Proces zarządzania dokumentacją w podmiocie stosującym system EZD

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Proces zarządzania dokumentacją w podmiocie stosującym system EZD"

Transkrypt

1 Proces zarządzania dokumentacją w podmiocie stosującym system EZD Konferencja Dokumentacja elektroniczna w podmiotach publicznych, Warszawa, 6 grudnia 2012 przygotował Kazimierz Schmidt, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Departament Kształtowania Narodowego Zasobu Archiwalnego Z wykorzystaniem materiałów z prezentacji autora z XVII FORUM INFORMATYKI W ADMINISTRACJI, Jachranka, 5-6 października 2011

2 Plan Wstęp (co to jest EZD i dlaczego może być przydatnym narzędziem) Omówienie niektórych przepisów zał. nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 nr 14 poz. 67 Modele postępowania tradycyjnego i EZD (uproszczone) Oczywiście EZD i zakres jego używania może być zdefiniowany także w instrukcji kancelaryjnej dla podmiotu nieobjętego tym rozporządzeniem (i tam może być inaczej)

3 papier Model tradycyjny każdy ma swoją dokumentację na papierze (swoje papiery) papier Urząd A Urząd B papier papier Kowalski Przedsiębiorstwo

4 EZD Model z EZD każdy ma swoją dokumentację (urząd w EZD, a Kowalski i przedsiębiorca jak chcą) EZD Urząd A Urząd B e-inna platforma epuap e- jeszcze inna platforma ERP Kowalski To jest tylko chmura usługowa tu nie ma dokumentacji Przedsiębiorstwo

5 Model z systemami dedykowanymi każdy ma swoją dokumentację + jest jeszcze dokumentacja EZD/papier w systemach dedykowanych EZD/papier Urząd A elegislacja Urząd B edeklaracje CEIDG ERP EPU Przedsiębiorstwo Kowalski To jest chmura usługowa ale z ważną dokumentacją

6 O czym to będzie tytuł rozdziału 2 w instrukcji kancelaryjnej stanowiącej załącznik do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 brzmi: Czynności kancelaryjne w systemie EZD i będzie tylko o tym

7 Skąd się wziął system EZD Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 nr 14 poz. 67). Tamże 2 pkt 13: system EZD system teleinformatyczny do elektronicznego zarządzania dokumentacją umożliwiający wykonywanie w nim czynności kancelaryjnych, dokumentowanie przebiegu załatwiania spraw oraz gromadzenie i tworzenie dokumentów elektronicznych Dotyczy tylko: organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki; organów powiatu i starostw powiatowych; organów samorządu województwa i urzędów marszałkowskich; organów zespolonej administracji rządowej w województwie i urzędów obsługujących te organy. Zatem np. szkół, przedszkoli i ministerstw już nie

8 EZD jako narzędzie uniwersalne (definicje autora do celów tej prezentacji) system EZD - system teleinformatyczny do elektronicznego zarządzania różnymi rodzajami dokumentacji (umożliwiający wykonywanie w nim czynności kancelaryjnych, dokumentowanie przebiegu załatwiania spraw oraz gromadzenie i tworzenie dokumentów elektronicznych) (zastępujący papier tam gdzie tylko możliwe) system dedykowany system teleinformatyczny przeznaczony do realizacji określonych usług elektronicznych lub prowadzenia określonych rodzajów spraw (zastępujący papier tylko dla spraw dla których jest dedykowany)

9 Dlaczego w drugiej dekadzie XXI wieku czynności kancelaryjne? Dlaczego zakłada się, że mimo postępującej informatyzacji umożliwiającej tworzenie automatycznych usług elektronicznych (edeklaracje, CEIDG, e-legislacja, e-zamówienia publiczne, epostępowanie wieczystoksięgowe, e-prokuratura, e-itd) nadal będzie potrzeba: rejestrować wpływy, rozdzielać je na komórki organizacyjne, dekretować, zakładać akta spraw, akceptować, wysyłać Przecież w systemie dedykowanym dla określonych usług może się to dziać automatycznie

10 Po co w ogóle EZD? Dlaczego zatem nie poczekać na systemy dedykowane? Dlaczego nie pozostać na papierze w systemie tradycyjnym od czasu do czasu dodając system dedykowany dla kolejnej usługi Jak długo będziemy czekać aż na wszystko będzie dedykowany system/usługa? Ilu systemów dedykowanych będzie trzeba się nauczyć?

