SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI PODLASKIEGO ODDZIAŁU PTSR ZA ROK 2007

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI PODLASKIEGO ODDZIAŁU PTSR ZA ROK 2007"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI PODLASKIEGO ODDZIAŁU PTSR ZA ROK 2007 Spis treści 1. Informacje organizacyjne str Cele działalności str Główne zdarzenia prawne str Rehabilitacja lecznicza str Rehabilitacja psychologiczna str Rehabilitacja zawodowa str Rehabilitacja społeczna str Ośrodek Pobytu Dziennego MIELINKA STR Asystent ON str Polityka informacyjna str Informacje końcowe str

2 1. INFORMACJE OGÓLNE Podlaski Oddział Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego status prawny STOWARZYSZENIE ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO numer w Krajowym Rejestrze Sądowym data wpisu KWIETNIA 2001 R nr NIP nr REGON dokładny adres: BIAŁA PODLASKA ul. SIENKIEWICZA 1 gmina BIAŁA PODLASKA powiat BIALSKI województwo LUBELSKIE tel nazwa banku i numer rachunku rachunek podstawowy: PEKAO S.A. I O/Biała Podlaska rachunki pomocnicze nazwiska i imiona osób upoważnionych do podpisywania umów cywilnoprawnych Marcin Fedoruk Przewodniczący, Józef Parafiniuk Skarbnik, Hanna Iwaniuk Wiceprzewodniczący Komisja Rewizyjna Przewodniczący Kuźmiuk Maria Członek Kuruś Grażyna Członek Bogusława Sosidko Andrusiuk Stowarzyszenie na dzień 31 grudnia 2007 r. liczy 159, 1 zmarł, 34 przybyło. 2. CELE DZIAŁANOŚCI Towarzystwo jest organizacja społeczna obywateli polskich ze stwardnieniem rozsianym oraz ich rodzin i przyjaciół, działająca na gruncie konstytucji RP i mającą na celu: 1. poprawę ich warunków życiowych i zdrowotnych oraz zwiększania uczestnictwa w życiu społecznym, gospodarczym, zawodowym, kulturalnym, turystycznym i sportowym kraju, 2. jak najwszechstronniejsza ich rehabilitacje i leczenie rozumianych jako proces osiągania optymalnego funkcjonowania w społeczeństwie po to, by zapewnić im możliwość kierowania własnym życiem, 3. likwidacje barier psychologiczno-społecznych poprzez uświadomienie pełnosprawnej społeczności problematyki dotyczącej osób ze stwardnieniem rozsianym i kształtowanie partnerskich postaw miedzy tymi grupami, 4. artykułowanie i reprezentowanie interesów osób ze stwardnieniem rozsianym w kraju oraz na arenie międzynarodowej. Cele swoje realizuje przez: 1. współdziałanie z administracja państwową i samorządowa, placówkami służby zdrowia i opieki społecznej, a także z innymi organizacjami pozarządowymi pracującymi dla dobra i na rzecz osób niepełnosprawnych, 2. organizowanie pomocy członkom Towarzystwa w rozwiązywaniu ich problemów życiowych poprzez informacje, pomoc prawna i socjalno-bytowa, finansowanie na ustalonych zasadach kosztów powszechnie uznanych i przyjętych metod leczenia i rehabilitacji, organizowanie i 2

3 prowadzenie rehabilitacji leczniczej oraz zawodowej, a także współdziałanie w organizowaniu działalności społecznej, gospodarczej i kulturalnej, 3. organizowanie samopomocy członkowskiej mającej na celu przeciwdziałanie uczuciu rezygnacji, bezwartościowości, osamotnienia i bezradności, szczególnie wśród osób najciężej poszkodowanych, 4. prowadzenie działalności popularyzatorskiej, informacyjno-uświadamiającej, zmierzającej do pełnej integracji osób ze stwardnieniem rozsianym ze społeczeństwem ludzi pełnosprawnych i kształtowanie właściwych postaw przy wykorzystaniu środków masowego przekazu i własnych publikacji, 5. inicjowanie i uczestniczenie w pracach badawczych oraz legislacyjnych dotyczących życia i warunków bytu, oświaty i wychowania oraz specyficznych potrzeb osób ze stwardnieniem rozsianym, a także sposobu ich zaspokajania, zwłaszcza w zakresie: ujawniania barier społecznych, organizacyjnych, architektonicznych,komunikacyjnych i innych, ograniczających kontakt osób ze stwardnieniem rozsianym ze środowiskiem i utrudniających im rehabilitacje oraz występowanie do kompetentnych władz z wnioskami o ich usuniecie, opracowywania adekwatnych rozwiązań problemu dostępu osób ze stwardnieniem rozsianym do różnego rodzaju stanowisk pracy zgodnie z ich możliwościami fizycznymi, kwalifikacjami i zainteresowaniami oraz zasad jego realizacji, opiniowania i inicjowania produkcji sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego niezbędnego lub usprawniającego życie codzienne i prace osób ze stwardnieniem rozsianym. 6. organizowanie kongresów, konferencji, sympozjów, posiedzeń, zjazdów, poradnictwa, imprez kulturalnych, rekreacyjnych, oświatowych i innych, a tak4e obozów i wczasów, 7. podejmowanie i popieranie inicjatyw społecznych zgodnie z celami statutowymi Towarzystwa, 8. otaczanie szczególna opieka dzieci osób ze stwardnieniem rozsianym i ich rodzin, a tak4e osób z nowym rozpoznaniem stwardnienia rozsianego, 9. budzenie i pogłębianie wrażliwości społecznej różnych środowisk do działania na rzecz osób ze stwardnieniem rozsianym, 10. prowadzenie działalności wydawniczej zgodnie z obowiązującymi przepisami, 11. udzielanie pomocy interwencyjnej w załatwianiu indywidualnych spraw osób ze stwardnieniem rozsianym, 12. ułatwianie osobom ze stwardnieniem rozsianym podejmowania zatrudnienia oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych, a także podejmowania działalności społeczno użytecznej, 3. GŁÓWNE ZDARZENIA PRAWNE W wyniku rezygnacji skarbnika Jadwigi Kulickiej /rezygnacja została przyjęta zgodnie z uchwałą Rady Oddziału. zgodnie z regulaminem Rady Oddziału na wolne stanowisko wszedł Pan Józef Parafiniuk. Zaktualizowany KRS odebrano w dniu 28 marca 2007r. W dniu 2 kwietnia 2007 rezygnacje z powodu pogarszającego się stanu zdrowia złożyła Pani Wiesława Czarnecka oraz Pani Ewa Brzozowska - ich rezygnacje zostały odrzucone zapisane w uchwale Rady Oddziału. Skład Rady Oddziału od 28 marca 2007 wyglądał następująco: Przewodniczący Marcin Fedoruk Wice przewodniczący Hanna Iwaniuk Skarbnik Józef Parafiniuk Sekretarz Wiesława Czarnecka Członek Ewa Brzozowska Członek Eugeniusz Kępa Członek Krzysztof Pawluczuk Tego samego dnia wybrano nowy skład Komisji Rewizyjnej: Członek Maria Kuźmiuk Członek Kurus Grażyna Członek Bogusława Sosidko 3

4 PLANOWE ZEBRANIA : 5 luty 2008 Uchwała nr 1: Przyjęta rezygnacja Pani Jadwigi Kulickiej Uchwała nr 2. Przyjęcie sprawozdanie z realizacji projektu FIO uchwała nr 3. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadania Asystent osoby niepełnosprawnej Uchwała nr 4. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadania Sport Czyni cuda Uchwała nr 5. Przyjęcie sprawozdania z zadania chcemy żyć normalnie Uchwała nr 6. Przyjęcie ostatecznego sprawozdania w ramach PFRON. Uchwała nr 7. przyjęcie sprawozdania w realizacji zadania w ramach środków UM Biała Podlaska. Uchwała nr 8. Przyjęcie sprawozdania z realizacji wyjazdu do Warszawy w dniu 8 listopada 2006 Uchwała nr 9. Przyjecie sprawozdania z realizacji wyjazdu do Warszawy na Wielką Galę Integracji. Uchwała nr 10. Przyjecie sprawozdania z realizacji zadania ze środków ROPS-Lublin. Uchwała nr 11. Przyjęcie Planu Pracy na rok luty 2007 Uchwała nr 12. Zmiana siedziby stowarzyszenia. Uchwała nr 13. Zabezpieczenie środków na remont nowej siedziby oraz opłata za złącze internetowe. Uchwała nr 14. Wybór Rzecznika chorych na SM. Uchwała nr 15. Zabezpieczenie środków na wyjazdy turystyczne. Uchwała nr 16. Powołanie Ośrodka pobytu Dziennego MIELINKA. Uchwała nr 17. Asystent ON w Zakładzie Karnym w Białej Podlaskiej Uchwała nr 18. Kasa Bank, przelewanie środków finansowych Uchwała nr 19. Konto Internetowe PEKAO marca 2007 Uchwała nr 20. Posiłki gorące w OPD MIELINKA. Uchwała nr 21. Zakup stołu do masażu. Uchwała nr 22. Przyjęcie sprawozdania rocznego z działalności za rok kwietnia 2007 Uchwała nr 23. Odrzucenie rezygnacji Pani Wiesławy Czarneckiej i Ewy Brzozowskiej. Uchwała nr 24. Rehabilitacja chorych na SM. Uchwała nr 25. Projekt AMBULANS SM Uchwała nr 26. Przyjmowanie osób w poczet członków POPTSR. 4

5 6 czerwca 2007 Uchwała nr 27. Skreślenie z listy członków POPTSR Państwa Kazimierza i Marianny Zygmuntów. 18 lipca 2007 Uchwała nr 28. Realizacja projektu AMBULANS SM. Uchwała nr 29. Przekazanie środków na występu kabaretu Łowcy.B. Uchwała nr 30. Wysyłanie korespondencji droga pocztową. Uchwała nr 31. Propozycje projektów w ramach programu PFRON PARTNER III. 18 września Uchwała nr 32. Utworzenie stacjonarnych Turnusów Rehabilitacyjnych. 30 października 2007 Uchwała nr 33. Zakup witamin dla członków POPTSR Uchwała nr 34. Zatwierdzenie wstępnych budżetów do programu PARTNER III. PRACE KOMISJI REWIZYJNEJ : Kontrola w dniu 24 marca 2007 r. Kontrola w dniu 26 września 2007 r. INNE KONTROLE: Kontrola przeprowadzona przez przez Tadeusza Humina i Krystynę Zieniewicz pracowników Referatu Audytu Wewnętrznego i Kontroli Urzędu Miasta Biała Podlaska na podstawie upoważnień nr 34 i 35 z dnia wydane przez Prezydenta Miasta Biała Podlaska. Kontrola odbyła się w dniach listopada 2007 r,. LISTA PODSPISANYCH UMÓW CYWILNO- PRAWNYCH lp data kontrahent nr.umowy dotyczy Dyrektor MOPS w Białej Podlaskiej 2/SKRiT/2007 Dofinansowania imprezy Zimowa siła Dyrektor MOPS w Białej Podlaskiej Aneks do umowy2/skrit/ Prezydent Miasta Biała Podlaska Ks.AL.I / Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej 3/St/06 Złożenia końcowych dokumentów rozliczeniowych Realizacji zadań w zakresie kultury Dofinansowania imprezy kulturalnej osób niepełnosprawnych Dyrektor MOPS w Białej Podlaskiej 4/SKRiT/2007 Dofinansowania imprezy kulturalnej osób niepełnosprawnych Prezydent Miasta Biała Podlaska SP.BZ.II /07 Udzielenia dotacji na realizację zadań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia PZG Zarząd Oddziału Lubelskiego z Najmu lokalu użytkowego 5

6 lp data kontrahent nr.umowy dotyczy Dyrektor MOPS w Białej Podlaskiej 2/SKRiT/2007 Dofinansowania imprezy Zimowa siła siedzibą w Lublinie LARGO PLATFORMA INTERNETOWA G. SZEREMET 2007/04/B456 Świadczenie usług telekomunikacyjnych - internetu Dyrektor MOPS w Białej Podlaskiej 7/SKRiT/2007 Dofinansowania imprezy turystyczno-kulturalnej osób niepełnosprawnych PFRON Oddział w Lublinie 6pa/000032/03/D Dofinansowania projektów w ramach modułu A PFRON Oddział w Lublinie 6BB/000017/03/D Dofinansowania projektów w ramach modułu B Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie REBEL STUDIO Mirosław Meyer Katowice Link 4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 16/St/07 Dofinansowania imprezy kulturalnej osób niepełnosprawnych Wykonania przedstawienia Kabaretu Łowcy. b Przeniesienie własności samochodu Opel Vectra Fundacja TVN Nie jesteś sam 0097/07 i dar Dotyczy przekazania pieniędzy na zakup sprzętu rehabilitacyjnego ZEPTER INTERNATIONAL POLAND w Warszawie Kupna Kolorowa Terapia +PP- P-106-KA/ EKOMEDICA KROK5/6 Finalizacja zakupu TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A Poczta Polska Centrum Usług Pocztowych Oddział Regionalny w Lublinie Ministerstwo Zdrowia Departament Zdrowia Publicznego 777/LU/ /ZPZ/stow./2007/ 3681 Umowy abonentowej świadczenia usług pocztowych Dotacji na realizację OPD MIELINKA Dyrektor MOPS w Białej Podlaskiej 13/SKRiT/2007 Dofinansowania imprezy turystycznej Nie musimy byc samotnymi wyspami Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej 17/ST/07 Dofinansowania 2-dniowego wyjazdu pn. Inna, jednak ta sama Warszawa Dyrektor MOPS w Białej Podlaskiej 17/SKRiT/2007 Dofinansowania imprezy kulturalnej pn. Październikowe spotkania z teatrem Ministerstwo Zdrowia Departament Zdrowia Publicznego Agencja Artystyczna Zbigniew Wodecki w Krakowie Porozumienie o współpracy z PZG reprezentowanym przez sekretarza Roberta Gdelę Porozumienie z Państwowa Wyższą Szkoła Zawodowa w Białej Podlaskiej 70/ZPZ/stow. 2007/1758/3868 Dotacji projektu Dogonić wiatr Występu Pana Zbigniewa Wodeckiego Współpracy do projektu Żądza krwi Prowadzenia zawodowych praktyk studenckich 6

7 lp data kontrahent nr.umowy dotyczy Dyrektor MOPS w Białej Podlaskiej 2/SKRiT/2007 Dofinansowania imprezy Zimowa siła PFRON Oddział w Lublinie Porozumienie LISTA OSÓB ZATRUDNINYCH W POPTSR W RAMACH UMÓW O PRACĘ, ZLECENIA I DZIEŁO lp Imię i nazwisko Specjalność Nazwa projektu 1. Marzena Szydłowska-Grajcar Rehabilitantka,wykładowca Asystent ON 2. Bartłomiej Cienciała Rehabilitant,wykładowca Asystent ON Chcemy żyć normalnie 3. Alina Kotiuk Rehabilitantka OPD MIELINKA Chcemy żyć normalnie 4. Marcin Fedoruk Pracownik biurowy,wykładowca Asystent ON Chcemy żyć normalnie OPD MIELINKA 5. Iwona Kozłowska Terapeuta zajęciowy OPD MIELINKA Chcemy żyć normalnie 6. Izabela Grodecka Rehabilitantka Autorehabilitacja FIO Chcemy żyć normalnie 7. Renata Golanko Rehabilitantka OPD MIELINKA Chcemy żyć normalnie 8. Dorota Oleszkiewicz Rehabilitantka OPD MIELINKA AMBULANS 9. Robert Gdela Pracownik biurowy,animator zajęć Dogonić wiatr Turystyka i rekreacja Asystent ON 10. Anna Gawin-Kopczyńska Terapeuta zajęciowy OPD MIELINKA' 11. Katarzyna Kozioł Pracownik biurowy,koordynator projektu Autorehabilitacja FIO' 12. Jowita Władyczuk Psycholog Asystent ON Chcemy żyć normalnie 13. Danuta Pawlik wykładowca Asystent ON 14. Magdalena Sakowicz Psycholog,wykładowca Asystent ON Dogonić wiatr 15. Renata Jaroszuk wykładowca Asystent ON 16. Agnieszka Mazur Pracownik biurowy 17. Dawid Górz Rehabilitant Chcemy żyć normalnie 18. Damian Kardziew Pracownik biurowy Asystent ON 19. Anna Skrodziuk wykładowca Asystent ON' 20. Anna Ślifirczyk Wykładowca Asystent ON 21. Beata Radkiewicz Psycholog Autorehabilitacja FIO 22. Paweł Więckowski Pracownik biurowy,asystent ON OPD MIELINKA 23. Jadwiga Oremczuk Psycholog Dogonić wiatr 24. Joanna Skubisz Psycholog Dogonić wiatr 25. Dorota Sobolewska Psycholog Autorehabilitacja FIO' 26. Jakub Gdela koordynator Dogonić wiatr 7

8 4. REHABILITACJA LECZNICZA 1. Projekt Chcemy żyć normalnie Rehabilitacja jest podstawowym elementem działań Rady POPTSR. Rehabilitacja jest rozumiana jako rehabilitacja indywidualna i rehabilitacja grupowa. W okresie od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007 realizowano zadania z rehabilitacją chorych na SM. Ze względu na stan fizyczny pacjentów największą wagę położona na kinezyterapię z elementami masażu. Projekt został dofinansowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Prezydent Miasta Biała Podlaska Do realizacji projektu zatrudniono: Iwonę Kozłowską terapeutkę zajęciową, prowadziła zajęcia grupowe dwa razy w tygodniu po 2-3 godziny Bartłomieja Cienciałę masażystę, zostały zlecone do wykonania zabiegi rehabilitacyjne dla chorych leżących w domu kinezyterapia z elementami masażu Andrzeja Budrewicza masażystę, zostały zlecone do wykonania zabiegi rehabilitacyjne dla chorych leżących w domu kinezyterapia z elementami masażu Alina Kotiuk rehabilitantkę, zostały zlecone do wykonania zabiegi rehabilitacyjne dla chorych leżących w domu kinezyterapia z elementami masażu Dawid Górz- masażystę, zostały zlecone do wykonania zabiegi rehabilitacyjne dla chorych leżących w domu kinezyterapia z elementami masażu Izabelę Grodecką fizjoterapeutkę, zostały zlecone do wykonania zabiegi rehabilitacyjne dla chorych leżących w domu kinezyterapia z elementami masażu Renatę Golanko doktor nauk rehabilitacyjnych, zostały zlecone do prowadzenia zajęcia na basenie W ramach umów z NZOZ ELREMET zaplanowano zabiegi z hydroterapii, fizykoterapii i krioterapii miejscowej były prowadzone przez zatrudnionych tam rehabilitantów. W ramach umów NZOZ SPRK były prowadzone zajęcia grupowe w grocie solnej, rehabilitacja indywidualna: hydroterapia, krioterapia ogólna. Umowa w ramach projektu auto rehabilitacji Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Rehabilitacji indywidualnej poprzez zabiegi rehabilitacyjne wykonywane w domu pacjenta oraz w Przychodniach Rehabilitacyjnych byli poddani chorzy na stwardnienie rozsiane z miasta Biała Podlaska oraz z powiatu bialskiego. Osoby, które korzystały z rehabilitacji w 90% posiadają orzeczenie o niepełnosprawności. Osoby, do których jeździł rehabilitant do domu wykonując zabiegi z kinezyterapii w 100% posiadają orzeczenie o niepełnosprawności. Z grupy osób korzystających z kinezyterapii w domu 64% posiada znaczny stopień niepełnosprawności, 30% umiarkowany stopień niepełnosprawności, a 6% lekki stopień niepełnosprawności. Rehabilitanci jeździli przede wszystkim do osób, które mają utrudniony dostęp do leczenia w przychodni ze względu na fakt swojej niepełnosprawności /osoby leżące, chodzące przy chodzikach i o kulach/. Dużą grupą beneficjentów to mieszkańcy powiatu bialskiego, którzy mają utrudniony dostęp do rehabilitacji ze względu na fakt swojego zamieszkania. Z rehabilitacji z fizykoterapii, krioterapii, hydroterapii w 72% korzystali mieszkańcy miasta Biała Podlaska, natomiast w 28% mieszkańcy powiatu bialskiego. Jeśli chodzi o podział beneficjentów ze względu na stopień niepełnosprawności, należy zauważyć, iż największą grupą były to osoby chore na SM o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności /58%/, następnie 24% osób o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz 18% z lekkim stopniem niepełnosprawności. Zajęcia grupowe największym powodzeniem cieszyły się u mieszkańców miasta Biała Podlaska /79%/, natomiast mieszkańcy powiatu to 21% ogólnej liczby uczestników. Fakt ten ma miejsce ze względu na położenie terytorialne siedziby stowarzyszenia, w której odbywały się zajęcia z terapii zajęciowej. W Białej Podlaskiej znajduje się także basen oraz grota solna, gdzie odbywały się pozostałe zajęcia. Najważniejszymi zabiegiem dla chorych na stwardnienie rozsiane są zabiegi z kinezyterapii z elementami masażu, które były wykonywane dla pacjentów przez rehabilitantów, którzy już dłuższy 8

