Logistyka zaopatrzenia i produkcji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Logistyka zaopatrzenia i produkcji"

Transkrypt

1 Logistyka zaopatrzenia i produkcji dr inż. L. Wicki Informacje ogólne z 1. Liczba godzin wykładów Liczba godzin ćwiczeń Ćwiczenia kończą się zaliczeniem, wykłady egzaminem. 4. Prowadzący: L. Wicki, T. Rokicki. Literatura Pfohl H.Ch.: Systemy Logistyczne Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2001 Fertsch. M.: Logistyka produkcji. Instytut Logistyki i Magazynowania. Poznań Lysons K.: Zakupy zaopatrzeniowe. PWE Warszawa Bendkowski J., Radziejowska G.: Logistyka zaopatrzenia w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. Gliwice Blaik P.: Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwem. PWE, Warszawa 2001 Coyle J.J., Bardi E.J., Langley C.J. Jr.: Zarządzanie logistyczne. PWE Warszawa 2002 Sarjusz-Wolski Z., Skowronek C.: Logistyka w przedsiębiorstwie. PWE, Warszawa 2003 czasopisma branżowe. 1

2 Logistyka zaopatrzenia Część podstawowej działalności przedsiębiorstwa przyczyniająca się do przepływu surowców i materiałów: przyjmowanie, składowanie, manipulacje materiałami, gospodarka magazynowa, sterowanie zapasami, planowanie transportu, Produkcja Część podstawowej działalności przedsiębiorstwa dotycząca wytwarzania dóbr i usług przetwarzanie nakładów (czynników na wejściu) w produkty gotowe. jest to np. produkcja maszynowa, montaż, pakowanie, testowanie, utrzymywanie wyposażenia, znakowanie i inne operacje w obiektach firmy Definicja logistyki według CLM (The Council of Logistics Management) Logistyka to ta część procesu w łańcuchu dostawczym, która planuje, wdraża i steruje skutecznym i efektywnym, dwukierunkowym przepływem i przechowywaniem towarów, usług i odpowiednich informacji od miejsca wytworzenia do miejsca wykorzystania w celu spełnienia wymagań klientów. The Definition of Logistics Logistics is that part of the supply chain process that plans, implements, and controls the efficient, effective forward and reverse flow and storage of goods, services, and related information between the point of origin and the point of consumption in order to meet customers' requirements. Inna definicja logistyki Logistyka to kształtowanie optymalnych strumieni materiałów i związanych z nimi strumieni informacji w celu zaspokojenia potrzeb w rozpatrywanym obszarze, przy racjonalnych kosztach. Materiał oznacza tu surowce, półfabrykaty, wyroby finalne, części zamienne i materiały eksploatacyjne. Obszar ma znaczenie terytorialne (wydział, zakład, region) lub branżowe (przemysł spożywczy, dystrybucja leków itp.) Logistyka stosowana jest dziedziną wiedzy i umiejętności potrzebnych do realizacji zadań logistyki. Krótka historia logistyki II wojna światowa sprawna logistyka jednym ze źródeł sukcesu wojsk alianckich ( już przed bitwą walka jest wygrana lub przegrana dzięki kwatermistrzom generał Rommel); Departament Obrony USA powołuje do życia interdyscyplinarne zespoły, które rozwijają modele matematyczne do rozwiązywania problemów logistycznych armii amerykańskiej r. - Amerykańskie Stowarzyszenie Marketingu (AMA) opracowuje cywilną definicję logistyki. Lata 50. przenikanie teorii logisytyki do nauk cywilnych, w szczególności do zarządzania r. Zarządzania, logistyka, problemy firmy E.W. Smykay a (pierwsza książka o logistyce w zarządzaniu) r. powstaje Towarzystwo Logistyczne (Council of Logistics Management) r. powstaje Europejskie Stowarzyszenie Logistyków (ELA) Etapy rozwoju logistyki (1/2) Etap 1: Lata 50. Niezintegrowane działania logistyczne (zakupy, magazynowanie i dystrybucja są osobno rozpatrywane) Etap II: Lata 60. i początek 70. Problemy fizycznej dystrybucji towarów i problemy zarządzania zaopatrzeniem. 2

