SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI PODLASKIEGO ODDZIAŁU PTSR ZA ROK 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI PODLASKIEGO ODDZIAŁU PTSR ZA ROK 2007"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI PODLASKIEGO ODDZIAŁU PTSR ZA ROK 2007 Spis treści 1. Informacje organizacyjne str Cele działalności str Główne zdarzenia prawne str Rehabilitacja lecznicza str Rehabilitacja psychologiczna str Rehabilitacja zawodowa str Rehabilitacja społeczna str Ośrodek Pobytu Dziennego MIELINKA STR Asystent ON str Polityka informacyjna str Informacje końcowe str

2 1. INFORMACJE OGÓLNE Podlaski Oddział Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego status prawny STOWARZYSZENIE ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO numer w Krajowym Rejestrze Sądowym data wpisu KWIETNIA 2001 R nr NIP nr REGON dokładny adres: BIAŁA PODLASKA ul. SIENKIEWICZA 1 gmina BIAŁA PODLASKA powiat BIALSKI województwo LUBELSKIE tel nazwa banku i numer rachunku rachunek podstawowy: PEKAO S.A. I O/Biała Podlaska rachunki pomocnicze nazwiska i imiona osób upoważnionych do podpisywania umów cywilnoprawnych Marcin Fedoruk Przewodniczący, Józef Parafiniuk Skarbnik, Hanna Iwaniuk Wiceprzewodniczący Komisja Rewizyjna Przewodniczący Kuźmiuk Maria Członek Kuruś Grażyna Członek Bogusława Sosidko Andrusiuk Stowarzyszenie na dzień 31 grudnia 2007 r. liczy 159, 1 zmarł, 34 przybyło. 2. CELE DZIAŁANOŚCI Towarzystwo jest organizacja społeczna obywateli polskich ze stwardnieniem rozsianym oraz ich rodzin i przyjaciół, działająca na gruncie konstytucji RP i mającą na celu: 1. poprawę ich warunków życiowych i zdrowotnych oraz zwiększania uczestnictwa w życiu społecznym, gospodarczym, zawodowym, kulturalnym, turystycznym i sportowym kraju, 2. jak najwszechstronniejsza ich rehabilitacje i leczenie rozumianych jako proces osiągania optymalnego funkcjonowania w społeczeństwie po to, by zapewnić im możliwość kierowania własnym życiem, 3. likwidacje barier psychologiczno-społecznych poprzez uświadomienie pełnosprawnej społeczności problematyki dotyczącej osób ze stwardnieniem rozsianym i kształtowanie partnerskich postaw miedzy tymi grupami, 4. artykułowanie i reprezentowanie interesów osób ze stwardnieniem rozsianym w kraju oraz na arenie międzynarodowej. Cele swoje realizuje przez: 1. współdziałanie z administracja państwową i samorządowa, placówkami służby zdrowia i opieki społecznej, a także z innymi organizacjami pozarządowymi pracującymi dla dobra i na rzecz osób niepełnosprawnych, 2. organizowanie pomocy członkom Towarzystwa w rozwiązywaniu ich problemów życiowych poprzez informacje, pomoc prawna i socjalno-bytowa, finansowanie na ustalonych zasadach kosztów powszechnie uznanych i przyjętych metod leczenia i rehabilitacji, organizowanie i 2

3 prowadzenie rehabilitacji leczniczej oraz zawodowej, a także współdziałanie w organizowaniu działalności społecznej, gospodarczej i kulturalnej, 3. organizowanie samopomocy członkowskiej mającej na celu przeciwdziałanie uczuciu rezygnacji, bezwartościowości, osamotnienia i bezradności, szczególnie wśród osób najciężej poszkodowanych, 4. prowadzenie działalności popularyzatorskiej, informacyjno-uświadamiającej, zmierzającej do pełnej integracji osób ze stwardnieniem rozsianym ze społeczeństwem ludzi pełnosprawnych i kształtowanie właściwych postaw przy wykorzystaniu środków masowego przekazu i własnych publikacji, 5. inicjowanie i uczestniczenie w pracach badawczych oraz legislacyjnych dotyczących życia i warunków bytu, oświaty i wychowania oraz specyficznych potrzeb osób ze stwardnieniem rozsianym, a także sposobu ich zaspokajania, zwłaszcza w zakresie: ujawniania barier społecznych, organizacyjnych, architektonicznych,komunikacyjnych i innych, ograniczających kontakt osób ze stwardnieniem rozsianym ze środowiskiem i utrudniających im rehabilitacje oraz występowanie do kompetentnych władz z wnioskami o ich usuniecie, opracowywania adekwatnych rozwiązań problemu dostępu osób ze stwardnieniem rozsianym do różnego rodzaju stanowisk pracy zgodnie z ich możliwościami fizycznymi, kwalifikacjami i zainteresowaniami oraz zasad jego realizacji, opiniowania i inicjowania produkcji sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego niezbędnego lub usprawniającego życie codzienne i prace osób ze stwardnieniem rozsianym. 6. organizowanie kongresów, konferencji, sympozjów, posiedzeń, zjazdów, poradnictwa, imprez kulturalnych, rekreacyjnych, oświatowych i innych, a tak4e obozów i wczasów, 7. podejmowanie i popieranie inicjatyw społecznych zgodnie z celami statutowymi Towarzystwa, 8. otaczanie szczególna opieka dzieci osób ze stwardnieniem rozsianym i ich rodzin, a tak4e osób z nowym rozpoznaniem stwardnienia rozsianego, 9. budzenie i pogłębianie wrażliwości społecznej różnych środowisk do działania na rzecz osób ze stwardnieniem rozsianym, 10. prowadzenie działalności wydawniczej zgodnie z obowiązującymi przepisami, 11. udzielanie pomocy interwencyjnej w załatwianiu indywidualnych spraw osób ze stwardnieniem rozsianym, 12. ułatwianie osobom ze stwardnieniem rozsianym podejmowania zatrudnienia oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych, a także podejmowania działalności społeczno użytecznej, 3. GŁÓWNE ZDARZENIA PRAWNE W wyniku rezygnacji skarbnika Jadwigi Kulickiej /rezygnacja została przyjęta zgodnie z uchwałą Rady Oddziału. zgodnie z regulaminem Rady Oddziału na wolne stanowisko wszedł Pan Józef Parafiniuk. Zaktualizowany KRS odebrano w dniu 28 marca 2007r. W dniu 2 kwietnia 2007 rezygnacje z powodu pogarszającego się stanu zdrowia złożyła Pani Wiesława Czarnecka oraz Pani Ewa Brzozowska - ich rezygnacje zostały odrzucone zapisane w uchwale Rady Oddziału. Skład Rady Oddziału od 28 marca 2007 wyglądał następująco: Przewodniczący Marcin Fedoruk Wice przewodniczący Hanna Iwaniuk Skarbnik Józef Parafiniuk Sekretarz Wiesława Czarnecka Członek Ewa Brzozowska Członek Eugeniusz Kępa Członek Krzysztof Pawluczuk Tego samego dnia wybrano nowy skład Komisji Rewizyjnej: Członek Maria Kuźmiuk Członek Kurus Grażyna Członek Bogusława Sosidko 3

4 PLANOWE ZEBRANIA : 5 luty 2008 Uchwała nr 1: Przyjęta rezygnacja Pani Jadwigi Kulickiej Uchwała nr 2. Przyjęcie sprawozdanie z realizacji projektu FIO uchwała nr 3. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadania Asystent osoby niepełnosprawnej Uchwała nr 4. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadania Sport Czyni cuda Uchwała nr 5. Przyjęcie sprawozdania z zadania chcemy żyć normalnie Uchwała nr 6. Przyjęcie ostatecznego sprawozdania w ramach PFRON. Uchwała nr 7. przyjęcie sprawozdania w realizacji zadania w ramach środków UM Biała Podlaska. Uchwała nr 8. Przyjęcie sprawozdania z realizacji wyjazdu do Warszawy w dniu 8 listopada 2006 Uchwała nr 9. Przyjecie sprawozdania z realizacji wyjazdu do Warszawy na Wielką Galę Integracji. Uchwała nr 10. Przyjecie sprawozdania z realizacji zadania ze środków ROPS-Lublin. Uchwała nr 11. Przyjęcie Planu Pracy na rok luty 2007 Uchwała nr 12. Zmiana siedziby stowarzyszenia. Uchwała nr 13. Zabezpieczenie środków na remont nowej siedziby oraz opłata za złącze internetowe. Uchwała nr 14. Wybór Rzecznika chorych na SM. Uchwała nr 15. Zabezpieczenie środków na wyjazdy turystyczne. Uchwała nr 16. Powołanie Ośrodka pobytu Dziennego MIELINKA. Uchwała nr 17. Asystent ON w Zakładzie Karnym w Białej Podlaskiej Uchwała nr 18. Kasa Bank, przelewanie środków finansowych Uchwała nr 19. Konto Internetowe PEKAO marca 2007 Uchwała nr 20. Posiłki gorące w OPD MIELINKA. Uchwała nr 21. Zakup stołu do masażu. Uchwała nr 22. Przyjęcie sprawozdania rocznego z działalności za rok kwietnia 2007 Uchwała nr 23. Odrzucenie rezygnacji Pani Wiesławy Czarneckiej i Ewy Brzozowskiej. Uchwała nr 24. Rehabilitacja chorych na SM. Uchwała nr 25. Projekt AMBULANS SM Uchwała nr 26. Przyjmowanie osób w poczet członków POPTSR. 4

5 6 czerwca 2007 Uchwała nr 27. Skreślenie z listy członków POPTSR Państwa Kazimierza i Marianny Zygmuntów. 18 lipca 2007 Uchwała nr 28. Realizacja projektu AMBULANS SM. Uchwała nr 29. Przekazanie środków na występu kabaretu Łowcy.B. Uchwała nr 30. Wysyłanie korespondencji droga pocztową. Uchwała nr 31. Propozycje projektów w ramach programu PFRON PARTNER III. 18 września Uchwała nr 32. Utworzenie stacjonarnych Turnusów Rehabilitacyjnych. 30 października 2007 Uchwała nr 33. Zakup witamin dla członków POPTSR Uchwała nr 34. Zatwierdzenie wstępnych budżetów do programu PARTNER III. PRACE KOMISJI REWIZYJNEJ : Kontrola w dniu 24 marca 2007 r. Kontrola w dniu 26 września 2007 r. INNE KONTROLE: Kontrola przeprowadzona przez przez Tadeusza Humina i Krystynę Zieniewicz pracowników Referatu Audytu Wewnętrznego i Kontroli Urzędu Miasta Biała Podlaska na podstawie upoważnień nr 34 i 35 z dnia wydane przez Prezydenta Miasta Biała Podlaska. Kontrola odbyła się w dniach listopada 2007 r,. LISTA PODSPISANYCH UMÓW CYWILNO- PRAWNYCH lp data kontrahent nr.umowy dotyczy Dyrektor MOPS w Białej Podlaskiej 2/SKRiT/2007 Dofinansowania imprezy Zimowa siła Dyrektor MOPS w Białej Podlaskiej Aneks do umowy2/skrit/ Prezydent Miasta Biała Podlaska Ks.AL.I / Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej 3/St/06 Złożenia końcowych dokumentów rozliczeniowych Realizacji zadań w zakresie kultury Dofinansowania imprezy kulturalnej osób niepełnosprawnych Dyrektor MOPS w Białej Podlaskiej 4/SKRiT/2007 Dofinansowania imprezy kulturalnej osób niepełnosprawnych Prezydent Miasta Biała Podlaska SP.BZ.II /07 Udzielenia dotacji na realizację zadań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia PZG Zarząd Oddziału Lubelskiego z Najmu lokalu użytkowego 5

6 lp data kontrahent nr.umowy dotyczy Dyrektor MOPS w Białej Podlaskiej 2/SKRiT/2007 Dofinansowania imprezy Zimowa siła siedzibą w Lublinie LARGO PLATFORMA INTERNETOWA G. SZEREMET 2007/04/B456 Świadczenie usług telekomunikacyjnych - internetu Dyrektor MOPS w Białej Podlaskiej 7/SKRiT/2007 Dofinansowania imprezy turystyczno-kulturalnej osób niepełnosprawnych PFRON Oddział w Lublinie 6pa/000032/03/D Dofinansowania projektów w ramach modułu A PFRON Oddział w Lublinie 6BB/000017/03/D Dofinansowania projektów w ramach modułu B Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie REBEL STUDIO Mirosław Meyer Katowice Link 4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 16/St/07 Dofinansowania imprezy kulturalnej osób niepełnosprawnych Wykonania przedstawienia Kabaretu Łowcy. b Przeniesienie własności samochodu Opel Vectra Fundacja TVN Nie jesteś sam 0097/07 i dar Dotyczy przekazania pieniędzy na zakup sprzętu rehabilitacyjnego ZEPTER INTERNATIONAL POLAND w Warszawie Kupna Kolorowa Terapia +PP- P-106-KA/ EKOMEDICA KROK5/6 Finalizacja zakupu TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A Poczta Polska Centrum Usług Pocztowych Oddział Regionalny w Lublinie Ministerstwo Zdrowia Departament Zdrowia Publicznego 777/LU/ /ZPZ/stow./2007/ 3681 Umowy abonentowej świadczenia usług pocztowych Dotacji na realizację OPD MIELINKA Dyrektor MOPS w Białej Podlaskiej 13/SKRiT/2007 Dofinansowania imprezy turystycznej Nie musimy byc samotnymi wyspami Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej 17/ST/07 Dofinansowania 2-dniowego wyjazdu pn. Inna, jednak ta sama Warszawa Dyrektor MOPS w Białej Podlaskiej 17/SKRiT/2007 Dofinansowania imprezy kulturalnej pn. Październikowe spotkania z teatrem Ministerstwo Zdrowia Departament Zdrowia Publicznego Agencja Artystyczna Zbigniew Wodecki w Krakowie Porozumienie o współpracy z PZG reprezentowanym przez sekretarza Roberta Gdelę Porozumienie z Państwowa Wyższą Szkoła Zawodowa w Białej Podlaskiej 70/ZPZ/stow. 2007/1758/3868 Dotacji projektu Dogonić wiatr Występu Pana Zbigniewa Wodeckiego Współpracy do projektu Żądza krwi Prowadzenia zawodowych praktyk studenckich 6

