Informacyjne wspomaganie zarządzania nowoczesną organizacją poprzez system pomiaru efektywności

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacyjne wspomaganie zarządzania nowoczesną organizacją poprzez system pomiaru efektywności"

Transkrypt

1 Przemysław Lech * Informacyjne wspomaganie zarządzania nowoczesną organizacją poprzez system pomiaru efektywności Wstęp Burzliwy rozwój technologii informatycznych oraz związana z nim transformacja gospodarki, określana czasami mianem Nowej Ekonomii spowodował wzrost zapotrzebowania na systemy informacyjne umożliwiające skuteczne zarządzanie stale zmieniającą się organizacją. Tradycyjne systemy informacyjne, takie jak budżetowanie nie zawsze spełniają to zadanie. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie koncepcji zarządzania za pomocą systemu pomiaru efektywności opartego na zestawie zagregowanych mierników tzw. kluczowych mierników efektywności jako alternatywy w stosunku do systemu budżetowania w przedsiębiorstwach małych i średnich oraz w organizacjach o burzliwej strukturze. Artykuł zawiera analizę porównawczą systemu budżetowania i systemu pomiaru efektywności oraz projekt koncepcyjny zastosowania tego drugiego w przedsiębiorstwach małych i średnich. W artykule zastosowano metody analizy i krytyki piśmiennictwa, metodę porównawczą oraz metodę konstrukcji logicznej. 1. Ewolucja systemów informacyjnych 1.1. Od rachunkowości do systemów informacji strategicznej Systemy informacyjne zarządzania (SIZ) definiowane jako zorganizowany zbiór ludzi, procedur przetwarzania, baz danych oraz urządzeń używanych do dostarczania informacji dla menedżerów i decydentów [Kisielnicki, Sroka, 2001, s. 20] przeszły proces ewolucji związany z dynamicznym rozwojem organizacji, nauk o zarządzaniu oraz metod gromadzenia i przetwarzania informacji. Najstarszym skodyfikowanym elementem systemu informacyjnego zarządzania jest rachunkowość. Jako jedyny, oprócz systemu ewidencji podatkowej, system informacyjny wymagany przepisami prawa, jest on najczęściej występującym, a nierzadko jedynym systemem informacyjnym w polskich przedsiębiorstwach. System informacyjny rachunkowości mimo niezaprzeczalnych zalet, jakimi są między innymi tworzenie wspólnego języka opisu rzeczywistości gospodarczej czy umożliwianie porównania danych finansowych w czasie i przestrzeni, posiada również szereg wad stawiających pod znakiem zapytania przydatność informacji generowanych przez ten system do celów zarządzania. Najważniejsze z nich to: brak elastyczności spowodowany uwarunkowaniami prawnymi, koncentracja na informacjach finansowych, koncentracja na wewnętrznej sytuacji organizacji [Lech, 2004, s ]. * Dr, Wydział Zarządzania, Katedra Rachunkowości,

2 120 Przemysław Lech Krytyka rachunkowości jako narzędzia informacyjnego wspomagającego podejmowanie decyzji zaskutkowała powstaniem rachunkowości zarządczej i controllingu, zaprojektowanych specjalnie w celu zaspokajania potrzeb informacyjnych menedżerów. G. Świderska (2003) definiuje rachunkowość zarządczą jako system informacyjny, którego celem jest: dostarczanie informacji ukierunkowanych na specyficzne potrzeby związane z wykonywaniem funkcji zarządczych [Świderska red, 2003, s. 106]. Informacje te według Świderskiej muszą wspierać funkcje zarządzania takie jak: planowanie, podejmowanie decyzji, delegowanie uprawnień i odpowiedzialności, komunikowanie celów, koordynowanie działania ośrodków odpowiedzialności, kontrola i ocena efektów. W definicjach controllingu oprócz funkcji dostarczania informacji do celów wspomagania zarządzania podkreśla się funkcje związane z samym zarządzaniem na bazie tych informacji, czyli planowanie, kontrolę i koordynację [Nowak, 2003, s. 9-13]. Systemy te pierwotnie ukierunkowane były na wspieranie decyzji operacyjnych ze względu na ich powtarzalność, duży stopień ustrukturyzowania oraz możliwość ujęcia ilościowo wartościowego. Stopniowo zakres zastosowania tych podsystemów był rozszerzany o elementy wspierające zarządzanie strategiczne [Świderska red., 2003]. W latach 90-tych XX wieku popularność zdobyły rozwiązania kompleksowo wspierające informacyjnie proces formułowania, realizowania i kontroli wykonania strategii przedsiębiorstwa [Epstein, Manzoni, 1998], [Falzagić, 2002], wśród których najszerzej znana jest koncepcja Strategicznej Karty Wyników R. Kaplana i D. Nortona [Kaplan, Norton, 2001]. Strategiczna Karta Wyników i inne systemy informacji strategicznej rozszerzają zakres zbieranej i analizowanej informacji o szereg składników niefinansowych, często o charakterze jakościowym. Reasumując, przedsiębiorstwa mają obecnie do dyspozycji szeroki wachlarz narzędzi i metod umożliwiających skonstruowanie systemu informacyjnego dostosowanego do realizowanej strategii, specyfiki swojej działalności, kultury organizacyjnej i rozmiarów. Należy podkreślić iż nie istnieje jeden, optymalny wzorzec systemu informacyjnego. Każda organizacja musi zbudować z dostępnych narzędzi system odzwierciedlający jej specyfikę. W kolejnych podrozdziałach przedstawione zostaną dwie skrajne koncepcje praktycznej realizacji systemu informacyjnego wspierającego zarządzanie: budżetowanie, system pomiaru oparty na kluczowych miernikach efektywności.

3 Informacyjne wspomaganie zarządzania nowoczesną organizacją Technologia informatyczna jako katalizator zmian systemów informacyjnych Ograniczenie systemu informacyjnego zarządzania do rachunkowości było w przeszłości w dużej mierze uwarunkowane wysokimi kosztami utrzymania takiego systemu. Ewidencja, grupowanie i przetwarzanie informacji wymagały dużych nakładów czasu pracy, a co za tym idzie wiązały się ze znacznym zatrudnieniem i kosztami. Tworzenie dodatkowych systemów informacyjnych wspierających zarządzanie było wobec tego nieuzasadnione ekonomicznie, gdyż wartość informacji była niższa od kosztu jej pozyskania. Ten stan rzeczy uległ zmianie w momencie masowego użycia technik informatycznych do wsparcia procesów informacyjnych zarządzania. Praca ludzka została praktycznie wyparta przez komputery z działań polegających na mechanicznej obróbce danych, co znacznie obniżyło koszty pozyskania informacji. Technologia informatyczna obniżyła znacznie próg rentowności informacji zarządczej, dając przedsiębiorstwom możliwość projektowania systemów informacyjnych znacznie wykraczających swym zakresem poza ramy wymagane prawem Budżetowanie narzędzie zarządzania organizacją zorientowaną funkcjonalnie Jednym z powszechnie stosowanych narzędzi umożliwiających realizację funkcji planowania, komunikowania, motywowania i kontroli jest budżetowanie [Ossowski, 2004], [Wnuk, 2002]. Proces budżetowania z góry na dół pozwala na ilościowy opis celów organizacji a następnie na ich dezagregację na cele cząstkowe i komunikację tych celów za pomocą budżetów poszczególnych ośrodków odpowiedzialności. Negocjacje celów budżetowych podczas budżetowania z dołu do góry są natomiast dobrą okazją do integracji działań poszczególnych pionów w organizacjach o tradycyjnej, funkcjonalnej strukturze 1. Zatwierdzone w procesie budżetowania cele poszczególnych komórek organizacyjnych pełnią funkcję motywacyjną, a bieżące porównanie wartości założonych w budżetach z ich rzeczywistym wykonaniem oraz analiza odchyleń ma znaczenie kontrolne. Budżetowanie jako narzędzie w ramach systemu informacji zarządczej ma wiele zalet, wśród których należy wymienić: możliwość ilościowego wyrażania celów organizacji, możliwość jasnej komunikacji celów pracownikom, wymuszanie integracji celów poszczególnych jednostek funkcjonalnych z celami głównymi organizacji, 1 Najczęściej stosowaną procedurą tworzenia budżetu jest procedura mieszana: budżetowanie z góry na dół stosowane jest do zapewnienia spójności poszczególnych budżetów z głównymi celami organizacji, budżetowanie z dołu do góry stanowi natomiast element weryfikacji realności założonych planów. Budżet końcowy generowany jest poprzez porównanie wyników budżetowania z góry na dół i z dołu do góry i wyjaśnienie ewentualnych rozbieżności na drodze negocjacji.

