Krakowska Ksi¹ ka Miesi¹ca AAdam Kawa Sonety polskie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Krakowska Ksi¹ ka Miesi¹ca AAdam Kawa Sonety polskie"

Transkrypt

1 ISSN ŒRÓDMIEJSKI OŒRODEK KULTURY INFORMATOR IV 2009 nr 4 (64) R. VI Krakowska Ksi¹ ka Miesi¹ca AAdam Kawa Sonety polskie Wydawnictwo Antykwa Twórczoœci poetyckiej Adama Kawy przypatrujê siê od dawna i próbujê odpowiedzieæ sobie na pytanie, gdzie j¹ na mapie szeroko pojêtej wspó³czesnoœci literackiej umieœciæ, z czym j¹ kojarzyæ i spokrewniæ. Jak powszechnie wiadomo, nasza wspó³czesna poezja ma dwa nurty: jeden ma za ojca Przybosia, drugi Mi³osza. Przyboœ wypracowa³ swoj¹ wersyfikacjê i w³asny poetycki jêzyk z dominant¹ metafory; Mi³osz (dojrza³y) penetrowa³ przestrzeñ poœredni¹ miêdzy wierszem i proz¹. Jeden i drugi maj¹ swoj¹ poetyck¹ progeniturê rozpoznawan¹ nawet wtedy, gdy ta progenitura zapo ycza siê u obu patronów. Otó z Kaw¹ jest ten problem, e on nie jest wyznawc¹ adnej z tych poetyk. Nie nale y te do poetyckiej shizmy (okreœlenie Mi³osza), której wyznawcy odnosz¹ s³owa do s³ów a nie do rzeczywistoœci. Kawa wybra³ dawno formê sonetu i tej formie jest wierny, choæ j¹ na swój sposób przekszta³ci³ jakiœ czas temu: strofy safickie trzy i epigramat w postaci dystychu (dwu 11-zg³oskowców). W tej odmienionej formie sonetowej Kawa stworzy³ now¹ dykcjê. Wszelako nie zmienia to faktu, e jest do tej szlachetnej, trudnej formy (gatunku i strofy) przywi¹zany. Jeœli dalej mia³bym szukaæ pokrewieñstwa dla Kawy, to ze wzglêdu na starannoœæ i cyzelatorstwo wskaza³bym na Grochowiaka, który jednak wypowiada³ siê w ró nych formach wiersza, nie stroni³ od wiersza wolnego, którego Kawa unika i nie praktykuje. Kawa chodzi w³asnymi poetyckimi drogami i nie zabiega o poklask... (z recenzji Adama Kulawika). Spotkanie z Autorem i wrêczenie nagrody odby³o siê 16 marca w Œródmiejskim Oœrodku Kultury. Spotkanie prowadzi³ prof. Adam Kulawik. Przez Twe Wielkie Zmartwychwstanie ywio³ wszelki budzisz, Panie. Budzisz ze snu, ywot dajesz, W wszelkim bycie zmartwychwstajesz Spokojnych, radosnych Œwi¹t Wielkanocnych, które obudz¹ w nas wiarê i przynios¹ pokój Stanis³aw Wyspiañski ycz¹ Pracownicy Œródmiejskiego Oœrodka Kultury Program kwiecieñ IV, godz Spotkanie poetyckiej grupy Ka dy Prowadzenie: Anna Kajtochowa Spotkanie otwarte dla wszystkich pasjonatów poezji. 1 IV, godz Szko³a wokalno-aktorska Prowadzenie: Bogdan Kalarus Przy fortepianie: Anna Wrona 1 IV, godz Wyk³ady otwarte z filmoznawstwa (wyk³ad III) Prowadzenie: dr hab. Bogus³aw Skowronek Zarys historii myœli filmowej. Teorie globalne, esencjalistyczne, systemowe a teorie lokalne, pragmatyczne. Ujêcie strukturalno-semiotyczne. 2 IV, godz Poprzez Kresy. Zdjêcia i komentarz: Piotr Korpanty Z Nadwórnej przez Jaremcze, Worochtê i Bukowielê. W kolejnym dniu wycieczki Tarnopola na kresy po³udniowo-wschodnie, po przybyciu do Nadwórnej z Kamieñca Podolskiego przez Ko³omyjê, przewidywana by³a trasa przez Huculszczyznê i Pokucie w okolicy pasm górskich: Czarnohora i Gorgany. Ze wzglêdu na zniszczenia powodziowe wiele odcinków dróg by³o nieprzejezdnych, co spowodowa³o znaczne zmiany programowe. Zgodnie z za³o eniami obejrzeliœmy dwa najs³awniejsze letniska tych terenów: Jaremcze i Worochtê. Dodatkow¹ atrakcj¹ tego dnia by³o zwiedzenie miejscowoœci Bukowiela, obecnie intensywnie przebudowywanej na stacjê narciarstwa zjazdowego. Uda³o siê wyjechaæ kolejk¹ linow¹ na punkt widokowy, sk¹d rozpoœciera siê panorama ze szczytami gorgañskimi: Doboszank¹, Siniakiem i Chomiakiem. 2 IV, godz Wyk³ad i pokaz Historia tañców Indian z Wielkich Równin, autorstwa Marka Ptasiñskiego Dziêki uprzejmoœci Marka Ptasiñskiego, tancerza, rêkodzielnika, twórcy grupy Ayuastan Wanin Chikana Wacisa wprowadzeni zostaniemy w œwiat tañców obrzêdowych (i nie tylko) adekwatnych dla kultur pierwotnych Wielkich Równin z Ameryki Pó³nocnej. 2 IV, godz Krakowski Klub Podró ników Alpejskie etiudy. Projekcja filmów Marka Dudka Marek Dudek podró nik, fotografik, alpinista, w koñcu filmowiec, dla którego dokumentowanie swoich podró y i wypraw górskich sta³o siê pasj¹. Cz³owiek przestrzeni i ruchu lubi¹cy odkrywaæ nie tylko nowe miejsca, ale równie siebie w ró nych zawodach, sytuacjach, wyzwaniach. Wyprawy w Alpy trwaj¹ ju od kilku lat ich plonem s¹ zdjêcia i filmy pokazuj¹ce jak fascynuj¹cy jest ten region Europy, oraz jaki jest obraz cz³owieka w prawdziwym zetkniêciu z natur¹. 3 IV, godz Recital Barbary Judyty Szczepañskiej Promocja p³yty Zauroczenie. Mistrzem ceremonii bêdzie Mieczys³aw Œwiêcicki, prowadzenie: Marek Jasicki. Piosenki bêdzie œpiewaæ Barbara Judyta Szczepañska w towarzystwie zespo³u BelleEpoque, w sk³adzie: Monika Bylica fortepian, Ignacy Stojek saksofon, klarnet, Artur Ciborowski instrumenty perkusyjne, Mirek Gawlik akordeon, Marek Lewandowski kontrabas, chórek: Monika Bandu³a, Karolina Herman, Agnieszka Zima. 6 IV, godz Esperancka Scena Areno Romanowa, matka Micha³ka monodram w wykonaniu Jadwigi Gibczyñskiej, na kanwie opowiadania Elizy Orzeszkowej Romanowa. 1

