Informacyjne wspomaganie zarządzania nowoczesną organizacją poprzez system pomiaru efektywności

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacyjne wspomaganie zarządzania nowoczesną organizacją poprzez system pomiaru efektywności"

Transkrypt

1 Przemysław Lech * Informacyjne wspomaganie zarządzania nowoczesną organizacją poprzez system pomiaru efektywności Wstęp Burzliwy rozwój technologii informatycznych oraz związana z nim transformacja gospodarki, określana czasami mianem Nowej Ekonomii spowodował wzrost zapotrzebowania na systemy informacyjne umożliwiające skuteczne zarządzanie stale zmieniającą się organizacją. Tradycyjne systemy informacyjne, takie jak budżetowanie nie zawsze spełniają to zadanie. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie koncepcji zarządzania za pomocą systemu pomiaru efektywności opartego na zestawie zagregowanych mierników tzw. kluczowych mierników efektywności jako alternatywy w stosunku do systemu budżetowania w przedsiębiorstwach małych i średnich oraz w organizacjach o burzliwej strukturze. Artykuł zawiera analizę porównawczą systemu budżetowania i systemu pomiaru efektywności oraz projekt koncepcyjny zastosowania tego drugiego w przedsiębiorstwach małych i średnich. W artykule zastosowano metody analizy i krytyki piśmiennictwa, metodę porównawczą oraz metodę konstrukcji logicznej. 1. Ewolucja systemów informacyjnych 1.1. Od rachunkowości do systemów informacji strategicznej Systemy informacyjne zarządzania (SIZ) definiowane jako zorganizowany zbiór ludzi, procedur przetwarzania, baz danych oraz urządzeń używanych do dostarczania informacji dla menedżerów i decydentów [Kisielnicki, Sroka, 2001, s. 20] przeszły proces ewolucji związany z dynamicznym rozwojem organizacji, nauk o zarządzaniu oraz metod gromadzenia i przetwarzania informacji. Najstarszym skodyfikowanym elementem systemu informacyjnego zarządzania jest rachunkowość. Jako jedyny, oprócz systemu ewidencji podatkowej, system informacyjny wymagany przepisami prawa, jest on najczęściej występującym, a nierzadko jedynym systemem informacyjnym w polskich przedsiębiorstwach. System informacyjny rachunkowości mimo niezaprzeczalnych zalet, jakimi są między innymi tworzenie wspólnego języka opisu rzeczywistości gospodarczej czy umożliwianie porównania danych finansowych w czasie i przestrzeni, posiada również szereg wad stawiających pod znakiem zapytania przydatność informacji generowanych przez ten system do celów zarządzania. Najważniejsze z nich to: brak elastyczności spowodowany uwarunkowaniami prawnymi, koncentracja na informacjach finansowych, koncentracja na wewnętrznej sytuacji organizacji [Lech, 2004, s ]. * Dr, Wydział Zarządzania, Katedra Rachunkowości,

2 120 Przemysław Lech Krytyka rachunkowości jako narzędzia informacyjnego wspomagającego podejmowanie decyzji zaskutkowała powstaniem rachunkowości zarządczej i controllingu, zaprojektowanych specjalnie w celu zaspokajania potrzeb informacyjnych menedżerów. G. Świderska (2003) definiuje rachunkowość zarządczą jako system informacyjny, którego celem jest: dostarczanie informacji ukierunkowanych na specyficzne potrzeby związane z wykonywaniem funkcji zarządczych [Świderska red, 2003, s. 106]. Informacje te według Świderskiej muszą wspierać funkcje zarządzania takie jak: planowanie, podejmowanie decyzji, delegowanie uprawnień i odpowiedzialności, komunikowanie celów, koordynowanie działania ośrodków odpowiedzialności, kontrola i ocena efektów. W definicjach controllingu oprócz funkcji dostarczania informacji do celów wspomagania zarządzania podkreśla się funkcje związane z samym zarządzaniem na bazie tych informacji, czyli planowanie, kontrolę i koordynację [Nowak, 2003, s. 9-13]. Systemy te pierwotnie ukierunkowane były na wspieranie decyzji operacyjnych ze względu na ich powtarzalność, duży stopień ustrukturyzowania oraz możliwość ujęcia ilościowo wartościowego. Stopniowo zakres zastosowania tych podsystemów był rozszerzany o elementy wspierające zarządzanie strategiczne [Świderska red., 2003]. W latach 90-tych XX wieku popularność zdobyły rozwiązania kompleksowo wspierające informacyjnie proces formułowania, realizowania i kontroli wykonania strategii przedsiębiorstwa [Epstein, Manzoni, 1998], [Falzagić, 2002], wśród których najszerzej znana jest koncepcja Strategicznej Karty Wyników R. Kaplana i D. Nortona [Kaplan, Norton, 2001]. Strategiczna Karta Wyników i inne systemy informacji strategicznej rozszerzają zakres zbieranej i analizowanej informacji o szereg składników niefinansowych, często o charakterze jakościowym. Reasumując, przedsiębiorstwa mają obecnie do dyspozycji szeroki wachlarz narzędzi i metod umożliwiających skonstruowanie systemu informacyjnego dostosowanego do realizowanej strategii, specyfiki swojej działalności, kultury organizacyjnej i rozmiarów. Należy podkreślić iż nie istnieje jeden, optymalny wzorzec systemu informacyjnego. Każda organizacja musi zbudować z dostępnych narzędzi system odzwierciedlający jej specyfikę. W kolejnych podrozdziałach przedstawione zostaną dwie skrajne koncepcje praktycznej realizacji systemu informacyjnego wspierającego zarządzanie: budżetowanie, system pomiaru oparty na kluczowych miernikach efektywności.