4 122 Przemysław Lech tworzenie jasnych procedur delegacji odpowiedzialności i uprawnień, możliwość bieżącej kontroli realizacji założonych planów. W najnowszej literaturze pojawia się jednak przypadki krytyki budżetowania. Read et al. (2001) wymieniają następujące problemy: duże nakłady czasu pracowników spoza działu budżetowania na przygotowanie danych do budżetu prowadzące do sytuacji w której kierownicy centrów odpowiedzialności koncentrują się bardziej na przygotowywaniu budżetów niż na zarządzaniu podległą sobie jednostką, jednakowe nakłady czasu i środków na sporządzenie budżetu w małych i dużych jednostkach, duża sztywność budżetu krępująca wszelkie działania w nim nieujęte, utrata wielu szans nieszablonowego działania wynikająca z koncentracji na wykonaniu planu zawartego w budżecie, generowanie konfliktów podczas negocjacji budżetowych, centralizacja zarządzania w dziale controllingu przygotowującym i interpretującym budżety [Read i in., 2001, s ]. Analiza przedstawionych powyżej zalet i wad budżetowania doprowadza do konkluzji, iż budżetowanie jest narzędziem umożliwiającym zarządzanie w organizacjach: dużych, w których cele nie mogą być komunikowane w inny sposób, a pełne utożsamianie się pracowników z organizacją jest trudne do osiągnięcia, o tradycyjnej, funkcjonalnej strukturze wykazującej względną stałość, o względnie stałej bazie klientów, produktów, rynków zbytu. Stosowanie budżetowania może okazać się niewłaściwe bądź nieopłacalne w organizacjach nie spełniających powyższych kryteriów. Potencjalne problemy z zastosowaniem budżetowania w zależności od specyfiki organizacji przedstawia tablica 1: Tablica 1. Problemy w stosowaniu budżetowania Typ organizacji Przeciwwskazania do stosowania budżetowania organizacje małe i średnie nakłady na stworzenie i utrzymanie systemu budżetowania mogą być za wysokie w stosunku do możliwych do osiągnięcia efektów, cele organizacji mogą być komunikowane a ich realizacja weryfikowana w inny, tańszy sposób organizacje o dynamicznie zmieniającej się strukturze (np. strukturze budżetowania (jednostek organizacyj- występuje trudność w określeniu podmiotu zadaniowej, projektowej) nych/centrów odpowiedzialności) organizacje o zmiennym profilu działalności Źródło: opracowanie własne występuje trudność w przewidzeniu przedmiotu budżetowania (produktu, klienta, grupy klientów) W niektórych z przedstawionych przypadków zastosowanie może znaleźć budżetowanie przedmiotowe, w którym obiektami budżetowania nie są względnie

5 Informacyjne wspomaganie zarządzania nowoczesną organizacją stałe komórki organizacyjne, tylko projekty, klienci, grupy klientów czy produkty [Ossowski, 2003, s.45-55], jednak w części przedsiębiorstw spełniających warunki przedstawione w tablicy budżetowanie będzie narzędziem nieprzydatnym. Przeciwwskazania w stosowaniu budżetowania nie oznaczają, iż wyżej wymienione organizacje powinny zrezygnować z tworzenia systemu umożliwiającego informacyjne wsparcie procesów zarządzania. Uzasadnione wydaje się poszukiwanie innych, prostszych i mniej zasobochłonnych rozwiązań 1.4 System pomiaru efektywności zarządzanie przez wyjątki Jednym z takich rozwiązań może być system informacyjny oparty na grupie kilku do kilkunastu mierników opisujących w sposób zagregowany główne parametry wpływające na efektywność funkcjonowania organizacji 2. Najbardziej rozbudowaną wersją tego typu systemu jest Strategiczna Karta Wyników, jednak przypadki realizacji systemów informacyjnych opartych o zagregowane wskaźniki nie zawsze opierają się na metodyce Kaplana i Nortona [Brown, 1996], [Epstein, Manzoni, 1998]. Jednym z pierwszych narzędzi informatycznych wspierających tworzenie takich systemów był Management Cockpit firmy SAP [Meier i in. 2003]. Read i in. [Read i in., 2001, s ] podają przykłady dużych organizacji, które zrezygnowały z budżetowania na rzecz systemu pomiaru efektywności, jednak zgodnie z postulatami postawionymi w poprzednim podrozdziale wydaje się, że jest to rozwiązanie szczególnie atrakcyjne w przedsiębiorstwach, w których budżetowanie jest nieuzasadnione ekonomicznie lub niemożliwe do realizacji ze względu na zbyt dużą zmienność organizacji. W organizacjach małych i średnich, o stosunkowo skupionej wiązce celów strategicznych, a zarazem dysponujących ograniczonym budżetem na realizację systemów informacyjnych, system pomiaru efektywności nie musi odzwierciedlać w pełni założeń Strategicznej Karty Wyników. Istotne jest, aby zawarte w systemie kluczowe wskaźniki efektywności w sposób pełny i zbilansowany odzwierciedlały postawione przed organizacją cele. System informacyjny zarządzania, oparty na kluczowych wskaźnikach efektywności posiada następujące zalety: pozostawienie dużej swobody pracownikom w realizacji postawionych przed nimi celów analizowany jest jedynie wynik a nie sposób jego osiągnięcia, pozostawienie możliwości kreatywnego działania osiągania wyznaczonych celów w nowy, nietypowy sposób, umożliwienie zarządzania przez wyjątki ingerencja menedżera jedynie w przypadku zaobserwowania odchylenia mierników od wyznaczonej normy, odporność systemu na zmiany wewnątrz i na zewnątrz organizacji wynikające z dużego stopnia agregacji mierników. 2 Angielska nazwa Corporate Performance Monitor została tu przetłumaczona jako system pomiaru efektywności.

6 124 Przemysław Lech Wśród wad zarządzania opartego na systemie pomiaru efektywności należy natomiast wymienić: brak szczegółowego opisu celów oraz sposobu ich osiągania, utrudnioną analizę przyczynową powstania odchyleń ze względu na dużą agregację mierników, możliwość powstawania konfliktów przy realizacji poszczególnych celów, wynikających z niedostatecznego skorelowania ich ze sobą, Wady i zalety zarządzania na podstawie systemu pomiaru efektywności są odwrotnością tych wymienionych przy opisie budżetowania. Wydaje się, że są to narzędzia substytucyjne, skierowane do różnych typów przedsiębiorstw. 2. Budowa systemu informatycznego zarządzania Jak zostało to opisane w poprzednim punkcie, nowoczesne systemy informacyjne zarządzania są nierozerwalnie związane z technologią informatyczną, determinującą metody zbierania, przetwarzania, agregowania i prezentacji informacji. Poniżej przedstawiony zostanie model systemu informacyjnego oparty na dostępnych aktualnie komponentach technologii informatycznej. System informacyjny realizowany za pomocą narzędzi informatycznych nazywany jest systemem informatycznym zarządzania [Kisielnicki, Sroka, 2001, s.20]. Budowę informatycznego systemu zarządzania prezentuje rysunek 1: Rysunek 1. Budowa Systemu Informatycznego Zarządzania Perspektywa finansowa Perspektywa Klientów Wizja i strategia Perspektywa rozwoju Perspektywa procesów wewnętrznych Strategiczna Karta Wyników System pomiaru efektywności (CPM) System Business Intelligence Planowanie strategiczne Pozostałe System CRM Klienci Rachunkowość i controlling Produkcja Gospodarka materiałowa Logistyka i dystrybucja Zasoby ludzkie Źródło: opracowanie własne System transakcyjny Zintegrowany System Informatyczny Zarządzania

