Krakowska Ksi¹ ka Miesi¹ca AAdam Kawa Sonety polskie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Krakowska Ksi¹ ka Miesi¹ca AAdam Kawa Sonety polskie"

Transkrypt

1 ISSN ŒRÓDMIEJSKI OŒRODEK KULTURY INFORMATOR IV 2009 nr 4 (64) R. VI Krakowska Ksi¹ ka Miesi¹ca AAdam Kawa Sonety polskie Wydawnictwo Antykwa Twórczoœci poetyckiej Adama Kawy przypatrujê siê od dawna i próbujê odpowiedzieæ sobie na pytanie, gdzie j¹ na mapie szeroko pojêtej wspó³czesnoœci literackiej umieœciæ, z czym j¹ kojarzyæ i spokrewniæ. Jak powszechnie wiadomo, nasza wspó³czesna poezja ma dwa nurty: jeden ma za ojca Przybosia, drugi Mi³osza. Przyboœ wypracowa³ swoj¹ wersyfikacjê i w³asny poetycki jêzyk z dominant¹ metafory; Mi³osz (dojrza³y) penetrowa³ przestrzeñ poœredni¹ miêdzy wierszem i proz¹. Jeden i drugi maj¹ swoj¹ poetyck¹ progeniturê rozpoznawan¹ nawet wtedy, gdy ta progenitura zapo ycza siê u obu patronów. Otó z Kaw¹ jest ten problem, e on nie jest wyznawc¹ adnej z tych poetyk. Nie nale y te do poetyckiej shizmy (okreœlenie Mi³osza), której wyznawcy odnosz¹ s³owa do s³ów a nie do rzeczywistoœci. Kawa wybra³ dawno formê sonetu i tej formie jest wierny, choæ j¹ na swój sposób przekszta³ci³ jakiœ czas temu: strofy safickie trzy i epigramat w postaci dystychu (dwu 11-zg³oskowców). W tej odmienionej formie sonetowej Kawa stworzy³ now¹ dykcjê. Wszelako nie zmienia to faktu, e jest do tej szlachetnej, trudnej formy (gatunku i strofy) przywi¹zany. Jeœli dalej mia³bym szukaæ pokrewieñstwa dla Kawy, to ze wzglêdu na starannoœæ i cyzelatorstwo wskaza³bym na Grochowiaka, który jednak wypowiada³ siê w ró nych formach wiersza, nie stroni³ od wiersza wolnego, którego Kawa unika i nie praktykuje. Kawa chodzi w³asnymi poetyckimi drogami i nie zabiega o poklask... (z recenzji Adama Kulawika). Spotkanie z Autorem i wrêczenie nagrody odby³o siê 16 marca w Œródmiejskim Oœrodku Kultury. Spotkanie prowadzi³ prof. Adam Kulawik. Przez Twe Wielkie Zmartwychwstanie ywio³ wszelki budzisz, Panie. Budzisz ze snu, ywot dajesz, W wszelkim bycie zmartwychwstajesz Spokojnych, radosnych Œwi¹t Wielkanocnych, które obudz¹ w nas wiarê i przynios¹ pokój Stanis³aw Wyspiañski ycz¹ Pracownicy Œródmiejskiego Oœrodka Kultury Program kwiecieñ IV, godz Spotkanie poetyckiej grupy Ka dy Prowadzenie: Anna Kajtochowa Spotkanie otwarte dla wszystkich pasjonatów poezji. 1 IV, godz Szko³a wokalno-aktorska Prowadzenie: Bogdan Kalarus Przy fortepianie: Anna Wrona 1 IV, godz Wyk³ady otwarte z filmoznawstwa (wyk³ad III) Prowadzenie: dr hab. Bogus³aw Skowronek Zarys historii myœli filmowej. Teorie globalne, esencjalistyczne, systemowe a teorie lokalne, pragmatyczne. Ujêcie strukturalno-semiotyczne. 2 IV, godz Poprzez Kresy. Zdjêcia i komentarz: Piotr Korpanty Z Nadwórnej przez Jaremcze, Worochtê i Bukowielê. W kolejnym dniu wycieczki Tarnopola na kresy po³udniowo-wschodnie, po przybyciu do Nadwórnej z Kamieñca Podolskiego przez Ko³omyjê, przewidywana by³a trasa przez Huculszczyznê i Pokucie w okolicy pasm górskich: Czarnohora i Gorgany. Ze wzglêdu na zniszczenia powodziowe wiele odcinków dróg by³o nieprzejezdnych, co spowodowa³o znaczne zmiany programowe. Zgodnie z za³o eniami obejrzeliœmy dwa najs³awniejsze letniska tych terenów: Jaremcze i Worochtê. Dodatkow¹ atrakcj¹ tego dnia by³o zwiedzenie miejscowoœci Bukowiela, obecnie intensywnie przebudowywanej na stacjê narciarstwa zjazdowego. Uda³o siê wyjechaæ kolejk¹ linow¹ na punkt widokowy, sk¹d rozpoœciera siê panorama ze szczytami gorgañskimi: Doboszank¹, Siniakiem i Chomiakiem. 2 IV, godz Wyk³ad i pokaz Historia tañców Indian z Wielkich Równin, autorstwa Marka Ptasiñskiego Dziêki uprzejmoœci Marka Ptasiñskiego, tancerza, rêkodzielnika, twórcy grupy Ayuastan Wanin Chikana Wacisa wprowadzeni zostaniemy w œwiat tañców obrzêdowych (i nie tylko) adekwatnych dla kultur pierwotnych Wielkich Równin z Ameryki Pó³nocnej. 2 IV, godz Krakowski Klub Podró ników Alpejskie etiudy. Projekcja filmów Marka Dudka Marek Dudek podró nik, fotografik, alpinista, w koñcu filmowiec, dla którego dokumentowanie swoich podró y i wypraw górskich sta³o siê pasj¹. Cz³owiek przestrzeni i ruchu lubi¹cy odkrywaæ nie tylko nowe miejsca, ale równie siebie w ró nych zawodach, sytuacjach, wyzwaniach. Wyprawy w Alpy trwaj¹ ju od kilku lat ich plonem s¹ zdjêcia i filmy pokazuj¹ce jak fascynuj¹cy jest ten region Europy, oraz jaki jest obraz cz³owieka w prawdziwym zetkniêciu z natur¹. 3 IV, godz Recital Barbary Judyty Szczepañskiej Promocja p³yty Zauroczenie. Mistrzem ceremonii bêdzie Mieczys³aw Œwiêcicki, prowadzenie: Marek Jasicki. Piosenki bêdzie œpiewaæ Barbara Judyta Szczepañska w towarzystwie zespo³u BelleEpoque, w sk³adzie: Monika Bylica fortepian, Ignacy Stojek saksofon, klarnet, Artur Ciborowski instrumenty perkusyjne, Mirek Gawlik akordeon, Marek Lewandowski kontrabas, chórek: Monika Bandu³a, Karolina Herman, Agnieszka Zima. 6 IV, godz Esperancka Scena Areno Romanowa, matka Micha³ka monodram w wykonaniu Jadwigi Gibczyñskiej, na kanwie opowiadania Elizy Orzeszkowej Romanowa. 1

