pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach"

Transkrypt

1 pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

2 Systemy klasy ERP doc. dr inż. JAKUB SZPON

3 Ogólnie o logistyce Termin logistyka nie jest nowym pojęciem i był już znany w starożytności. Korzeni etymologicznych słowa logistyka można doszukiwać się już w języku greckim, a sam wyraz może pochodzić od takich słów jak: logo myśleć, logos nauka, wiedza, logicos kalkulacja, ocena, sztuka liczenia, logistikos logiczne myślenie, logismos rachunek, plan, oraz francuskim i może być ona utożsamiana ze słowami loger lub logis, czyli zamieszkać, zakwaterować, kwatera. Wszystkie te określenia związane są z przemyślanymi decyzjami związanymi z ruchem i rozlokowaniem, co w prostym ujęciu może stanowić podstawy do określenia definicji logistyki. Jednakże samo pojęcie logistyka jest interpretowane na wiele różnych sposobów.

4 Ogólnie o logistyce Historia udokumentowanych początków logistyki sięga przełomu IX i X wieku n.e., kiedy to cesarz bizantyjski Leontos VI ( ) napisał opracowanie pt. Sumaryczne wyłożenie sztuki wojennej, w którym obok podstawowych sztuk wojennych takich jak: strategii i taktyki wyróżnił trzecią logistykę. On również logistyce przypisywał praktyczne zastosowania mając powiedzieć, że jest rzeczą logistyki, żeby żołd był wypłacany, wojsko odpowiednio uzbrojone i uszeregowane, wyposażone w działa i sprzęt wojenny; żeby potrzeby wojska były dostatecznie i w odpowiednim czasie zaspokojone, a każda wyprawa wojenna odpowiednio przygotowana, tzn. przestrzeń i czas właściwie obliczone, obszar oszacowany i zgodnie z tymi funkcjami należy regulować i porządkować ruchy oraz podział własnych sił zbrojnych [1].

5 Ogólnie o logistyce W czasach nowożytnych logistyka również pierwotnie była ściśle związana z naukami wojskowymi, gdzie praktycznie ją stosowano. Za współczesnego prekursora uznaje się francuskiego generała, barona A. H. De Jomini, który w szóstym rozdziale (O logistyce, czyli sztuce wprawiania w ruch oddziałów) swojego dzieła Zarys sztuki wojennej (Paryż 1837), podkreślił wagę oraz praktyczne zastosowanie sprawnego zarządzania i planowania nazywając to logistyką. W swoim opracowaniu określił podstawowy zakres zastosowania rozwiązań logistycznych, który dotyczył: lokalizacji i zaopatrywania magazynów, planowania i realizacji marszów, przygotowania środków transportu, przystosowania dróg komunikacyjnych, zaopatrywania oddziałów,

6 Ogólnie o logistyce W sferze gospodarki rozwój logistyki miał miejsce dopiero po II wojnie światowej. Początkowo produkt znajdował nabywcę bez żadnej trudności, a liczyło się właściwie tylko zaspokajanie potrzeb ludności. Zmiany relacji popyt/podaż, w której pojawiło się zjawisko nadprodukcji towarów konsumpcyjnych dało impuls do przeniesienia rozwiązań logistycznych ze sfery wojskowości do sfery gospodarczej.

7 Ogólnie o logistyce Według Słownika wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych [1] logistyka (wojsk.), to nauka planowania ruchu i uzupełnień stanu osobowego oraz teoria i praktyka produkcji, dystrybucji i konserwacji materiałów, a także transportu i budowy urządzeń wojskowych. Niestety pominięty jest tutaj aspekt gospodarczy, a wymiar wojskowy dość często ciąży na starszych opracowaniach i definicjach związanych z logistyką.

8 Logistyka w przedsiębiorstwie, usługach, nauce Logistykę w przedsiębiorstwie produkcyjnym to powszechne przytaczana definicja w USA określa ją jako proces zarządzania sprawnym i efektywnym przepływem surowców, materiałów, wyrobów gotowych oraz odpowiedniej informacji z punktu pochodzenia do punktu konsumpcji w celu zaspokajania wymagań klienta.