7 Informacyjne wspomaganie zarządzania nowoczesną organizacją System informatyczny zarządzania składa się z dwóch głównych części: - systemu transakcyjnego, - systemu raportowania zagregowanego tzw. systemu Business Intelligence System transakcyjny to element systemu informatycznego wspierający operacyjną działalność przedsiębiorstwa. System ten umożliwia: rejestrację bieżących zdarzeń gospodarczych, krótkookresowe planowanie zasobów rzeczowych i finansowych przedsiębiorstwa, wykonywanie operacyjnych raportów i analiz. System taki nazywa się systemem transakcyjnym, gdyż jest on zoptymalizowany do rejestrowania i przetwarzania informacji o bieżących zdarzeniach gospodarczych (transakcjach) 3. Obecnie występujące na rynku systemy transakcyjne to tzw. zintegrowane systemy zarządzania. Integracja polega w nich na automatycznym przepływie informacji pomiędzy poszczególnymi obszarami funkcjonalnymi systemu. Operacja gospodarcza jest do systemu zintegrowanego wprowadzana tylko raz w miejscu jej wstępnej dekretacji i następnie jest przekazywana automatycznie do pozostałych obszarów systemu. Na przykład rejestracja dokumentu źródłowego faktury zakupu z jednoczesnym przyjęciem materiałów powoduje automatycznie: aktualizację stanu magazynu, aktualizację analityki rozrachunków z kontrahentem oraz rozrachunków z tytułu VAT, aktualizację kont księgi głównej: magazynu, rozrachunków i rozrachunków z tytułu VAT aktualizację raportów i rejestrów VAT. Projektowanie rozwiązań informatycznych w taki sposób, by umożliwiały one przede wszystkim wsparcie procesów operacyjnych zrodziło jednak również pewne negatywne konsekwencje: systemy transakcyjne umożliwiają uzyskanie detalicznych informacji o sytuacji organizacji w danej chwili. Uzyskanie informacji w przekroju historycznym czy też zagregowanych według różnych kryteriów jest trudne i zasobochłonne. Dlatego właśnie powstała osobna grupa rozwiązań, zoptymalizowanych pod kątem dostarczania zagregowanych danych analitycznych tzw. rozwiązania Business Intelligence. Pojęcie Business Intelligence zostało wprowadzone przez Gartner Group w 1989r jako: zestaw koncepcji i metodyk mających na celu usprawnienie podejmowania decyzji biznesowych przez użycie systemów opartych na faktach [Hashmi, 2000, s.6]. Jest to definicja bardzo ogólna. Z praktycznego punktu widzenia systemy Business Intelligence służą wyszukiwaniu danych z różnych źródeł (najczęściej z hurtowni danych i internetu) i ich przetwarzaniu w celu uzyskiwania informacji decyzyjnej dla użytkowników wszystkich szczebli zarządzania. [Kubiak, Korowicki, 2002, s.16] Hurtownia danych, będąca podstawowym źródłem danych dla systemu Business Intelligence to kopia danych z 3 O transakcyjnych systemach informatycznych zob. więcej w: Lech P.(2003), Zintegrowane systemy zarządzania ERP/ERP II - Wykorzystanie w biznesie, wdrażanie, Difin, Warszawa

8 126 Przemysław Lech systemu transakcyjnego, mająca specjalną strukturę, służącą analizie. Dane do hurtowni są ładowane z systemu transakcyjnego oraz z innych źródeł, takich jak pliki arkusza kalkulacyjnego czy strony WWW. Następnie organizowane są we wcześniej zaprojektowane wielowymiarowe struktury tzw. kostki informacyjne. Prezentacja danych może następować za pomocą dowolnego narzędzia, na przykład arkusza kalkulacyjnego 4. System składający się z hurtowni danych, zaprojektowanych w tej hurtowni struktur danych, posiadających znaczenie biznesowe oraz narzędzia ich prezentacji to właśnie system Business Intelligence. Systemy BI umożliwiają: zebranie danych z różnych źródeł, takich jak transakcyjne systemy zintegrowane, pliki bazy danych, pliki arkuszy kalkulacyjnych, dokumenty sieci WWW, ustrukturyzowanie i ujednolicenie zebranych danych w postaci hurtowni danych, w sposób umożliwiający ich analizę, prezentację uzyskanych w ten sposób informacji użytkownikom za pomocą dowolnego narzędzia prezentacji, takiego jak arkusz kalkulacyjny, strona WWW, czy system GIS 5. Schematyczną budowę systemu BI oraz jego powiązanie z innymi systemami informatycznymi prezentuje rysunek 2. Business Intelligence rozumiane jedynie jako narzędzie zbierania, grupowania i prezentacji informacji nie posiada w sobie logiki biznesowej, której zastosowanie umożliwiłoby znaczne usprawnienie procesu zarządzania. Technologia hurtowni danych, leżąca u podstaw systemów Business Intelligence może jednak zostać wsparta wiedzą biznesową w celu stworzenia rozwiązań wspierających kompleksowo zarządzanie. Najbardziej rozbudowane z tych rozwiązań oferują bardzo bogatą funkcjonalność umożliwiającą m in. zagregowane planowanie, symulacje i analizę wielowymiarową, tworzenie i kaskadowanie Strategicznej Karty Wyników czy projektowanie i analizę drzewa wartości [Meier i in., 2003]. Technologia hurtowni danych może zostać również wykorzystana do wykonania prostszych i tańszych systemów informacyjnych, wśród których należy wyróżnić system pomiaru efektywności ze względu na jego cechy omówione w punkcie System pomiaru efektywności 3.1. Koncepcja systemu pomiaru efektywności Model systemu pomiaru efektywności składa się z dwóch podstawowych warstw: warstwy biznesowej opisującej mierniki wchodzące w skład systemu, ich budowę, powiązania między nimi oraz zasady ich kaskadowania w organizacji, 4 Więcej na temat hurtowni danych zob. w Hashmi N.(2000), Januszewski A. (2001) 5 GIS ang. Geographical Information System, systemy umożliwiające prezentację danych na mapach geograficznych

9 Systemy źródłowe Hurtownia danych Narzędzia prezentacji Informacyjne wspomaganie zarządzania nowoczesną organizacją warstwy informacyjnej opisującej sposób pozyskania danych niezbędnych do budowy mierników: źródła danych, sposób ich grupowania, przetwarzania i prezentacji. Rysunek 2 Budowa rozwiązania Business Intelligence GIS Strona WWW Arkusz kalkulacyjny Kostki informacyjne hurtowni danych Narzędzia pobierania i konwersji danych System transakcyjny Arkusz kalkulacyjny Strony WWW Inne systemy Źródło: opracowanie własne Warstwa biznesowa prezentuje CO system pomiaru efektywności ma zawierać, aby możliwe było za jego pomocą komunikowanie celów organizacji, motywowanie pracowników do wykonania tych celów oraz kontrola ich wykonania. Warstwa informacyjna odpowiada na pytanie JAK zbudowany ma być system pomiaru efektywności aby zawarte w nim wskaźniki miały prawidłową, aktualną wartość. Prawidłowa realizacja obu warstw systemu pomiaru efektywności jest warunkiem koniecznym jego skutecznego funkcjonowania. Warstwa biznesowa musi zawierać następujące elementy: analizę celów strategicznych i operacyjnych organizacji, kwantyfikację tych celów w postaci kluczowych mierników efektywności, analizę zależności mierników (w celu wykrycia potencjalnych sprzeczności), opis budowy mierników, określenie wartości wzorcowych i dopuszczalnych mierników, Warstwa informacyjna powinna składać się co najmniej z: definicji źródeł danych do budowy poszczególnych mierników,