2 7 IV, godz Krakowski Klub Wegetarian zaprasza na spotkanie z Izabel¹ Sow¹ pt.: Wegetarianizm w literaturze. Prowadzenie: Renata Fia³kowska 7 IV, godz Concerto Lamelli Przy Œródmiejskim Oœrodku Kultury dzia³a m³odzie owa orkiestra kameralna Concerto Lamelli. Za³o ona zosta³a przez Wies³awa Grzegorskiego na prze³omie 1991/1992 r. Orkiestra zrzesza uczniów i absolwentów krakowskich szkó³ muzycznych. W repertuarze dominuje muzyka instrumentalna baroku. Koncerty odbywaj¹ siê zazwyczaj w historycznych salach i koœcio³ach Krakowa. Zró nicowany repertuar pozwala m³odym muzykom na podnoszenie umiejêtnoœci wykonawczych i przygotowanie do dalszej pracy zawodowej. Concerto Lamelli prezentowa³o sw¹ muzykê równie poza granicami kraju: Francja 1996, Ukraina (Dni Krakowa we Lwowie) 1998, W³ochy, Szwajcaria 1997, Litwa 1999, Wêgry W 2005 r. zespó³ nawi¹za³ wspó³pracê z zaprzyjaÿnionym oœrodkiem kultury w Mszanie Dolnej, gdzie licznie koncertuje. Do wa niejszych pozycji w repertuarze zespo³u nale ¹: Concerto Grossi A. Corellego i G.F. Haendla, koncerty solowe ( skrzypcowe i fletowe) A.Vivaldiego i obojowe Albinioniego, 4 pory roku A.Vivaldiego, koncerty skrzypcowe i klawesynowe oraz suity orkiestrowe J.S.Bacha, koncerty wiolonczelowe L. Boccheriniego i J. Haydna, suita orkiestrowa E.Griega, Msza C dur W.A.Mozarta, suita W.Lutos³awskiego. 8 IV, godz Salonik Pani Ewy Stabat mater koncert pasyjny Wyst¹pi¹: Ewa Warta-Œmietana, Mariusz Podzia³ek obój, Tomasz Romanek fortepian. Prowadzenie: Ewa Warta-Œmietana i Jacek Chodorowski Wstêp: 5z³ 15 IV, godz Poezja satyryczna Mariana Za³uckiego Program artystyczny w wykonaniu mgr in. Czes³awa Tadusa, w 30. rocznicê œmierci Za³uckiego. Bilety: 10 z³ Marian Za³ucki urodzi³ siê 5 maja 1920 w Ko³omyi. Poeta, satyryk, pisarz. Dzieciñstwo i wczesn¹ m³odoœæ spêdzi³ we Lwowie, po wojnie zamieszka³ w Krakowie, gdzie debiutowa³ w Teatrze Satyryków, prezentuj¹c swoje wiersze. W latach wystêpowa³ w kabarecie Wagabunda, a od 1962 w teatrach warszawskich Buffo, Syrena oraz kabaretach U Lopka, Dudek i w popularnych programach Podwieczorek przy mikrofonie, Poznajmy siê, Zgaduj zgadula. Wielokrotnie wyje d a³ do USA, Kanady, Wielkiej Brytanii, Francji, Izraela, Czechos³owacji i Rosji, prezentuj¹c swoj¹ twórczoœæ polonijnej publicznoœci. Wspó³pracowa³ z Przekrojem, Szpilkami i yciem Literackim. Zmar³ 13 kwietnia 1979 roku w Warszawie. Ju po œmierci, w 1985 roku, ukaza³ siê zbiór jego wierszy Kpiny i kpinki IV, godz Ogólnopolska Konferencja Naukowa GENDER - QUEER - EDUKACJA Program konferencji dostêpny na stronie internetowej oraz do odebrania w ŒOK, p. 21 W ramach konferencji bêdzie mo na wzi¹æ udzia³ w projekcjach filmów, warsztatach i koncertach wszelkie informacje w programie konferencji, na stronie internetowej i na plakatach. 18 IV, godz Klub Przyjació³ Kota Filemon N, który w zwierzêciu dojrza³ cz³owieka Spotkanie z Maciejem Naglickim przyjacielem kotów. Prowadzenie: Renata Fia³kowska 20 IV, godz Mój Debiut Spotkanie ze znakomitymi Poetami. W wieczorze udzia³ wezm¹: Ma³gorzata Lebda, Wojciech Kawiñski, Joanna Krupiñska-Trzebiatowska. Mój debiut jest autorskim programem Szczêsnego Wroñskiego, wynik³ym z jego wieloletnich doœwiadczeñ w pracy z poetami. Podstawowe przes³anie to próba dotarcia do indywidualnego Ÿród³a, które sprawia, e poeta pisze swój pierwszy wiersz oraz refleksja nad tym, w jaki sposób przekszta³ca siê to w pasjê pisania. Do programu zaproszeni s¹ wci¹ publikuj¹cy poeci, których debiut prasowy mia³ miejsce co najmniej piêæ lat temu. W programie wiersze debiutanckie i wiersze najdojrzalsze, rozmowa z poetami, rozmowa wierszami. Oprawa muzyczna: Izabela Jutrzenka-Trzebiatowska Scenariusz i prowadzenie: Szczêsny Wroñski Malgorzata Lebda urodzona 23 sierpnia 1985 r. w Nowym S¹czu. Wychowana w eleÿnikowej Wielkiej w Beskidzie S¹deckim. Obecnie studentka Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa oraz Dziennikarstwa w Krakowie. W 2006 r. debiutowa³a tomikiem wierszy Otwarta na 77 stronie. 2 Stypendystka Stypendium Twórczego Miasta Krakowa oraz Fundacji Marek Dudek Alpejskie etiudy Ze wspomnieñ podró nika Byæ w ciekawym miejscu to jedno, zobaczyæ, poznaæ, zachwyciæ siê i...wróciæ to schemat. Jak w takim razie przekazaæ swoje doznania, jak zatrzymaæ w³aœnie ten czas zachwytu to ju zupe³nie inna sprawa! We wszystkich moich podró ach zawsze brakowa³o mi pe³nego œrodka przekazu. Chcia³em podzieliæ siê z moimi bliskimi pe³nym odczuciem tego, co dane by³o mi zobaczyæ. A e bywa³em w miejscach dziwnych, pokusa rejestracji, ba... zatrzymania chwil by³a ogromna. Zaczyna³em klasycznie, czyli od slajdów, artyku³ów do czasopism, potem przyszed³ czas na diaporamê czyli prezentowanie przeÿroczy w rytm odtwarzanej muzyki. Wszystko to jednak by³o zbyt sztywne, z du ymi przeskokami pomiêdzy kolejnymi zdjêciami. Zbyt wycinkowe! Kiedy porzuci³em swoje p³askie podró owanie i zach³ysn¹³em siê górami zrozumia³em, e w³aœnie tutaj w górach tylko film mo e pokazaæ ca³oœæ przestrzeni w takim wymiarze, który daje pe³en obraz ywio³ów. I tak w³aœnie rozpoczê³a siê moja przygoda z filmem! Szko³a czy samowola twórcza? Zanim kupi³em pierwsz¹ kamerê, pamiêtam jak dzisiaj, przesz³a mi przez umys³ taka intuicyjna myœl: a mo e by tak zapisaæ siê na warsztaty filmu albo na kurs dla operatorów filmowych. A mo e do Filmówki? Kiedy odpowiedzia³em sobie na to pytanie, by³em ju w Alpach i zachwyca³em siê pierwszymi ujêciami. Oczywiœcie by³y cudowne, jedyne w swoim rodzaju, super kolorowe do czasu odtworzenia na du ym monitorze. Tam zaczê³y podskakiwaæ, dziwnie odje d aæ i powracaæ, pionowe góry chyli³y siê do upadku, za to horyzont ulatywa³ w niebo. Z szeœciu godzin materia³u wybra³em trzydzieœci minut i wspólnie z moim przyjacielem Jurkiem zrobiliœmy nasz pierwszy film Miasteczko. To by³a pierwsza lekcja pokory w stosunku do kamery, scenariusza, dÿwiêku i re yserii. Wszystko trzeba by³o zacz¹æ od nowa, w dodatku ze spuszczon¹ g³ow¹. Min¹³ rok i powtórnie w górach stan¹³em za statywem, na którym by³a ju inna kamera. Inne te mia³em podejœcie do filmowania nie da³em siê zauroczyæ magii krajobrazu. Ch³odnym okiem sprawdza³em parametry nagrywanego materia³u. Marz³em o wschodzie i zachodzie s³oñca, spa³em w œpiworze z bateriami, aby ogrzewaæ je w³asnym ciep³em. Efekt by³ lepszy, ale... Trzeba by³o wymieniæ statyw, wymieniæ g³owicê, zmieniæ format i robiæ ujêcia do konkretnego scenariusza, aby póÿniej nie wklejaæ podobnych sekwencji. Trzeba by³o jeszcze tak ustawiæ kolegów, aby dobrodusznie nosili statyw, baterie, kasety z filmem. Wszystko to by³o konstrukcyjnie bardzo chwiejne, ale nie pêk³o! W efekcie powsta³y dwa filmy: Matt oraz Powroty. W trzecim roku by³o ju znacznie lepiej i z tego te wyjazdu powsta³ cykl etiud pod dwoma tytu³ami Poezja gór oraz Œwiat gór. Etiuda Etiuda filmowa podobnie jak ta ze œwiata muzyki jest krótkim utworem, w którym autor musi wykazaæ siê umiejêtnoœci¹ komponowania. Dla odbiorcy etiuda jest elementem edukacyjnym, poprzez który podnosi swoj¹ wiedzê lub umiejêtnoœci. Sztuka to du a zawrzeæ w czterech minutach filmu wszystko to, co mieœci siê w tytule. Zmontowaæ w p³ynn¹, logiczn¹ ca³oœæ, wyrównaæ tonalnie, kolorystycznie, zsynchronizowaæ i podpisaæ siê pod tym! To ostatnie bywa najtrudniejsze! Jednym s³owem etiuda to doskona³y warsztat dla æwiczeñ i etap przed podjêciem siê d³u szych i bardziej skomplikowanych form.

