Drogowcy zwieraj¹ szyki Strumyki unijnych pieniêdzy Piêknoœci nie tylko z Pomorza. Nr 16/ VIII 2009 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Drogowcy zwieraj¹ szyki Strumyki unijnych pieniêdzy Piêknoœci nie tylko z Pomorza. www.twojwieczor.pl Nr 16/641 17 VIII 2009 ISSN 1640-9035"

Transkrypt

1 Nr 16/ VIII 2009 ISSN Fot. Tom Porter Drogowcy zwieraj¹ szyki Strumyki unijnych pieniêdzy Piêknoœci nie tylko z Pomorza

2 W Numerze Strumyki pieniêdzy...4 Zlot gwiazd...5 Dr yjcie nietrzeÿwi...6 Bursztynowy Paszport...7 Noc kabaretowa...8 Pomerania Tour...9 Od lewej: Mieczys³aw Struk - wicemarsza³ek województwa, Mariusz Rutz - prezes JSK Architekci Sp. z o.o. i Jan Zarêbski - przewodnicz¹cy Rady Nadzorczej Portu Lotniczego Gdañsk Nowy krwiobieg gdańskiego lotniska Od lewej: Anna ysik - wiceprezes GDN Airport Services, El bieta Fobke - kierownik Dzia³u Kadr i P³ac Portu Lotniczego Gdañsk, architekt Piotr Mrugalski - inspektor koordynator gdañskiego portu i architekt Ma³gorzata Gizicka (JSK Architekci Sp. z o.o.) Statuetka symbolizuj¹ca rozpoczêcie inwestycji energetycznej w gdañskim porcie Protokó³ przekazania terenu pod inwestycjê podpisuj¹ prezes gdañskiego portu W³odzimierz Machczyñski i prezes firmy P&P Pawe³ Piechota Dekadê temu gdañski Port Lotniczy im. Lecha Wa³êsy by³ Kopciuszkiem w stosunku do œwiatowych standardów. Dzisiaj znajduje siê w krajowej czo³ówce i zyskuje miano najlepiej prosperuj¹cego. Prezes W³odzimierz Machczyñski, mimo kryzysu i konkurencji, odpiera trudnoœci. Lotnisko rozwija siê i przyjmuje coraz wiêcej pasaþerów. W ubieg³ym miesi¹cu odby³o siê uroczyste przekazanie Przedsiêbiorstwu Robót Elektrycznych P&P terenu lotniska przeznaczonego pod rozbudowê infrastruktury energetycznej w zakresie kabli oraz stacji transformatorowych, obiektów towarzysz¹cych i sieci teletechnicznej. Modernizacja systemu energetycznego jest pierwszym elementem procesu inwestycyjnego gdañskiego portu na lata Po raz pierwszy ca³kowicie bêdzie wymieniana sieć energetyczna œredniego napiêcia. Zaprojektowano zdalny odczyt zuþycia energii, co pozwoli planować zapotrzebowanie mocy w cyklu miesiêcznym, a nie jak do tej pory w cyklu rocznym. Powstanie jedna z najnowoczeœniejszych rozdzielni na Pomorzu. Jak powiedzia³ prezes Machczyñski, nowy system energetyczny porównać moþna do krwioobiegu lotniska, który umoþliwi zasilanie m.in. nowego terminalu pasaþerskiego T2 oraz pozosta³ej infrastruktury. Do najwaþniejszych inwestycji zainaugurowanego procesu inwestycyjnego naleþy równieþ budowa drugiego terminalu pasaþerskiego, budowa drogi ko- ³owania i p³yty postojowej. Te inwestycje zwiêksz¹ przepustowoœć portu do 7 milionów pasaþerów rocznie. Bêdzie on w stanie obs³uþyć 30 operacji startu/l¹dowania na godzinê, oferuj¹c jednoczeœnie 50 miejsc postojowych dla samolotów kodu C. Zrealizowane do 2011 roku przedsiêwziêcia pozwol¹ na sprawn¹ obs³ugê rosn¹cego ruchu lotniczego i spe³nienie wymagañ UEFA dotycz¹cych organizacji mistrzostw EURO Wartoœć ca³ego procesu inwestycyjnego szacuje siê na kwotê oko³o 450 milionów z³otych. Zdjêcia: Sebastian Elijasz Tomasz Kloskowski wiceprezes Portu Lotniczego Gdañsk (z lewej) i Laszlo Tamas dyrektor ds. sprzeda y i marketingu Ryanaira Barometr idzie w górę Wbrew medialnym narzekaniom i lamentom, Þe kryzys w branþy lotniczej - w Porcie Lotniczym im. Lecha Wa³êsy w Gdañsku ruch pasaþerski roœnie. Przyczynia siê do tego m.in. irlandzki przewoźnik Ryanair. Za³oÞone w 1985 roku w Dublinie rodzinne przedsiêbiorstwo wyspecjalizowa³o siê w tanich us³ugach, szacuj¹c Þe mniejszy zysk pomnoþony przez duþ¹ liczbê pasaþerów da w efekcie pokaźny dochód. Jak na razie, zasada ta sprawdza siê wzorcowo. Z lotniska Gdañsk Rêbiechowo startuj¹ wci¹þ nowe samoloty. W tym roku Ryanair uruchomi³ liniê do Bremy, do Alicante (bije rekordy popularnoœci, bo Polacy lubi¹ spêdzać urlop w Hiszpanii), a od 4 października zainaugurowane zostanie po³¹czenie z Dusseldorfem-Weeze. - Bêdzie to ju 33. po³¹czenie lotnicze z naszego portu - cieszy siê wiceprezes Tomasz Kloskowski. Reprezentuj¹cy przewoźnika Laszlo Tamas mówi, Þe o uruchomieniu tego po³¹czenia przes¹dzi³y waþkie argumenty. Dusseldorf, serce przemys³owego Zag³êbia Ruhry, ma w swym zasiêgu 12 milionów potencjalnych pasaþerów, a poniewaþ w odleg³oœci raptem 40 km od lotniska jest granica holenderska, moþna liczyć takþe na klientów z tego kraju. Na razie zaplanowano trzy loty tygodniowo, ale perspektywicznie ma być to linia ca³oroczna, z czêstotliwoœci¹ codzienn¹. Tamas podkreœla, Þe jego linie - bêd¹ce najwiêkszym tanim przewoźnikiem w Europie, dysponuj¹ce 33 bazami, 850 miêdzynarodowymi trasami w 26 krajach, 199 nowymi Boeingami , planuj¹ce przewieźć w roku 2009 ok. 67 mln pasaþerów - swój rozwój (o 11 proc. wiêcej pasaþerów w tym roku) zawdziêczaj¹ oszczêdnej, przewiduj¹cej strategii i w porê zawartym korzystnym umowom na zakup paliwa. Jedyne, co w Polsce hamuje ich rozwój, to bardzo wysokie op³aty nawigacyjne - za korzystanie z przestrzeni powietrznej i pomoc w sprowadzaniu samolotów na p³ytê lotniska. NaleÞ¹ one do najwyþszych w Europie, od roku 2007 Polska Agencja eglugi Powietrznej podnios³a je dziesiêciokrotnie. I zapowiada kolejn¹ podwyþkê o kilkadziesi¹t procent jeszcze w tym roku. ak Myśl pożyczona Miłość jest mgłą, która wytwarza się w głowie. Jeśli owa mgła opada na dół - na serce - następuje pogoda życia; jeśli pozostaje w głowie - pada deszcz łez. Henryk Sienkiewicz Gdzie jest burmistrz? I kto tu rz¹dzi! Król lew Hity wyœpiewane Drogowcy zwieraj¹ szyki Asystentki jak z bajki Biesiada im. Bronis³awa Lisa Obraz dla prymasa Rozmowa Depesze GZP Wydawnictwa Kochane zdrowie Turystyka w prawie i Seks sekrety Sezam ró noœci Zdrowie w butelce Redaguje zespół: Na ok³adce: Ewelina Brudz Fot. Tom Porter Dwutygodnik Pomorski od 1990 roku dr MICHAŁ ANTONISZYN - redaktor naczelny HANNA MALISZEWSKA - redaktor prowadzący BARTOSZ BARTOSZEWSKI - grafik/operator DTP EWA GRABOWSKA - fotoreporter MICHAŁ WODZIŃSKI - korekta REDAKCJA: tel/fax: tel kom ADRES KORESPONDENCYJNY: ul. Długi Targ 39/40, Gdańsk skrytka pocztowa 601 WYDAWCA: Gdańskie Wydawnictwo Prasowe Sp. z o.o. Druk: Drukarnia WL - Gdańsk Za treść reklam i ogłoszeń redakcja nie odpowiada. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów tekstów i adiustacji. Tekstów nie zamówionych redakcja nie zwraca.