7 lp data kontrahent nr.umowy dotyczy Dyrektor MOPS w Białej Podlaskiej 2/SKRiT/2007 Dofinansowania imprezy Zimowa siła PFRON Oddział w Lublinie Porozumienie LISTA OSÓB ZATRUDNINYCH W POPTSR W RAMACH UMÓW O PRACĘ, ZLECENIA I DZIEŁO lp Imię i nazwisko Specjalność Nazwa projektu 1. Marzena Szydłowska-Grajcar Rehabilitantka,wykładowca Asystent ON 2. Bartłomiej Cienciała Rehabilitant,wykładowca Asystent ON Chcemy żyć normalnie 3. Alina Kotiuk Rehabilitantka OPD MIELINKA Chcemy żyć normalnie 4. Marcin Fedoruk Pracownik biurowy,wykładowca Asystent ON Chcemy żyć normalnie OPD MIELINKA 5. Iwona Kozłowska Terapeuta zajęciowy OPD MIELINKA Chcemy żyć normalnie 6. Izabela Grodecka Rehabilitantka Autorehabilitacja FIO Chcemy żyć normalnie 7. Renata Golanko Rehabilitantka OPD MIELINKA Chcemy żyć normalnie 8. Dorota Oleszkiewicz Rehabilitantka OPD MIELINKA AMBULANS 9. Robert Gdela Pracownik biurowy,animator zajęć Dogonić wiatr Turystyka i rekreacja Asystent ON 10. Anna Gawin-Kopczyńska Terapeuta zajęciowy OPD MIELINKA' 11. Katarzyna Kozioł Pracownik biurowy,koordynator projektu Autorehabilitacja FIO' 12. Jowita Władyczuk Psycholog Asystent ON Chcemy żyć normalnie 13. Danuta Pawlik wykładowca Asystent ON 14. Magdalena Sakowicz Psycholog,wykładowca Asystent ON Dogonić wiatr 15. Renata Jaroszuk wykładowca Asystent ON 16. Agnieszka Mazur Pracownik biurowy 17. Dawid Górz Rehabilitant Chcemy żyć normalnie 18. Damian Kardziew Pracownik biurowy Asystent ON 19. Anna Skrodziuk wykładowca Asystent ON' 20. Anna Ślifirczyk Wykładowca Asystent ON 21. Beata Radkiewicz Psycholog Autorehabilitacja FIO 22. Paweł Więckowski Pracownik biurowy,asystent ON OPD MIELINKA 23. Jadwiga Oremczuk Psycholog Dogonić wiatr 24. Joanna Skubisz Psycholog Dogonić wiatr 25. Dorota Sobolewska Psycholog Autorehabilitacja FIO' 26. Jakub Gdela koordynator Dogonić wiatr 7

8 4. REHABILITACJA LECZNICZA 1. Projekt Chcemy żyć normalnie Rehabilitacja jest podstawowym elementem działań Rady POPTSR. Rehabilitacja jest rozumiana jako rehabilitacja indywidualna i rehabilitacja grupowa. W okresie od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007 realizowano zadania z rehabilitacją chorych na SM. Ze względu na stan fizyczny pacjentów największą wagę położona na kinezyterapię z elementami masażu. Projekt został dofinansowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Prezydent Miasta Biała Podlaska Do realizacji projektu zatrudniono: Iwonę Kozłowską terapeutkę zajęciową, prowadziła zajęcia grupowe dwa razy w tygodniu po 2-3 godziny Bartłomieja Cienciałę masażystę, zostały zlecone do wykonania zabiegi rehabilitacyjne dla chorych leżących w domu kinezyterapia z elementami masażu Andrzeja Budrewicza masażystę, zostały zlecone do wykonania zabiegi rehabilitacyjne dla chorych leżących w domu kinezyterapia z elementami masażu Alina Kotiuk rehabilitantkę, zostały zlecone do wykonania zabiegi rehabilitacyjne dla chorych leżących w domu kinezyterapia z elementami masażu Dawid Górz- masażystę, zostały zlecone do wykonania zabiegi rehabilitacyjne dla chorych leżących w domu kinezyterapia z elementami masażu Izabelę Grodecką fizjoterapeutkę, zostały zlecone do wykonania zabiegi rehabilitacyjne dla chorych leżących w domu kinezyterapia z elementami masażu Renatę Golanko doktor nauk rehabilitacyjnych, zostały zlecone do prowadzenia zajęcia na basenie W ramach umów z NZOZ ELREMET zaplanowano zabiegi z hydroterapii, fizykoterapii i krioterapii miejscowej były prowadzone przez zatrudnionych tam rehabilitantów. W ramach umów NZOZ SPRK były prowadzone zajęcia grupowe w grocie solnej, rehabilitacja indywidualna: hydroterapia, krioterapia ogólna. Umowa w ramach projektu auto rehabilitacji Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Rehabilitacji indywidualnej poprzez zabiegi rehabilitacyjne wykonywane w domu pacjenta oraz w Przychodniach Rehabilitacyjnych byli poddani chorzy na stwardnienie rozsiane z miasta Biała Podlaska oraz z powiatu bialskiego. Osoby, które korzystały z rehabilitacji w 90% posiadają orzeczenie o niepełnosprawności. Osoby, do których jeździł rehabilitant do domu wykonując zabiegi z kinezyterapii w 100% posiadają orzeczenie o niepełnosprawności. Z grupy osób korzystających z kinezyterapii w domu 64% posiada znaczny stopień niepełnosprawności, 30% umiarkowany stopień niepełnosprawności, a 6% lekki stopień niepełnosprawności. Rehabilitanci jeździli przede wszystkim do osób, które mają utrudniony dostęp do leczenia w przychodni ze względu na fakt swojej niepełnosprawności /osoby leżące, chodzące przy chodzikach i o kulach/. Dużą grupą beneficjentów to mieszkańcy powiatu bialskiego, którzy mają utrudniony dostęp do rehabilitacji ze względu na fakt swojego zamieszkania. Z rehabilitacji z fizykoterapii, krioterapii, hydroterapii w 72% korzystali mieszkańcy miasta Biała Podlaska, natomiast w 28% mieszkańcy powiatu bialskiego. Jeśli chodzi o podział beneficjentów ze względu na stopień niepełnosprawności, należy zauważyć, iż największą grupą były to osoby chore na SM o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności /58%/, następnie 24% osób o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz 18% z lekkim stopniem niepełnosprawności. Zajęcia grupowe największym powodzeniem cieszyły się u mieszkańców miasta Biała Podlaska /79%/, natomiast mieszkańcy powiatu to 21% ogólnej liczby uczestników. Fakt ten ma miejsce ze względu na położenie terytorialne siedziby stowarzyszenia, w której odbywały się zajęcia z terapii zajęciowej. W Białej Podlaskiej znajduje się także basen oraz grota solna, gdzie odbywały się pozostałe zajęcia. Najważniejszymi zabiegiem dla chorych na stwardnienie rozsiane są zabiegi z kinezyterapii z elementami masażu, które były wykonywane dla pacjentów przez rehabilitantów, którzy już dłuższy 8

9 czas pracują w stowarzyszeniu. Zabiegi były wykonywane na zlecenie lekarza rodzinnego /skierowanie na zabiegi pacjenci dostarczali do POPTSR/ lub lekarza rehabilitanta, którego kierowało stowarzyszenie. Zabiegi z kinezyterapii były wykonywane w domu pacjenta. Rehabilitant własnym środkiem transportu lub samochodem należącym do stowarzyszenia jeździł do pacjenta i prowadził czynną lub bierną rehabilitację indywidualną. Należy zwrócić uwagę, iż ta forma rehabilitacji przyniosła ogromnie pozytywne efekty w sferze psychologicznej. Kontakt z masażystą, bardzo często dla pacjentów był jedynym konkretem interpersonalnym. Każdy pacjent, do którego został skierowany rehabilitant otrzymał pakiet 10 zabiegów z kinezyterapii z elementami masażu. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zabiegi z fizykoterapii, a więc zabiegi elektryczne, światłolecznictwo; zabiegi z hydroterapii, a więc zabiegi wodne masaż perełkowy całego ciała, masaż perełkowy obu kończynowy oraz zabiegi z krioterapii miejscowej oraz ogólnej czyli leczenie zimnem. Te zabiegi były wykonywane w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej przy Spółdzielni Inwalidów ELREMET oraz w NZOZ Specjalistyczna Poradnia Rehabilitacji Kompleksowej. Osoby zainteresowane tą formą rehabilitacji musiały wziąć specjalne skierowanie od koordynatora zadania, z którym udawały się do lekarza rehabilitacji pracującego przy NZOZ ELREMET, który ustalał typ zabiegów niezbędnych do wykonania w danej sytuacji chorobowej pacjentów. Lekarz zlecający zabiegi oraz biorący na siebie odpowiedzialność kierował pacjentów do poszczególnych pracowni rehabilitacyjnych, gdzie pacjent otrzymywał konkretną pomoc w postaci zleconego zabiegu rehabilitacyjnego. Każdy pacjent uczestniczący w zabiegach z fizykoterapii otrzymał pakiet 10 zabiegów danego typu. W ramach rehabilitacji grupowej prowadzono zajęcia na pływalni, z którą wcześniej podpisano porozumienie o współpracy. Celem prowadzenia zajęć na basenie zatrudniono specjalistę od zajęć na pływalni Panią dr Renatę Golanko, która w zależności od zapotrzebowania prowadziła zajęcia dwa razy w tygodniu w środy i w piątki z przerwa jednomiesięczną w sierpniu z powodu remontu basenu. Zajęcia były prowadzone przy muzyce, bardzo często prowadząca zajęcia zlecała indywidualne ćwiczenia. Przy wykonywaniu ćwiczeń osobom niepełnosprawnym pomagali studenci z Akademii Wychowania Fizycznego w ramach wolontariatu. Zauważono ogromną potrzebę organizacji zajęć dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, kulach. Dla tych osób zorganizowano na basenie specjalny podnośnik pomagający przy wejściu na basen. Dla chorych na SM zainteresowanych pracami artystycznymi zorganizowano warsztaty terapii zajęciowej prowadzone przez Panią Iwonę Kozłowską. Zajęcia w ramach pod zadania: terapia zajęciowa rozpoczęły się już w styczniu, prowadząca pracowała jako wolontariuszka. W okresie styczeń - marzec zajęcia były prowadzone raz w tygodniu po 2,5 godziny. Od kwietnia zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu /wtorek i czwartek/ po dwie i pół godziny. W ramach zajęć wykonywano kartki świąteczne z okazji świat wielkanocnych czy bożonarodzeniowych, kartki okolicznościowe, prace w skórze, prace z papieru /kwiatki, serwetki/, haftowanie, prace z masy solnej, dekupage, maski z masy papierowej. Zakres prac był uzależniony od predyspozycji pacjenta i jego zainteresowań. Duża ilość materiałów zakupionych przez prowadząca zajęcia była konieczna do przygotowania zajęć. W ramach zajęć 5 uczestników miało zalecone przez lekarza lub rehabilitanta uczestnictwo w zajęciach. Dla tych osób terapeuta zajęciowa musiał przygotować specjalny program zajęć mający na celu usprawnienie jednej z kończyn. Większość osób, którym została zlecona terapia zajęciowa miały problemy z precyzją ruchów w kończynach górnych. Na zajęcia w ciągu tygodnia uczęszczało od 7-14 osób w zależności od tematyki. Prowadzona rehabilitacja przez stowarzyszenie polega nie tylko na usprawnianiu fizycznym, ale także pomocy psychologicznej przez naukę odpoczynku, relaksacji oraz oddechu. W roku 2007 innowacyjnym pomysłem było wprowadzenie zajęć z muzykoterapii w grocie solnej. Chorym bardzo spodobał się pomysł. Na zajęcia w grocie solnej, gdzie prowadzono zajęcia oddechowe, relaksacyjne uczestniczyło 5-6 osób w każdym seansie 90 minutowym. Zorganizowano 10 seansów w grocie solnej. Podczas seansu pacjenci leżeli na leżakach, natomiast z głośników będących elementem groty puszczano programy relaksacyjne. 9

