Opis przedmiotu zamówienia. (zwany dalej OPZ )

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis przedmiotu zamówienia. (zwany dalej OPZ )"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy Opis przedmiotu zamówienia (zwany dalej OPZ ) 1 Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa oraz wdrożenie Rozwiązania Security Information and Event Management - SIEM (zwanego dalej Rozwiązaniem lub Systemem SIEM ), a także świadczenie serwisu dla wdrożonego Rozwiązania. W szczególności przedmiot zamówienia obejmuje: 1.1 Dostarczenie sprzętu wraz z oprogramowaniem systemowym, Oprogramowania wraz z Aktualizacjami, składającymi się na System SIEM, a także zakup niezbędnych pakietów suportowych producenta Rozwiązania na okres 12 miesięcy od daty podpisania Protokołu odbioru końcowego; 1.2 Zaprojektowanie i wdrożenie Rozwiązania w tym: Przeprowadzenie analizy technicznej oraz opracowanie projektu technicznego wdrożenia Rozwiązania; Instalacja, konfigurację oraz uruchomienie Rozwiązania zgodnie z projektem technicznym wdrożenia Rozwiązania; Przeprowadzenie warsztatowego przekazania wiedzy dla administratorów oraz operatorów wdrożonego Rozwiązania; Wykonanie dokumentacji powdrożeniowej, dostarczonej i opracowanej przez Wykonawcę zgodnie z postanowieniami OPZ oraz ze standardami Zamawiającego opisanymi w Załączniku nr 2 do OPZ. 1.3 Świadczenie serwisu gwarancyjnego i asysty technicznej dla wdrożonego Rozwiązania w okresie 12 miesięcy od daty podpisania Protokołu odbioru końcowego. Zamówienie obejmuje także przeniesienie autorskich praw majątkowych lub udzielenie licencji do Oprogramowania oraz wytworzonej w toku realizacji przedmiotu zamówienia Dokumentacji (zgodnie z definicją zawartą w IPU), na warunkach wskazanych w IPU. 2 Funkcjonalność Systemu SIEM: 2.1 Analiza standardowych logów infrastrukturalnych generowanych przez systemy operacyjne, dostęp webowy, firewalle, urządzenia sieciowe (switche, routery, loadbalancery itd.), systemy bezpieczeństwa IPS/IDS, VAM, DAM, IDM, WAF itd. 2.2 System SIEM musi umożliwiać integrację z systemem zarządzania tożsamością w celu identyfikacji i korelacji zdarzeń inicjowanych dla określonego użytkownika niezależnie od nazwy jego konta. Korelacja i raportowanie musi uwzględniać właściciela konta, a nie nazwę identyfikatora użytkownika. 2.3 Analiza niestandardowych logów/danych takich jak: Wiadomości/komunikaty xml platformy SOAP. 1

2 2.3.2 Logi wygenerowane przez aplikacje utworzone siłami własnymi Banku oraz aplikacje rzadko występujące na rynku Logi rejestrujące pracę użytkowników aplikacji tworzone w bazach danych tych aplikacji Diagnostyczne zrzuty danych typu stack trace Dane typu BIG Data, w tym dane systemów realizujących transakcje finansowe. 2.4 Analiza i raportowanie zdarzeń z systemów, które zostały objęte przeprowadzonymi w Banku testami PoC (Proof of Concept), w celu potwierdzenia możliwości parsowania niestandardowych logów wspomnianych w punkcie 2.2, w oparciu o system Splunk. Załącznik nr 1 do OPZ zawiera podsumowanie przeprowadzonych testów oraz uzyskane rezultaty. 2.5 Rozwiązanie ma stanowić podstawowe narzędzie zespołu SOC (Security Operations Center) odpowiedzialnego za monitorowanie bezpieczeństwa teleinformatycznego, zapewniać mechanizmy nadzoru nad całością wdrożonych systemów w zakresie bezpieczeństwa IT oraz pozwalać na wyszukiwanie i identyfikację zagrożeń i zdarzeń świadczących o próbach naruszenia bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego Banku. Rozwiązanie ma wpierać m.in. takie zadania jak: Weryfikacja funkcjonowania zasad bezpieczeństwa i stosowanych mechanizmów kontrolnych w kontekście zagrożeń technologicznych i biznesowych Wspomaganie wykrywania i analizy potencjalnych oszustw wewnętrznych i zewnętrznych Zapewnienie mechanizmów monitorujących pracowników i innych użytkowników infrastruktury teleinformatycznej i aplikacji Banku Podział obowiązków w zakresie monitorowania i rozliczania użytkowników uprzywilejowanych Monitorowanie funkcjonowania aplikacji i urządzeń w celu szybszego reagowania na możliwe problemy i awarie Zbieranie, zapisywania i przechowywanie logów na czas określony przez prawo i regulaminy wewnętrzne. Dane muszą być przechowywane w sposób zapewniający ochronę ich integralności Korelacja informacji pochodzących z różnych źródeł w celu wykrycia zaawansowanych zagrożeń oraz eliminacji fałszywych alarmów. 2.6 Wdrożenie Rozwiązania musi obejmować zaprojektowanie i wdrożenie przesyłania, parsowania, korelowania i przechowywania logów i innych danych z co najmniej z następujących typów źródeł o niegraniczonej ilości: Logi z platformy Ferryt firmy DomData Logi/dane architektury SOAP/ESB Dane o ruchu sieciowym NetFlow, sflow Apache Web Server 2