3 Informacyjne wspomaganie zarządzania nowoczesną organizacją Technologia informatyczna jako katalizator zmian systemów informacyjnych Ograniczenie systemu informacyjnego zarządzania do rachunkowości było w przeszłości w dużej mierze uwarunkowane wysokimi kosztami utrzymania takiego systemu. Ewidencja, grupowanie i przetwarzanie informacji wymagały dużych nakładów czasu pracy, a co za tym idzie wiązały się ze znacznym zatrudnieniem i kosztami. Tworzenie dodatkowych systemów informacyjnych wspierających zarządzanie było wobec tego nieuzasadnione ekonomicznie, gdyż wartość informacji była niższa od kosztu jej pozyskania. Ten stan rzeczy uległ zmianie w momencie masowego użycia technik informatycznych do wsparcia procesów informacyjnych zarządzania. Praca ludzka została praktycznie wyparta przez komputery z działań polegających na mechanicznej obróbce danych, co znacznie obniżyło koszty pozyskania informacji. Technologia informatyczna obniżyła znacznie próg rentowności informacji zarządczej, dając przedsiębiorstwom możliwość projektowania systemów informacyjnych znacznie wykraczających swym zakresem poza ramy wymagane prawem Budżetowanie narzędzie zarządzania organizacją zorientowaną funkcjonalnie Jednym z powszechnie stosowanych narzędzi umożliwiających realizację funkcji planowania, komunikowania, motywowania i kontroli jest budżetowanie [Ossowski, 2004], [Wnuk, 2002]. Proces budżetowania z góry na dół pozwala na ilościowy opis celów organizacji a następnie na ich dezagregację na cele cząstkowe i komunikację tych celów za pomocą budżetów poszczególnych ośrodków odpowiedzialności. Negocjacje celów budżetowych podczas budżetowania z dołu do góry są natomiast dobrą okazją do integracji działań poszczególnych pionów w organizacjach o tradycyjnej, funkcjonalnej strukturze 1. Zatwierdzone w procesie budżetowania cele poszczególnych komórek organizacyjnych pełnią funkcję motywacyjną, a bieżące porównanie wartości założonych w budżetach z ich rzeczywistym wykonaniem oraz analiza odchyleń ma znaczenie kontrolne. Budżetowanie jako narzędzie w ramach systemu informacji zarządczej ma wiele zalet, wśród których należy wymienić: możliwość ilościowego wyrażania celów organizacji, możliwość jasnej komunikacji celów pracownikom, wymuszanie integracji celów poszczególnych jednostek funkcjonalnych z celami głównymi organizacji, 1 Najczęściej stosowaną procedurą tworzenia budżetu jest procedura mieszana: budżetowanie z góry na dół stosowane jest do zapewnienia spójności poszczególnych budżetów z głównymi celami organizacji, budżetowanie z dołu do góry stanowi natomiast element weryfikacji realności założonych planów. Budżet końcowy generowany jest poprzez porównanie wyników budżetowania z góry na dół i z dołu do góry i wyjaśnienie ewentualnych rozbieżności na drodze negocjacji.

4 122 Przemysław Lech tworzenie jasnych procedur delegacji odpowiedzialności i uprawnień, możliwość bieżącej kontroli realizacji założonych planów. W najnowszej literaturze pojawia się jednak przypadki krytyki budżetowania. Read et al. (2001) wymieniają następujące problemy: duże nakłady czasu pracowników spoza działu budżetowania na przygotowanie danych do budżetu prowadzące do sytuacji w której kierownicy centrów odpowiedzialności koncentrują się bardziej na przygotowywaniu budżetów niż na zarządzaniu podległą sobie jednostką, jednakowe nakłady czasu i środków na sporządzenie budżetu w małych i dużych jednostkach, duża sztywność budżetu krępująca wszelkie działania w nim nieujęte, utrata wielu szans nieszablonowego działania wynikająca z koncentracji na wykonaniu planu zawartego w budżecie, generowanie konfliktów podczas negocjacji budżetowych, centralizacja zarządzania w dziale controllingu przygotowującym i interpretującym budżety [Read i in., 2001, s ]. Analiza przedstawionych powyżej zalet i wad budżetowania doprowadza do konkluzji, iż budżetowanie jest narzędziem umożliwiającym zarządzanie w organizacjach: dużych, w których cele nie mogą być komunikowane w inny sposób, a pełne utożsamianie się pracowników z organizacją jest trudne do osiągnięcia, o tradycyjnej, funkcjonalnej strukturze wykazującej względną stałość, o względnie stałej bazie klientów, produktów, rynków zbytu. Stosowanie budżetowania może okazać się niewłaściwe bądź nieopłacalne w organizacjach nie spełniających powyższych kryteriów. Potencjalne problemy z zastosowaniem budżetowania w zależności od specyfiki organizacji przedstawia tablica 1: Tablica 1. Problemy w stosowaniu budżetowania Typ organizacji Przeciwwskazania do stosowania budżetowania organizacje małe i średnie nakłady na stworzenie i utrzymanie systemu budżetowania mogą być za wysokie w stosunku do możliwych do osiągnięcia efektów, cele organizacji mogą być komunikowane a ich realizacja weryfikowana w inny, tańszy sposób organizacje o dynamicznie zmieniającej się strukturze (np. strukturze budżetowania (jednostek organizacyj- występuje trudność w określeniu podmiotu zadaniowej, projektowej) nych/centrów odpowiedzialności) organizacje o zmiennym profilu działalności Źródło: opracowanie własne występuje trudność w przewidzeniu przedmiotu budżetowania (produktu, klienta, grupy klientów) W niektórych z przedstawionych przypadków zastosowanie może znaleźć budżetowanie przedmiotowe, w którym obiektami budżetowania nie są względnie