2 7 IV, godz Krakowski Klub Wegetarian zaprasza na spotkanie z Izabel¹ Sow¹ pt.: Wegetarianizm w literaturze. Prowadzenie: Renata Fia³kowska 7 IV, godz Concerto Lamelli Przy Œródmiejskim Oœrodku Kultury dzia³a m³odzie owa orkiestra kameralna Concerto Lamelli. Za³o ona zosta³a przez Wies³awa Grzegorskiego na prze³omie 1991/1992 r. Orkiestra zrzesza uczniów i absolwentów krakowskich szkó³ muzycznych. W repertuarze dominuje muzyka instrumentalna baroku. Koncerty odbywaj¹ siê zazwyczaj w historycznych salach i koœcio³ach Krakowa. Zró nicowany repertuar pozwala m³odym muzykom na podnoszenie umiejêtnoœci wykonawczych i przygotowanie do dalszej pracy zawodowej. Concerto Lamelli prezentowa³o sw¹ muzykê równie poza granicami kraju: Francja 1996, Ukraina (Dni Krakowa we Lwowie) 1998, W³ochy, Szwajcaria 1997, Litwa 1999, Wêgry W 2005 r. zespó³ nawi¹za³ wspó³pracê z zaprzyjaÿnionym oœrodkiem kultury w Mszanie Dolnej, gdzie licznie koncertuje. Do wa niejszych pozycji w repertuarze zespo³u nale ¹: Concerto Grossi A. Corellego i G.F. Haendla, koncerty solowe ( skrzypcowe i fletowe) A.Vivaldiego i obojowe Albinioniego, 4 pory roku A.Vivaldiego, koncerty skrzypcowe i klawesynowe oraz suity orkiestrowe J.S.Bacha, koncerty wiolonczelowe L. Boccheriniego i J. Haydna, suita orkiestrowa E.Griega, Msza C dur W.A.Mozarta, suita W.Lutos³awskiego. 8 IV, godz Salonik Pani Ewy Stabat mater koncert pasyjny Wyst¹pi¹: Ewa Warta-Œmietana, Mariusz Podzia³ek obój, Tomasz Romanek fortepian. Prowadzenie: Ewa Warta-Œmietana i Jacek Chodorowski Wstêp: 5z³ 15 IV, godz Poezja satyryczna Mariana Za³uckiego Program artystyczny w wykonaniu mgr in. Czes³awa Tadusa, w 30. rocznicê œmierci Za³uckiego. Bilety: 10 z³ Marian Za³ucki urodzi³ siê 5 maja 1920 w Ko³omyi. Poeta, satyryk, pisarz. Dzieciñstwo i wczesn¹ m³odoœæ spêdzi³ we Lwowie, po wojnie zamieszka³ w Krakowie, gdzie debiutowa³ w Teatrze Satyryków, prezentuj¹c swoje wiersze. W latach wystêpowa³ w kabarecie Wagabunda, a od 1962 w teatrach warszawskich Buffo, Syrena oraz kabaretach U Lopka, Dudek i w popularnych programach Podwieczorek przy mikrofonie, Poznajmy siê, Zgaduj zgadula. Wielokrotnie wyje d a³ do USA, Kanady, Wielkiej Brytanii, Francji, Izraela, Czechos³owacji i Rosji, prezentuj¹c swoj¹ twórczoœæ polonijnej publicznoœci. Wspó³pracowa³ z Przekrojem, Szpilkami i yciem Literackim. Zmar³ 13 kwietnia 1979 roku w Warszawie. Ju po œmierci, w 1985 roku, ukaza³ siê zbiór jego wierszy Kpiny i kpinki IV, godz Ogólnopolska Konferencja Naukowa GENDER - QUEER - EDUKACJA Program konferencji dostêpny na stronie internetowej oraz do odebrania w ŒOK, p. 21 W ramach konferencji bêdzie mo na wzi¹æ udzia³ w projekcjach filmów, warsztatach i koncertach wszelkie informacje w programie konferencji, na stronie internetowej i na plakatach. 18 IV, godz Klub Przyjació³ Kota Filemon N, który w zwierzêciu dojrza³ cz³owieka Spotkanie z Maciejem Naglickim przyjacielem kotów. Prowadzenie: Renata Fia³kowska 20 IV, godz Mój Debiut Spotkanie ze znakomitymi Poetami. W wieczorze udzia³ wezm¹: Ma³gorzata Lebda, Wojciech Kawiñski, Joanna Krupiñska-Trzebiatowska. Mój debiut jest autorskim programem Szczêsnego Wroñskiego, wynik³ym z jego wieloletnich doœwiadczeñ w pracy z poetami. Podstawowe przes³anie to próba dotarcia do indywidualnego Ÿród³a, które sprawia, e poeta pisze swój pierwszy wiersz oraz refleksja nad tym, w jaki sposób przekszta³ca siê to w pasjê pisania. Do programu zaproszeni s¹ wci¹ publikuj¹cy poeci, których debiut prasowy mia³ miejsce co najmniej piêæ lat temu. W programie wiersze debiutanckie i wiersze najdojrzalsze, rozmowa z poetami, rozmowa wierszami. Oprawa muzyczna: Izabela Jutrzenka-Trzebiatowska Scenariusz i prowadzenie: Szczêsny Wroñski Malgorzata Lebda urodzona 23 sierpnia 1985 r. w Nowym S¹czu. Wychowana w eleÿnikowej Wielkiej w Beskidzie S¹deckim. Obecnie studentka Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa oraz Dziennikarstwa w Krakowie. W 2006 r. debiutowa³a tomikiem wierszy Otwarta na 77 stronie. 2 Stypendystka Stypendium Twórczego Miasta Krakowa oraz Fundacji Marek Dudek Alpejskie etiudy Ze wspomnieñ podró nika Byæ w ciekawym miejscu to jedno, zobaczyæ, poznaæ, zachwyciæ siê i...wróciæ to schemat. Jak w takim razie przekazaæ swoje doznania, jak zatrzymaæ w³aœnie ten czas zachwytu to ju zupe³nie inna sprawa! We wszystkich moich podró ach zawsze brakowa³o mi pe³nego œrodka przekazu. Chcia³em podzieliæ siê z moimi bliskimi pe³nym odczuciem tego, co dane by³o mi zobaczyæ. A e bywa³em w miejscach dziwnych, pokusa rejestracji, ba... zatrzymania chwil by³a ogromna. Zaczyna³em klasycznie, czyli od slajdów, artyku³ów do czasopism, potem przyszed³ czas na diaporamê czyli prezentowanie przeÿroczy w rytm odtwarzanej muzyki. Wszystko to jednak by³o zbyt sztywne, z du ymi przeskokami pomiêdzy kolejnymi zdjêciami. Zbyt wycinkowe! Kiedy porzuci³em swoje p³askie podró owanie i zach³ysn¹³em siê górami zrozumia³em, e w³aœnie tutaj w górach tylko film mo e pokazaæ ca³oœæ przestrzeni w takim wymiarze, który daje pe³en obraz ywio³ów. I tak w³aœnie rozpoczê³a siê moja przygoda z filmem! Szko³a czy samowola twórcza? Zanim kupi³em pierwsz¹ kamerê, pamiêtam jak dzisiaj, przesz³a mi przez umys³ taka intuicyjna myœl: a mo e by tak zapisaæ siê na warsztaty filmu albo na kurs dla operatorów filmowych. A mo e do Filmówki? Kiedy odpowiedzia³em sobie na to pytanie, by³em ju w Alpach i zachwyca³em siê pierwszymi ujêciami. Oczywiœcie by³y cudowne, jedyne w swoim rodzaju, super kolorowe do czasu odtworzenia na du ym monitorze. Tam zaczê³y podskakiwaæ, dziwnie odje d aæ i powracaæ, pionowe góry chyli³y siê do upadku, za to horyzont ulatywa³ w niebo. Z szeœciu godzin materia³u wybra³em trzydzieœci minut i wspólnie z moim przyjacielem Jurkiem zrobiliœmy nasz pierwszy film Miasteczko. To by³a pierwsza lekcja pokory w stosunku do kamery, scenariusza, dÿwiêku i re yserii. Wszystko trzeba by³o zacz¹æ od nowa, w dodatku ze spuszczon¹ g³ow¹. Min¹³ rok i powtórnie w górach stan¹³em za statywem, na którym by³a ju inna kamera. Inne te mia³em podejœcie do filmowania nie da³em siê zauroczyæ magii krajobrazu. Ch³odnym okiem sprawdza³em parametry nagrywanego materia³u. Marz³em o wschodzie i zachodzie s³oñca, spa³em w œpiworze z bateriami, aby ogrzewaæ je w³asnym ciep³em. Efekt by³ lepszy, ale... Trzeba by³o wymieniæ statyw, wymieniæ g³owicê, zmieniæ format i robiæ ujêcia do konkretnego scenariusza, aby póÿniej nie wklejaæ podobnych sekwencji. Trzeba by³o jeszcze tak ustawiæ kolegów, aby dobrodusznie nosili statyw, baterie, kasety z filmem. Wszystko to by³o konstrukcyjnie bardzo chwiejne, ale nie pêk³o! W efekcie powsta³y dwa filmy: Matt oraz Powroty. W trzecim roku by³o ju znacznie lepiej i z tego te wyjazdu powsta³ cykl etiud pod dwoma tytu³ami Poezja gór oraz Œwiat gór. Etiuda Etiuda filmowa podobnie jak ta ze œwiata muzyki jest krótkim utworem, w którym autor musi wykazaæ siê umiejêtnoœci¹ komponowania. Dla odbiorcy etiuda jest elementem edukacyjnym, poprzez który podnosi swoj¹ wiedzê lub umiejêtnoœci. Sztuka to du a zawrzeæ w czterech minutach filmu wszystko to, co mieœci siê w tytule. Zmontowaæ w p³ynn¹, logiczn¹ ca³oœæ, wyrównaæ tonalnie, kolorystycznie, zsynchronizowaæ i podpisaæ siê pod tym! To ostatnie bywa najtrudniejsze! Jednym s³owem etiuda to doskona³y warsztat dla æwiczeñ i etap przed podjêciem siê d³u szych i bardziej skomplikowanych form.

3 Alpejskie etiudy, które chcê pokazaæ w Œródmiejskim Oœrodku Kultury, s¹ niczym innym jak moim spojrzeniem na œwiat gór. Na wszystko to, co w nim jest, co przyci¹ga cz³owieka, co daje mu radoœæ, wype³nia jego duszê mimo fizycznego zmêczenia. Ró norodnoœæ tematów jest tak du a, e mo na podzieliæ je na wiele grup i tak w³aœnie zrobi³em. Jest wiêc etiuda o alpejskich ³¹kach, o tym jak oddychaj¹ s³oñcem i wiatrem, jak zmieniaj¹ siê z wysokoœci¹, jak blisko zwi¹zane s¹ ze strumieniami i wodospadami. Kolejn¹ etiud¹ jest monta poœwiêcony porankowi w górach. Poranek to czas, który ludzie w dolinach raczej przesypiaj¹. Poranek w górach jest spektaklem. Kiedy s³oñce ju wsta³o, ale górskie zbocza dopiero budz¹ siê z mroku nocy, wtedy w powietrzu oprócz ciszy unosz¹ siê poranne szaty dnia mg³y, niskie chmury i g³osy ptaków. Wszystko to stanowi poetycki obraz zmiennoœci œwiata gór, ci¹g³ego budowania pejza u. Zd¹ yæ! Moj¹ ulubion¹ etiud¹ jest utwór pod tytu³em Zd¹ yæ. W tym tajemniczym s³owie kryje siê wiele powodów do tego, aby przede wszystkim zd¹ yæ Byæ i zauwa yæ œwiat natury. Zd¹ yæ we wspinaczce oznacza znacznie wiêcej czyli ubiec naturê i wyprzedziæ j¹ przed burz¹, przed noc¹, przed roztopionym popo³udniowym lodowcem. Dla filmowego operatora zd¹ yæ oznacza tylko jedno przekonaæ cz³onków zespo³u wspinaczkowego, e warto zarejestrowaæ te chwile, bo jak mawia³ Filozof : Nie wchodzi siê dwa razy do tej samej rzeki tak samo mówi operator. Nie ma dwa razy takiej samej okazji. Nie ma tego samego œwiat³a, nie ma tych samych filmowych chmur. Lecz kiedy jest to zapisane mo na ogl¹daæ to raz za razem! O pozosta³ych etiudach nie bêdê pisa³ s¹ do obejrzenia! Zapraszam! Czytelnicy Rozrywki dobrze znaj¹ bazuj¹ce na grze s³ów kalambury. Przysz³ym czytelnikom wyjaœniam: zwyk³y kalambur to krótka, wierszowana zagadka, w treœci której s¹ okreœlone zarówno rozwi¹zanie, jak i jego czêœci sk³adowe. W poprzednim odcinku zaprezentowa³am Pañstwu takie kalambury, w których sk³adowymi by³y dwa rzeczowniki. Dziœ Pañstwo zobacz¹, e elementami rozwi¹zania mog¹ byæ ró ne czêœci mowy. Popatrzmy na przyk³ady: Nie chce siê wierzyæ, a to ci heca, ko³y na dole s¹ czêœci¹ pieca. (R. Kobaka) Rozwi¹zanie: Palenisko (ko³y pale, na dole nisko) U fryzjera ka dego skok ze statku Noego. (B. Sudo³) Rozwi¹zanie: Suszarki (skok sus, ze statku Noego z arki) A teraz kilka moich kalamburów do samodzielnego rozwi¹zania. Nieopodal wyrazu gada³ dziad do obrazu. Zabaw siê w szaradzistê Na terytorium rywalki Aten otrzymasz datek. Gdy pcha narzêdzie, Samog³oska sferyczna inaczej bêdzie. to specjalnoœæ medyczna. Barbara Sudo³ Prawid³owe rozwi¹zanie szarady z poprzedniego numery nades³a³ pan Jacek Owczarek. Serdecznie gratulujemy! Grazella. Laureatka konkursów poetyckich. Drukuje w prasie literackiej i antologiach. Mieszka w Krakowie, gdzie studiuje i pracuje. Chce mieszkaæ w Bieszczadach. Wojciech Kawiñski urodzi³ siê 22 maja 1939 w Dêbicy (woj. podkarpackie). Ukoñczy³ filologiê polsk¹ w Wy szej Szkole Pedagogicznej w Krakowie. W by³ cz³onkiem krakowskiej grupy literackiej Wielopole i wspó³pracowa³ z Orientacj¹ Poetyck¹ Hybrydy. Cz³onek ZLP od 1968 (w latach siedemdziesi¹tych sekretarz, a potem wiceprezes zarz¹du krakowskiego oddzia³u ZLP). Dziennikarz, cz³onek redakcji i wspó³pracownik Magazynu Kulturalnego ( ), Literatury ( ), Pisma Literacko- Artystycznego ( ), a tak e periodyków Lektury i Metafory. Zawodowo zwi¹zany m.in. z Wydawnictwem Literackim i Estrad¹ Krakowsk¹ (w latach pe³ni³ funkcjê jej dyrektora). Wiersze jego by³y t³umaczone na jêzyki: bu³garski, czeski, francuski, grecki, litewski, niemiecki, rumuñski, serbsko-chorwacki, s³owacki, ukraiñski. Wielokrotnie nagradzany, m. in. nagrod¹ miasta Krakowa (1985), Pierœcienia (Gdañsk 1985). Laureat Miêdzynarodowego Poznañskiego Listopada Poetyckiego (1985) oraz Nagrody im. K. Janickiego (1995). Jego wiersze od 1961 roku by³y publikowane w pismach literackich oraz antologiach. Wyda³ ponad dwadzieœcia tomików poetyckich.; ostatnio, w serii Poeci Krakowa, Dwa lata wierszy (2008). Joanna Krupiñska-Trzebiatowska urodzona w Krakowie, absolwentka II LO im.króla Jana III Sobieskiego oraz Wydzia³u Prawa Uniwersytetu Jagielloñskiego w Krakowie, prokurator, redaktor naczelna Pisma Artystyczno- Literackiego HYBRYDA, za³o yciel Stwowarzyszenia Twórczego POLART oraz Towarzystwa Muzycznego im.haliny Czerny-Stefañskiej i Ludwika Stefañskiego, debiutowa³a jako poetka w 1988 roku na ³amach ycia Literackiego. Autorka tomów wierszy: Przebudzenie (1993), Sny (1993), P³omienie (Kraków 1993), Labirynt (1999), Jesienny nokturn (1999), Wœród nas (1999), Rzeczywiste i nierzeczywiste, (2001), W jedn¹ stronê bez prawa powrotu (2007) oraz prozy: Cieñ Boga (2005), Magiczny kr¹g (2006), Zwi¹zek bez zobowi¹zañ (2007), Donos (2008) 21 IV, godz Filmowy Klub Historyczny zaprasza na film pt.: By³em TW Dziêki uprzejmoœci krakowskiego oddzia³u Instytutu Pamiêci Narodowej zapraszamy na pokaz filmu po³¹czonego z wyk³adem, a dotycz¹cym wspomnieñ Stanis³awa Filoska, dzia³acza Solidarnoœci uwik³anego we wspó³pracê z SB. 21 IV, godz Krakowski Klub Podró ników Grzegorz Petryszak Ri³a Bu³garskie Tatry. Grzegorz Petryszak z wykszta³cenia ekonomista, z zami³owania podró nik. Ulubione tereny to Ba³kany i Bliski Wschód. Autor kilku przewodników, miêdzy innymi po górach Ri³a w Bu³garii. 22 IV, godz Tea-time. Wieczór z basem Bogdanem Kurowskim, solist¹ Opery w Bytomiu i Ostrawie. Przy fortepianie: Ma³gorzata Westrych. Prowadzenie: Ewa Warta-Œmietana i Jacek Chodorowski. Od godz zapraszamy na bezp³atn¹ herbatkê sponsorowan¹ przez Herbaty Œwiata AKSO Wstêp: 5z³ Bogdan Kurowski ur. w 1956 r. w Czêstochowie. W latach uczeñ Œredniej Szko³y Muzycznej w Czêstochowie w klasie œpiewu mgr Anny Porwik- Pniok.W 1984 roku ukoñczy³ Akademiê Muzyczn¹ w Warszawie w klasie œpiewu solowego prof. Edmunda Kossowskiego, z wynikiem bardzo dobrym.w latach doskonali³ swój warsztat wokalny pod opiek¹ S³awomira Ksi¹ ka. Debiut operowy w partii Don Alfonsa na scenie Teatru Wielkiego w Warszawie w 1982 roku. W sezonie solista opery w Bydgoszczy (Jowisz, Sko³uba, Chor¹ y). Od 1984 solista Opery Œl¹skiej w Bytomiu. (Sko³uba, Basilio, Gremin, Stolnik, Simone, Sparafucile, Zaccaria, Sarastro, Il Maestro, Uberto, Colline, Wojewoda, Komendant, Ferrando, Frank, Mefisto, Alwise, upan, Komandor, Œw.Piotr, Ramfis, Guœlarz, Ollendorf) Od wspó³pracuje z Warszawsk¹ Oper¹ Kameraln¹ (Osmin, Bartolo, Komandor).Od czerwca do sierpnia 1991 wystêpuje w Wiedeñskiej Kammeroper z któr¹ wyje d a na tournee po Japonii i Korei w paÿdzierniku i listopadzie 1991 r. (komandor).od solista Teatru Wielkiego w odzi (Sko³uba, Stolnik, Mefisto, Ramfis, Dalandt, Colline, Samuel, Galicki, Pasquale, (wspó³praca w nastêpnych latach) Ferrando, Dulcamara, Zaccaria, Sparafucile Od solista Teatru Wielkiego w Poznaniu. (Zaccaria, Pedagog, Sko³uba, Basilio, Bartoldo, Ferrando, Lejzor, Waar³am. Szostak, Guardiano). Wspó³pracuje z teatrami operowymi w Szczecinie i Krakowie, a tak e z grup¹ szwajcarsk¹ i niemieck¹ wystêpuj¹c na scenach i salach koncertowych ca³ej Europy. /Sko³uba, Stolnik, Ferrando, Zaccaria, Osmin, Oroveso, Sarastro, Basilio, Sparafucile, Ramfis, Faraon, Colline) Od 2003 solista Narodneho Divadla Morawskosleskeho w Ostravie. /Galicki, Zaccaria, Sarastro, Died Moroz, Dulcamara, Wodnik, Banco, Fotis, Don Alfonso). W 1999 wyst¹pi³ na scenie gliwickiej w przedstawieniu opartym na muzyce Gershwina wykonuj¹c partiê Porgiego. Repertuar operowy i operetkowy obejmuje ponad 60 partii. Ponad 20 partii oratoryjnych i ponad 200 pieœni. Wyst¹pi³ w ponad 1500 przedstawieniach na scenach polskich i zagranicznych./niemcy,francja, Wielka Brytania, Hiszpania, W³ochy, Austria, Szwajcaria, Irlandia, Holandia, Belgia, 3

4 Luxemburg, Dama, Szwecja,Grecja, Cypr, Jugos³awia, Czechy, Litwa, Ukraina, Japonia, Korea). Finalista konkursów wokalnych w Krynicy (1984), Warszawie (1984), Barcelonie (1989) ibregenz(1991). Bra³ udzia³ w œwiatowej prapremierze opery Mikisa Theodorakisa Elektra w Luksemburgu w 1995 r. oraz w polskiej prapremierze Maksymilian Kolbe Domenique Probsta w Bytomiu w 1990 roku.od 1996 roku prowadzi Agencjê Artystyczn¹, organizuj¹c koncerty muzyki popularnej i muzyki sakralnej 23 IV, godz Od Smoleñska po Dzikie Pola spotkanie z Teres¹ Siedlar-Ko³yszko autork¹ ksi¹ ek o tematyce kresowej, m.in.: Miêdzy DŸwin¹ a Czeremoszem; Byli, s¹. Czy bêd¹? ; Od Smoleñska po Dzikie Pola, Od Kircholmu po Ja³tê. Reporta e z ziem I i II Rzeczpospolitej. W czasie spotkania autorka opowie o ostatnich podró ach po ziemiach kresowych, a w szczególnoœci o Polesiu. Zapozna równie s³uchaczy z drugim wydaniem, od kilku lat wyczerpanej ksi¹ ki Od Smoleñska po Dzikie Pola. Ksi¹ ka jest bardzo starannie wydana, w twardej oprawie, z setka kolorowych zdjêæ i ju jest histori¹. Jest dziœ cennym dokumentem tego, jak by³o na najdalszych Ziemiach kresowych, przed prawie dwudziestu laty. Uka e, w jakim kierunku posz³y zmiany i co pozosta³o po entuzjazmie i woli przetrwania, wiernoœci Rzeczpospolitej wœród kresowych Polaków. W czasie spotkania mo na bêdzie nabyæ tak e inne ksi¹ ki autorki. 24 IV, godz Krakowski Teatr Faktu Taka mala Mira Zimiñska-Sygietyñska Monodram Niny Repetowskiej. Akompaniament: Pawe³ Bieñkowski. Jest wielka i ma³a sztuka. Dobrze œpiewana piosenka te jest wielk¹ sztuk¹. Dobrze napisany skecz przez Tuwima wiêcej znaczy od niejednej sztuki granej nawet z wielk¹ wystaw¹... Ja bardzo ceniê ma³¹ dobr¹ sztukê. I lubiê j¹. Muzyka rozrywkowa, je eli jest dobra niech sobie bêdzie. Wszystko jest potrzebne. Tylko, eby nie by³o tandetne. Niech aktorzy piêknie mówi¹, niech teksty pisz¹ dobrzy literaci, niech dobrzy muzycy komponuj¹ dobre rzeczy i niech dobre orkiestry graj¹ (...) Do teatru by³am przywi¹zana od dziecka. Mo e st¹d bra³a siê i jeszcze bierze moja têsknota teatr by³ najwiêkszym romansem mojego ycia. Mira Zimiñska-Sygietyñska 27 IV, godz Transpoetica: Indianie Ameryki Pó³nocnej Kolejne spotkanie z cyklu Transpoetica bêdzie okazj¹ do poznania bardzo odleg³ej kultury. Zostan¹ przedstawione wiersze Indian Ameryki Pó³nocnej. Wprowadzenia do poezji dokona t³umaczka, pasjonatka literatury indiañskiej Colleen Sunderland. Colleen Sunderland: Amerykanka z New Jersey (USA), absolwentka filologii s³owiañskiej, pracowa³a kilka lat jako lektorka jêzyka angielskiego na uniwersytetach i w instytutach w Chinach, USA i Polsce. Z zami³owania pasjonatka wspó³czesnej literatury indiañskiej, staraj¹ca siê popularyzowaæ twórczoœæ Indian w Polsce, przez organizowanie grup dyskusyjnych. 27 IV, godz (wyj¹tkowo w poniedzia³ek) Ludzie estrady rozmowy œpiewane z Wojciechem G¹ssowskim Teatr Groteska, ul. Skarbowa 2 Bilety: 30,00 z³ parter, 25,00 z³ balkon Projekt zrealizowano przy udziale finansowym Wydzia³u Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzêdu Miasta Krakowa 29 IV, godz Wyk³ady otwarte z filmoznawstwa prowadzi dr hab. Bogus³aw Skowronek Ujêcie psychoanalityczne. Krytyka ideologiczna. Koncepcje feministyczne. Kognitywna teoria filmu. Antropologiczny model interpretacji dzie³a filmowego. Klub KAZIMIERZ ul. Krakowska 13, Kraków, tel IV, godz Prezent na pierwszego kwietnia Primaaprilisowe jaja program artystyczno-satyryczny w wykonaniu kabaretu Ale Szopki. Wyst¹pi. Zygmunt Lizak, Janusz Banita Zagul. Nieprofesjonalny kabaret Ale Szopki to grupa s³owno-muzycznopublicystyczno-satyryczna, która w formie dowcipów, skeczów i piosenek odnosi siê do bie ¹cych wydarzeñ. Mimo krótkiego sta u estradowego, wystêpy kabaretu ciesz¹ siê w Krakowie coraz wiêksz¹ popularnoœci¹. 4, 25, godz , 27 IV, godz Psychodrama spotkanie grupy rozwoju osobistego, pracuj¹cej metod¹ psychodramy. Prowadz¹: Julia Cechnicka, Barbara Sokó³ i Monika Œcibak. 4 Adam Kawa Oberek z Chocho³em I Niejeden naród zapomnia³ siê w tañcu, zatañczy³ siebie w oberku chocholim, prawda w przytupach oberka mniej boli, jeœli do taktu. Czasem by³ d³u szy, czasem krótszy ³añcuch albo na smyczy oberek chocholi, taniec z narodem na smyczy mniej boli, jeœli do taktu. Do twarzy tobie w donosów ubranku. Mówisz, koniaczek zapomnieæ pozwoli, k³amstwo w przytupach oberka mniej boli, jeœli do taktu. Nie bêdê z tob¹ koniaczku popijaæ, chocia ciê lubiê. Krakowiaczek ci ja! II Niczym kolêdê socjalizm przynieœli, gdy noc truchla³a cuda og³aszali, prawie pó³ wieku tak kolêdowali w kadzid³ach wierszy. Mia³ byt œwiadomoœæ narodów okreœliæ. Amorek ostrzy³ na idei strza³y. Mieli pokochaæ i nie pokochali tej bratniej œpiewki. Ogromnia³ ksiê yc nad ³agrem, a w pieœni cz³owiek brzmia³ dumnie, coraz bardziej martwy i budowali wci¹ na piasku zamki w kadzid³ach wierszy. Niech siê zlituje dobry Bóg nad nami, gdy zast¹pimy prawdê pó³prawdami. VII Skaza³eœ siebie na ciê kie norwidy pisze poetka, a ze s³owem zna siê. W co ubraæ s³owo, by mog³o zajaœnieæ œwiat³em ukrytym. W œwiat³o i cienie Rembrandta, w b³êkity, w ó³cie ob³êdu van Gogha czy w baœnie o snu utopcach, w g³osy brzasku ptasie, w delirium zwidy. Skaza³eœ siebie na ciê kie norwidy, by s³owo w s³owie mog³o wyobraÿnieæ, nie lepiej zió³ka liryczne piæ na sen zdrowy, a przy tym... Gdybyœ Norwidzie dalej w Polsce siedzia³, krytyk o tobie by siê nie dowiedzia³. Wiersz pochodzi z najnowszego tomiku Adama Kawy Sonety polskie. Tomik ten zosta³ wybrany Krakowsk¹ Ksi¹ k¹ Kwietnia. Poprzednie tomiki Poety to: Sonety do Gienki, Rajski pies, Sonety wieków ciemnych. kursy komputerowe dla osób 50+ Zapraszamy osoby w œrednim i starszym wieku; rencistów i emerytów; osoby aktywne zawodowo i poszukuj¹ce pracy Proponujemy kurs podstawowy obs³ugi komputera, ponadpodstawowy(powtórkowy i uzupe³niaj¹cy), zaawansowany ka dy kurs 10 spotkañ po 2 godz. lekc. Organizujemy równie kursy specjalistyczne: Komputerowa obróbka fotografii Podstawowy i zaawansowany kurs obs³ugi Excela Zaawansowany kurs obs³ugi Worda Tworzenie prezentacji w programie PowerPoint Tworzenie stron www

5 Marek Górka Warto zobaczyæ.... Prima lex historiae, ne quid falsi dicat By³em TW Lata w naszym kraju to istnienie PRL, dla jednych kad³ubowego pañstwa, zniewolonego przez system komunistyczny i Wielkiego Brata ze Wschodu, dla innych oazy postêpu i rozwoju spo³ecznego. Jesteœmy spo³eczeñstwem, które uwielbia narzekaæ, idealizowaæ przesz³oœæ, nawet tê najbardziej mroczn¹, tylko e takim postêpowaniem dajemy fa³szywy obraz historii, co z kolei odbija siê na jej znajomoœci wœród m³odzie y. Dlatego najbli szy pokaz filmu dokumentalnego ze zbiorów IPN powinna zobaczyæ w³aœnie m³odzie. W minionych czasach pokutowa³o powiedzenie, e PRL by³ najweselszym barakiem w obozie komunistycznym, zapominamy e w istocie by³o to pañstwo policyjne. Podstaw¹ systemu byli ludzie bezpieki, z tak z³owrogich instytucji: Ministerstwo Bezpieczeñstwa Publicznego (istniej¹ce od 1 I 1945 do 7 XII 1954), S³u by Bezpieczeñstwa Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych ( ). Celem ich by³o ca³kowite zniewolenie spo³eczeñstwa polskiego i eliminacja niepokornych jednostek. Ju w 1944 r., sowiecki gen. NKWD Iwan Sierow, wytyczy³ plan infiltracji, w którym sprecyzowa³ sposoby postêpowania ze œrodowiskami przeciwnymi w³adzy komunistycznej. Celem realizacji mia³o byæ stworzenie szerokiego systemu agenturalnego, który mia³ pozyskiwaæ informacje oraz przeprowadzaæ rozbijanie i dezinformacje œrodowisk opozycyjnych. SB, a wczeœniej UB, pozyskiwa³a informacje za pomoc¹ tzw. OZI czyli Osobowego ród³a Informacji, do którego zaliczano zadeklarowanych wspó³pracowników, ale te ludzi nieœwiadomych, którzy bezwiednie podczas rozmów z agentami przekazywali istotne informacje. Agent to popularne okreœlenie TW Tajnego Wspó³pracownika, który w zale noœci od wykonywanego zadania móg³ byæ: informatorem, agentem, rezydentem. Tajny wspó³pracownik donosi³ na bie ¹co, przekazuj¹c w sposób niejawny poufne informacje. Agent to osoba, która oprócz pozyskiwania informacji, uczestniczy³a w ró nego rodzaju akcjach operacyjnych. Rezydent to agent posiadaj¹cy swoj¹ siatkê informatorów i innych agentów. Pozyskiwanie TW przez oficerów operacyjnych UB/SB w wiêkszoœci odbywa³o siê na zasadzie rozmowy z kandydatem, w wyniku takiej rozmowy sporz¹dzano pisemn¹ relacjê, na podstawie której dokonywano werbunku b¹dÿ wstrzymywano dzia³alnoœæ pozyskiwania TW. Metody werbunkowe w ci¹gu trwania systemu komunistycznego by³y ró ne, na pocz¹tku w latach 40-tych XX wieku przewa a³y tortury i zastraszenia. Wraz z up³ywem lat, metody ulega³y zmianom. Coraz czêœciej przy pozyskiwaniu TW odwo³ywano siê do aspektu materialnego, czyli pieniêdzy. TW za jeden do dwóch donosów w miesi¹cu dostawa³ nawet równowartoœæ pensji pracownika naukowego. Jednak nie by³a to jedyna metoda, starano siê tak e werbowaæ poprzez szanta, np. ujawnienie zachowañ niemoralnych i itp. TW zawsze w kontaktach z SB pos³ugiwa³ siê pseudonimem, którym podpisywa³ doniesienia, kwity wyp³at, tak samo pod pseudonimem by³ zarejestrowany w Dzienniku Rejestracyjnym Agentury. Sieæ TW od lat 40-tych by³a systematycznie rozbudowywana, pocz¹tkowo liczy³a parê tysiêcy agentów, dochodz¹c w roku 1989 do ok. 3 milionów czynnych TW. Powy sze cyfry œwiadcz¹ o skali policyjnego, dyktatorskiego pañstwa komunistycznego, jakim by³o PRL. Dlatego warto przyjœæ na pokaz filmu dokumentalnego, który proponujemy w tym miesi¹cu. Jest on zapisem wspomnieñ Stanis³awa Filoska, dzia³acza Solidarnoœci Huty Lenina, który w czasie stanu wojennego sta³ siê TW. Powinniœmy wiedzieæ, w jakim Pañstwie yliœmy. Na pokaz filmu zapraszamy 21 IV o godz do Œródmiejskigo Oœrodka Kultury Psychodrama jest metod¹ kreatywn¹ o skutkach terapeutycznych. Polega na odgrywaniu roli, której treœci¹ s¹ problemy i prze ycia jednostki.. Przez uczestnictwo w psychodramie mo na zrealizowaæ tkwi¹cy w ka dym cz³owieku pierwiastek artystyczny i uruchomiæ si³y twórcze. 6, 20, 27 IV, godz Przygoda z fotografi¹ warsztaty fotograficzne. Prowadz¹ Ma³gorzata Pióro i Zygmunt Novak. Przygoda z fotografi¹ to cykl spotkañ, podczas których uczestnicy zdobywaj¹ wiedzê teoretyczn¹ i umiejêtnoœci praktyczne. Zajêcia prowadzone s¹ wedle autorskiego programu absolwentów Europejskiej Akademii Fotografii. Ma³gorzata Pióro i Zygmunt Novak ucz¹ jak komponowaæ obraz fotograficzny, operowaæ parametrami ekspozycji i œwiat³em. 10 IV, godz Preludium do Œwi¹t Wielkiej Nocy. Jesus Christ Superstar religia na tle m³odzie owej rewolucji wyk³ad red. Jerzego Skar yñskiego ( Radio Kraków) po³¹czony z prezentacj¹ p³yty. Jesus Christ Superstar Andrew Lloyd Webera zosta³ napisany, nagrany i sfilmowany w czasach m³odzie owej rewolucji prze³omu lat 60 i 70. Oryginalny artyzm tego dzie³a i bliska historycznym faktom muzyczna opowieœæ o ostatnich dniach ycia Chrystusa, sprawi³y, e dnia dzisiejszego musical ten wystawiany jest na wielu scenach œwiata. Red. Jerzy Skar yñski, opowie o tym jak dosz³o do powstania arcydzie³a oraz zaprezentuje pierwsze jego oryginalne wykonanie z legendarn¹ parti¹ wokaln¹ Iana Gillana w roli Chrystusa. 15 IV, godz Niemieccy partnerzy Krakowa wernisa fotografii Jacka Balcewicza. W tym roku przypada 30 rocznica nawi¹zania partnerskich kontaktów pomiêdzy Krakowem a Norymberg¹. Kraków blisko wspó³pracuje te z innymi niemieckimi miastami. Na wernisa u zaprezentowane zostan¹ unikatowe i oryginalne ujêcia m.in. Norymbergii i Lipska, autorstwa red. Jacka Balcewicza 21 IV, godz Turniej klubowy Krakowskiego Klubu Szaradzistów Agora, przygotowany przez Jerzego Buczka. ZAJÊCIA STA E: Klub Bryd owy wtorek pi¹tek Klub Szachowy wtorek pi¹tek Klub Seniora wtorek pi¹tek Klub Szaradzistów Krakowskich Agora wtorek, godz Chór Hejna³ œrody i pi¹tki, godz Próby duetu Retro Max czwartki, godz Warsztaty teatralne (Dzieci Kazimierza) œrody, czwartki, godz Warsztaty teatralne m³odzie y pi¹tek, Zajêcia TAI CHI wtorki, czwartki Biblioteka codziennie Klub Strych ul. Masarska 14, Kraków tel , ZAJÊCIA STA E KLUB INTERNETOWY STRYCH czynny: poniedzia³ek czwartek, godz pi¹tek, godz KRAKOWSKI KLUB KOMIKSU * porady dla tworz¹cych komiksy * dyskusje o komiksach z innymi fanami spotkania: czwartek, godz KO O MANGA ANIME YOKAI * pokazy anime, co miesi¹c program pokazów * przygotowanie programu i wyjazdy na konwenty i imprezy mangowe spotkania: œroda, godz KO O FANTASTYKI DRAMA * gra fabularna na ywo spotkania: poniedzia³ek, godz KO O GIER STRATEGICZNYCH * rozgrywanie bitew, kampanii i specjalnych scenariuszy klubowych do Warhammera, Warzone, Main Panzera, Mordheima, Konfrontacji i Warmachine: Hordes * dysponujemy gotowymi sto³ami do gry i szerokim asortymentem makiet * spotkania: wtorek, czwartek godz KO O GIER PLANSZOWYCH * rozgrywki we wspó³czesne gry planszowe: negocjacyjne, familijne, ekonomiczne, strategiczne, historyczne spotkania: wtorek, godz , pi¹tek godz KO O PLASTYCZNE 5

1Wspomnienia o in ynierach i organizatorach przemys³u O LOPP

1Wspomnienia o in ynierach i organizatorach przemys³u O LOPP KWARTALNIK ISSN 1234-8600 1Wspomnienia o in ynierach i organizatorach przemys³u O LOPP (17) 1999 i szybownictwie 80-lecie lwowskiej szko³y matematycznej Pok³osie konkursu: wspomnienie ulicy Gródeckiej

Bardziej szczegółowo

w magazynie 3: Tytu³em wstêpu

w magazynie 3: Tytu³em wstêpu nr 54, styczeñ 2011, www.zalew.art.pl egzemplarz bezp³atny w magazynie 3: Tytu³em wstêpu felietonfelietony 4: Z³odzieje magii. Karolina Szczygielska 5: A to Polska w³aœnie. Rafa³ Borchulski zpogranicza

Bardziej szczegółowo

Nr 4(21) Kwiecieñ 2010 ISSN 1689-6734 gazeta bezp³atna G OS PODHALAÑSKI miesiêcznik regionalny Nowotarskie Szarotki zdoby³y swój dziewiêtnasty tytu³ Mistrza Polski w hokeju na lodzie i to w jakim stylu!

Bardziej szczegółowo

NR 1 2. (48 49) Rok IX STYCZEŃ CZERWIEC 2009. głosy dla hospicjów 6. inspirująca kawiarenka 10. lekarze wielkopolscy 14. w czasie sztormów 16

NR 1 2. (48 49) Rok IX STYCZEŃ CZERWIEC 2009. głosy dla hospicjów 6. inspirująca kawiarenka 10. lekarze wielkopolscy 14. w czasie sztormów 16 nowiny ISSN 1643-0980 szpitalne SZPITALE: UL. DŁUGA 1/2 UL. ŁĄKOWA 1/2 UL. SZAMARZEWSKIEGO 84 HOSPICJUM PALIUM OS. RUSA 25A PERIODYK INFORMACYJNY DLA PRACOWNIKÓW I PRZYJACIÓŁ SZPITALA KLINICZNEGO PRZEMIENIENIA

Bardziej szczegółowo

Bo e. W ó l k a. M l ¹ d z k a. fot. A.Sêdek, J. Œlubowski

Bo e. W ó l k a. M l ¹ d z k a. fot. A.Sêdek, J. Œlubowski Bo e Cia³o o³tarze 15 czerwca w Uroczystoœæ Najœwietszego Cia³a i Krwii Chrystusa popularnie nazywanej œwiêtem Bo ego Cia³a na ulice naszych miast wysz³y procesje Eucharystyczne do czterech o³tarzy. W

Bardziej szczegółowo

Niech bêdzie pochwalony Jezus Chrystus. Nr 1 2009 r. Wielki Post. Nr 68 Rok XII

Niech bêdzie pochwalony Jezus Chrystus. Nr 1 2009 r. Wielki Post. Nr 68 Rok XII Niech bêdzie pochwalony Jezus Chrystus Wielki Post Nr 68 Rok XII Dwumiesiêcznik Nr 1 2009 r. Gazeta parafii Zegrze Zegrze p.w. pw. œw. œw. Antoniego Antoniego w Woliw Kie³piñskiej Woli Kie³piñskiej Nawracajcie

Bardziej szczegółowo

WA MIEDZESZYÑSKI WESOŁA. Nr 4(501) ROK XX 25.02.2010 r. ISSN 1231-7993 bezp³atny NOWE INWESTYCJE!!! e mail: saskakepa@neckermann.

WA MIEDZESZYÑSKI WESOŁA. Nr 4(501) ROK XX 25.02.2010 r. ISSN 1231-7993 bezp³atny NOWE INWESTYCJE!!! e mail: saskakepa@neckermann. OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW pon.-pt.7 30-21 00 ; sob. 8 00-15 00 www.stacjakontrolipojazdow.pl PE NY ZAKRES PRZEGL DÓW REJESTRACYJNYCH DENTAMEDICA GOCŁAW ul. Abrahama 2 022 671 31 32; 022 673 89

Bardziej szczegółowo

LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI

LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 51/52 (1026/1027) 23 grudnia 2014 Od 1990 roku ISSN 1231-7691 Indeks 374997 2.70 z³ (5% VAT) www.rzeczkrotoszynska.pl Wygraj bi uteriê!

Bardziej szczegółowo

yrafa z ok. 1820 r. z dworu cesarskiego w Wiedniu, yrafa 1815-1830 r., ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wroc³awiu

yrafa z ok. 1820 r. z dworu cesarskiego w Wiedniu, yrafa 1815-1830 r., ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wroc³awiu yrafa 1815-1830 r., ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wroc³awiu yrafa æw. XIX w., Muzeum Zamoyskich w Koz³ówce. yrafa z ok. 1820 r. z dworu cesarskiego w Wiedniu, Fortepian pionowy yrafa, ok. 1815 r., Georg

Bardziej szczegółowo

ZIMA 2010. poznania NR 2 (179) CHARTOWO RATAJE EGRZE MALTA warta LUTY 2010 R. www.gazetaratajska.pl NR INDEKSU: 320773 ISSN 1234-849x

ZIMA 2010. poznania NR 2 (179) CHARTOWO RATAJE EGRZE MALTA warta LUTY 2010 R. www.gazetaratajska.pl NR INDEKSU: 320773 ISSN 1234-849x CHARTOWO RATAJE EGRZE MALTA warta LUTY 2010 R. NR 2 (179) poznania www.gazetaratajska.pl NR INDEKSU: 320773 ISSN 1234-849x ZIMA 2010 Tegoroczna zima zaskoczy³a nawet samych meteorologów. W ³eb wziê³y ich

Bardziej szczegółowo

Kraków Nr 70 marzec/kwiecieñ 2006 1r.

Kraków Nr 70 marzec/kwiecieñ 2006 1r. Kraków Nr 70 marzec/kwiecieñ 2006 1r. Bo ena DWORSKA Jesteœmy tu po to by wzajemnie sobie pomagaæ w podró y zwanej yciem William J. Bennet ZAWIESZENI MIÊDZY NIEBEM A ZIEMI Wyrwany ze snu, zawieszony miêdzy

Bardziej szczegółowo

100 LAT SKAUTINGU. Czuwaj! Warszawa, 1 wrzeœnia 2007 r. 100 lat skautingu dodatek do nr. 10/2007 miesiêcznika Czuwaj

100 LAT SKAUTINGU. Czuwaj! Warszawa, 1 wrzeœnia 2007 r. 100 lat skautingu dodatek do nr. 10/2007 miesiêcznika Czuwaj 100 LAT SKAUTINGU 2 1 sierpnia 1907 r. na angielskiej wyspie Brownsea sygna³ z rogu antylopy kudu da³ znak do rozpoczêcia pierwszego obozu skautowego zorganizowanego dla m³odych ch³opców przez brytyjskiego

Bardziej szczegółowo

Tegoroczne wybory parlamentarne

Tegoroczne wybory parlamentarne fot.m. Zdrzy³owski fot.m. Zdrzy³owski Polacy mądrzy Jesień na Rynku Wystêp folkowego zespo³u Turnioki, Alicji Majewskiej i W³odzimierza Korcza oraz wystawa malarstwa Kujawy i Sieczki z³o y³y siê na program

Bardziej szczegółowo

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy nr 05 (43) Maj 2013 miesiêcznik bezp³atny nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN 2081-2280 Nowy zak³ad nowe miejsca pracy Firma Van Heyghen Stal Polska rozpoczê³a realizacjê inwestycji w Stargardzkim Parku Przemys³owym.

Bardziej szczegółowo

JAK PROMOWAÆ NGO PRAKTYCZNY PORADNIK PROMOCJI DLA MA YCH ORGANIZACJI POZARZ DOWYCH

JAK PROMOWAÆ NGO PRAKTYCZNY PORADNIK PROMOCJI DLA MA YCH ORGANIZACJI POZARZ DOWYCH JAK PROMOWAÆ NGO PRAKTYCZNY PORADNIK PROMOCJI DLA MA YCH ORGANIZACJI POZARZ DOWYCH Poradnik powsta³ w ramach projektu AKADEMIA PROMOCJI NGO, który zosta³ zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandiê,

Bardziej szczegółowo

ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, www.krawczyk.pl WESOŁA

ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, www.krawczyk.pl WESOŁA NIERUCHOMOŒCI LICENCJA NR 2455 K U P N O SPRZEDA WYNAJEM K R E D Y T Y ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, www.krawczyk.pl STACJA KONTROLI POJAZDÓW

Bardziej szczegółowo

NR 2. (53) Rok X MAJ LIPIEC 2010 ISSN 1643-0980

NR 2. (53) Rok X MAJ LIPIEC 2010 ISSN 1643-0980 nowiny ISSN 1643-0980 szpitalne SZPITALE: UL. DŁUGA 1/2 UL. ŁĄKOWA 1/2 UL. SZAMARZEWSKIEGO 82/84 HOSPICJUM PALIUM OS. RUSA 25A PERIODYK INFORMACYJNY DLA PRACOWNIKÓW I PRZYJACIÓŁ SZPITALA KLINICZNEGO PRZEMIENIENIA

Bardziej szczegółowo

1 kwietnia 2006. Msza œw. w Parku Miejskim w przeddzieñ I rocznicy œmierci Ojca Œwietego Jana Paw³a II

1 kwietnia 2006. Msza œw. w Parku Miejskim w przeddzieñ I rocznicy œmierci Ojca Œwietego Jana Paw³a II W NUMERZE: Dudek zwyciêzc¹ Mazowieckiego A. Kubajek... 4 Skrzy owanie powiatu z miastem E. Banaszkiewicz... 6 Poselskie spotkanie A. Kubajek... 6 Œwiêto Sosny 2006 E. Banaszkiewicz... 7 Rozmowy o przysz³oœci

Bardziej szczegółowo

ISSN 1427-4736. Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego. 60-lecie. Ekonomii. Nr 7-8

ISSN 1427-4736. Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego. 60-lecie. Ekonomii. Nr 7-8 ISSN 1427-4736 Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego 60-lecie Ekonomii Nr 7-8 (168-169) 2006 nowy radiowy magazyn studencki na falach szczeciñskiej rozg³oœni tawka radiowy magazyn studencki W każdą niedzielę

Bardziej szczegółowo

Nr 5 (17) Maj 2009 ISSN 1899-217X gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS LIMANOWSKI miesiêcznik regionalny www..glos24.pl LIMANOWA, MSZANA DOLNA, TYMBARK, DOBRA Wojna z quadami gazeta bezp³atna Podczas

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004

Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004 Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004 orum Œw. Wojciecha w którego skad wchodzi m.in. Polska undacja im. Roberta Schumana, organizuje wyjazd na rancuskie Tygodnie Spo³eczne

Bardziej szczegółowo

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str.

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. ISSN 1508-7298 W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3 Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. 4 Czerwiec 2005 Wam ch³opcy polegli... Wam ch³opcy poleg³ym tu na Janowskiej Ziemi ta uczta duchowa

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA. pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej. numer dziewiêtnasty, maj 2008. nr ISSN 1644-2881

AKADEMIA. pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej. numer dziewiêtnasty, maj 2008. nr ISSN 1644-2881 AKADEMIA numer dziewiêtnasty, maj 2008 pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej nr ISSN 1644-2881 akademia maj 2008.p65 1 Witamy w Akademii 2 akademia maj 2008.p65 2 Witamy w Akademii

Bardziej szczegółowo

ABUD DENTAMEDICA DOJAZDY NA CMENTARZE RABAT. W NUMERZE: Dobra nowina z Kobielskiej MATERIAŁY BUDOWLANE STACJA KONTROLI POJAZDÓW

ABUD DENTAMEDICA DOJAZDY NA CMENTARZE RABAT. W NUMERZE: Dobra nowina z Kobielskiej MATERIAŁY BUDOWLANE STACJA KONTROLI POJAZDÓW NIERUCHOMOŒCI LICENCJA NR 2455 DENTAMEDICA GOCŁAW ul. Abrahama 2 022 671 31 32; 022 673 89 01 RADOŚĆ ul. Izbicka 9 022 615 80 42; 022 615 82 08 stomatologia implanty protetyka ortodoncja chirurgia RTG

Bardziej szczegółowo

Instytut Badan nad Cywilizacjami

Instytut Badan nad Cywilizacjami Joanna eber* Jak siê robi rewolucjê? Marketing rewolucyjny na przyk³adzie opozycyjnych organizacji m³odzie owych: Otporu! w Serbii, Kmary w Gruzji i Pory! na Ukrainie 132 Lenin zwyk³ mawiaæ: eby rewolucja

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŒCI. skie wojska, a samozwañcza republika funkcjonuje

WIADOMOŒCI. skie wojska, a samozwañcza republika funkcjonuje Wiadomoœci z kraju Górnicy KWK Bobrek Centrum, ich rodziny oraz mieszkañcy Bytomia protestowali przeciwko likwidacji kopalni. Przeciwko rz¹dowemu planowi naprawy dla Kompanii Wêglowej (KW) protestuj¹ ju

Bardziej szczegółowo

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17 MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5 Planowane inwestycje s.7 Z okazji zbli aj¹cych siê Œwi¹t Wielkanocnych, sk³adamy wszystkim mieszkañcom Gminy Ciechocin najserdeczniejsze yczenia. Wiele radoœci,

Bardziej szczegółowo

Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk, który da ci pełny dostęp do spisu treści książki.

Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk, który da ci pełny dostęp do spisu treści książki. Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk, który da ci pełny dostęp do spisu treści książki. Jeśli chcesz połączyć się z Portem Wydawniczym LITERATURA.NET.PL kliknij na logo poniżej. Inne historie

Bardziej szczegółowo

Restauracja. CAMELOT zaprasza:

Restauracja. CAMELOT zaprasza: Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka nr 12 (549) 24 czerwca 2015 roku Nak³ad 25 000 egz. bezp³atnie www.ngp.pl Atrakcyjne rabaty! Budowa II linii metra etap koncepcyjny Zbli aj¹ca

Bardziej szczegółowo

Nr 1 (14) Styczeñ 2009 ISSN 1899-2161 gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS BESKIDZKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci na telefon i przez internet» str. 6 Zima w Zawoi gazeta

Bardziej szczegółowo