3 aktualnoœci Kolejne strumyki unijnych pieniędzy Nastêpni szczêœliwcy przebyli z sukcesem drogê do zdobycia kasy z Regionalnego Programu Operacyjnego na planowane inwestycje. Marsza³ek Jan Koz³owski podpisa³ stosowne umowy. Tym razem przydzielono 13,19 mln z³ jako uzupe³nienie projektów wartych 21,34 mln z³. Gdañski Uniwersytet Medyczny otrzyma³ 2,73 mln z³ (ca³oœć inwestycji bêdzie kosztować 4,1 mln) na wyposaþenie laboratoriów Centrum Badawczego Medycyny Laboratoryjnej w sprzêt naukowy i multimedialny. Gdañska Organizacja Turystyczna zdoby- ³a 2,08 mln (ca³oœć to prawie 3 mln z³) na projekt Promocja turystyki biznesowej jako markowego projektu Gdañska i Pomorza. Lata unijnej posuchy finansowej zosta³y nagrodzone miastu i gminie Nowy Dwór Gdañski. Na realizacjê projektu u- ³awski Park Historyczny, który ma powstać w wyniku adaptacji zabytkowego obiektu z pocz¹tku XX wieku (dawnej mleczarni), burmistrz Tadeusz Studziñ- Gdañsk w drodze do zdobycia statusu Europejskiej Stolicy Kultury 2016 pos³uþy³ siê ostatnio pojazdem o nazwie carillon mobilny. To unikalny instrument muzyczny, sk³adaj¹cy siê z 48 dzwonów, o ogólnym ciêþarze 4863 kg, umieszczonych na przyczepie samochodowej, ci¹gniêtej przez zabytkow¹, bo 40-letni¹ ciêþarówkê MAN. Pojazd moþe siê przemieszczać, nawet na duþe odleg³oœci. Do Gdañska przyjecha³ z Torunia w ramach Tournee de Carillon Od Kopernika do Heweliusza. Jest to forma uczczenia, proklamowanego przez ONZ Roku Astronomii, ku czci Galileusza, w zwi¹zku z okr¹g³¹ rocznic¹ poparcia przez tego astronoma s³usznoœci teorii Kopernika, przez s³ynne: A jednak siê krêci - Dziêki odbywaj¹cym siê na œwie ym powietrzu, w ró nych punktach miasta, koncertom, z muzyk¹ powa n¹ styka siê publicznoœæ, która nie chodzi do filharmonii - mówi Monika Kaźmierczak, czo³owa gdañska carillonistka. W Gdañsku instrument zosta³ wykorzystany w repertuarze galaktycznym, na który z³oþy³y siê m.in. fragmenty cyklu Muzyka na wodzie G.F. Haendla i Sonata KsiêÞycowa L. van Beethovena. Stare hanzeatyckie kontakty miêdzy Toruniem a Gdañskiem zosta³y wyraźnie odnowione tego roku i nie przeszkadza w tym fakt, Þe oba miasta rywalizuj¹ w wyœcigu do miana Europejskiej Stolicy Kultury Jesteœmy do przodu, bo Gdañsk kupi³ carillon mobilny, a Toruñ dopiero siê do tego przymierza. Podpisuj¹: rektor Gdañskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Janusz Moryœ i marsza³ek Jan Koz³owski ski otrzyma 4,67 mln z³, ca³oœć inwestycji kosztować ma 7,26 mln. Dodatkowo marsza³ek Jan Koz³owski podpisa³ umowê na przebudowê prawie 1 km drogi powiatowej Carillonowo i astronomicznie Carillon mobilny przed Ratuszem G³ównego Miasta w Gdañsku nr 1438G w miejscowoœci Bolszewo, co zapewni lepszy dojazd do drogi krajowej nr 6 z pó³nocnej czêœci powiatu. ak Grzegorz Szychliñski z Muzeum Historycznego Miasta Gdañska (z lewej) i jego toruñski przyjaciel, te mi³oœnik carillonów Fot. Anna K³os Fot. Anna K³os W po³owie wrzeœnia na D³ugim Targu w Gdañsku, na 22 przedproþach, prawie sto gwiazd polskiej sceny i ekranu bêdzie recytować wybrane fragmenty sztuk Williama Szekspira. Przyjad¹ nad Mot³awê dla Andrzeja Wajdy, który przygotowuje happening maj¹cy uœwietnić uroczystoœć wmurowania kamienia wêgielnego pod przysz³¹ siedzibê Gdañskiego Teatru Szekspirowskiego. Aktorzy sami wybior¹ fragmenty do recytacji, a Wajda zajmie siê reþyseri¹ maj¹cego trwać blisko godzinê widowiska. Po jego zakoñczeniu gwiazdy przejd¹ na teren budowy teatru, gdzie z³oþ¹ podpisy na akcie erekcyjnych. Bêd¹ m.in. Teresa Budzisz-KrzyÞanowska, Maja Komorowska, Katarzyna Figura, Daniel Olbrychski, Wojciech Pszoniak, Cezary Pazura, Cezary ak i aktorzy widoczni na naszych zdjêciach. m Andrzej Wajda Danuta Szaflarska Chyba opiece boskiej i wstawiennictwu œwiêtej Katarzyny zawdziêczamy, Þe najstarszy koœció³ na Starym Mieœcie w Gdañsku tak dzielnie dźwiga siê ze zniszczeñ powsta³ych w wyniku poþaru, który wybuch³ 22 maja 2006 roku. Sumy aktualnoœci Zlot gwiazd we wrześniu Krzysztof Kolberger Miros³aw Baka Jerzy Stuhr Bogus³aw Linda Święta Katarzyno, ratuj Świętą Katarzynę! wyasygnowane na odbudowê wkrótce przekrocz¹ 10 mln z³. Najwiêcej to dotacja Ministerstwa Kultury - 5 mln 361 tys. z³, na drugim miejscu s¹ w³adze miasta Gdañska, które przekaza³y 1 mln 617 tys. plus 471 tys. dodadz¹ jeszcze w tym roku, Fot. Anna K³os 500 tys. zebra³ Spo³eczny Komitet Odbudowy, a 1 mln wyp³aci³o PZU. Nie sposób wymienić wszystkich darczyñców, nawet gminy z ca³ej Polski dorzuci³y siê na 800 tys. z³, zgodnie z dawnym has³em: Ca³y naród odbudowuje Ostatnio zosta³y zdjête rusztowania z wieþy i elewacja jaœnieje œwieþoœci¹, podobnie jak ca³a œwi¹tynia. Dobrze, Þe z do³u nie widać dok³adnie he³mu wieþowego, bo jego stan jest taki, jakby bomba wlecia³a do œrodka. Jest dziurawy, 90 proc. trzeba rozebrać i postawić na nowo. Prace dekarskie bêd¹ musia³y zahaczać o metaloplastykê. Tymczasem nie ma na to Þadnych œrodków finansowych i niewielkie s¹ perspektywy ich pozyskania. Nie ma teþ praktycznie szans na otwarcie w roku 2011, na jubileusz 400-lecia urodzin Jana Heweliusza, na poddaszach koœcio³a, Muzeum Nauki Gdañskiej. Na przeszkodzie stan¹³ kryzys i ogólny brak œrodków. W tej sytuacji pomog¹ juþ tylko mod³y do œwiêtej patronki, co jak widać na zdjêciu, zrozumia³ zarówno prezydent Pawe³ Adamowicz, jak i przeor zakonu ojców karmelitów w Gdañsku, o. Tadeusz Popiela ak Zdjêcia: Krystyna Czapczyk 4 5

4 aktualnoœci Drżyjcie nietrzeźwi Komenda Miejska Policji w Gdañsku otrzyma³a na pocz¹tku sierpnia nowoczesne alkomaty, szeœć kompletów. KaÞdy z nich sk³ada siê z: analizatora wydechu Alcotest 7410 Plus Com PL z akumulatorem, zasilacza stabilizowanego, walizki transportowej i higienicznych ustników. Alkomaty zosta³y zakupione ze œrodków miasta (³¹czny koszt to 21 tysiêcy z³otych) i przekazane na rêce Zbigniewa Paku³y, wicekomendanta gdañskich funkcjonariuszy. Dodajmy, Þe Urz¹d Miejski w Gdañsku od wielu lat wspiera dzia³alnoœć miejscowej policji w zakresie profilaktyki, przeciwdzia³ania przemocy w rodzinie, zapewnienia ³adu i porz¹dku publicznego, a takþe w zakresie poprawy warunków pracy policjantów. omz Fot. Jerzy Pinkas, Baccara z Kogucikiem W ramach Jarmarku œw. Dominika odby³ siê Ogólnopolski Festiwal Ma³ego Dominika. Skonfrontowano dorobek artystyczny dzieciêcych i m³odzieþowych zespo³ów wokalnych i tanecznych z róþnych regionów Polski. Wykonawcy i tancerze walczyli o dwie g³ówne nagrody: Bursztynowego Kogucika i Puchar Dyrektora Pa³acu M³odzieÞy w Gdañsku. Mi³o nam donieœć, Þe w konkursie tanecznym, w kategorii formacje i miniformacje, Kogucika zdoby³ zespó³ Baccara z Wejherowa pod opiek¹ ElÞbiety Czeszejko, na co dzieñ trenuj¹cy w Wejherowskim Centrum Kultury. Północ obstawiona Pó³nocna czêœć Wysypy Spichrzów nareszcie nie bêdzie spêdza³a snu z powiek w³adz Gdañska. Na pocz¹tku sierpnia dosz³o do sfinalizowania drugiego etapu negocjacji Miasta z przedsiêbiorcami zainteresowanymi zagospodarowaniem terenu. W rezultacie uzgodnieñ do trzeciego etapu przesz³y dwie firmy. Polnord SA na dziesiêć miesiêcy otrzyma³ wy³¹cznoœć negocjacji z Miastem szczegó³owych warunków realizacji inwestycji. JeÞeli rozmowy nie powiod¹ siê, Polnord zast¹pi firma Hossa SA. To ma być partnerstwo publiczno-prywatne, ma powstać spó³ka Miasta i Polnordu. Miasto wniesie grunt, a Polnord bêdzie odpowiadać za organizacjê i zagospodarowanie terenu, w tym za budowê Muzeum Bursztynu i infrastrukturê publiczn¹ (uzbrojenie techniczne, komunikacjê, drogi, chodniki, trawniki). Na terenie o powierzchni 2,3 hektara Miasto zamierza zbudować kompleks mieszkaniowo-us³ugowy. red. Mistrzowie wodnych skuterów Na Martwej Wiœle odby³y III Otwarte Mistrzostwa Polski Skuterów Wodnych Gdañsk Imprezê zorganizowa³ Gdañski Oœrodek Szkoleñ Motorowodnych Stewa Jan Marzec. Wystartowa³o 25 zawodników, w dwóch klasach (na tzw. skuterach siedz¹cych): do 1200 cm3 pojemnoœci i powyþej 1200 cm3 poj. W pierwszej klasie zwyciêþy³ Marcin Bielonko, w drugiej Robert Rycewicz. Zwyciêzcy otrzymali puchary i medale. Po zawodach odby³y siê ćwiczenia ratownicze z udzia³em gdañskiego WOPR, Pañstwowej StraÞy PoÞarnej w Gdañsku oraz Zwyciêzcy III Mistrzostw Polski Skuterów Wodnych