3 Etapy rozwoju logistyki (2/2) Ewolucja logistyki Etap III: Lata 80. Integracyjne rozumienie procesów logistycznych logistyka jako zarządzanie strumieniami przepływu materiałów i informacji w skali całego przedsiębiorstwa Etap IV: Lata 90 i obecnie. Ekspansja logistyki poza przedsiębiorstwo. Obejmuje ona różnorodne przepływy w skali regionalnej, krajowej i międzynarodowej. Powstawanie centrów usług logistycznych, przyspieszenie przepływu towarów w skali globalnej. Podstawowe struktury systemów logistycznych Wkład logistyki w sferę zaspokajania potrzeb Źródło: Pfohl H.Ch.: Systemy Logistyczne: Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2001, s. 6. Zaopatrzenie/ zakup Transport/ składowanie Zakres zarządzania logistycznego produkcja Transport/ składowanie Transport/ składowanie wykorzystanie Logistyka zaopatrzenia w łańcuchu dostaw Surowce Podzespoły Części markowe Opakowania Inne materiały Magazyn fabryczny Procesy produkcji Magazyn wyrobów gotowych Magazyn Regionalny Lub Magazyn pośrednika Klient Lub konsument ZAPASY ZAPASY ZARZĄDZANIE MATERIAŁAMI półprodukty ZARZĄDZANIE DYSTRYBUCJĄ FIZYCZNĄ 2 FAZA WEJŚCIOWA FAZA WYJŚCIOWA ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNE źródło: Keneth Lysons, Zakupy zaopatrzeniowe, PWE, 2004, s.97 3

4 Logistyka zaopatrzenia w łańcuchu dostaw Zaopatrzenie a dystrybucja kopalnia huta transport fabryka opakowań transport Zakład Przetwórstwa żywności transport sklep detaliczny dom towarowy Układ ten koncentruje się na zaopatrzeniowej stronie systemów logistycznych, czyli na zakupach i związanych z nimi działaniach składających się na zarządzanie materiałami. W mniejszym stopniu analizuje się czynniki popytowe, chociaż one właśnie w nowoczesnych systemach logistycznych sterują procesami zaopatrzenia. klienci Logistyczne systemy zaopatrzenia i dystrybucji podejmują podobne działania lub procesy. W obu przypadkach decyzje dotyczą głównie: transportu, magazynowania, manipulacji materiałami, zarządzania i sterowania zapasami, gospodarki opakowaniami. Logistyka zaopatrzenia w łańcuchu dostaw kopalnia boksytów huta aluminium firma produkująca puszki producent żywności (napojów) sklep detaliczny Występują różnice w złożoności systemów logistycznych w poszczególnych firmach uczestnikach łańcucha dostaw. Logistyka zaopatrzenia w łańcuchu dostaw Zakupy zaopatrzeniowe to: Obszar funkcjonowania firmy odpowiedzialny za: pozyskiwanie wyposażenia, materiałów, komponentów (półfabrykatów), części i usług poprzez nabywanie, dzierżawienie lub w inny legalny sposób, w celu ich zużycia do produkcji lub odsprzedaży. Nabywcy instytucjonalni Nabywcy instytucjonalni to: nabywcy dóbr i usług, którzy kupują je ze względu na potrzeby produkcji rolnej, lub przemysłowej albo w celu wykorzystania ich w działaniu lub prowadzeniu zakładu produkcyjnego, biznesu, instytucji ze względu na wykonywany zawód lub świadczone usługi. J. Marrian, Marketing Charakteristics of Industrial Goods and Buyers. W: The Marketing of Industrial Products. A. Wilson (ed), Hutchinson. London 1965 s.11 Zaopatrzenie w łańcuchu dostaw W koncepcji analizy łańcucha wartości dodanej M.E.Portera zaopatrzenie to działalność pomocnicza przyczyniająca się do uzyskania przewagi konkurencyjnej przez daną jednostkę gospodarczą poprzez dodanie wartości. Łańcuch wartości można zdefiniować jako: horyzontalny plan procesu, w którego trakcie jest dodawana wartość do produktu począwszy od momentu, gdy jest on surowcem, a skończywszy, gdy jest produktem finalnym (włączając w to serwis posprzedażny). M.E. Porter, Competitive Advantages: Creating and Sustaining Superior Performance, The Free Press, New York

