramów i instrukcji wewnątrzszkolnych oraz zapewnia dostęp do dokumentów i materiałów związanych z egzaminem. 3. Przewodniczący SZE oraz nauczyciele przedmiotów maturalnych informują uczniów, podczas cyklicznych spotkań, o zasadach organizacji i przebiegu, strukturze i formie egzaminu, a w szczególności o : a) możliwości zgłoszenia propozycji tematów do realizacji w części ustnej egzaminu z języka polskiego, oraz decyzji nauczycieli o włączeniu tych tematów do listy, b) prawie przystąpienia do egzaminu w warunkach i formie dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych na podstawie opinii, orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej lub zaświadczenia lekarskiego, c) wykazie olimpiad przedmiotowych zwalniających z egzaminu maturalnego w danej sesji egzaminacyjnej, d) pomocach, z jakich mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu z poszczególnych przedmiotów i ogłasza zasady korzystania z nich, e) miejscu i terminie dodatkowym i poprawkowym egzaminu f) składania deklaracji do następnych sesji egzaminacyjnych, g) ustalonym sposobie postępowania członków ZN w przypadku przerwania przez zdającego egzaminu z przyczyn losowych lub zdrowotnych. 4. Uczniowie i ich rodzice są informowani o zasadach przeprowadzania egzaminu maturalnego w całym okresie cyklu kształcenia. Formy informowania są następujące: a) publikacja materiałów informacyjnych i ogłoszeń na stałej tablicy informacyjnej poświęconej tematyce matury na I piętrze, b) publikacja materiałów informacyjnych na stronie internetowej szkoły, 7

8 c) spotkanie informacyjne wszystkich uczniów z dyrekcją szkoły pierwsze spotkanie już w klasie I, dwa spotkania w klasie II i III oraz trzy spotkania w klasie maturalnej, d) spotkania informacyjne wszystkich zainteresowanych rodziców uczniów klas maturalnych w obecności wychowawców klas, z dyrekcją szkoły pierwsze spotkanie odbywa się w terminie do końca września (informacja o zasadach organizacji przebiegu, strukturze i formie egzaminu maturalnego w danym roku szkolnym), w dalszych terminach kolejne dwa - trzy spotkania, e) informowanie uczniów na bieżąco przez wychowawców klas na lekcjach wychowawczych i nauczycieli uczących na lekcjach danego przedmiotu ( zapoznanie z podstawą programową, standardami wymagań egzaminacyjnych, informatorami maturalnymi, zasadami przeprowadzania egzaminów w części pisemnej i ustnej z danego przedmiotu ). Działania szkoły w zakresie informacji uczniów i ich rodziców są dokumentowane i przechowywane w dokumentacji egzaminu maturalnego danego rocznika, dokumentacji zespołów przedmiotowych lub dokumentacji przebiegu nauczania. Formą dokumentacji są zapisy w dziennikach lekcyjnych, notatki służbowe, zapisy w księdze zarządzeń oraz kopie ogłoszeń, harmonogramów, terminarzy. 5. Informatory maturalne są udostępniane do wglądu w bibliotece szkolnej. Mogą one też być wypożyczane na lekcje. 6. Szkoła organizuje konsultacje oraz zajęcia powtórzeniowe w ramach zajęć dodatkowych dla uczniów z klas maturalnych oraz próbny egzamin maturalny. Harmonogram konsultacji ustalany jest na początku roku szkolnego przez poszczególnych nauczycieli i podawany do wiadomości na tablicy ogłoszeń i szkolnej stronie internetowej. 7. O orientacyjnym terminie próbnego egzaminu maturalnego uczniowie są informowani na początku roku szkolnego na lekcjach wychowawczych lub spotkaniu z dyrekcją szkoły, a ich rodzice na pierwszym zebraniu z dyrekcją. Informacja ta jest także publikowana na tablicy ogłoszeń. 8. Wyniki próbnego egzaminu maturalnego omawiane są przez przewodniczących zespołów przedmiotowych na radzie pedagogicznej, a wnioski uwzględniane są w planie pracy dydaktycznej zespołów. 9. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów dostarczają do biblioteki szkolnej wszelkiego rodzaju materiały o egzaminie, mogące służyć uczniom i innym nauczycielom jako materiał do ćwiczeń. 8

9 10. Nauczyciel bibliotekarz gromadzą informatory maturalne oraz wszystkie materiały otrzymane od przewodniczącego SZE i nauczycieli i udostępniają je uczniom i absolwentom. W czytelni stworzony jest Bank testów maturalnych. 11. Nauczyciel bibliotekarz zobowiązany jest do poszukiwania i gromadzenia materiałów pomocniczych dla uczniów i nauczycieli we współpracy z innymi placówkami i bibliotekami. 12. Komunikaty dotyczące egzaminu maturalnego przewodniczący SZE wywiesza na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim, a komunikaty dotyczące uczniów i absolwentów w gablocie na pierwszym piętrze. 13. Terminy i tryb zgłaszania przez uczniów wniosków dotyczących zwolnienia z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu na podstawie zaświadczenia laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej: a) uczeń składa na ręce przewodniczącego SZE pisemny wniosek o zwolnienie z egzaminu i dołącza do niego zaświadczenie stwierdzające uzyskanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej, b) wniosek należy złożyć niezwłocznie po uzyskaniu zaświadczenia, najpóźniej na jeden dzień przed egzaminem z danego przedmiotu. c) zwolnienie laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej jest równoznaczne z uzyskaniem najwyższego wyniku odpowiednio w części ustnej i pisemnej egzaminu. 14. Terminy i tryb zgłaszania przez uczniów wniosków dotyczących dostosowania warunków i formy egzaminu do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych: a) Zdający, który ubiega się o prawo przystąpienia do egzaminu maturalnego w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych, jest obowiązany dołączyć do do deklaracji składanej dyrektorowi szkoły wniosek o dostosowanie warunków i formy egzaminu wraz z opinią wydaną przez poradnię psychologiczno pedagogiczną lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego., b) opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej powinna być wydana nie wcześniej niż cztery lata przed terminem egzamin i nie później niż do 30 września roku szkolnego, w którym odbywa się egzamin maturalny. Absolwenci przystępujący do egzaminu po raz kolejny składają opinię, którą złożyli razem z pierwszą deklaracją. c) Zdający, który przedłożył opinię poradni psychologiczno pedagogicznej, ma prawo do oceny arkuszy egzaminacyjnych według dostosowanych kryteriów oceniania. Formułując wniosek o dostosowania warunków i formy egzaminu do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych uczeń może skorzystać z pomocy wychowawcy klasy, pedagoga szkolnego lub innego pracownika szkoły. 9

10 15. Osoba która zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego, składa przewodniczącemu SZE (dyrektorowi szkoły) pisemną deklarację dotyczącą wyboru: a) tematu z języka polskiego wybranego z listy tematów ogłoszonej w szkole do części ustnej egzaminu a także wyboru poziomu egzaminu w części pisemnej albo podstawowego, albo rozszerzonego. b) języka obcego nowożytnego zdawanego jako przedmiot obowiązkowy oraz poziomu tego egzaminu ( w części ustnej poziom podstawowy lub poziom rozszerzony, w części pisemnej poziom podstawowy albo poziom rozszerzony ), przy czym poziom egzaminu w części ustnej i części pisemnej może być różny. c) obowiązkowego przedmiotu wybranego w części pisemnej egzaminu i poziomu jego zdawania podstawowego albo rozszerzonego, d) przedmiotów zdawanych dodatkowo (przedmioty te zdawane są na poziomie rozszerzonym), e) w przypadku wyboru informatyki jako przedmiotu dodatkowego należy zgłosić wybór środowiska komputerowego, programów użytkowych oraz języka programowania wybranych z listy ogłoszonej przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej na stronie Deklarację należy złożyć dyrektorowi szkoły w terminie do: a) wstępną do 30 września roku szkolnego, w którym zdający przystępuje do egzaminu, b) ostateczną do 07 lutego roku szkolnego, w którym zdający przystępuje do egzaminu. Po tym terminie nie ma już możliwości dokonywania zmian w deklaracji dotyczącej wyboru przedmiotów i poziomu egzaminu. Niezłożenie deklaracji ostatecznej jest równoznaczne z przystąpieniem absolwenta do egzaminu zgodnie z deklaracją wstępną. 17. Zdający w deklaracji podpisuje oświadczenie o wyrażeniu zgody lub braku zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na studia 18. Terminy i tryb zgłaszania wniosków dotyczących udziału w kolejnej sesji egzaminacyjnej a) wstępną deklarację przystąpienia do egzaminu absolwent składa do dyrektora macierzystej szkoły w terminie do 30 września roku szkolnego, w którym zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego, a deklarację ostateczną do 07 lutego. b) w uzasadnionych przypadkach, do deklaracji zdający dołącza opinię/orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej i wniosek o dostosowanie warunków egzaminu. 19. Oświadczenie o gotowości przystąpienia do egzaminu w sesji poprawkowej może złożyć absolwent, który: 10

