FIZYKA FZP Pytania do wykładów. W1-2. Zasady dynamiki Newtona. Zasada zachowania pędu

Save this PDF as:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FIZYKA FZP Pytania do wykładów. W1-2. Zasady dynamiki Newtona. Zasada zachowania pędu"

Transkrypt

1 FIZYKA FZP Tematy wykładów W. 1 Sprawy organizacyjne. 1h W. 1, 2 Zasady dynamiki Newtona. Zasada zachowania pędu. 2h W. 2,3 Praca i energia mechaniczna. Zasada zachowania energii mechanicznej. 2h W. 3,4 Dynamika ruchu obrotowego bryły sztywnej. Zasada zachowania momentu pędu. 2h W. 4 Drgania harmoniczne, tłumione, wymuszone 1h W. 5, 6 Ruch falowy 3h W. 6, 7 Pierwsza i druga zasada termodynamiki. 3h W. 8, 9 Oddziaływania grawitacyjne i elektrostatyczne. 3h W. 9 Magnetostatyka 1h W. 10 Indukcja elektromagnetyczna. Fale elektromagnetyczne. Równania Maxwella 2h W. 11 Kinematyka i dynamika relatywistyczna. 2h W. 12,13 Elementy fizyki kwantowej, fizyki atomu i fizyka jądra atomowego 3h W. 13,14 Wybrane zagadnienia fizyki ciała stałego 3h W. 15 Fizyka cząstek elementarnych; elementy astrofizyki. 2h Pytania do wykładów W1-2. Zasady dynamiki Newtona. Zasada zachowania pędu 1. Podaj ścisłe definicje prędkości chwilowej i przyspieszenia chwilowego dla ruchu w trzech wymiarach (3D). 2. Jakie są podstawowe rodzaje ruchu w jednym wymiarze (1D). 3. Napisz zależności położenia, prędkości i przyspieszenia w funkcji czasu dla ruchu jednostajnego i jednostajnie przyspieszonego w 1D. 4. Wyjaśnij różnicę między pojęciami: układ współrzędnych i układ odniesienia. 5. Sformułuj I Zasadę Dynamiki Newtona nie używając pojęcia siły. 6. Korzystając z I Zasady Dynamiki podaj definicję nieinercjalnego układu odniesienia. 7. Podaj definicję siły. 8. Sformułuj II i III Zasadę Dynamiki Newtona. 9. Wymień podstawowe oddziaływania w przyrodzie i uszereguj je ze względu na zasięg; podaj przykłady ich występowania. 10. Co to są siły kontaktowe (podaj przykłady)? które z oddziaływań podstawowych odpowiedzialne są za siły kontaktowe? 11. Co to jest równanie ruchu punktu materialnego i na czym polega rozwiązanie tego równania (podaj przykłady). 12. Co to jest wykres ciała swobodnego w analizie układu mechanicznego (podaj przykłady). 13. Podaj definicję pędu. 14. Sformułuj II Zasadę Dynamiki używając pojęcia pędu. 15. Sformułuj Zasadę Zachowania Pędu dla układu dwóch punktów materialnych. 16. W jaki sposób Zasada Zachowania Pędu wynika z III Zasady Dynamiki. 17. Podaj definicję środka masy układu dwóch punktów materialnych w 1D. 18. Opisz fizykę doskonale niesprężystego, centralnego zderzenia dwóch ciał. W2-3. Praca i energia mechaniczna. Zasada zachowania energii mechanicznej. 1. Podaj definicję pracy elementarnej oraz ogólną definicję pracy na pewnej drodze. 2. Co to jest energia kinetyczna oraz zasada równości pracy siły wypadkowej i zmiany energii kinetycznej. 3. W jakich okolicznościach można stosować pojęcie energii potencjalnej i jak wówczas definiujemy energię potencjalną? 4. Sformułuj zasadę zachowania energii mechanicznej oraz zasadę równości pracy siły zewnętrznej i zmiany energii mechanicznej. 5. Jaką funkcją jest energia potencjalna w jednorodnym polu sił (np. w polu grawitacyjnym przy powierzchni ziemi)? 6. Jaką funkcją jest energia potencjalna w polu siły centralnej 1/r 2 (np. w polu grawitacyjnym Ziemi) 7. Jaką funkcją jest energia potencjalna siły sprężystości F = kx? 8. Opisz fizykę doskonale sprężystego, centralnego zderzenia dwóch ciał. 9. Czy satelita okrążający Ziemię po orbicie ma cały czas taka samą energię mechaniczną? 10. Pokaż jak, korzystając z zasady zachowania energii mechanicznej można obliczyć: prędkość przy powierzchni ziemi ciała spadającego z wieży o wysokości H,

2 prędkość przy powierzchni ziemi ciała spadającego z kosmosu (gdzie miało prędkość 0 względem Ziemi), prędkość w punkcie równowagi kulki zawieszonej na nici o długości l i wychylonej z położenia równowagi o kąt α, prędkość narciarza zjeżdżającego ze stoku o długości l i kącie nachylenia α, prędkość w punkcie równowagi kulki przymocowanej do sprężyny o stałej sprężystość k i wychylonej z punktu równowagi o x. W3-4. Dynamika ruchu obrotowego bryły sztywnej. Zasada zachowania momentu pędu. 1. Podaj przykłady zjawisk/układów, w których występuje ruch obrotowy. 2. Podaj ogólne definicje momentu siły i momentu pędu. 3. Jak można zapisać II zasadę dynamiki korzystając z wielkości: moment siły i moment pędu (dla pojedynczej cząstki i dla układu cząstek). 4. Sformułuj zasadę zachowania momentu pędu. 5. Podaj przykłady zjawisk, w których ujawnia się zasada zachowania momentu pędu. 6. Podaj przykłady wykorzystania zasady zachowania momentu pędu w technice. 7. Wyjaśnij związek między istnieniem pór roku a zasadą zachowania momentu pędu. 8. Podaj definicję bryły sztywnej. 9. Zdefiniuj moment bezwładności bryły sztywnej względem sztywnej osi. 10. Pokaż analogie między opisem ruchu, dynamiki i energii kinetycznej punktu materialnego w jednym wymiarze i bryły sztywnej wokół sztywnej osi. 11. Na szczycie równi pochyłej ustawiono 3 obiekty: klocek, pełny walec, pusty walec, a następnie uwolniono je. Klocek zsuwa się bez tarcia a walce staczają bez poślizgu. W jakiej kolejności dotrą do końca równi (odpowiedź uzasadnij). W4. Drgania harmoniczne, tłumione, wymuszone 1h 1. Podaj przykłady zjawisk periodycznych w fizyce. 2. Podaj przykłady oscylatorów mechanicznych 0D, 1D, 2D i 3D. 3. Napisz podstawową funkcję opisującą oscylacje i wyjaśnij znaczenie występujących w niej parametrów. 4. Napisz równanie różniczkowe oscylatora harmonicznego. 5. Przeanalizuj układy spełniające równanie różniczkowe oscylatora harmonicznego: masa na sprężynie, wahadło, obwód elektryczny LC. 6. Napisz równanie różniczkowe drgań tłumionych (z siłą tłumiącą proporcjonalną do szybkości) i przedyskutuj (jakościowo) rozwiązania. 7. Podaj przykłady oscylatorów tłumionych. 8. Napisz równanie różniczkowe drgań wymuszonych i przedyskutuj (jakościowo) rozwiązania. 9. Wyjaśnij na czym polega zjawisko rezonansu. 10. Podaj przykłady sytuacji, w których zjawisko rezonansu odgrywa destruktywną rolę. 11. Podaj przykłady zastosowań zjawiska rezonansu w technice. 12. Wyjaśnij znaczenie pojęcia analiza harmoniczna oscylacji. Co to są składowe harmoniczne. W5-6. Ruch falowy 3h 1. Podaj najbardziej ogólną definicję fali. 2. Podaj przykłady fal wraz z opisem ich podstawowych cech. 3. Napisz podstawową funkcję opisującą falę rozchodzącą się w jednym wymiarze i wyjaśnij znaczenie występujących w niej parametrów (amplituda, częstość kołowa, liczba falowa). 4. Co to jest prędkość fazowa fali? 5. Napisz równanie różniczkowe fali w jednym wymiarze. 6. Co mówi zasada superpozycji fal? 7. Jaki jest wynik superpozycji fal biegnących w tym samym kierunku lecz różniących się niewiele częstością? Co to jest prędkość grupowa fali? 8. Jaki jest wynik superpozycji identycznych fal w 1D rozchodzących się w przeciwnych kierunkach? Podaj przykłady takich sytuacji w przyrodzie i technice. 9. Co to jest fala stojąca? Podaj przykłady występowania/wykorzystania zjawiska fali stojącej. 10. Wyjaśnij nas czym polega zjawisko interferencji fal. Co to jest interferencja konstruktywna i destruktywna? 11. Jaki dwa warunki muszą być spełnione aby mogło zajść zjawisko interferencji? 12. Omów doświadczenie Younga, które ujawniło falową naturę światła. 13. Jaka jest różnica między interferencją przez podział czoła fali a interferencją przez podział amplitudy (podaj przykłady).

