Przygotuj firmę na zmiany w przepisach cześć 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przygotuj firmę na zmiany w przepisach cześć 1"

Transkrypt

1 Przygotuj firmę na zmiany w przepisach cześć 1 Kraków, 13 września 2012

2 Agenda 1. Wstęp 2. Zmiany VAT 2013 Marcin Radwan, Władysław Varga, Taxpoint 3. Zmiana przepisów VAT a systemy ERP Beata Muskus, Wioletta Golda, Comarch ERP 4. Zakończenie

3 Zmiany w VAT 2013 Marcin Radwan Władysław Varga Wrzesień 2012

4 Tematyka webinarium Nowe zasady powstawania obowiązku podatkowego w VAT Opodatkowanie VAT świadczeń nieodpłatnych Modyfikacje dotyczące wystawiania faktur i faktur korygujących Odliczanie VAT naliczonego oraz pozostałe zmiany

5 Moment powstania obowiązku podatkowego (MPOP)

6 MPOP - nowa regulacja Art. 19 ustawy o VAT zostaje w całości uchylony Moment powstania obowiązku podatkowego zostaje kompleksowo uregulowany w nowym art. 19a Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi Faktura przestaje wyznaczać moment podatkowy w VAT (poza sytuacjami szczególnymi)

7 MPOP- regulacje szczególne (1) Usługi, dla których, w związku z ich świadczeniem, ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonane z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te rozliczenia lub płatności, do momentu zakończenia świadczenia tych usług; usługi świadczone w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, dla których, w związku z ich świadczeniem, w danym roku nie upływają terminy rozliczeń lub płatności, uznaje się za wykonane z upływem każdego roku podatkowego, do momentu zakończenia świadczenia tych usług

8 MPOP- regulacje szczególne (2) Faktura (obowiązek podatkowy z chwilą wystawienia faktury): usługi budowlane i budowalno-montażowe dostawa książek i gazet usługi drukarskie Jeżeli podatnik nie wystawił faktury w powyższych przypadkach lub zrobił to z opóźnieniem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą upływu terminu na wystawienie faktury

9 MPOP z czego zrezygnowano W dotychczasowym brzmieniu ustawy o VAT szczególnych momentów powstania obowiązku podatkowego było bardzo wiele: najem i dzierżawa media i telekomunikacja usługi transportowe licencje W 2013 r. gruntowna modyfikacja W niektórych przypadkach możliwe będzie stosowanie przepisu o usługach wykonywanych w okresach rozliczeniowych

10 Studium przypadku Przypadek 1: towar przekazany przewoźnikowi 30 stycznia wraz z fakturą (warunki DAP), dostarczenie towaru nabywcy następuje 2 lutego Przypadek 2: usługa najmu magazynu za luty, udokumentowana fakturą z 7 marca, z trzydziestodniowym terminem płatności (zapłata wpływa 4 kwietnia)

11 Opodatkowanie świadczeń nieodpłatnych

12 Wyłączenia z opodatkowania Do 2012 r. nie podlegało VAT nieodpłatne wydanie: drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych, prezentów o małej wartości, próbek. W znowelizowanych przepisach drukowane materiały reklamowo-informacyjne zostały wykreślone z katalogu wyłączeń Zdaniem MF jest to tylko zmiana porządkowa, ponieważ wyłączenie w tym przypadku wynika zwykle i tak z przepisu o prezentach

13 Zmiana limitów dla prezentów Prezentami o małej wartości są towary: o łącznej wartości nieprzekraczającej 160 zł w ciągu roku, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie ich tożsamości (w dalszym ciągu brak wzoru ewidencji), albo których jednostkowa cena nabycia lub koszt wytworzenia nie przekracza kwoty 20 zł Limity netto (bez podatku) Prawo do odliczenia przy prezentach przestaje być automatyczne (uchylony zostaje art. 86 ust. 8 pkt 2 ustawy o VAT)

