Zarządzanie łańcuchem dostaw a cykl życia produktu perspektywa rozwoju zrównoważonego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzanie łańcuchem dostaw a cykl życia produktu perspektywa rozwoju zrównoważonego"

Transkrypt

1 Paweł Brzustewicz doktorant w Katedrze Marketingu i Handlu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Zarządzanie łańcuchem dostaw a cykl życia produktu perspektywa rozwoju zrównoważonego Rozwój zrównoważony (sustainable development) jest koncepcją, która w coraz większym stopniu wyznacza kierunek rozwoju działalności gospodarczej. Liczba przedsiębiorstw uwzględniających kryteria ekologiczne i społeczne w zarządzaniu wciąż rośnie. Wdrażanie rozwoju zrównoważonego w przedsiębiorstwach wiąże się jednak z koniecznością ciągłego wypracowywania nowych podejść i metod ułatwiających zarządzanie i integrowanie wielu sfer, które do tej pory traktowane były rozłącznie. Konieczna jest zatem dalsza operacjonalizacja tej koncepcji na potrzeby zarządzania. Główne zadanie przedsiębiorstwa, jakim jest tworzenie i sprzedaż wysokiej jakości produktów, nie może być osiągnięte bez zaangażowania w ten proces wszystkich jego funkcji i bez zorientowania na procesy przebiegające w całym łańcuchu dostaw. Dodatkowy nacisk na ochronę środowiska oraz kwestie społeczne sprawia, że łańcuchy dostaw muszą być jeszcze bardziej zrównoważone i przyczyniać się do budowania wartości na każdym etapie cyklu życia produktu. O ile relacje pomiędzy rozwojem zrównoważonym i łańcuchami dostaw są przedmiotem wielu prac naukowych, o tyle rozważania prezentujące te dwa zagadnienia łącznie z punktu widzenia zarządzania cyklem życia produktu wciąż należą do rzadkości. Mając to na uwadze, celem niniejszego artykułu jest ukazanie tych związków pomiędzy koncepcjami rozwoju zrównoważonego, łańcucha dostaw i cyklu życia produktu, które wydają się istotne dla zwiększania zdolności przedsiębiorstw do tworzenia i wprowadzania na rynek udanych produktów. Jednym ze sposobów integracji powyższych koncepcji może być użycie systemów zarządzania cyklem życia produktu (product lifecycle management PLM), które pozwalają zintegrować i uporządkować procesy oraz przyspieszyć przepływ informacji w całym łańcuchu dostaw, przyczyniając się tym samym do uzyskania pożądanej wartości w każdym etapie cyklu życia produktu. Podstawowe założenia rozwoju zrównoważonego W myśl definicji zaproponowanej przez G.H. Brundtland, rozwój zrównoważony to rozwój, który pozwala zaspokajać bieżące potrzeby bez obawy, że potrzeby przyszłych pokoleń nie zostaną zaspokojone 1. Osiągnięcie tego celu wymaga wspólnych działań zarówno odpowiednich instytucji międzynarodowych, rządów poszczególnych państw, jak i przedsiębiorstw oraz konsumentów po to, aby wzrost ekonomiczny nie wiązał się tylko z szybkim i niekontrolowanym zużywaniem zasobów nieodnawialnych, ale żeby zapewniał poprawę jakości życia ludzkości w warunkach wyczerpywania się tych zasobów. Biorąc pod uwagę specyfikę przedsiębiorstw, które są układami otwartymi wchodzącymi w różnorodne interakcje z otoczeniem, można stwierdzić, że to im dzisiaj przypada główna rola w integrowaniu wzrostu gospodarczego z ochroną środowiska naturalnego i rozwojem społecznym. W praktyce realizacja założeń zrównoważonego rozwoju na poziomie przedsiębiorstw odbywa się dzięki wdrażaniu zasad koncepcji społecznej odpowie- 1 Our Common Future, World Commission on Environment and Development, Oxford University Press, New York 1987, s. 8. 8

2 dzialności (corporate social responsibility CSR), którą można traktować jako taki sposób funkcjonowania organizacji, który przyczynia się do poprawy innowacyjności praktyk biznesowych, wywierając pozytywny wpływ na ludzi, planetę oraz zyski 2. Do tej pory sformułowano wiele definicji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Jedna z najbardziej znanych została zaproponowana przez Komisję Europejską w 2001 r. Zgodnie z nią CSR to koncepcja, wedle której przedsiębiorstwa dobrowolnie uwzględniają aspekty społeczne i ekologiczne w swoich działaniach biznesowych oraz w kontaktach ze swoimi interesariuszami 3. G.I. Zwetsloot uważa z kolei, że CSR wymaga szerszego i bardziej strategicznego podejścia, z silnym skupieniem na wartościach i innowacjach 4. Strategiczna społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa wymaga zintegrowania z ogólną strategią firmy oraz powiązania z jej celami i umiejętnościami biznesowymi. Przez K. McElhaney została ona określona jako biznesowa strategia, która jest zintegrowana z najistotniejszymi celami i kluczowymi umiejętnościami firmy oraz od początku jest projektowana w celu tworzenia wartości dla firmy i prowadzenia do pozytywnych zmian społecznych; która jest zakorzeniona w kulturze organizacyjnej oraz codziennych operacjach biznesowych 5. Realizacja strategicznej społecznej odpowiedzialności wymaga zatem zmiany funkcjonowania całej organizacji. Przedsiębiorstwa coraz chętniej integrują etyczne standardy w swoich działaniach biznesowych, w sposób odpowiedzialny zarządzają relacjami z interesariuszami oraz minimalizują negatywny wpływ na środowisko naturalne, ponieważ w ten sposób przyczyniają się do budowania swojej przewagi konkurencyjnej. Redukowanie CSR do działalności filantropijnej już nie wystarcza. Preferencje konsumentów czy partnerów handlowych coraz częściej zależą od jasno sformułowanej i konsekwentnie realizowanej strategii społecznej odpowiedzialności. Istota cyklu życia produktu Cykl życia produktu definiowany jest na wiele sposobów. Powszechnie znana jest koncepcja rynkowego cyklu życia produktu, który składa się z czterech kolejnych faz: wprowadzenia produktu na rynek, wzrostu, dojrzałości i spadku. Rynkowe ujęcie cyklu życia produktu jest wykorzystywane w marketingu m.in. do analizy kategorii produktu, formy produktu, samego produktu oraz jego marki 6. Pojęcie cyklu życia produktu nie jest jednak używane wyłącznie w kontekście rynkowym. Oprócz aspektu rynkowego produkt posiada także wymiar techniczno-technologiczny 7. Zanim wyrób pojawi się na rynku przechodzi przez szereg faz, takich jak: gromadzenie i selekcja pomysłów, tworzenie koncepcji, analizy ekonomiczno-finansowe, projektowanie, budowa prototypu oraz prace wdrożeniowe, przygotowujące go do wprowadzenia na rynek. Powyższe działania są częścią cyklu innowacyjnego produktu, który składa się z cyklu obserwacji i badań związanych z produktem oraz cyklu tworzenia produktu. Cykl innowacyjny produktu wraz z cyklem rynkowym tworzą tzw. cykl zintegrowany 8. F. Krawiec z kolei posługuje się pojęciem cyklu życia projektu innowacyjnego, który obejmuje takie fazy, jak: badania podstawowe, badania stosowane, prace rozwojowe oraz prace wdrożeniowe (produkcja i komercjalizacja) 9. J. Fiksel wyróżnia natomiast materialny (physical) cykl życia produktu, opierający się na transformacji materiałów i energii. Stanowi on sekwencję takich czynności, jak: wydobycie i zakup surowców, przetwarzanie materiałów, wytwarzanie i montowanie produktów, dystrybucja, użytkowanie, utylizacja i odzysk 10. W materialnym (fizycznym) cyklu życia produkt zaczyna żyć w momencie wydobycia surowców potrzebnych do jego produkcji. Samo ich wydobycie wiąże się ze zużywaniem energii. Materiały i energia są następnie przetwarzane w procesach produkcji, pakowania, dystrybucji, użytkowania, konserwacji i ewentualnie recyklingu lub utylizacji (rysunek 1). Operowanie materialnym cyklem życia produktu stanowi podstawę dla użycia wielu metod, technik oraz narzędzi służących ocenie produktu pod kątem spełniania zasady tripple bottom line 11. Jedną z takich metod jest analiza cyklu życia produktu (life cycle analysis LCA) wykorzystywana do oceny materiałów, usług, produktów, procesów oraz technologii z punktu widzenia oddziaływań środowiskowych i społecznych w całym cyklu życia. 2 P. Brzustewicz, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa jako narzędzie w realizacji idei zrównoważonego rozwoju. W: Polityka gospodarcza i finanse w teorii i praktyce, A. Poszewiecki, G. Szczodrowski (red.), Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2011, s A. Dahlsrud, How Corporate Social Responsibility is Defined. An Analysis of 37 Definitions, Corporate Social Responsibility and Environmental Management 2008, No G.I. Zwetsloot, From Management Systems to Corporate Social Responsibility, Journal of Business Ethics 2003, No K. McElhaney, A Strategic Approach to Corporate Social Responsibility, Leader to Leader 2009, Spring. 6 P. Kotler, Marketing, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2005, s L. Garbarski, I. Rutkowski, W. Wrzosek, Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, Warszawa 1996, s Tamże, s F. Krawiec, Zarządzanie projektem innowacyjnym produktu i usługi, Difin, Warszawa 2000, s J. Fiksel, Design for Environment. A Guide to Sustainable Product Development, The McGraw Hill, New York Toronto 2009, s Termin ten został sformułowany przez J. Elkingtona w latach 90. XX w. i oznacza trzy zintegrowane ze sobą filary, na których opiera się rozwój zrównoważony: ekonomiczny, środowiskowy oraz społeczny. 9