11 Świat kocha dane niestrukturalne

12 Świat kocha dane niestrukturalne 2 Źródło: Robert Lejnert, HP Autonomy Inteligentne wyszukiwanie informacji (slajd z prezentacji w ramach XIX edycji seminarium w cyklu ARCHIWIZACJA I SKŁADOWANIE "DŁUGOTERMINOWE ARCHIWIZOWANIE DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH,,Warszawa 14 listopada 2012

13 A urzędy dane niestrukturalne na papierze odbiorca data odbiorca dekretujący Co wiadomo z tych robaczków?

14 Inne przykłady (rok 2012) Przykłady (rok 2012) (kpc) (pisma dotyczące procesu przyjmowania projektów rządowych zostały wybrane celowo i tendencyjnie, ponieważ: Program_Lepsze_Regulacje_ pdf

15 wystąpienie o warunki zabudowy Jeśli stronami w sprawie jest oprócz urzędu jeszcze 5 obywateli i tylko jeden z nich (ten, który złożył wniosek w postaci elektronicznej) jest zainteresowany otrzymywaniem elektronicznej korespondencji, to znaczy, że pozostałym czterem osobom urząd musi przekazywać informacje o prowadzonej sprawie za pomocą listów poleconych W aktach sprawy musi znajdować się informacja o realizacji wymaganego prawem powiadomienie stron. Informacja mogąca stanowić dowód dla sądu, NIK-u, organu drugiej instancji, Informacja zapisana w taki sposób aby była dla stron (w razie potrzeby) użyteczna. I jak takie akta zapakujemy do systemu dedykowanego?

16 Dlaczego tak jest, czyli kilka wybranych przepisów kodeksu postępowania administracyjnego Strony należy poinformować: Art. 9. Organy administracji publicznej są obowiązane do należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego. Organy czuwają nad tym, aby strony i inne osoby uczestniczące w postępowaniu nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa, i w tym celu udzielają im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek Art O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 organ administracji publicznej obowiązany jest zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy. 2. Ten sam obowiązek ciąży na organie administracji publicznej również w przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od organu.

17 Z przepisów kpa 2 W jaki sposób można poinformować Art Pisma doręcza się osobom fizycznym w ich mieszkaniu lub miejscu pracy. 2. Pisma mogą być doręczone również w lokalu organu administracji publicznej, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej Art Doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.), jeżeli strona lub inny uczestnik postępowania: 1) wystąpił do organu administracji publicznej o doręczenie albo 2) wyraził zgodę na doręczenie mu pism za pomocą tych środków Jeśli uczestnik postępowania nie wystąpił ani nie wyraził zgody to nie można mu doręczać elektronicznie (ta zasada długo jeszcze nie zostanie zmieniona)

18 Z przepisów kpa 3 Nawet jeśli uczestnik wyraził zgodę Art W przypadku doręczenia pisma za pomocą środków komunikacji elektronicznej doręczenie jest skuteczne, jeżeli w terminie 7 dni od dnia wysłania pisma organ administracji publicznej otrzyma potwierdzenie doręczenia pisma. W razie nieotrzymania takiego potwierdzenia organ doręcza pismo w sposób określony w przepisach niniejszego rozdziału dla pisma w formie innej niż forma dokumentu elektronicznego to i tak może z tego w każdej chwili zrezygnować. Wokół tego przepisu są także inne kontrowersje: jak doręczyć decyzję sporządzoną w postaci elektronicznej jeśli strona w terminie 7 dni jej nie odebrała. Jak doręczyć ją stronom, które nie wyraziły zgody na doręczenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej? Uwaga: planuje się fikcję doręczeń elektronicznych, ale możliwość rezygnacji zostanie utrzymana