14 Nowa definicja próbki Przez próbkę rozumie się identyfikowalny jako próbka egzemplarz towaru, który pozwala na ocenę cech i właściwości towaru w jego końcowej postaci, przy czym jego przekazanie przez podatnika ma na celu promocję jego sprzedaży oraz nie służy zasadniczo zaspokojeniu potrzeb odbiorcy końcowego w zakresie danego towaru Definicja z logicznego punktu widzenia wątpliwa (błąd idem per idem przez próbkę rozumie się towar identyfikowalny jako próbka) Skutek wyroku TS UE w sprawie EMI (C-581/08) W dalszym ciągu wątpliwości dotyczące wzorników

15 Towary wytworzone Wydanie nieodpłatne nie podlega opodatkowaniu, jeżeli nabywca nie miał prawa do odliczenia przy nabyciu wydawanych towarów Nowelizacja uszczelnia system poprzez wskazanie, że chodzi nie tylko o nabycie, ale także wytworzenie towarów lub ich części składowych W dalszym ciągu nierozwiązana jest kwestia prawa do odliczenia czy jeżeli podatnik nie otrzymał faktury, ma prawo do odliczenia?

16 Zasady wystawiania faktur i faktur korygujących

17 Nowe definicje Faktura dokument w formie papierowej lub w formie elektronicznej, spełniający wymogi określone we właściwych przepisach VAT Faktura elektroniczna - faktura w formie elektronicznej wystawiona i otrzymana w dowolnym formacie elektronicznym Co z fakturami wysyłanymi elektronicznie przez dostawcę na drukarkę nabywcy?

18 Nowe uproszczenia fakturowe Podatnik nie jest zobowiązany do wystawienia faktury dokumentującej sprzedaż zwolnioną (np. pożyczki, ubezpieczenia, itd.), chyba że nabywca tego zażąda Faktura uproszczona (niezawierająca części elementów) w przypadku sprzedaży poniżej 450 zł / 100 EUR brutto Likwidacja faktur wewnętrznych

19 Nowe terminy Fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia od zakończenia miesiąca, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę Faktury nie mogą być wystawione wcześniej niż 30. dnia przed dokonaniem dostawy lub wykonaniem usługi Podatnik nie ma obowiązku wystawienia faktury, jeżeli żądanie jej wystawienia (np. przez osobę fizyczną), zostało zgłoszone po upływie 3 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty

20 Wystawianie faktur przez osoby trzecie Faktury może wystawić w imieniu i na rzecz podatnika również upoważniona przez niego osoba trzecia usankcjonowanie praktyki outsourcingu w zakresie wystawiania faktur Nabywcy mogą wystawiać w imieniu i na rzecz sprzedawcy faktury stwierdzające dokonanie sprzedaży na ich rzecz, jeżeli istnieje wcześniejsze porozumienie między stronami i pod warunkiem, że istnieje określona procedura zatwierdzania faktur przez podatnika dokonującego sprzedaży uproszczenie self-billingu (minimalizacja poprzednich wymogów)

21 Odliczanie VAT naliczonego i pozostałe zmiany

22 Moment odliczenia Dotychczasowa zasada: VAT jest odliczalny w miesiącu otrzymania faktury (z wyjątkami) Nowa zasada: prawo do odliczenia powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych towarów i usług powstał obowiązek podatkowy, przy czym nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny (dotyczy nabycia krajowego, importu i WNT)

23 Podstawa odliczenia Główna zasada bez zmian: do odliczenia potrzebna jest faktura Nowość: faktura potrzebna również w przypadku WNT Nie zmieniają się zasady dla samonaliczenia krajowego i importu usług: podatek naliczony wynika wprost z podatku należnego, faktura nie ma znaczenia

24 Wyłączenia z odliczenia Nowe wyłączenie: nie można odliczać VAT od wydatków dokonanych w imieniu i na rzecz osoby trzeciej (ponieważ obciążenie tej osoby tymi wydatkami nie jest opodatkowane VAT rozwiązanie logiczne) Uchylenie dotychczasowych wyłączeń: kwota podatku wykazana na oryginale faktury jest różna od kwoty wykazanej na kopii wystawiono więcej niż jedną fakturę dokumentującą tę samą sprzedaż

25 Pozostałe zmiany VAT i nie tylko (1) Przedłużone ograniczenie odliczenia VAT dla samochodów osobowych, w tym dla paliwa do tego typu samochodów Zmiany niektórych stawek podatkowych: gotowe dania sprzedawane na wynos z 5% na 8% kawa jako usługa gastronomiczna 8% produkcja programów telewizyjnych i usługi związane z tego typu działalnością 23%