3 Check Point FW-1 Cisco ASA Cisco IOS Cisco Switch Famoc FancyFon F5 BigIP HP_UX Novel IDM Juniper/Juniper IDP Juniper SSL VPN Linux (także logi auditd) McAfee Gateway McAfee epolicy Orchestrator McAfee DLP McAfee Web Gateway Microsoft DHCP Microsoft Exchange Microsoft IIS Microsoft SharePoint Microsoft SQL Server Bazy danych Oracle Oracle iplanet Web Server Riverbed Cascade Solaris Basic Security Module Symantec Endpoint Protection Symantec Web Gateway Tenable Network Security Nessus (prezentacja wyników skanowań podatności) Acunetix (prezentacja wyników skanowań podatności) Nmap (prezentacja wyników skanowań) Tufin SecureTrack Tufin SecureChange UNIX AIX UNIX Solaris 3

4 VMware vsphere Windows Events (logi Application, Security, System i inne), zmiany zawartości plików oraz zmiany wartości kluczy rejestrów dla systemów Windows System NAC (Network Access Control) WAF (Web Application Firewall) System DAM (Database Activity Monitor) System kontroli dostępu SKD (ochrona fizyczna) 2.7 Licencja Rozwiązania musi pozwalać na analizę logów/danych z nieograniczonej liczby źródeł logów/danych. 2.8 Rozwiązanie musi umożliwiać łatwe i samodzielne skonfigurowanie parsowania logów/danych innych, dowolnych źródeł danych (zarówno już istniejących w Banku jaki i w przyszłości) przez pracowników Zamawiającego po warsztatowym przekazaniu wiedzy przez dostawcę. 2.9 Dostawca dla każdego z tych źródeł określi optymalny sposób pobierania logów/danych przez Rozwiązanie pod kątem bezpieczeństwa komunikacji i wydajności sieci. Jeśli wykorzystywany będzie agent instalowany na źródle logów/danych, przesyłanie musi być szyfrowane a logi/dane kompresowane w czasie przesyłania przez sieć Rozwiązanie powinno umożliwiać pobieranie logów/danych co najmniej następującymi mechanizmami: Wskazanie w interfejsie użytkownika Rozwiązania na znajdujący się lokalnie plik/katalog Wysyłanie logów/danych ze źródła logu na wskazany port TCP/UDP serwera będącego częścią Rozwiązania (np. syslog) Trapy SNMP Parametry urządzeń pobierane z wykorzystaniem SNMP Wykonywanie przez Rozwiązanie zapytań SQL w zewnętrznych bazach danych i pobieranie wyników zapytań. Alternatywnie musi istnieć możliwość komunikacji z bazami danych w standardzie JDBC lub ODBC Wykonywanie skryptów na systemach źródłowych logów/danych umożliwiających wygenerowanie i przesłanie pożądanych logów (np. lista usług, procesów, otwartych portów TCP/IP, zalogowanych użytkowników) Windows Management Infrastructure (WMI) Instalację agenta na systemach źródłowych, zapewniającego możliwość szyfrowania komunikacji z serwerem centralnym oraz mechanizmy równoważenia obciążenia (transmisji logów), pomiędzy kilkoma serwerami wchodzącymi w skład Systemu SIEM. 4

5 Checkpoint OPSEC LEA. Sygnatura postępowania: BZP/90/DB/ Mechanizm pobierania logów/danych ze źródeł powinien umożliwiać wstępną selekcję logów/danych przed rozpoczęciem parsowania (bez konieczności rekonfiguracji logowania zdarzeń w źródle), tak aby w Rozwiązaniu analizowane były jedynie informacje o istotnych zdarzeniach, oszczędzając w ten sposób wydajność Rozwiązania i ograniczenia licencyjne Rozwiązanie musi umożliwiać parsowanie logów/danych: O znacznej pojemności logu/danych dla pojedynczego zdarzenia granica pojemności dla pojedynczego zdarzenia ma wynosić co najmniej 1MB O znacznej liczbie wierszy/linijek dla pojedynczego zdarzenia graniczna ilość wierszy/linijek dla pojedynczego zdarzenia ma wynosić co najmniej Rozwiązanie musi być przygotowane licencyjnie i wydajnościowo do parsowania logów/danych: Których wielkość dochodzi do 100 GB dziennie Dla których częstość zdarzeń na sekundę (EPS) może dochodzić do EPS - nie może wtedy dochodzić do utraty (dropowania) logów/danych Rozwiązanie musi umożliwiać przechowywanie otrzymanych i przetworzonych logów/danych/zdarzeń (czas retencji) i ich analizę: Przez okres co najmniej pół roku. Minimalna (łączna) pojemność pamięci masowej do przechowywania logów/danych musi wynosić co najmniej 18 TB System SIEM musi pozwalać na podłączenie dodatkowej przestrzeni dyskowej CIFS/NFS/ w celu przechowywania danych archiwalnych. Dane archiwalne powinny być dostępne w systemie w ten sam sposób jak dane dostępne on-line Mechanizm przechowywania logów/danych/zdarzeń na serwerach SIEM musi uniemożliwiać nieupoważnione usunięcie całości lub części logów, danych, raportów i innych informacji oraz zapewniać dostęp do nich tylko dla uprawnionych, uwierzytelnionych użytkowników Rozwiązanie powinno umożliwiać Zamawiającemu skalowalność i reorganizację w przyszłości architektury Rozwiązania na wypadek wzrostu wymagań wydajnościowych i pojemnościowych poprzez dodanie i zintegrowanie z dotychczasowym Rozwiązaniem dodatkowych elementów przekazujących, gromadzących i analizujących logi/dane ze źródeł. Dodawanie tych dodatkowych elementów nie może się wiązać z koniecznością wykupienia dodatkowych licencji Rozwiązanie musi się charakteryzować następującymi możliwościami analitycznymi: Proces parsowania logów musi analizować poszczególne logi/dane i wyławiać z nich istotne informacje o logowanym zdarzeniu takie jak jak data i czas zdarzenia, nazwa użytkownika, nazwa systemu logującego, nazwa/adres IP systemu, skąd następuje logowanie, rodzaj zdarzenia (np. zalogowanie/wylogowanie/ 5