Gdañsk 2009 Przeczuwamy, Þe w tym roku bêdzie on najbardziej hitow¹ pami¹tk¹ z lata w Gdañsku. Naœladuje prawdziwy paszport, szczyci siê gdañskim herbem na ok³adce, a waþny jest nie tylko w tym mieœcie, Rzeczpospolitej Polskiej, ale nawet w ca³ej Unii Europejskiej. Choć kosztuje tylko 3 z³ote, zawiera kompendium wiedzy o bursztynie i to w dwóch jêzykach - polskim i angielskim, oraz sporo ilustracji. Ma teþ wymiar praktyczny. Informacje w nim zawarte maj¹ chronić klientów przed kupowaniem falsyfikatów i imitacji Prezydent Pawe³ Adamowicz po podpisaniu deklaracji przekazuje pióro Annie Zbierskiej, dyrektor Biura Prezydenta ds. promocji. Obok Leszek Strzelczyk, prezes Krajowej Izby Gospodarczej Bursztynu Kup Bursztynowy Paszport bursztynu za cenê prawdziwego kruszcu. Ponadto Fundacja Gdañska, z inicjatywy której powsta³ paszport, jego wprowadzenie do obiegu po³¹czy³a z podpisaniem Gdañskiej Deklaracji Dobrych Praktyk przez: prezydenta Paw³a Adamowicza, g³ówn¹ organizatorkê targów Amberif Ewê Rachoñ, przedstawicieli organizacji branþowych oraz sklepów i galerii handluj¹cych bursztynem. - Gdañsk ma obowi¹zek chroniæ nasze aktualnoœci Ochotniczych StraÞy PoÞarnych w Sobieszewie i Œwibnie. Niezwykle atrakcyjnym widowiskiem by³a parada trzydziestu skuterów wodnych i dziesiêciu jachtów motorowych - z przystani jachtowej Stewa do mariny w Gdañsku i z powrotem. Ca³¹ imprezê zabezpiecza³a Policja Wodna w Gdañsku i StraÞ Miejska. Mistrzostwa zaszczyci³ obecnoœci¹ prezes Polskiego Zwi¹zku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego w Warszawie Jerzy Czeszko oraz prezes Pó³nocno-Wschodniego Okrêgowego Zwi¹zku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego w Olsztynie Stanis³aw Lemanowicz. najwiêksze dobro, czyli bursztyn ba³tycki - stwierdzi³ Cezary Windorbski, prezes Fundacji Gdañskiej. W ramach tej ochrony w 40 sklepach i galeriach Trójmiasta moþna przy kupnie wyrobu z bursztynu otrzymać certyfikat jego jakoœci, wpisany podczas transakcji na przedostatniej stronie Bursztynowego Paszportu. To poœwiadczenie jest jednoznaczne z opini¹ branþowego rzeczoznawcy. ak Deklaracjê podpisuje Ewa Rachoñ z Miêdzynarodowych Targów Gdañskich. Na drugim planie prezes Fundacji Gdañskiej Cezary Windorbski Zdjêcia: Anna K³os 6 7

5 wieœci z terenu Przewodnicz¹cy Rady Gminy Kosakowo Adam Miklaszewicz wrêczy³ nagrody zwyciêzcom eglarskich regat Kosakowo Dni gminy i noc kabaretowa Na prze³omie lipca i sierpnia trwa- ³y Dni Gminy Kosakowo (powiat pucki). Przez trzy dni w dwóch miejscowoœciach (Pierwoszynie i Rewie) odby³o siê szereg imprez kulturalnych, sportowych i rozrywkowych. Zorganizowano m.in. regaty o puchar przewodnicz¹cego Rady Gminy, oficjalne powitanie uczestników dorocznego Marszu Œledzia i aukcjê charytatywn¹ na rzecz dzieci artystycznie uzdolnionych. Odby³a siê teþ uroczysta Sesja Rady Gmi- W za³oþeniach budþetowych gminy Przodkowo (powiat kartuski) na obecny rok najwaþniejszymi inwestycyjnymi pozycjami by³a budowa dwóch kanalizacji: Przodkowo - Kawle Górne - Pomieczyno oraz Kobysewo - Smo³dzino. Wójt gminy Kosakowo Jerzy W³udzik z on¹, dyrektor GOKiS Ewa Kowalewska z mê em i w³aœciciel Przedsiêbiorstwa Imprez Artystycznych Impresario Gdañsk Henryk Czoska ny, podczas której nadano tytu³ Zas³uÞonego Cz³owieka historykowi i pisarzowi Tadeuszowi Krzysztofowi. Grali artyœci Teatru Buffo Janusza Józefowicza oraz kabarety: Made in China, S³uchajcie i Siostry Labud. Kosakowska noc kabaretowa to juþ sta³y element dni gminy. Cieszy siê ogromn¹ popularnoœci¹ nie tylko wœród tubylców - zjeþdþaj¹ turyœci i mieszkañcy z ca³ego Trójmiasta. zz Aukcja na rzecz dzieci artystycznie uzdolnionych. Radna wsi Pierwoszyno Wiktoria Œliwiñska Przodkowo Sukces w pozyskiwaniu unijnych środków Wykonawstwem zajê³a siê firma Korpos z Kartuz, która w ci¹gu zaledwie dwóch miesiêcy od momentu przekazania placu budowy, wykona³a wszystkie prace zwi¹zane z realizacj¹ pierwszego zadania. W sumie powsta³o 13 kilometrów nowych ruroci¹gów kanalizacyjnych, 3,4 km przy³¹czy oraz siedem przepompowni œcieków. Do nowej sieci pod³¹czono 135 odbiorców. Wartoœć inwestycji wynios³a z³, z czego 85 proc. pochodzi³o ze œrodków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Umowê na realizacjê zadania podpisano w Warszawie z instytucj¹ wspomagaj¹c¹ - Funduszem Œrodowiska i Gospodarki Wodnej. Do realizacji drugiego zadania wójt gminy Andrzej Wyrzykowski pozyska³ œrodki unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego w kwocie 1,5 mln z³. To duþy sukces gminy, zwaþywszy na jej niewielki budþet. Przyznanie tych œrodków pozwala rozbudować sieć kanalizacyjn¹ o 25 km. Realizacja tych zadañ otwiera moþliwoœci ubiegania siê o kolejne unijne wsparcie na infrastrukturê. Chodzi g³ównie o drogi i chodniki, które bêdzie moþna wykonać po zakoñczeniu budowy kanalizacji. Zdjêcia: Adam Schroder Rumia Akademia Orlika trwa Pomorska edycja Akademii Orlika zosta³a zainaugurowana w Rumi, na pocz¹tku sierpnia. To pilotaþowy program, który ruszy³ w Warszawie juþ na pocz¹tku lipca i jest skierowany do dzieci w wieku od 6 do 8 lat. Akademia stanowi czêœć projektu Moje Boisko - Orlik 2012 i ma na celu odkrywanie pi³karskich talentów. Organizatorem jest Bank Zachodni WBK, partnerem Polskie Stowarzyszenie By³ych Pi³karzy, a patronat objê³o Ministerstwo Sportu i Turystyki. Pi³karskie mistrzostwa Europy odbêd¹ siê za trzy lata. Do tego czasu, w ramach rz¹dowego projektu Moje Boisko - Orlik 2012, w miastach, wsiach i miasteczkach ma powstać co najmniej 2012 boisk do futbolu, na których m³odzieþ bêdzie mog³a grać w pi³kê. Od ubieg³ego roku powsta³o juþ ponad 500, a najwiêksz¹ liczb¹ moþe poszczycić siê województwo pomorskie. Obok budowy boisk, Ministerstwo Sportu stawia sobie za cel poprawê szkolenia m³odych pi³karzy. Odpowiedzi¹ na te potrzeby jest w³aœnie Akademia Orlika, której g³ównym za³oþeniem jest zachêcanie do uprawiania sportu utalentowanych ruchowo ch³opców i dziewcz¹t. W tym roku, w ramach pilotaþu, akademia zosta³a uruchomiona w czterech województwach: mazowieckim, ³ódzkim, dolnoœl¹skim i pomorskim. Nabór do akademii odbywa siê podczas sportowych pikników organizowanych dla ca³ych rodzin. Taki piknik odby³ siê takþe w Rumi. Dzieci mog³y wzi¹ć udzia³ w te- Przywidz Pomerania Tour finiszuje Pierwszy etap Miêdzynarodowego Wyœcigu Kolarskiego Pomerania Tour odby³ siê w gminie Przywidz. Rozegra³ siê na trasie Straszyn - Przywidz (metê usytuowano przy ul. Gdañskiej). Najlepszy na finiszu okaza³ siê Artur Detko z kolarskiej grupy DHL-Author. Od wójt BoÞeny Mielewczyk-Zawady otrzyma³ pami¹tkowy puchar i nagrodê finansow¹. Kolarska impreza by³a pierwsz¹ tego rodzaju od kilkudziesiêciu lat. Spotka³a siê z entu- wieœci z terenu Od lewej: szef departamentu sportu w Pomorskim Urzêdzie Marsza³kowskim Maciej Kowalczuk, wiceprezydent Sopotu Pawe³ Or³owski i burmistrz Rumi El bieta Rogala-Koñczak stach sprawnoœciowych, a najlepsze zosta³y skierowane do drugiego etapu akademii, czyli do udzia³u w tzw. Wakacjach z Orlikiem. Zajêcia w ramach drugiego etapu s¹ prowadzone do koñca sierpnia przez doœwiadczonych trenerów. Na Pomorzu odbywaj¹ siê one na trzech boiskach Orlikach - w Rumi, Gdyni i Sopocie. Na pocz¹tku wrzeœnia w kaþdym z tych miejsc wyselekcjonowanych zostanie 30 najzdolniejszych zawodników, którzy trafi¹ pod skrzyd³a akademii. Po roku treningów pod okiem najlepszych instruktorów najbardziej utalentowani zostan¹ skierowani do zaprzyjaźnionych klubów pi³karskich. red. Wójt gminy Przywidz Bo ena Mielewczyk-Zawada wrêczy³a zwyciêzcy kwiaty, pami¹tkowy puchar i nagrodê finansow¹ zjastycznym przyjêciem mieszkañców oraz wypoczywaj¹cych turystów i kolonistów. W³adze gminy zapowiedzia³y kontynuacjê przedsiêwziêcia. Chcemy powrócić do artyku³u, który ukaza³ siê w poprzednim numerze TW. Pisaliœmy o wrzeœniowym referendum i trzech opozycyjnych oœrodkach d¹þ¹cych do odwo³ania pani wójt ze stanowiska. Na czele jednego z nich mia³ stan¹ć miejscowy wp³ywowy rolnik, ale ta informacja okaza³a siê nieprawd¹. Z wiarygodnych źróde³ dowiedzieliœmy siê, Þe ów rolnik nie utoþsamia siê z opozycj¹ i nie naleþy do przeciwników obecnej w³adzy. j.j Fot. Tomasz Konopacki 8 9