19 Mamy okres przejściowy (raczej dłuuugi) Teza: jak bardzo byśmy się nie starali, to nie da się w dającym się zaplanować czasie całkowicie zastąpić pismem elektronicznym pisma papierowego (czy taka teza wymaga jeszcze udowodnienia?) Teza: jak bardzo byśmy się nie starali, to nie da się w dającym się zaplanować czasie całkowicie zastąpić dokumentu niestrukturalnego strukturalnym (czy taka teza wymaga jeszcze udowodnienia?) Choć nie należy rezygnować z dążenia do tego aby całkowicie zastąpić papier w poszczególnych procesach administracyjnych trzeba przewidzieć istnienie dualnej dokumentacji w jednej i tej samej sprawie. Ale jednocześnie pozwolić aby podmioty przygotowane technicznie i organizacyjnie do tworzenia akt spraw w postaci elektronicznej nie były zmuszane do prowadzenia podwójnej dokumentacji tych samych spraw (i elektronicznie i dodatkowo na papierze)

20 Ograniczenia i możliwości Należy podkreślić, że ponadto nie ma formalnoprawnej możliwości ustalenia, że wolno jest informację nadesłaną na papierze, po wykonaniu odwzorowania cyfrowego wybrakować (papiery które przyszły trzeba przechować - przynajmniej do czasu zmian ustawowych). Była natomiast możliwość (i została wykorzystana) ustalenia, że w przypadku podmiotu tworzącego akta spraw w postaci elektronicznej nie ma obowiązku trzymania papierowych kopii tego co zostało na papierze wysłane.

21 Omówienie niektórych przepisów

22 Na papierze lub w EZD Można wybrać ( 1 ust. 2) Czynności kancelaryjne są wykonywane w systemie tradycyjnym lub w systemie EZD Decyduje kierownik podmiotu (ust. 3) Kierownik podmiotu wskazuje, który z systemów wykonywania czynności kancelaryjnych, o których mowa w ust. 2, jest podstawowym sposobem dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw dla danego podmiotu. Powrót do tradycji zabroniony (ust. 4) Po wskazaniu systemu EZD jako podstawowego sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw ponowne wskazanie systemu tradycyjnego jest niedopuszczalne Możliwe wyjątki (ust. 5) Dokonując wyboru systemu, kierownik podmiotu może wskazać wyjątki od podstawowego sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw przez określenie klas z wykazu akt, których będą one dotyczyć, oraz wskazanie, w jakim systemie będą prowadzone.

23 O wyjątkach (opisane w 1 ust.6) Jeśli prawo wymaga na papierze (albo elektronicznie) oczywiste Zdefiniowano proces i wdrożono elektroniczną usługę publiczną (wtedy to co jest tak realizowane zostaje w postaci elektronicznej) aby opłacało się tworzyć usługi elektroniczne istnieją ważne przyczyny organizacyjne i techniczne uniemożliwiające stosowanie podstawowego sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw wytrych na wszelki wypadek

24 10 - wykonywanie czynności kancelaryjnych w systemie czyli co? Wszystko czyli: Prowadzenie rejestrów przesyłek (wpływających i wychodzących) oraz spisów spraw (pkt 1) - Wykonywanie dekretacji (pkt 2) Wykonywanie akceptacji (podpisywanie odpowiednim podpisem elektronicznym) (pkt 3) prowadzenia możliwych do zrealizowania w systemie EZD, innych potrzebnych rejestrów lub ewidencji, z wyłączeniem rejestrów lub ewidencji prowadzonych w dedykowanych do załatwiania określonych rodzajów spraw systemach teleinformatycznych innych niż EZD (pkt 4) aby jednoznacznie wykluczyć możliwość działania papierowego kierownictwa w elektronicznym urzędzie Uwaga wyjątek! aby opłacało się tworzyć usługi elektroniczne

25 13 - rejestracja wpływów Rejestracja polega na przyporządkowaniu metadanych (ust. 2) To przyporządkowanie może to się odbywać automatycznie (ust.2) Na przykład gdy wystawiony zostanie formularz automatycznie zbierający niezbędne metadane lub wymagający ich podania przez wnoszącego pismo (niestety z papierem tak się nie da) Dodanie metadanych nie musi być od razu, ale może być w trakcie załatwiania sprawy Unikatowy (niepowtarzalny) identyfikator

26 17 wpływy na papierze Oznaczenie wpływu identyfikatorem (ust.1) możliwym do przeczytania gołym okiem (ust.2) Zamiana papierów na dokumenty elektroniczne (ust. 4) ale z wyjątkami: duuuuża strona (na przykład A3 i większe); duuuużo stron; treść (nie wolno skanować bo ), forma lub postać (np. nie da się odwzorować bo to obraz olejny w ramie albo pustak ceramiczny) Po czym papiery do składu chronologicznego!