10 W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 chorzy na stwardnienie rozsiane uczestniczyli w zabiegach rehabilitacyjnych indywidualnych i grupowych. W ramach przedstawionych rachunków w sprawozdaniu finansowym rehabilitacji poddano: 96 osób skorzystało z kinezyterapii indywidualnej z elementami masażu, rehabilitanci wykonali 960 zabiegów. Ceny zabiegów były różne ze względu na fakt, iż niektóre osoby wymagały dłuższego czasu i intensywności rehabilitacyjnej /te zabiegi były droższe/, natomiast dla osób, dla których wykonanie zabiegu wymagało krótszego czasu wykonania, były tańsze; 69 osób otrzymało 690 zabiegów z fizykoterapii /tens, prądy, itp/ 43 osób otrzymało 430 zabiegów z hydroterapii /masaż perełkowy kończyn górnych i dolnych/; 56 osób otrzymało 556 zabiegów z krioterapii miejscowej; w kwocie 8,00 za zabieg wykonano 456 zabiegów, w kwocie 5,00 wykonano 100 zabiegów W zajęciach grupowych uczestniczyło od 7 15 osób, w zależności od typu zajęć: w terapii zajęciowej uczestniczyło od 7 do 14 w zależności od tematyki zajęć, w całym okresie realizacji zadania przeprowadzono 200 godzin terapii zajęciowej. w grocie solnej /muzykoterapia/ jednorazowo mogło uczestniczyć 5-6 osób, przeprowadzono 10 sesji w grocie solnej; na basen uczęszczało przeciętnie około 12 osób, w ciągu całego okresu trwania zadania beneficjenci mogli korzystać z basenu dwa razy w tygodniu, łączna liczba to zajęć 112 godzin na pływalni 2. Projekt auto rehabilitacji Projekt miał na celu aktywizację osób niepełnosprawnych chorych na SM, celem poprawy ich warunków bytowych, społecznych, wzmocnienia więzi rodzinnych, a przede wszystkim nauka AUTOREHABILITACJI chorych, tak aby po zakończeniu projektu same mogły poddawać się rehabilitacji i wykorzystywać różne formy aktywności. Do realizacji projektu zostały specjalnie przygotowane karty uczestnika zwierające pola do wpisywania w trakcie realizacji zadania. Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Pracy i polityki Społecznej w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Administracja: Kontynuacją projektu z roku 2006 jest biuro projektowe z zapleczem technicznym do którego zostały zakupione materiały i oprzyrządowanie biurowe. Biuro znajdowało sie w budynku NZOZ SPRK przy ul. Warszawskiej 14 w Białej Podlaskiej. Biuro było wyposażone w sprzęt komputerowy należący do stowarzyszenia, umeblowanie oraz potrzebne materiały biurowe. Biuro było czynne codzienne od poniedziałku do piątku w godzinach , gdzie interesanci byli przyjmowani przez koordynatora projektu w okresie od stycznia do czerwca 2007 roku. Koordynator projektu: Kontynuacją projektu z roku 2006 jest zatrudnienie koordynatora projektu, który czuwa nad realizacją zadania. Jego zadaniami są: - rozliczenie projektu - zorganizowanie spotkań integracyjnych, wycieczek, oraz turnusu rehabilitacyjnego. - przygotowanie merytorycznego projektu, zaplanowania pobytów dziennych, zaplanowanie zabiegów rehabilitacyjnych oraz poszczególnych zajęć dla chorych. - nadzorowanie przebiegu pobytu pacjentów na terenie ośrodka - czuwanie nad prawidłową realizacją dziennego harmonogramu (oddzielny harmonogram dla każdego turnusu) - zakup produktów spożywczych i materiałów biurowych - czuwanie nad prawidłowym przebiegiem rehabilitacji ambulatoryjnej - nadzorowanie i organizacja transportu niepełnosprawnych i opiekunów - nadzorowanie i organizacja ujętych we wniosku imprez integracyjnych - sporządzenie sprawozdania merytorycznego i finansowego zadania 10

11 - przeprowadzenie ankiet w trakcie realizacji zadania - przeprowadzenie ankiet przez rozpoczęciem pobytu dziennego i po jego zakończeniu - podsumowanie ankiet Warsztaty dla rodzin: Podczas pobytów dziennych zorganizowane zostały zajęcia warsztaty dla rodzin osób chorych na SM z wykładami z psychologii /pr. Beata Radkiewicz/, pielęgnacji/ pr. Anna Ślifirczyk/, rehabilitacji /pr. Izabela Grodecka, pomocy społecznej/pr. Renata Jaroszuk/ oraz promocji zdrowia /pr. Marcin Ślifirczyk/, a także kompleksowych wiadomości jak pomóc choremu. Zajęcia odbywały sie codzienne od poniedziałku do piątku w specjalnie wyznaczony w programie czasie. W wyniku rozmów z pacjentami oraz ich opiekunami zdecydowano prowadzić Zajęcia dla wszystkich uczestników auto rehabilitacji. Dla uczestników warsztatów informacje przekazywane przez wykładowców okazały sie bardzo interesujące i potrzebne w życiu codziennym dla chorych oraz ich opiekunów. AUTOREHABILITACJA pobyty dzienne: Zgodnie z wnioskiem zorganizowane zostały pobyty dzienne nauka AUTOREHABILITACJI, podczas, których chorzy uczyli się wykonywania zabiegów oraz poprzez kompleksowe działania zabiegi normalizowały stan zdrowia chorego. Wszelkie zajęcia w ramach pobytów dziennych odbywały się ściśle i bez uchybień według przygotowanego uprzednio (oddzielnie na każdy turnus) programu/rozkładu zajęć. Zorganizowane zostały 10 dniowe pobyty dzienne w Ośrodku Rehabilitacyjnym. Na jeden pobyt mogło zgłosić się maksymalnie 5 osób chorych na SM wraz z jednym członkiem rodziny. Głównym elementem każdego dnia są zajęcia ze specjalistami na temat dnia. Każdy uczestnik pobytu dziennego poddawany był wnikliwej konsultacji lekarskiej na początku pobytu oraz na jego koniec. Lekarz rehabilitant zleca wykonanie zabiegów rehabilitacyjnych, które są realizowane podczas pobytu. Ważnym elementem jest relaks i nauka oddychania, które to zajęcia są realizowane w czasie wolnym. Bardzo ważnym elementem AUTOREHABILITACJI jest obecność podczas pobytu w ośrodku członka rodziny, który poprzez przypatrywanie się wykonywanym zabiegom rehabilitacyjnym, uczy się wykonywania tych samych zabiegów w domu chorego. Pacjenci z miasta Biała Podlaska uczestniczą w pobycie od godziny9.00do Zabiegi rehabilitacyjne zostały zlecone przychodni NZOZ SPRK przy ulicy Warszawskiej 14 w Białej Podlaskiej. Od dnia 1 stycznia 2007 r odbyło się 6 turnusów pobytów dziennych. Kolejno: Turnus 1: 8-19 stycznia 2007 Turnus 2: 22 stycznia 2 luty 2007 Turnus 3: 5-16 luty 2007 Turnus 4: 19 luty 2 marca 2007 Turnus 5: 5-17 marca 2007 Turnus 6: marca 2007 Rehabilitacja ambulatoryjna: Pacjenci, którzy nie zakwalifikowali się do pobytów dziennych lub nie byli w danej chwili poddawani żadnym działaniom uczestniczyli w zabiegach ambulatoryjnych zgodnie z zaleceniami lekarza, który raz ciągu 2 miesięcy badał każdego pacjenta. Pacjenci chorzy na SM, którzy nie uczestniczą w pobycie, są objęci terapią ambulatoryjną. Zabiegi ambulatoryjne są kierowane do pacjentów, którzy mogą jeszcze uczestniczyć w tych zabiegach i są w lepszej kondycji fizycznej. Dla pacjentów leżących i w gorszej kondycji fizycznej przewidziane jest kinezyterapia w domu chorego. Przed każdym cyklem zabiegowym /10 zbiegów/ pacjenci są konsultowani z lekarzem rehabilitantem. W ramach rehabilitacji ambulatoryjnej odbyły się zabiegi hydroterapii, fizykoterapii, kinezyterapii, krioterapii, seansy w grocie solnej, muzykoterapii, terapii zajęciowej oraz zajęcia na pływalni. Spotkanie wyjazdowe Wycieczka: Autorzy projektu położyli ogromny nacisk na rozwój więzi rodzinnych oraz społecznych dlatego też zostało zorganizowane wyjazdowe spotkanie integracyjne dla chorych i opiekunów. Spotkania miały na celu integrację członków stowarzyszenia oraz wymianę doświadczeń 11

12 rodzin w dziedzinie aktywizacji chorych, pomocy chorym, wypracowanie wspólnych praktyk pomocy chorym po skończeniu realizacji niniejszego projektu. W trakcie spotkania pacjenci brali udział w dwudniowej wycieczce do Warszawy. W dniu pierwszym członkowie wraz z opiekunami zwiedzali miedzy innymi wystawę COMMUNICO ERGO SUM w Pałacu Kultury i Nauki, Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, oraz uczestniczyli w spektaklu METRO W BUFFO w teatrze Studio Buffo. Nocleg zorganizowany został w warszawskim hotelu PATRON. W dniu drugim członkowie wraz z opiekunami zwiedzali min. Pałac w Wilanowie, Planetarium w Muzeum Techniki w Pałacu Kultury i Nauki, oraz obejrzeli film pt. Życie Oceanu 3D w kinie I-MAX na warszawskiej Sadybie. Dla osób, które nie mogły wziąć udziału w całej wycieczce zorganizowano wyjazd tylko do Studia Buffo na musical. Takie działanie przyczyniło się do wzrostu integracji chorych, ponieważ ci, którzy podejmują jeszcze prace zarobkowe mogli wspólnie z pozostałymi uczestniczyć w ważnym wydarzeniu jakim jest wyjazd do Teatru. Dla 20 uczestników zapewniono transport oraz bilety wstępu do Teatru. Spotkanie Integracyjne Spotkanie Wigilijne: W dniu 3 stycznia 2007 odbyło się spotkanie integracyjne w formie spotkania wigilijnego. W trakcie spotkania członkowie wraz z opiekunami, osobami biorącymi czynny udział w projekcie (wykładowcy, terapeuci, rehabilitanci), asystentami ON, oraz wolontariuszami śpiewali wspólnie kolędy, dzielili się opłatkiem i spożywali przygotowane na tą okazję potrawy wigilijne. W trakcie spotkania zaprezentowane zostały specjalnie przygotowane na tą okazję materiały filmowe, składające sie z reportaży o PO PTSR emitowanych w roku 2006 na antenach kilku publicznych stacji telewizyjnych. Spotkanie było wspaniałą okazją do wspomnień i przeanalizowania działań przeprowadzonych w roku Tego typu imprezy dają nieocenione efekty na płaszczyźnie społecznej integracji i zacieśniania więzi pomiędzy członkami stowarzyszenia ze względu na dużą frekwencję członków oraz rodzinny charakter imprezy. Spotkanie odbyło sie w sali bankietowej Warsztatów Szkolnych przy Zespole Szkół Zawodowych nr. 1 w Białej Podlaskiej. Terapia zajęciowa, muzykoterapia, pływalnia: Innym elementem, który jest realizowany codziennie są zajęcia z terapii zajęciowej, a więc praca manualna, ale także odkrywanie twórczych zdolności pacjentów. Jednym z tematów ujętych w harmonogramie codziennych pogadanek w ramach terapii zajęciowej są zagadnienia z zakresu integracji europejskiej na polu działań związanych z problemami osób niepełnosprawnych w tym chorych na SM. W trakcie zajęć niepełnosprawni przygotowują na każdy turnus plakat. Na zajęciach artystycznych przygotowują makramy, malowane obrazy, witraże, itp. Bardzo ważnym elementem terapii grupowej były Zajęcia na pływalni, które w sposób bardzo istotny poprawiają kondycję fizyczna pacjentów. Na zajęciach z muzykoterapii chorzy uczyli się oddychania i poprawnego relaksu. Zajęcia prowadziła Pani Dorota Sobolewska - psychotronik. Zajęcia grupowe miała istotne znaczenie dla integracji wśród członków stowarzyszenia. Zajęcia na pływalni prowadziła Pani dr Renata Golanko. Zajęcia spowodowały przybliżenie kontaktów,jednocześnie możliwość podzielenia się własnymi przeżyciami. Transport: Osoby biorące udział w turnusach były transportowane do Ośrodka z miejsca zamieszkania transportem specjalistycznym zapewnionym przez przychodnię rehabilitacyjną NZOZ SPRK przy ulicy Warszawskiej 14 w Białej Podlaskiej natomiast transport na zajęcia muzykoterapii bądź też np. zajęcia na pływalni zapewniały bialskie korporacje taksówkowe w cenie ustalonej odgórnie. Turnus Rehabilitacyjny JASTARNIA: W dniach od 6 do 21 maja członkowie Podlaskiego Oddziału PTSR wraz z opiekunami uczestniczyli w wyjazdowym turnusie rehabilitacyjnym w ośrodku wypoczynkowo-rehabilitacyjnym POSEJDON w Jastarni na półwyspie Helskim. Ze względu na fakt ze wytypowany we wniosku o dofinansowanie ośrodek rehabilitacyjny VICTORIA koło Leszna, nie posiadał w rejestrze swojej działalności stosownego zapisu jako organizatora turnusów rehabilitacyjnych wybrano w zastępstwie ośrodek POSEJDON w Jastarni na półwyspie helskim. W trakcie turnusu pacjenci mieli zapewnione wyżywienie, 12

13 zabiegi rehabilitacyjne ( 3 zabiegi dziennie ), oraz dostęp do wszelkich dodatkowych zajęć i atrakcji oferowanych przez ośrodek (m.in. basen, sauna). Podczas turnusu rehabilitacyjnego chorzy uczestniczyli w wycieczkach do Gdańska, Juraty i na Hel. 3. Projekt AMBULANS SM Dnia 7 lipca 2007 rozpoczęliśmy realizacje innowacyjnego projektu: ZSP Ambulans SM - system wsparcia chorych leżących i nowo zdiagnozowanych potrzebujących natychmiastowej rehabilitacji domowej z miasta Biała Podlaska oraz powiatu bialskiego. Autorami projektu są: Marcin Fedoruk i Wojciech Magdziak. Projekt jest skierowany do osób niepełnosprawnych przewlekle chorych, leżących oraz do nowo zdiagnozowanych chorych na Stwardnienie Rozsiane z miasta Biała Podlaska oraz powiatu bialskiego. Sytuacja chorych leżących jest dramatyczna. Chorzy poprzez następstwa choroby nie są w stanie pójść do lekarza, do Przychodni Rehabilitacyjnej, a co za tym idzie nie są w stanie normalnie funkcjonować w środowisku. Szczególnie takim ryzykiem obciążone są osoby mieszkające samotnie oraz w powiecie /wieś/. Częstotliwość wizyt lekarskich oraz wykonywanych zabiegów rehabilitacyjnych jest bardzo niska. Przeciętny pacjent korzysta tylko raz w roku z kompleksowej rehabilitacji. Sytuacja chorych na SM jest tym bardziej dramatyczna ze względu na jednostkę chorobową, która ma tryb postępujący, a co za tym idzie, chorzy z dnia na dzień mają coraz mniejszą możliwość poruszania się i kontaktu ze światem zewnętrznym. Autorzy projektu postawili na dwa podstawowe aspekty pomocy osobom chorym na SM: usprawnienie fizyczne pacjenta oraz psychiczne. Usprawnienie fizyczne polega na ciągłej rehabilitacji - przede wszystkim rehabilitacji ruchowej, ale także poprzez zabiegi z fizykoterapii, hydroterapii, krioterapii. Natomiast pomoc psychologiczna poprzez kontakt z drugim człowiekiem: rehabilitantem, ratownikiem medycznym, asystentem ON, lekarzem. W związku z powyższym Projektodawcy stworzyli AMBULANS SM, który będzie wyposażony w podstawowy sprzęt rehabilitacyjny, jeżdżący do chorych leżących oraz nowo zdiagnozowanych. Ambulans SM będzie wyposażony w specjalistyczny sprzęt medyczny: do wykonywania zabiegów elektrycznych, stół do masażu oraz materace, sprzęt do hydroterapii, sprzęt do światłolecznictwa, sprzęt do krioterapii, itp. Oprócz sprzętu rehabilitacyjnego AMBULANS będzie wyposażony w specjalistyczną apteczkę pierwszej pomocy. Do realizacji zadania zostaną zatrudnieni: lekarz, 2 fizjoterapeutów, ratownik medyczny kierowca, asystent ON oraz pracownik socjalny. Jednak ze względu na brak funduszy Rada POPTSR położyła nacisk na zatrudnienie rehabilitantów. Rehabilitanci pracowali zgodnie z wytycznymi podanymi przez Przewodniczącego POPTSR. Godziny pracy rehabilitantów były zróżnicowane. Pracę rehabilitantów podzielono na dwa zespoły: zespół poranny i zespół popołudniowy. W zespole porannym pracowali: Bartłomiej Cienciała i Dorota Oleszkiewicz. Czas pracy rehabilitantów: , od grudnia 2007: W tym czasie rehabilitanci wykonywali zabiegi dla mieszkańców powiatu bialskiego oraz mieszkańców miasta Biała Podlaska /6-7 osób dziennie w zależności od stanu fizycznego pacjentów/ zespół popołudniowy to Alina Kotiuk oraz Andrzej Gładoch. W okresie wrzesień listopad czas pracy Pani Aliny Kotiuk wynosił 4 godzin / /, natomiast w grudniu Pan Andrzej pracuje w projekcie od 26 listopada przez 4 godziny dziennie, wykonując zabiegi dla 5 osób, od grudnia 1,5 godzinny dziennie: 5 pacjentów. Pielęgniarka uczestniczyła sporadycznie w projekcie, jednak pomoc jej była konieczna przy skutkach ubocznych wykonanych zabiegów, np. podrażnieniu ciała elektrodami lub niewielkie odmrożenia po wykonaniu krioterapii. 13

14 Asystenci ON bardzo często pomagali przy wykonywaniu zabiegów. Ich praca polegała na pomocy przy przenoszeniu pacjentów z łóżka na stół lub podłogę, przytrzymaniu pacjentów w trakcie wykonywania ćwiczeń przynoszących ból. Asystenci ON nosili walizki ze sprzętem. Szczególną uwagę należy zwrócić na aspekt psychologiczny. Oprócz wykonywanych zbiegów fizykalnych była dostarczana im pomoc psychologiczna polegająca na rozmowie. Pacjenci bardzo często zwracali uwagę na ten aspekt realizacji projektu. Beneficjentami ostatecznymi projektu były osoby niepełnosprawne chore na stwardnienie rozsiane w różnym stanie fizycznym. Beneficjenci posiadają stopnie niepełnosprawności wskazane przez Powiatowy Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Osoby podzielono na trzy grupy: osoby mające lekki stopień niepełnosprawności, osoby mające umiarkowany stopień niepełnosprawności, osoby mające znaczny stopień niepełnosprawności. W okresie trwania projektu /lipiec grudzień 2007/ w ramach zadania rehabilitację uzyskało 120 osób. Faktem jest, iż pakiet zabiegów rehabilitacyjnych u niektórych osób powtarzano w czasie trwania zadania, jednak wynikało to ze specyfiki indywidualnego rozwoju choroby. Z realizacji projektu AMBULNAS skorzystało więcej mieszkańców miasta Biała Podlaska 64 osoby. Fakt ten jest uwarunkowany szybszym dojazdem do pacjentów oraz większą liczbą pacjentów. Z realizacji projektu AMBULANS skorzystało 56 osób z powiatu bialskiego. Taka sytuacja ma przyczynę w fakcie, iż pacjenci mieszkają w dużej odległości od siebie oraz od miejsca rozpoczęcie wyjazdu samochodu, choć na wykonanie zabiegów przeznaczono 70% czasu dziennego. Najważniejszymi trasami przejazdu rehabilitantów w powiecie bialskim były: Biała Podlaska Cełujki -Międzyrzec Podlaski Biała Podlaska Biała Podlaska Wisznice Łomazy Polubicze Biała Podlaska Biała Podlaska Zalesie Małaszewicze-Biała Podlaska Biała Podlaska Janów Podlaski Konstantynów -Biała Podlaska Białapodlaska Piszczac Parczew Drelów Biała Podlaska Realizacja projektu AMBULANS SM odbyła się dzięki wsparciu firm sponsorskich. Samochód marki OPEL VECTRA został przekazany przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe LINK4. Samochód był przeznaczony do przewozu sprzętu rehabilitacyjnego oraz kadry. Pojazd pozwalał pokonywać trasy trudno dostępne dla komunikacji PKS lub PKP. Dzięki wsparciu firmy rehabilitacje mogły otrzymać osoby, które korzystają bardzo rzadko z tej formy usprawniania mieszkańcy powiatu bialskiego oraz miasta Biała Podlaska. Dzięki wsparciu bankowi PKO BP zakupiono trzy torby do przewozu sprzętu medycznego. Pod koniec lipca 2007 r. zwróciliśmy się z prośba do Fundacji TVN Nie jesteś sam o wsparcie finansowe. Dzięki środkom Fundacji zakupiono następujący sprzęt rehabilitacyjny: sprzęt do wykonywania zabiegów z krioterapii CRYO-T sprzęt do wykonywania zabiegów elektrycznych sprzęt do wykonywania zabiegów ze światłolecznictwa wraz z kolonoterapia: LAMPA BIOPTRON dwa materace do ćwiczeń indywidualnych sprzęt do hydromasażu 14

15 Zgodnie z założeniami projektu zabiegi rehabilitacyjne z kinezyterapii oraz zabiegi z fizykoterapii miały być wykonywane w domu pacjenta na zlecenie lekarskie. Ze względu na fakt, iż w stowarzyszeniu lekarz pracował tylko jeden miesiąc, zabiegi rehabilitacyjne były zlecane przez lekarzy rodzinnych, a wykonywane przez zatrudnionych rehabilitantów. W trakcie realizacji zadania bardzo często rehabilitanci rezygnowali z wykonywania części zabiegów ze względu na ujemne efekty. Zauważono także możliwości przedłużania czasu rehabilitacji domowej ze względu na stan zdrowia pacjentów. Zabiegi rehabilitacyjne były wykonywane w pakiecie 10 z każdej specjalizacji. Pacjent, który zgłosił się do udziału w projekcie otrzymał pakiet 10 zabiegów z kinezyterapii oraz 10 innych zleconych przez lekarza. Zabiegi z kinezyterapii oraz masażu leczniczego standardowo wykonywano minut z możliwością przedłużenia ze względu na stan usprawnienia pacjenta. Zabiegi z krioterapii wykonywano w czasie 2-3 minut na jeden staw. Zabiegi z hydroterapii wykonywano w czasie na jedną parę kończyn. Zabiegi elektryczne w czasie minut dla 1 stawu. Wykonywanie zabiegów z krioterapii w trakcie realizacji zadania okazała się bardzo niebezpieczne dla rehabilitanta oraz samochodu na względu na fakt przewożenia butli z gazem: dwutlenkiem węgla. W trakcie jednego z przewozów butla rozszczelniła się, to zdarzenie mogło spowodować śmierć rehabilitanta oraz zniszczenie samochodu. Widząc ten fakt Rada Oddziału zdecydowała się o natychmiastowym wstrzymaniu wykonywania krioterapii w miesiącach wrześniu i październiku. Od listopada powrócono do wykonywania zabiegów z krioterapii ze względu na zakup nowej oraz mniejszej butli z dwutlenkiem węgla. 4. Efekty rehabilitacji leczniczej W wyniku prowadzonej kompleksowej rehabilitacji indywidualnej i grupowej w ramach projektu u pacjentów chorych na SM stwierdzono: poprawę funkcjonowania psychospołecznego w środowisku rodzinnym; wzrost świadomości beneficjentów ostatecznych na temat potrzeby ciągłej rehabilitacji; poprawę samoobsługi: pacjenci potrafią wykonywać proste czynności wokół siebie: wyjść do sklepu, zawiązać buty, przygotować posiłek; rozwijanie niezbędnych umiejętności do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie; poprawę koordynacji ruchów kończyn górnych i dolnych; umiejętność do wykonywania samodzielnie prostych ćwiczeń fizycznych; poprawę stanu fizycznego i psychicznego; wzrost znaczenia rehabilitacji społecznej i zawodowej. Rehabilitacja jest jedną z dziedzin medycyny prowadzącą osoby chore do optymalnego funkcjonowania w środowisku, w którym żyją. Prowadzenie indywidualnej rehabilitacji powoduje chęć uczestnictwa w działaniach pozwalających chorym zwiększyć swoją wydajność zawodową, rozwijać możliwość lepszego kontaktu z rodziną i przyjaciółmi.jednym z celów prowadzenia rehabilitacji jest zaspokojenie potrzeb chorych w tej materii. Dobrze prowadzona rehabilitacja indywidualna ma szeroki aspekt społeczny. Pacjent rozwijający swoje umiejętności fizykalne, a co za tym idzie umiejętność radzenia sobie z chorobą jest w stanie przezwyciężyć najgorsze chwile związane z rozwojem choroby, mając nadzieję, iż końcowy efekt prowadzonych działań rehabilitacyjnych przyniesie ulgę. Należy zwrócić uwagę, iż Podlaski Oddział PTSR jest JEDYNĄ placówką prowadzącą rehabilitację w domu na terenie miasta Biała Podlaska i powiatu bialskiego. To działanie spowodowało rozgłos medialny kształtując pozytywne reakcje i chęć pomocy osób pełnosprawnych dla osób niepełnoprawnych chorych na stwardnienie rozsiane. Pozytywne spostrzeżenia osób postronnych na realizowany projekt stworzył bardzo dobry wizerunek stowarzyszenia jako jednostki wspierającej oraz firm wspomagających projekt. Dobrym aspektem działania projektu jest wymiana doświadczeń między rehabilitantami, którzy przekazując swoje doświadczenia, metodykę działań rozwijają horyzonty myślowe, ale przede 15

16 wszystkim udoskonalają praktyczny warsztat wykonywanych przez nich zabiegów rehabilitacyjnych. 5. REHABILITACJA PSYCHOLOGICZNA 1. Poradnia psychologiczna Rada Podlaskiego Odziału PTSR w związku z rozmowami z pacjentami zdecydowała się na powstanie poradni psychologicznej, w której psycholog wspierał pacjentów rozmową. Dla pacjentów, którzy nie są w stanie przyjechać do poradni psycholog jeździł do domu na prośbę pacjenta 2. Szafirowa linia Dla pacjentów, którzy nie chcą uczestniczyć w rozmowach indywidualnych z psychologiem i nie chcą, aby psycholog przyjeżdżał do domu Rada zdecydowała się, iż została założona szafirowa linia. Psycholog dzwonił do pacjentów pragnących konsultacji psychologicznych 3. Projekt: Dogonić wiatr - Program wsparcia i pomocy psychologicznej w łagodzeniu stresu spowodowanego niepełnosprawnością osób przewlekle chorych na SM, mający na celu poprawę ich funkcjonowania psychospołecznego W ramach niniejszego zadania zostały zorganizowane dwa siedmiodniowe warsztaty psychologiczne mające na celu wsparcia i pomocy psychologicznej w łagodzeniu stresu spowodowanego niepełnosprawnością osób przewlekle chorych na SM oraz poprawę ich funkcjonowania psychospołecznego..warsztaty odbyły się w dniach: listopada grudnia 2007 dla 30 osób chorych na stwardnienie rozsiane, osób wspomagających osoby chore z miasta Biała podlaska oraz powiatu bialskiego. Na jeden warsztat zaproszono 15 osób. Należy tu zaznaczyć, że na każdym warsztacie uczestniczyło 3 osoby nie przyjeżdżające na zajęcia /osoby leżące/, do których psycholodzy udawali się indywidualnie do domu. Jedna grupa 12 osobowa uczestnicząca w zajęciach została podzielona na 2 małe podgrupy. W trakcie, gdy jedna grupa uczestniczyła w zajęciach grupowych, pozostali uczestniczyli w zajęciach indywidualnych z psychologami, animatorem oraz rehabilitantem. Warsztaty odbywały się codziennie w wyznaczonych terminach od godziny 9.00 do godziny Każdy z uczestników miał do dyspozycji 7,5 godziny indywidualnych zajęć z psychologiem; 1,5 godziny konsultacji z rehabilitantem oraz 1,5 godziny zajęć z animatorem. Pozostały czas wolny w oczekiwaniu na zajęcia beneficjenci mogli spędzali biorąc udział w Warsztatach Terapii Zajęciowej, zorganizowany w ramach OPD MIELINKA. Poniżej przedstawiamy plan dnia zajęć; do transport z miejsca zamieszkania zajęcia indywidualne/ zajęcia grupowe (grupa I)/terapia zajęciowa obiad zajęcia indywidualne/zajęcia grupowe (grupa II)/terapia zajęciowa od transport do domów Sekwencja planu dnia codziennie była ta sama. Zajęcia indywidualne odbywały się w drugi, trzeci, czwarty, piąty oraz szósty dzień warsztatów. Zajęcia grupowe we wszystkie dni. W pierwszym i siódmym dniu w zajęciach grupowych uczestniczyli wszyscy beneficjenci. Jeśli chodzi o tematykę zajęć indywidualnych prowadząca konsultacje sama wybierała metody badania pacjenta oraz formy jego wsparcia. Psycholog po zakończeniu pracy z pacjentem miała za zadanie napisać indywidualną opinię o pacjencie, która następnie została przekazana pacjentowi /oświadczenie pacjenta o odbierze dokumentacji/. 16

17 Tematyka zajęć grupowych była z góry narzucona przez autorów projektu. Tematyka zajęć grupowych: dzień pierwszy: poznajmy się, czy lubię siebie drugi dzień: moje umiejętności interpersonalne trzeci dzień: jak radzę sobie ze stresem czwarty dzień: mogę nauczyć się optymizmu piąty dzień: sprawię, że będzie mi się chciało chcieć szósty dzień: jak radzić sobie w sytuacjach trudnych i depresyjnych siódmy dzień: mowa ciała, podsumowanie warsztatów Uczestnicy podczas warsztatom otrzymali gorące posiłki obiady. BENEFICJENCI OSTATECZNI: Bezpośrednimi odbiorcami warsztatów były osoby chore na stwardnienie rozsiane lub osoby będące bezpośrednio związane z chorymi na SM /mąż, żona, dziecko, prawny opiekun/. W zajęciach na dwóch warsztatach wzięło udział 30 osób, z czego 6 osób leżących, do których psycholodzy przychodzili do domu. Dla tych osób także zorganizowano indywidualne spotkania z animatorem i rehabilitantem. Wiek osób był zróżnicowany: lat. Po zakończeniu warsztatów beneficjenci podpisywali oświadczenia o uczestnictwie w zajęciach oraz odbiorze indywidualnych opinii psychologa, rehabilitanta oraz animatora. Szczególną uwagę należy zwrócić na fakt, iż beneficjenci uczestniczący w drugim warsztacie to osoby mające ogromne trudności w poruszaniu się, jedzeniu oraz samoobsłudze. Trzeba było te osoby karmić, ubierać, itd. /pomagali asystenci osób niepełnosprawnych z Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej/. Osoby te także nie złożyły podpisu pod oświadczeniem, w ich imieniu podpisał animator grupy w obecności głównego organizatora zadania oraz przewodniczącego oddziału PTSR. KADRA: W ramach niniejszego zadania zatrudniono specjalistów, którzy długo już współpracują ze stowarzyszeniem, a co najważniejsze mają bardzo dobry kontakt z osobami niepełnosprawnymi. Zatrudnieni to: Robert Gdela animator uczestniczył w wielu warsztatach jako animator zajęć, współpracuje z osobami niepełnosprawnymi od 8 lat, z chorymi na stwardnienie rozsiane od 2 lat, posiada ogromne doświadczenie w gospodarowaniu czasu wolnego dla chorych Jowita Władyczuk psycholog prowadziła warsztaty indywidualne dla osób niepełnosprawnych w ramach projektów realizowanych ze środków PFRON, posiada bardzo duże umiejętności interpersonalne, z chorymi na SM współpracuje od 2 lat Magdalena Sakowicz pedagog przeprowadziła ponad 10 warsztatów grupowych dla osób niepełnosprawnych, w środowisku uważana jest za specjalistkę od motywacji, podnoszenia samo wartości oraz przekazywania trudnych informacji dla osób niepełnosprawnych, wcześniej nie współpracowała z chorymi na SM Jadwiga Oremczuk psycholog specjalistka od prowadzenia zajęć indywidualnych, szczególnie jeśli chodzi o diagnostykę indywidualnych problemów osób niepełnosprawnych. Joanna Skubisz pedagog osoba niepełnosprawna w środowisku osób niepełnosprawnych uważana jest za osobę, która potrafi zrozumieć potrzeby osób niepełnosprawnych, do diagnozy podchodzi bardzo profesjonalnie, cieszy się ogromnym uznaniem i zaufaniem chorych na SM, Andrzej Gładoch rehabilitant pracuje w POPTSR na stanowisku rehabilitanta Realizatorzy położyli nacisk na ogromne doświadczenie prowadzących zajęcia, gdyż z perspektywy wnioskodawcy, chorzy na SM są specyficzną grupą, których przejścia życiowe są ogromne, a zła diagnoza lub złe doradztwo może spowodować jeszcze większy uraz psychiczny. Każdy z prowadzących zajęcia indywidualne wspierał po 1 osobie z każdego warsztatu w domu. W ramach zadania zatrudniona głównego organizatora projektu Pana Jakuba Gdelę, który ukończył /licencjat/ studia z ekonomii i marketingu. MIEJSCE:Warsztaty były realizowane w wynajętym budynku przy ul. Sienkiewicza 1. Realizatorzy mieli do dyspozycji 6 sal: 2 sale do zajęć grupowych: warsztaty i terapia zajęciowa 17

18 oraz 4 sale do zajęć indywidualnych. MATERIAŁY WARSZTATOWE: Dla uczestników warsztatów przygotowano materiały warsztatowe. Przygotowanie techniczne oraz wydruk zlecono firmie zewnętrznej we współpracy z głównym organizatorem zadania, natomiast treść materiałów została przygotowana przez prowadzących zajęcia w ramach umów o dzieło. Zgodnie z ustaleniami ustnymi materiały miały znajdować się w segregatorze, tak aby kartki można było wygodnie wyjąć lub doczepić. 6. REHABILITACJA ZAWODOWA 1. Kursy doszkalające Członkowie POPTSR mieli możliwość uczestniczenia w 2 kursach komputerowych na początku I kwartału w ramach projektu Komputer w 24 godziny. Zajęcia prowadzili Tomasz Wierzchoń. W kursach uczestniczyło 12 osób. 2. Projekt Gotowi do pracy We współpracy z Fundacja FUGA MUNDI zorganizowano dla 10 osób wyjazdowe warsztaty w Dąbrowicy k. Lublina w ramach projektu Gotowi do pracy. Projekt przewidywał zorganizowanie dla chorych indywidualnych zajęć z psychologiem,doradca zawodowym, rehabilitantem, lekarzem neurologiem, specjalistą od nauczania oraz zajęcia grupowe w ramach zajęć psychologicznych. 7. REHABILITACJA SPOŁECZNA Rehabilitacja społeczna rozumiana jest jako wszelkie działania mające na celu zwiększenia uczestnictwa w życiu społecznym członków Podlaskiego Oddziału PTSR. Dzięki wsparciu instytucji grantodawczych: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Urząd Miasta Biała Podlaska, Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych zorganizowano wyjazdy do warszawskich teatrów, wycieczki krajoznawcze, spotkania towarzyskie i okolicznościowe. 1. Zimowa siła dwudniowe spotkanie integracyjne osób niepełnosprawnych Organizacje spotkania pt. Zimowa siła rozpoczęto na początku stycznia Zaplanowano szczegółowy plan dwudniowej imprezy oraz zarezerwowano noclegi i wyżywienie w Ośrodku Rehabilitacyjno Wypoczynkowym RELAKS w Serpelicach. Pierwszy dzień przewidziany był na zabawy, rozrywkę, natomiast drugi na spotkanie z psychologiem i prelekcje. W spotkaniu uczestniczyło 25 osób /20 z miasta Biała Podlaska, 5 z powiatu bialskiego/ + 4 osoby obsługi W planie imprezy znalazły się następujące atrakcje: Spacer nad Bugiem, po przyjeździe do Serpelic oraz zakwaterowaniu sie uczestnicy spotkania wyruszyli na spacer w kierunku Bugu. Przejście dla niektórych niepełnosprawnych był bardzo ciężki jednak przy pomocy innych niepełnosprawnych mogli dotrzeć do miejsca widokowego. W drodze powrotne rozpoczęto zabawę rzucania sie śnieżkami. W drodze powrotnej 3 osoby przewieziono samochodem, ponieważ nie były w stanie fizycznym przejść trasy spacerowej. Seans filmowy, Około godz dla wszystkich chętnych wyświetlono na dużym, ekranie film pt. Opowieści z Narnii: Lew, Czarownica i Stara Szafa. Film cieszył sie dużym zainteresowaniem Bal karnawałowy, Na zakończenie Karnawału zorganizowano dla niepełnosprawnych bal karnawałowy, który rozpoczęto Polonezem. Po uroczystej kolacji rozpoczęto zabawy grupowe: Taniec na gazecie, kto szybciej..., Kałuże, Zabawy skojarzeniowe - Puzzle, Zabawy taneczne, pociąg. Wieczór zakończono około godziny Prelekcje oraz spotkanie z psychologiem. Drugiego dnia odbyło się spotkanie z P.BeatąRadkiewicz,która wygłosiła prelekcje nt. Motywacja działania oraz wyrażanie emocji i posiadanych, ukrytych sił będących w osobie niepełnosprawnej. Po prelekcji rozpoczęto dyskusje, która miała na celu uświadomić niepełnosprawnym ich role w 18

19 stowarzyszaniu oraz możliwość działania na polu pomocy osobom niepełnosprawnym. 2. Marcowe spotkanie z teatrem wyjazd kulturalny dla osób niepełnosprawnych w dniu 21 marca 2007 Organizacje wyjazdu do teatru rozpoczęto organizacje na początku lutego w palnie były przejazd autokarem do Warszawy i uczestnictwo w spektaklu WESELE w Teatrze Narodowym w Warszawie. Ok. Godziny niepełnosprawni wyjechali autobusem wynajętym w firmie SPRINT spod siedziby POPTSR przy ul. Sienkiewicza 1w kierunku Warszawy. Postoje zorganizowano w Zbuczynie i Mińsku Mazowieckim. Spektakl w Teatrze Narodowym został wystawiony o godz , po którym uczestnicy wrócili do Białej Podlaskiej. W wyjeździe uczestniczyło 20 osób niepełnosprawnych. 3. Inna, jednak ta sama Warszawa - dwudniowy wyjazd turystyczny do Warszawy dla osób niepełnosprawnych w dniach kwietnia Organizacje wyjazdu rozpoczęto w styczniu 2007 rezerwując bilety do Hotelu PATRON i Studia Buffo. W wycieczce uczestniczyło 40 osób niepełnosprawnych Niepełnosprawni podczas wycieczki zwiedzili i obejrzeli: Interakcyjna wystawa z Neapolu COMMUNICO ERGO SUM, Niepełnosprawni podczas wystawy zwiedzili i obejrzeli współczesne formy komunikacji, poznali funkcjonowanie telewizora, oraz Radia, poznali nowoczesne techniki wsparcie neurotycznego organizmu poprzez wszczepienie. Niepełnosprawni uczestniczyli w nagraniu do Radia RMF FM oraz w nagraniu programu telewizyjnego pogody w Telewizji POLSAT. Zwiedzanie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej wraz z Panem Posłem Franciszkiem Stefaniukiem; Niepełnosprawni wraz z panem Marszałkiem Sejmu Franciszkiem Stefaniukiem zwiedzili gmach Sejmu, m.in. Salę obrad Sejmu, Salę Kolumnową, Kaplice Sejmową. Os historii Sejmu opowiadał Pan Marcin Wikosz, który oprowadził chorych po korytarzach sejmowych. Musical METRO W BUFFO, Niepełnosprawni po godzinie uczestniczyli w spektaklu muzycznym METRO W BUFFO Następnego dnia: Muzeum w Wilanowie. Niepełnosprawni wraz z dwoma przewodnikami zwiedzili Pałac w Wilanowie, Oranżerię oraz Park Wilanowski. Omówione historię Pałacu oraz jego mieszkańców zaznaczając wartość historyczna obejrzanego miejsca. Muzeum Techniki i Planetarium. Uczestnicy wycieczki obejrzeli eksponaty zgromadzone w muzeum Techniki, m.in. Stare motocykle, pierwsze komputery i telewizory. Głównym etapem zwiedzania Muzeum było wysłuchanie prelekcji w Planetarium nt. Niebo podczas różnych pór roku. Kino IMAX ŻYCIE OCEANÓW 3D, Niepełnosprawni na koniec wycieczki obejrzeli film trójwymiarowy pt. Życie oceanów, prezentujący i opisujący zwierzęta i rośliny zasiedlający morze. Ten pokaz dał niepełnosprawnym największą radość. 5. Lipcowe spotkanie z teatrem wyjazd kulturalny dla osób niepełnosprawnych w dniu 10 lipca 2007 r. Organizacje wyjazdu do teatru rozpoczęto organizacje na początku czerwca w palnie były przejazd autokarem do Warszawy i uczestnictwo w spektaklu Albośmy to jacy tacy wg Wyspiańskiego w Teatrze Powszechnym w Warszawie. Ok. Godziny niepełnosprawni wyjechali autobusem pod siedziby POPTSR przy ul. Sienkiewicza 1 w kierunku Warszawy. Postoje zorganizowano w Zbuczynie i Mińsku Mazowieckim. Ze względu na ładną pogodę zaplanowano spacer po Warszawskich Łazienkach. Spektakl w Teatrze Powszechnym został wystawiony o godz , po którym uczestnicy wrócili 19

20 do Białej Podlaskiej. W wyjeździe uczestniczyło 30 osób niepełnosprawnych. 6. Nie musimy być samotnymi wyspami siedmiodniowy wyjazd turystyczny do Zakopanego oraz Krakowa dla osób niepełnosprawnych połączony z warsztatami malarskimi w dniach września 2007 r. dl 40 osób niepełnosprawnych Przygotowania do realizacji zadania rozpoczęto w połowie maja 2007 rezerwując noclegi w Domu Turysty, w Restauracji przy Domu Turysty oraz w Hotelu Regis w Wieliczce. Na wyjazd zgłosiło sie 26 osób z Biała Podlaska, jednak po czasie oczekiwania /miesiące czerwiec, lipiec/ na liście pozostało 16 osób, 1 opiekun i 3 asystentów ON które zostały zgłoszone do MOPS jako uczestnicy. Jednak z powodu zmiany stanu zdrowia nie których uczestników lista beneficjentów ostatecznych zmieniła się. Aktualna lista wyjeżdżających jest załącznikiem do niniejszego sprawozdania. Usługę transportową do Zakopanego oraz po Zakopanem dostarczyło Biuro Usług Turystycznych DOMEX Mieczysław Burdzyluk. Usługę hotelową w dniach zapewnił DOM TURYSTY PTTK w Zakopanym wraz z usługą gastronomiczną. W nocy z 15 na 16 września uczestnicy nocowali w Hotelu Regis, który także w tym okresie zapewnił wyżywienie. Uczestnicy zadania zostali ubezpieczeni w TU UNIQUA. Uczestnicy wyjazdu uczestniczyli w spacerze pod Reglami od strony Doliny Strążyskiej i Doliny Białego, na Słowacji Sterbskie Pleso; zwiedzili Muzeum Tatrzańskie, Galeria Władysława Hasiora; uczestniczyli w wycieczce na Nosal oraz Gubałówke, Morskie Oko, do doliny Chochołowskiej. Zgodnie z planem tego w dniu 15 września 2007 miał odbyć się Spływ po Dunajcu, jednak z powodu złych warunków atmosferycznych zdecydowano sie na wycieczkę do Wadowic /bazylika, Dom Jana Pawła II/ oraz Kalwaria Zebrzydowska /najsłynniejsze sanktuarium Maryjne w woj. Małopolskim/. W godzinach wieczornych zwiedzanie Wieliczki i Kopalnii Soli. Nocleg w Hotelu Regis w Wieczce. W dniu zwiedzili Kraków- Wawel, Collegium Novum, Stary Rynek, Sukiennice. 7. Październikowe spotkanie z teatrem wyjazd kulturalny dla osób niepełnosprawnych w dniu 25 października 2007 r. dla 20 osób niepełnosprawnych. Organizacje wyjazdu do teatru rozpoczęto organizacje na początku września w palnie były przejazd autokarem do Warszawy i uczestnictwo w musicalu KOTY w Teatrze Muzycznym ROMA w Warszawie. Ok. Godziny niepełnosprawni wyjechali autobusem pod siedziby POPTSR przy ul. Sienkiewicza 1 w kierunku Warszawy. Postoje zorganizowano w Zbuczynie i Mińsku Mazowieckim. Spektakl obejrzano o godzinie w Teatrze Muzycznym ROMA. 8. GALA ANIŁÓW spotkanie z okazji międzynarodowego Dnia osoby Niepełnosprawnej dla 350 osób niepełnosprawnych z miasta Biała Podlaska i powiatu bialskiego. Gala Aniołów została zorganizowana z okazji Międzynarodowego Dnia Osoby Niepełnosprawnej obchodzonego w dniu 3 grudnia. Gala została przygotowane w partnerstwie z: Osiedlowym Klubem Kultury EUREKA Fundacja Fuga Mundi Internetowym Radiem BIPER Patronat Honorowy nad Galą objęli: Prezydent Miasta Biała Podlaska Pan Andrzej Czapski Starosta powiatu bialskiego Pan Tadeusz Łazowski Patronem Medialny objęli: Słowo Podlasia TVP Lublin Radio Lublin Na Galę zostały zaproszone osoby niepełnosprawne z 17 organizacji pozarządowych z miasta Biała Podlaska oraz powiatu bialskiego zrzeszające osoby niepełnosprawne. Wśród zaproszonych gości 20

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 23.11.2012 godz. 14:48:20 Numer KRS: 0000131441

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 23.11.2012 godz. 14:48:20 Numer KRS: 0000131441 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 23.11.2012 godz. 14:48:20 Numer KRS: 0000131441 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 01.02.2015 godz. 23:10:44 Numer KRS: 0000137276

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 01.02.2015 godz. 23:10:44 Numer KRS: 0000137276 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 01.02.2015 godz. 23:10:44 Numer KRS: 0000137276 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Leszna z dnia MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na lata 2014-2016 1 OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy o rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. na lata /PROJEKT/

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. na lata /PROJEKT/ Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Miejskiej Leszna z dnia.. MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na lata 2006-2007 /PROJEKT/ OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W JORDANOWIE. prowadzonego przez STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCI DOM

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W JORDANOWIE. prowadzonego przez STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCI DOM STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W JORDANOWIE prowadzonego przez STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCI DOM Załącznik nr 1 do Uchwały nr 78/6/2011 Zarządu Stowarzyszenia Trzeźwości DOM z dnia 29 grudnia 2011 r.

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.04.2016 godz. 15:13:10 Numer KRS: 0000555266

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.04.2016 godz. 15:13:10 Numer KRS: 0000555266 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 19.04.2016 godz. 15:13:10 Numer KRS: 0000555266 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

JAK RODZICE DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWOŚCIĄ WSPÓŁTWORZYLI KLUB TĘCZOWE MOTYLE W GŁOGOWIE

JAK RODZICE DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWOŚCIĄ WSPÓŁTWORZYLI KLUB TĘCZOWE MOTYLE W GŁOGOWIE JAK RODZICE DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWOŚCIĄ WSPÓŁTWORZYLI KLUB TĘCZOWE MOTYLE W GŁOGOWIE JAK TO SIĘ ZACZĘŁO? ROK 2010 ZASADY DZIAŁANIA KLUBU Działa dwa razy w tygodniu w godzinach 16.00 19.00. Podstawą

Bardziej szczegółowo

2. Cykl kursów kwalifikacyjnych W ramach projektu 21 osób niepełnosprawnych uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Siedleckiej w

2. Cykl kursów kwalifikacyjnych W ramach projektu 21 osób niepełnosprawnych uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Siedleckiej w 2. Cykl kursów kwalifikacyjnych W ramach projektu 21 osób niepełnosprawnych uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Siedleckiej w Skórcu wzięło udział w kursach podstawowych z zakresu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego Oddział w Łodzi za 2007 r.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego Oddział w Łodzi za 2007 r. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego Oddział w Łodzi za 2007 r. 2 SPIS TREŚCI: I. DANE NA TEMAT ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ..3 Rada Oddziału....3 Komisja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REALIZOWANY W NOWYM SĄCZU W OKRESIE OD DNIA 01.01.2015 ROKU DO DNIA 31.12.2015 ROKU

PROJEKT REALIZOWANY W NOWYM SĄCZU W OKRESIE OD DNIA 01.01.2015 ROKU DO DNIA 31.12.2015 ROKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Nowego Sącza z dnia PROJEKT SOCJALNY SĄDECKA POMOCNA DŁOŃ PROJEKT REALIZOWANY W NOWYM SĄCZU W OKRESIE OD DNIA 01.01.2015 ROKU DO DNIA 31.12.2015 ROKU PROJEKTODAWCA

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIV/140/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 1 lipca 2003r.

Uchwała Nr XIV/140/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 1 lipca 2003r. Uchwała Nr XIV/140/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 1 lipca 2003r. w sprawie zatwierdzenia powiatowego programu działań na rzecz osób oraz planu finansowego określającego zadania i wysokość środków

Bardziej szczegółowo

Łomża, 02.07.2009 r. RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY

Łomża, 02.07.2009 r. RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY Łomża, 02.07.2009 r. MOPS-BZiRON - 0711-7 /09 PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY Zgodnie z planem pracy Rady Miejskiej Łomży na 2009 rok przekazuję realizację Miejskiego programu działań na rzecz osób

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJONALNE I POZAINSTYTUCJONALNE FORMY WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM. Zawiercie dnia 21.10.2014r.

INSTYTUCJONALNE I POZAINSTYTUCJONALNE FORMY WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM. Zawiercie dnia 21.10.2014r. INSTYTUCJONALNE I POZAINSTYTUCJONALNE FORMY WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM Zawiercie dnia 21.10.2014r. POWIAT ZAWIERCIAŃSKI POWIERZCHNIA 1003,27 km 2 LUDNOŚĆ 122 133 OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Warsztatu Terapii Zajęciowej

R E G U L A M I N Warsztatu Terapii Zajęciowej R E G U L A M I N Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tarnowie obowiązujący od dnia 1 kwietnia 2011r. Uchwała Zarządu Koła nr 79 z dnia

Bardziej szczegółowo

STATUT Środowiskowego Domu Samopomocy w Jaworznie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jaworznie

STATUT Środowiskowego Domu Samopomocy w Jaworznie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jaworznie STATUT Środowiskowego Domu Samopomocy w Jaworznie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jaworznie Postanowienia ogólne 1 1. Środowiskowy Dom Samopomocy, zwany dalej Domem,

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym HEJ, KONIKU! Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym "HEJ, KONIKU!

Prezentacja Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym HEJ, KONIKU! Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym HEJ, KONIKU! Prezentacja Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym HEJ, KONIKU! Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym "HEJ, KONIKU!" 1 O Fundacji Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

Specjalistyczne usługi opiekuńcze Specjalistyczne usługi opiekuńcze Specjalistyczne usługi opiekuńcze określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIEŚCIE LESZNIE OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 15/2010 Dyrektora Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie z dnia 4.02.2010 r.

Zarządzenie Nr 15/2010 Dyrektora Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie z dnia 4.02.2010 r. Zarządzenie Nr 15/2010 Dyrektora Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie z dnia 4.02.2010 r. w sprawie: aneksu do Regulaminu Organizacyjno - Porządkowego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. prof.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych Dz.U.2005.189.1598 2006.08.09 zm. Dz.U.2006.134.943 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z dnia 30 września

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne za rok 2008 z działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie.

Sprawozdanie roczne za rok 2008 z działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie. Sprawozdanie roczne za rok 2008 z działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie. 1. W zajęciach Warsztatu Terapii Zajęciowej udział bierze 35 osób. a) podział uczestników

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2011-2015

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2011-2015 POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2011-2015 Według danych szacunkowych liczba niepełnosprawnych zamieszkujących Powiat Wałecki wynosi ok. 20%. Porównywalnie więc do poprzednich

Bardziej szczegółowo

TOWARZYSZENIE W CHOROBIE

TOWARZYSZENIE W CHOROBIE Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia - Albert Einstein PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY TOWARZYSZENIE W CHOROBIE program społeczny Fundacji Wspólna Droga United Way Polska Źródło: http://www.dziennikpolski24.pl/files/articles/lightbox/82efd59a59d7f866b44e1e

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2009 2013

POWIATOWY PROGRAM NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2009 2013 Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/167/2009 Rady Powiatu w Oławie z dnia 25 marca 2009 r. POWIATOWY PROGRAM NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2009 2013 OŁAWA, marzec 2009 rok Podstawa prawna: 1. art.

Bardziej szczegółowo

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W WOLI ZACHARIASZOWSKIEJ

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W WOLI ZACHARIASZOWSKIEJ ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY Nr XXI/49/04 RADY GMINY ZIELONKI Z DNIA 26 LISTOPADA 2004 ROKU STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W WOLI ZACHARIASZOWSKIEJ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Środowiskowy

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO. Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim w roku 2013

RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO. Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim w roku 2013 Załącznik nr 6 RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim w roku 2013 Raport Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Środowiskowego Domu Samopomocy działającego przy Domu Pomocy Społecznej w Browinie

Regulamin Środowiskowego Domu Samopomocy działającego przy Domu Pomocy Społecznej w Browinie Regulamin Środowiskowego Domu Samopomocy działającego przy Domu Pomocy Społecznej w Browinie Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1.1. Regulamin Środowiskowego Domu Samopomocy, zwany dalej Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych POKÓJ za rok 2010 REGON: 473260884

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych POKÓJ za rok 2010 REGON: 473260884 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych POKÓJ za rok 2010 REGON: 473260884 Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych POKÓJ w Łodzi, ul. Sędziowska 8/10

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 14.04.2014 godz. 12:54:46 Numer KRS: 0000052437

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 14.04.2014 godz. 12:54:46 Numer KRS: 0000052437 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 14.04.2014 godz. 12:54:46 Numer KRS: 0000052437 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykorzystaj swoją szansę!

Projekt Wykorzystaj swoją szansę! Załącznik Nr 2 Projekt Wykorzystaj swoją szansę! jest projektem systemowym realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne za 2009 rok.

Sprawozdanie merytoryczne za 2009 rok. Sprawozdanie merytoryczne za 2009 rok. 1) Nazwa: Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Wojewódzki w Szczecinie Siedziba: 70-206 Szczecin, ul. Dworcowa 19 KRS nr 0000131441 REGON nr 810745925

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdanie merytoryczne Sprawozdanie merytoryczne Zabrzańskiego Towarzystwa Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski z działalności w 2010 r. Sprawozdanie merytoryczne 2010 r. Zabrzańskie Towarzystwo Rodziców,

Bardziej szczegółowo

Forma zatrudnienia i wymiar czasu pracy Umowa o pracę, 8 godz. dziennie. Staż pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi 8 lat 9 miesięcy

Forma zatrudnienia i wymiar czasu pracy Umowa o pracę, 8 godz. dziennie. Staż pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi 8 lat 9 miesięcy WYKAZ OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA REALIZACJĘ PROPONOWANYCH FORM WSPARCIA, WRAZ Z PODANIEM KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH DO ICH PROWADZENIA I STAŻU PRACY Z UCZESTNIKAMI ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W PRZATÓWKU

Bardziej szczegółowo

1. Przedsięwzięcia zrealizowane na rzecz uczestników projektu

1. Przedsięwzięcia zrealizowane na rzecz uczestników projektu Sprawozdanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach z realizowanych w 2013r. zadań w ramach projektu systemowego Upowszechnianie integracji społecznej w Powiecie kozienickim Od 2008 roku w ramach

Bardziej szczegółowo

Ad. I. Prawidłowości prowadzonej dokumentacji: dotyczącej uczestników, działalności

Ad. I. Prawidłowości prowadzonej dokumentacji: dotyczącej uczestników, działalności PROTOKÓŁ z przeprowadzonej rocznej oceny w dniach 18-19 czerwca 2015 roku w Warsztacie Terapii Zajęciowej przy Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul. Mickiewicza 1, 47-303 Krapkowice. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIA POMOCY SZANSA

STOWARZYSZENIA POMOCY SZANSA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ NR 3 DOŁUBOWO 35 STOWARZYSZENIA POMOCY SZANSA ROK 2009 DOŁUBOWO LUTY - 2010 I. Nazwa organizacji prowadzącej WTZ: STOWARZYSZENIE POMOCY SZANSA

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2013 rok

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2013 rok Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2013 rok I. Dane organizacji pożytku publicznego 1. Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Trójka 2. Adres siedziby i dane

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/138/2012 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE z dnia 18 maja 2012r.

UCHWAŁA Nr XIX/138/2012 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE z dnia 18 maja 2012r. UCHWAŁA Nr XIX/138/2012 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE z dnia 18 maja 2012r. w sprawie przyjęcia Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Ostródzkim na 2012 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI COGNOSCO Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI COGNOSCO Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI COGNOSCO Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE ZA ROK 2013 DANE ORGANIZACJI Fundacja Cognosco 30-011 Kraków, ul. Wrocławska 31/6 ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO Telefon: 794 037 857

Bardziej szczegółowo

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W JASIONNIE. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W JASIONNIE. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 2/2011 Zarządu Katolickiego Stowarzyszenia Serca dla serc w Jasionnie z dnia 21 listopada 2011r. STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W JASIONNIE Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W ŁĘCZYCY

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W ŁĘCZYCY Załącznik do Uchwały Nr XXIII/176/08 Rady Miasta Łęczyca z dnia 28 marca 2008 r. STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W ŁĘCZYCY Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Środowiskowy Dom Samopomocy (Dom) w

Bardziej szczegółowo

Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi w systemie pomocy społecznej na terenie Powiatu Tarnogórskiego

Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi w systemie pomocy społecznej na terenie Powiatu Tarnogórskiego Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi w systemie pomocy społecznej na terenie Powiatu Tarnogórskiego Osoby z zaburzeniami psychicznymi mogą uzyskać wsparcie w zakresie pomocy społecznej w formie: -specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przez Powiat Wrocławski organizacji pozarządowych ze środków PFRON. Wrocław, dnia 30 czerwca 2015 r.

Wsparcie przez Powiat Wrocławski organizacji pozarządowych ze środków PFRON. Wrocław, dnia 30 czerwca 2015 r. Wsparcie przez Powiat Wrocławski organizacji pozarządowych ze środków PFRON Wrocław, dnia 30 czerwca 2015 r. 1 Powiat Wrocławski realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do uchwały Nr XXXII/219/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 marca 2006 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/72/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 31 lipca 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/72/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 31 lipca 2015 r. UCHWAŁA NR XV/72/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na

Bardziej szczegółowo

SERDECZNIE WITAMY NA KONFERENCJI PODSUMOWUJĄCEJ PROJEKT SYSTEMOWY. Nowe Szanse w MOPS

SERDECZNIE WITAMY NA KONFERENCJI PODSUMOWUJĄCEJ PROJEKT SYSTEMOWY. Nowe Szanse w MOPS SERDECZNIE WITAMY NA KONFERENCJI PODSUMOWUJĄCEJ PROJEKT SYSTEMOWY Nowe Szanse w MOPS REALIZOWANY PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRIORYTET VII, DZIAŁANIE 7.1, PODDZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 849/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 11 czerwca 2012 r.

Zarządzenie Nr 849/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 11 czerwca 2012 r. Zarządzenie Nr 849/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2012 zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNO - FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI Wyszkowskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ważna Róża w roku 2010

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNO - FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI Wyszkowskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ważna Róża w roku 2010 WYSZKOWSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WAŻNA RÓŻA 07 200 Wyszków ul. Geodetów 72/17 tel. 512 390 824 NIP 762-172-83-45 REGON 550652863 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNO - FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

STATUT NIEPUBLICZNEJ PORADNI SPECJALISTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY CENTRUM METODY KRAKOWSKIEJ

STATUT NIEPUBLICZNEJ PORADNI SPECJALISTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY CENTRUM METODY KRAKOWSKIEJ STATUT NIEPUBLICZNEJ PORADNI SPECJALISTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY CENTRUM METODY KRAKOWSKIEJ Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty - tekst jednolity (Dz. U. Nr 67

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r.

Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2015-2020 w Mieście Nowy Sącz. Na

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2009 z działalności Fundacji na Rzecz Osób Głuchych i Języka Migowego

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2009 z działalności Fundacji na Rzecz Osób Głuchych i Języka Migowego Sprawozdanie merytoryczne za rok 2009 z działalności Fundacji na Rzecz Osób Głuchych i Języka Migowego Fundacja na Rzecz Osób Głuchych i Języka Migowego została powołana 16.01.2007 roku z inicjatywy Iwony

Bardziej szczegółowo

Aktywność zawodowa drogą do samodzielności osób niepełnosprawnych Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych Stopnie niepełnosprawności

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/91/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 17 grudnia 2015 r.

Uchwała Nr XV/91/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. Uchwała Nr XV/91/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Opolskim na lata 2016-2020 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

KURSY I SZKOLENIA DLA MAM

KURSY I SZKOLENIA DLA MAM KURSY I SZKOLENIA DLA MAM Mama może wszystko możliwości, jakie dają fundusze europejskie kobietom powracającym na rynek pracy Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach Chojnice, 19

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W GARDNIE WIELKIEJ Smołdzino, listopad 2013r. 1 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin organizacyjny Środowiskowego Domu Samopomocy w Gardnie

Bardziej szczegółowo

P O W I A T S U W A L S K I

P O W I A T S U W A L S K I AKTUALNE ZASADY P O W I A T S U W A L S K I na jakich udzielane są dofinansowania osobom niepełnosprawnym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na terenie Powiatu Suwalskiego.

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych Regulamin organizacji wycieczek szkolnych Podstawa prawna organizacji wycieczek 1. Ustawa z 07.09.1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572, ze zmianami) 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

... POSIADANE ORZECZENIE** a) o stopniu niepełnosprawności Znacznym Umiarkowanym Lekkim. b) o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów I II III

... POSIADANE ORZECZENIE** a) o stopniu niepełnosprawności Znacznym Umiarkowanym Lekkim. b) o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów I II III Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym (wypełnia osoba niepełnosprawna lub w przypadku osoby niepełnoletniej

Bardziej szczegółowo

część A: Informacje o Wnioskodawcy

część A: Informacje o Wnioskodawcy pieczęć Wnioskodawcy data wpływu wniosku (dzień, miesiąc, rok) WNIOSEK nr / o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób pełnosprawnych sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU DZIENNEGO POBYTU DLA OSÓB STARSZYCH UL.ŚWIĘTEGO WINCENTEGO 1, 86-100 ŚWIECIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU DZIENNEGO POBYTU DLA OSÓB STARSZYCH UL.ŚWIĘTEGO WINCENTEGO 1, 86-100 ŚWIECIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU DZIENNEGO POBYTU DLA OSÓB STARSZYCH UL.ŚWIĘTEGO WINCENTEGO 1, 86-100 ŚWIECIE &1 1.Regulamin określa zasady funkcjonowania Domu Dziennego Pobytu dla Osób Starszych w Świeciu.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 363/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 11 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR 363/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 11 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR 363/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wielkopolskim Na podstawie art. 36

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2014 rok

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2014 rok Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2014 rok I. Dane organizacji pożytku publicznego 1. Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Trójka 2. Adres siedziby i dane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY WARSZTATÓW TERAPII ZAJECIOWEJ W NOWEJ WSI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY WARSZTATÓW TERAPII ZAJECIOWEJ W NOWEJ WSI Nowa Wieś 30.04.2008r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY WARSZTATÓW TERAPII ZAJECIOWEJ W NOWEJ WSI 1. Warsztat Terapii Zajęciowej jest placówką pobytu dziennego działającą na podstawie Ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY REHABILITACJI LECZNICZEJ PO LECZENIU NOWOTWORU GRUCZOŁU PIERSIOWEGO w systemie stacjonarnym

PROGRAMY REHABILITACJI LECZNICZEJ PO LECZENIU NOWOTWORU GRUCZOŁU PIERSIOWEGO w systemie stacjonarnym Załącznik Nr 1 do umowy nr... zawartej z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych PROGRAMY REHABILITACJI LECZNICZEJ PO LECZENIU NOWOTWORU GRUCZOŁU PIERSIOWEGO w systemie stacjonarnym Lp. 1.1 lokalizacja ośrodka

Bardziej szczegółowo

Korzystałem(am) z dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym ze środków PFRON** TAK (podać rok)... NIE

Korzystałem(am) z dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym ze środków PFRON** TAK (podać rok)... NIE Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym (wypełnia osoba niepełnosprawna lub w przypadku osoby niepełnosprawnej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ODDZIAŁ WIELKOPOLSKI POLSKIEGO ZWIĄZKU GŁUCHYCH

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ODDZIAŁ WIELKOPOLSKI POLSKIEGO ZWIĄZKU GŁUCHYCH SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ODDZIAŁ WIELKOPOLSKI POLSKIEGO ZWIĄZKU GŁUCHYCH ZA ROK 2007 1 I. Stan zarejestrowanych podopiecznych Głusi Sł. Słyszący Ogółem T.O. Gniezno 32 77 109 T.O. Jarocin 66 15 81 T.O.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W GMINNYM PRZEDSZKOLU NR 1 W KOZIEGŁOWACH

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W GMINNYM PRZEDSZKOLU NR 1 W KOZIEGŁOWACH PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W GMINNYM PRZEDSZKOLU NR 1 W KOZIEGŁOWACH PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji

Bardziej szczegółowo

Projekt OCZAMI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH zrealizowano przy wsparciu finansowym ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego

Projekt OCZAMI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH zrealizowano przy wsparciu finansowym ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego FUNDACJA NA RZECZ OSÓB POTRZEBUJĄCYCH ZAPAŁKA Raport z ewaluacji projektu OCZAMI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH realizowanego przy wsparciu finansowym ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego.

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie zdrowia

Informacja o stanie zdrowia ... Pieczęć zakładu opieki zdrowotnej lub gabinetu lekarskiego Informacja o stanie zdrowia Imię i nazwisko... PESEL albo numer dokumentu tożsamości... Adres (miejsce pobytu*)... Rozpoznanie choroby zasadniczej...

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2012 rok

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2012 rok Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2012 rok I. Dane organizacji pożytku publicznego 1. Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Trójka 2. Adres siedziby i dane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZGIERZU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZGIERZU Załącznik do Uchwały nr / /2013 Zarząd Powiatu Zgierskiego z dnia. maja 2013r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZGIERZU Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K NA ROK 2014

W N I O S E K NA ROK 2014 W N I O S E K NA ROK 2014 nr... o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym Imię i Nazwisko... PESEL albo

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ISKRA

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ISKRA Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ISKRA Organizacja Pożytku Publicznego Sprawozdanie merytoryczne za rok 2009. Poznań dnia 15 marca 2010 r. 1 1. Nazwa Stowarzyszenia: Stowarzyszenie na Rzecz

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Opiekuńczo Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Caritas Diecezji Tarnowskiej w Jadownikach Mokrych

Ośrodek Opiekuńczo Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Caritas Diecezji Tarnowskiej w Jadownikach Mokrych Ośrodek Opiekuńczo Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Caritas Diecezji Tarnowskiej w Jadownikach Mokrych Ośrodek Opiekuńczo Rehabilitacyjny w Jadownikach Mokrych powstał z inicjatywy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2014-2022

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2014-2022 Załącznik do Uchwały Rady Powiatu w Białej Podlaskiej Nr XXXVIII/216/2014 z dnia 24032014 POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2014 2022 WSTĘP: W każdym społeczeństwie istnieje

Bardziej szczegółowo

Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych WYJDŹ Z DOMU

Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych WYJDŹ Z DOMU Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych WYJDŹ Z DOMU 38-321 Moszczenica 78, KRS: 0000414463 Moszczenica dnia 30 grudnia 2014 r. Ministerstwo Zdrowia, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

18. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

18. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, działania i finansowania warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. z dnia 10 września

Bardziej szczegółowo

Informacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile. z zakresu rehabilitacji społecznej za 2012 rok. Piła, luty 2013 rok

Informacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile. z zakresu rehabilitacji społecznej za 2012 rok. Piła, luty 2013 rok Informacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile z zakresu rehabilitacji społecznej za 2012 rok Piła, luty 2013 rok Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile realizuje zadania z zakresu rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

STATUT Środowiskowego Domu Samopomocy w Świnoujściu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Świnoujściu

STATUT Środowiskowego Domu Samopomocy w Świnoujściu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Świnoujściu STATUT Środowiskowego Domu Samopomocy w Świnoujściu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Świnoujściu Postanowienia ogólne 1 1. Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS) jest

Bardziej szczegółowo

Dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach rehabilitacji społecznej dla osób niepełnosprawnych.

Dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach rehabilitacji społecznej dla osób niepełnosprawnych. Dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach rehabilitacji społecznej dla osób niepełnosprawnych. O dofinansowanie ze środków PFRON mogą ubiegać się wyłącznie

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY REHABILITACJI LECZNICZEJ W SCHORZENIACH NARZĄDU RUCHU w systemie ambulatoryjnym

PROGRAMY REHABILITACJI LECZNICZEJ W SCHORZENIACH NARZĄDU RUCHU w systemie ambulatoryjnym Załącznik nr 1 do umowy nr zawartej z Zakładem ubezpieczeń Społecznych PROGRAMY REHABILITACJI LECZNICZEJ W SCHORZENIACH NARZĄDU RUCHU w systemie ambulatoryjnym 1. WYMAGANIA WSPÓLNE DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI KROK PO KROKU. Sprawozdanie merytoryczne fundacji KROK PO KRKU za okres 31.08.2011 do 31.12.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI KROK PO KROKU. Sprawozdanie merytoryczne fundacji KROK PO KRKU za okres 31.08.2011 do 31.12. Oława, 02.04.2013 r SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI KROK PO KROKU Sprawozdanie merytoryczne fundacji KROK PO KRKU za okres 31.08.2011 do 31.12.2011 r Dane fundacji Fundacja KROK PO KROKU Plac Zamkowy

Bardziej szczegółowo

STATUT WODZISŁAWSKIEGO OŚRODKA REHABILITACJI I TERAPII DZIECI I MŁODZIEŻY

STATUT WODZISŁAWSKIEGO OŚRODKA REHABILITACJI I TERAPII DZIECI I MŁODZIEŻY Załącznik do Uchwały Nr. Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia. STATUT WODZISŁAWSKIEGO OŚRODKA REHABILITACJI I TERAPII DZIECI I MŁODZIEŻY I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Wodzisławski Ośrodek Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.08.2015 godz. 12:50:23 Numer KRS: 0000410895

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.08.2015 godz. 12:50:23 Numer KRS: 0000410895 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 20.08.2015 godz. 12:50:23 Numer KRS: 0000410895 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DZIAŁALNOŚCI ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY. W NOWEJ WSI EŁCKIEJ TYP A, TYP B i TYP C

PROGRAM DZIAŁALNOŚCI ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY. W NOWEJ WSI EŁCKIEJ TYP A, TYP B i TYP C PROGRAM DZIAŁALNOŚCI ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W NOWEJ WSI EŁCKIEJ TYP A, TYP B i TYP C Środowiskowy Domy Samopomocy w Nowej Wsi Ełckiej funkcjonuje od dnia 1 grudnia 2012 r. Dom jest dziennym ośrodkiem

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2009 ROK Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BARIERA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2009 ROK Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BARIERA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Kraków, dnia 24 kwietnia 2010 r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2009 ROK Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BARIERA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE I. Nazwa organizacji: Fundacja Bariera Siedziba i adres: ul. Smoleńsk 22/25,

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON SPORTU, KULTURY, REKREACJI I TURYSTYKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W N I O S E K O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON SPORTU, KULTURY, REKREACJI I TURYSTYKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH pieczątka Wnioskodawcy... Numer sprawy Wniosek przyjęto w dniu... nr... Wypełnia PCPR w Ostrołęce W N I O S E K O DOFINANSOWA ZE ŚRODKÓW PFRON SPORTU, KULTURY, REKREACJI I TURYSTYKI OSÓB PEŁNOSPRAWNYCH

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXI/140/16 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 30 czerwca 2016 r.

Uchwała Nr XXI/140/16 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 30 czerwca 2016 r. Uchwała Nr XXI/140/16 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XV/91/15 z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

KORZYSTAŁEM(AM) Z DOFINANSOWANIA DO UCZESTNICTWA W TURNUSIE REHABILITACYJNYM ZE ŚRODKÓW PFRON **

KORZYSTAŁEM(AM) Z DOFINANSOWANIA DO UCZESTNICTWA W TURNUSIE REHABILITACYJNYM ZE ŚRODKÓW PFRON ** POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WROCŁAWIU NR wniosku... Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym

Bardziej szczegółowo

System wsparcia dzieci niepełnosprawnych w Powiecie Białostockim w ramach środków PFRON realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w

System wsparcia dzieci niepełnosprawnych w Powiecie Białostockim w ramach środków PFRON realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w System wsparcia dzieci niepełnosprawnych w Powiecie Białostockim w ramach środków PFRON realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARKA PRAWEGO W JEMIELNICY

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARKA PRAWEGO W JEMIELNICY REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARKA PRAWEGO W JEMIELNICY 1 1. Działalność szkoły w zakresie organizacji wycieczek, krajoznawstwa i turystyki obejmuje: a) wycieczki przedmiotowe

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZONE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

ZATWIERDZONE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Poznań 12. 04. 2010 r. ZATWIERDZONE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA STWARDNIENIA ROZSIANEGO ODDZIAŁ WIELKOPOLSKA W 2009 ROKU I. Wstęp Oddział Wielkopolska Polskiego Towarzystwa Stwardnienia

Bardziej szczegółowo

ROCZNY RAPORT MERYTORYCZNY ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI UDARU MÓZGU ZA 2009 ROK

ROCZNY RAPORT MERYTORYCZNY ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI UDARU MÓZGU ZA 2009 ROK ROCZNY RAPORT MERYTORYCZNY ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI UDARU MÓZGU ZA 2009 ROK Zarząd Fundacji Udaru Mózgu Łódź 0 1. Dane rejestracyjne fundacji a) Fundacja Udaru Mózgu powstała w 2009 roku. b) Siedzibą

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji zadań programu do celu operacyjnego I: PROFILAKTYKA I OŚWIATA ZDROWOTNA

Harmonogram realizacji zadań programu do celu operacyjnego I: PROFILAKTYKA I OŚWIATA ZDROWOTNA Harmonogram realizacji zadań programu do celu operacyjnego I: PROFILAKTYKA I OŚWIATA ZDROWOTNA ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI ZADAŃ WYKONAWCY 1. Inicjowanie działań w zakresie promowania zdrowego stylu życia.

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, zwane dalej Centrum działa na podstawie : 1) ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji zadań programu do celu operacyjnego I: PROFILAKTYKA I OŚWIATA ZDROWOTNA

Harmonogram realizacji zadań programu do celu operacyjnego I: PROFILAKTYKA I OŚWIATA ZDROWOTNA Harmonogram realizacji zadań programu do celu operacyjnego I: PROFILAKTYKA I OŚWIATA ZDROWOTNA ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI ZADAŃ WYKONAWCY 1. Inicjowanie działań w zakresie promowania zdrowego stylu życia.

Bardziej szczegółowo

PSOUU kieruje się w swoim działaniu misją sformułowaną jako:

PSOUU kieruje się w swoim działaniu misją sformułowaną jako: PSOUU kieruje się w swoim działaniu misją sformułowaną jako: 1. podejmowanie różnorakich działań mających na celu podniesienie godności ludzkiej, znalezienia właściwego miejsca w rodzinie i środowisku

Bardziej szczegółowo

Częstochowski program działań na rzecz seniorów na lata 2014-2020 "Częstochowa-Seniorom"

Częstochowski program działań na rzecz seniorów na lata 2014-2020 Częstochowa-Seniorom Misja Poprawa jakości życia osób w wieku 60+ poprzez zaspokojenie ich potrzeb i oczekiwań, zwiększenie aktywności, wzmocnienie integracji międzypokoleniowej oraz kształtowanie w społeczeństwie pozytywnego

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK) Liczba podjętych działań. 2. Propagowanie informacji dotyczących profilaktyki zaburzeń psychicznych.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK) Liczba podjętych działań. 2. Propagowanie informacji dotyczących profilaktyki zaburzeń psychicznych. Załącznik do Programu Cel główny 1: promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym Cel szczegółowy 1.1: upowszechnienie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie zachowań

Bardziej szczegółowo