11 a) przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i pisemnej, b) nie zdał wyłącznie jednego egzaminu obowiązkowego w części ustnej lub pisemnej. 20. Pisemne oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu z danego przedmiotu absolwent składa do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu. 21. Informacje o miejscu przeprowadzenia egzaminu poprawkowego ogłasza dyrektor OKE na stronie internetowej danej OKE w terminie do 10 sierpnia. 22. Udział w kolejnej sesji egzaminacyjnej. Wstępną deklarację przystąpienia do egzaminu absolwent składa do dyrektora macierzystej szkoły w terminie do 30 września roku szkolnego, w którym zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego, a deklarację ostateczną do 7 lutego tego roku. Absolwent, który ukończył szkołę we wcześniejszych latach, może nie składać deklaracji wstępnej. Jeżeli absolwent nie złożył deklaracji ostatecznej, z dniem 8 lutego deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną. 11

12 PRZYGOTOWANIE I ORGANIZACJA CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU 1. Dyrektor szkoły powierza na piśmie wyznaczonym nauczycielom języka polskiego opracowanie listy tematów do części ustnej egzaminu maturalnego najpóźniej do końca grudnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym odbywa się egzamin. Nauczyciele, którym powierzono opracowanie tematów potwierdzają podpisem przyjęcie zlecenia. 2. Uczniowie najpóźniej w klasie trzeciej, w grudniu, są informowani o prawie zgłaszania swoich propozycji do listy tematów do części ustnej egzaminu maturalnego przez nauczycieli języka polskiego, na jednej z lekcji tego przedmiotu i przez dyrektora szkoły podczas spotkania dotyczącego organizacji egzaminu maturalnego. Fakt poinformowania uczniów nauczyciele odnotowują w dzienniku lekcyjnym. 3. W roku szkolnym poprzedzającym egzamin maturalny (do 10 marca) uczniowie mają prawo zgłaszać nauczycielowi języka polskiego swoje propozycje do szkolnej listy tematów w formie pisemnej. Zgłoszoną propozycję uczeń podpisuje. 4. Tematy zaproponowane przez uczniów są przedstawiane przez nauczycieli języka polskiego zespołowi nauczycieli opracowującemu listę tematów. Członkowie zespołu podczas posiedzenia podejmują decyzję o akceptacji lub odrzuceniu tematu zaproponowanego przez ucznia. O podjętej decyzji nauczyciel języka polskiego powiadamia ustnie zainteresowanego ucznia, a zaakceptowany temat dołącza do szkolnej listy tematów przedstawionej przewodniczącemu SZE ( do 10 kwietnia ), który przesyła, na wniosek dyrektora OKE, listę tematów do analizy. 5. Wszystkie pisemne zgłoszenia propozycji uczniów do listy tematów nauczyciele języka polskiego składają na ręce dyrektora szkoły łącznie z listą opracowanych tematów na daną sesję egzaminacyjną. 6. Tematy zaproponowane przez uczniów nie mają charakteru autorskiego mogą być wybierane przez innych uczniów. 7. W przypadku zalecenia przez OKE poprawienia list tematów, nauczyciele języka polskiego w ciągu siedmiu dni dokonują korekty tematów. Jeżeli dyrektor OKE nie zaakceptuje poprawionych list tematów obowiązuje lista tematów przygotowana przez OKE. 8. W roku szkolnym, w którym zdający przystępuje do egzaminu w sesji wiosennej do dnia 10 września, nauczyciele języka polskiego zapoznają zdających ze szkolną listą tematów z języka polskiego oraz są wywieszone w gablocie informacyjnej i umieszczone na szkolnej stronie internetowej. 12

13 9. Na miesiąc przed terminem ustnej części egzaminu maturalnego z języka polskiego(do 4 kwietnia) uczniowie przekazują bibliografię wykorzystaną do opracowania wybranego tematu z języka polskiego, a na tydzień przed terminem ustnej części egzaminu ( do 25 kwietnia) ramowy plan prezentacji. Objętość planu nie może przekraczać jednej strony formatu A-4. Oba dokumenty uczeń podpisuje imieniem i nazwiskiem i składa w dwóch egzemplarzach na ręce uczącego go nauczyciela języka polskiego, który stawia na nich swoją parafkę. Fakt przekazania tych dokumentów nauczyciel polonista odnotowuje na zbiorczej liście danej klasy, a uczeń potwierdza przekazanie swoim podpisem. Następnie nauczyciel przekazuje dyrektorowi szkoły komplety dokumentów z całej klasy wraz ze zbiorczą listą: a) do 4 kwietnia bibliografie, b) do 25 kwietnia ramowe plany prezentacji. Niedostarczenie bibliografii w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z przystąpienia do części ustnej egzaminu. Bibliografie i ramowe plany prezentacji są traktowane i przechowywane jak materiały niejawne do czasu zakończenia egzaminów ustnych. 10. W przypadku zgłoszenia przez ucznia zapotrzebowania na sprzęt, którym szkoła nie dysponuje, uczeń we własnym zakresie dostarcza planowaną pomoc. 11. Przewodniczący SZE, na dwa miesiące przed terminem egzaminu, powołuje swego zastępcę i członków SZE. 12. Dyrektor szkoły zawiera pisemne porozumienia z dyrektorami innych szkół w celu pozyskania członków SZE z innych szkół oraz oddelegowania nauczycieli swojej szkoły do pracy w SZE w innych szkołach. 13. Na dwa miesiące przed terminem egzaminu ustnego przewodniczący SZE powołuje PZE, zapoznaje na piśmie członków PZE z obowiązkami oraz odbiera od nich oświadczenia o przestrzeganiu ustaleń w sprawie zabezpieczenia materiałów egzaminacyjnych przed nieupoważnionym ujawnieniem. 14. Przewodniczący SZE opracowuje szczegółowy harmonogram części ustnej egzaminu maturalnego najpóźniej do końca lutego i ogłasza go na tablicy w pokoju nauczycielskim, na tablicy informacyjnej dla maturzystów, na stronie internetowej szkoły oraz przesyła niezwłocznie do OKE w Poznaniu. Harmonogram zawiera informację o miejscu, dacie i orientacyjnej godzinie zdawania egzaminu przez każdego zdającego, wskazuje przybliżoną godzinę ogłoszenia wyników w danym dniu oraz zawiera informację o składzie PZE. 15. Zdający, który uzyskał zgodę dyrektora komisji okręgowej na przystąpienie do egzaminu pisemnego w dodatkowym terminie, przystępuje do egzaminu z danego przedmiotu lub 13

14 przedmiotów w terminie ustalonym przez dyrektora komisji centralnej. Informację o harmonogramie i miejscu przeprowadzenia egzaminu dyrektor CKE ogłasza na stronie w pierwszym tygodniu czerwca 16. Do 15 kwietnia dyrektor szkoły przeprowadza szkolenie członków SZE, oraz nauczycieli oddelegowanych do PZE w innych szkołach. Szkolenie obejmuje następujące zagadnienia: a) zadania i obowiązki członków ZN i PZE, w tym zadania i obowiązki przewodniczących tych zespołów, b) procedura przebiegu części ustnej i części pisemnej egzaminu, z uwzględnieniem wymagań zdających o specjalnych potrzebach edukacyjnych, c) sposób wypełniania dokumentacji: protokołów indywidualnych części ustnej egzaminu maturalnego i protokołów przebiegu części pisemnej egzaminu maturalnego, d) sposób wydawania dokumentacji egzaminu ZN lub PZE oraz procedurę przekazania przez przewodniczących ZN lub PZE dokumentacji po zakończonym egzaminie, e) wewnątrzszkolna instrukcja postępowania z materiałami egzaminacyjnymi objętymi ochroną przed nieuprawnionym ujawnieniem i konsekwencje wynikające z jej nieprzestrzegania. Bezpośrednio po szkoleniu członkowie PZE podpisują oświadczenie o zabezpieczeniu materiałów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem. 17. Nauczyciele spoza szkoły są zapoznawani z wewnątrzszkolną instrukcją przeprowadzania i organizacji egzaminu maturalnego, w sposób, który każdorazowo jest ustalany z dyrektorem szkoły, w której zatrudniony jest nauczyciel. Członkowie PZE zatrudnieni w innych szkołach podpisują oświadczenie o zabezpieczeniu materiałów egzaminacyjnych, przed nieuprawnionym ujawnieniem w dniu pracy tego zespołu, przed rozpoczęciem egzaminu. 18. Niezwłocznie po przekazaniu przez uczniów bibliografii i planów prezentacji przewodniczący SZE lub jego zastępca udostępniają przewodniczącemu właściwego PZE bibliografię oraz ramowe plany prezentacji. 19. Na trzy dni przed rozpoczęciem egzaminów ustnych z danego przedmiotu przewodniczący SZE przekazuje : a) przewodniczącemu PZE i zastępcy dyrektora szczegółowe instrukcje dotyczące przygotowania i wystroju sal, w których będzie się odbywał egzamin, b) przewodniczącemu PZE informacje o zdających z dysfunkcjami w danej sali i warunkach, jakie powinny zostać im zapewnione. 20. Za przygotowanie sal do egzaminu oraz pomocy koniecznych do prezentacji odpowiada zastępca SZE oraz przewodniczący PZE. 14

