Kryszta³owa Nuta do Reszla

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kryszta³owa Nuta do Reszla"

Transkrypt

1 Numer 2 (76) 2007 r. 2,50 z³ ICH SZANSA NA SUKCES Kryszta³owa Nuta do Reszla W Lidzbarku Warmiñskim odby³ siê III Ogólnopolski Przegl¹d Piosenki Dzieciêcej i M³odzie owej,,kryszta³owa Nuta. Wokaliœci prezentowali siê w dwóch kategoriach wiekowych: lat i lata. W przegl¹dzie uczestniczyli reprezentanci: Kielc, om y, Warszawy, Trzebiatowa, Olsztyna, Suwa³k, Elbl¹ga, E³ku, Pisza, Dobrego Miasta, Bartoszyc, Kêtrzyna, Lidzbarka Warm., Wêgorzewa, Mr¹gowa, Ostródy, Piecek i oczywiœcie Reszla. W sumie, na scenie zaprezentowa³o siê 38 wykonawców, którzy oceniani byli przez jury w sk³adzie: El bieta Skrêtkowska autorka programu,,szansa na sukces, Mi³ka Ma³ecka aktorka wspólpracuj¹ca z Teatrem Muzycznym w Bydgoszczy i Gdyni oraz Artur Grudziñski muzyk, aran er. Po cichu ka dy z wykonawców liczy³ na najwa niejsz¹ nagrodê jak¹ by³a przepustka do programu,,szansa na sukces przyznana przez E. Skrêtkowsk¹ i wcale nie musia³a to byæ piosenka nagrodzona w przegl¹dzie. Poziom by³ naprawdê ogólnopolski. Ka dy wykonawca prezentowa³ utwory dopracowane wokalnie. Jury sta³o przed trudnym wyborem. To, e dany uczestnik dosta³ siê w drodze eliminacji na ten festiwal ju by³o jego ogromnym sukcesem. Przes³uchania trwa³y ca³y dzieñ, nastêpnie na scenie wyst¹pi³y gwiazdy zespó³,,depolis oraz NORBI.

2 Wykonawcy z niecierpliwoœci¹ oczekiwali na og³oszenie wrêczy³a a 4 zaproszenia z tego dwa powêdrowa³y do wyników. Poznaliœmy je o godz. 21,40 mówi instruktor reszelanek Amandy i Niny. Beata Kilanowska. Otó w pierwszej kategorii, m-ce I zajê³a Obecnie oczekuj¹ one ustalenia szczegó³ów wystêpu w Amanda Kilanowska. Statuetka, wspania³e nagrody ju by³o tel ewi zji. Dzi ewc zyn om i ich ins tru kto rce Bea cie siê z czego cieszyæ, ale radoœæ by³a jeszcze wiêksza, gdy Kilanowskiej gratulujemy i czekamy na program,,szansa na okaza³o siê e Grand Prix zdoby³a druga reszelanka Nina sukces z udzia³em reszelanek. Kodorska, a oprócz tego dziennikarze Gazety Wyborczej Nina i Amanda nie s¹ jedynymi osobami, które œpiewaj¹ w przyznali jej równie swoj¹ nagrodê. Wykonawcy wci¹ naszym oœrodku czekaj¹c na swoj¹ szansê w drodze do oczekiwali na przepustkê do programu telewizyjnego. Pani sukcesu,wœród nich s¹ Anna Kulesza, Hubert Zió³ek i wielu El bieta Skrêtkowska stanê³a na wysokoœci zadania, bowiem innych wykonawcó. Red. WIZYTA OTYSZY G³ównym celem wizyty by³o zapoznanie siê z funkcjonowaniem przedsiêbiorstw naszego regionu oraz wymiana doœwiadczeñ. Ponad 30-osobowa delegacja cz³onków sieci Dziedzictwa Delegacji z otwy towarzyszyli przedstawiciele Biura Kulinarnego z regionu Lotgale ( otwa) zwiedzaj¹c Jakoœci i Znaków Regionalnych Urzêdu Marsza³kowskiego przedsiêbiorstwa posiadaj¹ce Certyfikat Dziedzictwa Województwa Warmiñsko-Mazurskiego, na zaproszenie Kulinarnego na terenie naszego województwa odwiedzi³a którego otysze goœcili w naszym województwie. równie Reszel. Jak ju informowaliœmy, taki certyfikat w naszym mieœcie posiada Zak³ad Piekarniczy Jana i Dariusza Trzczak oraz mieszcz¹ca siê w zamku Restauracja Kreativ. T.Wiciñska CZYSTA WODA W Œwiatowy Dzieñ Wody przypadaj¹cy 22 marca, w Gimnazjum Nr 1 w Reszlu odby³a siê konferencja podsumowuj¹ca gminny konkurs ekologiczny pn.,,czysta woda. Konkurs og³oszony zosta³ przez szkolne ko³o ekologiczne,,ekozespo³y prowadzone pod kierunkiem Pani El biety Majcher i skierowany do wszystkich placówek oœwiatowych na terenie miasta i gminy Reszel. Na zaproszenie organizatora odpowiedzia³y cztery reszelskie placówki Przedszkole,,S³oneczko, Szko³a Podstawowa Nr 3, Gimnazjum Nr 1, Oœrodek Szkolno- Wychowawczy i Szko³a Podstawowa w Leginach. W sumie, na konkurs wp³ynê³o 78 prac, w ich wykonanie zaanga owa³o siê 73 uczniów i 15 nauczycieli opiekunów. Prace konkursowe wyeksponowane zosta³y na wystawie, któr¹ mo na by³o obejrzeæ w dniu konferencji. W czasie spotkania zaprezentowane zosta³y m.in. dzia³ania podjête w Zwiedzanie rozpoczêto od zak³adu piekarniczego, gdzie trakcie realizacji projektu pn.,,tropem wody w mojej w³aœciciele przywitali goœci chlebem i sol¹. Reszelscy miejscowoœci,, przedstawiono referat zwi¹zany z Dniem piekarze zaprosili te goœci na poczêstunek i zwiedzanie Wody oraz inscenizacjê nawi¹zuj¹ca do tematu konkursu. piekarni odpowiadaj¹c zainteresowanym na pytania. Dostarczone prace ocenia³ czteroosobowy sk³ad Kapitu³y konkursowej wy³aniaj¹c ³¹cznie do wyró nieñ i nagród 64 Nastêpnie otysze zwiedzili miasto, a wycieczkê po Reszlu osoby. koñczy³a wizyta na zamku. 2. GAZETA RESZELSKA

3 Micha³ Domaradzki (SP nr 3), III m-ce Cezary Domjan ( SP Leginy) Szko³a Podstawowa kl. IV-VI Kategoria praca plastyczna: I m-ce Anna Pawlik ( SP Leginy), II m-ce Patrycja Bugnacka ( SP Leginy) Kategoria wiersz: I m-ce ukasz Warcaba (SP Leginy), II m-ce Aleksandra Flak (SP Leginy), II m-ce Jakub Chmarycz (SP Leginy) Gimnazjum Nr 1 Kategoria komiks: I m-ce Anna Grodecka, II m-ce Aleksandra Niemczak, III m-ce Hubert Zió³ek Kategoria praca plastyczna: I m-ce Aleksandra Niemczak, II m-ce Anna Grodecka Kategoria ulotka: I m-ce Daria Domaradzka, Aleksandra Niemczak, II m-ce Anna Grodecka, III m-ce aneta Lakei Kategoria -,,Tropem wody w mojej miejscowoœci : I m-ce praca zespo³owa: Daria Domardzka, Hanna Domaradzka, Wytypowanym uczestnikom i ich opiekunom, dyplomy i Jolanta Pieniak, Anna Grodecka, Martyna Maksymiuk, nagrody rzeczowe wrêcza³ Burmistrz Reszla Z. Szypulski, Monika Maksymiuk, II m-ce praca zespo³owa: Martyna Prezes PWiK R. Borejko i L. Mace³ko przewodnicz¹ca Janiszewska, Dominika Leœniak, Natalia Jesionowska, komisji konkursowej. Aleksandra Niemczak, Milena Lewiñska, Magdalena Mroczek Oœrodek Szkolno-Wychowawczy Kategoria praca plastyczna: I m-ce praca zespo³owa: Justyna D¹dzik, Justyna Tarasiuk, Kazimierz Nowikiewicz, I m-ce praca zespo³owa: Grzegorz Falkowski i Marcin Topczewski, II m-ce Pawe³ Lakei i Kamil Graczyk, III m-ce Agnieszka Zawadzka, Anna Kwiatkowska i Tadeusz Boksiñski. T.W Zakoñczy³ siê okres umowy dzier awnej na bêd¹ce TERAZ MOG OWIÆ w³asnoœci¹ Gminy parkingi w Œw. Lipce. Na kolejne 3 lata, w formie u yczenia Gmina przekaza³a je spó³ce ZUK. Zamiast przekazywaæ spó³ce pieni¹dz. na dozbrojenie sprzêtowe Nagrodê specjaln¹ otrzyma³a Pani El bieta Majcher uchwa³¹ Rady Miejskiej Spó³ka otrzyma³a,,wêdkê w postaci inicjatorka i organizatorka gminnego konkursu oraz za parkingów, czy wczeœniej wirowni w Klewnie wyjaœnia Burmistrz. najwiêksz¹ iloœæ zg³oszonych prac konkursowych - Przys³owiowa wêdka umo liwi,,³apanie ryb, a wiêc Aleksandra Niemczak. pozyskiwanie œrodków g³ównie na zakup niezbêdnego sprzêtu. W zwi¹zku z tym, i czêsto narzeka siê, e z odœnie aniem w Reszlu jest nienajlepiej planuje siê zakup pojazdu do oczyszczania chodników. Nale y te pomyœleæ o zakupie solarki. Aby spó³ka mog³a jakikolwiek sprzêt zakupiæ, musi posiadaæ œrodki, a przy dzisiejszych dochodach z prowadzonej dzia³alnoœci jest to niemo liwe (warto dodaæ, e ceny us³ug od 3 lat utrzymuj¹ siê na takim samym poziomie) dodaje Burmistrz. Rozwi¹zanie to upraszcza sprawê. Gmina zamiast przekazywaæ œrodki spó³ce, daje jej mo liwoœæ ich wypracowania. Jeœli oka e siê, e parkingi stanowi¹ dla niej dochodowy interes istnieje mo liwoœæ przed³u enia czasu u yczenia, jeœli zaœ spó³ka nie podo³a zadaniu, czas ten mo na skróciæ. O przekazaniu spó³ce 3 parkingów w Œw. Lipce mówiono ju w 2004 roku, kiedy to FUNDACJA NA RZECZ Patronat honorowy nad gminnym konkursem,,czysta ROZWOJU ŒWIÊTEJ LIPKI odmówi³a przyjêcia nowych woda obj¹³ Burmistrz Reszla i Przedsiêbiorstwo warunków ich dzier awy. Wtedy te zak³adano, e w Wodoci¹gów i Kanalizacji w Reszlu. przypadku nierozstrzygniêcia trzech kolejnych przetargów, Nagrody rzeczowe otrzyma³y nastêpuj¹ce osoby: parkingi te zostan¹ przekazana w zarz¹d spó³ce ZUK Reszel. Przedszkole i Szko³a Podstawowa kl. I-III Jak wiadomo og³oszony wówczas przetarg rozstrzygniêto, ale Kategoria praca plastyczna: I m-ce praca zespo³owa po wygaœniêciu czasu tej umowy, ponownie przetargu Gmina Aleksandra Piskosz i Marta Walasiñska (SP nr 3), II m-ce ju nie og³osi³a. T.Wiciñska 3. GAZETA RESZELSKA