5 Łańcuch wartości Integracja przepływów materialnych wewnątrz przedsiębiorstwa Łańcuch wartości można zdefiniować jako: horyzontalny plan procesu, w którego trakcie jest dodawana wartość do produktu począwszy od momentu, gdy jest on surowcem, a skończywszy, gdy jest produktem finalnym (włączając w to serwis posprzedażny). M.E. Porter, Competitive Advantages: Creating and Sustaining Superior Performance, The Free Press, New York Źródło: Sarjusz-Wolski Strategia Zarządzania Zaopatrzeniem", Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1998 r. Zakres współpracy i przejmowania procesów Zakres zarządzania logistycznego finanse Zakupy zaopatrzeniowe produkcja marketing dystrybucja finanse materiały półprodukty wyroby gotowe informacje źródło: Keneth Lysons, Zakupy zaopatrzeniowe, PWE, 2004, s.99 Zarządzanie materiałami Zaopatrzenie -zarządzanie procesem zakupu - ocena dostawcy/sprzedawcy i współpraca z nim - kryteria wyboru dostawcy - źródła ceny Zarządzanie materiałami Zarządzanie materiałami zwykle obejmuje następujące czynności: zaopatrzenie, magazynowanie, planowanie produkcji, transport zaopatrzeniowy, odbiór materiałów, kontrolę jakości materiałów, zarządzanie i sterowanie zapasami oraz gromadzenie i usuwanie odpadów. 5

6 Zaopatrzenie Zaopatrzenie jest często złożonym procesem, który trudno zdefiniować, zrozumieć i którym nie zawsze łatwo jest zarządzać. Zaopatrzenie to: w węższym zakresie zakup towarów i usług dla firmy, w szerszym zakresie, proces pozyskiwania dóbr i usług dla firmy Zaopatrzenie fazy 1. Określenie lub powtórna ocena potrzeb; 2. Zdefiniowanie i ocena wymagań użytkownika; 3. Podjęcie decyzji, czy produkować we własnym zakresie czy dokonać zakupu; 4. Określenie typu zakupu; 5. Przeprowadzenie analizy rynku. 6. Określenie wszystkich możliwych dostawców; 7. Wstępna selekcja wszystkich możliwych źródeł zaopatrzenia; 8. Ocena pozostałych dostawców; 9. Wybór konkretnego dostawcy; 10. Przyjęcie dostawy produktu lub usługi; 11. Ocena wykonania dostawy. M.E. Porter, Competitive Adventage, Free Press, New York, 1985, s Współpraca z dostawcą Wiele firm dostrzegło rolę zaopatrzenia w łańcuchu dostaw, a także fakt, iż współpraca z dostawcami/sprzedawcami stanowi istotną część skutecznych strategii zaopatrzenia. Odnosi się to zwłaszcza do firm, które wdrażają programy kompleksowego zarządzania jakością (TQM) lub systemy just-in-time (JIT) w produkcji i zapasach. nawiązanie partnerstwa z wybranymi dostawcami wynika z potrzeby zapewnienia odpowiedniej podaży wysokiej jakości materiałów po optymalnym łącznym koszcie zakupu. Związki z dostawcą przyczyniają się do budowania przewagi konkurencyjnej firmy już na etapie zaopatrzenia, niezależnie od tego czy obieramy strategię kosztową, czy też zróżnicowania rynku. Kryteria wyboru dostawcy Jakość (TQM) Niezawodność (element programu kompleksowego zaradzania jakością) Potencjał (obiekty produkcyjne danego dostawcy i ich zdolności/umiejętności techniczne, zarządcze i organizacyjne oraz sterowanie produkcją) Kondycja finansowa (niestabilna sytuacja finansowa dostawcy stwarza niebezpieczeństwo zakłócenia regularnej, długoterminowej obsłudze) Pożądane cechy (czynniki, które mogą z określonych powodów wpłynąć na wybór dostawcy usystematyzowane według przyjętej logiki) Lokalizacja dostawcy (należy określić kryteria) Znaczenie czynników wpływających na wybór dostawcy - wagi (powinno wynikać z przyjętej strategii firmy =>strategii zaopatrzenia =>) Określenie cen Różne aspekty cen Źródła ceny Rynki towarowe (giełdy); Katalogi z cenami; Oferta cenowa (analiza oferty cenowej, zapytanie o cenę) Negocjacje (z potencjalnymi dostawcami) Hierarchia metod pomiaru cen Poziom operacyjny Poziom taktyczny Najniższa cena podstawowa/jednostka Najniższy koszt dostawy wraz z wyładunkiem Najniższy koszt całkowity firmy Najniższy koszt całkowity firmy w całym łańcuchu dostaw Poziom strategiczny Najwyższa wartość całkowita zaoferowana ostatecznemu klientowi ostatniej firmy w łańcuchu dostaw 6