15 21. Na jeden dzień przed rozpoczęciem egzaminów ustnych z języka obcego nowożytnego przewodniczący SZE lub jego zastępca, udostępnia do wglądu nauczycielom, wchodzącym w skład właściwego PZE, zestawy zadań i kryteria oceniania z danego języka. 22. W każdym dniu egzaminów ustnych, przed rozpoczęciem tych egzaminów odbywają się odprawy, w których uczestniczą dyrektor i wicedyrektor szkoły oraz wszyscy członkowie PZE, prowadzących egzaminy w tym dniu. W trakcie odprawy przewodniczący PZE otrzymują komplety materiałów egzaminacyjnych, na które składają się: a) listy zdających egzamin w danym dniu, b) druki protokołów indywidualnych części ustnej egzaminu maturalnego, c) materiały egzaminacyjne przysłane przez OKE w przypadku egzaminu z języka obcego pakiet materiałów z liczbą zestawów o 5 większą niż liczba zdających przed danym zespołem w danym dniu, d) komplety: po dwa egzemplarze bibliografii i ramowego planu prezentacji każdego ucznia zdającego egzamin w danym dniu w przypadku egzaminu z języka polskiego. 23. Zdający ma prawo, w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych uniemożliwiających przystąpienie zgodnie z harmonogramem do części ustnej egzaminu z danego przedmiotu lub przedmiotów, zdawać egzamin w dodatkowym terminie. 24. Zdający lub jego rodzice (prawni opiekunowie) składają do dyrektora macierzystej szkoły, udokumentowany wniosek najpóźniej w dniu w którym odbywa się egzamin z danego przedmiotu. 25. Zdający, który uzyskał zgodę dyrektora OKE na przystąpienie do egzaminu w dodatkowym terminie, przystępuje do egzaminu ustnego z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie ustalonym przez dyrektora. 26. Zdający przystępuje do egzaminu w kolejności ustalonej w szczegółowym harmonogramie części ustnej egzaminu. Zdający ma obowiązek zgłosić się na każdy egzamin punktualnie. 27. Wyniki egzaminu ogłasza się wszystkim zdającym w dniu egzaminu, bezpośrednio po zakończeniu pracy PZE. Wyniki przekazuje przewodniczący PZE grupie zdających, podając każdemu zdającemu informację o ilości zdobytych punktów ( procent ). 28. W razie konieczności PZE kontaktują się z przewodniczącym SZE lub jego zastępcą poprzez uczniów klas młodszych pełniących dyżury w pobliżu sal, w których odbywają się egzaminy. 29. Przewodniczący SZE lub jego zastępca mogą wejść do sali, w której odbywa się egzamin, jednak nie powinno to zakłócać wypowiedzi zdającego. 30. Bezpośrednio po zakończonym egzaminie ustnym przewodniczący PZE przekazuje dyrektorowi szkoły dokumentację egzaminu: wypełnione druki protokołów oraz wszystkie 15

16 pozostałe materiały pobrane przed egzaminem. Dyrektor szkoły zabezpiecza je zgodnie z przepisami. Zwrócone bibliografie i plany prezentacji uczniów przechowywane są w dokumentacji egzaminu maturalnego danej sesji egzaminacyjnej. 31. Fakt przekazania i rozliczenia dokumentacji przed i po egzaminie jest odnotowany w przygotowanych przez szkołę protokołach przekazania i podpisywany przez dyrektora i przewodniczącego PZE. 32. Niezdanie lub nieprzystąpienie do egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów w części ustnej nie stanowi przeszkody w zdawaniu egzaminu w części pisemnej. PRZYGOTOWANIE I ORGANIZACJA EGZAMINU W CZĘŚCI PISEMNEJ WYNIKAJĄCA Z LICZBY ZDAJĄCYCH, WARUNKÓW TECHNICZNYCH SZKOŁY 1. Przewodniczący SZE, nie później niż na miesiąc przed terminem części pisemnej, powołuje spośród członków SZE zespoły nadzorujące ( ZN ). 2. Szczegółowe informacje o zadaniach ZN przekazywane są przewodniczącym podczas szkolenia SZE do 15 kwietnia każdego roku. 3. Podczas szkolenia członków ZN ze swojej szkoły przewodniczący SZE zapoznaje ich przede wszystkim ze szczegółowym przydziałem zadań oraz z zasadami postępowania z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi. W szkoleniu uczestniczą też nauczyciele delegowani do ZN w innych szkołach. Podczas szkolenia przewodniczący SZE odbiera od członków ZN oświadczenia o przestrzeganiu ustaleń w sprawie zabezpieczenia materiałów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem. 4. Przewodniczący SZE przekazuje uczniom, na 2 miesiące przed egzaminem, treść komunikatu dyrektora CKE dotyczącego pomocy, z jakich mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu z poszczególnych przedmiotów. 5. Przewodniczący SZE do 15 marca ustala i ogłasza zdającym zasady korzystania z pomocy na poszczególnych egzaminach w części pisemnej. 6. Ogłoszenia o pomocach oraz zasadach ich wykorzystania znajdują się na tablicy informacyjnej, szkolnej stronie internetowej, a także są obowiązkowo upowszechniane przez wychowawców klas. 7. Pomoce gromadzone są zgodnie z zapotrzebowaniem w bibliotece szkolnej i pod nadzorem szkolnego bibliotekarza. 8. W dniu otrzymania przesyłki zawierającej pakiety z arkuszami egzaminacyjnymi i innymi materiałami egzaminacyjnymi, przewodniczący SZE w obecności swego zastępcy 16

17 natychmiast po ich otrzymaniu sprawdza i przelicza zgodnie z instrukcją, czy liczba i rodzaj pakietów odpowiada zapotrzebowaniu. W przypadku stwierdzenia niezgodności niezwłocznie zawiadamia w ustalony sposób dystrybutora, a także zgłasza ten fakt do dyrektora OKE w Poznaniu. 9. Na siedem dni przed rozpoczęciem egzaminów pisemnych z danego przedmiotu przewodniczący SZE przekazuje : a) przewodniczącemu danego ZN szczegółowe instrukcje dotyczące przygotowania i wystroju sal, w których będzie się odbywał egzamin, b) przewodniczącym ZN informacje o zdających z dysfunkcjami piszących egzamin w danej sali i warunkach, jakie powinny zostać im zapewnione oraz informacje o sposobie udostępniania zdającym pomocy dydaktycznych przewidzianych przez dyrektora CKE do wykorzystania na egzamin z poszczególnych przedmiotów. 10. W dniu poprzedzającym egzamin z danego przedmiotu : a) przewodniczący SZE wraz ze swoim zastępcą oraz właściwym przewodniczącym ZN sprawdza przygotowanie sali, w której będzie odbywał się egzamin, w tym sprawność sprzętu do odtwarzania płyt CD w przypadku egzaminu z języka obcego oraz, ewentualnie, na podstawie informacji o zdających z dysfunkcjami i warunkach, jakie powinny im być zapewnione czy warunki te zostały spełnione. Klucze do sal po ich sprawdzeniu przechowuje przewodniczący SZE, b) zastępca przewodniczącego SZE zabezpiecza co najmniej dwa rezerwowe odtwarzacze płyt CD, c) przewodniczący właściwych ZN odbierają pomoce od bibliotekarza i dostarczają do sal egzaminacyjnych. 11. Przyjmuje się zasadę, że w trakcie pisemnego egzaminu z języka polskiego na każdych 25 zdających przypada minimum jeden słownik ortograficzny i jeden słownik poprawnej polszczyzny oraz jeden egzemplarz innych dopuszczalnych materiałów. 12. Na czternaście dni przed egzaminem z informatyki przewodniczący przekazuje administratorowi pracowni komputerowej informacje związane z przebiegiem drugiej części egzaminu, w tym: a) wykaz i liczbę konfiguracji środowiska komputerowego, języka programowania i programów użytkowych, wybranych przez zdających z listy ogłoszonej przez dyrektora CKE, b) wymaganą konfigurację komputera operacyjnego, c) wykaz zadań administratora pracowni. 17