9 czas pracują w stowarzyszeniu. Zabiegi były wykonywane na zlecenie lekarza rodzinnego /skierowanie na zabiegi pacjenci dostarczali do POPTSR/ lub lekarza rehabilitanta, którego kierowało stowarzyszenie. Zabiegi z kinezyterapii były wykonywane w domu pacjenta. Rehabilitant własnym środkiem transportu lub samochodem należącym do stowarzyszenia jeździł do pacjenta i prowadził czynną lub bierną rehabilitację indywidualną. Należy zwrócić uwagę, iż ta forma rehabilitacji przyniosła ogromnie pozytywne efekty w sferze psychologicznej. Kontakt z masażystą, bardzo często dla pacjentów był jedynym konkretem interpersonalnym. Każdy pacjent, do którego został skierowany rehabilitant otrzymał pakiet 10 zabiegów z kinezyterapii z elementami masażu. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zabiegi z fizykoterapii, a więc zabiegi elektryczne, światłolecznictwo; zabiegi z hydroterapii, a więc zabiegi wodne masaż perełkowy całego ciała, masaż perełkowy obu kończynowy oraz zabiegi z krioterapii miejscowej oraz ogólnej czyli leczenie zimnem. Te zabiegi były wykonywane w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej przy Spółdzielni Inwalidów ELREMET oraz w NZOZ Specjalistyczna Poradnia Rehabilitacji Kompleksowej. Osoby zainteresowane tą formą rehabilitacji musiały wziąć specjalne skierowanie od koordynatora zadania, z którym udawały się do lekarza rehabilitacji pracującego przy NZOZ ELREMET, który ustalał typ zabiegów niezbędnych do wykonania w danej sytuacji chorobowej pacjentów. Lekarz zlecający zabiegi oraz biorący na siebie odpowiedzialność kierował pacjentów do poszczególnych pracowni rehabilitacyjnych, gdzie pacjent otrzymywał konkretną pomoc w postaci zleconego zabiegu rehabilitacyjnego. Każdy pacjent uczestniczący w zabiegach z fizykoterapii otrzymał pakiet 10 zabiegów danego typu. W ramach rehabilitacji grupowej prowadzono zajęcia na pływalni, z którą wcześniej podpisano porozumienie o współpracy. Celem prowadzenia zajęć na basenie zatrudniono specjalistę od zajęć na pływalni Panią dr Renatę Golanko, która w zależności od zapotrzebowania prowadziła zajęcia dwa razy w tygodniu w środy i w piątki z przerwa jednomiesięczną w sierpniu z powodu remontu basenu. Zajęcia były prowadzone przy muzyce, bardzo często prowadząca zajęcia zlecała indywidualne ćwiczenia. Przy wykonywaniu ćwiczeń osobom niepełnosprawnym pomagali studenci z Akademii Wychowania Fizycznego w ramach wolontariatu. Zauważono ogromną potrzebę organizacji zajęć dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, kulach. Dla tych osób zorganizowano na basenie specjalny podnośnik pomagający przy wejściu na basen. Dla chorych na SM zainteresowanych pracami artystycznymi zorganizowano warsztaty terapii zajęciowej prowadzone przez Panią Iwonę Kozłowską. Zajęcia w ramach pod zadania: terapia zajęciowa rozpoczęły się już w styczniu, prowadząca pracowała jako wolontariuszka. W okresie styczeń - marzec zajęcia były prowadzone raz w tygodniu po 2,5 godziny. Od kwietnia zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu /wtorek i czwartek/ po dwie i pół godziny. W ramach zajęć wykonywano kartki świąteczne z okazji świat wielkanocnych czy bożonarodzeniowych, kartki okolicznościowe, prace w skórze, prace z papieru /kwiatki, serwetki/, haftowanie, prace z masy solnej, dekupage, maski z masy papierowej. Zakres prac był uzależniony od predyspozycji pacjenta i jego zainteresowań. Duża ilość materiałów zakupionych przez prowadząca zajęcia była konieczna do przygotowania zajęć. W ramach zajęć 5 uczestników miało zalecone przez lekarza lub rehabilitanta uczestnictwo w zajęciach. Dla tych osób terapeuta zajęciowa musiał przygotować specjalny program zajęć mający na celu usprawnienie jednej z kończyn. Większość osób, którym została zlecona terapia zajęciowa miały problemy z precyzją ruchów w kończynach górnych. Na zajęcia w ciągu tygodnia uczęszczało od 7-14 osób w zależności od tematyki. Prowadzona rehabilitacja przez stowarzyszenie polega nie tylko na usprawnianiu fizycznym, ale także pomocy psychologicznej przez naukę odpoczynku, relaksacji oraz oddechu. W roku 2007 innowacyjnym pomysłem było wprowadzenie zajęć z muzykoterapii w grocie solnej. Chorym bardzo spodobał się pomysł. Na zajęcia w grocie solnej, gdzie prowadzono zajęcia oddechowe, relaksacyjne uczestniczyło 5-6 osób w każdym seansie 90 minutowym. Zorganizowano 10 seansów w grocie solnej. Podczas seansu pacjenci leżeli na leżakach, natomiast z głośników będących elementem groty puszczano programy relaksacyjne. 9

10 W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 chorzy na stwardnienie rozsiane uczestniczyli w zabiegach rehabilitacyjnych indywidualnych i grupowych. W ramach przedstawionych rachunków w sprawozdaniu finansowym rehabilitacji poddano: 96 osób skorzystało z kinezyterapii indywidualnej z elementami masażu, rehabilitanci wykonali 960 zabiegów. Ceny zabiegów były różne ze względu na fakt, iż niektóre osoby wymagały dłuższego czasu i intensywności rehabilitacyjnej /te zabiegi były droższe/, natomiast dla osób, dla których wykonanie zabiegu wymagało krótszego czasu wykonania, były tańsze; 69 osób otrzymało 690 zabiegów z fizykoterapii /tens, prądy, itp/ 43 osób otrzymało 430 zabiegów z hydroterapii /masaż perełkowy kończyn górnych i dolnych/; 56 osób otrzymało 556 zabiegów z krioterapii miejscowej; w kwocie 8,00 za zabieg wykonano 456 zabiegów, w kwocie 5,00 wykonano 100 zabiegów W zajęciach grupowych uczestniczyło od 7 15 osób, w zależności od typu zajęć: w terapii zajęciowej uczestniczyło od 7 do 14 w zależności od tematyki zajęć, w całym okresie realizacji zadania przeprowadzono 200 godzin terapii zajęciowej. w grocie solnej /muzykoterapia/ jednorazowo mogło uczestniczyć 5-6 osób, przeprowadzono 10 sesji w grocie solnej; na basen uczęszczało przeciętnie około 12 osób, w ciągu całego okresu trwania zadania beneficjenci mogli korzystać z basenu dwa razy w tygodniu, łączna liczba to zajęć 112 godzin na pływalni 2. Projekt auto rehabilitacji Projekt miał na celu aktywizację osób niepełnosprawnych chorych na SM, celem poprawy ich warunków bytowych, społecznych, wzmocnienia więzi rodzinnych, a przede wszystkim nauka AUTOREHABILITACJI chorych, tak aby po zakończeniu projektu same mogły poddawać się rehabilitacji i wykorzystywać różne formy aktywności. Do realizacji projektu zostały specjalnie przygotowane karty uczestnika zwierające pola do wpisywania w trakcie realizacji zadania. Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Pracy i polityki Społecznej w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Administracja: Kontynuacją projektu z roku 2006 jest biuro projektowe z zapleczem technicznym do którego zostały zakupione materiały i oprzyrządowanie biurowe. Biuro znajdowało sie w budynku NZOZ SPRK przy ul. Warszawskiej 14 w Białej Podlaskiej. Biuro było wyposażone w sprzęt komputerowy należący do stowarzyszenia, umeblowanie oraz potrzebne materiały biurowe. Biuro było czynne codzienne od poniedziałku do piątku w godzinach , gdzie interesanci byli przyjmowani przez koordynatora projektu w okresie od stycznia do czerwca 2007 roku. Koordynator projektu: Kontynuacją projektu z roku 2006 jest zatrudnienie koordynatora projektu, który czuwa nad realizacją zadania. Jego zadaniami są: - rozliczenie projektu - zorganizowanie spotkań integracyjnych, wycieczek, oraz turnusu rehabilitacyjnego. - przygotowanie merytorycznego projektu, zaplanowania pobytów dziennych, zaplanowanie zabiegów rehabilitacyjnych oraz poszczególnych zajęć dla chorych. - nadzorowanie przebiegu pobytu pacjentów na terenie ośrodka - czuwanie nad prawidłową realizacją dziennego harmonogramu (oddzielny harmonogram dla każdego turnusu) - zakup produktów spożywczych i materiałów biurowych - czuwanie nad prawidłowym przebiegiem rehabilitacji ambulatoryjnej - nadzorowanie i organizacja transportu niepełnosprawnych i opiekunów - nadzorowanie i organizacja ujętych we wniosku imprez integracyjnych - sporządzenie sprawozdania merytorycznego i finansowego zadania 10

