SIEROTY X FACTORA CO DALEJ? P YTA: RED HOT CHILI PEPPERS WYDARZENIE: FESTIWAL PRZEMIANY RANKING: DANCE-PUNK. wersja beta

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SIEROTY X FACTORA CO DALEJ? P YTA: RED HOT CHILI PEPPERS WYDARZENIE: FESTIWAL PRZEMIANY RANKING: DANCE-PUNK. wersja beta"

Transkrypt

1 nr 13 wersja beta nr13 (75)/ sierpnia 5 wrzeênia 2011 P YTA: RED HOT CHILI PEPPERS WYDARZENIE: FESTIWAL PRZEMIANY RANKING: DANCE-PUNK SIEROTY X FACTORA CO DALEJ?

2 w tym wydaniu: nr 13 (75) sierpnia-wrzeênia 2011 w nast pnym numerze: teraz Êrodek co jest BOSO, ALE W OSTROGACH Czy Katy Perry wcià bryluje na Billboardzie? Czy nikt nie stràci p yty Boso Zakopower ze szczytu listy OLiS? 12 PE NA PROFESKA Marcin Masecki koƒczy wakacyjny maraton koncertami promujàcymi rewelacyjny album Profesjonalizmu 10 LODY DLA OCH ODY Matias Aguayo nagrywa z Battles i robi imprezy w Chile i Brazylii. 13 RÓWNANIE Z JEDNÑ NIEWIADOMÑ Za tydzieƒ rusza The Voice of Poland. My rozliczamy si ze zwyci zcami X-Factor, Mam Talent i Idola. 15 SKACZCIE DO GÓRY! LCD Soundsystem zakoƒczyli dzia- alnoêç, ale The Rapture powracajà z nowym albumem. Co dalej z dance- -punkiem? 21 PRAWIE JAK ROLLING STONES Co aczy Anthony ego Kiedisa z Mickiem Jaggerem? Narkotyki, alkohol, go e klaty XANAX, VALIUM, A MO E VIAGRA? Nie wiadomo, jaka pastylka jest na ok adce I m With You. Ale na pewno nie pomog a ona RHCP w nagraniu dobrego albumu. 31 ORKIESTRA D TA ROBI NAM wod z mózgu. Basement Jaxx nagrali album z orkiestrà. A wydawa oby si, e tylko Metallica i Budka Suflera sà do tego zdolne. 34 MOJA BABY Bez tego signla mo e nigdy nie by oby nie tylko przebojów Beach Boys, ale równie piosenek Bruce a Springsteena, Kings Of Leon i Lady Gagi. 36 PENDER KONTRA APHEX Starcie muzycznych gigantów podczas Europejskiego Kongresu Kultury we Wroc awiu. GLACA ROBI DYM Lider Sweet Noise wraca z Kalifornii do Swarz dza i nagrywa z My Riot. REDAKTOR NACZELNY: PIOTR METZ WYDAWCA MEDIA POINT GROUP SP. Z O. O. ADRES MEDIA: POINT GROUP: AL. JEROZOLIM- SKIE 146 C; WAR- SZAWA ADRES REDAKCJI: HORIZON PLAZA UL. DOMANIEWSKA 39A WARSZAWA TEL H FAKS H H GADU GADU 456 H zobacz wi cej ZDJ CIA: FPM: 3, 27, 28, 36, FORUM: 4, 15, 16, 18, 20, MACIEJ CIOCH: 5, 6, 7, 8, 9, OK ADKA: Zbigniew Umgelter, RESZTA: materia y prasowe

3 Fakt up Cnota i mro onki Jak szpagat to Urbaƒska, a jak mro onki to Simon Cowell. W dzisiejszym Êwiecie showbiznesu specjalizacja to podstawa. BILET ZA CNOT Histeria wokó osoby najm odszego transwestyty w historii showbiznesu narasta wyk adniczo. Jeszcze nie opad y emocje po tym, jak Justin Bieber rozsta si z Selenà Gomez, a Êwiat obieg a kolejna sensacja. Na jednym z internetowych serwisów aukcyjnych pojawi a si oferta kilkunastoletnie fanki z Meksyku by y gotowe oddaç swà cnot w zamian za bilet na koncert Kanadyjczyka. Czasami a ujemy, e nie jesteêmy 13-letnimi Meksykankami. BUFFO ODYSEJA Amerykaƒskich podbojów Nataszy Urbaƒskiej ciàg dalszy. Ambitna wokalistka, aktorka, modelka, celebrytka, akrobatka i ona pokaza a pazura na deskach klubu. Ponoç, gdy wykonywa a efektowne wygibasy, kilku co wra liwszych widzów rzuci o si na pomoc sàdzàc, e dozna a urazu kr gos upa. Ale to tylko element choreografii wspólnie u o onej z Januszem, jak t umaczy a Urbaƒska, dodajàc: To mia byç taki wyst p bez napinki. Jasna sprawa, jak na d oni widaç, e chodzi o bardziej o wypink. b e z k o m e n t a r z a BEYONCE W CIÀ Y Modli a si, modli a i wymodli a. Beyonce jest w cià y, potwierdzi plotk mened er artystki podczas tegorocznego rozdania nagród MTV Video Music Awards. METALLICA JAK BUDKA Czy to sesja zdj ciowa do nowej p yty Budki Suflera? Blisko. To Metallica i Lou Reed pr à si przed wydaniem wspólnej p yty. 3 MACHINA

4 Fakt up MAMA NA RATUNEK Liam rozmawia z mamà i by a ona bardzo zmartwiona ca à historià. Doszed do wniosku, e Noel JESSIE J KRADNIE WIZERUNEK DODY Wiemy ju, czemu ostatnia p yta Dody sprzedaje si tak fatalnie. Wszystko przez wrednà Brytyjk, która podkrad a jej sceniczny kostium odwracajà uwag Êwiata od GaGi z Ciechanowa. Jak by tego by o ma o, w tym samym wdzianku niedawno pokaza si Micha Szpak na ok adce magazynu Maleman. Najdziwniejsze, e z nich wszystkich najlepiej prezentuje si Szpak. nie chcia byç tak naprawd mêciwy, po prostu ma pyskaty charakter, donosi brytyjski tabloid Sun, komentujàc wycofanie pozwu przez Liama Gallaghera przeciwko bratu, który rzekomo rozpowiada na mieêcie nieprawdziwe informacje o rozpadzie Oasis. To mo e oznaczaç tylko jedno reaktywacja i jeszcze wi cej gównianego britpopu. G UCHA NOC, HAPPY END Koniec zaciek ego sporu, przy którym konflikt w Strefie Gazy wydaje si sprzeczkà nowo eƒców. Rychu Peja i Stan Borys (m odszym wyjaêniamy Stan to imi, Borys to nazwisko) doszli do porozumienia. Posz o o fragment piosenki Borysa Chmurami zataƒczy sen, który wykorzysta Peja w utworze G ucha Noc na albumie Na legalu? sprzed blisko dekady. Cieszymy si ich ma ym szcz Êciem. MRO ONKA Z X FACTORA S ynny juror brytyjskiej i amerykaƒskiej edycji programu X Factor wyzna, e marzy o yciu wiecznym. W tym celu chce si zamroziç po Êmierci. JeÊli si nie uda, to trudno. JeÊli pomys wypali, to czemu nie daç sobie drugiej szansy, dywaguje celebryta. Simon, a mo e spróbowa byê ju teraz? I zabierz z sobà Susan Boyle i Kub Wojewódzkiego. Jak si obudzicie za 400 lat, oka e si, e jesteêcie jedynymi mieszkaƒcami planety i b dziecie musieli odtworzyç naszà populacj. B dzie ekstra. 4 MACHINA POWRÓT DO SPISU TREÂCI