18 13. W dniu poprzedzającym egzamin z informatyki o ustalonej godzinie wyznaczony przez przewodniczącego SZE członek ZN wraz z administratorem pracowni sprawdzają : a) prawidłowość działania sprzętu i oprogramowania oraz ich konfigurację, b) oznakowanie stanowisk, które powinno zawierać numer stanowiska, imię, nazwisko i PESEL zdającego na danym stanowisku oraz zainstalowane oprogramowanie, c) prawidłowość przygotowania stanowisk zapasowych, d) czy komputery przygotowane są w sposób uniemożliwiający dostęp do sieci, e) prawidłowość przygotowania komputera operacyjnego. 14. W przeddzień pisemnego egzaminu z informatyki, po zakończeniu sprawdzania pracowni przez administratora i członka ZN zdający ma prawo sprawdzić poprawność działania komputera, na którym będzie zdawał egzamin i wybranego przez siebie oprogramowania. Zdający nie mogą samodzielnie wymieniać elementów i podzespołów wchodzących w skład zestawu komputerowego oraz przyłączać dodatkowych; nie mogą również żądać takiego dodatkowego przyłączenia lub wymiany przez administratora. Sprawdzenie trwa co najwyżej jedną godzinę i odbywa się w obecności administratora pracowni oraz członka ZN. 15. Dyrektor szkoły na tydzień przed terminem egzaminu pisemnego z informatyki ustala godzinę sprawdzenia komputerów oraz wyznacza członka ZN, który będzie uczestniczył w sprawdzeniu. Informacje te są publikowane na tablicy ogłoszeń w szkole i na stronie internetowej szkoły. Fakt sprawdzenia komputera i oprogramowania zdający potwierdza podpisując oświadczenie. 16. Za przygotowanie do egzaminu sal oraz pomocy dydaktycznych przewidzianych przez dyrektora CKE odpowiada zastępca przewodniczącego SZE oraz przewodniczący właściwego ZN. 17. W każdym dniu egzaminów pisemnych, na godzinę przed rozpoczęciem tych egzaminów odbywają się odprawy, w których uczestniczą dyrektor i wicedyrektor szkoły oraz wszyscy członkowie SZE, nadzorujący przebieg egzaminu w tym dniu. W razie nieobecności członka ZN przewodniczący SZE wyjaśnia przyczyny jego nieobecności i w razie potrzeby powołuje w skład ZN innego nauczyciela. 18. W trakcie odprawy przypomina się zadania ZN, a ich przewodniczący określają zadania poszczególnych członków zespołu. Przewodniczący SZE sprawdza, czy pakiety zawierają arkusze i materiały egzaminacyjne są nienaruszone, a w przypadku ich naruszenia niezwłocznie zawiadamia dyrektora OKE w Poznaniu. 19. Podczas odprawy przewodniczący ZN otrzymują: a) klucze do sal egzaminacyjnych, 18

19 b) listy zdających, c) druki protokołów przebiegu egzaminu, d) paski kodowe, e) materiały egzaminacyjne do wyznaczonej sali, odrębnie do każdej części egzaminu 20. W dniu egzaminu pisemnego zdający zbierają się przed salą, w której mają pisać egzamin o godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego SZE i ogłoszonej na tablicy ogłoszeń w szkole na tydzień przed terminem rozpoczęcia pisemnej części egzaminu maturalnego. 21. Na 30 minut przed egzaminem ( o godz ) : a) przewodniczący ZN w obecności pozostałych członków ZN otwierają sale egzaminacyjne, b) wyznaczony członek ZN przypomina zdającym o zakazie wnoszenia środków łączności na salę egzaminacyjną i o możliwości pozostawienia ich w sekretariacie szkoły, c) wyznaczony członek ZN sprawdza według kolejności na liście tożsamość zdających, a w przypadku zdających spoza szkoły także świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej i zezwala im na wejście do sali, d) inny wyznaczony członek ZN poleca zdającemu wylosowanie miejsca, odnotowuje wynik losowania i poleca zdającemu zając odpowiednie miejsce. 22. Godzinę rozpoczęcia egzaminu określa komunikat dyrektora CKE, a czas trwania poszczególnych części egzaminu określa rozporządzenie MENiS z dn r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. Do tej godziny należy zakończyć wszystkie czynności organizacyjne poprzedzające egzamin, w tym poinstruowanie zdających o zasadach obowiązujących przy odbiorze prac. 23. Na 15 minut przed rozpoczęciem egzaminu : a) przewodniczący ZN, wraz z jednym ze zdających w danej sali, udaje się do gabinetu dyrektora, gdzie przewodniczący SZE przekazuje przewodniczącym ZN odpowiednią ilość arkuszy do danej sali bezpośrednio przed każdą częścią egzaminu, b) przewodniczący ZN w towarzystwie przedstawiciela zdających niezwłocznie przenoszą materiały egzaminacyjne do właściwej sali, c) w przypadku stwierdzenia naruszenia pakietu z arkuszami egzaminacyjnymi w sali egzaminacyjnej przewodniczący SZE niezwłocznie zawiadamia dyrektora OKE, d) dyrektor OKE, w porozumieniu z dyrektorem CKE, podejmują stosowne decyzje co do dalszego przebiegu egzaminu z danego przedmiotu, 19

20 e) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej, do momentu podjęcia decyzji przez dyrektora OKE, f) decyzje dotyczącą egzaminu, dyrektor OKE lub jego przedstawiciel przekazuje telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną przewodniczącemu SZE. Do szkoły informacja musi dotrzeć obowiązkowo dwiema niezależnymi drogami. 24. Po przeniesieniu materiałów do sali : a) członkowie ZN rozdają zdającym zabezpieczone arkusze egzaminacyjne, b) po rozdaniu wszystkich arkuszy egzaminacyjnych, na polecenie przewodniczącego ZN, zdający ma obowiązek sprawdzić czy arkusz jest kompletny tzn. czy ma wszystkie strony, czy zawiera wszystkie zadania i czy są one wyraźnie wydrukowane oraz czy otrzymał zestaw tablic/wzorów dotyczący egzaminu z matematyki, chemii, fizyki i astronomii. Zauważone braki zdający zgłasza przewodniczącemu ZN i otrzymuje kompletny arkusz egzaminacyjny, Takie zdarzenie zostaje odnotowane w protokole przebiegu egzaminu, zdający ma obowiązek potwierdzić je swoim podpisem. c) przewodniczący ZN poleca zdającym zakodować arkusze egzaminacyjne przez : - wpisanie swojego numeru PESEL na arkuszu egzaminacyjnym i karcie odpowiedzi, - wpisaniu daty urodzenia na karcie odpowiedzi, - przeniesienie numeru PESEL na matrycę znaków cyfrowych, - naklejenie pasków kodowych na arkuszu egzaminacyjnym i karcie odpowiedzi w miejscach do tego przeznaczonych, - wpisaniu kodu zdającego na stronie tytułowej arkusza i na karcie odpowiedzi (zgodnie z zaleceniem OKE). 25. Egzamin rozpoczyna się z chwilą zapisania przez przewodniczącego ZN godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy z poszczególnym arkuszem egzaminacyjnym. Zdający zgłaszający się na egzamin po jego rozpoczęciu nie są wpuszczani do sali egzaminacyjnej. 26. Podczas trwania egzaminu : a) członkowie ZN nie mają prawa udzielać żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich komentować, b) słowniki lub inne dopuszczalne do wykorzystania w czasie egzaminu materiały gromadzi się na osobnym stoliku, w miejscu łatwo dostępnym. Zdający zgłasza potrzebę skorzystania z dozwolonych pomocy zgromadzonych na stoliku przez podniesienie ręki. Przy stoliku może się znajdować w tym samym czasie jeden zdający, 20

21 c) zdający nie mogą opuszczać sali egzaminacyjnej. Przewodniczący ZN może zezwolić, w szczególnie uzasadnionej sytuacji, na opuszczenie sali, po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się zdającego z innymi osobami. Zdający zgłasza potrzebę opuszczenia sali przez podniesienie ręki. Po uzyskaniu zgody opuszcza salę pozostawiając zamknięty arkusz egzaminacyjny na swoim stoliku. Fakt opuszczenia sali oraz czas nieobecności odnotowuje się w protokole przebiegu egzaminu, d) zdający kodują swój arkusz: - wpisują swój numer PESEL, datę urodzenia oraz kod nadany przez okręgową komisję egzaminacyjną na arkuszu egzaminacyjnym i kracie odpowiedzi, - przenoszą numer PESEL na matrycę znaków cyfrowych, - naklejają paski kodowe w określone miejsce na arkuszu i karcie odpowiedzi. e) czas trwania egzaminu dla każdego poziomu lub części egzaminu z danego przedmiotu maturalnego określa rozporządzenie. Czas jest liczony od momentu zapisania go na tablicy planszy. - w przypadku języków obcych nowożytnych zdawanych na poziomie podstawowym lub na poziomie określonym dla szkół dwujęzycznych, bezpośrednio po zapisaniu godziny rozpoczęcia egzaminu odtworzone zostaje nagranie z płyty CD, - w przypadku języków obcych nowożytnych zdawanych na poziomie rozszerzonym, bezpośrednio po zapisaniu godziny rozpoczęcia części drugiej egzaminu odtworzone zostaje nagranie z płyty CD, - w przypadku egzaminu na poziomie rozszerzonym z wiedzy o tańcu po zapisaniu godziny rozpoczęcia egzaminu odtworzone zostaje nagranie z płyty DVD. f) jeśli zdający ukończył pracę przed czasem, zgłasza to przewodniczącemu ZN przez podniesienie ręki, w której trzyma arkusz egzaminacyjny. Zdający podchodzi do stolika ZN oddaje pracę członkowi ZN, który sprawdza poprawność kodowania i zezwala zdającemu na opuszczenie sali. 27. Po upływie czasu przeznaczonego na egzamin : a) zdający odkładają arkusze na brzeg stolika i na swoich miejscach czekają na odbiór prac, b) członek ZN odbiera pracę, sprawdza poprawność kodowania i zezwala zdającemu na opuszczenie sali, c) członkowie ZN porządkują, kompletują, pakują i zabezpieczają materiały egzaminacyjne, w obecności przynajmniej jednego przedstawiciela zdających, zgodnie ze szczegółową instrukcją OKE, 21