3 Alpejskie etiudy, które chcê pokazaæ w Œródmiejskim Oœrodku Kultury, s¹ niczym innym jak moim spojrzeniem na œwiat gór. Na wszystko to, co w nim jest, co przyci¹ga cz³owieka, co daje mu radoœæ, wype³nia jego duszê mimo fizycznego zmêczenia. Ró norodnoœæ tematów jest tak du a, e mo na podzieliæ je na wiele grup i tak w³aœnie zrobi³em. Jest wiêc etiuda o alpejskich ³¹kach, o tym jak oddychaj¹ s³oñcem i wiatrem, jak zmieniaj¹ siê z wysokoœci¹, jak blisko zwi¹zane s¹ ze strumieniami i wodospadami. Kolejn¹ etiud¹ jest monta poœwiêcony porankowi w górach. Poranek to czas, który ludzie w dolinach raczej przesypiaj¹. Poranek w górach jest spektaklem. Kiedy s³oñce ju wsta³o, ale górskie zbocza dopiero budz¹ siê z mroku nocy, wtedy w powietrzu oprócz ciszy unosz¹ siê poranne szaty dnia mg³y, niskie chmury i g³osy ptaków. Wszystko to stanowi poetycki obraz zmiennoœci œwiata gór, ci¹g³ego budowania pejza u. Zd¹ yæ! Moj¹ ulubion¹ etiud¹ jest utwór pod tytu³em Zd¹ yæ. W tym tajemniczym s³owie kryje siê wiele powodów do tego, aby przede wszystkim zd¹ yæ Byæ i zauwa yæ œwiat natury. Zd¹ yæ we wspinaczce oznacza znacznie wiêcej czyli ubiec naturê i wyprzedziæ j¹ przed burz¹, przed noc¹, przed roztopionym popo³udniowym lodowcem. Dla filmowego operatora zd¹ yæ oznacza tylko jedno przekonaæ cz³onków zespo³u wspinaczkowego, e warto zarejestrowaæ te chwile, bo jak mawia³ Filozof : Nie wchodzi siê dwa razy do tej samej rzeki tak samo mówi operator. Nie ma dwa razy takiej samej okazji. Nie ma tego samego œwiat³a, nie ma tych samych filmowych chmur. Lecz kiedy jest to zapisane mo na ogl¹daæ to raz za razem! O pozosta³ych etiudach nie bêdê pisa³ s¹ do obejrzenia! Zapraszam! Czytelnicy Rozrywki dobrze znaj¹ bazuj¹ce na grze s³ów kalambury. Przysz³ym czytelnikom wyjaœniam: zwyk³y kalambur to krótka, wierszowana zagadka, w treœci której s¹ okreœlone zarówno rozwi¹zanie, jak i jego czêœci sk³adowe. W poprzednim odcinku zaprezentowa³am Pañstwu takie kalambury, w których sk³adowymi by³y dwa rzeczowniki. Dziœ Pañstwo zobacz¹, e elementami rozwi¹zania mog¹ byæ ró ne czêœci mowy. Popatrzmy na przyk³ady: Nie chce siê wierzyæ, a to ci heca, ko³y na dole s¹ czêœci¹ pieca. (R. Kobaka) Rozwi¹zanie: Palenisko (ko³y pale, na dole nisko) U fryzjera ka dego skok ze statku Noego. (B. Sudo³) Rozwi¹zanie: Suszarki (skok sus, ze statku Noego z arki) A teraz kilka moich kalamburów do samodzielnego rozwi¹zania. Nieopodal wyrazu gada³ dziad do obrazu. Zabaw siê w szaradzistê Na terytorium rywalki Aten otrzymasz datek. Gdy pcha narzêdzie, Samog³oska sferyczna inaczej bêdzie. to specjalnoœæ medyczna. Barbara Sudo³ Prawid³owe rozwi¹zanie szarady z poprzedniego numery nades³a³ pan Jacek Owczarek. Serdecznie gratulujemy! Grazella. Laureatka konkursów poetyckich. Drukuje w prasie literackiej i antologiach. Mieszka w Krakowie, gdzie studiuje i pracuje. Chce mieszkaæ w Bieszczadach. Wojciech Kawiñski urodzi³ siê 22 maja 1939 w Dêbicy (woj. podkarpackie). Ukoñczy³ filologiê polsk¹ w Wy szej Szkole Pedagogicznej w Krakowie. W by³ cz³onkiem krakowskiej grupy literackiej Wielopole i wspó³pracowa³ z Orientacj¹ Poetyck¹ Hybrydy. Cz³onek ZLP od 1968 (w latach siedemdziesi¹tych sekretarz, a potem wiceprezes zarz¹du krakowskiego oddzia³u ZLP). Dziennikarz, cz³onek redakcji i wspó³pracownik Magazynu Kulturalnego ( ), Literatury ( ), Pisma Literacko- Artystycznego ( ), a tak e periodyków Lektury i Metafory. Zawodowo zwi¹zany m.in. z Wydawnictwem Literackim i Estrad¹ Krakowsk¹ (w latach pe³ni³ funkcjê jej dyrektora). Wiersze jego by³y t³umaczone na jêzyki: bu³garski, czeski, francuski, grecki, litewski, niemiecki, rumuñski, serbsko-chorwacki, s³owacki, ukraiñski. Wielokrotnie nagradzany, m. in. nagrod¹ miasta Krakowa (1985), Pierœcienia (Gdañsk 1985). Laureat Miêdzynarodowego Poznañskiego Listopada Poetyckiego (1985) oraz Nagrody im. K. Janickiego (1995). Jego wiersze od 1961 roku by³y publikowane w pismach literackich oraz antologiach. Wyda³ ponad dwadzieœcia tomików poetyckich.; ostatnio, w serii Poeci Krakowa, Dwa lata wierszy (2008). Joanna Krupiñska-Trzebiatowska urodzona w Krakowie, absolwentka II LO im.króla Jana III Sobieskiego oraz Wydzia³u Prawa Uniwersytetu Jagielloñskiego w Krakowie, prokurator, redaktor naczelna Pisma Artystyczno- Literackiego HYBRYDA, za³o yciel Stwowarzyszenia Twórczego POLART oraz Towarzystwa Muzycznego im.haliny Czerny-Stefañskiej i Ludwika Stefañskiego, debiutowa³a jako poetka w 1988 roku na ³amach ycia Literackiego. Autorka tomów wierszy: Przebudzenie (1993), Sny (1993), P³omienie (Kraków 1993), Labirynt (1999), Jesienny nokturn (1999), Wœród nas (1999), Rzeczywiste i nierzeczywiste, (2001), W jedn¹ stronê bez prawa powrotu (2007) oraz prozy: Cieñ Boga (2005), Magiczny kr¹g (2006), Zwi¹zek bez zobowi¹zañ (2007), Donos (2008) 21 IV, godz Filmowy Klub Historyczny zaprasza na film pt.: By³em TW Dziêki uprzejmoœci krakowskiego oddzia³u Instytutu Pamiêci Narodowej zapraszamy na pokaz filmu po³¹czonego z wyk³adem, a dotycz¹cym wspomnieñ Stanis³awa Filoska, dzia³acza Solidarnoœci uwik³anego we wspó³pracê z SB. 21 IV, godz Krakowski Klub Podró ników Grzegorz Petryszak Ri³a Bu³garskie Tatry. Grzegorz Petryszak z wykszta³cenia ekonomista, z zami³owania podró nik. Ulubione tereny to Ba³kany i Bliski Wschód. Autor kilku przewodników, miêdzy innymi po górach Ri³a w Bu³garii. 22 IV, godz Tea-time. Wieczór z basem Bogdanem Kurowskim, solist¹ Opery w Bytomiu i Ostrawie. Przy fortepianie: Ma³gorzata Westrych. Prowadzenie: Ewa Warta-Œmietana i Jacek Chodorowski. Od godz zapraszamy na bezp³atn¹ herbatkê sponsorowan¹ przez Herbaty Œwiata AKSO Wstêp: 5z³ Bogdan Kurowski ur. w 1956 r. w Czêstochowie. W latach uczeñ Œredniej Szko³y Muzycznej w Czêstochowie w klasie œpiewu mgr Anny Porwik- Pniok.W 1984 roku ukoñczy³ Akademiê Muzyczn¹ w Warszawie w klasie œpiewu solowego prof. Edmunda Kossowskiego, z wynikiem bardzo dobrym.w latach doskonali³ swój warsztat wokalny pod opiek¹ S³awomira Ksi¹ ka. Debiut operowy w partii Don Alfonsa na scenie Teatru Wielkiego w Warszawie w 1982 roku. W sezonie solista opery w Bydgoszczy (Jowisz, Sko³uba, Chor¹ y). Od 1984 solista Opery Œl¹skiej w Bytomiu. (Sko³uba, Basilio, Gremin, Stolnik, Simone, Sparafucile, Zaccaria, Sarastro, Il Maestro, Uberto, Colline, Wojewoda, Komendant, Ferrando, Frank, Mefisto, Alwise, upan, Komandor, Œw.Piotr, Ramfis, Guœlarz, Ollendorf) Od wspó³pracuje z Warszawsk¹ Oper¹ Kameraln¹ (Osmin, Bartolo, Komandor).Od czerwca do sierpnia 1991 wystêpuje w Wiedeñskiej Kammeroper z któr¹ wyje d a na tournee po Japonii i Korei w paÿdzierniku i listopadzie 1991 r. (komandor).od solista Teatru Wielkiego w odzi (Sko³uba, Stolnik, Mefisto, Ramfis, Dalandt, Colline, Samuel, Galicki, Pasquale, (wspó³praca w nastêpnych latach) Ferrando, Dulcamara, Zaccaria, Sparafucile Od solista Teatru Wielkiego w Poznaniu. (Zaccaria, Pedagog, Sko³uba, Basilio, Bartoldo, Ferrando, Lejzor, Waar³am. Szostak, Guardiano). Wspó³pracuje z teatrami operowymi w Szczecinie i Krakowie, a tak e z grup¹ szwajcarsk¹ i niemieck¹ wystêpuj¹c na scenach i salach koncertowych ca³ej Europy. /Sko³uba, Stolnik, Ferrando, Zaccaria, Osmin, Oroveso, Sarastro, Basilio, Sparafucile, Ramfis, Faraon, Colline) Od 2003 solista Narodneho Divadla Morawskosleskeho w Ostravie. /Galicki, Zaccaria, Sarastro, Died Moroz, Dulcamara, Wodnik, Banco, Fotis, Don Alfonso). W 1999 wyst¹pi³ na scenie gliwickiej w przedstawieniu opartym na muzyce Gershwina wykonuj¹c partiê Porgiego. Repertuar operowy i operetkowy obejmuje ponad 60 partii. Ponad 20 partii oratoryjnych i ponad 200 pieœni. Wyst¹pi³ w ponad 1500 przedstawieniach na scenach polskich i zagranicznych./niemcy,francja, Wielka Brytania, Hiszpania, W³ochy, Austria, Szwajcaria, Irlandia, Holandia, Belgia, 3

4 Luxemburg, Dama, Szwecja,Grecja, Cypr, Jugos³awia, Czechy, Litwa, Ukraina, Japonia, Korea). Finalista konkursów wokalnych w Krynicy (1984), Warszawie (1984), Barcelonie (1989) ibregenz(1991). Bra³ udzia³ w œwiatowej prapremierze opery Mikisa Theodorakisa Elektra w Luksemburgu w 1995 r. oraz w polskiej prapremierze Maksymilian Kolbe Domenique Probsta w Bytomiu w 1990 roku.od 1996 roku prowadzi Agencjê Artystyczn¹, organizuj¹c koncerty muzyki popularnej i muzyki sakralnej 23 IV, godz Od Smoleñska po Dzikie Pola spotkanie z Teres¹ Siedlar-Ko³yszko autork¹ ksi¹ ek o tematyce kresowej, m.in.: Miêdzy DŸwin¹ a Czeremoszem; Byli, s¹. Czy bêd¹? ; Od Smoleñska po Dzikie Pola, Od Kircholmu po Ja³tê. Reporta e z ziem I i II Rzeczpospolitej. W czasie spotkania autorka opowie o ostatnich podró ach po ziemiach kresowych, a w szczególnoœci o Polesiu. Zapozna równie s³uchaczy z drugim wydaniem, od kilku lat wyczerpanej ksi¹ ki Od Smoleñska po Dzikie Pola. Ksi¹ ka jest bardzo starannie wydana, w twardej oprawie, z setka kolorowych zdjêæ i ju jest histori¹. Jest dziœ cennym dokumentem tego, jak by³o na najdalszych Ziemiach kresowych, przed prawie dwudziestu laty. Uka e, w jakim kierunku posz³y zmiany i co pozosta³o po entuzjazmie i woli przetrwania, wiernoœci Rzeczpospolitej wœród kresowych Polaków. W czasie spotkania mo na bêdzie nabyæ tak e inne ksi¹ ki autorki. 24 IV, godz Krakowski Teatr Faktu Taka mala Mira Zimiñska-Sygietyñska Monodram Niny Repetowskiej. Akompaniament: Pawe³ Bieñkowski. Jest wielka i ma³a sztuka. Dobrze œpiewana piosenka te jest wielk¹ sztuk¹. Dobrze napisany skecz przez Tuwima wiêcej znaczy od niejednej sztuki granej nawet z wielk¹ wystaw¹... Ja bardzo ceniê ma³¹ dobr¹ sztukê. I lubiê j¹. Muzyka rozrywkowa, je eli jest dobra niech sobie bêdzie. Wszystko jest potrzebne. Tylko, eby nie by³o tandetne. Niech aktorzy piêknie mówi¹, niech teksty pisz¹ dobrzy literaci, niech dobrzy muzycy komponuj¹ dobre rzeczy i niech dobre orkiestry graj¹ (...) Do teatru by³am przywi¹zana od dziecka. Mo e st¹d bra³a siê i jeszcze bierze moja têsknota teatr by³ najwiêkszym romansem mojego ycia. Mira Zimiñska-Sygietyñska 27 IV, godz Transpoetica: Indianie Ameryki Pó³nocnej Kolejne spotkanie z cyklu Transpoetica bêdzie okazj¹ do poznania bardzo odleg³ej kultury. Zostan¹ przedstawione wiersze Indian Ameryki Pó³nocnej. Wprowadzenia do poezji dokona t³umaczka, pasjonatka literatury indiañskiej Colleen Sunderland. Colleen Sunderland: Amerykanka z New Jersey (USA), absolwentka filologii s³owiañskiej, pracowa³a kilka lat jako lektorka jêzyka angielskiego na uniwersytetach i w instytutach w Chinach, USA i Polsce. Z zami³owania pasjonatka wspó³czesnej literatury indiañskiej, staraj¹ca siê popularyzowaæ twórczoœæ Indian w Polsce, przez organizowanie grup dyskusyjnych. 27 IV, godz (wyj¹tkowo w poniedzia³ek) Ludzie estrady rozmowy œpiewane z Wojciechem G¹ssowskim Teatr Groteska, ul. Skarbowa 2 Bilety: 30,00 z³ parter, 25,00 z³ balkon Projekt zrealizowano przy udziale finansowym Wydzia³u Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzêdu Miasta Krakowa 29 IV, godz Wyk³ady otwarte z filmoznawstwa prowadzi dr hab. Bogus³aw Skowronek Ujêcie psychoanalityczne. Krytyka ideologiczna. Koncepcje feministyczne. Kognitywna teoria filmu. Antropologiczny model interpretacji dzie³a filmowego. Klub KAZIMIERZ ul. Krakowska 13, Kraków, tel IV, godz Prezent na pierwszego kwietnia Primaaprilisowe jaja program artystyczno-satyryczny w wykonaniu kabaretu Ale Szopki. Wyst¹pi. Zygmunt Lizak, Janusz Banita Zagul. Nieprofesjonalny kabaret Ale Szopki to grupa s³owno-muzycznopublicystyczno-satyryczna, która w formie dowcipów, skeczów i piosenek odnosi siê do bie ¹cych wydarzeñ. Mimo krótkiego sta u estradowego, wystêpy kabaretu ciesz¹ siê w Krakowie coraz wiêksz¹ popularnoœci¹. 4, 25, godz , 27 IV, godz Psychodrama spotkanie grupy rozwoju osobistego, pracuj¹cej metod¹ psychodramy. Prowadz¹: Julia Cechnicka, Barbara Sokó³ i Monika Œcibak. 4 Adam Kawa Oberek z Chocho³em I Niejeden naród zapomnia³ siê w tañcu, zatañczy³ siebie w oberku chocholim, prawda w przytupach oberka mniej boli, jeœli do taktu. Czasem by³ d³u szy, czasem krótszy ³añcuch albo na smyczy oberek chocholi, taniec z narodem na smyczy mniej boli, jeœli do taktu. Do twarzy tobie w donosów ubranku. Mówisz, koniaczek zapomnieæ pozwoli, k³amstwo w przytupach oberka mniej boli, jeœli do taktu. Nie bêdê z tob¹ koniaczku popijaæ, chocia ciê lubiê. Krakowiaczek ci ja! II Niczym kolêdê socjalizm przynieœli, gdy noc truchla³a cuda og³aszali, prawie pó³ wieku tak kolêdowali w kadzid³ach wierszy. Mia³ byt œwiadomoœæ narodów okreœliæ. Amorek ostrzy³ na idei strza³y. Mieli pokochaæ i nie pokochali tej bratniej œpiewki. Ogromnia³ ksiê yc nad ³agrem, a w pieœni cz³owiek brzmia³ dumnie, coraz bardziej martwy i budowali wci¹ na piasku zamki w kadzid³ach wierszy. Niech siê zlituje dobry Bóg nad nami, gdy zast¹pimy prawdê pó³prawdami. VII Skaza³eœ siebie na ciê kie norwidy pisze poetka, a ze s³owem zna siê. W co ubraæ s³owo, by mog³o zajaœnieæ œwiat³em ukrytym. W œwiat³o i cienie Rembrandta, w b³êkity, w ó³cie ob³êdu van Gogha czy w baœnie o snu utopcach, w g³osy brzasku ptasie, w delirium zwidy. Skaza³eœ siebie na ciê kie norwidy, by s³owo w s³owie mog³o wyobraÿnieæ, nie lepiej zió³ka liryczne piæ na sen zdrowy, a przy tym... Gdybyœ Norwidzie dalej w Polsce siedzia³, krytyk o tobie by siê nie dowiedzia³. Wiersz pochodzi z najnowszego tomiku Adama Kawy Sonety polskie. Tomik ten zosta³ wybrany Krakowsk¹ Ksi¹ k¹ Kwietnia. Poprzednie tomiki Poety to: Sonety do Gienki, Rajski pies, Sonety wieków ciemnych. kursy komputerowe dla osób 50+ Zapraszamy osoby w œrednim i starszym wieku; rencistów i emerytów; osoby aktywne zawodowo i poszukuj¹ce pracy Proponujemy kurs podstawowy obs³ugi komputera, ponadpodstawowy(powtórkowy i uzupe³niaj¹cy), zaawansowany ka dy kurs 10 spotkañ po 2 godz. lekc. Organizujemy równie kursy specjalistyczne: Komputerowa obróbka fotografii Podstawowy i zaawansowany kurs obs³ugi Excela Zaawansowany kurs obs³ugi Worda Tworzenie prezentacji w programie PowerPoint Tworzenie stron www

5 Marek Górka Warto zobaczyæ.... Prima lex historiae, ne quid falsi dicat By³em TW Lata w naszym kraju to istnienie PRL, dla jednych kad³ubowego pañstwa, zniewolonego przez system komunistyczny i Wielkiego Brata ze Wschodu, dla innych oazy postêpu i rozwoju spo³ecznego. Jesteœmy spo³eczeñstwem, które uwielbia narzekaæ, idealizowaæ przesz³oœæ, nawet tê najbardziej mroczn¹, tylko e takim postêpowaniem dajemy fa³szywy obraz historii, co z kolei odbija siê na jej znajomoœci wœród m³odzie y. Dlatego najbli szy pokaz filmu dokumentalnego ze zbiorów IPN powinna zobaczyæ w³aœnie m³odzie. W minionych czasach pokutowa³o powiedzenie, e PRL by³ najweselszym barakiem w obozie komunistycznym, zapominamy e w istocie by³o to pañstwo policyjne. Podstaw¹ systemu byli ludzie bezpieki, z tak z³owrogich instytucji: Ministerstwo Bezpieczeñstwa Publicznego (istniej¹ce od 1 I 1945 do 7 XII 1954), S³u by Bezpieczeñstwa Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych ( ). Celem ich by³o ca³kowite zniewolenie spo³eczeñstwa polskiego i eliminacja niepokornych jednostek. Ju w 1944 r., sowiecki gen. NKWD Iwan Sierow, wytyczy³ plan infiltracji, w którym sprecyzowa³ sposoby postêpowania ze œrodowiskami przeciwnymi w³adzy komunistycznej. Celem realizacji mia³o byæ stworzenie szerokiego systemu agenturalnego, który mia³ pozyskiwaæ informacje oraz przeprowadzaæ rozbijanie i dezinformacje œrodowisk opozycyjnych. SB, a wczeœniej UB, pozyskiwa³a informacje za pomoc¹ tzw. OZI czyli Osobowego ród³a Informacji, do którego zaliczano zadeklarowanych wspó³pracowników, ale te ludzi nieœwiadomych, którzy bezwiednie podczas rozmów z agentami przekazywali istotne informacje. Agent to popularne okreœlenie TW Tajnego Wspó³pracownika, który w zale noœci od wykonywanego zadania móg³ byæ: informatorem, agentem, rezydentem. Tajny wspó³pracownik donosi³ na bie ¹co, przekazuj¹c w sposób niejawny poufne informacje. Agent to osoba, która oprócz pozyskiwania informacji, uczestniczy³a w ró nego rodzaju akcjach operacyjnych. Rezydent to agent posiadaj¹cy swoj¹ siatkê informatorów i innych agentów. Pozyskiwanie TW przez oficerów operacyjnych UB/SB w wiêkszoœci odbywa³o siê na zasadzie rozmowy z kandydatem, w wyniku takiej rozmowy sporz¹dzano pisemn¹ relacjê, na podstawie której dokonywano werbunku b¹dÿ wstrzymywano dzia³alnoœæ pozyskiwania TW. Metody werbunkowe w ci¹gu trwania systemu komunistycznego by³y ró ne, na pocz¹tku w latach 40-tych XX wieku przewa a³y tortury i zastraszenia. Wraz z up³ywem lat, metody ulega³y zmianom. Coraz czêœciej przy pozyskiwaniu TW odwo³ywano siê do aspektu materialnego, czyli pieniêdzy. TW za jeden do dwóch donosów w miesi¹cu dostawa³ nawet równowartoœæ pensji pracownika naukowego. Jednak nie by³a to jedyna metoda, starano siê tak e werbowaæ poprzez szanta, np. ujawnienie zachowañ niemoralnych i itp. TW zawsze w kontaktach z SB pos³ugiwa³ siê pseudonimem, którym podpisywa³ doniesienia, kwity wyp³at, tak samo pod pseudonimem by³ zarejestrowany w Dzienniku Rejestracyjnym Agentury. Sieæ TW od lat 40-tych by³a systematycznie rozbudowywana, pocz¹tkowo liczy³a parê tysiêcy agentów, dochodz¹c w roku 1989 do ok. 3 milionów czynnych TW. Powy sze cyfry œwiadcz¹ o skali policyjnego, dyktatorskiego pañstwa komunistycznego, jakim by³o PRL. Dlatego warto przyjœæ na pokaz filmu dokumentalnego, który proponujemy w tym miesi¹cu. Jest on zapisem wspomnieñ Stanis³awa Filoska, dzia³acza Solidarnoœci Huty Lenina, który w czasie stanu wojennego sta³ siê TW. Powinniœmy wiedzieæ, w jakim Pañstwie yliœmy. Na pokaz filmu zapraszamy 21 IV o godz do Œródmiejskigo Oœrodka Kultury Psychodrama jest metod¹ kreatywn¹ o skutkach terapeutycznych. Polega na odgrywaniu roli, której treœci¹ s¹ problemy i prze ycia jednostki.. Przez uczestnictwo w psychodramie mo na zrealizowaæ tkwi¹cy w ka dym cz³owieku pierwiastek artystyczny i uruchomiæ si³y twórcze. 6, 20, 27 IV, godz Przygoda z fotografi¹ warsztaty fotograficzne. Prowadz¹ Ma³gorzata Pióro i Zygmunt Novak. Przygoda z fotografi¹ to cykl spotkañ, podczas których uczestnicy zdobywaj¹ wiedzê teoretyczn¹ i umiejêtnoœci praktyczne. Zajêcia prowadzone s¹ wedle autorskiego programu absolwentów Europejskiej Akademii Fotografii. Ma³gorzata Pióro i Zygmunt Novak ucz¹ jak komponowaæ obraz fotograficzny, operowaæ parametrami ekspozycji i œwiat³em. 10 IV, godz Preludium do Œwi¹t Wielkiej Nocy. Jesus Christ Superstar religia na tle m³odzie owej rewolucji wyk³ad red. Jerzego Skar yñskiego ( Radio Kraków) po³¹czony z prezentacj¹ p³yty. Jesus Christ Superstar Andrew Lloyd Webera zosta³ napisany, nagrany i sfilmowany w czasach m³odzie owej rewolucji prze³omu lat 60 i 70. Oryginalny artyzm tego dzie³a i bliska historycznym faktom muzyczna opowieœæ o ostatnich dniach ycia Chrystusa, sprawi³y, e dnia dzisiejszego musical ten wystawiany jest na wielu scenach œwiata. Red. Jerzy Skar yñski, opowie o tym jak dosz³o do powstania arcydzie³a oraz zaprezentuje pierwsze jego oryginalne wykonanie z legendarn¹ parti¹ wokaln¹ Iana Gillana w roli Chrystusa. 15 IV, godz Niemieccy partnerzy Krakowa wernisa fotografii Jacka Balcewicza. W tym roku przypada 30 rocznica nawi¹zania partnerskich kontaktów pomiêdzy Krakowem a Norymberg¹. Kraków blisko wspó³pracuje te z innymi niemieckimi miastami. Na wernisa u zaprezentowane zostan¹ unikatowe i oryginalne ujêcia m.in. Norymbergii i Lipska, autorstwa red. Jacka Balcewicza 21 IV, godz Turniej klubowy Krakowskiego Klubu Szaradzistów Agora, przygotowany przez Jerzego Buczka. ZAJÊCIA STA E: Klub Bryd owy wtorek pi¹tek Klub Szachowy wtorek pi¹tek Klub Seniora wtorek pi¹tek Klub Szaradzistów Krakowskich Agora wtorek, godz Chór Hejna³ œrody i pi¹tki, godz Próby duetu Retro Max czwartki, godz Warsztaty teatralne (Dzieci Kazimierza) œrody, czwartki, godz Warsztaty teatralne m³odzie y pi¹tek, Zajêcia TAI CHI wtorki, czwartki Biblioteka codziennie Klub Strych ul. Masarska 14, Kraków tel , ZAJÊCIA STA E KLUB INTERNETOWY STRYCH czynny: poniedzia³ek czwartek, godz pi¹tek, godz KRAKOWSKI KLUB KOMIKSU * porady dla tworz¹cych komiksy * dyskusje o komiksach z innymi fanami spotkania: czwartek, godz KO O MANGA ANIME YOKAI * pokazy anime, co miesi¹c program pokazów * przygotowanie programu i wyjazdy na konwenty i imprezy mangowe spotkania: œroda, godz KO O FANTASTYKI DRAMA * gra fabularna na ywo spotkania: poniedzia³ek, godz KO O GIER STRATEGICZNYCH * rozgrywanie bitew, kampanii i specjalnych scenariuszy klubowych do Warhammera, Warzone, Main Panzera, Mordheima, Konfrontacji i Warmachine: Hordes * dysponujemy gotowymi sto³ami do gry i szerokim asortymentem makiet * spotkania: wtorek, czwartek godz KO O GIER PLANSZOWYCH * rozgrywki we wspó³czesne gry planszowe: negocjacyjne, familijne, ekonomiczne, strategiczne, historyczne spotkania: wtorek, godz , pi¹tek godz KO O PLASTYCZNE 5

oprawa muzyczna imprez agencja omia m³odzi profesjonaliœci, absolwenci wy szych szkó³ muzycznych oferuj¹: recitale g my koncerty tematyczne potañcówki

oprawa muzyczna imprez agencja omia m³odzi profesjonaliœci, absolwenci wy szych szkó³ muzycznych oferuj¹: recitale g my koncerty tematyczne potañcówki ra agencja, rauty kontakt: Julia Andrulewicz kom. 883 939 501, e-mail: agencja.@gmail.com g my m³odzi profesjonaliœci, absolwenci wy szych szkó³ muzycznych oferuj¹: agencjar m g r a m y...mimo s³owa agencja

Bardziej szczegółowo

Festiwal Nauki w Krakowie 2016. Stan przygotowań i plany

Festiwal Nauki w Krakowie 2016. Stan przygotowań i plany Festiwal Nauki w Krakowie 2016 Stan przygotowań i plany Nowi członkowie Rady Programowej i Komitetu Organizacyjnego XVI Festiwalu Nauki w Krakowie Grzegorz Baran, Kuratorium Oświaty w Krakowie mgr Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Warszawa, grudzień 2014 r. Informacje o badaniu Cel badania: diagnoza

Bardziej szczegółowo

Europejskie Centrum Edukacyjno - Kulturalne Zgorzelec - Görlitz Meetingpoint Music Messiaen

Europejskie Centrum Edukacyjno - Kulturalne Zgorzelec - Görlitz Meetingpoint Music Messiaen Europejskie Centrum Edukacyjno - Kulturalne Zgorzelec - Görlitz Meetingpoint Music Messiaen Na styku granic Polski i Niemiec, w Europamieście Zgorzelec-Görlitz, gdzie dwa narody zbliżają się do siebie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSÓW EDUKACYJNYCH IV FESTYNU RODZINNEGO NA LUDOWĄ NUTĘ

REGULAMIN KONKURSÓW EDUKACYJNYCH IV FESTYNU RODZINNEGO NA LUDOWĄ NUTĘ REGULAMIN KONKURSÓW EDUKACYJNYCH IV FESTYNU RODZINNEGO NA LUDOWĄ NUTĘ Organizator: Zespół Oświatowy w Stoczku ul. Węgrowska 34 07-104 Stoczek (0-25) 691-91-68 Adresaci konkursów: Adresatami konkursów są

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach Rozdział I Cele, kompetencje i zadania rady rodziców. 1. Rada rodziców jest kolegialnym organem szkoły. 2. Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej serdecznie zapraszają do udziału w imprezie Dzień Integracji 2016 pod hasłem,,moja

Bardziej szczegółowo

KONKURS NOWY SĄCZ NOWE TECHNOLOGIE

KONKURS NOWY SĄCZ NOWE TECHNOLOGIE KONKURS NOWY SĄCZ NOWE TECHNOLOGIE MARZEC-KWIECIEŃ 2016 1 Regulamin 1 Organizatorzy: Warsztaty Robotów- Nowoczesny Wymiar Edukacji Społeczno- Kulturalne Towarzystwo Sądeczanin Fundacja Sądecka 2 Patronat

Bardziej szczegółowo

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok, 19 grudzień 2012 r. Seminarium współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW ZNANY I MNIEJ ZNANY AUDIO A2/B1 (wersja dla studenta) - Halo! Mówi Melisa. Paweł, to ty? - Cześć! Miło cię słyszeć! Co u ciebie dobrego?

KRAKÓW ZNANY I MNIEJ ZNANY AUDIO A2/B1 (wersja dla studenta) - Halo! Mówi Melisa. Paweł, to ty? - Cześć! Miło cię słyszeć! Co u ciebie dobrego? KRAKÓW ZNANY I MNIEJ ZNANY AUDIO A2/B1 (wersja dla studenta) - Halo! Mówi Melisa. Paweł, to ty? - Cześć! Miło cię słyszeć! Co u ciebie dobrego? - Wiesz, za dwa miesiące przyjeżdżam do Krakowa na stypendium,

Bardziej szczegółowo

Nie tylko nauka wa na jest w szkole. Zobacz zdj cia!!! Uzupe nienie

Nie tylko nauka wa na jest w szkole. Zobacz zdj cia!!! Uzupe nienie Nie tylko nauka wa na jest w szkole. Zobacz zdj cia!!! Uzupe nienie Szko a wymaga odbr zowienia. Nale y wi cej uwagi zwraca na dzieci utalentowane. I te talenty nale y rozwija powiedzia a nam Lucyna Ma

Bardziej szczegółowo

Na dzisiejszych warsztatach Animacji dokończyliśmy nasze filmy.

Na dzisiejszych warsztatach Animacji dokończyliśmy nasze filmy. Dziennik Elizy 07.04.2014 Dzisiaj na warsztatach plastycznych tworzyliśmy makiety oraz bohaterów filmu. Oglądaliśmy filmy, które powstały w poprzednich edycjach Opolskich Lamek. Bardzo mi się podobało

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Serdecznie zapraszamy do udziału w imprezie, w zamyśle której jest spotkanie i integracja dziecięcych i młodzieżowych

Bardziej szczegółowo

Kulturalnie i obywatelsko w bibliotece. Centrum Edukacji Obywatelskiej

Kulturalnie i obywatelsko w bibliotece. Centrum Edukacji Obywatelskiej Kulturalnie i obywatelsko w bibliotece Centrum Edukacji Obywatelskiej Centrum Edukacji Obywatelskiej Instytucja pożytku publicznego Niepubliczna placówka doskonalenia nauczycieli Promuje wiedzę, praktyczne

Bardziej szczegółowo

Integracyjne Warsztaty Artystyczne

Integracyjne Warsztaty Artystyczne I Przykład Integracyjne Warsztaty Artystyczne IWA pod taką skróconą nazwą kryje się organizacja Integracyjnych Warsztatów Artystycznych Już pięć razy zorganizowaliśmy cykl warsztatów artystycznych dla

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim K o n k u r s WYDAJEMY WŁASNĄ KSIĄŻKĘ I GAZETĘ O Baśce Murmańskiej ó s m a e d y c j a 2012/2013 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Aneta Prymaka, Dorota Stojda Dział Informacji i Marketingu Centrum Nauki Kopernik W promocję projektu warto zainwestować w celu: znalezienia

Bardziej szczegółowo

W grudniowe dni kolęda brzmi

W grudniowe dni kolęda brzmi Stowarzyszenie na Rzecz Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym PoMoSt V WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU KOLĘD I PASTORAŁEK MDK nr 1 ul. Powstańców Warszawskich 12 Bytom 12.12.2014 godz.9.00 Partnerzy Patroni

Bardziej szczegółowo

ANTRAKT. fotografie z plenerów w Teatrze Muzycznym w Łodzi

ANTRAKT. fotografie z plenerów w Teatrze Muzycznym w Łodzi ANTRAKT ANTRAKT fotografie z plenerów w Teatrze Muzycznym w Łodzi zdjęcie na okładce: Ewa Pakuła wydawca: Teatr Muzyczny w Łodzi druk: Michalczyk i Prokop sp. z o. o. Wszystkie prawa zastrzeżone. Szanowni

Bardziej szczegółowo

Telewizja publiczna z misją Opracowała: Anna Równy

Telewizja publiczna z misją Opracowała: Anna Równy Szkoła gimnazjalna Scenariusz z wykorzystaniem nowych mediów i metod aktywizujących (45 min) Telewizja publiczna z misją Opracowała: Anna Równy CC BY-NC-ND Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez

Bardziej szczegółowo

Muzeum Fryderyka Chopina zaprasza dzieci, młodzieŝ i dorosłych na lato pełne wraŝeń!

Muzeum Fryderyka Chopina zaprasza dzieci, młodzieŝ i dorosłych na lato pełne wraŝeń! Muzeum Fryderyka Chopina zaprasza dzieci, młodzieŝ i dorosłych na lato pełne wraŝeń! Pałac Ostrogskich, w którym mieści się Muzeum Fryderyka Chopina, jest jednym z najbardziej tajemniczych miejsc w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Nazwisko. Kod pocztowy

WZÓR. Nazwisko. Kod pocztowy WZÓR Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO Część I Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do

Bardziej szczegółowo

Wiersze Pana JANA KUCHTY

Wiersze Pana JANA KUCHTY Słowo wstępne W lutym 2011 roku Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Długosza w Sandomierzu wraz z nauczycielami i uczniami szkół ponadgimnazjalnych, rozpoczęła cykl Spotkań z Poezją. Spotkania odbywają

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z akcji charytatywnej,,podaruj dzieciom iskierkę radości ZSO nr 2 w Szczecinie.

Sprawozdanie z akcji charytatywnej,,podaruj dzieciom iskierkę radości ZSO nr 2 w Szczecinie. Sprawozdanie z akcji charytatywnej,,podaruj dzieciom iskierkę radości ZSO nr 2 w Szczecinie. W roku szkolnym 2013/2014 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 po raz pierwszy przystąpił do akcji charytatywnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CZYTELNIK ROKU 2014/2015

REGULAMIN KONKURSU CZYTELNIK ROKU 2014/2015 REGULAMIN KONKURSU CZYTELNIK ROKU 2014/2015 I. Postanowienia ogólne 1. Organizator konkursu Organizatorami konkursu są Urząd Miasta Krakowa, cztery miejskie biblioteki publiczne Krakowa: Krowoderska Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Podstawowe Informacje Data: 30-05-2014, Miejsce: Impart, ul.mazowiecka 17 Bilety: wstęp wolny

Podstawowe Informacje Data: 30-05-2014, Miejsce: Impart, ul.mazowiecka 17 Bilety: wstęp wolny Podstawowe Informacje Data: 30-05-2014, Miejsce: Impart, ul.mazowiecka 17 Bilety: wstęp wolny Opis III Ogólnopolski Przegląd Dziecięcych Filmów Animowanych halo echo 2014 Wrocław, 30.05 01.06.2014 Kurator,

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku.

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. Regulamin I edycji Konkursu Teatralnego Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. 1. Organizator Organizatorami Festiwalu są: A) Stowarzyszenie Scena Kultury B) Miasto Gdynia 2. Miejsce oraz

Bardziej szczegółowo

VIII POWIATOWY FESTIWAL PIOSENKI ANGIELSKIEJ DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Let s sing in English

VIII POWIATOWY FESTIWAL PIOSENKI ANGIELSKIEJ DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Let s sing in English VIII POWIATOWY FESTIWAL PIOSENKI ANGIELSKIEJ DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Let s sing in English ORGANIZATOR MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 W KROŚNIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 I GIMNAZJUM NR 4 UL. KISIELEWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Edukacja ekologiczna

Edukacja ekologiczna Edukacja ekologiczna Urząd Gminy w Bolimowie od listopada 2008 roku do czerwca 2009 roku realizuje program edukacji ekologicznej pn. Integracja mieszkańców gminy Bolimów wokół działań służących ochronie

Bardziej szczegółowo

Maciej Konieczny, Katolickie Stowarzyszenie CIVITAS CHRISTIANA w Turku

Maciej Konieczny, Katolickie Stowarzyszenie CIVITAS CHRISTIANA w Turku IV OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY pt. Papież Franciszek w oczach dzieci Organizator: Maciej Konieczny, Katolickie Stowarzyszenie CIVITAS CHRISTIANA w Turku Honorowy Patronat: Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY w Legionowie Sprawozdanie z działalności w październiku 2009

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY w Legionowie Sprawozdanie z działalności w październiku 2009 MIEJSKI OŚRODEK KULTURY w Legionowie Sprawozdanie z działalności w październiku 2009 1 października, godz. 18.00 Ratusz Miejski, ul. Piłsudskiego 41 2 października, godz. 20.30 MOK, ul. Norwida 10 Klub

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ogólny Projektu Lesznowolski Festiwal Historyczny

Regulamin Ogólny Projektu Lesznowolski Festiwal Historyczny Lesznowola, 14 września 2015 r. Regulamin Ogólny Projektu Lesznowolski Festiwal Historyczny I. Cele Festiwalu: 1. Upowszechnianie wiedzy i pamięci o historycznych wydarzeniach, miejscach pamięci i ludziach

Bardziej szczegółowo

Sponsorzy projektu Obozy Zdobywców Biegunów

Sponsorzy projektu Obozy Zdobywców Biegunów Sponsorzy projektu Obozy Zdobywców Biegunów Obozy Zdobywców Biegunów to cykl wyjazdów na letnie i zimowe obozy rekreacyjne, których celem jest wspieranie aktywności dzieci niepełnosprawnych ruchowo, przewlekle

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r. Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004 2014 Wprowadzenie Prezentowane dane dotyczą szacunkowej

Bardziej szczegółowo

Moja praca zawodowa. Ewelina Nowak. I Liceum Ogólnokształcące im. Kr. St. Leszczyńskiego W Jaśle

Moja praca zawodowa. Ewelina Nowak. I Liceum Ogólnokształcące im. Kr. St. Leszczyńskiego W Jaśle Moja praca zawodowa Ewelina Nowak I Liceum Ogólnokształcące im. Kr. St. Leszczyńskiego W Jaśle Prezentacja pracy zawodowej Pracę zawodową rozpoczęłam w I Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Stanisława Leszczyńskiego

Bardziej szczegółowo

Senior w Centrum w czerwcu

Senior w Centrum w czerwcu Senior w Centrum w czerwcu Czerwiec w CAS Senior w Centrum: Harmonogram do pobrania Zmiany w harmonogramie od 6 czerwca 2016 r. Zmiana terminu wyjścia do CRICOTEKI GODZINY OTWARCIA CAS Senior w Centrum

Bardziej szczegółowo

Po obiedzie braliśmy udział w pracach czterech zespołów :

Po obiedzie braliśmy udział w pracach czterech zespołów : Po obiedzie braliśmy udział w pracach czterech zespołów : zespołu ds. historii i tradycji zespołu ds. regulaminów i odznak zespołu ds. szlaków zespołu ds. szkoleń i osób niepełnosprawnych a po kolacji

Bardziej szczegółowo

Skuteczne Zarządzanie Zespołem i motywacja pracowników

Skuteczne Zarządzanie Zespołem i motywacja pracowników Skuteczne Zarządzanie Zespołem i motywacja pracowników Opinie o naszych szkoleniach: Agnieszka Sz. Wrocław: Ciekawie ujęty temat, świetna atmosfera, dużo praktycznych ćwiczeń, otwartość trenera, super

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska ogłasza konkurs na logo. Regulamin konkursu: I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa: cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie,

Bardziej szczegółowo

1. NAUCZANIE JĘZYKÓW NOWOŻYTNYCH (OBOWIĄZKOWYCH) W RAMACH PROGRAMU STUDIÓW STACJONARNYCH (CYKL A I B) I NIESTACJONARNYCH

1. NAUCZANIE JĘZYKÓW NOWOŻYTNYCH (OBOWIĄZKOWYCH) W RAMACH PROGRAMU STUDIÓW STACJONARNYCH (CYKL A I B) I NIESTACJONARNYCH 1 Szczegółowe przepisy wykonawcze na rok akadem. 2010/11 wprowadzające w życie Zarządzenie Rektora PWT we Wrocławiu w sprawie nauczania języków obcych na PWT we Wrocławiu z dnia 29 września 2009 r. 1.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Zainteresowanie Konkursem Chopinowskim NR 154/2015 ISSN 2353-5822

KOMUNIKATzBADAŃ. Zainteresowanie Konkursem Chopinowskim NR 154/2015 ISSN 2353-5822 KOMUNIKATzBADAŃ NR 154/2015 ISSN 2353-5822 Zainteresowanie Konkursem Chopinowskim Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą. Wykorzystanie fragmentów oraz danych

Bardziej szczegółowo

K O N K U R S M E D I A KonKurs EDuInspIracjE MEDIa 2016 przewodnik Dla uczestników KonKursu

K O N K U R S M E D I A KonKurs EDuInspIracjE MEDIa 2016 przewodnik Dla uczestników KonKursu KONKURS MEDIA Konkurs EDUInspiracje Media 2016 Przewodnik dla uczestników konkursu Spis treści O konkursie... 3 Kategorie konkursowe... 4 Jak zgłosić pracę w konkursie EDUinspiracje Media 2016?... 5 Ile

Bardziej szczegółowo

PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy

PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy Warszawa, dnia 03 marca 2016 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Sekcja Chirurgii Kolana, Artroskopii i Traumatologii Sportowej Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego w latach 1981-2003

Sekcja Chirurgii Kolana, Artroskopii i Traumatologii Sportowej Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego w latach 1981-2003 Tadeusz Trzaska Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja Sekcja Chirurgii Kolana, Artroskopii i Traumatologii Sportowej Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego w latach 1981-2003 Sekcja

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Publicznym Gimnazjum Nr1 w Połańcu w roku szkolnym 2012/2013

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Publicznym Gimnazjum Nr1 w Połańcu w roku szkolnym 2012/2013 Wewnątrz System Doradztwa Zawodowego w Publicznym Gimnazjum Nr1 w Połańcu w roku m 2012/2013 Główny cel WSDZ: Przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia ponadgimnazjalnego.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku,

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku, PROTOKÓŁ z kontroli w Warsztatach Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Słupsku przeprowadzonej przez Głównego Specjalistę Wydziału Audytu i Kontroli

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Nr 1-2015. Opracował: IA Andrzej Filipowicz. Centralny Kurs Sędziowski Wisła, 27 31 maja 2015 roku KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

Biuletyn Nr 1-2015. Opracował: IA Andrzej Filipowicz. Centralny Kurs Sędziowski Wisła, 27 31 maja 2015 roku KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY KOLEGIUM SĘDZIÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO 00-697 WARSZAWA, Al. Jerozolimskie 49 Tel/fax: (0-22) 841 41 92 oraz (0-22) 841 94 60 e-mail: biuro@pzszach.org.pl oraz a.filipowicz@szachista.com witryna:

Bardziej szczegółowo

w Katowicach, Pl. Sejmu Śląskiego 2 ul. Gliwicka 214

w Katowicach, Pl. Sejmu Śląskiego 2 ul. Gliwicka 214 Centrum Kultury Katowice Młodzieżowy Dom Kultury im. Krystyny Bochenek w Katowicach w Katowicach, Pl. Sejmu Śląskiego 2 ul. Gliwicka 214 Katowice, 15.09.2014 Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ WIECZORU POEZJI ULUBIONYCH AUTORÓW

SCENARIUSZ WIECZORU POEZJI ULUBIONYCH AUTORÓW mgr Grażyna Grobelska nauczycielka j. polskiego w Szkole Podstawowej nr 14 w Szczecinie To lubię SCENARIUSZ WIECZORU POEZJI ULUBIONYCH AUTORÓW Przedstawienie przygotowane w/g tego scenariusza można zaprezentować

Bardziej szczegółowo

lata swej kariery artystycznej wzbudzała zachwyt i uwielbienie publiczności, a także uznanie polskich i zagranicznych recenzentów.

lata swej kariery artystycznej wzbudzała zachwyt i uwielbienie publiczności, a także uznanie polskich i zagranicznych recenzentów. Jolanta Żmurko - Moja przygoda ze śpiewem rozpoczęła się w szkole średniej - wspomina Jolanta Żmurko - W Technikum Rolniczym występowałam w zespole młodzieżowym. Zgłosiliśmy się na festiwal piosenki radzieckiej

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Narodziny Pana Jezusa

Narodziny Pana Jezusa Biblia dla Dzieci przedstawia Narodziny Pana Jezusa Autor: Edward Hughes Ilustracje: M. Maillot Redakcja: E. Frischbutter; Sarah S. Tłumaczenie: Katarzyna Gablewska Druk i oprawa: Bible for Children www.m1914.org

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE II

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE II EDUKACJA POLONISTYCZNA POROZUMIEWANIE SIĘ I KULTURA JEZYKA słuchanie i rozumienie wypowiedzi innych udział w rozmowie wypowiedzi ustne CZYTANIE czytanie i rozumienie opracowanych tekstów rozumienie słuchanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI ŚCIĘGOSZÓW. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI ŚCIĘGOSZÓW. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI ŚCIĘGOSZÓW Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Ścięgoszów, zwana dalej Fundacją ustanowiona przez Łukasza Perkowskiego Olgę Sobkowicz zwanych dalej fundatorami, aktem

Bardziej szczegółowo

II WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW II NYSKA SENIORIADA R E G U L A M I N

II WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW II NYSKA SENIORIADA R E G U L A M I N II WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW II NYSKA SENIORIADA R E G U L A M I N 1. Organizatorem II Wojewódzkiego Przeglądu Amatorskiej Twórczości Artystycznej Seniorów pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Nr wniosku.../... Bobrowniki, dnia... Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 1. Dane osobowe WNIOSKODAWCY Nazwisko

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku Raport z ewaluacji wewnętrznej Rok szkolny 2014/2015 Cel ewaluacji: 1. Analizowanie informacji o efektach działalności szkoły w wybranym obszarze. 2. Sformułowanie wniosków

Bardziej szczegółowo

WSZĘDZIE DOBRZE, ALE... W SZKOLE NAJLEPIEJ!!!

WSZĘDZIE DOBRZE, ALE... W SZKOLE NAJLEPIEJ!!! GAZETKA SZKOLNA Szkoła Podstawowa Im Mikołaja Kopernika Chorzelów 316 Chorzelów http://www.spchorzelow.pl/ Numer 1 WRZESIEŃ 2009 WSZĘDZIE DOBRZE, ALE... W SZKOLE NAJLEPIEJ!!! CO WARTO PRZECZYTAĆ W GAZETCE?

Bardziej szczegółowo

Niezależnie od rodzaju materiału dźwiękowego ocenie podlegały następujące elementy pracy egzaminacyjnej:

Niezależnie od rodzaju materiału dźwiękowego ocenie podlegały następujące elementy pracy egzaminacyjnej: W czasie przeprowadzonego w czerwcu 2012 roku etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie asystent operatora dźwięku zastosowano sześć zadań. Rozwiązanie każdego z zadań

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do projektu. Warszawa Lokalnie

Zaproszenie do projektu. Warszawa Lokalnie Zaproszenie do projektu Warszawa Lokalnie CO WYDARZY SI W SZKOŁACH? 2 Lekcje wychowawcze Na temat możliwo ci, jakie stoją przed mieszańcami a dotyczą podejmowania oddolnych, lokalnych, sąsiedzkich działań.