7 Koszty operacyjno/logistyczne Koszty przyjęcia (odbioru) i przygotowania do użytku Koszty związane z wielkością partii dostawy bezpośrednio wpływają na zapotrzebowanie na przestrzeń magazynową, niezbędne manipulacje, cenę jednostkową dostarczanych dóbr i związane z tym przepływy pieniężne. Są to główne koszty zapasów. Koszty produkcji są wynikiem różnego oddziaływania dostawców pozornie podobnych surowców. Koszty logistyczne są ważne zarówno na początku, jak i końcu strumienia procesu przepływu (koszty związane z wagą, objętością, kształtem) Materiały - planowanie i sterowanie produkcją Planując produkcję należy wziąć pod uwagę: Liczbę jednostek określonego produktu, która musi być wytworzona; Czas konieczny do ich wytworzenia; Dostępność materiałów i maszyn potrzebnych do wytworzenia. Transport zaopatrzeniowy Transport zaopatrzeniowy zaczyna się u dostawcy materiałów, od którego są one przemieszczane a kończy w zakładzie/magazynie nabywcy. Sterowany może być przez: dostawcę/sprzedawcę, odbiorcę, Zagadnieniem do wyboru jest gestia wybór środka transportu i przewoźnika; Inne czynności Sprawdzanie; Reklamacje z tytułu szkód; Kontrola jakości Normy jakościowe; Znaczenie jakości; Statystyczna kontrola jakości; Gromadzenie i usuwanie odpadów Wartość odpadów; Usuwanie odpadów; Sterowanie zapasami Koncepcja just-in-time (JIT); - Definicje i elementy systemów JIT; - Koncepcja JIT a tradycyjne koncepcje zarządzania zapasami; Planowanie potrzeb materiałowych (MRP); - Definicje i funkcjonowanie systemów MRP; Systemy MRP II; Systemy ERP Planowanie zasobów dystrybucji (DRP) Gospodarka materiałowa 3 7