22 d) przewodniczący ZN niezwłocznie przekazuje wszystkie materiały egzaminacyjne z danej części egzaminu przewodniczącemu SZE, 28. Po przerwie w przypadku egzaminu z informatyki, odbywa się druga część egzaminu. 29. Podczas egzaminu maturalnego z informatyki w pracowni, w której odbywa się egzamin, jest podstawowa dokumentacja oprogramowania (opisy oprogramowania dostarczone z licencjami lub pełne wersje oprogramowania z plikami pomocy), z której może korzystać zdający. 30. Podczas egzaminu z informatyki : a) W sali egzaminacyjnej jest obecny przez cały czas administrator, który nie wchodzi w skład zespołu nadzorującego, b) Zdający zajmuje miejsce w sali przy stanowisku, które uprzednie sprawdził, c) Zdający pracuje przy autonomicznym stanowisku komputerowym i może korzystać wyłącznie z programów, danych zapisanych na dysku twardym i na innych nośnikach stanowiących wyposażenie stanowiska lub otrzymanych z arkuszem egzaminacyjnym, d) Każdy zdający otrzymuje arkusz egzaminacyjny i nośnik DANE zawierający pliki do zadań tego arkusza egzaminacyjnego, zdający sam interpretuje treść otrzymanych zadań. Członkowie ZN oraz administrator nie mają prawa odpowiadać zdającemu na pytania dotyczące zadań, ani sugerować interpretacji, e) Zdający nie ma potrzeby sprawdzania poprawności danych w plikach do zadań egzaminacyjnych-są one poprawne, f) obowiązkiem zdającego jest zapisywanie efektów swojej pracy nie rzadziej niż co 10 minut w katalogu (folderze) o nazwie zgodnej z jego numerem PESEL znajdującym się na pulpicie, aby w przypadku awarii sprzętu możliwe było kontynuowanie pracy na innym stanowisku, g) w przypadku awarii komputera, zdający natychmiast informuje o tym przewodniczącego ZN. Jeśli próba usunięcia awarii nie powiedzie się w ciągu 5 minut, to zdający jest kierowany do zapasowego stanowiska komputerowego w sali egzaminacyjnej (wyposażonego w takie samo oprogramowanie). W sytuacji opisanej wyżej zdający otrzymuje tyle dodatkowego czasu, ile trwała przerwa w pracy (czas od zgłoszenia awarii do momentu ponownego podjęcia pracy), 31. Zdający podczas egzaminu z informatyki zobowiązany jest dokumentować egzamin, wszystkie swoje pliki przechowywać w katalogu ( folderze) o nazwie zgodnej z jego numerem PESEL. 22

23 32. Jeśli rozwiązanie zadania lub jego części przedstawia algorytm lub program komputerowy, to zdający zapisuje go w tym języku programowania, który wybrał przed egzaminem. 33. Jeśli rozwiązaniem zadania lub jego części jest program komputerowy, zdający zobowiązany jest umieścić w katalogu ( folderze ) o nazwie zgodnej z jego numerem PESEL oraz na nośniku wszystkie utworzone przez siebie pliki w wersji źródłowej ( nieskomplikowanej ) 34. Pliki oddawane do oceny zdający nazywa dokładnie tak, jak polecono w treści zadań lub zapisuje pod nazwami ( wraz z rozszerzeniem zgodnym z zadeklarowanym oprogramowaniem ), jakie podaje w arkuszu egzaminacyjnym Przed upływem czasu przeznaczonego na egzamin zdający zapisuje w katalogu o nazwie zgodnej z jego numerem PESEL ostateczną wersję plików przeznaczonych do oceny, w tym pliki z komputerową realizacją rozwiązań utworzone przez zdającego w programach użytkowych bądź języku programowania. 36. Zdający niezwłocznie po egzaminie, po nagraniu przez administratora płyty CD-R dokumentujących pracę zdających, ma obowiązek upewnić się o poprawności nagrania na płycie CD-R katalogu ( folderu ) oznaczonego swoim numerem PESEL wraz ze wszystkimi plikami, które przekazał do oceny. Folder powinien zawierać wszystkie pliki z odpowiedziami wraz z komputerowymi realizacjami rozwiązanych zadań. Fakt ten zdający potwierdza podpisem na stosownym oświadczeniu. 37. Obowiązki administratora pracowni; a) używając zewnętrznego nośnika (np.:pendrive, a ) kopiuje do komputera operacyjnego wszystkie katalogi (foldery) o nazwach będących numerami PESEL zdających wraz z ich zawartością z poszczególnych stanowisk egzaminacyjnych. Nagrywa na płytę CD-R z podpisem WYNIKI wszystkich katalogi (foldery) b) sprawdza w obecności poszczególnych zdających poprawność nagrania na płycie CD R z podpisem WYNIKI wszystkich katalogów (folderów ) oznaczonych ich numerem PESEL wraz ze wszystkimi plikami przekazanymi do oceny oraz odbiera od zdających podpisy pod oświadczeniem. oświadczenie przekazuje przewodniczącemu ZN. c) tworzy kopię zapasową płyty CD- R KOPIA WYNIKI.Nagrane płyty podpisuje kodem szkoły przy pomocy odpowiedniego pisaka i przekazuje przewodniczącemu ZN, który pakuje je wraz z arkuszami zdających do bezpiecznej koperty zwrotnej Warunki przeprowadzania egzaminu maturalnego w jednej sali dla osób zdających egzamin z danego przedmiotu na poziomie podstawowym i poziomie rozszerzonym 23

24 a) Dyrektor szkoły podejmuje decyzję o przeprowadzeniu w jednej sali, z jednym zespołem nadzorującym, pisemnego egzaminu na obu poziomach z przedmiotów przy których nie jest wykorzystywany sprzęt audiowizualny dla całej grupy zdających. b) w przypadku organizacji egzaminu w jednej sali, wydziela się sektory. Bliżej wyjścia będzie sektor dla osób piszących egzamin na poziomie podstawowym. c) zdający losują miejsce w sektorze, do którego są przypisani ze względu na poziom egzaminu. d) zespół nadzorujący zwraca szczególną uwagę na to, by zdający otrzymali arkusze na zadeklarowanym przez siebie poziomie, aby prace z różnych poziomów spakować oddzielnie. e) maturzyści, którzy skończą egzamin zostawiają zamknięte arkusze na stolikach i w ciszy opuszczają salę egzaminacyjną. Zespół nadzorujący sprawdza poprawność kodowania arkuszy dopiero po zakończeniu egzaminu. 39. Przewodniczący SZE nadzoruje pracę ZN tak, aby nie rozpraszać zdających; tylko w szczególnych przypadkach wchodzi do sal, w których odbywa się egzamin. 24

25 HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ ZGODNYCH Z PROCEDURAMI OKE I ROZPORZĄDZENIEM MEN Zadania realizowane w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym odbywa się egzamin maturalny Data do 10 marca do 30 września do 20 grudnia do 10 kwietnia Zadanie Uczniowie mogą zgłaszać nauczycielowi języka polskiego propozycje tematów na egzamin ustny. Przewodniczący SZE przekazuje Radzie Pedagogicznej, uczniom i ich rodzicom informacje o zasadach, organizacji i przebiegu, strukturze i formie egzaminu. Przewodniczący SZE powierza na piśmie wyznaczonym nauczycielom języka polskiego opracowanie listy tematów do części ustnej egzaminu maturalnego. Wyznaczeni nauczyciele języka polskiego przedstawiają przewodniczącemu SZE listę tematów do części ustnej egzaminu maturalnego. 25

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO w 2015 r. DLA OGÓLNOKSZTALCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ II st. W ZESPOLE PAŃSTWOWYCH SZKÓL MUZYCZNYCH IM. M. KARŁOWICZA W KRAKOWIE Skróty

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2013/2014 roku

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2013/2014 roku Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2013/2014 roku 1 Spis treści: I. Postępowanie z niejawnymi

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego Zespół Szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Łańcucie Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego I. Postępowanie z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi... str. 2 II. Zasady

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Gastronomicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Częstochowie

Zespół Szkół Gastronomicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Częstochowie Zespół Szkół Gastronomicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Częstochowie Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzenia egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2015/2016 I. Harmonogram

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2014/2015 roku

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2014/2015 roku Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2014/2015 roku 1 Spis treści: I. Postępowanie z niejawnymi

Bardziej szczegółowo

Informacje i zalecenia dla zdających egzamin maturalny z informatyki

Informacje i zalecenia dla zdających egzamin maturalny z informatyki Informacje i zalecenia dla zdających egzamin maturalny z informatyki 1. Część pierwsza egzaminu z informatyki polega na rozwiązaniu zadań egzaminacyjnych bez korzystania z komputera i przebiega według

Bardziej szczegółowo

Harmonogram zadań dotyczących egzaminu maturalnego w roku 2014

Harmonogram zadań dotyczących egzaminu maturalnego w roku 2014 Harmonogram zadań dotyczących egzaminu maturalnego w roku 2014 Data do 10 września do 30 września do 21 grudnia Zadanie Nauczyciele języka polskiego zapoznają zdających ze szkolną listą tematów. Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zdunach. Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego sesja 2008 r.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zdunach. Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego sesja 2008 r. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zdunach Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego sesja 2008 r. W instrukcji zastosowano następujące skróty: SZE Szkolny Zespół Egzaminacyjny,

Bardziej szczegółowo

TRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO

TRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO w 2008 r. DLA OGÓLNOKSZTALCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ II st. W ZESPOLE PAŃSTWOWYCH SZKÓL MUZYCZNYCH IM. M. KARŁOWICZA W KRAKOWIE Skróty

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 w Białymstoku INFORMACJA DLA ZESPOŁÓW NADZORUJĄCYCH EGZAMIN MATURALNY

Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 w Białymstoku INFORMACJA DLA ZESPOŁÓW NADZORUJĄCYCH EGZAMIN MATURALNY Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 w Białymstoku INFORMACJA DLA ZESPOŁÓW NADZORUJĄCYCH EGZAMIN MATURALNY Zasady postępowania członków zespołu nadzorującego : członkowie zespołu postępują zgodnie z procedurami

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZDUNACH. Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego sesja 2013r.