10 128 Przemysław Lech definicji procedur obliczeniowych, opisu organizacyjnej i technicznej procedury zbierania i przetwarzania danych, określenia sposobu prezentacji wskaźników, Co prawda można sobie wyobrazić realizację systemu pomiaru efektywności bez użycia narzędzi informatycznych, jednak uzasadniona staje się wtedy wątpliwość wyrażona w punkcie 1.2, dotycząca rentowności takiego przedsięwzięcia. Większość danych potrzebnych do zbudowania kluczowych mierników efektywności pochodzić powinna z systemów informatycznych. Postulat ten implikuje powstanie trzeciej warstwy systemu pomiaru efektywności, a mianowicie warstwy technologicznej, zawierającej: specyfikację narzędzi informatycznych zastosowanych do realizacji systemu, projekt realizacji procedur zawartych w warstwie informacyjnej za pomocą w/w narzędzi. Koncepcja systemu pomiaru efektywności powinna znaleźć odzwierciedlenie w dokumencie projektu rozwiązania, zawierającym omówienie wszystkich trzech warstw rozwiązania Przykład budowy systemu pomiaru efektywności w rozwiązaniu SAP Business One Zespół kierowany przez autora niniejszego artykułu opracował założenia koncepcyjne budowy systemu pomiaru efektywności w oparciu o narzędzia informatyczne dedykowane dla przedsiębiorstw małych i średnich. Podstawowym źródłem danych w zaprojektowanym rozwiązaniu jest transakcyjny system zintegrowany SAP Business One. System ten funkcjonuje w oparciu o motor bazy danych MS SQL Server, zawierający standardowe narzędzia do tworzenia hurtowni danych tzw. Analysis Services. Narzędzia te umożliwiają wygenerowanie kostek informacyjnych grupujących dane z systemu SAP Business One oraz z innych źródeł zewnętrznych: dodatkowych systemów dedykowanych (np. call centre, system kadrowo płacowy), baz danych czy arkusza kalkulacyjnego. Kostki informacyjne tworzone są indywidualnie w każdym rozwiązaniu, zgodnie z potrzebami wynikającymi z koncepcji systemu pomiaru efektywności, dotyczącymi zawartości poszczególnych wskaźników. Standardowym narzędziem prezentacji jest arkusz kalkulacyjny z zaprojektowanymi strukturami danych i formułami przeliczeniowymi. Zaletą tak zbudowanego systemu pomiaru efektywności jest stosunkowo niski koszt jego budowy i eksploatacji, związany z użytkowaniem standardowo dostępnych w większości organizacji narzędzi informatycznych. Zakończenie W przedsiębiorstwach małych i średnich, a także w tych dużych organizacjach, w których nie występuje względnie stabilna struktura organizacyjna czy profil działalności, budżetowanie jako główne narzędzie komunikowania i kontroli realizacji celów może nie znaleźć zastosowania ze względu na zbyt dużą

11 Informacyjne wspomaganie zarządzania nowoczesną organizacją pracochłonność związaną z procesem przygotowywania budżetów a także na małą elastyczność tego narzędzia. Alternatywą w stosunku do budżetowania może dla tych organizacji być system pomiaru efektywności oparty na kluczowych miernikach. Dostępne narzędzia informatyczne umożliwiają budowę takiego systemu nawet organizacjom nie dysponującym znacznymi środkami. Literatura 1. Brown M.G. (1996), Keeping Score: Using The Right Metrics do Drive World Class Performance, Productivity Press, New York 2. Epstein M., Manzoni J.F.(1998), Implementing Corporate Strategy: From Tableau de Bord to Balanced Scorecards, European Management Journal, 16(2) 3. Falzagić A. (2002), Balanced Scorecard skazani na monopol, Controlling i rachunkowość zarządcza, nr. 2 i 3 4. Hashmi N.(2000), Business Information Warehouse for SAP, Prima Publishing, Roseville 5. Informacja zarządcza w procesie formułowania i realizacji strategii firmy (2003), red. Świderska G., Difin 6. Januszewski A.(2001), Informatyka w przedsiębiorstwie, Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów, Bydgoszcz 7. Kisielnicki J., Sroka H.(2001), Systemy informacyjne biznesu, Placet, Warszawa 8. Kaplan R. Norton D.(2001), Strategiczna Karta Wyników, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 9. Kubiak B., Korowicki A.(2001), Systemy klasy Business Intelligence w usprawnianiu zarządzania i biznesu, Zastosowanie Informatyki w Rachunkowości i Finansach, red. Kubiak B., Korowicki A., Polskie Towarzystwo Informatyczne, s Lech P.(2003), Zintegrowane systemy zarządzania ERP/ERP II - Wykorzystanie w biznesie, wdrażanie, Difin, Warszawa 11. Lech P.(2004), Rachunkowość jako element nowoczesnego systemu informacyjnego zarządzania, w: Rachunkowość a controlling, Prace naukowe Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Nr 1034, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, red. Nowak E., Wrocław, s Meier M., Sinzing W., Mertens P.(2003), Enterprise Management with SAP SEM Business Analytics, Springer, Berlin Nowak E., (2003), Controlling a rachunkowość, Prace naukowe Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Nr 989, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, red. Nowak E., Wrocław, s Ossowski M. (2003), Podmiotowe i przedmiotowe podejście do systemu budżetowania, w: Rachunkowość a controlling, Prace naukowe Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Nr 1034, Wydawnictwo

12 130 Przemysław Lech Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, red. Nowak E., Wrocław, s Ossowski M. (2004), Budżetowanie, WSFiR, Sopot 16. Read C., Ross J., Dunleavy J., Schuman D., Bramante J.(2001), ecfo: Sustaining Value In The New Corporation, John Wiley & Sons, Chichester 17. Stair R. M.(1992), Principles of Information systems, Boyd & Frayser, Boston 18. Wnuk T. (2002), Zarządzanie kosztami, Budżetowanie i kontrola, Infor, Warszawa Streszczenie Systemy informacyjne zarządzania oferują obecnie całą gamę narzędzi umożliwiających komunikowanie celów organizacji, motywowanie oraz informowanie o stopniu ich realizacji. Dynamiczny rozwój technologii informatycznej zmniejszył koszt uzyskania informacji i umożliwił dzięki temu rozwój systemów informacyjnych znacznie wykraczający poza ramy tradycyjnej rachunkowości. Wśród najczęściej stosowanych narzędzi rachunkowości zarządczej znajduje się budżetowanie ze względu na dużą wartość informacyjno kontrolną. W literaturze pojawia się jednak krytyka budżetowania poddająca w wątpliwość jego skuteczność co najmniej w niektórych typach organizacji. Krytyka ta akcentuje duże nakłady środków potrzebne do skonstruowania i późniejszego raportowania budżetu oraz brak wsparcia dla nowych, kreatywnych rozwiązań. Dla tych organizacji alternatywą mogą być systemy pomiaru efektywności oparty na kluczowych miernikach efektywności. Niniejszy artykuł prezentuje koncepcję budowy takiego rozwiązania w oparciu o ogólnie dostępne składniki technologii informatycznej. Corporate Performance Monitor as a management tool for the New Economy organizations (Summary) In the New Economy environment many enterprises experience constant change in organizational structure, customer profiles, target markets etc. For such enterprises, as well as for some of SME s, budgeting as a main tool for communicating and controlling corporate goals is not sufficient because of too much workload needed to perform it and too little flexibility. Those enterprises need simple, flexible information tool for communicating its goals and controlling of performance. Corporate Performance Monitors systems, based on Key Performane Indicator might be a solution. This article presents a conceptual framework for a CPM system built with the use of commonly available IT tools.

BUSINESS INTELLIGENCE W ORGANIZACJACH SEKTORA MSP PROPOZYCJA METODYKI TWORZENIA

BUSINESS INTELLIGENCE W ORGANIZACJACH SEKTORA MSP PROPOZYCJA METODYKI TWORZENIA BUSINESS INTELLIGENCE W ORGANIZACJACH SEKTORA MSP PROPOZYCJA METODYKI TWORZENIA PRZEMYSŁAW LECH Uniwersytet Gda ski Streszczenie Systemy Business Intelligence (BI) w du ej mierze adresowane s do przedsi

Bardziej szczegółowo

Dopasowanie IT/biznes

Dopasowanie IT/biznes Dopasowanie IT/biznes Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes HARVARD BUSINESS REVIEW, 2008-11-01 Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes http://ceo.cxo.pl/artykuly/51237_2/zarzadzanie.it.a.wzrost.wartosci.html

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 412416 Temat: Certyfikowany specjalista do spraw controllingu - kurs z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych 18-26 Kwiecień Łódź, Centrum

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej to nowoczesny system informatyczny kompleksowo

Bardziej szczegółowo

Controlling w logistyce - Controlling operacyjny

Controlling w logistyce - Controlling operacyjny Controlling w logistyce - Controlling operacyjny Opis Od dawna wiadomo, że o zabezpieczeniu funkcjonowania przedsiębiorstwa w długim okresie czasu decyduje jego zdolność dopasowania się do zmian w otoczeniu.

Bardziej szczegółowo

Skuteczna Strategia CRM - wyzwanie dla organizacji. Artur Kowalski Prometriq

Skuteczna Strategia CRM - wyzwanie dla organizacji. Artur Kowalski Prometriq Skuteczna Strategia CRM - wyzwanie dla organizacji Artur Kowalski Prometriq Wrocław, 19-11-2009 Jest tylko jedna strategia sukcesu Polega ona na precyzyjnym zdefiniowaniu docelowego odbiorcy i zaoferowaniu

Bardziej szczegółowo

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Paweł Gołębiewski Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Droga na szczyt Narzędzie Business Intelligence. Czyli kiedy podjąć decyzję o wdrożeniu?

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kosztami logistyki

Zarządzanie kosztami logistyki Zarządzanie kosztami logistyki Opis Synchronizacja wymagań rynku z potencjałem przedsiębiorstwa wymaga racjonalnych decyzji, opartych na dobrze przygotowanych i przetworzonych informacjach. Zmieniające

Bardziej szczegółowo

Systemy Business Intelligence w praktyce. Maciej Kiewra

Systemy Business Intelligence w praktyce. Maciej Kiewra Systemy Business Intelligence w praktyce Maciej Kiewra Wspólna nazwa dla grupy systemów: Hurtownia danych Pulpity menadżerskie Karty wyników Systemy budżetowe Hurtownia danych - ujednolicone repozytorium

Bardziej szczegółowo

Co to jest Business Intelligence?

Co to jest Business Intelligence? Cykl: Cykl: Czwartki z Business Intelligence Sesja: Co Co to jest Business Intelligence? Bartłomiej Graczyk 2010-05-06 1 Prelegenci cyklu... mariusz@ssas.pl lukasz@ssas.pl grzegorz@ssas.pl bartek@ssas.pl

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O autorze. Wstęp

Spis treści. O autorze. Wstęp Spis treści O autorze Wstęp Rozdział 1. Controlling w praktyce krajów zachodnich 1.1. Wprowadzenie 1.2. Geneza i istota controllingu - obszar angloamerykański 1.3. Controlling w obszarze niemieckojęzycznym

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Automatyzacja Procesów Biznesowych Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Rodzaje przedsiębiorstw Produkcyjne największe zapotrzebowanie na kapitał, największe ryzyko Handlowe kapitał obrotowy, średnie ryzyko

Bardziej szczegółowo

2014-03-17. Misja. Strategia. Cele UNIT4 TETA BI CENTER. Plan prezentacji. Grupa UNIT4 TETA. Grupa kapitałowa UNIT4 UNIT4 TETA BI CENTER

2014-03-17. Misja. Strategia. Cele UNIT4 TETA BI CENTER. Plan prezentacji. Grupa UNIT4 TETA. Grupa kapitałowa UNIT4 UNIT4 TETA BI CENTER Plan prezentacji Prowadzący: Mateusz Jaworski m.jaworski@tetabic.pl 1. Grupa kapitałowa UNIT4. 2. Grupa UNIT4 TETA. 3. UNIT4 TETA BI CENTER. 4. TETA Business Intelligence. 5. Analiza wielowymiarowa. 6..

Bardziej szczegółowo

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management

Bardziej szczegółowo

Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej FiM Consulting Sp. z o.o. Szymczaka 5, 01-227 Warszawa Tel.: +48 22 862 90 70 www.fim.pl Spis treści

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZADANIOWA W SYSTEMIE RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

RACHUNKOWOŚĆ ZADANIOWA W SYSTEMIE RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Dr Marcin Kaczmarek Uniwersytet Szczeciński RACHUNKOWOŚĆ ZADANIOWA W SYSTEMIE RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 1. Wstęp Konsekwencją wejścia Polski do Unii Europejskiej jest

Bardziej szczegółowo

Controlling operacyjny i strategiczny

Controlling operacyjny i strategiczny Controlling operacyjny i strategiczny dr Piotr Modzelewski Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć 1, 2. Wprowadzenie do zagadnień

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016 Tryb studiów Niestacjonarne Nazwa kierunku studiów EKONOMIA Poziom studiów Stopień drugi Rok studiów/ semestr II/ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 205/206 Specjalność

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA FUNKCJONALNA SYSTEMU PROPHIX

PREZENTACJA FUNKCJONALNA SYSTEMU PROPHIX PREZENTACJA FUNKCJONALNA SYSTEMU PROPHIX Architektura i struktura funkcjonalna systemu PROPHIX PROPHIX Corporate Performance Management (Zarządzanie Wydajnością Firmy) System do samodzielnego planowania,

Bardziej szczegółowo

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza.

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Wprowadzenie W wielu dziedzinach działalności człowieka analiza zebranych danych jest jednym z najważniejszych mechanizmów podejmowania decyzji.

Bardziej szczegółowo

Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie. posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje się hurtową sprzedażą

Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie. posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje się hurtową sprzedażą Dane Klienta: ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. ul. Twarda 6C 80-871 Gdańsk www.acel.pl Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9

Spis treści. Wstęp... 9 Wstęp... 9 Rozdział 1 ZARYS TEORII STEROWANIA PROCESAMI PRZEDSIĘBIORSTWA... 11 1. Zakres i potencjalne zastosowania teorii... 11 2. Opis szkieletowego systemu EPC II... 12 2.1. Poziomy organizacyjne, warstwy

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Projektowanie systemu budżetowania

Szkolenie Projektowanie systemu budżetowania Szkolenie Projektowanie systemu budżetowania Spis treści SPIS TREŚCI... 2 O FIRMIE... 3 DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA... 3 DZIAŁALNOŚĆ KONSULTINGOWA... 3 CHARAKTERYSTYKA SZKOLENIA... 4 CEL SZKOLENIA... 4 DLA

Bardziej szczegółowo

słuchaczom uzyskanie praktycznych rozwiązań i wskazówek będących skutkiem zdobytych doświadczeń w pracy z wieloma spółkami giełdowymi.

słuchaczom uzyskanie praktycznych rozwiązań i wskazówek będących skutkiem zdobytych doświadczeń w pracy z wieloma spółkami giełdowymi. Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 156610 Temat: Studia Podyplomowe Rachunkowość Zarządcza i Controlling. Nowoczesne systemy oparte na technologii informatycznej - III edycja 9-12 Październik

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Controlling i rachunkowość zarządcza

Szkolenie Controlling i rachunkowość zarządcza Szkolenie Controlling i rachunkowość zarządcza Spis treści SPIS TREŚCI... 2 O FIRMIE... 3 DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA... 3 DZIAŁALNOŚĆ KONSULTINGOWA... 3 CHARAKTERYSTYKA SZKOLENIA... 4 CEL SZKOLENIA... 4 DLA

Bardziej szczegółowo

BPM vs. Content Management. Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów

BPM vs. Content Management. Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów BPM vs. Content Management Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów Cel prezentacji Celem prezentacji jest zwrócenie uwagi na istotne różnice pomiędzy tym co nazywamy: zarzadzaniem dokumentami,

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych i business intelligence - wykład II. Zagadnienia do omówienia. Miejsce i rola HD w firmie

Hurtownie danych i business intelligence - wykład II. Zagadnienia do omówienia. Miejsce i rola HD w firmie Hurtownie danych i business intelligence - wykład II Paweł Skrobanek, C-3 pok. 321 pawel.skrobanek@pwr.wroc.pl oprac. Wrocław 2005-2012 Zagadnienia do omówienia 1. Miejsce i rola w firmie 2. Przegląd architektury

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 13 Rozdział 1. Zarządzanie jako nadawanie sensu kombinacji zasobów

Spis treści. Wprowadzenie... 13 Rozdział 1. Zarządzanie jako nadawanie sensu kombinacji zasobów Wprowadzenie... 13 Rozdział 1. Zarządzanie jako nadawanie sensu kombinacji zasobów (Jerzy S. Czarnecki)... 19 1.1. Zarządzanie z kosztami w tle... 19 1.1.1. Początki szczupłego przedsiębiorstwa... 21 1.2.

Bardziej szczegółowo

Zwiększamy efektywność finansową W UCZELNI WYŻSZEJ

Zwiększamy efektywność finansową W UCZELNI WYŻSZEJ Zwiększamy efektywność finansową W UCZELNI WYŻSZEJ Wdrożenie Platformy EURECA w SWPS Zakończyło się wdrożenie systemu EURECA w konsorcjum dwóch Uczelni Wyższych Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w

Bardziej szczegółowo

Program ten przewiduje dopasowanie kluczowych elementów biznesu do zaistniałej sytuacji.

Program ten przewiduje dopasowanie kluczowych elementów biznesu do zaistniałej sytuacji. PROGRAMY 1. Program GROWTH- Stabilny i bezpieczny rozwój W wielu przypadkach zbyt dynamiczny wzrost firm jest dla nich dużym zagrożeniem. W kontekście małych i średnich firm, których obroty osiągają znaczne

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych - przegląd technologii Robert Wrembel Politechnika Poznańska Instytut Informatyki Robert.Wrembel@cs.put.poznan.pl

Hurtownie danych - przegląd technologii Robert Wrembel Politechnika Poznańska Instytut Informatyki Robert.Wrembel@cs.put.poznan.pl Hurtownie danych - przegląd technologii Robert Wrembel Politechnika Poznańska Instytut Informatyki Robert.Wrembel@cs.put.poznan.pl www.cs.put.poznan.pl/rwrembel Plan wykładów Wprowadzenie - integracja

Bardziej szczegółowo

Budżetowanie w praktyce

Budżetowanie w praktyce Bartłomiej Nita Budżetowanie w praktyce Adresaci szkolenia: (połączone z warsztatami w MS Excel) Controllerzy, pracownicy działów finansowo-księgowych oraz planowania i analiz, menedżerowie, służby niefinansowe

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych - przegląd technologii

Hurtownie danych - przegląd technologii Hurtownie danych - przegląd technologii Robert Wrembel Politechnika Poznańska Instytut Informatyki Robert.Wrembel@cs.put.poznan.pl www.cs.put.poznan.pl/rwrembel Plan wykład adów Wprowadzenie - integracja

Bardziej szczegółowo

Stawiamy na specjalizację. by CSB-System AG, Geilenkirchen Version 1.1

Stawiamy na specjalizację. by CSB-System AG, Geilenkirchen Version 1.1 1 Business Intelligence Jak najlepiej wykorzystać dostępne źródła informacji, czyli Business Intelligence w zarządzaniu III Konferencja i warsztaty dla branży mięsnej Potencjał rynku potencjał firmy 2

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych. Wstęp. Architektura hurtowni danych. http://zajecia.jakubw.pl/hur CO TO JEST HURTOWNIA DANYCH

Hurtownie danych. Wstęp. Architektura hurtowni danych. http://zajecia.jakubw.pl/hur CO TO JEST HURTOWNIA DANYCH Wstęp. Architektura hurtowni. Jakub Wróblewski jakubw@pjwstk.edu.pl http://zajecia.jakubw.pl/hur CO TO JEST HURTOWNIA DANYCH B. Inmon, 1996: Hurtownia to zbiór zintegrowanych, nieulotnych, ukierunkowanych

Bardziej szczegółowo

1. Rola i funkcjonowanie budżetowania w przedsiębiorstwach

1. Rola i funkcjonowanie budżetowania w przedsiębiorstwach ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 668 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 41 2011 ANNA CHOJNACKA-KOMOROWSKA Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ORGANIZACJA ZAKŁADOWEGO PLANU KONT NA

Bardziej szczegółowo

Zmiana zasad rynkowych. Duża dynamika zmian. Brak ograniczeń związanych z lokalizacją organizacji. Brak ograniczeń w dostępie do technologii

Zmiana zasad rynkowych. Duża dynamika zmian. Brak ograniczeń związanych z lokalizacją organizacji. Brak ograniczeń w dostępie do technologii Strategiczna Karta Wyników jako element systemu zarządzania efektywnością przedsiębiorstwa Piotr Białowąs Dyrektor Departamentu Strategii Pełnomocnik Zarządu EnergiaPro Koncern Energetyczny SA Przyczyny

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013 Rola i zadania Komitetu Audytu Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii biznesowych

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Z-EKO-049 Rachunkowość zarządcza Management Accounting. Ekonomia I stopień Ogólnoakademicki

Z-EKO-049 Rachunkowość zarządcza Management Accounting. Ekonomia I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-EKO-049 Rachunkowość zarządcza Management Accounting A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Marcin Adamczak Jakub Gruszka MSP. Business Intelligence

Marcin Adamczak Jakub Gruszka MSP. Business Intelligence Marcin Adamczak Jakub Gruszka MSP Business Intelligence Plan Prezentacji Definicja Podział Zastosowanie Wady i zalety Przykłady Historia W październiku 1958 Hans Peter Luhn pracownik działu badań w IBM

Bardziej szczegółowo

Z-LOG-1067 Rachunek kosztów logistyki Logistic Costs Accounting. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki

Z-LOG-1067 Rachunek kosztów logistyki Logistic Costs Accounting. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-1067 Rachunek kosztów logistyki Logistic Costs Accounting A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Proces systematycznego zbierania, analizowania publikowania wiarygodnych informacji,

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych i business intelligence - wykład II. Zagadnienia do omówienia. Miejsce i rola HD w firmie

Hurtownie danych i business intelligence - wykład II. Zagadnienia do omówienia. Miejsce i rola HD w firmie Hurtownie danych i business intelligence - wykład II Paweł Skrobanek, C-3 pok. 321 pawel.skrobanek@pwr.wroc.pl oprac. Wrocław 2005-2008 Zagadnienia do omówienia 1. 2. Przegląd architektury HD 3. Warsztaty

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Zastosowanie informatyki w finansach i bankowości Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Mgr Edward Czarnecki Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji. Metodyka projektowo wdrożeniowa

Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji. Metodyka projektowo wdrożeniowa Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji Metodyka projektowo wdrożeniowa Agenda Systemy wspomagające decyzje Business Intelligence (BI) Rodzaje systemów BI Korzyści z wdrożeń BI Zagrożenia dla

Bardziej szczegółowo

Warto pamiętać, że to, jak bardzo dane

Warto pamiętać, że to, jak bardzo dane Jak controllerzy oceniają systemy informatyczne BI 10fe8796-2308-426a-840f-595f20370970 Edyta Szarska partner w firmie Controlling Partner, delegat krajowy Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów

Bardziej szczegółowo

Bartłomiej Graczyk MCT,MCITP,MCTS

Bartłomiej Graczyk MCT,MCITP,MCTS Praktyczne wykorzystanie elementów raportowania (SSRS, Performance Point Service, Excel Services, Visio Services) w Microsoft Project 2010 Bartłomiej Graczyk 2012-11-05 Bartłomiej Graczyk MCT,MCITP,MCTS

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013 Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość zarządcza: analiza i interpretacja, red. Dorota Dobija, Małgorzata Kucharczyk. Wyd. 2. rozsz. i uzup.

Rachunkowość zarządcza: analiza i interpretacja, red. Dorota Dobija, Małgorzata Kucharczyk. Wyd. 2. rozsz. i uzup. Rachunkowość zarządcza: analiza i interpretacja, red. Dorota Dobija, Małgorzata Kucharczyk. Wyd. 2. rozsz. i uzup. Spis treści: O autorach Od redaktorów podręcznika 1. Organizacje i rachunkowość Organizacja

Bardziej szczegółowo

CONTROLLING W ADMINISTRACJI

CONTROLLING W ADMINISTRACJI Kierunek studiów Stopień studiów Forma studiów ADMINISTRACJA I niestacjonarne SYLABUS PRZEDMIOTU CONTROLLING W ADMINISTRACJI 1. DANE PODSTAWOWE Rodzaj przedmiotu Kod przedmiotu: Rok studiów: Semestr: Imię

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość zarządcza, operacyjna i strategiczna

Rachunkowość zarządcza, operacyjna i strategiczna Rachunkowość zarządcza, operacyjna i strategiczna WSB Toruń - Studia podyplomowe Opis kierunku Rachunkowość zarządcza, operacyjna i strategiczna - studia podyplomowe w WSB w Toruniu W praktyce controlling

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do technologii Business Intelligence i hurtowni danych

Wprowadzenie do technologii Business Intelligence i hurtowni danych Wprowadzenie do technologii Business Intelligence i hurtowni danych 1 Plan rozdziału 2 Wprowadzenie do Business Intelligence Hurtownie danych Produkty Oracle dla Business Intelligence Business Intelligence

Bardziej szczegółowo

Transformacja wiedzy w budowie i eksploatacji maszyn

Transformacja wiedzy w budowie i eksploatacji maszyn Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Wydział Mechaniczny Transformacja wiedzy w budowie i eksploatacji maszyn Bogdan ŻÓŁTOWSKI W pracy przedstawiono proces

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie innowacyjnym biznesem Warsztat strategiczny. Listopad 2014

Zarządzanie innowacyjnym biznesem Warsztat strategiczny. Listopad 2014 Zarządzanie innowacyjnym biznesem Warsztat strategiczny Listopad 2014 Najważniejszą rzeczą o jakiej należy pamiętać w odniesieniu do każdego przedsiębiorstwa jest fakt, iż w samym przedsiębiorstwie nie

Bardziej szczegółowo

Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy

Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy Paweł Zemła Członek Zarządu Equity Investments S.A. Wprowadzenie Strategie nastawione na

Bardziej szczegółowo

Część I Istota analizy biznesowej a Analysis Services

Część I Istota analizy biznesowej a Analysis Services Spis treści Część I Istota analizy biznesowej a Analysis Services 1 Analiza biznesowa: podstawy analizy danych... 3 Wprowadzenie do analizy biznesowej... 3 Wielowymiarowa analiza danych... 5 Atrybuty w

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych i business intelligence. Plan na dziś : Wprowadzenie do przedmiotu

Hurtownie danych i business intelligence. Plan na dziś : Wprowadzenie do przedmiotu i business intelligence Paweł Skrobanek, C-3 pok. 321 pawel.skrobanek@pwr.wroc.pl Wrocław 2005-2007 Plan na dziś : 1. Wprowadzenie do przedmiotu (co będzie omawiane oraz jak będę weryfikował zdobytą wiedzę

Bardziej szczegółowo

Architektura bezpieczeństwa informacji w ochronie zdrowia. Warszawa, 29 listopada 2011

Architektura bezpieczeństwa informacji w ochronie zdrowia. Warszawa, 29 listopada 2011 Architektura informacji w ochronie zdrowia Warszawa, 29 listopada 2011 Potrzeba Pomiędzy 17 a 19 kwietnia 2011 roku zostały wykradzione dane z 77 milionów kont Sony PlayStation Network. 2 tygodnie 25 milionów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNY CONTROLLING PERSONALNY

EFEKTYWNY CONTROLLING PERSONALNY I miejsce w rankingu firm szkoleniowych wg Gazety Finansowej 9-10 marca Warszawa EFEKTYWNY CONTROLLING Wskaźniki rotacji (fluktuacji) zasobów osobowych Analiza progu opłacalności szkoleń wewnątrzzakładowych

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. nadzw. dr hab. Zenon Biniek Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów:

Bardziej szczegółowo

CONTROLLING -WARSZTATY DLA ZAAWANSOWANYCH

CONTROLLING -WARSZTATY DLA ZAAWANSOWANYCH CONTROLLING -WARSZTATY DLA ZAAWANSOWANYCH Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/14/7118/1063 Cena netto 1 200,00 zł Cena brutto 1 470,00 zł Cena netto za godzinę 85,71 zł Cena brutto za godzinę 105,00

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE:

DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE: DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE: JAKIE PROBLEMY ROZWIĄZUJE BI 1 S t r o n a WSTĘP Niniejszy dokument to zbiór podstawowych problemów, z jakimi musi zmagać się przedsiębiorca, analityk,

Bardziej szczegółowo

Platforma informacyjna dla samorządów System Raportowania Zarządczego. Małgorzata Szlachetka

Platforma informacyjna dla samorządów System Raportowania Zarządczego. Małgorzata Szlachetka Platforma informacyjna dla samorządów System Raportowania Zarządczego Małgorzata Szlachetka Platforma Informacyjna dla Samorządów - System Raportowania Zarządczego Małgorzata Szlachetka Menedżer Działu

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Przedmiot: Lk: 1/7 Opracował: mgr inż. Paweł Wojakowski Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów Wytwarzania Pokój: 3/7 B,

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw. Cel przedsiębiorstwa. Komputery - potrzebne? 23-02-2012. Systemy zarządzania ZYSK! Metoda: zarządzanie

Informatyzacja przedsiębiorstw. Cel przedsiębiorstwa. Komputery - potrzebne? 23-02-2012. Systemy zarządzania ZYSK! Metoda: zarządzanie Informatyzacja przedsiębiorstw Systemy zarządzania Cel przedsiębiorstwa ZYSK! maksimum przychodów minimum kosztów podatki (lobbing...) Metoda: zarządzanie Ludźmi Zasobami INFORMACJĄ 2 Komputery - potrzebne?

Bardziej szczegółowo

Budżet zadaniowy autentyczne narzędzie zarządzania publicznego?

Budżet zadaniowy autentyczne narzędzie zarządzania publicznego? Budżet zadaniowy autentyczne narzędzie zarządzania publicznego? Bartosz Staszewski Naczelnik wydziału Departament Budżetu Państwa Kraków, 24 września 2014 r. www.mf.gov.pl Uniwersalne cechy systemowe i

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Świadczenie usług doradztwa eksperckiego w ramach projektu Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.torpol.eu PUW Torpol Sp. z o.o. rozpoczęło działalność w 1987 roku. W branży tekstylnej obecni są od 1994 roku. Torpol jest

Bardziej szczegółowo

Kryzys gospodarczy a efektywność działania publicznych instytucji kultury. Wdrożenie controllingu w publicznych instytucjach kultury.

Kryzys gospodarczy a efektywność działania publicznych instytucji kultury. Wdrożenie controllingu w publicznych instytucjach kultury. Kryzys gospodarczy a efektywność działania publicznych instytucji kultury. Wdrożenie controllingu w publicznych instytucjach kultury Paweł Wnuczak Wdrożenie controllingu w publicznych instytucjach kultury

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO DORADZTWO W ZAKRESIE DORADZTWO MARKETINGOWE MARKETINGOWE SZKOLENIA SZKOLENIA

DORADZTWO DORADZTWO W ZAKRESIE DORADZTWO MARKETINGOWE MARKETINGOWE SZKOLENIA SZKOLENIA ZAKRES DZIAŁALNOŚCI PMG CONSULTING PMG CONSULTING PMG CONSULTING PROJEKTY PROJEKTY POMOCOWE POMOCOWE UNII UNII EUROPEJSKIEJ EUROPEJSKIEJ W ZAKRESIE ZAKRESIE ZARZĄDZANIA ZARZĄDZANIA MARKETINGOWE MARKETINGOWE

Bardziej szczegółowo

Nasze kompetencje. Co nas wyróżnia. Skuteczne wdrożenie - dopasowanie do strategii klientów

Nasze kompetencje. Co nas wyróżnia. Skuteczne wdrożenie - dopasowanie do strategii klientów Grupa Codec Codec jest europejskim liderem w zakresie usług doradczych i wdrażania rozwiązań wspierających efektywność organizacji. Pełniąc rolę ogniwa łączącego strategię, controlling i nowoczesne technologie

Bardziej szczegółowo

Finanse i Rachunkowość

Finanse i Rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Finanse i Rachunkowość 1 Zestaw pytań

Bardziej szczegółowo

...Gospodarka Materiałowa

...Gospodarka Materiałowa 1 Gospodarka Materiałowa 3 Obsługa dokumentów magazynowych 4 Ewidencja stanów magazynowych i ich wycena 4 Inwentaryzacja 4 Definiowanie indeksów i wyrobów 5 Zaopatrzenie magazynowe 5 Kontrola jakości 5

Bardziej szczegółowo

Studium przypadku Bank uniwersalny

Studium przypadku Bank uniwersalny Studium przypadku Bank uniwersalny Przedsiębiorstwo będące przedmiotem studium przypadku jest bankiem uniwersalnym. Dominującą strategią banku jest przywództwo produktowe. Cele banku koncentrują się, zatem

Bardziej szczegółowo

bo od menedżera wymaga się perfekcji ANKIETY ONLINE W SYSTEMIE BUSINESS NAVIGATOR

bo od menedżera wymaga się perfekcji ANKIETY ONLINE W SYSTEMIE BUSINESS NAVIGATOR bo od menedżera wymaga się perfekcji ANKIETY ONLINE W SYSTEMIE BUSINESS NAVIGATOR SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE O FIRMIE... 3 2. CHARAKTERYSTYKA PLATFORMY BUSINESS NAVIGATOR... 4 3. WYKORZYSTANIE USŁUGI ANKIETY

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 592615 Temat: Certyfikowany specjalista do spraw controllingu - kurs z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych 28-29 Styczeń Katowice,

Bardziej szczegółowo

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka to szerokie zastosowanie najnowszych technologii informacyjnych do wspomagania zarządzania logistycznego przedsiębiorstwem (np. produkcją,

Bardziej szczegółowo

CRM w logistyce. Justyna Jakubowska. CRM7 Specjalista Marketingu

CRM w logistyce. Justyna Jakubowska. CRM7 Specjalista Marketingu CRM w logistyce Justyna Jakubowska CRM7 Specjalista Marketingu CRM w logistyce Prezentacja firm more7 Polska dostawca systemu CRM Autor i producent systemu do zarządzania relacjami z klientem CRM7; Integrator

Bardziej szczegółowo

Analiza jest to metoda badawcza polegająca na rozłożeniu danej całości na jej elementy składowe i badaniu każdego z nich z osobna (Encyklopedia

Analiza jest to metoda badawcza polegająca na rozłożeniu danej całości na jej elementy składowe i badaniu każdego z nich z osobna (Encyklopedia finansowa jest to metoda badawcza polegająca na rozłożeniu danej całości na jej elementy składowe i badaniu każdego z nich z osobna (Encyklopedia Powszechna PWN, Warszawa 1973, t. 1, s. 87) Co to jest

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów działań

Rachunek kosztów działań Rachunek kosztów działań Rachunek kosztów działań ABC (ang. Activity Based Costing) powstał jako odpowiedź na krytykę tradycyjnego rachunku kalkulacyjnego (1987 - Cooper R., Kaplan R. S., How Cost Accounting

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Ekonometria Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach

Bardziej szczegółowo

Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON

Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON Opis szkoleń z obszaru INFORMATYKA planowanych

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI)

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) ZSI MARKETING Modułowo zorganizowany system informatyczny, obsługujący wszystkie sfery działalności przedsiębiorstwa PLANOWANIE ZAOPATRZENIE TECHNICZNE PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

Balanced Scorecard. Zaprogramuj swoją strategię. wyceny i doradztwo finansowe modelowanie i analizy business excellence

Balanced Scorecard. Zaprogramuj swoją strategię. wyceny i doradztwo finansowe modelowanie i analizy business excellence Balanced Scorecard Zaprogramuj swoją strategię wyceny i doradztwo finansowe modelowanie i analizy business excellence Agenda Koncepcja Strategicznej Karty Wyników Mapa strategii Narzędzia ICT dla wdrożenia

Bardziej szczegółowo

5 Organizacja rachunkowości zagadnienia wstępne 18

5 Organizacja rachunkowości zagadnienia wstępne 18 Kluge P.D., Kużdowicz D., Kużdowicz P., Materiały do zajęć z przedmiotu Rachunkowość finansowa 29 5 Organizacja rachunkowości zagadnienia wstępne 18 5.1 Istota i zakres Do zasadniczych atrybutów wyróżniających

Bardziej szczegółowo

Zapewnij sukces swym projektom

Zapewnij sukces swym projektom Zapewnij sukces swym projektom HumanWork PROJECT to aplikacja dla zespołów projektowych, które chcą poprawić swą komunikację, uprościć procesy podejmowania decyzji oraz kończyć projekty na czas i zgodnie

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Finanse dla menedżerów

Szkolenie Finanse dla menedżerów Szkolenie Finanse dla menedżerów Spis treści SPIS TREŚCI... 2 O FIRMIE... 3 DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA... 3 DZIAŁALNOŚĆ KONSULTINGOWA... 3 CHARAKTERYSTYKA SZKOLENIA... 4 CEL SZKOLENIA... 4 DLA KOGO DEDYKOWANE

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie

Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie Cele szkolenia Zasadniczym celem szkolenia jest rozpracowanie struktury organizacyjnej odpowiedzialnej za organizację procesów zaopatrzeniowo - dystrybucyjnych,

Bardziej szczegółowo

F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One

F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One Please replace with customer picture F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One Partner wdrożeniowy customer logo partner logo 2 Nazwa firmy F.H. Nowalijka Branża

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych i business intelligence. Plan na dziś : Wprowadzenie do przedmiotu

Hurtownie danych i business intelligence. Plan na dziś : Wprowadzenie do przedmiotu i business intelligence Paweł Skrobanek, C-3 pok. 321 pawel.skrobanek@pwr.wroc.pl Wrocław 2005-2012 Plan na dziś : 1. Wprowadzenie do przedmiotu (co będzie omawiane oraz jak będę weryfikował zdobytą wiedzę

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Zarządzanie Zestaw pytań do egzaminu

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Technik logistyk 333107 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) planowania i

Bardziej szczegółowo

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING Przedmioty OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Absolwent studiów podyplomowych - ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING:

Bardziej szczegółowo

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Opis szkoleń planowanych do realizacji w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 7. 3. Technologie informacyjne wpływające na doskonalenie przedsiębiorstwa

Wstęp... 7. 3. Technologie informacyjne wpływające na doskonalenie przedsiębiorstwa Spis treści Wstęp.............................................................. 7 1. Przedsiębiorstwo w dobie globalizacji.............................. 11 1.1. Wyzwania globalnego rynku....................................

Bardziej szczegółowo

Ocena controllingu w przedsiębiorstwie

Ocena controllingu w przedsiębiorstwie mgr Krzysztof Nowosielski Katedra Rachunkowości i Controllingu Przedsiębiorstw Akademia Ekonomiczna Wrocław Ocena controllingu w przedsiębiorstwie 1. Wprowadzenie Przedsiębiorstwa krajowe coraz częściej

Bardziej szczegółowo