8 System gospodarki materiałowej Źródła nierównowagi w systemach logistycznych różnica czasowa strony podażowej i popytowej różnica ilościowa strony podażowej i popytowej różnica przestrzenna strony podażowej i popytowej niepewność: Związana ze zmiennością systemu Związana ze zmiennością otoczenia systemu Sposoby równoważenia systemów logistycznych Zapasy informacja Elastyczność Lokalizacja Redukcja zmienności Sposoby równoważenia systemów logistycznych - cd ZAPASY Gromadzenie zapasów między podsystemami buforuje różnice w ilości i czasie oraz zabezpiecza przed zmiennością INFORMACJA Udrażnianie kanałów informacyjnych, zwiększenie jakości i szybkości przepływu informacji redukuje nadmiary i niedobory oraz opóźnienia, zabezpiecza przed zmiennością ELASTYCZNOŚĆ Zwiększanie zdolności do i szybkości reakcji redukuje wrażliwość systemu na różnice w czasie, różnice w ilości oraz na niepewność LOKALIZACJA Bliskość elementów systemu redukuje niepewność REDUKCJA ZMIENNOŚCI Stopień niepewności może być ograniczany poprzez redukcję zmienności w systemie (przejmowanie kontroli przez zawłaszczanie lub partnerstwo, standaryzacja, TQM itp.) i w jego otoczeniu (rozwój gospodarki, rozwój instytucjonalny) Metoda ABC Funkcje zapasów ZAPASY = ZAMROŻONY KAPITAŁ wykorzystanie efektu skali, kompensowanie różnic między popytem a podażą, ułatwianie specjalizacji produkcji, umożliwianie spekulacji, zabezpieczanie przed niepewnością. 8

9 Dlaczego przedsiębiorstwa utrzymują zapasy (uwarunkowania) Aby zapewnić odpowiednią obsługę klienta (dostępność produktów) Aby wspierać ekonomikę produkcji (dostępność surowców i materiałów) Aby osiągnąć korzyści związane z ekonomią skali w sferze zakupów i transportu Aby zabezpieczyć się przed: zmianami popytu zmianami cen zmianami czasu realizacji dostaw zmianami jakości dostaw ryzykiem losowym (strajki, klęski żywiołowe itp.) Przyczyny utrzymywania zapasów w przedsiębiorstwie (powtórzenie) Zapewnienie założonego poziomu obsługi klientów (dostępność produktów) w kontekście fluktuacji popytu (np. wahania sezonowe, obniżki cenowe, akcje promocyjne itp.) Oczekiwanie wysyłki na skompletowanie zamówienia Zmienność zapotrzebowania na materiały/surowce Zapewnienie ciągłości procesu produkcji Ekonomika skali w procesie produkcji (serie) Ekonomika skali w zakupach Ekonomika skali w transporcie Uzyskanie korzyści z atrakcyjnej ceny surowców/materiałów lub produktów Przechowywanie nadprodukcji Oczekiwanie na dyspozycje (np. w przypadku odwołanego zamówienia) Zachowanie marginesu ze względu na błędy pomiaru i zapisu Zabezpieczenie przed zawodnością dostawców (opóźnienia, obniżona jakość) Zabezpieczenie przed tzw. siłą wyższą (strajki, blokady, klęski żywiołowe) STEROWANIE ZAPASAMI Podstawowy problem sterowania zapasami: jak w ramach określonego zapotrzebowania (pochodna planów sprzedaży i produkcji) określić: wielkość ( ile? ) i czas ( kiedy?) zamówienia - tak, aby zminimalizować koszty przy założonym poziomie obsługi dostawczej. Ile? Z góry określona stała wielkość zamówienia np. obliczona EWZ Zmienna wielkość zamówienia uzupełniająca każdorazowo zapasy do określonego poziomu Kiedy? Cykl uzupełnienia zapasu Wtedy, kiedy poziom zapasów osiągnie określony poziom (metoda stałego punktu zamawiania) Wtedy, kiedy upłynie określony okres (metoda stałego cyklu zamawiania) W modelu sterowania zapasami w warunkach pewności obie metody ustalania kiedy, nie różnią się od siebie Sterowanie zapasami, Joanna Baran 9