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZDUNACH. Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego sesja 2013r. ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZDUNACH Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego sesja 2013r. W instrukcji zastosowano następujące skróty: SZE- Szkolny Zespół Egzaminacyjny,

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji. SPRAWDZIANU KLAS VI ORAZ EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w Zespole Szkół w Starej Łubiance

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji. SPRAWDZIANU KLAS VI ORAZ EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w Zespole Szkół w Starej Łubiance Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji SPRAWDZIANU KLAS VI ORAZ EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w Zespole Szkół w Starej Łubiance Rok szkolny 2011/2012 1 SPIS TREŚCI I. Postępowanie z niejawnymi

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w Zespole Szkół Zawodowych Nr 5 Im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w Zespole Szkół Zawodowych Nr 5 Im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w Zespole Szkół Zawodowych Nr 5 Im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku Rok szkolny 2013/2014 1 Spis treści I. Postępowanie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE I ZALECENIA DLA ZDAJĄCYCH EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI

INFORMACJE I ZALECENIA DLA ZDAJĄCYCH EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI INFORMACJE I ZALECENIA DLA ZDAJĄCYCH EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI Egzamin z informatyki może być zdawany tylko na poziomie rozszerzonym. 1. Część pierwsza egzaminu z informatyki polega na rozwiązaniu

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓł PONADGIMNAZJALNYCH W ZDUNACH Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego - sesja 2012r.

ZESPÓŁ SZKÓł PONADGIMNAZJALNYCH W ZDUNACH Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego - sesja 2012r. ZESPÓŁ SZKÓł PONADGIMNAZJALNYCH W ZDUNACH Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego - sesja 2012r. W instrukcji zastosowano następujące skróty: SZE- Szkolny Zespół Egzaminacyjny,

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Skierniewicach

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Skierniewicach 1 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Skierniewicach Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego sesja 2009 r. PODSTAWA PRAWNA: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Harmonogram zadań dotyczących egzaminu maturalnego w roku 2012

Harmonogram zadań dotyczących egzaminu maturalnego w roku 2012 Harmonogram zadań dotyczących egzaminu maturalnego w roku 2012 Data Zadanie do 12 września Nauczyciele języka polskiego zapoznają zdających ze szkolną listą tematów. Przewodniczący SZE przekazuje uczniom

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO w RCEZ w Lubartowie

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO w RCEZ w Lubartowie WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie na rok szkolny 2012/2013 I. Postępowanie z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIE EGZAMINU MATURALNEGO NAUCZYCIELE / WYCHOWAWCY

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIE EGZAMINU MATURALNEGO NAUCZYCIELE / WYCHOWAWCY WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIE EGZAMINU MATURALNEGO HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ (UWZGLĘDNIAJĄCY INFORMACJE CKE I ROZPORZĄDZENIE MEN) ROK SZKOLNY 2016/2017 TERMIN REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO NAYCZYCIELE / WYCHOWAWCY

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO NAYCZYCIELE / WYCHOWAWCY WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ (UWZGLĘDNIAJĄCY INFORMACJE CKE I ROZPORZĄDZENIE MEN) ROK SZKOLNY 2017/2018 TERMIN REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach Zespół Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego Myślenice, 2015-01-07 1 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach tel. 012

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE Z UCZNIAMI KLAS TRZECICH. 21 września 2012r.

SPOTKANIE Z UCZNIAMI KLAS TRZECICH. 21 września 2012r. SPOTKANIE Z UCZNIAMI KLAS TRZECICH 21 września 2012r. MATURA - CZĘŚĆ OBOWIĄZKOWA Absolwent, przystępując do egzaminu maturalnego, zdaje obowiązkowo w części ustnej: a) język polski (egzamin bez określania

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO

Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO Hrubieszów 2014 Spis treści 1. Podstawa prawna 2. Postępowanie z materiałami niejawnymi 3. Terminarz

Bardziej szczegółowo

W opracowaniu zastosowano następujące skróty:

W opracowaniu zastosowano następujące skróty: Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białej Podlaskiej Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2016

EGZAMIN MATURALNY 2016 1 EGZAMIN MATURALNY 2016 2 3 INFORMACJE OGÓLNE Zdający w trakcie części pisemnej egzaminu może korzystać z materiałów i przyborów pomocniczych, których wykaz ogłasza dyrektor CKE dwa miesiące przed terminem

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIE EGZAMINU MATURALNEGO

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIE EGZAMINU MATURALNEGO WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIE EGZAMINU MATURALNEGO HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ (UWZGLĘDNIAJĄCY PROCEDURY CKE I ROZPORZĄDZENIE MEN) ROK SZKOLNY 2015/2016 TERMIN REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W 2014r.

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W 2014r. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Jana Radomskiego 78-220 TYCHOWO w Tychowie ul. Parkowa 20 tel.( 094) 311 55 07, fax 78-220 Tychowo ul. Parkowa 20, tel/fax. (094) 3115506 e-mail : zs-t@wp.pl www.zsptychowo.pl

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2017

EGZAMIN MATURALNY 2017 1 EGZAMIN MATURALNY 2017 2 3 INFORMACJE OGÓLNE Zdający w trakcie części pisemnej egzaminu może korzystać z materiałów i przyborów pomocniczych, których wykaz ogłasza dyrektor CKE dwa miesiące przed terminem

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie na rok szkolny 2016/2017 I. Postępowanie z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w ZSO NR 1, I Liceum Ogólnokształcącym im. ppor.

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w ZSO NR 1, I Liceum Ogólnokształcącym im. ppor. Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w ZSO NR 1, I Liceum Ogólnokształcącym im. ppor. Emilii Gierczak w Nowogardzie Rok szkolny 2014/2015 SPIS TREŚCI I. Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Informacja dla zdającego egzamin maturalny w roku szkolnym 2014 /15

Informacja dla zdającego egzamin maturalny w roku szkolnym 2014 /15 Informacja dla zdającego egzamin maturalny w roku szkolnym 2014 /15 1. Obowiązki zdającego a) Zdający przystępuje do egzaminu i zdaje obowiązkowo: - w części ustnej egzaminy z następujących przedmiotów:

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2016/2017

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2016/2017 Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2016/2017 (opracowana na podstawie: Informacji

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W WYSZKOWIE 2

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W WYSZKOWIE 2 WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W WYSZKOWIE 2 W instrukcji zastosowano następujące skróty: SZE Szkolny Zespół

Bardziej szczegółowo

Instrukcja maturalna 2011

Instrukcja maturalna 2011 Instrukcja maturalna 2011 Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie 1. Osoba, która zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego składa dyrektorowi szkoły (przewodniczącemu szkolnego

Bardziej szczegółowo

WAŻNE INFORMACJE DLA MATURZYSTÓW

WAŻNE INFORMACJE DLA MATURZYSTÓW WAŻNE INFORMACJE DLA MATURZYSTÓW EGZAMINY USTNE Egzamin ustny z j. polskiego rozpoczyna się o godzinie 11:00. Egzamin ustny z j. angielskiego i j. hiszpańskiego rozpoczyna się o godz. 11:00, z j. niemieckiego

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w Wieloprofilowym Zespole Szkół w Tarnowskich Górach

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w Wieloprofilowym Zespole Szkół w Tarnowskich Górach Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w Wieloprofilowym Zespole Szkół w Tarnowskich Górach I. Instrukcja postępowania z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi. 1.

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 -VII Liceum Ogólnokształcące w Legnicy

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 -VII Liceum Ogólnokształcące w Legnicy Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 -VII Liceum Ogólnokształcące w Legnicy Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego sesja wiosenna 2009 r. SPIS TREŚCI: I. Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego -2016

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego -2016 Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego -2016 I Instrukcja postępowania z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi. 1. Zabezpieczanie i przechowywanie materiałów egzaminacyjnych.