27 18 poczta elektroniczna Poczta elektroniczna też może stanowić wpływ odzwierciedlający załatwianie spraw), ale: Można automatycznie usuwać spam i wiadomości zawierające złośliwe oprogramowanie (ust.1) Selekcja przesyłek po odsianu spamu (ust.2) Nie wszystkie przesyłki pocztą elektroniczną w rejestrze wpływów (uznaniowość prowadzącego sprawę) (ust.3-5) Zakaz drukowania i powtórnego skanowania (ust.6) Ważne: jeśli chcesz mieć pewność doręczenia: wysyłaj na elektroniczną skrzynkę podawczą wystawiającą UPO. Potwierdzone to jest także w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów wydanym na podst. Art.. 16 ust. 3 ustawy o informatyzacji Ważne: w projektowanym rozporządzeniu PEiR w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (COM(2012) 238 final ) pojęcie Kwalifikowana usługa doręczania elektronicznego (ang. Qualified electronic delivery service )

28 19 elektroniczna skrzynka podawcza Uwaga wyjątek: wpływy automatycznie rejestrowane w dedykowanym systemie teleinformatycznym (ust.1 pkt 1) aby opłacało się tworzyć usługi elektroniczne Ważny warunek: można nie rejestrować wpływu w EZD, jeżeli system dedykowany, umożliwia wyszukiwanie i sortowanie co najmniej według daty wpływu i według podmiotu, od którego przesyłka pochodzi nie jest wyłącznie rejestrem wynikowym odnotowującym tylko kto wprowadził dane, a nie na jakiej podstawie Wpływy nieprzeznaczone do automatycznego rejestrowania do EZD przesyłka + UPO

29 20 przekazane na informatycznym nośniku danych Dostrzeganie nośników dołączonych do pisma na papierze to też przesyłka na nosniku (ust.1) Przeniesienie zawartości nośnika do systemu EZD (ust.3) albo pozostawienie na tym nośniku (ust.4). Uwaga! w przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego na informatycznym nośniku danych przekazuje się dokument wraz z tym nośnikiem (zob. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów wydane na podst. art. 16 ust. 3 ustawy o informatyzacji)

30 21 rozdział wpływów Rozdział wpływów do właściwych komórek lub osób może realizować punkt kancelaryjny (wg podziału zadań i kompetencji w danym podmiocie) dekretacja ma sens tylko wtedy, gdy nie jest oczywiste gdzie przekazać przesyłkę Rozdział wpływów może być realizowany automatycznie (ust.2) można np. zdefiniować, że wszystkie pisma na podstawie określonego wzoru trafiają od razu do komórki XYZ, albo wszystkie pisma od określonego podmiotu, jeżeli mają w tytule itd

31 22-23 skład chronologiczny 22 ust.1 dopuszczenie kilku składów 22 ust.2 wypożyczenia ze składu Uciążliwe wypożyczenia ze składu (karty zastępcze) albo odnotowanie wypożyczenia w EZD (ale po co wypożyczać to co jest dostępne w skanie?) 23 ust.1 wyodrębnione (od reszty) przesyłki dla których nie wykonano pełnego odwzorowania cyfrowego, 23 ust.2 wyodrębnione (od reszty) informatyczne nośniki danych, których zawartości nie skopiowano do EZD Żeby kiedyś łatwiej było wyrzucić resztę (jeśli zostanie dopuszczone przez ustawodawcę)

32 24 dekretacja Dekretacja wyłącznie w systemie EZD dekretacja nie zawsze jest konieczna: ma sens tylko wtedy, gdy nie jest oczywiste gdzie przekazać przesyłkę zob. 21 Wstępnie planowane dopuszczenie automatycznej dekretacji (w nowelizacji)

