Pojęcie sukcesu we wdrożeniu systemu klasy ERP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pojęcie sukcesu we wdrożeniu systemu klasy ERP"

Transkrypt

1 Zeszyty Naukowe nr 814 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2010 Katedra Informatyki Pojęcie sukcesu we wdrożeniu systemu klasy ERP Streszczenie. Głównym celem niniejszego opracowania jest dogłębne zrozumienie zagadnienia sukcesu wdrożeń zintegrowanych systemów klasy ERP (enterprise resource planning). Artykuł rozpoczyna omówienie pojęcia sukcesu w dziedzinie systemów informacyjnych skupiające się przede wszystkim na modelu DeLone a i McLeana. W dalszej części opracowania skoncentrowano się na problematyce związanej z sukcesem z uwzględnieniem specyfiki systemów ERP. Do omówionych zagadnień należą: model DeLone a i McLeana dla systemów ERP, zadowolenie użytkowników jako miara sukcesu oraz uwzględnienie fazy przedsięwzięcia i punktu widzenia uczestników w ocenie sukcesu. W końcowej części artykułu zostały przedstawione przykłady praktycznych podejść do definicji sukcesu oraz sformułowane wnioski. Słowa kluczowe: enterprise resource planning, ERP, zintegrowane systemy zarządzania przedsiębiorstwem, sukces, wdrożenie. 1. Wprowadzenie Systemy klasy ERP (enterprise resource planning, planowanie zasobów przedsiębiorstwa) stanowią przykład zintegrowanych systemów zarządzania przedsiębiorstwem. Zawierają one mechanizmy wspierające zarządzanie całym przedsiębiorstwem oraz integrują wszystkie obszary jego działalności. Systemy tej klasy w sposób kompleksowy wspierają działanie firmy, począwszy od planowania produkcji i zaopatrzenia poprzez zarządzanie produkcją, zarządzanie zasobami finansowymi, materiałowymi i ludzkimi, aż po sprzedaż i wysyłkę gotowych wyrobów do klienta. Systemy klasy ERP definiowane są w różny sposób, wybrane definicje ERP proponowane przez badaczy i ekspertów są następujące: komercyjny pakiet oprogramowania, umożliwiający integrację całej informacji przepływającej przez przedsiębiorstwo; informacja ta związana jest z finansami, księgowością, zasobami ludzkimi, łańcuchem dostaw oraz klientami [Davenport 1998],

2 112 pakiet oprogramowania biznesowego, który umożliwia przedsiębiorstwu: automatyzację i integrację większości jego procesów biznesowych, współdzielenie danych i procedur działania w całym przedsiębiorstwie, wytwarzanie informacji i dostęp do niej w czasie rzeczywistym [ERPʼs Second Wave ], gotowy do implementacji zintegrowany zbiór modułów (aplikacji) obsługujący wszystkie biznesowe funkcje przedsiębiorstwa, mający możliwość dynamicznej konfiguracji. Umożliwia przedsiębiorstwom przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym w zintegrowanym, zorientowanym na procesy i kierowanym informacjami środowisku [Kale 2001, s ]. Podstawowe cechy odróżniające systemy klasy ERP od innych rozwiązań systemowych to istnienie centralnej bazy danych oraz wzorcowych modeli procesów biznesowych. Cechy te stanowią również podstawowe mechanizmy integracji przedsiębiorstwa w efekcie wprowadzenia pakietu ERP. Centralna baza danych jest sercem całego systemu i przechowuje dane pochodzące z różnych obszarów działalności przedsiębiorstwa. W bazie danych nowe informacje wprowadzane są tylko w jednym miejscu, co powoduje automatyczne uaktualnienie wszystkich powiązanych z nimi danych. Wykorzystanie pojedynczej bazy danych znacznie usprawnia przepływ informacji przez wszystkie sfery działania przedsiębiorstwa [Davenport 1998]. Wzorcowe modele procesów biznesowych zdefiniowane są na podstawie najlepszych rozwiązań wypracowanych w praktyce gospodarczej. Proponowane modele biznesowe, zwane modelami referencyjnymi, zawierają wykorzystywane struktury danych, modele procesów oraz struktury organizacyjne [Kumar i van Hillegersberg 2000]. Modele referencyjne dostarczane przez producentów systemów pozwalają nabywcy na wykorzystywanie wypracowanych w danej branży wiedzy oraz najlepszych rozwiązań i dają możliwość uchwycenia pozytywnych i negatywnych kwestii podczas wdrożenia [Scheer i Habermann 2000]. Przedsiębiorstwo nabywające gotowy pakiet otrzymuje całą wiedzę dotyczącą rozwiązań w branży i jest niejako zmuszane do jej wdrożenia [Kremers i van Dissel 2000]. Zastosowanie zintegrowanych systemów zarządzania w przedsiębiorstwie jest skomplikowanym procesem i zajmującym zagadnieniem badawczym, na co mają wpływ następujące kwestie (por. m.in. [Markus i Tanis 2000]): wysokie koszty i ryzyko związane z zastosowaniem systemu w przedsiębiorstwie, co podaje w wątpliwość opłacalność inwestycji w system zintegrowany oraz jest związane z wieloma niepowodzeniami; zaawansowanie technologiczne systemów tej klasy i wynikające z tego obszary badawcze, takie jak: wybór systemu, konfiguracja, dopasowanie do potrzeb firmy, modelowanie przedsiębiorstwa, integracja z innymi systemami i architekturą oraz jakość danych;

3 Pojęcie sukcesu we wdrożeniu systemu zarządzanie procesem wdrożeniowym, które jest skomplikowane z powodu zaangażowania uczestników z wielu działów firmy, na różnym szczeblu, a nawet z wielu organizacji. Ponadto system wpływa na organizację systemu informacyjnego firmy oraz podnosi wymagania dotyczące kwalifikacji pracowników, co może być związane z rotacją personelu; zakres przyswojenia systemu w organizacjach firmy w różnym stopniu wykorzystują potencjalnie ogromne możliwości systemu, co rodzi pytanie, jak efektywnie systemy zintegrowane są wykorzystywane w firmach; integracja przedsiębiorstwa w wyniku wdrożenia systemu, związana z problemem, w jakim stopniu reorganizować firmę pod dyktando systemu, oraz z rolą dostawcy systemu i potencjalnym uzależnieniem od dostawcy; różnice kulturowe polegające na tym, że pakiety ERP tworzone w wysoko rozwiniętych krajach kultury zachodniej mogą nie pasować do innych kultur (jak np. krajów Azji dalekowschodniej) oraz mogą wymagać innego podejścia w krajach rozwijających się. Efekt zastosowania systemu klasy ERP w przedsiębiorstwie może być bardzo różny, począwszy od znacznego usprawnienia działalności przedsiębiorstwa oraz wzrostu jego zyskowności, do całkowitego zarzucenia wprowadzanego systemu (zob. np. [Holland, Light i Gibson 1999, McNurlin i Sprague 2002]). Istnieje niemało projektów wdrożeniowych, które nie przyniosły pożądanych efektów, a nawet zakończyły się odstąpieniem od wdrożenia (np. Holland, Light i Gibson 1999]. Czas trwania projektów wdrożeniowych oraz budżet przedsięwzięcia często znacznie przekraczają przewidywane wartości, planowany zakres wdrożenia natomiast ulega zmniejszeniu [Parr i Shanks 2000]. Celem niniejszego opracowania jest zbadanie pojęcia sukcesu we wdrożeniu i zastosowaniu systemu klasy ERP w przedsiębiorstwie. W artykule omówiono zagadnienie sukcesu w kontekście systemów informacyjnych z uwzględnieniem specyfiki systemów ERP. Do analizowanych zagadnień należy podejście procesowe, uwzględnienie punktu widzenia uczestników projektu oraz problematyka optymalnego i dynamicznego sukcesu. W opracowaniu przedstawiono także przykładowe instrumenty badawcze służące do pomiaru sukcesu. 2. Sukces w obszarze systemów informacyjnych 2.1. Uwagi ogólne Zadaniem systemu informacyjnego (SI) jest gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie oraz rozpowszechnianie informacji w pewnym celu [Turban, McLean i Wetherbe 2004, s. 18]. SI działa w określonym środowisku, składają się na niego osoby, procedury postępowania oraz urządzenia. System nie musi być skomputeryzowany, jednak znaczna większość systemów informacyjnych

4 114 wykorzystuje komputery i ten rodzaj SI stanowi obszar zainteresowania autora niniejszego opracowania. Definicja systemu informacyjnego jest bardzo szeroka, obejmuje rozwiązania od wyspecjalizowanego oprogramowania dziedzinowego do silnie zintegrowanych systemów komputerowych wspierających zarządzanie przedsiębiorstwem, do których należą pakiety ERP. W związku z tym w celu pełnego zrozumienia zagadnienia sukcesu w obszarze wdrożeń ERP niezbędne jest przedstawienie problematyki sukcesu w ogólnym ujęciu projektów dotyczących systemów informacyjnych. Zagadnienie sukcesu systemu informacyjnego przyciąga uwagę wielu badaczy. Rozumienie sukcesu obejmuje wiele aspektów dotyczących nie tylko wydajności samego systemu i efektywności procesu wdrożeniowego, ale także poziomu wsparcia przez system działalności poszczególnych pracowników oraz całej organizacji. Badacze skupiali się na pojedynczych aspektach sukcesu dotyczących np. satysfakcji użytkownika z użytkowania systemu [Doll i Torkzadeh 1988], proponowali również modele uwzględniające kilka kryteriów (np. [Chandler 1982]). K. Lyytinen i R. Hirschheim [1987] charakteryzują sukces projektu w obszarze systemów informacyjnych w następujący sposób (zob. także [Lyytinen 1988, Kuraś i Zając 1999]): projekt ukończono i wdrożono, zakresu projektu nie ograniczono w stosunku do wstępnie zamierzonego, bezpośredni użytkownicy akceptują system i w pełni wykorzystują go zgodnie z założeniami, parametry eksploatacyjne są zgodne z zakładanymi lub lepsze, wdrożenie systemu przyniosło oczekiwane efekty, co rzetelnie zbadano, system i jego części uzyskały zakładaną (lub większą) sprawność w przewidzianym terminie, system jest zgodny z celami organizacji, wspomaga ich osiąganie Model DeLone a i McLeana W.H. DeLone i E.R. McLean [1992] zaproponowali najbardziej znaczący model sukcesu systemu informacyjnego. Poprzez przedstawienie szeregu pojęć, zaproponowanie ich taksonomii i ujęcie w interaktywny model zaprezentowali podejście, którego celem było lepsze zrozumienie zagadnienia sukcesu w obszarze systemów informacyjnych. Model DeLone a i McLeana (D&M) powstał w związku z zamiarem dokonania syntezy poprzednich badań dotyczących sukcesu w obszarze systemów informacyjnych oraz dostarczenia ram dla przyszłych prac badawczych. Model D&M zawiera sześć powiązanych wymiarów sukcesu [DeLone i McLean 1992]: jakość systemu (system quality, SQ), jakość informacji (information quality, IQ), wykorzystanie systemu (system use, USE),

5 Pojęcie sukcesu we wdrożeniu systemu zadowolenie użytkowników (user satisfaction, US), wpływ na jednostkę (individual impact, II), wpływ na organizację (organizational impact, OI). Proponowane wymiary sukcesu zostały ujęte w modelu przyczynowo-skutkowym przedstawionym na rys. 1, gdzie wpływ zmiennych został zobrazowany za pomocą strzałek. Istotą modelu przyczynowego jest uwidocznienie wpływu poszczególnych zmiennych na inne, tzn. sytuacji, że pewna zmienna powoduje, iż inna zmienna maleje lub rośnie. Jakość systemu Wykorzystanie systemu Wpływ na jednostkę Wpływ na organizację Jakość informacji Zadowolenie użytkowników Rys. 1. Model sukcesu systemu informacyjnego DeLone a i McLeana Źródło: [DeLone i McLean 1992, s. 87]. Najważniejsze wnioski dotyczące modelu D&M są następujące: 1. Sukces SI ma naturę wielowymiarową, a poszczególne składniki są współzależne, co wymaga szczególnej uwagi przy definiowaniu i pomiarze każdego z aspektów sukcesu. Należy zatem mierzyć prawdopodobne wzajemne oddziaływanie wymiarów sukcesu w celu odseparowania wpływu pewnych badanych zmiennych na jeden z zależnych wymiarów lub kilka z nich. 2. Dobór wymiarów sukcesu oraz odpowiednich mierników powinien być spójny z określonymi celami oraz kontekstem badań empirycznych. W miarę możliwości powinno się wykorzystywać jednak przetestowane i sprawdzone mierniki. 3. Pomimo wielowymiarowej natury sukcesu SI powinno się próbować redukować liczbę różnych mierników wykorzystywanych do pomiaru sukcesu, aby można było porównywać i weryfikować wyniki badań. 4. Widoczna jest potrzeba dalszych badań empirycznych w celu wypracowania mierników związanych z wpływem organizacyjnym. 5. Model wymaga dalszych prac i sprawdzenia go, zanim będzie mógł służyć jako podstawa do wyboru odpowiednich mierników sukcesu SI. Model sukcesu D&M spotkał się z dużym zainteresowaniem badaczy i podlegał wielu analizom i modyfikacjom, był przedmiotem dyskusji oraz krytyki (por. m.in. [DeLone i McLean 2002, Rai, Lang i Welker 2002]). W niektórych pracach

6 116 skupiono się na prześledzeniu zależności pomiędzy miernikami zidentyfikowanymi w oryginalnym modelu D&M, w innych z kolei testowano model całościowo poprzez badanie wielu wymiarów sukcesu i ich powiązań. W ostatecznym rozrachunku badania te pomogły w zaakceptowaniu modelu i ujętej w nim struktury przyczynowej. Istnieją także prace proponujące rozszerzenia i modyfikacje modelu D&M. Należy do nich opracowanie P.B. Seddona i M.Y. Kiewa [1994], którzy podjęli próbę weryfikacji modelu D&M w zakresie czterech wymiarów związanych z jakością systemu i informacji, wykorzystania systemu oraz zadowolenia użytkowników. Autorzy zaproponowali modyfikacje modelu dotyczące: zmiany zmiennej wykorzystanie systemu na zmienną użyteczność systemu, wprowadzenia nowej zmiennej zaangażowanie użytkownika mającej na celu lepsze wyjaśnienie zagadnień związanych z użytecznością systemu oraz zadowoleniem użytkowników, ograniczenia relacji pomiędzy zmienną wykorzystanie systemu a zmienną zadowolenie użytkowników, która według propozycji autorów powinna ograniczać się do jednostronnego wpływu użyteczności systemu na satysfakcję użytkowników. Uzyskane przez autorów wyniki potwierdzają słuszność modelu D&M i pokazują, że spośród czterech badanych zmiennych najlepszym ogólnym miernikiem sukcesu SI jest zadowolenie użytkowników. Co więcej, autorzy przedstawili również prosty czteroelementowy instrument badawczy do pomiaru tej zmiennej [Seddon i Kiew 1994, s. 110]. Spośród proponowanych w modelu D&M wymiarów sukcesu największe wątpliwości budzi wymiar związany z wykorzystaniem systemu (zob. m.in. [Seddon 1997, Gable, Sedera i Chan 2003]). Sami autorzy modelu zwracają uwagę, że badanie wykorzystania systemu jest sensowne jedynie w sytuacji, gdy korzystanie z systemu przez użytkowników nie jest obligatoryjne [DeLone i McLean 1992, s. 68]. Gdy korzystanie z systemu jest obowiązkowe w danej organizacji, zakres użycia systemu dostarcza nam niewiele informacji na temat sukcesu systemu (por. np. [Robey 1979, Welke i Konsynski 1980]) Zmodyfikowany model DeLone a i McLeana Prowadzone przez wielu badaczy prace wykorzystujące model D&M doprowadziły jego autorów do zaproponowania zmodyfikowanej wersji modelu [DeLone i McLean 2002]. Autorzy podtrzymują wnioski zaproponowane w swoim pierwotnym modelu oraz przedstawiają pewne jego modyfikacje, które związane są głównie z zakresem proponowanych zmiennych, natomiast nie zmieniają ogólnej koncepcji.

7 Pojęcie sukcesu we wdrożeniu systemu Podstawowe zmiany polegają na wprowadzeniu dodatkowej zmiennej jakość serwisu (service quality) oraz połączeniu dwóch zmiennych opisujących wpływ systemu (tj. wpływ na jednostkę oraz wpływ na organizację) w jedną zmienną korzyści (net benefits) reprezentującą korzyści z wykorzystania systemu. Ta ostatnia zmienna ma wpływ na parametry opisujące zadowolenie użytkowników oraz wykorzystanie systemu, ponieważ dostrzegane przez użytkowników korzyści z systemu mogą wzmocnić ich zadowolenie oraz wpłynąć na zamiar wykorzystania systemu. Jakość informacji Jakość systemu Jakość serwisu Wykorzystanie (zamiar wykorzystania) systemu Zadowolenie użytkowników Korzyści Rys. 2. Zmodyfikowany model sukcesu systemu informacyjnego DeLone a i McLeana Źródło: opracowanie własne na podstawie [DeLone i McLean 2002]. W.H. DeLone i E.R. McLean w swym zmodyfikowanym modelu odwołali się także do nieco zmienionego rozumienia zmiennej wykorzystanie systemu, sugerując badanie zamiaru wykorzystania systemu przez użytkowników. W opinii autorów powinno to pomóc w zastosowaniu tej zmiennej również w sytuacjach, w których używanie systemu jest obligatoryjne. 3. Model DeLone a i McLeana w obszarze zintegrowanych systemów zarządzania Model DeLone a i McLeana znalazł także zastosowanie w obszarze zintegrowanych systemów zarządzania. Intensywne badania w tym zakresie były prowadzone przez australijski Queensland University of Technology (m.in. [Gable, Sedera i Chan 2003, Sedera, Gable i Chan 2004]). Autorzy prowadzili badania ankietowe w kilkudziesięciu agencjach rządowych i zebrali opinie kilkuset respondentów. Na podstawie przeprowadzonych badań i analizy danych doszli do wniosku, że sukces w zastosowaniu zintegrowanego systemu zarządzania jest pojęciem wielowymiarowym i obejmuje cztery odrębne, powiązane ze sobą wymiary, co zostało zilustrowane na rys. 3.

8 118 Rys. 3. Model sukcesu zintegrowanego systemu zarządzania Źródło: [Gable, Sedera i Chan 2003, s. 586]. Do wymiarów sukcesu autorzy zaliczyli: wpływ na jednostkę, wpływ na organizację, jakość systemu oraz jakość informacji. Bardzo istotnym wnioskiem jest fakt, że zadowolenie użytkowników jest ogólnym miernikiem sukcesu, nie jest już natomiast traktowane jako jeden z wymiarów sukcesu. Wymiary związane z wpływem obrazują korzyści (lub ich brak) wynikające w danym momencie z zastosowania systemu, wymiary związane z jakością zaś obrazują przyszły potencjał i korzyści z wykorzystywania systemu w organizacji. Tabela 1. Szczegółowe mierniki wymiarów sukcesu systemu ERP Wpływ na jednostkę Jakość systemu II1 uczenie się 0SQ1 dokładność danych II2 świadomość 0SQ2 aktualność danych II3 efektywność podejmowania decyzji 0SQ3 zawartość bazy danych II4 jednostkowa produktywność 0SQ4 łatwość używania 0SQ5 0SQ6 0SQ7 0SQ8 0SQ9 SQ10 SQ11 SQ12 SQ13 SQ14 SQ15 łatwość nauki dostęp wymagania użytkowników cechy / funkcje systemu dokładność systemu elastyczność niezawodność wydajność zaawansowanie systemu integracja kastomizacja

9 Pojęcie sukcesu we wdrożeniu systemu cd. tabeli 1 Wpływ na organizację Jakość informacji OI1 koszty organizacyjne 0IQ1 informacja ważna OI2 wymagania dotyczące personelu 0IQ2 dostępna OI3 redukcja kosztów 0IQ3 użyteczna OI4 ogólna produktywność 0IQ4 zrozumiała OI5 lepsze efekty / produkty 0IQ5 adekwatna OI6 większa wydajność / możliwości 0IQ6 format informacji OI7 e-government 0IQ7 dokładność zawartości OI8 zmiana procesów biznesowych 0IQ8 informacja zwięzła Źródło: [Gable, Sedera i Chan 2003, s. 582]. 0IQ9 IQ10 na czas unikatowa W celu dokonania pomiaru poszczególnych wymiarów sukcesu autorzy proponują zestaw kilku bądź kilkunastu zmiennych dla każdego z wymiarów. Uwidacznia to tabela 1, w której zostały pogrubione zmienne dodane do zestawu mierników ze względu na specyfikę zintegrowanych systemów zarządzania. Przedstawiona propozycja wyliczenia mierników sukcesu jest związana ze skomplikowanym i pracochłonnym procesem gromadzenia danych. Jako instrument badawczy autorzy wykorzystują ankietę zawierającą kilkadziesiąt pytań, których celem jest dostarczenie mierników szacujących proponowane zmienne 1. Powstaje więc wątpliwość dotycząca użyteczności takiego instrumentu badawczego, który oprócz pomiaru sukcesu przedsięwzięcia ma przecież na celu zebranie innych danych opisujących badane projekty. W momencie gdy ankieta zawiera już kilkadziesiąt pytań odnoszących się jedynie do pomiaru sukcesu, nasuwa się pytanie, gdzie jest w niej miejsce na kolejne pytania oraz w jaki sposób tak skomplikowany instrument badawczy będzie przyjęty przez respondentów. 4. Zadowolenie użytkowników jako miara sukcesu Zadowolenie użytkowników jest szeroko akceptowanym miernikiem sukcesu systemu informacyjnego reprezentującym postrzeganą wartość w wyniku wprowadzenia systemu informacyjnego (zob. np. [DeLone i McLean 1992, 2003, Seddon i Kiew 1994, Seddon 1997]). Postrzeganie sukcesu systemu przez pryzmat zado- 1 Do chwili obecnej konkretna zawartość instrumentu badawczego (ankiety) nie została opublikowana, autorzy poprzestają na ogólnym opisie ankiety.

10 120 wolenia użytkowników nie pozostaje bez zastrzeżeń. Podstawowym argumentem przeciwko temu podejściu jest przekonanie, że miara taka jest adekwatna jedynie w sytuacji, gdy korzystanie z systemu informacyjnego odbywa się w sposób dobrowolny. Tymczasem w przypadku wielu systemów, w tym także pakietów klasy ERP, założenie to nie jest spełnione. Z drugiej jednak strony, jak sugerują J.E. Hunton i J.D. Beeler [1997], użytkownicy czerpią korzyści z obowiązujących systemów informacyjnych w niedający się do końca przewidzieć sposób. Im większy i bardziej skomplikowany jest system, z tym większym prawdopodobieństwem użytkownicy będą w indywidualny sposób go wykorzystywać. Szczególnie prawdopodobne jest to w sytuacji, gdy wykorzystywany pakiet oprogramowania oferuje bogaty zestaw funkcji umożliwiających tworzenie raportów na żądanie, indywidualną konfigurację stanowiska pracy etc. Podobnie pozytywny wpływ na zadowolenie użytkowników z systemu może mieć coraz lepsza znajomość systemu i większa sprawność w jego wykorzystywaniu. Z uwagi na przedstawione rozważania wydaje się, że zadowolenie użytkowników może być wykorzystywane jako miernik (konstrukt), choć niepozbawiony wad, obrazujący wynik zastosowania systemu w przedsiębiorstwie. Istnieje szereg prac badawczych, w których akceptuje się to podejście oraz prezentuje instrumenty badawcze służące do pomiaru zadowolenia użytkowników (zob. m.in. [Baroudi i Orlikowski 1988, Davis 1989, DeLone i McLean 1992, Goodhue 1995, Goodhue i Thompson 1995, Harris 2000, Seddon 1997]). Tabela 2. Instrument EUCS (End-user Computing Satisfation) Zawartość (content) C1: Czy system dostarcza precyzyjnej i potrzebnej informacji? C2: Czy zawartość informacji zaspokaja Twoje potrzeby? C3: Czy system zawiera raporty, które prawie dokładnie pasują do Twoich potrzeb? C4: Czy system dostarcza wystarczającej informacji? Dokładność (accuracy) A1: Czy system jest dokładny? A2: Czy jesteś zadowolony / zadowolona z dokładności systemu? Format (format) F1: Czy myślisz, że wyniki działania systemu są przedstawiane w użytecznym formacie? F2: Czy informacja jest jasna? Łatwość używania (ease of use) E1: Czy system jest przyjazny dla użytkownika? E2: Czy system jest łatwy w użyciu? Aktualność informacji (timeliness) T1: Czy dostajesz potrzebną informację na czas? T2: Czy system dostarcza aktualnej informacji? Źródło: [Doll i Torkzadeh 1988, s. 268].

11 Pojęcie sukcesu we wdrożeniu systemu W.J. Doll i G. Torkzadeh [1988] zaproponowali jeden z najbardziej popularnych instrumentów badawczych służących do pomiaru zadowolenia użytkowników z systemu. Instrument ten o nazwie EUCS (End-user Computing Satisfation, zadowolenie użytkowników z systemu) składa się z 12 elementów pogrupowanych w pięć kategorii związanych z zawartością, dokładnością, formatem, łatwością używania oraz z aktualnością informacji. Pytania stanowiące elementy instrumentu zostały przedstawione w tabeli 2. Odpowiedzi na pytania gromadzone są w pięciostopniowej skali Likerta, gdzie 1 oznacza zupełnie się nie zgadzam, 5 zaś zgadzam się całkowicie. Tabela 3. Instrument badający zadowolenie użytkowników System spełnia moje potrzeby informacyjne niewystarczająco wystarczająco System jest wydajny niewydajny wydajny System jest efektywny nieefektywny efektywny Jestem zadowolona(y) z systemu niezadowolony zadowolony Źródło: opracowanie własne na podstawie [Seddon i Kiew 1994, s. 110]. Instrument EUCS był szeroko dyskutowany przez badaczy, którzy z powodzeniem prowadzili testy dotyczące jego poprawności i rzetelności (zob. m.in. [Chin i Newsted 1995, Doll i Torkzadeh 1991, Doll, Xia i Torkzadeh 1994, Etezadi-Amoll i Farhoomand 1991]). Co więcej, dokonano również z pozytywnym skutkiem weryfikacji EUCS w przypadku projektów wdrożeniowych systemów klasy ERP [Somers, Nelson i Karimi 2003]. W niektórych badaniach zachodzi potrzeba prostego i szybkiego pomiaru ogólnego zadowolenia użytkowników z wykorzystywanego systemu. Nadaje się do tego celu instrument pomiarowy zaproponowany przez P.B. Seddona i M.Y. Kiewa [1994], który składa się z czterech pytań przedstawionych w tabeli 3. Odpowiedzi na te pytania gromadzone są w siedmiostopniowej skali Likerta od 1 do Procesowe podejście do rozumienia sukcesu Bardzo istotnym zagadnieniem w doborze właściwych mierników powodzenia projektu wdrożeniowego jest uwzględnienie etapu, na jakim znajduje się w danej chwili przedsięwzięcie. Pomocne w tym jest podejście procesowe polegające na uwzględnieniu cyklu życia systemu. Zastosowanie systemu zintegrowanego w przedsiębiorstwie da się podzielić na fazy, do których w ogólnym ujęciu można zaliczyć (por. [Markus i Tanis 2000]):

12 122 etap projektu (wdrożenia), gdy system jest konfigurowany i uruchamiany w całej firmie, etap przeorganizowania (shakedown), gdy firma dokonuje przejścia od uruchomienia systemu do normalnego działania, etap dalszego wykorzystywania systemu (onward and upward phase), gdy firma osiąga większość korzyści z systemu oraz planuje dalsze kroki rozwoju. Na każdym etapie przedsięwzięcia można zastosować różne mierniki sukcesu, których zadaniem jest uchwycenie specyfiki danej fazy. Na etapie wdrożenia mierniki sukcesu koncentrują się na pomiarze typowym dla przedsięwzięć projektowych i mogą obejmować następujące wskaźniki (por. [White i Fortune 2002]): koszt projektu w stosunku do planowanego budżetu, czas zakończenia wdrożenia w stosunku do harmonogramu, zainstalowany zakres systemu w stosunku do planowanego. Etap przeorganizowania wymaga już uwzględnienia pewnych mierników obrazujących korzyści organizacyjne z zastosowania systemu. Do przykładowych wskaźników można zaliczyć: krótkoterminowe zmiany kluczowych wskaźników wydajności po uruchomieniu systemu (np. koszt pracy operacyjnej), czas potrzebny do osiągnięcia normalnych lub oczekiwanych wielkości przez główne wskaźniki wydajności, krótkoterminowy wpływ na przedsiębiorstwo oraz jego klientów i dostawców (np. średni czas przyjęcia zlecenia przez telefon). Etap wykorzystywania systemu związany jest z oczekiwaniem wymiernych efektów biznesowych z zastosowania systemu. Przykładowymi miernikami są: osiągnięcie efektów biznesowych spodziewanych jako efekt wdrożenia pakietu (np. redukcja kosztów IT, redukcja zapasów i kosztów magazynowania), dalsze usprawnienie systemu i powiększenie korzyści biznesowych po uzyskaniu spodziewanej wydajności, ułatwienie wprowadzania nowych wersji systemu oraz produktów IT, usprawnienie procesów biznesowych, lepsze podejmowanie decyzji itp. 6. Punkt widzenia uczestników Dokonując pomiaru sukcesu wdrożenia systemu w przedsiębiorstwie, musimy brać pod uwagę, kto dokonuje oszacowania (por. [Seddon 1997, s. 252]). Pracownicy różnych działów oraz szczebli organizacyjnych przedsiębiorstwa w różny sposób mogą pojmować wpływ systemu na firmę, podkreślając aspekty istotne dla swojego obszaru działalności, niedoceniając lub ignorując efekty działania systemu w innych obszarach. Rozumienie sukcesu zastosowania zintegrowanego systemu

13 Pojęcie sukcesu we wdrożeniu systemu zarządzania w przedsiębiorstwie może dotyczyć różnych aspektów i uczestników, przez których sukces może być postrzegany (zob. [Markus i Tanis 2000, s. 246]): w kategoriach technicznych, w kategoriach ekonomicznych, finansowych lub biznesowych, jako sprawne prowadzenie działalności gospodarczej. Uczestnicy dokonujący oceny zastosowania systemu w przedsiębiorstwie mogą albo być pracownikami organizacji wdrażającej u siebie zintegrowany system zarządzania, albo pochodzić spoza organizacji i być reprezentantami powiązanych z danym przedsiębiorstwem klientów, dostawców oraz inwestorów. 7. Sukces optymalny i dynamiczny W celu uwzględnienia wielowymiarowej natury oraz względności pojęcia sukcesu istotnym zagadnieniem w oszacowaniu wpływu wdrożenia zintegrowanego systemu zarządzania na przedsiębiorstwo jest zagadnienie sukcesu optymalnego (por. [Markus i Tanis 2000]). Takie rozumienie pojęcia sukcesu odnosi się do najlepszych wyników, jakie dana firma mogłaby osiągnąć w danej sytuacji biznesowej. W takim kontekście sukces optymalny może znacznie odbiegać od postawionych celów wdrożenia systemu, zarówno w sensie pozytywnym, jak i negatywnym. Zależy to bowiem od faktu, jak ambitne cele przyjęła organizacja jako planowany efekt wdrożenia systemu. Sukces optymalny może być również dynamiczny, tzn. może zmieniać się w czasie. To, co firma osiągnęła, może się zmienić pod wpływem zmiany warunków prowadzenia działalności biznesowej. Powinniśmy zatem rozumieć pojęcie sukcesu zastosowania systemu w przedsiębiorstwie jako bieżące oszacowanie sukcesu systemu w przedsiębiorstwie mierzone za pomocą odpowiednich mierników odnoszących się do aktualnej fazy zastosowania systemu (por. [Markus i Tanis 2000, s. 187]). 8. Przykłady praktycznych rozwiązań Badacze zajmujący się wdrożeniami zintegrowanych systemów zarządzania przyjmują różne definicje sukcesu przedsięwzięcia. Posługują się najczęściej miernikami syntetycznymi wykorzystującymi kilka zagadnień ilustrujących wpływ systemu na przedsiębiorstwo. Niewątpliwie do najczęściej wykorzystywanych aspektów sukcesu należy zadowolenie użytkowników. Oto kilka przykładów pokazujących różne koncepcje, w których sukces wdrożenia rozumiany jest jako: sukces projektu (tzn. fazy projektowej) zdefiniowany w sposób opisowy jako działający system dostarczony w planowanym zakresie, zgodnie z harmonogramem i budżetem [Brown i Vessey 2003],

14 124 zadowolenie użytkowników, zdefiniowane jako zakres, w jakim użytkownicy są przekonani, że system zaspokaja ich potrzeby informacyjne [Wu i Wang 2003], zadowolenie użytkowników mierzone za pomocą 12-elementowego instrumentu badawczego [Somers, Nelson i Karimi 2003], zadowolenie użytkowników oraz realizacja celów przedsiębiorstwa [Kim, Lee i Gosain 2005], zadowolenie użytkowników, sukces projektu (mierzony przez mierniki cząstkowe projektu: czas, budżet, zakres) oraz realizacja celów wdrożenia [Soja 2006], czterowymiarowy miernik obejmujący: jakość systemu, jakość informacji, wpływ na jednostkę, wpływ na organizację [Gable, Sedera i Chan 2003]. 9. Wnioski Niniejsze opracowanie pokazuje, że sukces w zastosowaniu systemów klasy ERP jest zagadnieniem niezwykle istotnym i złożonym. Wydaje się, że trudno jest określić uniwersalną definicję sukcesu odpowiadającą każdemu projektowi wdrożeniowemu. Istnieje bowiem wiele czynników wpływających na rozumienie sukcesu, do których można zaliczyć etap projektu wdrożeniowego, punkt widzenia oceniających czy uwarunkowania organizacyjne wdrożenia. Zaprezentowane wyniki sugerują, że punktem wyjścia w badaniach konkretnego zastosowania systemu zintegrowanego powinno być jasno zdefiniowane pojęcie sukcesu, dopasowane do rodzaju przedsiębiorstwa i jego celów, typu projektu oraz fazy przedsięwzięcia. Właściwa definicja sukcesu powinna być połączona z wypracowaniem odpowiedniego instrumentu badawczego służącego do pomiaru zmiennej opisującej powodzenie wdrożenia. Jeżeli zakres badania obejmuje wiele zagadnień wymagających skomplikowanego kwestionariusza badawczego, wygodne wydaje się zastosowanie ogólnego miernika sukcesu polegającego na badaniu zadowolenia użytkowników z wykorzystywanego systemu. Przydatne w tym celu mogą być zaprezentowane proste instrumenty badawcze składające się z kilku bądź kilkunastu pytań. Jeżeli natomiast pomiar sukcesu dotyczy jedynie fazy wdrożeniowej, adekwatny jest miernik odnoszący się do planowanego czasu, zakresu oraz budżetu przedsięwzięcia. Przedstawione wyniki badań pokazują, że sukces w zastosowaniu systemów zintegrowanych klasy ERP jest ciekawym i ważnym zagadnieniem badawczym. Wybrane problemy badawcze mogą dotyczyć weryfikacji wielowymiarowej natury sukcesu, badania poszczególnych wymiarów oraz ich interakcji, jak również wypracowania instrumentów badawczych uwzględniających specyfikę systemów ERP oraz rodzaj projektu wdrożeniowego.

15 Pojęcie sukcesu we wdrożeniu systemu Zdefiniowanie sukcesu jest bardzo istotne w przypadku projektów wdrożeniowych realizowanych w praktyce gospodarczej. Rozwiązanie problemu rozumienia sukcesu w początkowej fazie wdrożenia może mieć istotny wpływ na przebieg całego projektu, może skutkować ustaleniem konkretnych celów wdrożenia wraz ze sposobami ich pomiaru, co w efekcie powinno umożliwić lepsze zarządzanie projektem wdrożeniowym poprzez monitorowanie przyjętych wskaźników. Literatura Baroudi J.J., Orlikowski W.J. [1988], A Short-form Measure of User Information Satisfaction: A Psychometric Evaluation and Notes on Use, Journal of Management Information Systems, nr 4(4). Brown C.V, Vessey I. [2003], Managing The Next Wave of Enterprise Systems Leveraging Lessons from ERP, MIS Quarterly Executive, nr 2(1). Chandler J. [1982], A Multiple Criteria Approach for Evaluating Information Systems, MIS Quarterly, nr 6(1). Chin W.W., Newsted P.R. [1995], The Importance of Specification in Causal Modeling: The Case of End-user Computing Satisfaction, Information Systems Research, nr 6(1). Davenport T.H. [1998], Putting the Enterprise into the Enterprise System, Harvard Business Review, July August. Davis F.D. [1989], Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology, MIS Quarterly, nr 13(3). DeLone W.H., McLean E.R. [1992], Information Systems Success: The Quest for the Dependent Variable, Information Systems Research, nr 3(1). DeLone W.H., McLean E.R. [2002], Information Systems Success Revisited, Proceedings of the 35th Hawaii International Conference on System Sciences. Doll W.J., Torkzadeh G. [1988], The Measurement of End-user Computing Satisfaction, MIS Quarterly, nr 12(2). Doll W.J., Torkzadeh G. [1991], The Measurement of End-user Computing Satisfaction: Theoretical and Methodological Issues, MIS Quarterly, nr 15(1). Doll W.J., Xia W., Torkzadeh G. [1994], A Confirmatory Factor Analysis of the End-user Computing Satisfaction Instrument, MIS Quarterly, nr 18(4). ERP s Second Wave: Maximizing the Value of ERP-enabled Processes [1998], Deloitte Consulting. Etezadi-Amoll J., Farhoomand A.F. [1991], On End-user Computing Satisfaction, MIS Quarterly, nr 15(1). Gable G., Sedera D., Chan T. [2003], Enterprise Systems Success: A Measurement Model, International Conference on Information Systems. Goodhue D.L. [1995], Understanding User Evaluations of Information Systems, Management Science, nr 41(12). Goodhue D.L., Thompson R.L. [1995], Task-technology Fit and Individual Performance, MIS Quarterly, nr 19(2). Harris R.W. [2000], Schools of Thought in Research into End-user Computing Success, Journal of End User Computing, nr 12(1).

16 126 Holland C., Light B., Gibson N. [1999], A Critical Success Factors Model for Enterprise Resource Planning Implementation, 7th European Conference on Information Systems ECIS, Copenhagen. Hunton J.E., Beeler J.D. [1997], Effects of User Participation in Systems Development: A Longitudinal Experiment, MIS Quarterly, nr 21(4). Kale V. [2001], SAP R/3. Przewodnik dla menedżerów, Helion, Gliwice. Kim Y., Lee Z., Gosain S. [2005], Impediments to Successful ERP Implementation Process, Business Process Management Journal, nr 11(2). Kremers M., van Dissel H. [2000], ERP System Migrations, Communications of the ACM, nr 43(4). Kumar K., van Hillegersberg J. [2000], ERP Experiences and Evolution, Communications of the ACM, nr 43(4). Kuraś M., Zając A. [1999], Czynniki powodzenia i ryzyka projektów informatycznych, Zeszyty Naukowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków, nr 522. Lyytinen K. [1988], Expectation Failure Concept and Systems Analysts View of Information Systems Failures: Result of an Exploratory Study, Information Management, nr 14. Lyytinen K., Hirschheim R. [1987], Information Systems Failures A Survey and Classification of the Empirical Literature [w:] Oxford Surveys in Information Technology, vol. 4, ed. P.I. Zorkoczy, Oxford University Press, Oxford. Markus M.L., Tanis C. [2000], The Enterprise System Experience from Adoption to Success [w:] Framing the Domains of IT Management: Projecting the Future through the Past, ed. R.W. Zmud, Pinnaflex Educational Resources, Cincinnatti. McNurlin B.C., Sprague R.H. Jr [2002], Information Systems Management in Practice, Upper Saddle River. Parr A., Shanks G. [2000], A Taxonomy of ERP Implementation Approaches, Proceedings of the 33rd Hawaii International Conference on System Sciences HICSS, Maui, Hawaii. Rai A., Lang S.S., Welker R.B. [2002], Assessing the Validity of IS Success Models: An Empirical Test and Theoretical Analysis, Information Systems Research, nr 13(1). Robey D. [1979], User Attitudes and Management Information System Use, Academy of Management Journal, nr 22(3). Scheer A.W., Habermann F. [2000], Making ERP a Success, Communications of the ACM, April, vol. 43, nr 4. Seddon P.B. [1997], A Respecification and Extension of the DeLone and McLean Model of IS Success, Information Systems Research, nr 8(3). Seddon P.B., Kiew M.Y. [1994], A Partial Test and Development of the DeLone and McLean Model of IS Success, Proceedings of the International Conference on Information Systems, Vancouver, Canada. Sedera D., Gable G., Chan T. [2004], A Factor and Structural Equation Analysis of the Enterprise Systems Success Measurement Model, Proceedings of 10th Americas Conference on Information Systems, New York. Soja P. [2006], Success Factors in ERP Systems Implementations: Lessons from Practice, Journal of Enterprise Information Management, nr 19(4).

17 Pojęcie sukcesu we wdrożeniu systemu Somers T.M., Nelson K., Karimi J. [2003], Confirmatory Factor Analysis of the End-user Computing Satisfaction Instrument: Replication within an ERP Domain, Decision Sciences, nr 34(3). Turban E., McLean E., Wetherbe J. [2004], Information Technology for Management: Transforming Business in the Digital Economy, 4th ed., Wiley. Welke R.J., Konsynski B.R. [1980], An Examination of the Interaction between Technology, Methodology and Information Systems: A Tripartite View, Proceedings of the First International Conference on Information Systems. White D., Fortune J. [2002], Current Practice in Project Management An Empirical Study, International Journal of Project Management, vol. 20. Wu J.H., Wang Y.M. [2003], Enterprise Resource Planning Experience in Taiwan: An Empirical Study and Comparative Analysis, Hawaii International Conference on System Sciences. Success Definition in ERP Systems Implementation The main goal of the study is the thorough interpretation of the success issues in the area of integrated ERP (Enterprise Resource Planning) systems implementation. At the beginning, the term of success concerning information systems field has been discussed with particular consideration of DeLone and McLean model. Next, the paper concentrates on topics connected with success related to ERP systems character. The deliberated issues cover: the DeLone and McLean model for ERP systems, users satisfaction as a success measure and consideration of undertaking phase together with participants point of view in success evaluation. The last part of the article submits examples of practical approaches to success definition and final conclusions. Key words: Enterprise Resource Planning, ERP, integrated systems for enterprise management, success, implementation.

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Automatyzacja Procesów Biznesowych Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Rodzaje przedsiębiorstw Produkcyjne największe zapotrzebowanie na kapitał, największe ryzyko Handlowe kapitał obrotowy, średnie ryzyko

Bardziej szczegółowo

JAK WPROWADZAĆ ZAAWANSOWANE TECHNOLOGIE

JAK WPROWADZAĆ ZAAWANSOWANE TECHNOLOGIE JAK WPROWADZAĆ ZAAWANSOWANE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE DO PRZEDSIĘBIORSTWA NAUKA Z WDROŻEŃ ERP Piotr Soja Katedra Informatyki Akademia Ekonomiczna w Krakowie Streszczenie: W artykule scharakteryzowano projekty

Bardziej szczegółowo

1. Wybór systemu ERP. 2. Wzajemne relacje systemów ERP i BPMS.

1. Wybór systemu ERP. 2. Wzajemne relacje systemów ERP i BPMS. Agenda 1. Wybór systemu ERP. 2. Wzajemne relacje systemów ERP i BPMS. 1 dr inż. Marek Szelągowski AFiB Vistula marek.szelagowski@dbpm.pl Naszą misją jest: Wspieranie naszych klientów w wypracowywaniu usprawnień

Bardziej szczegółowo

Dopasowanie IT/biznes

Dopasowanie IT/biznes Dopasowanie IT/biznes Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes HARVARD BUSINESS REVIEW, 2008-11-01 Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes http://ceo.cxo.pl/artykuly/51237_2/zarzadzanie.it.a.wzrost.wartosci.html

Bardziej szczegółowo

BPM vs. Content Management. Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów

BPM vs. Content Management. Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów BPM vs. Content Management Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów Cel prezentacji Celem prezentacji jest zwrócenie uwagi na istotne różnice pomiędzy tym co nazywamy: zarzadzaniem dokumentami,

Bardziej szczegółowo

CRM w logistyce. Justyna Jakubowska. CRM7 Specjalista Marketingu

CRM w logistyce. Justyna Jakubowska. CRM7 Specjalista Marketingu CRM w logistyce Justyna Jakubowska CRM7 Specjalista Marketingu CRM w logistyce Prezentacja firm more7 Polska dostawca systemu CRM Autor i producent systemu do zarządzania relacjami z klientem CRM7; Integrator

Bardziej szczegółowo

Piotr Krząkała. Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów

Piotr Krząkała. Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów Piotr Krząkała Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów Strategia firmy Każda organizacja działająca we współczesnym biznesie powinna posiadać określoną strategię działania i na tej bazie budować system

Bardziej szczegółowo

Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów

Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów Modele wdrażania i zarządzania projektami ERP Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów (c) Jarosław Żeliński IT-Consulting 1 Cel prezentacji Wskazanie kluczowych ryzyk projektów wdrożenia

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemów informatycznych

Projektowanie systemów informatycznych Projektowanie systemów informatycznych Zarządzanie projektem Autor Roman Simiński Kontakt roman.siminski@us.edu.pl www.us.edu.pl/~siminski Główne procesy w realizacji projektu informatycznego (ang. feasibility

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

Arkadiusz Rajs Agnieszka Goździewska-Nowicka Agnieszka Banaszak-Piechowska Mariusz Aleksiewicz. Nałęczów, 20lutego 2014

Arkadiusz Rajs Agnieszka Goździewska-Nowicka Agnieszka Banaszak-Piechowska Mariusz Aleksiewicz. Nałęczów, 20lutego 2014 Arkadiusz Rajs Agnieszka Goździewska-Nowicka Agnieszka Banaszak-Piechowska Mariusz Aleksiewicz Nałęczów, 20lutego 2014 Wstęp Zarządzanie to, przyjmując ogólną interpretację, kompleks działań służących

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA POCZTOWA Z OBIEGIEM DOKUMENTÓW BY CTI. Opis programu

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA POCZTOWA Z OBIEGIEM DOKUMENTÓW BY CTI. Opis programu ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA POCZTOWA Z OBIEGIEM DOKUMENTÓW BY CTI Opis programu 1. Opis programu W dzisiejszych czasach prawidłowe funkcjonowanie firmy w dużym stopniu uzależnione jest od sprawności wymiany

Bardziej szczegółowo

Rola technologii w strategicznych transformacjach organizacji. Borys Stokalski

Rola technologii w strategicznych transformacjach organizacji. Borys Stokalski Rola technologii w strategicznych transformacjach organizacji Borys Stokalski 2011 Wiodący dostawca usług doradczych i rozwiązań IT w Polsce Połączenie doświadczenia i wiedzy ekspertów branżowych i technologicznych

Bardziej szczegółowo

Wykład organizacyjny - W0

Wykład organizacyjny - W0 Wykład organizacyjny - W0 dr inż. Janusz Granat 1 Systemy informatyczne zarządzania Prowadzący: dr inż. Janusz Granat Konsultacje: środa 16.30-18.00 pok.23 E-mail: j.granat@ia.pw.edu.pl Strona www wykładu:

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów

Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów Monika Kos, radca ministra Departament Polityki Wydatkowej Warszawa, 13 stycznia 2015 r. Program prezentacji

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo i koszty wdrażania Informatycznych Systemów Zarządzania Hubert Szczepaniuk Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

Bezpieczeństwo i koszty wdrażania Informatycznych Systemów Zarządzania Hubert Szczepaniuk Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego Bezpieczeństwo i koszty wdrażania Informatycznych Systemów Zarządzania Hubert Szczepaniuk Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego Problem wdrażania IT w organizacji Wskaźnik powodzeń dużych

Bardziej szczegółowo

Nie o narzędziach a o rezultatach. czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT. Władysławowo, 6 października 2011 r.

Nie o narzędziach a o rezultatach. czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT. Władysławowo, 6 października 2011 r. Nie o narzędziach a o rezultatach czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT Władysławowo, 6 października 2011 r. Dlaczego taki temat? Ci którzy wykorzystują technologie informacyjne

Bardziej szczegółowo

Compuware Changepoint. Portfolio Management Tool

Compuware Changepoint. Portfolio Management Tool Compuware Changepoint Portfolio Management Tool Compuware Changepoint Zintegrowane Zarządzanie Portfelem IT W dzisiejszym świecie czołowi użytkownicy IT podejmują inicjatywy dopasowania IT do strategii

Bardziej szczegółowo

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015

Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015 Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015 ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO Piotr Błoński, Warszawa, 17.03.2016 r. Program 1. Zarządzanie zmianą - zmiany w normie ISO 9001:2015 2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Świadczenie usług doradztwa eksperckiego w ramach projektu Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach

Bardziej szczegółowo

Skuteczna Strategia CRM - wyzwanie dla organizacji. Artur Kowalski Prometriq

Skuteczna Strategia CRM - wyzwanie dla organizacji. Artur Kowalski Prometriq Skuteczna Strategia CRM - wyzwanie dla organizacji Artur Kowalski Prometriq Wrocław, 19-11-2009 Jest tylko jedna strategia sukcesu Polega ona na precyzyjnym zdefiniowaniu docelowego odbiorcy i zaoferowaniu

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte: Launch przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów

Bardziej szczegółowo

Rola przywództwa we wdrożeniu systemu klasy ERP

Rola przywództwa we wdrożeniu systemu klasy ERP Zeszyty Naukowe nr 798 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2009 Katedra Informatyki Rola przywództwa we wdrożeniu systemu klasy ERP Streszczenie. Celem niniejszego opracowania jest analiza roli przywództwa

Bardziej szczegółowo

BOC dla KJUF Podsumowanie warsztatów 17-18 listopada 2011

BOC dla KJUF Podsumowanie warsztatów 17-18 listopada 2011 BOC dla KJUF Podsumowanie warsztatów 17-18 listopada 2011 Grupa BOC Profil firmy BOC Założona w 1995 roku Wywodzi się z grupy BPMS Uniwersytetu Wiedeńskiego Obecnie ponad 150 pracowników w 7 krajach europejskich

Bardziej szczegółowo

Streszczenie pracy doktorskiej Autor: mgr Wojciech Wojaczek Tytuł: Czynniki poznawcze a kryteria oceny przedsiębiorczych szans Wstęp W ciągu

Streszczenie pracy doktorskiej Autor: mgr Wojciech Wojaczek Tytuł: Czynniki poznawcze a kryteria oceny przedsiębiorczych szans Wstęp W ciągu Streszczenie pracy doktorskiej Autor: mgr Wojciech Wojaczek Tytuł: Czynniki poznawcze a kryteria oceny przedsiębiorczych szans Wstęp W ciągu ostatnich kilku dekad diametralnie zmienił się charakter prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Procesowa specyfikacja systemów IT

Procesowa specyfikacja systemów IT Procesowa specyfikacja systemów IT BOC Group BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management Office

Bardziej szczegółowo

1/ Nazwa zadania: Dostawa, wdrożenie i serwis informatycznego systemu zarządzania projektami dla Urzędu Miejskiego Wrocławia wraz ze szkoleniem.

1/ Nazwa zadania: Dostawa, wdrożenie i serwis informatycznego systemu zarządzania projektami dla Urzędu Miejskiego Wrocławia wraz ze szkoleniem. 1/ Nazwa zadania: Dostawa, wdrożenie i serwis informatycznego systemu zarządzania projektami dla Urzędu Miejskiego Wrocławia wraz ze szkoleniem. 2/ Wykonawcy: Konsorcjum: Netline Group wraz z Premium Technology

Bardziej szczegółowo

Zwrot z inwestycji w IT: prawda czy mity

Zwrot z inwestycji w IT: prawda czy mity Zwrot z inwestycji w IT: prawda czy mity Inwestycje w technologie IT 1 muszą podlegać takim samym regułom oceny, jak wszystkie inne: muszą mieć ekonomiczne uzasadnienie. Stanowią one koszty i jako takie

Bardziej szczegółowo

PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych wymagań klientów

PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych wymagań klientów Oferta szkoleniowa CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILIT Y S z k o l e n i a i t r e n i n g i d l a p r a c o w n i k ó w i z a r z ą d ó w PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Raport satysfakcji z wdrożonego ERP. Badanie opinii menedżerów przedsiębiorstw produkcyjnych średniej wielkości.

Raport satysfakcji z wdrożonego ERP. Badanie opinii menedżerów przedsiębiorstw produkcyjnych średniej wielkości. Strona 1 Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 O badaniu... 5 Grupa docelowa... 5 Ankieta... 5 Uzyskana próba... 5 Przyjęte zasady interpretacji wyników... 7 Podsumowanie wyników... 8 Wyniki badania

Bardziej szczegółowo

PRODUKCJA BY CTI. Opis programu

PRODUKCJA BY CTI. Opis programu PRODUKCJA BY CTI Opis programu 1. Opis produktu. Moduł Produkcja by CTI jest programem w pełni zintegrowanym z systemem Comarch ERP Optima. Program ten daje pełną kontrolę nad produkcją, co pozwala zmniejszyć

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe rozwiązanie dla organizacji,

Kompleksowe rozwiązanie dla organizacji, Kompleksowe rozwiązanie dla organizacji, W KTÓRYCH REALIZOWANE SĄ PRZEDSIĘWZIĘCIA PROJEKTOWE 0 801 2727 24 (22 654 09 35) Kompleksowe wsparcie realizacji projektu Czy w Twojej organizacji realizowane są

Bardziej szczegółowo

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki firmy mail intranet produkty DOKUMENTY handel raporty B2B projekty notatki serwis zadania Dlaczego warto wybrać Pakiet ITCube? Najczęściej wybierany polski CRM Pakiet ITCube jest wykorzystywany przez ponad

Bardziej szczegółowo

Doradztwo i analiza Paperless

Doradztwo i analiza Paperless Doradztwo i analiza Paperless Jak efektywnie przeprowadzić projekt optymalizacyjny? Pomożemy Ci odpowiedzieć na to pytanie. Od czego zacząć usprawnienia?, W jakim zakresie jesteśmy w stanie zoptymalizować

Bardziej szczegółowo

BAKER TILLY POLAND CONSULTING

BAKER TILLY POLAND CONSULTING BAKER TILLY POLAND CONSULTING Wytyczne KNF dla firm ubezpieczeniowych i towarzystw reasekuracyjnych w obszarze bezpieczeństwa informatycznego An independent member of Baker Tilly International Objaśnienie

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zasady użyteczności i ich wpływ na biznes

Podstawowe zasady użyteczności i ich wpływ na biznes Podstawowe zasady użyteczności i ich wpływ na biznes Agenda: 1. Kim są Użyteczni.pl i czym się zajmują? 2. Składowe User Experience 3. Architektura informacji 4. Czym jest użyteczność 5. Podstawowe zasady

Bardziej szczegółowo

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny Zarządzanie logistyką Dr Mariusz Maciejczak Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny www.maciejczak.pl Łańcuch logistyczny a łańcuch dostaw Łańcuch dostaw w odróżnieniu od łańcucha logistycznego dotyczy integracji

Bardziej szczegółowo

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) jest systemem informatycznym należącym do klasy ERP, który ma na celu nadzorowanie wszystkich procesów zachodzących w działalności głównie średnich i dużych przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemów informatycznych. wykład 6

Projektowanie systemów informatycznych. wykład 6 Projektowanie systemów informatycznych wykład 6 Iteracyjno-przyrostowy proces projektowania systemów Metodyka (ang. methodology) tworzenia systemów informatycznych (TSI) stanowi spójny, logicznie uporządkowany

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie symulacji Monte Carlo do zarządzania ryzykiem przedsięwzięcia z wykorzystaniem metod sieciowych PERT i CPM

Zastosowanie symulacji Monte Carlo do zarządzania ryzykiem przedsięwzięcia z wykorzystaniem metod sieciowych PERT i CPM SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA w Warszawie STUDIUM MAGISTERSKIE Kierunek: Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne Karol Walędzik Nr albumu: 26353 Zastosowanie symulacji Monte Carlo do zarządzania ryzykiem

Bardziej szczegółowo

Projekty BPM z perspektywy analityka biznesowego. Wrocław, 20 stycznia 2011

Projekty BPM z perspektywy analityka biznesowego. Wrocław, 20 stycznia 2011 Projekty BPM z perspektywy analityka biznesowego Wrocław, 20 stycznia 2011 Agenda Definicja pojęć: Analiza biznesowa oraz analityk biznesowy Co kryje się za hasłem BPM? Organizacja zarządzana procesowo

Bardziej szczegółowo

III KONFERENCJA INTERIM MANAGEMENT 2011

III KONFERENCJA INTERIM MANAGEMENT 2011 III KONFERENCJA INTERIM MANAGEMENT 2011 INTERIM MANAGEMENT JAKO ROZWIĄZANIE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Prowadzący: Zbigniew Brzeziński, Prezes Zarządu, Simple Solution, Robert Loranc, Wiceprezes

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania branżowe dla dostawców energii. Kompleksowa oferta BTC

Rozwiązania branżowe dla dostawców energii. Kompleksowa oferta BTC Rozwiązania branżowe dla dostawców energii Kompleksowa oferta BTC 2 Rozwiązania branżowe dla dostawców energii Rozwiązania branżowe dla dostawców energii 3 Wydajne rozwiązania IT dla energetyki Dla zachowania

Bardziej szczegółowo

Wstęp do systemów informacyjnych

Wstęp do systemów informacyjnych Wstęp do systemów informacyjnych Organizacja kursu UEK w Krakowie Ryszard Tadeusiewicz 1 Opis kursu Nazwa kursu: Wstęp do systemów informacyjnych Kierunek: Informatyka Stosowana Wykłady: 30 godzin - Prowadzący:

Bardziej szczegółowo

Komputerowe wspomaganie zarządzania projektami innowacyjnymi realizowanymi w oparciu o podejście. Rozdział pochodzi z książki:

Komputerowe wspomaganie zarządzania projektami innowacyjnymi realizowanymi w oparciu o podejście. Rozdział pochodzi z książki: Rozdział pochodzi z książki: Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi. Tytuł rozdziału 6: Komputerowe wspomaganie zarządzania projektami innowacyjnymi realizowanymi w oparciu o podejście adaptacyjne

Bardziej szczegółowo

Wstęp do zarządzania projektami

Wstęp do zarządzania projektami Wstęp do zarządzania projektami Definicja projektu Projekt to tymczasowe przedsięwzięcie podejmowane w celu wytworzenia unikalnego wyrobu, dostarczenia unikalnej usługi lub uzyskania unikalnego rezultatu.

Bardziej szczegółowo

dr inż. Marek Mika ON PAN ul. Wieniawskiego 17/19 tel. 8528-503 wew. 262 e-mail: Marek.Mika@cs.put.poznan.pl

dr inż. Marek Mika ON PAN ul. Wieniawskiego 17/19 tel. 8528-503 wew. 262 e-mail: Marek.Mika@cs.put.poznan.pl Systemy klasy ERP wykłady: 16 godz. laboratorium: 16 godz. dr inż. Marek Mika ON PAN ul. Wieniawskiego 17/19 tel. 8528-503 wew. 262 e-mail: Marek.Mika@cs.put.poznan.pl Co to jest ERP? ERP = Enterprise

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami IT

Zarządzanie projektami IT Zarządzanie projektami IT Źródła Zarządzanie projektami, J. Betta, Politechnika Wrocławska, 2011 Zarządzanie projektami IT, P. Brzózka, CuCamp, styczeń 2011 Zarządzanie projektami IT w przedsiębiorstwie

Bardziej szczegółowo

System DEPTHeuresis stanowi odpowiedź na wyzwania HR, czyli: SYSTEM ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM LUDZKIM DEPTHeuresis

System DEPTHeuresis stanowi odpowiedź na wyzwania HR, czyli: SYSTEM ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM LUDZKIM DEPTHeuresis SYSTEM DEPTHeuresis System DEPT stanowi odpowiedź na wyzwania HR, czyli: Pozwala w łatwy sposób zarządzać różnorodnością kompetencji, kwalifikacji. Udrażnia komunikację dzięki wprowadzeniu naturalnego

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw WYKŁAD

Informatyzacja przedsiębiorstw WYKŁAD Informatyzacja przedsiębiorstw WYKŁAD dr inż. Piotr Zabawa IBM/Rational Certified Consultant pzabawa@pk.edu.pl wersja 0.1.0 07.10.2010 Wykład 1 Modelowanie procesów biznesowych Przypomnienie rodzajów narzędzi

Bardziej szczegółowo

Przykłady cytowań w schemacie autor-rok

Przykłady cytowań w schemacie autor-rok Przykłady cytowań w schemacie autor-rok Tomasz Przechlewski 17 lipca 2011 1 Przykłady Przeciętna wariancja wyodrębniona (average variance extracted, ave) jest definiowana następująco (por. Hair i inni

Bardziej szczegółowo

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Paweł Gołębiewski Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Droga na szczyt Narzędzie Business Intelligence. Czyli kiedy podjąć decyzję o wdrożeniu?

Bardziej szczegółowo

Wartość dodana podejścia procesowego

Wartość dodana podejścia procesowego Zarządzanie procesami dr Mariusz Maciejczak Wartość dodana podejścia procesowego www.maciejczak.pl Wartość dodana w ujęciu ekonomicznym Wartość dodana - przyrost wartości dóbr w wyniku określonego procesu

Bardziej szczegółowo

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Systemy ERP dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Źródło: Materiały promocyjne firmy BaaN Inventory Control Jako pierwsze pojawiły się systemy IC (Inventory Control) - systemy zarządzania

Bardziej szczegółowo

Skuteczność => Efekty => Sukces

Skuteczność => Efekty => Sukces O HBC Współczesne otoczenie biznesowe jest wyjątkowo nieprzewidywalne. Stała w nim jest tylko nieustająca zmiana. Ciągłe doskonalenie się poprzez reorganizację procesów to podstawy współczesnego zarządzania.

Bardziej szczegółowo

ŚCIEŻKA: Zarządzanie projektami

ŚCIEŻKA: Zarządzanie projektami ŚCIEŻKA: Zarządzanie projektami Ścieżka dedykowana jest każdej osobie, która chce rozwijać siebie i swoją organizację - w szczególności: Kadrze menedżerskiej i kierowniczej przedsiębiorstw Kierownikom

Bardziej szczegółowo

Koszty związane z tworzeniem aplikacji on demand versus zakup gotowych rozwiązań

Koszty związane z tworzeniem aplikacji on demand versus zakup gotowych rozwiązań 2012 Koszty związane z tworzeniem aplikacji on demand versus zakup gotowych rozwiązań Mateusz Kurleto NEOTERIC Wdrożenie systemu B2B Lublin, 25 października 2012 Mateusz Kurleto Od 2005 r. właściciel NEOTERIC,

Bardziej szczegółowo

F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One

F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One Please replace with customer picture F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One Partner wdrożeniowy customer logo partner logo 2 Nazwa firmy F.H. Nowalijka Branża

Bardziej szczegółowo

Wybór ZSI. Zakup standardowego systemu. System pisany na zamówienie

Wybór ZSI. Zakup standardowego systemu. System pisany na zamówienie Wybór ZSI Zakup standardowego systemu System pisany na zamówienie Zalety: Standardowy ZSI wbudowane najlepsze praktyki biznesowe możliwość testowania przed zakupem mniej kosztowny utrzymywany przez asystę

Bardziej szczegółowo

Usługa: Audyt kodu źródłowego

Usługa: Audyt kodu źródłowego Usługa: Audyt kodu źródłowego Audyt kodu źródłowego jest kompleksową usługą, której głównym celem jest weryfikacja jakości analizowanego kodu, jego skalowalności, łatwości utrzymania, poprawności i stabilności

Bardziej szczegółowo

Case Study. Rozwiązania dla branży metalowej

Case Study. Rozwiązania dla branży metalowej Case Study Rozwiązania dla branży metalowej Charakterystyka klienta Firma produkująca wyroby ze stali czarnej, aluminium, stali nierdzewnej oraz elementy konstrukcji i konstrukcje metalowe. W palecie rozwiązań

Bardziej szczegółowo

CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU

CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU www.crmvision.pl CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU www.crmvision.pl CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU CRM Vision to nowoczesne, bezpieczne oprogramowanie wspomagające zarządzanie firmą poprzez usprawnienie przepływu

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI)

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) ZSI MARKETING Modułowo zorganizowany system informatyczny, obsługujący wszystkie sfery działalności przedsiębiorstwa PLANOWANIE ZAOPATRZENIE TECHNICZNE PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie. posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje się hurtową sprzedażą

Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie. posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje się hurtową sprzedażą Dane Klienta: ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. ul. Twarda 6C 80-871 Gdańsk www.acel.pl Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje

Bardziej szczegółowo

Projektowanie interakcji

Projektowanie interakcji Projektowanie interakcji K2 User Experience www.k2.pl/ux Tytuł dokumentu: k2-projektowanie_ux-oferta.pdf Data: 21 sierpnia 2009 Przygotowany przez: Maciej Lipiec Maciej Lipiec User Experience Director

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie w tematykę zarządzania projektami/przedsięwzięciami

Wprowadzenie w tematykę zarządzania projektami/przedsięwzięciami Wprowadzenie w tematykę zarządzania projektami/przedsięwzięciami punkt 2 planu zajęć dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania

Bardziej szczegółowo

2015-05-05. Efektywne zarządzanie procesem produkcyjnym. Systemy informatyczne wspierające zarządzanie procesami produkcyjnymi.

2015-05-05. Efektywne zarządzanie procesem produkcyjnym. Systemy informatyczne wspierające zarządzanie procesami produkcyjnymi. Efektywne zarządzanie procesem produkcyjnym - Optymalne zarządzanie procesami produkcyjnymi - maksymalne obniżenie kosztów wytwarzania - uproszczenie działalności - zwiększenie produktywności Produktywność

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk dr T Bartosz Kalinowski 17 19 września 2008, Wisła IV Sympozjum Klubu Paragraf 34 1 Informacja a system zarządzania Informacja

Bardziej szczegółowo

Modelowanie i analiza systemów informatycznych

Modelowanie i analiza systemów informatycznych Modelowanie i analiza systemów informatycznych MBSE/SysML Wykład 11 SYSMOD Wykorzystane materiały Budapest University of Technology and Economics, Department of Measurement and InformaJon Systems: The

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe PROGRAM NAUCZANIA PLAN STUDIÓW

Studia podyplomowe PROGRAM NAUCZANIA PLAN STUDIÓW 01-447 Warszawa ul. Newelska 6, tel. (+48 22) 34-86-520, www.wit.edu.pl Studia podyplomowe BEZPIECZEŃSTWO I JAKOŚĆ SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH PROGRAM NAUCZANIA PLAN STUDIÓW Studia podyplomowe BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

MODEL KOMPETENCYJNY DYREKTORA

MODEL KOMPETENCYJNY DYREKTORA MODEL KOMPETENCYJNY DYREKTORA JAKO NARZĘDZIE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ ZARZĄDZANIE PO WROCŁAWSKU prof. UWr Kinga Lachowicz-Tabaczek Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, HR Projekt Wrocław

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Polska Sp. z o.o. (dawniej Corporate Express Polska Sp. z o.o.) to jeden z największych na świecie dostawców

Bardziej szczegółowo

Organizacja procesu projektowania, rozwoju i serwisowania systemu wspomagającego zarzadzanie uczelnią

Organizacja procesu projektowania, rozwoju i serwisowania systemu wspomagającego zarzadzanie uczelnią Organizacja procesu projektowania, rozwoju i serwisowania systemu wspomagającego zarzadzanie uczelnią Marek Bieniasz Sławomir Umpirowicz Piotr Miszewski Kraków, 10 13 września 2012 Plan prezentacji Informacje

Bardziej szczegółowo

Luty 2014. Raport. Raport satysfakcji z wdrożonego ERP. Badanie opinii menedżerów przedsiębiorstw produkcyjnych średniej wielkości

Luty 2014. Raport. Raport satysfakcji z wdrożonego ERP. Badanie opinii menedżerów przedsiębiorstw produkcyjnych średniej wielkości Luty 2014 Raport Raport satysfakcji z wdrożonego ERP. Badanie opinii menedżerów przedsiębiorstw produkcyjnych średniej wielkości Spis treści Spis treści... Wprowadzenie... O badaniu... Grupa docelowa...

Bardziej szczegółowo

Narzędzie informatyczne do modelowania, zarządzania i dokumentowania procesów systemu zarządzania jakością

Narzędzie informatyczne do modelowania, zarządzania i dokumentowania procesów systemu zarządzania jakością Narzędzie informatyczne do modelowania, zarządzania i dokumentowania procesów systemu zarządzania jakością ProMoS Każde działanie można ująć w formie procesu i odpowiednio doskonalić. (W.E. Deming) ProMoS

Bardziej szczegółowo

EasyLoad BI zarządzanie wczytywaniem danych do hurtowni przez użytkowników biznesowych. Prezentacja rozwiązania

EasyLoad BI zarządzanie wczytywaniem danych do hurtowni przez użytkowników biznesowych. Prezentacja rozwiązania EasyLoad BI zarządzanie wczytywaniem danych do hurtowni przez użytkowników biznesowych Prezentacja rozwiązania BCC EXTRA EasyLoad BI jest jednym z produktów w ofercie BCC EXTRA. BCC EXTRA to unikalne produkty,

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Infrastruktury Sieciowej v2 2012/09/01

Projektowanie Infrastruktury Sieciowej v2 2012/09/01 Projektowanie Infrastruktury Sieciowej v2 2012/09/01 www.netcontractor.pl Wstęp Era nowych technologii umożliwiła praktycznie nieograniczone możliwości komunikacji niezależenie od miejsca i czasu. Dziś

Bardziej szczegółowo

Marketing dr Grzegorz Mazurek

Marketing dr Grzegorz Mazurek Marketing dr Grzegorz Mazurek Orientacja rynkowa jako podstawa marketingu Orientacja przedsiębiorstwa określa co jest głównym przedmiotem uwagi i punktem wyjścia w kształtowaniu działalności przedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIA HUMAN PERFORMACE IMPROVEMENT Strona 1 Human Performance Improvement Jak rozwijać organizację podnosząc efektywność pracowników? OPIS SZKOLENIA Human Performance Improvemant (HPI) to koncepcja

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji: co to jest, po co je budować i dlaczego w urzędach administracji publicznej

Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji: co to jest, po co je budować i dlaczego w urzędach administracji publicznej Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji: co to jest, po co je budować i dlaczego w urzędach administracji publicznej Wiesław Paluszyński Prezes zarządu TI Consulting Plan prezentacji Zdefiniujmy

Bardziej szczegółowo

F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One

F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One Partner wdrożeniowy Nazwa firmy F.H. Nowalijka Branża Handel Produkty i usługi Obrót owocami i warzywami Strona WWW www.nowalijka.pl

Bardziej szczegółowo

Balanced Scorecard. Zaprogramuj swoją strategię. wyceny i doradztwo finansowe modelowanie i analizy business excellence

Balanced Scorecard. Zaprogramuj swoją strategię. wyceny i doradztwo finansowe modelowanie i analizy business excellence Balanced Scorecard Zaprogramuj swoją strategię wyceny i doradztwo finansowe modelowanie i analizy business excellence Agenda Koncepcja Strategicznej Karty Wyników Mapa strategii Narzędzia ICT dla wdrożenia

Bardziej szczegółowo

PROSKAR KREATYWNA INŻYNIERIA

PROSKAR KREATYWNA INŻYNIERIA PROSKAR KREATYWNA INŻYNIERIA Siedlce, 2013 O firmie Proskar jest firmą informatyczną specjalizującą się w wytwarzaniu oprogramowania Specjalizujemy się w wytwarzaniu dedykowanego oprogramowania w technologii

Bardziej szczegółowo

Projekt Kompetencyjny - założenia

Projekt Kompetencyjny - założenia Projekt Kompetencyjny - założenia sem. V 2013 kgrudzi.kis.p.lodz.pl projekt kompetencyjny 1 System informatyczny zbiór powiązanych ze sobą elementów, którego funkcją jest przetwarzanie danych przy użyciu

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja w strategiach rozwiązywania problemów

Ewaluacja w strategiach rozwiązywania problemów Ewaluacja w strategiach rozwiązywania problemów społecznych Beata Bujak Szwaczka Proregio Consulting Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Planowanie

Bardziej szczegółowo

Wpoprzedniej części cyklu (nr 11/2009) Studium przypadku Rachunek kosztów działań w przedsiębiorstwie MK. 12 www.controlling.infor.

Wpoprzedniej części cyklu (nr 11/2009) Studium przypadku Rachunek kosztów działań w przedsiębiorstwie MK. 12 www.controlling.infor. Studium przypadku w przedsiębiorstwie MK Michał Seheńczuk konsultant w departamencie systemów Business Intelligence w ABC Akademia Sp. z o.o.; Pytania: czytelnicy.controlling@infor.pl Wdrożenie sytemu

Bardziej szczegółowo

Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej FiM Consulting Sp. z o.o. Szymczaka 5, 01-227 Warszawa Tel.: +48 22 862 90 70 www.fim.pl Spis treści

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania projektami

Wprowadzenie do zarządzania projektami Wprowadzenie do zarządzania projektami Project Management dr Marek Wąsowicz Katedra Projektowania Systemów Zarządzania, UE Wrocław Wrocław, 23 października 2012 r. Zawartość modułu (4h): wskazanie możliwości

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI W PROJEKTOWANIU MASZYN

ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI W PROJEKTOWANIU MASZYN MODELOWANIE INŻYNIERSKIE ISSN 1896-771X 37, s. 141-146, Gliwice 2009 ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI W PROJEKTOWANIU MASZYN KRZYSZTOF HERBUŚ, JERZY ŚWIDER Instytut Automatyzacji Procesów

Bardziej szczegółowo

Dobre wdrożenia IT cz. I Business Case. www.leoconsulting.pl

Dobre wdrożenia IT cz. I Business Case. www.leoconsulting.pl Dobre wdrożenia IT cz. I Business Case Wprowadzenie Czy wiesz: jak często po wdrożeniu oprogramowania okazuje się, że nie spełnia ono wielu wymagań? jak często decyzja o wdrożeniu systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla ZKL

Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla ZKL Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla ZKL dr Łukasz Sienkiewicz Instytut Kapitału Ludzkiego Seminarium naukowe Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla zarządzania organizacją Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Human Performance Improvementjak HR może podnieść efektywność organizacyjną firmy

Human Performance Improvementjak HR może podnieść efektywność organizacyjną firmy Human Performance Improvementjak HR może podnieść efektywność organizacyjną firmy Katarzyna Meysztowicz k.meysztowicz@tangerine.biz.pl Tel.: 790 300 575 Agenda Od czego zależy efektywność organizacyjna

Bardziej szczegółowo