3 14. Co to jest siatka dyfrakcyjne i jakie ma zastosowania. 15. Wyjaśnij na czym polega zjawisko dyfrakcji fal. Na czym polega negatywny wpływ zjawiska dyfrakcji na działanie przyrządów optycznych? W6-7. Pierwsza i druga zasada termodynamiki. 3h 1. Określ klasę (podaj przykłady) zjawisk/układów, którymi zajmuje się termodynamika. 2. Zdefiniuj liczbę Avogadro. 3. Wyjaśnij sens podstawowych koncepcji termodynamiki: układ, układ izolowany, parametry stanu (objętość, ciśnienie, temperatura), stan równowagi, równanie stanu, funkcja stanu, kontakt termiczny, równowaga termiczna, proces kwazistatyczny (odwracalny). 4. Sformułuj zerową zasadę termodynamiki; podaj definicję temperatury. 5. Podaj fenomenologiczną definicję energii wewnętrznej. 6. Sformułuj I zasadę termodynamiki. 7. Podaj fenomenologiczną definicję entropii, sformułuj II zasadę termodynamiki. 8. Podaj definicję gazu doskonałego. 9. Scharakteryzuj podstawowe przemiany gazu doskonałego z punktu widzenia I zasady termodynamiki. 10. W jakiej przemianie gazu doskonałego entropia nie zmienia się (przemiana izoentropowa)? 11. W jakiej przemianie gazu doskonałego energia wewnętrzna nie zmienia się? 12. W jakiej przemianie gazu doskonałego układ wymienia energię z otoczeniem tylko w postaci ciepła? 13. W jakiej przemianie gazu doskonałego układ wymienia energię z otoczeniem tylko w postaci pracy mechanicznej? 14. Opisz przemiany energii i temperatury przy adiabatycznym rozprężaniu gazu doskonałego do próżni. W8-9. Oddziaływania grawitacyjne i elektrostatyczne. 3h 1. Podaj przyklady zjawisk/doświadczeń, w których ujawnia się oddziaływanie grawitacyjne. 2. Sformułuj prawo powszechnego ciążenia. 3. Opisz ideę pomiaru stałej grawitacyjnej wykonanego przez Cavendisha. 4. Jakie są możliwe trajektorie satelit (planet, komet, asteroid) w polu grawitacyjnym Słońca? 5. Jak korzystając z prawa powszechnej grawitacji oraz znajomości stałej grawitacyjnej można wyznaczyć masę Słońca czy masę Ziemi? 6. Co mówi zasada równoważności? 7. Co mówi zasada superpozycji? 8. Jakim wzorem wyraża się energia potencjalna pola grawitacyjnego planety (gwiazdy)? 9. Jaka jest różnica między siłą grawitacji a ciężarem? Co to jest stan nieważkości, w jakich okolicznościach występuje (podaj przykłady)? 10. Podaj przyklady zjawisk/doświadczeń, w których ujawniają się oddziaływania elektrostatyczne. 11. Sformułuj prawo Coulomba. 12. Na czym polega podobieństwo praw: Coulomba i powszechnego ciążenia? 13. Z jaką siłą (w przybliżeniu) działają na siebie dwa odważniki, każdy o masie 1kg, oddalone od siebie o 1m, a z jaką dwa ładunki 1C oddalone od siebie o 1m? 14. Jaką nazwę nosi jednostka ładunku w układzie SI i jak jest definiowana? 15. Jaka jednostka podstawowa w układzie SI związana jest z elektromagnetyzmem i jak (ogólnie, opisowo) jest definiowana? 16. Podaj definicję wektora pola elektrycznego; czy pole elektryczne to czysto matematyczna konstrukcja czy byt materialny? 17. Podaj wzór na gęstość energii pola elektrycznego. 18. Co to są linie sił pola elektrycznego? W jaki sposób można je wyznaczyć? Czy linie sił pola istnieją w rzeczywistości (czyli istnieją miejsca gdzie linia jest a w innym miejscu jej nie ma)? 19. Jak definiujemy strumień elektryczny? W9. Magnetostatyka 1h 1. Podaj przykłady kilku zjawisk związanych z polem magnetycznym. 2. Co jest klasycznym źródłem pola magnetycznego (w fizyce klasycznej)? 3. W jaki sposób pole magnetyczne powstaje w magnesach trwałych (ferromagnetykach)? 4. Jak siła działa na ładunek poruszający się w polu magnetycznym? Jaki najprostszy argument świadczy o relatywistycznym charakterze pola magnetycznego? 5. Po jakim torze (ogólnie) może poruszać się ładunek w polu magnetostatycznym? 6. Jak siła działa na na element przewodnika z prądem? 7. Jak definiowana jest jednostka pola magnetycznego w układzie SI (Tesla).

4 8. Sformułuj prawo Biota-Savarta. 9. Co to znaczy, że pole magnetyczne jest bezźródłowe i wirowe (wyjaśnij korzystając z pojęcia linii sił pola). 10. Czy pole magnetostatyczne może wykonać pracę nad poruszającym się w nim ładunkiem? 11. Gdzie znajduje się ( w przybliżeniu) południowy biegun magnetyczny Ziemi? 12. Jak zorientowany jest i jaką ma wartość wektor indukcji magnetycznej w pobliżu nieskończonego prostoliniowego przewodnika z prądem? 13. Jaką siłą działają na siebie dwa równoległe prostoliniowe nieskończone przewodniki z prądem? 14. Jak w układzie SI definiuje się jednostkę prądu elektrycznego (opisz ideę wzorca). 15. Jakim wzorem wyraża się pole magnetyczne w nieskończenie długim solenoidzie. W10. Indukcja elektromagnetyczna. Fale elektromagnetyczne. Równania Maxwella. 2h 1. Podaj przykłady zjawisk, w których ujawnia się indukcja elektromagnetyczna. 2. Podaj definicję strumienia magnetycznego. 3. Co to jest siła elektromotoryczna. 4. Sformułuj prawo Faradaya. 5. Co mówi reguła Lenza. 6. Opisz zasadę działania generatora prądu. 7. Opisz zasadę działania transfromatora. 8. Co to są prądy wirowe. 9. Opisz zjawisko lewitacji magnetycznej, jaki ma ono związek z regułą Lenza. 10. Co to jest prąd przesunięcia? 11. Zdefiniuj pojęcia strumienia pola, strumienia pola przez zamkniętą powierzchnię oraz cyrkulacji wektora. 12. Korzystając z pojęcia strumienia pola przez zamkniętą powierzchnię sformułuj prawo Gaussa dla pola elektrycznego. 13. Korzystając z pojęcia strumienia pola przez zamkniętą powierzchnię sformułuj analog prawa Gaussa dla pola magnetycznego. 14. Stosując pojęcie cyrkulacji wektora dla pola magnetycznego sformułuj prawo Ampere a. 15. Stosując pojęcie cyrkulacji wektora dla pola elektrycznego sformułuj prawo indukcji elektromagnetycznej Faradaya. 16. Wyjaśnij sens stwierdzeń: pole elektrostatyczne jest źródłowe i bezwirowe a pole magnetyczne jest jest bezźródłowe i wirowe. 17. Czy pole elektryczne może być wirowe? W11. Kinematyka i dynamika relatywistyczna. 2h 1. Opisz ideę eksperymentu Michelsona-Morleya oraz wyjaśnij jaki był cel tego eksperymentu. 2. Na jakich postulatach oparta jest szczególna teoria względności (postulaty Einsteina)? 3. Wyjaśnij koncepcje czasoprzestrzeni i zdarzenia. 4. Napisz transformacje Lorenza i pokaż jak w granicy małych prędkości przechodzą w transformacje Galileusza. 5. Opisz zjawiska skrócenia Lorenza oraz dylatacji czasu? 6. Wyjaśnij dlaczego zjawisko dylatacji czasu nie łamie zasady względności (pozorny paradoks - bliźniąt). 7. Pokaż na wybranym przykładzie, że przy relatywistyczne składaniu prędkości prędkość światła nie zależy od wyboru układu odniesienia. 8. Jak w szczególnej teorii względności wyrażamy energię całkowitą i pęd relatywistyczny cząstki? 9. Jak w szczególnej teorii względności energia całkowita cząstki zależy od jej pędu i masy spoczynkowej? Jak zależność ta wygląda dla dwóch granicznych przypadków zerowej masy spoczynkowej (foton) i zerowego pędu (energia spoczynkowa)? 10. Wyjaśnij sens energii spoczynkowej oraz równoważności masy i energii w szczególnej teorii względności. W Elementy fizyki kwantowej, fizyki atomu i fizyka jądra atomowego. 3h 1. Na czym polegało załamanie fizyki klasycznej w zjawiskach: widmo promieniowania ciała doskonale czarnego, zewnętrzny efekt fotelektryczny, liniowe widma promieniowania wodoru (i innych pierwiastków). 2. Na jakich założeniach opiera się kwantowa teoria światła (Einsteina) i w jaki sposób tłumaczy zewnętrzny efekt fotoelektryczny oraz widmo promieniowania ciała doskonale czarnego? 3. W jaki sposób odkryte zostało jądro atomowe (eksperyment Rutheforda, 1909)? 4. W jaki sposób odkryto ziarnistość ładunku (ładunek elektronu), (eksperyment Millikana, 1910)? 5. Opisz pierwsze modele atomu. 6. Na jakich postulatach opierał się model atomu wodoru Bohra? 7. Czego dotyczyła hipoteza de Broglie a i jak została potwierdzona doświadczalnie?