5 Informacyjne wspomaganie zarządzania nowoczesną organizacją stałe komórki organizacyjne, tylko projekty, klienci, grupy klientów czy produkty [Ossowski, 2003, s.45-55], jednak w części przedsiębiorstw spełniających warunki przedstawione w tablicy budżetowanie będzie narzędziem nieprzydatnym. Przeciwwskazania w stosowaniu budżetowania nie oznaczają, iż wyżej wymienione organizacje powinny zrezygnować z tworzenia systemu umożliwiającego informacyjne wsparcie procesów zarządzania. Uzasadnione wydaje się poszukiwanie innych, prostszych i mniej zasobochłonnych rozwiązań 1.4 System pomiaru efektywności zarządzanie przez wyjątki Jednym z takich rozwiązań może być system informacyjny oparty na grupie kilku do kilkunastu mierników opisujących w sposób zagregowany główne parametry wpływające na efektywność funkcjonowania organizacji 2. Najbardziej rozbudowaną wersją tego typu systemu jest Strategiczna Karta Wyników, jednak przypadki realizacji systemów informacyjnych opartych o zagregowane wskaźniki nie zawsze opierają się na metodyce Kaplana i Nortona [Brown, 1996], [Epstein, Manzoni, 1998]. Jednym z pierwszych narzędzi informatycznych wspierających tworzenie takich systemów był Management Cockpit firmy SAP [Meier i in. 2003]. Read i in. [Read i in., 2001, s ] podają przykłady dużych organizacji, które zrezygnowały z budżetowania na rzecz systemu pomiaru efektywności, jednak zgodnie z postulatami postawionymi w poprzednim podrozdziale wydaje się, że jest to rozwiązanie szczególnie atrakcyjne w przedsiębiorstwach, w których budżetowanie jest nieuzasadnione ekonomicznie lub niemożliwe do realizacji ze względu na zbyt dużą zmienność organizacji. W organizacjach małych i średnich, o stosunkowo skupionej wiązce celów strategicznych, a zarazem dysponujących ograniczonym budżetem na realizację systemów informacyjnych, system pomiaru efektywności nie musi odzwierciedlać w pełni założeń Strategicznej Karty Wyników. Istotne jest, aby zawarte w systemie kluczowe wskaźniki efektywności w sposób pełny i zbilansowany odzwierciedlały postawione przed organizacją cele. System informacyjny zarządzania, oparty na kluczowych wskaźnikach efektywności posiada następujące zalety: pozostawienie dużej swobody pracownikom w realizacji postawionych przed nimi celów analizowany jest jedynie wynik a nie sposób jego osiągnięcia, pozostawienie możliwości kreatywnego działania osiągania wyznaczonych celów w nowy, nietypowy sposób, umożliwienie zarządzania przez wyjątki ingerencja menedżera jedynie w przypadku zaobserwowania odchylenia mierników od wyznaczonej normy, odporność systemu na zmiany wewnątrz i na zewnątrz organizacji wynikające z dużego stopnia agregacji mierników. 2 Angielska nazwa Corporate Performance Monitor została tu przetłumaczona jako system pomiaru efektywności.

6 124 Przemysław Lech Wśród wad zarządzania opartego na systemie pomiaru efektywności należy natomiast wymienić: brak szczegółowego opisu celów oraz sposobu ich osiągania, utrudnioną analizę przyczynową powstania odchyleń ze względu na dużą agregację mierników, możliwość powstawania konfliktów przy realizacji poszczególnych celów, wynikających z niedostatecznego skorelowania ich ze sobą, Wady i zalety zarządzania na podstawie systemu pomiaru efektywności są odwrotnością tych wymienionych przy opisie budżetowania. Wydaje się, że są to narzędzia substytucyjne, skierowane do różnych typów przedsiębiorstw. 2. Budowa systemu informatycznego zarządzania Jak zostało to opisane w poprzednim punkcie, nowoczesne systemy informacyjne zarządzania są nierozerwalnie związane z technologią informatyczną, determinującą metody zbierania, przetwarzania, agregowania i prezentacji informacji. Poniżej przedstawiony zostanie model systemu informacyjnego oparty na dostępnych aktualnie komponentach technologii informatycznej. System informacyjny realizowany za pomocą narzędzi informatycznych nazywany jest systemem informatycznym zarządzania [Kisielnicki, Sroka, 2001, s.20]. Budowę informatycznego systemu zarządzania prezentuje rysunek 1: Rysunek 1. Budowa Systemu Informatycznego Zarządzania Perspektywa finansowa Perspektywa Klientów Wizja i strategia Perspektywa rozwoju Perspektywa procesów wewnętrznych Strategiczna Karta Wyników System pomiaru efektywności (CPM) System Business Intelligence Planowanie strategiczne Pozostałe System CRM Klienci Rachunkowość i controlling Produkcja Gospodarka materiałowa Logistyka i dystrybucja Zasoby ludzkie Źródło: opracowanie własne System transakcyjny Zintegrowany System Informatyczny Zarządzania