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO w RCEZ w Lubartowie

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO w RCEZ w Lubartowie WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie na rok szkolny 2014/2015 I. Postępowanie z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Unieważnienie egzaminu przez dyrektora szkoły

Unieważnienie egzaminu przez dyrektora szkoły Unieważnienie egzaminu przez dyrektora szkoły w przypadku 1. stwierdzenia niesamodzielnej pracy zdającego, 2. zakłócania przez niego przebiegu egzaminu z danego przedmiotu lub wniesienia na salę egzaminacyjną

Bardziej szczegółowo

Terminarz organizacji egzaminu maturalnego

Terminarz organizacji egzaminu maturalnego Terminarz organizacji egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2018 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. T. Kościuszki w Sobolewie Terminarz: L.P. Czynność Termin 1 2 Umieszczenie na stronie internetowej

Bardziej szczegółowo

I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego w Słupsku. Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego

I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego w Słupsku. Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego w Słupsku Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego Słupsk 2009/2010 1 Instrukcja postępowania z niejawnymi materiałami

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA ORGANIZACJI I PRZEBIEGU SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. GEN. J. WYBICKIEGO W MANIECZKACH

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA ORGANIZACJI I PRZEBIEGU SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. GEN. J. WYBICKIEGO W MANIECZKACH WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA ORGANIZACJI I PRZEBIEGU SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. GEN. J. WYBICKIEGO W MANIECZKACH I. WSTĘP 1. Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji

Bardziej szczegółowo

Organizacja i przebieg egzaminu gimnazjalnego opracowana w oparciu o procedury OKE w Poznaniu

Organizacja i przebieg egzaminu gimnazjalnego opracowana w oparciu o procedury OKE w Poznaniu Organizacja i przebieg egzaminu gimnazjalnego opracowana w oparciu o procedury OKE w Poznaniu / szczegółowy opis w Szkolnej Instrukcji, w skróconym przebiegu egzaminu gimnazjalnego i harmonogramie egzaminu/

Bardziej szczegółowo

I. POSTĘPOWANIE Z NIEJAWNYMI MATERIAŁAMI EGZAMINACYJNYMI

I. POSTĘPOWANIE Z NIEJAWNYMI MATERIAŁAMI EGZAMINACYJNYMI WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM, LICEUM PROFILOWANYM I TECHNIKUM W ZSOIZ W MOŃKACH I. Postępowanie z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi....

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja postępowania z materiałami egzaminacyjnymi objętymi ochroną przed nieuprawnionym ujawnieniem w Zespole Szkół nr 18

Wewnątrzszkolna instrukcja postępowania z materiałami egzaminacyjnymi objętymi ochroną przed nieuprawnionym ujawnieniem w Zespole Szkół nr 18 Wewnątrzszkolna instrukcja postępowania z materiałami egzaminacyjnymi objętymi ochroną przed nieuprawnionym ujawnieniem w Zespole Szkół nr 18 I. Procedura tworzenia list tematów i przechowywania bibliografii

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI DYREKTORA PRZEWODNICZĄCEGO SZKOLNEGO ZESPOŁU EGZAMINACYJNEGO W ZWIĄZKU Z EGZAMINEM MATURALNYM W 2011 roku

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI DYREKTORA PRZEWODNICZĄCEGO SZKOLNEGO ZESPOŁU EGZAMINACYJNEGO W ZWIĄZKU Z EGZAMINEM MATURALNYM W 2011 roku OKE w Warszawie HARMONOGRAM CZYNNOŚCI DYREKTORA PRZEWODNICZĄCEGO SZKOLNEGO ZESPOŁU EGZAMINACYJNEGO W ZWIĄZKU Z EGZAMINEM MATURALNYM W 2011 roku Regulacja prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH im. gen. Wł. Sikorskiego w Rzeszowie WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO

ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH im. gen. Wł. Sikorskiego w Rzeszowie WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH im. gen. Wł. Sikorskiego w Rzeszowie WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO rok szkolny 2010/2011 1 SPIS TREŚCI I. Podstawa prawna II. Postępowanie

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w Gimnazjum nr 2 w Gryfinie

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w Gimnazjum nr 2 w Gryfinie I. WSTĘP WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w Gimnazjum nr 2 w Gryfinie 1. Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu gimnazjalnego w Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja. przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w 2014 roku. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku

Wewnątrzszkolna instrukcja. przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w 2014 roku. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w 2014 roku w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku Opracowano na podstawie Rozporządzenia z 30 kwietnia 2007

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY MAJ 2010 Liceum Ogólnokształcące i Technikum Zawodowe

EGZAMIN MATURALNY MAJ 2010 Liceum Ogólnokształcące i Technikum Zawodowe EGZAMIN MATURALNY MAJ 2010 Liceum Ogólnokształcące i Technikum Zawodowe EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI Przebieg egzaminu maturalnego z informatyki w części drugiej Wyciąg z Procedury organizowania i przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w VII LO im. K. K. Baczyńskiego w Szczecinie

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w VII LO im. K. K. Baczyńskiego w Szczecinie Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w VII LO im. K. K. Baczyńskiego w Szczecinie Rok szkolny 2014/2015 S P I S T R E Ś C I I. Instrukcja postępowania

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU ZAWODOWEGO ROK SZKOLNY 2013/2014

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU ZAWODOWEGO ROK SZKOLNY 2013/2014 WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU ZAWODOWEGO ROK SZKOLNY 2013/2014 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W WAŁCZU Opracowano na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO w Liceum Ogólnokształcącym im. I. Sendler w Skwierzynie rok szkolny 2012/13 I. Postępowanie z niejawnymi materiałami

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁLCĄCYM FILOMATA W GLIWICACH

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁLCĄCYM FILOMATA W GLIWICACH WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁLCĄCYM FILOMATA W GLIWICACH Spis treści: I. Instrukcja postępowania z niejawnymi

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2007 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów

Bardziej szczegółowo

I. Instrukcja postępowania z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi ich zabezpieczenie.

I. Instrukcja postępowania z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi ich zabezpieczenie. WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO OBOWIĄZUJĄCA W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W TARNOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 I. Instrukcja postępowania z niejawnymi materiałami

Bardziej szczegółowo

Co należy wiedzieć o egzaminie maturalnym w 2013 roku?

Co należy wiedzieć o egzaminie maturalnym w 2013 roku? Co należy wiedzieć o egzaminie maturalnym w 2013 roku? Egzamin maturalny w 2012 roku Egzamin maturalny obejmuje: egzaminy obowiązkowe wymagane do uzyskania świadectwa dojrzałości, egzaminy dodatkowe związane

Bardziej szczegółowo

II Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego w Koszalinie

II Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego w Koszalinie II Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego w Koszalinie Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2016/2017 SPIS TREŚCI I.

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W SZKOLE

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W SZKOLE WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W SZKOLE Opracowano na podstawie: Rozporządzenie MEN w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego Opracowano na podstawie : Rozporządzenia MEN w sprawie

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna procedura przeprowadzania sprawdzianu osiągnięć szóstoklasisty. w Szkole Podstawowej im. Leonida Teligi w Niechorzu

Wewnątrzszkolna procedura przeprowadzania sprawdzianu osiągnięć szóstoklasisty. w Szkole Podstawowej im. Leonida Teligi w Niechorzu Wewnątrzszkolna procedura przeprowadzania sprawdzianu osiągnięć szóstoklasisty w Szkole Podstawowej im. Leonida Teligi w Niechorzu Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 30.04.2007 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

Załącznik 12 Wewnątrzszkolna instrukcja Przeprowadzania Egzaminu Maturalnego

Załącznik 12 Wewnątrzszkolna instrukcja Przeprowadzania Egzaminu Maturalnego Załącznik 12 Wewnątrzszkolna instrukcja Przeprowadzania Egzaminu Maturalnego I. Organizacja egzaminu maturalnego. II. Postępowanie z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi. III. Zasady obiegu informacji.