3 Rysunek. 1. Materialny cykl życia produktu Ź r ó d ł o: opracowanie na podstawie J. Fiksel, Design for Environment. A Guide to Sustainable Product Development, The McGraw Hill, New York Toronto 2009, s. 84. Ewolucja koncepcji łańcucha dostaw Pojęcie łańcucha dostaw pojawiło się w latach 80. ubiegłego stulecia i do tej pory nie zostało jednoznacznie zdefiniowane. Poza trudnościami z określeniem jego treści i znaczenia K. Rutkowski wskazuje także na problemy semantyczne wynikające ze stosowania obu słów tworzących ten termin. Wiele niejasności występuje także w kwestii związków łańcuchów dostaw z logistyką 12. Autorem jednej z najczęściej cytowanych w krajowej literaturze definicji łańcucha dostaw jest M. Christopher, który określa go jako sieć organizacji zaangażowanych, poprzez powiązania z dostawcami i odbiorcami, w różne procesy i działania, które tworzą wartość w postaci produktów i usług dostarczanych ostatecznym konsumentom 13. Przytoczona definicja jest dowodem na to, że powoli następuje odejście od rozumienia tego terminu w kategoriach łańcucha logistycznego, oznaczającego zbiór organizacji skupionych na realizowaniu 12 K. Rutkowski, Zarządzanie łańcuchem dostaw próba sprecyzowania terminu i określenia związków z logistyką, Gospodarka Materiałowa i Logistyka 2004, nr M. Christopher, Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw. Strategie obniżki kosztów i poprawy poziomu usług, Polskie Centrum Doradztwa Logistycznego, Warszawa 2000, s. 14. poszczególnych działań, takich jak: zaopatrzenie, magazynowanie czy dystrybucja po to, aby umożliwić przepływ produktów, usług czy informacji do następnego ogniwa. Składnikami łańcucha są bowiem nie tylko dostawcy i odbiorcy, ale także inne podmioty, procesy, relacje i działania w ramach całego procesu biznesowego, jakim jest np. rozwój nowego produktu. Podkreśla się także, że w coraz większym stopniu relacje w łańcuchu dostaw kształtują klienci, którzy oczekują nowych rozwiązań w zakresie produkcji i konsumpcji 14. Należy mieć na uwadze, że w nowszych ujęciach łańcuch dostaw jest przede wszystkim sekwencją procesów niezbędnych do zaspokojenia popytu na określone produkty. Efektywność tych procesów zależy od wielu interesariuszy (stakeholders) współtworzących łańcuch. W szerokim ujęciu zarządzanie łańcuchem dostaw (supply chain management) można określić jako integrowanie tych wszystkich procesów biznesowych wewnątrz i na zewnątrz przedsiębiorstw, od których zależy jakość dostarczanych produktów. Jakość jest kategorią wielowymiarową, dlatego też coraz częściej wskazuje się na potrzebę szerszego, wielopłaszczyznowego 14 A. Rudnicka, Rozwój zrównoważony w łańcuchu dostaw, Acta Universitatis Lodziensis 2011, nr