10 Służba zaopatrzenia Służba zaopatrzenia Służbą zaopatrzenia w przedsiębiorstwie nazywa się komórkę organizacyjną (lub zespół komórek organizacyjnych), której celem jest zaspokojenie potrzeb materiałowych i surowcowych przedsiębiorstwa. Zadania służby zaopatrzenia ustalenie ilości i wartości materiałów potrzebnych do wykonywania zadań gospodarczych, organizowanie dostaw materiałów do przedsiębiorstwa przez ich zamawianie i zakup, prowadzenie gospodarki zapasami materiałów oraz ich przechowywanie i wydawanie, sporządzanie sprawozdań z dostaw i rozchodu materiałów. Organizacja działu zaopatrzenia Organizacja służby zaopatrzenia musi być dostosowana do specyfiki branżowej i wielkości przedsiębiorstwa. Nie wszystkie rozwiązania muszą i mogą występować we wszystkich przedsiębiorstwach. Schematy organizacyjne - prosty Schematy organizacyjne funkcjonalny Funkcja Surowiec 1 Surowiec 2 Surowiec 3 Funkcja Surowiec 1 Surowiec 2 Surowiec 3 ustalenie ilości i wartości materiałów organizowanie dostaw gospodarki zapasami sporządzanie sprawozdań ustalenie ilości i wartości materiałów organizowanie dostaw gospodarki zapasami sporządzanie sprawozdań 10

11 Schematy organizacyjne - przedmiotowy Schematy organizacyjne - mieszany Funkcja Surowiec 1 Surowiec 2 Surowiec 3 Funkcja Surowiec 1 Surowiec 2 Surowiec 3 ustalenie ilości i wartości materiałów ustalenie ilości i wartości materiałów organizowanie dostaw organizowanie dostaw gospodarki zapasami gospodarki zapasami sporządzanie sprawozdań sporządzanie sprawozdań 11

LOGISTYKA. Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi

LOGISTYKA. Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi LOGISTYKA Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi Podstawowe treści przedmiotu definicje logistyki procesy i procedury logistyczne, rodzaje logistyki (mikro, mezo,

Bardziej szczegółowo

Wybrane problemy zarządzania ryzykiem operacyjnym w przedsiębiorstwie

Wybrane problemy zarządzania ryzykiem operacyjnym w przedsiębiorstwie Magdalena K. Gąsowska * Wybrane problemy zarządzania ryzykiem operacyjnym w przedsiębiorstwie Wstęp Działalność każdego przedsiębiorstwa jest naturalnie związana z ponoszeniem ryzyka. Znaczna część podmiotów

Bardziej szczegółowo

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRACE WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ Wybrane zagadnienia logistyki w przykładach redakcja

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XI, ZESZYT 6. Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XI, ZESZYT 6. Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XI, ZESZYT 6 Zarządzanie Logistyczne Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska Łódź 2010 Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska Skład i łamanie tekstu:

Bardziej szczegółowo

ASPEKTY LOGISTYCZNE W ZARZĄDZANIU REALIZACJĄ ZAMÓWIEŃ NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNEGO

ASPEKTY LOGISTYCZNE W ZARZĄDZANIU REALIZACJĄ ZAMÓWIEŃ NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNEGO ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2012 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 60 Nr kol. 1871 Grażyna RADZIEJOWSKA Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Instytut Zarządzania i Administracji

Bardziej szczegółowo

Podyplomowe Studia Systemy informatyczne w logistyce

Podyplomowe Studia Systemy informatyczne w logistyce MATERIAŁY SZKOLENIOWE Podyplomowe Studia Systemy informatyczne w logistyce PROWADZĄCY: prof nadzw. dr hab. inż Andrzej Bujak Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Controlling logistyczny

Controlling logistyczny Kluge et al.: Arbeitsmaterial Controlling logistyczny 1 Prof. dr habil. Paul-Dieter Kluge Dr inż. Krzysztof Witkowski Controlling logistyczny 3. Narzędzia dla controllingu logistyki Systemy logistyczne

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy wytwarzania. Grzegorz Szczubełek

Zintegrowane systemy wytwarzania. Grzegorz Szczubełek Zintegrowane systemy wytwarzania Grzegorz Szczubełek Olsztyn 2014 Zintegrowane systemy wytwarzania Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZA IE ŁAŃCUCHAMI DOSTAW. Sebastian Kot Marta Starostka-Patyk Dariusz Krzywda