7 Informacyjne wspomaganie zarządzania nowoczesną organizacją System informatyczny zarządzania składa się z dwóch głównych części: - systemu transakcyjnego, - systemu raportowania zagregowanego tzw. systemu Business Intelligence System transakcyjny to element systemu informatycznego wspierający operacyjną działalność przedsiębiorstwa. System ten umożliwia: rejestrację bieżących zdarzeń gospodarczych, krótkookresowe planowanie zasobów rzeczowych i finansowych przedsiębiorstwa, wykonywanie operacyjnych raportów i analiz. System taki nazywa się systemem transakcyjnym, gdyż jest on zoptymalizowany do rejestrowania i przetwarzania informacji o bieżących zdarzeniach gospodarczych (transakcjach) 3. Obecnie występujące na rynku systemy transakcyjne to tzw. zintegrowane systemy zarządzania. Integracja polega w nich na automatycznym przepływie informacji pomiędzy poszczególnymi obszarami funkcjonalnymi systemu. Operacja gospodarcza jest do systemu zintegrowanego wprowadzana tylko raz w miejscu jej wstępnej dekretacji i następnie jest przekazywana automatycznie do pozostałych obszarów systemu. Na przykład rejestracja dokumentu źródłowego faktury zakupu z jednoczesnym przyjęciem materiałów powoduje automatycznie: aktualizację stanu magazynu, aktualizację analityki rozrachunków z kontrahentem oraz rozrachunków z tytułu VAT, aktualizację kont księgi głównej: magazynu, rozrachunków i rozrachunków z tytułu VAT aktualizację raportów i rejestrów VAT. Projektowanie rozwiązań informatycznych w taki sposób, by umożliwiały one przede wszystkim wsparcie procesów operacyjnych zrodziło jednak również pewne negatywne konsekwencje: systemy transakcyjne umożliwiają uzyskanie detalicznych informacji o sytuacji organizacji w danej chwili. Uzyskanie informacji w przekroju historycznym czy też zagregowanych według różnych kryteriów jest trudne i zasobochłonne. Dlatego właśnie powstała osobna grupa rozwiązań, zoptymalizowanych pod kątem dostarczania zagregowanych danych analitycznych tzw. rozwiązania Business Intelligence. Pojęcie Business Intelligence zostało wprowadzone przez Gartner Group w 1989r jako: zestaw koncepcji i metodyk mających na celu usprawnienie podejmowania decyzji biznesowych przez użycie systemów opartych na faktach [Hashmi, 2000, s.6]. Jest to definicja bardzo ogólna. Z praktycznego punktu widzenia systemy Business Intelligence służą wyszukiwaniu danych z różnych źródeł (najczęściej z hurtowni danych i internetu) i ich przetwarzaniu w celu uzyskiwania informacji decyzyjnej dla użytkowników wszystkich szczebli zarządzania. [Kubiak, Korowicki, 2002, s.16] Hurtownia danych, będąca podstawowym źródłem danych dla systemu Business Intelligence to kopia danych z 3 O transakcyjnych systemach informatycznych zob. więcej w: Lech P.(2003), Zintegrowane systemy zarządzania ERP/ERP II - Wykorzystanie w biznesie, wdrażanie, Difin, Warszawa

8 126 Przemysław Lech systemu transakcyjnego, mająca specjalną strukturę, służącą analizie. Dane do hurtowni są ładowane z systemu transakcyjnego oraz z innych źródeł, takich jak pliki arkusza kalkulacyjnego czy strony WWW. Następnie organizowane są we wcześniej zaprojektowane wielowymiarowe struktury tzw. kostki informacyjne. Prezentacja danych może następować za pomocą dowolnego narzędzia, na przykład arkusza kalkulacyjnego 4. System składający się z hurtowni danych, zaprojektowanych w tej hurtowni struktur danych, posiadających znaczenie biznesowe oraz narzędzia ich prezentacji to właśnie system Business Intelligence. Systemy BI umożliwiają: zebranie danych z różnych źródeł, takich jak transakcyjne systemy zintegrowane, pliki bazy danych, pliki arkuszy kalkulacyjnych, dokumenty sieci WWW, ustrukturyzowanie i ujednolicenie zebranych danych w postaci hurtowni danych, w sposób umożliwiający ich analizę, prezentację uzyskanych w ten sposób informacji użytkownikom za pomocą dowolnego narzędzia prezentacji, takiego jak arkusz kalkulacyjny, strona WWW, czy system GIS 5. Schematyczną budowę systemu BI oraz jego powiązanie z innymi systemami informatycznymi prezentuje rysunek 2. Business Intelligence rozumiane jedynie jako narzędzie zbierania, grupowania i prezentacji informacji nie posiada w sobie logiki biznesowej, której zastosowanie umożliwiłoby znaczne usprawnienie procesu zarządzania. Technologia hurtowni danych, leżąca u podstaw systemów Business Intelligence może jednak zostać wsparta wiedzą biznesową w celu stworzenia rozwiązań wspierających kompleksowo zarządzanie. Najbardziej rozbudowane z tych rozwiązań oferują bardzo bogatą funkcjonalność umożliwiającą m in. zagregowane planowanie, symulacje i analizę wielowymiarową, tworzenie i kaskadowanie Strategicznej Karty Wyników czy projektowanie i analizę drzewa wartości [Meier i in., 2003]. Technologia hurtowni danych może zostać również wykorzystana do wykonania prostszych i tańszych systemów informacyjnych, wśród których należy wyróżnić system pomiaru efektywności ze względu na jego cechy omówione w punkcie System pomiaru efektywności 3.1. Koncepcja systemu pomiaru efektywności Model systemu pomiaru efektywności składa się z dwóch podstawowych warstw: warstwy biznesowej opisującej mierniki wchodzące w skład systemu, ich budowę, powiązania między nimi oraz zasady ich kaskadowania w organizacji, 4 Więcej na temat hurtowni danych zob. w Hashmi N.(2000), Januszewski A. (2001) 5 GIS ang. Geographical Information System, systemy umożliwiające prezentację danych na mapach geograficznych

9 Systemy źródłowe Hurtownia danych Narzędzia prezentacji Informacyjne wspomaganie zarządzania nowoczesną organizacją warstwy informacyjnej opisującej sposób pozyskania danych niezbędnych do budowy mierników: źródła danych, sposób ich grupowania, przetwarzania i prezentacji. Rysunek 2 Budowa rozwiązania Business Intelligence GIS Strona WWW Arkusz kalkulacyjny Kostki informacyjne hurtowni danych Narzędzia pobierania i konwersji danych System transakcyjny Arkusz kalkulacyjny Strony WWW Inne systemy Źródło: opracowanie własne Warstwa biznesowa prezentuje CO system pomiaru efektywności ma zawierać, aby możliwe było za jego pomocą komunikowanie celów organizacji, motywowanie pracowników do wykonania tych celów oraz kontrola ich wykonania. Warstwa informacyjna odpowiada na pytanie JAK zbudowany ma być system pomiaru efektywności aby zawarte w nim wskaźniki miały prawidłową, aktualną wartość. Prawidłowa realizacja obu warstw systemu pomiaru efektywności jest warunkiem koniecznym jego skutecznego funkcjonowania. Warstwa biznesowa musi zawierać następujące elementy: analizę celów strategicznych i operacyjnych organizacji, kwantyfikację tych celów w postaci kluczowych mierników efektywności, analizę zależności mierników (w celu wykrycia potencjalnych sprzeczności), opis budowy mierników, określenie wartości wzorcowych i dopuszczalnych mierników, Warstwa informacyjna powinna składać się co najmniej z: definicji źródeł danych do budowy poszczególnych mierników,

10 128 Przemysław Lech definicji procedur obliczeniowych, opisu organizacyjnej i technicznej procedury zbierania i przetwarzania danych, określenia sposobu prezentacji wskaźników, Co prawda można sobie wyobrazić realizację systemu pomiaru efektywności bez użycia narzędzi informatycznych, jednak uzasadniona staje się wtedy wątpliwość wyrażona w punkcie 1.2, dotycząca rentowności takiego przedsięwzięcia. Większość danych potrzebnych do zbudowania kluczowych mierników efektywności pochodzić powinna z systemów informatycznych. Postulat ten implikuje powstanie trzeciej warstwy systemu pomiaru efektywności, a mianowicie warstwy technologicznej, zawierającej: specyfikację narzędzi informatycznych zastosowanych do realizacji systemu, projekt realizacji procedur zawartych w warstwie informacyjnej za pomocą w/w narzędzi. Koncepcja systemu pomiaru efektywności powinna znaleźć odzwierciedlenie w dokumencie projektu rozwiązania, zawierającym omówienie wszystkich trzech warstw rozwiązania Przykład budowy systemu pomiaru efektywności w rozwiązaniu SAP Business One Zespół kierowany przez autora niniejszego artykułu opracował założenia koncepcyjne budowy systemu pomiaru efektywności w oparciu o narzędzia informatyczne dedykowane dla przedsiębiorstw małych i średnich. Podstawowym źródłem danych w zaprojektowanym rozwiązaniu jest transakcyjny system zintegrowany SAP Business One. System ten funkcjonuje w oparciu o motor bazy danych MS SQL Server, zawierający standardowe narzędzia do tworzenia hurtowni danych tzw. Analysis Services. Narzędzia te umożliwiają wygenerowanie kostek informacyjnych grupujących dane z systemu SAP Business One oraz z innych źródeł zewnętrznych: dodatkowych systemów dedykowanych (np. call centre, system kadrowo płacowy), baz danych czy arkusza kalkulacyjnego. Kostki informacyjne tworzone są indywidualnie w każdym rozwiązaniu, zgodnie z potrzebami wynikającymi z koncepcji systemu pomiaru efektywności, dotyczącymi zawartości poszczególnych wskaźników. Standardowym narzędziem prezentacji jest arkusz kalkulacyjny z zaprojektowanymi strukturami danych i formułami przeliczeniowymi. Zaletą tak zbudowanego systemu pomiaru efektywności jest stosunkowo niski koszt jego budowy i eksploatacji, związany z użytkowaniem standardowo dostępnych w większości organizacji narzędzi informatycznych. Zakończenie W przedsiębiorstwach małych i średnich, a także w tych dużych organizacjach, w których nie występuje względnie stabilna struktura organizacyjna czy profil działalności, budżetowanie jako główne narzędzie komunikowania i kontroli realizacji celów może nie znaleźć zastosowania ze względu na zbyt dużą

11 Informacyjne wspomaganie zarządzania nowoczesną organizacją pracochłonność związaną z procesem przygotowywania budżetów a także na małą elastyczność tego narzędzia. Alternatywą w stosunku do budżetowania może dla tych organizacji być system pomiaru efektywności oparty na kluczowych miernikach. Dostępne narzędzia informatyczne umożliwiają budowę takiego systemu nawet organizacjom nie dysponującym znacznymi środkami. Literatura 1. Brown M.G. (1996), Keeping Score: Using The Right Metrics do Drive World Class Performance, Productivity Press, New York 2. Epstein M., Manzoni J.F.(1998), Implementing Corporate Strategy: From Tableau de Bord to Balanced Scorecards, European Management Journal, 16(2) 3. Falzagić A. (2002), Balanced Scorecard skazani na monopol, Controlling i rachunkowość zarządcza, nr. 2 i 3 4. Hashmi N.(2000), Business Information Warehouse for SAP, Prima Publishing, Roseville 5. Informacja zarządcza w procesie formułowania i realizacji strategii firmy (2003), red. Świderska G., Difin 6. Januszewski A.(2001), Informatyka w przedsiębiorstwie, Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów, Bydgoszcz 7. Kisielnicki J., Sroka H.(2001), Systemy informacyjne biznesu, Placet, Warszawa 8. Kaplan R. Norton D.(2001), Strategiczna Karta Wyników, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 9. Kubiak B., Korowicki A.(2001), Systemy klasy Business Intelligence w usprawnianiu zarządzania i biznesu, Zastosowanie Informatyki w Rachunkowości i Finansach, red. Kubiak B., Korowicki A., Polskie Towarzystwo Informatyczne, s Lech P.(2003), Zintegrowane systemy zarządzania ERP/ERP II - Wykorzystanie w biznesie, wdrażanie, Difin, Warszawa 11. Lech P.(2004), Rachunkowość jako element nowoczesnego systemu informacyjnego zarządzania, w: Rachunkowość a controlling, Prace naukowe Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Nr 1034, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, red. Nowak E., Wrocław, s Meier M., Sinzing W., Mertens P.(2003), Enterprise Management with SAP SEM Business Analytics, Springer, Berlin Nowak E., (2003), Controlling a rachunkowość, Prace naukowe Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Nr 989, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, red. Nowak E., Wrocław, s Ossowski M. (2003), Podmiotowe i przedmiotowe podejście do systemu budżetowania, w: Rachunkowość a controlling, Prace naukowe Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Nr 1034, Wydawnictwo

12 130 Przemysław Lech Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, red. Nowak E., Wrocław, s Ossowski M. (2004), Budżetowanie, WSFiR, Sopot 16. Read C., Ross J., Dunleavy J., Schuman D., Bramante J.(2001), ecfo: Sustaining Value In The New Corporation, John Wiley & Sons, Chichester 17. Stair R. M.(1992), Principles of Information systems, Boyd & Frayser, Boston 18. Wnuk T. (2002), Zarządzanie kosztami, Budżetowanie i kontrola, Infor, Warszawa Streszczenie Systemy informacyjne zarządzania oferują obecnie całą gamę narzędzi umożliwiających komunikowanie celów organizacji, motywowanie oraz informowanie o stopniu ich realizacji. Dynamiczny rozwój technologii informatycznej zmniejszył koszt uzyskania informacji i umożliwił dzięki temu rozwój systemów informacyjnych znacznie wykraczający poza ramy tradycyjnej rachunkowości. Wśród najczęściej stosowanych narzędzi rachunkowości zarządczej znajduje się budżetowanie ze względu na dużą wartość informacyjno kontrolną. W literaturze pojawia się jednak krytyka budżetowania poddająca w wątpliwość jego skuteczność co najmniej w niektórych typach organizacji. Krytyka ta akcentuje duże nakłady środków potrzebne do skonstruowania i późniejszego raportowania budżetu oraz brak wsparcia dla nowych, kreatywnych rozwiązań. Dla tych organizacji alternatywą mogą być systemy pomiaru efektywności oparty na kluczowych miernikach efektywności. Niniejszy artykuł prezentuje koncepcję budowy takiego rozwiązania w oparciu o ogólnie dostępne składniki technologii informatycznej. Corporate Performance Monitor as a management tool for the New Economy organizations (Summary) In the New Economy environment many enterprises experience constant change in organizational structure, customer profiles, target markets etc. For such enterprises, as well as for some of SME s, budgeting as a main tool for communicating and controlling corporate goals is not sufficient because of too much workload needed to perform it and too little flexibility. Those enterprises need simple, flexible information tool for communicating its goals and controlling of performance. Corporate Performance Monitors systems, based on Key Performane Indicator might be a solution. This article presents a conceptual framework for a CPM system built with the use of commonly available IT tools.

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Strategiczna karta wyników istota, korzyści i wady, oprogramowanie.

Strategiczna karta wyników istota, korzyści i wady, oprogramowanie. Agnieszka Bojnowska Instytut Organizacji i Zarządzania Politechnika Wrocławska Polska Strategiczna karta wyników istota, korzyści i wady, oprogramowanie. Wstęp Zmiany w strukturze podażowej rynku, wzrost

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD INNOWACJI I TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH NARZĘDZIA ANALITYKI BIZNESOWEJ W ZASTOSOWANIA MILITARNYCH

ZAKŁAD INNOWACJI I TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH NARZĘDZIA ANALITYKI BIZNESOWEJ W ZASTOSOWANIA MILITARNYCH Zeszyty Naukowe NARZĘDZIA AON nr 2(59) ANALITYKI 2005 BIZNESOWEJ W ZASTOSOWANIACH Zeszyty MILITARNYCH Naukowe AON nr 2(91) 2013 ISSN 0867 2245 ISSN 0867 2245 ZAKŁAD INNOWACJI I TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI AUTORZY Słowo wstępne Łukasz Hadaś, Piotr Cyplik Rozdział 1. Paweł Fajfer, Adam Koliński Rozdział 2.

Bardziej szczegółowo

CONTROLLING FINANSOWY W STRATEGII ROZWOJU WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI. Jan Maciejewski, Andrzej Sokołowski

CONTROLLING FINANSOWY W STRATEGII ROZWOJU WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI. Jan Maciejewski, Andrzej Sokołowski Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2009 CONTROLLING FINANSOWY W STRATEGII ROZWOJU WSPÓŁCZESNEJ

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA WIEDZĄ WE WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI

SYSTEM ZARZĄDZANIA WIEDZĄ WE WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI BERNARD F. KUBIAK Uniwersytet Gdański SYSTEM ZARZĄDZANIA WIEDZĄ WE WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI Wprowadzenie Powodzenie współczesnego biznesu jest zdeterminowane dostępnością i odpowiednim przystosowaniem

Bardziej szczegółowo

Technologie i systemy informatyczne w tworzeniu i transferze wiedzy w organizacji

Technologie i systemy informatyczne w tworzeniu i transferze wiedzy w organizacji mgr Marek Makowiec Katedra Zachowań Organizacyjnych, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Technologie i systemy informatyczne w tworzeniu i transferze wiedzy w organizacji WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Controlling wspomagany komputerowo

Controlling wspomagany komputerowo Uniwersytet Zielonogórski Paul-Dieter Kluge, Paweł Kużdowicz, Paweł Orzeszko Controlling wspomagany komputerowo z wykorzystaniem systemu ERP Zielona Góra 2005 RADA WYDAWNICZA Krzysztof Urbanowski (przewodniczący),

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA

PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKDAEMIA NAUK W ŁODZI KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA (MATERIAŁ POMOCNICZY PRZEDMIOT PODSTAWOWY) Łódź Spis treści Wstęp...3 Moduł 1 Dane, informacje

Bardziej szczegółowo

Znaczenie Business Performance Management w projektach IT

Znaczenie Business Performance Management w projektach IT Znaczenie Business Performance Management w projektach IT Arkadiusz Januszewski Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Wydział Zarządzania Katedra Inżynierii Zarządzania Podyplomowe Studia

Bardziej szczegółowo

SERWIS. Controlling. i raportowanie zarządcze. Nr 1/2008. Spis treści. Nr 2/2006. Autorzy. Redakcja

SERWIS. Controlling. i raportowanie zarządcze. Nr 1/2008. Spis treści. Nr 2/2006. Autorzy. Redakcja CONTROLLING SERWIS I RAPORTOWANIE ZARZĄDCZE Nr 1/2008 Autorzy Paweł Bender Współwłaściciel spółki Specjalista w dziedzinie modeli i metodologii controllingu Artur Adamczyk Współwłaściciel spółki Specjalista

Bardziej szczegółowo

ADAPTACYJNY AGENTOWY MODEL ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI

ADAPTACYJNY AGENTOWY MODEL ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI 1 Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii Katedra Zastosowań Informatyki w Zarządzaniu Zakład Zarządzania Technologiami Informatycznymi ROZPRAWA DOKTORSKA ADAPTACYJNY AGENTOWY MODEL ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Damian DZIEMBEK Streszczenie: Obecnie ważną rolę odgrywa użytkowanie systemów informatycznych klasy BI w modelu

Bardziej szczegółowo

BADANIE POTRZEB INFORMACYJNYCH

BADANIE POTRZEB INFORMACYJNYCH BADANIE POTRZEB INFORMACYJNYCH Agnieszka Zając, Marian Kuraś Streszczenie: W artykule omówiono konieczność dostosowywania podejść i metod analizy systemów informacyjnych do rzeczywistych potrzeb organizacji.