4 15 Business Guide to a Sustainable Supply Chain. A Practical Guide, New Zealand Business Council for Sustainable Development, 2003, odczyt: C. Carter, D. Rogers, A Framework of Sustainable Supply Chain Management: Moving Toward New Theory, International Journal of Physical Distribution & Logistics Management 2008, No M. Kot, M. Starostka-Patyk, D. Krzywda, Zarządzanie łańcuchami dostaw, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, 2009, s i holistycznego podejścia do łańcucha dostaw, które uwzględniałoby również cele rozwoju zrównoważonego (sustainable development). Uwzględnianie w zarządzaniu łańcuchami dostaw kryteriów społecznych oraz ekologicznych zaowocowało pojawieniem się w połowie lat 90. XX w. koncepcji zrównoważonego łańcucha dostaw (sustainable supply chain). Można go pojmować jako taką sieć powiązań, w której zarządzanie produktami i usługami od dostawców do producenta oraz od producenta do klienta i z powrotem przebiega ze szczególnym uwzględnieniem poprawy oddziaływania społecznego i środowiskowego 15. Z kolei zarządzanie zrównoważonym łańcuchem dostaw (sustainable supply chain management SSCM) definiuje się jako strategiczną, transparentną integrację i osiąganie społecznych, środowiskowych i ekonomicznych celów organizacji poprzez systematyczną koordynację kluczowych procesów biznesowych w łańcuchu dostaw w celu poprawy wyników ekonomicznych zarówno pojedynczego przedsiębiorstwa, jak i całego łańcucha dostaw 16. Można więc zauważyć, że w SSCM punkt ciężkości przesuwa się z zarządzania fizycznym strumieniem przepływów w stronę zarządzania procesami i relacjami niematerialnymi. Jak już wcześniej zaznaczono, SSCM wymaga podejścia systemowego, które przejawia się w sposobie myślenia o łańcuchu dostaw jako o całości. Zakłada się zatem, że pomiędzy funkcjami, działaniami i zadaniami w łańcuchu dostaw występują zależności i należy je rozpatrywać kompleksowo. Takie zarządzanie określane jest jako więcej niż logistyka i wymaga zaangażowania wielu funkcji oraz zorientowania na procesy, co w konsekwencji tworzy podstawy do integracji systemów, a także oznacza reorganizację przedsiębiorstwa wokół procesów 17. Zintegrowane podejście do zarzadzania łańcuchem dostaw znajduje swoje odzwierciedlenie w koncepcji zamkniętej pętli łańcucha dostaw (closed-loop supply chain), która pokazuje, w jaki sposób można uwzględniać kryteria zrównoważonego rozwoju, stosując tzw. logistykę odwrotną (reverse logistics). Zamknięta pętla łańcucha dostaw składa się z łańcucha do przodu oraz łańcucha wstecz. Krótko rzecz ujmując, jej idea polega na odzyskiwaniu surowców pochodzących z wycofywanych z użycia produktów i ponownym ich przetwarzaniu w pełnowartościowe dobra 18. Taki proces obejmuje m.in. naprawę, odnowienie, modyfikację, przerobienie, recykling czy bezpośrednią odsprzedaż wycofanych z użycia produktów lub ich elementów (włącznie z opakowaniami). Wydaje się więc, że koncepcja ta otwiera zupełnie nowe możliwości dla przedsiębiorstw nie tylko w zakresie minimalizowania negatywnego wpływu wywieranego na środowisko naturalne, ale pozwala także na obniżenie kosztów pozyskania materiałów i energii, poprawę efektywności gospodarowania odpadami oraz wykreowanie pozytywnego wizerunku firmy. Systemy zarządzania cyklem życia produktu Dostarczanie satysfakcji i wartości klientom coraz rzadziej postrzegane jest przez pryzmat pojedynczego przedsiębiorstwa. Obecnie akcentuje się model oparty na współpracy obejmującej całą sieć dostarczania wartości, zwaną również siecią dostaw. Wdrożenie koncepcji zrównoważonego łańcucha dostaw na każdym etapie cyklu życia produktu można traktować zatem jako rozwiązanie, które daje szansę zintegrowania wszystkich procesów związanych z wytwarzaniem produktu, jego użytkowaniem i utylizacją. Dzięki temu przedsiębiorstwo może rozwijać i oferować na rynku tzw. produkty zrównoważone (sustainable products), które można zdefiniować jako dobra o zupełnie nowych ekologicznych i społecznych atrybutach, wywierające o wiele mniejszą presję na środowisko naturalne oraz człowieka w całym cyklu życia: od wydobycia surowców poprzez produkcję i użytkowanie aż do utylizacji 19. Myślenie w kategoriach cyklu życia produktu jest kluczowe dla realizacji celów rozwoju zrównoważonego w przedsiębiorstwie. Współpraca w ramach zrównoważonego łańcucha dostaw powinna mieć miejsce na każdym etapie cyklu życia produktu od wydobycia surowców aż do jego utylizacji lub recyklingu. Zarządzanie środowiskowym, społecznym i ekonomicznym wpływem oraz zachęcanie do dobrych praktyk korporacyjnych w całym cyklu życia dóbr i usług musi się stać integralną czę- 18 M. Seitz, Understanding Closed-Loop Supply Chain Management. A Theoretical Discussion, Working Paper Series, No. 25, The Centre For Business Relationships, Accountability, Sustainability and Society, Cardiff Wyniki badań wskazują, że w Wielkiej Brytanii wartość rynku zrównoważonych produktów w 2011 r. wynosiła 47,2 mld funtów, a wydatki przeciętnego gospodarstwa z tytułu ich zakupu wyniosły w tym samym czasie 989 funtów. W ciągu ostatnich pięciu lat zanotowano 33% wzrostu wydatków konsumentów na tego typu produkty. Zob. The Ethical Consumer Markets Report 2012, The Co-operativeGroup, odczyt:

5 ścią zarządzania łańcuchem dostaw 20. W trakcie całego cyklu życia produktu uczestnicy łańcucha dostaw powinni mieć możliwość poprawy jego ekonomicznych, społecznych i środowiskowych aspektów. Powstaje jednak pytanie, w jaki sposób osiągnąć taki stan w praktyce. Należy przyznać, że jest to zadanie trudne, tym bardziej że przedsiębiorstwa radzić muszą sobie z coraz szybszymi zmianami w otoczeniu, skracającymi się rynkowymi cyklami życia produktu czy rosnącą presją klientów i innych interesariuszy odnośnie poprawy jakości produktów i zmniejszenia oddziaływania środowiskowego i społecznego. Potrzebne są zatem narzędzia, które zintegrują i uporządkują procesy oraz przyspieszą przepływ informacji w całym łańcuchu dostaw po to, aby uzyskać efekt synergii w każdym etapie cyklu życia produktu. Do takich rozwiązań można zaliczyć systemy zarządzania cyklem życia produktu (product lifecycle management PLM), które najczęściej są uzupełnieniem większych systemów planowania zasobów ERP (enterprise resource planning) 21. PLM, którego poprzednikiem były systemy PDM (product data management), jest strategicznym podejściem do zarządzania produktem w całym jego cyklu życia. Jest czymś więcej niż tylko rozwiązaniem informatycznym, ponieważ dotyka wszystkich sfer w przedsiębiorstwie, które są związane z produktem, włącznie ze skierowanymi na jego rozwój procesami i zasobami. PLM nie jest pojedynczym narzędziem czy metodą, ale systemem zarządzania zbieraniem, strukturyzowaniem i rozpowszechnianiem związanych z produktem informacji pochodzących z różnych programów oraz koncepcji, włącznie z tymi dotyczącymi jego ekologicznych, ekonomicznych oraz społecznych aspektów w całym cyklu życia 22. Celem PLM jest holistyczne zarządzanie wszystkimi informacjami dotyczącymi całego projektu, jak i kompleksowa automatyzacja procesów oraz doskonałe współdziałanie wszystkich podmiotów w cyklu życia produktu 23. Dane związane z produktem są 20 The Business Case for Supply Chain Sustainability. A Brief for Business Leaders, The Business for Social Responsibility, odczyt: ERP można krótko określić jako system informatyczny, za pomocą którego można integrować i kontrolować wszystkie procesy biznesowe zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz przedsiębiorstwa (finanse, zasoby ludzkie, marketing, materiały itp.). ERP obejmuje zarządzanie wszystkimi funkcjami przedsiębiorstwa, optymalizuje i integruje przepływ informacji w całej organizacji. 22 A. Remmen, A.A. Jensen, J. Frydendal, Life Cycle Management. A Business Guide to Sustainability, United Nations Environment Programme 2007, s A. Staisch, G. Peters, T. Stueckl, J. Sergua, Current Trends in Product Lifecycle Management, 23rd Australasian Conference on Information Systems, Geelong 2012, dro.deakin.edu.au/eserv/du: /staisch- -currenttrends-2012.pdf, odczyt: generowane na każdym etapie jego rozwoju. Systemy PLM używane powinny być zatem przez działy badawczo-rozwojowe, zaopatrzenie, marketing oraz projektantów przedsiębiorstwa. Poza tym należy je zintegrować z innymi systemami wewnętrznymi firmy, takimi jak CRM (customer relatonship management), oraz z podobnymi rozwiązaniami informatycznymi używanymi przez jej partnerów. Takie podejście sprzyja współpracy i ułatwia komunikację nie tylko pomiędzy pracownikami przedsiębiorstwa, ale również ze wszystkimi interesariuszami w łańcuchu dostaw, co w kontekście zrównoważonego rozwoju pozwala na redukowanie negatywnego środowiskowego i społecznego wpływu w całym systemie produktu. PLM zapewnia zatem większą kontrolę nad źródłami wydobycia surowców i ich transportem, produkcją wyrobów, procesem konsumpcji oraz utylizacji. Dodatkowo systemy PLM dostarczają informacji o produkcie związanych z niewykorzystanym czasem, energią i materiałami w całej organizacji i w łańcuchu dostaw, dzięki czemu oferują nową generację myślenia szczupłego (lean thinking) 24. Dzięki PLM każda strona łańcucha dostaw ma szansę osiągnąć określone korzyści. Systemy PLM ułatwiają podejmowanie odpowiedzialnych działań w takich obszarach, jak zaopatrzenie, produkcja, dystrybucja czy konsumpcja. Przykładowe działania stron uczestniczących w łańcuchu dostaw żywności i związane z nimi korzyści zaprezentowano w tablicy 1. Rozwój nowego produktu nie byłby możliwy bez współpracy wielu struktur w ramach łańcucha dostaw. Oznacza to konieczność kooperacji zarówno wewnątrz przedsiębiorstwa, jak i z innymi podmiotami na rynku. Poza tym sieciowy i globalny charakter gospodarki sprawia, że łańcuchy dostaw stają się globalne i w rzeczywistości składają się z wielu połączonych ze sobą łańcuchów. Coraz częściej czynności projektowania i produkcji są rozproszone terytorialnie, ponieważ celem przedsiębiorstw jest nie tylko oferowanie wysokiej jakości produktów, które zaspokoją potrzeby klientów, ale wprowadzanie ich na rynek szybciej i taniej od konkurencji. Dzięki systemom PLM w proces rozwoju produktu można włączyć klientów oraz partnerów i tym samym łatwiej osiągnąć postawione przed nim cele, również te związane z rozwojem zrównoważonym. Wykorzystanie rozwiązań opartych na cyklu życia produktu pomaga także w podniesieniu efektywności całego łańcucha dostaw poprzez wyeliminowanie strat i marnotrawstwa oraz tych jego ogniw lub procesów, które nie przyczyniają się do kreowania wartości dodanej. 24 A. Lenart, Zarządzanie cyklem życia produktu a systemy ERP. W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie, R. Knosala (red.), Oficyna Wyd. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2009, tom II, s

