( 1951) Dedication for soprano & string quartet (tekst/text: Guillaume Apollinaire)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "( 1951) Dedication for soprano & string quartet (tekst/text: Guillaume Apollinaire)"

Transkrypt

1

2 RAFAŁ AUGUSTYN ( 1951) I Kwartet smyczkowy / String Quartet No. 1 [ 1 ] Allegro 5:09 [ 2 ] Canone 5:47 [ 3 ] Quasi Rondo 6:19 [ 4 ] II Kwartet smyczkowy z fletem 17:27 String Quartet No. 2 with flute [ 5 ] Dedykacja na sopran i kwartet smyczkowy 6:24 Dedication for soprano & string quartet (tekst/text: Guillaume Apollinaire) [ 6 ] Do ut des na kwartet smyczkowy 3:40 for string quartet Grand jeté. Kwartet nr 2½ z elektroniką Quartet No. 2½ with electronics [ 7 ] Londyn I 3:04 [ 8 ] Leningrad-Londyn II 3:22 [ 9 ] Warszawa I 1:02 [ 10] Bruksela 2:04 [11] Awinion-Londyn III 2:14 [12] Cannes 1:03 [13] Warszawa II 2:50 [14] Londyn IV 3:50 TT: 64:37

3 Kwartet Śląski / Silesian String Quartet Szymon Krzeszowiec I skrzypce / violin I Arkadiusz Kubica II skrzypce / violin II Łukasz Syrnicki altówka / viola Piotr Janosik wiolonczela / cello Agata Zubel sopran / soprano [5] Jan Krzeszowiec flet / flute [4] Rafał Augustyn elektronika / electronics [7]-[14]

4 Rafał Augustyn odebrał porządne wykształcenie humanistyczne i wie dzięki lekturze Horacego że początkiem i źródłem dobrego pisania jest mądrość. Wie, że twórca powinien się zwracać ku wzorom prawdziwego życia i obyczajów i z nich czerpać natchnienie. No i dożył czasów, w których podupadła ogólna teoria wartości, wywiedziona z etycznych koncepcji dobra. Mało kto dziś zauważa, czy muzyka jest dobrze, czy źle napisana bo muzyka traci autonomię, wpisując się w coraz to nowe konteksty: społeczne, polityczne i kulturowe. A zmieniając kontekst, wkracza w obcy dyskurs, który rządzi się własnymi prawami albo z tym większą dezynwolturą wszelkie reguły odrzuca. Mało kto zwraca uwagę na tekst literacki sprzęgnięty z muzyką, bo z wolna zanika dawny model czytania mało kto już ma na pilnej pieczy, aby czytał, kiedy może. Teraz już tylko się pisze. Mało kto wreszcie dostrzega wewnętrzną sprzeczność między zmierzchem aksjologii a ciągłą potrzebą ganienia i zachwalania, skutkiem czego twórcy płynący bocznym nurtem nie mogą liczyć na bieżący poklask krytyki i publiczności, które pospołu tworzą nowy kanon poprawności muzycznej. 2 Kompozycje Augustyna są tym trudniejsze do zaszufladkowania, że wymykają się wszelkim kanonom poprawności ani to osławiony postsocrealizm w wydaniu sakralnym bądź narodowym, ani hołubiony na opiniotwórczych festiwalach mainstream muzyki współczesnej. Co gorsza, jeśli wsłuchać się głębiej w dowolny utwór Augustyna w nadziei, że uda się w nim wytropić nieomylne znamię stylu już po chwili czeka nas niespodzianka. A to kompozytor metrum zmieni, a to fakturę rozproszy, a to cytat jakiś umieści, a to gdzieś zaniknie z narracją, żeby po krótkiej pauzie przywrócić ją w odrobinę zmienionej postaci. Bo Augustyn do tego wszystkiego ma jeszcze poczucie humoru i rzadko mu się zdarza chwytać za pióro bez anegdoty choćby później miał z tego powstać śmiertelnie poważny kwartet smyczkowy. Corrigendum: u Augustyna nic nie jest śmiertelnie poważne. Dedyka Weźmy taką na przykład Dedykację zaczęło się od sączenia znakomitych trunków w barze hotelu Bazar w przednim towarzystwie, po jednym z koncertów Poznańskiej

5 As a recipient of a comprehensive humanist education Rafał Augustyn knows thanks to the writings of Horace that the be all and end all of good writing is wisdom. Having said that, he has lived to witness a depreciation of the general theory of values derived from ethical concepts of good. Hardly anyone today notices whether music is written well or badly the reason being that music is losing its autonomy through its submission to an increasingly new social, political and cultural context. And by changing the context it enters into an alien discourse which is either governed by its own laws or which contemptuously dismisses all rules. Hardly anyone pays attention to the literary text of a musical setting, because the traditional approach to reading is slowly disappearing hardly anyone considers it a priority to read whenever possible. Now everyone simply writes. Hardly anyone at all notices the inner contradiction between the decline of axiology and a constant need for analysis and praise, as a result of which composers who swim against the tide cannot rely on current critical and public acclaim which together are responsible for dictating new canons of musical correctness. cja Augustyn s compositions are the more difficult to classify as they elude all canons of correctness this is not a sacred or nationalist edition of post-social realism, neither is it the mainstream of contemporary music favoured by opinion-forming festivals. Worse still, when one listens closely to any of Augustyn s works in the hope of ferreting out irrefutable characteristics of style one is immediately confronted with the unexpected. Either the composer changes the metre, or diffuses the texture, or allows the narrative to fade only to have it reinstated after a brief pause in a slightly changed format. The reason for this is that in addition to all these elements Augustyn has a sense of humour and he rarely embarks on a work without an anecdote even if later the work becomes a deadly serious string quartet. Corrigendum: there is nothing deadly serious in Augustyn s work. Let us take as an example Dedication it all started after one of the Poznań Spring Festival concerts in 1978, when in illustrious company, everyone was sipping exquisite 3