Bardziej szczegółowo

Dr Janusz Nesterak Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Dr Janusz Nesterak Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Dr Janusz Nesterak Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie SYSTEM INFORMACYJNY W PROCESIE CONTROLLINGU 1. Wstęp. Wraz z rozwojem skali działania przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Wybrane Zagadnienia Zarządzania Projektami w Przedsiębiorstwach Informatycznych

Wybrane Zagadnienia Zarządzania Projektami w Przedsiębiorstwach Informatycznych Wybrane Zagadnienia Zarządzania Projektami w Przedsiębiorstwach Informatycznych Praca Zbiorowa pod redakcją Jana Werewki Kraków 2013 Studia Podyplomowe Zarządzanie Projektami Informatycznymi http://www.wozpi.agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA ZASOBÓW I USŁUG INFORMACYJNYCH W ORGANIZACJI BIZNESOWEJ

INTEGRACJA ZASOBÓW I USŁUG INFORMACYJNYCH W ORGANIZACJI BIZNESOWEJ Zeszyty Naukowe 203-217 Piotr ZASKÓRSKI 1 INTEGRACJA ZASOBÓW I USŁUG INFORMACYJNYCH W ORGANIZACJI BIZNESOWEJ Streszczenie W artykule podjęto próbę dyskusji na temat integracji rozwiązań standardowych i

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne modele współpracy w outsourcingu usług księgowych i doradztwa podatkowego a wartość informacyjna ksiąg rachunkowych

Nowoczesne modele współpracy w outsourcingu usług księgowych i doradztwa podatkowego a wartość informacyjna ksiąg rachunkowych ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 818 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 68 (2014) s. 45 53 Nowoczesne modele współpracy w outsourcingu usług księgowych i doradztwa podatkowego a wartość

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie metodyki wdro eniowej systemu klasy ERP na przyk adzie CDN Egeria

Zastosowanie metodyki wdro eniowej systemu klasy ERP na przyk adzie CDN Egeria Zeszyty Naukowe nr 753 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007 Krzysztof Wilczyƒski Studium Doktoranckie Wydzia u Zarzàdzania Zastosowanie metodyki wdro eniowej systemu klasy ERP na przyk adzie CDN

Bardziej szczegółowo

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Adresy składowania Advanced Planning and Scheduling Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Analiza danych dostawców (solidność, ceny, jakość itp.) Analiza przepływów finansowych związanych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD prof. dr hab.elżbeta Jędrych dr inż. Paweł Pietras dr Maciej Szczepańczyk ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Praca ta w całości

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie informacją w przedsiębiorstwach

Zarządzanie informacją w przedsiębiorstwach Zarządzanie informacją w przedsiębiorstwach Współczesne przedsiębiorstwa działając na coraz bardziej konkurencyjnych rynkach coraz większą wagę przykładają do zwiększenia atrakcyjności swojej oferty rynkowej

Bardziej szczegółowo

Koncepcja i uwarunkowania zintegrowanego systemu zarządzania majątkiem produkcyjnym przedsiębiorstw górniczych

Koncepcja i uwarunkowania zintegrowanego systemu zarządzania majątkiem produkcyjnym przedsiębiorstw górniczych mgr inż. RAFAŁ POLAK Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN Koncepcja i uwarunkowania zintegrowanego systemu zarządzania majątkiem produkcyjnym przedsiębiorstw górniczych W artykule przedstawiono

Bardziej szczegółowo

partner w doskonaleniu procesów produkcyjnych

partner w doskonaleniu procesów produkcyjnych Autor: Justyna TROJANOWSKA, Adam KOLIŃSKI Tytuł publikacji: Strategia efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem poprzez adaptacyjne sterowanie produkcją Miejsce publikacji: Zeszyty Naukowe Politechniki

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH I NARZĘDZIA ANALITYCZNE W BADANIACH

BAZY DANYCH I NARZĘDZIA ANALITYCZNE W BADANIACH BAZY DANYCH I NARZĘDZIA ANALITYCZNE W BADANIACH SATYSFAKCJI I LOJALNOŚCI Grzegorz Migut StatSoft Polska Sp. z o.o. Bazy danych w strategiach lojalnościowych Podtrzymanie więzi z klientem, traktowanie go

Bardziej szczegółowo

Determinanty funkcjonowania systemów analityki biznesowej w rozproszonym środowisku obliczeniowym

Determinanty funkcjonowania systemów analityki biznesowej w rozproszonym środowisku obliczeniowym Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Mgr Tomasz Kozyra Determinanty funkcjonowania systemów analityki biznesowej w rozproszonym środowisku obliczeniowym Praca doktorska na kierunku Zarządzanie Praca

Bardziej szczegółowo

Rola organizacji rachunkowości w profilaktyce antykryzysowej w małych przedsiębiorstwach

Rola organizacji rachunkowości w profilaktyce antykryzysowej w małych przedsiębiorstwach Rola organizacji rachunkowości w profilaktyce antykryzysowej w małych przedsiębiorstwach Agnieszka Zakrzewska - Bielawska Politechnika Łódzka, Katedra Zarządzania Anna Juźwicka Politechnika Łódzka, Katedra

Bardziej szczegółowo

3.1. SYSTEMY DZIEDZINOWE

3.1. SYSTEMY DZIEDZINOWE Ogólnie komputerowe systemy wspomagania zarządzaniem przedsiębiorstwa można podzielić na systemy zintegrowane, którego funkcjonalność obejmuje wszystkie podstawowe obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU Ewa Dudek-Dyduch, Systemy informacyjne zarządzania produkcją, POLDEX, Kraków 2002 1. Organizacja i zarządzanie 2. Systemy informatyczne w zarządzaniu wprowadzenie 3.

Bardziej szczegółowo

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2014 MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI

Bardziej szczegółowo