33 27 automatyczny spis spraw Dane odnoszące się do całego spisu (ust.1 pkt 1) i dane odnoszące się do każdej sprawy (ust.1 pkt 2) Dowolność kształtowania spisów spraw wg klas wykazu akt i/lub okresów chronologicznych (ust.2) UWAGA na nowy przepis kpa (od 6 marca 2012) zawsze musi być wgląd w metrykę sprawy Art. 66a. 1. W aktach sprawy zakłada się metrykę sprawy w formie pisemnej lub elektronicznej. 2. W treści metryki sprawy wskazuje się wszystkie osoby, które uczestniczyły w podejmowaniu czynności w postępowaniu administracyjnym oraz określa się wszystkie podejmowane przez te osoby czynności wraz z odpowiednim odesłaniem do dokumentów zachowanych w formie pisemnej lub elektronicznej określających te czynności. 3. Metryka sprawy, wraz z dokumentami do których odsyła, stanowi obowiązkową część akt sprawy i jest na bieżąco aktualizowana.

34 31 kompletność akt sprawy W aktach sprawy nie tylko przesyłki zarejestrowane w rejestrach (ust.1) ale także: notatki służbowe (pkt 2) wiadomości poczty elektronicznej jeśli odzwierciedlają sposób załatwiania sprawy (pkt 3) odrzucone projekty pism + uwagi i adnotacje do nich (jeżeli mają znaczenie w załatwianej sprawie) (pkt 4) Warto zauważyć, że odrzucone projekty pism i adnotacje do nich system EZD może automatycznie zachowywać w aktach sprawy Dbałość o kompletność metadanych (ust.2)

35 33-34 akceptacja Elektroniczna akceptacja treści przesyłki przeznaczonej do wysłania środkami komunikacji elektronicznej ( 33) lub na papierze ( 34) Nawet w przypadku przesyłki papierowej obowiązek zachowania w aktach sprawy wersji elektronicznej ostatecznie zaakceptowanej Opcjonalna możliwość dodawania do akt sprawy także (niezależnie od podpisanej elektronicznie wersji przeznaczonej do wydruku) także odwzorowań cyfrowych pism, które zostały wysłane na papierze.

36 35-36 wysyłka do archiwum zakładowego ( 35) Możliwość automatycznego wysyłania przez system zaraz po podpisaniu (pkt 1), ale także: Wysyłania przez punkt kancelaryjny (pkt 2), Wysyłania przez pracowników upoważnionych do obsługi elektronicznych doręczeń (pkt 2). 37 po 2 latach automatyczne przejęcie dokumentacji w EZD przez archiwum zakładowe akt spraw zakończonych Nie ma przekazywania z komórek czyli spisu zdawczo-odbiorczego! Akta spraw są w tym samym EZD tylko automatycznie zmienia się komórka zarządzająca. 38 przekazanie zawartości składów (chronologicznego i informatycznych nośników danych) do archiwum zakładowego

37 Czego nie wolno 8 ust.1 - W przypadku gdy akta spraw są tworzone w systemie EZD, komórka merytoryczna, współpracująca przy załatwianiu sprawy z innymi komórkami organizacyjnymi w danej sprawie, udostępnia im tę sprawę bezpośrednio w systemie EZD, określając równocześnie, jaka część dokumentacji stanowiącej akta sprawy będzie udostępniona tym komórkom 8 ust. 2 - Opinie, notatki, stanowiska i inne rodzaje dokumentacji wynikające ze współpracy pomiędzy komórkami organizacyjnymi, komórki inne niż merytoryczne włączają bezpośrednio do akt sprawy komórki merytorycznej, nie tworząc akt oznaczonych odrębnym znakiem sprawy