6 Tablica 1. Przykładowe działania i korzyści w łańcuchu dostaw żywności Interesariusz Przykład działania Potencjalne korzyści Producent Ograniczenie masy opakowaniowej produktu Korzyść dla otoczenia: zmniejszenie ilości odpadów Korzyść dla producenta: ograniczenie kosztów dystrybucji Dystrybutor Ograniczenie emisji spalin w procesach logistycznych z wykorzystaniem pojazdów mechanicznych Korzyść dla otoczenia: zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza Korzyść dla dystrybutora: optymalizacja procesów logistycznych; zwiększenie atrakcyjności oferty dla klientów stosujących standardy środowiskowe Konsument Ograniczenie marnotrawstwa żywności (optymalizacja zakupów) Korzyść dla otoczenia: zmniejszenie ilości odpadów; ograniczenie marnotrawstwa Korzyść dla konsumenta: optymalizacja wydatków Ź r ó d ł o: Zrównoważony łańcuch dostaw, Zespół do Spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, Ministerstwo Gospodarki, odczyt: Podsumowanie Zaprezentowane rozważania wskazują, że integrowanie zarządzania łańcuchem dostaw i zarządzania cyklem życia produktu jest zadaniem skomplikowanym, szczególnie jeśli wziąć pod uwagę perspektywę zrównoważonego rozwoju. Jednak dzięki istnieniu nowych technologii, umożliwiających zbieranie, przetwarzanie i dzielenie się informacją, zarządzanie zintegrowane staje się łatwiejsze. Systemy PLM mogą stanowić centrum integracji danych i informacji pochodzących od różnych uczestników łańcucha dostaw w całym cyklu życia produktu, rozpoczynającym się w momencie wydobycia surowców do produkcji, a kończącym się w chwili wycofania produktu z rynku. Możliwość zarządzania wszystkimi etapami cyklu życia produktu sprawia, że systemy PLM doskonale nadają się do integrowania kwestii ekologicznych i społecznych z celami ekonomicznymi. Dzięki temu rozwiązaniu przedsiębiorstwa mogą skuteczniej konkurować na rynku poprzez oferowanie produktów, które posiadają zupełnie nowe ekologiczne i społeczne atrybuty. Wydaje się zatem, że warto inwestować w systemy PLM, ponieważ przy ich umiejętnym stosowaniu wartość dodana, której są źródłem, będzie przewyższać koszt ich zakupu i eksploatacji. Niniejszy artykuł tylko w niewielkim stopniu wyczerpuje ogrom problematyki związanej z integracją rozwoju zrównoważonego z zarządzaniem łańcuchem dostaw oraz zarządzaniem cyklem życia produktu. Konieczne są dodatkowe studia w tym zakresie, prezentujące podejście systemowe oraz integrujące. Przedmiotem badań powinien być cały system tworzenia wartości produktu, ponieważ od umiejętności zarządzania kluczowymi procesami i relacjami w jego obrębie zależy w dużej mierze końcowy sukces produktu. s UMMARY Supply chain management and product lifecycle the perspective of sustainable development In this paper the issue of supply chain management and product lifecycle from the perspective of sustainable development is discussed. Taking up this theme is still rare in Poland. The aim of this paper is to show the relationships between the concepts of sustainable development, supply chain management and product lifecycle management, which seem to be important for increasing the company's ability to develop and market successful products. Product lifecycle management is the tool that can be used for implementing sustainable development in the supply chain at every stage of the product lifecycle because it can integrate and organize processes and accelerate the flow of information throughout the supply chain, contributing to achieve the desired values in each stage of the product lifecycle. 13

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny Zarządzanie logistyką Dr Mariusz Maciejczak Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny www.maciejczak.pl Łańcuch logistyczny a łańcuch dostaw Łańcuch dostaw w odróżnieniu od łańcucha logistycznego dotyczy integracji

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Logistyka Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 3 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Omówione zagadnienia Międzyorganizacyjne relacje logistyczne

Bardziej szczegółowo

MEANDRY LOGISTYKI. Józef Okulewicz. XVI Konferencja Logistyki Stosowanej

MEANDRY LOGISTYKI. Józef Okulewicz. XVI Konferencja Logistyki Stosowanej MEANDRY LOGISTYKI Józef Okulewicz XVI Konferencja Logistyki Stosowanej Zakopane 2012 Krzysztof Rutkowski : Zarządzanie łańcuchem dostaw - próba sprecyzowania terminu i określenia związków z logistyką,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 Planowanie rozwoju technologii - Aleksander Buczacki 4.1. Wstęp 4.2. Proces planowania rozwoju technologii