6 zablokowanie użytkownika, przepuszczenie/ zablokowanie ruchu sieciowego, wykrycie szkodliwego kodu itd.) Rozwiązanie powinno automatycznie proponować definicje pól dla poszczególnego typu logów do wykorzystania do dalszej analizy i tworzyć statystyki występowania poszczególnych wartości tych pól Rozwiązanie musi wyszukiwać czas zdarzenia (timestamp) z analizowanego logu i wykorzystywać go do reguł korelacyjnych Rozwiązanie musi umożliwiać definiowanie pól za pomocą wyrażeń regularnych (REGEX) Rozwiązanie musi umożliwiać wyszukiwanie zdarzeń w logach/danych o zadanych wartościach pól, w oparciu o wyrażenia regularne (REGEX) Rozwiązanie musi umożliwiać wyszukiwanie poszczególnych wartości pól za pomocą wyrażeń regularnych (REGEX) Rozwiązanie musi umożliwiać tworzenie reguł korelacyjnych na bazie parsowanych logów/danych z różnych źródeł Rozwiązanie musi umożliwiać tworzenie alertów/powiadomień po wykryciu korelacji między zdarzeniami przez regułę korelacyjną Rozwiązanie musi umożliwiać śledzenie zachowań/działań konkretnego użytkownika (podążanie za użytkownikiem) w sieci wewnętrznej Banku w zadanym okresie czasu Rozwiązanie musi umożliwiać wykrywanie sytuacji niestandardowej, niezgodnej z poprzednio zarejestrowanym wzorcem z przeszłości (np. w celu wykrycia ataku DOS, wykrycia wewnętrznego ruchu sieciowego, który wcześniej nie występował, uruchomienia nowej, niewystępującej wcześniej aplikacji, pojawienia się nowego użytkownika itd ) Wykonawca zaproponuje i wdroży szereg reguł korelacyjnych w oparciu o Rozwiązanie i swoje doświadczenie, w celu wykrywania zdarzeń świadczących o podejrzeniu wystąpienia incydentu bezpieczeństwa na bazie parsowanych logów z poszczególnych źródeł, w tym co najmniej: Wielokrotne nieudane próby zalogowania do systemu w krótkim okresie czasu zakończone udanym zalogowaniem Ten sam Identyfikator użytkownika (login) występujący w logowaniach do systemu z różnych adresów IP/różnych geolokalizacji w zadanym okresie czasu Więcej niż jeden identyfikator użytkownika (login) logujący się z jednego adresu IP Nadanie i usunięcie uprawnienia użytkownikowi w systemie w krótkim okresie czasu. 6