ZARZĄDZA IE ŁAŃCUCHAMI DOSTAW. Sebastian Kot Marta Starostka-Patyk Dariusz Krzywda P O L I T E C H N I K A C Z Ę S T O CHOWSKA ZARZĄDZA IE ŁAŃCUCHAMI DOSTAW Sebastian Kot Marta Starostka-Patyk Dariusz Krzywda CZĘSTOCHOWA 2009 RECENZENCI Dr hab.joanna Nowakowska-Grunt, Prof. P.Cz. Dr

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA WPROWADZENIE

LOGISTYKA WPROWADZENIE LOGISTYKA WPROWADZENIE - prezentacja zagadnień Paweł Morawski Katedra Marketingu i Logistyki SAN rok akademicki 2012-2013 1 Logistyka Wprowadzenie Kontakt z prowadzącym: dr inż. Paweł Morawski www: http://pmorawski.spoleczna.pl

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ

ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ Politechnika Wrocławska Roman Pietroń ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ (Wybrane zagadnienia i materiały wykładu dla 4 roku ZIM Inż.) Roman Pietroń Wrocław 2006 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Pojęcie logistyki, systemu

Bardziej szczegółowo

PROCESY I SYSTEMY LOGISTYCZNE

PROCESY I SYSTEMY LOGISTYCZNE 1. PROCESY I SYSTEMY LOGISTYCZNE 3. Plan zaopatrzenia 2. Plan produkcji 1. Plan dystrybucji Prognoza potrzeb rynkowych Rynek zakupów System zaopatrzenia System produkcji System dystrybucji Rynek sprzedaży

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA WPROWADZENIE

LOGISTYKA WPROWADZENIE LOGISTYKA WPROWADZENIE - prezentacja zagadnień Paweł Morawski Katedra Marketingu SWSPiZ rok akademicki 2011-2012 1 Logistyka Wprowadzenie Cele kształcenia: Obejmują zdobycie lub pogłębienie wiedzy z zakresu

Bardziej szczegółowo

Procesy logistyczne w zarządzaniu łańcuchem dostaw Logistics processes in supply chain management

Procesy logistyczne w zarządzaniu łańcuchem dostaw Logistics processes in supply chain management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 103 Seria: Administracja i Zarządzanie 2014 prof. Tadeusz Waściński Wydział Logistyki WAT Procesy logistyczne w zarządzaniu łańcuchem

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Anna Sołtysik-Piorunkiewicz PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Wprowadzenie Współcześnie realizowana logistyka opiera się na technologiach informatycznych i bez nich byłaby niewydolna.

Bardziej szczegółowo

Informacyjne wspomaganie wspó pracy przedsi biorstw w aƒcuchu dostaw

Informacyjne wspomaganie wspó pracy przedsi biorstw w aƒcuchu dostaw Zeszyty Naukowe nr 700 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2006 Tomasz Ma kus Katedra Procesu Zarzàdzania Informacyjne wspomaganie wspó pracy przedsi biorstw w aƒcuchu dostaw 1. Uwagi wst pne Wśród podstawowych

Bardziej szczegółowo

MARKETING PRODUKTU W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH GAZOWNICZYCH NA EUROPEJSKIM RYNKU ENERGII

MARKETING PRODUKTU W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH GAZOWNICZYCH NA EUROPEJSKIM RYNKU ENERGII Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Wydział Zarządzania Katedra Zarządzania i Inżynierii Systemów Rozprawa doktorska MARKETING PRODUKTU W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH GAZOWNICZYCH NA EUROPEJSKIM

Bardziej szczegółowo

Stosowanie narzędzi marketingu w działalności podmiotu gospodarczego 341[02].Z1.03