Rozdział 4 Planowanie rozwoju technologii - Aleksander Buczacki 4.1. Wstęp 4.2. Proces planowania rozwoju technologii Spis treści Wprowadzenie Rozdział 1 Pojęcie i klasyfikacja produktów oraz ich miejsce w strategii firmy - Jerzy Koszałka 1.1. Wstęp 1.2. Rynek jako miejsce oferowania i wymiany produktów 1.3. Pojęcie produktu

Bardziej szczegółowo

Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw. Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski

Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw. Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski LOGISTKA (wg Council of Logistics Management) to proces planowania, realizowania i kontrolowania sprawności i ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz 2012 Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne Maciej Bieńkiewicz Społeczna Odpowiedzialność Biznesu - istota koncepcji - Nowa definicja CSR: CSR - Odpowiedzialność przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M -

biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M - Instytut Badań nad Przedsiębiorczo biorczością i Rozwojem Ekonomicznym Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M - Maciej Bieńkiewicz, 26 luty 2008,

Bardziej szczegółowo

Pytania z przedmiotu Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw

Pytania z przedmiotu Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw Pytania z przedmiotu Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw 1. Wymienić etapy rozwoju logistyki. 2. Podaj definicje logistyki. 3. Jakie wnioski wypływają z definicji określającej, co to jest logistyka?

Bardziej szczegółowo

dialog przemiana synergia

dialog przemiana synergia dialog przemiana synergia SYNERGENTIA. Wspieramy Klientów w stabilnym rozwoju, równoważącym potencjał ekonomiczny, społeczny i środowiskowy przez łączenie wiedzy, doświadczenia i rozwiązań z różnych sektorów.

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach TYTUŁ PREZENTACJI Podejście systemowe w zarządzaniu logistyką Zarządzanie łańcuchem dostaw w pionowo zintegrowanych

Bardziej szczegółowo

Dopasowanie IT/biznes

Dopasowanie IT/biznes Dopasowanie IT/biznes Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes HARVARD BUSINESS REVIEW, 2008-11-01 Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes http://ceo.cxo.pl/artykuly/51237_2/zarzadzanie.it.a.wzrost.wartosci.html

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialnośd biznesu w projektach ekoinnowacyjnych. Maciej Bieokiewicz

Społeczna odpowiedzialnośd biznesu w projektach ekoinnowacyjnych. Maciej Bieokiewicz 2011 Społeczna odpowiedzialnośd biznesu w projektach ekoinnowacyjnych Maciej Bieokiewicz Koncepcja Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Społeczna Odpowiedzialnośd Biznesu (z ang. Corporate Social Responsibility,

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Automatyzacja Procesów Biznesowych Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Rodzaje przedsiębiorstw Produkcyjne największe zapotrzebowanie na kapitał, największe ryzyko Handlowe kapitał obrotowy, średnie ryzyko

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw.

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Opis Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych menedżerów łańcuchów dostaw i pracowników integrujących zarządzanie rozproszonymi komórkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH Społeczna Odpowiedzialność Biznesu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU TO koncepcja, wedle której

Bardziej szczegółowo

Dynamiczna zdolność przedsiębiorstwa do tworzenia wartości wspólnej jako nowego podejścia do społecznej odpowiedzialności biznesu

Dynamiczna zdolność przedsiębiorstwa do tworzenia wartości wspólnej jako nowego podejścia do społecznej odpowiedzialności biznesu Dynamiczna zdolność przedsiębiorstwa do tworzenia wartości wspólnej jako nowego podejścia do społecznej odpowiedzialności biznesu Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Tomasz

Bardziej szczegółowo

Tematyka seminariów. Logistyka. Studia stacjonarne, I stopnia. Rok II. ZAPISY: 18 lutego 2015 r. godz. 13.15

Tematyka seminariów. Logistyka. Studia stacjonarne, I stopnia. Rok II. ZAPISY: 18 lutego 2015 r. godz. 13.15 Tematyka seminariów Logistyka Studia stacjonarne, I stopnia Rok II ZAPISY: 18 lutego 2015 r. godz. 13.15 prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Pastuszak tel. 537 53 61, e-mail: z.pastuszak@umcs.lublin.pl 1. Rola

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO DORADZTWO W ZAKRESIE DORADZTWO MARKETINGOWE MARKETINGOWE SZKOLENIA SZKOLENIA

DORADZTWO DORADZTWO W ZAKRESIE DORADZTWO MARKETINGOWE MARKETINGOWE SZKOLENIA SZKOLENIA ZAKRES DZIAŁALNOŚCI PMG CONSULTING PMG CONSULTING PMG CONSULTING PROJEKTY PROJEKTY POMOCOWE POMOCOWE UNII UNII EUROPEJSKIEJ EUROPEJSKIEJ W ZAKRESIE ZAKRESIE ZARZĄDZANIA ZARZĄDZANIA MARKETINGOWE MARKETINGOWE

Bardziej szczegółowo

Strategia globalna firmy a strategia logistyczna

Strategia globalna firmy a strategia logistyczna Zarządzanie logistyką Dr Mariusz Maciejczak Strategia globalna firmy a strategia logistyczna www.maciejczak.pl STRATEGIA SZTUKA WOJNY W BIZNESIE Strategia polega na przeanalizowaniu obecnej sytuacji i

Bardziej szczegółowo

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne Zagadnienia na egzamin dyplomowy na Wydziale Zarządzania Społecznej Akademii nauk Studia pierwszego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2012/2013 Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r.

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r. Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA Toruń, 28.04.2015 r. GRUPA MEBLOWA HORECA 9 firm produkcyjnych oraz WSZP/UMK 2 firmy z branży informatycznej Produkcja mebli w technologiach: drewno, płyty meblowe,

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW Dr Mariusz Maciejczak. www.maciejczak.pl LOGISTYKA

Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW Dr Mariusz Maciejczak. www.maciejczak.pl LOGISTYKA Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW Dr Mariusz Maciejczak www.maciejczak.pl LOGISTYKA Podręcznik Logistyka Wybrane zagadnienia Baran Joanna, Maciejczak Mariusz, Pietrzak Miachał, Rokicki Tomasz, Wicki Ludwik

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA I MARKETING dlaczego są sobie potrzebne?

INŻYNIERIA I MARKETING dlaczego są sobie potrzebne? POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-techniczna PROGRAMY, PROJEKTY, PROCESY zarządzanie, innowacje, najlepsze praktyki INŻYNIERIA I MARKETING dlaczego

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności Zarządzanie łańcuchami dostaw żywności w Polsce. Kierunki zmian. Wacław Szymanowski Książka jest pierwszą na naszym rynku monografią poświęconą funkcjonowaniu łańcuchów dostaw na rynku żywności w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze 16.10. 2014, Konstantynów Łódzki AGENDA EDIT VALUE TOOL Narzędzie

Bardziej szczegółowo

Ocena efektywności działań logistycznych

Ocena efektywności działań logistycznych Wydział Ekonomiczno-Rolniczy - SGGW Dr Mariusz Maciejczak LOGISTYKA Ocena efektywności działań logistycznych Opracowanie na podstawie: materiałów z konferencji Zarządzanie Dystrybucją i Magazynowaniem,

Bardziej szczegółowo

www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok

www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok LOGISTYKA ZARZĄDZANIE ZAPASAMI Podstawowe problemy zarządzania zapasami Popyt Poziom obsługi klienta Zapas zabezpieczający Podstawowe systemy uzupełniania

