Podyplomowe Studia Systemy informatyczne w logistyce

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podyplomowe Studia Systemy informatyczne w logistyce"

Transkrypt

1 MATERIAŁY SZKOLENIOWE Podyplomowe Studia Systemy informatyczne w logistyce Symulacja procesów logistycznych w firmie produkcyjnej z wykorzystaniem klasycznego systemu klasy ERP część II PROWADZĄCY: Marcin Pieleszek Wprowadzenie do systemu SAP ECC 6.0 PROWADZĄCY: Paweł Woźniak Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Moduły finansowe systemu iscala i ich powiązanie z logistyką... 3 Wprowadzenie... 3 Ćwiczenie... 5 Aktualizacja transakcji z księgi sprzedaży... 6 Aktualizacja transakcji z księgi zapasów... 8 Aktualizacja transakcji księgi głównej z modułu MPC Funkcje zaawansowane systemu ERP iscala Wykorzystanie prognozowania. Wprowadzanie prognoz według kodu artykułu Tworzenie planu MPS Sprawdzenie wygenerowanego planu MPS Kalkulacja zapotrzebowania na moce produkcyjne na poziomie MPS Kalkulacja MRP w oparciu o MPS Analiza obciążenia (w skali tygodnia) po kalkulacji MRP Planowanie operacyjne Włączanie ATP Zaawansowane zarządzenie magazynem WM Definiowanie wymiarów artykułów Włączanie kontroli miejsc magazynowania Zaawansowana kalkulacja kosztów. Kalkulacja kosztu standardowego Zakładanie klientów Zakładanie dostawców Definiowanie rabatów według klienta Definiowanie rabatów według dostawcy Wykorzystanie systemu ERP iscala do zarządzania transportem Definiowanie nowych usług usługa transportu Przygotowanie harmonogramu czynności procesu logistycznego Koszty eksploatacji środków transportu, ceny usług transportowych i taryfikatory, techniki informatycznego wspomagające realizację usług logistycznych Ćwiczenie ABC obsługi systemu SAP Wysyłanie wiadomości do użytkowników SAP Zamówienie zakupów materiałów. Wartość materiału Zarządzenie materiałem... 68

3 Moduły finansowe systemu iscala i ich powiązanie z logistyką Wprowadzenie Modułami finansowymi systemu iscala są: - księga główna - może mieć postać prostego planu kont lub skomplikowaną wielowymiarową strukturę obsługującą zaawansowane funkcje ewidencji i zapytań. System umożliwia rejestrację informacji faktycznych, planów budżetowych i symulacji w dowolnej walucie, a także prowadzenie sprawozdawczości obejmującej poszczególne okresy rozliczeniowe i lata finansowe, - księga sprzedaży - służy do rejestrowania informacji o fakturach wystawionych klientom oraz o innych czynnościach finansowych związanych z odbiorcami. W module księgi sprzedaży znajdują się m.in. kartoteki klientów, rejestr VAT, obsługa płatności, funkcje rewaloryzacji w walutach obcych, statystyka sprzedaży, - księga zakupów - służy do rejestrowania faktur otrzymanych od dostawców oraz obsługi wszelkich czynności z mini związanych. W module księgi zakupów m.in. znajdują się: kartoteka dostawców, rejestr VAT, prognozy płatności, propozycje płatności, raporty rozrachunków, rewaloryzacja dla transakcji w walutach obcych, statystyka zakupów, zarządzanie środkami trwałymi - moduł jest zintegrowany z modułem kontroli zapasów, wspomaga obsługę zakupu i kapitalizację środków, Fakturowanie bezpośrednie - proces bezpośredniego fakturowania jest stosowany w przedsiębiorstwach, które nie wymagają bardziej złożonego systemu realizacji zamówień sprzedaży, czy procesów logistycznych, np. w firmach świadczących proste usługi. Na rysunku pokazano połączenia finansowe pomiędzy podstawowymi modułami systemu iscala. Poszczególne połączenia oznaczają: Rysunek Schemat połączeń pomiędzy podstawowymi modułami systemu iscala. Powiązanie pomiędzy modułem zamówień sprzedaży a kontrolą zapasów - dotyczy podejmowania z magazynu sprzedawanych produktów oraz sprawdzania ich 3

4 dostępności w magazynie. Z poziomu magazynu można sprawdzić planowane wydania dla zamówień sprzedaży. Powiązanie pomiędzy modułem zamówień zakupów a kontrola zapasów- dotyczy dostaw do magazynu zakupionych artykułów, generowania propozycji zamówień zakupu na podstawie zdefiniowanych minimalnych stanów magazynowych (poza modułem MPC). Z poziomu magazynu można sprawdzić planowane przyjęcia z zamówień zakupu. Powiązanie pomiędzy modułem zamówień zakupu a księgą sprzedaży. Zamknięte faktury w module zamówień sprzedaży przekazywane są do księgi sprzedaży. Z księgi sprzedaży pobierane są wszystkie dane dotyczące klientów oraz inne parametry sprzedaży (warunki dostawy, metody dostawy, warunki płatności. Powiązanie pomiędzy modułem kontroli zapasów a księgą główną. Powiązanie to następuję za pomocą dziennika księgi głównej znajdującej się z module zapasów. Do dziennika generowane są transakcje związane ze zmianą wartości magazynów. Po kontroli transakcje te przesyłane są na konta w księdze głównej. Powiązanie pomiędzy modułem zamówień zakupu a księgą zakupów. Wprowadzone faktury zakupów przekazywane są do księgi zakupów. Z księgi zakupów pobierane są wszystkie dane dotyczące dostawców oraz inne parametry związane z zakupami (warunki dostawy, metody dostawy, warunki płatności itd.). Powiązanie pomiędzy księgą sprzedaży a księgą główną. Powiązanie to następuję za pomocą dziennika księgi głównej znajdującego się z księdze sprzedaży. Do dziennika generowane są transakcje związane z zamknięciem faktury. Po kontroli transakcje te przesyłane są na konta w księdze głównej. Powiązanie pomiędzy księgą zakupów a księgą główną. Powiązanie to następuję za pomocą dziennika księgi głównej znajdującego się z księdze zakupów. Do dziennika generowane są transakcje związane z wprowadzeniem faktury zakupowej. Po kontroli transakcje te przesyłane są na konta w księdze głównej. Powiązanie pomiędzy modułem produkcji a księgą główną. Powiązanie to realizowane jest poprzez dziennik księgi głównej znajdujący się z module MPC. W dzienniku tym zapisywane są wszelkie transakcje finansowe związane z produkcją w toku: koszty maszyn, koszty robocizny, kooperacji, materiałów itp. Tabele automatycznego księgowania pozwalają na zdefiniowanie na jakich kontach w księdze głównej mają być zapisywane transakcje finansowe pochodzące z innych modułów. Tabele automatycznego księgowania definiuje się w następujących modułach: księga sprzedaży, księga zakupów, kontroli zapasów, produkcji (MPC), zarządzanie umowami, zarządzanie serwisem, zarządzanie projektami. Zdefiniowanie automatu księgowego polega na wybraniu pozycji w tabeli automatycznego księgowania a następnie wpisaniu konta, na które ma być zapisywana wybrana transakcja np. w księdze sprzedaży pozycja numer 1 to wierzytelności, pozycja numer 62 to sprzedaż z kodem VAT 1 dla artykułów z kodem księgowym 00. Dzienniki księgi głównej generowane są we wszystkich modułach, w których definiuje się tabele automatycznego księgowania. 4

5 Ścieżki dostępu do dzienników księgi głównej modułów logistycznych: księga sprzedaży: Księga sprzedaży => Faktury/Dziennik => Wydruk dziennika faktur, księga zakupów: Księga zakupów => Faktury/Dziennik => Wydruk dziennika faktur, kontroli zapasów: Kontrola zapasów => Transakcje => Dziennik księgi głównej, produkcja (MPC): MPC => Koszt rzeczyw./statystyka/wip => Dziennik, tworzenie transakcji dla WIP dostępne jest w menu: MPC => Koszt rzeczyw./statystyka/wip => Tworzenie transakcji dla WIP. Ćwiczenie Obsłużyć proces realizacji zamówień sprzedaży według poniższych danych, a następnie sprawdzić i wydrukować utworzone dzienniki dla modułów księgi sprzedaży (INSTR23), księgi zakupów (według INSTR23), kontroli zapasów (INSTR24), produkcji (INSTR25). Dla modułów kontroli zapasów i MPC należy najpierw utworzyć transakcje w dzienniku księgi głównej. Zamówienie sprzedaży: kod klienta: (Gamma) miejsce dostawy: (Gamma) data dostawy: data bieżąca + 20 dni warunki dostawy: 0 (odbiór własny) metoda dostawy: 0 (pociąg) termin płatności: 14 (przelew 14 dni) magazyn: 08 (magazyn produktów) numer zamówienia zakupu klienta: numer zamówienia sprzedaży: według propozycji systemu pozycja zamówienia sprzedaży: według propozycji systemu produkt: L120-D zamówiona ilość: 1000 jednostka zamówienia: Sztuka cena: 11 zł Sprzedawca AS Zamówienie zakupu: Planowanie: Raportowanie produkcji: Magazyn: Wysyłka/Fakturowanie: Według propozycji systemu Według propozycji systemu Według zdefiniowanej technologii Według propozycji systemu według propozycji systemu 5

6 Proszę uzupełnić poniższą tabelę: Moduł Opis dziennika, uzasadnienie księgowań Księga sprzedaży Księga zakupów Kontrola zapasów Produkcja Aktualizacja transakcji z księgi sprzedaży Wybrać z menu funkcję: Księga Sprzedaży => Faktury/Dziennik => Wydruk dziennika faktur. Menu- dziennik księgi sprzedaży W celu wydrukowania i przeniesienia transakcji finansowych z księgi sprzedaży do księgi głównej należy postępować zgodnie z poniższymi ekranami. Na rysunku należy pominąć korygowanie faktur i transakcji poprzez wciśnięcie przycisku Nie. 6

7 Rysunek Okno zapytania o korygowanie faktur w dzienniku księgi sprzedaży. Na rysunku należy zatwierdzić kontrolę, sortowanie i wydruk transakcji księgi sprzedaży, a następnie zatwierdzić wydruk (Rysunek). Rysunek Okno zapytania o kontrolę i wydruk transakcji z dziennika księgi sprzedaży. Rysunek Okno wydruku. W przypadku potrzeby ponownego wydruku dziennika księgi sprzedaży należy wybrać odpowiednią opcje w oknie dialogowym pokazanym na rysunku. Aby przejść do aktualizacji dziennika należy wcisnąć przycisk Nie. 7

8 Rysunek Okno zapytania o ponowny wydruk dziennika księgi sprzedaży. W oknie pokazanym na rysunku należy wybrać aktualizację księgi głównej, a następnie potwierdzić aktualizację w oknie pokazanym na rysunku. Rysunek Okno pytania o aktualizację księgi głównej. Rysunek Okno pytania o potwierdzenie aktualizacji księgi głównej. Aktualizacja transakcji z księgi zapasów Uruchomić funkcję: Kontrola Zapasów => Transakcje => Dziennik Księgi Głównej. 8

9 Rysunek Menu- dziennik kontroli zapasów. W celu wydrukowania i przeniesienia transakcji finansowych z kontroli zapasów do księgi głównej należy postępować zgodnie z poniższymi ekranami. W oknie pokazanym na rysunku należy zatwierdzić tworzenie transakcji księgi głównej. Rysunek Okno akceptacji tworzenia transakcji księgi głównej. W polu 1 (rysunek) należy wpisać datę bieżącą, zostaną utworzone tylko transakcje, które odbyły się przed podaną datą. Następnie należy zaakceptować tworzenie transakcji (rysunek). 1 Rysunek Okno definicji zakresu tworzonych transakcji. Rysunek Okno potwierdzenia tworzenia transakcji do księgi głównej. Po utworzeniu transakcji w dzienniku zapasów, transakcje te muszą zostać przekazane do księgi głównej. W tym celu w formularzu pokazanym na rysunku w polu 1 i 2 należy wpisać bieżącą datę. 9

10 1 2 Rysunek Definiowanie kryteriów aktualizacji księgi głównej. W pole 1 (rysunek) należy wpisać tak w celu aktualizacji transakcji dla zamkniętych okresów w księdze głównej. Następnie należy potwierdzić kontrolę, sortowanie i wydruk (rysunek), potwierdzić wybór waluty podstawowej (rysunek) oraz wydrukować dziennik (rysunek). 1 Rysunek Okno dialogowe z pytaniem o aktualizację transakcji dla zamkniętych okresów. Rysunek Okno zapytania o kontrolę i wydruk transakcji z dziennika kontroli zapasów. Rysunek Pole potwierdzenia waluty podstawowej. Rysunek Okno wydruku. Po wydrukowaniu dziennika, a przed przesłaniem transakcji do księgi głównej system zapyta o ponowny wydruk dziennika. W przypadku gdy nie jest to konieczne należy w pole dialogowe wpisać Nie (rysunek). W kolejnym oknie (rysunek) należy zaakceptować aktualizacje księgi sprzedaży. Rysunek Pole dialogowe ponownego wydruku dziennika. 10

11 Rysunek Okno dialogowe akceptacji funkcji aktualizacji księgi głównej. Po przesłaniu transakcji do księgi głównej wyświetlone zostanie okno z pytaniem o tworzenie nowych transakcji według np. innych kryteriów. W przypadku gdy chcemy wyjść z opcji dziennika księgi głównej należy w polu dialogowym (rysunek) wpisać Nie. Rysunek Okno potwierdzenia tworzenia transakcji do księgi głównej. Aktualizacja transakcji księgi głównej z modułu MPC Tworzenie transakcji do księgi głównej dostępne jest w menu: MPC => Koszt rzeczyw./statystyka/wip => Tworzenie transakcji dla WIP. Rysunek Menu tworzenia transakcji WiP. W pole 1 należy wpisać datę bieżącą (rysunek). 1 Rysunek Ekran tworzenia transakcji dla WIP. 11

12 Po utworzeniu transakcji należy przesłać je do księgi głównej. W tym celu należy uruchomić: Koszt rzeczyw./statystyka/wip => Dziennik. Pojawi się wówczas pytanie dotyczące korygowania utworzonych transakcji (rysunek), w przypadku gdy korekta transakcji nie jest wymagana należy wpisać Nie i zatwierdzić wybór. Rysunek Okno dialogowe dotyczące korygowania transakcji WIP. Następnie pokaże się okno kryteriów aktualizacji księgi głównej (rysunek). W polu 1 i 2 tego okna należy wpisać bieżącą datę oraz zatwierdzić kontrolę, sortowanie i wydruk (rysunek). 1 2 Rysunek Okno kryteriów aktualizacji księgi głównej. Rysunek Okno potwierdzenia kontroli, sortowania i wydruku dziennika. Po potwierdzeniu kontroli system sprawdza, czy wygenerowane transakcje są prawidłowe tzn. czy system wie jak je zaksięgować. Jeśli pojawi się transakcja, dla której nie został prawidłowo zdefiniowany automat księgowy (może być to działanie celowe), system wyświetli odpowiedni komunikat z prośbą jego skorygowania (rysunek). Rysunek Ekran kontroli transakcji księgi głównej. Po zatwierdzeniu waluty bazowej (rysunek) należy wydrukować dziennik (rysunek). 12

13 Rysunek Okno dialogowe zatwierdzenia waluty bazowej dla transakcji. Rysunek Okno wydruku. Po wydrukowaniu dziennika pojawi się zapytanie, czy dzienniki ma zostać wydrukowany raz jeszcze (rysunek). Jeśli nie jest to konieczne należy wybrać Nie, a następnie zatwierdzić aktualizację księgi głównej (rysunek, rysunek). Rysunek Okno dialogowe ponownego wydruku dziennika. Rysunek Okno potwierdzenia aktualizacja księgi głównej. Rysunek Okno potwierdzenia przekazania transakcji z dziennika do księgi głównej oraz opróżnienia pliku transakcji. 13

14 Funkcje zaawansowane systemu ERP iscala Wykorzystanie prognozowania. Wprowadzanie prognoz według kodu artykułu W celu wprowadzenia prognozy należy uruchomić poniższą opcję w module MPC: MPC => Planowanie Generalne => Prognozowanie => Wprowadzenie/korekta prognozy => Prognoza => Kod artykułu. Rysunek Ścieżka do funkcji wprowadzania prognoz w iscala. Następnie należy wpisać prognozy (Rysunek): pole 1- numer prognozy, pole 2- indeks produktu, pole 3- data wykonania, pole 4- prognozowana ilość Rysunek Wprowadzenie prognoz w iscala. 14

15 W celu wyjścia z ekranu wprowadzania prognoz należy wcisnąć klawisz ESC. Wykorzystanie funkcji planowania produkcji. Tworzenie planu MPS Wybrać odpowiednią opcję w menu MPC- Planowanie Generalne- Plan produkcji- Tworzenie MPS. Rysunek Ścieżka do funkcji tworzenia planu MPS w iscala. Tworzenie planu MPS należy uruchomić według domyślnych kryteriów. Rysunek Ekran kryteriów funkcji tworzenia planu MPS w iscala. Sprawdzenie wygenerowanego planu MPS Uruchomić funkcję: MPC => Planowanie Generalne => Plan produkcji => Wprowadzenie/korekta MPS. 15

16 Rysunek Ścieżka do funkcji wprowadzania i korygowania planu MPS. Sprawdzić wygenerowany plan MPS dla magazynu 08 (pole 1), pozostałe kryteria należy pozostać z domyślnymi wartościami (Rysunek). 1 Rysunek Ekran kryteriów funkcji wprowadzania i edycji planu MPS. Kalkulacja zapotrzebowania na moce produkcyjne na poziomie MPS Uruchomić funkcję kalkulowania wymaganej mocy produkcyjnej na podstawie MPS: MPC => Planowanie Generalne => Zapotrzeb. zdolności produkc. => Wym. zd. prod. z MPS => Nowa kalkulacja. Po pokazaniu się ekranu z prośbą o potwierdzenie kalkulacji należy wpisać T w pole potwierdzenia. Rysunek Ścieżka do funkcji kalkulowania wymaganej zdolności produkcyjnej w iscala. 16

17 Należy uruchomić funkcję tworzenia nowego pliku roboczego poprzez wpisania Tak w polu 1 (Rysunek). 1 Rysunek Ekran potwierdzenia tworzenia nowego pliku kalkulacji MPS. Sprawdzić wykonane obliczenia poprzez uruchomienie funkcji wydruku szacowanej zdolności produkcyjnej: MPC => Planowanie Generalne => Zapotrzeb. zdolności produkc. => Wym. zd. prod. z MPS => Nowa kalkulacja (Rysunek). Rysunek Ścieżka do funkcji wydruku szacowanej zdolności produkcyjnej w planie MPS. Kalkulacja MRP w oparciu o MPS Kalkulator MPR uruchamia się w module: MPC => Planowanie Zapotrz. Materiał. => MRP. Rysunek Ścieżka dostępu do funkcji kalkulatora MRP. Po zaakceptowaniu parametrów pokazanych na rysunku 2 pokaże się okno kryteriów wyboru (Rysunek). 17

18 Rysunek 2. Pierwszy ekran kryteriów kalkulacji MRP w iscala. W polu 1 (Rysunek) należy wpisać podstawę kalkulacji MRP. Jeśli kalkulacja ma się odbywać na podstawie MPS, należy wpisać symbol M. W polu 2 należy wpisać Tak, dzięki temu utworzone przez system propozycje zleceń produkcyjnych obciążą stanowiska pracy. 1 2 Rysunek Drugi ekran kryteriów kalkulacji MRP w iscala. Analiza obciążenia (w skali tygodnia) po kalkulacji MRP Uruchomić funkcję: MPC => Analiza obciążenia => Obciążenie według SP- tygodniowo. Rysunek Ścieżka dostępu do analizy obciążeń. 18

19 W celu sprawdzenia obciążenia dla wybranego stanowiska pracy należy podać jego kod. 1 Rysunek Wybór stanowiska pracy do analizy obciążenia. Na rysunku pokazany został ekran analizy obciążenia stanowiska pracy. Analiza obciążeń odnosi się do tygodni. Poszczególne wiersze oznaczają: ZP- dostępne moce produkcyjne, PLAN.- obciążenia wynikające z propozycji zleceń produkcyjnych, USTALONE- obciążenia wynikające z ustalonych zleceń produkcyjnych, OBC- obciążenia wynikające ze zleceń produkcyjnych, DOST. - dostępne moce produkcyjne narastająco, WLK. NET- dostępne moce produkcyjne w podanym tygodniu. Rysunek Analiza obciążenia stanowiska pracy. Planowanie operacyjne Uruchomić funkcję: MPC => Planowanie operatywne => Planowanie stanowisk pracy. Rysunek Ścieżka do funkcji planowania operacyjnego. 19

20 W polu 1 (Rysunek) należy wybrać stanowisko pracy, dla którego układany będzie plan, następnie poprzez wpisywanie w polach 2 kolejności zleceń produkcyjnych należy ułożyć plan dla stanowiska pracy. 1 2 Rysunek Wybór stanowiska do harmonogramowania. Po ułożeniu planu w celu jego zatwierdzenia oraz odpowiedniego przeplanowania zleceń na innych stanowiskach należy w polu 2 wcisnąć klawisz PageDown, a następnie wybrać opcje harmonogramowania warsztatu (Rysunek). Rysunek Menu planowania operacyjnego. Wybrać opcje przeplanowania wszystkich stanowisk pracy (Rysunek), w tym celu należy wpisać Nie w polu 1. Jeśli zostałoby wpisane Tak przeplanowanie dotyczyłoby tylko operacji odbywających się po przejściu przez harmonogramowane stanowisko. Rysunek Ekran opcji harmonogramowania warsztatu. Włączanie ATP Uruchomić opcję definiowania magazynów: Kontrola zapasów => Różne => Ustawienia => Magazyny. 1 20

21 Rysunek Ścieżka do opcji definiowania magazynów. Wybrać magazyn, dla którego włączana będzie kontrola ATP, a następnie przejść klawiszem PageDown do ekranu definiowania ATP pokazanego na rysunku. Zaznaczyć wszystkie opcje kalkulacji ATP a następnie zaakceptować wybór poprzez wciśniecie przycisku OK. Z opcji definiowania parametrów magazynu wyjść za pomocą klawisza ESC. Rysunek Ekran definiowania ATP. Zaawansowane zarządzenie magazynem WM Definiowanie bin (lokalizacji magazynowych) Uruchomić funkcję wprowadzania i korygowania miejsc magazynowych: Kontrola zapasów => Zarządzanie Bin => Wprowadzanie/korekta Bin. 21

22 Rysunek Ścieżka do funkcji wprowadzania i korygowania miejsc magazynowania. Po wybraniu w polu 1 (Rysunek) odpowiedniego magazynu wpisać w polu 2 numer miejsca magazynowania oraz pozostałe parametry miejsca magazynowania. Zapis danych następuje po wyjściu klawiszem ENTER lub PageDown z pola Rysunek Ekran definicji miejsc magazynowania. Definiowanie wymiarów artykułów Uruchomić opcję definiowania magazynów: Kontrola zapasów => Artykuły/Zapytania => Wprowadzanie/korekta artykułów magazynowych. 3 22

23 Rysunek Ścieżka do opcji wprowadzania i korekt artykułów magazynowych. Po wybraniu pożądanego artykułu uruchomić zakładkę Miary/Jednostki (Rysunek 2). Rysunek Menu wprowadzania artykułów. W pola wymiarów (Rysunek) należy wpisać pożądane wartości. Rysunek Pola wymiarów artykułów. Wyjście z ekranu zaakceptować klawiszem PageDown, a następnie wyjść z edycji artykułu za pomocą klawisza ESC. Włączanie kontroli miejsc magazynowania Uruchomić opcję definiowania magazynów: Kontrola zapasów => Artykuły/Zapytania => Wprowadzanie/korekta artykułów magazynowych. Rysunek Ścieżka do opcji wprowadzania i korekt artykułów magazynowych. 23

24 Po wybraniu pożądanego artykułu uruchomić zakładkę Bin (Rysunek). Rysunek Menu definiowania artykułów. Następnie należy włączyć kontrolę miejsc magazynowania bin w polu 1 oraz zdefiniować parametry przechowywania (Rysunek). Parametr Lokalizacja pozycji/ partii (pole 2) pozwala na zdefiniowanie relacji pomiędzy partią 1 a miejscem magazynowania. 2 Rysunek Ekran włączania kontroli bin. Zaawansowana kalkulacja kosztów. Kalkulacja kosztu standardowego Wybrać opcję z menu: MPC => Kalkulacja kosztu => Koszt standardowy-aktualizacja. Rysunek Menu Koszt standardowy-aktualizacja. 24

25 W polu 1 (Rysunek) wpisać datę bieżącą (F6), w polu 2 należy wskazać, iż koszt standardowy kalkulowany będzie dla produktów (Tak). Następnie w polu 3 i 4 należy podać zakres produktów, dla których wykonywać będziemy kalkulację. W polu 5 należy potwierdzić rozpoczęcie kalkulacji (T) Rysunek Ekran kryteriów aktualizacji kosztu standardowego. Definiowanie nowych obiektów w systemie ERP iscala Zakładanie klientów Uwaga: Okna menu podręcznego pokazywać się będą w przypadku edycji istniejącego klienta, w przypadku wprowadzania nowego klienta poszczególne zakładki jego definicji pokazywać się będą automatycznie. Wybrać odpowiednią opcję w menu: Księga Sprzedaży => Plik Klientów => Wprowadzenie/korekta klienta. Rysunek Menu - Wprowadzanie/ korekta klienta. W polu 1 (Rysunek) wpisać kod nowego klienta. Możliwe jest także pobranie kolejnego kodu klienta z parametrów systemu poprzez wpisanie, w polu 1, znaku +. 25

26 1 Rysunek Pole kodu klienta w funkcji wprowadzania/ edycji klientów. Następnie należy uzupełnić następujące pola (Rysunek 3): Nazwa klienta, ID szukania- nazwa, po której możliwe będzie wyszukiwanie firmy. Domyślnie kopiowana jest nazwa klienta, Druga linia adresu klienta (ulica), Trzecia linia adresu klienta (miasto), Kod pocztowy, Symbol kraju, Numer telefonu, Numer faksu, Status klienta próbnego. Rysunek Ekran definicji klienta- dane podstawowe. Po wpisaniu podstawowych danych klienta, należy przejść do ekranu Kredyty/płatności (Rysunek). Rysunek Menu Kredyty/Płatności w definicji klienta. W ekranie parametrów kredytu i płatności klienta należy uzupełnić pola: 26

27 Warunki płatności, Nr NIP. 1 2 Rysunek Definicja parametrów płatności i kredytu klienta. Następnie należy wybrać z ekranu podręcznego menu (Rysunek 6) opcję Statystyka/budżet. Rysunek Menu- Statystyka/Budżet w definicji klienta. W ekranie parametrów dotyczących statystyki i budżetu należy uzupełnić następujące pola: Region, 27

28 Kod handlowy. Parametry te wykorzystywane są sporządzania raportów, m.in. w module zamówień sprzedaży i module statystycznym. 1 2 Rysunek Definicja parametrów statystyki i budżetu klienta. Po wpisaniu powyższych danych należy z menu podręcznego wybrać opcję Waluta/VAT. Rysunek Menu- Waluta/VAT w definicji klienta. W ekranie parametrów VAT oraz waluty należy wpisać w zaznaczonych polach: Kod waluty- jest kod waluty domyślnie pobieranej (kopiowanej) jako waluta zamówienia oraz waluta faktury, Kod języka- jest to kod domyślnego języka dokumentów wystawianych dla wybranego, klienta. Kod ten kopiowany jest do zamówienia sprzedaży, Kod podatku- jest kod domyślnego podatku VAT dla wybranego klienta. 28

29 1 2 3 Rysunek Definicja walut i podatku VAT klienta. Następnie należy zdefiniować parametry dotyczące ustawienia księgowań dla wybranego klienta. W celu wyświetlenia odpowiedniego ekranu, należy w ekranie menu podręcznego wybrać opcję Księgowanie (Rysunek). Rysunek Menu- księgowanie w definicji klienta. W ekranie definicji księgowań należy uzupełnić następujące pola: Konto przedpłat, Kod automatycznego księgowania, Konto- konto należności klienta, Centrum kosztów- dodatkowy analityczny wymiar księgowania definiowany w parametrach systemu, Produkt- dodatkowy analityczny wymiar księgowania definiowany w parametrach systemu Rysunek Definicja parametrów księgowania klienta. 29

30 Następnie należy przejść do ekranów parametrów zamówień i fakturowania, w tym celu trzeba wybrać pierwszy ekran (Rysunek). Rysunek Menu- Zamówienia/fakturowanie 1 w definicji klienta. W pierwszym ekranie parametrów zamówień i faktur (Rysunek) należy wpisać metodę dostawy (pole 1) oraz warunki dostawy (pole 2). Parametry tę będą automatycznie kopiowane do nowych zamówień sprzedaży wprowadzanych dla danego klienta. Rysunek Definicja parametrów zamówień i fakturowania klienta. Po wywołaniu drugiego ekranu zamówień sprzedaży i fakturowania (Rysunek 14) można wpisać kolejne domyślne parametry dla nowych zamówień sprzedaży wprowadzanych dla danego klienta. Rysunek Menu- Zamówienia/fakturowanie 1 w definicji klienta 30

31 Parametry te pokazano na rysunku 15, są to następujące pola: Cennik- wskazuje jakie ceny, z którego cennika są pobierane dla danego klienta, Sprzedawca- jest to domyślny sprzedawca zajmujący się obsługą danego klienta, Kod eksportu- dla klienta krajowego należy wpisać 0, dla klienta z Unii Europejskiej należy wpisać 2, dla pozostałych klientów pozostają kody 1, 3-9, Magazyn- domyślny magazyn dla dostaw do danego klienta, Magazyn alt.- magazyn alternatywny dla dostaw dla danego klienta Rysunek Definicja parametrów zamówień i fakturowania. W celu aktualizacji danych należy w ostatnim polu powyższego ekranu wcisnąć klawisz ENTER lub w dowolnym polu tego ekranu wcisnąć PageDown. Zakładanie dostawców Uwaga: Okna menu podręcznego pokazywać się będą w przypadku edycji istniejącego dostawcy, w przypadku wprowadzania nowego dostawcy poszczególne zakładki jego definicji pokazywać się będą automatycznie. Wybrać odpowiednią opcję w menu: Księga Zakupów => Plik Dostawców => Wprowadzenie/korekta dostawców. 31

32 Rysunek Menu - Wprowadzanie/ korekta dostawców. W polu 1 (Rysunek) wpisać kod nowego dostawcy. Możliwe jest także pobranie kolejnego kodu dostawcy z parametrów systemu poprzez wpisanie, w polu 1, znaku +. 1 Rysunek Pole kodu dostawcy w funkcji wprowadzania/ edycji dostawców. Następnie należy uzupełnić następujące pola (Rysunek): Nazwa dostawcy, ID szukania- nazwa, po której możliwe będzie wyszukiwanie firmy. Domyślnie kopiowana jest nazwa dostawcy, Pierwsza linia adresu dostawcy (ulica), Druga linia adresu dostawcy (miasto), Kod pocztowy, Symbol kraju, Numer telefonu, Numer faksu,numer NIP Rysunek Ekran definicji dostawcy- dane podstawowe. 32

33 Po wpisaniu podstawowych danych dostawcy, należy przejść do ekranu Płatn. (Rysunek 4). Rysunek Menu- Płatności w definicji dostawcy. W ekranie parametrów płatności (Rysunek) należy uzupełnić pola: Metoda płatności (faktury)- jest to metoda płatności za faktury dostawcy, Metoda płatności (noty kredytowe)- jest to metoda płatności za faktury korygującej dostawcy Rysunek Ekran parametrów płatności dostawcy. Po wpisaniu powyższych danych dostawcy, należy przejść do ekranu Kody (Rysunek 6). 33

34 Rysunek Menu Kody w definicji dostawcy. W ekranie kodów dostawcy (Rysunek 7) należy uzupełnić pola: Kategoria- kategoria dostawcy używana do celów statystycznych, Kod importu- 0- dostawca krajowy, dla którego będą stosowane normalne zasady płacenia, 2- dostawca z Unii Europejskiej, kody 1 oraz 3-9 to pozostali dostawcy, Kod waluty- domyślny kod waluty zamówień zakupu dla danego dostawcy, Kod języka- domyślny kod języka dokumentów wystawianych dla danego dostawcy, Warunki płatności- domyślne warunki płatności do danego dostawcy, Metoda dostawy- domyślna metoda dostawy od danego dostawcy, Warunki dostawy- domyślne warunki dostawy od danego dostawcy, Podatek lokalny- kod domyślnego podatku VAT dla wprowadzanych faktur dostawcy, Do raportów VAT- parametr wskazujący, czy dane VAT mają się znaleźć w rejestrze VAT Rysunek Ekran kodów dostawcy. Następnie należy wybrać z ekranu podręcznego menu (Rysunek 8) opcję Księgow.. 34

35 Rysunek Menu- Księgow. w definicji dostawcy. W ekranie parametrów księgowania (Rysunek 9) należy uzupełnić następujące pola: Kod autom. księgowania, Konto- konto dostawcy dla tego dostawcy, Produkt- wymiar księgowy Rysunek Ekran parametrów księgowania dostawcy. W celu aktualizacji danych należy w ostatnim polu powyższego ekranu wcisnąć klawisz ENTER lub w dowolnym polu tego ekranu wcisnąć PageDown. Definiowanie rabatów według klienta Wybrać odpowiednią opcję w menu: Kontrola Zapasów => Kody rabatów/prowizji => Ceny specjalne/ Budżet => Wprowadzanie Cen/ Kod artykułu. Rysunek Menu Wprowadzenie Cen/Kod Artykułu 35

36 Po wyświetleniu ekranu definicji cen specjalnych (Rysunek 2) należy wprowadzić odpowiednie rabaty, w tym celu trzeba wybrać kod klienta (Pole 1) oraz indeks (Pole 2) dla którego definiowane będą rabaty. Następnie należy wypełnić poniższe pola: Kod indeksu według klienta Opis indeksu według klienta Podstawowa cena Rabat od ceny podstawowej Ilość, dla której przyznawany jest rabat Wysokość rabatu w % dla podanej ilości Cena sprzedaży dla podanej ilości Po wpisaniu poszczególnych pozycji rabatowych, w celu aktualizacji danych należy w ostatnim polu sekcji rabatów wcisnąć klawisz ENTER lub PageDown Rysunek Definiowanie rabatów ilościowych na klienta Definiowanie rabatów według dostawcy Wybrać odpowiednią opcję w menu: Zamówienie zakupów => Rożne => Ceny/rabaty na dostawcę => Wprowadzanie Cenników wg Kodu Artykułu. Rysunek Menu Wprowadzenie Cenników wg Kodu Artykułu 36

37 Po wyświetleniu ekranu definicji cen dostawców (Rysunek) należy wprowadzić odpowiednie rabaty, w tym celu trzeba wybrać kod dostawcy (Pole 1) oraz indeks (Pole 2), dla którego definiowane będą rabaty. Następnie należy wypełnić poniższe pola: Kod indeksu według dostawcy Opis indeksu według dostawcy Podstawowa cena zakupu Ilość, dla której przyznawany jest rabat Wysokość rabatu w % dla podanej ilości Cena zakupu dla podanej ilości Po wpisaniu poszczególnych pozycji rabatowych, w celu aktualizacji danych należy w ostatnim polu sekcji rabatów wcisnąć klawisz ENTER lub PageDown Rysunek Definiowanie rabatów ilościowych według dostawców Wykorzystanie systemu ERP iscala do zarządzania transportem Definiowanie nowych usług usługa transportu 37

38 W polu 1. wybieramy: Kontrola zapasów Artykuły/Zapytania Wprowadzenie/korekta artykułów magazynowych, następnie w polu 2. wpisujemy nazwę usługi: T-STAN1, w polu 3. wpisujemy opis: Transport, w polu 4. kod statusu 8., a w polu 5 kod kolejki zapytań 9. Następni definiujemy jednostkę, w polu 6. wybieramy Kontrola zapasów Różne Ustawienia Plik jednostek, dalej w polu 7. wpisujemy opis jednostki: km. Przygotowanie harmonogramu czynności procesu logistycznego. Harmonogram prac Harmonogram prac jest uzupełnieniem planu operacyjnego przedsiębiorstwa wykonywanym w systemie ciągłym. Wyznacza on czas rozpoczęcia, trwania i zakończenia każdej czynności, oraz ustala odpowiednią kolejność operacji, która wyklucza konflikty zasobów (np. materiałów, maszyn, ludzi, kapitału) potrzebnych do realizacji zadania. Dzięki opracowaniu harmonogramu można bardzo szybko i o wiele wydajniej planować zaopatrzenie, produkcję i dystrybucję w każdym przedsiębiorstwie. Harmonogramowanie, występuje zwykle jako określony moduł działania w systemach informatycznych ERP. Dla kierownictwa przedsiębiorstwa harmonogramowane stanowi bardzo istotne narzędzie, wspomagające kontrolę procesu dzięki uwidocznieniu między innymi obciążenia zasobów w danym momencie i w przyszłości, wczesnemu ostrzeganiu o przewidywanych opóźnieniach w realizacji zleceń czy wąskich gardłach systemu. Projektowanie przebiegu produkcji lub budowa łańcucha czynności procesu logistycznego w czasie i wyrażanie ich za pomocą harmonogramów jest zagadnieniem bardzo trudnym, ponieważ liczny zbiór działań musi być wzajemnie zsynchronizowany i uwzględniać odpowiednie wykorzystanie czasu pracy ludzi, maszyn i urządzeń oraz nakładów finansowych. Harmonogram czynności procesu logistycznego może zawierać: 1. kolejność wykonywania czynności, 2. przewidywany (bądź oczekiwany) czas trwania czynności, 3. wymagane (lub wyliczone) terminy (data, godzina) początku i końca realizowanych czynności. Harmonogram umożliwia graficzne przedstawienie i kontrolowanie realizacji poszczególnych czynności oraz zależności między nimi, ułatwia też nadzorowanie i wczesne wykrywanie zagrożeń podczas ich realizacji. Pozwala on w przejrzysty sposób zobrazować tok kolejnych 38

39 lub zachodzących na siebie czynności określonych w jednostkach czasu oraz kolejność ich realizacji. Przepływ zasobów obejmuje 3 podstawowe fazy: zaopatrzenie, produkcję i dystrybucję. W fazie zaopatrzenia pod uwagę należy wziąć: 1. rodzaj transportu i zastosowane środki transportu, 2. możliwości załadunku i rozładunku środków transportu oraz czas przewozu materiałów niezbędnych do produkcji lub gotowych produktów do odbiorców finalnych, 3. porę dostawy (dzień/noc), 4. rodzaj, ilość i wydajność zastosowanych urządzeń do mechanizacji prac ładunkowych, 5. sposób opakowania i zabezpieczenia ładunku, 6. możliwość konsolidacji ładunków i wykorzystanie ładowności pojazdu, 7. możliwość wykorzystania dobowego czasu pracy kierowcy i środka transportu, 8. termin realizacji zamówienia. Harmonogramowanie w fazie produkcji obejmuje planowanie: 1. stanów magazynowych i możliwości ich zaopatrywania, 2. wielkości produkcji i sprzedaży, 3. wykonania wyrobów i poszczególnych elementów produktów, 4. procesu produkcji, 5. obciążeń komórek produkcyjnych, 6. czasów przerw na remonty i konserwację maszyn i urządzeń, 7. zaopatrzenia i zużycia materiałów i narzędzi, 8. kosztów produkcji, 9. kontroli i monitorowania produkcji, W fazie dystrybucji przy tworzeniu harmonogramy należy wziąć pod uwagę: 1. możliwości produkcyjne przedsiębiorstwa porównanie zamówień składanych przez odbiorców z wydajnością systemu produkcyjnego, 2. czas wykonania zleceń za szczególnym zwróceniem uwagi na terminową ich realizację, 3. dostosowanie tempa pokrycia zapotrzebowania zgłaszanego przez klientów z rzeczywistym ich zaopatrzeniem ilość asortymentu i częstotliwość dostaw, 4. terminowość dostaw, 5. ilość, lokalizację i wielkość magazynów. Przygotowanie harmonogramu to określenie daty zakończenia procesu, w tym terminów rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych operacji technologicznych oraz określenie kolejności wykonywania czynności na poszczególnych maszynach/stanowiskach roboczych. W celu automatyzacji czynności harmonogramowania stosowane są odpowiednie systemy klasy ERP w których określa się zasoby lub parametry dotyczące kolejności i trwania poszczególnych operacji. W procesie harmonogramowania ważne jest oszacowanie zapotrzebowania na zasoby wraz z ich jednoznacznym przydziałem do poszczególnych zadań. W pierwszej kolejności rozpatrywany proces należy rozłożyć na jak najmniejsze czynniki, a w nich określić możliwie najwięcej parametrów podstawowych. Proces określania parametrów powinien obejmować: 1. opis operacji i kolejności ich wykonywania, 2. określenie produktów i surowców potrzebnych do wykonania każdego etapu produkcji z dokładnymi parametrami jak np. wymiary 3. opis stanowisk roboczych na których wykonywane będą poszczególne zadania, 39

40 4. czasy wykonania poszczególnych operacji. Kompleksowy harmonogram powinien obejmować również koszty systemu logistycznego na które składają się między innymi koszty transportowania, składowania, sterowania zapasami i konieczności ich minimalizowania. Przy złożonych projektach utworzenie harmonogramu jest dość trudne ze względu na możliwość ustalenia wielu wariantów następstwa planowanych czynności. W związku z tym istnieje problem optymalizacji harmonogramu. Prawidłowe i dokładne opracowanie każdego harmonogramu zależne jest od ilości danych dostarczonych do systemu lub branych pod uwagę przy tworzeniu planu łańcucha logistycznego dlatego też może różnie się kształtować, a jego budowa uzależniona jest między innymi od okresu planowania, wielkości produkcji, zasobów przedsiębiorstwa, możliwości dostaw i dystrybucji gotowych produktów, wielkości i wyposażenia magazynów. Konfiguracja programu do harmonogramowania W polu 1. wybieramy: Kontrola zapasów Zarządzanie czasem realizacji Wprowadzenie/korekta transakcji biznesowych, następnie w polu 2. wpisujemy: 1 i w polu 3. opisujemy transakcję: Sprzedaż Analogicznie tworzymy: 2 Zakup. W polu 4. wybieramy: Zamówienie sprzedaży Różne Ustawienia Parametry, następnie klawiszem pg dn przechodzimy do 6 zakładki (zgodnie z punktem 5.) i ustawiamy w polu 6. planowanie terminów dostaw na 2. 40

41 W polu 7. wybieramy: Zamówienie zakupu Różne Ustawienia Parametry, następnie klawiszem pg dn przechodzimy do 3 zakładki (zgodnie z punktem 8.) i ustawiamy w polu 9. planowanie terminów dostaw na TAK. W polu 10. wybieramy: Kontrola Zapasów Zarządzanie czasem realizacji Konfigurowanie modułów ZCR Kontrola Zakupu, nadepnie w polu 11. wpisujemy 1, w polu 12. wpisujemy *, w polu 13. wpisujemy 2. 41

42 W polu 14. wybieramy: Księga Zakupów Różne Ustawienia Metody dostaw, następnie w polu 15. wpisujemy: 30, w polu Odbiór własny W polu 17. wybieramy: Księga Sprzedaży Różne Ustawienia Metody dostaw, następnie w polu 18. wpisujemy: 30, w polu Transport własny Koszty eksploatacji środków transportu, ceny usług transportowych i taryfikatory, techniki informatycznego wspomagające realizację usług logistycznych. Obliczanie kosztów eksploatacji środków transportu Koszty eksploatacyjne mogą obejmować różne pozycje w zależności od tego jakiej gałęzi transportu dotyczą. Jednak w przypadku każdego ze środków transportu zarówno samochodowego, kolejowego, lotniczego, morskiego i żeglugi śródlądowej ich elementem będzie amortyzacja. Amortyzacja związana jest ze zmniejszaniem się wartości środka trwałego co nazywa się umorzeniem. Odniesienie wartości tego zużycia środka trwałego w ciężar kosztów nazywa się amortyzacją. Warto rozróżniać te dwa pojęcia chociaż kwota umorzenia jest taka sama jak kwota amortyzacji. Użyto tu pojęcia środka trwałego środki transportu również są przykładem środka trwałego i są ujęte w Klasyfikacji Śródków Trwałych. Inne środki trwałe to np. budynki, maszyny, komputery. To jak długo będziemy dokonywać odpisów amortyzacyjnych wynika ze stosowanej stopy amortyzacji, czyli procentowego wskaźnika zużycia środka trwałego w danym okresie w stosunku do jego początkowej wartości. Tabela stawek amortyzacyjnych czyli Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych poszczególnych środków trwałych jest załącznikiem do ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Można stosować różne metody wprowadzania odpisów amortyzacyjnych. Najpopularniejszą w Polsce jest metoda liniowa. Polega ona na dokonywaniu takich samych wartościowo odpisów w każdym jednostce czasu (roku, kwartale, miesiącu, tygodniu). Kwotę amortyzacji obliczamy mnożąc wartość początkową środka transportu i stawkę amortyzacyjna. Wartością początkową najczęściej jest cena zakupu, ale gdybyśmy zainstalowali np. instalację gazowego napędu lub dostosowali w inny sposób środek transportu do eksploatacji to możemy doliczyć poniesione w związku z tym koszty do wartości początkowej środka transportu. 42

43 Ka = Wp a Gdzie: Wp - wartość początkowa środka transportu Ka - roczna kwota amortyzacji a - procentowa stawka amortyzacyjna oczytana z wykazu. Stawki amortyzacji są różne dla różnych środków transportu na przykład dla samochodu ciężarowego wynosi 20%, dla samolotów 14%, a dla taboru kolejowego i pływającego - 7%. Różnice te wynikają z krótszego lub dłuższego okresu amortyzacji, czasu zużycia się środka transportu. Druga metoda to metoda degresywna, gdyż roczna kwota zużycia jest z roku na rok mniejsza. Dokonywane odpisy są wyższe w początkowym okresie i przez to (w porównaniu z metodą liniową) skraca się okres amortyzacji. Zużycie środka transportu ustala się następująco: w 1-szym roku od wartości początkowej, w następnych latach od wartości resztowej (czyli tej wartości, która jeszcze została do zamortyzowania po dokonaniu odpisu za kolejny rok), od momentu zmniejszenia się kwoty odpisu obliczonego według metody degresywnej od kwoty amortyzacji obliczonej według metody liniowej przechodzimy na metodę liniową. Inne stosowane metody to metoda sum cyfr rocznych, metoda progresywna (opóźniona) w kolejnych okresach odpisujemy coraz wyższe kwoty, metoda według 30% (dla fabrycznie nowych środków, w pierwszym roku odpisujemy 30% wartości początkowej,czy nie funkcjonująca od 1 września 2007 roku metoda naturalna. Ćwiczenie W poniższym ćwiczeniu masz za zadanie przećwiczyć poprzez wprowadzenie odpowiednich danych i formuł możliwości wykorzystania arkusza kalkulacyjnego do obliczania amortyzacji. Dla każdej funkcji a jest ich 6 (w arkuszu kalkulacyjnym Excel), dotyczącej obliczania amortyzacji został podany odrębny przykład Funkcja SLN - zwraca wartość amortyzacji liniowej środka trwałego dla jednego okresu. Jej formuła przedstawia się następująco: SLN(koszt; odzysk; czas życia), gdzie: Koszt- to koszt (wartość) początkowy środka trwałego, Odzysk - to wartość środka trwałego po zakończeniu okresu amortyzacji (argument ten nazywany jest nieraz wartością odzyskaną środka trwałego). Czas_życia - to liczba okresów, w których środek trwały jest amortyzowany (argument ten nazywany jest nieraz czasem użytkowania środka trwałego). Załóżmy, że zakupiono ciężarówkę o wartości zł. Czas użytkowania pojazdu określono na 10 lat, a wartość końcową na 7500zł. Ile wynosi odpis amortyzacyjny za każdy rok? Postać funkcji będzie następująca: SLN (30 000;7500;10) 43

44 A arkusz kalkulacyjny przedstawia się tak jak powyżej. Dane i opis wprowadzasz bezpośrednio w komórki, które powinny mieć odpowiedni format. Wszystkie z napisami: format ogólny lub tekstowy, natomiast komórka A6 ma odpowiednią funkcję, tutaj w postaci: fx = SLN(A2; A3; A4). Funkcja DB - zwraca amortyzację środka trwałego w podanym okresie, obliczoną z wykorzystaniem metody równomiernie malejącego salda odpisy są coraz mniejsze, czyli jest to metoda degresywna. Jej formuła przedstawia się następująco: DB (koszt; odzysk; czas_życia; okres; miesiąc) Koszt, Odzysk, Okres użytkowania jak w przypadku Okres - to okres, dla którego zostanie obliczona amortyzacja. Argument okres musi być wyrażony w tych samych jednostkach, co argument czas_życia. Miesiąc - to liczba miesięcy w pierwszym roku. Jeżeli argument zostanie pominięty, przyjmowana jest liczba miesięcy równa 12. Fabryka zakupiła nowy, specjalistyczny środek transportu, który kosztował zł. Okres jego amortyzacji wynosi 6 lat. Po okresie amortyzacji wartość urządzenia będzie wynosić zł. Przedstaw przebieg amortyzacji w okresie, w którym maszyna była używana. Wynik możesz zaokrąglić do pełnych złotówek. Funkcja DDB - zwraca amortyzację środka trwałego w podanym okresie, obliczoną przy użyciu metody podwójnie malejącego salda lub innej metody określonej przez użytkownika. Składnia: DDB(koszt; odzysk; czas_życia; okres; współczynnik) Koszt, Odzysk, Czas_życia, Okres jak w Współczynnik - to szybkość zmniejszania się salda. Jeżeli współczynnik ten zostanie pominięty, to zakłada się, że wynosi 2 (metoda podwójnie malejącego salda). Wszystkie argumenty muszą być liczbami dodatnimi. 44

45 Funkcja DDB może być używana, jeżeli konieczne jest przełączenie do metody równomiernie malejącego salda wówczas, gdy amortyzacja jest większa niż obliczone malejące saldo. Załóżmy, że firma kurierska zakupiła za 2400 zł nowy środek transportu. Jego czas eksploatacji określono na 10 lat. Wartość końcowa wynosi 300 zł. Poniższe przykłady pokazują amortyzacje w różnych okresach Wyniki zaokrąglono do pełnych groszy. Funkcja SYD zwraca amortyzację środka trwałego w podanym okresie metodą sumy cyfr wszystkich lat amortyzacji. Składnia : SYD (koszt; odzysk; czas_życia; okres) Koszt -to początkowy koszt środka trwałego. Odzysk - to wartość środka trwałego po zakończeniu okresu amortyzacji (argument ten nazywany jest nieraz wartością odzyskaną środka trwałego). Czas_życia to liczba okresów, w których środek trwały jest amortyzowany (argument ten nazywany jest nieraz czasem użytkowania środka trwałego). Okres to okres czasu; argument okres musi być podany w takich samych jednostkach, jak argument czas_życia. Jeżeli kupiliśmy za zł samochód ciężarowy, który ma czas użytkowania 10 lat i wartość odzysku 7500 zł. Ile wyniosą roczne odliczenia za pierwszy i dziesiąty rok? Funkcja AMORLINC - zwraca amortyzację dla każdego okresu rozrachunkowego. Funkcja ta jest dostosowana do francuskiego systemu księgowego. Jeśli zakupu środka trwałego dokonuje się w połowie roku rozrachunkowego, to pod uwagę bierze się amortyzację podzieloną proporcjonalnie. Składnia: AMORLINC(cena; zakup_data; pierwszy_okres; odzysk; okres; stopa; podstawa) 45

46 Daty powinny być wprowadzane przy użyciu funkcji DATA lub jako wynik innych formuł lub funkcji. Na przykład, aby wpisać dzień 23 maja 2008 roku, należy zastosować funkcję DATA(2008;5;23). Mogą wystąpić problemy, jeśli daty będą wprowadzane jako tekst. Koszt - to cena zakupu środka trwałego. Zakup_data - to data zakupu środka trwałego. Pierwszy_okres - to data kończąca pierwszy okres. Odzysk - to wartość na koniec okresu użytkowania środka trwałego. Okres - to okres. Stopa -to stopa amortyzacji. Podstawa - to podstawa roczna, która ma być używana. Załóżmy, że urządzenie transportowe zakupiono 19 sierpnia 2008 roku. Cena początkowa wynosiła 2400 zł, a końcowa 300 zł przy 15% stopie amortyzacji. 31 grudnia 2008 roku jest końcem pierwszego okresu. Ile wynosi wartość amortyzacji w pierwszym okresie? Funkcja AMORDEGRC - zwraca amortyzację dla każdego okresu rozrachunkowego. Funkcja ta jest dostosowana do francuskiego systemu księgowego. Jeśli zakupu dokonuje się w połowie roku rozrachunkowego, to pod uwagę bierze się amortyzację podzieloną proporcjonalnie. Jest to funkcja podobna do funkcji AMORLINC, oprócz tego, że współczynniki amortyzacji stosowane w obliczeniach zależą od okresu użytkowania środków trwałych. Składnia AMORDEGRC (cena; zakup_data; pierwszy_okres; odzysk; okres; stopa; podstawa). 46

47 Daty powinny być wprowadzane przy użyciu funkcji DATA lub jako wynik innych formuł lub funkcji. Na przykład, aby wpisać dzień 23 maja 2008 roku, należy zastosować funkcję DATA(2008;5;23). Mogą wystąpić problemy, jeśli daty będą wprowadzane jako tekst. Koszt - to cena zakupu środka trwałego. Zakup_data - to data zakupu środka trwałego. Pierwszy_okres - to data kończąca pierwszy okres. Odzysk - to wartość na koniec okresu użytkowania środka trwałego. Okres - to okres. Stopa - to stopa amortyzacji. Podstawa - to podstawa roczna, która ma być używana. Załóżmy, że w dniu 19 sierpnia 2008 roku firma zakupiła środek transportu. Cena zakupu wynosiła 2400 zł, a wartość końcowa 300 zł przy 15% stopie procentowej. 31 grudnia 2008 jest końcem pierwszego okresu. Wartość umorzeniowa za pierwszy okres wynosi? Przygotowanie oferty transportowej 47

48 W polu 1. wybieramy: Zamówienie Sprzedaży Oferta Wprowadzenie/korekta ofert, następnie w polu 2. wpisujemy:! i zatwierdzamy ENTEREM, w polu 3. wpisujemy nowy adres dostawy W polu 4. wpisujemy kod pocztowy adresu dostawy. W polu 5. wstawiamy datę dostawy. 48

49 Klikamy w znaczek w polu 6. i wpisujemy zamówienie transportowe: Następnie: Wybieramy: 8. - wydruk ofert Następnie konwertujemy ofertę na zamówienie sprzedaży: 49

50 Wybieramy 9 Konwersja oferty na zamówienie, dalej 10 wybieramy nasze zamówienie. W polu 11. wstawiamy 3. czyli typ: usługi transportowe. Ze względu na to, że ponowne przeliczenie harmonogramu ZCR i sprawdzenie ATP dla linii zamówienia nie jest konieczne w przedstawionym przykładzie należy wcisnąć przycisk NIE pole

51 Wybieram 13. pole 4: Konwersja oferty Z tego względu, że zamówienie jest generowane na podstawie ceny zawartej w ofercie, nie ma potrzeby ponownego przeliczania cen i rabatów. W przedstawionym przykładzie należy wcisnąć przycisk NIE 14. Wybieramy: Zamówienie Sprzedaży Wydruk dokumentów Potwierdzenie zamówień

52 ABC obsługi systemu SAP 1. Przygotowanie komputera z włączonym oprogramowaniem typu firewall. Należy skonfigurować komunikację przychodzącą i wychodzącą w następujący sposób: SAP WEB GUI port 8000 SAP GUI porty Panel sterowania Zapora systemu Windows Ustawienia zaawansowane W drzewie Zapora systemu Windows zaznaczamy opcję Reguły przychodzące i z menu kontekstowego wybieramy polecenie: Nowa reguła. W kolejnym kroku wybieramy Port i przechodzimy do kolejnego kroku kreatora. W pole określone porty lokalne wpisujemy W kolejnym kroku zezwalamy na połączenie. Przez analogię dodajemy kolejne trzy wpisy. 2. Logowanie do SAP za pośrednictwem przeglądarki internetowej: Do przeglądarki należy skopiować link: W okno logowania wpisujemy login w formacie: Rysunek Wygląd SAP GUI za pośrednictwem przeglądarki internetowej 52

53 3. Konfiguracja połączenia z serwerem SAP WSB przy pomocy SAP GUI Z witryny należy pobrać plik gui.zip Paczkę instalacyjną należy wyodrębnić z pliku *.zip Po instalacji aplikację SAP GUI należy uruchomić ikoną SAP Logon Z menu kontekstowego Połączenia wybieramy Dodawanie nowego wpisu W kolejnym oknie naciskamy przycisk Kontynuacja Okno zawierające parametry połączenia z systemem wypełniamy zgodnie z wzorem poniżej 53

54 Wybieramy ustawienia sieci dla połączeń przez Internet 54

55 Po dodaniu połączenia dwukrotnym kliknięciem na nazwie połączenia inicjujemy połączenie z serwerem SAP WSB W okno logowania wpisujemy login. 4. Organizowanie menu Ulubione Pierwszym krokiem jest skasowanie pojawiającego się domyślnie menu Ulubione, które nie jest dostosowane do potrzeb ćwiczeń, które będą wykonywane w tym systemie. Klikamy na Favorites prawym klawiszem myszy i wybieramy polecenie Delete all favorites Projektujemy na własne potrzeby menu Ulubione. Wybierając z menu kontekstowego polecenie Insert folder. Proponowana struktura folderów poniżej. 55

56 Dostawca Miejsca pracy Rachunek Wysyłka Koszty Zamówienie kupna MRP Zamówienie sprzedaży Produkcja Kontrola jakości Materiał W pole Folder name wpisujemy nazwę folderu. Transakcje do menu dodajemy poleceniem Insert transaction np. me65 56

57 W trakcie zajęć z systemem SAP systematycznie będzie budowane indywidualne menu Ulubione dostawane do potrzeb dydaktycznych. 5. Wywoływanie transakcji Wybór transakcji następuje poprzez wpisanie jej symbolu w pole, które jest elementem paska narzędzi i naciśnięcie klawisza <Enter>. Transakcje można wybrać również z menu. Transakcje oprócz symbolu literowego posiadają standardowe oznaczenie cyfrowe: 01- tworzenie 02- zmiana 03- wyświetlanie Standard oznaczeń transakcji na przykładzie Marszruty: ca01 Create Routing ca02 Change Routing ca03 Display Routing 57

58 6. Cechy interfejsu użytkownika SAP. Opis narzędzi interfejsu SAP: Wstecz (Back) Wyjście (Exit) Anulowanie (Cancel) Zapisz (Save) Kontynuacja (Continue) Kopiowanie (Copy) 58

59 Nowa sesja (Create New session), można pracować w kilku oknach SAP niezaleznie Zatwierdzenie (Enter) Wykonaj (Execute) Znajdź (Find) Zaznacz wszystko (SelectAll) Lista wyboru z kartotek systemu Wysyłanie wiadomości do użytkowników SAP 1. Wchodzimy w SAP Business Workplace 59

60 2. Następnie wybieramy: New message : 3. Następnie w polach: 1. wpisujemy tytuł wiadomości 2. tekst wiadomości 3. user name 60

61 4. wybieramy: SAP LOGON NAME 5. zaznaczamy błyskawice 4. Wysyłamy wiadomość. 61

62 5. Użytkownik SAP otrzymamy wiadomość w panelu głównym po zalogowaniu się do programu. Myślę że przyda się do wysyłania wiadomości dla studentów. Dodatkowo można to rozbudować o opcje znalezienia user name poprzez np. nazwisko studenta. Zamówienie zakupów materiałów. Wartość materiału. Dane potrzebne do wykonania ćwiczenia: Pole Dane Opis Currency EUR Material number CH_1103 Printex Movement type 101 Goods receipt for purchase order Order type NB Standard purchase order Plant 1100 Berlin Purchasing group 025 Bering, H. Purchasing organization 1000 IDES Deutschland 62

63 Company Code 1000 IDES AG Storage location 0001 Storage location Vendor account (1.) 1060 Chemische Werke Halle Vendor account (2.) 1032 Wesson Ltd. 1 Tworzymy Purchase Order Logistics - Materials Management - Purchasing - Purchase Order - Create - Vendor/Supplying Plant Known Wpisz następujące dane: Pole Dane Typ zlecenia Standard PO Vendor 1060 Document date Dzisiejsza data Naciśnij Enter. W nagłówku zlecenia w zakładce Org. Data wpisz następujące dane: Field Data Purchasing org. Purchasing group Company code 1000 (IDES Germany) 025 (Bering, H.) 1000 (IDES AG) W części Item overview wpisz następujące dane: Field Data Material CH_1103 PO quantity 1000 C (Category of delivery date) Delivery date D Poniedziałek za miesiąc. Net price 20 Currency EUR Plant 1100 Storage location 0001 Rozszerz Item detail I w zakładce Invoice wybierz GR-based IV (Goods receipt based invoice verification). Zapisz zamówienie. Numer zamówienia. 2 Stwórz kolejne Purchase Order z inną ceną Logistics - Materials Management - Purchasing - Purchase Order - Create - Vendor/Supplying Plant Known Wpisz następujące dane: Pole Dane Typ zlecenia Standard PO 63

64 Vendor 1032 Document date Dzisiejsza data Naciśnij Enter. W nagłówku zlecenia w zakładce Org. Data wpisz następujące dane: Field Data Purchasing org. Purchasing group Company code 1000 (IDES Germany) 025 (Bering, H.) 1000 (IDES AG) W części Item overview wpisz następujące dane: Field Data Material CH_1103 PO quantity 1000 C (Category of delivery date) Delivery date D Poniedziałek za miesiąc. Net price 25 Currency EUR Plant 1100 Storage location 0001 Rozszerz Item detail i w zakładce Invoice wybierz GR-based IV (Goods receipt based invoice verification). Zapisz zamówienie. Numer zamówienia. 64

65 3 Przyjęcie towaru Logistics - Materials Management - Purchasing - Purchase Order - Create - Vendor/Supplying Plant Known Top of Screen: Goods Receipt Purchase Order Numer PO Wciśnij Enter. Materiały z zamówienia zakupu są kopiowane na ekran. W nagłówku uzupełnij: Document date Current date Posting date Current date Field W oknie szczegółów linii wybierz zakładkę Where i wpisz dane: Data Movement type 101 Plant 1100 Storage location 0001 Wybierz zakładkę Batch. Wybierz Classification. Dla charakterystyki Color Pigment, wybierz White. Naciśnij enter. Wróć do ekranu głównego i dla linii zamówienia, zaznacz OK. Zapisz. Powtórz te czynności dla drugiego zamówienia. 65

66 4 Wyświetlenie danych księgowych dla zakładu lub serii Logistics - Materials Management - Material Master - Material - Display - Display Current Wybierz materiał Field Data Material CH_1103 Naciśnij enter. Zaznacz zakładkę Accounting 1. Naciśnij enter. Wpisz numer zakładu. Field Data Plant 1100 Jaka jest cena po której wyceniane są materiał? Naciśnij Org. Levels i wybierz w polu Valuation type numer serii. Powtórz ten krok dla pozostałych serii. Jakie są ceny dla poszczególnych serii? 5 Wycena serii materiałów. Logistics - Materials Management - Material Master - Others - Materials List. Wpisz dane: Field Data Material CH_1103 Plant 1100 System wyświetli podsumowanie dla każdej serii. 6 Porównaj wszystkich dostawców dla materiału CH_1103 Logistics Materials Management - Master Data - Vendor Evaluation - List Displays - Ranking Lists Wpisz dane: Field Data Purchasing Organization 1000 Vendor(s) 1032, 1060, 1070 Naciśnij wykonaj. System pokaże rankingowy wynik trzech dostawców dla materiału CH_1103. Możesz zaktualizować wynik dostawcy transakcją ME63. Dla materiału CH_1103 opowiedz na pytania: Jaki to jest typ materiału? Czy możemy przyjąć inną ilość materiału niż zamówiona? Jaki typ zamówień obsługuje ten materiał? Czy materiał jest zarządzany w seriach? 66

67 Jaki typ ceny wybraliśmy do wyceny materiału na magazynie? Ile wynosi ona aktualnie? Jakie są aktualne stany magazynowe? Na jakich magazynach materiał jest ulokowany? Jaka część materiału jest dostępna bez ograniczeń? Czy dla materiału przewidziany jest zapas bezpieczeństwa na magazynie? Czy materiał podlega inventory managament czy warehouse manageament? Jakie elementy podlegają klasyfikacji? 67

68 Zarządzenie materiałem Temat: Poziomy organizacyjne w zamówieniach 1-1 Pytania dotyczące poziomów organizacyjnych w procesie zamówień Wymień poziomy organizacyjne w które są istotne dla procesu udzielania zamówień Czy plant może należeć do więcej niż jednego company code? Czy można wykorzystywać tego samego storage location w więcej niż jednym plant? 1-2 Prawda czy fałsz Purchasing organization może zamawiać materiały tylko dla jednego plant. Plant jest przypisany do dokładnie jednej purchasing organization Purchasing group jest zawsze odpowiedzialny za zakupy tylko dla jednej purchasing organization. 68

69 Temat: Master Data 1 Tworzenie material master record Stwórz nowy materiał dla Chromolux 2000, używając numer materiału T-RA1##. Logistics Materials Management Material master Material Create [general] Immediately (Initial screen) Material T-RA1## Industry sector Material type Mechanical engineering Raw material (View selection) [X] Basic data 1 [X] Purchasing [X] Purchase order text [X] General Plant Data/Storage 1 [X] Accounting 1 (Organizational levels) Plant 1000 Storage location 0001 (Basic data 1) Description Chromolux 2000 Base unit of measure PC Material group 003 Gross weight 3.5 Weight Unit KG Net weight 3 (Purchasing) Purchasing group 0## (modulo 30) Purchasing value key 1 GR processing time 2 (Purchase order text) Language Long text EN Wpisz tekst: The delivered material has to fulfill our technical specifications MSI TSP no (Storage 1) Storage bin BL-01 (Accounting 1) Valuation Class 3000 Raw Materials 1 Price Control V Moving Price 80 Zapisz Material Master 2 Tworzymy vendor master record Znasz dane zakupowe I księgowe dla nowego sprzedawcy. Z punktu widzenia centrali, utworzyć vendor master record 69

70 T-L05B## na poziomie organizacyjnym przedsiębiorstwa company code 1000 i purchasing organization Przypisać go do account group LIEF. Logistics Materials Management Purchasing Master data Vendor Central Create (Initial screen) Vendor T-L05B## (Address) Title Company code 1000 Purchasing 1000 organization Account group LIEF 0001 Name Search term Street Company Fast Group## Vehicle parts WB200-## 127 West Street Postal code City Philadelphia Country Region Language US PA EN Wciśnij enter lub ikonę następnego ekranu (Control Screen) Nie wpisujemy żadnych danych Wciśnij enter (Payment Transactions Screen) Nie wpisujemy żadnych danych Wciśnij enter (Accounting Information: Accounting) Reconciliation account Cash Mgmnt group A1 (Payment transactions: Accounting) Payment methods SU (Select S and U from Payment Methods Language List) EN Wciśnij enter lub ikonę następnego ekranu (Correspondence: Accounting) Nie wpisujemy żadnych danych Wciśnij enter (Purchasing data) PO currency EUR Terms of Payment ZB00 Incoterms FOB Philadelphia Salesperson Phone no. Brenda Mansfield (default) 610/ (default) (Partner Function) Nie wpisujemy żadnych danych Wciśnij enter Zapisz Vendor Master 70

71 3 Zmiana vendor master record Warunki płatności uzgodnione przez Purchasing są także ważne dla transakcji księgowych. Wpisz odpowiednie warunki płatności w ekranie Payment transactions: Accounting. Uzgodniłeś z dostawcą T-L05B##,że purchase requisitions może być automatycznie zmienione w purchase orders. Zmień dane dotyczące Purchasing. Logistics Materials Management Purchasing Master data Vendor Central Change (Initial) Vendor T-L05B## Company code 1000 Purch. Organization 1000 [X] Payment transactions (company code data) [X] Purchasing data (Payment transactions: Accounting) Payment terms (Purchasing data) [X] Zapisz Vendor Master ZB00 Automatic purchase order 71

72 4 Utworzenie info recordu Utwórz info record dla materiału: T-RA1## oraz dostawcy: T-L05B## Logistics - Materials Management Purchasing Master Data Info Record - Create Warunki cenowe: EUR za szt. Czas dostawy: 7 dni Temat: Podstawy zamówień materiałów 5 Tworzenie Purchase Requisition Stwórz Purchase Requisition dla 100 szt. materiału T-RA1##. 100 szt. rozdzielimy następująco: 90 szt. będzie umieszczone w magazynie. 10 szt. Będzie rozliczane w Cost Center Logistics Materials Management Purchasing Purchase Requisition Create (Initial screen) Order type NB Purchase Requisition Stand. (Header data) nic nie wpisujemy (Item Overwiew) Item 10 Account Assignment Category Leave blank Material T-RA1## Quantity 90 Delivery date Current date +1 month Plant 1000 Item 20 Account Assignment Category K Cost Center Material T-RA1## Quantity 10 Delivery date Current date +1 month Plant 1000 (Item detail) _ dla pozycji 20, zmień kategorię przypisania na Cost Center G/L Account no ( domyślna,nie zmieniaj ) Cost Center 1000 Zapisz Purchase Requisition 6 Utwórz zamówienie zakupu w odniesieniu do zapotrzebowania zakupu. Zdecydujesz się na zakup materiału T-RA1## od dostawcy T-L05B## za EUR za szt.. Utwórz zamówienie zakupu w odniesieniu do zapotrzebowania zakupu dla organizacji 1000 and zakładu Logistics Materials Management Purchasing Purchase order Create Vendor/Supplying Plant known (Initial screen) 72

73 W celu stworzenia zamówienia zakupu przez skopiowanie istniejącego zapotrzebowania użytkownik będzie musiał zrobić zdefiniować wariantu ekranu użytkownika. Kroki tego procesu są następujące: Naciśnij Document Overview On Wybierz Selection Variant List Wybierz Purchase Requisitions Wpisz następujące wartości: Plant 1000 Material T-RA1## Document type NB (purchase requisition) Wciśij Enter I następnie Execute Numer Purchase requisition dla zamówienia stworzonego w poprzednim ćwiczeniu pojawi się na liście. Zaznacz swój numer zanówienia. Naciśnij Adopt. Dane zapotrzebowania są kopiowane do pola zlecenia zakupu po prawej stronie ekranu. Teraz wpisz Purchasing data: Vendor Purchasing Org Net Price 50 Zapisz Purchase Order. T-L05B## 73

74 7 Wyświetl purchase order Wyświetl zamówienie zakupu I odpowiedz na następujące pytania. Logistics Materials Management Purchasing Purchase order Display To display your purchase order: Naciśnij Document Overview On Naciśnij ikonę Selction Variant List Wybierz My Purchase Orders Dwukrotnie kliknij na numer zamówienia. 7-1 Który użytkownik stworzył zamówienie? 7-2 Kiedy zamówienie zostało stworzone? 7-3 Wyświetlenie wydruku Wyświetlenie ostatniego wydruku zlecenia kupna na ekranie. Logistics Materials Management Purchasing Purchase order Messages Print/transmit Purchasing document [Document number from previous exercise] Program Execute Output Device [X] LP01 [Purchase order] Naciśnij Display message 7-4 Gdzie jest tekst zamówienia na wydruku dokumentu? 7-5 Wydrukuj dokument. Z wyświetlacza na wydruku, powrót do ekranu wyjściowego wiadomości. Wybierz numer zamówienia z tego ćwiczenia. Wybierz Output message 7-6 Określić status przetwarzania wiadomości Czy wiadomości dla zamówienia są już wydrukowane? Wyświetl status wiadomości. Logistics Materials Management Purchasing Purchase order Display (Initial screen) Numer PO z ostatniego zamówienia. Wybierz dla zaznaczonej pozycji: Goto Messages Zielone światło oznacza, że wiadomość została pomyślnie przetworzona. 7-7 Zmiana zamówienia Dowiedziałeś się, że potrzebujemy teraz dodatkowe 150 sztuk materiału T-RA1 # # do serii pilotażowej nowego motocyklu, zamiast 100, które zostały zamówione. Zmień swoje zamówienie odpowiednio (140 na magazyn & 10 w koszty). Logistics Materials Management Purchasing Purchase order Change Wprowadź numer zamówienia z poprzedniego ćwiczenia i wprowadzić zmiany ilości wskazanej powyżej. 7-8 Wyświetl purchase order Logistics Materials Management Purchasing Purchase order Display Gdzie można znaleźć informacje o zmianach dokonanych w zamówieniu? Z menu wybieramy:. 1

75 Environment Item Changes Teraz ustalimy ilości zamówienia, dostarczoną ilość, oraz ilość która nadal ma być dostarczona dla pozycji zamówień. W szczegółach lini zamówienia wybierz zakładkę Delivery Schedule. Sprawdź także zakładkę Status. Item 10 Item 20 Total Scheduled Quantity Delivered Open Quantity Wyświetl stany magazynowe dla materiału Logistics Materials Management Inventory Management Environment Stock Stock Overview Uzupełnij pola: Material T-RA1## Plant 1000 Wybierz Execute. Unrestricted-use: 0 In quality inspection: 0 8 Przyjęcie materiału Logistics - Materials Management - Inventory Management - Goods movement - Goods receipt - For Purchase Order - GR for Purchase Order (MIGO) Top of Screen: Goods Receipt Purchase Order Numer PO Wciśnij Enter. Materiały z zamówienia zakupu są kopiowane na ekran. W nagłówku uzupełnij: Document date Current date Posting date Current date Delivery note ## Dla każdej linii, zaznacz OK. Wpisz Storage Location Zapisz. 2

MATERIAŁY SZKOLENIOWE. Nowoczesne systemy komunikacji w logistyce. PROWADZĄCY: Sebastian Sobczyk

MATERIAŁY SZKOLENIOWE. Nowoczesne systemy komunikacji w logistyce. PROWADZĄCY: Sebastian Sobczyk MATERIAŁY SZKOLENIOWE Nowoczesne systemy komunikacji w logistyce PROWADZĄCY: Sebastian Sobczyk Spis treści Google Apps aplikacje dopasowane do potrzeb firmy - wprowadzenie... 4 Gmail... 4 Kalendarz...

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 FUNKCJONALNOŚĆ V. 2.60 Prawa do niniejszych materiałów zastrzeżone są na rzecz innych podmiotów (Microsoft/IT.Integro) i ich naruszenie grozi sankcją. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie Microsoft Dynamics NAV Przewodnik po systemie Spis treści MICROSOFT DYNAMICS NAV 6 W JAKI SPOSÓB KUPIĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV? 10 FUNKCJONALNOŚĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 13 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM MAGAZYNOWEGO

SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM MAGAZYNOWEGO SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM MAGAZYNOWEGO Opracowanie, wydruk oraz wysyłka publikacji współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przekazujemy Państwu skrypt

Bardziej szczegółowo

www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel

www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel Strona 4 z 77 Spis treści 1. ROZPOCZĘCIE PRACY Z PROGRAMEM COMARCH ERP OPTIMA... 7 1.1. STRUKTURA PROGRAMU... 7 1.2. STANDARDOWE

Bardziej szczegółowo

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. WF-Mag Mobile 2 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. WF-Mag Mobile 2 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM WF-Mag Mobile 2 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Warszawa 2014 Producent zastrzega sobie prawo dokonywania w programie zmian i udoskonaleń nieujętych

Bardziej szczegółowo

KAMELEON. Aplikacja do kompleksowego zarządzania Firmą

KAMELEON. Aplikacja do kompleksowego zarządzania Firmą KAMELEON Aplikacja do kompleksowego zarządzania Firmą INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Wszelkie prawa zastrzeżone. Program nie może być kopiowany, ani rozpowszechniany bez zgody firmy WILKSOFT. Nieautoryzowane rozpowszechnianie

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Handel start dla WINDOWS

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Handel start dla WINDOWS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU Handel start dla WINDOWS Wersja 2006 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy SAGE SYMFONIA SP. Z O. O. jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WF-Mag dla Windows WF-FaKir dla Windows WF-KaPeR dla Windows WF-GANG dla Windows WF-bEST dla Windows WF-Analizy

Bardziej szczegółowo

enova Księgowość Podręcznik Użytkownika (7.4)

enova Księgowość Podręcznik Użytkownika (7.4) Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8a, wejście B 31-415 Kraków tel./fax +48 (12) 261 36 41 http://www.enova.pl e-mail: ksiegowosc@enova.pl enova@enova.pl enova Księgowość Podręcznik Użytkownika (7.4) Spis

Bardziej szczegółowo

SageERPX3. Szczegółowe informacje o systemie

SageERPX3. Szczegółowe informacje o systemie SageERPX3 Szczegółowe informacje o systemie Spis treści Finanse 3-7 Środki trwałe 8-9 Sprzedaż 10-12 CRM zarządzanie relacjami z klientem 13-15 Zakupy 16-20 Zapasy 21-24 Produkcja 25-27 Business Intelligence

Bardziej szczegółowo

QuickSTEP PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

QuickSTEP PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA QuickSTEP PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Podręcznik użytkownika systemu QuickSTEP. QuickSTEP jest zintegrowanym systemem informatycznym wspomagającym zarządzanie przedsiębiorstwem. W skład QuickSTEP wchodzą m.in.

Bardziej szczegółowo

www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch OPT!MA Księga Handlowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami

www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch OPT!MA Księga Handlowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch OPT!MA Księga Handlowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami Księgowość w Comarch OPT!MA Księga Handlowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami Strona 4

Bardziej szczegółowo

SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM LOGISTYCZNO-SPEDYCYJNEGO

SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM LOGISTYCZNO-SPEDYCYJNEGO SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM LOGISTYCZNO-SPEDYCYJNEGO Opracowanie, wydruk oraz wysyłka publikacji współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przekazujemy Państwu

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe do obsługi programu LeftHand Pełna Księgowość dla firm i biur rachunkowych

Materiały szkoleniowe do obsługi programu LeftHand Pełna Księgowość dla firm i biur rachunkowych Materiały szkoleniowe do obsługi programu LeftHand Pełna Księgowość dla firm i biur rachunkowych 1 Spis treści I) Instrukcja instalacji programu LeftHand na Windows...6 II) Instrukcja rejestracji programu

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU Radom,, grudzień 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Faktura i Kasa

Symfonia Start Faktura i Kasa Symfonia Start Faktura i Kasa Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Invoicer 4.0 MADAR. Instrukcja obsługi

Invoicer 4.0 MADAR. Instrukcja obsługi Invoicer 4.0 MADAR Instrukcja obsługi www.madar.com.pl Zabrze 2014 Wydawca: MADAR spółka z o.o. 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 tel./fax +48322786665 www.madar.com.pl e-mail: madar@madar.com.pl aktualna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika 1/49 1.Historia zmian dokumentu. L.p. Opis zmian Data zmiany 1 Utworzenie dokumentu 2011-11-18 2 Uzupełnienie dokumentu 2012-08-27 3 Uzupełnienie dokumentu 2012-11-26 4 Uzupełnienie

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Handel

Sage Symfonia Start Handel Sage Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja

RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja ROZDZIAŁ 8 RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja Spis treści Księgowość 8-1 Dokumenty... 8-1 Podział na grupy 8-2 Dodawanie dokumentu... 8-3

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v.2010

System Comarch OPT!MA v.2010 System Comarch OPT!MA v.2010 Moduł Faktury 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

wersja 7 Szczegółowe informacje o systemie Wydanie 1.4 Wrzesień 2014

wersja 7 Szczegółowe informacje o systemie Wydanie 1.4 Wrzesień 2014 wersja 7 Szczegółowe informacje o systemie Wydanie 1.4 Wrzesień 2014 Spis treści Sage ERP X3 wersja 7 - możliwości rozwiązania 1.0 Finanse 3 2.0 Środki trwałe 13 3.0 Sprzedaż 17 4.0 Obsługa Klienta 25

Bardziej szczegółowo

InfofarmApteka+ - podręcznik użytkownika. Program do kompleksowego zarządzania apteką

InfofarmApteka+ - podręcznik użytkownika. Program do kompleksowego zarządzania apteką Program do kompleksowego zarządzania apteką Podręcznik użytkownika 1 Podręcznik użytkownika programu InfofarmApteka+ Wersja marzec 2014 roku (v.10) Zespół redakcyjny: Bogdan Sypień Ryszard Skotarski Łukasz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Moduł: Księga Handlowa, Księga Handlowa Plus, Środki Trwałe Wersja 2015.0.1

Instrukcja użytkownika. Moduł: Księga Handlowa, Księga Handlowa Plus, Środki Trwałe Wersja 2015.0.1 Instrukcja użytkownika Moduł: Księga Handlowa, Księga Handlowa Plus, Środki Trwałe Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem

Bardziej szczegółowo

1. Rozpoczęcie pracy z programem CDN OPT!MA

1. Rozpoczęcie pracy z programem CDN OPT!MA Ćwiczenie 1 konfiguracja programu CDN OPT!MA Strona 1 z 15 1. Rozpoczęcie pracy z programem CDN OPT!MA CDN OPT!MA to zintegrowany system do zarządzania odpowiadający potrzebom małej i średniej firmy. Cechy

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA CafeFirma - Magazyn 2 Multi PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA I CafeFirma - Magazyn 2 Multi Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie 4 Rozdział 2. Wymagania 5 Rozdział 3. Instalacja i logowanie do programu 5 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika Oprogramowanie Integra 7 Moduły dodatkowe

Podręcznik Użytkownika Oprogramowanie Integra 7 Moduły dodatkowe Podręcznik Użytkownika Oprogramowanie Integra 7 Moduły dodatkowe Spis treści SPIS TREŚCI... 1 1. MODUŁ ZDJĘĆ I USZKODZEŃ... 4 1.1 KARTA ZLECENIA... 4 1.2 DOŁĄCZANIE ZDJĘĆ DO KARTOTEK TOWARÓW... 7 1.3 DOŁĄCZANIE

Bardziej szczegółowo