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z WEWNĄTRZSZKOLNEJ INSTRUKCJI PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO

WYCIĄG Z WEWNĄTRZSZKOLNEJ INSTRUKCJI PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO WYCIĄG Z WEWNĄTRZSZKOLNEJ INSTRUKCJI PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W RAWICZU W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 w ZESPOLE SZKÓŁ ROLNICZYCH IM. W. ST. REYMONTA W CZARTAJEWIE Czartajew 2011 1 Zawartość 1 POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie

Instrukcja organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie Instrukcja organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie (Opracowana na podstawie Rozporządzenia MEN z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i

Bardziej szczegółowo

XIII Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku. Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2012/2013

XIII Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku. Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2012/2013 XIII Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2012/2013 Białystok 2012 Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego

przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego I Liceum Ogólnokształcącym im. Józefa Wybickiego w Kościerzynie Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego rok szkolny 2013/2014 Załącznik do Procedur

Bardziej szczegółowo

Informacje dla zdających

Informacje dla zdających Informacje dla zdających Część ustna egzaminu maturalnego 1. Część ustna egzaminu z języka polskiego przebiega w następujący sposób: a) zdający, po okazaniu dokumentu stwierdzającego tożsamość, wchodzi

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego Powiatowy Zespół Nr 4 Szkół Ekonomiczno Gastronomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Oświęcimiu, ul. Obozowa 39 Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN MATURALNY W ROKU 2014

INFORMACJE DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN MATURALNY W ROKU 2014 INFORMACJE DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN MATURALNY W ROKU 2014 OPIS EGZAMINU Egzamin maturalny jest przeprowadzany jeden raz w ciągu roku szkolnego w okresie od maja do września. Egzamin maturalny zdawany jest

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w Publicznym Gimnazjum Nr 5 z oddziałami integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika w Bełchatowie I. WSTĘP 1. Wewnątrzszkolna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Liceum Ogólnokształcące nr VII im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego we Wrocławiu. Wewnątrzszkolna instrukcja

Liceum Ogólnokształcące nr VII im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego we Wrocławiu. Wewnątrzszkolna instrukcja Liceum Ogólnokształcące nr VII im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego we Wrocławiu Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego rok szkolny 2014/2015 I Postępowanie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA ZDAJĄCEGO

INFORMACJA DLA ZDAJĄCEGO I. INFORMACJE OGÓLNE INFORMACJA DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE - technik spedytor 1. Prawa i obowiązki zdającego przystępującego do egzaminu określa rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Informacja dla ucznia dotycząca przebiegu egzaminu gimnazjalnego

Informacja dla ucznia dotycząca przebiegu egzaminu gimnazjalnego Informacja dla ucznia dotycząca przebiegu egzaminu gimnazjalnego Prawa i obowiązki ucznia przystępującego do egzaminu określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przeprowadzania sprawdzianu szóstoklasisty

Wewnątrzszkolna instrukcja przeprowadzania sprawdzianu szóstoklasisty Prywatna Szkoła Podstawowa Morska Kraina w Kołobrzegu Wewnątrzszkolna instrukcja przeprowadzania sprawdzianu szóstoklasisty Podstawy prawne 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U.2004.256.2572

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W GIMNAZJUM NR 1 W PUSZCZYKOWIE W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 I.

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W GIMNAZJUM NR 1 W PUSZCZYKOWIE W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 I. WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W GIMNAZJUM NR 1 W PUSZCZYKOWIE W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 I. WSTĘP 1. Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN MATURALNY W ROKU 2014

INFORMACJE DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN MATURALNY W ROKU 2014 INFORMACJE DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN MATURALNY W ROKU 2014 Informacja dla absolwenta przystępującego do egzaminu maturalnego po raz pierwszy 1. Zdający ma obowiązek zgłosić się na każdy egzamin w części ustnej

Bardziej szczegółowo

XIX. ORGANIZACJA SPRAWDZIANU KLAS VI

XIX. ORGANIZACJA SPRAWDZIANU KLAS VI XIX. ORGANIZACJA SPRAWDZIANU KLAS VI 1 1. W klasie VI szkoły podstawowej przeprowadzany jest sprawdzian poziomu opanowania umiejętności, ustalony w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

urządzenia techniczne samodzielności pracy zdającego wymaganiami bhp

urządzenia techniczne samodzielności pracy zdającego wymaganiami bhp 1.Wyposażenie szkoły w urządzenia techniczne niezbędne do sprawnego, bezpiecznego przeprowadzenia sprawdzianu: - sejf (szafa metalowa) do zabezpieczenia materiałów przed nieuprawnionym ujawnieniem lub

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W GIMNAZJUM NR 1 IM POLSKICH NOBLISTÓW W ŚREMIE

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W GIMNAZJUM NR 1 IM POLSKICH NOBLISTÓW W ŚREMIE WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W GIMNAZJUM NR 1 IM POLSKICH NOBLISTÓW W ŚREMIE I. Wstęp 1. Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji Egzaminu

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM OBOWIĄZUJĄCE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

PROCEDURY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM OBOWIĄZUJĄCE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PROCEDURY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM OBOWIĄZUJĄCE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Prawa i obowiązki ucznia (słuchacza) przystępującego do egzaminu określa rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIA EGZAMINU MATURALNEGO

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIA EGZAMINU MATURALNEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W MIELCU WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIA EGZAMINU MATURALNEGO 2013/2014 Wstęp podstawa prawna Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA INSTRUKCJA DOTYCZĄCA PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W CIELCZY

SZKOLNA INSTRUKCJA DOTYCZĄCA PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W CIELCZY SZKOLNA INSTRUKCJA DOTYCZĄCA PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W CIELCZY Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu

Bardziej szczegółowo

Matura liceum - maj 2015 absolwenci z roku 2015 nowa matura

Matura liceum - maj 2015 absolwenci z roku 2015 nowa matura Matura liceum - maj 2015 absolwenci z roku 2015 nowa matura I Harmonogram egzaminów pisemnych Zamieszczony na stronie CKE, OKE, Szkoły, także na tablicy ogłoszeń dla maturzystów. Czas sesji w naszej szkole:

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY część pisemna

EGZAMIN MATURALNY część pisemna EGZAMIN MATURALNY część pisemna 1. Harmonogram egzaminu: daty, godziny rozpoczęcia, czas trwania gablota. 2. Listy imienne, z podziałem na sale gablota, dodatkowo w dniu egzaminu na drzwiach każdej sali,

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA DOTYCZĄCA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W ZESPOLE SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA DOTYCZĄCA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W ZESPOLE SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA DOTYCZĄCA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W ZESPOLE SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W PRYMUSOWEJ WOLI Spis treści: I. Wstęp II. Postępowanie z niejawnymi

Bardziej szczegółowo

I. Instrukcja postępowania z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi

I. Instrukcja postępowania z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w Trzyletnim Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Luzinie Załącznik do Procedur organizowania i przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO I SPRAWDZIANU W GIMNAZJUM NR 49 I SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 213 W ŁODZI

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO I SPRAWDZIANU W GIMNAZJUM NR 49 I SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 213 W ŁODZI Załącznik nr.1 do zarządzenia 4/1014 z dnia 12.02.2014 r. Dyrektora MOS nr.2 w Łodzi WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO I SPRAWDZIANU W GIMNAZJUM NR 49 I SZKOLE

Bardziej szczegółowo

W instrukcji zastosowano następujące skróty :

W instrukcji zastosowano następujące skróty : Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2014/2015 w Zespole Szkół Rolniczych im. W. St. Reymonta w Czartajewie I. Postępowanie z niejawnymi

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU (wersja skrócona - dla zdających) Instrukcja

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W GIMNAZJUM IM. POLSKICH NOBLISTÓW W RZGOWIE W ROKU SZKOLNYM 2016/17

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W GIMNAZJUM IM. POLSKICH NOBLISTÓW W RZGOWIE W ROKU SZKOLNYM 2016/17 WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W GIMNAZJUM IM. POLSKICH NOBLISTÓW W RZGOWIE W ROKU SZKOLNYM /17 I. WSTĘP 1. Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W 2014r.

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W 2014r. WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W 2014r. W VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. K.K. BACZYŃSKIEGO W RADOMIU Opracowano na podstawie Rozporządzenia z 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

MATURA 2012 Informator dla maturzystów Zespołu Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza

MATURA 2012 Informator dla maturzystów Zespołu Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza MATURA 2012 Informator dla maturzystów Zespołu Szkół Centrum Edukacji do 30 września 2011 r. do 7 lutego 2012 r. do 4 marca 2012 r. do 4 kwietnia 2012 r. do 23 kwietnia 2012 r. Składanie wstępnej deklaracji

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Bielsku- Białej III Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskigo

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Bielsku- Białej III Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskigo Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w III Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego w Bielsku-Białej I. Postępowanie z niejawnymi

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POTWIERDZAJACEGO KWALIFIKACJE. ZAWODOWE stary egzamin w 2015 r.

PROCEDURY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POTWIERDZAJACEGO KWALIFIKACJE. ZAWODOWE stary egzamin w 2015 r. PROCEDURY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POTWIERDZAJACEGO KWALIFIKACJE I. INFORMACJE OGÓLNE ZAWODOWE stary egzamin w 2015 r. 1. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe składa się z dwóch

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla maturzysty 2016r.

Instrukcja dla maturzysty 2016r. Instrukcja dla maturzysty 2016r. 1. Zdający ma obowiązek zgłosić się na każdy egzamin w części ustnej i pisemnej punktualnie, zgodnie z ogłoszonym harmonogramem. Na egzamin należy zgłosić się z dokumentem

Bardziej szczegółowo

6. Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników.

6. Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. 1. Uczeń zgłasza się na każdy zakres/poziom egzaminu w miejscu i czasie wyznaczonym przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły. 2. O ustalonej godzinie zdający wchodzą

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN MATURALNY W ROKU 2014 Przebieg egzaminu informacje ogólne 1. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego (dyrektor

INFORMACJE DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN MATURALNY W ROKU 2014 Przebieg egzaminu informacje ogólne 1. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego (dyrektor INFORMACJE DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN MATURALNY W ROKU 2014 Przebieg egzaminu informacje ogólne 1. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego (dyrektor szkoły) ogłasza szkolny harmonogram części ustnej egzaminu

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO I Liceum Ogólnokształcące im. Edwarda Dembowskiego w Zielonej Górze rok szkolny 20014/2015 MATURA 2015 I. Harmonogram

Bardziej szczegółowo