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system gospodarki odpadami w oparciu o zasady logistyki

Zintegrowany system gospodarki odpadami w oparciu o zasady logistyki III Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów Zagospodarowanie odpadów w świetle nowych przepisów prawnych Zintegrowany system gospodarki odpadami w oparciu

Bardziej szczegółowo

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego Przemysław Polak Od ERP do ERP czasu rzeczywistego SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Wrocław, 19 listopada 2009 r. Kierunki rozwoju systemów informatycznych zarządzania rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Struktura klastrowa M. Porter - klastry to geograficzne koncentracje wzajemnie powiązanych przedsiębiorstw, wyspecjalizowanych dostawców (w tym dostawców

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 1 - zarządzanie operacyjne

LABORATORIUM 1 - zarządzanie operacyjne LABORATORIUM 1 - zarządzanie operacyjne Konkurencja a procesy operacyjne W czasie nasilających się procesów globalizacyjnych akcent działań konkurencyjnych przesuwa się z obszaru generowania znakomitych

Bardziej szczegółowo

Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć

Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć Maciej Cieślik Korzyści płynące z wprowadzania strategii społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwach mają wymiar nie tylko wizerunkowy.

Bardziej szczegółowo

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne Podstawy Marketingu Marketing zagadnienia wstępne Definicje marketingu: Marketing to zyskowne zaspokajanie potrzeb konsumentów /Kotler 1994/. Marketing to kombinacja czynników, które należy brać pod uwagę

Bardziej szczegółowo

Znakowanie, zarządzanie i dystrybucja produktów w oparciu o standardy GS1

Znakowanie, zarządzanie i dystrybucja produktów w oparciu o standardy GS1 Znakowanie, zarządzanie i dystrybucja produktów w oparciu o standardy GS1 Szkolenia obejmuje przegląd najważniejszych i najczęściej stosowanych standardów GS1 wraz z praktycznymi informacjami na temat

Bardziej szczegółowo

TEMAT: Pojęcie logistyki ,,Logistyka nie jest wszystkim, ale wszystko bez logistyki jest niczym

TEMAT: Pojęcie logistyki ,,Logistyka nie jest wszystkim, ale wszystko bez logistyki jest niczym TEMAT: Pojęcie logistyki,,logistyka nie jest wszystkim, ale wszystko bez logistyki jest niczym prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej SZYMONIK http://www.gen-prof.pl/ Łódź 2015 1. Geneza i pojęcie logistyki Geneza

Bardziej szczegółowo

Nauka, Biznes, Innowacje Klaster Interdyscyplinarne Partnerstwo na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Transportu i Infrastruktury

Nauka, Biznes, Innowacje Klaster Interdyscyplinarne Partnerstwo na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Transportu i Infrastruktury Nauka, Biznes, Innowacje Klaster Interdyscyplinarne Partnerstwo na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Transportu i Infrastruktury Anna Dąbrowska Fundacja Centrum Analiz Transportowych i Infrastrukturalnych Warszawa,

Bardziej szczegółowo

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński 2012 Marketing produktu ekologicznego dr Marek Jabłoński Od kilku lat ekologia przestaje mieć znaczenie ideologiczne, w zamian za to nabiera wymiaru praktycznego i inżynierskiego. Większość firm na świecie,

Bardziej szczegółowo

Wartość dodana podejścia procesowego

Wartość dodana podejścia procesowego Zarządzanie procesami dr Mariusz Maciejczak Wartość dodana podejścia procesowego www.maciejczak.pl Wartość dodana w ujęciu ekonomicznym Wartość dodana - przyrost wartości dóbr w wyniku określonego procesu

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność organizacji

Społeczna odpowiedzialność organizacji Społeczna odpowiedzialność organizacji Społeczna odpowiedzialność biznesu rys historyczny Biblijne korzenie koncepcji społecznej odpowiedzialności A.Carnegie (magnat przem. stalowego) Ewangelia bogactwa

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA I-go STOPNIA

LOGISTYKA I-go STOPNIA Lp. LOGISTYKA I-go STOPNIA Przedmioty ogólne 1 Podstawy zarządzania 2 Podstawy ekonomii 3 Inżynieria systemów i analiza systemowa 4 Elementy prawa 5 Etyka zawodowa 6 Matematyka 7 Podstawy marketingu 8

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyczne Podstawowe definicje

Zarządzanie logistyczne Podstawowe definicje dr Zbigniew Pastuszak, UMCS, WSPA www.umcs.lublin.pl, z.pastuszak@wspa.lublin.pl Zarządzanie logistyczne Podstawowe definicje 1 Informacja stanowi przekształcone dane. Umożliwia podejmowanie decyzji operacyjnych,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw

Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw Niniejszy przewodnik został stworzony jako część paneuropejskiej kampanii informacyjnej na temat CSR

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA ODZYSKU LOGISTYKA ODZYSKU?

LOGISTYKA ODZYSKU LOGISTYKA ODZYSKU? 3 LOGISTYKA ODZYSKU? LOGISTYKA ODZYSKU obejmuje planowanie, implementację i kontrolowanie efektywnego przepływu dóbr materialnych oraz powiązanego przepływu informacji, od miejsca konsumpcji do miejsc

Bardziej szczegółowo

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce 2 Trendy yglobalne Globalizacja Zmiany demograficzne Zmiany klimatu WYZWANIE: Konieczność budowania trwałych podstaw wzrostu umożliwiających realizację aspiracji rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Dr Mirosław Antonowicz ALK 27.11.2013 Warszawa

Dr Mirosław Antonowicz ALK 27.11.2013 Warszawa FORUM INNOWACJI TRANSPORTOWYCH Warszawa 5.12 2013 Struktury klastrowe źródłem innowacji nowe podejście do kooperacji i konkurencji Międzynarodowe, narodowe i regionalne formy współdziałania Dr Mirosław

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy W jaki sposób firmy tworzą strategie? Prof. nadzw. dr hab. Justyna Światowiec-Szczepańska Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 19 listopada 2015 r. Dr Tomaszie Projektami

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza wraz z inteligentną specjalizacją regionu. Warszawa, 26 listopada 2013 r.

Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza wraz z inteligentną specjalizacją regionu. Warszawa, 26 listopada 2013 r. Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza wraz z inteligentną specjalizacją regionu 1 Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza (RSI) horyzontalny dokument strategiczny, uszczegółowienie

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE SZKOLENIE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO PRZEDSIĘBIORSTW BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W WPROWADZENIE W dobie silnej konkurencji oraz wzrastającej świadomości

Bardziej szczegółowo

Projekt Prove It PL! o mierzeniu oddziaływania i kapitału społeczno-ekonomicznego w przedsiębiorczości społecznej

Projekt Prove It PL! o mierzeniu oddziaływania i kapitału społeczno-ekonomicznego w przedsiębiorczości społecznej Projekt Prove It PL! o mierzeniu oddziaływania i kapitału społeczno-ekonomicznego w przedsiębiorczości społecznej Pomiar wpływu społecznego i ekologicznego wspólna odpowiedzialność biznesu i NGO Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Ocena efektywności działań logistycznych

Ocena efektywności działań logistycznych Dr Mariusz Maciejczak Ocena efektywności działań logistycznych Opracowanie na podstawie: materiałów z konferencji Zarządzanie Dystrybucją i Magazynowaniem, zorganizowanej przez Deloitte&Touche. Warszawa

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Inteligentne specjalizaje

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Inteligentne specjalizaje Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Inteligentne specjalizaje Toruń, 13.12.2012 Co oznacza inteligentna specjalizacja? Inteligentna specjalizacja to: identyfikowanie wyjątkowych

Bardziej szczegółowo

ZALECANA LITERATURA:

ZALECANA LITERATURA: ZALECANA LITERATURA: Marketing. Sposób myślenia i działania. Red. J. Perenc. Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2002 A. Smalec, G. Rosa, L. Gracz: Marketing przewodnik do ćwiczeń. Wydawnictwo Naukowe US,

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialny biznes

Odpowiedzialny biznes Odpowiedzialny biznes Społeczna odpowiedzialność biznesu jako źródło sukcesu w województwie śląskim 1 2 Koncepcja Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (ang. Social Corporate Responsibility CSR) to koncepcja,

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA ODZYSKU LOGISTYKA ODZYSKU?