Bardziej szczegółowo

Uzdrawiająca Moc Ducha Świętego

Uzdrawiająca Moc Ducha Świętego 1 / 5 Moc Ducha Świętego to miłość! Uzdrawiająca Moc Ducha Świętego to temat rekolekcji Rycerstwa św. Michała Archanioła, które odbyły się w dniach 13-14 grudnia 2013r. w Rycerce Górnej. Rekolekcje prowadził

Bardziej szczegółowo

NR 1 W TOMASZOWIE LUBELSKIM

NR 1 W TOMASZOWIE LUBELSKIM PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1 W TOMASZOWIE LUBELSKIM NA ROK 2009/2010 CEL OGÓLNY : wdraŝanie rodziców do współpracy z przedszkolem i umoŝliwienie im udziału w tworzeniu warunków do wszechstronnego i harmonijnego

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

XV edycja KONKURSU HISTORYCZNEGO

XV edycja KONKURSU HISTORYCZNEGO XV edycja KONKURSU HISTORYCZNEGO ZIEMIA S DECKA OD PRZESZ OŒCI DO WSPÓ CZESNOŒCI XV EDYCJA KONKURSU HISTORYCZNEGO ZIEMIA S DECKA OD PRZESZ OŒCI DO WSPÓ CZESNOŒCI Patronat: Aleksander Palczewski - Ma³opolski

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT LEKCJI WYCHOWAWCZEJ

KONSPEKT LEKCJI WYCHOWAWCZEJ Temat: Stres w moim życiu. KONSPEKT LEKCJI WYCHOWAWCZEJ Cel: Uczeń precyzuje pojęcie stres,odróżnia jego objawy i podaje przyczyny. Metody: pogadanka, burza mózgów. Forma: grupowa, zespołowa. Pomoce dydaktyczne:

Bardziej szczegółowo

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM Anna Golicz Wydawnictwo WAM Kraków 2010 Wydawnictwo WAM, 2010 Korekta Aleksandra Małysiak Projekt okładki, opracowanie graficzne i zdjęcia Andrzej

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia Ogólne. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali w Krakowie w dalszej części określone

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM?

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? Cele: - rozpoznawanie oznak stresu, - rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, - dostarczenie wiedzy na temat sposobów

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu fotograficznego ogłoszonego z okazji obchodów

Regulamin konkursu fotograficznego ogłoszonego z okazji obchodów Regulamin konkursu fotograficznego ogłoszonego z okazji obchodów Światowego Dnia Walki z AIDS w Województwie Łódzkim przez Dyrektora Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi pod patronatem Marszałka

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU LITERACKIEGO

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU LITERACKIEGO REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU LITERACKIEGO 1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Władysława Zamoyskiego w Brzegach. Głównym patronem i sponsorem konkursu jest Wójt i Rada Gminy Bukowina

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

www.naszanatura2000.pl

www.naszanatura2000.pl 1 Biuro Projektu Stowarzyszenie Tilia ul. Przysiecka 13, 87-100 Toruń Tel./fax: 6 67 60 8 e-mail: tilia@tilia.org.pl www.tilia.org.pl Szkoła Leśna na Barbarce www.szkola-lesna.torun.pl www.naszanatura2000.pl

Bardziej szczegółowo

III MIĘDZYNARODOWY KONKURS MŁODYCH SKRZYPKÓW. dla dzieci i młodzieży szkół muzycznych I i II st. BĘDĘ WIRTUOZEM. Kraków 5-8 listopada 2015

III MIĘDZYNARODOWY KONKURS MŁODYCH SKRZYPKÓW. dla dzieci i młodzieży szkół muzycznych I i II st. BĘDĘ WIRTUOZEM. Kraków 5-8 listopada 2015 III MIĘDZYNARODOWY KONKURS MŁODYCH SKRZYPKÓW dla dzieci i młodzieży szkół muzycznych I i II st. BĘDĘ WIRTUOZEM Kraków 5-8 listopada 2015 REGULAMIN I. Wstęp: Konkurs BĘDĘ WIRTUOZEM adresowany jest do młodych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta Stowarzyszenie Artystyczne Lustra z siedzibą w Gdyni zwane dalej Organizatorem, ogłasza otwarty Konkurs na utwór muzyczny, który będzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ARTYSTYCZNEGO MÓJ MURANÓW MOJE BAŁUTY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH WARSZAWY I ŁODZI

REGULAMIN KONKURSU ARTYSTYCZNEGO MÓJ MURANÓW MOJE BAŁUTY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH WARSZAWY I ŁODZI REGULAMIN KONKURSU ARTYSTYCZNEGO MÓJ MURANÓW MOJE BAŁUTY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH WARSZAWY I ŁODZI I Organizatorzy konkursu: Muzeum Historii Żydów Polskich (dalej MHŻP)

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!! I EDYCJA KONKURSU LITERACKO-PLASTYCZNEGO MISTRZ PIÓRA I PĘDZLA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Z POWIATU LEGIONOWSKIEGO

UWAGA!!! I EDYCJA KONKURSU LITERACKO-PLASTYCZNEGO MISTRZ PIÓRA I PĘDZLA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Z POWIATU LEGIONOWSKIEGO UWAGA!!! I EDYCJA KONKURSU LITERACKO-PLASTYCZNEGO MISTRZ PIÓRA I PĘDZLA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Z POWIATU LEGIONOWSKIEGO DYREKTORZY, NAUCZYCIELE, RODZICE, UCZNIOWIE SZKÓŁ Z POWIATU LEGIONOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady"

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady" 1 Postanowienia ogólne ORGANIZATORZY Organizatorem konkursu jest Miejski Zak³ad Oczyszczania Wysypisko z siedzib¹ w Pile, ul. Kusociñskiego

Bardziej szczegółowo

Wróżki Pani Wiosny. Występują: WRÓŻKA I WRÓŻKA II WRÓŻKA III WRÓŻKA IV WRÓŻKA V. Pacynki: MIŚ PTASZEK ZAJĄCZEK. (wbiega wróżka) PIOSENKA: Wróżka

Wróżki Pani Wiosny. Występują: WRÓŻKA I WRÓŻKA II WRÓŻKA III WRÓŻKA IV WRÓŻKA V. Pacynki: MIŚ PTASZEK ZAJĄCZEK. (wbiega wróżka) PIOSENKA: Wróżka Wróżki Pani Wiosny Występują: I II V Pacynki: PTASZEK ZAJĄCZEK (wbiega wróżka) PIOSENKA: Wróżka WRÓŻKA Jak świat wielki, no i stary, wszystkie dzieci lubią czary. Wszystkie dzieci lubią baśnie, a więc

Bardziej szczegółowo

PORADNIK: Jak przyznaćstypendiumwprogramie Stypendia św. Mikołaja

PORADNIK: Jak przyznaćstypendiumwprogramie Stypendia św. Mikołaja PORADNIK: Jak przyznaćstypendiumwprogramie Stypendia św. Mikołaja (dawny program stypendialny SOLIDARNI) wrzesień 2014 1 Niniejsza prezentacja w założeniu ma stanowićpomoc dla Państwa przy organizacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/218/2013 Rady Powiatu w Parczewie z dnia 29 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XLIV/218/2013 Rady Powiatu w Parczewie z dnia 29 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR XLIV/218/2013 Rady Powiatu w Parczewie z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem

Bardziej szczegółowo

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Druk: Drukarnia VIVA Copyright by Infornext.pl ISBN: 978-83-61722-03-8 Wydane przez Infornext Sp. z o.o. ul. Okopowa 58/72 01 042 Warszawa www.wieszjak.pl Od

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r. UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla uczniów będących stałymi

Bardziej szczegółowo

Regulamin II Powiatowego Konkursu Języków Obcych dla Gimnazjalistów

Regulamin II Powiatowego Konkursu Języków Obcych dla Gimnazjalistów Regulamin II Powiatowego Konkursu Języków Obcych dla Gimnazjalistów 1 Postanowienia ogólne 1. II Powiatowy Konkurs Języków Obcych dla Gimnazjalistów, zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez Liceum

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ im. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W GOSTYNINIE REGULAMIN RADY RODZICÓW Do uŝytku wewnętrznego Regulamin Rady Rodziców przy Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

Reguła Życia. spotkanie rejonu C Domowego Kościoła w Chicago JOM 2014-01-13

Reguła Życia. spotkanie rejonu C Domowego Kościoła w Chicago JOM 2014-01-13 spotkanie rejonu C Domowego Kościoła w Chicago JOM 2014-01-13 Reguła życia, to droga do świętości; jej sens można również określić jako: - systematyczna praca nad sobą - postęp duchowy - asceza chrześcijańska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "RAZEM W ORSZAKU" 6 stycznia 2016

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO RAZEM W ORSZAKU 6 stycznia 2016 REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "RAZEM W ORSZAKU" 6 stycznia 2016 Zapraszamy chętnych do wzięcia udziału w KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM organizowanym przez Salezjańskie Gimnazjum im. św. Dominika Savio

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Kultury Teatralnej. 61 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

Towarzystwo Kultury Teatralnej. 61 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski Towarzystwo Kultury Teatralnej 61 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski Warszawa 2016 Regulamin I. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski jest imprezą otwartą dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i osób starszych.

Bardziej szczegółowo

Protokół. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 22 Czerwca 2009 roku

Protokół. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 22 Czerwca 2009 roku SE-PO.0063-4-6/09 Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 22 Czerwca 2009 roku Obecni 1. Dominik Penar Przewodniczący obecny 2. Andrzej Mentel Z ca Przewodniczącego nieobecny 3.

Bardziej szczegółowo

Patronat honorowy Lubelski Kurator Oświaty

Patronat honorowy Lubelski Kurator Oświaty Regulamin Historycznego Konkursu Fotograficznego Ślady kultury ziemiańskiej w mojej okolicy Patronat honorowy Lubelski Kurator Oświaty 1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE: 1. Organizatorami konkursu są Oddziałowe Biuro

Bardziej szczegółowo