7 Znalezienie w logach adresu IP znajdującego się na liście zewnętrznych adresów IP uznanych za szkodliwe Znalezienie w logach sytuacji, kiedy administrator systemu loguje się do serwera ze stacji o adresie IP spoza dopuszczonych do tego adresów IP Znalezienie w logach prób wykorzystania protokołu sieciowego (np. telnet, ftp) niedopuszczonego w Banku Zalogowanie w systemie wewnętrznym Banku użytkownika, którego na ma fizycznie w Banku Interfejs użytkownika powinien umożliwiać dynamicznie zmieniającą się w czasie prezentację wyszukiwanych wartości pól w postaci tabel/raportów/wykresów Wykonawca musi w oparciu o logi zaproponować i wdrożyć w uzgodnieniu z Bankiem następujące statystyki/zestawienia, co najmniej takie jak: Ilość wysłanych maili w podziale na użytkownika Ilość żądań http w podziale na użytkownika Sumaryczny rozmiar pakietów przepuszczonych/zablokowanych przez firewalle dla danego adresu IP/użytkownika w danych okresie czasu Ilość udanych/niedanych prób zalogowania dla danego użytkownika/stacji w danym okresie czasu Musi istnieć możliwość tworzenia własnych raportów, zarówno w formie tekstowej jak i reprezentacji graficznej, a także automatycznego, cyklicznego wysyłania raportów wiadomością Tabele i wykresy prezentowane na bazie logów/danych powinny posiadać funkcję drill-down, tzn. po zaznaczeniu danej pozycji w tabeli lub wykresie interfejs powinien pokazywać odpowiadające im logi/dane Rozwiązanie musi umożliwiać prezentację logu o zdarzeniu w interfejsie użytkownika w takiej formie, w jakiej ten log został przesłany do Rozwiązania Rozwiązanie powinno wspierać geolokalizację zdarzeń na bazie adresów IP. Dane geolokalizacyjne (np. kraj) dla zdarzeń mają służyć w narzędziu nie tylko do prezentacji na mapie, ale również umożliwiać ich wykorzystanie w wyszukiwaniach wartości pól i w regułach korelacyjnych System SIEM musi posiadać predefiniowane raporty/dashboardy związane z zarządzaniem bezpieczeństwem, co najmniej uwzględniające następujące zagadnienia: Istotne zdarzenia bezpieczeństwa uwzględniające istotność zasobu informatycznego (podwyższenie ważności (severity) Aktywność złośliwego oprogramowania Aktywność użytkowników i wykorzystanie kont Zmiany w zawartości krytycznych obiektów systemowych. 7

8 Stan zainstalowanych poprawek/patchy dla oprogramowania systemowego Informacje o ruchu sieciowym Informacje dotyczące ataków sieciowych Wykorzystanie dostępu do Internetu przez pracowników Wykryte podatności na podstawie raportów skanerów podatności, Zmiany w konfiguracji urządzeń sieciowych Raporty dotyczące wykrycia podejrzanej komunikacji na podstawie list kontrolnych dostępnych w Internecie. Musi istnieć możliwość wykorzystanie wielu list, w tym definiowanych przez użytkownika Wykrywanie połączeń do adresów uznanych za groźne i umieszczone na listach reputacyjnych, z możliwością dodawania nowych subskrypcji i z możliwością ich automatycznego pobierania. Musi istnieć możliwość podłączenia wielu różnych list reputacyjnych System SIEM musi pozwalać na akcelerację często wykonywanych zapytań i raportów, tak aby automatycznie przyśpieszać wykonanie raportu obejmującego długie okresy czasu (np. 6 miesięcy). Akceleracja musi być dostępna zarówno dla raportów wbudowanych jak i własnych definiowanych przez użytkownika Rozwiązanie musi wspierać pracę użytkowników o różnych rolach w organizacji w następujących obszarach: Analiza zdarzeń w obszarze bezpieczeństwa teleinformatycznego Analiza pracy systemów informatycznych analiza wydajności, awarii, wąskich gardeł itd Analiza pracy aplikacji wdrażanych siłami własnymi Banku analiza komunikatów o błędzie, zrzutów stack trace, korelacja zachowania aplikacji z danymi wejściowymi itd Analiza biznesowa zachowanie klientów/użytkowników, wsparcie sprzedaży produktów, analiza zbiorów danych typu Big Data itd Rozwiązane musi umożliwiać odseparowanie środowiska pracy użytkowników o różnych rolach: Na poziomie dostępu do poszczególnych narzędzi oferowanych przez Rozwiązanie, Na poziomie uprawnień do poszczególnych zbiorów logów/danych danego źródła logów Rozwiązanie musi zapewnić rozliczalność działań użytkowników w Rozwiązaniu, w tym rejestrowanie dostępu do przetwarzanych przez siebie logów/danych i do narzędzi będących składowymi Rozwiązania Rozwiązanie musi umożliwiać jednoczesną pracę analityczną co najmniej dla 10-ciu użytkowników. 8