LOGISTYKA ODZYSKU LOGISTYKA ODZYSKU? 3 LOGISTYKA ODZYSKU? LOGISTYKA ODZYSKU obejmuje planowanie, implementację i kontrolowanie efektywnego przepływu dóbr materialnych oraz powiązanego przepływu informacji, od miejsca konsumpcji do miejsc

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA prof. nzw. dr hab. Beata Filipiak Unia Europejska stoi wobec konieczności wzmocnienia swojej międzynarodowej pozycji konkurencyjnej w obliczu zmieniających

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie

Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie Cele szkolenia Zasadniczym celem szkolenia jest rozpracowanie struktury organizacyjnej odpowiedzialnej za organizację procesów zaopatrzeniowo - dystrybucyjnych,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie

Spis treści. Wprowadzenie Spis treści Wprowadzenie 1. ZNACZENIE LOGISTYKI DYSTRYBUCJI W SYSTEMIE LOGISTYCZNYM PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Istota znaczenia logistyki dystrybucji 1.2. Strategie logistyczne w dystrybucji 1.3. Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami Opis Odwzorowanie strategii przedsiębiorstwa w łańcuchu dostaw na niższe poziomy zarządzania operacyjnego, wymaga w praktyce odpowiedniej organizacji

Bardziej szczegółowo

Aktywne formy kreowania współpracy

Aktywne formy kreowania współpracy Projekt nr... Kształtowanie sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomiczno społecznych Aktywne formy kreowania współpracy Dr inż.

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNA ANALIZA STRATEGII

WSPÓŁCZESNA ANALIZA STRATEGII WSPÓŁCZESNA ANALIZA STRATEGII Przedmowa CZĘŚĆ I. WSTĘP Rozdział 1. Koncepcja strategii Rola strategii w sukcesie Główne ramy analizy strategicznej Krótka historia strategii biznesowej Zarządzanie strategiczne

Bardziej szczegółowo

Polityka w zakresie Odpowiedzialnych Zakupów

Polityka w zakresie Odpowiedzialnych Zakupów Polityka w zakresie Odpowiedzialnych Zakupów Przedmowa Zgodnie ze ścieżką swojego rozwoju Arriva przedstawi Politykę z zakresie Odpowiedzialnych Zakupów, stworzoną z myślą o swoich klientach i pracownikach.

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Aleksandra Wanat Konferencja Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Katowice 22 listopada

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WYBORU PRZEDMIOTÓW NA STUDIACH II STOPNIA STACJONARNYCH CYWILNYCH (nabór 2009) II semestr

DEKLARACJA WYBORU PRZEDMIOTÓW NA STUDIACH II STOPNIA STACJONARNYCH CYWILNYCH (nabór 2009) II semestr WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WYDZIAŁ MECHANICZNY STUDENT..................................................................................................................... ( imię i nazwisko) (grupa szkolna)

Bardziej szczegółowo

Społecznie odpowiedzialne zarządzanie w organizacjach publicznych. Teza cele konstrukcja realizacja

Społecznie odpowiedzialne zarządzanie w organizacjach publicznych. Teza cele konstrukcja realizacja Dr Grzegorz Baran, Instytut Spraw Publicznych UJ Społecznie odpowiedzialne zarządzanie w organizacjach publicznych Teza cele konstrukcja realizacja Teza Zakorzenienie modelu działania organizacji publicznej

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP SKLEP INTERNETOWY/SPRZEDAŻ ONLINE Kryteria Certyfikatu Zielony Sklep zostały pogrupowane w zbiory, zgodnie z obszarem, którego dotyczą (centrala / punkt sprzedaży / sprzedaż

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie - uwarunkowania, wyodrębnienie, organizacja i ich optymalizacja

Realizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie - uwarunkowania, wyodrębnienie, organizacja i ich optymalizacja Realizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie - uwarunkowania, wyodrębnienie, organizacja i ich optymalizacja Cele szkolenia Założeniem treningu menedżerskiego jest: - zapoznanie uczestników z

Bardziej szczegółowo

MODEL DOSKONAŁOŚCI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

MODEL DOSKONAŁOŚCI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Wykład 2. MODEL DOSKONAŁOŚCI ORGANIZACJI I ZASADY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 1 1. Systematyka zarządzania jakością w organizacji: Systematyka zarządzania jakością jest rozumiana jako: system pojęć składających

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD KONCEPCJI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

PRZEGLĄD KONCEPCJI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Wykład 4. PRZEGLĄD KONCEPCJI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 1 1.Ogólna charakterystyka koncepcji zarządzania jakością i kierunki ich zmian w czasie: W historycznym podejściu do zarządzania jako- ścią można wyróżnić

Bardziej szczegółowo

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka to szerokie zastosowanie najnowszych technologii informacyjnych do wspomagania zarządzania logistycznego przedsiębiorstwem (np. produkcją,

Bardziej szczegółowo

INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw.

INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Kim jesteśmy INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wykorzystując wieloletnie doświadczenie z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem,

Bardziej szczegółowo

Inteligentna Energetyka na podstawie strategii GK PGE

Inteligentna Energetyka na podstawie strategii GK PGE 1 Inteligentna Energetyka na podstawie strategii GK PGE Nowoczesna energetyka konwencjonalna Elastyczność i efektywność Nowe technologie i modele biznesowe Redefinicja misji GK PGE konieczne zmiany Nowa

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin dyplomowy. Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka. (dla roku akademickiego 2012/2013)

Zagadnienia na egzamin dyplomowy. Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka. (dla roku akademickiego 2012/2013) Zagadnienia na egzamin dyplomowy Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka (dla roku akademickiego 2012/2013) Specjalność: Logistyka handlu i dystrybucji 1. Jakiego rodzaju kryteria uwzględniane są

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw. Cel przedsiębiorstwa. Komputery - potrzebne? 23-02-2012. Systemy zarządzania ZYSK! Metoda: zarządzanie

Informatyzacja przedsiębiorstw. Cel przedsiębiorstwa. Komputery - potrzebne? 23-02-2012. Systemy zarządzania ZYSK! Metoda: zarządzanie Informatyzacja przedsiębiorstw Systemy zarządzania Cel przedsiębiorstwa ZYSK! maksimum przychodów minimum kosztów podatki (lobbing...) Metoda: zarządzanie Ludźmi Zasobami INFORMACJĄ 2 Komputery - potrzebne?