4 MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W RESZLU WYSTARCZY CHCIEÆ Kilka s³ów o kulturze Warmii i Mazur to tytu³ lekcji Studio Tañca etnograficznych, przygotowanych w oparciu o prezentacjê Studio tañca dzia³a w MOK w Reszlu od paÿdziernika multimedialn¹ i wybrane eksponaty ze zbiorów ubieg³ego roku. G³ównym choreografem jest Tomasz Zió³ek etnograficznych Muzeum Kultury Ludowej w Wêgorzewie, zdolny, m³ody cz³owiek który swoj¹ prac¹ i uporem zdoby³ w których uczestniczyli w kwietniu uczniowie Szko³y umiejêtnoœci taneczne, którymi dzieli siê ze swymi Podstawowej. Zajêcia prowadzi³ pracownik muzeum - m³odszymi kole ankami i kolegami. archeolog i historyk Jerzy M. apo. Uwa amy, e to dobry pomys³ na popularyzacjê wiedzy o kulturze naszego regionu. Na pierwsze zajêcia zg³osi³o siê wiele osób, ale ciê ka praca, obowi¹zkowoœæ, kondycja fizyczna pozostawi³a na parkiecie tylko czêœæ najwytrwalszych, z którymi Tomek nadal pracuje. Efektem tych spotkañ s¹ uk³ady taneczne, WYSTAWA MALARSTWA których prezentacja odbêdzie siê w czasie 14 Reszelskiego Czytelnicy odwiedzaj¹cy bibliotekê na prze³omie marca i Festiwalu Piosenki oraz na innych imprezach. kwietnia, mogli obejrzeæ wystawê malarstwa Pana Andrzeja Grupê tworz¹: Kalina Wróbel, Anna Kulesza, Magda Buczyñskiego. Autor, spoœród wielu, wybra³ i zaprezentowa³ Subocz, Hubert Zió³ek, Wojciech Petz i Dariusz Czajkowski. 16 obrazów. W dobie, w której nikomu nic siê nie chce, oni udowadniaj¹ e ANDRZEJ BUCZYÑSKI- malarz amator urodzi³ siê w mo na chcieæ i wiele zdzia³aæ. Brawo. Brawo. Przemyœlu (1947).Zauroczony piêknem Warmii i Mazur w Braek Dance 2002 roku przeprowadza siê z Warszawy w okolice Reszla i magiê tych okolic przekazuje w malowanych akrylami Taniec braek dance, to ciekawa propozycja dzia³añ obrazach. artystycznych prowadzona w reszelskim Oœrodku Kultury pod kierunkiem Piotra Fr¹ckiewicza. Technika wykonania tego tañca jest bardzo trudna, wymaga wielu æwiczeñ wprowadzaj¹cych i doskona³ej kondycji fizycznej. KOMPUTERY W BIBLIOTECE Powód do zadowolenia maj¹ u ytkownicy pracowni internetowej w bibliotece, którzy od dawna upominali siê o nagrywarkê p³yt. Zdarza³o siê bowiem, e nie mogli zapisaæ informacji, które nie mieœci³y siê na dyskietce. M³odzi adepci tej sztuki spotykaj¹ siê dwa razy w W kwietniu biblioteka pozyska³a, w ramach projektu tygodniu poznaj¹c tajniki tego tañca. Ju widaæ pierwsze Kultura, Informacja, Sukces Sieæ PIAP w województwie efekty. Powstaj¹ uk³ady taneczne bêd¹ce owocem pracy warmiñsko-mazurskim, dwa nowe komputery wyposa one poszczególnych osób. Ch³opcy maj¹ w swoim gronie jedn¹ w nagrywarki DVD i dodatkowo urz¹dzenie wielofunkcyjne. kole ankê. Myœlê, e ju nied³ugo zobaczymy popisy w ich wykonaniu. Powodzenia. (bea) 4. GAZETA RESZELSKA

5 AKTYWUJ SIÊ Do szkolnego punktu krwiodawstwa obs³ugiwanego przez pracowników Regionalnego Centrum Krwiodawstwa w Olsztynie zg³osi³o siê ok. 70 osób. W ramach Programu,,Aktywuj siê organizowanego przez PZU ycie, pierwszy dzieñ kalendarzowej wiosny w ZS im. M. Rataja przebiega³ pod has³em,,rusz siê cz³owieku. Reszelski Zespó³ Szkó³ w³¹czy³ siê do konkursowej czêœci programu adresowanego do szkó³ podstawowych, gimnazjów i szkó³ ponadgimnazjalnych. Konkurs polega³ na przygotowaniu szkolnego turnieju pi³ki no nej oraz relacji z jego przebiegu, która stanowiæ bêdzie kryterium oceny poziomu rozgrywek. Przygotowana dowoln¹ technik¹ relacja dziennikarska bêdzie te przes³ank¹ do przyznania nagrody, a jest o co walczyæ poniewa zwyciêskie szko³y otrzymaj¹ nagrody pieniê ne na zakup sprzêtu multimedialnego lub sportowego (za I m-ce 100 tys z³., II 50 tys z³, III 25 tys z³). Wyniki og³oszone zostan¹ 25 maja br. Tego dnia odby³ siê równie pokaz ratownictwa medycznego z udzia³em reszelskiej Ochotniczej Stra y Po arnej, Pogotowia Ratunkowego i Policji. Zgromadzeni uczniowie œledzili poczynania s³u b ratowniczych nios¹cych pomoc poszkodowanemu w wypadku samochodowym kierowcy - oczywiœcie by³a to akcja symulacyjna. W rozegranym turnieju pi³ki no nej udzia³ wziê³y 4 dru yny, których nazwy wi¹ ¹ siê ze szkolnym pionem kszta³cenia:,,ogólniacy,,,informatycy i Ogrodnicy,,,Technicy i,,drzewniaki. Turniej rozegrano systemem,,ka dy z ka dym. Nad przebiegiem meczy, które komentowa³ uczeñ ZS Jacek Prusinowski czuwa³ sêdzia Pan Tomasz Brugo³a. Pierwszej pomocy udzieli rannemu stra acy, a nastêpnie po wydostaniu go z wraku samochodu i przejêciu go przez ratowników Pogotowia przyst¹pili do akcji usuwania wraku pojazdu u ywaj¹c do tego celu specjalistycznego sprzêtu, jakim dysponuje reszelska jednostka. W przerwach meczy prezentowa³y siê reszelskie chilliderki gimnazjalistki przygotowywane przez Pani¹ Annê Szewczyk. Spo³ecznoœæ szkolna bardzo chêtnie w³¹czy³a siê w Organizatorem i koordynatorem imprezy szkolnej by³ towarzysz¹c¹ imprezie akcjê dobrowolnego oddania krwi. nauczyciel wychowania fizycznego - Edward Szmul. T.W 5. GAZETA RESZELSKA

6 przyjêta w ca³ym kraju. Od wielu lat œwiêto jest RUSZAJ SZKOLENIA DLA AKTYWNYCH indywidualnie organizowane w jednostkach oœwiato-wych gminy Reszel. W tym roku po raz pierwszy Œwiêto Fundacja Rozwoju Regionalnego Warmia i Mazury pod Niezapominajki zorganizowane bêdzie dla mieszkañców patronatem Gminy Reszel zaprasza na bezp³atne szkolenia z miasta i gminy Reszel. Poprzez dzia³ania podejmowane w zakresu pozyskiwania funduszy strukturalnych. Szkolenia ramach przygotowywanego Œwiêta NIEZAPOMINAJKI kierowane s¹ do: organizatorzy pragn¹ przypomnieæ o potrzebie zachowania [ PRZEDSIÊBIORCÓW - ROLNIKÓW czystoœci wody, powietrza, gleby i ró norodnoœci biolo- PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI POZARZ DO- gicznej. Chcemy zachêciæ jak najliczniejsze grono WYCH mi³oœników przyrody do aktywnego w³¹czenia siê w W ramach spotkañ w rolnikami, przedsiêbiorcami i realizacjê powy szego projektu maj¹cego na celu edukacjê przedstawicielami organizacji pozarz¹dowych Fundacja ekologiczn¹ i ochronê œrodowiska naturalnego. Œwiêto Rozwoju Regionalnego Warmia i Mazury przewiduje: Niezapominajki jest znakiem jakoœci naszej postawy wobec - organizowanie pod patronatem Gminy Reszel bezp³atnych przyrody i zrównowa onego rozwoju. Polska Niezapospotkañ szkoleniowych i konsultacyjnych, minajka jest zachêt¹ do budowania g³êbokich wiêzi z - wspólne kreowanie potrzeb i zaspokajanie œrodków na ich najbli szymi, przypomina o koniecznoœci poszanowania realizacjê, przyrody. W zwi¹zku z powy szym festyn po³¹czony bêdzie z - tworzenie struktur, których zadaniem jest pozyskiwanie prezentacj¹ dzia³añ proekologicznych realizowanych w œrodków pomocowych na rozwój, - wspieraniu dotychczasoroli wspó³organizatora mówi Zdzis³aw Szypulski Burmistrz poszczególnych jednostkach gminnych, które wystêpuj¹ w wych struktur w pozyskiwaniu zewnêtrznego finansowania, w tym œrodków z UE. Reszla Je eli zamierzacie Pañstwo realizowaæ inwestycje: Festyn skierowany jest do mieszkañców miasta i gminy - w swoich firmach, - gospodarstwach rolnych, - Reszel. Informacja o festynie zostanie rozpropagowana organizacjach pozarz¹dowych i zale y Wam na pozyskaniu poprzez Radio Olsztyn i Gazetê Olsztyñsk¹, które objê³y dodatkowych œrodków finansowych zapraszamy na patronat medialny nad imprez¹. szkolenia oraz indywidualne konsultacje. Koordynatorzy W ramach obchodów œwiêta organizowane s¹ m.in.: projektu z Fundacji Rozwoju Regionalnego Warmia i Gminny konkurs fotograficzny,,osobliwoœci przyrodnicze Mazury przeka ¹ informacjê jak wygl¹da proces naszej gminy, Miêdzyszkolny konkurs plastyczny na logo pozyskiwania dotacji, oceni¹ Pañstwa szanse na uzyskanie œwiêta Niezapominajki, Miêdzyszkolny konkurs na zbiórkê œrodków finansowych. Przeprowadzone zostan¹ indywiduprzestrzenn¹ z surowców wtórnych lub pracê plastyczn¹, surowców wtórnych, Miêdzyszkolny konkurs na formê alne konsultacje pod k¹tem konkretnych zamierzeñ inwestycyjnych. temat: Moje miasto, gmina za 20 lat wizja, Prezentacja Zas³u eni dla naszej gminy, Pamiêtajmy o naszym Terminy szkoleñ zostan¹ ustalone po utworzeniu 20 otoczeniu zadanie szkolne z zakresu dbania o tereny zielone osobowych grup. Spotkania szkoleniowe z wykwalifikowan¹ przy szko³ach i zieleniec gminny. kadr¹ z Fundacji Rozwoju Regionalnego Warmia i Mazury Miêdzyszkolny konkurs na potrawê ze zdrowej ywnoœci - odbêd¹ siê na pocz¹tku maja na terenie Reszla.,,Smacznie i zdrowo. Osoby zainteresowane udzia³em w bezp³atnych szkoleniach Rozstrzygniêty zosta³ konkurs na logo i konsultacjach prosimy o kontakt telefoniczny lub owy z reszelskiej Niezapominajki. Laureatk¹ pracownikiem Urzêdu Gminy - Lucyn¹ Mace³ko tel konkursu zosta³a Ma³gorzata Dygant. 83, Wy³oniona przez jury praca zgodnie z regulaminem sta³a siê oficjalnym FESTYN NIEZAPOMINAJKI LOGO RESZELSKIEGO ŒWIÊTA i DNI RODZINY JU W MAJU NIEZAPOMINAJKI. Pozosta³e konkursy zostan¹ rozstrzygniête 19 maja Z inicjatywy Burmistrza Reszla Zdzis³awa Szypulskiego 2007 podczas obchodów Œwiêta Nieza- Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepe³nosprawnych Nasze pominajki. Dzieci dzia³aj¹ce przy Specjalnym Oœrodku Szkolno- Wspó³organizatorzy: Wychowawczym w Reszlu, przedstawiciele urzêdu gminy i Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepe³nosprawnych Nasze jednostek gminnych przygotowuj¹ wspólnie ŒWIÊTO Dzieci dzia³aj¹ce przy Oœrodku Szkolno-Wychowawczym w NIEZAPOMINAJKI po³¹czone z obchodami DNI Reszlu, Gimnazjum nr 1 w Reszlu, Miejski Oœrodek Kultury w RODZINY (19 maja 2007 r.). Podejmuj¹c siê organizacji Reszlu, Miejska Biblioteka Publiczna w Reszlu, Urz¹d Gminy w Niezapominajki Gmina Reszel w³¹cza siê do ogólnopol- Reszlu, Przedszkole Niepubliczne S³oneczko w Reszlu, Szko³a skiego ruchu niezapominajkowego zainicjo-wanego przed Podstawowa nr 3 w Reszlu, Szko³a Podstawowa w Leginach, laty przez Redaktora Polskiego Radia PR I Pana Andrzeja Zespó³ Szkó³ im Macieja Rataja w Reszlu, Gminna Administracja Szkó³ i Sportu w Reszlu. Zalewskiego. 14 lutego 2002 roku, Andrzej Zalewski - twórca EKO-Radia zaproponowa³ utworzenie Œwiêta Niezapo- Festyn rozpocznie siê na placu przy Specjalnym Oœrodku minajki jako alternatywy do Walentynek. Niezapominajka to Szkolno - Wychowawczym (ul. Krasickiego) 19 maja 2007 o kwiat symbolizuj¹cy pamiêci i troskê o to, co uznajemy za godz i potrwa do póÿnych godzin popo³udniowych. najcenniejsze. Zainteresowanie jakie wzbudzi³ Redaktor Organizatorzy zapewniaj¹ ciekawy program artystyczny. Lucyna Mace³ko œwiêtem przeros³o wszelkie oczekiwania. Ju po 3 miesi¹cach od propozycji red. Zalewskiego do radia nadesz³o ponad 11 tysiêcy listów akceptuj¹cych pomys³ organizacji œwiêta w maju. Niezapominajka zosta³a entuzjastycznie 6. GAZETA RESZELSKA