9 2.22 Licencja Rozwiązania musi umożliwiać utworzenie kont i pracę dla co najmniej 50-ciu użytkowników Rozwiązanie musi być realizowane przez ilość serwerów fizycznych, spełniających wymagania pod względem wydajności, pojemności i funkcjonalności Poszczególne systemy komputerowe (serwery) realizujące Rozwiązanie muszą spełniać następujące wymagania: Serwery wykonawcze/indeksujące/raportujące SIEM: Lp. Parametr Wymagania techniczne 1 Procesory/RAM/HDD Nie mniej niż - 2xCPU 2.0Ghz 8 rdzeni, 32 GB RAM, dyski SAS 10000RPM o pojemności 12TB 2 Zasilanie i wentylacja Zasilanie z sieci V/50-60Hz 3 Obudowa Przeznaczona do zamontowania w szafie rack, wysokość nie większa niż 2U 4 Ilość/rodzaj portów Nie mniej niż 4 porty Ethernet 10/100/ Serwer zarządzający SIEM: Lp. Parametr Wymagania techniczne 1 Procesory/RAM/HDD Nie mniej niż 2xCPU 2.0Ghz 8 rdzeni, 16 GB RAM, dyski SAS 10000RPM o pojemności 2TB 2 Zasilanie i wentylacja Zasilanie z sieci V/50-60Hz 3 Obudowa Przeznaczona do zamontowania w szafie rack, wysokość nie większa niż 2U 4 Ilość/rodzaj portów Nie mniej niż 4 porty Ethernet 10/100/ Wymagany system operacyjny pod zastosowania SIEM: System Linux z subskrypcją zapewniającą wsparcie komercyjne producenta, preferowany Red Hat Enterprise Linux 6 lub wyższy zgodnie z posiadanymi w Banku kompetencjami w zakresie administracji i utrzymania. W przypadku wykorzystania innej dystrybucji, Dostawca zapewni autoryzowane szkolenia dla administratorów systemu potwierdzone certyfikatami w zakresie: instalacji, konfiguracji, eksploatacji oraz bezpieczeństwa, dla minimum 4 osób Serwery przeznaczone pod Rozwiązanie SIEM, muszą pochodzić od wiodących producentów rozwiązań serwerowych, będących partnerami producenta systemu operacyjnego W przypadku rozwiązań SIEM typu appliance, musi zostać zapewniona wydajność niezbędna do parsowania logów/danych, których wielkość dochodzi do 100 GB dziennie oraz dla których częstość zdarzeń na sekundę (EPS) może dochodzić do EPS nie może wtedy dochodzić do utraty (dropowania) logów/danych. Zdarzenia muszą być przechowywane w systemie przez co najmniej pół roku System SIEM musi zapewniać wysoką dostępność (konfiguracja klastra HA) w zakresie kolekcji logów i bazy danych. Awaria pojedynczego elementu nie może wpływać na możliwość pobierania i rejestrowania logów. Musi istnieć możliwość dodania kolejnych 9

10 węzłów klastra w trakcie używania Systemu SIEM dla spełnienia większych wymagań dotyczących wydajności lub dostępności Dostawca musi zapewnić aktualizację Rozwiązania, uwzględniając co najmniej: Gotowe konfiguracje parsowania logów dla pojawiających się na rynku źródeł logów Uaktualnienia/patche bezpieczeństwa w celu zapewnienia bezpieczeństwa samego Rozwiązania Pozostałe uaktualnienia poprawiające pracę Rozwiązania Wdrożone rozwiązanie musi się charakteryzować własną odpornością na ataki sieciowe poprzez zabezpieczenie/hardening systemu obejmujący usunięcie niepotrzebnego, nieużywanego oprogramowania systemowego, portów TCP/UDP, użytkowników itd. zgodnie z dobrymi praktykami Wykonawca musi dbać o poziom bezpieczeństwa teleinformatycznego Rozwiązania w czasie wdrożenia i trwania umowy serwisowej poprzez niezwłoczne usuwanie pojawiających się podatności/luk bezpieczeństwa w Rozwiązaniu. 3 Wymagania odnośnie harmonogramu realizacji wdrożenia Rozwiązania. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić harmonogram realizacji wdrożenia Rozwiązania uwzględniający wymienione poniżej wytyczne: 3.1 Wykonanie analizy technicznej i przygotowanie projektu technicznego wdrożenia. Analiza techniczna powinna obejmować następujące zagadnienia: Wykonanie analizy środowiska Zamawiającego określone powinny zostać wymagania i możliwości sieci i poszczególnych źródeł logów/danych w celu optymalizacji konfiguracji logowania zdarzeń (zarówno lokalnie na źródłach logów/danych jak i centralnie w Rozwiązaniu), w celu określenia architektury dla wdrażanego Rozwiązania i metod monitoringu (np. miejsca umieszczenia agentów) dla najefektywniejszego wykorzystania Systemu SIEM Analiza wymagań określi jakie scenariusze ataków/nadużyć mają być wykrywane przez System SIEM, jak mają być zrealizowane dotychczasowe rekomendacje Departamentu Audytu Wewnętrznego i Rekomendacji D. Pozwoli to na opracowanie reguł korelacyjnych i alertów Analiza procesów określi grupy użytkowników, i ich potrzeby, co posłuży opracowaniu procedur, wytycznych i standardów korzystania z Rozwiązania SIEM. 3.2 Opracowanie projektu technicznego. Obejmował on będzie następujące zagadnienia: Opis architektury wdrażanego Rozwiązania, w tym adresacji IP i rozmieszczenia poszczególnych komponentów systemu w infrastrukturze Banku Projekt przestrzeni dyskowej i mechanizmów archiwizacji logów Szczegółowy opis obsłużenia poszczególnych komunikatów (incydentów). 10