5 8. Opisz główne idee mechaniki kwantowej na przykładzie dyfrakcji elektronów na podwójnej szczelinie. 9. Co to jest funkcja falowa i co mówi interpretacja probabilistyczna Borna? 10. Co mówi zasada nieoznaczoności? 11. Napisz równanie Schrödingera niezależne od czasu, co stanowi rozwiązanie takiego równania? 12. Jak jakościowo wyglądają rozwiązania równania Schrödingera dla nieskończonej studni potencjału? 13. Jak jakościowo wyglądają rozwiązania równania Schrödingera dla skończonej studni potencjału, układu dwóch studni, układu wielu studni? 14. Co to jest spin elektronu? 15. Jakie liczby kwantowe opisują elektron w atomie wodoru, i jakie wielkości fizyczne reprezentują? 16. Przedstaw ideę opisu atomu wieloelektronowego, co mówi zakaz Puliego? 17. Na czym polega związek budowy atomu wieloelektronowego z układem okresowym pierwiastków? 18. Z jakich cząstek złożone jest jądro atomowe? 19. Wyjaśnij czym są: liczba atomowa, liczba masowa. 20. Wyjaśnij znaczenie symbolu A Z X (nuklid). 21. Co to są izotopy danego pierwiastka? 22. Ile znanych jest pierwiastków chemicznych, ile izotopów trwałych a ile nietrwałych (promieniotwórczych)? 23. Dlaczego jądro atomowe nie rozpada się mimo silnego odpychania dodatnich protonów? 24. Co to są przemiany jądrowe (promieniotwórczość naturalna sztuczna)? Scharakteryzuj 3 typy przemian jądrowych: α, β, γ. 25. Co to są reakcje jądrowe? 26. Co to są reakcje egzotermiczne i endotermiczne? 27. Na czym polega reakcja rozszczepienia jąder ciężkich np.: U n Ba Kr n + Q lub U n Xe Sr n + Q? 28. Podaj przykłady wykorzystania reakcji rozszczepienia jąder. 29. Na czym polega reakcja termojądrowa, np.: 2 1D T 4 2 He n n eV? 30. Czy reakcje termojądrowe występują w sposób naturalny w przyrodzie? 31. Czy potrafimy sztucznie wywołać reakcję termojądrową, w sposób kontrolowany? W Wybrane zagadnienia fizyki ciała stałego. 3h 1. Jak jest różnica między ciałem amorficznym a krystalicznym? 2. Co to jest monokryształ i polikryształ? 3. Jakie znasz typy wiązań atomów w sieci krystalicznej? Podaj ich krótką charakterystykę. 4. Wyjaśnij jakościowo mechanizm powstawania elektronowej struktury pasmowej w krysztale? 5. Wyjaśnij sens pojęć: pasmo energetyczne, energia wzbroniona elektronów w krysztale. 6. Na czym polega różnica między metalami, półprzewodnikami i dielektrykami z punktu widzenia elektronowej struktury pasmowej. 7. Jakiego typu nośniki prądu występują w półprzewodnikach? 8. Wyjaśnij co to jest półprzewodnik typu n i półprzewodnik typu p. 9. Wyjaśnij co wyraża formuła: σ = enµ e + epµ p, oraz znaczenie symboli w niej występujących? 10. Dlaczego typowo przewodnictwo właściwe półprzewodników rośnie z temperaturą a metali maleje? 11. Dlaczego przewodnictwo półprzewodnika może wzrosnąć pod wpływem oświetlenia? 12. Jakie zjawiska w półprzewodniku są podstawą działania baterii słonecznej i detektora światła? 13. Jakie zjawiska w półprzewodniku są podstawą działania diody świecącej (LED) i lasera półprzewodnikowego? 14. Dlaczego szyba jest przeźroczysta a wypolerowana powierzchnia aluminium tworzy lustro?

W3-4. Praca i energia mechaniczna. Zasada zachowania energii mechanicznej.

W3-4. Praca i energia mechaniczna. Zasada zachowania energii mechanicznej. Pytania do wykładów W1. Metodologia fizyki. Elementy kinematyki. 1. Na czym polega różnica między zjawiskiem i jego obserwacją a eksperymentem. 2. Wyjaśnij pojęcia: koncepcja fizyczna (wielkość fizyczna),

Bardziej szczegółowo

Fizyka 2 - pytania do wykładów (wersja r.)

Fizyka 2 - pytania do wykładów (wersja r.) Fizyka 2 - pytania do wykładów (wersja 23.06.2017r.) I. Elektrostatyka. Prawo zachowania ładunku, prawa Coulomba. Pole elektryczne. 1. Wymień kilka zjawisk fizycznych występujących w naturze związanych

Bardziej szczegółowo

Plan Zajęć. Ćwiczenia rachunkowe

Plan Zajęć. Ćwiczenia rachunkowe Plan Zajęć 1. Termodynamika, 2. Grawitacja, Kolokwium I 3. Elektrostatyka + prąd 4. Pole Elektro-Magnetyczne Kolokwium II 5. Zjawiska falowe 6. Fizyka Jądrowa + niepewność pomiaru Kolokwium III Egzamin

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Tom 1 Przedmowa do wydania polskiego 13. Przedmowa 15. Wstęp 19

Spis treści. Tom 1 Przedmowa do wydania polskiego 13. Przedmowa 15. Wstęp 19 Spis treści Tom 1 Przedmowa do wydania polskiego 13 Przedmowa 15 1 Wstęp 19 1.1. Istota fizyki.......... 1 9 1.2. Jednostki........... 2 1 1.3. Analiza wymiarowa......... 2 3 1.4. Dokładność w fizyce.........

Bardziej szczegółowo

I. Znaczenie znajomości podstaw fizyki. Rola fizyki w postępie cywilizacyjnym. Metodologia fizyki.

I. Znaczenie znajomości podstaw fizyki. Rola fizyki w postępie cywilizacyjnym. Metodologia fizyki. Fizyka 1 - pytania do wykładów I. Znaczenie znajomości podstaw fizyki. Rola fizyki w postępie cywilizacyjnym. Metodologia fizyki. 1. Podaj przykłady zjawisk fizycznych. 2. Podaj przykłady koncepcji/wielkości

Bardziej szczegółowo

I. Elektrostatyka. Prawo zachowania ładunku, prawa Coulomba. Pole elektryczne.

I. Elektrostatyka. Prawo zachowania ładunku, prawa Coulomba. Pole elektryczne. Fizyka 2 - pytania do wykładów (wersja 10.10.2016r.) I. Elektrostatyka. Prawo zachowania ładunku, prawa Coulomba. Pole elektryczne. 1. Wymień kilka zjawisk fizycznych występujących w naturze związanych

Bardziej szczegółowo

FIZYKA Podręcznik: Fizyka i astronomia dla każdego pod red. Barbary Sagnowskiej, wyd. ZamKor.