9 Logistyka w przedsiębiorstwie, usługach, nauce W związku z tym można przyjąć, że logistyka jest swoistą koncepcją, dzięki której jest możliwe sprawne i racjonalne zarządzaniem łańcuchem dostaw wraz z szeroko pojętymi zagadnieniami związanymi z procesem produkcji oraz strumieniem informacji od chwili nabycia surowca do czasu jego końcowej dystrybucji z uwzględnieniem oczekiwań odbiorcy.

10 Logistyka w przedsiębiorstwie, usługach, nauce Istotnym elementem pojęcie logistyki w firmie jest efektywności związana z klasyczną regułą czterech W, w której logistyka powinna zadbać o to, aby dostawa do odbiorcy nastąpiła zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem, a produkt właściwy został dostarczony we właściwym stanie, we właściwym czasie i miejscu, przy zasadzie polegającej na minimalizowaniu kosztów całkowitych.

11 Logistyka w przedsiębiorstwie, usługach, nauce Istota logistyki wynika m. in. z reguły 4W, która dotyczy sterowania procesami wszelkich zasobów w ramach: organizacji biznesowych i niekomercyjnych (urzędach, szpitalach), armii (sfera wojskowości, np. zaopatrzenie, transport), pomiędzy różnymi organizacjami gospodarczymi (np. pomiędzy przedsiębiorstwem a rynkami zaopatrzenia i zbytu, siecią przedsiębiorstw i organizacji) w kanałach logistycznych.

12 Logistyka w przedsiębiorstwie, usługach, nauce Istotą logistyki jest więc integracja przepływu zasobów w wymiarze czasu i przestrzeni w ten sposób, aby zapewnić maksymalnie możliwy, przy danym poziomie kosztów, standard obsługi przedmiotów realizujących procesy podstawowe w zakresie zaspokajania potrzeb człowieka.

13 Logistyka w przedsiębiorstwie, usługach, nauce Inne natomiast jest ujęcie logistyki zorientowanej przede wszystkim na usługi, gdyż w tym kontekście celowym jest przyjęcie założenia, że usługa może być tylko wtedy optymalnie zaoferowana klientowi, gdy wszystkie związane z nią czynności będą przebiegały w sposób skoordynowany

14 Logistyka w przedsiębiorstwie, usługach, nauce Uwzględniając to można powiedzieć, że logistyka jest procesem koordynacji wszystkich czynności niematerialnych, które muszą zostać przeprowadzone dla wykorzystania usługi w sposób efektywny pod względem kosztów i zgodny z wymaganiami klienta.

15 Natomiast w oderwaniu od praktyki logistykę można zdefiniować jako dziedzinę wiedzy o procesach w gospodarce oraz sztuce skutecznego zarządzania tymi procesami lub jako dyscyplinę naukową zajmującą się wyjaśnianiem, opisem i kształtowaniem wszelkich procesów w obrębie systemu i między systemami, w których powiązano zagadnienia techniczne i ekonomiczne na tle istniejącej i przyszłej infrastruktury. Sfera nauki jest bardzo istotną w ogólnej ewolucji i doskonaleniu już istniejących rozwiązań. Ponadto spełnia ona również funkcję czysto edukacyjną, umożliwiając praktyczne zastosowanie logistyki w gospodarce.

16 Logistyka w przedsiębiorstwie, usługach, nauce Analizując przytoczone definicje można określić ogólny zakres logistyki, który dotyczy: ogólnej sfery pozyskiwania, przemieszczania i rozlokowania szeroko pojętych zasobów w określonych łańcuchach dostaw, praktycznego zastosowania w przedsiębiorstwach, racjonalizując zachodzące procesy przy efektywnym ich przebiegu, usług, powiązanych ściśle z działalnością przedsiębiorstwa, realizujących jego poboczną działalność, dziedziny wiedzy, która pozwala na ciągłą ewolucję rozwiązań logistycznych, ogólnego zintegrowanego działania w strukturach przedsiębiorstwa, kreujących sterowanie procesami zaopatrzenia produkcji i dystrybucji poprzez zastosowanie koncepcji i strategii zarządzania logistycznego.

17 Logistyka w przedsiębiorstwie, usługach, nauce Logistyka ma bardzo szeroki zakres oddziaływania, nie ograniczając się do pojedynczego przedsiębiorstwa czy grupy przedsiębiorstw, ale ogólnie wchodząc w zakres mezo- i makroekonomii, obejmując całe gałęzie gospodarki czy łącząc je na przestrzeni kilku powiązanych ze sobą krajów, np. Eurologistyka. Gdy zanikają granice, a współpracują ze sobą korporacje, lub dochodzi do kontaktów przedsiębiorstw na przestrzeni międzynarodowej problemy przepływów, zarządzania i kierowania nimi oraz kontroli wchodzą w stosunkowo nową dziedzinę wiedzy, tj. logistykę globalną.

18 ERP (Enterprise Resource Planning) - Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa to system informatyczny, na który składa się zbiór współpracujących ze sobą modułów (rozumianych jako aplikacje programowe) integrujących działania przedsiębiorstwa na wszystkich szczeblach i we wszystkch obszarach jego zarządzania.

19 Głównymi zadaniami systemów klasy ERP są: optymalne wykorzystanie posiadanych zasobów, właściwe zorganizowanie i uporządkowanie procesów zachodzących w przedsiębiorstwie, dostarczenie decydentom (kierownictwu przedsiębiorstwa) informacji niezbędnych do podejmowania decyzji (procesy prakseologiczne).

20 UWAGA!!! Podstawowym celem wdrożenia systemów klasy ERP powinien być wzrost efektywności działania firmy w aspekcie zarządzania i finansowym oraz zwiększenie satysfakcji klientów (poziomu obsługi).

21 Systemy klasy ERP znajdują zastosowanie, np. w: magazynie, sprzedaży, produkcji, rachunkowości, jakości, i w wielu innych obszarach działalności przedsiębiorstwa.

22 Należy pamiętać, że żadne systemy informatyczne nie tworzą strategii przedsiębiorstwa, a tym bardziej jego systemu działania. Systemy klasy ERP mają jedynie wspomagać firmę w realizacji strategii i bieżącej działalności operacyjnej poprzez między innymi uporządkowanie, optymalizację i automatyzację wielu czynności związanych z realizowanymi procesami natomiast do człowiek (decydent) jest odpowiedzialny za kierowanie przedsiębiorstwem.

23 Systemy klasy ERP przeznaczone są głównie dla firm: - produkcyjnych, - usługowych, - handlowych. Obejmują one całość procesów zaopatrzenia, produkcji, sprzedaży i dystrybucji.

24 Trendy i determinanty Pierwotnie systemy klasy ERP adresowane były tylko i wyłącznie do korporacji i dużych firm. Od połowy lat 90-tych zaczynają one stopniowo trafiać również do średnich przedsiębiorstw. W firmach wielooddziałowych nowoczesne systemy ERP pracują on-line. To znaczy wszystkie informacje są uaktualniane w czasie rzeczywistym.

25 Korzyści ze stosowania systemów klasy ERP Poprawa przepływu informacji Zwiększenie produktywności pracowników Obniżenie kosztów operacyjnych działalności firmy Optymalizacja stanów magazynowych Wzrost satysfakcji klienta Ważną cechą systemów ERP jest ich integralność. To znaczy informacje lub operacje gospodarcze są wprowadzane do systemu tylko jeden raz. Są one następnie przez system przetwarzane i udostępniane pracownikom, posiadającym odpowiednie uprawnienia.