6 wieœci z terenu Skarszewy Logo wybrane Od lipca Skarszewy maj¹ swoje logo. W konkursie og³oszonym przez burmistrza Dariusza Skalskiego wygra³ projekt Anny Pauli z Pruszcza Gdañskiego. Specjalna konkursowa komisja wyróþni³a teþ pracê Beaty DróÞkowskiej ze Starogardu Gdañskiego i Michaliny Pestki z Tczewa. Wybrane logo zaprojektowane zosta³o w sposób przejrzysty i budz¹cy mi³e skojarzenia. Jest s³oñce (symbol ciep³a i radoœci), zieleñ, b³êkit i czerwony zarys przypominaj¹cy skarszewski zamek Joannitów. zom sport i uroda Władysławowo Gdzie jest burmistrz? Lato w pe³ni, piêkna pogoda, wakacje... a mieszkañcy W³adys³awowa zastanawiaj¹ siê, gdzie jest ich burmistrz Adam DrzeÞdÞon. Do urzêdu nie przychodzi, na ulicach go nie widać, w Þadnych uroczystoœciach nie uczestniczy, nie pojawia siê nawet na cotygodniowych spotkaniach z mieszkañcami. W³adys³awowianie martwi¹ siê o swego w³odarza, bo kr¹þ¹ pog³oski, Þe straci³ g³owê z powodu mi³oœci. Nie chodzi tu jednak o s³aboœć do kobiety, lecz do... mocnych trunków. Nam wydaje siê to niemoþliwe, ma³o wiarygodne. Być moþe to tylko s³oñce i chêć wypoczynku... Na placu budowy. Od lewej: wójt gminy Karsin Roman Brunke, dyrektor Zespo- ³u Szkó³ w Wielu Andrzej Narloch, projektant - inspektor nadzoru Jacek Filosek, przedstawiciel wykonawcy Henryk Czarnowski, przewodnicz¹cy Rady Gminy Jan Narloch i zastêpca kierownika referatu w Urzêdzie Gminy Wojciech Laska Fot. Krzysztof Mystkowski / KFP Wiele Powstaje kolejny Orlik W lipcu ruszy³y prace przy budowie kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje boisko - Orlik 2012 przy Zespole Szkó³ nr 2 w Wielu (gmina Karsin, powiat koœcierski). Przetarg na wykonanie robót wygra³a firma Polcourt z Warszawy na kwotê z³. Wykonane zostanie boisko do pi³ki noþnej ze sztuczn¹ nawierzchni¹ oraz boisko wielofunkcyjne do gry w pi³kê rêczn¹, siatkow¹, koszykow¹ i tenisa ziemnego. Powstanie zaplecze szatniowe, sanitarne, pomieszczenia trenerskie i magazyn. W tym celu bêd¹ teþ zaadoptowane niewykorzystywane dot¹d pomieszczenia dwóch segmentów dawnego Funduszu Wczasów Pracowniczych. Dziêki temu sportowe zaplecze zyska dwukrotnie wiêksz¹ powierzchniê. Wielewska szko³a wzbogaci siê o kompleks sportowy, który bêdzie wykorzystywany ³¹cznie z istniej¹c¹ sal¹ sportow¹ zarówno przez dzieci, m³odzieþ, mieszkañców, jak i turystów oraz przyjezdne grupy m³odzieþowe uczestnicz¹ce w szkolnych turnusach. ozm W³aœciciel klubu, trenerzy i instruktorzy Piękności nie tylko z Pomorza JuÞ za kilka dni, 18 sierpnia, w sopockim Dream Clubie w Krzywym Domku poznamy laureatki konkursu Miss Pomorskiego Open Edition Patronat nad imprez¹ obj¹³ europose³ Jaros³aw Wa³êsa, a jej wyj¹tkowoœć polega na realizacji fabularnego filmu pt. Jak zostać królow¹?. Film bêdzie pokazywa³ nie tylko wielki fina³, ale teþ ca³y proces przygotowawczy i kuluary Þycia kaþdej z kandydatek. A jest ich 26 i w zwi¹zku z tym, Þe to edycja otwarta, z róþnych regionów Polski. Oczywiœcie najsilniejsz¹ reprezentacjê ma Pomorze, ale s¹ teþ dziewczêta z Ma³opolski, Wielkopolski, Kujaw, Œl¹ska i Mazowsza. z Do klubu zaprasza sam w³aœciciel Leszek Kledzik I kto tu rządzi! - Kochanie, idê do Leona - to zdanie wypowiada sporo gdañszczan, zarówno kobiet jak i mêþczyzn. Niektórych te s³owa mog³yby doprowadzić do ataku zazdroœci, ale my wiemy, co kryje siê pod has³em Leon? Chodzi o m³ody i prêþnie rozwijaj¹cy siê klub fitness przy ul. Kartuskiej w Gdañsku. Z bogat¹ ofert¹, wyposaþony w nowoczesny, wysokiej jakoœci sprzêt, z profesjonaln¹ kadr¹ instruktorów i trenerów. Klub pozyskuje wielu partnerów, co pozwala klientom na korzystanie z szeregu dodatkowych us³ug, np. z zabiegów w salonie piêknoœci Semiramida, z rehabilitacji i odnowy biologicznej w Open Spa Centre oraz z warsztatu i salonu samochodowego Nissan. Tu kaþdy znajdzie coœ dla siebie. Mi³oœnicy typowej si³owni (bohaterowie zabawnych anegdot), jak i drobne, delikatne kobiety. Leon ho³duje starej prawdzie W zdrowym ciele zdrowy duch. I o takiego Leona nikt nie moþe być zazdrosny. ep Fot. Tom Porter Zdjêcia: Ewa Per³owska

7 œmietanka towarzyska œmietanka towarzyska Król lew o gołębim sercu Krzysztof Cugowski, Romuald Lipko i Tomasz eliszewski, czyli Budka Suflera z dyrektorem Ba³tyckiej Agencji Artystycznej BART w Sopocie, Eugeniuszem Terleckim. To w³aœnie BART zarz¹dza Oper¹ Leœn¹ i przy organizacji ró nych festiwali zawsze staje na wysokoœci zadania Œwiêto Chleba, które odbywa siê co roku w ramach Jarmarku œw. Dominika, gromadzi piekarzy i cukierników z ca³ej Polski. Zaœ odwiedzaj¹cy jarmark wybieraj¹ spoœród pieczywa i s³odkoœci najwiêksze przysmaki oraz najlepiej prezentuj¹ce siê piekarnicze stoisko. Jak zawsze bezkonkurencyjny okaza³ siê Andrzej Szyd³owski, honorowy prezes Stowarzyszenia Rzemieœlników Piekarstwa RP, w³aœciciel piekarni-cukierni we Wrzeszczu. Jego stoisko zdominowa³o ca³e œwiêto, zw³aszcza imponuj¹cych rozmiarów lew, to znaczy potêþny chleb w lwiej postaci - groźny, z wyszczerzonymi k³ami. Szyd³owski jest królem lwem w branþy piekarskiej (to wszyscy wiedz¹), ale nie takim srogim. Wrêcz przeciwnie - zawsze pogodnym i o go³êbim sercu. Hity wyśpiewane Choć upalne lato nie sprzyja d³ugim podróþom, nasi rodacy nie rezygnuj¹ z wycieczek nawet do tak odleg³ych pañstw, jak Stany Zjednoczone. Do mi³oœników amerykañskich klimatów i bywalców tego kraju naleþy wyk³adowca akademicki dr Henryk J. Lewandowski i jego Þona Maria. Odwiedzaj¹ latem Stany Zjednoczone, choć podkreœlaj¹, Þe najchêtniej czyni¹ to w listopadzie, kiedy Amerykanie obchodz¹ Œwiêto Dziêkczynienia (dok³adnie czwarty czwartek listopada). Na zdjêciu pañstwo Lewandowscy z ambasadorem USA podczas ubieg³orocznego Œwiêta Dziêkczynienia, ale tym razem w Polsce, na pok³adzie amerykañskiego kr¹þownika. ozz 12 Andrzej Szyd³owski królem jest, ale nie takim groÿnym Ks. pra³at Cezary Annusewicz i Jan Pranga, w³aœciciel piekarni-cukierni w Sopocie h Od prawej: prezydent Sopotu Jacek Karnowski, re yser dokumentalista Sylwester Latkowski i Stanis³aw Bêbenek O kanadyjskim domu Daniel Czapiewski z Þon¹ Lidi¹ obchodz¹ imieniny razem od kilku lat, na prze³omie lipca i sierpnia. Przyjêcie odbywa siê w plenerze, na œwieþym powietrzu, na terenie Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku, którego p. Daniel jest za³oþycielem, a p. Lidia dyrektorem. W tym roku wœród goœci (rodziny, przyjació³, kontrahentów) dominowa³ jeden temat 150-letniego domu kaszubskiego trapera sprowadzonego z Kanady. Oficjalne otwarcie tego wyj¹tkowego nabytku odbêdzie siê 16 sierpnia w niedzielê z udzia³em polskich i kanadyjskich vipów. Amerykańskie klimaty h Sta³y goœæ imieninowych przyjêæ pañstwa Czapiewskich, dyrektor zespo³u Cappella Gedanensis, pierwszy tenor Pomorza, Marek Wiêc³awek Goœcie pañstwa Czapiewskich, m.in. ona Macieja - m³odszego brata Daniela. Maciej Czapiewski prowadzi firmê Radbur w Somoninie i jest radnym powiatu kartuskiego Zdjêcia: Krystyna Czapczyk Zdjêcia: Hania Maliszewska W³aœnie to stoisko (w tle z potê nym lwem) zdoby³o pierwsze miejsce. W³aœciciel Andrzej Szyd³owski i mistrz pracuj¹cy w jego firmie Tadeusz Zdyba³ Zdjêcia: Wojtek Jakubowski /KFP Oficjalne otwarcie Œwiêta Chleba. Girlandê utkan¹ z k³osów zbo a przecina sierpem wiceprezydent Gdañska Ewa Kamiñska. Wspieraj¹ j¹ prezes honorowy Stowarzyszenia Rzemieœlników Piekarstwa RP Andrzej Szyd³owski, prezes Miêdzynarodowych Targów Gdañskich Andrzej Spiker i prezes Pomorskiej Izby Rzemieœlniczej Ma³ych i Œrednich Przedsiêbiorstw Wies³aw Szajda h Sopot Hit Festiwal 2009 by³ gor¹cy i emocjonuj¹cy. W sopockiej Operze Leœnej us³yszeliœmy najwiêksze hity tego lata; piêtnaœcie polskich i tyle samo zagranicznych. Polski hit wyœpiewa³a m³oda, 16-letnia wokalistka Ewa Farna (piosenka Cicho ), zagraniczny hit - Belgijka Katerine (piosenka Ayo technology ). Jako goœcie specjalni wyst¹pili ubieg³oroczni laureaci: Doda i Shaun Baker, oraz Schiller, September i Andrzej Piaseczny. Trzeci dzieñ festiwalu up³yn¹³ pod has³em jubileuszu legendarnego zespo³u Budka Suflera. Panowie ciesz¹ nas swoj¹ muzyk¹ juþ 35 lat, i wci¹þ niezmiennie. Solenizant Daniel Czapiewski z goœæmi, m.in. z siostr¹ Ilon¹ Walczak 13