5 Machina Design Awards 2010! RDZENIE ROZDANE Machina Design Awards po raz trzeci! Zwyciezczynià tegorocznej edycji konkursu w najbardziej presti owej kategorii m odych designerów zosta a Gabriela Kowalska i jej Koncept Attachment, za który m oda artystka otrzyma a nagrod dla m odych designerów. Nagrodzony projekt to smuk a, stylowa szklanka z niesfornym uchwytem. To po àczenie elegancji z elementem zaskoczenia, umo liwiajàcy subtelnà interakcj przedmiotu codziennego u ytku z odbiorcà, t umaczy autorka. KONCEPT ATTACHMENT Gabriela Kowalska 5 MACHINA

6 Machina Design Awards Do trzeciej edycji konkursu zg oszono kilkaset projektów. Statuetki RDZENIA przyznano w 21 kategoriach. Laureatami Machina Design Awards zostali: FRANKE Monika Konaszewska, Marek Szymański, Jarosław Matys AGD: Okap BRICK SIL-K firmy Franke Elektronika RTV: Telewizor LCD PHILIPS CINEMA 21:9 Meble: KAMASUTRA, awka dwuosobowa (Ma gorzata P ka a) Transport: AUDI R8 SPYDER Dla dzieci: SUPER PILOT TELEWIZYJNY (Agnieszka Kuchta) Sport i rekreacja: Rower VINYL DOPPIO ULTRAVIOLET Oświetlenie: LEDY_DREDY, kolekcja fryzur Êwietlnych Biuro: SURF, kinetyczna pó ka na ksià ki Przestrzeń publiczna/architektura: PRODESIGNE, studio wyposa enia wn trz Komputery: Laptop HP MINI 210 VIVIENNE TAM Elektronika przenośna: Aparat CANON IXUS 300 HS CISOWIANKA Edyta Bilska MEBLE VOX Sławomir Fajdek DYSON Marta Dobrowolska 6 MACHINA

7 Machina Design Awards RAZY2 Paulina Krauza i Jacek Ryń Telefony komórkowe: SAMSUNG DIVA S7070 Wnętrze (kuchnia, łazienka, salon): Odkurzacz DYSON DC24 ALL FLOORS Rozwiązania telekomunikacyjne: NEOSTRADA Opakowania: Woda CISOWIANKA PERLAGE Moda: HUSSEIN CHALAYAN COLLECTION Przedmiot (usługa ułatwiająca życie): Suszarka do ràk DYSON AIRBLADE AB03 Przedmiot (usługa ma king the world better): Kolekcja mebli EVOLVE dla m odzie y (VOX) Miasto (miejsce): Identyfikacja wizualna dla TEATRU 6. PIĘTRO Akcesoria/Gadżet: Pomocnik bankietowy KLYPSOS TEATR 6 PIETRO David Raccini AUDI Leszek Kempinski HP Piotr Pągowski LEDY DREDY Iwona Kosicka PHILIPS Izabela Rogulska PUMA Maria Dawidowicz TELEWIZJA N Anna Putts ORANGE Paweł Patkowski SAMSUNG Anna Sawa 7 MACHINA

8 Machina Design Awards ŁAWKA KAMASUTRA 2 OS Małgorzata Pękala PRODESIGNE Agata Kukułka Wyjàtkowy charakter wr czenia nagród w tej edycji Machina Design Awards podkreêla o miejsce, w którym odby a si gala. CENTRUM NAUKI KOPERNIK to przestrzeƒ kreatywnego myêlenia, tworzenia nowej jakoêci i poznawania rzeczywistoêci wszystkimi zmys ami. Misja CENTRUM NAUKI KOPERNIK znakomicie wpisuje si w przes anie plebiscytu, w którym nagradzane sà najlepiej zaprojektowane produkty i us ugi. CANON Joanna Stankiewicz VINYL DOPPIO ULTRAFIOLET Szymon Kobyliński i Maciej Kempa PROWADZĄCY Piotr Metz 8 MACHINA

9 Machina Design Awards MACHINA DESIGN AWARDS to plebiscyt organizowany przez magazyn MACHINA DESIGN. W jury konkursu zasiada y do tej pory najwi ksze znakomitoêci Êwiata sztuki projektowania z Polski i Europy. Nagradzano w nim m odych polskich projektantów oraz twórców najbardziej designerskich przedmiotów, obiektów i miejsc. Statuetk RDZENIA zaprojektowa Janusz Kaniewski, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli m odego polskiego designu. MACHINA DESIGN to wydanie specjalne magazynu MACHINA poêwi cone sztuce designu. 9 MACHINA POWRÓT DO SPISU TREÂCI

10 Wydarzenie tygodnia: PROFESJONALIZM NA ŻYWO (tekst: JACEK SKOLIMOWSKI) MASECKI MASECKI MASECKI P yta Chopin Chopin Chopin grupy Profesjonalizm, to nie kolejne wydawnictwo Leszka Mo d era w ramach Roku Chopinowskiego. To nowe przedsi wzi cie Marcina Maseckiego, który udowadnia, e to on jest obecnie najciekawszym polskim pianistà. JeÊli jest jedna osoba, której moglibyêcie pozazdroêciç tegorocznych wakacji, to jest nià Marcin Masecki. Z grupà ParisTetris i Eddiem Stevensem (eks-moloko) zagra na Open erze i OFF Festivalu. Na poczàtku lipca na Malta Festival na poznaƒskim Starym Rynku poprowadzi Warszawskà Orkiestr Rozrywkowà im. I. Krenza. W sierpniu w ramach Fre3JazzDays w Fabryce Wódki Koneser na Pradze spotka si na jednej scenie z Tomaszem Staƒko. Swój mistrzowski maraton ubrany jak zwykle w gimnastyczne spodenki zakoƒczy dwoma koncertami promujàcymi album supergrupy Profesjonalizm: 1 wrzeênia na Placu Zabaw i 2 wrzeênia w Cafe Mozaika. O tym, e Marcin Masecki jest wschodzàcà gwiazdà polskiego jazzu i najwi kszym talentem pianistyki, mówi si od kilku lat. Jak mantra powtarza to Tomasz Staƒko, sugerujà dziennikarze Jazz Forum i tygodnika Polityka, a ostatnio na amach Przekroju entuzjastycznie wypowiedzia si o nim sam Pat Metheny! Tylko, czy poza bywalcami sto ecznego klubu Ch odna 25, znajomymi ze Êrodowiska skupionego wokó Macia Morettiego i wytwórni Lado ABC (Mitch & Mitch, Baaba, ParisTetris), jest wi cej 10 MACHINA

11 Wydarzenie tygodnia M SKIE GRANIE W POZNANIU osób, które Êledzà jego twórczoêç? Po dwóch zaskakujàcych solowych albumach Bob i John z improwizacjami na rozstrojonym pianinie i zarejestrowanymi na dyktafonie, przyszed czas, eby sprawdziç na co naprawd staç 29-letniego wunderkinda. To album sekstetu Profesjo- na tyle ju zdystansowany od aktywnoêci w jazzowym mainstreamie, e mog em si do niej odnieêç bez skr powania. Pierwszy raz napisa em materia, a tak konkretnie komponujàc. Du o nut i doêç nie atwych. W odró nieniu od pierwszego powa nego jazzowego zespo u Alche- zajawk na robienie tego, co napisa- em. I sà te troch pierdolni ci. Na p ycie Chopin Chopin Chopin nie ma romantycznych mazurków i dostojnych polonezów. Siedem kompozycji nagranych w studiu Macieja CieÊlaka na dwóch starych mikrofonach nawiàzuje do estetyki próba za apania si na Jazz Jamboree. To pokaz nowoczesnego warsztatu, niebywa ej erudycji, a przede wszystkim poczucia humoru i energii zespo u. Jest sporo swobody w interpretacji utworów, jest te miejsce na solówki. Jednak majà one okreêlony charakter i pe nià kon- Musia em dobraç ludzi, którzy sà sprawni technicznie, ale sà te elastyczni i majà zajawk na robienie tego, co napisa em. I sà te troch pierdolni ci. nalizm, na którym wyst puje jako kompozytor, dyrygent i pianista. Materia powsta rok temu na zamówienie Domu Kultury Âródmie- Êcie na festiwal ArtPark. Zaproponowa em kilka opcji, najbardziej spodoba si pomys na jazzowy sekstet. eby mo na by o napisaç w notce coê wi cej ni tylko >>kompozycje Marcina Maseckiego<< zdecydowa em si nadaç projektowi form dialogu z tradycyjnym jazzem, od którego odszed em dobrych par lat temu, t umaczy. Chyba by em mik, który startowa w s ynnym klubie Akwarium, w sk adzie Profesjonalizmu znaleêli si artyêci z dyplomami z akademii i szkó muzycznych, którzy bywajà na Ch odnej 25 i grajà w takich grupach jak m.in. Baaba, Mitch & Mitch, Pink Freud, Levity. Trzyosobowà sekcj d tà tworzà Kamil Szuszkiewicz, Micha Górczyƒski, Tomasz Duda, a sekcj rytmicznà Piotr Domagalski i Jerzy Rogiewicz. Musia em dobraç ludzi, którzy sà sprawni technicznie, ale te sà elastyczni i generalnie majà jazzu lat 30. i 40. Koƒczàcy jà Polonez to parafraza tematu Honejsuckle Rose Fatsa Wallera z 1928 roku, który Masecki pami ta z dzieciƒstwa. Dla ojca, zawodowego klarnecisty, ca a muzyka dzieli a si na klasyk i rozrywk. Dlatego puszcza mi Mozarta i Glenna Millera, wspomina. Chcia, ebym nasiàka jak najlepszà muzykà i rozwija gust na jak najszerszym froncie. Muzyka Profesjonalizmu to nie tyle uk on w stron jazzowej tradycji, kawiarniany jazz do klubu Tygmont czy kretnà rol. Du o rozmawialiêmy o tym co, jak i po co gramy. Nie jest to jazz z serii >>wolnoêç<<, tylko bardziej w stron Raymonda Scotta, t umaczy pianista przywo ujàc postaç amerykaƒskiego kompozytora, który równie prowadzi nietypowy swingujàcy sekstet w latach 30. i zas ynà jako autor szalonej muzyki do kreskówek o króliku Bugsie. JeÊli p yta Profesjonalizmu nie wprowadzi Maseckiego do ÊwiadomoÊci szarego fana jazzu, to tym bardziej wstyd b dzie jej nie znaç! 6 11 MACHINA POWRÓT DO SPISU TREÂCI

12 Listy przebojów 2. PARTY ROCK ANTHEM LMFAO feat. Lauren Bennett & Goonrock 3. SHE WILL Lil Wayne feat. Drake 4. MOVES LIKE JAGGER Maroon 5 feat. Christina Aguilera 5. SUPER BASS Nicki Minaj 6. LIGHTERS Bad Meets Evil feat. Bruno Mars 1 HEART SKIPS A BEAT OLLY MURS FEAT. RIZZLE KICKS 2. FEEL SO CLOSE Calvin Harris 3. MOVES LIKE JAGGER Maroon 5 feat. Christina Aguilera 4. DON'T GO Wretch 32 feat. Josh Kumra 5. JEALOUSY Will Young 6. JAR OF HEARTS Christina Perri 7. HEAVEN Emeli Sande 8. DOWN WITH THE TRUMPETS Rizzle Kicks 9. THE A TEAM Ed Sheeran 10. LITTLE BAD GIRL David Guetta feat. Taio Cruz, Ludacris 1 LAST FRIDAY NIGHT (T.G.I.F.) KATY PERRY Teenage Dream (EMI) 7. PUMPED UP KICKS Foster The People 8. HOW TO LOVE Lil Wayne 9. GOOD LIFE OneRepublic 10. I WANNA GO Britney Spears 1 ZAKOPOWER BOSO (Kayax/EMI) 2. Adele 21 (XL/Sonic) 3. Amy Winehouse BACK TO BLACK (Universal) 4. Ró ni wykonawcy RMF FM MUZYKA NAJLEPSZA... (Pomaton/EMI) 5. Ró ni wykonawcy RMF FM - POLSKIE PRZEBOJE (Magic/Universal) 12 MACHINA POWRÓT DO SPISU TREÂCI

13 Polecamy: FESTIWAL PRZEMIANY (1 4.09) (rozmawia: JACEK SKOLIMOWSKI) Uliczny karnawa Od techno nie trzeba z nudów zdechnàç. Szczególnie jeêli robi je producent i wokalista z latynoskim temperamentem i niemieckà solidnoêcià. Matias Aguayo wystàpi w Centrum Nauki Kopernik. Kto wymyślił piosenkę Battles o lodach Ice Cream, w której gościnnie zaśpiewałeś? Muzyk skomponowa zespó, a ja napisa em tekst. Dosta em tylko jednà wskazówk ten numer kojarzy si nam z lodami. Przez kilka dni podsy a em ró ne pomys y. W koƒcu spodoba a im si moja zabawa ze zdaniem dame un helado derritiéndose, czyli jak topiàcy si lód. Brzmia o wystarczajàco egzotycznie i idealnie pasowa o do muzyki. Czy ta współpraca jakoś wpłynęła na twoją karierę? Raczej nie sta em si bardziej popularny. Natomiast jestem bardzo zadowolony ze spotkania z Battles, bo jestem obecnie na etapie szukania pomys ów na kolejnym album. Buduj sobie studio w Berlinie i szukam inspiracji u innych ludzi. Jeszcze kilka lat temu twierdziłeś, że wystarczy ci mikrofon i laptop! Zgadza si, tak by o na etapie nagrywania Ay Ay Ay, czyli jakieê trzy, cztery lata temu. Nie mam zamiaru si powtarzaç. Mam te dosyç laptopów, kojarzà mi si tylko z wysy aniem maili, przeglàdaniem stron albo pracà w biurze. Staram si nie u ywaç komputerów na scenie, bo tylko psujà atmosfer. S u à mi w studiu do nagrywania. Podobno ostatnio dużo nagrywasz będąc w podróży? Tak, utwory na singiel I don t Smoke powstawa y w samolotach, w pociàgach, na lotniskach. Za ka dym kryje si jakaê anegdota. Na przyk ad tytu owy utwór powsta po tym, jak pijana dziewczyna podwala a si do mojego kolegi i prosi a go o ogieƒ. On ciàgle jej odmawia a i w pewnym momencie zacz o to brzmieç jak piosenka z refrenem ja nie pal, ja nie pal, ja nie pal. Po powrocie z klubu musieliêmy to szybko nagraç. 13 MACHINA

14 Wywiad: MATIAS AGUAYO CZAS NA PRZEMIANY Alexis Taylor & Justus Koehncke Spotkanie dwóch pokoleƒ artystów. Wbrew pozorom legenda niemieckiego techno i cz onek brytyjskiej electropopowej grupy Hot Chip bez problemu znajdujà na scenie wspólny bit i j zyk. Acid Symphony Orchestra Muzyka techno na powa nie? Nowy projekt fiƒskiego did eja i producenta Jori Hulkkonennena to dziesi cioosobowa orkiestra obs ugujàca syntezatory i automaty perkusyjne. Morgan Geist Po owa duetu Metro Area, mi oênik rasowego disco i futurystycznego soulu. Geist od dwóch dekad nie przestaje zaskakiwaç pomys ami, raz robi pop, raz hip-hop, a raz zabiera si za eksperymenty. Skąd u ciebie ta fascynacja śpiewem z kultury latynoskiej? Trudno powiedzieç, przez ca e ycie sp dzam tyle samo czasu w Po udniowej Ameryce, co w Europie. W wieku dwóch lat przenios em si razem z rodzicami z Chile do Kolonii, zaczà em mówiç po niemiecku i od tego czasu yj mi dzy dwoma kulturami. Mo e rzeczywiêcie moje podejêcie jest inne. W krajach latynoamerykaƒskich Êpiew jest dialogiem, s owa sà melodyjne i przekazujà histori. W Europie smutny koleê siada sam z gitarà w pokoju i pisze piosenk. Czy muzyka, którą poznałeś w Europie, miała na ciebie duży wpływ? Tak jak mówi em, w dzieciƒstwie tak samo lubi em s uchaç muzyki latynoskiej moich rodziców, jak i disco, rocka czy popu z niemieckiego radia. Nie by o te w moim yciu adnego momentu prze omowego. Mieszka- em w Kolonii, chodzi em z kolegami do klubów i po prostu zaczà em tworzyç w asnà muzyk. Często wracasz do Chile? Ostanie siedem lat sp dzi em mi dzy Pary em i Buenos Aires, a od grudnia stacjonuj w Berlinie, bo tu mieszka moja dziewczyna. Z racji mojego zawodu, mog byç w ka dym miejscu na Êwiecie, kiedy chc. Podobno organizujesz w Chile, Mesyku i Brazylii nielegalne imprezy? Mówisz o BumBumBox Party? To cz sto spontaniczne akcje, które robi ze znajomymi, kiedy nie mo emy znaleêç w mieêcie adnego przyzwoitego klubu. Wystawiamy sprz t grajàcy na ulic i do àczajà do nas ró ni ludzie. Tylko czasem policja przerywa nam zabaw. To fajne doêwiadczenie, bo w klubie spotykasz ciàgle takich samych ludzi, na BumBumBox Parties taƒczà te uliczni handlarze, bezdomni, babcie wracajàce z zakupów, kolesie na motorach. Jaką wtedy puszczasz muzykę? Bardzo ró nà. Zasada jest takà, e to, co dzia a w klubie, nie zawsze sprawdza si na ulicy. Za to wszystko to, co sprawdza si na ulicy, podoba si w klubie. Wybieram bardziej melodyjne kawa ki, cz sto z wokalami, eby nie by o tylko s ychaç dudnienia kiepskiego soundsystemu. Masz dość klubów? Granie w klubach to dla mnie przede wszystkim praca, a wyst py na ulicach sà niezobowiàzujàce. Potrzebuj od czasu do czasu zagraç coê takiego, eby przypomnieç sobie, dlaczego kiedyê zajà em si muzykà i znów poczuç radoêç, jak dziecko. 6 zobacz wi cej 14 MACHINA POWRÓT DO SPISU TREÂCI

15 cover MUZYCY WYSZLI Z JAJECZNICY CO JEST BARDZIEJ WYPE NIONE PORTFEL WYDAWCÓW STAR GUARD MUFFIN CZY TERMI- NARZ ENEJ? NA TO PYTANIE TRUDNO ZNALEèå ODPOWIEDè. WIEMY NATOMIAST JEDNO STWIERDZENIE, E TELEWIZYJNE SHOW GENERUJÑ PRAWDZIWE GWIAZDY JEST BLI - SZE PRAWDY NI KIEDYKOLWIEK WCZEÂNIEJ. (tekst: MARCIN FLINT) 15 MACHINA

16 Wbrew temu co mo e wydawaç si kilkuset u ytkownikom portali spo- ecznoêciowych i kilkunastu recenzentom, polskiej muzyki nie sposób ograniczyç do witchhouse u w Warszawie, dubstepu w Krakowie, post- -rocka w TrójmieÊcie czy chillwave u w Katowicach. Zapytajcie swojej cioci czy chocia kolegi z podwórka co rozumie z wielkomiejskiej gonitwy za trendami. Pewno nie wie, kim jest hipster. Za to doskonale wie, kim jest Kamil Bednarek. WYPEŁNIAJĄC LUKĘ Niedrzwica Du a, Brzeg, Pszczyna, Lubsko, Twardorzeczka, Kwidzyn, Che m, Szamotu y, Wschowa. A chcia oby si sparafrazowaç klasyka Kamil Bednarek idealnie wykorzysta swoje pi ç minut. Pytanie tylko czy przetrwa do kolejnego sezonu? dziennikarstwa: Skàd ci biedni ludzie majà wiedzieç, gdzie to jest?. Pytanie okaza oby si retoryczne. Oni wiedzà. Stamtàd pochodzà finaliêci telewizyjnych konkursów. Cz sto sami ich sobie wybrali. W asnymi telefonami komórkowymi wype nili nisz mi dzy dziwactwami, a produktami popopodobnymi podsuwanymi przez zupe nie oderwanych od rzeczywistoêci decydentów. Bo ludzie majà swój rozum. Mo na Êmiaç si z ich wyborów, ale nie z liczb. Notowanie Oficjalnej Listy Sprzeda y OLiS za okres czerwca tego roku przynios o zwyczajowà porcj cyferek, niemniej okaza o si znamienne. Wtedy bowiem debiutowa w rankingu Jamaican Trip, nowy album grupy Star Guard Muffin. To w aêciwie EP-ka z pi cioma nowymi piosenkami, ale ma a iloêç nowego materia u nie zniech ci a wiernych fanów, którzy zapewnili mu start z premiowanej, trzeciej pozycji. Co wi cej, stary krà ek nie zdà y si jeszcze znudziç. Wr cz przeciwnie. Po ponad trzydziestu tygodniach na liêcie, pokryte podwójnà platynà Szanuj nie tylko z niej nie wypad o, ale dwa notowania póêniej ponownie wspi o si na sam szczyt! Lider SGM, Kamil Bednarek, wcze- Êniej zadomowi si w sercach Polaków. Zajà drugie miejsce w programie TVNu Mam Talent. Mia trzy wyst py przed pi ciomilionowà widownià i wystarczajàco du o sprytu, by wybraç utwory idealne do prze- kni cia Kurta Nilsena, Erica Claptona i Boba Marleya. 16 MACHINA

17 Zespó Enej pojawi si na sopockich Top Trendach, gdyƒskim Open erze i kostrzyƒskim Przystanku Woodstock. Po Woodstocku, w samym tylko sierpniu stanie jeszcze na scenie 17 razy, przeje d ajàc Polsk od Rzeszowa po Szczecin. Co sprawi o, e autorzy ho ubieni do tej pory g ównie przez olsztyƒskich dziennikarzy i ol ckie audytorium stali si tak wzi tym towarem? Zacytujmy ze strony internetowej samych zainteresowanych: Szczere podzi kowania nale à si firmie Intergalactic i telewizji Polsat, która umo liwi- a prawdziwym artystom pokazanie si publicznoêci na szerokà skal. Chodzi rzecz jasna o polsatowski Must Be The Music. Tylko Muzyka, oglàdany przez cztery miliony ludzi. Program ma nad Mam Talent jednà przewag mo na w nim zagraç w asny repertuar. Polacy wybierajàc si na Enej wiedzà zatem,czego si spodziewaç. O tym, e lubià to, co znajà, przypominaç nie trzeba. TAŚMOWA PRODUKCJA SŁAW Postrzeganie telewizyjnych zmagaƒ talentów (i beztalenci) jako punktu wyjêcia do kariery przysz o jeszcze z przaênà Szansà na Sukces. To ona da a nam Justyn Steczkowskà, Kasi Stankiewicz, Kasi Cerekwickà i Maçka Mol d. Ma o? Prosz prze- Êledziç list finalistów pierwszej, edycji Idola Ania Dàbrowska (ósme miejsce), notoryczna kolekcjonerka platynowych p yt i Fryderyków. Tomek Makowiecki (szóste Wi kszoêç finalistów pierwszej edycji Idola ciàgle jest obecna na rynku. Telewizyjny show niewàtpliwie im w tym pomóg. miejsce), z mniejszym potencja em komercyjnym, ale te reputacjà najmilszego i najdojrzalszego z celebrytów, to zdecydowanie coê wi cej ni kwiatek u ko ucha Reni Jusis. Zdobywca trzeciego miejsca, Szymon Wydra jeszcze w zesz ym roku by w stanie zaznaczyç swojà obecnoêç na liêcie OLiS. O dwóch zwyci skich paniach sporo s yszeliêmy wczeêniej i ponownie us yszymy lada moment Ewelina Flinta, pytana z o- Êliwie o to, czy w pracy nad nowà p ytà chce dogoniç Edyt Bartosiewicz, przyznaje, e jest bli ej ni dalej. Czempionka Ala Janosz z solówkà chce zaê uderzyç jeszcze we wrzeêniu. Obiecuje soul, blues i jazz, a nowy utwór w sposób bardzo przyzwoity wykorzystuje resztki mody na retro. 17 MACHINA

18 Janosz zresztà bardziej koncentruje si na pracy, ni tym, eby usilnie b yszczeç. Ostatnie lata sp dzi a bowiem na drugim planie w funkowej grupie HooDoo Band. Czasy gdy Êpiewa a, e za Êcianà budzi jà Êpiew i jajecznica, zdecydowanie min y. W ciàgu ostatnich lat muzyczny biznes nauczy si lepiej utylizowaç gwiazdki telewizyjnych konkursów talentów. POMYSŁ NA GWIAZDĘ Skoro zaê o zapomnieniu to najgorsza zmora telewizyjnego talentu. Ku przestrodze przyk ad triumfujàcej w Fabryce Gwiazd Martyny Melosik. Zosta a zostawiona sama sobie, bez propozycji, eby nagraç p yt musia a sprzedaç samochód i konia z rz dem temu, kto o niej póêniej s ysza. Mo e zmieni wszystko, a mo e niewiele. Mnie ju szkoda serca, by stawiaç wszystko na jednà kart, powiedzia smutno Cezary Klimczak po wygraniu drugiej edycji Drogi do Gwiazd. To chyba lepsze, ni przez wybielone, acz zaciêni te z by, cedziç, e piosenka do nowej animacji Disneya albo Êwiàteczna kompilacja z goêcinnym wyst pem Zbigniewa Wodeckiego, stanowi szczyt artystycznych ambicji. Inna sprawa, e przez lata biznes nauczy si lepiej utylizowaç nowe gwiazdki. Star Guard Muffin szybko wys ani zostali na Jamajk, by wycisnàç z muzyki, jaki grajà, ca y jej komercyjny potencja. Enej pojecha o do Londynu z Jurkiem Owsiakiem, zaê Magdzie Welc (pierwsze miejsce ostatniego Mam Talent ) zorganizowano spotkanie z Edytà Geppert. Odgrzebano Macieja Silskiego i S awka Uniatowskiego mistrza i wicemistrza czwartej edycji Idola. Us yszymy ich we wrzeêniu na albumie Poland... Why Not?. Produkowana przez Roba Hoffmana (odpowiedzialnego m.in. za HIStory Michaela Jacksona) p yta ma zwróciç uwag Êwiata na nasz kraj. Trudno pozbyç si przekonania, e wyjdzie jak zwykle, ale nie ma co narzekaç. NA WŁASNYCH WARUNKACH Zmieni si równie wizerunek ludzi z talent show. WczeÊniej by y to kukie ki, grupa weselnych grajków, do których doczepiono sznurki prowadzàce do du ych wytwórni. Ile to si mówi o o tym, jak wydawnictwo 18 MACHINA

19 po o y o karier zwyci zcy pierwszej Drogi Do Gwiazd, Jarkowi Jaka to Melodia Weberowi, bo nie znalaz o na niego pomys u. Albo o k ótniach Ali Janosz, która rozpaczliwie usi- owa à zostawiç na krà ku choç odrobin siebie. Bran a po najmniejszej linii oporu dà y a do pieni dzy. A telewizja szuka a atwych wzruszeƒ, gloryfikujàc chocia by ma e dziewczynki Êpiewajàce Êmiertelnie powa ne piosenki przy swych p aczàcych matkach czy ulicznego grajka dzi ki muzyce wychodzàcego z alkoholizmu i gotowego oddaç ca à wygranà onie. To ju nie muzyka, a próba opowiedzenia tabloidowej historii. Nic tylko uêmiechnàç si sarkastycznie. Przyk ad jak nale y wykorzystaç swój moment i nie zrobiç szopki da a jeszcze Steczkowska, ale najwi cej zamieszania zrobi a Monika Brodka. Zwyci czyni trzeciej edycji Idola przez szeêç lat hodowa a pazur zademonstrowany na Grandzie. Trzecia w jej dorobku p yta okaza a si na tyle na czasie, by zadufane muzyczne serwisy niezale ne musia y o niej napisaç, a zarazem wystarczajàco przebojowa, eby pop ynàç prosto zabagnionym, g ównym nurtem. Bardzo d ugo szukaliêmy takiego z otego Êrodka. Za ma à sensacj uchodzi te uczestniczka (jednak nie finalistka) Must Be The Music. Tylko Muzyka Olivia Anna Livki. Alternatywna Zosia Samosia, z jej gatunkowym miksem podawanym w artystowskim sosie uj a samego dyrektora artystycznego Off Festivalu Artura Rojka. Nie da si ukryç, e telewizyjne konkursy potrafià przemyciç czasem coê ambitniejszego. Dzi ki akordeoniêcie Marcinowi Wyrostkowi, triumfujàcemu w finale drugiego Mam Talent, wiele osób przekona- o si, e Astor Piazzolla to nie rodzaj pizzy, podczas gdy Magdalena Welc przypomnia a, i s owo Geppert powinno kojarzyç si z czymê wi cej ni kreskówkowy zwierzak patrzàcy przez ciemne okulary z torebki chipsów. Numer jeden ostatniego X-Factora, Gienek Loska przemyca bluesa alergen uczulajàcy drewniane uszy od Odry po Bug. OczywiÊcie Êrodowiska opiniotwórcze krzywià si zarówno na Star Guard Muffin, jak i na Enej. K uje ich w uszy ma olackie reggae tych pierw- Jak to się robi w Anglii Wygrana? Mo na si Êmiaç z Susan Boyle, ale dokona a ona najwi kszego skoku na kas w dziejach showbiznesu. W ciàgu dwóch lat sprzeda a 10 milionów p yt. Wicemistrzyni trzeciej edycji brytyjskiego Mam Talent, to prawdopodobnie najlepszy przyk ad mechanizmów dzia ania tzw. talent show. A wi c na poczàtku mieliêmy blisko 50-letnià, nieatrakcyjnà kobiet znikàd. PrzeÊladowanà w dzieciƒstwie w zwiàzku z jej niespecjalnà b yskotliwoêcià i ponoç nigdy nawet nie ca owanà. Simon Cowell, krwio erczy juror w typie Wojewódzkiego, tylko si zaêmia, gdy wysz a na scen. Kiedy zaêpiewa a idealnie dobranà pod siebie, wyciskajàcà zy piosenk nie móg wykrztusiç s owa. Rozpoczà si medialny festiwal Boyle by a goêciem Oprah Winfrey, wszystkich niemal telewizji Êniadaniowych i przebojowym internetowym wirusem. Zamieszanie doprowadzi o jà do kliniki psychiatrycznej. Podnios a si, ale nie wygra a. Miliony niepocieszonych widzów mog o ukoiç nerwy nabywajàc niszczonà przez krytyków p yt, którà wyda wczeêniej wymieniony Cowell. Tak w aênie kr ci si interes. Nam do tego poziomu cynizmu na szcz Êcie jeszcze daleko. 19 MACHINA

20 szych. Drugim nie mogà darowaç ludowych korzeni, weselnego akordeonu na uêwi conej obecnoêcià White Stripes czy Sonic Youth, open erowej ziemi, zapominajàc, e organizator tego festiwalu wcale nie jest alter, a nad art zdecydowanie stawia zyski p ynàce z organizowania najwi kszego w Polsce muzycznego wyjazdu integracyjnego dla pracowników korporacji. Czego by nie mówiç o repertuarze nowych s aw, nie da si Dzieci srebrnego ekranu coraz cz Êciej stawiajà na niezale noêç. Inna sprawa jest taka, e niestety rzadko majà na siebie oryginalny pomys. jednak ukryç, e grupy grajà swoje, majàc za sobà jedynie ma e wydawnictwo (nie plecy giganta). Nie da y si zwariowaç. Jeszcze. DO WYMIANY OD RĘKI Za poczàtki gwiazdorzenia mo na wziàç wypowiedzi Kamila Bednarka, sugerujàcego, e przed nim w jamajskiej muzyce polskiej nic specjalnego si nie dzia o. Nieêle, jak na kogoê, kto do w asnego stylu szed po plecach Vavamuffin oraz EastWest Rockers, i jeszcze nie doszed. Z kolei Enej wpakowa o si w bran owe przepychanki. Nie istnieje coê takiego jak muzyka Micha a Szpaka, tak zespó podsumowa dorobek kontrowersyjnego finalisty pierwszej edycji X-Factor. Ciekawe o tyle, e jeszcze niedawno muzyka Enej istnia a tylko i wy àcznie dla w aêcicieli legitymacji studenckich w województwie Warmiƒsko-Mazurskim. Có, skoro rok nale y do ciebie mo na paplaç. Warto mieç z ty u g owy myêl, e publicznoêç oswojona za pomocà telewizji nie lubi triumfatorów. Debiut Janosz sprzeda si trzy razy gorzej od debiutu chwalàcej si 60 tys. nabywców Flinty, a i tak ca e towarzystwo zdystansowa a ni- ej oceniona Ania Dàbrowska. Spu- Êcizna Fabryki Gwiazd to przede wszystkim siódmy Mateusz Krautwurst (z niez à, funkujàcà p ytà na pó kach Empiku) i czwarty Nick Sinckler. Poza tym wiadomo wszem i wobec, e nie ma ludzi nie do zastàpienia. Tylko artystów popularnych dzi ki Must Be The Music czy Mam Talent zastàpiç wyjàtkowo atwo. Wystarczy chwila. A tak w aêciwie jedna edycja. 6 zobacz wi cej 20 MACHINA POWRÓT DO SPISU TREÂCI

Projekt ok adki i opracowanie typograficzne: Jacek Staszewski

Projekt ok adki i opracowanie typograficzne: Jacek Staszewski Tytu orygina u: Free Culture. How Big Media Uses Technology and the Law to Lock Down Culture and Control Creativity Copyright Lawrence Lessig, 2004 All rights reserved The Penguin Press a member of Penguin

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 150 (15453) Cena 1 Lt (w tym 5% PVM)

DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 150 (15453) Cena 1 Lt (w tym 5% PVM) PIÑTEK 11 SIERPNIA 2006 r. www.kurierwilenski.lt DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 150 (15453) Cena 1 Lt (w tym 5% PVM) Udaremniono spisek terrorystyczny w Wielkiej Brytanii

Bardziej szczegółowo

m odzi kupujà Poradnik dla uczniów szkó ponadgimnazjalnych

m odzi kupujà Poradnik dla uczniów szkó ponadgimnazjalnych m odzi kupujà Poradnik dla uczniów szkó ponadgimnazjalnych m o d z i k u p u j à Kampania edukacyjna Moje konsumenckie ABC jest wspó finansowana z funduszy Unii Europejskiej i Urz du Ochrony Konkurencji

Bardziej szczegółowo

Uwaga! to nie koniec z remontami

Uwaga! to nie koniec z remontami R E K L A M A Prokuratura zbada afrodyzjak z seks shopu Cz stochowska prokuratura prowadzi nietypowe Êledztwo. Musi zbadaç, czy afrodyzjak z sex shopu nie jest szkodliwy dla ludzkiego zdrowia. Chodzi o

Bardziej szczegółowo

I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu ÂRODA-CZWARTEK, 15-16 MAJA 2013

I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu ÂRODA-CZWARTEK, 15-16 MAJA 2013 R E K L A M A Nr 56 (109) Nr ISSN 22 99 4440 www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu ÂRODA-CZWARTEK, 15-16 MAJA 2013 Cena 1,00 z (w tym 8% VAT) KONSULTACJE YCIA Zadzwoƒ! Dzisiaj od godz. 10 do 12 w naszej

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo bezp atne. ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000. W telegraficznym skrócie. W telegraficznym skrócie. str.3. str.

Wydawnictwo bezp atne. ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000. W telegraficznym skrócie. W telegraficznym skrócie. str.3. str. Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Wa ne inwestycje w naszej gminie w toku. str. 3 Ju wkrótce szósta edycja Klepiska.

Bardziej szczegółowo

K r z y s z t o f S i d o r e k

K r z y s z t o f S i d o r e k Krzysztof Sidorek ZIEMKIEWICZ H RENESANS ANIO ÓW H HERBERT H POWRÓT BOGINI H TKACZUK H POEMAT JAK MALOWID O H KRULIKOWSKA H HAZARD H PAMI TAJCIE O MOIM OGRODZIE H SIDOREK H NGUYEN VIET DUNG nr 27, 2000/2001

Bardziej szczegółowo

Kryzys ma wielkie oczy

Kryzys ma wielkie oczy ÂRODA 23 STYCZNIA 2008 r. www.kurierwilenski.lt DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 15 (15812) Cena 1 Lt (w tym 5% PVM) Kryzys ma wielkie oczy Zwyczajnie jak wszystko, kryzys

Bardziej szczegółowo

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ ONTAKT MAGAZYN FINANSOWO-EKONOMICZNY DLA KLIENTÓW 02/2 5 / 2007 EURO 2012 JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ < UNIJNE FUNDUSZE JAK Z NICH KORZYSTAå KRZYSZTOF SKIBA O MILIONIE DOLARÓW ANDRZEJ SZYSZKOWSKI RAJDOWIEC

Bardziej szczegółowo

nr 3 (143) grudzieƒ 2006 ISSN 1505-6317

nr 3 (143) grudzieƒ 2006 ISSN 1505-6317 nr 3 (143) grudzieƒ 2006 ISSN 1505-6317 Radosnych, pe nych ciep a i nadziei Âwiàt Bo ego Narodzenia, PomyÊlnoÊci, satysfakcji i wytrwa oêci w Nowym 2007 Roku W numerze Pracownikom i Studentom Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza. numer 10/11 (276), listopad 2011

Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza. numer 10/11 (276), listopad 2011 publikacja bezp atna numer 10/11 (276), listopad 2011 Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza Dzia ania promocyjne SGH: przyk adowe

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNIK TUNINGOWY STYCZEŃ NR 1/2008 (37) www.maxituning.pl

MIESIĘCZNIK TUNINGOWY STYCZEŃ NR 1/2008 (37) www.maxituning.pl NUMER 1 MIESIĘCZNIK TUNINGOWY STYCZEŃ NR 1/2008 (37) www.maxituning.pl Numer indeksu 324213 ISSN 1733-1668 9,90 z (w tym 7% VAT) Edytorial High tech To ju pewnik: gdy ukazuje si nowa edycja gry Need For

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI ZAPOWIEDZI BESTSELLERY

NOWOŚCI ZAPOWIEDZI BESTSELLERY NOWOŚCI ZAPOWIEDZI BESTSELLERY 2011 LITERATURA Haruki Murakami 1Q84 t. 2 Prze o y a Anna Zieliƒska-Elliott BESTSELLER Haruki Murakami jest najbardziej znanym wspó czesnym powieêciopisarzem, cz sto wymienianym

Bardziej szczegółowo

Za cztery lata 100-lecie Stowarzyszenie przygotowuje nowoczesnà strategi 30 czerwca Walne Zebranie cz onków SW SGH

Za cztery lata 100-lecie Stowarzyszenie przygotowuje nowoczesnà strategi 30 czerwca Walne Zebranie cz onków SW SGH Miesi cznik Stowarzyszenia Wychowanków SGH Nr 3 CZERWIEC 2008 r. Uwaga, nowi absolwenci SGH! Czekamy na Was Specjalnie dla Was, którzy w aênie odebraliêcie lub wkrótce odbierzecie dyplomy magisterskie

Bardziej szczegółowo

Grande Punto Z ZAPAŁEM ABARTHA. Pi ç gwiazdek DLA FIATA 500 60 lat SKOCZOWSKIEGO TEKSIDU ROZWIÑZANIE KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

Grande Punto Z ZAPAŁEM ABARTHA. Pi ç gwiazdek DLA FIATA 500 60 lat SKOCZOWSKIEGO TEKSIDU ROZWIÑZANIE KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT ROK 11 NUMER 70 LISTOPAD 2007 GRUPA LUDZIE PRODUKT AKTUALNOÂCI CZAS WOLNY Pi ç gwiazdek DLA FIATA 500 60 lat SKOCZOWSKIEGO TEKSIDU Grande Punto Z ZAPAŁEM ABARTHA ROZWIÑZANIE

Bardziej szczegółowo

Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych

Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych Nidzica 2011 Publikacja przygotowana w ramach projektu Marketing przedsi biorstw spo ecznych realizowanego przy udziale Êrodków Ministerstwa Pracy i Polityki Spo ecznej

Bardziej szczegółowo

Drodzy Czytelnicy, W NUMERZE. Redakcja

Drodzy Czytelnicy, W NUMERZE. Redakcja Drodzy Czytelnicy, Oddajemy w wasze r ce pierwszy w 2004 roku numer Spo eczeƒstwa dla Wszystkich. Cieszymy si, e od teraz pismo b dzie tak e kolorowe w Êrodku. Ten numer zawiera informacje i podpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Dobra jak nikt inny. Wydawnictwo bezp atne

Dobra jak nikt inny. Wydawnictwo bezp atne Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 15 03 2007 Numer: 6/245 nak ad: 5000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Wielkie Êwi to teatru Rekordowy bud et uchwalony. Polkowice na inwestycje przeznaczà

Bardziej szczegółowo

ISSN 1508-6971 Marzec 2007. P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa.

ISSN 1508-6971 Marzec 2007. P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa. ISSN 1508-6971 Marzec 2007 nr 120 Biuletyn Komisji Mi dzyzak adowej NSZZ SolidarnoÊç Przy Philip Morris Polska SA P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa.pl

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: Today We Are Rich: Harnessing the Power of Total Confidence

Tytuł oryginału: Today We Are Rich: Harnessing the Power of Total Confidence Tytuł oryginału: Today We Are Rich: Harnessing the Power of Total Confidence Tłumaczenie: Wojciech Białas Projekt okładki: Michał Wójcik ISBN: 978-83-246-3681-5 Copyright 2011 by Tim Sanders. Polish edition

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 67 (15370) Cena 1,50 Lt (w tym 5% PVM)

DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 67 (15370) Cena 1,50 Lt (w tym 5% PVM) W YDANIE MAGAZYNOW E SOBOTA PONIEDZIA EK 8 10 KWIETNIA 2006 r. DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 67 (15370) Cena 1,50 Lt (w tym 5% PVM) Profanacja kaplicy Ostrobramskiej i koêcio

Bardziej szczegółowo

Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9

Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9 Poznaƒ, lipiec-sierpieƒ 2008 nr 4/141 Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9 najwa niejsze wydarzenia O Gminie i wspó pracy z Bankiem rozmowa z wójtem gminy Brzeziny 16 Sk ad

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses

Tytuł oryginału: The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses Tytuł oryginału: The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses Tłumaczenie: Bartosz Sałbut ISBN: 978-83-246-5100-9 Copyright Eric Ries,

Bardziej szczegółowo

100 NAJLEPSZYCH KSIĄŻEK BIZNESOWYCH. POZNAJ NIEZBĘDNY KANON

100 NAJLEPSZYCH KSIĄŻEK BIZNESOWYCH. POZNAJ NIEZBĘDNY KANON IDŹ DO: KATALOG KSIĄŻEK: CENNIK I INFORMACJE: CZYTELNIA: Spis treści Przykładowy rozdział Katalog online Zamów drukowany katalog Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Fragmenty książek online Do koszyka

Bardziej szczegółowo

Konferencja Programowa Platformy Obywatelskiej

Konferencja Programowa Platformy Obywatelskiej Konferencja Programowa Platformy Obywatelskiej Silna pozycja Polski w Unii Europejskiej fundamentem polskiej polityki zagranicznej Platforma Obywatelska Poznaƒ 17 maja 2007 r. EPP-ED Pose Jacek Saryusz-Wolski

Bardziej szczegółowo

KULTURA MEDIALNA. Próba analizy polskich mediów. Zbiorowa praca studentcka pod redakcj Bohdana Ju kiwa

KULTURA MEDIALNA. Próba analizy polskich mediów. Zbiorowa praca studentcka pod redakcj Bohdana Ju kiwa KULTURA MEDIALNA Próba analizy polskich mediów Zbiorowa praca studentcka pod redakcj Bohdana Ju kiwa Kraków 2012 Redakcja: Zast pca redaktora: Miko aj Kostka Redaktorzy: Ewelina Dwojewska, Sylwia Jasiak,

Bardziej szczegółowo

Miêdzy rodzicami a dzieæmi. Przyjazne kontakty z pociechami

Miêdzy rodzicami a dzieæmi. Przyjazne kontakty z pociechami Idź do Przykładowy rozdział Spis treści Katalog ksiazek Nowości Bestesllery Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów cennik Zamów informacje o nowościach Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Jak mówiç o wi kszoêci Êwiata. Jak rzetelnie informowaç o krajach globalnego Po udnia

Jak mówiç o wi kszoêci Êwiata. Jak rzetelnie informowaç o krajach globalnego Po udnia Jak mówiç o wi kszoêci Êwiata Jak rzetelnie informowaç o krajach globalnego Po udnia Instytut Globalnej OdpowiedzialnoÊci Instytut Globalnej OdpowiedzialnoÊci (IGO) jest niezale nà, apolitycznà organizacjà

Bardziej szczegółowo

Zygmunt III Waza Król Polski. Przeniós stolic z Krakowa do Warszawy

Zygmunt III Waza Król Polski. Przeniós stolic z Krakowa do Warszawy KRYSZTA OWY PUCHAR POLSKI oraz Z OTY MEDAL dla najlepszego konsorcjum firm z grupy Bilfinger Berger: HB-6, WPRD, PPRM w Polsce. Przeniós stolic z Krakowa do Warszawy Zygmunt III Waza Król Polski EGZEMPLARZ

Bardziej szczegółowo

Social Media Marketing. Odkryj potencjał Facebooka, Twittera i innych portali społecznościowych

Social Media Marketing. Odkryj potencjał Facebooka, Twittera i innych portali społecznościowych IDŹ DO: Spis treści Przykładowy rozdział KATALOG KSIĄŻEK: Katalog online Bestsellery Nowe książki Zapowiedzi CENNIK I INFORMACJE: Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA: Fragmenty książek

Bardziej szczegółowo