FIZYKA Podręcznik: Fizyka i astronomia dla każdego pod red. Barbary Sagnowskiej, wyd. ZamKor. DKOS-5002-2\04 Anna Basza-Szuland FIZYKA Podręcznik: Fizyka i astronomia dla każdego pod red. Barbary Sagnowskiej, wyd. ZamKor. WYMAGANIA NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ DLA REALIZOWANYCH TREŚCI PROGRAMOWYCH Kinematyka

Bardziej szczegółowo

Treści nauczania (program rozszerzony)- 25 spotkań po 4 godziny lekcyjne

Treści nauczania (program rozszerzony)- 25 spotkań po 4 godziny lekcyjne (program rozszerzony)- 25 spotkań po 4 godziny lekcyjne 1, 2, 3- Kinematyka 1 Pomiary w fizyce i wzorce pomiarowe 12.1 2 Wstęp do analizy danych pomiarowych 12.6 3 Jak opisać położenie ciała 1.1 4 Opis

Bardziej szczegółowo

Kurs przygotowawczy NOWA MATURA FIZYKA I ASTRONOMIA POZIOM ROZSZERZONY

Kurs przygotowawczy NOWA MATURA FIZYKA I ASTRONOMIA POZIOM ROZSZERZONY Kurs przygotowawczy NOWA MATURA FIZYKA I ASTRONOMIA POZIOM ROZSZERZONY 1.Wielkości fizyczne: - wielkości fizyczne i ich jednostki - pomiary wielkości fizycznych - niepewności pomiarowe - graficzne przedstawianie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ««*» ( # * *»»

SPIS TREŚCI ««*» ( # * *»» ««*» ( # * *»» CZĘŚĆ I. POJĘCIA PODSTAWOWE 1. Co to jest fizyka? 11 2. Wielkości fizyczne 11 3. Prawa fizyki 17 4. Teorie fizyki 19 5. Układ jednostek SI 20 6. Stałe fizyczne 20 CZĘŚĆ II. MECHANIKA 7.

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin ustny:

Zagadnienia na egzamin ustny: Zagadnienia na egzamin ustny: Wstęp 1. Wielkości fizyczne, ich pomiar i podział. 2. Układ SI i jednostki podstawowe. 3. Oddziaływania fundamentalne. 4. Cząstki elementarne, antycząstki, cząstki trwałe.

Bardziej szczegółowo

Plan realizacji materiału z fizyki.

Plan realizacji materiału z fizyki. Plan realizacji materiału z fizyki. Ze względu na małą ilość godzin jaką mamy do dyspozycji w całym cyklu nauczania fizyki pojawił się problem odpowiedniego doboru podręczników oraz podziału programu na

Bardziej szczegółowo

Pole elektrostatyczne

Pole elektrostatyczne Termodynamika 1. Układ termodynamiczny 5 2. Proces termodynamiczny 5 3. Bilans cieplny 5 4. Pierwsza zasada termodynamiki 7 4.1 Pierwsza zasada termodynamiki w postaci różniczkowej 7 5. Praca w procesie

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO KOŃCZĄCEGO STUDIA PIERWSZEGO ORAZ DRUGIEGO STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA

ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO KOŃCZĄCEGO STUDIA PIERWSZEGO ORAZ DRUGIEGO STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO KOŃCZĄCEGO STUDIA PIERWSZEGO ORAZ DRUGIEGO STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA INSTYTUT FIZYKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I TECHNIKI UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO

Bardziej szczegółowo

4. Ruch w dwóch wymiarach. Ruch po okręgu. Przyspieszenie w ruchu krzywoliniowym Rzut poziomy Rzut ukośny

4. Ruch w dwóch wymiarach. Ruch po okręgu. Przyspieszenie w ruchu krzywoliniowym Rzut poziomy Rzut ukośny KLASA PIERWSZA 1. Wiadomości wstępne. Matematyczne metody w fizyce Wielkości wektorowe i skalarne Miara łukowa kąta Funkcje trygonometryczne Funkcje trygonometryczne - ćwiczenia Iloczyn skalarny i wektorowy

Bardziej szczegółowo

Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych z fizyki z astronomią o zakresie rozszerzonym K. Kadowski Operon 593/1/2012, 593/2/2013, 593/3/2013,

Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych z fizyki z astronomią o zakresie rozszerzonym K. Kadowski Operon 593/1/2012, 593/2/2013, 593/3/2013, KLASA I / II Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych z fizyki z astronomią o zakresie rozszerzonym K. Kadowski Operon 593/1/2012, 593/2/2013, 593/3/2013, Wiadomości wstępne 1. Podstawowe pojęcia

Bardziej szczegółowo

FIZYKA 1 - streszczenie wykładu. Temat 1. Czym jest fizyka?

FIZYKA 1 - streszczenie wykładu. Temat 1. Czym jest fizyka? FIZYKA 1 - streszczenie wykładu Temat 1. Czym jest fizyka? Fizyka: czym się zajmuje? (oddziaływania i ich skutki, materia, rzeczywistość materialna). Fizyka - nauka ścisła. Zjawisko: od obserwacji, poprzez

Bardziej szczegółowo

ZESTAW PYTAŃ I ZAGADNIEŃ NA ZALICZENIE FIZYKI

ZESTAW PYTAŃ I ZAGADNIEŃ NA ZALICZENIE FIZYKI 1 ZESTAW PYTAŃ I ZAGADNIEŃ NA ZALICZENIE FIZYKI Mechanika klasyczna 1. Podaj definicję iloczynu skalarnego i wektorowego dwóch wektorów oraz przykłady zastosowań. 2. Podaj definicję wektora położenia,

Bardziej szczegółowo

Feynmana wykłady z fizyki. [T.] 1.1, Mechanika, szczególna teoria względności / R. P. Feynman, R. B. Leighton, M. Sands. wyd. 7.

Feynmana wykłady z fizyki. [T.] 1.1, Mechanika, szczególna teoria względności / R. P. Feynman, R. B. Leighton, M. Sands. wyd. 7. Feynmana wykłady z fizyki. [T.] 1.1, Mechanika, szczególna teoria względności / R. P. Feynman, R. B. Leighton, M. Sands. wyd. 7. Warszawa, 2014 Spis treści Spis rzeczy części 2 tomu I O Richardzie P. Feynmanie

Bardziej szczegółowo

ZAKRES MATERIAŁU DO MATURY PRÓBNEJ KL III

ZAKRES MATERIAŁU DO MATURY PRÓBNEJ KL III ZAKRES MATERIAŁU DO MATURY PRÓBNEJ KL III 1.Ruch punktu materialnego: rozróżnianie wielkości wektorowych od skalarnych, działania na wektorach opis ruchu w różnych układach odniesienia obliczanie prędkości

Bardziej szczegółowo

ZESTAW PYTAŃ I ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN Z FIZYKI sem /13

ZESTAW PYTAŃ I ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN Z FIZYKI sem /13 1 ZESTAW PYTAŃ I ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN Z FIZYKI sem. 2 2012/13 Ruch falowy 1. Co to jest fala mechaniczna? Podaj warunki niezbędne do zaobserwowania rozchodzenia się fali mechanicznej. 2. Jaka wielkość

Bardziej szczegółowo

Program zajęć wyrównawczych z fizyki dla studentów Kierunku Biotechnologia w ramach projektu "Era inżyniera - pewna lokata na przyszłość"

Program zajęć wyrównawczych z fizyki dla studentów Kierunku Biotechnologia w ramach projektu Era inżyniera - pewna lokata na przyszłość Program zajęć wyrównawczych z fizyki dla studentów Kierunku Biotechnologia w ramach projektu "Era inżyniera - pewna lokata na przyszłość" 1. Informacje ogólne Kierunek studiów: Profil kształcenia: Forma

Bardziej szczegółowo

I. Poziom: poziom rozszerzony (nowa formuła)

I. Poziom: poziom rozszerzony (nowa formuła) Analiza wyników egzaminu maturalnego wiosna 2017 + poprawki Przedmiot: FIZYKA I. Poziom: poziom rozszerzony (nowa formuła) 1. Zestawienie wyników. Liczba uczniów zdających - LO 6 Zdało egzamin 4 % zdawalności

Bardziej szczegółowo

Wykład FIZYKA II. Wprowadzenie. Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak. Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Wykład FIZYKA II. Wprowadzenie.  Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak. Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej Wykład FIZYKA II Wprowadzenie Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej http://www.if.pwr.wroc.pl/~wozniak/ LITERATURA Literatura podstawowa: (Jednolity Kurs Fizyki)

Bardziej szczegółowo

ISBN Redaktor merytoryczny: Jadwiga Salach. Redaktor inicjujący: Anna Warchoł, Barbara Sagnowska

ISBN Redaktor merytoryczny: Jadwiga Salach. Redaktor inicjujący: Anna Warchoł, Barbara Sagnowska Kraków 2011 Redaktor merytoryczny: Jadwiga Salach Redaktor inicjujący: Anna Warchoł, Barbara Sagnowska Korekta językowa: Agnieszka Kochanowska-Sabljak Redakcja techniczna: Anna Miśkowiec, Tomasz Strutyński

Bardziej szczegółowo

FIZYKA-egzamin opracowanie pozostałych pytań

FIZYKA-egzamin opracowanie pozostałych pytań FIZYKA-egzamin opracowanie pozostałych pytań Andrzej Przybyszewski Michał Witczak Marcin Talarek. Definicja pracy na odcinku A-B 2. Zdefiniować różnicę energii potencjalnych gdy ciało przenosimy z do B

Bardziej szczegółowo

podać przykład wielkości fizycznej, która jest iloczynem wektorowym dwóch wektorów.

podać przykład wielkości fizycznej, która jest iloczynem wektorowym dwóch wektorów. PLAN WYNIKOWY FIZYKA - KLASA TRZECIA TECHNIKUM 1. Ruch postępowy i obrotowy bryły sztywnej Lp. Temat lekcji Treści podstawowe 1 Iloczyn wektorowy dwóch wektorów podać przykład wielkości fizycznej, która

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU Z FIZYKI W PIERWSZYCH KLASACH TECHNIKUM

ROZKŁAD MATERIAŁU Z FIZYKI W PIERWSZYCH KLASACH TECHNIKUM ROZKŁAD MATERIAŁU Z FIZYKI W PIERWSZYCH KLASACH TECHNIKUM W czteroletnim cyklu nauczania przewidziane są 3 godziny fizyki, 2 godziny w klasie pierwszej oraz 1 godzina w klasie drugiej. Proponowana siatka

Bardziej szczegółowo

18. Siły bezwładności Siła bezwładności w ruchu postępowych Siła odśrodkowa bezwładności Siła Coriolisa

18. Siły bezwładności Siła bezwładności w ruchu postępowych Siła odśrodkowa bezwładności Siła Coriolisa Kinematyka 1. Podstawowe własności wektorów 5 1.1 Dodawanie (składanie) wektorów 7 1.2 Odejmowanie wektorów 7 1.3 Mnożenie wektorów przez liczbę 7 1.4 Wersor 9 1.5 Rzut wektora 9 1.6 Iloczyn skalarny wektorów

Bardziej szczegółowo

Rozkład nauczania fizyki w klasie II liceum ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 53 im. S. Sempołowskiej rok szkolny 2015/2016

Rozkład nauczania fizyki w klasie II liceum ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 53 im. S. Sempołowskiej rok szkolny 2015/2016 Rozkład nauczania fizyki w klasie II liceum ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 53 im. S. Sempołowskiej rok szkolny 2015/2016 Warszawa, 31 sierpnia 2015r. Zespół Przedmiotowy z chemii i fizyki Temat

Bardziej szczegółowo

I. Poziom: poziom rozszerzony (nowa formuła)

I. Poziom: poziom rozszerzony (nowa formuła) Nr zadania Analiza wyników egzaminu maturalnego wiosna 2018 + poprawki Przedmiot: Fizyka I. Poziom: poziom rozszerzony (nowa formuła) 1. Zestawienie wyników. Liczba uczniów zdających - LO 7 Zdało egzamin

Bardziej szczegółowo

Pojęcia wirowości i źródłowości pola (operatory rota = A i diva =

Pojęcia wirowości i źródłowości pola (operatory rota = A i diva = FIZYKA 2 - konspekt wykładu Temat 1. Elektrostatyka. Elektryzowanie ciał; ładunek elektryczny, jednostki; ładunek elementarny (doświadczenie Millikana); zasada zachowania ładunku; Prawo Coulomba: F = 1

Bardziej szczegółowo

Warunki uzyskania oceny wyższej niż przewidywana ocena końcowa.

Warunki uzyskania oceny wyższej niż przewidywana ocena końcowa. NAUCZYCIEL FIZYKI mgr Beata Wasiak KARTY INFORMACYJNE Z FIZYKI DLA POSZCZEGÓLNYCH KLAS GIMNAZJUM KLASA I semestr I DZIAŁ I: KINEMATYKA 1. Pomiary w fizyce. Umiejętność dokonywania pomiarów: długości, masy,

Bardziej szczegółowo

Fizyka - opis przedmiotu

Fizyka - opis przedmiotu Fizyka - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Fizyka Kod przedmiotu Fiz010WMATBUD_pNadGen1D5JT Wydział Kierunek Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Inżynieria środowiska

Bardziej szczegółowo

Materiał jest podany zwięźle, konsekwentnie stosuje się w całej książce rachunek wektorowy.

Materiał jest podany zwięźle, konsekwentnie stosuje się w całej książce rachunek wektorowy. W pierwszej części są przedstawione podstawowe wiadomości z mechaniki, nauki o cieple, elektryczności i magnetyzmu oraz optyki. Podano także przykłady zjawisk relatywistycznych, a na końcu książki zamieszczono

Bardziej szczegółowo

Podstawy fizyki / Władysław Bogusz, Jerzy Garbarczyk, Franciszek Krok. Wyd. 5 popr. Warszawa, Spis treści

Podstawy fizyki / Władysław Bogusz, Jerzy Garbarczyk, Franciszek Krok. Wyd. 5 popr. Warszawa, Spis treści Podstawy fizyki / Władysław Bogusz, Jerzy Garbarczyk, Franciszek Krok. Wyd. 5 popr. Warszawa, 2016 Spis treści PRZEDMOWA DO WYDANIA V 9 1. PRZEDMIOT, JĘZYK I METODOLOGIA FIZYKI 11 1.1. Czym jest fizyka?

Bardziej szczegółowo

Fizyka 3.3 WYKŁAD II

Fizyka 3.3 WYKŁAD II Fizyka 3.3 WYKŁAD II Promieniowanie elektromagnetyczne Dualizm korpuskularno-falowy światła Fala elektromagnetyczna Strumień fotonów o energii E F : E F = hc λ c = 3 10 8 m/s h = 6. 63 10 34 J s Światło

Bardziej szczegółowo

I N S T Y T U T F I Z Y K I U N I W E R S Y T E T U G D AŃSKIEGO I N S T Y T U T K S Z T A Ł C E N I A N A U C Z Y C I E L I

I N S T Y T U T F I Z Y K I U N I W E R S Y T E T U G D AŃSKIEGO I N S T Y T U T K S Z T A Ł C E N I A N A U C Z Y C I E L I I N S T Y T U T F I Z Y K I U N I W E R S Y T E T U G D AŃSKIEGO I N S T Y T U T K S Z T A Ł C E N I A N A U C Z Y C I E L I C ZĘŚĆ I I I Podręcznik dla nauczycieli klas III liceum ogólnokształcącego i

Bardziej szczegółowo

Pole elektromagnetyczne. Równania Maxwella

Pole elektromagnetyczne. Równania Maxwella Pole elektromagnetyczne (na podstawie Wikipedii) Pole elektromagnetyczne - pole fizyczne, za pośrednictwem którego następuje wzajemne oddziaływanie obiektów fizycznych o właściwościach elektrycznych i

Bardziej szczegółowo

Fizyka. Program Wykładu. Program Wykładu c.d. Kontakt z prowadzącym zajęcia. Rok akademicki 2013/2014. Wydział Zarządzania i Ekonomii

Fizyka. Program Wykładu. Program Wykładu c.d. Kontakt z prowadzącym zajęcia. Rok akademicki 2013/2014. Wydział Zarządzania i Ekonomii Fizyka Wydział Zarządzania i Ekonomii Kontakt z prowadzącym zajęcia dr Paweł Możejko 1e GG Konsultacje poniedziałek 9:00-10:00 paw@mif.pg.gda.pl Rok akademicki 2013/2014 Program Wykładu Mechanika Kinematyka

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU Z FIZYKI I ASTRONOMII KLASIE PIERWSZEJ W LICEUM PROFILOWANYM

ROZKŁAD MATERIAŁU Z FIZYKI I ASTRONOMII KLASIE PIERWSZEJ W LICEUM PROFILOWANYM ROZKŁAD MATERIAŁU Z FIZYKI I ASTRONOMII KLASIE PIERWSZEJ W LICEUM PROFILOWANYM W trzyletnim cyklu nauczania fizyki 4godziny rozdzielono po ( 1, 2, 1) w klasie pierwszej, drugiej i trzeciej. Obowiązujący

Bardziej szczegółowo

Fizyka - zakres materiału oraz kryteria oceniania. w zakresie rozszerzonym kl 2 i 3

Fizyka - zakres materiału oraz kryteria oceniania. w zakresie rozszerzonym kl 2 i 3 Fizyka - zakres materiału oraz kryteria oceniania w zakresie rozszerzonym kl 2 i 3 METODY OCENY OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Celem nauczania jest kształtowanie kompetencji kluczowych, niezbędnych człowiekowi w dorosłym

Bardziej szczegółowo

Ciało doskonale czarne absorbuje całkowicie padające promieniowanie. Parametry promieniowania ciała doskonale czarnego zależą tylko jego temperatury.