11 3.2.4 Projekt reguł korelacyjnych i alertów rozwiązania SIEM Listę raportów ze szczególnym określeniem zakresu wynikającego z analizy scenariuszy ataków. 3.3 Realizacja prace implementacyjno-wdrożeniowe: Przygotowanie propozycji konfiguracji logowania zarówno lokalnie na źródłach logów/danych jak i w Rozwiązaniu Instalacja i konfiguracja Rozwiązania Implementacja zaprojektowanych wyszukiwani, raportów, reguł korelacyjnych Przeprowadzenie strojenia samego systemu oraz doboru odpowiednich parametrów celem otrzymania najwydajniejszej i najbardziej bezpiecznej konfiguracji systemu Przygotowanie szablonów powiadomień w przypadku wykrycia incydentu bezpieczeństwa Przeprowadzenie prac optymalizacji systemu pod kątem minimalizacji liczby fałszywych alertów Przygotowanie procedur utrzymaniowych systemu. 3.4 Przeprowadzenie warsztatowego przekazania wiedzy z użytkowania i administracji wdrożonego Rozwiązania dla 4 osób. Warsztaty powinny trwać minimum 5 dni i obejmować następujący zakres tematyczny: Architektura Rozwiązania Instalacja i konfiguracja Dodawanie nowych źródeł logów/danych Konfiguracja parsowania logów/danych Budowa raportów; Alarmowanie i korelowanie zdarzeń. 3.5 Wykonanie dokumentacji powdrożeniowej, która powinna zawierać: Dokumentację wykonanej implementacji Systemu SIEM Dokumentację sposobu zabezpieczenia Rozwiązania przez atakami sieciowym Raporty z poszczególnych etapów prac Procedury utrzymaniowe Dokumentacja administratora Rozwiązania Dokumentacja dla osoby odpowiedzialnej za monitorowanie bezpieczeństwa teleinformatycznego Banku. 4 Wymaganie dotyczące monitorowania działania systemu i rejestrowania zdarzeń: 11

12 Zamawiający wymaga, aby w ramach Wdrożenia Wykonawca przygotował i opisał mechanizm służący do monitorowania działania Systemu oraz połączeń Systemu. W szczególności ma ono zapewnić: 4.1 Możliwość monitorowania liczników wydajnościowych. Wykonawca określi kluczowe mierniki wydajnościowe dla systemu i aplikacji oraz określi wartości progowe dla tych liczników, dzięki którym możliwe będzie proaktywne monitorowanie Systemu. W szczególności określone zostaną przez Wykonawcę dopuszczalne wartości wskaźników wydajnościowych wszystkich składników systemu w warunkach normalnych oraz ich wartości progowe, których przekroczenie będzie uznawane za sytuację alarmową i sytuację krytyczną. 4.2 Weryfikacje dostępności serwisów w kontekście użytkownika/systemu końcowego. Dostarczone rozwiązanie powinno w sposób jednoznaczny umożliwić weryfikację poziomu dostępności i jakości usług całego systemu, w sposób analogiczny do działań użytkownika/systemu końcowego tego systemu. Możliwość diagnostyki wydajności systemu. Możliwość tworzenia raportów wydajnościowych oraz raportów pokazujących dostępność aplikacji. 4.3 Możliwość zintegrowania z systemami monitoringu posiadanymi przez Bank tj. Nagios oraz MS SCOM przynajmniej w postaci interfejsu programistycznego (API lub WebService) po stronie aplikacji, dającego możliwość pobrania danych wydajnościowych. W ramach wdrożenia zostanie ustalony mechanizm i format wymiany. 5 Zakres wsparcia technicznego i serwisu Rozwiązania oraz zakupu pakietów suportowych: 5.1 Pakiety suportowe oferta powinna zawierać oprócz kosztów zakupu samego Rozwiązania SIEM, koszty zakupu pakietów suportowych na okres minimum 12 miesięcy. Zakres suportu producenta: Dostęp do pomocy technicznej producenta Rozwiązania Dostęp do poprawek i nowych wersji wdrożonego Rozwiązania Dostęp do dokumentacji technicznej wdrożonego Rozwiązania Dostęp dla BGK do konta suportowego producenta Rozwiązania, zawierającego dostęp do bazy wiedzy. 5.2 Zakres wsparcia technicznego i serwisu: Zapewnienie Hot-Line, dostępnego dla upoważnionych pracowników Zamawiającego, w dni robocze od 8: 00 do 18: 00 z wyjątkiem dni świątecznych i ustawowo wolnych od pracy, spełniającego poniższe wymagania: Hot-Line musi obejmować następujące kanały zgłoszeń: serwis WWW, poczta elektroniczna, telefon W ramach Hot-Line zapewnienie kanału WWW do śledzenia i aktualizacji zarejestrowanych zgłoszeń W ramach Hot-Line zapewnienie możliwości automatycznego dodawania wpisów w systemie poprzez . 12