26 Pozostałe zmiany VAT i nie tylko (2) Zmiany w zakresie VAT dla transakcji międzynarodowych Zwolnienie od opodatkowania VAT Podstawa opodatkowania Współczynnik. a poza VAT: Raportowanie RMUA nowe okresy Zmiany w podatkach dochodowych

27 Dziękujemy Marcin Radwan Władysław Varga

28 Zmiana przepisów VAT a systemy ERP Wioletta Golda Beata Muskus Kraków, 13 września 2012

29 Terminarz planowanych zmian w przepisach VAT Październik 2012 : e-deklaracje VAT bez podpisu kwalifikowanego Styczeń 2013 część przepisów ustawy oraz rozporządzenia wykonawcze dot. Fakturowania Lipiec 2013 Ustawa, m.in. obowiązek podatkowy

30 Planowane zmiany w przepisach VAT Rozszerzenie katalogu deklaracji, możliwych do złożenia poprzez system e-deklaracji bez konieczności posiadania kwalifikowanego podpisu o VAT-7, VAT-7K i VAT-7D zmiana już od października 2012 roku.

31 Planowane zmiany w przepisach VAT Zmiana definicji podstawy opodatkowania i momentu powstania obowiązku podatkowego (w tym likwidacja szczególnych momentów powstania obowiązku) Sposób przeliczania podstawy opodatkowania na PLN (transakcje w walutach obcych)

32 Planowane zmiany w przepisach VAT Zmiany w metodzie kasowej Zmiana terminu składania deklaracji VAT UE (z 15 na 25 ) Skrócenie terminu na zwrot podatku - do 30 dni Podwyżka stawki VAT dla części towarów i usług

33 Planowane zmiany w przepisach Zmiany zasad fakturowania: VAT Wprowadzenie faktury uproszczonej Termin wystawienia faktury oraz powiązane z tym faktury zbiorcze Rezygnacja z faktur wewnętrznych Wyeliminowanie not korygujących Wykaz adnotacji związanych z klasyfikacją dla potrzeb podatku VAT np. samofakturowanie, odwrotne obciążenie

34 Planowane zmiany w systemach informatycznych Comarch ERP Klasyka, Comarch ERP Optima, Comarch ERP XL, Comarch ERP Altum, Comarch ERP ifaktury24 Nowe zasady ustalanie terminu powstania obowiązku podatkowego na fakturach VAT Zmiany w sposobie przeliczania podstawy opodatkowania na PLN Nowy typ kursu kurs Europejskiego Banku Centralnego Nowe formularze deklaracji VAT

35 Planowane zmiany w systemach informatycznych Comarch ERP Klasyka, Comarch ERP Optima, Comarch ERP XL, Comarch ERP Altum, Comarch ERP ifaktury24 Nowy sposób klasyfikacji transakcji np. odwrotne obciążenie, rezygnacja z oznaczeń: Faktura VAT-MP, Faktura VAT marża Faktury wewnętrzne - jako dowody wewnętrzne Noty korygujące rezygnacja Faktury zbiorcze i uproszczone Ewentualne modyfikacje wydruków rejestrów VAT Pozostałe zmiany (w tym transakcje w okresie przejściowym)

36 Planowane zmiany w systemach informatycznych Comarch ERP Klasyka, Comarch ERP Optima, Comarch ERP XL, Comarch ERP Altum, Comarch ERP ifaktury24 Przybliżone terminy udostępnienia wersji - są uzależnione od terminu wejścia w życie nowelizacji przepisów: Wrzesień 2012 Listopad/grudzień 2012 Czerwiec/lipiec 2013

37 Planowane zmiany w systemach informatycznych Comarch ERP Klasyka, Comarch ERP Optima, Comarch ERP XL, Comarch ERP Altum, Comarch ERP ifaktury24 Podsumowanie Wszystkie firmy posiadające Comarch Asystę nie muszą się obawiać zmian w przepisach: Uaktualnienie na czas W ramach posiadanej Comarch Asysty/gwarancji Pytania, na które muszą sobie Państwo odpowiedzieć: Czy używane w Państwa firmie oprogramowanie będzie dostosowywane do zmieniających się przepisów? Czy posiadają Państwo gwarancję/możliwość aktualizacji? Kiedy planują Państwo dokonać aktualizacji oprogramowania? => Należy pamiętać o odpowiednim terminie tej operacji.