38 Sens 8 W systemie EZD (nie: esod) zabronione jest zakładanie kilku spraw w.. tej samej sprawie. Zakaz wychodzi z założenia, że skoro akta spraw są elektroniczne, to znaczy że są odmiejscowione = zamiast pisać pismo wewnętrzne (!) w załączeniu przesyłam i proszę o opinię należy udostępnić akta sprawy temu kto ma opinię dać. Powielanie tego oczywistego na papierze zwyczaju w systemie EZD jest bez sensu. W przypadku gdy mający dostęp do akt sprawy pracownik innej komórki organizacyjnej zamiast napisania kolejnego pisma w odpowiedzi na pismo przesyłam opinię po prostu włączy tę opinię do akt sprawy, to system EZD i tak odnotuje kto włączył i kiedy, a cała wewnętrzna biurokracja będzie zupełnie niepotrzebna. Proszę zwrócić uwagę że ten niewielki wymóg nie tylko upraszcza proces załatwiania sprawy, ale także powoduje, że akta sprawy są w jednym miejscu a nie rozproszone. A to oznacza pełniejszy ich ogląd zarówno dla aktotwórcy jak i dla stron.

39 Jest jeszcze koordynator czynności kancelaryjnych ( 2 ust.2) Koordynator który tego wszystkiego pilnuje Z pewnością aby mógł to robić potrzebne mu są narzędzia w systemie. Na przykład: Przeglądanie akt spraw komórki ABC pod kątem prawidłowości wyboru pozycji wykazu akt, znajdź wszystkie dekretacje wykonane z opóźnieniem większym niż znajdź wszystkie akceptacje wykonane z opóźnieniem większym niż znajdź wszystkie pisma należące do więcej niż jednej sprawy (i pokaż listę tych spraw) I nie chodzi tu o kontrolę tylko o wyszukiwane wąskich gardeł i sprawniejsze postępowanie tylko kto w to uwierzy

40 przesyłka przychodząca z zewnątrz wszczęcie sprawy własnej rejestracja pisma przychodzącego w rejestrze korespondencji rozdział przesyłek dekretacja założenie sprawy właczenie przesyłki z zewnątrz do akt sprawy Akceptacja/ podpisanie (2 egzemplarze) podpisać podpisać czy poprawić? sporządzenie pisma i przekazanie do akceptacji poprawić 1 egzemplarz Wysyłka/ doręczenie rejestracja pisma wychodzącego w rejestrze korespondencji 2 egzemplarz włączenie pisma wychodzącego do akt włączenie pisma z uwagami do akt Po to aby dokumentacja odzwierciedlała przebieg załatwiania sprawy (np kto dopisał "i czasopisma") Proces kancelaryjny w systemie tradycyjnym (uproszczone). Cel: powstanie akt sprawy odzwierciedlających proces jej załatwiania Pełniejsza wersja modelu z opisem

41 przesyłka przychodząca z zewnątrz wszczęcie sprawy własnej rejestracja pisma przychodzącego w rejestrze korespondencji rozdział przesyłek dekretacja założenie sprawy właczenie przesyłki z zewnątrz do akt sprawy legenda 1 egzemplarz Wysyłka/ doręczenie Akceptacja/ podpisanie (2 egzemplarze) rejestracja pisma wychodzącego w rejestrze korespondencji 2 egzemplarz podpisać włączenie pisma wychodzącego do akt podpisać czy poprawić? poprawić włączenie pisma z uwagami do akt sporządzenie pisma i przekazanie do akceptacji Po to aby dokumentacja odzwierciedlała przebieg załatwiania sprawy (np kto dopisał "i czasopisma") Wykonywane ręcznie Możliwe wspomaganie systemem Możliwe całkowicie automatyczne Proces kancelaryjny w systemie EZD (uproszczone). Cel ten sam: powstanie akt sprawy odzwierciedlających proces jej załatwiania. Choć większość czynności może być zautomatyzowana nie znaczy, że nie ma powstać dokumentacja.