7 ROMEO I JULIA Z RESZLA W TEATRZE BUFFO W WARSZAWIE Byæ mo e mieszkañcy Reszla pamiêtaj¹ wystêp pt. Romeo i Julia przygotowany przez uczniów Gimnazjum nr1 im. Adama Mickiewicza w Reszlu, w którym wykorzystaliœmy piosenki autorstwa Jana Wermera i Janusza Stok³osy z musicalu Janusza Józefowicza wystawianego w Teatrze Studio Buffo w Warszawie. Nasza prapremiera tragedii Szekspira odby³a siê 12 X 2006r. z okazji DEN. Stamt¹d pojechaliœmy do Muzeum Powstania Warszawskiego, w którym uczniowie wys³uchali wspomnieñ powstañców, a tak e wêdrowali odtworzonymi w muzeum œcie kami i kana³ami powstañczej Warszawy Sztuka spotka³a siê z yczliwym przyjêciem, co zachêci³o aktorów do kolejnych wystawieñ. Graliœmy dla reszelan i dwukrotnie powtarzaliœmy nasze przedstawienie uczniom i nauczycielom Zespo³u Szkó³ w Reszlu. Gratulacje i ciep³e przyjêcie, które widownia skierowa³a do naszych artystów wyzwoli³y w nich marzenie obejrzenia profesjonalnej gry aktorskiej. Chc¹c nagrodziæ uczniów, postanowi³yœmy zorganizowaæ wycieczkê do Warszawy, której punktem kulminacyjnym by³oby obejrzenie musicalu Romeo i Julia i Nastêpnie udaliœmy siê na Stare Miasto, gdzie obejrze- spotkanie z aktorami. Brakowa³o nam œrodków finansowych. liœmy Zamek Królewski i piêkne zabytkowe kamieniczki. Pierwsze kroki skierowa³yœmy do Burmistrza Reszla Pana Podziwialiœmy Teatr Wielki i gmach Zachêty, jako Zdzis³awa Szypulskiego, który wyrazi³ uznanie dla naszego przyk³ad architektury klasycystycznej. Niestety, trochê pomys³u i stwierdzi³, ze kontakt m³odych ludzi ze sztuk¹ jest spóÿniliœmy siê na zmianê warty przy Grobie Nieznanego bardzo wa ny i potrzebny. To doda³o nam wiary, i w naszym o³nierza. miasteczku znajdziemy ludzi dobrej woli. Uda³o siê!! Dziêki ludziom wielkiego serca marzenia naszych uczniów ziœci³y siê,. Nasz zamiar pomogli nam zrealizowaæ nastêpuj¹cy sponsorzy: Pan Roman Luchowski ROMIX,Pan Roman Borejko Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji Sp. z o.o.,pan S³awomir Borkowski Meble Borkowski,Pani Katarzyna Jab³oñska Apteka Pod Or³em,Pani Joanna Dernowska Szmul Apteka Melisa,Pan Marek Ko³akowski Mebelplast,Pan Leszek Wierciñski Prezes Zarz¹du REMA S.A.,Pani Ma³gorzata och GAS i S, Pan Wac³aw Konopnicki Dyrektor Gimnazjum Nr 1 w Reszlu Wycieczka odby³a siê 15 kwietnia br. I przebiega³a pod has³em: Œladami bohaterów naszych lektur Kamieni na szaniec i Romea i Julii. Zaczêliœmy od wizyty na Wojskowych Pow¹zkach, gdzie uczniowie z³o yli kwiaty na grobach Alka, Zoœki i Rudego oraz autora Kamieni na szaniec Aleksandra Kamiñskiego. Widzieliœmy Pa³ac Prezydencki, Belweder, Pomnik 7. GAZETA RESZELSKA

8 Chopina w azienkach, gmach Sejmu. II ROCZNICA ŒMIERCI JANA PAW A Jednak z niecierpliwoœci¹ oczekiwaliœmy na najwa niejszy dla nas punkt programu - musical Romeo i Julia. RESZEL ŒW. LIPKA Sztuka wywar³a na nas ogromne wra enie. Oto fragmenty,,pozostaniesz w naszych sercach i umys³ach wypowiedzi uczestników wycieczki: Drugiego kwietnia minê³y 2 lata od chwili, gdy Ojciec Ola Huœcia: Wyjazd do teatru Buffo by³ niew¹tpliwie Œwiêty Jan Pawe³ II odszed³ od nas do domu Pana. Ca³a najwa niejszym wydarzeniem w moim dotychczasowym Polska uroczyœcie obchodzi³a tê rocznicê. By³y te miejsca na yciu kulturalnym i artystycznym. Cudowny œpiew, gra œwiecie, gdzie wspominano równie tê wspania³¹ postaæ. aktorska oraz fenomenalny taniec powodowa³y emocje, Reszel równie przygotowa³ siê do tych obchodów. W Kinie których do tej pory nie mogê opisaæ s³owami. Zachwyt i MOK wyœwietlano,,tryptyk Rzymski - film ilustruj¹cy wzruszenie miesza³y siê z niedowierzaniem, e w³aœnie twórczoœæ literack¹ Jana Paw³a II. Wspania³e dzie³o, które spe³niaj¹ siê marzenia Dziêkujê naszym cudownym sk³ania cz³owieka do refleksji nad sob¹ i swoim yciem. nauczycielom za wielki wk³ad w zorganizowanie tej W koœciele parafialnym odby³a siê msza œwiêta. By oddaæ wycieczki. Dziêkujê tez sponsorom, dziêki którym to czêœæ Ojcu Œwiêtemu odby³o siê te czuwanie. Palono znicze wszystko sta³o siê mo liwe. Milena Lewiñska: Bardzo pod figur¹ Jezusa nios¹cego krzy. To w³aœnie w tym miejscu, ucieszy³a nas wiadomoœæ o spotkaniu z aktorami, którzy dwa lata temu spotykali siê reszelacy by wspólnie modliæ siê i przyjêli nas serdecznie. Mo liwoœæ sfotografowania siê z œpiewaæ. graj¹cym Romea Krzysztofem Rymszewiczem, czy Joann¹ Rozmawiaj¹c, wspominaj¹c Ojca Œwiêtego mamy nadal Liszowsk¹ odtwórczyni¹ roli Pani Capulet, wywo³a³a w nas wra enie, e ci¹gle jest blisko. wiele radoœci. Ta wycieczka by³a zas³ug¹ sponsorów, którym w imieniu swoim i kolegów DZIÊKUJÊ! Karolina Petz: Wycieczka na przedstawienie Romeo i Julia by³a dla mnie bardzo wielkim prze yciem. Bardzo chêtnie wybra³abym siê tam jeszcze raz. Magda Iwanow: Moim zdaniem pobyt w Warszawie by³ bardzo interesuj¹cy. Podoba³o mi siê Muzeum Powstania Warszawskiego. Fantastyczny by³ musical. Po wyjœciu z teatru ³zy wzruszenia p³ynê³y ciurkiem wszystkim uczestnikom wycieczki. Wspania³e spotkanie przygotowa³a Schola INIGO ze Œw. Lipki, które rozpoczê³o siê o 20,30. Na pami¹tkê wizyty w Teatrze Buffo uczniowie przywieÿli autografy aktorów oraz koszulki z nadrukiem Romeo i Julia, w których teraz dumnie spaceruj¹ po ulicach naszego miasteczka. Monta s³owno-muzyczny o Janie Pawle II bardzo zapad³ w nasze serca. Oprawa wizualna czerwone znicze ustawione w kszta³cie serca, znicze bia³e wzd³u nawy g³ównej. Czerwone ró e, portret i napis,,...po œmierci proszê o Mszê Œwiêt¹ i modlitwy. Wszystko to sprawi³o, e nasze serca ogarnia³o wzruszenie. Œwiêta Lipka jest niezwyk³ym miejscem. To w³aœnie tam w 1968 roku jako kardyna³ Karol Wojty³a by³ obecny podczas koronacji obrazu Najœwiêtszej Maryji Panny. Tak wiêc, by³ blisko nas. W tym dniu odmawiano ró aniec - ulubion¹ Wszystkim, dziêki którym marzenia naszych uczniów modlitwê Jana Paw³a II. O godz. 21,37 pamiêæ uczczono spe³ni³y siê, serdecznie dziêkujemy. minut¹ ciszy. Za rok bêdzie kolejna rocznica, pamiêtajmy Anna Szewczyk, El bieta Zió³ek, Ma³gorzata Gajo wiêc o Janie Pawle II. Bea. 8. GAZETA RESZELSKA

9 Nadzoru Budowlanego, którzy mimo sprzyjaj¹cych ku temu warunkom nie wydali mi pozwolenia na dobudowê 3 m budynku. Tê przeszkodê uda³o siê pokonaæ. Po z³o eniu odwo³ania w tej sprawie, Wojewoda uchyli³ decyzjê Od 2 kwietnia br. funkcjonuje w Reszlu Powiatowego Inspektoratu w Kêtrzynie i wyda³ decyzjê stacja kontroli pojazdów. Stacja powsta³a pozytywn¹. z wk³adów w³asnych inwestora i nale y do NA KONTROLÊ DO RESZLU miejscowego przedsiêbiorcy - Pana Badaniu technicznemu w rezelskiej stacji mog¹ byæ Adama Bejnara. poddane samochody osobowe, motocykle, motorowery, ci¹gniki, przyczepy samochodowe i rolnicze. T.W Na pytanie co sk³oni³o Pana do rozpoczêcia nowej dzia³alnoœci, tak odbiegaj¹cej od dotychczasowych dzia³añ, SK D TEN SW D? w³aœciciel stacji odpowiada wprost; Coraz wiêksza konkurencja. Od pewnego czasu, w bardzo wczesnych godzinach Nowa inwestycja powsta³a bez jakichkolwiek œrodków rannych, a zdarzy³o siê te, e tego samego dnia równie pomocowych, czy nie próbowa³ Pan skorzystaæ z dotacji wieczorem, nad centrum miasta unosi³y siê k³êby dymu, unijnej? któremu towarzyszy³ sw¹d. Oburzeni tym reszelacy, w W budowie pomagali mi znajomi i rodzina, która rozmowach miêdzy sob¹ wskazywali nawet domniemanego wspiera³a mnie nie tylko duchowo ale równie finansowo, za winowajcê tych zanieczyszczeñ. Stra Miejska równie tak¹ co jestem im naprawdê wdziêczny. Co zaœ do dotacji unijnej - informacjê otrzyma³a i w ramach posiadanych uprawnieñ próbowa³em skorzystaæ z pierwszego Programu, jaki zosta³ podjê³a okreœlone dzia³ania. uruchomiony po wejœciu Polski do Unii, jednak zbyt krótki Komendant, wspólnie z inspektor ochrony œrodowiska, w czas proponowany na realizacjê zadania by³ nie do obecnoœci w³aœciciela przeprowadzi³ kontrolê jednego z przyjêcia. Z góry by³o wiadomo, e taka inwestycja nie zak³adów, który móg³by byæ sprawc¹ tych uci¹ liwoœci. powstanie w ci¹gu 6 m-cy, które wyznacza³ Fundusz. W trakcie kontroli, stwierdzono, e dym wydobywaj¹cy siê Ile czasu w rzeczywistoœci potrzebowa³ Pan, by z zak³adowego komina nie ró ni siê od tych z s¹siednich inwestycja zaczê³a funkcjonowaæ? kominów mówi Komendant Stra y Miejskiej w Reszlu Dariusz Alberski, jednak czy zawiera on w sobie jakieœ Od momentu rozpoczêcia budowy do otwarcia stacji substancje szkodliwe móg³by stwierdziæ tylko fachowiec. minê³y 2 lata. Inwestycja zakoñczona zosta³a co prawda ju Celem naszej kontroli by³o sprawdzenie, czy w³aœciciel w listopadzie ubieg³ego roku, jednak uruchomiæ stacjê uda³o zak³adu posiada umowê na utylizacjê odpadów i czy s¹ one mi siê dopiero w kwietniu br, poniewa tak d³uga jest droga prawid³owo przetrzymywane. Udostêpnione faktury legislacyjna. potwierdzaj¹, e odpady odbierane s¹ z zak³adu nie rzadziej ni raz w tygodniu. Ostatni rachunek potwierdzaj¹cy odbiór datowany jest na dzieñ 14 kwietnia br. Ponadto na terenie zak³adu panuje ³ad i porz¹dek, a odpady przechowywane s¹ zgodnie z wymogami podkreœla komendant. Dalej id¹ce kroki w tej sprawie - jak wyjaœni³ Komendant Stra y Miejskiej - mo na podj¹æ w chwili, gdy znów nad miastem pojawi siê dym i fetor, a powiadomiona Policja, b¹dÿ Stra Miejska naocznie stwierdzi sk¹d on siê wydobywa lub, gdy do Burmistrza wp³ynie w tej sprawie pisemna skarga mieszkañca. T.Wiciñska WA NE DLA OSÓB REMONTUJ CYCH SWOJE MIESZKANIA Ulga budowlana 19% zosta³a zlikwidowana, ale mo na odliczyæ Na jakie trudnoœci napotka³ Pan w czasie realizacji czêœæ zap³aconego podatku VAT od zakupionych materia³ów zadania? budowlanych. Rzeczywiœcie nie wszystko sz³o tak g³adko jakbym sobie Przed wejœciem do Unii r. podatek wynosi³ 7%, a po wejœciu zosta³ podwy szony do 22% i Skarb Pañstwa zwraca tê tego yczy³. Jedn¹ z przeszkód, której nie da³o siê pokonaæ ró nicê. Wynosi ona oko³o 110 z³otych, od kwoty 1000 z³ by³o wprowadzenie ustawy o swobodzie gospodarczej. wydatkowanych na zakup materia³ów. Zwrot przys³uguje równie Ustawa ta nie doœæ, e przynajmniej o rok opóÿni³a otwarcie rolnikom. inwestycji, to obecnie wci¹ jest odczuwalna i odbierana Niezbêdne dokumenty pozwalaj¹ce na dokonanie odliczeñ, to; negatywnie przez wielu przedsiêbiorców. Ustawa ta zabrania akt notarialny lub umowa najmu i faktury na zakupione materia³y. m.in. prowadzenia przez moj¹ stacjê bardzo istotnego przegl¹du, tj; pojazdów zasilanych gazem, aut ROZLICZAM VAT ZA REMONTY MIESZKAÑ: sprowadzanych z zagranicy oraz pojazdów, które zostan¹ BIURO RACHUNKOWE skierowane do ponownej kontroli. Te us³ugi pozosta³y w MARIAN JELISIEJEW dyspozycji du ych, okrêgowych stacji kontroli pojazdów RESZEL Innym problemem, z którym siê spotka³em, by³a UL. GEN. ZAJ CZKA 13 TEL. 089/ niekompetencja pracowników Powiatowego Inspektoratu 9. GAZETA RESZELSKA

10 ABSOLUTORIUM DLA BURMISTRZA RESZLA KONFERENCJA W OSW Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie W Oœrodku Szkolno-Wychowawczym w Reszlu odby³a zaopiniowa³a przed³o one przez Burmistrza Reszala siê konferencja nt.,,profilaktyka pozytywna strategie sprawozdanie roczne z wykonania bud etu i sprawozdania wspó³pracy z rodzicami. statystyczne za 2006 rok. Oprócz pracowników reszelskiego OSW w spotkaniu Po przeprowadzonej kontroli, wykonanie bud etu za udzia³ wziêli dyrektorzy i pedagodzy innych placówek miniony rok pozytywnie zaopiniowa³a tak e Komisja oœwiatowych z województwa warmiñsko-mazurskiego. Rewizyjna Rady Miejskiej i zgodnie z ustaw¹ o samorz¹dzie Obecni byli równie Starosta Powiatu Kêtrzyñskiego gminnym oraz Statutem Gminy Reszel wyst¹pi³a z Tadeusz Mordasiewicz i Burmistrz Reszla Zdzis³aw wnioskiem o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Reszla. Szypulski. Uchwa³ê w sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutorium z tytu³u wykonania bud etu za 2006 rok, Rada Miejska podjê³a na sesji 30 marca br. Bud et roku 2006 zrealizowano nastêpuj¹co: Dochody: wykonanie ogó³em ,67 z³ w tym dochody w³asne ,38 z³ Wydatki: wykonanie ogó³em ,55 z³ w tym wydatki maj¹tkowe ,15 z³ Na dzieñ r. bud et gminy po stronie dochodów wynosi³ z³, a po stronie wydatków z³. W ci¹gu roku 2006 po stronie dochodów nast¹pi³y zwiêkszenia o z³, zaœ po stronie wydatków o kwotê z³ bud et zosta³ zmniejszony i tak na dzieñ r. plan dochodów wynosi³ z³, a po stronie wydatków z³. T.W W programie przewidziano m.in. wyk³ad dr Krzysztofa Ostaszewskiego kierownika Pracowni Profilaktyki M³odzie owej,,pro-m Zak³adu Psychologii i Promocji DO BARTOSZYC Zdrowia Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Ponadto zaprezentowano œrodowiskowy projekt,,roœnij wysoko, opracowany w ramach programu Ministerstwa 1 kwietnia w prima aprilis, dwoje wokalistów z Edukacji Narodowej oraz Kuratorium Oœwiaty w Olsztynie Miejskiego Oœrodka Kultury w Reszlu wziê³o udzia³ w pn.,,wspomaganie szkó³ i placówek przez poradnie Przegl¹dzie piosenki,,ocaliæ od zapomnienia, który psychologiczno-pedagogiczne w wychowaniu i profilaodbywa³ siê w Bartoszycach. ktyce. Regulamin przewidywa³ wykonanie piosenki dowolnej Organizatorem konferencji by³o Kuratorium Oœwiaty w oraz utworu z repertuaru Marka Grechuty. Z grupy 16 Olsztynie. Twiciñska wykonawców w kategorii Gimnazjum, Amanda Kilanowska otrzyma³a nagrodê Dyrektora M³odzie owego Domu Kultury, a Hubert Zió³ek zaj¹³ III miejsce. GAZETA RESZELSKA informuje, e z dniem 24 kwietnia 2007 r. up³yn¹³ termin sk³adania do Narodowego Funduszu Zdrowia ofert na œwiadczenia us³ug medycznych. Niestety do tej pory nie znalaz³ siê aden stomatolog chêtny do œwiadczenia us³ug na terenie Reszla. Jak widaæ sezon wokalny rozpocz¹³ siê œpiewaj¹co, a wokaliœci przygotowuj¹ siê ju do kolejnego wystêpu. Red O szczegó³ach i perspektywach poinformujemy Czytelników w nastêpnym wydaniu Gazety. 10. GAZETA RESZELSKA

11 KRONIKA KRYMINALNA Fa³szywe recepty Narkotykowy biznes W G.R. pisaliœmy o realizacji fa³szywych recept w aptece Policjanci z Reszla zatrzymali na gor¹cym uczynku w Reszlu. Ponownie w Reszlu pojawi³a siê osoba usi³uj¹ca mieszkañca Reszla, przy którym zabezpieczono narkotyki. W zrealizowaæ fa³szyw¹ receptê. Postawa pracownika apteki i toku prowadzonego œledztwa ustalono, e w okresie od podjête dzia³anie Policji doprowadzi³y do jego zatrzymania. cze rwc a do gru dni a 200 6r. wym ien ion y han dlo wa³ Œledztwo w tej sprawie wykaza³o, e oprócz zatrzymanego narkotykami sprzedaj¹c je ma³oletnim i doros³ym oraz jeszcze trzy osoby - wszystkie z Lidzbarka Warmiñskiego wielokrotnie czêstowa³ nimi ró ne osoby, co te jest karane. ró nymi metodami fa³szowali recepty na lek Poltram oraz Nadto w œledztwie postawiono zarzuty posiadania narkotyku Tramal i realizowali je lub usi³owali realizowaæ w aptekach jeszcze trzem osobom z Reszla. Sprawcy skorzystali z prawa na terenie województwa warminsko-mazurskiego w tym te do dobrowolnego poddania siê karze. w Reszlu. Sprawcom udowodniono pope³nienie 16 przestêpstw z art kk (oszustwo), 270 1kk Nie k³amaæ (fa³szerstwo) i z prawa farmaceutycznego (handel lekami) Dwoje mieszkañców Gminy sk³adaj¹c przed Sadem zeznania na temat zdarzenia, zrelacjonowali je w ten sposób, Pomys³ do nie naœladowania e wszczêto przeciwko nim postêpowanie i postawiono im Dwóch nieletnich wpad³o na,,genialny pomys³ zdobycia zarzuty z art kk (fa³szywe zeznania). Teraz ponownie pieniêdzy na s³odycze. Poniewa na terenie miasta stan¹ przed S¹dem, ale nie w roli œwiadków tylko prowadzona by³a kwesta na cel charytatywny, pod szyldem oskar onych. legalnej kwesty wstawili butelkê plastikow¹ do kilku sklepów i w ten sposób zebrane pieni¹dze zamiast przekazaæ dla Sublokatorka organizatorów zbiórki, przeznaczyli na zakup s³odyczy. Za Mieszkaj¹c we wspólnym pokoju (w internacie), pope³nienie czynu karalnego z art kk (oszustwo) wykorzystuj¹c nieobecnoœæ wspó³lokatorki w okresie dwóch m³odymi pomys³odawcami zaj¹³ siê S¹d Rodzinny. tygodni kole anka,,wyczyœci³a jej szafki z ubrañ, ksi¹ ek, zeszytów i kosmetyków. Za takie porz¹dki z art kk Za silnik, do S¹du (kradzie ) sprawczyni¹ zaj¹³ siê S¹d Rodzinny. Dwóch mieszkañców s¹siedniego powiatu po uprzednim demonta u skrad³o silnik elektryczny wartoœci z³. z Zniewa enie miejscowoœci Pilec na szkodê Kopalni Surowców Na ³amach G.R. ukazywa³y siê artyku³y o zniewa eniu Mineralnych. Pokrzywdzony o kradzie y dowiedzia³ siê od policjantów (chyba co niektórzy nie czytali ich). W bie ¹cym Policji, która ustali³a sprawców. Teraz panowie oczekuj¹ na roku dwukrotnie dosz³o do zniewa enia policjantów w sprawê w S¹dzie za pope³nienie przestêpstwa z art kk trakcie wykonywania czynnoœci s³u bowych. Sprawcy, (kradzie ). którzy dopuœcili siê przestêpstwa okreœlonego w art kk (zniewa enie) odpowiedz¹ za ten czyn przed S¹dem. Jedna Szyja to nie popielniczka ze spraw opisana zosta³a w ostatnim wydaniu G.R. Nieletni mieszkaniec Reszla skoñczy³ paliæ papierosa i Wyjaœnieniedla zainteresowanych - policjant w cywilnym zamiast zgasiæ go w sposób cywilizowany uczyni³ to na szyi ubraniu i cywilnym samochodzie, to te policjant. kolegi, czym spowodowa³ obra enia jego cia³a. Za ten czyn okreœlony w art kk nieletnim zaj¹³ siê Sad Rodzinny. Nocne dzia³ania Dwóch ma³oletnich mieszkañców s¹siednich powiatów w Dochodzi³ swojej racji za pomoc¹ pi³y nocy z 22 na 23 stycznia 2007 r. wêdruj¹c ulicami miasta Na terenie gminy podczas biesiady alkoholowej dosz³o postanowi³o zaopatrzyæ siê w alkohol. W jednym ze sklepów miêdzy jej uczestnikami do sporu. Jeden z nich, by wybili szybê w oknie i skradli kilka butelek wina w celu udowodniæ swoj¹ racjê u y³ wobec pozosta³ych goœci spo ycia alkoholu. Nastêpnie weszli do jednej z piwnic sk¹d,,argumentu w postaci uruchomionej pi³y motorowej. Za skradli napoje. Po spo yciu alkoholu postanowili udaæ siê do usi³owanie dokonania ciê kiego uszkodzenia cia³a (art. swojeg o miejsc a zamies zkania. Za pomoc¹ narzêd zi 13 1kk w zw. z art kk),,operator pi³y odpowie przed skradzionych z wymienionej piwnicy w³amali siê do S¹dem. samochodu zaparkowanego na jednej z ulic. Brak kluczyków by³ w tym przypadku istotn¹ przeszkod¹. Jak siê okaza³o Kierowcy na dwóch gazach nawet zerwanie kierownicy i próba rozwiercenia stacyjki nie W okresie od 18 wrzeœnia do dnia 13 listopada 2006r. doprowadzi³a do uruchomienia pojazdu. Zawziêtoœæ wziê³a zatrzymano 12 nietrzeÿwych kieruj¹cych wœród których górê wrócili do piwnicy, z której wczeœniej skradli napoje, rekordzista - rowerzysta mia³ 2,5 prom. alkoholu. Obecnie zabrali ró nego rodzaju sprzêty wartoœci ok z³. i udali S¹d orzeka zakaz prowadzenia rowerów. Dla amatorów jazdy siê w drogê powrotn¹ na tzw.,,stopa. Policja zatrzyma³a,,z dopalaczem na zimê pozostan¹ narty i ³y wy, a latem sprawców i odzyska³a skradzione przez nich,,fanty. ³y worolki, a mo e deskorolka. Za czyny karalne z art kk (kradzie ), art. 2791kk W okresie od 01 stycznia do dnia 29 marca 2007r. (kradzie z w³amaniem) i art. 13 1kk w zw. z art kk policjanci z Reszla zatrzymali 14 nietrzeÿwych kieruj¹cych (usi³owanie zaboru pojazdu w celu krótkotrwa³ego u ycia) pojazdami. Rekordzista mia³ prawie 3 promile alkoholu.. nieletnimi zaj¹³ siê S¹d Rodzinny. Czterech sprawców przestêpstwa z art. 178kk odpowiedzia³o w trybie przyspieszonym (S¹dy 24 godzinne). 11. GAZETA RESZELSKA

12 owili ale nie pojedli œruby okrêtowej o wadze 540 kg i wartoœci ok z³. Mo na Trzech panów wybra³o siê na po³ów szczupaka. Nic w przypuszczaæ, e sprawcy skradli mienie celem sprzeda y w tym dziwnego, bo wielu jest wêdkarzy, ale ³owienie przy skupie z³omu, a mo e buduj¹ statek? Z³odziejom przy- u yciu tzw.,,szczupakówek jest nielegalne. Panowie pominamy o koniecznoœci posiadania zezwolenia na k³usownicy zamiast szczupaka, sami zostali z³apani i teraz eglowanie po mazurskich akwenach. odpowiedz¹ przed S¹dem za przestêpstwo z art. 27a Ustawy o Wykroczenia rybo³ustwie œródl¹dowym. W okresie od 13 listopada do 29 marca 2007 r. Bez sumienia odnotowano 41 wykroczeñ tj. kradzie e mienia, zniszczenie Media szeroko opisywa³y kradzie figurki Œw. Judy z mienia, zak³ócenie ³adu i porz¹dku, spo ywanie alkoholu w Bazyliki Mniejszej w Œwiêtej Lipce. Sprawca b¹dÿ sprawcy miejscach publicznych, u ywanie s³ów nieprzyzwoitych w wyrwali figurkê z postumentu i zniknêli bez œladu. Policja miejscu publicznym. Wobec sprawców zastosowane zosta³o prowadzi czynnoœci zmierzaj¹ce do ustalenia sprawcy. postêpowanie mandatowe lub sporz¹dzono wnioski o ukaranie do S¹du Grodzkiego. Buduj¹ okrêt? Komendant Komisariatu Policji w Reszlu Z terenu Oœrodka w Staniewie skradziono tzw. ³opatê kom. Andrzej y yk SPORT WARCABY TURNIEJ O PUCHAR BURMISTRZA 11 marca 2007 roku, w Oœrodku Szkolno-Wychowawczym odby³ siê Otwarty Turniej w warcabach klasycznych o Puchar Burmistrza Reszla. W zawodach uczestniczy³a 51 zawodników, najm³odszy z nich to siedmioletni reszelanin. W ka dej kategorii wy³oniono piêciu najlepszych zawodników, którzy otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe. Zawodnicy za I miejsce otrzymali dodatkowo Puchar ufundowany przez Burmistrza Reszla. Puchar Burmistrza Reszla przewidziano równie dla najm³odszego zawodnika turnieju. Otrzyma³ go 7-letni Piotr Makarewicz z Reszla. Sw¹ obecnoœci¹, reszelskie zawody zaszczyci³ v-ce Po rozegraniu dziewiêciu rund poszczególne miejsca zajêli: Prezydent Œwiatowej Federacji Warcabowej oraz wielu zawodników ze œcis³ej czo³ówki krajowej bêd¹cy M ODZICY jednoczeœnie na szczycie œwiatowej listy rankingowej. I Szymon Morzy - Jeziorany (dwukrotny Mistrz Europy) II Jakub Grodecki - Orlik Reszel Mi³o nam goœciæ mistrzów œwiata warcabowego mówi³ III Marek Miko³ajczuk - Michalinowo Burmistrz Reszla podczas oficjalnego otwarcia turnieju. IV Jacek Pyrczak - M³awa Jeszcze kilka lat temu Reszel by³ wa nym oœrodkiem Najm³odsza zawodniczka Katarzyna Zaj¹c - Reszel warcabowym. Dru ynowo nasi zawodnicy zdobyli dwukrotnie Mistrzostwo Polski, st¹d te wywodzi siê v-ce KADECI Mistrzyni Œwiata Martyna Siwek i wielu innych doskona³ych I W³adys³aw Daliga Jeziorany (piêciokrotny Mistrz Polski graczy - przypomnia³ Zdzis³aw Szypulski. Burmistrz i Mistrz Europy),II Anna Grodecka Orlik Reszel dziêkuj¹c organizatorom za reaktywacjê rozgrywek (najlepsza zawodniczka w swojej kat. obecna Mistrzyni warcabowych w naszym mieœcie ma nadziejê, e podobnych Województwa),III Adam Domañski Orlik Reszel,IV imprez w Reszlu bêdzie wiêcej. Turniej rozegrano w czterech Patryk Michalski Orlik Reszel,V Maksymilian Kurowski - kategoriach. Frombork. Z gminy Reszel w turnieju uczestniczy³o 23 zawodników, ORLICY szeœcioro z nich znalaz³o siê w czo³ówce najlepszych graczy I Karol Cichocki Michalinowo (obecny Mistrz Polski w (w swoich kategoriach wiekowych). 12. GAZETA RESZELSKA

13 tej kat.), II Krzysztof Trawkowski - M³awa, III Zuzanna najlepszych zdobywaj¹ od 5 lat, a Ania trenuje dopiero od Sucherka - Michalinowo, IV Izabela Milczarek - Jeziorany ubieg³ego roku dodaje trener. Byæ mo e w sierpniu Ania V Dawid Labarzewski Orlik Reszel. wyjedzie na Mistrzostwa Polski Seniorek, gdzie bêdzie SENIORZY walczyæ o lokatê w pierwszej dziesi¹tce. T.Wiciñska I Micha³ Janicki Frombork (obecny Mistrz Polski), II Marcin Sidorowicz Frombork, III Andrzej Grodecki POJECHALI PO PUCHARY Frombork Za³o yciel Klubu Warcabowego w Reszlu Z otwartego turnieju w warcabach klasycznych,,o Puchar (wielokrotny Mistrz Polski w grze korespondencyjnej i Wójta Gminy Wieczfnia Koœcielna, który odby³ siê w dru ynowo w warcabach 64 i 100 polowych), IV Marcin M³awie, reszelacy wrócili z trzema pucharami. Grzesiak Warszawa ( obecnie VI m-ce na Mistrzostwach W turnieju uczestniczy³o 65 zawodników w tym czworo z Œwiata. Pierwszy polski Mistrz Miêdzynarodowy i LUKS ORLIK-RESZEL: Przemys³aw Pika³a, Jakub wielokrotny Mistrz Polski w warcabach 64 i 100-polowych). Grodecki, Anna Grodecka i instruktor reszelskiej grupy W turnieju tym najlepsz¹ zawodniczk¹ wœród kobiet by³a Jacek Grodecki. Nasi zawodnicy ponownie wykazali siê Monika Grzybowska z Warszawy, natomiast obecna klas¹ i wrócili z pucharami. W kategorii m³odzików, Kuba Mistrzyni Polski - Kinga Pêtlicka zajê³a VII m-ce. zaj¹³ I m-ce, Ania- w starszej kategorii wiekowej miejsce trzecie oraz I miejsce - ich tata Jacek Grodecki. Organizatorami I Otwartego Turnieju w warcabach klasycznych o Puchar Burmistrz Reszla Reszel 2007 byli: Miros³aw Gawêda v-ce dyrektor OSW w Reszlu i Jacek Grodecki trener reszelskich warcabistów. T.W UDZIA W MISTRZOSTWACH POLSKI Czteroosobowa grupa graczy wspólnie ze swoim trenerem (Jackiem Grodeckim) wziê³a udzia³ w najwiêkszej, dwudniowej imprezie warcabowej. W dniach r. uczestniczyli oni w XI M³odzie owych Mistrzostwach Polski w warcabach klasycznych i I M³odzie owym Pucharze Polski, które odby³y siê w Lipnie. Zdobywcy miejsc I-III w ka dej kategorii otrzymali puchary i nagrody rzeczowe. T.W TURNIEJ LZS MIESZKAÑCÓW WSI W PI CE NO NEJ Fina³ Wojewódzkiego Halowego Turnieju LZS mieszkañców wsi w pi³ce no nej rozegrano 22 kwietnia 2007 roku w hali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 w Reszlu. W drodze eliminacji do rywalizacji przyst¹pi³o 6 dru yn, które w wyniku losowania podzielono na dwie grupy. Mecze w grupach rozgrywano systemem ka dy z ka dym w czasie 2 x 8 min. Nastêpnie po dwie najlepsze dru yny gra³y o miejsca systemem pucharowym. Najlepsze trzy dru yny nagrodzono medalami, pucharami Adam Domañski, uczeñ Oœrodka Szkolno Wychowa- i dyplomami ufundowanymi przez W-M LZS w Olsztynie. wczego, Przemys³aw Pika³a i Jakub Grodecki uczniowie Organizatorem zawodów by³o W-M Z LZS przy Szko³y Podstawowej Nr 3 i Anna Grodecka z Gimnazjum Nr wspó³pracy GASiS w Reszlu. 1 znaleÿli siê na liœcie 101 najlepszych graczy w kraju. Podczas Mistrzostw Adam uzyska³ 22 miejsce, Kuba 11, Przemek 9, a Ania miejsce pi¹te. W swoich kategoriach wiekowych, Ania i Kuba byli najm³odszymi zawodnikami, a rywalizacja o miejsce pierwsze zazwyczaj rozgrywa siê miedzy zawodnikami najstarszymi wiekowo. W swojej kategorii wiekowej Klasyfikacja koñcowa: Pó³fina³y - Woszczele Kurki - 4-0, Pr¹tnica Ró anka o miejsce V - M³ynomag Têcza Oracze o miejsce III- Nowa Ró anka Kurki o miejsce I- Woszczele Garbnik Pr¹tnica zawodnik wystêpuje przez 3 lata. 1. LZS Woszczele-Grabnik (gm. Stare Juchy) Ania, mimo, e gra³a z Mistrzami, to walczy³a jak równy z 2. LZS Pr¹tnica (gm. Lubawa) równym czym zwróci³a uwagê organizatorów. Wystarczy³by 3. LZS Nowa Ró anka (gm. Kêtrzyn) jej 1 pkt. zdobyty od którejœ z zawodniczek z miejsc I-III, by 4. LZS Kurki (gm. Dzia³dowo) awansowa³a na podium mówi trener Jacek Grodecki. 5. LZS M³ynomag Reszel Nie ma co siê ³udziæ, e od razu zostanie siê mistrzem. 6. LZS Têcza Oracze (gm. E³k) Zarówno Mistrzyni, jak i v-ce Mistrzyni Polski tytu³ foto. W.Konopnicki J.Pieniak 13. GAZETA RESZELSKA

14 SAMORZ DOWCY NA PARKIECIE 13 kwietnia br. w Hali Sportowej przy Gimnazjum w Reszlu rozegrano Turniej Pi³ki Siatkowej Samorz¹dowców, w którym zmierzy³y siê dru yny z³o one z radnych, wójtów, burmistrzów i pracowników samorz¹dowych z gmin: Barciany, Srokowo, Kêtrzyn, Reszel i Wêgorzewo. Turniej by³ doskona³¹ okazj¹ do zrelaksowania siê na parkiecie po tygodniu pracy oraz do wymiany pogl¹dów miedzy samorz¹dowcami z powiatów kêtrzyñskiego i wêgorzewskiego. Po obu stronach siatki jednak nikt nie odpuszcza³ i toczy³a siê zaciêta walka o ka dy punkt. Ostatecznie zwyciêstwo w turnieju przypad³o gospodarzom, którzy do pokonania gminy Kêtrzyn potrzebowali rozegrania trzech setów. Wybrano te najlepsz¹ bramkarkê turnieju - zawodniczkê EBT Berlin. Najlepsz¹ zawodniczk¹ turnieju zosta³a reprezentantka MUKS Zielonka, a "królem strzelców" nasza reprezentantka Kinga Tomaszewska, która rzuci³a 29 bramek. (na zdjêciu z kryszta³ow¹ pi³k¹). Sk³ad dru yny: Bogna Wêc³awek, Joanna Ba³dyga, Ma³gorzata Rêbowska, Malgorzata Grzelak, Kinga Tomaszewska, Marta Pawelczyk, Iwona Kowalczyk, Marta Romanowska, Weronika yliñska, Magdalena Rejnat, Trener: Teresa Doborzyñska. Autor tekstu: TeresaDoborzyñska, Foto: Krzysztof Majcher foto.d.jankowiak FINA WOJEWÓDZKIEGO HALOWEGO TURNIEJU WIEJSKICH GIMNAZJÓW Wszystkie zespo³y nagrodzono pami¹tkowymi W PI CE NO NEJ dyplomami i pucharami ufundowanymi przez burmistrza Gminy Reszel. Fina³ Wojewódzkiego Halowego Turnieju LZS wiejskich Pami¹tkowymi statuetkami nagrodzono te wyró niaw Hali Sportowej przy Gimnazjum w Reszlu. Organizatorem gimnazjów w pi³ce no nej rozegrano 20 kwietnia 2007 roku j¹cych siê zawodników w poszczególnych dru ynach oraz przyznano nagrody dla Najlepszej Kobiety, Najlepszego zawodów by³o W-M Z LZS przy wspó³pracy GASiS w Rozgrywaj¹cego i Najskuteczniejszego Zawodnika. Reszlu. Do rywalizacji przyst¹pi³o 6 dru yn, które w wyniku losowania podzielono na dwie grupy. J.Pieniak Mecze w grupach rozgrywano systemem ka dy z ka dym SZCZYPIORNISTKI RESZELSKIEGO w czasie 1 x 15 min. Nastêpnie po dwie najlepsze dru yny "ROLKA" NAJLEPSZE gra³y o miejsca systemem pucharowym.. Najlepsze trzy W dniach r. w Warszawie odby³ siê dru yny nagrodzono medalami, pucharami i dyplomami Miêdzynarodowy Turniej pi³ki rêcznej juniorek. Bardzo ufundowanymi przez W-M LZS w Olsztynie, które wrêczyli dobrze zaprezentowa³y siê pi³karki rêczne Zespo³u Szkó³ im. burmistrz Reszla Zdzis³aw Szypulski, sekretarz W-M LZS w Macieja Rataja w Reszlu, które w pierwszym meczu wygra³y Olsztynie Marek Jaczun i dyrektor Gimnazjum Nr 1 w Reszlu z UKS "Zawkrze" M³awa, nastêpnie pokona³y UKS Wac³aw Konopnicki. "Targówek"Warszawa i MUKS Zielonka. Fina³ wojewódzki uœwietni³y swoimi wystêpami W tym momencie dziewczêta wiedzia³y ju, e bêd¹ chilliderki z Gimnazjum Nr 1 w Reszlu. walczy³y o czo³owe miejsca w tym turnieju. Jak mo na by³o siê spodziewaæ reszelanki przyst¹pi³y do gry bardzo Klasyfikacja koñcowa:1.gimnazjum Nr 1 w Reszlu, zmotywowane i zdecydowanie wygra³y z reprezentantkami 2.Gimnazjum w Jezioranach, 3.Gimnazjum w Stêbarku (gm. Warszawy - 15:8. Najtrudniejszy mecz okaza³ siê z Grunwald), 4.Gimnazjum w Wieliczkach (gm. Olecko), Niemkami. 5.Gimnazjum w Lipowie (gm. Ostróda), 6.Gimnazjum w W pierwszej po³owie reszelanki by³y zdecydowanie Bisztynku lepsze. Ca³y czas prowadzi³y dwiema, trzema bramkami, ale Reprezentacja Gimnazjum Nr 1 w Reszlu wyst¹pi³a w niestety potem w wyniku pomy³ki sêdziów stolikowych sk³adzie:damian Wysocki, Mateusz Terlik, Grzegorz zabrano im dwa punkty. Kuszczak, Cezary Œl¹zak, Patryk Wroñski, Damian Ta sytuacja wprowadzi³a du ¹ nerwowoœæ w dru ynie, ale Romaniuk, Pawe³ Lemecha, Marcin Paszkowski, Jaros³aw na szczêœcie nie wygasi³a ducha walki i chocia mecz Kwiatkowski, Jaros³aw Bochno i Kamil Wójtowicz. zakoñczy³ siê jednobramkow¹ pora k¹ 11:12, to jednak Trener: Mariusz Ja³oszewski. wystarczy³o, aby odnieœæ zwyciêstwo w ca³ym turnieju. J.Pienik 14. GAZETA RESZELSKA

15 BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ oraz WODOCI GOWEJ w msc PILEC Projekt finansowany ze œrodków Unii Europejskiej w 75% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz z Bud etu Gminy Reszel w 25% Ca³kowity koszt inwestycji z³. Realizacja inwestycji listopad 2006 listopad 2007 poprawa jakoœci œrodowiska, podniesienie standardu ycia mieszkañców i zwiêkszenie mo liwoœci inwestycyjnych, w tym równie proekologicznych (rozwój turystyki kwalifikowanej, krajoznawczej i wypoczynkowej opartej o gospodarstwa agroturystyczne, istniej¹c¹ bazê noclegow¹ oraz osiedla domków letniskowych). UZASADNIENIE Licz¹ca 267 mieszkañców wieœ Pilec po³o ona jest na szlaku turystycznym Œwiêta Lipka-Mr¹gowo-Reszel (w tym na szlaku kajakowym Mr¹gowo-Œwiêta Lipka), w bezpoœrednim s¹siedztwie jeziora Dejnowa. Dysponuje zatem dobrymi, ale nie wykorzystanymi warunkami dla rozwoju turystyki. Gmina stworzy realne mo liwoœci sukcesywnego przy³¹czania do wybudowanej infrastruktury wszystkich istniej¹cych i nowo powstaj¹cych dzia³ek letniskowych w miejscowoœci Pilec. Realizacja inwestycji przyniesie wymierny efekt w postaci poprawy stanu infrastruktury technicznej, a przez to pobudzenie rozwoju OPIS PROJEKTU Przedmiotem projektu jest budowa w miejscowoœci Pilec: m sieci kanalizacji sanitarnej wraz z 9 przepom- spo³eczno-gospodarczego poprzez stworzenie szans do powniami, rozwoju turystyki, wyeliminowanie ograniczeñ m sieci wodoci¹gowej oraz 59 przy³¹czy wodoci¹go- wynikaj¹cych z braku wody dobrej jakoœci oraz wych. zanieczyszczenia œrodowiska i wyrównanie szans Z sieci wodoci¹gowej korzystaæ bêdzie 267 mieszkañców roz woj owy ch ter enó w wie jsk ich. Bud owa sys tem u miejscowoœci Pilec, zaœ z sieci kanalizacji sanitarnej 103. kanalizacji sanitarnej oraz wodoci¹gów w miejscowoœci Pilec jest jednym z etapów d³ugofalowej strategii rozwoju i modernizacji instalacji s³u ¹cych ochronie œrodowiska na terenie Gminy Reszel. POWI ZANIE Z INNYMI PROJEKTAMI Budowa systemu kanalizacji sanitarnej oraz wodoci¹gów w miejscowoœci Pilec jest jednym z etapów d³ugofalowej strategii rozwoju i modernizacji instalacji s³u ¹cych ochronie œrodowiska na terenie Gminy Reszel. W jej ramach zrealizowano ju nastêpuj¹ce inwestycje: budowa sieci wodoci¹gowej z przy³¹czami dla miejscowoœci Wola, ê any, Plenowo i Widrynywykonan¹ z pomoc¹ œrodków funduszu SAPARD, z dzia³ania 3 : Rozwój i poprawa infrastruktury obszarów wiejskich schemat 3.1. Zaopatrzenie gospodarstw wiejskich w wodê z jej uzdatnianiem. Kwalifikowany W ramach planowanych dzia³añ zrealizowane zostanie koszt inwestycji wyniós³ ,15 z³ po³¹czenie miejscowoœci Pilec za pomoc¹ sieci kanalizacji modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w ciœnieniowej z istniej¹c¹ we wsi Œwiêta Lipka infrastruktur¹. Pilcu ,13 z³, w tym z³ - sfinansowano z Celem tej czêœci inwestycji jest odprowadzenie nieczystoœci do istniej¹cej kanalizacji sanitarnej znajduj¹cej siê we wsi Œwiêta Lipka i dalej do oczyszczalni œcieków w Reszlu. Sieæ wodoci¹gowa pod³¹czona zostanie bezpoœrednio do zmodernizowanej w 2004 r. Stacji Uzdatniania Wody w Pilcu. Przyjête rozwi¹zania technologiczne s¹ optymalne w stosunku do warunków terenowych, glebowych i klimatycznych. Obydwie instalacje maj¹ charakter szkieletowy, co oznacza, e s¹ w stanie zaspokoiæ obecne i przysz³e potrzeby w zakresie poboru wody i odprowadzenia œcieków przez mieszkañców, letników i infrastrukturê turystyczn¹. CEL Celem g³ównym projektu jest ograniczenie iloœci zanieczyszczeñ przedostaj¹cych siê do wód i gleby oraz dostarczenie mieszkañcom miejscowoœci objêtej projektem dobrej jakoœciowo wody konsumpcyjnej. D³ugofalowym celem projektu jest zmniejszenie ³adunku zanieczyszczeñ wydostaj¹cych siê do œrodowiska (jezioro Dejnowa i wody gruntowe w okolicy Pilca), a przez to poprawa stanu czystoœci wód. W wyniku realizacji planowanej inwestycji nast¹pi po yczki preferencyjnej z WFOŒiGW w Olsztynie. Promocja niniejsza publikacja powsta³a dziêki pomocy finansowej Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. 15. GAZETA RESZELSKA

16 Kilka dni wczeœniej, na tej samej scenie aktorzy krakowskiego Studia Ma³ych Form Teatralnych,,Art.-Re, wyst¹pili przed najm³odsz¹ publicznoœci¹ w spektaklu pt: Z myœl¹ o mi³oœnikach muzyki rockowej, Miejski Oœrodek Kultury w,,kot w butach T.W IMPREZY W MOK RESZEL Reszlu zorganizowa³ koncert, który odby³ siê w sobotnie popo³udnie (21 kwietnia). Na scenie zaprezentowa³y siê dwa zespo³y: reszelski ETERNAL TORMET, oraz TRANSKABEL z Barczewa. TOWARZYSKA GRA Warcabiœci z LUKS ORLIK-Reszel odwiedzili seniorów naszego miasta w ich Klubie i rozegrali z nimi,,partyjkê w warcaby. Jak powiedzia³ Jacek Grodecki, nie by³y to zawody, a jedynie spotkanie towarzyskie, które przebiega³o w bardzo mi³ej atmosferze. POKAZ ONGLERKI Pod koniec marca, przed reszelskimi gimnazjalistami swoje umiejêtnoœci w pos³ugiwaniu siê pi³k¹ prezentowa³ Janusz Chomontek - 17-krotny rekordzista ksiêgi Guinnessa w onglowaniu ró nymi rodzajami pi³ek.. J. Chomontek swoje rekordy bi³ w ró nych miejscach, np. w Hiszpanii podczas wystawy Expo w kwadracie 5m/5m onglowa³ pi³k¹ 16 godzin, a trasê berliñskiego maratonu licz¹cego 100 km, w czasie którego pi³ka ani razu nie upad³a na ziemiê pokona³ w czasie 18 godzin. W onglowaniu pi³k¹ pokona³ te rekord Maradony, który wynosi³ 7 tysiêcy odbiæ, wynik Chomontka, to 35 tysiêcy. T.W Seniorzy byli zaskoczeni umiejêtnoœciami m³odych graczy, jednak nie zniechêcili siê ich przewag¹ w grze i umówili siê na rewan.

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

VII Turniej Pi³ki Halowej o Puchar Prezesa Stowarzyszenia PETRUS i ORKAN

VII Turniej Pi³ki Halowej o Puchar Prezesa Stowarzyszenia PETRUS i ORKAN VII Turniej Pi³ki Halowej o Puchar Prezesa Stowarzyszenia PETRUS i ORKAN Autor: Administrator 27.11.2013. Gmina Po wiêtne 23 listopada 2013 r. w hali Zespo³u Szkó³ Mechanicznych w apach odby³ siê VII Turniej

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 19/07. Posiedzeniu przewodniczyła Małgorzata Biegajło Przewodnicząca ww. Komisji.

Protokół Nr 19/07. Posiedzeniu przewodniczyła Małgorzata Biegajło Przewodnicząca ww. Komisji. Protokół Nr 19/07 z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Promocji Miasta, które odbyło się dnia 23.10.2007r. o godz. 9.00 11.00 w sali nr 4 Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16 Obecni wg

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006 Turniej Piłkarski Regulamin Turnieju Piłkarskiego 1. Organizator, Termin, Miejsce 1. Głównym Organizatorem Turnieju Piłkarskiego Copa Manufaktura (zwanego dalej Turniejem) jest: 03-111 Warszawa, ul.podróŝnicza

Bardziej szczegółowo

Edukacja ekologiczna

Edukacja ekologiczna Edukacja ekologiczna Urząd Gminy w Bolimowie od listopada 2008 roku do czerwca 2009 roku realizuje program edukacji ekologicznej pn. Integracja mieszkańców gminy Bolimów wokół działań służących ochronie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO CIK CzyśCIK 2013/2014 (edycja X) I Cel organizacji konkursu:

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO CIK CzyśCIK 2013/2014 (edycja X) I Cel organizacji konkursu: Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.187.2013 Burmistrza Lądka - Zdroju z dnia 15 października 2013 roku REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO CIK CzyśCIK 2013/2014 (edycja X) I Cel organizacji konkursu:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Król Maciuś I w moim świecie

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Król Maciuś I w moim świecie REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Król Maciuś I w moim świecie Regulamin Konkursu Plastycznego dla przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych Król Maciuś I w moim świecie 1. Organizator 1. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIĘCBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIĘCBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIĘCBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2009 ROK Więcbork, dnia 30 kwietnia 2010r.

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku

UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na lata 2015-2018 Na podstawie art. 10 ust 2 i 3 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC z dnia 13 września 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC z dnia 13 września 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC w sprawie ustalenia regulaminu VI Edycji Konkursu Zbieramy baterie i butelki z tworzyw sztucznych oraz makulaturę i opakowania tetra pak w przedszkolach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ODBLASKOWA SZKOŁA WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK 2014 ROKU

ODBLASKOWA SZKOŁA WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK 2014 ROKU Działania podejmowane w ramach konkursu ODBLASKOWA SZKOŁA WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK 2014 ROKU Wyposażenie uczniów w kamizelki i elementy odblaskowe Dla uczniów szkoły zostały zakupione kamizelki i elementy

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. V Integracyjne Zawody Sport dla wszystkich,

ZAPROSZENIE. V Integracyjne Zawody Sport dla wszystkich, ZAPROSZENIE Dyrektor Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Woli oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Woli Dyrektor

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku,

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku, PROTOKÓŁ z kontroli w Warsztatach Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Słupsku przeprowadzonej przez Głównego Specjalistę Wydziału Audytu i Kontroli

Bardziej szczegółowo

GMINA UJSOŁY. 34 371 Ujsoły, ul. Gminna 1 TEL. (033) 8647350, FAX. (033) 8647354 REGULAMIN I KONKURSU WIEDZY O GMINIE UJSOŁY CEL KONKURSU

GMINA UJSOŁY. 34 371 Ujsoły, ul. Gminna 1 TEL. (033) 8647350, FAX. (033) 8647354 REGULAMIN I KONKURSU WIEDZY O GMINIE UJSOŁY CEL KONKURSU GMINA UJSOŁY 34 371 Ujsoły, ul. Gminna 1 TEL. (033) 8647350, FAX. (033) 8647354 REGULAMIN I KONKURSU WIEDZY O GMINIE UJSOŁY CEL KONKURSU 1. Promowanie wśród uczniów wiedzy na temat gminy, w której mieszkają

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach Rozdział I Cele, kompetencje i zadania rady rodziców. 1. Rada rodziców jest kolegialnym organem szkoły. 2. Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN XII HALOWEGO TURNIEJU PIŁKI NOśNEJ RODZIN NA POWITANIE NOWEGO 2011 ROKU

REGULAMIN XII HALOWEGO TURNIEJU PIŁKI NOśNEJ RODZIN NA POWITANIE NOWEGO 2011 ROKU Ośrodek Oświaty i Sportu ul. Poznańska 33 64 300 Nowy Tomyśl e-mail: oois@interia.pl REGULAMIN XII HALOWEGO TURNIEJU PIŁKI NOśNEJ RODZIN NA POWITANIE NOWEGO 2011 ROKU 1. Cel : Popularyzacja halowej piłki

Bardziej szczegółowo

URZ D MIEJSKI W BRUSACH

URZ D MIEJSKI W BRUSACH URZ D MIEJSKI W BRUSACH Brusy 2004 Mieszkañcy Miasta i Gminy Brusy, oddajê w Pañstwa rêce broszurê informacyjn¹ poœwiêcon¹ dochodom i wydatkom naszej gminy w 2004 roku. Broszura ma za zadanie informowaæ

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU

PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU PROTOKÓŁ Nr 1/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Mrągowo z dnia 1 grudnia 2014r. Obrady sesji rozpoczęto o godz.12 00 zakończono

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich 1. W oparciu o inicjatywę Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP) oraz zadania statutowe Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) i działającego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady"

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady" 1 Postanowienia ogólne ORGANIZATORZY Organizatorem konkursu jest Miejski Zak³ad Oczyszczania Wysypisko z siedzib¹ w Pile, ul. Kusociñskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1112/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 14 września 2015 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1112/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 14 września 2015 r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1112/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 14 września 2015 r. Uchwała Nr / / 2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 2015 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do projektu. Warszawa Lokalnie

Zaproszenie do projektu. Warszawa Lokalnie Zaproszenie do projektu Warszawa Lokalnie CO WYDARZY SI W SZKOŁACH? 2 Lekcje wychowawcze Na temat możliwo ci, jakie stoją przed mieszańcami a dotyczą podejmowania oddolnych, lokalnych, sąsiedzkich działań.

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli został przez Pana Prezesa podpisany w dniu 12 lipca 2011 roku.