Ciało doskonale czarne absorbuje całkowicie padające promieniowanie. Parametry promieniowania ciała doskonale czarnego zależą tylko jego temperatury. 1 Ciało doskonale czarne absorbuje całkowicie padające promieniowanie. Parametry promieniowania ciała doskonale czarnego zależą tylko jego temperatury. natężenie natężenie teoria klasyczna wynik eksperymentu

Bardziej szczegółowo

FIZYKA IV etap edukacyjny zakres rozszerzony

FIZYKA IV etap edukacyjny zakres rozszerzony FIZYKA IV etap edukacyjny zakres rozszerzony Cele kształcenia wymagania ogólne I. Znajomość i umiejętność wykorzystania pojęć i praw fizyki do wyjaśniania procesów i zjawisk w przyrodzie. II. Analiza tekstów

Bardziej szczegółowo

ZESTAW PYTAŃ I ZAGADNIEŃ Z FIZYKI

ZESTAW PYTAŃ I ZAGADNIEŃ Z FIZYKI 1 ZESTAW PYTAŃ I ZAGADNIEŃ Z FIZYKI Mechanika 1. Czym zajmuje się fizyka? 2. Opisz znane składniki materii. 3. Przedstaw charakterystykę czterech fundamentalnych oddziaływań w przyrodzie. 4. Podaj definicję

Bardziej szczegółowo

Podstawy Procesów i Konstrukcji Inżynierskich. Dynamika

Podstawy Procesów i Konstrukcji Inżynierskich. Dynamika Podstawy Procesów i Konstrukcji Inżynierskich Dynamika Prowadzący: Kierunek Wyróżniony przez PKA Mechanika klasyczna Mechanika klasyczna to dział mechaniki w fizyce opisujący : - ruch ciał - kinematyka,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE FIZYKA STOSOWANA II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka w Bielsku-Białej

WYMAGANIA EDUKACYJNE FIZYKA STOSOWANA II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka w Bielsku-Białej WYMAGANIA EDUKACYJNE FIZYKA STOSOWANA II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka w Bielsku-Białej OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW Z ZAKRESIE KSZTAŁCENIA W kolumnie "wymagania na poziom podstawowy" opisano wymagania

Bardziej szczegółowo

Przedmiot i metody fizyki, definicje, prawa, rola pomiarów, wielkości i układy jednostek SI.

Przedmiot i metody fizyki, definicje, prawa, rola pomiarów, wielkości i układy jednostek SI. 1. Wprowadzenie Przedmiot i metody fizyki, definicje, prawa, rola pomiarów, wielkości i układy jednostek SI. 2. Kinematyka Definicja prędkości i ruchu jednostajnego, definicja przyspieszenia i ruchu jednostajnie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne FIZYKA. zakres rozszerzony

Wymagania edukacyjne FIZYKA. zakres rozszerzony Wymagania edukacyjne FIZYKA zakres rozszerzony I. Cele kształcenia wymagania ogólne I. Znajomość i umiejętność wykorzystania pojęć i praw fizyki do wyjaśniania procesów i zjawisk w przyrodzie. II. Analiza

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia I stopnia

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia I stopnia Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia I stopnia Przedmiot: Fizyka Rodzaj przedmiotu: Podstawowy/obowiązkowy Kod przedmiotu: TR 1 S 0 1 03-0_1 Rok: I Semestr: I Forma studiów: Studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Właściwości chemiczne i fizyczne pierwiastków powtarzają się w pewnym cyklu (zebrane w grupy 2, 8, 8, 18, 18, 32 pierwiastków).

Właściwości chemiczne i fizyczne pierwiastków powtarzają się w pewnym cyklu (zebrane w grupy 2, 8, 8, 18, 18, 32 pierwiastków). Właściwości chemiczne i fizyczne pierwiastków powtarzają się w pewnym cyklu (zebrane w grupy 2, 8, 8, 18, 18, 32 pierwiastków). 1925r. postulat Pauliego: Na jednej orbicie może znajdować się nie więcej

Bardziej szczegółowo

Fizyka 3. Konsultacje: p. 329, Mechatronika

Fizyka 3. Konsultacje: p. 329, Mechatronika Fizyka 3 Konsultacje: p. 329, Mechatronika marzan@mech.pw.edu.pl Zaliczenie: 2 sprawdziany (10 pkt każdy) lub egzamin (2 części po 10 punktów) 10.1 12 3.0 12.1 14 3.5 14.1 16 4.0 16.1 18 4.5 18.1 20 5.0

Bardziej szczegółowo

6. Podaj definicję wektora prędkości i wektora przyspieszenia dla ruchu prostoliniowego. Narysuj odpowiedni rysunek.

6. Podaj definicję wektora prędkości i wektora przyspieszenia dla ruchu prostoliniowego. Narysuj odpowiedni rysunek. Pytania przykładowe do egzaminu z Fizyki I - 1-1. Podaj definicję iloczynu wektorowego i skalarnego wektorów. (a) Jak określona jest wartość, kierunek i zwrot iloczynu wektorowego? (b) Jak określona jest

Bardziej szczegółowo

Tematy egzaminacyjne z Fizyki

Tematy egzaminacyjne z Fizyki Tematy egzaminacyjne z Fizyki Wektory i skalary 1. Działania na wektorach: dodawanie, odejmowanie, mnożenie wektora przez skalar oraz iloczyn skalarny i wektorowy dwóch wektorów. 2. Podaj przykłady wielkości

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia I stopnia

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia I stopnia Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia I stopnia Przedmiot: Rodzaj przedmiotu: Kod przedmiotu: Rok: I Semestr: I Forma studiów: Rodzaj zajęć i liczba godzin 60 w semestrze: Wykład 30 Ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA DO EGZAMINU Z FIZYKI W SEMESTRZE LETNIM 2010/11

ZAGADNIENIA DO EGZAMINU Z FIZYKI W SEMESTRZE LETNIM 2010/11 ZAGADNIENIA DO EGZAMINU Z FIZYKI W SEMESTRZE LETNIM 2010/11 1. Rachunek niepewności pomiaru 1.1. W jaki sposób podajemy wynik pomiaru? Co jest źródłem rozbieżności pomiędzy wartością uzyskiwaną w eksperymencie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa PRZESTRZEŃ I CZAS W FIZYCE NEWTONOWSKIEJ ORAZ SZCZEGÓLNEJ TEORII. 1 Grawitacja 3. 2 Geometria jako fizyka 14

Spis treści. Przedmowa PRZESTRZEŃ I CZAS W FIZYCE NEWTONOWSKIEJ ORAZ SZCZEGÓLNEJ TEORII. 1 Grawitacja 3. 2 Geometria jako fizyka 14 Spis treści Przedmowa xi I PRZESTRZEŃ I CZAS W FIZYCE NEWTONOWSKIEJ ORAZ SZCZEGÓLNEJ TEORII WZGLĘDNOŚCI 1 1 Grawitacja 3 2 Geometria jako fizyka 14 2.1 Grawitacja to geometria 14 2.2 Geometria a doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy fizyka rozszerzona klasa 3a

Plan wynikowy fizyka rozszerzona klasa 3a Plan wynikowy fizyka rozszerzona klasa 3a 1. Hydrostatyka Temat lekcji dostateczną uczeń Ciśnienie hydrostatyczne. Prawo Pascala zdefiniować ciśnienie, objaśnić pojęcie ciśnienia hydrostatycznego, objaśnić

Bardziej szczegółowo

Fizyka. Program Wykładu. Program Wykładu c.d. Literatura. Rok akademicki 2013/2014

Fizyka. Program Wykładu. Program Wykładu c.d. Literatura. Rok akademicki 2013/2014 Program Wykładu Fizyka Wydział Zarządzania i Ekonomii Rok akademicki 2013/2014 Mechanika Kinematyka i dynamika punktu materialnego Zasady zachowania energii, pędu i momentu pędu Podstawowe własności pola

Bardziej szczegółowo

41P6 POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNYZ FIZYKI I ASTRONOMII - V POZIOM PODSTAWOWY

41P6 POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNYZ FIZYKI I ASTRONOMII - V POZIOM PODSTAWOWY 41P6 POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNYZ FIZYKI I ASTRONOMII - V Optyka fizyczna POZIOM PODSTAWOWY Dualizm korpuskularno-falowy Atom wodoru. Widma Fizyka jądrowa Teoria względności Rozwiązanie zadań należy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA Z FIZYKI SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA ZAKRES ROZSZERZONY

PROGRAM NAUCZANIA Z FIZYKI SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA ZAKRES ROZSZERZONY PROGRAMY NAUCZANIA Z FIZYKI REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO Zainteresowanie uczniów fizyką kluczem do sukcesu PROGRAM NAUCZANIA Z FIZYKI SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA ZAKRES ROZSZERZONY

Bardziej szczegółowo

Podstawy fizyki. 2 / David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker. wyd. 2, 1 dodr. Warszawa, Spis treści

Podstawy fizyki. 2 / David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker. wyd. 2, 1 dodr. Warszawa, Spis treści Podstawy fizyki. 2 / David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker. wyd. 2, 1 dodr. Warszawa, 2016 Spis treści Od Wydawcy do drugiego wydania polskiego Przedmowa Podziękowania xi xiii xxi 12. Równowaga

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: David J. Griffiths - Podstawy elektrodynamiki

Księgarnia PWN: David J. Griffiths - Podstawy elektrodynamiki Księgarnia PWN: David J. Griffiths - Podstawy elektrodynamiki Spis treści Przedmowa... 11 Wstęp: Czym jest elektrodynamika i jakie jest jej miejsce w fizyce?... 13 1. Analiza wektorowa... 19 1.1. Algebra

Bardziej szczegółowo

Elementy dynamiki klasycznej - wprowadzenie. dr inż. Romuald Kędzierski

Elementy dynamiki klasycznej - wprowadzenie. dr inż. Romuald Kędzierski Elementy dynamiki klasycznej - wprowadzenie dr inż. Romuald Kędzierski Po czym można rozpoznać, że na ciało działają siły? Możliwe skutki działania sił: Po skutkach działania sił. - zmiana kierunku ruchu

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY MECHANIKI KWANTOWEJ

PODSTAWY MECHANIKI KWANTOWEJ PODSTAWY MECHANIKI KWANTOWEJ De Broglie, na podstawie analogii optycznych, w roku 194 wysunął hipotezę, że cząstki materialne także charakteryzują się dualizmem korpuskularno-falowym. Hipoteza de Broglie

Bardziej szczegółowo

Fizyka z astronomią Szkoła średnia

Fizyka z astronomią Szkoła średnia M in isterstw o E dukacji N arodow ej Fizyka z astronomią Szkoła średnia Minimum program owe obowiązujące od 1 września 1992 Warszawa 1992 WSTĘP Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku nakłada

Bardziej szczegółowo

Program pracy z uczniem słabym, mającym problemy z nauką na zajęciach z fizyki i astronomii.

Program pracy z uczniem słabym, mającym problemy z nauką na zajęciach z fizyki i astronomii. Program pracy z uczniem słabym, mającym problemy z nauką na zajęciach z fizyki i astronomii. Program pracy z uczniem słabym został przygotowany z myślą o uczniach mających trudności z opanowaniem materiału

Bardziej szczegółowo

Stara i nowa teoria kwantowa

Stara i nowa teoria kwantowa Stara i nowa teoria kwantowa Braki teorii Bohra: - podane jedynie położenia linii, brak natężeń -nie tłumaczy ilości elektronów na poszczególnych orbitach - model działa gorzej dla atomów z więcej niż

Bardziej szczegółowo

Wykład FIZYKA II. 4. Indukcja elektromagnetyczna. Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak

Wykład FIZYKA II. 4. Indukcja elektromagnetyczna.  Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak Wykład FIZYKA II 4. Indukcja elektromagnetyczna Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej http://www.if.pwr.wroc.pl/~wozniak/ PRAWO INDUKCJI FARADAYA SYMETRIA W FIZYCE

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. MECHANIKA Kinematyka nauka o ruchu Dynamika Praca Prawo grawitacji Dynamika bryły sztywnej

SPIS TREŚCI I. MECHANIKA Kinematyka nauka o ruchu Dynamika Praca Prawo grawitacji Dynamika bryły sztywnej SPIS TREŚCI Wstęp... str. 11 I. MECHANIKA... 13 Kinematyka nauka o ruchu... 13 Pojęcia fizyczne... 14 Składanie wektorów prędkości... 16 Odejmowanie wektorów... 17 Ruch jednostajny prostoliniowy... 18

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu FIZYKA Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu FIZYKA Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia Karta (sylabus) modułu/przedmiotu FIZYKA Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia Przedmiot: Rodzaj przedmiotu: Kod przedmiotu: Rok: I Semestr: 1 Forma studiów: Rodzaj zajęć i liczba godzin 60 w semestrze:

Bardziej szczegółowo

Zakres materiału do testu przyrostu kompetencji z fizyki w kl. II

Zakres materiału do testu przyrostu kompetencji z fizyki w kl. II Zakres materiału do testu przyrostu kompetencji z fizyki w kl. II Wiadomości wstępne 1.1Podstawowe pojęcia fizyki 1.2Jednostki 1.3Wykresy definiuje pojęcia zjawiska fizycznego i wielkości fizycznej wyjaśnia

Bardziej szczegółowo

Rozważania rozpoczniemy od fal elektromagnetycznych w próżni. Dla próżni równania Maxwella w tzw. postaci różniczkowej są następujące:

Rozważania rozpoczniemy od fal elektromagnetycznych w próżni. Dla próżni równania Maxwella w tzw. postaci różniczkowej są następujące: Rozważania rozpoczniemy od fal elektromagnetycznych w próżni Dla próżni równania Maxwella w tzw postaci różniczkowej są następujące:, gdzie E oznacza pole elektryczne, B indukcję pola magnetycznego a i

Bardziej szczegółowo

1.6. Ruch po okręgu. ω =

1.6. Ruch po okręgu. ω = 1.6. Ruch po okręgu W przykładzie z wykładu 1 asteroida poruszała się po okręgu, wartość jej prędkości v=bω była stała, ale ruch odbywał się z przyspieszeniem a = ω 2 r. Przyspieszenie w tym ruchu związane

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2017/2018 Kod: NIM s Punkty ECTS: 5. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne

Rok akademicki: 2017/2018 Kod: NIM s Punkty ECTS: 5. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Nazwa modułu: Fizyka I Rok akademicki: 2017/2018 Kod: NIM-1-106-s Punkty ECTS: 5 Wydział: Metali Nieżelaznych Kierunek: Inżynieria Materiałowa Specjalność: Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb

Bardziej szczegółowo

Podstawy elektrodynamiki / David J. Griffiths. - wyd. 2, dodr. 3. Warszawa, 2011 Spis treści. Przedmowa 11

Podstawy elektrodynamiki / David J. Griffiths. - wyd. 2, dodr. 3. Warszawa, 2011 Spis treści. Przedmowa 11 Podstawy elektrodynamiki / David J. Griffiths. - wyd. 2, dodr. 3. Warszawa, 2011 Spis treści Przedmowa 11 Wstęp: Czym jest elektrodynamika i jakie jest jej miejsce w fizyce? 13 1. Analiza wektorowa 19

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: M.A. Herman, A. Kalestyński, L. Widomski Podstawy fizyki dla kandydatów na wyższe uczelnie i studentów

Księgarnia PWN: M.A. Herman, A. Kalestyński, L. Widomski Podstawy fizyki dla kandydatów na wyższe uczelnie i studentów Księgarnia PWN: M.A. Herman, A. Kalestyński, L. Widomski Podstawy fizyki dla kandydatów na wyższe uczelnie i studentów Przedmowa 13 Rozdział 1. Wprowadzenie 15 1. Uwagi dotyczące techniki zdawania egzaminu

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2010 FIZYKA I ASTRONOMIA

EGZAMIN MATURALNY 2010 FIZYKA I ASTRONOMIA Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 010 FIZYKA I ASTRONOMIA POZIOM PODSTAWOWY Klucz punktowania odpowiedzi MAJ 010 Egzamin maturalny z fizyki i astronomii Zadanie 1. Przypisanie

Bardziej szczegółowo

FALOWA I KWANTOWA HASŁO :. 1 F O T O N 2 Ś W I A T Ł O 3 E A I N S T E I N 4 D Ł U G O Ś C I 5 E N E R G I A 6 P L A N C K A 7 E L E K T R O N

FALOWA I KWANTOWA HASŁO :. 1 F O T O N 2 Ś W I A T Ł O 3 E A I N S T E I N 4 D Ł U G O Ś C I 5 E N E R G I A 6 P L A N C K A 7 E L E K T R O N OPTYKA FALOWA I KWANTOWA 1 F O T O N 2 Ś W I A T Ł O 3 E A I N S T E I N 4 D Ł U G O Ś C I 5 E N E R G I A 6 P L A N C K A 7 E L E K T R O N 8 D Y F R A K C Y J N A 9 K W A N T O W A 10 M I R A Ż 11 P

Bardziej szczegółowo

DYNAMIKA dr Mikolaj Szopa

DYNAMIKA dr Mikolaj Szopa dr Mikolaj Szopa 17.10.2015 Do 1600 r. uważano, że naturalną cechą materii jest pozostawanie w stanie spoczynku. Dopiero Galileusz zauważył, że to stan ruchu nie zmienia się, dopóki nie ingerujemy I prawo

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: inżynieria środowiska Rodzaj przedmiotu: nauk ścisłych, moduł 1 Rodzaj zajęć: Wykład, ćwiczenia Profil kształcenia: ogólnoakademicki Fizyka Physics Poziom kształcenia: I stopnia

Bardziej szczegółowo

Pytania i zagadnienia sprawdzające wiedzę z fizyki.