6 R.A. Wiosny A.D Zygmunt Mycielski dowodził (czynem) wyższości cointreau nad szkocką whisky, Andrzej Chłopecki przedstawiał zgromadzonym swą przyszłą żonę Beatę, w którymś momencie przy kontuarze pojawił się także Andrzej Krzanowski. Trzeba było Augustyna, żeby alkohole skojarzyć z Apollinaire em i jego słynnym zbiorem poezji, wygrzebać zeń Poème lu au mariage d André Salmon (nazwisko się wprawdzie nie zgadza, liczy się jednak intencja), po czym przez półtora roku cyzelować ten pozorny drobiażdżek, o którym sam autor powiedział, że to muzyka serio, ale i trochę buffo: sześć minut beztroskiego, choć nie tak łatwego muzykowania. Muzykowanie w Dedykacji jest wcale trudne, zwłaszcza dla operującego w górze skali sopranu a pozornie klasycyzująca faktura stopniowo ustępuje miejsca narastającej ekspresji. Coś jakby wybuch emocji, ale trzymany w ryzach bo mędrzec wykaże ci dokładnie, czego lepiej unikać, a do czego lepiej dążyć. Do des To samo można napisać o Do ut des z 1998 roku miniaturce zwiewnej jak piórko, 4 jeszcze elegantszej i jawnie już klasycyzującej, w której odniesień i ukrytych znaczeń szukać by można w nieskończoność począwszy od tytułu, w którym kompozytor uciekł się do subtelnego szantażu pod adresem dedykanta, czyli Kwartetu Śląskiego (Do ut des znaczy daję, byś dał i jest wykładnią tak zwanej zasady wzajemności), i w którym zawarł równie subtelną aluzję muzyczną, bo łacińską sentencję można też odczytać jako następstwo dźwięków C, C i Des. Miłej zabawy dla poszukiwaczy warsztatowych skarbów. String Dwa kwartety smyczkowe Augustyna przynależą do odmiennych światów. I Kwartet powstawał na przełomie lat 1972 i 1973, jeszcze w czasie studiów we Wrocławiu u Ryszarda Bukowskiego. Nie licząc prawykonania na Festiwalu Szkół Artystycznych w Nowej Rudzie, I Kwartet zabrzmiał na X Festiwalu Polskiej Muzyki Współczesnej we Wrocławiu w 1974 roku, w ramach koncertu Koła Naukowego PWSM. Zabrzmiał i zgasł, schlastany z góry na dół przez ówczesną krytykę, między innymi w osobie Mariana Wallek-Walewskiego. Za co? Ano przede wszystkim za wierność szkolnej formie sonatowej, której wówczas nie wypadało przestrzegać. Przepięknie schromatyzowaną harmonikę surowi sędziowie zlekceważyli. Na szczęście Augustyn nie zraził się początkowym niepowodzeniem utworu. Zachował jego tradycyjną formę, odrobinę poprawił materię, zwłaszcza w części trzeciej, i w 2009 roku obdarzył I Kwartet nowym życiem, podkreślając, że reszta zostaje, jak była. I bardzo dobrze.

7 drinks in the bar of the hotel Bazar. Zygmunt Mycielski was attempting to prove (in practise) the superiority of cointreau over Scotch whisky, Andrzej Chłopecki was introducing his future wife Beata to those gathered and at some point they were joined at the bar by Andrzej Krzanowski. It needed Augustyn to spot the connection between alcohol and Apollinaire and his famous collection of poetry, then extract from it Poème lu au mariage d André Salmon (though the surname is different, it is the thought that counts), and then spend a year and a half chiselling this ostensibly trifling miniature described by the composer as musica serio but a touch buffo consisting of: six minutes of easy-going albeit not so easy music-making. And music-making in Dedication is quite difficult, particularly for the soprano part written at the top of the scale where the seemingly classically inspired texture gradually gives way to cumulative expression; not unlike a burst of emotion, albeit kept on a tight rein for it takes a wise man to demonstrate precisely what one should avoid and what one should preferably aim for. The same can be said of Do ut des composed in 1998 a miniature as light as a feather, even more elegant and already clearly classical in style where one can find an abundance of references and hidden meanings beginning with the title in which the composer resorts to subtle blackmail of the dedicatees, in other words the Silesian String Quartet (the meaning of Do ut des I give, that you may give being an interpretation of the so called principle of reciprocity), and which contains an equally subtle musical allusion, Quartets 1&2 because its Latinesque dictum can also be read as a tonal progression of C, C and D flat. For those who seek real gems of workmanship have fun! Augustyn s two string quartets belong to differing worlds. He composed Quartet No.1 at the turn of 1972 and 1973, when still a student of Ryszard Bukowski in Wrocław. Not counting a premiere at the Arts School Festival in Nowa Ruda, Quartet No.1 was first performed during the PWSM Academic Society s concert at Wrocław s X Festival of Contemporary Polish Music in It was performed and forgotten, panned from top to bottom by critics, among others by Marian Wallek-Walewski. Why? Primarily for its fidelity to school-taught sonata form which at the time was frowned upon. Consequently the strict judges turned a deaf ear to the work s beautifully structured chromatic harmony. Fortunately Augustyn was not discouraged by the work s initial failure. He retained its traditional form, slightly improved the material, particularly in the third 5

