UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy:"

Transkrypt

1 Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim - reprezentowanym przez: zwanym dalej Zamawiającym lub Uniwersytetem. a z siedzibą w, adres: ( kod pocztowy), ul., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem, której dokumentacja rejestrowa jest przechowywana przez Sąd Rejonowy Wydział, NIP, z kapitałem zakładowym w wysokości PLN, opłaconym w kwocie PLN, reprezentowaną przez zwaną dalej Wykonawcą. Umowa została zawarta w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie. na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia numer postępowania:.. Strona 1

2 Spis treści ROZDZIAŁ 1. DEFINICJE... 3 ROZDZIAŁ 2. PRZEDMIOT UMOWY ROZDZIAŁ 3. ZASADY REALIZACJI UMOWY ROZDZIAŁ 4. ZARZĄDZANIE REALIZACJĄ UMOWY ROZDZIAŁ 7. OGÓLNE ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY ROZDZIAŁ 8. PRZEBIEG PRAC W PROJEKCIE ROZDZIAŁ 9. PROCEDURA ODBIORÓW ROZDZIAŁ 10. OKRES STABILIZACJI ROZDZIAŁ 11. PROCEDURA KONTROLI ZMIAN ROZDZIAŁ 12. GWARANCJA NA SYSTEM ROZDZIAŁ 13. WYNAGRODZENIE ROZDZIAŁ 14. ODPOWIEDZIALNOŚĆ. KARY UMOWNE ROZDZIAŁ 15. POUFNOŚĆ ROZDZIAŁ 16. OKRES OBOWIĄZYWANIA. ROZWIĄZANIE UMOWY. CESJA ROZDZIAŁ 17. POSTANOWIENIA KOŃCOWE ROZDZIAŁ 18.ZAŁĄCZNIKI Strona 2

3 ROZDZIAŁ 1. DEFINICJE 1. Ilekroć w Umowie zostaną użyte poniższe terminy, Strony nadają im znaczenie wskazane w definicjach: Awaria - zatrzymanie lub poważne zakłócenie pracy Systemu spowodowane niedziałaniem lub nienależytym działaniem Oprogramowania, niebędące Błędem ani Usterką, w szczególności polegające na niemożności realizacji jednej z funkcji Oprogramowania, w wyniku czego ZSKP lub jego część nie może prawidłowo i terminowo obsłużyć Krytycznych Procesów Biznesowych Zamawiającego i nie istnieje obejście lub jego zastosowanie wymaga nakładów nieuzasadnionych z ekonomicznego punktu widzenia. Za Awarię uważane jest jednakże jednoczesne wystąpienie szeregu Wad będących Błędami lub Usterkami, w przypadku gdy można wykazać, że występujące jednocześnie Wady mają ten sam skutek, co opisane powyżej Awarie. Awariami mogą być na przykład częste, nieprzewidywalne lub nieuniknione zatrzymania lub zakłócenia pracy ZSKP, poważne uszkodzenia bazy danych lub zasobu danych bądź też nieuzasadniona konieczność dodatkowego ręcznego przetwarzania danych, przerwy w działaniu całego ZSKP lub jego poszczególnych elementów.. Błąd - zakłócenie pracy ZSKP spowodowane niedziałaniem lub nienależytym działaniem Oprogramowania, niebędące Awarią ani Usterką, w szczególności polegające na ograniczeniu realizacji lub uciążliwości w realizacji jednej z funkcji ZSKP. Istnieje obejście danego Błędu. Wystąpienie Błędu wiąże się z koniecznością znacznych dodatkowych nakładów pracy, w porównaniu z ZSKP wolnym od Wad, nie uniemożliwiając jednak funkcjonowania całego ZSKP (lub jego poszczególnych, elementów) w sposób opisany dla Awarii. Błędami mogą być na przykład nieprawidłowe wyniki Strona 3

4 Dokument Inicjalny Projektu (DIP) generowane przez aplikacje, pola danych, których poprawności nie da się potwierdzić lub które są wykorzystywane niezgodnie z przeznaczeniem, jak również błędy w sprawozdaniach lub danych przedstawianych na portalu WWW. - opracowany przez Wykonawcę przy współpracy z Zamawiającym podstawowy dokument regulujący sposób realizacji wdrożenia ZSKP w poszczególnych obszarach zarządzania; obejmuje Harmonogram Szczegółowy; podlega akceptacji i odbiorowi przez Zamawiającego. Dokumentacja - dokumentacja dotycząca ZSKP, do której dostarczenia zobowiązany jest Wykonawca w ramach realizacji Umowy. Dokumentacja obejmuje w szczególności: dokumentację administracyjną (podręcznik administratora), dokumentację użytkownika (podręcznik użytkownika), dokumentację techniczną, wdrożeniową oraz powykonawczą, a w tym dokumentację struktur baz danych; Dokumentacja dostarczana będzie w języku polskim. Dzień Roboczy - oznacza na terytorium Polski dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Etap - ciąg działań związanych z wdrożeniem Systemu, wskazanych jako Etap w Umowie (w tym także w Harmonogramie Ramowym i w Harmonogramie Szczegółowym) i podlegający odbiorowi przez Zamawiającego. Elementy Autorskie - wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, które są dostarczane lub powstaną w ramach Umowy lub też w ramach innych zleceń realizowanych przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego, podczas lub po wykonaniu Umowy, a dotyczących ZSKP, o ile nie zostały wyraźnie wymienione w Umowie jako utwory osób trzecich. W szczególności Elementem Autorskim są:, Oprogramowanie Uzupełniające, Interfejsy, Dokument Inicjalny Projektu, Projekt Wdrożenia, materiały szkoleniowe, wszelkie modyfikacje i rozszerzenia Oprogramowania, zmiany konfiguracji Strona 4

5 i parametryzacja Oprogramowania, Dokumentacja, jak też inne oprogramowanie komputerowe i jego fragmenty stworzone przez Wykonawcę w związku z realizacją Umowy, niezależnie od momentu ich powstania. Przez Elementy Autorskie rozumie się również powyżej wskazane utwory w formie nieukończonej, a także wszelkie szkice, wzory, wersje testowe przedmiotowych utworów. Godziny Robocze - czas od godziny 7:30 do godziny 15:30 w każdy Dzień Roboczy. Harmonogram - oznacza Harmonogram Ramowy, wskazany w Załączniku nr 3 do Umowy, do czasu przyjęcia Harmonogramu Szczegółowego, a następnie Harmonogram Szczegółowy od chwili przyjęcia Harmonogramu Szczegółowego przez Strony. Harmonogram Ramowy - dokument obejmujący ramowe maksymalne terminy realizacji przedmiotu Umowy wskazany w Załączniku nr 3 do Umowy. Harmonogram Szczegółowy - dokument obejmujący szczegółowe terminy realizacji przedmiotu Umowy (Etapów i Produktów), opracowany przez Wykonawcę w porozumieniu z Zamawiającym i przyjęty przez Zamawiającego w ramach Etapu I. Harmonogram Szczegółowy może zostać doprecyzowany na etapie Projektu Wdrożenia i stanowi jego element. Infrastruktura - Infrastruktura Techniczna oraz Infrastruktura Dodatkowa. Infrastruktura Zamawiającego obejmuje Infrastrukturę Techniczną wraz ze zmianami oraz dodatkową infrastrukturą informatyczną wprowadzoną w ramach Infrastruktury Dodatkowej. Infrastruktura Techniczna Infrastruktura Dodatkowa - eksploatowana przez Zamawiającego na dzień podpisania Umowy infrastruktura informatyczna obejmująca w szczególności wszelkie oprogramowanie oraz platformę sprzętową, wykorzystywana do realizacji Wdrożenia lub mająca wpływ na Wdrożenie. - dodatkowa infrastruktura informatyczna dostarczana przez Wykonawcę, w szczególności infrastruktura sprzętowa (serwery, dyski, backup), teleinformatyczna Strona 5

6 Karta Zgłoszenia Serwisowego i oprogramowanie komputerowe, a także zmiana konfiguracji Infrastruktury Technicznej - określona przez Wykonawcę, niezbędna do realizacji Wdrożenia i poprawnego funkcjonowania Systemu. Infrastruktura Dodatkowa musi być kompatybilna sprzętowo i programowo z posiadaną przez Zamawiającego Infrastrukturą Techniczną. - dokument wypełniany przez Zamawiającego przy dokonywaniu Zgłoszenia Serwisowego, zawierający całość informacji niezbędnych do podjęcia naprawy Wady. Karta Zgłoszenia Serwisowego może być sporządzona (wypełniona) w formie elektronicznej na wskazanej przez Wykonawcę stronie internetowej. Komitet Sterujący - zespół przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy sprawujący nadzór nad kierunkiem i postępem prac oraz podejmujących kluczowe decyzje w zakresie realizacji Umowy zgodnie z procedurami opisanymi w Umowie. Krytyczny Proces Biznesowy lub Proces Krytyczny - Krytyczny Proces Biznesowy proces biznesowy którego przerwanie lub niewykonanie w terminie zagraża bardzo poważnymi skutkami finansowymi lub wizerunkowymi. Do Krytycznych Procesów Biznesowych należą wszystkie czynności Zamawiającego, do których zobowiązany jest on przepisami prawa, na przykład: - terminowe obliczanie listy płac, księgowanie wynagrodzeń i generowanie przelewów na konta zatrudnionych; - terminowe rozliczanie podatków; - terminowe sporządzanie i przekazywanie zgłoszeń oraz deklaracji do ZUS, urzędów skarbowych, GUS, MNiSW; - terminowe sporządzanie innych ustawowo wymaganych dokumentów. Wykaz Procesów Krytycznych z punktu widzenia Projektu zostanie sporządzony przy współpracy Zamawiającego najpóźniej w czasie przygotowania Projektu Wdrożenia. Oferta - złożona przez Wykonawcę i wybrana przez Zamawiającego zgodnie z zasadami postępowania Strona 6

7 , w trybie. określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr postępowania:. oferta na dostawę wdrożenie oraz serwis Zintegrowanego Systemu Kadrowo-Płacowego (ZSKP) opartego na rozwiązaniu klasy ERP, obejmująca w szczególności opis funkcjonalny Systemu stanowiąca integralną część Umowy. Oprogramowanie - łącznie rozumiane Oprogramowanie Standardowe, Oprogramowanie Uzupełniające, Oprogramowanie Bazodanowe, Oprogramowanie Pomocnicze jak również każde z nich z osobna. Oprogramowanie Standardowe Oprogramowanie Bazodanowe Oprogramowanie Pomocnicze Oprogramowanie Uzupełniające oprogramowanie dostarczone przez Wykonawcę, co do którego Wykonawca posiada autorskie prawa majątkowe lub stosowną licencję, umożliwiające realizację Umowy, w szczególności zobowiązań opisanych w Rozdziale 8 Umowy, stanowiące podstawę funkcjonowania Systemu tj. najwyższą warstwę w wielowarstwowej architekturze logicznej Systemu, wyszczególnione w Załączniku nr 1 do Umowy. oprogramowanie baz danych zapewniające techniczne możliwości bezpiecznego gromadzenia, autoryzowanego dostępu oraz przetwarzania danych opisowych oraz gromadzenia (indeksowania) i poprawnego topologicznie zapisu danych. Oprogramowanie Bazodanowe stanowią tzw. systemy zarządzania relacyjną bazą danych oraz inne systemy zapewniające tego typu funkcje wyszczególnione w Załączniku nr 1 do Umowy. wszelkie oprogramowanie komputerowe niezbędne do realizacji Systemu, w tym oprogramowanie narzędziowe oraz oprogramowanie systemowe, inne niż Oprogramowanie Standardowe, Bazodanowe i Uzupełniające, wyszczególnione w Ofercie i wymienione w Załączniku nr 1 do Umowy. wszelkie oprogramowanie stworzone (lub dostarczone) przez Wykonawcę lub jego podwykonawców w związku z realizacją Umowy, w szczególności modyfikacje i rozszerzenia Oprogramowania lub Strona 7

8 Personel Zamawiającego Personel Wykonawcy - Proces Biznesowy lub Proces poszczególnych jego elementów, zmiany konfiguracji, modyfikacje, opracowania Oprogramowania wykonane w celu realizacji ZSKP, w tym dostosowania Oprogramowania do potrzeb Zamawiającego. - osoby wskazane przez Zamawiającego jako świadczące pracę, usługi lub wykonujące inne czynności na rzecz Zamawiającego, w tym, w szczególności, Kierownik Projektu ze strony Zamawiającego. określone i uzgodnione przez Strony osoby, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca, oddelegowane przez niego do czynności związanych z wykonaniem Umowy, w tym osoby wskazane w Załączniku nr 2 do Umowy, w szczególności Kierownik Projektu ze strony Wykonawcy. - seria powiązanych ze sobą działań lub zadań w ramach działalności Zamawiającego, które rozwiązują określony problem lub prowadzą do osiągnięcia określonego efektu. - Produkt - wskazane w Ofercie oraz sprecyzowane w zaakceptowanym przez Zamawiającego Projekcie Wdrożenia świadczenie Wykonawcy (np. dokument, konfiguracja Oprogramowania, rozszerzenia funkcjonalne Oprogramowania, w tym Oprogramowanie Uzupełniające, wsparcie, szkolenia, Dokumentacja, urządzenie), stanowiące integralną i konieczną część Etapu oraz całego Projektu. Protokół lub Protokół Odbioru Protokół Odbioru Końcowego - dokument stwierdzający wykonanie określonych prac w sytuacjach określonych Umową. - dokument potwierdzający wykonanie i zakończenie Wdrożenia. Projekt Wdrożenia - dokument opracowany przez Wykonawcę w Etapie II realizacji Umowy i podlegający akceptacji przez Zamawiającego, zawierający szczegółowe uwarunkowania realizacji Wdrożenia, obejmujący w szczególności elementy wskazane w Umowie, w tym w SIWZ. SIWZ - specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z wszelkimi załącznikami, stanowiąca Załącznik nr 5 Strona 8

9 do Umowy. Start Produkcyjny - uruchomienie produkcyjne całego ZSKP stanowiące zakończenie V Etapu realizacji Umowy. Skrypty Testowe - zestaw scenariuszy, cykli i przypadków testowych szczegółowo opisujących, jakie czynności, w jakiej kolejności i przy użyciu jakich danych należy wykonać w celu przetestowania poprawności działania Oprogramowania, skrypty opisują też oczekiwane poprawne działanie Oprogramowania w danej sytuacji. System lub ZSKP - Zintegrowany System Kadrowo-Płacowy oparty na rozwiązaniach klasy ERP, stanowiący system informatyczny o funkcjonalności i parametrach opisanych w SIWZ i Ofercie, a sprecyzowanych lub zmodyfikowanych w zaakceptowanym przez Zamawiającego w Projekcie Wdrożenia. System będzie obejmował w szczególności Oprogramowanie Standardowe, Oprogramowanie Bazodanowe, Oprogramowanie Uzupełniające, Infrastrukturę Techniczną i Infrastrukturę Dodatkową, konfiguracje i parametryzacje, w tym Interfejs, który Wykonawca zobowiązuje się Wdrożyć lub skonfigurować w zakresie i na zasadach opisanych w Umowie. Usterka - zakłócenie pracy ZSKP spowodowane niedziałaniem lub nienależytym działaniem Oprogramowania, niebędące Awarią ani Błędem, mogące mieć wpływ na jego funkcjonalność, natomiast nie ograniczające zdolności operacyjnych ZSKP. Usterki oznaczają wszelkie odchylenia od specyfikacji technicznych ZSKP, które nie mają istotnego wpływu na jego zastosowanie, funkcjonowanie lub utrzymanie i dalszy rozwój ZSKP, nie będące Awariami, ani Błędami. Usterkami mogą być na przykład nieprawidłowości w prezentacji graficznej, błędy ortograficzne, semantyczne i składniowe, bądź też drobne niedokładności w ramach ZSKP, które nie rodzą konieczności znacznych dodatkowych nakładów pracy ze strony Zamawiającego w ramach jego bieżącej działalności gospodarczej. Umowa - niniejsza Umowa wraz z załącznikami oraz wszelkimi ewentualnymi aneksami. Strona 9

10 Wada - brak działania lub błędne działanie ZSKP spowodowane niedziałaniem lub nienależytym działaniem Oprogramowania, niezgodne z Umową, w szczególności z założeniami i warunkami funkcjonalnymi i technicznymi opisanymi w SIWZ, Ofercie, Projekcie Wdrożenia lub z Dokumentacją, spowodowane działaniem lub zaniechaniem działania przez Wykonawcę, za które odpowiada Wykonawca. Na gruncie Umowy Wady dzielą się na Awarie, Błędy i Usterki. Wdrożenie lub Projekt - zaplanowanie, zaprojektowanie, budowa i uruchomienie ZSKP, zgodne z Umową, w tym z SIWZ, Ofertą, Dokumentem Inicjalnym Projektu, Projektem Wdrożenia oraz wszelkimi koncepcjami i ustaleniami przyjętymi i zaakceptowanymi przez Strony zgodnie z procedurami opisanymi w Umowie. Wynagrodzenie - całość wynagrodzenia brutto (z podatkiem VAT) należnego Wykonawcy za zrealizowanie przedmiotu Umowy (Wdrożenie i inne świadczenia). Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym. Załącznik - załącznik do niniejszej Umowy. Zgłoszenie Serwisowe - informacje o Wadzie na Karcie Zgłoszenia Serwisowego zawierające wszelkie niezbędne dane konieczne do podjęcia działań zmierzających do jej usunięcia, otrzymane przez Wykonawcę od uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego ZSKP - patrz: System. Strona 10

11 ROZDZIAŁ 2. PRZEDMIOT UMOWY 2. Na warunkach określonych Umową Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dzieła w postaci dostarczenia i wdrożenia Systemu w siedzibie Zamawiającego oraz zapewnienia gwarancji na System, a Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty umówionego Wynagrodzenia. 3. Wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w 2, odbywać się będzie w ramach Etapów opisanych w Umowie, w ramach których Wykonawca spełni poszczególne świadczenia. Każde świadczenie stanowić będzie część przedmiotu Umowy. 4. W ramach realizacji Wdrożenia i jego poszczególnych ujętych przedmiotowo części (Etapów), Wykonawca wykona wszystkie Produkty przewidziane dla danego Etapu, określone w Ofercie i sprecyzowane w Projekcie Wdrożenia, a w szczególności: 1) W uzgodnieniu z Zamawiającym przygotuje Dokument Inicjalny Projektu oraz Projekt Wdrożenia. 2) Dostarczy, zainstaluje i uruchomi wszystkie niezbędne elementy Infrastruktury Dodatkowej oraz przeszkoli pracowników Zamawiającego niezbędnych do administrowania dostarczoną Infrastrukturą Dodatkową: a) dostarczony w ramach Infrastruktury Dodatkowej sprzęt będzie fabrycznie nowy, nieużywany, nieuszkodzony; b) dostawy następować będą zgodnie z Harmonogramem, a w przypadku innych terminów, po uprzednim ich zaawizowaniu najpóźniej na 24 godziny przed dostawą. 3) Opracuje, dostarczy, zainstaluje, skonfiguruje Oprogramowanie, w tym Oprogramowanie Standardowe i Oprogramowanie Uzupełniające, obejmujące działalność Zamawiającego w zakresie objętym Opisem Przedmiotu Zamówienia. 4) Skonfiguruje, przetestuje i uruchomi Oprogramowanie zgodnie z Umową oraz Projektem Wdrożenia. 5) Zapewni szkolenia dla Administratorów Systemów oraz pozostałych Użytkowników w zakresie wszystkich dostarczonych Produktów zgodnie z planem szkoleń. 6) Zintegruje Produkty, w tym Oprogramowanie Standardowe i Oprogramowanie Uzupełniające z eksploatowanymi przez Zamawiającego systemami informatycznymi wymienionymi w opisie przedmiotu zamówienia. Strona 11

12 7) Wykona Interfejsy oraz przeprowadzi migrację danych z dotychczas eksploatowanych przez Zamawiającego systemów informatycznych do ZSKP w zakresie opisanym w Projekcie Wdrożenia. 8) Wykona i dostarczy Dokumentację w języku polskim, w formie zarówno papierowej jak i elektronicznej, obejmującą w szczególności: a) Podręcznik Użytkownika opisujący funkcje Systemu, w tym również zaawansowane, niestandardowe funkcje takie jak: tworzenie własnych raportów, dostęp do struktury bazy danych, inne; podręcznik powinien zawierać również komunikaty o błędach. b) Podręcznik Administratora opisujący zasady administrowania Systemem z poziomu każdego komponentu składowego Systemu, w tym istotne dla prawidłowej pracy Systemu parametry danego Oprogramowania Standardowego, Uzupełniającego, Bazodanowego oraz Pomocniczego. c) Dokumentację techniczną i powykonawczą, w tym dokumentację dotyczącą struktury wykorzystywanych baz danych, a także zawierającą wszystkie informacje, o których mowa w art. 75 ust. 2 pkt. 3) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, niezbędne do osiągnięcia współdziałania Systemu z niezależnie stworzonymi programami komputerowymi. d) W odniesieniu do dostarczonej Infrastruktury Dodatkowej (sprzętu i oprogramowania): - instrukcje obsługi, - katalogi części zamiennych, - świadectwo potwierdzające zużycie do produkcji bezpiecznych materiałów jeśli jest wymagane przepisami prawa, - atesty, certyfikaty Unii Europejskiej EC zezwalające na jej używanie w Polsce, jeśli są wymagane przepisami prawa, metki fabryczne, etykiety, itp., - dokumenty określające zasady świadczenia usług w okresie gwarancyjnym (karty gwarancyjne). e) Materiały szkoleniowe do wszystkich przeprowadzanych szkoleń. 9) Zapewni wsparcie techniczne i merytoryczne w odniesieniu do poszczególnych Produktów, Etapów oraz w odniesieniu do kompletnego Projektu. 10) Udzieli Zamawiającemu licencji na korzystanie z Elementów Autorskich, w tym Oprogramowania Uzupełniającego i Dokumentacji, przy czym wynagrodzenie za udzielone licencje objęte jest Wynagrodzeniem, o którym mowa w Rozdziale 13 Umowy. Strona 12

13 11) Zapewni Zamawiającemu prawo korzystania z Oprogramowania Standardowego, Oprogramowania Bazodanowego, Oprogramowania Pomocniczego, przy czym wynagrodzenie za korzystanie z takiego Oprogramowania objęte jest Wynagrodzeniem, o którym mowa w Rozdziale 13 Umowy. 12) Przy współudziale Zamawiającego przygotuje i przeprowadzi testy: integracyjne, akceptacyjne i inne niezbędne we Wdrożeniu ZSKP. W szczególności do obowiązków Wykonawcy należy: a) przekazanie metodyki realizacji testów; b) opracowanie adekwatnego do potrzeb Projektu harmonogramu testów; c) przeprowadzenie testów jednostkowych; d) opracowanie scenariuszy testów integracyjnych, akceptacyjnych i innych niezbędnych dla weryfikacji poprawności działania systemu; e) nadzór nad przeprowadzeniem przez Zamawiającego testów integracyjnych i dokumentację ich wyników; f) nadzór nad przeprowadzeniem przez Zamawiającego testów akceptacyjnych i dokumentację ich wyników; g) ocena wyników testów i usuwanie ujawnianych Wad; h) przygotowanie danych testowych poprzez przeprowadzenie testowej migracji danych z systemów obecnie użytkowanych przez Zamawiającego. 13) Będzie zarządzał, koordynował i monitorował Wdrożenie, przez co Strony rozumieją w szczególności: a) przygotowanie Dokumentu Inicjalnego Projektu i Projektu Wdrożenia; b) zarządzanie Harmonogramem (monitoring zadań projektowych, obsługa zmian do Harmonogramu, obsługa monitorowania zależności czasowych z innymi projektami); c) obsługę ustalonej dla projektu procedury zarządzania zmianą zakresu, utrzymanie aktualnej wersji rejestru wniosków zmian; d) opracowanie Dokumentacji, w tym dokumentacji powykonawczej, obejmującej zakres Projektu Wdrożenia, zaktualizowany stosownie do ostatecznego kształtu ZSKP w dniu podpisania Protokołu Odbioru Końcowego bez zastrzeżeń; e) zarządzanie ryzykiem w Projekcie; Strona 13

14 f) prowadzenie rejestru otwartych zagadnień w projekcie - issue tracking (rejestrowanie otwartych zagadnień, wskazanie odpowiedzialności za rozwiązanie problemów, monitoring zadań wynikających z listy otwartych zagadnień). 5. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług gwarancyjnych dla Systemu na warunkach opisanych w Umowie. 6. Szczegółowy zakres Wdrożenia i opis Etapów i Produktów realizowanych w ramach Umowy określony będzie w Projekcie Wdrożenia, zgodnie z warunkami SIWZ i Oferty. 7. Wykonawca zobowiązuje się wdrożyć System z zachowaniem profesjonalnej staranności, dążąc do zapewnienia Zamawiającemu rozwiązania informatycznego: 1) nowoczesnego, rozwojowego oraz zapewniającego zaspokojenie jego potrzeb; 2) zapewniającego poufność i bezpieczeństwo danych; 3) przyjaznego dla użytkownika oraz współpracującego z multimediami; 4) gwarantującego stabilną pracę; 5) otwartego, skalowalnego oraz umożliwiającego łatwą integrację z innymi systemami; 6) wspomagającego funkcjonowanie Zamawiającego; 8. Wykonawca zobowiązuje się do wdrożenia Systemu z uwzględnieniem światowych standardów profesjonalnej obsługi wdrożeń systemów informatycznych, przy wykorzystaniu całej posiadanej wiedzy i doświadczenia. W ramach Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapewnić pełną zgodność Systemu z przepisami prawa i zasadami obowiązującymi w Polsce. W szczególności Wykonawca zapewnia, że funkcjonalność ZSKP będzie zgodna z przepisami prawa w zakresie wymienionym w opisie przedmiotu zamówienia. Ocena zgodności Systemu z wymaganiami, o których mowa w zdaniu poprzedzającym będzie dokonywana w oparciu o stan istniejący w chwili zgłoszenia gotowości Systemu do Odbioru Końcowego. 9. Wykonawca oświadcza, że jest świadomy, iż celem Zamawiającego jest otrzymanie dzieła w postaci wdrożonego, w pełni funkcjonalnego Systemu, który będzie obsługiwany przez odpowiednio liczny, przeszkolony personel i oświadcza, że wykona takie dzieło. Wykonawca oświadcza dalej, że jest świadomy, że w celu zapewnienia powodzenia wykonania Umowy został wybrany jako jej generalny wykonawca i w związku z tym jest odpowiedzialny za wykonanie, koordynację i nadzorowanie wszystkich prac i innych czynności Strona 14

15 związanych z wykonaniem Umowy, chyba że wykonanie określonych prac leży po stronie Zamawiającego, co zostało wyraźnie przewidziane w Umowie. 10. Wykonawca wykona wszystkie Produkty z uwzględnieniem specyfiki działalności Zamawiającego, uwzględniając zawartość informacyjną zawartą w SIWZ oraz wszystkie, przekazane Wykonawcy aspekty przedsiębiorstwa Zamawiającego, które mają znaczenie dla zapewnienia poprawnego wykonania Produktów lub Wdrożenia. 11. Wykonawca oświadcza, że System spełni oczekiwania Zamawiającego określone w Umowie, w SIWZ i w Ofercie. 12. Zamawiający oświadcza, że jest świadom, że realizacja Umowy wymaga jego współpracy z Wykonawcą. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, jako podmiotu profesjonalnego, wskazania całego zakresu współpracy i środków wymaganych od Zamawiającego w celu realizacji Umowy. Zakres takiej współpracy zostaje określony postanowieniami Rozdziału 6 Umowy i zostanie udokumentowany w Projekcie Wdrożenia opracowanym na Etapie II realizacji Umowy. 13. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem Umowy zapoznał się z opisem Infrastruktury Technicznej Zamawiającego zawartym w rozdziałach 3. i 5. Opisu Przedmiotu Zamówienia. 14. Każda ze Stron ponosi odpowiedzialność za treść i zawartość merytoryczną wszelkich dokumentów i specyfikacji przekazywanych Stronie drugiej, a także za nieterminowe i nierzetelne wykonywanie przydzielonych jego pracownikom lub współpracownikom zadań. Strona 15

16 ROZDZIAŁ 3. ZASADY REALIZACJI UMOWY Miejsce świadczenia. 15. System i jego poszczególne części winny być dostarczone i przedstawione do Odbioru Końcowego w siedzibie Zamawiającego. Sposób realizacji. 16. Wykonawca zobowiązuje się do wdrożenia Systemu posiadającego cechy i realizującego funkcje określone w Umowie, w szczególności w SIWZ, Ofercie oraz uszczegółowione w Projekcie Wdrożenia. Opracowując Projekt Wdrożenia Wykonawca uwzględni wszystkie kwestie i wymagania opisane w SIWZ i w Ofercie. Jakiekolwiek odstępstwo od wymagań zawartych w SIWZ wymaga wyraźnego i jednoznacznego wskazania faktu odstępstwa od wymagań SIWZ lub Oferty w Projekcie Wdrożenia i uprzedniego uzgodnienia tego odstępstwa z Zamawiającym. W przypadku nieuwzględnienia choćby jednego wymagania SIWZ w ww. dokumentach bez wyraźnego i jednoznacznego wskazania faktu odstępstwa od wymagań SIWZ lub Oferty w Projekcie Wdrożenia i uprzedniego uzgodnienia tego odstępstwa z Zamawiającym, oznaczać to będzie Wadę zarówno tych części dzieła (tj. Projektu Wdrożenia) jak i całego dzieła, co wiązać się będzie z koniecznością usunięcia tych Wad. W szczególności fakt zatwierdzenia przez Zamawiającego Projektu Wdrożenia nie może być uznany za zgodę Zamawiającego na odstępstwo od wymagań SIWZ oraz Oferty, jeżeli nie zostały spełnione przesłanki opisane w zdaniach poprzedzających. Ponadto, Zamawiający może zgłosić takie Wady w każdym czasie, bez względu na upływ czasu od daty odbioru Projektu Wdrożenia, nie później jednak niż do upływu terminu gwarancji na System. 17. Postanowienie 16 stosuje się odpowiednio do innych świadczeń Wykonawcy przewidzianych w SIWZ lub Ofercie Wykonawcy. 18. Po odbiorze, Dokument Inicjalny Projektu, Projekt Wdrożenia lub inne koncepcje, analizy czy dokumenty opracowane i zaakceptowane przez Strony zgodnie z postanowieniami Umowy, staną się integralną częścią Umowy (bez konieczności sporządzania odrębnego aneksu) i od tego czasu wymienione dokumenty staną się częścią zapisów, na podstawie których oceniane będzie należyte wykonanie zobowiązań przez Wykonawcę. Podstawą do odbioru jest wykonanie Systemu zgodnie z Umową i wszystkimi jej załącznikami, w tym, w szczególności, z Dokumentem Inicjalnym Projektu oraz Projektem Wdrożenia. 19. Odbiór określonych prac (części dzieła lub jego całości) przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności, jeżeli na podstawie dotychczasowych prac Wykonawca wiedział lub jako profesjonalista powinien był wiedzieć, że rezultaty określonych prac odebrane przez Zamawiającego nie Strona 16

17 spełniają wymagań określonych w Umowie (wraz z SIWZ i Opisem Przedmiotu Zamówienia) oraz w Projekcie Wdrożenia. 20. Wykonawca zapewnia, iż wszystkie prace wdrożeniowe prowadzone u Zamawiającego prowadzone będą w sposób zachowujący ciągłość pracy Zamawiającego, w trybie ustalonym przez Strony, w szczególności zgodnie z Harmonogramem, który zostanie przyjęty przez Strony w toku Wdrożenia. Obowiązki informacyjne. 21. W toku realizacji prac objętych przedmiotem Umowy, Wykonawca obowiązany jest na bieżąco informować Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach, trudnościach czy przeszkodach związanych z wykonywaniem Umowy, w tym także okolicznościach leżących po stronie Zamawiającego, które mogą mieć wpływ na jakość, termin bądź zakres prac. Informacje te powinny być przekazywane na piśmie Kierownikowi Projektu ze strony Zamawiającego. Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie przedsięwziąć kroki w celu usunięcia przeszkód związanych z wykonaniem Umowy leżących po jego stronie a zgłoszonych przez Wykonawcę. Brak pisemnej informacji od Wykonawcy o zagrożeniach, trudnościach czy przeszkodach związanych z wykonywaniem Umowy, leżących po stronie Zamawiającego, zwalnia Zamawiającego od odpowiedzialności za wynikające stąd skutki i nie może stanowić podstawy do odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy z powodu zwłoki bądź braku współdziałania Zamawiającego. 22. Wykonawca zobowiązany jest przekazywać Zamawiającemu okresowe raporty z przebiegu Projektu tj.: 1) w ciągu 5 Dni Roboczych od końca każdego miesięcznego okresu kalendarzowego, w formie pisemnego raportu Kierownika Projektu ze strony Wykonawcy przekazywanego kierownikowi Projektu ze strony Zamawiającego oraz 2) w formie raportu okresowego dla Komitetu Sterującego (na posiedzeniu Komitetu Sterującego) przygotowanej przez Kierownika Projektu ze strony Wykonawcy i uprzednio zaakceptowanej przez Kierownika Projektu ze strony Zamawiającego. 23. Niezależnie od postanowień powyższych, Wykonawca zobowiązuje się do informowania w formie pisemnej Zamawiającego o przebiegu realizacji Umowy na dodatkowe żądanie Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 7 Dni Roboczych od zgłoszenia dodatkowego żądania przez Zamawiającego. Postanowienie niniejsze nie narusza innych - określonych w Umowie - obowiązków związanych z raportowaniem o stanie i przebiegu prac. Strona 17

18 Podwykonawcy. 24. W toku realizacji Umowy Wykonawca może korzystać ze świadczeń osób trzecich jako swoich podwykonawców, przy zachowaniu następujących warunków: 1) Skorzystanie ze świadczeń podwykonawców zostało przewidziane w Ofercie Wykonawcy. 2) Skorzystanie ze świadczeń podwykonawcy nie wskazanego w sposób opisany w pkt 1) jest dopuszczalne wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, która nie będzie odmówiona bez uzasadnionych przyczyn. 3) W każdym wypadku korzystania ze świadczeń podwykonawcy, niezależnie od wyrażenia zgody przez Zamawiającego, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonywanie zobowiązań przez podwykonawcę, jak za własne działania lub zaniechania, niezależnie od osobistej odpowiedzialności podwykonawcy wobec Zamawiającego. 4) Korzystając ze świadczeń podwykonawcy, Wykonawca nałoży na niego obowiązek przestrzegania wszelkich zasad, reguł i zobowiązań określonych w Umowie, w zakresie w jakim odnosić się one będą do zakresu prac danego podwykonawcy, pozostając jednocześnie gwarantem ich wykonania oraz przestrzegania przez podwykonawcę. Kontrola jakości (Quality Control) 25. Zamawiający zastrzega sobie prawo skorzystania w trakcie wykonywania Systemu z usług osób trzecich celem kontroli jakości i sposobu prowadzenia całości lub poszczególnych prac objętych Umową (Quality Control). Koszty związane z powyższymi usługami ponosi Zamawiający. Osobom takim, posiadającym pisemne upoważnienie ze strony Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie udzielić niezwłocznie wszelkich informacji, danych i wyjaśnień w żądanym zakresie oraz udostępnić i zaprezentować rezultaty prowadzonych prac, jak również zapewnić możliwość ich kontroli. Koszty wszelkich działań w celu dokonywania własnych testów, audytu i innych wykonywanych przez Zamawiającego lub zlecanych przez Zamawiającego czynności ponosi Zamawiający. Działania takie nie mogą powodować obciążenia Wykonawcy skutkami przekroczenia Harmonogramu wynikającymi z takich czynności. W przypadku uzgodnionego z Zamawiającym wstrzymania prac wdrożeniowych z ww. powodów, Harmonogram zostanie skorygowany stosownie do czasu trwania prac. Sporządzanie dokumentów. 26. Jeżeli postanowienia Umowy nakładają na Strony obowiązek sporządzenia Strona 18

19 dokumentu stwierdzającego wykonanie lub akceptację określonej czynności lub pracy, dokument taki sporządza się w formie pisemnej, w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron w terminie określonym w Harmonogramie, chyba że inny termin wynika z niniejszej Umowy. Każdy egzemplarz winien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela każdej ze Stron. Tak sporządzony dokument stanowi wyłączny dowód wystąpienia określonej w nim okoliczności. 27. Odmowa podpisania powyższego dokumentu przez jedną ze Stron wymaga w każdym razie pisemnego uzasadnienia wraz ze szczegółowym przedstawieniem listy zarzutów powodujących odmowę i powoduje, że sprawa objęta takim dokumentem winna być przedmiotem decyzji Komitetu Sterującego, który ma prawo do jego przyjęcia, odrzucenia lub zarządzenia powtórzenia czynności objętej takim dokumentem. Zmiany 28. W przypadku zaistnienia zmian w strukturze i organizacji Zamawiającego lub w Procesach Biznesowych w trakcie realizacji Umowy, a także po opracowaniu Projektu Wdrożenia, jeżeli zmiany takie istotnie wpływają na zakres i termin prac Wykonawcy, kwestia ewentualnej zmiany Projektu Wdrożenia, w tym przesunięcia terminów, będzie omówiona przez Komitet Sterujący i w razie pozytywnej oceny ze strony Komitetu Sterującego przedstawiona Stronom w celu zmiany Umowy. O ile Strony nie podejmą decyzji lub nie przesuną odpowiednio terminów, Wykonawca będzie realizował Umowę w oparciu o już zatwierdzony Projekt Wdrożenia. Strona 19

20 ROZDZIAŁ 4. ZARZĄDZANIE REALIZACJĄ UMOWY Odpowiedzialność Wykonawcy. 29. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru i koordynacji wszelkich działań leżących po stronie Wykonawcy związanych z realizacją prac objętych przedmiotem Umowy w celu osiągnięcia wymaganej jakości i terminowej realizacji prac. 30. Z uwzględnieniem zobowiązań Zamawiającego, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zarządzanie i realizację Projektu w szczególności za zapewnienie poprawnego zdefiniowania potrzeb Zamawiającego określonych w SIWZ i w Umowie, opracowanie Projektu Wdrożenia, przeprowadzenie szkoleń, poprawne zainstalowanie i wdrożenie Systemu, migrację danych z dotychczasowych systemów oraz udzielenie gwarancji na System. Organy 31. W celu prawidłowej realizacji przedmiotu Zamówienia Strony powołują organy do zarządzania Projektem: 1) Komitet Sterujący, 2) Kierownika Projektu, 3) Zastępcę Kierownika Projektu przedstawiciela Wykonawcy, 4) Zespoły Wdrożeniowe, 5) Nadzór Projektu. 32. W skład Komitetu Sterującego wchodzą: 1) Przewodniczący Komitetu przedstawiciel Zamawiającego; 2) Główny Użytkownik przedstawiciel Zamawiającego; 3) Główny Dostawca przedstawiciel Wykonawcy; 4) inni przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy, przy czym liczba przedstawicieli Wykonawcy nie może być większa niż liczba przedstawicieli Zamawiającego; 5) Kierownik Nadzoru Projektu przedstawiciel Zamawiającego. 33. W skład Zespołów Wdrożeniowych ustanowionych dla poszczególnych obszarów funkcjonalnych wchodzą: 1) Kierownik Zespołu przedstawiciel Zamawiającego; 2) konsultanci Wykonawcy (w tym jeden wiodący); Strona 20

UMOWA NR NA DOSTAWĘ, WDROŻENIE I WSPARCIE

UMOWA NR NA DOSTAWĘ, WDROŻENIE I WSPARCIE UMOWA NR NA DOSTAWĘ, WDROŻENIE I WSPARCIE Postępowanie nr BZP.243.24.2013.ML Załącznik nr 11 do SIWZ ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KLASY ERP WRAZ Z BUDŻETOWANIEM I KOTROLINGIEM PRACUJĄCYM NA NIEZALEŻNEJ ZEWNĘTRZNEJ

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO. 2. Firmą z siedzibą w. przy ul., kod pocztowy..-..., REGON, NIP

UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO. 2. Firmą z siedzibą w. przy ul., kod pocztowy..-..., REGON, NIP UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO Zawarta w dnia. roku pomiędzy: 1. Firmą z siedzibą w. przy ul..., kod pocztowy.-..., REGON., NIP..,wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011

Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011 Załącznik nr 5a Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011 Zawarta w dniu... 2011 r. we Wrocławiu pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław NIP: 896-000-53-54

Bardziej szczegółowo

Procedura Odbioru. 1. Niniejsza Procedura odbioru obejmuje:

Procedura Odbioru. 1. Niniejsza Procedura odbioru obejmuje: 1. Niniejsza Procedura odbioru obejmuje: Załącznik nr 3 do Umowy nr... z dnia... zmodyfikowany w dniu 18.05.2015 r. Procedura Odbioru a) proces uzgadniania wykazu Produktów do odbioru; b) proces uzgadniania

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą

WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta w dniu... umowa pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem

Bardziej szczegółowo

znak sprawy: IF/ZP-12/2015 Załącznik 3 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2015 r. pomiędzy:

znak sprawy: IF/ZP-12/2015 Załącznik 3 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2015 r. pomiędzy: znak sprawy: IF/ZP-12/2015 Załącznik 3 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2015 r. pomiędzy: Instytutem Farmakologii PAN, z siedzibą w Krakowie przy ul. Smętnej 12, wpisanym do Rejestru Instytutów

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../...

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../... ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../... Załącznik nr 5 do SIWZ zawartej w trybie art.... ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA NR PR.272..2013 zawarta w dniu... w Lesznie pomiędzy: - Miastem Leszno reprezentowanym przez: Tomasza Malepszego Prezydenta Miasta Leszna z siedzibą w Lesznie, ul. Kazimierza

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 6 do siwz. UMOWA (projekt)

Załącznik Nr 6 do siwz. UMOWA (projekt) Załącznik Nr 6 do siwz UMOWA (projekt) zawarta w dniu... r. pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Parczewie 21-200, ul. Kościelna 136, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA. Załącznik nr 4 do SIWZ

WZÓR UMOWY UMOWA. Załącznik nr 4 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA Załącznik nr 4 do SIWZ zawarta w dniu.. w pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim z siedzibą przy al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań zwanym w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR zawarta w dniu.w Szczecinku pomiędzy: Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ z siedzibą w Szczecinku przy ul. Polnej 24, reprezentowaną przez: 1) dyrektora

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NR. Załącznik nr 3. zawarta w dniu r. w Mielnie pomiędzy:

WZÓR UMOWY NR. Załącznik nr 3. zawarta w dniu r. w Mielnie pomiędzy: WZÓR UMOWY NR Załącznik nr 3. zawarta w dniu... 2009 r. w Mielnie pomiędzy: Gmina Mielno - Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Mielnie przy ul. Słonecznej 9, Nr NIP 669-050-54-41 reprezentowany

Bardziej szczegółowo

U M O W A GKIZP.272..2012

U M O W A GKIZP.272..2012 U M O W A GKIZP.272..2012 Załącznik nr 6 w sprawie zamówienia publicznego zawarta w dniu roku w Fijewie pomiędzy Gminą Lubawa, Fijewo 73, 14-260 Lubawa reprezentowaną przez Wójta Gminy Tomasza Ewertowskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku.

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku. Załącznik Nr 6 do SIWZ Wzór umowy UMOWA Nr Zawarta w dniu pomiędzy Szkołą Podstawową Nr...,...-... Łódź, ul...., NIP..., regon... reprezentowaną przez:... Dyrektora Szkoły... Głównego księgowego Szkoły

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ. Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ. Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy UMOWA NR /./09 ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy a firmą..., z siedzibą w..., kod poczt....-...,

Bardziej szczegółowo

Projekt nr WND RPWM.07.02.01-28-012/14

Projekt nr WND RPWM.07.02.01-28-012/14 UMOWA NR IDENTYFIKACJA UŻYTKOWNIKÓW zawarta w dniu.. r. w Olsztynie w wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego Nr zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3. Umowa nr

Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3. Umowa nr UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt: Dziennikarstwo ekologiczne - nowa jakość w edukacji medialnej Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3 Umowa nr zawarta w dniu. w Lublinie

Bardziej szczegółowo

214/IH/PN/7/2014. zwanym dalej: Wykonawcą. lub

214/IH/PN/7/2014. zwanym dalej: Wykonawcą. lub UMOWA /214/2014 na zamówienie publiczne udzielone na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póżn. zm.) zawarta w dniu..w Warszawie

Bardziej szczegółowo

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: UMOWA NR... W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP/2/12/2014 Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY

Nr sprawy: ZP/2/12/2014 Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY Nr sprawy: ZP/2/12/2014 Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA Nr zawarta w dniu r. w Krakowie pomiędzy: Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej MANGGHA w Krakowie, ul. Konopnickiej 26, 30-302 Kraków, RNIK

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA NR: PLRz/./ZRZ

WZÓR UMOWY. UMOWA NR: PLRz/./ZRZ Załącznik nr 2 do SIWZ z dnia.. r. w Jasionce pomiędzy : WZÓR UMOWY UMOWA NR: PLRz/./ZRZ PORTEM LOTNICZYM RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 36-002 JASIONKA 942 NIP :... KRS :......, kapitał zakładowy w wysokości

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ. UMOWA nr.. na dostawę urządzeń teleinformatycznych i multimedialnych

Załącznik nr 7 do SIWZ. UMOWA nr.. na dostawę urządzeń teleinformatycznych i multimedialnych UMOWA nr.. na dostawę urządzeń teleinformatycznych i multimedialnych Załącznik nr 7 do SIWZ zawarta w dniu 2013 r. w Gorzowie Wlkp. pomiędzy Zespołem Szkół Elektrycznych ul. Dąbrowskiego 33, 66-400 Gorzów

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa nr. Załącznik nr 3 do SIWZ Zawarta w dniu.. w..pomiędzy:., reprezentowaną przez: zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, a.. z siedzibą w.., przy ul..., reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014

WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014 Załącznik nr 15 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014 Zawarta w dniu.. 2014 roku pomiędzy: Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Oznaczenie sprawy DOA-IV.272.69.2014 Istotne

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR CSIOZ/../2016

UMOWA NR CSIOZ/../2016 UMOWA NR CSIOZ/../2016 Zał. nr 2 do Zapytania ofertowego zawarta w dniu.. 2016 r., pomiędzy: Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie (00-184) przy ul. Stanisława

Bardziej szczegółowo

Projekt "Solidny fundament" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Solidny fundament współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PROJEKT UMOWA nr Załącznik Nr 10 do SIWZ zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy : Gminą Ozorków z siedzibą w Ozorkowie, 95-035 Ozorków, ul. Wigury 14, NIP 732-215-05-42, REGON 472057796 reprezentowaną przez

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Załącznik nr 6

Wzór umowy. Załącznik nr 6 Załącznik nr 6 Wzór umowy zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy:....., reprezentowanym przez:... zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM a..., reprezentowanym przez:... Zwanym dalej WYKONAWCĄ W wyniku rozstrzygnięcia

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku WZÓR UMOWY UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIE PUBLICZNEGO NA WYKONANIE, DOSTAWĘ I MONTAŻ MEBLI BIUROWYCH NA POTRZEBY OKREGOWEGO INSPEKTORATU PRACY W KIELCACH, MAJACEGO SIEDZIBĘ W KIELCACH PRZY ALEI TYSIĄCLECIA

Bardziej szczegółowo

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2 (WZÓR UMOWY) UMOWA ZLECENIE NR.. /2014 zawarta w dniu...2014 r. w Poznaniu pomiędzy: Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli ul. Górecka 1 60-201 Poznań tel. 61 858 47 00 fax 61 852 33 29 NIP 778-12-01-629

Bardziej szczegółowo

Umowa na monitorowanie stacji roboczych

Umowa na monitorowanie stacji roboczych Umowa na monitorowanie stacji roboczych Dnia. zostaje zawarta umowa pomiędzy:.., z siedzibą przy ul..,, NIP:., reprezentowaną przez:.-starostę Zamojskiego, przy kontrasygnacie.- Skarbnika Powiatu Zwanymi

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr DFE/ / Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

UMOWA Nr DFE/ / Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko UMOWA Nr DFE/ / zawarta w Warszawie, w dniu... 2014 r. pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Środowiska z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wawelskiej 52/54, kod pocztowy 00-922, NIP 526 16 47 453, w imieniu

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 4. została zawarta umowa o następującej treści:

ZAŁĄCZNIK NR 4. została zawarta umowa o następującej treści: ZAŁĄCZNIK NR 4 UMOWA NR. / /.. /...../2010 na wykonanie usług informatycznych; Opracowanie aplikacji do prowadzenia bazy adresowej, rozbudowa aplikacji Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości o wybrane raporty

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr... na dostawę materiałów budowlanych zawarta w dniu 2014 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą: 98 100 Łask, ul. 9-go Maja

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, reprezentowany przez Jerzego Marcinko Dyrektora

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

Umowa SR-Siedlce /wzór/

Umowa SR-Siedlce /wzór/ Sygn. Sprawy: (ZW/36/2013) Załącznik Nr 2 (do zaproszenia do złożenia oferty) Umowa SR-Siedlce /wzór/ Zakup 12 sztuk licencji Microsoft Office 2010 oraz 7 sztuk licencji Windows 7 Pro dla Sądu Rejonowego

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarządem Zieleni Miejskiej z siedzibą przy ul. Za Torem 22, 30-542 Kraków, adres do korespondencji: 30 059 Kraków,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul.

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załęska 7a reprezentowanym przez Dyrektora mgr Lucynę Basta

Bardziej szczegółowo

Procedury Odbioru. Załącznik nr 11

Procedury Odbioru. Załącznik nr 11 Załącznik nr 11 Procedury Odbioru I. OGÓLNE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ODBIORÓW... 2 II. PROCEDURA ODBIORU FAZY 1... 2 III. PROCEDURA ODBIORU FAZY II I III... 2 IV. PROCEDURA ODBIORU DOKUMENTÓW - FAZA IV...

Bardziej szczegółowo

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE MLB MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE Numer sprawy: DGA/07/11 Załącznik nr 4 do formularza oferty Zamówienie w ramach Projektu Mobilne laboratorium badania funkcjonalności i jakości usług komunikacji elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012 Wzór umowy Umowa nr../2012 Załącznik nr 7 zawarta w dniu.. pomiędzy Tramwajami Śląskimi S.A. z siedzibą w Chorzowie ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów, o kapitale zakładowym wynoszącym 116.230.880 PLN, który

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: UMOWA Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: Miejskim Zarządem Oświaty w Tychach, al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy, NIP: 646-10-33-710, REGON 272068487 reprezentowanym przez: Dorotę Gnacik Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Wzór umowy UMOWA Nr. zawarta w dniu roku w Płocku pomiędzy Gminą -Miasto Płock, z siedzibą w Płocku,, NIP 7743135712, reprezentowaną przez Andrzeja Nowakowskiego Prezydenta Miasta Płocka zwaną dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013

WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013 Strona1 RAP.272.41. 2013 Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013 Zawarta w dniu. 2013 roku pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. C. K. Norwida 25, 50-345 Wrocław NIP: 896-000-53-54,

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści :

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści : Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA NR. w dniu. w Lesznie pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Lesznie, mającym siedzibę przy ul. Strzeleckiej 7, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Załącznik nr 2 do SIWZ pomiędzy: Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy:

UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy: UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIWZ Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radoszycach ul. Papieża Jana Pawła II 33, kod 26-230, miejscowość Radoszyce

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 24 do zarządzenia Dyrektora IRZiBŻ PAN w Olsztynie nr 118/2012 z dnia 30.04.2012r znak: ZP-PNK/D/2013/9/87 Olsztyn, dnia 17.10.2013 r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 WZÓR UMOWY UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 zawarta w dniu..2013 r. pomiędzy: Skarbem Państwa -, z siedzibą w Warszawie (kod:00-184) przy ul. Stanisława Dubois 5 A, posiadającym Regon 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 Wzór PCPR.2110.96.2014 UMOWA

Załącznik Nr 7 Wzór PCPR.2110.96.2014 UMOWA PCPR.2110.96.2014 UMOWA Załącznik Nr 7 Wzór W dniu.. w Nowym Tomyślu pomiędzy Powiatem Nowotomyskim/Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu, reprezentowanym przez: Teresę Sienkiewicz - Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 4 do zaproszenia Istotne postanowienia umowy Numer. zawarta w dniu roku pomiędzy: Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy ul. Podskarbińska 2, 03-833 Warszawa, NIP:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Zawarta dnia...w... pomiędzy :

WZÓR UMOWY. Zawarta dnia...w... pomiędzy : WZÓR UMOWY Zawarta dnia...w... pomiędzy :, z siedzibą..., NIP, Regon.., reprezentowaną przez:. stanowisko :.. zwany w dalszej części Zamawiający a... z siedzibą w... NIP:... Regon... reprezentowaną przez:...

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr...

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Identyfikator:ZSNr1.ZP.271.2.2014 Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Zawarta w dniu... 2014 roku we Wronkach pomiędzy Zespołem Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. 1 Przedmiot umowy i zobowiązanie Zamawiającego

UMOWA Nr.. 1 Przedmiot umowy i zobowiązanie Zamawiającego UMOWA Nr.. zawarta w dniu... 2015r. w Szczecinie pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim - Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego, reprezentowanym przez Dyrektora - Dorotę Janicką,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. UMOWA nr..

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. UMOWA nr.. UMOWA nr.. Załącznik 7. zawarta w dniu w Janowie Podlaskim pomiędzy: Zespołem Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim, ul. Siedlecka 1, 21-505 Janów Podlaski reprezentowanym przez: Dyrektora szkoły

Bardziej szczegółowo

OP-IV LK Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY

OP-IV LK Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim, ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin, NIP: 712-290-45-45 zwanym dalej: Zamawiającym, reprezentowanym przez: 1....

Bardziej szczegółowo

UMOWA SERWISOWA Nr.../07 Asysty Technicznej/Wsparcia Technicznego

UMOWA SERWISOWA Nr.../07 Asysty Technicznej/Wsparcia Technicznego UMOWA SERWISOWA Nr.../07 Asysty Technicznej/Wsparcia Technicznego ( Umowa ) zawarta dnia... r. w Warszawie pomiędzy: Starostwem Powiatu/ Urzędem Miasta/ Urzędem Gminy.. z siedzibą w.., ul., reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA NR...

Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA NR... UMOWA NR... Załącznik nr 12 do siwz zawarta w dniu... w Lublinie pomiędzy Przedszkolem nr 12 z siedzibą w Lublinie przy Placu Bychawskim 4, 20-406 Lublin, NIP: 712-23-82-495, REGON: 431030421, zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Instytucją

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11

UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11 Załącznik nr 6a do SIWZ Projekt umowy UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11 zawarta w dniu roku w Poddębicach pomiędzy: Powiatem Poddębickim, w imieniu którego działa Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../..

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Znak sprawy: GKB.7332-7/2010 WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Zawarta w dniu... 2010 roku w..pomiędzy.zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, NIP:... reprezentowaną przez.,

Bardziej szczegółowo

(wzór) zał. nr 6. zwaną dalej Zamawiającym a

(wzór) zał. nr 6. zwaną dalej Zamawiającym a (wzór) zał. nr 6 UMOWA NR.../ CZ W dniu pomiędzy: Powiatem Siemiatyckim z siedzibą przy ul. Legionów Piłsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NR DP/DI/

WZÓR UMOWY NR DP/DI/ Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY NR DP/DI/ /2013/K Zawarta w dniu w Bytomiu pomiędzy: Bytomskim Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o., pl. T. Kościuszki 11, 41-902 Bytom, Zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO UMOWA (projekt) Zawarta w dniu.. w Starachowicach pomiędzy FUNDACJĄ AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO, w imieniu której działa Prezes -Ryszard Nosowicz, 27-200 Starachowice, ul. Mickiewicza 1A, NIP:664-00-12-038

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA nr. / /14

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA nr. / /14 Oznaczenie sprawy IPS.4011-4/D1/14 -zał. do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA nr. / /14 zawarta w Opolu, w dniu... 2014 r. pomiędzy: Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu, ul. Głogowska

Bardziej szczegółowo

1 Przedmiot umowy. 2 Termin i warunki realizacji umowy

1 Przedmiot umowy. 2 Termin i warunki realizacji umowy Załącznik nr 5b do Zapytania ofertowego nr 13/2015 UMOWA (wzór) Nr.. zawarta w dniu... w Warszawie, pomiędzy: Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr WYD/01/04/2013

UMOWA nr WYD/01/04/2013 UMOWA nr WYD/01/04/2013 W dniu... 2013r w Warszawie pomiędzy : Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, 00-467 Warszawa ul.jazdów 2 NIP 526-025-12-85, Regon: 000986159, wpisanym do Rejestru Instytucji

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA SPRZĘT KOMPUTEROWY DLA WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR WMIM /15

UMOWA NA SPRZĘT KOMPUTEROWY DLA WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR WMIM /15 W dniu w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie (00-927), przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupującym, posiadającym nr NIP: 525-001-12-66, REGON: 000001258,

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. .. ul.. NIP.., Regon, wpisaną do.pod nr..prowadzonego przez.., reprezentowanym przez:

Wzór Umowy. .. ul.. NIP.., Regon, wpisaną do.pod nr..prowadzonego przez.., reprezentowanym przez: Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór Umowy na dostawę wyposażenia audio w postaci cyfrowego stołu mikserskiego, mikrofonów do systemów bezprzewodowych i wielokabla Umowa zawarta w dniu..grudnia 2012 r. pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. reprezentowaną przez

Wzór umowy. reprezentowaną przez Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy zawarta w dniu. pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ Zamówienie jest w części współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz Pomocy Technicznej Programu

Bardziej szczegółowo

EUREKA TECHNOLOGY PARK

EUREKA TECHNOLOGY PARK Załącznik nr 5 do SIWZ ETP 1/4/2015 (WZÓR UMOWY) Dnia...2015 r. w Poznaniu pomiędzy: UMOWA NR.. /2015 EUREKA TECHNOLOGY PARK Sp. z o.o., z siedzibą ul. Innowatorów 8, Dąbrowa, 62-070 Dopiewo, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w Olsztynie, w dniu pomiędzy: Uniwersytetem Warmińsko Mazurskim w Olsztynie z siedzibą przy ul. Oczapowskiego 2, 10 719 Olsztyn,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr Umowa współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Umowa nr Umowa współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowa nr... zawarta w dniu w Warszawie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.) pomiędzy: Skarbem Państwa - Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy:

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy: Załącznik nr 3 do SIWZ (Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy: Szpitalem Uniwersyteckim nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Kornela Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY W CZĘŚCI 2

WZÓR UMOWY W CZĘŚCI 2 WZÓR UMOWY W CZĘŚCI 2 UMOWA SPRZEDAŻY Nr... W dniu w Warszawie, pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, zwanym dalej Kupującym, reprezentowanym przez: Tamarę

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu

UMOWA. zawarta w dniu OA.OD.272.27.13/ZP/PN UMOWA zawarta w dniu pomiędzy: Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, posiadającym NIP 896-10-03-245, REGON 000514377, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr 2310/23/14. zwanym w umowie Wykonawcą o następującej treści:

Umowa nr 2310/23/14. zwanym w umowie Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr 2310/23/14 zawarta w dniu r. w Bydgoszczy, pomiędzy: Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddziałem Regionalnym w Bydgoszczy ul. Wyczółkowskiego 22, 85-092 Bydgoszcz, NIP 526-00-13-054, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr DA-ZP / 15. do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestr Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych

UMOWA nr DA-ZP / 15. do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestr Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych Załącznik nr 6B do siwz UMOWA nr DA-ZP-2531-.../ 15 zawarta w dniu...2015r. pomiędzy: SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADEM OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKIM SZPITALEM ZESPOLONYM IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO Z SIEDZIBĄ

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego nr 07/04/IT/2016 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Utrzymanie i rozwój systemów GREX, SPIN, TK, AMOC, Obsługa Rewidentów 1 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 1. Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach oznaczenie sprawy: ZA.271.77.2014 WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach Załącznik nr 2 pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP 631-23-96-695, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 - Projekt umowy. UMOWA nr..

Załącznik nr 2 - Projekt umowy. UMOWA nr.. Załącznik nr 2 - Projekt umowy UMOWA nr.. zawarta w dniu w Puławach pomiędzy Gminą Miasto Puławy, mającą siedzibę przy ul. Lubelskiej 5 w Puławach, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:.. a..

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.) Zawarta w dniu...2015 r. w Kielcach pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym a (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS), zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY DOSTAWY

PROJEKT UMOWY DOSTAWY ZP/UR/52/2015 Załącznik nr 5 do SIWZ Modernizacja systemu kopii zapasowej PROJEKT UMOWY DOSTAWY Zawarta w dniu 2015 r. w Rzeszowie pomiędzy: Uniwersytetem Rzeszowskim z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Rejtana

Bardziej szczegółowo

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl Formularz ofertowy Załącznik Nr 1... Nazwa Oferenta Do... /nazwa Zamawiającego/ Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zamówienia na : Dostawę i zakup sprzętu i oprogramowania do pracowni

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. o przeprowadzenie audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę

UMOWA NR.. o przeprowadzenie audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę UMOWA NR.. o przeprowadzenie audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę W dniu. w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Dewajtis 5, 01-815

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR... 2013

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR... 2013 UMOWA NR... 2013 Zawarta w dniu... 2013 r. pomiędzy: MARENGO IT sp. z o.o., ul. Wagonowa 5-7, 53-609 Wrocław, NIP: 8961515962, REGON: 021474635 Zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez:.. a.........

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiotem Umowy jest przeniesienie własności rzeczy ruchomej w postaci naturalnej wody mineralnej

1. Przedmiotem Umowy jest przeniesienie własności rzeczy ruchomej w postaci naturalnej wody mineralnej Wzór Umowy UMOWA nr CSIOZ/ /2016 zawarta w dniu. pomiędzy: Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława Dubois 5 A, 00-184 Warszawa, posiadającym

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr RARR/CZP/ /2015

Wzór umowy. UMOWA Nr RARR/CZP/ /2015 Załącznik nr 2 do SIWZ ZP 15/2015/CZP Wzór umowy UMOWA Nr RARR/CZP/ /2015 zawarta w Rzeszowie dnia..2015r. pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów,

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY, OPIEKI SERWISOWEJ i DOSTĘPU DO NOWYCH WERSJI PROGRAMU ESKULAP I SIMPLE

UMOWA SPRZEDAŻY, OPIEKI SERWISOWEJ i DOSTĘPU DO NOWYCH WERSJI PROGRAMU ESKULAP I SIMPLE Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY, OPIEKI SERWISOWEJ i DOSTĘPU DO NOWYCH WERSJI PROGRAMU ESKULAP I SIMPLE Zawarta w dniu 2015r. w Obornikach pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition

Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition Załącznik nr 5 Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition Zawarta w dniu pomiędzy TECNA Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, Kasprowicza 103A/9, 01-823 zarejestrowaną w

Bardziej szczegółowo