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Ekonometria Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach

Bardziej szczegółowo

Strategia Lizbońska droga do sukcesu zjednoczonej Europy, UKIE, Warszawa 2002, s. 11. 5

Strategia Lizbońska droga do sukcesu zjednoczonej Europy, UKIE, Warszawa 2002, s. 11. 5 O autorze Tomasz Bartosz Kalinowski ukończył studia w 2003 r. na Uniwersytecie Łódzkim. W tym samym roku został zatrudniony jako asystent w Katedrze Zarządzania Jakością tej uczelni oraz rozpoczął studia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP SKLEP STACJONARNY I SPRZEDAŻ ONLINE Kryteria Certyfikatu Zielony Sklep zostały pogrupowane w zbiory, zgodnie z obszarem, którego dotyczą (centrala / punkt sprzedaży /

Bardziej szczegółowo

Nowa ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz sposoby optymalizacji kosztów

Nowa ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz sposoby optymalizacji kosztów Nowa ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz sposoby optymalizacji kosztów Opis Obecnie projekt ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz zmiany ustawy o obowiązkach

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek pok. 1018 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

METODY SZACOWANIA KORZYŚCI I STRAT W DZIEDZINIE OCHRONY ŚRODOWISKA I ZDROWIA

METODY SZACOWANIA KORZYŚCI I STRAT W DZIEDZINIE OCHRONY ŚRODOWISKA I ZDROWIA METODY SZACOWANIA KORZYŚCI I STRAT W DZIEDZINIE OCHRONY ŚRODOWISKA I ZDROWIA Autor: red. Piotr Jeżowski, Wstęp Jedną z najważniejszych kwestii współczesności jest zagrożenie środowiska przyrodniczego i

Bardziej szczegółowo

Konferencja INTERMODAL 2014 Wartość w transporcie intermodalnym w ujęciu marketingu systemowego. Dr Mirosław Antonowicz ALK. 27.11.

Konferencja INTERMODAL 2014 Wartość w transporcie intermodalnym w ujęciu marketingu systemowego. Dr Mirosław Antonowicz ALK. 27.11. Konferencja INTERMODAL 2014 Wartość w transporcie intermodalnym w ujęciu marketingu systemowego Dr Mirosław Antonowicz ALK 27.11.2013 Warszawa Pojęcie transportu intermodalnego Transport intermodalny stanowi

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek Zapisy pok. 309 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI)

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) ZSI MARKETING Modułowo zorganizowany system informatyczny, obsługujący wszystkie sfery działalności przedsiębiorstwa PLANOWANIE ZAOPATRZENIE TECHNICZNE PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

CSR szansą rozwoju Polskiej Korporacji Recyklingu (PKR) Witold Chemperek

CSR szansą rozwoju Polskiej Korporacji Recyklingu (PKR) Witold Chemperek CSR szansą rozwoju Polskiej Korporacji Recyklingu (PKR) Witold Chemperek Wiceprezes Zarządu Polska Korporacja Recyklingu Sp. z o.o. jest wiodącym w regionie Zakładem Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja łańcucha dostaw - teoria i praktyka

Optymalizacja łańcucha dostaw - teoria i praktyka Paweł Hanczar Optymalizacja łańcucha dostaw - teoria i praktyka Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Katedra Logistyki Agenda Łańcuch dostaw Łańcuchy dostaw w polskich przedsiębiorstwach Podstawowe koncepcje

Bardziej szczegółowo

Kompilacja pojęć stosowanych w badaniach statystycznych statystyki publicznej na temat innowacyjności przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Kompilacja pojęć stosowanych w badaniach statystycznych statystyki publicznej na temat innowacyjności przez Główny Urząd Statystyczny (GUS). Kompilacja pojęć stosowanych w badaniach statystycznych statystyki publicznej na temat innowacyjności przez Główny Urząd Statystyczny (GUS). (Kompilacja dokonana przez Fundację Centrum Analiz Transportowych

Bardziej szczegółowo

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa Cele kluczowe Idea społecznej odpowiedzialności biznesu jest wpisana w wizję prowadzenia działalności przez Grupę Kapitałową LOTOS. Zagadnienia te mają swoje odzwierciedlenie w strategii biznesowej, a

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Profil : Zawodowy Stopień studiów: I Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Specjalność: Wszystkie Semestr: Forma studiów: I stacjonarne/niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Ekonomika Transportu. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe

Ekonomika Transportu. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe Ekonomika Transportu każda zorganizowana postać podażowej strony rynku usług przemieszczania, mająca swoją nazwę i oferującą specyficzny produkt - usługę transportową Cechy: odrębność ekonomiczna odrębność

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ (2 ECTS)

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ (2 ECTS) ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ (2 ECTS) studia dzienne, wieczorowe i zaoczne Wykłady studia dzienne i wieczorowe 30 godz., a studia zaoczne 18 godz. 1. Zarządzanie jakością podstawowe pojęcia: Jakość i jej istota;

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Przedsiębiorstwo społecznie odpowiedzialne Bogusława Niewęgłowska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 11 kwietnia 2016 r. Odpowiedzialność to: zajmowanie się osobą lub rzeczą,

Bardziej szczegółowo

1. Wybór systemu ERP. 2. Wzajemne relacje systemów ERP i BPMS.

1. Wybór systemu ERP. 2. Wzajemne relacje systemów ERP i BPMS. Agenda 1. Wybór systemu ERP. 2. Wzajemne relacje systemów ERP i BPMS. 1 dr inż. Marek Szelągowski AFiB Vistula marek.szelagowski@dbpm.pl Naszą misją jest: Wspieranie naszych klientów w wypracowywaniu usprawnień

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Logistyka Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 2 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Omówione zagadnienia Łańcuch dostaw - definicja Łańcuch

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

Informatyczne narzędzia procesów. Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012

Informatyczne narzędzia procesów. Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012 Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012 Płaszczyzny powiązań logistyki i informatyki Systemy informatyczne będące elementami systemów umożliwiają wykorzystanie rozwiązań

Bardziej szczegółowo

CRM w logistyce. Justyna Jakubowska. CRM7 Specjalista Marketingu

CRM w logistyce. Justyna Jakubowska. CRM7 Specjalista Marketingu CRM w logistyce Justyna Jakubowska CRM7 Specjalista Marketingu CRM w logistyce Prezentacja firm more7 Polska dostawca systemu CRM Autor i producent systemu do zarządzania relacjami z klientem CRM7; Integrator

Bardziej szczegółowo

Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR)

Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) To koncepcja, według, której firmy dobrowolnie prowadzą działalność uwzględniającą interesy społeczne i ochronę środowiska,

Bardziej szczegółowo

Controlling personalny platformą komunikacji i współpracy HR z menedżerami. Katarzyna Meysztowicz k.meysztowicz@tangerine.biz.pl Tel.

Controlling personalny platformą komunikacji i współpracy HR z menedżerami. Katarzyna Meysztowicz k.meysztowicz@tangerine.biz.pl Tel. Controlling personalny platformą komunikacji i współpracy HR z menedżerami Katarzyna Meysztowicz k.meysztowicz@tangerine.biz.pl Tel.: 790 300 575 Agenda Za co odpowiada Dział HR? Realizacja celów strategicznych

Bardziej szczegółowo