13 W ramach Hot-Line zapewnienie możliwości automatycznego powiadamiania o zbliżającym się czasie przeznaczonym na naprawę lub przekroczeniu SLA W ramach Hot-Line zapewnienie automatycznego powiadamiania o zbliżającym się końcu suportu lub wygaśnięciu umowy Usuwanie usterek i błędów z zachowaniem poniższych zasad: Usunięcie błędu krytycznego lub wykonanie obejścia błędu krytycznego (umożliwiającego korzystanie z systemu) nastąpi w czasie 24h od przyjęcia zgłoszenia. Jeżeli jednak bezpośrednią przyczyną powstania błędu krytycznego systemu jest wada w oprogramowaniu, usunięcie błędu krytycznego nastąpi poprzez współpracę Wykonawcy z Producentem w terminie możliwie najszybszym z punktu widzenia Producenta, nie dłuższym niż 10 Dni roboczych, po szczegółowym zapoznaniu się Producenta z przedmiotowym błędem Usunięcie innych błędów nastąpi w ciągu 5 dni roboczych od przyjęcia zgłoszenia Usunięcie usterek nastąpi w ciągu 10 dni roboczych od przyjęcia zgłoszenia W przypadku braku możliwości usunięcia błędów w podanych wyżej terminach Wykonawca dostarczy równoważne Rozwiązanie zastępcze (workaround) Utrzymanie i aktualizacje zaimplementowanych wyszukiwań, raportów i alertów stworzonych na potrzeby Zamawiającego Świadczenie usług konsultacyjnych w zakresie funkcjonowania systemu: Wymiar: 24 godz. Miesięcznie Dostępność: dni robocze od 8: 00 do 16: 00 z wyjątkiem dni świątecznych i ustawowo wolnych od pracy Miejsce: siedziba Zamawiającego Realizacja zadań wynikających z zakresu umowy Dokumentowanie zmian wprowadzonych w ramach usługi, aktualizacja dokumentacji Wsparcie w pracach rozwojowych i zadaniach administracyjnych Warsztatowe przekazanie wiedzy dla Zamawiającego w następującym wymiarze: Czas trwania: 5 dni w dowolnym terminie trwania wsparcia Rozwiązania, Miejsce: siedziba Wykonawcy, Zakres: użytkowanie i administracja wdrożonego Rozwiązania. 13

14 Ilość uczestników: 4 osoby. 5.3 Wykonawca zapewni wsparcie powdrożeniowe w okresie 12 miesiące od daty podpisania Protokołu odbioru końcowego. Objęcie suportem oraz usługami wsparcia technicznego i serwisu Systemu SIEM musi zapewnić Zamawiającemu pełną gotowość Wykonawcy do świadczenia opisanych w niniejszej specyfikacji usług od pierwszego dnia obowiązywania Umowy. Ponadto, świadczone usługi nie mogą negatywnie wpływać na zintegrowane z Systemem SIEM aplikacje biznesowe i inne systemy bezpieczeństwa informacji. 5.4 Wsparcie techniczne musi być świadczone przez zespół składający się z co najmniej dwóch inżynierów Wykonawcy, posiadających stosowne kompetencje, potwierdzone certyfikatem ukończenia szkolenia z technologii wdrożonego Rozwiązania. Wymagane jest, aby jeden z w/w dwóch inżynierów świadczył wsparcie w siedzibie Zamawiającego w wymiarze: 10 h / miesiąc h / rok, minimum 2 godziny jednorazowo, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym. 5.5 Wszelkie nośniki danych (w szczególności dyski twarde, karty pamięci), w przypadku awarii lub usterki (po jej usunięciu) pozostają w siedzibie Banku. Koszt pozostawionych nośników danych wliczony jest w opłatę Serwisową. 14

Wymagania dotyczące systemu analizy bezpieczeństwa sieci -

Wymagania dotyczące systemu analizy bezpieczeństwa sieci - Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wymagania dotyczące systemu analizy bezpieczeństwa sieci - System analizy bezpieczeństwa sieci (system zbierania i korelowania incydentów i logów związanych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Załącznik nr 1 SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Wyposażenie centrum utrzymania systemu epuap Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane skróty i pojęcia... 3 1.2. Przedmiot zamówienia... 9

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Niniejszy dokument przedstawia Opis Przedmiotu Zamówienia, zawierający w szczególności wymagania funkcjonalne i pozafunkcjonalne wobec Nowej Bankowości Elektronicznej dla podmiotów

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) S t r o n a 1 Załącznik nr 1 SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) BEZPIECZNA BRAMA DOSTĘPOWA DLA UMM (SMDB) S t r o n a 2 Spis treści OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)... 1 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 a do SIWZ. Wymagania techniczne i funkcjonalne 1 2 3 4 5. Sygnatura postępowania: BZP/84/DI/2013

Załącznik nr 3 a do SIWZ. Wymagania techniczne i funkcjonalne 1 2 3 4 5. Sygnatura postępowania: BZP/84/DI/2013 Sygnatura postępowania: BZP/84/DI/2013 Załącznik nr 3 a do SIWZ (Nazwa i adres Wykonawcy/ Wykonawców) FORMULARZ OFERTY TECHNICZNEJ Wymagania techniczne i funkcjonalne 1 2 3 4 5 L.P Opis / Minimalny wymagany

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) FORMULARZ OFERTY TECHNICZNEJ (FOT)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) FORMULARZ OFERTY TECHNICZNEJ (FOT) Załącznik nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) FORMULARZ OFERTY TECHNICZNEJ (FOT) 1. Wymagania dla systemu balansowania ruchu. 1.1 Informacja o modelu, wersji i producencie oferowanych produktów.