8 R.A. II Kwartet z fletem ad libitum z 1981 roku powstał z tego samego neoekspresjonistycznego zaczynu, co kilka lat wcześniejsza Dedykacja. To już Augustyn poszukujący, można by rzec, Augustyn-wędrowiec budujący długie, nabrzmiałe treścią muzyczną kulminacje, które potem równie długo i w niesłabnącym napięciu domagają się rozładowania. Zupełnie jak przy dalekiej, samotnej podróży w nieznane, którą kompozytor podjął blisko trzydzieści lat temu pożegnawszy się ostatecznie z sonoryzmem i aleatoryzmem, by udać się na poszukiwania własnego postmodernizmu. Postmodernizmu pełnego ekspresji, który nie tyle kłóci się z tradycją, ile wchodzi w dyskurs z dorobkiem naszej kultury. Postmodernizmu, który łączy, a nie dzieli i próbuje wywieść z tej syntezy całkiem nową jakość stylistyczną. Jednych takie poszukiwania wywiodły już dawno na manowce, drugich na przykład Pawła Szymańskiego skłoniły do dłuższego postoju, poświęconego na dekonstrukcję formy i konwencji, jeszcze innych w tym Augustyna pchają dalej przed siebie, jak prawdziwych pielgrzymów, którzy wiedzą, że nie ma dróg, że jest tylko podróż. Grand tancerzu o niewysłowionym nazwisku, który występował za granicą jako Woytek Lowski, Bo Augustyn podróżuje bezustannie. W wymiarze dosłownym, metaforycznym i symbolicznym. Pięknym tego przykładem jest Grand jeté (z podtytułem godnym Felliniego, aczkolwiek skromniejszym: Kwartet nr 2 ½ z elektroniką). Ów wielki skok to muzyka skomponowana w 1995 roku do filmu dokumentalnego o Wojciechu Wiesiołłowskim, i niewysłowionym talencie, docenionym między innymi przez Maurice a Béjarta. Augustynowa podróż śladami Wiesiołłowskiego z Londynu do Leningradu i z powrotem, stamtąd do Warszawy, Brukseli i Awinionu, jeszcze raz do Londynu, potem do Cannes, znów do Warszawy i na koniec ponownie do Londynu przywodzi na myśl pościg za nieuchwytnym cieniem, za wielkim artystą, z którym kompozytorowi nigdy nie udało się spotkać, a który pod wieloma względami go przypominał. Wiesiołłowski też był uwikłany w historię, też ślęczał do skutku nad każdym elementem kreacji, też wielbił tradycję i nieustannie wchodził z nią w dyskurs. Grand jeté można słuchać na dwóch płaszczyznach jako dynamicznie zmontowaną narrację z podtekstami lub kompozycję niemal autonomiczną, składającą się w ciąg muzycznych portretów czasu minionego. 6 Zawarte na płycie utwory powstałe na przestrzeni blisko trzydziestolecia dają mocne wyobrażenie o kunszcie i odrębności muzyki Rafała Augustyna. Wystarczy wsłuchać się w Dedykację, aby zrozumieć, że tekst u Augustyna nie dopowiada, nie dogaduje i niczego

9 movement and in 2009 breathed new life into Quartet No.1, pointing out that the rest remains as it was. And just as well. Quartet No. 2 with ad libitum flute written in 1981 comes from the same neo-expressionist nucleus as the earlier written Dedication. This is already Augustyn on a search, one could say, Augustyn the wanderer building lengthy culminations replete with musical narrative which consequently demand an equally lengthy and relentless approach to tension release. Just like on a far-flung, lonely journey into the unknown which the composer embarked upon some thirty years ago when he finally parted company with sonorism and aleatorism and went in search of his own postmodernism. A form of postmodernism full of expression which instead of arguing with tradition, enters into discourse with our cultural achievements; postmodernism which unites rather than jeté divides and from this synthesis attempts to extract a completely new stylistic quality. Some have already been lead astray by such quests, others as for example Paweł Szymański dedicated to the deconstruction of form and convention have opted for a longer stop-over, still others among them Augustyn have forged ahead like veritable pilgrims, aware that it is the journey that matters and not the paths one travels along. Becuse Augustyn travels constantly in a literal, metaphorical and symbolic sense. A beautiful example of this is Grand jeté (with a sub-title worthy of Fellini, albeit more modest: Quartet No. 2½ with electronics). This great leap is represented by music composed in 1995 to a documentary film about Wojciech Wiesiołłowski, a dancer with an unpronounceable name who performed abroad as Woytek Lowski and whose incredible talent was recognised, among others, by Maurice Béjart. Augustyn s journey in Wiesiołłowski s footsteps from London to Leningrad and back, from there to Warsaw, Brussels and Avignon, once again to London, then to Cannes, again to Warsaw and finally once more to London is reminiscent of a chase in pursuit of an illusive shadow belonging to a great artist who the composer never had the fortune of meeting but with whom he shares much in common. Wiesiołłowski was also enmeshed in history, also pored over every creative element, also worshipped tradition and constantly entered into discourse with it. Grand jeté can be perceived on two different planes as a dynamically edited narrative with subtitles or an almost autonomic composition comprising a series of bygone musical portraits. 7

10 R.A. nie odmalowuje. On tam po prostu być musi jako integralny element dzieła, równoległy i równorzędny wobec materii muzycznej. Wrocławski kompozytor choć często tworzy utwory krótkie i zwięzłe formalnie jest prawdziwym epikiem, umiejętnie prowadzącym narrację, czasami potrafiącym ją zerwać, czasem przerzucić na inne tory, ale nigdy zniweczyć w dramatycznym zgiełku i patosie. Augustyn składa swoje obrazy i przemowy z maleńkich cząstek, dźwiękowych plamek, swoistych fonemów, które słychać lepiej i klarowniej dopiero z dystansu i nie mam tu na myśli odległości fizycznej. Raczej dystans psychiczny, intelektualny, który pozwoli wychwycić wszelkie uwarunkowania, leżące u podstaw tej głęboko intelektualnej twórczości. Augustyn nie jest ascetą ani strupieszałym klasykiem: jest postmodernistą, który zawiódł się na teorii ponowoczes - ności i szuka sposobu na nowy modernizm. Mam nadzieję, że nieprędko go znajdzie. A jeśli się poskarży na niezrozumienie wśród bywalców dzisiejszych sal koncertowych, wyciągnę zakurzony tom Rzymskiej krytyki i teorii literatury i przeczytam mu końcowy fragment Starej i nowej poezji Horacego w przekładzie Stabryły: Czy wzruszy mnie to, co mówi ta wesz, Pantiliusz? Albo czy dopiecze mi to, że Demetriusz obmawia mnie za plecami, albo czy zaboli mnie to, co mówi głupi Fanniusz, współbiesiadnik Tygelliusza Hermogenesa? Oby tylko uznał to Plocjusz, Mecenas, Wergiliusz i Walgiusz, oby pochwalił to najlepszy Oktawiusz, Fiskus i obaj Wiskowie. Chciałbym, aby me wiersze, jakiekolwiek są ( ), podobały się tobie, Pollionie, tobie Messalo i twemu bratu, a także wam, Bibulusie i Serwiuszu, i tobie, zacny Furniuszu oraz wielu innym uczonym przyjaciołom, których imiona celowo pominę. Dorota Kozińska 8