42 Planowana nowelizacja Planowana jest nowelizacja rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. ale zmiany jak się wydaje nie będą zasadnicze. Główne planowane zmiany to: Zaakcentowanie roli systemów dedykowanych Dopuszczanie automatycznej dekretacji Rozwiązanie problemu tzw. spamu papierowego Skład chronologiczny dla pism wewnętrznych Oczywiście EZD i zakres jego używania może być zdefiniowany także w instrukcji kancelaryjnej dla podmiotu nieobjętego tym rozporządzeniem (i tam może być inaczej)

43 Dziękuję za uwagę

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 18 stycznia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 18 stycznia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 14 746 Poz. 67 67 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji

Bardziej szczegółowo

DZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

DZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW (ze sprost. Dz.U.2011.27.140) 1 Opracowano na podstawie: Dz.U.11.14.67 Dz.U.2011.27.140 ROZPORZĄDZENIE PREZES RDY MINISTRÓW z dnia 18 stycznia 2011 r. wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 lipca 2015 r. Poz. 22 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 1 lipca 2015 r.

Warszawa, dnia 2 lipca 2015 r. Poz. 22 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 1 lipca 2015 r. DINNIK URĘDOWY MINISTR SPRW GRNICNYCH Warszawa, dnia 2 lipca 2015 r. Poz. 22 R Ą D N I N R 2 0 M I N I S T R S P R W G R N I C N Y C H 1) z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SOPZ Specyfikacja wymagań systemu

Załącznik nr 1 do SOPZ Specyfikacja wymagań systemu Załącznik nr 1 do SOPZ Specyfikacja wymagań systemu 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 1.1 Cel dokumentu... 3 1.2 Zakres dokumentu... 3 1.3 Zastosowane pojęcia i skróty... 4 2. Wizja systemu docelowego... 10

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1960 Nr 30 poz. 168. USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. DZIAŁ I Przepisy ogólne

Dz.U. 1960 Nr 30 poz. 168. USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. DZIAŁ I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/57 Dz.U. 1960 Nr 30 poz. 168 USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267z 2014 r. poz. 183. Kodeks postępowania administracyjnego DZIAŁ

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. DZIAŁ I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zakres obowiązywania

USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. DZIAŁ I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zakres obowiązywania Kancelaria Sejmu s. 1/57 USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267z 2014 r. poz. 183, 1195. Kodeks postępowania administracyjnego DZIAŁ I Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 153 poz. 1270. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2002 Nr 153 poz. 1270. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/71 Dz.U. 2002 Nr 153 poz. 1270 USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270, 1101, 1529, z 2014 r. poz. 183, 543. Prawo o postępowaniu

Bardziej szczegółowo

LSZ - 4101-011-02/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LSZ - 4101-011-02/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LSZ - 4101-011-02/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/14/004 - Wdrażanie wybranych wymagań dotyczących systemów teleinformatycznych, wymiany

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: WIF-212-1/2012 Warszawa, 2012-05-22 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postępowania: przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione.

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Załącznik Nr 8 do SIWZ RZP WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Dla pozycji Tak/Nie : Tak w przypadku, kiedy

Bardziej szczegółowo

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników.

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników. Załącznik Nr 1 Dostawa obejmuje: 1. Serwerowy system operacyjny dla 100 użytkowników CPV 32425000-8 2. Motor baz danych SQL CPV 30241100-1 3. System Elektronicznego Obiegi dokumentów CPV 64216000-3, dla

Bardziej szczegółowo

DA.III.272.2.86.2013 Zielona Góra, 2013-12 - 18 WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (1)

DA.III.272.2.86.2013 Zielona Góra, 2013-12 - 18 WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (1) 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.86.2013 Zielona Góra, 2013-12 - 18 Wg rozdzielnika WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI

Bardziej szczegółowo

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ROKU 2010

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ROKU 2010 Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ROKU 2010 Sprawozdanie stanowi wykonanie art. 20 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

ABC zasad kontroli przetwarzania danych osobowych

ABC zasad kontroli przetwarzania danych osobowych ABC zasad kontroli przetwarzania danych osobowych BIURO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa tel.: (22) 860 70 81 fax: (22) 860 70 86 kancelaria@giodo.gov.pl www.giodo.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Warunki Techniczne wykonania przedmiotu zamówienia

Warunki Techniczne wykonania przedmiotu zamówienia Załącznik r 7do SIWZ Gmina Miasta Gdyni 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 Warunki Techniczne wykonania przedmiotu zamówienia Dostawa i wdrożenie systemu elektronicznej archiwizacji, zarządzania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1do Uchwały Nr 759/2007 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 października 2007 r. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 61-713 Poznań, Al. Niepodległości 18 budynek C SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Podręcznik użytkownika Wersja 2012 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