Bardziej szczegółowo

3. Dostawa licencji na oprogramowanie SSO (Single Signe-On).

3. Dostawa licencji na oprogramowanie SSO (Single Signe-On). Załącznik A do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest rozszerzenie posiadanych przez zamawiającego ilości licencji na oprogramowanie Novell Open Workgroup Suite oraz rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do swiz

Załącznik nr 9 do swiz Załącznik nr 9 do swiz 1. Opis przedmiotu zamówienia Struktura organizacyjna zamawiającego. Państwową Inspekcję Pracy (PIP) tworzy Główny Inspektorat Pracy (GIP), 16 okręgowych inspektoratów pracy (OIP)

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Część 1 CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48620000-0 - Systemy operacyjne 48214000-1 - Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48710000-8 - Pakiety oprogramowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/32/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na nabycie licencji na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Funkcjonalność Systemu do szyfrowania danych. 2. Wymagania Zamawiającego dotyczące realizacji Projektu. 3. Dokumentacja i filmy instruktażowe. 4. Szkolenia.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. SŁOWNIK SKRÓTÓW I POJĘĆ... 5 2. CEL WDROŻENIA SYSTEMU LSI 2014-20... 6 3. WYMAGANIA SYSTEMU... 6 3.1 ZGODNOŚĆ Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI

Bardziej szczegółowo

I. Przedmiot zamówienia

I. Przedmiot zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Postępowanie nrbzp.243.24.2013.ml Załącznik nr 2 do SIWZ Spis treści I. Przedmiot zamówienia II. Wymagane etapy realizacji zamówienia III. Infrastruktura techniczna i informatyczna

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ )

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) ZAMAWIAJĄCY Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) Dostawa elementów infrastruktury sprzętowej, przedłużenia gwarancji na elementy infrastruktury

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ZAMAWIAJĄCY: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Łodzi al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) na Dostawę systemu informatycznego klasy BPMS wraz z wdrożeniem 5 Aplikacji procesowych,

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia po Modyfikacji I

Opis Przedmiotu Zamówienia po Modyfikacji I Załącznik nr 2 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia po Modyfikacji I 1. Przedmiot zamówienia Lp. Opis 1.1. Kompletne rozwiązanie techniczno-organizacyjne Infrastruktury Klucza Publicznego (PKI) w oparciu

Bardziej szczegółowo

1. Wymagania funkcjonalne ogólne

1. Wymagania funkcjonalne ogólne 1. Wymagania funkcjonalne ogólne Lp. Wymaganie 1.1 Wymagania funkcjonalne ogólne Wymagania ogólne 1.1.0.1 1.1.0.2 1.1.0.3 Systemy mają interfejs graficzny dla poszczególnych modułów przeznaczony dla użytkowników

Bardziej szczegółowo

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych Załącznik nr 9 Dostawa i wdrożenie środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych w ramach Projektu pn. Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

1. Oprogramowanie do wirtualizacji VMWare vsphere5 Enterprise Plus z vcenter Server 5 Standard lub oprogramowanie równoważne

1. Oprogramowanie do wirtualizacji VMWare vsphere5 Enterprise Plus z vcenter Server 5 Standard lub oprogramowanie równoważne Składana oferta musi odpowiadać warunkom nie gorszym niż określone poniżej: Oferowane produkty muszą spełniać wszystkie parametry określone w niniejszym załączniku oraz być fabrycznie nowe, oznakowane

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO POWIAT TATRZAŃSKI ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 e-mail: zp@powiat.tatry.pl http://www.powiat.tatry.pl ZP.272.1.2015 pyt. i

Bardziej szczegółowo

Część II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Część II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia Część II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia I. Opis zakresu i implementacji systemu Zamawiany System składa się z elementów sprzętowych i oprogramowania (infrastruktura), które muszą zostać rozmieszczone

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest migracja poczty elektronicznej Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i regionalnych zarządów gospodarki wodnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EKSPLOATACJI SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH

REGULAMIN EKSPLOATACJI SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH Załącznik nr 12 do Zarządzenia Nr 40/2008 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Al. Jana Pawła II nr 70 00-175 Warszawa REGULAMIN EKSPLOATACJI SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH SPIS TREŚCI 1. Definicje...

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, fax: 22 667 17 33

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, fax: 22 667 17 33 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, fax: 22 667 17 33 993200/370/IN- 34 /12 Warszawa, 2012.01.16 Informacja dla Wykonawców,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do OPZ opis sprzętu i Infrastruktury sieci VPN zabezpieczającej połączenia sieciowe pomiędzy Parterami projektu oraz sprzęt.

Załącznik nr 3 do OPZ opis sprzętu i Infrastruktury sieci VPN zabezpieczającej połączenia sieciowe pomiędzy Parterami projektu oraz sprzęt. Załącznik nr 3 do OPZ opis sprzętu i Infrastruktury sieci VPN zabezpieczającej połączenia sieciowe pomiędzy Parterami projektu oraz sprzęt. Wykonawca dostarczy urządzenia umożliwiające zestawienie połączeń

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ w postępowaniu K/DZP 362 1 037/13 (Pieczęć firmowa Wykonawcy) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja wymagań wobec systemu i Projektu Wdrożenia ZSI Definicje 1. Awaria Systemu Produkcyjnego

Bardziej szczegółowo