Stosowanie narzędzi marketingu w działalności podmiotu gospodarczego 341[02].Z1.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Mazurkiewicz Stosowanie narzędzi marketingu w działalności podmiotu gospodarczego 341[02].Z1.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach Projekt współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet

Bardziej szczegółowo

Ryzyko zakłóceń w zarządzaniu łańcuchami dostaw

Ryzyko zakłóceń w zarządzaniu łańcuchami dostaw Ryzyko zakłóceń w zarządzaniu łańcuchami dostaw SYLWIA KONECKA Rozprawa doktorska przygotowana pod kierunkiem dr hab. Anny Łupickiej, prof. nadzw. UEP Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Zarządzania

Bardziej szczegółowo

PORTY MORSKIE JAKO ELEMENT INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ ŁAŃCUCHA DOSTAW

PORTY MORSKIE JAKO ELEMENT INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ ŁAŃCUCHA DOSTAW Andrzej TUBIELEWICZ *, Marcin FORKIEWICZ * PORTY MORSKIE JAKO ELEMENT INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ ŁAŃCUCHA DOSTAW Streszczenie W morsko-lądowych łańcuchach transportowych logistyczne procesy integracyjne

Bardziej szczegółowo

Realizacja prac związanych z logistyczną obsługą przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z2.03

Realizacja prac związanych z logistyczną obsługą przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Donata Andrzejczak Realizacja prac związanych z logistyczną obsługą przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z2.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Maciej Szymczak, Szymon Grabański Vendor Managed Inventory właściwe podejście do zarządzania łańcuchem dostaw w czasie kryzysu 2

SPIS TREŚCI. Maciej Szymczak, Szymon Grabański Vendor Managed Inventory właściwe podejście do zarządzania łańcuchem dostaw w czasie kryzysu 2 SPIS TREŚCI ROK LXV Nr 1 (1217) Komitet redakcyjny: Dr Teresa Magdalena Dudzik (redaktor naczelny) Mgr Anna Werner (sekretarz redakcji) Prof. dr hab. Joanna Cygler (współpraca) Prof. dr hab. Tomasz Gołębiowski

Bardziej szczegółowo

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY SERIA INNOWACJE Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM LOGISTYCZNO-SPEDYCYJNEGO

SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM LOGISTYCZNO-SPEDYCYJNEGO SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM LOGISTYCZNO-SPEDYCYJNEGO Opracowanie, wydruk oraz wysyłka publikacji współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przekazujemy Państwu

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne w logistyce (konspekt wykładu)

Systemy informatyczne w logistyce (konspekt wykładu) Systemy informatyczne w logistyce (konspekt wykładu) semestr zimowy 2013/2014 kontakt / informacje dr inż. Paweł Morawski e-mail: pmorawski@spoleczna.pl www: http://pmorawski.swspiz.pl konsultacje: środy,

Bardziej szczegółowo

3.1. SYSTEMY DZIEDZINOWE

3.1. SYSTEMY DZIEDZINOWE Ogólnie komputerowe systemy wspomagania zarządzaniem przedsiębiorstwa można podzielić na systemy zintegrowane, którego funkcjonalność obejmuje wszystkie podstawowe obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

Outsourcing usług logistycznych w ramach zintegrowanego łańcucha dostaw

Outsourcing usług logistycznych w ramach zintegrowanego łańcucha dostaw Studia Gdańskie, t. IV, 146 159 Tomasz Naspiński * Outsourcing usług logistycznych w ramach zintegrowanego łańcucha dostaw Teoretyczne podstawy koncepcji outsourcingu logistycznego Outsourcing usług logistycznych

Bardziej szczegółowo

Controlling wspomagany komputerowo

Controlling wspomagany komputerowo Uniwersytet Zielonogórski Paul-Dieter Kluge, Paweł Kużdowicz, Paweł Orzeszko Controlling wspomagany komputerowo z wykorzystaniem systemu ERP Zielona Góra 2005 RADA WYDAWNICZA Krzysztof Urbanowski (przewodniczący),

Bardziej szczegółowo