KAP-4101-002-00/2014 Nr ewid. 205/2014/P/14/004/KAP. Informacja o wynikach kontroli

KAP-4101-002-00/2014 Nr ewid. 205/2014/P/14/004/KAP. Informacja o wynikach kontroli KAP-4101-002-00/2014 Nr ewid. 205/2014/P/14/004/KAP Informacja o wynikach kontroli wdrażanie wybranych wymagań dotyczących systemów teleinformatycznych, wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork WYDANIE NR 7 z dnia 11 kwietnia 2014 r. AO.0141.1.2014.MB Strona 2 z 50 Autor opracowania: Mirosław Birecki Sekretarz gminy Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

ABC wybranych zagadnień z ustawy o ochronie danych osobowych

ABC wybranych zagadnień z ustawy o ochronie danych osobowych ABC wybranych zagadnień z ustawy o ochronie danych osobowych BIURO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa tel.: (22) 860 70 81 fax: (22) 860 70 86 kancelaria@giodo.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Oznaczenie sprawy: ZP.271.5.2012.BC. Zamawiający: Gmina Ząbkowice Śląskie z siedzibą : 57-200 Ząbkowice Śląskie ul. 1 Maja 15 tel.: + 48 74 8 165-317, faks + 48 74 815 54 45 www.zabkowiceslaskie.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 64 poz. 565 USTAWA. z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Dz.U. 2005 Nr 64 poz. 565 USTAWA. z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Kancelaria Sejmu s. 1/28 Dz.U. 2005 Nr 64 poz. 565 USTAWA z dnia 17 lutego 2005 r. Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1114. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA 2 - Wdrożenie EOD i systemu zarządzania treścią

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA 2 - Wdrożenie EOD i systemu zarządzania treścią Załącznik nr 2 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA 2 - Wdrożenie EOD i systemu zarządzania treścią Elektroniczny Obieg Dokumentów (EOD) musi być systemem elektronicznego obiegu dokumentów

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedstawione przez Wykonawcę rozwiązanie musi zakładać perspektywę cyfryzacji urzędu oraz rozwoju elektronicznych usług publicznych w ramach

Bardziej szczegółowo

LKR 4101-022-01/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKR 4101-022-01/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKR 4101-022-01/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/14/004 Wdrażanie wybranych wymagań dotyczących systemów

Bardziej szczegółowo

Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL

Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL poradnik Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości WYDANIE II Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich

Bardziej szczegółowo

NIEZBĘDNIK OBYWATELSKI. Wiesława Borczyk Daniel Jachimowicz Wojciech Nalepa

NIEZBĘDNIK OBYWATELSKI. Wiesława Borczyk Daniel Jachimowicz Wojciech Nalepa NIEZBĘDNIK OBYWATELSKI Wiesława Borczyk Daniel Jachimowicz Wojciech Nalepa Nowy Sącz, 2013 OPRACOWANIE: Wiesława Borczyk Daniel Jachimowicz Wojciech Nalepa WYDAWCA: Fundacja Europejski Instytut Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu

Bardziej szczegółowo

K S I Ę G A J A K O Ś C I. ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork. Nr KZ.0141.2.2011.KK. tel. 77 418-52-18, 77 418-53-81, 77 418-18-06 faks 77 418-65-20

K S I Ę G A J A K O Ś C I. ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork. Nr KZ.0141.2.2011.KK. tel. 77 418-52-18, 77 418-53-81, 77 418-18-06 faks 77 418-65-20 STAROSTWO POWIATOWE ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork tel. 77 418-52-18, 77 418-53-81, 77 418-18-06 faks 77 418-65-20 www.powiatkluczborski.pl starostwo@powiatkluczborski.pl K S I Ę G A Nr J A K O Ś C I

Bardziej szczegółowo

PORADNIK BENEFICJENTA

PORADNIK BENEFICJENTA LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LUBLINIE PORADNIK BENEFICJENTA CZYLI JAK PRAWIDŁOWO REALIZOWAĆ PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EFRR W RAMACH I i II* OSI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo