CZYNNO CI KONSULTANTÓW PODCZAS WDRO ENIA SYSTEMU ERP W KONTEK CIE ZARZ DZANIA WIEDZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZYNNO CI KONSULTANTÓW PODCZAS WDRO ENIA SYSTEMU ERP W KONTEK CIE ZARZ DZANIA WIEDZ"

Transkrypt

1 CZYNNO CI KONSULTANTÓW PODCZAS WDRO ENIA SYSTEMU ERP W KONTEK CIE ZARZ DZANIA WIEDZ PRZEMYSŁAW LECH Uniwersytet Gda ski Streszczenie W niniejszym artykule przedstawiono analiz czynno ci konsultantów podczas wdro enia systemu klasy ERP w kontek cie ich zwi zku z zarz dzaniem wiedz. Bazuj c na analizie dokumentów ródłowych z projektu wdro enia systemu klasy ERP scharakteryzowano równie poszczególne fazy projektu, przedstawiono główne działania, realizowane w ka dej z faz oraz ich efekty. Z przeprowadzonej analizy wynika, i ponad połowa działa konsultantów miała zwi zek z zarz dzaniem wiedz. Najbardziej intensywne działania prowadzone były w fazie koncepcji biznesowej oraz wsparcia po starcie, jednak zarz dzanie wiedz było obecne we wszystkich fazach projektu. Słowa kluczowe: systemy ERP, zarz dzanie projektami, wiedza w projektach, konsultanci, wdro enie, system zintegrowany, metodyka wdro enia Wprowadzenie Tradycyjny nurt badawczy, dotycz cy zarz dzania projektami informatycznymi w ogólno ci, a projektami wdro enia systemów standardowych w szczególno ci, traktuje te projekty jako zestaw składników, takich jak czynno ci projektowe, ludzie, zasoby, bud ety, harmonogramy, które musz by odpowiednio zarz dzane i kontrolowane, aby project zako czył si spodziewanymi rezultatami, przy zachowaniu bud etu i harmonogramu [11]. Chocia taki sposób postrzegania projektów jest uzasadniony i skutkuje powstawaniem zestawów dobrych praktych zarz dzania projektami, zawartych w licznych opracowaniach naukowych i praktycznych (zob. np. PMBOK [16]), mo na równie zauwa y próby analizy fenomenu, jakim s projekty z innych perspektyw, jedn z których jest perspektywa zarz dzania wiedz (por. np.: [5], [8], [11]). Projekty wymagaj zró nicowanej, cz sto specjalistycznej wiedzy od uczestników, a tak e wi si z wielokierunkowymi przepływami tej wiedzy [2], [4], [6]. Projekty informatyczne nie s w tym zakresie wyj tkiem i wymagaj integracji wielu ró nych rodzajów wiedzy w celu prawidłowego zamodelowania domeny projektu w konkretnym rodowisku informatycznym, przy jednoczesnym zarz dzaniu wszystkimi tradycyjnymi aspektami, czyli zakresem, bud etem, harmonogramem i ryzykiem [10], [11]. Wdro enie systemu klasy ERP pozostaje jednym z najbardziej skomplikowanych i o najwi kszym zakresie spo ród przedsi wzi informatycznych, polegaj cych na implementacji standardowego (powielarnego) rozwi zania [12]. Oprócz wiedzy z zakresu zarz dzania projektami, umo liwiaj cej zarz dzanie zakresem, bud etem, harmonogramem i ryzykiem, wymaga tak e integracji wiedzy o konkretnym systemie klasy ERP z wiedz o specyfice organizacji, w celu odwzorowania tej drugiej w budowanym rozwi zaniu. Z tego wzgl du wi kszo organizacji, podejmuj cych si wdro enia systemu

2 84 Czynno ci konsultantów podczas wdro enia systemu ERP w kontek cie zarz dzania wiedz klasy ERP korzysta z pomocy wyspecjalizowanych konsultantów, dostarczaj cych wiedz o wdra- anym systemie [7], [9], [14]. Celem badania, którego wyniki zaprezentowano w niniejszym artykule jest analiza czynno ci, wykonanych podczas projektu wdro enia systemu klasy ERP, w podziale na czynno ci zwi zane i niezwi zane z zarz dzaniem wiedz. Umo liwi to okre lenie roli zarz dzania wiedz podczas prowadzenia projektów wdro enia systemów tej klasy. 1. Projekt wdro enia systemu klasy ERP w kontek cie zarz dzania wiedz Projekt wdro enia systemu ERP swym zakresem obejmuje wi kszo kluczowych procesów gospodarczych i anga uje znaczne zasoby organizacji, jednocze nie powoduj c konieczno zarz dzania ró nymi rodzajami wiedzy [1], [15]. Aby móc podj analiz czynno ci projektowych, składaj cych si na wdro enie systemu ERP, nale y w pierwszej kolejno ci ustrukturyzowa proces prowadzenia samego projektu. Esteves i in. [3] proponuj podział projektu zgodnie z metodyk ASAP wdro enia systemu SAP na nast puj ce fazy: Przygotowanie projektu w którym dookre lany jest zakres projektu, jego bud et i harmonogram, formowane s struktury i zespoły projektowe, przygotowywana jest infrastruktura oraz definiowane s procedury projektowe; Koncepcja biznesowa podczas której dokonywana jest analiza struktur organizacyjnych i procesów gospodarczych organizacji, a nast pnie opracowywany jest projekt ich odwzorowania w systemie informatycznym, wraz z koncepcj migracji danych ze starych systemów, Realizacja podczas której nast puje konfiguracja systemu, opracowywane s rozszerzenia programistyczne, raporty, interfejsy oraz narz dzia migracji danych, a nast pnie system podlega testowaniu i poprawkom, Przygotowanie do startu kiedy to przygotowywane jest rodowisko produkcyjne i migrowane s dane rzeczywiste, a tak e szkoleni s u ytkownicy ko cowi, Start i wsparcie po starcie polegaj cy na uruchomieniu systemu, po którym nast puje faza jego stabilizacji, poprawek napotkanych bł dów, w wyniku czego system przechodzi w stan normalnej eksploatacji. Chocia w literaturze przedmiotu wyst puj tak e inne podej cia do strukturyzacji projektu informatycznego, z których najpopularniejszym jest ten, prezentowany w [17], ze wzgl du na fakt, i w przypadku, b d cym przedmiotem analizy w empirycznej cz ci niniejszego artykułu, stosowano metodyk zbli on do metodyki ASAP, przyj to tu podział projektu na wymienione powy ej fazy. Kolejnym aspektem, którego usystematyzowanie jest niezb dne do przeprowadzenia analizy, jest typologia wiedzy, niezb dnej do realizacji projektu. Rozwa aj c typologi wiedzy w projekcie ERP Chan i Rosemann [1] wyró nili nast puj ce jej typy: o projekcie wiedz o zasobach, bud ecie, harmonogramie, ryzykach i innych aspektach, niezb dnych do prowadzenia projektu; o organizacji wiedz o specyfice organizacji, w której nast puje wdro enie, jej systemie warto ci, celach, strukturach organizacyjnych, procesach gospodarczych, zasobach; o produkcie/systemie wiedz o specyfice konkretnego systemu ERP, który jest przedmiotem wdro enia: jego funkcjonalno ci, mo liwo ciach i ograniczeniach, sposobie wdra ania; techniczn wiedz z zakresu IT;

3 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 73, biznesow wiedz z zakresu dziedzinowego, podlegaj cego wdro eniu (np. wiedz o rachunkowo ci, logistyce, organizacji produkcji); zdolno ci komunikacyjne umo liwiaj ce prac w zespole. Nale y zauwa y, i pierwsze trzy typy wiedzy s bezpo rednio zwi zane z prowadzonym projektem (powstaj lub s wymieniane w trakcie trwania projektu), natomiast trzy kolejne po rednio umo liwiaj prowadzenie projektu (zdolno ci komunikacyjne umo liwiaj prac w zespołach projektowych, wiedza biznesowa umo liwia zrozumienie domeny projektu, wiedza techniczna umo liwia realizacj strony technologicznej). Mo na wi c wiedz w projekcie podzieli na dwie podstawowe kategorie: wiedz bezpo redni która powstaje lub jest wymieniana w trakcie projektu i/lub wchodzi w skład jego produktu. Innymi słowy jest to wiedza, która podlega transformacji w wyniku działa projektowych; wiedz po redni która ułatwia uczestnikom projektu jego prowadzenie, jednak nie podlega transformacji (lub podlega jej w niewielkim stopniu) w wyniku działa projektowych. W tym kontek cie nale ałoby rozró ni pomi dzy wiedz o projekcie (bud et, harmonogram, zakres, ryzyka konkretnego projektu) a wiedz o zarz dzaniu projektami przejawiaj c si znajomo ci metodyk zarz dzania projektami i do wiadczeniem projektowym. W zwi zku z tym do typologii wiedzy, przedstawionej przez Chan a i Rosemann a powinna zosta dodana kolejna kategoria: wiedza PM (project management) ogólna wiedza o metodykach i sposobach zarz dzania projektami. W stosunku do typów wiedzy, składaj cych si na kategori wiedzy bezpo redniej, w trakcie trwania projektu, maj zastosowanie działania, składaj ce si na cykl ycia wiedzy. Chocia autorzy, zajmuj cy si tym zagadnieniem przedstawiaj ró ne warianty cyklu ycia wiedzy, cz sto odmiennie nazywaj c poszczególne jego fazy, jak stwierdza Sedera [13], w wi kszo ci przypadków mo na wyró ni cztery podstawowe fazy cyklu ycia: zdobywanie/tworzenie; przechowywanie/zapisywanie, transfer/rozpowszechnianie, u ytkowanie/aplikacja. Jako e ka da czynno w projekcie wymaga od jego uczestników u ytkowania wiedzy, posiadanej przed jego rozpocz ciem lub zdobytej w trakcie jego trwania, ta faza cyklu ycia zostanie pomini ta w dalszej cz ci rozwa a. W zwi zku z tym, jako działania zwi zane z zarz dzaniem wiedz b d traktowane tylko te działania, które powoduj transformacj wiedzy: jej przepływ, zmian stanu (np. zwi kszenie zasobów wiedzy uczestnika projektu) lub zmian formy wiedzy (np. z nieskodyfikowanej na skodyfikowan ): zdobywanie/tworzenie tworzenie lub zdobywanie wiedzy w sposób inny ni poprzez jej transfer, przechowywanie/zapisywanie kodyfikacja wiedzy pozyskanej lub wytworzonej, przepływ wiedzy od uczestników do artefaktów, transfer/rozpowszechnianie przepływ wiedzy pomi dzy uczestnikami. Model zarz dzania wiedz w projekcie wdro enia systemu klasy ERP, determinuj cy wymagania w zakresie wymienionych powy ej typów wiedzy dla uczestników projektu, działania, zwi zane

4 86 Czynno ci konsultantów podczas wdro enia systemu ERP w kontek cie zarz dzania wiedz z zarz dzaniem wiedz w poszczególnych jego fazach oraz wytworzone w wyniku tych działa artefakty znajduje si w [9]. W niniejszym artykule, bazuj c na modelu zaprezentowanym w [9], dokonana zostanie analiza ilo ciowa nakładów pracy konsultantów w podziale na czynno ci zwi zane i niezwi zane z zarz dzaniem wiedz. Jako czynno ci zwi zane z zarz dzaniem wiedz do celów niniejszego badania uznano te z nich, które powoduj transformacj wiedzy (zdobywanie/tworzenie, przechowywanie/zapisywanie, transfer rozpowszechanie). W zwi zku z tym, w procesie badawczym został poło ony nacisk na te typy wiedzy, które podlegaj transformacji w wyniku aktywno ci projektowej, czyli wchodz ce w skład wiedzy bezpo redniej: wiedz o projekcie, o produkcie/systemie i o organizacji. 2. Analiza przypadku Pytanie badawcze, sformułowane na potrzeby niniejszego artykułu brzmi nast puj co: Jaki jest udział nakładu czasu pracy konsultantów na czynno ci zwi zane z zarz dzaniem wiedz, w podziale na poszczególne fazy cyklu ycia wiedzy, w stosunku do cało ci nakładów czasu pracy na realizacj projektu? Zastosowan metod badawcz jest analiza przypadku, w której jako metod szczegółow wykorzystano analiz dokumentów ródłowych sprawozda z wykonanych czynno ci konsultantów (ang. Activity Reports) AR. Przedmiotem badania był projekt wdro enia systemu SAP w przedsi biorstwie produkcyjnym redniej wielko ci, przeprowadzony zgodnie z przedstawion w sekcji teoretycznej metodyk ASAP. Czas trwania projektu wynosił pi tna cie miesi cy, a zakres obejmował nast puj ce obszary funkcjonalne: finanse i controlling, zakupy i gospodark magazynow, sprzeda i dystrybucj oraz produkcj. W trakcie trwania projektu konsultanci i programi ci zaanga owani w jego realizacj wypełniali sprawozdania z wykonanych czynno ci w cyklu tygodniowym. Zestawienia te zawierały krótki opis wykonanych czynno ci oraz czas ich trwania z dokładno ci do pół dnia. Ł cznie wyst piły 232 wpisy, dotycz ce 681 dni pracy konsultantów i programistów, ze wzgl du na fakt, i wiele czynno ci trwało wi cej ni jeden dzie. Poniewa kierownictwo projektu nie wypełniało sprawozda z wykonanych czynno ci, analiza ograniczyła si do konsultantów i programistów. Wpisy te zostały zebrane w zbiorcze zestawienie i poddane kodowaniu według nast puj cego kryterium: Czy działanie powodowało transformacj wiedzy: jej przepływ, zmian stanu lub zmian formy wiedzy? W trakcie trwania całego projektu 359 dni pracy (52,72% nakładów pracy) konsultantów i programistów powodowało zmian stanu lub formy wiedzy bezpo redniej projektu, co pokazuje, e projekt wdro enia systemu klasy ERP jest przedsi wzi ciem niezwykle intensywnym z punktu widzenia zarz dzania wiedz. Poni ej przedstawiono rozbicie wyników według faz projektu.

5 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 73, Przygotowanie projektu W fazie przygotowania projektu uczestniczyli jedynie kierownicy projektu. Przygotowali oni Kart Projektu, zawieraj c definicj struktury i procedur projektowych, formaty i spososby dokumentacji, ramowy harmonogram prac oraz podział obowi zków pomi dzy stronami projektu. Konsultanci nie uczestniczyli aktywnie w tej fazie projektu Koncepcja biznesowa W fazie koncepcji biznesowej dokonywana jest analiza struktur organizacyjnych i procesów gospodarczych przedsi biorstwa, znajduj cych si w zakresie projektu, a nast pnie wykonywany jest projekt odwzorowania tych struktur i procesów w systemie informatycznym. Zbierane s tak e pozostałe wymagania dotycz ce przyszłego systemu: struktura i zawarto raportów, specyfikacja interfejsów z innymi systemami informatycznymi, struktura danych, podlegaj cych migracji z aktualnie wykorzystywanych systemów, które zostan wył czone po wdro eniu nowego rozwi zania, specyfikacja ewentualnych rozszerze programistycznych w stosunku do standardowej funkcjonalno ci systemu oraz wygl d i zawarto wydruków, (ang.: RICEF Reports, Interfaces, Conversions, Enhancements, Forms). Efektem ko cowym prac w tej fazie jest dokument koncepcji biznesowej, zawieraj cy projekt przyszłego systemu. Ze wzgl du na fakt, i przedmiotem projektu jest wdro enie systemu standardowego, projekt systemu zawiera specyfikacj odwzorowania struktury organizacyjnej przedsi biorstwa za pomoc obiektów struktury w systemie, specyfikacj ustawie konfiguracyjnych systemu w poszczególnych obszarach funkcjonalnych oraz ogóln specyfikacj wymienionych powy ej elementów dodatkowych (RICEF). Analiza opisów czynno ci, wykonanych w tej fazie przez konsultantów prowadzi do wniosku, e w fazie koncepcji biznesowej wykonywane były dwa podstawowe działania: 1. Warsztaty z u ytkownikami kluczowymi klienta, podczas których konsultanci poznawali specyfik działalno ci przedsi biorstwa i zbierali wymagania wobec systemu, a tak e prezentowali propozycje rozwi za w systemie; 2. Tworzenie dokumentów koncepcji biznesowej, realizowane samodzielnie przez konsultantów; Inaczej mówi c w fazie tej nast pował: transfer wiedzy o organizacji od u ytkowników kluczowych do konsultantów; kodyfikacja wiedzy o organizacji oraz wiedzy o systemie w formie dokumentu koncepcji biznesowej; transfer wiedzy o systemie od konsultantów do u ytkowników kluczowych (jako e prezentowane były propozycje rozwi za w systemie). W fazie tej konsultanci przepracowali 139,5 dni, co stanowi 20,48% cało ci nakładów pracy w projekcie. Wszystkie działania konsultantów w fazie koncepcji biznesowej powodowały zmian stanu lub formy wiedzy, co oznacza, e faza ta była najbardziej intensywn pod wzgl dem zarz dzania wiedz faz projektu. Na transfer wiedzy w formie warsztatów, konsultanci przeznaczyli 91,5 dnia, co stanowi 13,44% cało ci nakładów pracy i 66% nakładów w analizowanej fazie. Zawarto wpisów w zestawieniach czynno ci nie umo liwiła przeanalizowania podziału tych nakładów pomi dzy transfer wiedzy o organizacji od u ytkowników do konsultantów oraz wiedzy o systemie od konsultantów do u ytkowników. Z analizy zapisów wynika jednak, e zdecydowan przewag miał ten pierwszy. Głównym celem warsztatów było przekazanie wiedzy o organizacji

6 88 Czynno ci konsultantów podczas wdro enia systemu ERP w kontek cie zarz dzania wiedz konsultantom w taki sposób, aby mogli oni zaprojektowa przyszłe rozwi zanie w formie dokumentu koncepcji biznesowej. Transfer wiedzy o systemie miał jedynie charakter dodatkowy i poboczny. Kodyfikacja wiedzy o organizacji oraz o systemie w formie dokumentu koncepcji biznesowej, zaj ła konsultantom 48 dni, co stanowiło 7,05% cało ci nakładów na wdro enie i 34% nakładów w fazie koncepcji biznesowej Realizacja W fazie realizacji konsultanci konfiguruj system zgodnie z zało eniami, zawartymi w koncepcji biznesowej. Wraz z programistami wykonuj oni tak e specyfikacje techniczne prac programistycznych (RICEF), które nast pnie realizowane s przez programistów. Zespół migracji przygotowuje narz dzia do migracji danych, które zasilane s nast pnie danymi z systemów wył czanych, po ich przygotowaniu przez zespół ze strony klienta. Zgodnie z metodyk ASAP, ostatnim działaniem w fazie realizacji s testy. Analiza opisów czynno ci, wykonanych w fazie realizacji wykazała, e s one w wi kszo zgodne z teoretycznymi zało eniami metodyki ASAP. W fazie tej wykonano nast puj ce działania: 1. Konfiguracj systemu zgodnie z zapisami koncepcji biznesowej; 2. Sporz dzenie specyfikacji technicznych prac programistycznych, wykonane wspólnie przez konsultantów i programistów, z udziałem u ytkowników kluczowych klienta w celu doszczegółowienia wymaga, zebranych wst pnie w fazie koncepcji biznesowej; 3. Wykonanie prac programistycznych w zakresie interfejsów, wydruków, raportów i rozszerze standardowej funkcjonalno ci; 4. Sporz dzenie koncepcji migracji i wykonanie narz dzi migracji danych. Ze wzgl du na fakt, i testy rozwi za przenikały dwie fazy projektu: realizacj i przygotowanie do startu, zostały one wydzielone jako osobna kategoria. Nakłady pracy w fazie realizacji (z wył czeniem testów) wyniosły 199 dni, co stanowi 29,22% cało ci nakładów na wykonanie projektu. Działania intensywne z punktu widzenia zarz dzania wiedz zaj ły 65 dni, czyli 32,66% nakładów na wykonanie fazy realizacji. Działania te obejmowały: przygotowanie specyfikacji prac programistycznych: transfer wiedzy o organizacji i produkcie od u ytkownikow kluczowych i konsultantów do programistów. Zapisanie wiedzy w formie dokumentów specyfikacji technicznej; przygotowanie specyfikacji migracji transfer wiedzy o organizacji od u ytkowników kluczowych i konsultantów do zespołu migracji. Zapisanie wiedz w formie specyfikacji plików migracyjnych. Reasumuj c, działania zwi zane z zarz dzaniem wiedz miały w tej fazie charakter uszczegółowienia wiedzy o organizacji i sposobie realizacji jej wymaga w systemie do formy umo liwiaj cej rozpocz cie prac programistycznych. Efektem ko cowym były dokumenty specyfikacji technicznej w zakresie prac programistycznych i migracji.

7 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 73, Testy Zgodnie z metodyk ASAP, testy systemu s ostatni z czynno ci, wykonywanych w ramach fazy realizacji. Ze wzgl du jednak na fakt, i we wdro eniu, b d cym przedmiotem analizy w niniejszym artykule, działania zwi zane z testowaniem nowego rozwi zania zachodziły zarówno w fazie realizacji, jak i przygotowania do startu, zostały one przedstawione odr bnie. W projekcie wdro enia systemu klasy ERP wyró nia si od dwóch do czterech faz testów, z których ka da składa si z co najmniej dwóch iteracji, przedzielonych okresem wprowadzania poprawek. Testy prowadzone s w oparciu o scenariusze testowe, których wzorce dostarczane s przez konsultantów, a które s wypełniane przypadkami testowymi przez u ytkowników kluczowych klienta. Zakres scenariuszy testowych pokrywa si z procesami gospodarczymi, zidentyfikowanymi i opisanymi w koncepcji biznesowej. Dodatkowo przeprowadzane s testy raportów, wydruków, interfejsów, rozszerze oraz migracji. Dwie podstawowe fazy testów, wyst puj ce w wi kszo ci projektów to: 1. Testy modułowe prowadzone w obr bie jednego obszaru funkcjonalnego (np. finanse, controlling, sprzeda, zakupy, gospodarka magazynowa, produkcja). Ich celem jest sprawdzenie poprawno ci funkcjonowania poszczególnych cz ci rozwi zania informatycznego, w obr bie poszczególnych zespołów funkcjonalnych. Testy powinny by prowadzone przez u ytkowników kluczowych, przy wsparciu konsultantów. 2. Testy integracyjne podczas których sprawdzana jest poprawno realizacji w systemie procesów gospodarczych, przebiegaj cych pomi dzy obszarami funkcjonalnymi (modułami). W testach uczestnicz poł czone zespoły funkcjonalne i podobnie jak w poprzednim przypadku, prowadzone s one przez u ytkownikow kluczowych pod nadzorem konsultantów. Faz testów, poprzedzaj c testy modułowe, s testy wewn trzne, prowadzone samodzielnie przez konsultantów w obr bie przypisanych im obszarów funkcjonalnych (modułów). Celem tej fazy jest wst pne sprawdzenie poprawno ci funkcjonowania systemu i wyeliminowanie najbardziej ewidentnych bł dów. Testy te s prowadzone bez u ycia formalnych scenariuszy testowych i wyst puj praktycznie zawsze, gdy dobre praktyki wdro enia nakazuj sprawdzenie produktu przed oddaniem go do formalnych testów z udziałem przedstawicieli klienta, jednak nie zawsze s one formalnie wydzielonym krokiem w metodyce prowadzenia projektu. W niektórych wdro eniach po testach integracyjnych nast puj testy akceptacyjne, które s formaln podstaw do wst pnego odbioru systemu przez klienta i podj cia decyzji o przej ciu do fazy przygotowania systemu do startu. Przebiegaj one w identyczny sposób i cz sto w oparciu o te same scenariusze, co testy integracyjne, dlatego w mniej sformalizowanych projektach faza ta jest pomijana, a akceptacja rozwi zania nast puje po pomy lnym zako czeniu testów integracyjnych. W badanym projekcie testy zaanga owały 139,5 dni pracy konsultantów, co stanowiło 20,48 % cało ci nakładów na wdro enie. Działania zwi zane z zarz dzaniem wiedz zaj ły w tej fazie 52,5 dnia, co stanowi 37,63 % nakładów poniesionych na testy. Wysoki odsetek działa istotnych z punktu widzenia zarz dzania wiedz wynikał z przyj tego zało enia, e faza testów posłu y do inkrementalnego transferu wiedzy o nowym rozwi zaniu informatycznym do u ytkowników kluczowych klienta. Testy modułowe i integracyjne były wykonywane przez u ytkowników kluczowych, pod nadzorem konsultantów, a u ytkownicy kluczowi w czasie ich trwania wykonywali dodatkowo instrukcje stanowiskowe. Wydłu yło to co prawda czas trwania testów, jednak

8 90 Czynno ci konsultantów podczas wdro enia systemu ERP w kontek cie zarz dzania wiedz umo liwiło znaczne ograniczenie czasu szkole, przy jednoczesnym wydłu eniu czasu transferu wiedzy. Powtarzanie tych samych kroków w kolejnych iteracjach testów umo liwiło u ytkownikom kluczowym utrwalanie wiedzy o nowym systemie. Działania, zwi zane z zarz dzaniem wiedz dotyczyły testów modułowych i integracyjnych, wykonywanych przez u ytkownikow kluczowych pod nadzorem konsultantów, podczas których nast pował transfer wiedzy o systemie od konsultantów do u ytkowników kluczowych Przygotowanie do startu W fazie przygotowania do startu nast puje przygotowanie rodowiska produktywnego do bie- cej eksploatacji. W przypadku systemu SAP oznacza to przeniesienie konfiguracji i rozszerze z systemu testowego do systemu produktywnego za pomoc tzw. transportów (narz dzia SAP, umo liwiaj cego zapis i nast pnie automatyczne przeniesienie zmian w konfiguracji pomi dzy dwoma rodowiskami SAP), oraz migracj danych do systemu produktywnego (danych podstawowych, otwartych pozycji oraz bilansów otwarcia). Efektem tej fazy jest system gotowy do rozpocz cia w nim bie cej pracy. Dodatkowo, w tej fazie wykonywane s szkolenia u ytkowników ko cowych. Faza ta spowodowała w badanym projekcie zaanga owanie 56 dni pracy konsultantów, co stanowiło 8,22% cało ci nakładów. Ilo osobodni, zwi zanych z zarz dzaniem wiedz wyniosła 12,5, czyli jedynie 22,32% nakładów na cał faz i była zwi zana ze szkoleniami u ytkowników. Tak niewielka liczba dni szkole wynikała z dwóch powodów: przeszkolenia u ytkowników kluczowych w fazie testów oraz niewielkiej liczby u ytkowników, którzy nie uczestniczyli w projekcie (ze wzgl du na niewielkie rozmiary organizacji), a co za tym idzie ograniczon konieczno prowadzenia dodatkowych szkole Start i wsparcie po starcie W fazie tej system przechodzi w stan bie cej eksploatacji. Jednak ze wzgl du na stopie skomplikowania, wymaga z reguły wsparcia u ytkowników przez konsultantów w pierwszych miesi cach u tytkowania. Wsparcie to polega na wyja nianiu bie cych w tpliwo ci w zakresie sposobu realizacji procesów gospodarczych w systemie, a tak e poprawianiu bł dów, które nie zostały wychwycone i wyeliminowane w fazie testów. W badanym projekcie wsparcie było realizowane na dwa sposoby: 1. Na miejscu, w siedzibie klienta, przez pierwszy miesi c eksploatacji systemu oraz podczas procedury zamykania pierwszych trzech miesi cy. Ta cz wsparcia dotyczyła głównie pomocy w bie cej eksploatacji systemu. 2. Zdalnie, poprzez internetowy system zgłoszeniowy, głównie w zakresie poprawek bł dów, nieskorygowanych we wcze niejszych fazach. Podczas tej fazy konsultanci wykonali 147 dni pracy, co stanowiło 21,59% cało ci nakładów, z czego 89,5 dnia (60,88% nakładów w tej fazie) stanowiły działania zmieniaj ce stan wiedzy w projekcie. W fazie tej nast pował transfer wiedzy szczegółowej o systemie od konsultantów do u ytkowników.

9 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 73, Podsumowanie wyników badania Ilo ciowe podsumowanie wyników przedstawiono w Tablicy 1 oraz na Schemacie 1. Tablica 1. Podsumowanie wyników badania Faza projektu Nakłady w osobodniach Udział w nakładach ogółem Nakłady zwi zane z zarz dzaniem wiedz Udział w nakładach fazy Koncepcja biznesowa 139,5 20,48% 139,5 100% Realizacja ,22% 65 32,66% Testy 139,5 20,48% 52,5 37,63% Przygotowanie 56 8,22% 12,5 22,32% do startu Start i wsparcie ,59% 89,5 60,88% Razem % ródło: opracowanie własne. ródło: opracowanie własne. Rys. 1. Podsumowanie wyników badania Ponad 50% działa konsultantów w trakcie trwania całego projektu miało charakter powoduj ce transformacj wiedzy: jej przepływ, zmian stanu (np. zwi kszenie zasobów wiedzy uczestnika projektu) lub zmian formy wiedzy (np. z nieskodyfikowanej na skodyfikowan ). Intensywno działa, zwi zanych z zarz dzaniem wiedz był ró ny w poszczególnych fazach. W fazie koncepcji biznesowej wszystkie działania wi zały si z transformacj wiedzy. Miały one przede wszystkim charakter transferu wiedzy o organizacji od u ytkowników kluczowych do konsultantów oraz zapisu wiedzy o systemie w formie dokumentów koncepcji biznesowej. Pobocznym działaniem był transfer wiedzy o systemie od konsultantów do u ytkowników kluczowych,

10 92 Czynno ci konsultantów podczas wdro enia systemu ERP w kontek cie zarz dzania wiedz podczas warsztatów oraz podczas omawiania dokumentów koncepcji biznesowej. Była to najbardziej intensywna, zarówno w wielko ciach wzgl dnych, jak i bezwzgl dnych faza projektu pod wzgl dem zarz dzania wiedz. W fazie realizacji intensywno działa wiedzowych była znacznie ni sza, gdy główny nacisk był w niej poło ony na bezpo rednie prace konfiguracyjne w systemie. Transfer wiedzy miał charakter doszczegóławiaj cy w celu opracowania dokładnych specyfikacji technicznych rozszerze programistycznych oraz koncepcji migracji. Faza testów charakteryzowała si relatywnie du intensywno ci działa, zwi zanych z zarz dzaniem wiedz. Wynikało to z przyj tego w projekcie zało enia, i transfer wiedzy o systemie od konsultantów do u ytkowników kluczowych b dzie realizowany przy okazji testów, a nie w osobnych sesjach szkoleniowych. Zapis wiedzy o systemie był realizowany przez u ytkowników kluczowych w fazie testów. Faza przygotowania do startu okazała si by faz najmniej intensywn z punktu widzenia zarz dzania wiedz, co stoi w sprzeczno ci z zało eniami metodyki ASAP, jako e w tej fazie powinny odbywa si szkolenia u ytkowników. W badanym projekcie były one bardzo ograniczone, ze wzgl du na wymieniony powy ej transfer wiedzy podczas testów. Drug, po fazie koncepcji biznesowej, najbardziej intensywn w kontek cie zarz dzania wiedz faz było wsparcie po starcie. W tej fazie nast pił doszczegóławiaj cy transfer wiedzy o systemie od konsultantów do u ytkowników, realizowany podczas eksploatacji systemu. 3. Podsumowanie Analiza przypadku, przedstawiona w niniejszym artykule ukazała rol zarz dzania wiedz w projekcie wdro enia systemu klasy ERP. Ponad połowa czynno ci, wykonanych przez konsultantów podczas projektu, była zwi zana z zarz dzaniem wiedz. Główne działania koncentrowały si wokół pozyskania wiedzy o organizacji od pracowników klienta oraz poł czenia tej wiedzy z wiedz o systemie w celu stworzenia projektu rozwi zania w pierwszych fazach projektu, a nast pnie przekazaniu wiedzy o systemie u ytkownikom klienta w fazach ko cowych. Najbardziej intensywnymi z punktu widzenia zarz dzania wiedz okazały si fazy koncepcji biznesowej oraz wsparcia po starcie, jednak czynno ci zwi zane z zarz dzaniem wiedz były obecne we wszystkich fazach projektu. Wskazuje to na niezwykle istotn rol zarz dzania wiedz w projektach wdro enia systemów ERP i konieczno prowadzenia szeroko zakrojonych bada nad metodykami zarz dzania wiedz w rodowisku projektowym.

11 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 73, Bibliografia [1] Chan, R. and Rosemann, M Managing knowledge in enterprise systems. Journal of Systems and Information Technology. 5, 2 (2001), [2] Desouza, K. and Evaristo, R Managing Knowledge in Distibuted Projects. Communications of the ACM. 47, 4 (2004), [3] Esteves, J. et al An Exploratory Study of Knowledge Types Relevance Along Enterprise Systems Implementation Phases. 4-th European Conference on Organizational Knowledge and Learning Capabilities (2003), [4] Gasik, S A model of project knowledge management. Project Management Journal. 42, 3 (2011), [5] Gemino, A. et al A Temporal Model of Information Technology Project Performance. Journal of Management Information Systems. 24, 3 (Dec. 2007), [6] Hanisch, B. et al Knowledge management in project environments. Journal of Knowledge Management. 13, 4 (2009), [7] Koch, S. and Mitlöhner, J. (2010) Effort estimation for enterprise resource planning implementation projects using social choice a comparative study, Enterprise Information Systems, Vol. 4 No.3, pp [8] Lee, Z. and Lee, J An ERP implementation case study from a knowledge transfer perspective. Journal of Information Technology. 15, 4 (Dec. 2000), [9] Lech, P. (2014). Managing knowledge in IT projects: a framework for enterprise system implementation. Journal of Knowledge Management, 18(3), doi: /jkm [10] Reich, B.H Managing knowledge and learning in IT projects: A conceptual framework and guidelines for practice. Project Management Journal. 38, 2 (2007), [11] Reich, B.H. et al Modeling the knowledge perspective of IT projects. Project Management Journal. 39, S1 (2008), S4 S14. [12] Ribbers, P., & Schoo, K Program management and complexity of ERP implementations. Engineering Management Journal, 14, 2 (2002), [13] Sedera, D Knowledge management for enterprise systems: observations from small, medium and large organizations. PACIS 2009 Proceedings. (2009), 1. [14] Simon, A., Schoeman, P. and Sohal, A.S. (2010) Prioritised best practices in a ratified consulting services maturity model for ERP consulting, Journal of Enterprise Information Management, Vol. 23, No.1, pp [15] Wang, E. et al Improving enterprise resource planning (ERP) fit to organizational process through knowledge transfer. International Journal of Information Management. 27, 3 (Jun. 2007), [16] PMBOK, A Guide to the Project Management Body of Knowledge. Management. Project Management Institute. [17] Zmud R., Apple L. (1992), Measuring technology incorporation/infusion, Journal of Product Innovation Management, Vol. 9, Iss. 2, pp

12 94 Czynno ci konsultantów podczas wdro enia systemu ERP w kontek cie zarz dzania wiedz ACTIVITIES OF CONSULTANTS DURING ERP IMPLEMENTATION IN THE CONTEXT OF KNOWLEDGE MANAGEMENT Summary This papers presents the results of a case study, during which the activities of consultants during ERP implementation were analysed against the criterion of their relation to knowledge management. Basing on source documents from an ERP implementation project, phases of this project were also characterized, followed by the description of main activities performed in each phase as well as resulting effects. The results show that more than half of the activities of consultants were knowledge management related. The most knowledge management intensive phases were Business Blueprint and Support but knowledge management activities were present throughout the whole project. Keywords: ERP, project management, knowledge in projects, consultants, implementation, management system, implementation methodology Katedra Rachunkowo ci Wydział Zarz dzania Uniwersytet Gda ski

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Roman Dmowski Centrum Usług Wspólnych

Roman Dmowski Centrum Usług Wspólnych Czy PRINCE2 może być pomocny w zamówieniach publicznych Roman Dmowski Best Practice Showcase, 10 czerwca 2011 PRINCE2 jest znakiem handlowym Office of Government Commerce zarejestrowanym w Zjednoczonym

Bardziej szczegółowo

Czynności konsultantów podczas wdrożenia systemu ERP w kontekście zarządzania wiedzą. Przemysław Lech, Wydział Zarządzania UG

Czynności konsultantów podczas wdrożenia systemu ERP w kontekście zarządzania wiedzą. Przemysław Lech, Wydział Zarządzania UG Czynności konsultantów podczas wdrożenia systemu ERP w kontekście zarządzania wiedzą Przemysław Lech, Wydział Zarządzania UG Klasyczne podejście: Projekt ERP/ES Zakres Budżet Harmonogram Ryzyko Organizacja

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA" NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA" NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Grzegorz Bucior Uniwersytet Gdański, Katedra Rachunkowości 1. Wprowadzenie Rachunkowość przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 9 kwietnia 2013 r. Poz. 1988 UCHWAŁA NR XXV/143/13 RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie określenia zasad udzielania, trybu postępowania

Bardziej szczegółowo

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG 2009 Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG Jakub Moskal Warszawa, 30 czerwca 2009 r. Kontrola realizacji wska ników produktu Wska niki produktu musz zosta

Bardziej szczegółowo

Projekt i etapy jego realizacji*

Projekt i etapy jego realizacji* dr Ewa Lasecka-Wesołowska esołowska,, MGPiPS Projekt i etapy jego realizacji* *Na podstawie materiałó łów w Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (Lemtech Consulting/RTI) Co to jest projekt Projekt -

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Dział II Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia Usługa zarządzania projektem, w charakterze Specjalisty ds. przygotowania wniosków o płatność, w ramach projektu pn.: Matematyka-nic trudnego!

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 103/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 19 czerwca 2012 r. PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO MÓDL SIĘ TAK, JAKBY WSZYSTKO ZALEśAŁO OD

Bardziej szczegółowo

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach.

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. 1 PROJEKTY KOSZTOWE 2 PROJEKTY PRZYCHODOWE 3 PODZIAŁ PROJEKTÓW ZE WZGLĘDU

Bardziej szczegółowo

Wsparcie sektora nauki i innowacyjnych przedsiębiorstw w latach 2014-2020 - załoŝenia krajowego programu operacyjnego Marcin Łata Dyrektor Departamentu Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki. z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki

ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki. z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 68

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Jak należy wypełnić i aktualizować harmonogram płatności będący załącznikiem do umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WM 2014-2020?

Jak należy wypełnić i aktualizować harmonogram płatności będący załącznikiem do umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WM 2014-2020? Jak należy wypełnić i aktualizować harmonogram płatności będący załącznikiem do umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WM 2014-2020? SPORZĄDZANIE HARMONOGRAMU PŁATNOŚCI I. Umowa Standardowa 1. Do

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projektowana nowelizacja Kodeksu pracy ma dwa cele. Po pierwsze, zmianę w przepisach Kodeksu pracy, zmierzającą do zapewnienia pracownikom ojcom adopcyjnym dziecka możliwości skorzystania

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie.

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie. Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie Definicje: Ilekro w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Funduszu

Bardziej szczegółowo

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe Lublin, 19.07.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości niematerialne i prawne a) System zarządzania magazynem WMS Asseco SAFO, 2. usług informatycznych i technicznych związanych

Bardziej szczegółowo

Łańcuch Krytyczny w Zarządzaniu Projektami

Łańcuch Krytyczny w Zarządzaniu Projektami Łańcuch Krytyczny w Zarządzaniu Projektami Jerzy Stawicki Krzysztof Abramowski K.Abramowski & J.Stawicki: Łańcuch Krytyczny w zarządzaniu projektami, 04.06.2003 1 Agenda Projekt i realia projektowe Mechanizmy

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) Dz.U.98.21.94 1998.09.01 zm. Dz.U.98.113.717 art. 5 1999.01.01 zm. Dz.U.98.106.668 art. 31 2000.01.01 zm. Dz.U.99.99.1152 art. 1 2000.04.06 zm. Dz.U.00.19.239 art. 2 2001.01.01 zm. Dz.U.00.43.489 art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pile

PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pile Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy nr 8.2015 z dnia 09.03.2015r. PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pile I. Procedury udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Opis projektów planowanych do realizacji w ramach PO WER w 2016 r.

Opis projektów planowanych do realizacji w ramach PO WER w 2016 r. Opis projektów planowanych do realizacji w ramach PO WER w 2016 r. Zgodnie z uchwałą nr 31 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

Proces certyfikacji ISO 9001:2015. Wydanie normy ISO 9001:2015 dotyczące systemów zarządzania jakością obowiązuje od 15 września 2015 roku.

Proces certyfikacji ISO 9001:2015. Wydanie normy ISO 9001:2015 dotyczące systemów zarządzania jakością obowiązuje od 15 września 2015 roku. ISO 9001:2015 Wydanie normy ISO 9001:2015 dotyczące systemów zarządzania jakością obowiązuje od 15 września 2015 roku. Nowelizacje normy to coś więcej, niż tylko kosmetyczne zmiany; pociągają one za sobą

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 1 Pytanie nr 1: Czy oferta powinna zawierać informację o ewentualnych podwykonawcach usług czy też obowiązek uzyskania od Państwa

Bardziej szczegółowo

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych -...~.. TABELA ZGODNOŚCI Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 20 października 2015 r.

Wrocław, 20 października 2015 r. 1 Wrocław, 20 października 2015 r. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Działanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (Szybka Ścieżka) MŚP i duże Informacje

Bardziej szczegółowo

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą U M O W A zawarta w dniu pomiędzy: Miejskim Centrum Medycznym Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Próchnika 11 reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiający a zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PROJEKT. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Załącznik nr 2 o zwołaniu Spółki w sprawie: wyboru Przewodniczącego Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Taniej z Energą

Regulamin oferty Taniej z Energą Regulamin oferty Taniej z Energą ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki skorzystania z oferty Taniej z Energą (zwanej dalej Ofertą) dla Odbiorców, którzy w okresie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

SYSTEM FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE

SYSTEM FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE SYSTEM FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE Wstęp Rozdział 1 przedstawia istotę mieszkania jako dobra ekonomicznego oraz jego rolę i funkcje na obecnym etapie rozwoju społecznego i ekonomicznego.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi.

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi. RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi. CEL EWALUACJI: PRZEDMIOT EWALUACJI: Skład zespołu: Anna Bachanek

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ

PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ IMiT 2014 1 1. CELE PROGRAMU Program ma na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych artystów tańca oraz doskonalenie kadry pedagogicznej i badawczo-naukowej

Bardziej szczegółowo

Lepszy start dla zawodowca

Lepszy start dla zawodowca Miasto Stołeczne Warszawa, ul. Miodowa 6/8, pok. II, piętro I, 00-251 Warszawa, www.um.warszawa.pl/lepszystart e-mail: lepszystart@um.warszawa.pl tel. (22) 443 07 56, fax (22) 656 63 38 Regulamin rekrutacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia...

UCHWAŁA... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia... Projekt Druk Nr 13/19 UCHWAŁA... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia... w sprawie aneksu do porozumienia międzygminnego zawartego pomiędzy Gminą Miejską Słupsk a Gminą Kobylnica i Gminą Słupsk dotyczącego

Bardziej szczegółowo

Lokalne kryteria wyboru operacji polegającej na rozwoju działalności gospodarczej

Lokalne kryteria wyboru operacji polegającej na rozwoju działalności gospodarczej polegającej na rozwoju działalności gospodarczej Lp. 1. 2. 3. 4. Nazwa kryterium Liczba miejsc pracy utworzonych w ramach operacji i planowanych do utrzymania przez okres nie krótszy niż 3 lata w przeliczeniu

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014 Kierunek studiów: Informatyka Stosowana Forma

Bardziej szczegółowo

Ostatnia cena sprzeda y klienta 1.0 dodatek do Symfonia Faktura dla 1 firmy

Ostatnia cena sprzeda y klienta 1.0 dodatek do Symfonia Faktura dla 1 firmy Podr cznik u ytkownika Ostatnia cena sprzeda y klienta 1.0 dodatek do Symfonia Faktura dla 1 firmy Masz pytanie? zadzwo 693 936 046 lub napisz handel@symfoniadodatki.pl SPIS TRE CI 1. Instalacja dodatku

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia:. SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne... 3 I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD... 3 I.C. Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM W MIEJSKIEJ GÓRCE. Ustalenia ogólne

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM W MIEJSKIEJ GÓRCE. Ustalenia ogólne REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM W MIEJSKIEJ GÓRCE Ustalenia ogólne 1. Uczniowie gimnazjum realizują projekty edukacyjne na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 10

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum w Niechobrzu.

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum w Niechobrzu. Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół w Niechobrzu Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum w Niechobrzu. Uchwała Rady Pedagogicznej z dnia 25. listopada 2010r. 1 1. Dyrektor szkoły jest

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI stosowanie do przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY STASZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2009

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY STASZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2009 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/356/08 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 23. 12.2008r sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php? 1 z 6 2013-10-03 14:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?id=221 Szczecin: Usługa zorganizowania szkolenia specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

warsztató OMNM ar n medk oafał ptaszewskii mgr goanna tieczorekjmowiertowskai mgr Agnieszka jarkiewicz

warsztató OMNM ar n medk oafał ptaszewskii mgr goanna tieczorekjmowiertowskai mgr Agnieszka jarkiewicz warsztató OMNM ar n medk oafał ptaszewskii mgr goanna tieczorekjmowiertowskai mgr Agnieszka jarkiewicz } Pacjent w badaniu klinicznym a NFZ } Kalkulacja kosztów } Współpraca z zespołem badawczym jak tworzyć

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT ANALIZY BIZNESOWEJ DLA PROJEKTU NAZWA PROJEKTU

DOKUMENT ANALIZY BIZNESOWEJ DLA PROJEKTU NAZWA PROJEKTU DLA PROJEKTU NAZWA PROJEKTU Niniejszy dokument Analizy Biznesowej jest podstawowym narzędziem pracy Analityka Biznesowego a jednocześnie najważniejszym produktem fazy analizy biznesowej. Powstaje on w

Bardziej szczegółowo

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera.

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera. Pytanie nr 1 Bardzo prosimy o wyjaśnienie jak postrzegają Państwo możliwość przeliczenia walut obcych na PLN przez Oferenta, który będzie składał ofertę i chciał mieć pewność, iż spełnia warunki dopuszczające

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 30 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław

IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 30 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 30 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław 450000-ILGW-253-12/12 Według rozdzielnika Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Zaprojektowanie, wykonanie/dostosowanie

Bardziej szczegółowo

Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych

Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych 1 Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych Opracowanie w ramach projektu Potencjał Działanie Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych.

Bardziej szczegółowo

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r.

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r. WSPÓLNA METODA OCENY CAF 2006 W URZĘDZIE GMINY TOMICE PLAN DOSKONALENIA Sporządził: Ryszard Góralczyk Koordynator CAF Cel dokumentu: Przekazanie pracownikom i klientom Urzędu informacji o przyjętym planie

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZĘJECIE Proabit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z Linapro sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZĘJECIE Proabit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z Linapro sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Warszawa, dnia 20 lipca 2012 r. PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZĘJECIE Proabit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z Linapro sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Niniejszym plan połączenia przez przejęcie został uzgodniony

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe Wrocław, dnia 03.01.2013 r. Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B automatyzującego współpracę Nitrotek

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJA O KOMITECIE AUDYTU. Podstawa prawna dzialania Komitetu Audytu

I. INFORMACJA O KOMITECIE AUDYTU. Podstawa prawna dzialania Komitetu Audytu w Przewodniczący Jan Robert Halina Podsekretarz Sprawozdanie z realizacji zadań Komitetu Audytu dla dzialów administracja publiczna, informatyzacja, łączność, wyznania religijne oraz mniejszości narodowej

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach. w roku szkolnym 2013/2014

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach. w roku szkolnym 2013/2014 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach w roku szkolnym 2013/2014 WYMAGANIE PLACÓWKA REALIZUJE KONCEPCJĘ PRACY Bełżyce 2014 SPIS TREŚCI: I Cele i zakres ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r.

Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r. Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia i wdrożenia audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Dębica oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Dębica. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

2 Ocena operacji w zakresie zgodno ci z dzia aniami KSOW, celami KSOW, priorytetami PROW, celami SIR.

2 Ocena operacji w zakresie zgodno ci z dzia aniami KSOW, celami KSOW, priorytetami PROW, celami SIR. 1 Ocena formalna. Prowadzona jest przez CDR/WODR i odpowiada na pytania: 1. Czy wniosek zosta z ony przez partnera SIR. Negatywna ocena tego punktu skutkuje odrzuceniem wniosku? 2. Czy wniosek zosta z

Bardziej szczegółowo

Nowości w module: BI, w wersji 9.0

Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp... 3 Obszary analityczne... 3 1. Nowa kostka CRM... 3 2. Zmiany w obszarze: Księgowość... 4 3. Analizy Data Mining...

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK BSH SPRZĘT GOSPODARSTWA DOMOWEGO SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie oraz BSH WROCŁAW SP. Z O.O. z siedzibą we Wrocławiu Plan Połączenia Spółek: BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Bolączki międzynarodowego systemu - jak z tego korzystać?

Bolączki międzynarodowego systemu - jak z tego korzystać? Bolączki międzynarodowego systemu - jak z tego korzystać? - zdalne badanie na użytkownikach Case study: Miles and More O Miles&More Zrobiliśmy badanie za pomocą Uxerii Miles&More to system lojalnościowy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 30.06.2005 Uchwała nr 660 Druk Nr 687 UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27.06.2005roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska 1. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI 1 RODZAJE DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE CHARAKTERYSTYKA I RODZAJE DZIAŁAŃ W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Bardziej szczegółowo

drogowego warunkiem uzyskania dofinansowania ze rodków unijnych Wła ciwe przygotowanie i realizacja projektu Biuro JASPERS w Warszawie

drogowego warunkiem uzyskania dofinansowania ze rodków unijnych Wła ciwe przygotowanie i realizacja projektu Biuro JASPERS w Warszawie Wła ciwe przygotowanie i realizacja projektu drogowego warunkiem uzyskania dofinansowania ze rodków unijnych Robert Kietli ski Specjalista ds. Transportu Biuro JASPERS w Warszawie Realizacja projektów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE PILOTAŻOWY PROGRAM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komisji Oceny Projektów w ramach Priorytetu 2 i Działania 3.4 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Regulamin Komisji Oceny Projektów w ramach Priorytetu 2 i Działania 3.4 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Regulamin Komisji Oceny Projektów w ramach Priorytetu 2 i Działania 3.4 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 1 Postanowienia ogólne 1. Za powołanie i organizację pracy Komisji Oceny

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 5.4.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 95/9 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 313/2013 z dnia 4 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy

Bardziej szczegółowo

SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy

SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ FIRMA OPONIARSKA D BICA S.A. w D bicy INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ CZ OGÓLNA Tekst obowi zuje od dnia: data:15.02.2012 wersja:1 Strona 1 z 7 SPIS TRE CI I.A. Postanowienia Ogólne...

Bardziej szczegółowo

PERSON Kraków 2002.11.27

PERSON Kraków 2002.11.27 PERSON Kraków 2002.11.27 SPIS TREŚCI 1 INSTALACJA...2 2 PRACA Z PROGRAMEM...3 3. ZAKOŃCZENIE PRACY...4 1 1 Instalacja Aplikacja Person pracuje w połączeniu z czytnikiem personalizacyjnym Mifare firmy ASEC

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Katowice, dnia 2014-02-01. dla potrzeb realizacji projektu: ZAMAWIAJĄCY:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Katowice, dnia 2014-02-01. dla potrzeb realizacji projektu: ZAMAWIAJĄCY: Katowice, dnia 2014-02-01 Sygn. ZO/01/2014/GMDF ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup kompleksowych usług informatycznych i programistycznych w zakresie: 1. Analizy przygotowawcze i przedwdrożeniowe,

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 (rok, za który sk ładane jest o świadczenie) DzialI Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej,

Bardziej szczegółowo

Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020

Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020 Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020 Charakterystyka przedmiotu badania W dniu 27 listopada 2013 r. Rada Ministrów przyjęła Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów IT ze środków unijnych na rok 2016.

Finansowanie projektów IT ze środków unijnych na rok 2016. systemy.aplikom.com.pl Finansowanie projektów IT ze środków unijnych na rok 2016. województwo śląskie Aplikom zajmuje się integracją systemów CAD z innymi systemami IT. Wdrażamy rozwiązania typu ERP, CAM,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Braniewo: Pełnienie funkcji Koordynatora Projektu Priorytet: IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

stolarki okiennej w budynku Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach przy ulicy

stolarki okiennej w budynku Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach przy ulicy Page 1 of 6 Katowice: Naprawa przecieków w dachu oraz wymiana stolarki okiennej w budynku Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach przy ulicy Powsta ców 31 Numer ogłoszenia: 226428-2010;

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY GMINY ZAPOLICE

UCHWAŁA NR. RADY GMINY ZAPOLICE UCHWAŁA NR. RADY GMINY ZAPOLICE Z DNIA w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 395/5/14 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 16 stycznia 2014 r.

Zarządzenie Nr 395/5/14 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 16 stycznia 2014 r. Zarządzenie Nr 395/5/14 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Dzierżoniów Na podstawie art. 13

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE Rentis S.A. ul. Krakowska 204 02-219 Warszawa Warszawa, dnia 20.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu B2B pomiędzy Global Rent a Car S.A. i jego partnerami

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w zakresie zarządzania ładem architektury korporacyjnej

Dobre praktyki w zakresie zarządzania ładem architektury korporacyjnej Dobre praktyki w zakresie zarządzania ładem architektury korporacyjnej Dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH, Kierownik Zakładu Systemów Informacyjnych, Katedra Informatyki Gospodarczej SGH Gospodarczej SGH

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO I. ZAMAWIAJ CY Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., z siedzib w Warszawie ul. Bagatela 12, 00-585 Warszawa, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.swietokrzyska.ohp.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Ochotnicze Hufce Pracy.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.swietokrzyska.ohp.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Ochotnicze Hufce Pracy. Kielce: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia zawodowego: posadzkarz - glazurnik, organizowanego przez Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Opatowie, w ramach projektu OHP jako realizator usług rynku pracy,

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja podstawowych faz procesu bud etowania cego zaspokajaniu potrzeb spo eczno ci lokalnych za enia teoretycznego modelu referencyjnego

Identyfikacja podstawowych faz procesu bud etowania cego zaspokajaniu potrzeb spo eczno ci lokalnych za enia teoretycznego modelu referencyjnego dr Artur J. Ko uch Identyfikacja podstawowych faz procesu bud etowania cego zaspokajaniu potrzeb spo eczno ci lokalnych za enia teoretycznego modelu referencyjnego UR w Krakowie Ka de zorganizowane dzia

Bardziej szczegółowo

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawa, 11 kwietnia 2016 roku Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia,

Bardziej szczegółowo

Konferencja Sądu Arbitrażowego przy SIDiR WARUNKI KONTRAKTOWE FIDIC KLAUZULA 13 JAKO ODMIENNY SPOSÓB WYKONANIA ROBÓT A NIE ZMIANA UMOWY

Konferencja Sądu Arbitrażowego przy SIDiR WARUNKI KONTRAKTOWE FIDIC KLAUZULA 13 JAKO ODMIENNY SPOSÓB WYKONANIA ROBÓT A NIE ZMIANA UMOWY Konferencja Sądu Arbitrażowego przy SIDiR Zbigniew J. Boczek WARUNKI KONTRAKTOWE FIDIC KLAUZULA 13 JAKO ODMIENNY SPOSÓB WYKONANIA ROBÓT A NIE ZMIANA UMOWY 13 Variations and Adjustments!! 13 Zmiany i korekty

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 59/2012 Starosty Lipnowskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO PROWADZONEGO W STAROSTWIE POWIATOWYM W LIPNIE I JEDNOSTKACH

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/133//15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 23 marca 2015r.

UCHWAŁA NR VI/133//15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 23 marca 2015r. UCHWAŁA NR VI/133//15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 23 marca 2015r. w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, które mogą być finansowane w 2015r. ze środków Państwowego

Bardziej szczegółowo

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Wyniki monitorowania pomocy publicznej udzielonej spółkom motoryzacyjnym prowadzącym działalność gospodarczą na terenie specjalnych stref ekonomicznych (stan na

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM I. Informacja o naborze wniosków INFROMACJA DLA PRACODAWCÓW!!! W związku z realizacją projektu systemowego Aktywność drogą do sukcesu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 6.1.3 współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji

epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie art. 42 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Specyfikacja warunków zamówienia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Specyfikacja warunków zamówienia Załącznik nr 1 Specyfikacja warunków zamówienia Przedmiot zamówienia Wynajem sali szkoleniowej dla uczestników szkoleń w ramach projektu Nowa rola współfinansowanego przez Unię Europejską i Budżet Państwa

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. I. Cel konkursu

OGŁOSZENIE. I. Cel konkursu OGŁOSZENIE otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wieruszowskiego w 2011 roku w zakresie: A) Kultury B) Kultury fizycznej i sportu I. Cel konkursu Celem konkursu jest wyłonienie

Bardziej szczegółowo