Protokół kontroli został przez Pana Prezesa podpisany w dniu 12 lipca 2011 roku. Szczecin, dnia 20 lipca 2011 r. Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie WK-0913-1026/33/D/2011 Szanowny Pan Jan Andrusieczko Prezes Ludowego Klubu Sportowego Mewa Resko Uprzejmie informuję Pana

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 31 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 31 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przodkowo.

Bardziej szczegółowo

a..., zwanego w dalszym ciągu umowy Dzierżawcą, została zawarta umowa dzierżawy o następującej treści:

a..., zwanego w dalszym ciągu umowy Dzierżawcą, została zawarta umowa dzierżawy o następującej treści: Projekt UMOWA DZIERŻAWY Nr... Zawarta w dniu pomiędzy gminą Jeżewo, reprezentowaną przez : 1. Wójta Gminy Jeżewo P. Mieczysława Pikułę, 2. Skarbnika Gminy Jeżewo P. Szymona Górskiego zwanych w dalszej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 8/2015/2016

KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 8/2015/2016 Łódź, dnia 23 września 2015r. KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 8/2015/2016 Treść: I. Rozgrywki wojewódzkie JUNIORÓW II. Sprawy regulaminowe i organizacyjne I Rozgrywki wojewódzkie JUNIORÓW a/ System

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Druk: Drukarnia VIVA Copyright by Infornext.pl ISBN: 978-83-61722-03-8 Wydane przez Infornext Sp. z o.o. ul. Okopowa 58/72 01 042 Warszawa www.wieszjak.pl Od

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Pan Jan Owsiak Burmistrz Świdwina Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r.

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-51-2008 Pan Bronisław

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku.

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. Regulamin I edycji Konkursu Teatralnego Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. 1. Organizator Organizatorami Festiwalu są: A) Stowarzyszenie Scena Kultury B) Miasto Gdynia 2. Miejsce oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta Stowarzyszenie Artystyczne Lustra z siedzibą w Gdyni zwane dalej Organizatorem, ogłasza otwarty Konkurs na utwór muzyczny, który będzie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Braniewo: Pełnienie funkcji Koordynatora Projektu Priorytet: IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/23/15 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 10 marca 2015

Uchwała Nr IV/23/15 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 10 marca 2015 Uchwała Nr IV/23/15 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 10 marca 2015 w sprawie: programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt Na podstawie art. 11a ust. 1 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 31/09

P R O T O K Ó Ł NR 31/09 Protokół nr 31/09 Dnia 12 listopada 2009 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Wolsztynie. Komisja Oświaty Wolsztyn, dnia 13 listopada 2009 roku Kultury,

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku W sprawie przyj cia Statutu Zespo u Administracyjnego Placówek O wiatowych w Trzebnicy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 w zwi

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Eurogalicja, zwana dalej Radą, działa na podstawie: Ustawy

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 28 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 28 stycznia 2015 r. UCHWAŁA Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Ustawa przedszkolna Ustawa przedszkolna W dniu 13 czerwca 2013 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.. z dnia 5 maja 2016 r.

UCHWAŁA Nr.. z dnia 5 maja 2016 r. UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY TUŁOWICE z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy Tułowice dla wybitnie uzdolnionych uczniów Gminnego Zespołu Szkół w Tułowicach Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7. Warszawa: Organizacja cyklu wyjazdów informacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) w roku 2010 Numer ogłoszenia: 34595-2010; data zamieszczenia: 19.02.2010

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVII/543/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2013 r.

Uchwała Nr XXVII/543/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2013 r. dotycząca przyjęcia planu aglomeracji Orzysz. Uchwała Nr XXVII/543/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2013 r. Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku Projekt Uchwała Nr / / Rady Miasta Nowego Sącza z dnia listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art 18 ust 2 pkt 8 i art 40 ust 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Otwórzmy drzwi do fantazji

Otwórzmy drzwi do fantazji XIII Mały Powiatowy Konkurs Recytatorski Otwórzmy drzwi do fantazji Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju zaprasza uczniów klas 0, I, II, III oraz nauczycieli i opiekunów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu Na podstawie art. 5c w związku z art.7 ust.1 pkt 17 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach IV Forum Funduszy Europejskich

Organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach IV Forum Funduszy Europejskich Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu na Prezentację Multimedialną dla uczniów szkól gimnazjalnych pt. Moje Miejsce w Europie Organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach IV Forum Funduszy

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Serdecznie zapraszamy do udziału w imprezie, w zamyśle której jest spotkanie i integracja dziecięcych i młodzieżowych

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła I Organizator konkursu: Stowarzyszenie Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła, z siedzibą w Jaworze, ul. Wrocławska 30 a, 59-400 Jawor.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za 2011 roku.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za 2011 roku. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2012 Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych z dnia 27 lutego 2012 roku Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej

Bardziej szczegółowo

Biegi dla dzieci i młodzieży w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego

Biegi dla dzieci i młodzieży w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego REGULAMIN Biegi dla dzieci i młodzieży w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego 1 maja 2016 roku ORGANIZATOR Organizatorem imprezy Biegi dla dzieci w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra DP-AD-II.1711.20.2013 RISS 2385458 Zielona Góra, 12 listopada 2013 r. Pani Małgorzata Ragiel Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych im. Tadeusza

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 608/2011. z dnia 19 maja 2011 roku

Uchwała nr 608/2011. z dnia 19 maja 2011 roku Uchwała nr 608/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 maja 2011 roku w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum im. Ks. Jana Twardowskiego w Jaworniku

Publiczne Gimnazjum im. Ks. Jana Twardowskiego w Jaworniku Publiczne Gimnazjum im. Ks. Jana Twardowskiego w Jaworniku W ŚWIECIE KSIĄŻEK III GMINNY KONKURS BIBLIOTECZNY Szanowni Państwo Biblioteka Publicznego Gimnazjum w Jaworniku oraz Burmistrz Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: lublin.so.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: lublin.so.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: lublin.so.gov.pl Lublin: Dostawa mebli dla warsztatów szkolnych na terenie Schroniska dla Nieletnich

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr LXII/1921/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 17 września 2009 r.

UCHWAŁA Nr LXII/1921/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 17 września 2009 r. UCHWAŁA Nr LXII/1921/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 17 września 2009 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz ustalania wysokości

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim K o n k u r s WYDAJEMY WŁASNĄ KSIĄŻKĘ I GAZETĘ O Baśce Murmańskiej ó s m a e d y c j a 2012/2013 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

U K S. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża

U K S. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża U K S Olimpijczyk Białowieża Białowieża 30.01.2012r. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża UKS Olimpijczyk Białowieża wraz z Dyrekcją

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/119/2016 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE. z dnia 23 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/119/2016 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE. z dnia 23 marca 2016 r. Rada Miejska w Choszcznie ul.wolności 24 73-200 CHOSZCZNO tel. 095 765 27 31 UCHWAŁA NR XIV/119/2016 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 7 /15. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej. z dnia 29 grudnia 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 7 /15. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej. z dnia 29 grudnia 2015 r. O-R.0012.13.2015.MS Godzina rozpoczęcia 11.00 Miejsce Urząd Gminy Terespol PROTOKÓŁ NR 7 /15 Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 29 grudnia 2015 r. W posiedzeniu udział wzięli: Komisja Rewizyjna w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSÓW EDUKACYJNYCH IV FESTYNU RODZINNEGO NA LUDOWĄ NUTĘ

REGULAMIN KONKURSÓW EDUKACYJNYCH IV FESTYNU RODZINNEGO NA LUDOWĄ NUTĘ REGULAMIN KONKURSÓW EDUKACYJNYCH IV FESTYNU RODZINNEGO NA LUDOWĄ NUTĘ Organizator: Zespół Oświatowy w Stoczku ul. Węgrowska 34 07-104 Stoczek (0-25) 691-91-68 Adresaci konkursów: Adresatami konkursów są

Bardziej szczegółowo

KOŚCIERZYNA, 09.10.2014 r.

KOŚCIERZYNA, 09.10.2014 r. LXI SESJA RADY POWIATU KOŚCIERSKIEGO KOŚCIERZYNA, 09.10.2014 r. Rada Powiatu Kościerskiego Przewodniczący Rady Powiatu Józef Modrzejewski Kościerzyna, dnia 30 września 2014 r. RZP-R.0002.14.1.2014 Pani/Pan.

Bardziej szczegółowo

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania Przodem do kierunku jazdy? Bokiem? Tyłem? Jak ustawić wózek, aby w razie awaryjnego hamowania dziecko było jak najbardziej bezpieczne? Na te

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie 1. 5.3.4 Oś 4 Leader Poziom wsparcia Usunięcie zapisu. Maksymalny

Bardziej szczegółowo

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ W samorządzie jest prowadzony dialog społeczny, samorząd wspiera organizowanie się mieszkańców by uczestniczyli w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej Zadanie 2.:

Bardziej szczegółowo

firma Dacco Świdnica Urząd Gminy w Świdnicy Uczniowski Klub Sportowy GRYF Świdnica

firma Dacco Świdnica Urząd Gminy w Świdnicy Uczniowski Klub Sportowy GRYF Świdnica firma Dacco Świdnica Urząd Gminy w Świdnicy Zagłębie Lubin S.A. Uczniowski Klub Sportowy GRYF Świdnica UKS Gryf Świdnica 58-100 Świdnica, ul. Rzeźnicza 7 NIP 8842619649 Regon 020490767 Świdnica, dnia 1

Bardziej szczegółowo

,,Aktywny w szkole- aktywny w życiu

,,Aktywny w szkole- aktywny w życiu ,,Aktywny w szkole- aktywny w życiu ,,Aktywny w szkole- aktywny w życiu to trzyletni projekt skierowany do społeczności gimnazjów z czterech województw: śląskiego małopolskiego opolskiego łódzkiego Celem

Bardziej szczegółowo

Zeszyt dobrych praktyk

Zeszyt dobrych praktyk Zeszyt dobrych praktyk - czyli przykłady wniosków dofinansowanych w roku 2009 przez Radę Stowarzyszenia w ramach konkursu na tzw. małe projekty. Opracowanie: Milena Śroń Marcin Burzyński NR 1/2010 Lokalna

Bardziej szczegółowo

Ponad 13 mln zł przekazali Podlasianie na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego

Ponad 13 mln zł przekazali Podlasianie na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego Ponad 13 mln zł przekazali Podlasianie na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego Już od kilku lat Podlasianie coraz hojniej dzielą się 1 proc. swojego podatku z Organizacjami Pożytku Publicznego (OPP).

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 kodeksu spółek handlowych oraz 32 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ABS

Bardziej szczegółowo

Spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych kryteriów pozwala zakwalifikować projekt jako dobrą praktykę.

Spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych kryteriów pozwala zakwalifikować projekt jako dobrą praktykę. Formularz dotyczący dobrych praktyk I. Definicja: Dobre praktyki przykłady wykorzystania środków w ramach PROW 2007-2013. Celem jest pokazanie zrealizowanych projektów przy wykorzystaniu pomocy unijnej.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie pt.,,świat

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej serdecznie zapraszają do udziału w imprezie Dzień Integracji 2016 pod hasłem,,moja

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLVI/361/05

Uchwała nr XLVI/361/05 Uchwała nr XLVI/361/05 UCHWAŁA NR XLVI/361/05 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie sposobu ustalenia opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób oraz zabierania ze sobą do środka transportowego

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

Prospołeczne zamówienia publiczne

Prospołeczne zamówienia publiczne Prospołeczne zamówienia publiczne Przemysław Szelerski Zastępca Dyrektora Biura Administracyjnego Plan prezentacji Zamówienia publiczne narzędzie Zamówienia prospołeczne w teorii Zamówienia prospołeczne

Bardziej szczegółowo

ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI

ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI Jarosław Ogrodowski Zadanie przeprowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej i edukacyjnej skierowanej do mieszkańców Łodzi, wspierającej wdrożenie budżetu obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo