Drogowcy zwieraj¹ szyki Strumyki unijnych pieniêdzy Piêknoœci nie tylko z Pomorza. Nr 16/ VIII 2009 ISSN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Drogowcy zwieraj¹ szyki Strumyki unijnych pieniêdzy Piêknoœci nie tylko z Pomorza. www.twojwieczor.pl Nr 16/641 17 VIII 2009 ISSN 1640-9035"

Transkrypt

1 Nr 16/ VIII 2009 ISSN Fot. Tom Porter Drogowcy zwieraj¹ szyki Strumyki unijnych pieniêdzy Piêknoœci nie tylko z Pomorza

2 W Numerze Strumyki pieniêdzy...4 Zlot gwiazd...5 Dr yjcie nietrzeÿwi...6 Bursztynowy Paszport...7 Noc kabaretowa...8 Pomerania Tour...9 Od lewej: Mieczys³aw Struk - wicemarsza³ek województwa, Mariusz Rutz - prezes JSK Architekci Sp. z o.o. i Jan Zarêbski - przewodnicz¹cy Rady Nadzorczej Portu Lotniczego Gdañsk Nowy krwiobieg gdańskiego lotniska Od lewej: Anna ysik - wiceprezes GDN Airport Services, El bieta Fobke - kierownik Dzia³u Kadr i P³ac Portu Lotniczego Gdañsk, architekt Piotr Mrugalski - inspektor koordynator gdañskiego portu i architekt Ma³gorzata Gizicka (JSK Architekci Sp. z o.o.) Statuetka symbolizuj¹ca rozpoczêcie inwestycji energetycznej w gdañskim porcie Protokó³ przekazania terenu pod inwestycjê podpisuj¹ prezes gdañskiego portu W³odzimierz Machczyñski i prezes firmy P&P Pawe³ Piechota Dekadê temu gdañski Port Lotniczy im. Lecha Wa³êsy by³ Kopciuszkiem w stosunku do œwiatowych standardów. Dzisiaj znajduje siê w krajowej czo³ówce i zyskuje miano najlepiej prosperuj¹cego. Prezes W³odzimierz Machczyñski, mimo kryzysu i konkurencji, odpiera trudnoœci. Lotnisko rozwija siê i przyjmuje coraz wiêcej pasaþerów. W ubieg³ym miesi¹cu odby³o siê uroczyste przekazanie Przedsiêbiorstwu Robót Elektrycznych P&P terenu lotniska przeznaczonego pod rozbudowê infrastruktury energetycznej w zakresie kabli oraz stacji transformatorowych, obiektów towarzysz¹cych i sieci teletechnicznej. Modernizacja systemu energetycznego jest pierwszym elementem procesu inwestycyjnego gdañskiego portu na lata Po raz pierwszy ca³kowicie bêdzie wymieniana sieć energetyczna œredniego napiêcia. Zaprojektowano zdalny odczyt zuþycia energii, co pozwoli planować zapotrzebowanie mocy w cyklu miesiêcznym, a nie jak do tej pory w cyklu rocznym. Powstanie jedna z najnowoczeœniejszych rozdzielni na Pomorzu. Jak powiedzia³ prezes Machczyñski, nowy system energetyczny porównać moþna do krwioobiegu lotniska, który umoþliwi zasilanie m.in. nowego terminalu pasaþerskiego T2 oraz pozosta³ej infrastruktury. Do najwaþniejszych inwestycji zainaugurowanego procesu inwestycyjnego naleþy równieþ budowa drugiego terminalu pasaþerskiego, budowa drogi ko- ³owania i p³yty postojowej. Te inwestycje zwiêksz¹ przepustowoœć portu do 7 milionów pasaþerów rocznie. Bêdzie on w stanie obs³uþyć 30 operacji startu/l¹dowania na godzinê, oferuj¹c jednoczeœnie 50 miejsc postojowych dla samolotów kodu C. Zrealizowane do 2011 roku przedsiêwziêcia pozwol¹ na sprawn¹ obs³ugê rosn¹cego ruchu lotniczego i spe³nienie wymagañ UEFA dotycz¹cych organizacji mistrzostw EURO Wartoœć ca³ego procesu inwestycyjnego szacuje siê na kwotê oko³o 450 milionów z³otych. Zdjêcia: Sebastian Elijasz Tomasz Kloskowski wiceprezes Portu Lotniczego Gdañsk (z lewej) i Laszlo Tamas dyrektor ds. sprzeda y i marketingu Ryanaira Barometr idzie w górę Wbrew medialnym narzekaniom i lamentom, Þe kryzys w branþy lotniczej - w Porcie Lotniczym im. Lecha Wa³êsy w Gdañsku ruch pasaþerski roœnie. Przyczynia siê do tego m.in. irlandzki przewoźnik Ryanair. Za³oÞone w 1985 roku w Dublinie rodzinne przedsiêbiorstwo wyspecjalizowa³o siê w tanich us³ugach, szacuj¹c Þe mniejszy zysk pomnoþony przez duþ¹ liczbê pasaþerów da w efekcie pokaźny dochód. Jak na razie, zasada ta sprawdza siê wzorcowo. Z lotniska Gdañsk Rêbiechowo startuj¹ wci¹þ nowe samoloty. W tym roku Ryanair uruchomi³ liniê do Bremy, do Alicante (bije rekordy popularnoœci, bo Polacy lubi¹ spêdzać urlop w Hiszpanii), a od 4 października zainaugurowane zostanie po³¹czenie z Dusseldorfem-Weeze. - Bêdzie to ju 33. po³¹czenie lotnicze z naszego portu - cieszy siê wiceprezes Tomasz Kloskowski. Reprezentuj¹cy przewoźnika Laszlo Tamas mówi, Þe o uruchomieniu tego po³¹czenia przes¹dzi³y waþkie argumenty. Dusseldorf, serce przemys³owego Zag³êbia Ruhry, ma w swym zasiêgu 12 milionów potencjalnych pasaþerów, a poniewaþ w odleg³oœci raptem 40 km od lotniska jest granica holenderska, moþna liczyć takþe na klientów z tego kraju. Na razie zaplanowano trzy loty tygodniowo, ale perspektywicznie ma być to linia ca³oroczna, z czêstotliwoœci¹ codzienn¹. Tamas podkreœla, Þe jego linie - bêd¹ce najwiêkszym tanim przewoźnikiem w Europie, dysponuj¹ce 33 bazami, 850 miêdzynarodowymi trasami w 26 krajach, 199 nowymi Boeingami , planuj¹ce przewieźć w roku 2009 ok. 67 mln pasaþerów - swój rozwój (o 11 proc. wiêcej pasaþerów w tym roku) zawdziêczaj¹ oszczêdnej, przewiduj¹cej strategii i w porê zawartym korzystnym umowom na zakup paliwa. Jedyne, co w Polsce hamuje ich rozwój, to bardzo wysokie op³aty nawigacyjne - za korzystanie z przestrzeni powietrznej i pomoc w sprowadzaniu samolotów na p³ytê lotniska. NaleÞ¹ one do najwyþszych w Europie, od roku 2007 Polska Agencja eglugi Powietrznej podnios³a je dziesiêciokrotnie. I zapowiada kolejn¹ podwyþkê o kilkadziesi¹t procent jeszcze w tym roku. ak Myśl pożyczona Miłość jest mgłą, która wytwarza się w głowie. Jeśli owa mgła opada na dół - na serce - następuje pogoda życia; jeśli pozostaje w głowie - pada deszcz łez. Henryk Sienkiewicz Gdzie jest burmistrz? I kto tu rz¹dzi! Król lew Hity wyœpiewane Drogowcy zwieraj¹ szyki Asystentki jak z bajki Biesiada im. Bronis³awa Lisa Obraz dla prymasa Rozmowa Depesze GZP Wydawnictwa Kochane zdrowie Turystyka w prawie i Seks sekrety Sezam ró noœci Zdrowie w butelce Redaguje zespół: Na ok³adce: Ewelina Brudz Fot. Tom Porter Dwutygodnik Pomorski od 1990 roku dr MICHAŁ ANTONISZYN - redaktor naczelny HANNA MALISZEWSKA - redaktor prowadzący BARTOSZ BARTOSZEWSKI - grafik/operator DTP EWA GRABOWSKA - fotoreporter MICHAŁ WODZIŃSKI - korekta REDAKCJA: tel/fax: tel kom ADRES KORESPONDENCYJNY: ul. Długi Targ 39/40, Gdańsk skrytka pocztowa 601 WYDAWCA: Gdańskie Wydawnictwo Prasowe Sp. z o.o. Druk: Drukarnia WL - Gdańsk Za treść reklam i ogłoszeń redakcja nie odpowiada. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów tekstów i adiustacji. Tekstów nie zamówionych redakcja nie zwraca.

3 aktualnoœci Kolejne strumyki unijnych pieniędzy Nastêpni szczêœliwcy przebyli z sukcesem drogê do zdobycia kasy z Regionalnego Programu Operacyjnego na planowane inwestycje. Marsza³ek Jan Koz³owski podpisa³ stosowne umowy. Tym razem przydzielono 13,19 mln z³ jako uzupe³nienie projektów wartych 21,34 mln z³. Gdañski Uniwersytet Medyczny otrzyma³ 2,73 mln z³ (ca³oœć inwestycji bêdzie kosztować 4,1 mln) na wyposaþenie laboratoriów Centrum Badawczego Medycyny Laboratoryjnej w sprzêt naukowy i multimedialny. Gdañska Organizacja Turystyczna zdoby- ³a 2,08 mln (ca³oœć to prawie 3 mln z³) na projekt Promocja turystyki biznesowej jako markowego projektu Gdañska i Pomorza. Lata unijnej posuchy finansowej zosta³y nagrodzone miastu i gminie Nowy Dwór Gdañski. Na realizacjê projektu u- ³awski Park Historyczny, który ma powstać w wyniku adaptacji zabytkowego obiektu z pocz¹tku XX wieku (dawnej mleczarni), burmistrz Tadeusz Studziñ- Gdañsk w drodze do zdobycia statusu Europejskiej Stolicy Kultury 2016 pos³uþy³ siê ostatnio pojazdem o nazwie carillon mobilny. To unikalny instrument muzyczny, sk³adaj¹cy siê z 48 dzwonów, o ogólnym ciêþarze 4863 kg, umieszczonych na przyczepie samochodowej, ci¹gniêtej przez zabytkow¹, bo 40-letni¹ ciêþarówkê MAN. Pojazd moþe siê przemieszczać, nawet na duþe odleg³oœci. Do Gdañska przyjecha³ z Torunia w ramach Tournee de Carillon Od Kopernika do Heweliusza. Jest to forma uczczenia, proklamowanego przez ONZ Roku Astronomii, ku czci Galileusza, w zwi¹zku z okr¹g³¹ rocznic¹ poparcia przez tego astronoma s³usznoœci teorii Kopernika, przez s³ynne: A jednak siê krêci - Dziêki odbywaj¹cym siê na œwie ym powietrzu, w ró nych punktach miasta, koncertom, z muzyk¹ powa n¹ styka siê publicznoœæ, która nie chodzi do filharmonii - mówi Monika Kaźmierczak, czo³owa gdañska carillonistka. W Gdañsku instrument zosta³ wykorzystany w repertuarze galaktycznym, na który z³oþy³y siê m.in. fragmenty cyklu Muzyka na wodzie G.F. Haendla i Sonata KsiêÞycowa L. van Beethovena. Stare hanzeatyckie kontakty miêdzy Toruniem a Gdañskiem zosta³y wyraźnie odnowione tego roku i nie przeszkadza w tym fakt, Þe oba miasta rywalizuj¹ w wyœcigu do miana Europejskiej Stolicy Kultury Jesteœmy do przodu, bo Gdañsk kupi³ carillon mobilny, a Toruñ dopiero siê do tego przymierza. Podpisuj¹: rektor Gdañskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Janusz Moryœ i marsza³ek Jan Koz³owski ski otrzyma 4,67 mln z³, ca³oœć inwestycji kosztować ma 7,26 mln. Dodatkowo marsza³ek Jan Koz³owski podpisa³ umowê na przebudowê prawie 1 km drogi powiatowej Carillonowo i astronomicznie Carillon mobilny przed Ratuszem G³ównego Miasta w Gdañsku nr 1438G w miejscowoœci Bolszewo, co zapewni lepszy dojazd do drogi krajowej nr 6 z pó³nocnej czêœci powiatu. ak Grzegorz Szychliñski z Muzeum Historycznego Miasta Gdañska (z lewej) i jego toruñski przyjaciel, te mi³oœnik carillonów Fot. Anna K³os Fot. Anna K³os W po³owie wrzeœnia na D³ugim Targu w Gdañsku, na 22 przedproþach, prawie sto gwiazd polskiej sceny i ekranu bêdzie recytować wybrane fragmenty sztuk Williama Szekspira. Przyjad¹ nad Mot³awê dla Andrzeja Wajdy, który przygotowuje happening maj¹cy uœwietnić uroczystoœć wmurowania kamienia wêgielnego pod przysz³¹ siedzibê Gdañskiego Teatru Szekspirowskiego. Aktorzy sami wybior¹ fragmenty do recytacji, a Wajda zajmie siê reþyseri¹ maj¹cego trwać blisko godzinê widowiska. Po jego zakoñczeniu gwiazdy przejd¹ na teren budowy teatru, gdzie z³oþ¹ podpisy na akcie erekcyjnych. Bêd¹ m.in. Teresa Budzisz-KrzyÞanowska, Maja Komorowska, Katarzyna Figura, Daniel Olbrychski, Wojciech Pszoniak, Cezary Pazura, Cezary ak i aktorzy widoczni na naszych zdjêciach. m Andrzej Wajda Danuta Szaflarska Chyba opiece boskiej i wstawiennictwu œwiêtej Katarzyny zawdziêczamy, Þe najstarszy koœció³ na Starym Mieœcie w Gdañsku tak dzielnie dźwiga siê ze zniszczeñ powsta³ych w wyniku poþaru, który wybuch³ 22 maja 2006 roku. Sumy aktualnoœci Zlot gwiazd we wrześniu Krzysztof Kolberger Miros³aw Baka Jerzy Stuhr Bogus³aw Linda Święta Katarzyno, ratuj Świętą Katarzynę! wyasygnowane na odbudowê wkrótce przekrocz¹ 10 mln z³. Najwiêcej to dotacja Ministerstwa Kultury - 5 mln 361 tys. z³, na drugim miejscu s¹ w³adze miasta Gdañska, które przekaza³y 1 mln 617 tys. plus 471 tys. dodadz¹ jeszcze w tym roku, Fot. Anna K³os 500 tys. zebra³ Spo³eczny Komitet Odbudowy, a 1 mln wyp³aci³o PZU. Nie sposób wymienić wszystkich darczyñców, nawet gminy z ca³ej Polski dorzuci³y siê na 800 tys. z³, zgodnie z dawnym has³em: Ca³y naród odbudowuje Ostatnio zosta³y zdjête rusztowania z wieþy i elewacja jaœnieje œwieþoœci¹, podobnie jak ca³a œwi¹tynia. Dobrze, Þe z do³u nie widać dok³adnie he³mu wieþowego, bo jego stan jest taki, jakby bomba wlecia³a do œrodka. Jest dziurawy, 90 proc. trzeba rozebrać i postawić na nowo. Prace dekarskie bêd¹ musia³y zahaczać o metaloplastykê. Tymczasem nie ma na to Þadnych œrodków finansowych i niewielkie s¹ perspektywy ich pozyskania. Nie ma teþ praktycznie szans na otwarcie w roku 2011, na jubileusz 400-lecia urodzin Jana Heweliusza, na poddaszach koœcio³a, Muzeum Nauki Gdañskiej. Na przeszkodzie stan¹³ kryzys i ogólny brak œrodków. W tej sytuacji pomog¹ juþ tylko mod³y do œwiêtej patronki, co jak widać na zdjêciu, zrozumia³ zarówno prezydent Pawe³ Adamowicz, jak i przeor zakonu ojców karmelitów w Gdañsku, o. Tadeusz Popiela ak Zdjêcia: Krystyna Czapczyk 4 5

4 aktualnoœci Drżyjcie nietrzeźwi Komenda Miejska Policji w Gdañsku otrzyma³a na pocz¹tku sierpnia nowoczesne alkomaty, szeœć kompletów. KaÞdy z nich sk³ada siê z: analizatora wydechu Alcotest 7410 Plus Com PL z akumulatorem, zasilacza stabilizowanego, walizki transportowej i higienicznych ustników. Alkomaty zosta³y zakupione ze œrodków miasta (³¹czny koszt to 21 tysiêcy z³otych) i przekazane na rêce Zbigniewa Paku³y, wicekomendanta gdañskich funkcjonariuszy. Dodajmy, Þe Urz¹d Miejski w Gdañsku od wielu lat wspiera dzia³alnoœć miejscowej policji w zakresie profilaktyki, przeciwdzia³ania przemocy w rodzinie, zapewnienia ³adu i porz¹dku publicznego, a takþe w zakresie poprawy warunków pracy policjantów. omz Fot. Jerzy Pinkas, Baccara z Kogucikiem W ramach Jarmarku œw. Dominika odby³ siê Ogólnopolski Festiwal Ma³ego Dominika. Skonfrontowano dorobek artystyczny dzieciêcych i m³odzieþowych zespo³ów wokalnych i tanecznych z róþnych regionów Polski. Wykonawcy i tancerze walczyli o dwie g³ówne nagrody: Bursztynowego Kogucika i Puchar Dyrektora Pa³acu M³odzieÞy w Gdañsku. Mi³o nam donieœć, Þe w konkursie tanecznym, w kategorii formacje i miniformacje, Kogucika zdoby³ zespó³ Baccara z Wejherowa pod opiek¹ ElÞbiety Czeszejko, na co dzieñ trenuj¹cy w Wejherowskim Centrum Kultury. Północ obstawiona Pó³nocna czêœć Wysypy Spichrzów nareszcie nie bêdzie spêdza³a snu z powiek w³adz Gdañska. Na pocz¹tku sierpnia dosz³o do sfinalizowania drugiego etapu negocjacji Miasta z przedsiêbiorcami zainteresowanymi zagospodarowaniem terenu. W rezultacie uzgodnieñ do trzeciego etapu przesz³y dwie firmy. Polnord SA na dziesiêć miesiêcy otrzyma³ wy³¹cznoœć negocjacji z Miastem szczegó³owych warunków realizacji inwestycji. JeÞeli rozmowy nie powiod¹ siê, Polnord zast¹pi firma Hossa SA. To ma być partnerstwo publiczno-prywatne, ma powstać spó³ka Miasta i Polnordu. Miasto wniesie grunt, a Polnord bêdzie odpowiadać za organizacjê i zagospodarowanie terenu, w tym za budowê Muzeum Bursztynu i infrastrukturê publiczn¹ (uzbrojenie techniczne, komunikacjê, drogi, chodniki, trawniki). Na terenie o powierzchni 2,3 hektara Miasto zamierza zbudować kompleks mieszkaniowo-us³ugowy. red. Mistrzowie wodnych skuterów Na Martwej Wiœle odby³y III Otwarte Mistrzostwa Polski Skuterów Wodnych Gdañsk Imprezê zorganizowa³ Gdañski Oœrodek Szkoleñ Motorowodnych Stewa Jan Marzec. Wystartowa³o 25 zawodników, w dwóch klasach (na tzw. skuterach siedz¹cych): do 1200 cm3 pojemnoœci i powyþej 1200 cm3 poj. W pierwszej klasie zwyciêþy³ Marcin Bielonko, w drugiej Robert Rycewicz. Zwyciêzcy otrzymali puchary i medale. Po zawodach odby³y siê ćwiczenia ratownicze z udzia³em gdañskiego WOPR, Pañstwowej StraÞy PoÞarnej w Gdañsku oraz Zwyciêzcy III Mistrzostw Polski Skuterów Wodnych Gdañsk 2009 Przeczuwamy, Þe w tym roku bêdzie on najbardziej hitow¹ pami¹tk¹ z lata w Gdañsku. Naœladuje prawdziwy paszport, szczyci siê gdañskim herbem na ok³adce, a waþny jest nie tylko w tym mieœcie, Rzeczpospolitej Polskiej, ale nawet w ca³ej Unii Europejskiej. Choć kosztuje tylko 3 z³ote, zawiera kompendium wiedzy o bursztynie i to w dwóch jêzykach - polskim i angielskim, oraz sporo ilustracji. Ma teþ wymiar praktyczny. Informacje w nim zawarte maj¹ chronić klientów przed kupowaniem falsyfikatów i imitacji Prezydent Pawe³ Adamowicz po podpisaniu deklaracji przekazuje pióro Annie Zbierskiej, dyrektor Biura Prezydenta ds. promocji. Obok Leszek Strzelczyk, prezes Krajowej Izby Gospodarczej Bursztynu Kup Bursztynowy Paszport bursztynu za cenê prawdziwego kruszcu. Ponadto Fundacja Gdañska, z inicjatywy której powsta³ paszport, jego wprowadzenie do obiegu po³¹czy³a z podpisaniem Gdañskiej Deklaracji Dobrych Praktyk przez: prezydenta Paw³a Adamowicza, g³ówn¹ organizatorkê targów Amberif Ewê Rachoñ, przedstawicieli organizacji branþowych oraz sklepów i galerii handluj¹cych bursztynem. - Gdañsk ma obowi¹zek chroniæ nasze aktualnoœci Ochotniczych StraÞy PoÞarnych w Sobieszewie i Œwibnie. Niezwykle atrakcyjnym widowiskiem by³a parada trzydziestu skuterów wodnych i dziesiêciu jachtów motorowych - z przystani jachtowej Stewa do mariny w Gdañsku i z powrotem. Ca³¹ imprezê zabezpiecza³a Policja Wodna w Gdañsku i StraÞ Miejska. Mistrzostwa zaszczyci³ obecnoœci¹ prezes Polskiego Zwi¹zku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego w Warszawie Jerzy Czeszko oraz prezes Pó³nocno-Wschodniego Okrêgowego Zwi¹zku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego w Olsztynie Stanis³aw Lemanowicz. najwiêksze dobro, czyli bursztyn ba³tycki - stwierdzi³ Cezary Windorbski, prezes Fundacji Gdañskiej. W ramach tej ochrony w 40 sklepach i galeriach Trójmiasta moþna przy kupnie wyrobu z bursztynu otrzymać certyfikat jego jakoœci, wpisany podczas transakcji na przedostatniej stronie Bursztynowego Paszportu. To poœwiadczenie jest jednoznaczne z opini¹ branþowego rzeczoznawcy. ak Deklaracjê podpisuje Ewa Rachoñ z Miêdzynarodowych Targów Gdañskich. Na drugim planie prezes Fundacji Gdañskiej Cezary Windorbski Zdjêcia: Anna K³os 6 7

5 wieœci z terenu Przewodnicz¹cy Rady Gminy Kosakowo Adam Miklaszewicz wrêczy³ nagrody zwyciêzcom eglarskich regat Kosakowo Dni gminy i noc kabaretowa Na prze³omie lipca i sierpnia trwa- ³y Dni Gminy Kosakowo (powiat pucki). Przez trzy dni w dwóch miejscowoœciach (Pierwoszynie i Rewie) odby³o siê szereg imprez kulturalnych, sportowych i rozrywkowych. Zorganizowano m.in. regaty o puchar przewodnicz¹cego Rady Gminy, oficjalne powitanie uczestników dorocznego Marszu Œledzia i aukcjê charytatywn¹ na rzecz dzieci artystycznie uzdolnionych. Odby³a siê teþ uroczysta Sesja Rady Gmi- W za³oþeniach budþetowych gminy Przodkowo (powiat kartuski) na obecny rok najwaþniejszymi inwestycyjnymi pozycjami by³a budowa dwóch kanalizacji: Przodkowo - Kawle Górne - Pomieczyno oraz Kobysewo - Smo³dzino. Wójt gminy Kosakowo Jerzy W³udzik z on¹, dyrektor GOKiS Ewa Kowalewska z mê em i w³aœciciel Przedsiêbiorstwa Imprez Artystycznych Impresario Gdañsk Henryk Czoska ny, podczas której nadano tytu³ Zas³uÞonego Cz³owieka historykowi i pisarzowi Tadeuszowi Krzysztofowi. Grali artyœci Teatru Buffo Janusza Józefowicza oraz kabarety: Made in China, S³uchajcie i Siostry Labud. Kosakowska noc kabaretowa to juþ sta³y element dni gminy. Cieszy siê ogromn¹ popularnoœci¹ nie tylko wœród tubylców - zjeþdþaj¹ turyœci i mieszkañcy z ca³ego Trójmiasta. zz Aukcja na rzecz dzieci artystycznie uzdolnionych. Radna wsi Pierwoszyno Wiktoria Œliwiñska Przodkowo Sukces w pozyskiwaniu unijnych środków Wykonawstwem zajê³a siê firma Korpos z Kartuz, która w ci¹gu zaledwie dwóch miesiêcy od momentu przekazania placu budowy, wykona³a wszystkie prace zwi¹zane z realizacj¹ pierwszego zadania. W sumie powsta³o 13 kilometrów nowych ruroci¹gów kanalizacyjnych, 3,4 km przy³¹czy oraz siedem przepompowni œcieków. Do nowej sieci pod³¹czono 135 odbiorców. Wartoœć inwestycji wynios³a z³, z czego 85 proc. pochodzi³o ze œrodków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Umowê na realizacjê zadania podpisano w Warszawie z instytucj¹ wspomagaj¹c¹ - Funduszem Œrodowiska i Gospodarki Wodnej. Do realizacji drugiego zadania wójt gminy Andrzej Wyrzykowski pozyska³ œrodki unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego w kwocie 1,5 mln z³. To duþy sukces gminy, zwaþywszy na jej niewielki budþet. Przyznanie tych œrodków pozwala rozbudować sieć kanalizacyjn¹ o 25 km. Realizacja tych zadañ otwiera moþliwoœci ubiegania siê o kolejne unijne wsparcie na infrastrukturê. Chodzi g³ównie o drogi i chodniki, które bêdzie moþna wykonać po zakoñczeniu budowy kanalizacji. Zdjêcia: Adam Schroder Rumia Akademia Orlika trwa Pomorska edycja Akademii Orlika zosta³a zainaugurowana w Rumi, na pocz¹tku sierpnia. To pilotaþowy program, który ruszy³ w Warszawie juþ na pocz¹tku lipca i jest skierowany do dzieci w wieku od 6 do 8 lat. Akademia stanowi czêœć projektu Moje Boisko - Orlik 2012 i ma na celu odkrywanie pi³karskich talentów. Organizatorem jest Bank Zachodni WBK, partnerem Polskie Stowarzyszenie By³ych Pi³karzy, a patronat objê³o Ministerstwo Sportu i Turystyki. Pi³karskie mistrzostwa Europy odbêd¹ siê za trzy lata. Do tego czasu, w ramach rz¹dowego projektu Moje Boisko - Orlik 2012, w miastach, wsiach i miasteczkach ma powstać co najmniej 2012 boisk do futbolu, na których m³odzieþ bêdzie mog³a grać w pi³kê. Od ubieg³ego roku powsta³o juþ ponad 500, a najwiêksz¹ liczb¹ moþe poszczycić siê województwo pomorskie. Obok budowy boisk, Ministerstwo Sportu stawia sobie za cel poprawê szkolenia m³odych pi³karzy. Odpowiedzi¹ na te potrzeby jest w³aœnie Akademia Orlika, której g³ównym za³oþeniem jest zachêcanie do uprawiania sportu utalentowanych ruchowo ch³opców i dziewcz¹t. W tym roku, w ramach pilotaþu, akademia zosta³a uruchomiona w czterech województwach: mazowieckim, ³ódzkim, dolnoœl¹skim i pomorskim. Nabór do akademii odbywa siê podczas sportowych pikników organizowanych dla ca³ych rodzin. Taki piknik odby³ siê takþe w Rumi. Dzieci mog³y wzi¹ć udzia³ w te- Przywidz Pomerania Tour finiszuje Pierwszy etap Miêdzynarodowego Wyœcigu Kolarskiego Pomerania Tour odby³ siê w gminie Przywidz. Rozegra³ siê na trasie Straszyn - Przywidz (metê usytuowano przy ul. Gdañskiej). Najlepszy na finiszu okaza³ siê Artur Detko z kolarskiej grupy DHL-Author. Od wójt BoÞeny Mielewczyk-Zawady otrzyma³ pami¹tkowy puchar i nagrodê finansow¹. Kolarska impreza by³a pierwsz¹ tego rodzaju od kilkudziesiêciu lat. Spotka³a siê z entu- wieœci z terenu Od lewej: szef departamentu sportu w Pomorskim Urzêdzie Marsza³kowskim Maciej Kowalczuk, wiceprezydent Sopotu Pawe³ Or³owski i burmistrz Rumi El bieta Rogala-Koñczak stach sprawnoœciowych, a najlepsze zosta³y skierowane do drugiego etapu akademii, czyli do udzia³u w tzw. Wakacjach z Orlikiem. Zajêcia w ramach drugiego etapu s¹ prowadzone do koñca sierpnia przez doœwiadczonych trenerów. Na Pomorzu odbywaj¹ siê one na trzech boiskach Orlikach - w Rumi, Gdyni i Sopocie. Na pocz¹tku wrzeœnia w kaþdym z tych miejsc wyselekcjonowanych zostanie 30 najzdolniejszych zawodników, którzy trafi¹ pod skrzyd³a akademii. Po roku treningów pod okiem najlepszych instruktorów najbardziej utalentowani zostan¹ skierowani do zaprzyjaźnionych klubów pi³karskich. red. Wójt gminy Przywidz Bo ena Mielewczyk-Zawada wrêczy³a zwyciêzcy kwiaty, pami¹tkowy puchar i nagrodê finansow¹ zjastycznym przyjêciem mieszkañców oraz wypoczywaj¹cych turystów i kolonistów. W³adze gminy zapowiedzia³y kontynuacjê przedsiêwziêcia. Chcemy powrócić do artyku³u, który ukaza³ siê w poprzednim numerze TW. Pisaliœmy o wrzeœniowym referendum i trzech opozycyjnych oœrodkach d¹þ¹cych do odwo³ania pani wójt ze stanowiska. Na czele jednego z nich mia³ stan¹ć miejscowy wp³ywowy rolnik, ale ta informacja okaza³a siê nieprawd¹. Z wiarygodnych źróde³ dowiedzieliœmy siê, Þe ów rolnik nie utoþsamia siê z opozycj¹ i nie naleþy do przeciwników obecnej w³adzy. j.j Fot. Tomasz Konopacki 8 9

6 wieœci z terenu Skarszewy Logo wybrane Od lipca Skarszewy maj¹ swoje logo. W konkursie og³oszonym przez burmistrza Dariusza Skalskiego wygra³ projekt Anny Pauli z Pruszcza Gdañskiego. Specjalna konkursowa komisja wyróþni³a teþ pracê Beaty DróÞkowskiej ze Starogardu Gdañskiego i Michaliny Pestki z Tczewa. Wybrane logo zaprojektowane zosta³o w sposób przejrzysty i budz¹cy mi³e skojarzenia. Jest s³oñce (symbol ciep³a i radoœci), zieleñ, b³êkit i czerwony zarys przypominaj¹cy skarszewski zamek Joannitów. zom sport i uroda Władysławowo Gdzie jest burmistrz? Lato w pe³ni, piêkna pogoda, wakacje... a mieszkañcy W³adys³awowa zastanawiaj¹ siê, gdzie jest ich burmistrz Adam DrzeÞdÞon. Do urzêdu nie przychodzi, na ulicach go nie widać, w Þadnych uroczystoœciach nie uczestniczy, nie pojawia siê nawet na cotygodniowych spotkaniach z mieszkañcami. W³adys³awowianie martwi¹ siê o swego w³odarza, bo kr¹þ¹ pog³oski, Þe straci³ g³owê z powodu mi³oœci. Nie chodzi tu jednak o s³aboœć do kobiety, lecz do... mocnych trunków. Nam wydaje siê to niemoþliwe, ma³o wiarygodne. Być moþe to tylko s³oñce i chêć wypoczynku... Na placu budowy. Od lewej: wójt gminy Karsin Roman Brunke, dyrektor Zespo- ³u Szkó³ w Wielu Andrzej Narloch, projektant - inspektor nadzoru Jacek Filosek, przedstawiciel wykonawcy Henryk Czarnowski, przewodnicz¹cy Rady Gminy Jan Narloch i zastêpca kierownika referatu w Urzêdzie Gminy Wojciech Laska Fot. Krzysztof Mystkowski / KFP Wiele Powstaje kolejny Orlik W lipcu ruszy³y prace przy budowie kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje boisko - Orlik 2012 przy Zespole Szkó³ nr 2 w Wielu (gmina Karsin, powiat koœcierski). Przetarg na wykonanie robót wygra³a firma Polcourt z Warszawy na kwotê z³. Wykonane zostanie boisko do pi³ki noþnej ze sztuczn¹ nawierzchni¹ oraz boisko wielofunkcyjne do gry w pi³kê rêczn¹, siatkow¹, koszykow¹ i tenisa ziemnego. Powstanie zaplecze szatniowe, sanitarne, pomieszczenia trenerskie i magazyn. W tym celu bêd¹ teþ zaadoptowane niewykorzystywane dot¹d pomieszczenia dwóch segmentów dawnego Funduszu Wczasów Pracowniczych. Dziêki temu sportowe zaplecze zyska dwukrotnie wiêksz¹ powierzchniê. Wielewska szko³a wzbogaci siê o kompleks sportowy, który bêdzie wykorzystywany ³¹cznie z istniej¹c¹ sal¹ sportow¹ zarówno przez dzieci, m³odzieþ, mieszkañców, jak i turystów oraz przyjezdne grupy m³odzieþowe uczestnicz¹ce w szkolnych turnusach. ozm W³aœciciel klubu, trenerzy i instruktorzy Piękności nie tylko z Pomorza JuÞ za kilka dni, 18 sierpnia, w sopockim Dream Clubie w Krzywym Domku poznamy laureatki konkursu Miss Pomorskiego Open Edition Patronat nad imprez¹ obj¹³ europose³ Jaros³aw Wa³êsa, a jej wyj¹tkowoœć polega na realizacji fabularnego filmu pt. Jak zostać królow¹?. Film bêdzie pokazywa³ nie tylko wielki fina³, ale teþ ca³y proces przygotowawczy i kuluary Þycia kaþdej z kandydatek. A jest ich 26 i w zwi¹zku z tym, Þe to edycja otwarta, z róþnych regionów Polski. Oczywiœcie najsilniejsz¹ reprezentacjê ma Pomorze, ale s¹ teþ dziewczêta z Ma³opolski, Wielkopolski, Kujaw, Œl¹ska i Mazowsza. z Do klubu zaprasza sam w³aœciciel Leszek Kledzik I kto tu rządzi! - Kochanie, idê do Leona - to zdanie wypowiada sporo gdañszczan, zarówno kobiet jak i mêþczyzn. Niektórych te s³owa mog³yby doprowadzić do ataku zazdroœci, ale my wiemy, co kryje siê pod has³em Leon? Chodzi o m³ody i prêþnie rozwijaj¹cy siê klub fitness przy ul. Kartuskiej w Gdañsku. Z bogat¹ ofert¹, wyposaþony w nowoczesny, wysokiej jakoœci sprzêt, z profesjonaln¹ kadr¹ instruktorów i trenerów. Klub pozyskuje wielu partnerów, co pozwala klientom na korzystanie z szeregu dodatkowych us³ug, np. z zabiegów w salonie piêknoœci Semiramida, z rehabilitacji i odnowy biologicznej w Open Spa Centre oraz z warsztatu i salonu samochodowego Nissan. Tu kaþdy znajdzie coœ dla siebie. Mi³oœnicy typowej si³owni (bohaterowie zabawnych anegdot), jak i drobne, delikatne kobiety. Leon ho³duje starej prawdzie W zdrowym ciele zdrowy duch. I o takiego Leona nikt nie moþe być zazdrosny. ep Fot. Tom Porter Zdjêcia: Ewa Per³owska

7 œmietanka towarzyska œmietanka towarzyska Król lew o gołębim sercu Krzysztof Cugowski, Romuald Lipko i Tomasz eliszewski, czyli Budka Suflera z dyrektorem Ba³tyckiej Agencji Artystycznej BART w Sopocie, Eugeniuszem Terleckim. To w³aœnie BART zarz¹dza Oper¹ Leœn¹ i przy organizacji ró nych festiwali zawsze staje na wysokoœci zadania Œwiêto Chleba, które odbywa siê co roku w ramach Jarmarku œw. Dominika, gromadzi piekarzy i cukierników z ca³ej Polski. Zaœ odwiedzaj¹cy jarmark wybieraj¹ spoœród pieczywa i s³odkoœci najwiêksze przysmaki oraz najlepiej prezentuj¹ce siê piekarnicze stoisko. Jak zawsze bezkonkurencyjny okaza³ siê Andrzej Szyd³owski, honorowy prezes Stowarzyszenia Rzemieœlników Piekarstwa RP, w³aœciciel piekarni-cukierni we Wrzeszczu. Jego stoisko zdominowa³o ca³e œwiêto, zw³aszcza imponuj¹cych rozmiarów lew, to znaczy potêþny chleb w lwiej postaci - groźny, z wyszczerzonymi k³ami. Szyd³owski jest królem lwem w branþy piekarskiej (to wszyscy wiedz¹), ale nie takim srogim. Wrêcz przeciwnie - zawsze pogodnym i o go³êbim sercu. Hity wyśpiewane Choć upalne lato nie sprzyja d³ugim podróþom, nasi rodacy nie rezygnuj¹ z wycieczek nawet do tak odleg³ych pañstw, jak Stany Zjednoczone. Do mi³oœników amerykañskich klimatów i bywalców tego kraju naleþy wyk³adowca akademicki dr Henryk J. Lewandowski i jego Þona Maria. Odwiedzaj¹ latem Stany Zjednoczone, choć podkreœlaj¹, Þe najchêtniej czyni¹ to w listopadzie, kiedy Amerykanie obchodz¹ Œwiêto Dziêkczynienia (dok³adnie czwarty czwartek listopada). Na zdjêciu pañstwo Lewandowscy z ambasadorem USA podczas ubieg³orocznego Œwiêta Dziêkczynienia, ale tym razem w Polsce, na pok³adzie amerykañskiego kr¹þownika. ozz 12 Andrzej Szyd³owski królem jest, ale nie takim groÿnym Ks. pra³at Cezary Annusewicz i Jan Pranga, w³aœciciel piekarni-cukierni w Sopocie h Od prawej: prezydent Sopotu Jacek Karnowski, re yser dokumentalista Sylwester Latkowski i Stanis³aw Bêbenek O kanadyjskim domu Daniel Czapiewski z Þon¹ Lidi¹ obchodz¹ imieniny razem od kilku lat, na prze³omie lipca i sierpnia. Przyjêcie odbywa siê w plenerze, na œwieþym powietrzu, na terenie Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku, którego p. Daniel jest za³oþycielem, a p. Lidia dyrektorem. W tym roku wœród goœci (rodziny, przyjació³, kontrahentów) dominowa³ jeden temat 150-letniego domu kaszubskiego trapera sprowadzonego z Kanady. Oficjalne otwarcie tego wyj¹tkowego nabytku odbêdzie siê 16 sierpnia w niedzielê z udzia³em polskich i kanadyjskich vipów. Amerykańskie klimaty h Sta³y goœæ imieninowych przyjêæ pañstwa Czapiewskich, dyrektor zespo³u Cappella Gedanensis, pierwszy tenor Pomorza, Marek Wiêc³awek Goœcie pañstwa Czapiewskich, m.in. ona Macieja - m³odszego brata Daniela. Maciej Czapiewski prowadzi firmê Radbur w Somoninie i jest radnym powiatu kartuskiego Zdjêcia: Krystyna Czapczyk Zdjêcia: Hania Maliszewska W³aœnie to stoisko (w tle z potê nym lwem) zdoby³o pierwsze miejsce. W³aœciciel Andrzej Szyd³owski i mistrz pracuj¹cy w jego firmie Tadeusz Zdyba³ Zdjêcia: Wojtek Jakubowski /KFP Oficjalne otwarcie Œwiêta Chleba. Girlandê utkan¹ z k³osów zbo a przecina sierpem wiceprezydent Gdañska Ewa Kamiñska. Wspieraj¹ j¹ prezes honorowy Stowarzyszenia Rzemieœlników Piekarstwa RP Andrzej Szyd³owski, prezes Miêdzynarodowych Targów Gdañskich Andrzej Spiker i prezes Pomorskiej Izby Rzemieœlniczej Ma³ych i Œrednich Przedsiêbiorstw Wies³aw Szajda h Sopot Hit Festiwal 2009 by³ gor¹cy i emocjonuj¹cy. W sopockiej Operze Leœnej us³yszeliœmy najwiêksze hity tego lata; piêtnaœcie polskich i tyle samo zagranicznych. Polski hit wyœpiewa³a m³oda, 16-letnia wokalistka Ewa Farna (piosenka Cicho ), zagraniczny hit - Belgijka Katerine (piosenka Ayo technology ). Jako goœcie specjalni wyst¹pili ubieg³oroczni laureaci: Doda i Shaun Baker, oraz Schiller, September i Andrzej Piaseczny. Trzeci dzieñ festiwalu up³yn¹³ pod has³em jubileuszu legendarnego zespo³u Budka Suflera. Panowie ciesz¹ nas swoj¹ muzyk¹ juþ 35 lat, i wci¹þ niezmiennie. Solenizant Daniel Czapiewski z goœæmi, m.in. z siostr¹ Ilon¹ Walczak 13

8 œmietanka towarzyska œmietanka towarzyska Drogowcy zwierają szyki Kobieca dominacja Katarzyna Majka jako Miss Ziemi Kaszubskiej 1997 Aleksandra Og³aza jako Miss Polski 2006 Asystentki jak z bajki Zazdroœcimy dyrektorowi Ba³tyckiej Agencji Artystycznej BART w Sopocie, Eugeniuszowi Terleckiemu. W jego sekretariacie pracuj¹ naj³adniejsze asystentki: Katarzyna Majka, która zaczê³a przygodê z bartem kilka lat temu, i nowo zatrudniona Aleksandra Og³aza. Obie panie startowa³y w konkursach piêknoœci; Kasia w latach dziewiêćdziesi¹tych, a Ola ca³kiem niedawno - w 2006 roku zosta³a miss Polski. zz Dyrektor Terlecki ma szczêœcie. Ka dy szef chcia³by, aby w jego sekretariacie pracowa³y laureatki konkursów piêknoœci Eurodeputowany Wojciech Olejniczak jest za zwiêkszeniem roli kobiet w polityce. Mówi³ o tym Marii Lewandowskiej - równie w Gdañsku, w którym goœci³ wielokrotnie Chcemy powrócić do czerwcowego ogólnokrajowego Kongresu Kobiet w Warszawie. Ten zjazd zgromadzi³ najwaþniejsze damy polskiej polityki, nauki, biznesu i kultury. WybrzeÞe reprezentowa³a m.in. pierwsza dama naszej gastronomii, w³aœcicielka kilku restauracji na gdañskiej Starówce, Maria Lewandowska. Dwudniowe obrady zaowocowa³y has³em wyrównywania szans kobiet i mêþczyzn. Jak powiedzia³a jedna z uczestniczek kongresu, kobiety nie mog¹ być zak³adniczkami mêskich fantazji. Ale nie kaþda pani ma problem z mêsk¹ dominacj¹. Nie ma go np. Maria Lewandowska, wrêcz przeciwnie - bije panów na ³eb i szyjê. Przemawia wspó³w³aœciciel firmy Drogomet Jan Fedorowicz Prezes WPRD Gravel Adam Andrzejkowicz (z prawej) i cz³onek Rady Nadzorczej Tomasz Tandeck Tydzieñ temu w gdañskim zajeździe Wróblówka integrowali siê i bawili wybrzeþowi drogowcy - w³aœciciele przedsiêbiorstw drogowo-budowlanych, pracownicy, przyjaciele, kontrahenci i podwykonawcy. G³ównymi zapraszaj¹cymi by³y cztery firmy: WPRD Gravel, ZRDiA Rondo, Drogomet oraz PDB Trakt. Biesiady w tym miejscu odbywaj¹ siê od 12 lat, ale tegoroczna by³a wyj¹tkowa. Drogowcy zwieraj¹ bowiem szyki, by efektywnie pracować nad budow¹ i remontami dróg do Euro m Od lewej: b. wiceprezydent Gdañska, prezes Marian Szajna z on¹ Danut¹, prezes PBM Saturn w Gdañsku Tomasz Tandeck oraz w³aœciciele firmy Mróz i maj¹tku w Mankocinie - Anna i Andrzej Mróz Zdjêcia: Hania Maliszewska Juror w Londynie Marek Nowotny, znany z naszych ³amów prezes sopockiej firmy Image, rozkrêci³ siê na dobre. Kilka miesiêcy temu rozwiód³ siê z Þon¹ Ann¹, a Þe od parunastu lat jest jurorem konkursów piêknoœci, postanowi³ rozwin¹ć skrzyd³a w tym kierunku i to na skalê miêdzynarodow¹. Porzuci³ wiêc wybory miss na szczeblu krajowym, by pe³nić funkcjê jurora w konkursach na ca³ym œwiecie. Nie tak dawno opublikowaliœmy jego zdjêcie z miss Liverpool (któr¹ sam wybiera³), a juþ odby³a siê kolejna impreza - Miss Intercontinental w Londynie. Na zdjêciu p. Marek z ubieg³orocznymi laureatkami tego konkursu, które równieþ zasiad³y w jury. o Urszula Wielochowska, dyrektor Krzywego Domku w Sopocie Rodzone siostry? Anna Waœkiewicz, prezenterka telewizyjna i najpopularniejsza z wybrze owych konferansjerów Przecieramy oczy ze zdumienia i zastanawiamy siê, czy Urszula Wielochowska i Anna Waœkiewicz to rodzone siostry? Obie panie s¹ krótkow³osymi blondynkami, obie wysokie i zgrabne, niebieskookie i zawsze elegancko, w podobnym stylu, odziane. MoÞna je razem zobaczyć na niektórych uroczystoœciach, albo w Krzywym Domku w Sopocie. Pani Urszula jest dyrektorem zarz¹dzaj¹cym tego najpopularniejszego sopockiego obiektu, a Ania Waœkiewicz czêsto prowadzi w tym miejscu rozmaite spotkania i imprezy. omz 14 15

9 œmietanka towarzyska œmietanka towarzyska Od lewej: pose³ Samoobrony Lech Woszczerowicz, pose³ znany z gor¹cej znajomoœci z Sandr¹ Lewandowsk¹ - Janusz Maksymiuk, ks. pra³at Henryk Jankowski oraz prezes zarz¹du spó³ki Kwarc w Krzeszówku i Zak³adu Produkcji Papierosów Stonehill Tobacco w Kamiennej Górze Jerzy Wojciech Nowak Biesiada im. Bronisława Lisa Robert Lis w rozmowie z przewodnicz¹cym Rady Miasta Gdañska Bogdanem Oleszkiem i jego on¹ Robert Lis wrêcza puchar zdobywcy pierwszego miejsca w zawodach strzeleckich Wiceprzewodnicz¹cy sejmiku pomorskiego Waldemar Bonkowski i Patryk Demski Wydawa³oby siê, Þe wraz z odejœciem œp. Bronis³awa Lisa, w³aœciciela Przetwórstwa Miêsnego Lis w Sierakowicach, pójd¹ w zapomnienie coroczne biesiady myœliwskie w Mirachowie na Kaszubach. A jednak nie. Po rocznej przerwie dzieci Bronis³awa - Wioletta i Robert - postanowi³y, Þe powróc¹ do tradycji zapocz¹tkowanej przez ojca. W mirachowskiej leœniczówce odby³a siê zatem biesiada im. Bronis³awa Lisa. Zapalony myœliwy, œwietny strzelec, nigdy nie odmawiaj¹cy pomocy - tak wspominali go koledzy po strzelbie i przyjaciele. By³a to pierwsza biesiada bez jego udzia³u. Pocz¹tek bardzo oficjalny - dzieci wspomina³y ojca, uczczono jego pamiêć minut¹ ciszy. Goœcie dopisali, wype³niaj¹c leœny amfiteatr do ostatniego miejsca. Najwiêksz¹ niespodziank¹ by³o pojawienie siê by³ego premiera Andrzeja Leppera w towarzystwie Janusza Maksymiuka i Lecha Woszczerowicza. Jak zawsze, na biesiadê przyjecha³o wielu celebrytów; nie zabrak³o duchownych, m.in. ks. pra³ata Henryka Jankowskiego, w³adz wojewódzkich i samorz¹dowych. Kierownik masarni GS SCh ukowo Tadeusz Pupacz, kierownik produkcji w Przetwórstwie Miêsnym Lis, przyjaciel domu Marek Mejna i towarzyszka Roberta Lisa By³y premier Andrzej Lepper 16 Wioletta Lis oraz Ewa i Janusz Janczakowie w³aœciciele NZOZ Dentical we Wrzeszczu ep Zdjêcia: Ewa Per³owska Od lewej: dyrektor gdañskiego Sanepidu dr Halina Bona i wicedyrektor pomorskiego oddzia³u NFZ dr Ma³gorzata Bartoszewska-Dogan z mê em Prezes Saur Neptun Gdañsk Zbigniew Maksymiuk z on¹ Organizatorzy myœliwskiej biesiady: (od lewej) Krystyna Knut, Wioletta Lis (w ubraniu, które otrzyma³a piêæ lat temu od ojca), Barbara Siezieniewska i Robert Lis Marek Mejna z on¹ Danut¹ i prof. Jerzy Mielnik 17

10 œmietanka towarzyska Obraz szczęścia dla prymasa Pawe³ Jajkowski wrêcza prymasowi obraz chiñskiego artysty Na obrazie pami¹tkowy podpis sk³ada Danuta Lis, dyrektor Oœrodka Ba³tyk w Jastrzêbiej Górze Sopranistka Renata Dobosz otrzyma³a od Paw³a Jajkowskiego per³owe korale Na czwartym piêtrze Hotelu Pekin we W³adys³awowie. St¹d rozci¹ga siê piêkna panorama miasta. Kardyna³ Józef Glemp, Pawe³ Jajkowski i o. Józef ¹gwa, proboszcz koœcio³a œw. Ignacego w Jastrzêbiej Górze Pawe³ Jajkowski, w³aœciciel Hotelu Pekin we W³adys³awowie i przewodnicz¹cy Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Chiñskiej na Pomorzu, ugoœci³ w swoim przybytku prymasa Polski Józefa Glempa. Kardyna³ mia³ znakomit¹ muzyczn¹ obstawê: sopranistkê Renatê Dobosz i tenora Wies³awa Ochmana. Nawet przed obiadem da³ on krótki wystêp przy akompaniamencie klarnetu, na którym gra³ ks. Andrzej Harden. Bo przecieþ nie od wczoraj wiadomo, Þe nasz prymas lubi operê. Gospodarz podarowa³ kardyna³owi obraz chiñskiego artysty, wyszywany rêcznie jedwabiem, przedstawiaj¹cy znak szczêœcia i d³ugowiecznoœci. Uczestnicy spotkania z³oþyli na jego odwrocie pami¹tkowe podpisy. Prymas zadeklarowa³, Þe obraz zawiœnie w Centrum Opatrznoœci BoÞej w Warszawie, na terenie którego znajduje siê m.in. Muzeum Jana Paw³a II i kard. Stefana Wyszyñskiego. oo Nie bać się marzeń Jak przekonuje wójt gminy Gniewino Zbigniew Walczak, programowanie rozwoju gminy wiejskiej wymaga podejmowania zdecydowanych, odwa nych kroków, których efekty nale y rozpatrywaæ w perspektywie wykraczaj¹cej poza tu i teraz. Z wójtem rozmawia Miko³aj Orze³. Gniewino ubiega siê o wpisanie na listê centrów pobytowych dla dru yn uczestnicz¹cych w mistrzostwach Euro Czy myœli pan, e mo liwe jest pokonanie konkurencji ze strony najwiêkszych miast? A czemu nie? Decyzja o zg³oszeniu naszej kandydatury zapad³a po dok³adnym rozeznaniu tematu. W Niemczech widzia³em centra pobytowe zaakceptowane w przesz³oœci przez UEFA i dlatego mogê powiedzieć, Þe Gniewino jest w stanie sprostać tym standardom. W perspektywie roku 2012 moþemy zaproponować naszym goœciom ofertê w pe³ni konkurencyjn¹. To, Þe nie jesteœmy wielkim miastem, stanowi nasz¹ najwiêksz¹ zaletê. Sportowcy otrzymaj¹ tu do dyspozycji odizolowany od ciekawskich t³umów kompleks sk³adaj¹cy siê z hotelu, pe³nowymiarowego boiska, krytej p³ywalni, kina, bowlingu, restauracji. Wszystko po³oþone zacisznie wœród zieleni. Czego chcieć wiêcej... No dobrze, ale co potem? Mistrzostwa siê skoñcz¹, pi³karze wyjad¹. Czy to wszystko warte jest tak wielkich inwestycji? Nawet jeþeli uzyskamy status centrum pobytowego, to wcale jeszcze nie znaczy, Þe ktokolwiek do nas przyjedzie. Ale tak naprawdê to najmniej waþne. Euro 2012 jest w Polsce spraw¹ o znaczeniu narodowym. Ewentualne znalezienie siê Gniewina na oficjalnej liœcie centrów pobytowych oznaczać bêdzie ogromny prestiþ, promocjê i lepsz¹ pozycjê do rozmowy z wszelkimi partnerami. Nie tylko dla nas zreszt¹, lecz takþe i dla wspó³pracuj¹cej z nami s¹siedniej gminy Krokowa, na terenie której znajduje siê atrakcyjne centrum noclegowo-konferencyjne w zabytkowym zamku, oraz dla innych waþnych obiektów turystyczno-rekreacyjnych. Poza tym prowadzony obecnie przez gminê Gniewino wysi³ek inwestycyjny stanowi realizacjê przyjêtej wczeœniej strategii rozwoju, która zak³ada wykorzystanie naszych naturalnych walorów i utworzenie tu atrakcyjnego kompleksu rekreacyjno-hotelowego, który z pewnoœci¹ bêdzie wykorzystywany bior¹c pod uwagê niewielk¹ odleg³oœć np. od Oœrodka Przygotowañ Olimpijskich w Cetniewie (35 km) czy teþ plaþ Ba³tyku (nieca³e 20 km). Przejdźmy wiêc do sprawy tzw. Cysterskiego Szlaku Wodnego, czyli eglownego kana³u maj¹cego ³¹czyæ Jezioro arnowieckie z Ba³tykiem. Czy to nie za du e przedsiêwziêcie jak na mo liwoœci gminy? Za duþe. Dlatego teþ gmina nie bêdzie go finansować. To zadanie, które wymaga zaangaþowania œrodków takich jak fundusze strukturalne oraz partnerstwa instytucji o minimum regionalnym zasiêgu dzia³ania. Jak Pan chce przekonaæ tych partnerów? W wiêkszoœci juþ s¹ przekonani, co jest zas³ug¹ wspó³pracuj¹cych ze sob¹ w ramach arnowieckiej Strefy Turystycznej samorz¹dów powiatów puckiego i wejherowskiego oraz gmin Krokowa i Gniewino. Kana³ jest tu po prostu potrzebny. Uregulowania wymaga gospodarka wodna rejonu. Obecnie czêœć terenów pomiêdzy jeziorem i morzem jest przesuszonych, czêœć naraþonych na podtopienia, funkcjonuje tam system przepompowni, niemal jak na u³awach, ci¹gle potrzebne s¹ jakieœ interwencje, to w ci¹gu lat olbrzymie koszty. Osobnym zagadnieniem s¹ potrzeby Elektrowni Wodnej arnowiec. Obecnie w przypadku ewentualnej awarii lub innego nag³ego zdarzenia, nie ma ona moþliwoœci szybkiego wypompowania wody ze zbiornika górnego, gdyþ ani Jezioro arnowieckie ani rzeka Piaœnica nie zdo³aj¹ jej przyj¹ć i wylej¹. Okresowo podwyþszony lub obniþony stan wód równieþ utrudnia funkcjonowanie elektrowni. Budowa kana³u zmieni ten stan rzeczy. rozmowa Jak ma siê do tego czêsto podnoszona argumentacja o wzmacnianiu atrakcyjnoœci turystycznej okolicznych gmin? Turystyka bêdzie w tym projekcie wartoœci¹ dodan¹, w tym sensie samorz¹dy zaangaþowane w funkcjonowanie arnowieckiej Strefy Turystycznej bezpoœrednio skorzystaj¹ na jego budowie i st¹d tyle naszych dzia³añ ukierunkowanych na propagowanie tematu. Budowa szlaku wodnego uzasadniona jest przede wszystkim wzglêdami gospodarczymi o znaczeniu ponadregionalnym, jednak trudno mi wyobrazić sobie to przedsiêwziêcie bez elementów public relations, które wspólnymi si³ami i wydaje mi siê, Þe doœć skutecznie prowadzimy. A co kryje siê pod nazw¹ Dom Planety? Jest to koncepcja rozbudowy Kompleksu Turystyczno-Rekreacyjnego Kaszubskie Oko w Gniewinie. Chcemy skomunikować teren po³oþony poniþej wieþy widokowej lini¹ górskiej kolejki gondolowej, stworzyć tam ca³oroczny stok narciarski, restauracjê, amfiteatr i wspomniany obiekt Dom Planety. Bêdzie to centrum turystyczno-edukacyjne zwi¹zane z tematyk¹ energii we wszechœwiecie, energi¹ odnawialn¹, futurystyk¹. Odwiedzaj¹cy zobacz¹ tam wiele ciekawych wystaw, modeli, instalacji nawi¹zuj¹cych do róþnych etapów rozwoju cywilizacji ludzkiej i ca³ego wszechœwiata. Czy któryœ z tych elementów turyœci bêd¹ mogli obejrzeæ jeszcze w tym roku? Tak, naturalnej wielkoœci modele dinozaurów. Dziêkujê za rozmowê