38 Planowane zmiany w systemach informatycznych Comarch ERP Klasyka, Comarch ERP Optima, Comarch ERP XL, Comarch ERP Altum, Comarch ERP ifaktury24 Podsumowanie Projekt ustawy nie przeszedł całej ścieżki legislacyjnej, może ulec zmianie obecnie jest już trzecia wersja projektu, brak projektów rozporządzeń wykonawczych Śledzimy na bieżąco zmiany: - powołaliśmy zespół specjalistów związanych ze wszystkimi naszymi systemami - określamy jaki wpływ na nasze systemy mają planowane zmiany w przepisach

39 Dziękujemy Wioletta Golda Beata Muskus

40 Zapraszamy na:

41

42 Zapraszamy na: DEBATA Rewolucja w VAT Warszawa, ul. Prosta 51 KONFERENCJA - Nowelizacja ustawy o VAT na 2013r. - planowane zmiany Warszawa, ul. Prosta 51 Więcej informacji na stronie:

43 Pozyskaj środki na finansowanie IT

44 Dowiedz się więcej (012) wew. 1 Zapraszamy także do polubienia nas na Facebook: https://www.facebook.com/comarcherp

45 Dziękujemy

Mała książeczka o zmianach w przepisach. Jak przygotować firmę na zbliżające się zmiany w przepisach o VAT oraz do innych zmian w prawie.

Mała książeczka o zmianach w przepisach. Jak przygotować firmę na zbliżające się zmiany w przepisach o VAT oraz do innych zmian w prawie. Mała książeczka o zmianach w przepisach Jak przygotować firmę na zbliżające się zmiany w przepisach o VAT oraz do innych zmian w prawie. Spis treści Dlaczego warto przeczytać małą książeczkę o zmianach

Bardziej szczegółowo

Mała książeczka o zmianach w przepisach. Jak przygotować firmę na zbliżające się zmiany w przepisach o VAT oraz do innych zmian w prawie.

Mała książeczka o zmianach w przepisach. Jak przygotować firmę na zbliżające się zmiany w przepisach o VAT oraz do innych zmian w prawie. Mała książeczka o zmianach w przepisach Jak przygotować firmę na zbliżające się zmiany w przepisach o VAT oraz do innych zmian w prawie. Spis treści Dlaczego warto przeczytać małą książeczkę o zmianach

Bardziej szczegółowo

Mała książeczka o zmianach w przepisach. Jak przygotować firmę na zbliżające się zmiany w przepisach o VAT oraz do innych zmian w prawie.

Mała książeczka o zmianach w przepisach. Jak przygotować firmę na zbliżające się zmiany w przepisach o VAT oraz do innych zmian w prawie. Mała książeczka o zmianach w przepisach Jak przygotować firmę na zbliżające się zmiany w przepisach o VAT oraz do innych zmian w prawie. Spis treści Dlaczego warto przeczytać małą książeczkę o zmianach

Bardziej szczegółowo

Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 roku.

Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 roku. Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 roku. Opracowanie sporządzone przez zespół doradztwa podatkowego Kancelarii Ostrowski i Wspólnicy sp.k. Toruń 2014 TORUŃ

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie i omówienie najistotniejszych zmian dokonanych w Rozporządzeniu Fakturowym

Wyjaśnienie i omówienie najistotniejszych zmian dokonanych w Rozporządzeniu Fakturowym Wyjaśnienie i omówienie najistotniejszych zmian dokonanych w Rozporządzeniu Fakturowym Podstawowa zasada dotycząca zasad wystawiania faktur VAT, tj.: Podatnicy ( ) są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2014r.

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2014r. Pierwszy Urząd Skarbowy w Częstochowie www.isnet.katowice.pl/us/2409 Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2014r. www.isnet.katowice.pl/us/2409 ul. Rolnicza 33, 42-200 Częstochowa tel.: +48

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND ZMIANY W VAT OD 1 STYCZNIA 2014 R.

CRIDO TAXAND ZMIANY W VAT OD 1 STYCZNIA 2014 R. CRIDO TAXAND ZMIANY W VAT OD 1 STYCZNIA 2014 R. 1 stycznia 2014 r. wejdzie w życie nowelizacja przepisów ustawy o VAT, wskutek czego zmieni się wiele kluczowych zasad dotyczących rozliczania VAT. Zmiany

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1 ' z dnia 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1 ' z dnia 2012 r. Projekt z dnia 22 listopada 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1 ' z dnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ZAKRESIE FAKTUROWANIA

ZMIANY W ZAKRESIE FAKTUROWANIA ZMIANY W ZAKRESIE FAKTUROWANIA W związku z koniecznością implementowania zmian wprowadzonych dyrektywą Rady 2010/45/UE z dnia 13 lipca 2010 r. zmieniającą dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW" z dnia 11 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PODATKÓW I UNII CELNEJ Podatki pośrednie i administracja podatkowa VAT i inne podatki obrotowe

KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PODATKÓW I UNII CELNEJ Podatki pośrednie i administracja podatkowa VAT i inne podatki obrotowe KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PODATKÓW I UNII CELNEJ Podatki pośrednie i administracja podatkowa VAT i inne podatki obrotowe VAT we Wspólnocie Europejskiej STOSOWANIE VAT-u W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH

Bardziej szczegółowo

Korekty sprzedaży ewidencjonowanej na kasie rejestrującej

Korekty sprzedaży ewidencjonowanej na kasie rejestrującej dodatek do Biuletynu VAT nr 18/2013 UWAGA ZMIANY! od 1 października 2013 r. Korekty sprzedaży ewidencjonowanej na kasie rejestrującej zmiany od 1 października br. zwroty towarów i reklamacje zaliczki oczywiste

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA TOWARÓW PODLEGA OPODATKOWANIU STAWKĄ PODATKU 0%, POD WARUNKIEM ŻE: 1. PODATNIK DOKONAŁ DOSTAWY NA RZECZ NABYWCY

WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA TOWARÓW PODLEGA OPODATKOWANIU STAWKĄ PODATKU 0%, POD WARUNKIEM ŻE: 1. PODATNIK DOKONAŁ DOSTAWY NA RZECZ NABYWCY JEŻELI PODATNIK OTRZYMAŁ CAŁOŚĆ LUB CZĘŚĆ ZAPŁATY PRZED DOKONANIEM DOSTAWY TOWARÓW, STAWKĘ PODATKU 0% W EKSPORCIE TOWARÓW STOSUJE SIĘ W ODNIESIENIU DO OTRZYMANEJ ZAPŁATY, POD WARUNKIEM ŻE WYWÓZ TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW zakresie, rodzaju prowadzonej działalności, przewidywanej liczbie pracowników oraz złożenia informacji o środkach i procedurach, jakie zostały przezeń przedsięwzięte w celu spełnienia wymagań wynikających

Bardziej szczegółowo

1 stycznia 2014 nr 1(199)

1 stycznia 2014 nr 1(199) 1 stycznia 2014 nr 1(199) dwutygodnik BIULETYN VAT www.bv.infor.pl VAT I AKCYZA: PORADY DOKUMENTACJA ORZECZNICTWO INTERPRETACJE dodatki: Przewodnik po zmianach w VAT i akcyzie 2013/2014 VAT 2014 ujednolicony

Bardziej szczegółowo

Podstawa opodatkowania VAT 2014 zasady ustalania

Podstawa opodatkowania VAT 2014 zasady ustalania dodatek do Biuletynu VAT nr 21/2014 Podstawa opodatkowania VAT 2014 zasady ustalania n korekta podstawy opodatkowania n ustalanie marży n dotacje wliczane do podstawy opodatkowania n szczególne przypadki:

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń wrzesień październik 2014 Szkolenia zamknięte Akademia Biznesu MDDP, wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, proponuje

Bardziej szczegółowo

Zmiany w VAT i kasy fiskalne od 1.1.2015 r.

Zmiany w VAT i kasy fiskalne od 1.1.2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu Zmiany w VAT i kasy fiskalne od 1.1.2015 r. ul. Św. Jakuba 20 87-100 Toruń tel.: +48 56 669 9000 fax :+48 56 669 9002 www.kip.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Spis treści ROZDZIAŁ 1. Od autora 49. Wykaz skrótów 51. ROZDZIAŁ 1 53 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT

Spis treści ROZDZIAŁ 1. Od autora 49. Wykaz skrótów 51. ROZDZIAŁ 1 53 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT ROZDZIAŁ 1 Od autora 49 Wykaz skrótów 51 ROZDZIAŁ 1 53 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT 1. Charakter podatku od towarów i usług (VAT) 1 53 1.1. Podatek VAT a podatek od czynności cywilnoprawnych 2 53 2.

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r.

ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r. ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r. Obowiązek ewidencjonowania z pomocą kas rejestrujących usług prawniczych po raz

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia Ministra Finansów

Wyjaśnienia Ministra Finansów MONITOR księgowego nr 15(283) 5.08.2015 dodatek internetowy nr 10 Wyjaśnienia Ministra Finansów Zmiany w zakresie mechanizmu odwróconego obciążenia VAT 15 5 sierpnia października 2015 2013 r. r. dodatek

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 28 marca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 28 marca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 68 4283 Poz. 360 360 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ZAKRESIE MECHANIZMU ODWRÓCONEGO OBCIĄŻENIA VAT

ZMIANY W ZAKRESIE MECHANIZMU ODWRÓCONEGO OBCIĄŻENIA VAT ZMIANY W ZAKRESIE MECHANIZMU ODWRÓCONEGO OBCIĄŻENIA VAT 1 lipca 2015 r. wejdą w życie nowe przepisy w zakresie rozszerzenia i doprecyzowania regulacji zawartych w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku

Bardziej szczegółowo

Faktury VAT. przegląd najnowszych interpretacji. dodatek do Biuletynu VAT nr 16/2013

Faktury VAT. przegląd najnowszych interpretacji. dodatek do Biuletynu VAT nr 16/2013 dodatek do Biuletynu VAT nr 16/2013 Faktury VAT przegląd najnowszych interpretacji 1. Czy można odliczać VAT z otrzymanych formie papierowej oryginałów faktur VAT zachowanych w formie zapisów obrazów elektronicznych...

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Rozdział 1. Przepisy ogólne Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.11.2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wystawiania faktur w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

Instrukcja wystawiania faktur w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 140/2014 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 29 grudnia 2014 r. Instrukcja wystawiania faktur w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 1 Obowiązek wystawiania faktur

Bardziej szczegółowo

ZMIANY WPROWADZANE W ZAKRESIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG OD 1 LIPCA 2015 r.

ZMIANY WPROWADZANE W ZAKRESIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG OD 1 LIPCA 2015 r. ZMIANY WPROWADZANE W ZAKRESIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG OD 1 LIPCA 2015 r. Z dniem 1 lipca 2015 r. wejdą w życie następujące akty prawne: 1) ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku

Bardziej szczegółowo

Ulotka opis zmian do wersji 9.5.5135 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy

Ulotka opis zmian do wersji 9.5.5135 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy Ulotka opis zmian do wersji 9.5.5135 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy Spis treści Zmiany w wersji 9.5.5135... 3 Rozdział 1 enova365 interface użytkownika okienkowy... 3 Moduł: Handel...

Bardziej szczegółowo

Uwagi wyjaśniające Przepisy dotyczące fakturowania VAT

Uwagi wyjaśniające Przepisy dotyczące fakturowania VAT Uwagi wyjaśniające Przepisy dotyczące fakturowania VAT Dyrektywa Rady 2010/45/UE Dlaczego uwagi wyjaśniające? Uwagi wyjaśniające mają na celu zapewnienie lepszego rozumienia przepisów prawnych przyjmowanych

Bardziej szczegółowo

Od autora... 47. Wykaz skrótów... 49. ROZDZIAŁ 1 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT... 51

Od autora... 47. Wykaz skrótów... 49. ROZDZIAŁ 1 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT... 51 ROZDZIAŁ 1 Od autora... 47 Wykaz skrótów... 49 ROZDZIAŁ 1 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT... 51 1.1. Charakter podatku od towarów i usług (VAT) 1... 51 1.1.1. Podatek VAT a podatek od czynności cywilnoprawnych

Bardziej szczegółowo