11 - przeprowadzenie ankiet w trakcie realizacji zadania - przeprowadzenie ankiet przez rozpoczęciem pobytu dziennego i po jego zakończeniu - podsumowanie ankiet Warsztaty dla rodzin: Podczas pobytów dziennych zorganizowane zostały zajęcia warsztaty dla rodzin osób chorych na SM z wykładami z psychologii /pr. Beata Radkiewicz/, pielęgnacji/ pr. Anna Ślifirczyk/, rehabilitacji /pr. Izabela Grodecka, pomocy społecznej/pr. Renata Jaroszuk/ oraz promocji zdrowia /pr. Marcin Ślifirczyk/, a także kompleksowych wiadomości jak pomóc choremu. Zajęcia odbywały sie codzienne od poniedziałku do piątku w specjalnie wyznaczony w programie czasie. W wyniku rozmów z pacjentami oraz ich opiekunami zdecydowano prowadzić Zajęcia dla wszystkich uczestników auto rehabilitacji. Dla uczestników warsztatów informacje przekazywane przez wykładowców okazały sie bardzo interesujące i potrzebne w życiu codziennym dla chorych oraz ich opiekunów. AUTOREHABILITACJA pobyty dzienne: Zgodnie z wnioskiem zorganizowane zostały pobyty dzienne nauka AUTOREHABILITACJI, podczas, których chorzy uczyli się wykonywania zabiegów oraz poprzez kompleksowe działania zabiegi normalizowały stan zdrowia chorego. Wszelkie zajęcia w ramach pobytów dziennych odbywały się ściśle i bez uchybień według przygotowanego uprzednio (oddzielnie na każdy turnus) programu/rozkładu zajęć. Zorganizowane zostały 10 dniowe pobyty dzienne w Ośrodku Rehabilitacyjnym. Na jeden pobyt mogło zgłosić się maksymalnie 5 osób chorych na SM wraz z jednym członkiem rodziny. Głównym elementem każdego dnia są zajęcia ze specjalistami na temat dnia. Każdy uczestnik pobytu dziennego poddawany był wnikliwej konsultacji lekarskiej na początku pobytu oraz na jego koniec. Lekarz rehabilitant zleca wykonanie zabiegów rehabilitacyjnych, które są realizowane podczas pobytu. Ważnym elementem jest relaks i nauka oddychania, które to zajęcia są realizowane w czasie wolnym. Bardzo ważnym elementem AUTOREHABILITACJI jest obecność podczas pobytu w ośrodku członka rodziny, który poprzez przypatrywanie się wykonywanym zabiegom rehabilitacyjnym, uczy się wykonywania tych samych zabiegów w domu chorego. Pacjenci z miasta Biała Podlaska uczestniczą w pobycie od godziny9.00do Zabiegi rehabilitacyjne zostały zlecone przychodni NZOZ SPRK przy ulicy Warszawskiej 14 w Białej Podlaskiej. Od dnia 1 stycznia 2007 r odbyło się 6 turnusów pobytów dziennych. Kolejno: Turnus 1: 8-19 stycznia 2007 Turnus 2: 22 stycznia 2 luty 2007 Turnus 3: 5-16 luty 2007 Turnus 4: 19 luty 2 marca 2007 Turnus 5: 5-17 marca 2007 Turnus 6: marca 2007 Rehabilitacja ambulatoryjna: Pacjenci, którzy nie zakwalifikowali się do pobytów dziennych lub nie byli w danej chwili poddawani żadnym działaniom uczestniczyli w zabiegach ambulatoryjnych zgodnie z zaleceniami lekarza, który raz ciągu 2 miesięcy badał każdego pacjenta. Pacjenci chorzy na SM, którzy nie uczestniczą w pobycie, są objęci terapią ambulatoryjną. Zabiegi ambulatoryjne są kierowane do pacjentów, którzy mogą jeszcze uczestniczyć w tych zabiegach i są w lepszej kondycji fizycznej. Dla pacjentów leżących i w gorszej kondycji fizycznej przewidziane jest kinezyterapia w domu chorego. Przed każdym cyklem zabiegowym /10 zbiegów/ pacjenci są konsultowani z lekarzem rehabilitantem. W ramach rehabilitacji ambulatoryjnej odbyły się zabiegi hydroterapii, fizykoterapii, kinezyterapii, krioterapii, seansy w grocie solnej, muzykoterapii, terapii zajęciowej oraz zajęcia na pływalni. Spotkanie wyjazdowe Wycieczka: Autorzy projektu położyli ogromny nacisk na rozwój więzi rodzinnych oraz społecznych dlatego też zostało zorganizowane wyjazdowe spotkanie integracyjne dla chorych i opiekunów. Spotkania miały na celu integrację członków stowarzyszenia oraz wymianę doświadczeń 11

12 rodzin w dziedzinie aktywizacji chorych, pomocy chorym, wypracowanie wspólnych praktyk pomocy chorym po skończeniu realizacji niniejszego projektu. W trakcie spotkania pacjenci brali udział w dwudniowej wycieczce do Warszawy. W dniu pierwszym członkowie wraz z opiekunami zwiedzali miedzy innymi wystawę COMMUNICO ERGO SUM w Pałacu Kultury i Nauki, Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, oraz uczestniczyli w spektaklu METRO W BUFFO w teatrze Studio Buffo. Nocleg zorganizowany został w warszawskim hotelu PATRON. W dniu drugim członkowie wraz z opiekunami zwiedzali min. Pałac w Wilanowie, Planetarium w Muzeum Techniki w Pałacu Kultury i Nauki, oraz obejrzeli film pt. Życie Oceanu 3D w kinie I-MAX na warszawskiej Sadybie. Dla osób, które nie mogły wziąć udziału w całej wycieczce zorganizowano wyjazd tylko do Studia Buffo na musical. Takie działanie przyczyniło się do wzrostu integracji chorych, ponieważ ci, którzy podejmują jeszcze prace zarobkowe mogli wspólnie z pozostałymi uczestniczyć w ważnym wydarzeniu jakim jest wyjazd do Teatru. Dla 20 uczestników zapewniono transport oraz bilety wstępu do Teatru. Spotkanie Integracyjne Spotkanie Wigilijne: W dniu 3 stycznia 2007 odbyło się spotkanie integracyjne w formie spotkania wigilijnego. W trakcie spotkania członkowie wraz z opiekunami, osobami biorącymi czynny udział w projekcie (wykładowcy, terapeuci, rehabilitanci), asystentami ON, oraz wolontariuszami śpiewali wspólnie kolędy, dzielili się opłatkiem i spożywali przygotowane na tą okazję potrawy wigilijne. W trakcie spotkania zaprezentowane zostały specjalnie przygotowane na tą okazję materiały filmowe, składające sie z reportaży o PO PTSR emitowanych w roku 2006 na antenach kilku publicznych stacji telewizyjnych. Spotkanie było wspaniałą okazją do wspomnień i przeanalizowania działań przeprowadzonych w roku Tego typu imprezy dają nieocenione efekty na płaszczyźnie społecznej integracji i zacieśniania więzi pomiędzy członkami stowarzyszenia ze względu na dużą frekwencję członków oraz rodzinny charakter imprezy. Spotkanie odbyło sie w sali bankietowej Warsztatów Szkolnych przy Zespole Szkół Zawodowych nr. 1 w Białej Podlaskiej. Terapia zajęciowa, muzykoterapia, pływalnia: Innym elementem, który jest realizowany codziennie są zajęcia z terapii zajęciowej, a więc praca manualna, ale także odkrywanie twórczych zdolności pacjentów. Jednym z tematów ujętych w harmonogramie codziennych pogadanek w ramach terapii zajęciowej są zagadnienia z zakresu integracji europejskiej na polu działań związanych z problemami osób niepełnosprawnych w tym chorych na SM. W trakcie zajęć niepełnosprawni przygotowują na każdy turnus plakat. Na zajęciach artystycznych przygotowują makramy, malowane obrazy, witraże, itp. Bardzo ważnym elementem terapii grupowej były Zajęcia na pływalni, które w sposób bardzo istotny poprawiają kondycję fizyczna pacjentów. Na zajęciach z muzykoterapii chorzy uczyli się oddychania i poprawnego relaksu. Zajęcia prowadziła Pani Dorota Sobolewska - psychotronik. Zajęcia grupowe miała istotne znaczenie dla integracji wśród członków stowarzyszenia. Zajęcia na pływalni prowadziła Pani dr Renata Golanko. Zajęcia spowodowały przybliżenie kontaktów,jednocześnie możliwość podzielenia się własnymi przeżyciami. Transport: Osoby biorące udział w turnusach były transportowane do Ośrodka z miejsca zamieszkania transportem specjalistycznym zapewnionym przez przychodnię rehabilitacyjną NZOZ SPRK przy ulicy Warszawskiej 14 w Białej Podlaskiej natomiast transport na zajęcia muzykoterapii bądź też np. zajęcia na pływalni zapewniały bialskie korporacje taksówkowe w cenie ustalonej odgórnie. Turnus Rehabilitacyjny JASTARNIA: W dniach od 6 do 21 maja członkowie Podlaskiego Oddziału PTSR wraz z opiekunami uczestniczyli w wyjazdowym turnusie rehabilitacyjnym w ośrodku wypoczynkowo-rehabilitacyjnym POSEJDON w Jastarni na półwyspie Helskim. Ze względu na fakt ze wytypowany we wniosku o dofinansowanie ośrodek rehabilitacyjny VICTORIA koło Leszna, nie posiadał w rejestrze swojej działalności stosownego zapisu jako organizatora turnusów rehabilitacyjnych wybrano w zastępstwie ośrodek POSEJDON w Jastarni na półwyspie helskim. W trakcie turnusu pacjenci mieli zapewnione wyżywienie, 12

13 zabiegi rehabilitacyjne ( 3 zabiegi dziennie ), oraz dostęp do wszelkich dodatkowych zajęć i atrakcji oferowanych przez ośrodek (m.in. basen, sauna). Podczas turnusu rehabilitacyjnego chorzy uczestniczyli w wycieczkach do Gdańska, Juraty i na Hel. 3. Projekt AMBULANS SM Dnia 7 lipca 2007 rozpoczęliśmy realizacje innowacyjnego projektu: ZSP Ambulans SM - system wsparcia chorych leżących i nowo zdiagnozowanych potrzebujących natychmiastowej rehabilitacji domowej z miasta Biała Podlaska oraz powiatu bialskiego. Autorami projektu są: Marcin Fedoruk i Wojciech Magdziak. Projekt jest skierowany do osób niepełnosprawnych przewlekle chorych, leżących oraz do nowo zdiagnozowanych chorych na Stwardnienie Rozsiane z miasta Biała Podlaska oraz powiatu bialskiego. Sytuacja chorych leżących jest dramatyczna. Chorzy poprzez następstwa choroby nie są w stanie pójść do lekarza, do Przychodni Rehabilitacyjnej, a co za tym idzie nie są w stanie normalnie funkcjonować w środowisku. Szczególnie takim ryzykiem obciążone są osoby mieszkające samotnie oraz w powiecie /wieś/. Częstotliwość wizyt lekarskich oraz wykonywanych zabiegów rehabilitacyjnych jest bardzo niska. Przeciętny pacjent korzysta tylko raz w roku z kompleksowej rehabilitacji. Sytuacja chorych na SM jest tym bardziej dramatyczna ze względu na jednostkę chorobową, która ma tryb postępujący, a co za tym idzie, chorzy z dnia na dzień mają coraz mniejszą możliwość poruszania się i kontaktu ze światem zewnętrznym. Autorzy projektu postawili na dwa podstawowe aspekty pomocy osobom chorym na SM: usprawnienie fizyczne pacjenta oraz psychiczne. Usprawnienie fizyczne polega na ciągłej rehabilitacji - przede wszystkim rehabilitacji ruchowej, ale także poprzez zabiegi z fizykoterapii, hydroterapii, krioterapii. Natomiast pomoc psychologiczna poprzez kontakt z drugim człowiekiem: rehabilitantem, ratownikiem medycznym, asystentem ON, lekarzem. W związku z powyższym Projektodawcy stworzyli AMBULANS SM, który będzie wyposażony w podstawowy sprzęt rehabilitacyjny, jeżdżący do chorych leżących oraz nowo zdiagnozowanych. Ambulans SM będzie wyposażony w specjalistyczny sprzęt medyczny: do wykonywania zabiegów elektrycznych, stół do masażu oraz materace, sprzęt do hydroterapii, sprzęt do światłolecznictwa, sprzęt do krioterapii, itp. Oprócz sprzętu rehabilitacyjnego AMBULANS będzie wyposażony w specjalistyczną apteczkę pierwszej pomocy. Do realizacji zadania zostaną zatrudnieni: lekarz, 2 fizjoterapeutów, ratownik medyczny kierowca, asystent ON oraz pracownik socjalny. Jednak ze względu na brak funduszy Rada POPTSR położyła nacisk na zatrudnienie rehabilitantów. Rehabilitanci pracowali zgodnie z wytycznymi podanymi przez Przewodniczącego POPTSR. Godziny pracy rehabilitantów były zróżnicowane. Pracę rehabilitantów podzielono na dwa zespoły: zespół poranny i zespół popołudniowy. W zespole porannym pracowali: Bartłomiej Cienciała i Dorota Oleszkiewicz. Czas pracy rehabilitantów: , od grudnia 2007: W tym czasie rehabilitanci wykonywali zabiegi dla mieszkańców powiatu bialskiego oraz mieszkańców miasta Biała Podlaska /6-7 osób dziennie w zależności od stanu fizycznego pacjentów/ zespół popołudniowy to Alina Kotiuk oraz Andrzej Gładoch. W okresie wrzesień listopad czas pracy Pani Aliny Kotiuk wynosił 4 godzin / /, natomiast w grudniu Pan Andrzej pracuje w projekcie od 26 listopada przez 4 godziny dziennie, wykonując zabiegi dla 5 osób, od grudnia 1,5 godzinny dziennie: 5 pacjentów. Pielęgniarka uczestniczyła sporadycznie w projekcie, jednak pomoc jej była konieczna przy skutkach ubocznych wykonanych zabiegów, np. podrażnieniu ciała elektrodami lub niewielkie odmrożenia po wykonaniu krioterapii. 13

14 Asystenci ON bardzo często pomagali przy wykonywaniu zabiegów. Ich praca polegała na pomocy przy przenoszeniu pacjentów z łóżka na stół lub podłogę, przytrzymaniu pacjentów w trakcie wykonywania ćwiczeń przynoszących ból. Asystenci ON nosili walizki ze sprzętem. Szczególną uwagę należy zwrócić na aspekt psychologiczny. Oprócz wykonywanych zbiegów fizykalnych była dostarczana im pomoc psychologiczna polegająca na rozmowie. Pacjenci bardzo często zwracali uwagę na ten aspekt realizacji projektu. Beneficjentami ostatecznymi projektu były osoby niepełnosprawne chore na stwardnienie rozsiane w różnym stanie fizycznym. Beneficjenci posiadają stopnie niepełnosprawności wskazane przez Powiatowy Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Osoby podzielono na trzy grupy: osoby mające lekki stopień niepełnosprawności, osoby mające umiarkowany stopień niepełnosprawności, osoby mające znaczny stopień niepełnosprawności. W okresie trwania projektu /lipiec grudzień 2007/ w ramach zadania rehabilitację uzyskało 120 osób. Faktem jest, iż pakiet zabiegów rehabilitacyjnych u niektórych osób powtarzano w czasie trwania zadania, jednak wynikało to ze specyfiki indywidualnego rozwoju choroby. Z realizacji projektu AMBULNAS skorzystało więcej mieszkańców miasta Biała Podlaska 64 osoby. Fakt ten jest uwarunkowany szybszym dojazdem do pacjentów oraz większą liczbą pacjentów. Z realizacji projektu AMBULANS skorzystało 56 osób z powiatu bialskiego. Taka sytuacja ma przyczynę w fakcie, iż pacjenci mieszkają w dużej odległości od siebie oraz od miejsca rozpoczęcie wyjazdu samochodu, choć na wykonanie zabiegów przeznaczono 70% czasu dziennego. Najważniejszymi trasami przejazdu rehabilitantów w powiecie bialskim były: Biała Podlaska Cełujki -Międzyrzec Podlaski Biała Podlaska Biała Podlaska Wisznice Łomazy Polubicze Biała Podlaska Biała Podlaska Zalesie Małaszewicze-Biała Podlaska Biała Podlaska Janów Podlaski Konstantynów -Biała Podlaska Białapodlaska Piszczac Parczew Drelów Biała Podlaska Realizacja projektu AMBULANS SM odbyła się dzięki wsparciu firm sponsorskich. Samochód marki OPEL VECTRA został przekazany przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe LINK4. Samochód był przeznaczony do przewozu sprzętu rehabilitacyjnego oraz kadry. Pojazd pozwalał pokonywać trasy trudno dostępne dla komunikacji PKS lub PKP. Dzięki wsparciu firmy rehabilitacje mogły otrzymać osoby, które korzystają bardzo rzadko z tej formy usprawniania mieszkańcy powiatu bialskiego oraz miasta Biała Podlaska. Dzięki wsparciu bankowi PKO BP zakupiono trzy torby do przewozu sprzętu medycznego. Pod koniec lipca 2007 r. zwróciliśmy się z prośba do Fundacji TVN Nie jesteś sam o wsparcie finansowe. Dzięki środkom Fundacji zakupiono następujący sprzęt rehabilitacyjny: sprzęt do wykonywania zabiegów z krioterapii CRYO-T sprzęt do wykonywania zabiegów elektrycznych sprzęt do wykonywania zabiegów ze światłolecznictwa wraz z kolonoterapia: LAMPA BIOPTRON dwa materace do ćwiczeń indywidualnych sprzęt do hydromasażu 14

15 Zgodnie z założeniami projektu zabiegi rehabilitacyjne z kinezyterapii oraz zabiegi z fizykoterapii miały być wykonywane w domu pacjenta na zlecenie lekarskie. Ze względu na fakt, iż w stowarzyszeniu lekarz pracował tylko jeden miesiąc, zabiegi rehabilitacyjne były zlecane przez lekarzy rodzinnych, a wykonywane przez zatrudnionych rehabilitantów. W trakcie realizacji zadania bardzo często rehabilitanci rezygnowali z wykonywania części zabiegów ze względu na ujemne efekty. Zauważono także możliwości przedłużania czasu rehabilitacji domowej ze względu na stan zdrowia pacjentów. Zabiegi rehabilitacyjne były wykonywane w pakiecie 10 z każdej specjalizacji. Pacjent, który zgłosił się do udziału w projekcie otrzymał pakiet 10 zabiegów z kinezyterapii oraz 10 innych zleconych przez lekarza. Zabiegi z kinezyterapii oraz masażu leczniczego standardowo wykonywano minut z możliwością przedłużenia ze względu na stan usprawnienia pacjenta. Zabiegi z krioterapii wykonywano w czasie 2-3 minut na jeden staw. Zabiegi z hydroterapii wykonywano w czasie na jedną parę kończyn. Zabiegi elektryczne w czasie minut dla 1 stawu. Wykonywanie zabiegów z krioterapii w trakcie realizacji zadania okazała się bardzo niebezpieczne dla rehabilitanta oraz samochodu na względu na fakt przewożenia butli z gazem: dwutlenkiem węgla. W trakcie jednego z przewozów butla rozszczelniła się, to zdarzenie mogło spowodować śmierć rehabilitanta oraz zniszczenie samochodu. Widząc ten fakt Rada Oddziału zdecydowała się o natychmiastowym wstrzymaniu wykonywania krioterapii w miesiącach wrześniu i październiku. Od listopada powrócono do wykonywania zabiegów z krioterapii ze względu na zakup nowej oraz mniejszej butli z dwutlenkiem węgla. 4. Efekty rehabilitacji leczniczej W wyniku prowadzonej kompleksowej rehabilitacji indywidualnej i grupowej w ramach projektu u pacjentów chorych na SM stwierdzono: poprawę funkcjonowania psychospołecznego w środowisku rodzinnym; wzrost świadomości beneficjentów ostatecznych na temat potrzeby ciągłej rehabilitacji; poprawę samoobsługi: pacjenci potrafią wykonywać proste czynności wokół siebie: wyjść do sklepu, zawiązać buty, przygotować posiłek; rozwijanie niezbędnych umiejętności do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie; poprawę koordynacji ruchów kończyn górnych i dolnych; umiejętność do wykonywania samodzielnie prostych ćwiczeń fizycznych; poprawę stanu fizycznego i psychicznego; wzrost znaczenia rehabilitacji społecznej i zawodowej. Rehabilitacja jest jedną z dziedzin medycyny prowadzącą osoby chore do optymalnego funkcjonowania w środowisku, w którym żyją. Prowadzenie indywidualnej rehabilitacji powoduje chęć uczestnictwa w działaniach pozwalających chorym zwiększyć swoją wydajność zawodową, rozwijać możliwość lepszego kontaktu z rodziną i przyjaciółmi.jednym z celów prowadzenia rehabilitacji jest zaspokojenie potrzeb chorych w tej materii. Dobrze prowadzona rehabilitacja indywidualna ma szeroki aspekt społeczny. Pacjent rozwijający swoje umiejętności fizykalne, a co za tym idzie umiejętność radzenia sobie z chorobą jest w stanie przezwyciężyć najgorsze chwile związane z rozwojem choroby, mając nadzieję, iż końcowy efekt prowadzonych działań rehabilitacyjnych przyniesie ulgę. Należy zwrócić uwagę, iż Podlaski Oddział PTSR jest JEDYNĄ placówką prowadzącą rehabilitację w domu na terenie miasta Biała Podlaska i powiatu bialskiego. To działanie spowodowało rozgłos medialny kształtując pozytywne reakcje i chęć pomocy osób pełnosprawnych dla osób niepełnoprawnych chorych na stwardnienie rozsiane. Pozytywne spostrzeżenia osób postronnych na realizowany projekt stworzył bardzo dobry wizerunek stowarzyszenia jako jednostki wspierającej oraz firm wspomagających projekt. Dobrym aspektem działania projektu jest wymiana doświadczeń między rehabilitantami, którzy przekazując swoje doświadczenia, metodykę działań rozwijają horyzonty myślowe, ale przede 15

16 wszystkim udoskonalają praktyczny warsztat wykonywanych przez nich zabiegów rehabilitacyjnych. 5. REHABILITACJA PSYCHOLOGICZNA 1. Poradnia psychologiczna Rada Podlaskiego Odziału PTSR w związku z rozmowami z pacjentami zdecydowała się na powstanie poradni psychologicznej, w której psycholog wspierał pacjentów rozmową. Dla pacjentów, którzy nie są w stanie przyjechać do poradni psycholog jeździł do domu na prośbę pacjenta 2. Szafirowa linia Dla pacjentów, którzy nie chcą uczestniczyć w rozmowach indywidualnych z psychologiem i nie chcą, aby psycholog przyjeżdżał do domu Rada zdecydowała się, iż została założona szafirowa linia. Psycholog dzwonił do pacjentów pragnących konsultacji psychologicznych 3. Projekt: Dogonić wiatr - Program wsparcia i pomocy psychologicznej w łagodzeniu stresu spowodowanego niepełnosprawnością osób przewlekle chorych na SM, mający na celu poprawę ich funkcjonowania psychospołecznego W ramach niniejszego zadania zostały zorganizowane dwa siedmiodniowe warsztaty psychologiczne mające na celu wsparcia i pomocy psychologicznej w łagodzeniu stresu spowodowanego niepełnosprawnością osób przewlekle chorych na SM oraz poprawę ich funkcjonowania psychospołecznego..warsztaty odbyły się w dniach: listopada grudnia 2007 dla 30 osób chorych na stwardnienie rozsiane, osób wspomagających osoby chore z miasta Biała podlaska oraz powiatu bialskiego. Na jeden warsztat zaproszono 15 osób. Należy tu zaznaczyć, że na każdym warsztacie uczestniczyło 3 osoby nie przyjeżdżające na zajęcia /osoby leżące/, do których psycholodzy udawali się indywidualnie do domu. Jedna grupa 12 osobowa uczestnicząca w zajęciach została podzielona na 2 małe podgrupy. W trakcie, gdy jedna grupa uczestniczyła w zajęciach grupowych, pozostali uczestniczyli w zajęciach indywidualnych z psychologami, animatorem oraz rehabilitantem. Warsztaty odbywały się codziennie w wyznaczonych terminach od godziny 9.00 do godziny Każdy z uczestników miał do dyspozycji 7,5 godziny indywidualnych zajęć z psychologiem; 1,5 godziny konsultacji z rehabilitantem oraz 1,5 godziny zajęć z animatorem. Pozostały czas wolny w oczekiwaniu na zajęcia beneficjenci mogli spędzali biorąc udział w Warsztatach Terapii Zajęciowej, zorganizowany w ramach OPD MIELINKA. Poniżej przedstawiamy plan dnia zajęć; do transport z miejsca zamieszkania zajęcia indywidualne/ zajęcia grupowe (grupa I)/terapia zajęciowa obiad zajęcia indywidualne/zajęcia grupowe (grupa II)/terapia zajęciowa od transport do domów Sekwencja planu dnia codziennie była ta sama. Zajęcia indywidualne odbywały się w drugi, trzeci, czwarty, piąty oraz szósty dzień warsztatów. Zajęcia grupowe we wszystkie dni. W pierwszym i siódmym dniu w zajęciach grupowych uczestniczyli wszyscy beneficjenci. Jeśli chodzi o tematykę zajęć indywidualnych prowadząca konsultacje sama wybierała metody badania pacjenta oraz formy jego wsparcia. Psycholog po zakończeniu pracy z pacjentem miała za zadanie napisać indywidualną opinię o pacjencie, która następnie została przekazana pacjentowi /oświadczenie pacjenta o odbierze dokumentacji/. 16

17 Tematyka zajęć grupowych była z góry narzucona przez autorów projektu. Tematyka zajęć grupowych: dzień pierwszy: poznajmy się, czy lubię siebie drugi dzień: moje umiejętności interpersonalne trzeci dzień: jak radzę sobie ze stresem czwarty dzień: mogę nauczyć się optymizmu piąty dzień: sprawię, że będzie mi się chciało chcieć szósty dzień: jak radzić sobie w sytuacjach trudnych i depresyjnych siódmy dzień: mowa ciała, podsumowanie warsztatów Uczestnicy podczas warsztatom otrzymali gorące posiłki obiady. BENEFICJENCI OSTATECZNI: Bezpośrednimi odbiorcami warsztatów były osoby chore na stwardnienie rozsiane lub osoby będące bezpośrednio związane z chorymi na SM /mąż, żona, dziecko, prawny opiekun/. W zajęciach na dwóch warsztatach wzięło udział 30 osób, z czego 6 osób leżących, do których psycholodzy przychodzili do domu. Dla tych osób także zorganizowano indywidualne spotkania z animatorem i rehabilitantem. Wiek osób był zróżnicowany: lat. Po zakończeniu warsztatów beneficjenci podpisywali oświadczenia o uczestnictwie w zajęciach oraz odbiorze indywidualnych opinii psychologa, rehabilitanta oraz animatora. Szczególną uwagę należy zwrócić na fakt, iż beneficjenci uczestniczący w drugim warsztacie to osoby mające ogromne trudności w poruszaniu się, jedzeniu oraz samoobsłudze. Trzeba było te osoby karmić, ubierać, itd. /pomagali asystenci osób niepełnosprawnych z Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej/. Osoby te także nie złożyły podpisu pod oświadczeniem, w ich imieniu podpisał animator grupy w obecności głównego organizatora zadania oraz przewodniczącego oddziału PTSR. KADRA: W ramach niniejszego zadania zatrudniono specjalistów, którzy długo już współpracują ze stowarzyszeniem, a co najważniejsze mają bardzo dobry kontakt z osobami niepełnosprawnymi. Zatrudnieni to: Robert Gdela animator uczestniczył w wielu warsztatach jako animator zajęć, współpracuje z osobami niepełnosprawnymi od 8 lat, z chorymi na stwardnienie rozsiane od 2 lat, posiada ogromne doświadczenie w gospodarowaniu czasu wolnego dla chorych Jowita Władyczuk psycholog prowadziła warsztaty indywidualne dla osób niepełnosprawnych w ramach projektów realizowanych ze środków PFRON, posiada bardzo duże umiejętności interpersonalne, z chorymi na SM współpracuje od 2 lat Magdalena Sakowicz pedagog przeprowadziła ponad 10 warsztatów grupowych dla osób niepełnosprawnych, w środowisku uważana jest za specjalistkę od motywacji, podnoszenia samo wartości oraz przekazywania trudnych informacji dla osób niepełnosprawnych, wcześniej nie współpracowała z chorymi na SM Jadwiga Oremczuk psycholog specjalistka od prowadzenia zajęć indywidualnych, szczególnie jeśli chodzi o diagnostykę indywidualnych problemów osób niepełnosprawnych. Joanna Skubisz pedagog osoba niepełnosprawna w środowisku osób niepełnosprawnych uważana jest za osobę, która potrafi zrozumieć potrzeby osób niepełnosprawnych, do diagnozy podchodzi bardzo profesjonalnie, cieszy się ogromnym uznaniem i zaufaniem chorych na SM, Andrzej Gładoch rehabilitant pracuje w POPTSR na stanowisku rehabilitanta Realizatorzy położyli nacisk na ogromne doświadczenie prowadzących zajęcia, gdyż z perspektywy wnioskodawcy, chorzy na SM są specyficzną grupą, których przejścia życiowe są ogromne, a zła diagnoza lub złe doradztwo może spowodować jeszcze większy uraz psychiczny. Każdy z prowadzących zajęcia indywidualne wspierał po 1 osobie z każdego warsztatu w domu. W ramach zadania zatrudniona głównego organizatora projektu Pana Jakuba Gdelę, który ukończył /licencjat/ studia z ekonomii i marketingu. MIEJSCE:Warsztaty były realizowane w wynajętym budynku przy ul. Sienkiewicza 1. Realizatorzy mieli do dyspozycji 6 sal: 2 sale do zajęć grupowych: warsztaty i terapia zajęciowa 17

18 oraz 4 sale do zajęć indywidualnych. MATERIAŁY WARSZTATOWE: Dla uczestników warsztatów przygotowano materiały warsztatowe. Przygotowanie techniczne oraz wydruk zlecono firmie zewnętrznej we współpracy z głównym organizatorem zadania, natomiast treść materiałów została przygotowana przez prowadzących zajęcia w ramach umów o dzieło. Zgodnie z ustaleniami ustnymi materiały miały znajdować się w segregatorze, tak aby kartki można było wygodnie wyjąć lub doczepić. 6. REHABILITACJA ZAWODOWA 1. Kursy doszkalające Członkowie POPTSR mieli możliwość uczestniczenia w 2 kursach komputerowych na początku I kwartału w ramach projektu Komputer w 24 godziny. Zajęcia prowadzili Tomasz Wierzchoń. W kursach uczestniczyło 12 osób. 2. Projekt Gotowi do pracy We współpracy z Fundacja FUGA MUNDI zorganizowano dla 10 osób wyjazdowe warsztaty w Dąbrowicy k. Lublina w ramach projektu Gotowi do pracy. Projekt przewidywał zorganizowanie dla chorych indywidualnych zajęć z psychologiem,doradca zawodowym, rehabilitantem, lekarzem neurologiem, specjalistą od nauczania oraz zajęcia grupowe w ramach zajęć psychologicznych. 7. REHABILITACJA SPOŁECZNA Rehabilitacja społeczna rozumiana jest jako wszelkie działania mające na celu zwiększenia uczestnictwa w życiu społecznym członków Podlaskiego Oddziału PTSR. Dzięki wsparciu instytucji grantodawczych: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Urząd Miasta Biała Podlaska, Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych zorganizowano wyjazdy do warszawskich teatrów, wycieczki krajoznawcze, spotkania towarzyskie i okolicznościowe. 1. Zimowa siła dwudniowe spotkanie integracyjne osób niepełnosprawnych Organizacje spotkania pt. Zimowa siła rozpoczęto na początku stycznia Zaplanowano szczegółowy plan dwudniowej imprezy oraz zarezerwowano noclegi i wyżywienie w Ośrodku Rehabilitacyjno Wypoczynkowym RELAKS w Serpelicach. Pierwszy dzień przewidziany był na zabawy, rozrywkę, natomiast drugi na spotkanie z psychologiem i prelekcje. W spotkaniu uczestniczyło 25 osób /20 z miasta Biała Podlaska, 5 z powiatu bialskiego/ + 4 osoby obsługi W planie imprezy znalazły się następujące atrakcje: Spacer nad Bugiem, po przyjeździe do Serpelic oraz zakwaterowaniu sie uczestnicy spotkania wyruszyli na spacer w kierunku Bugu. Przejście dla niektórych niepełnosprawnych był bardzo ciężki jednak przy pomocy innych niepełnosprawnych mogli dotrzeć do miejsca widokowego. W drodze powrotne rozpoczęto zabawę rzucania sie śnieżkami. W drodze powrotnej 3 osoby przewieziono samochodem, ponieważ nie były w stanie fizycznym przejść trasy spacerowej. Seans filmowy, Około godz dla wszystkich chętnych wyświetlono na dużym, ekranie film pt. Opowieści z Narnii: Lew, Czarownica i Stara Szafa. Film cieszył sie dużym zainteresowaniem Bal karnawałowy, Na zakończenie Karnawału zorganizowano dla niepełnosprawnych bal karnawałowy, który rozpoczęto Polonezem. Po uroczystej kolacji rozpoczęto zabawy grupowe: Taniec na gazecie, kto szybciej..., Kałuże, Zabawy skojarzeniowe - Puzzle, Zabawy taneczne, pociąg. Wieczór zakończono około godziny Prelekcje oraz spotkanie z psychologiem. Drugiego dnia odbyło się spotkanie z P.BeatąRadkiewicz,która wygłosiła prelekcje nt. Motywacja działania oraz wyrażanie emocji i posiadanych, ukrytych sił będących w osobie niepełnosprawnej. Po prelekcji rozpoczęto dyskusje, która miała na celu uświadomić niepełnosprawnym ich role w 18

19 stowarzyszaniu oraz możliwość działania na polu pomocy osobom niepełnosprawnym. 2. Marcowe spotkanie z teatrem wyjazd kulturalny dla osób niepełnosprawnych w dniu 21 marca 2007 Organizacje wyjazdu do teatru rozpoczęto organizacje na początku lutego w palnie były przejazd autokarem do Warszawy i uczestnictwo w spektaklu WESELE w Teatrze Narodowym w Warszawie. Ok. Godziny niepełnosprawni wyjechali autobusem wynajętym w firmie SPRINT spod siedziby POPTSR przy ul. Sienkiewicza 1w kierunku Warszawy. Postoje zorganizowano w Zbuczynie i Mińsku Mazowieckim. Spektakl w Teatrze Narodowym został wystawiony o godz , po którym uczestnicy wrócili do Białej Podlaskiej. W wyjeździe uczestniczyło 20 osób niepełnosprawnych. 3. Inna, jednak ta sama Warszawa - dwudniowy wyjazd turystyczny do Warszawy dla osób niepełnosprawnych w dniach kwietnia Organizacje wyjazdu rozpoczęto w styczniu 2007 rezerwując bilety do Hotelu PATRON i Studia Buffo. W wycieczce uczestniczyło 40 osób niepełnosprawnych Niepełnosprawni podczas wycieczki zwiedzili i obejrzeli: Interakcyjna wystawa z Neapolu COMMUNICO ERGO SUM, Niepełnosprawni podczas wystawy zwiedzili i obejrzeli współczesne formy komunikacji, poznali funkcjonowanie telewizora, oraz Radia, poznali nowoczesne techniki wsparcie neurotycznego organizmu poprzez wszczepienie. Niepełnosprawni uczestniczyli w nagraniu do Radia RMF FM oraz w nagraniu programu telewizyjnego pogody w Telewizji POLSAT. Zwiedzanie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej wraz z Panem Posłem Franciszkiem Stefaniukiem; Niepełnosprawni wraz z panem Marszałkiem Sejmu Franciszkiem Stefaniukiem zwiedzili gmach Sejmu, m.in. Salę obrad Sejmu, Salę Kolumnową, Kaplice Sejmową. Os historii Sejmu opowiadał Pan Marcin Wikosz, który oprowadził chorych po korytarzach sejmowych. Musical METRO W BUFFO, Niepełnosprawni po godzinie uczestniczyli w spektaklu muzycznym METRO W BUFFO Następnego dnia: Muzeum w Wilanowie. Niepełnosprawni wraz z dwoma przewodnikami zwiedzili Pałac w Wilanowie, Oranżerię oraz Park Wilanowski. Omówione historię Pałacu oraz jego mieszkańców zaznaczając wartość historyczna obejrzanego miejsca. Muzeum Techniki i Planetarium. Uczestnicy wycieczki obejrzeli eksponaty zgromadzone w muzeum Techniki, m.in. Stare motocykle, pierwsze komputery i telewizory. Głównym etapem zwiedzania Muzeum było wysłuchanie prelekcji w Planetarium nt. Niebo podczas różnych pór roku. Kino IMAX ŻYCIE OCEANÓW 3D, Niepełnosprawni na koniec wycieczki obejrzeli film trójwymiarowy pt. Życie oceanów, prezentujący i opisujący zwierzęta i rośliny zasiedlający morze. Ten pokaz dał niepełnosprawnym największą radość. 5. Lipcowe spotkanie z teatrem wyjazd kulturalny dla osób niepełnosprawnych w dniu 10 lipca 2007 r. Organizacje wyjazdu do teatru rozpoczęto organizacje na początku czerwca w palnie były przejazd autokarem do Warszawy i uczestnictwo w spektaklu Albośmy to jacy tacy wg Wyspiańskiego w Teatrze Powszechnym w Warszawie. Ok. Godziny niepełnosprawni wyjechali autobusem pod siedziby POPTSR przy ul. Sienkiewicza 1 w kierunku Warszawy. Postoje zorganizowano w Zbuczynie i Mińsku Mazowieckim. Ze względu na ładną pogodę zaplanowano spacer po Warszawskich Łazienkach. Spektakl w Teatrze Powszechnym został wystawiony o godz , po którym uczestnicy wrócili 19

20 do Białej Podlaskiej. W wyjeździe uczestniczyło 30 osób niepełnosprawnych. 6. Nie musimy być samotnymi wyspami siedmiodniowy wyjazd turystyczny do Zakopanego oraz Krakowa dla osób niepełnosprawnych połączony z warsztatami malarskimi w dniach września 2007 r. dl 40 osób niepełnosprawnych Przygotowania do realizacji zadania rozpoczęto w połowie maja 2007 rezerwując noclegi w Domu Turysty, w Restauracji przy Domu Turysty oraz w Hotelu Regis w Wieliczce. Na wyjazd zgłosiło sie 26 osób z Biała Podlaska, jednak po czasie oczekiwania /miesiące czerwiec, lipiec/ na liście pozostało 16 osób, 1 opiekun i 3 asystentów ON które zostały zgłoszone do MOPS jako uczestnicy. Jednak z powodu zmiany stanu zdrowia nie których uczestników lista beneficjentów ostatecznych zmieniła się. Aktualna lista wyjeżdżających jest załącznikiem do niniejszego sprawozdania. Usługę transportową do Zakopanego oraz po Zakopanem dostarczyło Biuro Usług Turystycznych DOMEX Mieczysław Burdzyluk. Usługę hotelową w dniach zapewnił DOM TURYSTY PTTK w Zakopanym wraz z usługą gastronomiczną. W nocy z 15 na 16 września uczestnicy nocowali w Hotelu Regis, który także w tym okresie zapewnił wyżywienie. Uczestnicy zadania zostali ubezpieczeni w TU UNIQUA. Uczestnicy wyjazdu uczestniczyli w spacerze pod Reglami od strony Doliny Strążyskiej i Doliny Białego, na Słowacji Sterbskie Pleso; zwiedzili Muzeum Tatrzańskie, Galeria Władysława Hasiora; uczestniczyli w wycieczce na Nosal oraz Gubałówke, Morskie Oko, do doliny Chochołowskiej. Zgodnie z planem tego w dniu 15 września 2007 miał odbyć się Spływ po Dunajcu, jednak z powodu złych warunków atmosferycznych zdecydowano sie na wycieczkę do Wadowic /bazylika, Dom Jana Pawła II/ oraz Kalwaria Zebrzydowska /najsłynniejsze sanktuarium Maryjne w woj. Małopolskim/. W godzinach wieczornych zwiedzanie Wieliczki i Kopalnii Soli. Nocleg w Hotelu Regis w Wieczce. W dniu zwiedzili Kraków- Wawel, Collegium Novum, Stary Rynek, Sukiennice. 7. Październikowe spotkanie z teatrem wyjazd kulturalny dla osób niepełnosprawnych w dniu 25 października 2007 r. dla 20 osób niepełnosprawnych. Organizacje wyjazdu do teatru rozpoczęto organizacje na początku września w palnie były przejazd autokarem do Warszawy i uczestnictwo w musicalu KOTY w Teatrze Muzycznym ROMA w Warszawie. Ok. Godziny niepełnosprawni wyjechali autobusem pod siedziby POPTSR przy ul. Sienkiewicza 1 w kierunku Warszawy. Postoje zorganizowano w Zbuczynie i Mińsku Mazowieckim. Spektakl obejrzano o godzinie w Teatrze Muzycznym ROMA. 8. GALA ANIŁÓW spotkanie z okazji międzynarodowego Dnia osoby Niepełnosprawnej dla 350 osób niepełnosprawnych z miasta Biała Podlaska i powiatu bialskiego. Gala Aniołów została zorganizowana z okazji Międzynarodowego Dnia Osoby Niepełnosprawnej obchodzonego w dniu 3 grudnia. Gala została przygotowane w partnerstwie z: Osiedlowym Klubem Kultury EUREKA Fundacja Fuga Mundi Internetowym Radiem BIPER Patronat Honorowy nad Galą objęli: Prezydent Miasta Biała Podlaska Pan Andrzej Czapski Starosta powiatu bialskiego Pan Tadeusz Łazowski Patronem Medialny objęli: Słowo Podlasia TVP Lublin Radio Lublin Na Galę zostały zaproszone osoby niepełnosprawne z 17 organizacji pozarządowych z miasta Biała Podlaska oraz powiatu bialskiego zrzeszające osoby niepełnosprawne. Wśród zaproszonych gości 20

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PODLASKIEGO STOWARZYSZENIA POMOCY DZIECIOM Z PORAŻENIEM MÓZGOWYM JASNY CEL ZA ROK 2010

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PODLASKIEGO STOWARZYSZENIA POMOCY DZIECIOM Z PORAŻENIEM MÓZGOWYM JASNY CEL ZA ROK 2010 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PODLASKIEGO STOWARZYSZENIA POMOCY DZIECIOM Z PORAŻENIEM MÓZGOWYM JASNY CEL ZA ROK 2010 Białystok dn. 08.03.2011r. 1 Podlaskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały XXXVII/248/2014 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działao na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie w roku 2012 Opracowanie: Justyna Przybyłowska PCPR Wąbrzeźno Wąbrzeźno, marzec

Bardziej szczegółowo

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015...

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015... MIEJSKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ ORAZ PRZESTRZEGANIA PRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W GMINIE MIEJSKIEJ PRZEMYŚL NA LATA 2009 2015 Lp Spis

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA CHARYTATYWNEGO ŻYĆ GODNIE

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA CHARYTATYWNEGO ŻYĆ GODNIE Załącznik nr 2 do Protokołu z obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Charytatywnego Żyć Godnie SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA CHARYTATYWNEGO ŻYĆ GODNIE ZA OKRES 01.01.2010

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI CARITAS ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ 2011 r.

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI CARITAS ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ 2011 r. INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI CARITAS ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ 2011 r. Realizując swoje cele statutowe i troszcząc się o godność każdego człowieka, Caritas Archidiecezji Krakowskiej obejmuje opieką ludzi

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna w Gdyni

Pomoc społeczna w Gdyni Pomoc społeczna w Gdyni rok 2011 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni SPIS TREŚCI Spis tabel 4 Wprowadzenie..... 5 Część 1 - Informacje ogólne.. 7 1. Dokumenty strategiczne

Bardziej szczegółowo

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016 Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim na lata 2006-2016 Janów Lubelski 2006 rok Spis treści: I. Wstęp...4 II. III. IV. Diagnoza środowiska osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

współpraca z wojewódzkimi urzędami pracy w zakresie świadczenia podstawowych usług rynku pracy, w tym w opracowywaniu i aktualizacji informacji

współpraca z wojewódzkimi urzędami pracy w zakresie świadczenia podstawowych usług rynku pracy, w tym w opracowywaniu i aktualizacji informacji WSTĘP Zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej za rok 2014

Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej za rok 2014 Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej za rok 2014 W 2014 roku w stosunku do 2013 roku wzrosła liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej z 2895 (2013 r.) do 2976. W stosunku

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu w 2011 roku.

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu w 2011 roku. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu w 2011 roku. I. Realizowane zadania Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania zlecone

Bardziej szczegółowo

Podlaski Przegląd Społeczny

Podlaski Przegląd Społeczny Podlaski Przegląd Społeczny BEZPŁATNY KWARTALNIK REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU NR 2(12) / czerwiec 2012 r. ISSN 2081-0946 Czasopismo współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej na lata 2012 2016 za rok 2013

Sprawozdanie z realizacji programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej na lata 2012 2016 za rok 2013 Załącznik nr 1 Sprawozdanie z realizacji programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej na lata 2012 2016 za rok 2013 PRIORYTET I. Działania w kierunku usprawniania i podwyższania

Bardziej szczegółowo

Motylem jest pragnienie działania zrobienia czegoś wyjątkowego. Ten motyl jest w każdym! W jednych radośnie macha swymi skrzydłami, w innych zaś

Motylem jest pragnienie działania zrobienia czegoś wyjątkowego. Ten motyl jest w każdym! W jednych radośnie macha swymi skrzydłami, w innych zaś Drodzy Czytelnicy Będąc od dwóch lat pracownikiem biurowym Oddziału Warszawskiego PTSR, chciałabym podzielić się swoimi refleksjami na temat mojego spojrzenia na osoby borykające się z chorobą, jaką jest

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie wolontariatu w OPS

Prowadzenie wolontariatu w OPS ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ RAZEM W OLSZTYNIE Prowadzenie wolontariatu w OPS Olsztyn 2010 Projekt "Rozwój wolontariatu w Ośrodkach Pomocy Społecznej na terenie Warmii i Mazur" dofinansowany przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Zdrowie Psychiczne Powiatu Wołomińskiego: https://sites.google.com/site/zdrowiepsychicznewwl/home

Zdrowie Psychiczne Powiatu Wołomińskiego: https://sites.google.com/site/zdrowiepsychicznewwl/home Informator Zdrowia Psychicznego o miejscach pomocy i wsparcia dla osób z doświadczeniem zaburzeń psychicznych oraz ich rodzin na terenie powiatu wołomińskiego Ząbki, 2012 Zdrowie psychiczne to nie tylko

Bardziej szczegółowo

Program działań na rzecz seniorów na lata 2014-2020 Częstochowa seniorom

Program działań na rzecz seniorów na lata 2014-2020 Częstochowa seniorom Załącznik do Uchwały Nr 695/LIII/2014 Rady Miasta Częstochowy z dnia 26 czerwca 2014 r. Program działań na rzecz seniorów na lata 2014-2020 Częstochowa seniorom Częstochowa, 2014 r. Strona 1 z 32 Spis

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BIAŁA ŻYRAFA W LUBINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BIAŁA ŻYRAFA W LUBINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BIAŁA ŻYRAFA W LUBINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa Przedszkola 1. Przedszkole Niepubliczne Biała Żyrafa, zwane dalej przedszkolem lub placówką, ma swoją siedzibę

Bardziej szczegółowo

BEZPŁATNY. z chorobą nowotworową4. Pracownia Psychologii Klinicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii oraz Fundacja Tam i z Powrotem

BEZPŁATNY. z chorobą nowotworową4. Pracownia Psychologii Klinicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii oraz Fundacja Tam i z Powrotem Pracownia Psychologii Klinicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii oraz Fundacja Tam i z Powrotem przedstawiają: Pomoc socjalna przewodnik dla pacjentów z chorobą nowotworową4 BEZPŁATNY Patronat honorowy:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLENICACH W ROKU 2007

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLENICACH W ROKU 2007 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLENICACH 32-400 Myślenice, ul. Kazimierza Wielkiego 5. Tel./fax (0-12) 274-37-80, 372-12-00, 372-12-02, e-mail: pcpr@powiat-myslenice.pl SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NR

STATUT PRZEDSZKOLA NR STATUT PRZEDSZKOLA NR 5 im. Calineczki w GRYFINIE ul. Stefana Żeromskiego 12 tel. 091-416-33-75 calineczkap5@wp.pl www.przedszkolenr5-calineczka.pl 1 Statut opracowany został na podstawie: 1. Ustawy z

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013 Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie

Bardziej szczegółowo

Fundacje korporacyjne Dotacje, programy stażowe, sponsoring, programy charytatywne

Fundacje korporacyjne Dotacje, programy stażowe, sponsoring, programy charytatywne Fundacje korporacyjne Dotacje, programy stażowe, sponsoring, programy charytatywne Iwona Raszeja-Ossowska 3 SPIS TREŚCI O fundacjach korporacyjnych... 3 Fundacje korporacyjne kogo, co i w jaki sposób wspierają?...

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK. Informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi

PRZEWODNIK. Informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBLIŃCU PRZEWODNIK Informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi LUBLINIEC WYDANIE

Bardziej szczegółowo

Fundacja Pomocy M odzie y i Dzieciom Niepe nosprawnym HEJ, KONIKU!

Fundacja Pomocy M odzie y i Dzieciom Niepe nosprawnym HEJ, KONIKU! Sprawozdanie z działalności Fundacji za rok 2004 Fundacja Pomocy M odzie y i Dzieciom Niepe nosprawnym HEJ, KONIKU! DANE REJESTRACYJNE 1. Siedziba - Warszawa 2. Adres - 03-291 Warszawa ul. Św. Wincentego

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015

Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 Załącznik do Uchwały Nr VIII/70/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.09.2011 r. Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 Gryfino, 2011 rok Spis treści:

Bardziej szczegółowo

ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY

ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY Ustęp 1 Pytanie A Kryteria stosowane w celu przyznawania statusu osoby niepełnosprawnej,

Bardziej szczegółowo

STANDARD PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO DLA

STANDARD PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO DLA Grażyna Kaczmarek, Beata Karlińska, Anna Kruczek, Iwona Płatek, Małgorzata Polak, Mirosław Sobkowiak STANDARD PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ I ICH RODZIN, Z UWZGLĘDNIENIEM

Bardziej szczegółowo

CO PO TERAPII? RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU

CO PO TERAPII? RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU CO PO TERAPII? RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU Publikacja wspó finansowana przez Uni Europejskà w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego. CZ OWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Wydawca: Fundacja Civis Polonus Tel:

Bardziej szczegółowo

Mazowiecki Rynek Pracy

Mazowiecki Rynek Pracy Mazowiecki Rynek Pracy czerwiec 1 2007 BIULETYN WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY 3 (17) 2007 Rok IV Złoto dla WUP w Warszawie str. 4 Wakacyjna Giełda Pracy dla Młodzieży - Lato

Bardziej szczegółowo