11 Wójt Gminy Tr¹bki Wielkie sprzedaje bardzo atrakcyjne dzia³ki Nr dzia³ki Pow. dzia³ki w m2 Nr ksiêgi wieczystej - pod budownictwo jednorodzinne w pobli u lasu - us³ugowo-rzemieœlnicze, po³o one w pobli u autostrady A1 Po³o enie Przeznaczenie w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Cena netto 81/ Tr¹bki Wielkie zabudowa mieszkalna, rezydencjalna z³ 81/ Tr¹bki Wielkie zabudowa mieszkalna, rezydencjalna z³ 81/ Tr¹bki Wielkie zabudowa mieszkalna, rezydencjalna z³ 81/ Tr¹bki Wielkie zabudowa mieszkalna, rezydencjalna z³ 81/ Tr¹bki Wielkie zabudowa mieszkalna, rezydencjalna z³ 81/ Tr¹bki Wielkie zabudowa mieszkalna, rezydencjalna z³ 92/ Tr¹bki Wielkie zabudowa mieszkalna, rezydencjalna z³ 358/ Domachowo zabudowa mieszkalna, jednorodzinna z³ 358/ Domachowo zabudowa mieszkalna, jednorodzinna z³ 358/ Domachowo zabudowa mieszkalna, jednorodzinna z³ 358/ Domachowo zabudowa mieszkalna, jednorodzinna z³ 358/ Domachowo zabudowa mieszkalna, jednorodzinna z³ 358/ Domachowo zabudowa mieszkalna, jednorodzinna z³ 358/ Domachowo zabudowa mieszkalna, jednorodzinna z³ 358/ Domachowo zabudowa mieszkalna, jednorodzinna z³ 358/ Domachowo zabudowa mieszkalna,jednorodzinna z³ 358/ Domachowo zabudowa mieszkalna, jednorodzinna z³ 358/ Domachowo zabudowa mieszkalna, jednorodzinna z³ 358/ Domachowo zabudowa mieszkalna, jednorodzinna z³ 518/ Tr¹bki Wielkie zabudowa us³ugowo-rzemieœlnicza z³ 518/ Tr¹bki Wielkie zabudowa us³ugowo-rzemieœlnicza z³ 518/ Tr¹bki Wielkie zabudowa us³ugowo-rzemieœlnicza z³ 518/ Tr¹bki Wielkie zabudowa us³ugowo-rzemieœlnicza z³ Szczegó³owe informacje dot. nieruchomoœci moþna uzyskać w Urzêdzie Gminy w Tr¹bkach Wielkich, pok. 4, lub tel , w godz Sukces firmy z kręgu Gdańskiego Związku Pracodawców Odys na falach Duñczycy, swego czasu prekursorzy wykorzystania wiatru do wytwarzania energii elektrycznej, ostatnio wymyœlili czerpanie energii z falowania morza. Prototyp takiej falistej elektrowni zosta³ niedawno zwodowany w Stoczni Odys, œwietnie prosperuj¹cej na terenach niegdyœ naleþ¹cych do Stoczni Gdañskiej. Odys buduje przede wszystkim jachty, ale chêtnie przyjmuje teþ nowatorskie, nietradycyjne zamówienia. Tym razem zamawiaj¹cym by³ Joregen Claussen, g³ówny w³aœciciel, szef Rady Nadzorczej duñskiego producenta automatyki Danfoss. Jest teþ g³ównym udzia³owcem spó³ki Wave Star Energy, utworzonej specjalnie do realizacji tego nowatorskiego urz¹dzenia. To pod³uþna platforma, wsparta na czterech potêþnych nogach, po jej d³uþszych bokach umocowane s¹ w rzêdach p³ywaki, które pod wp³ywem ruchu fal poruszaj¹ specjaln¹ pompê. ZagroÞeniem dla ca³oœci tej falistej elektrowni móg³by być sztorm, ale wtedy p³ywaki podnosz¹ siê do góry. Wyprodukowany w Odysie prototyp ma tylko dwa p³ywaki, moþe wyprodukować 500 kilowatów energii, co mog³oby wystarczyć na potrzeby osiedla kilkunastu domków jednorodzinnych. Zostanie ustawiony na Morzu Pó³nocnym u zachodnio-pó³nocnych wybrzeþy Danii. Jeœli siê sprawdzi, w przysz³ym roku powstanie juþ docelowa inwestycja. Zostanie posadowiona na dnie morskim na g³êbokoœci ok. 20 metrów. P³ywaków bêdzie 20, bêd¹ mia³y œrednice 10-metrowe, podczas sztormów bêd¹ unoszone na wysokoœć do 20 metrów nad poziom morza, co im pozwoli przetrwać sztorm o wysokoœci fali nawet do 16 metrów. Wytworzona energia - ok. 6 megawatów - wystarczy na potrzeby dzielnicy o wielkoœci Brzeźna. Elektrownia bêdzie bezza³ogowa, moþe pracować 50 lat, a remonty naleþy przeprowadzać co 10 lat. Przy tworzeniu prototypu myœl techniczn¹ do³oþyli naukowcy z Politechniki Gdañskiej, których podczas uroczystoœci wodowania reprezentowali: prorektor ds. badañ naukowych i wdroþeñ Jan Hupka i Damian Kuźniewski. Anna Kłos depesze GZP Prezes Odysa Robert Studziñski (z lewej) i w³aœciciel firmy Danfoss Joregen Claussen Tak ma wygl¹daæ docelowa inwestycja Zdjêcia: Anna K³os Matka chrzestna inwestycji - pani Claussen, ma³ onka inwestora Od prawej: prezes Odysa Robert Studziñski, wiceprezydent Gdañska Andrzej Bojanowski, prorektor PG prof. Jan Hupka i Damian KuŸniewski 20 21

12 wydawnictwa Śmierć za 300 tysięcy Olewnik. Œmierć za 300 tysiêcy - tytu³ najnowszej ksi¹þki Piotra Pytlakowskiego i Sylwestra Latkowskiego, dziennikarzy i dokumentalistów specjalizuj¹cych siê w tak zwanych trudnych sprawach i w tematyce zorganizowanej przestêpczoœci. Tym razem postanowili opowiedzieć o historii porwania i zabójstwa Krzysztofa Olewnika, m³odego biznesmena z Drobiny pod P³ockiem, którego ojciec - W³odzimierz - prowadzi dobrze prosperuj¹cy interes masarski i naleþy do najbogatszych mieszkañców powiatu garwoliñskiego. Œmierć Olewnika juniora poruszy³a ca³¹ Polskê, a temat podjê³y wszystkie media. Doprowadzi³a do rezygnacji ze stanowiska ministra sprawiedliwoœci Zbigniewa Æwi¹kalskiego, wymusi³a powo³anie sejmowej komisji œledczej. Sta³a siê symbolem z³ego funkcjonowania systemu bezpieczeñstwa i bezradnego pañstwa, które nie jest w stanie pomóc jednostce, co wiêcej - moþe jej zaszkodzić. Dramat rozpocz¹³ siê w październiku 2001 roku (wtedy uprowadzono Olewnika) i trwa do dzisiaj, choć porywaczy z³apano, a s¹dowe wyroki wykonano. Ksi¹Þka opowiada o rodzinie Olewników, których Þycie podzieli³o siê na dwa okresy: szczêœliwy - przed porwaniem Krzysztofa, i koszmarny - po porwaniu. Mówi o kuluarach zbrodni, jej konsekwencjach, tajemniczych zbiegach okolicznoœci, procesie œledczym i b³êdach œledztwa. Przedstawia ludzi, którzy pomagali Olewnikom, ale teþ korzystali na ich tragedii. O bandytach, policjantach, prokuratorach i politykach. TakÞe o samobójstwach trzech porywaczy, które przyczyni³y siê do ogólnonarodowej fascynacji t¹ spraw¹. Miêdzy kolejnymi rozdzia³ami, o kulisach porwañ dla okupu opowiada Janusz Kaczmarek. Opisuje zjawisko kidnapingu w Polsce i w³asne kontakty z tematyk¹ porwañ. Po raz pierwszy zetkn¹³ siê z tym problemem w 1997 roku, kiedy pe³ni³ funkcjê prokuratora rejonowego w Gdyni. Szeœć lat później, gdy by³ prokuratorem apelacyjnym w Gdañsku, wyda³ ksi¹þkê Porwania dla okupu. W 2005 roku zosta³ prokuratorem krajowym i wtedy przyj¹³ w swoim gabinecie rodzinê Olewników. Na ich proœbê zainteresowa³ spraw¹ ministra Zbigniewa Ziobro i podj¹³ decyzjê o jej przeniesieniu do Olsztyna. Tam po raz pierwszy Olewnikowie zostali potraktowani w sposób podmiotowy, nie przedmiotowy. Dziêki tym zabiegom ca³y proces ruszy³ z kopyta. W dalszym ci¹gu nie s¹ jednak znani zleceniodawcy porwania i œmierci Krzysztofa, o ile istniej¹. Rodzina Olewników przekonuje, Þe nad porywaczami czuwa³ jakiœ mózg, który kierowa³ zbrodni¹ z ukrycia. Czy poznamy prawdê? - być moþe nigdy, ale na pewno przybliþy nas do niej lektura tej ksi¹þki. j.majch Jaka płeć? Dla wielu ma³þeñstw Þycie dopiero wtedy staje siê pe³ne, kiedy po synku rodzi siê upragniona córeczka. Bywa jednak, Þe w ci¹gu ca³ego poþycia ma³þeñskiego na œwiat przychodz¹ tylko ch³opcy. Natura rz¹dzi siê swoimi prawami, a rozþaleni rodzice zastanawiaj¹ siê, dlaczego w ich domu nie ma dziewczynki tak, jak u s¹siadów. Naturê jednak moþna przechytrzyć, poprawić tuþ przed poczêciem. Zajmuj¹ siê tym wysoko wyspecjalizowani genetycy, m.in. z londyñskiej Gender Clinic. Przysz³y ojciec sk³ada swoje nasienie do laboratorium, a tam zostaje ono poddane skomplikowanemu zabiegowi: mêskie chromosomy (poruszaj¹ce siê wolniej) specjalnymi metodami oddzielane s¹ od Þeñskich. Dopiero tak przygotowan¹ sperm¹ przysz³a mama zostaje sztucznie zap³odniona. Dziewiêć miesiêcy później na œwiat przychodzi zdrowy potomek: dziewczynka albo ch³opiec, w zaleþnoœci od oczekiwañ rodziców. Londyñscy lekarze w ten sposób spe³nili Þyczenia wielu parom i choć stosuj¹c tê metodê nie daj¹ oni 100 proc. gwarancji powodzenia, tylko w jednym, jak dot¹d, przypadku zawiedli nadzieje rodziców. Szwedzi przykładni Szwecja to modelowy kraj pod wzglêdem zdrowego stylu Þycia. Wskaźniki zdrowia Szwedów, zarówno dotycz¹ce d³ugoœci, jak i jakoœci Þycia, kszta³tuj¹ siê na najwyþszym poziomie na œwiecie. Œrednia d³ugoœć Þycia mêþczyzn to 76 lat, kobiet zaœ 81. W Polsce mêþczyzna Þyje przeciêtnie ok. 68 lat, kobiety zaœ 76,5 roku. Ten niekorzystny dla nas stan wynika g³ównie z ma³o aktywnego stylu Þycia, z³ych przyzwyczajeñ dietetycznych. Bezsenność... Polskie badania ankietowe, wykonane na reprezentatywnej grupie 1188 osób powyþej 16. roku Þycia wykaza³y, Þe trudnoœci z zaœniêciem wystêpuj¹ u 24 proc. badanych, trudnoœci w utrzymaniu snu - u 29 proc., przedwczesne budzenie siê u 24 proc., sen niepokrzepiaj¹cy u 27 proc. badanych. Na bezsennoœć czêœciej uskarþaj¹ siê kobiety i osoby po 60. roku Þycia. Sport dla duszy kochane zdrowie Joga zwana sportem dla duszy ma wiele nurtów. We wszystkich jednak kierunkach podstawy s¹ takie same. StaroÞytna doktryna jogi zosta³a ujêta przez Swami Vishnudevanada, ucznia s³ynnego mistrza Svami Sivanandy, w piêć zasad, zgodnie z którymi jogê moþna przedstawić najkrócej jako: 1. ćwiczenia (asany), 2. oddychanie (pranajama), 3. dietê, 4. relaks, 5. medytacjê. Mistrzowie jogi przed asany wysuwaj¹ jeszcze dwa stopnie wtajemniczenia: uniwersalne przykazania moralne (yama) i oczyszczenie siebie przez dyscyplinê (niyama). Pomagaj¹ one joginowi opanować namiêtnoœci i emocje, pozwalaj¹c tym samym zachować harmoniê i spokój. Rekin na zdrowie Rekiny znane s¹ z wyj¹tkowej odpornoœci na wszelkie choroby, ³¹cznie z nowotworami. Swoje zdrowie zawdziêczaj¹ obecnoœci duþej iloœci dwóch niepowtarzalnych zwi¹zków w w¹trobie. Skandynawska medycyna ludowa od dawna stosuje olej z w¹troby rekina grenlandzkiego w leczeniu trudno goj¹cych siê ran, os³abieniu odpornoœci, chorobach dróg oddechowych i przewodu pokarmowego. Wspó³czeœnie badania potwierdzi³y, Þe swe dzia- ³anie olej z w¹troby rekina zawdziêcza zawartoœci alikilogliceroli i skawlenu. Substancje te praktycznie nie wystêpuj¹ w roœlinach. Ten pierwszy wzmacnia si³y obronne organizmu, dzia³aj¹c przeciwbakteryjnie. Skawlen zaœ wzmacnia uk³ad odpornoœciowy, wzmaga wytwarzanie przeciwcia³ rakowych. Zwiêksza witalnoœć, redukuje stres. ObniÞa takþe poziom cholesterolu

13 turystyka w prawie i obyczajach Seksturyści Sierpniowe wakacje maj¹ róþne oblicza wypoczynku. W dziedzinie szeroko pojêtej popularyzacji nauki Polska zaczyna nadrabiać zaleg³oœci. Powstaj¹ juþ pierwsze eksploratoria. - Uczony jest w swej pracowni nie tylko technikiem, lecz równie dzieckiem wpatrzonym w zjawiska przyrody, wzruszaj¹ce jak czarodziejska baœñ - uwaþa³a Maria Sk³odowska-Curie. Na ca³ym œwiecie moþna znaleźć placówki, które potwierdzaj¹ s³owa naszej dwukrotnej noblistki. Eksploratoria to muzea, w których nie tylko moþna dotykać eksponatów, ale wrêcz trzeba, bo s³uþ¹ one do samodzielnego zg³êbiania tajników nauki. W Stanach Zjednoczonych jest eksploratoriów ponad trzysta, w Europie przynajmniej jedno w kaþdym kraju. Warszawa ma Kopernika. Podobnie zaczyna dzia³ać gdañskie Centrum Hewelianum, choć ma za ma³¹ promocjê. Eksploratoria to sposób na aktywne umys³owo spêdzanie wakacji. Optymalne wakacje to po³¹czenie strefy cielesnej z umys³ow¹. Cz³owiek powinien być sprawny fizycznie i intelektualnie nawet podczas wakacji. JuÞ wybitny twórca ateñskiej demokracji - Perykles powiedzia³, Þe nie powierzy Þadnego urzêdu obywatelowi, który nie ³¹czy w sobie doskona³oœci intelektualnej z fizyczn¹. Grubasów na ulicach staroþytnego polis wytykano palcami. Grecy najszybciej pojêli, Þe gimnastyka i rywalizacja fizyczna zapewniaj¹ harmonijny rozwój cia³a i umys³u. Igrzyska olimpijskie by³y ho³dem sk³adanym przez staroþytnych doskona³emu cia³u ludzkiemu. Sceny przedstawiaj¹ce zmagania nagich rywali sta³y siê kultem kultury olimpijskiej. Wspó³czeœnie polska kultura, w przeciwieñstwie do niemieckiej i skandynawskiej, jest pod tym wzglêdem doœć ascetyczna. Nie cieszymy siê cia³em, choć nagoœć jest w zasadzie wszechobecna w sferze publicznej. Telewizja, reklama i internet epatuj¹ erotycznymi skojarzeniami, wzbudzaj¹ w nas poþ¹danie do zakazanego owocu namiêtnoœci. Sport bez krêpuj¹cego ruchu ubrania znajduje coraz wiêcej zwolenników. Dyscyplina nie ma znaczenia. Brak ubrania sprzyja ekscytacji, dziêki temu ³atwiej o dobr¹ zabawê i duþe pieni¹dze. Tak wiêc co roku miliony turystów wybywaj¹ na wakacje, by poswawolić. Potrzeby seksturystów zaspokaja gigantyczna infrastruktura. Choć na cia³o i jego uroki dziœ patrzymy inaczej, niþ nasi przodkowie. Gdyby cz³owiek neandertalski zobaczy³ kobietê z pocz¹tku XXI wieku, nawet by siê za ni¹ nie obejrza³. Po prostu szkarada. Jeszcze 30 tys. lat temu u kobiety najbardziej liczy³y siê poœladki i nogi, w kulturze kreteñskiej - piersi, w Indiach - obfity biust i poœladki, w Chinach - ma³e stopy. W Japonii za piêkn¹ uchodzi³a kobieta o okr¹g³ej twarzy i szerokich biodrach, zaœ w Syrii - grubaska. W Birmie i Tajlandii doceniane by³y patologicznie d³ugie szyje, a u Hotentotów - super obfite poœladki. Dzisiejszy idea³ piêknej kobiety niewiele ma wspólnego z maszyn¹ do rodzenia i karmienia licznego potomstwa, ale szerokie biodra i obfite piersi ci¹gle s¹ w modzie. Otwarte granice, tanie bilety lotnicze i moþliwoœć znalezienia w internecie wszelkich informacji potrzebnych do zorganizowania seks urlopu sprawiaj¹, Þe popularnoœć erotycznych wakacji roœnie. W dzielnicy Bangkoku Patpong turyœci mog¹ przebierać w tajskich dziewczynach, które z entuzjazmem podchodz¹ do kaþdego potencjalnego klienta. Zimnokrwiste Angielki na afrykañskich plaþach (Gambia) w objêciach czarnoskórych kochanków nabieraj¹ wigoru i spe³niaj¹ urlopowe marzenia. Podczas wycieczek na rajskie wyspy kobiety w ramionach umiêœnionych tubylców realizuj¹ swoje fantazje o namiêtnej, pozbawionej hamulców mi³oœci. Kobiety nie zapuszczaj¹ siê w rejony opanowane przez seksualny biznes nastawiony na mêþczyzn. Samotne Polki jeþdþ¹ na podryw do Tunezji, Turcji, Maroka, Egiptu. Kobiety z zachodu swoje wypchane portfeliki opróþniaj¹ na rajskich wyspach, zw³aszcza na Jamajce i Dominikanie. W przeciwieñstwie do kobiecej prostytucji, która w wiêkszoœci krajów jest zorganizowana, Þigolacy dzia³aj¹ niezaleþnie, co pozwala kobietom myœleć o seksie jak o romantycznej przygodzie. Choć wiele z nich podarowa³o kochankowi pieni¹dze, prezenty lub po prostu jedzenie - to wzbrania³y siê przed nazywaniem ich mêskimi prostytutkami. Do specjalnej kategorii naleþ¹ œwiatowcy, zwykle lepiej wykszta³ceni i lepiej zarabiaj¹cy niþ zwykli seksturyœci. Œwiatowcy nigdy nie nazywaliby siebie seksturystami. PrzyjeÞdÞaj¹ do Tajlandii w innych sprawach, np. w interesach, a prostytutki traktuj¹ jako formê lokalnego relaksu. Od lat œwiatow¹ s³aw¹ cieszy siê Tajlandia, szczególnie czêœć Bangkoku i takie dzielnice jak Patpong, Soi Cowboy czy Nana Plaza oraz miasto Pattaya, oddalona o 160 km od stolicy. Na tej turystyce zarabiaj¹ nie tylko prostytutki, lody boys, macho man, ale równieþ hotelarze, taksówkarze i mnóstwo firm kosmetyczno-medycznych, daj¹c ogromny, czêsto nienotowany, dochód narodowy z turystyki seksualnej. Turystyka seksualna - pojêcie dziwnie nieznane w krêgach naukowców tej ga³êzi nauki, tak waþnej dla wielu krajów i spo³ecznoœci, które egzystuj¹ dziêki turystyce, mimo œwiatowego kryzysu. dr Henryk J. Lewandowski Wójt Gminy Przywidz pilnie poszukuje osoby na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Pomlewie (Pomlewo, ul. Szkolna, Przywidz) Zainteresowani proszeni są o kontakt telefoniczny: (058) Od miłości do morderstwa Henri Désiré Landru ( ) - niski, w¹t³y, z czarnymi, hipnotycznie b³yszcz¹cymi oczami, osadzonymi w wielkich okularach; rysy twarzy gin¹ce w bujnej, rudej brodzie; nad wszystkim okaza³a ³ysina - to wizerunek niezbyt pasuj¹cy do kogoœ, kto przez piêć lat uwiód³ tyle kobiet, ile Don Juan w ci¹gu ca³ego Þycia. Miêdzy 1914 a 1919 rokiem w tajemniczych okolicznoœciach zginê³o we Francji jedenaœcie osób: m³ody ch³opiec i dziesiêć kobiet. Choć nigdy nie odnaleziono ich cia³, Henri Landru zosta³ aresztowany, os¹dzony i uznany winnym ich œmierci. Oprócz tego oskarþono go o uwiedzenie i okradzenie 280 innych kobiet, z których wiêkszoœć by³a w œrednim wieku i Þy³a ze skromnych dochodów. Henri Désiré Landru to jeden z najbardziej znanych francuskich seryjnych morderców. Grzeczny chłopczyk Urodzony w ParyÞu, w ubogiej, lecz uczciwej rodzinie, ma³y Henryk uchodzi³ za jedno z milszych dzieci w swej dzielnicy. Uczêszcza³ do szko³y katolickiej, a jego udzia³ w chórze koœcielnym by³ chlub¹ rodziny. Kilkakrotnie podejmowa³ pracê: jako kreœlarz u architekta, Þo³nierz armii francuskiej, wreszcie handlarz starzyzn¹. Nieudane to by³y próby; bieda doskwiera³a mu mocno, nie dojada³, chodzi³ źle ubrany. W koñcu porzuci³ to, co skromne i uczciwe, i rozpocz¹³ Þycie z³odziejaszka i oszusta. Jego pierwszym znanym wykroczeniem by³a próba wy³udzenia pieniêdzy od pewnej wdowy, któr¹ omami³ piêknymi s³ówkami i obietnicami ma³þeñstwa. W latach odsiedzia³ kilka mniejszych wyroków za róþnego rodzaju oszustwa. W roku 1914 zosta³ zaocznie skazany na cztery lata na Diabelskiej Wyspie, co zmusi³o go do ukrywania siê przed policj¹ pod czêsto zmienianymi nazwiskami. Drogi mężuś Pierwsz¹ mi³oœci¹ Landru by³a m³odziutka kuzyneczka, Marie Remy. Mia³ wtedy dwadzieœcia dwa lata, ona zaœ szesnaœcie. Gdy zasz³a w ci¹þê, pobrali siê i później mieli jeszcze troje dzieci. Choć Landru krótko mieszka³ z rodzin¹, zawsze by³ kochaj¹cym ojcem i mêþem. W róþny sposób nawi¹zywa³ znajomoœć ze swoimi ofiarami. Zamieszcza³ og³oszenia w gazetach w rubrykach dla samotnych; na kilka podobnych sam odpowiedzia³. Wa³êsa³ siê po biurach matrymonialnych. Niektóre z kobiet nawet zaczepia³ na ulicy. Ostatnia kochanka Landru - Fernande Segret tak wspomina- ³a ich pierwsze spotkanie: W³aœnie wysiad³yœmy z przyjació³k¹ z tramwaju. Zaledwie usz³yœmy kilka kroków, gdy zaczepi³ nas jakiœ mêþczyzna. Przywita³ siê z nami z szacunkiem i zwracaj¹c siê do mnie zapyta³, czy móg³by nam towarzyszyć. Odmówi³yœmy i przyspieszy³yœmy kroku, aby go zniechêcić. Niestety, nie mog³yœmy siê pozbyć natrêta. Wci¹Þ pod¹þaj¹c za nami stwierdzi³, Þe m³ode dziewczêta w ParyÞu zbyt czêsto spaceruj¹ same, naraþaj¹c siê na zaczepki podejrzanych osobników lub inne przykroœci. To oœwiadczenie rozbawi³o nas do ³ez, a nieznajomy wykorzysta³ to, by nas odprowadzić. Kilka dni później przy rodzinnym obiedzie Fernande dalej opowiada³a o tym zajœciu: Mówi³ duþo z wielkim seks sekrety oþywieniem. Wydawa³o siê, Þe na wszystkim zna siê doskonale. Jego nienaganne maniery i ujmuj¹cy sposób bycia zrobi³y na mnie ogromne wraþenie. Sypa³ dowcipami, zabawnymi powiedzonkami, a nawet Þonglowa³ serwetnikami, aby nas zabawić. Wszystkie swoje wypowiedzi ozdabia³ najwymyœlniejszymi rymowankami. Morderca pedantyczny W roku 1919 podczas œledztwa w sprawie zaginiêcia dwóch kobiet policja wpad³a na jego trop. Jednym z dowodów rzeczowych by³ notatnik Landru, œwiadcz¹cy o jego nies³ychanej oszczêdnoœci i drobiazgowoœci. Nigdy nie wyzby³ siê nawyku zapisywania wszystkich swych wydatków i podbojów. W jego notatkach obok nazwisk ofiar pojawia³y siê uwagi typu: Pani Jaume, lat trzydzieœci dziewiêć, wygl¹da na mniej; zapamiêta³a katoliczka, obawia siê rozwodu. A dalej z³owieszcze zapiski: Dwa bilety w jedn¹ stronê i jeden powrotny. S¹ teþ wzmianki o zakupie siedmiu ostrzy do pi³y, ostrzy do siekiery, siedmiu tuzinów pi³ do metalu i pi³ tarczowych. Do czego mia³y s³uþyć? Podczas rewizji w jego willi znaleziono rozmaite czêœci damskiej garderoby, peruki, sztuczne zêby, œwiecide³ka oraz kilka mêskich strojów w stylu osiemnastowiecznym. Najbardziej obci¹þaj¹cym dowodem by³o jednak 295 fragmentów koœci, które odkryto w jego piecu kuchennym, naleþ¹cych, jak oszacowano, do trzech róþnych osób. Landru zosta³ oskarþony o jedenaœcie morderstw i w wyniku g³oœnego procesu skazany na œmierć na gilotynie. Z zapisków Landru wynika, Þe przez rok nabra³ oko³o piêćdziesiêciu kobiet. Czasami w ci¹gu dnia potrafi³ spotkać siê z siedmioma. Jego ofiary by³y zwykle ma³o atrakcyjne, o pospolitej urodzie i skromnych zasobach finansowych. NaleÞa³y do róþnych kategorii kobiet, pocz¹wszy od by³ej prostytutki aþ do dziewiêtnastoletniej pos³ugaczki, przelotnej zapewne znajomoœci, gdyþ by³a bardzo biedna. Wszystkie go kochały! Kiedy go aresztowano, Landru mieszka³ w³aœnie z m³od¹, poci¹gaj¹c¹ kochank¹, Fernande Segret, artystk¹ liryczn¹, jak mówi³a o sobie. By³a jedyn¹, która Þy³a z nim w tym okresie i nie przyp³aci³a tego Þyciem. Podczas procesu zezna³a, Þe jako kochanek Landru by³ namiêtny, ale zupe³nie normalny. Nie mam mu nic do zarzucenia. Bardzo go kocha³am i by³am z nim bardzo, bardzo szczêœliwa. Powo³ano teþ na œwiadków kobiety, które Landru uwiód³ i porzuci³, ale Þadna z nich nie œwiadczy³a przeciwko niemu. Niektóre nawet okreœla³y go jako delikatnego, czu³ego i dobrego. Jego Þona zaœ oœwiadczy³a: Na moje nieszczêœcie, zbyt mocno kocha³am swego mêþa. Na sali s¹dowej Landru da³ wyraz ca³ej swej ekscentrycznej naturze. By³ mistrzem czarnego humoru. Któregoœ dnia poinformowa³ sêdziego, Þe chce z³oþyć waþne oœwiadczenie. Sk³oni³ siê i lekcewaþ¹c powagê zarzutów wyzna³, Þe cudzo³oþ¹c z setkami kobiet wyrz¹dzi³ wielk¹ krzywdê swojej Þonie. Spokojnie i ch³odno odpiera³ wszelkie próby z³amania go podczas procesu. Te kobiety posz³y za g³osem swego przeznaczenia - mówi³. Gdy prowadzono go na œmierć, westchn¹³: CóÞ, nie pierwszy raz potêpiono niewinnego cz³owieka. Bêdê dzielny. Bêdê dzielny. Spytany przed egzekucj¹, dlaczego podstrzyg³ sobie brodê, odpar³, Þe chodzi mu o damy. red

14 sezam ró noœci A to znacie? Goœć: - Dlaczego czerwone wino jest droþsze od bia³ego? Winiarz: - To pan myœli, Þe farba nic nie kosztuje... Szkot wchodzi do sklepu z pieczywem. - Czy pan wie, Þe dzisiaj chleb podroþa³? - wita go gospodyni. - To poproszê wczorajszy. Lekarz pyta pacjenta: - Co panu dolega? - Sam do siebie mówiê, panie doktorze. - Niech siê pan nie przejmuje, robi to wiele osób. - Tak, ale pan doktor nie wie, jaki ze mnie nudziarz... Kowalski jest bardzo smutny. - Nikt mnie nie lubi... - zwierza siê koledze. - Bzdura, jest przecieþ tyle ludzi, którzy ciê nie znaj¹... Córka wraca ze szko³y i juþ od drzwi wo³a do mamy: - Mamo, dzisiaj Kowalska teþ dosta³a dwie jedynki! Podobno porzuci³eœ Þonê! Czy to z powodu innej kobiety? - Tak, teœciowej! Goœć zwraca siê do kelnera: - Kiedy pan juþ bêdzie odchodzi³ na emeryturê, proszê powiedzieć swojemu nastêpcy, Þe ja tu ci¹gle czekam na mój zamówiony kotlet schabowy... Jaœ nie przyszed³ do szko³y. Nazajutrz nauczyciel pyta siê go o powód nieobecnoœci. - Mama wypra³a moje spodnie... W kilka dni później historia powtarza siê. - Co, znowu wagarowa³eœ? - pyta siê rozgniewany nauczyciel. - AleÞ sk¹d. Id¹c do szko³y przechodzi³em ko³o pana domu i zauwaþy³em susz¹ce siê spodnie. Pomyœla³em sobie, Þe tym razem to pan nie przyjdzie do szko³y... - Dlaczego twój starszy brat zbiera przepalone Þarówki? - Urz¹dza sobie ciemniê fotograficzn¹... - Panie kierowniku, chcia³bym z panem Czy wiesz, że... Morze Czerwone zawdziêcza sw¹ nazwê sinicom z rodzaju Trichodesmium. Zawieraj¹ one w swych komórkach czerwony barwnik - fikoerytrynê, która w przypadku masowych pojawów tych sinic - nadaje intensywn¹ barwê wodom tego morza. Najbardziej truj¹c¹ europejsk¹ roœlin¹ jest tojad mocny. Jego korzeñ, liœcie i kwiaty zawieraj¹ truj¹cy alkaloid akonitynê. JuÞ podczas zrywania roœliny akonityna moþe przenikn¹ć przez skórê, wywo³ać jej zapalenie i ciêþkie zatrucia. Do zatruć œmiertelnych dochodzi po omy³kowym spoþyciu korzenia tojadu zamiast korzenia selera lub chrzanu, a takþe na skutek uþycia jego liœci do sa³atki (nastêpuje wówczas poraþenie zakoñczeñ nerwów ruchowych i czuciowych). Na przemianê nowotworow¹ bardziej naraþone s¹ komórki podlegaj¹ce czêstszym podzia³om. Dzieje siê tak dlatego, Þe przy kaþdym podziale komórki musz¹ stworzyć kopie swoich chromosomów, a w trakcie tego procesu mog¹ siê pojawić powaþne b³êdy (mutacje). Szacuje siê, Þe wypalenie jednego tylko papierosa powoduje zniszczenie przeciêtnie oko³o siedmiu komórek nerwowych w mózgu pal¹cego lub wdychaj¹cego dym. pogadać w trzy oczy... - Jak to w trzy oczy? Chyba w cztery oczy? - Nie, tylko w trzy, bo na to, co zaproponujê, jedno oko trzeba bêdzie przymkn¹ć. - Franek, ty chyba zwariowa³eœ?! Da³eœ szatniarzowi 100 z³! - A czy ty widzia³eœ jaki mi on p³aszcz wyda³... W szpitalu psychiatrycznym jeden z wariatów próbuje rozsup³ać d³ugi zwój sznurka. Podchodzi do niego drugi wariat i pyta: - Szukasz koñca? - Tak. - To nie dasz rady. Godzinê temu uci¹³em go noþyczkami! Klientka pyta sprzedawczyniê na targu: - Po ile te jajka? - Po czterdzieœci groszy, ale nadt³uczone o po³owê taniej. - To proszê mi nadt³uc piêtnaœcie. - Kelner! Czy ten zaj¹c w œmietanie jest œwieþy? - ŒwieÞutki, proszê pana. Jeszcze wczoraj widzia³em, jak w piwnicy ³owi³ myszy. Niezbyt lubiana aktorka zwierza siê swej przyjació³ce: - Mój m¹þ zaþ¹da³, Þebym porzuci³a teatr... - Hm, widocznie namówi³a go do tego publicznoœć. Dyrektora szpitala dla umys³owo chorych odwiedza kolega. - Jak ci siê pracuje? - Dobrze, mam tylko k³opoty z jednym pacjentem. Od miesi¹ca usi³uje sprzedać mi Kolumnê Zygmunta. - To zap³ać mu i bêdzie œwiêty spokój! - JuÞ dawno bym zap³aci³, ale on Þ¹da bardzo wygórowanej kwoty... Spotka³y siê dwie koleþanki. - Podobno wysz³aœ za m¹þ? - Tak i nie Þa³ujê tego kroku... - Ja nie wysz³am za m¹þ, ale teþ nie Þa³ujê kroku... Fryzjer do klienta: - Wypadaj¹ panu w³osy. Czy by³ pan u lekarza? - Nie, one same zaczê³y wypadać. Jaka jest róþnica miêdzy teœciem a teœciow¹? Teœć przychodzi z wizyt¹, a teœciowa z wizytacj¹. - Mamo, to jajko jest nieœwieþe - mówi Jasiu. - Jedz, jedz, synku - odpowiada mama. Po chwili znów odzywa siê Jasiu: - Mamo, a dziubek teþ mam zjeœć? Spotyka siê dwóch dawnych kumpli: - S³ysza³em, Þe siê oþeni³eœ. - Tak, dwa miesi¹ce temu. - No i jak to jest? - Cudownie - odpowiada Þonkoœ. - Nawet sobie nie wyobraþasz. Przychodzisz z roboty zmêczony, g³odny, z³y, a tu mieszkanie wysprz¹tane, gor¹cy obiad podany, na stole kwiaty. Zaczynasz jeœć, a obok piêkna kobieta, weso³o ci szczebiocze, szczebiocze i szczebiocze, i szczebiocze... Zwariowana gadu³a! Pomorska woda Nata zyskała nowe opakowanie. Butelka ma smukły kształt z wygodnym uchwytem, a etykieta - nowocześnie i przejrzyście zaprojektowana. W ofercie pojawiła się butelka sześciolitrowa, przy czym 1 litr gratis. Woda Nata należy do najlepszych jakościowo wód w całym kraju. Wydobywana jest w sercu nieskażonego cywilizacją Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. Podziemne źródła Naty powstały w okresie plejstocenu, kiedy obszar północnej Polski był pokryty lodowcem. Trzykrotne nasunięcie lodowca na ten teren poskutkowało utworzeniem bardzo korzystnego układu warstw ziemi, które zabezpieczają źródło wody przed wpływem środowiska zewnętrznego. W rezultacie pobierana z głębinowych pokładów, naturalna źródlana woda jest krystalicznie czysta i zdrowa, posiada niską zawartość sodu i optymalne proporcje minerałów, m.in. wapnia, potasu i magnezu. Firma Nata pracuje zgodnie z europejskim systemem HACCP, który jest gwarancją bezpiecznej żywności. W procesie kontroli stosuje normy Unii Europejskiej. Wszystkie produkty badane są w wyspecjalizowanym laboratorium analitycznym. Każda partia produkcji poddawana jest rygorystycznym badaniom mikrobiologicznym, fizykochemicznym i organoleptycznym. Ten niezwykle surowy system zabezpieczeń w całym cyklu produkcyjnym i głębokie, nieskażone źródła są najlepszym gwarantem jakości. Zdrowie w nowej butelce 26

15 28

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy nr 05 (43) Maj 2013 miesiêcznik bezp³atny nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN 2081-2280 Nowy zak³ad nowe miejsca pracy Firma Van Heyghen Stal Polska rozpoczê³a realizacjê inwestycji w Stargardzkim Parku Przemys³owym.

Bardziej szczegółowo

1 kwietnia 2006. Msza œw. w Parku Miejskim w przeddzieñ I rocznicy œmierci Ojca Œwietego Jana Paw³a II

1 kwietnia 2006. Msza œw. w Parku Miejskim w przeddzieñ I rocznicy œmierci Ojca Œwietego Jana Paw³a II W NUMERZE: Dudek zwyciêzc¹ Mazowieckiego A. Kubajek... 4 Skrzy owanie powiatu z miastem E. Banaszkiewicz... 6 Poselskie spotkanie A. Kubajek... 6 Œwiêto Sosny 2006 E. Banaszkiewicz... 7 Rozmowy o przysz³oœci

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z Prezydentem Bronis³awem Komorowskim 28 sierpnia br. Burmistrz Witold S³omka uczestniczy³ w Wy szej Szkole Integracji Europejskiej w Krakowie w inauguracji dzia³alnoœci nowego stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Nr 4(21) Kwiecieñ 2010 ISSN 1689-6734 gazeta bezp³atna G OS PODHALAÑSKI miesiêcznik regionalny Nowotarskie Szarotki zdoby³y swój dziewiêtnasty tytu³ Mistrza Polski w hokeju na lodzie i to w jakim stylu!

Bardziej szczegółowo

Bo e. W ó l k a. M l ¹ d z k a. fot. A.Sêdek, J. Œlubowski

Bo e. W ó l k a. M l ¹ d z k a. fot. A.Sêdek, J. Œlubowski Bo e Cia³o o³tarze 15 czerwca w Uroczystoœæ Najœwietszego Cia³a i Krwii Chrystusa popularnie nazywanej œwiêtem Bo ego Cia³a na ulice naszych miast wysz³y procesje Eucharystyczne do czterech o³tarzy. W

Bardziej szczegółowo

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str.

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. ISSN 1508-7298 W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3 Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. 4 Czerwiec 2005 Wam ch³opcy polegli... Wam ch³opcy poleg³ym tu na Janowskiej Ziemi ta uczta duchowa

Bardziej szczegółowo

LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI

LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 51/52 (1026/1027) 23 grudnia 2014 Od 1990 roku ISSN 1231-7691 Indeks 374997 2.70 z³ (5% VAT) www.rzeczkrotoszynska.pl Wygraj bi uteriê!

Bardziej szczegółowo

BIULETYN URZÊDU MIASTA BYDGOSZCZY, LUTY 2005, nr 2 (15), ISSN 1731-4453. Miliony w wodoci¹gach strona 7

BIULETYN URZÊDU MIASTA BYDGOSZCZY, LUTY 2005, nr 2 (15), ISSN 1731-4453. Miliony w wodoci¹gach strona 7 BIULETYN URZÊDU MIASTA BYDGOSZCZY, LUTY 2005, nr 2 (15), ISSN 1731-4453 Nagroda jakoœci dla Urzêdu Miasta 28 stycznia 2005 roku na Wielkiej Gali Liderów Jakoœci w Teatrze Polskim wrêczono statuetki II

Bardziej szczegółowo

ZIMA 2010. poznania NR 2 (179) CHARTOWO RATAJE EGRZE MALTA warta LUTY 2010 R. www.gazetaratajska.pl NR INDEKSU: 320773 ISSN 1234-849x

ZIMA 2010. poznania NR 2 (179) CHARTOWO RATAJE EGRZE MALTA warta LUTY 2010 R. www.gazetaratajska.pl NR INDEKSU: 320773 ISSN 1234-849x CHARTOWO RATAJE EGRZE MALTA warta LUTY 2010 R. NR 2 (179) poznania www.gazetaratajska.pl NR INDEKSU: 320773 ISSN 1234-849x ZIMA 2010 Tegoroczna zima zaskoczy³a nawet samych meteorologów. W ³eb wziê³y ich

Bardziej szczegółowo

pracownicy firmy wykonuj¹cej prace komentuje J. Jokœ. Burmistrz apeluje do mieszkañców, i nie przekraczali wyznaczonych barier bezpieczeñstwa.

pracownicy firmy wykonuj¹cej prace komentuje J. Jokœ. Burmistrz apeluje do mieszkañców, i nie przekraczali wyznaczonych barier bezpieczeñstwa. Kontrakt na halê Burmistrz Krotoszyna podpisa³ umowê z firm¹, która zmodernizuje Zespó³ Szkó³ nr 3 i wybuduje halê sportow¹. Spó³ka Pre-Fabrykat spod Karpacza wykona inwestycjê za 16 mln 509 tys. z³. s.2

Bardziej szczegółowo

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17 MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5 Planowane inwestycje s.7 Z okazji zbli aj¹cych siê Œwi¹t Wielkanocnych, sk³adamy wszystkim mieszkañcom Gminy Ciechocin najserdeczniejsze yczenia. Wiele radoœci,

Bardziej szczegółowo

Staœ o³nierz i panna Zosia

Staœ o³nierz i panna Zosia Nr ISSN 1898-0201 Cena 2,00 z³ w tym 7% VAT Co udÿwignie Rozum? s. 30 Wichura zniszczy³a cmentarz Oko³o 20 zniszczonych pomników, rozwalone przês³o starego ceglanego muru, wyrwa w dachu cmentarnej ch³odni,

Bardziej szczegółowo

Kredyty. masz ciekawy temat - zadzwoñ BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN

Kredyty. masz ciekawy temat - zadzwoñ BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN masz ciekawy temat - zadzwoñ 0605 555 505 26pap2847 c3 AP03012 cena1,80 z³ poniedzia³ek, 21 grudnia 2009 str. 1 poniedzia³ek 21 grudnia 2009 r. Nr 26/242/ 2009 Rok VII tel./fax (0-68) 347-30-14 e-mail:wasz.dzien@po.home.pl

Bardziej szczegółowo

2012 - Rokiem Spó³dzielczoœci str. 4-6. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-11. Bank Spó³dzielczy w regionie - PA - CO - BANK str.

2012 - Rokiem Spó³dzielczoœci str. 4-6. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-11. Bank Spó³dzielczy w regionie - PA - CO - BANK str. Poznan, styczen - luty 2012 nr 1/162 ISSN 1429-902X www.sgb.pl Pawe³ Paw³owski - Prezes Zarz¹du -Banku S.A. str. 3 i 25 2012 - Rokiem Spó³dzielczoœci str. 4-6 Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str.

Bardziej szczegółowo

dobrych praktyk Prezentacja Prosto z Ministerstwa Sportu

dobrych praktyk Prezentacja Prosto z Ministerstwa Sportu Prosto z Ministerstwa Sportu Szkolny Klub Sportowy Jantar Racot (woj. wielkopolskie; pow. koœciañski) Prezentacja dobrych praktyk cz.3 W 2005 r. ju po raz 10 odby³ siê w Racocie tradycyjny Bieg Olimpijski;

Bardziej szczegółowo

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB Szanowne Kole anki, Szanowni Koledzy, Nie zamierzam ukrywaæ mojej radoœci z faktu, i tym razem mam do przekazania wy³¹cznie dobre wiadomoœci. Na wstêpie pragnê przede wszystkim serdecznie podziêkowaæ Kole

Bardziej szczegółowo

Restauracja. CAMELOT zaprasza:

Restauracja. CAMELOT zaprasza: Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka nr 12 (549) 24 czerwca 2015 roku Nak³ad 25 000 egz. bezp³atnie www.ngp.pl Atrakcyjne rabaty! Budowa II linii metra etap koncepcyjny Zbli aj¹ca

Bardziej szczegółowo

Nr 5 (17) Maj 2009 ISSN 1899-217X gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS LIMANOWSKI miesiêcznik regionalny www..glos24.pl LIMANOWA, MSZANA DOLNA, TYMBARK, DOBRA Wojna z quadami gazeta bezp³atna Podczas

Bardziej szczegółowo

Nr 3 Marzec 2009 ISSN 1898-0805 gazeta bezp³atna G OS MYŒLENICKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci na telefon i przez internet» str. 8 str. 6» Okno na œwiat Przychodz¹ tu co dnia.

Bardziej szczegółowo

ISSN 1427-4736. Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego. 60-lecie. Ekonomii. Nr 7-8

ISSN 1427-4736. Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego. 60-lecie. Ekonomii. Nr 7-8 ISSN 1427-4736 Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego 60-lecie Ekonomii Nr 7-8 (168-169) 2006 nowy radiowy magazyn studencki na falach szczeciñskiej rozg³oœni tawka radiowy magazyn studencki W każdą niedzielę

Bardziej szczegółowo

LEDWO USZED Z YCIEM. Solidarni. Wygraj zegarek! Samochód. Krotoszynianka wusa. Melina w ogniu. s. 21. Nr 8 (983) 2.50 z³ (5% VAT) Protest mieszkañców

LEDWO USZED Z YCIEM. Solidarni. Wygraj zegarek! Samochód. Krotoszynianka wusa. Melina w ogniu. s. 21. Nr 8 (983) 2.50 z³ (5% VAT) Protest mieszkañców Melina w ogniu Dwaj bezdomni, w wieku 29 i 61 lat, trafili do szpitala po po arze rudery przy ul. Fabrycznej w Krotoszynie. Z pomocy medycznej nie chcieli jednak skorzystaæ. s. 2 Krotoszynianka wusa Zdjêcia

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA. pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej. numer dziewiêtnasty, maj 2008. nr ISSN 1644-2881

AKADEMIA. pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej. numer dziewiêtnasty, maj 2008. nr ISSN 1644-2881 AKADEMIA numer dziewiêtnasty, maj 2008 pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej nr ISSN 1644-2881 akademia maj 2008.p65 1 Witamy w Akademii 2 akademia maj 2008.p65 2 Witamy w Akademii

Bardziej szczegółowo

WA MIEDZESZYÑSKI WESOŁA. Nr 4(501) ROK XX 25.02.2010 r. ISSN 1231-7993 bezp³atny NOWE INWESTYCJE!!! e mail: saskakepa@neckermann.

WA MIEDZESZYÑSKI WESOŁA. Nr 4(501) ROK XX 25.02.2010 r. ISSN 1231-7993 bezp³atny NOWE INWESTYCJE!!! e mail: saskakepa@neckermann. OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW pon.-pt.7 30-21 00 ; sob. 8 00-15 00 www.stacjakontrolipojazdow.pl PE NY ZAKRES PRZEGL DÓW REJESTRACYJNYCH DENTAMEDICA GOCŁAW ul. Abrahama 2 022 671 31 32; 022 673 89

Bardziej szczegółowo

Żeby ta przestrzeń stała się atrakcyjna. Prezydent: Szpitaln¹ otworzymy, barierki na Chrobrego zlikwidujemy.

Żeby ta przestrzeń stała się atrakcyjna. Prezydent: Szpitaln¹ otworzymy, barierki na Chrobrego zlikwidujemy. r e k l a m a Codziennie nowe informacje na www.echogorzowa.pl MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY CZERWIEC 2015 NR 6/2015 Fot. Waldemar Kućko Kronikarz wytrwały, czyli Waldemar Kućko i jego życiowe pasje 70. lat polskiego

Bardziej szczegółowo

Wodnik. do remontu. Wymusi³ pierwszeñstwo. Bez placu zabaw. Mieszko do zamkniêcia? Dziura komunikacyjna. Dni KoŸmina. Rozdra ewskie Iskierki

Wodnik. do remontu. Wymusi³ pierwszeñstwo. Bez placu zabaw. Mieszko do zamkniêcia? Dziura komunikacyjna. Dni KoŸmina. Rozdra ewskie Iskierki WYGRAJ SKUTER Szczegó³y na stronie 2 W NUMERZE Dziura komunikacyjna Nr ISSN 1897-6514 Cena 2,00 z³ w tym 7% VAT s. 19 WYPADEK Wymusi³ pierwszeñstwo W KoŸminie Wielkopolskim na ul. Klasztornej mieszkaniec

Bardziej szczegółowo

Trzy, dwa, jeden, zero, start!

Trzy, dwa, jeden, zero, start! NR 9 (154) WRZESIEÑ 2011 Trzy, dwa, jeden, zero, start! Fot. Tomasz Chmielowiec I-klasowa dru yna pi³karska rozpoczyna pierwsz¹ tercjê edukacyjn¹ w sk³adzie, który powinien gwarantowaæ koñcowy sukces za

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7. Telekomunikacja. Grzegorz Kantowicz Dogoniæ Europê... 8 12 VIII Kongres INFOTELA

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7. Telekomunikacja. Grzegorz Kantowicz Dogoniæ Europê... 8 12 VIII Kongres INFOTELA SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e...... 4 7 Telekomunikacja INDEKS 345237 numer 3 (103), rok dziesi¹ty lipiec/wrzesieñ 2009 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA

Bardziej szczegółowo

Pomóc naszej m³odzie y

Pomóc naszej m³odzie y Pomóc naszej m³odzie y Co najmniej 5 uczniów bytowskich szkó³ ponadgimnazjalnych próbowa³o w ub.r. pope³niæ samobójstwo. Ci, którzy maj¹ problemy z anoreksj¹ czy brakiem motywacji, by zwyczajnie uczêszczaæ

Bardziej szczegółowo

ABUD DENTAMEDICA DOJAZDY NA CMENTARZE RABAT. W NUMERZE: Dobra nowina z Kobielskiej MATERIAŁY BUDOWLANE STACJA KONTROLI POJAZDÓW

ABUD DENTAMEDICA DOJAZDY NA CMENTARZE RABAT. W NUMERZE: Dobra nowina z Kobielskiej MATERIAŁY BUDOWLANE STACJA KONTROLI POJAZDÓW NIERUCHOMOŒCI LICENCJA NR 2455 DENTAMEDICA GOCŁAW ul. Abrahama 2 022 671 31 32; 022 673 89 01 RADOŚĆ ul. Izbicka 9 022 615 80 42; 022 615 82 08 stomatologia implanty protetyka ortodoncja chirurgia RTG

Bardziej szczegółowo

egnamy Prezydenta GAZETA RADOMSZCZAÑSKA 96 ofiar katastrofy lotniczej pod Katyniem 15 KWIETNIA 2010 R. GAZETA RADOMSZCZAÑSKA

egnamy Prezydenta GAZETA RADOMSZCZAÑSKA 96 ofiar katastrofy lotniczej pod Katyniem 15 KWIETNIA 2010 R. GAZETA RADOMSZCZAÑSKA GAZETA RADOMSZCZAÑSKA NR 15 (890) TYGODNIK 15 kwietnia 2010 r. Rok XVIII Nr indeksu 324019 ISSN 1231-2975 Cena 2 z³ (w tym 7% VAT) 96 ofiar katastrofy lotniczej pod Katyniem egnamy Prezydenta Fot. Wojciech

Bardziej szczegółowo