11 Works featured on this recording composed over a period of thirty years convey a compelling insight into the artistry and individuality of Rafał Augustyn s music. It is enough to listen attentively to Dedication, in order to understand that Augustyn s text never equivocates, expounds or illustrates. It simply has to be there as an integral element of the work, of equal length and value in relation to the rest of the musical material. The Wrocław composer who often creates short and formally concise works is a true writer of epics with a skill for narrative which he is able to occasionally interrupt or occasionally shift into another gear, but who never wreaks havoc through dramatic turmoil and pathos. Augustyn constructs his images and dialogues out of minute elements, tonal patches, characteristic phonemes which become more clearly audible from a distance and I do not refer to physical distance but rather psychological and intellectual distance which allows one to grasp all the determining factors which lie at the roots of his deeply intellectual creative process. Augustyn is not an aesthete or antiquated classicist: he is a postmodernist who disenchanted by the theory of postmodernity is seeking new ways of approaching it. I hope it takes him a while to find them. And should he complain about the lack of understanding among today s concert-goers, I will take out a dusty tome of Roman literary criticism and theory and read him a closing fragment of Horace s Old and new poetry: Will I be moved by what that louse Pantilius has to say? Or will I be stung because Demetrius speaks ill of me behind my back, or hurt by words uttered by stupid Fannius, that commensalist of Tygellius Hermogenes? As long as I am acknowledged by Plotius, Maecenas, Virgilius and Valius, as long as I am praised by the best, Octavius, Fiscus and both the Viscuses. I would like my poems, whatever their content, to appeal to you Pollonius, to you Messala and your brother, and to you Biblius and Servius, and to you noble Furnius and to many other learned friends whose names I deliberately avoid mentioning. Dorota Kozińska translation: Anna Kaspszyk 9

12 Rafał Augustyn, ur r. we Wrocławiu. W rodzinnym mieście studiował kompozycję u Ryszarda Bukowskiego oraz polonistykę na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie do dzisiaj pracuje. Studia kompozytorskie ukończył w Katowicach w klasie Henryka Mikołaja Góreckiego. Uprawia także krytykę muzyczną w prasie, radiu i TV oraz działalność organizatorską (kierował m.in. festiwalami Musica Polonica Nova i Musica Electronica Nova, a także współpracował przy organizacji festiwali Warszawska Jesień i Wratislavia Cantans ). Sporadycznie występuje jako pianista.

13 Rafał Augustyn was born 1951 in Wrocław. He studied composition with Ryszard Bukowski and Polish Studies at Wrocław University where he works till this day. He completed his compositional studies in Katowice under Henryk Mikołaj Górecki. He is also a music critic for the press, radio and TV and engages in organisational activities (among others he was director of the Musica Polonica Nova and Musica Electronica Nova festivals and collaborated in the organisation of the Warsaw Autumn and Wratislavia Cantans festivals). He occasionally performs as pianist.

14 RAFAŁ AUGUSTYN Najważniejsze kompozycje orkiestrowe: Ballada na smyczki (1977); Atlantyda II na wielką orkiestrę i chór (1983); A Life s Parallels na głos wysoki i orkiestrę (1983); A linea na wiolonczelę i orkiestrę smyczkową (1995); Itinerarium na orkiestrę i fortepian (2001); Symfonia hymnów na głosy, instrumenty i elektronikę ( ) kameralne: kwartety smyczkowe; Miroirs dla 5 wykonawców (1997); Pięć różnych utworów na skrzypce i fortepian ( ); Małe narracje dla dwojga lektorów i zespołu z elektroniką (2003); Shadow, Inc. dla czterech muzyków (2004) solowe instrumentalne: na fortepian: Monosonata (1976); Wariacje na temat Paganiniego ( ); na skrzypce: Utwór cykliczny nr 1 (1986); Long Island Rail Road (1984); na kontrabas: Utwór cykliczny nr 2 (1990); na flet: Varesiana (1987) solowe wokalne: Carmina de tempore na sopran, fortepian i altówkę (1981); Pięć kaligramów Apollinaire a na sopran i fortepian (1991) Osobne. Cztery wiersze Mirona Białoszewskiego na głos wysoki, flet i harfę (1999) chóralne: Trzy nokturny rzymskie (1986/1990); In partibus na chór męski i fortepian (1995); Od Sasa. Dźwięki-pauzy-zdarzenia na chór mieszany (2004); Mała kantata do słów Zbigniewa Herberta, cesarza Hadriana i Włoskich Kolei Państwowych na chór i gongi (2008- ) sceniczne: Figle szatana balet w 1 akcie wg Adama Münchheimera i Stanisława Moniuszki ( ); Rękopis znaleziony w Saragossie, balet w 1 lub 2 aktach (2007) 12 Muzyka elektroniczna, muzyka teatralna, instalacje, text-sound compositions

15 RAFAŁ AUGUSTYN Major Works orchestral: Ballada for strings (1977); Atlantis II for full symphony orchestra and chorus (1983); A Life s Parallels for high voice and orchestra (1983); A linea for cello and string orchestra (1995); Itinerarium for orchestra and piano (2001); Symphony of Hymns for voices, instruments and electronics ( ) chamber: string quartets; Miroirs for five performers (1997); Cinque pezzi diversi for strings and piano ( ); Brief narratives for two narrators, ensemble and electronics (2003); Shadow, Inc. for four musicians (2004) instrumental solo: for piano: Monosonata (1976); Variations on a theme of Paganini ( ); for violin: Cyclic Piece No. 1 (1986); Long Island Rail Road (1984); for double-bass: Cyclic Piece No. 2 (1990); for flute: Varesiana (1987) vocal solo: Carmina de tempore for soprano, piano and viola (1981); Five calligrams by Apollinaire for soprano and piano (1991); Independent. Four poems by Miron Białoszewski for high voice, flute and harp (1999) choral: Three Roman Nocturnes (1986/1990); In partibus for male chorus and piano (1995); Od Sasa. Sounds-Pauses-Events for mixed choir (2004); Small cantata to words by Zbigniew Herbert, Hadrian Caesar and the Italian National Railways for choir and gongs (2008- ) staged: Devil s Frolics a ballet in one act according to Adam Münchheimer and Stanisław Moniuszko ( ); The Saragossa Manuscript, ballet in one or two acts (2007) Electronic music, theatre music, installations, text-sound compositions 13

16 RAFAŁ AUGUSTYN Do ut des / music for and with quartet I Kwartet smyczkowy 1972/73 dedykowany Jerzemu Czerwiakowskiemu prawykonanie Nowa Ruda, Festiwal Szkół Artystycznych 1973, Kwartet PWSM Wrocław (Krystyna Słoma, Henryk Subda, Ryszard Duź, Alicja Hankiewicz) II Kwartet smyczkowy 1980/81 prawykonanie Warszawska Jesień 1983, Kwartet Śląski (Marek Moś, Arkadiusz Kubica, Witold Serafin, Józef Gomolka), Jerzy Mrozik (fl) Dedykacja 1979/1984 dedykowany Beacie i Andrzejowi Chłopeckim prawykonanie Wrocław, Festiwal Polskiej Muzyki Współczesnej 1984, Henryka Januszewska sopran, Kwartet Śląski Do ut des 1998 dedykowany Kwartetowi Śląskiemu prawykonanie Pałac w Rybnej, Festiwal Kwartet Śląski i jego goście Grand jeté 1995 (muzyka filmowa: Nie lubię lustra. Potret Wojciecha Wiesiołłowskiego. Reż. Zbigniew Dzięgiel, TVP) 2005 (wersja koncertowa) prawykonanie Katowice, Festiwal Prawykonań 2005, Kwartet Śląski, Rafał Augustyn (elektronika) 14

17 RAFAŁ AUGUSTYN Do ut des / music for and with quartet String Quartet No /73 dedicated to Jerzy Czerwiakowski first performance Nowa Ruda, Art Schools Festival PWSM Quartet Wrocław (Krystyna Słoma, Henryk Subda, Ryszard Duź, Alicja Hankiewicz) String Quartet No /81 first performance Warsaw Autumn 1983, Silesian String Quartet (Marek Moś, Arkadiusz Kubica, Witold Serafin, Józef Gomolka), Jerzy Mrozik (fl) Dedication 1979/1984 dedicated to Beata and Andrzej Chłopecki first performance Wrocław, Polish Contemporary Music Festival 1984; Henryka Januszewska soprano, Silesian String Quartet Do ut des 1998 dedicated to Silesian String Quartet first performance Rybna Palace 1998; Silesian String Quartet and its Guests Festival Grand jeté 1995 (film music: I dislike the mirror. Portrait of Wojciech Wiesiołłowski. Dir. Zbigniew Dzięgiel, TVP) 2005 (concert version) first performance Katowice, Festival of Premiéres 2005, Silesian String Quartet, Rafał Augustyn (electronics) 15

18 KWARTET ŚLĄSKI Jeden z najwybitniejszych zespołów kameralnych w Europie powstał w roku Jego członkowie wywodzą się z Akademii Muzycznej w Katowicach. Doskonalili swe umiejętności na kursach mistrzowskich prowadzonych przez członków Kwartetów LaSalle, Amadeus, Juilliard, Smetana, Berg. Repertuar Kwartetu Śląskiego to ponad trzysta pozycji literatury kameralnej, w tym około dwustu to utwory XX wieku. Dokonał ponad sto prawykonań kwartetów smyczkowych kompozytorów polskich i obcych, z których znaczna część jest Kwartetowi Śląskiemu dedykowana. 16 W czasie trzydziestoletniej kariery zespół występował na takich festiwalach muzycznych, jak: Warszawska Jesień (dwudziestokrotnie, wykonując około czterdziestu utworów), Kuhmo Chamber Music Festival w Finlandii, Berliner Musiktage, Inventionen Berlin, Lerchenborg-Musikdage, Musicorama w Hongkongu, Festival de Saint-Denis w Paryżu, Wien Modern, Romaeuropa Festival w Rzymie, Festival Musique et Amitié w Bienne (Szwajcaria), Music Host w Odense, Musik- Biennale Berlin, Praga 2000, Europalia w Belgii, West Cork Chamber Music Festival w Irlandii, Tongyeong International Music Festival w Korei Południowej i wielu, wielu innych.

19 SILESIAN STRING QUARTET foto Krzysztof Lisiak One of the most eminent chamber music ensembles in Europe. The Silesian String Quartet was founded in All of the Quartet s musicians are graduates from the Academy of Music in Katowice the capital of the Silesia (Śląsk) region, hence the name. The Quartet perfected their skills at master classes conducted by such members as the LaSalle, Amadeus, Juilliard, Smetana or Berg. In its repertoire, the Quartet has over three hundred pieces of chamber literature, of which almost two hundred by twentieth century composers. The Silesian String Quartet has premiered one hundred works by Polish and foreign composers, with many of them dedicated to the ensemble.

20 KWARTET ŚLĄSKI Kwartet Śląski dał około tysiąca koncertów w większości krajów europejskich oraz USA, Kanadzie, Japonii, Hongkongu i Korei Południowej. Występował z sukcesami w tak renomowanych salach koncertowych, jak: Concertgebouw i Ijsbreker w Amsterdamie, Konzerthaus w Wiedniu, Vredenburg w Utrechcie, De Unie w Rotterdamie, De Singel w Antwerpii, Konserwatorium w Brukseli, Schauspielhaus w Berlinie, Tivoli w Kopenhadze, Tonhalle w Düsseldorfie, Salle Pleyel w Paryżu, Merkin Hall w Nowym Jorku, Jordan Hall w Bostonie, Hoam Art Hall w Seulu czy Bellas Artes w Meksyku. Kwartet Śląski stale nagrywa dla różnych stacji radiowych. Wydał ponad trzydzieści płyt z muzyką od Haydna do Pendereckiego, współpracując z takimi wytwórniami płytowymi, jak: Polskie Nagrania, CD Accord, Radio Katowice, WERGO, cpo, Olympia, Thesis, Partridge, Etcetera, Recital Company oraz EMI Music Poland. Kwartet Śląski od 1993 roku jest organizatorem Festiwalu Muzyki Kameralnej Kwartet Śląski i jego goście, w ramach którego współpracuje z całą plejadą artystów polskich i zagranicznych. Od 2005 roku mecenasem Kwartetu Śląskiego jest Samorząd Miasta Gliwice, zaś Gliwicki Teatr Muzyczny partnerem wspólnych projektów. 18 Więcej informacji o Kwartecie Śląskim / For more information about The Silesian String Quartet please visit:

21 SILESIAN STRING QUARTET In its thirty long career the ensemble has performed at such famous music festivals as: Warsaw Autumn (twenty times, with some forty works performed!), Kuhmo Chamber Music Festival in Finland, Berliner Musiktage, Inventionen Berlin, Lerchenborg-Musikdage, Musicorama in Hong Kong, Festival de Saint-Denis in Paris, Wien Modern, Romaeuropa Festival in Rome, Festival Musique et Amitié in Bienne (Switzerland), Music Host in Odense, Music-Biennale Berlin, Praga 2000, Europalia in Belgium, West Cork Chamber Music Festival in Ireland, Tongyeong International Music Festival in South Korea and many others. The Silesian String Quartet has given about a thousand concerts in most European countries, the United States, Canada, Japan, Hong Kong, and South Korea. It has made highly praised appearances at some of the world s most renowned concert halls, including Concertgebouw and ljsbreker in Amsterdam, Konzerthaus in Vienna, Vredenburg in Utrecht, De Unie in Rotterdam, De Singel in Antwerp, Brussels Conservatory, Schauspielhaus in Berlin, Tivoli in Copenhagen, Tonhalle in Düsseldorf, Salle Pleyel in Paris, Merkin Hall and Carnegie Hall in New York, Hoam Art Hall in Seoul and Bellas Artes in Mexico City. The Quartet regularly records for the Polish Radio and other radio stations, it has also recorded over thirty albums with music by a range of different composers, from Haydn to Penderecki, for such labels as Polskie Nagrania, CD Accord, Radio Katowice, Wergo, CPO, Olympia, Thesis, Partrige, Etcetera, Recital Company and EMI Music Polska. Since 1993, the Quartet is organising an annual event, the Chamber Music Festival under the name The Silesian String Quartet and its Guests, with a regular participation of many celebrated Polish and foreign musicians. Since 2005, the Municipality of Gliwice has been the patron of The Silesian String Quartet, with the Music Theatre in Gliwice as a partner in joint initiatives. 19

Aleksander Nowak. Georgi Gospodinov. libretto libretto by. opera w dwóch aktach i szesnastu scenach an opera in two acts and sixteen scenes

Aleksander Nowak. Georgi Gospodinov. libretto libretto by. opera w dwóch aktach i szesnastu scenach an opera in two acts and sixteen scenes Aleksander Nowak pod honorowym patronatem Ambasadora Republiki Bułgarii w Polsce Vassiliya Takeva under the honourable auspices of Ambassador of the Republic of Bulgaria in Poland Vassiliy Takev światowa

Bardziej szczegółowo

FORUM. Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice. Październik / October 2014

FORUM. Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice. Październik / October 2014 NR 39 FORUM Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice Październik / October 2014 blisko Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach znajduje się w sercu

Bardziej szczegółowo

22. dokumentart. European Film Festival for Documentaries Europejski Festiwal Filmów Dokumentalnych

22. dokumentart. European Film Festival for Documentaries Europejski Festiwal Filmów Dokumentalnych 1 22. dokumentart European Film Festival for Documentaries Europejski Festiwal Filmów Dokumentalnych Neubrandenburg, GERMANY / Szczecin, POLAND 15 22.10.2013 The project is co-financed by the European

Bardziej szczegółowo

Przegląd Targowy. 2 012 jesień/autumn. 20 lat MSPO. Koncert z udziałem Ennio Morricone. 20-lecie Targów Kielce. Kielce Fair Review.

Przegląd Targowy. 2 012 jesień/autumn. 20 lat MSPO. Koncert z udziałem Ennio Morricone. 20-lecie Targów Kielce. Kielce Fair Review. Kielecki Kielce Fair Review Przegląd Targowy www.targikielce.pl 2 012 jesień/autumn ISSN 2299-307X 20-lecie Targów Kielce Targi Kielce celebrates its 20 th anniversary str. 6-7 20 lat MSPO 20 years of

Bardziej szczegółowo

ETNOKRAKÓW ON RADIO 2 ETNOKRAKÓW NA ANTENIE DWÓJKI

ETNOKRAKÓW ON RADIO 2 ETNOKRAKÓW NA ANTENIE DWÓJKI ETNOKRAKÓW NA ANTENIE DWÓJKI ETNOKRAKÓW ON RADIO 2 Poza bezpośrednimi transmisjami wybranych koncertów (szczegóły w programie festiwalu na stronie 20), Program Drugi Polskiego Radia zaprasza też na specjalne

Bardziej szczegółowo

Podziękowania Acknowledgements

Podziękowania Acknowledgements MTG PrintArt Kraków Katowice 2012 horyzont horizon Witoldowi Skuliczowi, pomysłodawcy Międzynarodowego Triennale Grafiki i wieloletniemu dyrektorowi tej imprezy, dobremu duchowi grafiki, Przyjacielowi

Bardziej szczegółowo

Kurator Wystawy: Krzysztof Szymanowicz, Zbigniew Liwak Curator of the exibition: Krzysztof Szymanowicz, Zbigniew Liwak

Kurator Wystawy: Krzysztof Szymanowicz, Zbigniew Liwak Curator of the exibition: Krzysztof Szymanowicz, Zbigniew Liwak Kurator Wystawy: Krzysztof Szymanowicz, Zbigniew Liwak Curator of the exibition: Krzysztof Szymanowicz, Zbigniew Liwak organizator wystawy: okręg lubelski związku polskich artystów plastyków organizer

Bardziej szczegółowo

The Polish Centre of ASSITEJ International Association of Theatre. Polski Ośrodek Międzynarodowego Stowarzyszenia. for Children and Young People

The Polish Centre of ASSITEJ International Association of Theatre. Polski Ośrodek Międzynarodowego Stowarzyszenia. for Children and Young People th W a r s z a w a Międzynarodowy Festiwal Teatrów dla Dzieci i Młodzieży Organizator Organizer Polski Ośrodek Międzynarodowego Stowarzyszenia Teatrów dla Dzieci i Młodzieży ASSITEJ The Polish Centre of

Bardziej szczegółowo

8. Grand OFF Najlepsze Niezależne Krótkie Filmy Świata 8 th Grand OFF World Independent Short Film Awards

8. Grand OFF Najlepsze Niezależne Krótkie Filmy Świata 8 th Grand OFF World Independent Short Film Awards 8. Grand OFF Najlepsze Niezależne Krótkie Filmy Świata 8 th Grand OFF World Independent Short Film Awards pod honorowym patronatem Prezydent m.st. Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz under the honorary patronage

Bardziej szczegółowo

UP TO 21 30. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FILMOWY DOZWOLONE DO 21 WARSZAWA 19 21 WRZEŚNIA 2013 30TH INTERNATIONAL FILM FESTIVAL UP TO 21

UP TO 21 30. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FILMOWY DOZWOLONE DO 21 WARSZAWA 19 21 WRZEŚNIA 2013 30TH INTERNATIONAL FILM FESTIVAL UP TO 21 30. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FILMOWY DOZWOLONE DO 21 WARSZAWA 19 21 WRZEŚNIA 2013 30TH INTERNATIONAL FILM FESTIVAL UP TO 21 WARSAW SEPTEMBER 19 21, 2013 UP TO 21 1 DOZWOLONE DO 21 Witold Kon Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

LAUREACI PRIZEWINNERS

LAUREACI PRIZEWINNERS Grafikens Hus Grafikens Hus Grafikens Hus jest jedynym muzeum w Szwecji, którego zbiory to w całoêci współczesna grafika artystyczna. Jego WysokoÊç król Karol XVI Gustaw otworzył je w 1966 roku. Grafikens

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO CO-FINANCED WITH MEANS OF THE MINISTER OF CULTURE AND NATIONAL HERITAGE OF THE REPUBLIC OF POLAND Spis treści 4 8 10 12 14 16 18 24 28

Bardziej szczegółowo

Ludzie ZPAV People 51. Członkowie Members 52. Władze ZPAV Board and Board of Auditors 58. O przyszłości The Future 60

Ludzie ZPAV People 51. Członkowie Members 52. Władze ZPAV Board and Board of Auditors 58. O przyszłości The Future 60 WYDAWCA PUBLISHED BY Związek Producentów Audio Video ul. Kruczkowskiego 12 m 2, 00-380 Warszawa tel.: (+48 22) 622 92 19, 622 69 66 fax: (+48 22) 625 16 61 www.zpav.pl Spis treści PRZYGOTOWANIE I REDAKCJA

Bardziej szczegółowo

Mendelssohn Elijah 1846

Mendelssohn Elijah 1846 50mm or less Mendelssohn Elijah 1846 75mm recording Watford Colosseum, 29 August to 1 September 2011 and Birmingham Town Hall 26 February 2012 recording producer Nicholas Parker balance engineer Neil

Bardziej szczegółowo

XXIV Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu Współczesnego Malbork 2013

XXIV Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu Współczesnego Malbork 2013 XXIV Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu Współczesnego Malbork 2013 24th International Biennial Exhibition of Modern Exlibris Malbork 2013 Patronat Honorowy Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Under

Bardziej szczegółowo

TERAZ! Animacja kultury Culture animation NOW!

TERAZ! Animacja kultury Culture animation NOW! TERAZ! Animacja kultury Culture animation NOW! okladka.indd 1 4/14/08 8:59:11 AM TERAZ! Animacja kultury Culture animation NOW! Wydawca/Publisher: Stowarzyszenie Katedra Kultury www.katedrakultury.pl Ksia

Bardziej szczegółowo

Radykalne Języki Radical Languages. 7 9.12.2012 Kraków

Radykalne Języki Radical Languages. 7 9.12.2012 Kraków Radykalne Języki Radical Languages 7 9.12.2012 Kraków Nicole Beutler Yann Chateigné Tytelman Sebastian Cichocki Michael Elmgreen & Ingar Dragset Jos de Gruyter & Harald Thys Styrmir Örn Guðmundsson Zhana

Bardziej szczegółowo

nnn nnn 8. festiwal filmu i sztuki DWA BRZEGI

nnn nnn 8. festiwal filmu i sztuki DWA BRZEGI nnn nnn 8. festiwal filmu i sztuki DWA BRZEGI Festiwal Dwa Brzegi 3 Sponsor Generalny Sponsorzy Przyjaciele Festiwalu Festival s Friends Oficjalny Hotel Festiwalu Oficjalny Samochód Festiwalu Partnerzy

Bardziej szczegółowo

Konkurs czas zacząć Let the competition begin

Konkurs czas zacząć Let the competition begin XVI Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Copina te 16t International Fryderyk Copin Piano Competition egzemplarz bezpłatny free copy październik october 2010 01 issn 2082-2774 Warszawa Warsaw,

Bardziej szczegółowo

PROBLEMATYKA TWÓRCZOŚCI I KULTURY

PROBLEMATYKA TWÓRCZOŚCI I KULTURY F I D E S E T R A T I O Strona 1 ISSN 2082-7067 3(11)2012 KWARTALNIK NAUKOWY Rada Naukowa: prof. dr hab. Franciszek Adamski (UJ), prof. UM, dr hab. Anna Doboszyńska (Uniwersytet Medyczny), prof. UJ, dr

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA DZIECI W PRZESTRZENIACH MUZEALNYCH CHILDREN S EDUCATION IN MUSEUM SPACES

EDUKACJA DZIECI W PRZESTRZENIACH MUZEALNYCH CHILDREN S EDUCATION IN MUSEUM SPACES EDUKACJA DZIECI W PRZESTRZENIACH MUZEALNYCH CHILDREN S EDUCATION IN MUSEUM SPACES Anna Martyka mgr inż. arch. Politechnika Krakowska Wydział Architektury STRESZCZENIE Instytucja muzeum może stwarzać zwiedzającym

Bardziej szczegółowo

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary Program Kultura 2007-2013 w Polsce analiza i podsumowanie Culture Programme 2007-2013 in Poland analysis and summary Warszawa Warsaw 2013 Wydawca Published by: Punkt Kontaktowy ds. Kultury, Instytut Adama

Bardziej szczegółowo

CURATORS NETWORK 04 KRAKÓW

CURATORS NETWORK 04 KRAKÓW CURATORS NETWORK KRAKÓW Project Manager Joanna Osiewicz-Lorenzutti Assistant Coordinator Joanna Gorlach Projekty i skład / Design and typesetting Pilar Rojo Ikonografika / Iconographics Toto Castiglione

Bardziej szczegółowo

Miasto stołeczne Warszawa zaprasza na gry miejskie:

Miasto stołeczne Warszawa zaprasza na gry miejskie: 1 Motyw tegorocznej Nocy Muzeów związany jest z dwoma ważnymi wydarzenia obchodzonymi w stolicy Roku Janusza Korczaka i 100-lecia śmierci Bolesława Prusa. Bolesław Prus najbardziej warszawski pisarz autor

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Cichosz Kalendarium / Chronology

Krzysztof Cichosz Kalendarium / Chronology Krzysztof Cichosz Kalendarium / Chronology K. Cichosz na początku lat 80. K. Cichosz on the beginning of the 80s. Urodzony 10.10.1955 roku w Łodzi. W latach 1985-89 studiował w Wy szym Studium Fotografii

Bardziej szczegółowo

POMOCY MALTAŃSKIEJ. fot. Grzegorz Gałązka

POMOCY MALTAŃSKIEJ. fot. Grzegorz Gałązka B I U L E T Y N ZWIĄZKU POLSKICH KAWALERÓW MALTAŃSKICH SUWERENNEGO RYCERSKIEGO ZAKONU SZPITALNIKÓW ŚW. JANA JEROZOLIMSKIEGO, ZWANEGO RODYJSKIM I MALTAŃSKIM I POMOCY MALTAŃSKIEJ fot. Grzegorz Gałązka 13

Bardziej szczegółowo

wstęp intro Dear Sirs and Madams! Szanowni Państwo!

wstęp intro Dear Sirs and Madams! Szanowni Państwo! Magazyn Portu Lotniczego Katowice nr 4-2006 Magazine of the Katowice Airport Issue 4-2006 SILESIA airport 4-2006 wstęp intro Szanowni Państwo! Dear Sirs and Madams! Jura na Śląsku? Zapewne niektórzy czytelnicy,

Bardziej szczegółowo

WSZYSTKIE STRONY ŚWIATA

WSZYSTKIE STRONY ŚWIATA WSZYSTKIE STRONY ŚWIATA 4. PUŁAWSKI FESTIWAL MUZYCZNY 3-10 LISTOPADA 2013 um.pulawy.pl festiwalwss.pl Zespół Realizacyjny BOGUSŁAW BOJCZUK ADAM KLOCEK KAROLINA SEROCKA ALICJA MYŚLIWIEC ANDRZEJ ŁYSZCZARZ

Bardziej szczegółowo

HAPPY EASTER WESOŁEGO ALLELUJA! Editorial Board, Forum Board, Polish-American Cultural Center

HAPPY EASTER WESOŁEGO ALLELUJA! Editorial Board, Forum Board, Polish-American Cultural Center 6501 Lansing Ave. Cleveland, OH 44105 216-883-2828 e-mail: forumpacc@yahoo.com www.polishcenterofcleveland.org April 2014, No. 4/141 Kwiecień 2014, Nr 4/141 POLISH-AMERICAN WESOŁEGO ALLELUJA! Niech te

Bardziej szczegółowo

Nowe media w edukacji

Nowe media w edukacji Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej ze środków programu Leonardo da Vinci Transfer Innowacji Program konferencji Nowe media w edukacji 25 października 2010 Hotel Kyriad Prestige

Bardziej szczegółowo