Pytania i zagadnienia sprawdzające wiedzę z fizyki. Pytania i zagadnienia sprawdzające wiedzę z fizyki. 1. Przeliczanie jednostek. Po co człowiek wprowadził jednostki dla różnych wielkości fizycznych? Wymień kilka znanych ci jednostek fizycznych. Kiedy

Bardziej szczegółowo

Fizyka 2. Janusz Andrzejewski

Fizyka 2. Janusz Andrzejewski Fizyka 2 wykład 14 Janusz Andrzejewski Atom wodoru Wczesne modele atomu -W czasach Newtona atom uważany była za małą twardą kulkę co dość dobrze sprawdzało się w rozważaniach dotyczących kinetycznej teorii

Bardziej szczegółowo

Pole elektromagnetyczne

Pole elektromagnetyczne Pole elektromagnetyczne Pole magnetyczne Strumień pola magnetycznego Jednostką strumienia magnetycznego w układzie SI jest 1 weber (1 Wb) = 1 N m A -1. Zatem, pole magnetyczne B jest czasem nazywane gęstością

Bardziej szczegółowo

Wykaz ćwiczeń laboratoryjnych z fizyki(stare ćwiczenia)

Wykaz ćwiczeń laboratoryjnych z fizyki(stare ćwiczenia) Wykaz ćwiczeń laboratoryjnych z fizyki(stare ćwiczenia) Nr ćw. w Temat ćwiczenia skrypcie 1 ćwiczenia 7 12 Badanie zależności temperatury wrzenia wody od ciśnienia 24 16 16 Wyznaczenie równoważnika elektrochemicznego

Bardziej szczegółowo

Z fizyki i astronomii obowiązują następujące kryteria ocen:

Z fizyki i astronomii obowiązują następujące kryteria ocen: Z fizyki i astronomii obowiązują następujące kryteria ocen: Ocena niedostateczna Uczeń nie spełnił co najmniej 50% wymagań podstawowych. Uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie

Bardziej szczegółowo

I. Wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązania prostych zadań obliczeniowych.

I. Wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązania prostych zadań obliczeniowych. FIZYKA zakres podstawowy Cele kształcenia - wymagania ogólne I. Wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązania prostych zadań obliczeniowych. II. Przeprowadzanie doświadczeń

Bardziej szczegółowo

KONKURS Z FIZYKI I ASTRONOMII. Fuzja jądrowa. dla uczniów gimnazjum i uczniów klas I i II szkół ponadgimnazjalnych

KONKURS Z FIZYKI I ASTRONOMII. Fuzja jądrowa. dla uczniów gimnazjum i uczniów klas I i II szkół ponadgimnazjalnych KONKURS Z FIZYKI I ASTRONOMII Fuzja jądrowa dla uczniów gimnazjum i uczniów klas I i II szkół ponadgimnazjalnych I. Organizatorem konkursu jest Krajowy Punkt Kontaktowy Euratom przy Instytucie Fizyki Plazmy

Bardziej szczegółowo

Program nauczania z fizyki IV etap edukacji Zakres rozszerzony

Program nauczania z fizyki IV etap edukacji Zakres rozszerzony Tytuł projektu: Zrozumieć fizykę i poznać przyrodę - innowacyjne programy nauczania dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Program nauczania z fizyki IV etap edukacji Zakres rozszerzony Projekt

Bardziej szczegółowo

MiBM sem. III Zakres materiału wykładu z fizyki

MiBM sem. III Zakres materiału wykładu z fizyki MiBM sem. III Zakres materiału wykładu z fizyki 1. Dynamika układów punktów materialnych 2. Elementy mechaniki relatywistycznej 3. Podstawowe prawa elektrodynamiki i magnetyzmu 4. Zasady optyki geometrycznej

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA DO EGZAMINU Z FIZYKI W SEMESTRZE ZIMOWYM Elektronika i Telekomunikacja oraz Elektronika 2017/18

ZAGADNIENIA DO EGZAMINU Z FIZYKI W SEMESTRZE ZIMOWYM Elektronika i Telekomunikacja oraz Elektronika 2017/18 ZAGADNIENIA DO EGZAMINU Z FIZYKI W SEMESTRZE ZIMOWYM Elektronika i Telekomunikacja oraz Elektronika 2017/18 1. Czym zajmuje się fizyka? Podstawowe składniki materii. Charakterystyka czterech fundamentalnych

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. z fizyki dla klasy pierwszej liceum profilowanego

Plan wynikowy. z fizyki dla klasy pierwszej liceum profilowanego Plan wynikowy z fizyki dla klasy pierwszej liceum profilowanego Kurs podstawowy z elementami kursu rozszerzonego koniecznymi do podjęcia studiów technicznych i przyrodniczych do programu DKOS-5002-38/04

Bardziej szczegółowo

PRÓBNA MATURA z WSIP dla klas 3 LO i 4 TECHNIKUM

PRÓBNA MATURA z WSIP dla klas 3 LO i 4 TECHNIKUM PRÓBNA MATURA z WSIP dla klas 3 LO i 4 TECHNIKUM MARZEC 2018 Analiza wyników próbnego egzaminu maturalnego Poziom rozszerzony FIZYKA Arkusz próbnego egzaminu maturalnego składał się z 12 zadań. Zadania

Bardziej szczegółowo

Wykład FIZYKA II. 3. Magnetostatyka. Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak

Wykład FIZYKA II. 3. Magnetostatyka.  Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak Wykład FIZYKA II 3. Magnetostatyka Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej http://www.if.pwr.wroc.pl/~wozniak/ POLE MAGNETYCZNE Elektryczność zaobserwowana została

Bardziej szczegółowo

TEORIA PASMOWA CIAŁ STAŁYCH

TEORIA PASMOWA CIAŁ STAŁYCH TEORIA PASMOWA CIAŁ STAŁYCH Skolektywizowane elektrony w metalu Weźmy pod uwagę pewną ilość atomów jakiegoś metalu, np. sodu. Pojedynczy atom sodu zawiera 11 elektronów o konfiguracji 1s 2 2s 2 2p 6 3s

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: EIT s Punkty ECTS: 5. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: EIT s Punkty ECTS: 5. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Fizyka 1 Rok akademicki: 2013/2014 Kod: EIT-1-205-s Punkty ECTS: 5 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Informatyka Specjalność: - Poziom

Bardziej szczegółowo

FIZYKA I ASTRONOMIA RUCH JEDNOSTAJNIE PROSTOLINIOWY RUCH PROSTOLINIOWY JEDNOSTAJNIE PRZYSPIESZONY RUCH PROSTOLINIOWY JEDNOSTAJNIE OPÓŹNIONY

FIZYKA I ASTRONOMIA RUCH JEDNOSTAJNIE PROSTOLINIOWY RUCH PROSTOLINIOWY JEDNOSTAJNIE PRZYSPIESZONY RUCH PROSTOLINIOWY JEDNOSTAJNIE OPÓŹNIONY FIZYKA I ASTRONOMIA RUCH JEDNOSTAJNIE PROSTOLINIOWY Każdy ruch jest zmienną położenia w czasie danego ciała lub układu ciał względem pewnego wybranego układu odniesienia. v= s/t RUCH

Bardziej szczegółowo

1. Kinematyka 8 godzin

1. Kinematyka 8 godzin Plan wynikowy (propozycja) część 1 1. Kinematyka 8 godzin Wymagania Treści nauczania (tematy lekcji) Cele operacyjne podstawowe ponadpodstawowe Uczeń: konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające Jak

Bardziej szczegółowo

FIZYKA IV etap edukacyjny zakres podstawowy

FIZYKA IV etap edukacyjny zakres podstawowy FIZYKA IV etap edukacyjny zakres podstawowy Cele kształcenia wymagania ogólne I. Wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązania prostych zadań obliczeniowych. II. Przeprowadzanie

Bardziej szczegółowo

Oddziaływania fundamentalne

Oddziaływania fundamentalne Oddziaływania fundamentalne Silne: krótkozasięgowe (10-15 m). Siła rośnie ze wzrostem odległości. Znaczna siła oddziaływania. Elektromagnetyczne: nieskończony zasięg, siła maleje z kwadratem odległości.

Bardziej szczegółowo