26 Dziękuję za uwagę doc. dr inż. JAKUB SZPON

PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA

PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKDAEMIA NAUK W ŁODZI KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA (MATERIAŁ POMOCNICZY PRZEDMIOT PODSTAWOWY) Łódź Spis treści Wstęp...3 Moduł 1 Dane, informacje

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach Projekt współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy wytwarzania. Grzegorz Szczubełek

Zintegrowane systemy wytwarzania. Grzegorz Szczubełek Zintegrowane systemy wytwarzania Grzegorz Szczubełek Olsztyn 2014 Zintegrowane systemy wytwarzania Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA. Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi

LOGISTYKA. Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi LOGISTYKA Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi Podstawowe treści przedmiotu definicje logistyki procesy i procedury logistyczne, rodzaje logistyki (mikro, mezo,

Bardziej szczegółowo

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI AUTORZY Słowo wstępne Łukasz Hadaś, Piotr Cyplik Rozdział 1. Paweł Fajfer, Adam Koliński Rozdział 2.

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

3.1. SYSTEMY DZIEDZINOWE

3.1. SYSTEMY DZIEDZINOWE Ogólnie komputerowe systemy wspomagania zarządzaniem przedsiębiorstwa można podzielić na systemy zintegrowane, którego funkcjonalność obejmuje wszystkie podstawowe obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM LOGISTYCZNO-SPEDYCYJNEGO

SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM LOGISTYCZNO-SPEDYCYJNEGO SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM LOGISTYCZNO-SPEDYCYJNEGO Opracowanie, wydruk oraz wysyłka publikacji współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przekazujemy Państwu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ

ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ Politechnika Wrocławska Roman Pietroń ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ (Wybrane zagadnienia i materiały wykładu dla 4 roku ZIM Inż.) Roman Pietroń Wrocław 2006 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Pojęcie logistyki, systemu

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XI, ZESZYT 6. Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XI, ZESZYT 6. Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XI, ZESZYT 6 Zarządzanie Logistyczne Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska Łódź 2010 Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska Skład i łamanie tekstu:

Bardziej szczegółowo

CONTROLLING FINANSOWY W STRATEGII ROZWOJU WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI. Jan Maciejewski, Andrzej Sokołowski

CONTROLLING FINANSOWY W STRATEGII ROZWOJU WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI. Jan Maciejewski, Andrzej Sokołowski Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2009 CONTROLLING FINANSOWY W STRATEGII ROZWOJU WSPÓŁCZESNEJ

Bardziej szczegółowo

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRACE WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ Wybrane zagadnienia logistyki w przykładach redakcja

Bardziej szczegółowo

11111 \lm~li ~ i11111

11111 \lm~li ~ i11111 :i.~&jp~ow~o Wyższej i Zarządzania NTERNATONAL @ Sy iemy ~mt~jr(jatyi;-.:a:~ej identyf!kair;ji >;, d~ntyfikai:;;jzi! ~H::wnure!ka~.::]a w systemie >;, PlaUi;.n'rny f: katalogi elektroniczne Spał. Wyższa

Bardziej szczegółowo

PROCESY I SYSTEMY LOGISTYCZNE

PROCESY I SYSTEMY LOGISTYCZNE 1. PROCESY I SYSTEMY LOGISTYCZNE 3. Plan zaopatrzenia 2. Plan produkcji 1. Plan dystrybucji Prognoza potrzeb rynkowych Rynek zakupów System zaopatrzenia System produkcji System dystrybucji Rynek sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Wybrane problemy zarządzania ryzykiem operacyjnym w przedsiębiorstwie

Wybrane problemy zarządzania ryzykiem operacyjnym w przedsiębiorstwie Magdalena K. Gąsowska * Wybrane problemy zarządzania ryzykiem operacyjnym w przedsiębiorstwie Wstęp Działalność każdego przedsiębiorstwa jest naturalnie związana z ponoszeniem ryzyka. Znaczna część podmiotów

Bardziej szczegółowo

SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM MAGAZYNOWEGO

SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM MAGAZYNOWEGO SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM MAGAZYNOWEGO Opracowanie, wydruk oraz wysyłka publikacji współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przekazujemy Państwu skrypt

Bardziej szczegółowo

ANALIZA NOWOCZESNYCH FORM ZARZĄDZANIA

ANALIZA NOWOCZESNYCH FORM ZARZĄDZANIA Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe (19) nr 1, 2004 Arkadiusz KAZURA ANALIZA NOWOCZESNYCH FORM ZARZĄDZANIA Streszczenie : W artykule zaprezentowano opis i charakterystykę wybranych form zarządzania, takich

Bardziej szczegółowo

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania Wartością dodaną współpracy z pracodawcami w trakcie tworzenia wszystkich elementów Wirtualnych Laboratoriów jest nawiązanie trwałej współpracy z firmą PROMAG S.A. współpraca ta miała charakter bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

Procesy logistyczne w zarządzaniu łańcuchem dostaw Logistics processes in supply chain management

Procesy logistyczne w zarządzaniu łańcuchem dostaw Logistics processes in supply chain management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 103 Seria: Administracja i Zarządzanie 2014 prof. Tadeusz Waściński Wydział Logistyki WAT Procesy logistyczne w zarządzaniu łańcuchem

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNE

ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XIII, ZESZYT 16 http://piz.san.edu.pl ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNE Redakcja Katarzyna Kolasińska Morawska Łódź 2012 Całkowity koszt wydania Zeszytu 16 sfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne w logistyce (konspekt wykładu)

Systemy informatyczne w logistyce (konspekt wykładu) Systemy informatyczne w logistyce (konspekt wykładu) semestr zimowy 2013/2014 kontakt / informacje dr inż. Paweł Morawski e-mail: pmorawski@spoleczna.pl www: http://pmorawski.swspiz.pl konsultacje: środy,

Bardziej szczegółowo

2014-12-31. Płock, 2014

2014-12-31. Płock, 2014 2014-12-31 Płock, 2014 Współczesne przedsiębiorstwo musi szybko reagować na ciągle zmieniającą się sytuację na rynku. Gdy znikają problemy z zakupami części i materiałów, pojawiają się trudności z dostosowaniem

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI I BIZNESU W GDYNI

ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI I BIZNESU W GDYNI ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI I BIZNESU W GDYNI GDYNIA 2000 Komitet Redakcyjny Zeszytów Naukowych Jerzy Apanowicz (zastępca przewodniczącego) Tomasz Białas, Alfred Czermiński (przewodniczący),

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02

Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jadwiga Kaczmarska-Krawczak Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU Ewa Dudek-Dyduch, Systemy informacyjne zarządzania produkcją, POLDEX, Kraków 2002 1. Organizacja i zarządzanie 2. Systemy informatyczne w zarządzaniu wprowadzenie 3.

Bardziej szczegółowo

Controlling logistyczny

Controlling logistyczny Kluge et al.: Arbeitsmaterial Controlling logistyczny 1 Prof. dr habil. Paul-Dieter Kluge Dr inż. Krzysztof Witkowski Controlling logistyczny 3. Narzędzia dla controllingu logistyki Systemy logistyczne

Bardziej szczegółowo

Praca Magisterska Internetowy portal automatycznej obsługi klientów wybranej firmy umożliwiający zarządzanie relacjami z klientami

Praca Magisterska Internetowy portal automatycznej obsługi klientów wybranej firmy umożliwiający zarządzanie relacjami z klientami Praca Magisterska Internetowy portal automatycznej obsługi klientów wybranej firmy umożliwiający zarządzanie relacjami z klientami Przemysław Kantyka Robert Kornaś Promotor: dr Adrian Horzyk Wydział Elektrotechniki,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD prof. dr hab.elżbeta Jędrych dr inż. Paweł Pietras dr Maciej Szczepańczyk ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Praca ta w całości

Bardziej szczegółowo

1. Nowe tendencje w gospodarce i zarządzaniu marketingowym

1. Nowe tendencje w gospodarce i zarządzaniu marketingowym MARKETING NARZĘDZIE PRZEDSIĘBIORCY 1. Nowe tendencje w gospodarce i zarządzaniu marketingowym Zmiany zachodzące współcześnie w gospodarce światowej, jak również te przewidywane w przyszłości, powodują

Bardziej szczegółowo