8 œmietanka towarzyska œmietanka towarzyska Drogowcy zwierają szyki Kobieca dominacja Katarzyna Majka jako Miss Ziemi Kaszubskiej 1997 Aleksandra Og³aza jako Miss Polski 2006 Asystentki jak z bajki Zazdroœcimy dyrektorowi Ba³tyckiej Agencji Artystycznej BART w Sopocie, Eugeniuszowi Terleckiemu. W jego sekretariacie pracuj¹ naj³adniejsze asystentki: Katarzyna Majka, która zaczê³a przygodê z bartem kilka lat temu, i nowo zatrudniona Aleksandra Og³aza. Obie panie startowa³y w konkursach piêknoœci; Kasia w latach dziewiêćdziesi¹tych, a Ola ca³kiem niedawno - w 2006 roku zosta³a miss Polski. zz Dyrektor Terlecki ma szczêœcie. Ka dy szef chcia³by, aby w jego sekretariacie pracowa³y laureatki konkursów piêknoœci Eurodeputowany Wojciech Olejniczak jest za zwiêkszeniem roli kobiet w polityce. Mówi³ o tym Marii Lewandowskiej - równie w Gdañsku, w którym goœci³ wielokrotnie Chcemy powrócić do czerwcowego ogólnokrajowego Kongresu Kobiet w Warszawie. Ten zjazd zgromadzi³ najwaþniejsze damy polskiej polityki, nauki, biznesu i kultury. WybrzeÞe reprezentowa³a m.in. pierwsza dama naszej gastronomii, w³aœcicielka kilku restauracji na gdañskiej Starówce, Maria Lewandowska. Dwudniowe obrady zaowocowa³y has³em wyrównywania szans kobiet i mêþczyzn. Jak powiedzia³a jedna z uczestniczek kongresu, kobiety nie mog¹ być zak³adniczkami mêskich fantazji. Ale nie kaþda pani ma problem z mêsk¹ dominacj¹. Nie ma go np. Maria Lewandowska, wrêcz przeciwnie - bije panów na ³eb i szyjê. Przemawia wspó³w³aœciciel firmy Drogomet Jan Fedorowicz Prezes WPRD Gravel Adam Andrzejkowicz (z prawej) i cz³onek Rady Nadzorczej Tomasz Tandeck Tydzieñ temu w gdañskim zajeździe Wróblówka integrowali siê i bawili wybrzeþowi drogowcy - w³aœciciele przedsiêbiorstw drogowo-budowlanych, pracownicy, przyjaciele, kontrahenci i podwykonawcy. G³ównymi zapraszaj¹cymi by³y cztery firmy: WPRD Gravel, ZRDiA Rondo, Drogomet oraz PDB Trakt. Biesiady w tym miejscu odbywaj¹ siê od 12 lat, ale tegoroczna by³a wyj¹tkowa. Drogowcy zwieraj¹ bowiem szyki, by efektywnie pracować nad budow¹ i remontami dróg do Euro m Od lewej: b. wiceprezydent Gdañska, prezes Marian Szajna z on¹ Danut¹, prezes PBM Saturn w Gdañsku Tomasz Tandeck oraz w³aœciciele firmy Mróz i maj¹tku w Mankocinie - Anna i Andrzej Mróz Zdjêcia: Hania Maliszewska Juror w Londynie Marek Nowotny, znany z naszych ³amów prezes sopockiej firmy Image, rozkrêci³ siê na dobre. Kilka miesiêcy temu rozwiód³ siê z Þon¹ Ann¹, a Þe od parunastu lat jest jurorem konkursów piêknoœci, postanowi³ rozwin¹ć skrzyd³a w tym kierunku i to na skalê miêdzynarodow¹. Porzuci³ wiêc wybory miss na szczeblu krajowym, by pe³nić funkcjê jurora w konkursach na ca³ym œwiecie. Nie tak dawno opublikowaliœmy jego zdjêcie z miss Liverpool (któr¹ sam wybiera³), a juþ odby³a siê kolejna impreza - Miss Intercontinental w Londynie. Na zdjêciu p. Marek z ubieg³orocznymi laureatkami tego konkursu, które równieþ zasiad³y w jury. o Urszula Wielochowska, dyrektor Krzywego Domku w Sopocie Rodzone siostry? Anna Waœkiewicz, prezenterka telewizyjna i najpopularniejsza z wybrze owych konferansjerów Przecieramy oczy ze zdumienia i zastanawiamy siê, czy Urszula Wielochowska i Anna Waœkiewicz to rodzone siostry? Obie panie s¹ krótkow³osymi blondynkami, obie wysokie i zgrabne, niebieskookie i zawsze elegancko, w podobnym stylu, odziane. MoÞna je razem zobaczyć na niektórych uroczystoœciach, albo w Krzywym Domku w Sopocie. Pani Urszula jest dyrektorem zarz¹dzaj¹cym tego najpopularniejszego sopockiego obiektu, a Ania Waœkiewicz czêsto prowadzi w tym miejscu rozmaite spotkania i imprezy. omz 14 15

9 œmietanka towarzyska œmietanka towarzyska Od lewej: pose³ Samoobrony Lech Woszczerowicz, pose³ znany z gor¹cej znajomoœci z Sandr¹ Lewandowsk¹ - Janusz Maksymiuk, ks. pra³at Henryk Jankowski oraz prezes zarz¹du spó³ki Kwarc w Krzeszówku i Zak³adu Produkcji Papierosów Stonehill Tobacco w Kamiennej Górze Jerzy Wojciech Nowak Biesiada im. Bronisława Lisa Robert Lis w rozmowie z przewodnicz¹cym Rady Miasta Gdañska Bogdanem Oleszkiem i jego on¹ Robert Lis wrêcza puchar zdobywcy pierwszego miejsca w zawodach strzeleckich Wiceprzewodnicz¹cy sejmiku pomorskiego Waldemar Bonkowski i Patryk Demski Wydawa³oby siê, Þe wraz z odejœciem œp. Bronis³awa Lisa, w³aœciciela Przetwórstwa Miêsnego Lis w Sierakowicach, pójd¹ w zapomnienie coroczne biesiady myœliwskie w Mirachowie na Kaszubach. A jednak nie. Po rocznej przerwie dzieci Bronis³awa - Wioletta i Robert - postanowi³y, Þe powróc¹ do tradycji zapocz¹tkowanej przez ojca. W mirachowskiej leœniczówce odby³a siê zatem biesiada im. Bronis³awa Lisa. Zapalony myœliwy, œwietny strzelec, nigdy nie odmawiaj¹cy pomocy - tak wspominali go koledzy po strzelbie i przyjaciele. By³a to pierwsza biesiada bez jego udzia³u. Pocz¹tek bardzo oficjalny - dzieci wspomina³y ojca, uczczono jego pamiêć minut¹ ciszy. Goœcie dopisali, wype³niaj¹c leœny amfiteatr do ostatniego miejsca. Najwiêksz¹ niespodziank¹ by³o pojawienie siê by³ego premiera Andrzeja Leppera w towarzystwie Janusza Maksymiuka i Lecha Woszczerowicza. Jak zawsze, na biesiadê przyjecha³o wielu celebrytów; nie zabrak³o duchownych, m.in. ks. pra³ata Henryka Jankowskiego, w³adz wojewódzkich i samorz¹dowych. Kierownik masarni GS SCh ukowo Tadeusz Pupacz, kierownik produkcji w Przetwórstwie Miêsnym Lis, przyjaciel domu Marek Mejna i towarzyszka Roberta Lisa By³y premier Andrzej Lepper 16 Wioletta Lis oraz Ewa i Janusz Janczakowie w³aœciciele NZOZ Dentical we Wrzeszczu ep Zdjêcia: Ewa Per³owska Od lewej: dyrektor gdañskiego Sanepidu dr Halina Bona i wicedyrektor pomorskiego oddzia³u NFZ dr Ma³gorzata Bartoszewska-Dogan z mê em Prezes Saur Neptun Gdañsk Zbigniew Maksymiuk z on¹ Organizatorzy myœliwskiej biesiady: (od lewej) Krystyna Knut, Wioletta Lis (w ubraniu, które otrzyma³a piêæ lat temu od ojca), Barbara Siezieniewska i Robert Lis Marek Mejna z on¹ Danut¹ i prof. Jerzy Mielnik 17

10 œmietanka towarzyska Obraz szczęścia dla prymasa Pawe³ Jajkowski wrêcza prymasowi obraz chiñskiego artysty Na obrazie pami¹tkowy podpis sk³ada Danuta Lis, dyrektor Oœrodka Ba³tyk w Jastrzêbiej Górze Sopranistka Renata Dobosz otrzyma³a od Paw³a Jajkowskiego per³owe korale Na czwartym piêtrze Hotelu Pekin we W³adys³awowie. St¹d rozci¹ga siê piêkna panorama miasta. Kardyna³ Józef Glemp, Pawe³ Jajkowski i o. Józef ¹gwa, proboszcz koœcio³a œw. Ignacego w Jastrzêbiej Górze Pawe³ Jajkowski, w³aœciciel Hotelu Pekin we W³adys³awowie i przewodnicz¹cy Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Chiñskiej na Pomorzu, ugoœci³ w swoim przybytku prymasa Polski Józefa Glempa. Kardyna³ mia³ znakomit¹ muzyczn¹ obstawê: sopranistkê Renatê Dobosz i tenora Wies³awa Ochmana. Nawet przed obiadem da³ on krótki wystêp przy akompaniamencie klarnetu, na którym gra³ ks. Andrzej Harden. Bo przecieþ nie od wczoraj wiadomo, Þe nasz prymas lubi operê. Gospodarz podarowa³ kardyna³owi obraz chiñskiego artysty, wyszywany rêcznie jedwabiem, przedstawiaj¹cy znak szczêœcia i d³ugowiecznoœci. Uczestnicy spotkania z³oþyli na jego odwrocie pami¹tkowe podpisy. Prymas zadeklarowa³, Þe obraz zawiœnie w Centrum Opatrznoœci BoÞej w Warszawie, na terenie którego znajduje siê m.in. Muzeum Jana Paw³a II i kard. Stefana Wyszyñskiego. oo Nie bać się marzeń Jak przekonuje wójt gminy Gniewino Zbigniew Walczak, programowanie rozwoju gminy wiejskiej wymaga podejmowania zdecydowanych, odwa nych kroków, których efekty nale y rozpatrywaæ w perspektywie wykraczaj¹cej poza tu i teraz. Z wójtem rozmawia Miko³aj Orze³. Gniewino ubiega siê o wpisanie na listê centrów pobytowych dla dru yn uczestnicz¹cych w mistrzostwach Euro Czy myœli pan, e mo liwe jest pokonanie konkurencji ze strony najwiêkszych miast? A czemu nie? Decyzja o zg³oszeniu naszej kandydatury zapad³a po dok³adnym rozeznaniu tematu. W Niemczech widzia³em centra pobytowe zaakceptowane w przesz³oœci przez UEFA i dlatego mogê powiedzieć, Þe Gniewino jest w stanie sprostać tym standardom. W perspektywie roku 2012 moþemy zaproponować naszym goœciom ofertê w pe³ni konkurencyjn¹. To, Þe nie jesteœmy wielkim miastem, stanowi nasz¹ najwiêksz¹ zaletê. Sportowcy otrzymaj¹ tu do dyspozycji odizolowany od ciekawskich t³umów kompleks sk³adaj¹cy siê z hotelu, pe³nowymiarowego boiska, krytej p³ywalni, kina, bowlingu, restauracji. Wszystko po³oþone zacisznie wœród zieleni. Czego chcieć wiêcej... No dobrze, ale co potem? Mistrzostwa siê skoñcz¹, pi³karze wyjad¹. Czy to wszystko warte jest tak wielkich inwestycji? Nawet jeþeli uzyskamy status centrum pobytowego, to wcale jeszcze nie znaczy, Þe ktokolwiek do nas przyjedzie. Ale tak naprawdê to najmniej waþne. Euro 2012 jest w Polsce spraw¹ o znaczeniu narodowym. Ewentualne znalezienie siê Gniewina na oficjalnej liœcie centrów pobytowych oznaczać bêdzie ogromny prestiþ, promocjê i lepsz¹ pozycjê do rozmowy z wszelkimi partnerami. Nie tylko dla nas zreszt¹, lecz takþe i dla wspó³pracuj¹cej z nami s¹siedniej gminy Krokowa, na terenie której znajduje siê atrakcyjne centrum noclegowo-konferencyjne w zabytkowym zamku, oraz dla innych waþnych obiektów turystyczno-rekreacyjnych. Poza tym prowadzony obecnie przez gminê Gniewino wysi³ek inwestycyjny stanowi realizacjê przyjêtej wczeœniej strategii rozwoju, która zak³ada wykorzystanie naszych naturalnych walorów i utworzenie tu atrakcyjnego kompleksu rekreacyjno-hotelowego, który z pewnoœci¹ bêdzie wykorzystywany bior¹c pod uwagê niewielk¹ odleg³oœć np. od Oœrodka Przygotowañ Olimpijskich w Cetniewie (35 km) czy teþ plaþ Ba³tyku (nieca³e 20 km). Przejdźmy wiêc do sprawy tzw. Cysterskiego Szlaku Wodnego, czyli eglownego kana³u maj¹cego ³¹czyæ Jezioro arnowieckie z Ba³tykiem. Czy to nie za du e przedsiêwziêcie jak na mo liwoœci gminy? Za duþe. Dlatego teþ gmina nie bêdzie go finansować. To zadanie, które wymaga zaangaþowania œrodków takich jak fundusze strukturalne oraz partnerstwa instytucji o minimum regionalnym zasiêgu dzia³ania. Jak Pan chce przekonaæ tych partnerów? W wiêkszoœci juþ s¹ przekonani, co jest zas³ug¹ wspó³pracuj¹cych ze sob¹ w ramach arnowieckiej Strefy Turystycznej samorz¹dów powiatów puckiego i wejherowskiego oraz gmin Krokowa i Gniewino. Kana³ jest tu po prostu potrzebny. Uregulowania wymaga gospodarka wodna rejonu. Obecnie czêœć terenów pomiêdzy jeziorem i morzem jest przesuszonych, czêœć naraþonych na podtopienia, funkcjonuje tam system przepompowni, niemal jak na u³awach, ci¹gle potrzebne s¹ jakieœ interwencje, to w ci¹gu lat olbrzymie koszty. Osobnym zagadnieniem s¹ potrzeby Elektrowni Wodnej arnowiec. Obecnie w przypadku ewentualnej awarii lub innego nag³ego zdarzenia, nie ma ona moþliwoœci szybkiego wypompowania wody ze zbiornika górnego, gdyþ ani Jezioro arnowieckie ani rzeka Piaœnica nie zdo³aj¹ jej przyj¹ć i wylej¹. Okresowo podwyþszony lub obniþony stan wód równieþ utrudnia funkcjonowanie elektrowni. Budowa kana³u zmieni ten stan rzeczy. rozmowa Jak ma siê do tego czêsto podnoszona argumentacja o wzmacnianiu atrakcyjnoœci turystycznej okolicznych gmin? Turystyka bêdzie w tym projekcie wartoœci¹ dodan¹, w tym sensie samorz¹dy zaangaþowane w funkcjonowanie arnowieckiej Strefy Turystycznej bezpoœrednio skorzystaj¹ na jego budowie i st¹d tyle naszych dzia³añ ukierunkowanych na propagowanie tematu. Budowa szlaku wodnego uzasadniona jest przede wszystkim wzglêdami gospodarczymi o znaczeniu ponadregionalnym, jednak trudno mi wyobrazić sobie to przedsiêwziêcie bez elementów public relations, które wspólnymi si³ami i wydaje mi siê, Þe doœć skutecznie prowadzimy. A co kryje siê pod nazw¹ Dom Planety? Jest to koncepcja rozbudowy Kompleksu Turystyczno-Rekreacyjnego Kaszubskie Oko w Gniewinie. Chcemy skomunikować teren po³oþony poniþej wieþy widokowej lini¹ górskiej kolejki gondolowej, stworzyć tam ca³oroczny stok narciarski, restauracjê, amfiteatr i wspomniany obiekt Dom Planety. Bêdzie to centrum turystyczno-edukacyjne zwi¹zane z tematyk¹ energii we wszechœwiecie, energi¹ odnawialn¹, futurystyk¹. Odwiedzaj¹cy zobacz¹ tam wiele ciekawych wystaw, modeli, instalacji nawi¹zuj¹cych do róþnych etapów rozwoju cywilizacji ludzkiej i ca³ego wszechœwiata. Czy któryœ z tych elementów turyœci bêd¹ mogli obejrzeæ jeszcze w tym roku? Tak, naturalnej wielkoœci modele dinozaurów. Dziêkujê za rozmowê

11 Wójt Gminy Tr¹bki Wielkie sprzedaje bardzo atrakcyjne dzia³ki Nr dzia³ki Pow. dzia³ki w m2 Nr ksiêgi wieczystej - pod budownictwo jednorodzinne w pobli u lasu - us³ugowo-rzemieœlnicze, po³o one w pobli u autostrady A1 Po³o enie Przeznaczenie w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Cena netto 81/ Tr¹bki Wielkie zabudowa mieszkalna, rezydencjalna z³ 81/ Tr¹bki Wielkie zabudowa mieszkalna, rezydencjalna z³ 81/ Tr¹bki Wielkie zabudowa mieszkalna, rezydencjalna z³ 81/ Tr¹bki Wielkie zabudowa mieszkalna, rezydencjalna z³ 81/ Tr¹bki Wielkie zabudowa mieszkalna, rezydencjalna z³ 81/ Tr¹bki Wielkie zabudowa mieszkalna, rezydencjalna z³ 92/ Tr¹bki Wielkie zabudowa mieszkalna, rezydencjalna z³ 358/ Domachowo zabudowa mieszkalna, jednorodzinna z³ 358/ Domachowo zabudowa mieszkalna, jednorodzinna z³ 358/ Domachowo zabudowa mieszkalna, jednorodzinna z³ 358/ Domachowo zabudowa mieszkalna, jednorodzinna z³ 358/ Domachowo zabudowa mieszkalna, jednorodzinna z³ 358/ Domachowo zabudowa mieszkalna, jednorodzinna z³ 358/ Domachowo zabudowa mieszkalna, jednorodzinna z³ 358/ Domachowo zabudowa mieszkalna, jednorodzinna z³ 358/ Domachowo zabudowa mieszkalna,jednorodzinna z³ 358/ Domachowo zabudowa mieszkalna, jednorodzinna z³ 358/ Domachowo zabudowa mieszkalna, jednorodzinna z³ 358/ Domachowo zabudowa mieszkalna, jednorodzinna z³ 518/ Tr¹bki Wielkie zabudowa us³ugowo-rzemieœlnicza z³ 518/ Tr¹bki Wielkie zabudowa us³ugowo-rzemieœlnicza z³ 518/ Tr¹bki Wielkie zabudowa us³ugowo-rzemieœlnicza z³ 518/ Tr¹bki Wielkie zabudowa us³ugowo-rzemieœlnicza z³ Szczegó³owe informacje dot. nieruchomoœci moþna uzyskać w Urzêdzie Gminy w Tr¹bkach Wielkich, pok. 4, lub tel , w godz Sukces firmy z kręgu Gdańskiego Związku Pracodawców Odys na falach Duñczycy, swego czasu prekursorzy wykorzystania wiatru do wytwarzania energii elektrycznej, ostatnio wymyœlili czerpanie energii z falowania morza. Prototyp takiej falistej elektrowni zosta³ niedawno zwodowany w Stoczni Odys, œwietnie prosperuj¹cej na terenach niegdyœ naleþ¹cych do Stoczni Gdañskiej. Odys buduje przede wszystkim jachty, ale chêtnie przyjmuje teþ nowatorskie, nietradycyjne zamówienia. Tym razem zamawiaj¹cym by³ Joregen Claussen, g³ówny w³aœciciel, szef Rady Nadzorczej duñskiego producenta automatyki Danfoss. Jest teþ g³ównym udzia³owcem spó³ki Wave Star Energy, utworzonej specjalnie do realizacji tego nowatorskiego urz¹dzenia. To pod³uþna platforma, wsparta na czterech potêþnych nogach, po jej d³uþszych bokach umocowane s¹ w rzêdach p³ywaki, które pod wp³ywem ruchu fal poruszaj¹ specjaln¹ pompê. ZagroÞeniem dla ca³oœci tej falistej elektrowni móg³by być sztorm, ale wtedy p³ywaki podnosz¹ siê do góry. Wyprodukowany w Odysie prototyp ma tylko dwa p³ywaki, moþe wyprodukować 500 kilowatów energii, co mog³oby wystarczyć na potrzeby osiedla kilkunastu domków jednorodzinnych. Zostanie ustawiony na Morzu Pó³nocnym u zachodnio-pó³nocnych wybrzeþy Danii. Jeœli siê sprawdzi, w przysz³ym roku powstanie juþ docelowa inwestycja. Zostanie posadowiona na dnie morskim na g³êbokoœci ok. 20 metrów. P³ywaków bêdzie 20, bêd¹ mia³y œrednice 10-metrowe, podczas sztormów bêd¹ unoszone na wysokoœć do 20 metrów nad poziom morza, co im pozwoli przetrwać sztorm o wysokoœci fali nawet do 16 metrów. Wytworzona energia - ok. 6 megawatów - wystarczy na potrzeby dzielnicy o wielkoœci Brzeźna. Elektrownia bêdzie bezza³ogowa, moþe pracować 50 lat, a remonty naleþy przeprowadzać co 10 lat. Przy tworzeniu prototypu myœl techniczn¹ do³oþyli naukowcy z Politechniki Gdañskiej, których podczas uroczystoœci wodowania reprezentowali: prorektor ds. badañ naukowych i wdroþeñ Jan Hupka i Damian Kuźniewski. Anna Kłos depesze GZP Prezes Odysa Robert Studziñski (z lewej) i w³aœciciel firmy Danfoss Joregen Claussen Tak ma wygl¹daæ docelowa inwestycja Zdjêcia: Anna K³os Matka chrzestna inwestycji - pani Claussen, ma³ onka inwestora Od prawej: prezes Odysa Robert Studziñski, wiceprezydent Gdañska Andrzej Bojanowski, prorektor PG prof. Jan Hupka i Damian KuŸniewski 20 21

12 wydawnictwa Śmierć za 300 tysięcy Olewnik. Œmierć za 300 tysiêcy - tytu³ najnowszej ksi¹þki Piotra Pytlakowskiego i Sylwestra Latkowskiego, dziennikarzy i dokumentalistów specjalizuj¹cych siê w tak zwanych trudnych sprawach i w tematyce zorganizowanej przestêpczoœci. Tym razem postanowili opowiedzieć o historii porwania i zabójstwa Krzysztofa Olewnika, m³odego biznesmena z Drobiny pod P³ockiem, którego ojciec - W³odzimierz - prowadzi dobrze prosperuj¹cy interes masarski i naleþy do najbogatszych mieszkañców powiatu garwoliñskiego. Œmierć Olewnika juniora poruszy³a ca³¹ Polskê, a temat podjê³y wszystkie media. Doprowadzi³a do rezygnacji ze stanowiska ministra sprawiedliwoœci Zbigniewa Æwi¹kalskiego, wymusi³a powo³anie sejmowej komisji œledczej. Sta³a siê symbolem z³ego funkcjonowania systemu bezpieczeñstwa i bezradnego pañstwa, które nie jest w stanie pomóc jednostce, co wiêcej - moþe jej zaszkodzić. Dramat rozpocz¹³ siê w październiku 2001 roku (wtedy uprowadzono Olewnika) i trwa do dzisiaj, choć porywaczy z³apano, a s¹dowe wyroki wykonano. Ksi¹Þka opowiada o rodzinie Olewników, których Þycie podzieli³o siê na dwa okresy: szczêœliwy - przed porwaniem Krzysztofa, i koszmarny - po porwaniu. Mówi o kuluarach zbrodni, jej konsekwencjach, tajemniczych zbiegach okolicznoœci, procesie œledczym i b³êdach œledztwa. Przedstawia ludzi, którzy pomagali Olewnikom, ale teþ korzystali na ich tragedii. O bandytach, policjantach, prokuratorach i politykach. TakÞe o samobójstwach trzech porywaczy, które przyczyni³y siê do ogólnonarodowej fascynacji t¹ spraw¹. Miêdzy kolejnymi rozdzia³ami, o kulisach porwañ dla okupu opowiada Janusz Kaczmarek. Opisuje zjawisko kidnapingu w Polsce i w³asne kontakty z tematyk¹ porwañ. Po raz pierwszy zetkn¹³ siê z tym problemem w 1997 roku, kiedy pe³ni³ funkcjê prokuratora rejonowego w Gdyni. Szeœć lat później, gdy by³ prokuratorem apelacyjnym w Gdañsku, wyda³ ksi¹þkê Porwania dla okupu. W 2005 roku zosta³ prokuratorem krajowym i wtedy przyj¹³ w swoim gabinecie rodzinê Olewników. Na ich proœbê zainteresowa³ spraw¹ ministra Zbigniewa Ziobro i podj¹³ decyzjê o jej przeniesieniu do Olsztyna. Tam po raz pierwszy Olewnikowie zostali potraktowani w sposób podmiotowy, nie przedmiotowy. Dziêki tym zabiegom ca³y proces ruszy³ z kopyta. W dalszym ci¹gu nie s¹ jednak znani zleceniodawcy porwania i œmierci Krzysztofa, o ile istniej¹. Rodzina Olewników przekonuje, Þe nad porywaczami czuwa³ jakiœ mózg, który kierowa³ zbrodni¹ z ukrycia. Czy poznamy prawdê? - być moþe nigdy, ale na pewno przybliþy nas do niej lektura tej ksi¹þki. j.majch Jaka płeć? Dla wielu ma³þeñstw Þycie dopiero wtedy staje siê pe³ne, kiedy po synku rodzi siê upragniona córeczka. Bywa jednak, Þe w ci¹gu ca³ego poþycia ma³þeñskiego na œwiat przychodz¹ tylko ch³opcy. Natura rz¹dzi siê swoimi prawami, a rozþaleni rodzice zastanawiaj¹ siê, dlaczego w ich domu nie ma dziewczynki tak, jak u s¹siadów. Naturê jednak moþna przechytrzyć, poprawić tuþ przed poczêciem. Zajmuj¹ siê tym wysoko wyspecjalizowani genetycy, m.in. z londyñskiej Gender Clinic. Przysz³y ojciec sk³ada swoje nasienie do laboratorium, a tam zostaje ono poddane skomplikowanemu zabiegowi: mêskie chromosomy (poruszaj¹ce siê wolniej) specjalnymi metodami oddzielane s¹ od Þeñskich. Dopiero tak przygotowan¹ sperm¹ przysz³a mama zostaje sztucznie zap³odniona. Dziewiêć miesiêcy później na œwiat przychodzi zdrowy potomek: dziewczynka albo ch³opiec, w zaleþnoœci od oczekiwañ rodziców. Londyñscy lekarze w ten sposób spe³nili Þyczenia wielu parom i choć stosuj¹c tê metodê nie daj¹ oni 100 proc. gwarancji powodzenia, tylko w jednym, jak dot¹d, przypadku zawiedli nadzieje rodziców. Szwedzi przykładni Szwecja to modelowy kraj pod wzglêdem zdrowego stylu Þycia. Wskaźniki zdrowia Szwedów, zarówno dotycz¹ce d³ugoœci, jak i jakoœci Þycia, kszta³tuj¹ siê na najwyþszym poziomie na œwiecie. Œrednia d³ugoœć Þycia mêþczyzn to 76 lat, kobiet zaœ 81. W Polsce mêþczyzna Þyje przeciêtnie ok. 68 lat, kobiety zaœ 76,5 roku. Ten niekorzystny dla nas stan wynika g³ównie z ma³o aktywnego stylu Þycia, z³ych przyzwyczajeñ dietetycznych. Bezsenność... Polskie badania ankietowe, wykonane na reprezentatywnej grupie 1188 osób powyþej 16. roku Þycia wykaza³y, Þe trudnoœci z zaœniêciem wystêpuj¹ u 24 proc. badanych, trudnoœci w utrzymaniu snu - u 29 proc., przedwczesne budzenie siê u 24 proc., sen niepokrzepiaj¹cy u 27 proc. badanych. Na bezsennoœć czêœciej uskarþaj¹ siê kobiety i osoby po 60. roku Þycia. Sport dla duszy kochane zdrowie Joga zwana sportem dla duszy ma wiele nurtów. We wszystkich jednak kierunkach podstawy s¹ takie same. StaroÞytna doktryna jogi zosta³a ujêta przez Swami Vishnudevanada, ucznia s³ynnego mistrza Svami Sivanandy, w piêć zasad, zgodnie z którymi jogê moþna przedstawić najkrócej jako: 1. ćwiczenia (asany), 2. oddychanie (pranajama), 3. dietê, 4. relaks, 5. medytacjê. Mistrzowie jogi przed asany wysuwaj¹ jeszcze dwa stopnie wtajemniczenia: uniwersalne przykazania moralne (yama) i oczyszczenie siebie przez dyscyplinê (niyama). Pomagaj¹ one joginowi opanować namiêtnoœci i emocje, pozwalaj¹c tym samym zachować harmoniê i spokój. Rekin na zdrowie Rekiny znane s¹ z wyj¹tkowej odpornoœci na wszelkie choroby, ³¹cznie z nowotworami. Swoje zdrowie zawdziêczaj¹ obecnoœci duþej iloœci dwóch niepowtarzalnych zwi¹zków w w¹trobie. Skandynawska medycyna ludowa od dawna stosuje olej z w¹troby rekina grenlandzkiego w leczeniu trudno goj¹cych siê ran, os³abieniu odpornoœci, chorobach dróg oddechowych i przewodu pokarmowego. Wspó³czeœnie badania potwierdzi³y, Þe swe dzia- ³anie olej z w¹troby rekina zawdziêcza zawartoœci alikilogliceroli i skawlenu. Substancje te praktycznie nie wystêpuj¹ w roœlinach. Ten pierwszy wzmacnia si³y obronne organizmu, dzia³aj¹c przeciwbakteryjnie. Skawlen zaœ wzmacnia uk³ad odpornoœciowy, wzmaga wytwarzanie przeciwcia³ rakowych. Zwiêksza witalnoœć, redukuje stres. ObniÞa takþe poziom cholesterolu

13 turystyka w prawie i obyczajach Seksturyści Sierpniowe wakacje maj¹ róþne oblicza wypoczynku. W dziedzinie szeroko pojêtej popularyzacji nauki Polska zaczyna nadrabiać zaleg³oœci. Powstaj¹ juþ pierwsze eksploratoria. - Uczony jest w swej pracowni nie tylko technikiem, lecz równie dzieckiem wpatrzonym w zjawiska przyrody, wzruszaj¹ce jak czarodziejska baœñ - uwaþa³a Maria Sk³odowska-Curie. Na ca³ym œwiecie moþna znaleźć placówki, które potwierdzaj¹ s³owa naszej dwukrotnej noblistki. Eksploratoria to muzea, w których nie tylko moþna dotykać eksponatów, ale wrêcz trzeba, bo s³uþ¹ one do samodzielnego zg³êbiania tajników nauki. W Stanach Zjednoczonych jest eksploratoriów ponad trzysta, w Europie przynajmniej jedno w kaþdym kraju. Warszawa ma Kopernika. Podobnie zaczyna dzia³ać gdañskie Centrum Hewelianum, choć ma za ma³¹ promocjê. Eksploratoria to sposób na aktywne umys³owo spêdzanie wakacji. Optymalne wakacje to po³¹czenie strefy cielesnej z umys³ow¹. Cz³owiek powinien być sprawny fizycznie i intelektualnie nawet podczas wakacji. JuÞ wybitny twórca ateñskiej demokracji - Perykles powiedzia³, Þe nie powierzy Þadnego urzêdu obywatelowi, który nie ³¹czy w sobie doskona³oœci intelektualnej z fizyczn¹. Grubasów na ulicach staroþytnego polis wytykano palcami. Grecy najszybciej pojêli, Þe gimnastyka i rywalizacja fizyczna zapewniaj¹ harmonijny rozwój cia³a i umys³u. Igrzyska olimpijskie by³y ho³dem sk³adanym przez staroþytnych doskona³emu cia³u ludzkiemu. Sceny przedstawiaj¹ce zmagania nagich rywali sta³y siê kultem kultury olimpijskiej. Wspó³czeœnie polska kultura, w przeciwieñstwie do niemieckiej i skandynawskiej, jest pod tym wzglêdem doœć ascetyczna. Nie cieszymy siê cia³em, choć nagoœć jest w zasadzie wszechobecna w sferze publicznej. Telewizja, reklama i internet epatuj¹ erotycznymi skojarzeniami, wzbudzaj¹ w nas poþ¹danie do zakazanego owocu namiêtnoœci. Sport bez krêpuj¹cego ruchu ubrania znajduje coraz wiêcej zwolenników. Dyscyplina nie ma znaczenia. Brak ubrania sprzyja ekscytacji, dziêki temu ³atwiej o dobr¹ zabawê i duþe pieni¹dze. Tak wiêc co roku miliony turystów wybywaj¹ na wakacje, by poswawolić. Potrzeby seksturystów zaspokaja gigantyczna infrastruktura. Choć na cia³o i jego uroki dziœ patrzymy inaczej, niþ nasi przodkowie. Gdyby cz³owiek neandertalski zobaczy³ kobietê z pocz¹tku XXI wieku, nawet by siê za ni¹ nie obejrza³. Po prostu szkarada. Jeszcze 30 tys. lat temu u kobiety najbardziej liczy³y siê poœladki i nogi, w kulturze kreteñskiej - piersi, w Indiach - obfity biust i poœladki, w Chinach - ma³e stopy. W Japonii za piêkn¹ uchodzi³a kobieta o okr¹g³ej twarzy i szerokich biodrach, zaœ w Syrii - grubaska. W Birmie i Tajlandii doceniane by³y patologicznie d³ugie szyje, a u Hotentotów - super obfite poœladki. Dzisiejszy idea³ piêknej kobiety niewiele ma wspólnego z maszyn¹ do rodzenia i karmienia licznego potomstwa, ale szerokie biodra i obfite piersi ci¹gle s¹ w modzie. Otwarte granice, tanie bilety lotnicze i moþliwoœć znalezienia w internecie wszelkich informacji potrzebnych do zorganizowania seks urlopu sprawiaj¹, Þe popularnoœć erotycznych wakacji roœnie. W dzielnicy Bangkoku Patpong turyœci mog¹ przebierać w tajskich dziewczynach, które z entuzjazmem podchodz¹ do kaþdego potencjalnego klienta. Zimnokrwiste Angielki na afrykañskich plaþach (Gambia) w objêciach czarnoskórych kochanków nabieraj¹ wigoru i spe³niaj¹ urlopowe marzenia. Podczas wycieczek na rajskie wyspy kobiety w ramionach umiêœnionych tubylców realizuj¹ swoje fantazje o namiêtnej, pozbawionej hamulców mi³oœci. Kobiety nie zapuszczaj¹ siê w rejony opanowane przez seksualny biznes nastawiony na mêþczyzn. Samotne Polki jeþdþ¹ na podryw do Tunezji, Turcji, Maroka, Egiptu. Kobiety z zachodu swoje wypchane portfeliki opróþniaj¹ na rajskich wyspach, zw³aszcza na Jamajce i Dominikanie. W przeciwieñstwie do kobiecej prostytucji, która w wiêkszoœci krajów jest zorganizowana, Þigolacy dzia³aj¹ niezaleþnie, co pozwala kobietom myœleć o seksie jak o romantycznej przygodzie. Choć wiele z nich podarowa³o kochankowi pieni¹dze, prezenty lub po prostu jedzenie - to wzbrania³y siê przed nazywaniem ich mêskimi prostytutkami. Do specjalnej kategorii naleþ¹ œwiatowcy, zwykle lepiej wykszta³ceni i lepiej zarabiaj¹cy niþ zwykli seksturyœci. Œwiatowcy nigdy nie nazywaliby siebie seksturystami. PrzyjeÞdÞaj¹ do Tajlandii w innych sprawach, np. w interesach, a prostytutki traktuj¹ jako formê lokalnego relaksu. Od lat œwiatow¹ s³aw¹ cieszy siê Tajlandia, szczególnie czêœć Bangkoku i takie dzielnice jak Patpong, Soi Cowboy czy Nana Plaza oraz miasto Pattaya, oddalona o 160 km od stolicy. Na tej turystyce zarabiaj¹ nie tylko prostytutki, lody boys, macho man, ale równieþ hotelarze, taksówkarze i mnóstwo firm kosmetyczno-medycznych, daj¹c ogromny, czêsto nienotowany, dochód narodowy z turystyki seksualnej. Turystyka seksualna - pojêcie dziwnie nieznane w krêgach naukowców tej ga³êzi nauki, tak waþnej dla wielu krajów i spo³ecznoœci, które egzystuj¹ dziêki turystyce, mimo œwiatowego kryzysu. dr Henryk J. Lewandowski Wójt Gminy Przywidz pilnie poszukuje osoby na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Pomlewie (Pomlewo, ul. Szkolna, Przywidz) Zainteresowani proszeni są o kontakt telefoniczny: (058) Od miłości do morderstwa Henri Désiré Landru ( ) - niski, w¹t³y, z czarnymi, hipnotycznie b³yszcz¹cymi oczami, osadzonymi w wielkich okularach; rysy twarzy gin¹ce w bujnej, rudej brodzie; nad wszystkim okaza³a ³ysina - to wizerunek niezbyt pasuj¹cy do kogoœ, kto przez piêć lat uwiód³ tyle kobiet, ile Don Juan w ci¹gu ca³ego Þycia. Miêdzy 1914 a 1919 rokiem w tajemniczych okolicznoœciach zginê³o we Francji jedenaœcie osób: m³ody ch³opiec i dziesiêć kobiet. Choć nigdy nie odnaleziono ich cia³, Henri Landru zosta³ aresztowany, os¹dzony i uznany winnym ich œmierci. Oprócz tego oskarþono go o uwiedzenie i okradzenie 280 innych kobiet, z których wiêkszoœć by³a w œrednim wieku i Þy³a ze skromnych dochodów. Henri Désiré Landru to jeden z najbardziej znanych francuskich seryjnych morderców. Grzeczny chłopczyk Urodzony w ParyÞu, w ubogiej, lecz uczciwej rodzinie, ma³y Henryk uchodzi³ za jedno z milszych dzieci w swej dzielnicy. Uczêszcza³ do szko³y katolickiej, a jego udzia³ w chórze koœcielnym by³ chlub¹ rodziny. Kilkakrotnie podejmowa³ pracê: jako kreœlarz u architekta, Þo³nierz armii francuskiej, wreszcie handlarz starzyzn¹. Nieudane to by³y próby; bieda doskwiera³a mu mocno, nie dojada³, chodzi³ źle ubrany. W koñcu porzuci³ to, co skromne i uczciwe, i rozpocz¹³ Þycie z³odziejaszka i oszusta. Jego pierwszym znanym wykroczeniem by³a próba wy³udzenia pieniêdzy od pewnej wdowy, któr¹ omami³ piêknymi s³ówkami i obietnicami ma³þeñstwa. W latach odsiedzia³ kilka mniejszych wyroków za róþnego rodzaju oszustwa. W roku 1914 zosta³ zaocznie skazany na cztery lata na Diabelskiej Wyspie, co zmusi³o go do ukrywania siê przed policj¹ pod czêsto zmienianymi nazwiskami. Drogi mężuś Pierwsz¹ mi³oœci¹ Landru by³a m³odziutka kuzyneczka, Marie Remy. Mia³ wtedy dwadzieœcia dwa lata, ona zaœ szesnaœcie. Gdy zasz³a w ci¹þê, pobrali siê i później mieli jeszcze troje dzieci. Choć Landru krótko mieszka³ z rodzin¹, zawsze by³ kochaj¹cym ojcem i mêþem. W róþny sposób nawi¹zywa³ znajomoœć ze swoimi ofiarami. Zamieszcza³ og³oszenia w gazetach w rubrykach dla samotnych; na kilka podobnych sam odpowiedzia³. Wa³êsa³ siê po biurach matrymonialnych. Niektóre z kobiet nawet zaczepia³ na ulicy. Ostatnia kochanka Landru - Fernande Segret tak wspomina- ³a ich pierwsze spotkanie: W³aœnie wysiad³yœmy z przyjació³k¹ z tramwaju. Zaledwie usz³yœmy kilka kroków, gdy zaczepi³ nas jakiœ mêþczyzna. Przywita³ siê z nami z szacunkiem i zwracaj¹c siê do mnie zapyta³, czy móg³by nam towarzyszyć. Odmówi³yœmy i przyspieszy³yœmy kroku, aby go zniechêcić. Niestety, nie mog³yœmy siê pozbyć natrêta. Wci¹Þ pod¹þaj¹c za nami stwierdzi³, Þe m³ode dziewczêta w ParyÞu zbyt czêsto spaceruj¹ same, naraþaj¹c siê na zaczepki podejrzanych osobników lub inne przykroœci. To oœwiadczenie rozbawi³o nas do ³ez, a nieznajomy wykorzysta³ to, by nas odprowadzić. Kilka dni później przy rodzinnym obiedzie Fernande dalej opowiada³a o tym zajœciu: Mówi³ duþo z wielkim seks sekrety oþywieniem. Wydawa³o siê, Þe na wszystkim zna siê doskonale. Jego nienaganne maniery i ujmuj¹cy sposób bycia zrobi³y na mnie ogromne wraþenie. Sypa³ dowcipami, zabawnymi powiedzonkami, a nawet Þonglowa³ serwetnikami, aby nas zabawić. Wszystkie swoje wypowiedzi ozdabia³ najwymyœlniejszymi rymowankami. Morderca pedantyczny W roku 1919 podczas œledztwa w sprawie zaginiêcia dwóch kobiet policja wpad³a na jego trop. Jednym z dowodów rzeczowych by³ notatnik Landru, œwiadcz¹cy o jego nies³ychanej oszczêdnoœci i drobiazgowoœci. Nigdy nie wyzby³ siê nawyku zapisywania wszystkich swych wydatków i podbojów. W jego notatkach obok nazwisk ofiar pojawia³y siê uwagi typu: Pani Jaume, lat trzydzieœci dziewiêć, wygl¹da na mniej; zapamiêta³a katoliczka, obawia siê rozwodu. A dalej z³owieszcze zapiski: Dwa bilety w jedn¹ stronê i jeden powrotny. S¹ teþ wzmianki o zakupie siedmiu ostrzy do pi³y, ostrzy do siekiery, siedmiu tuzinów pi³ do metalu i pi³ tarczowych. Do czego mia³y s³uþyć? Podczas rewizji w jego willi znaleziono rozmaite czêœci damskiej garderoby, peruki, sztuczne zêby, œwiecide³ka oraz kilka mêskich strojów w stylu osiemnastowiecznym. Najbardziej obci¹þaj¹cym dowodem by³o jednak 295 fragmentów koœci, które odkryto w jego piecu kuchennym, naleþ¹cych, jak oszacowano, do trzech róþnych osób. Landru zosta³ oskarþony o jedenaœcie morderstw i w wyniku g³oœnego procesu skazany na œmierć na gilotynie. Z zapisków Landru wynika, Þe przez rok nabra³ oko³o piêćdziesiêciu kobiet. Czasami w ci¹gu dnia potrafi³ spotkać siê z siedmioma. Jego ofiary by³y zwykle ma³o atrakcyjne, o pospolitej urodzie i skromnych zasobach finansowych. NaleÞa³y do róþnych kategorii kobiet, pocz¹wszy od by³ej prostytutki aþ do dziewiêtnastoletniej pos³ugaczki, przelotnej zapewne znajomoœci, gdyþ by³a bardzo biedna. Wszystkie go kochały! Kiedy go aresztowano, Landru mieszka³ w³aœnie z m³od¹, poci¹gaj¹c¹ kochank¹, Fernande Segret, artystk¹ liryczn¹, jak mówi³a o sobie. By³a jedyn¹, która Þy³a z nim w tym okresie i nie przyp³aci³a tego Þyciem. Podczas procesu zezna³a, Þe jako kochanek Landru by³ namiêtny, ale zupe³nie normalny. Nie mam mu nic do zarzucenia. Bardzo go kocha³am i by³am z nim bardzo, bardzo szczêœliwa. Powo³ano teþ na œwiadków kobiety, które Landru uwiód³ i porzuci³, ale Þadna z nich nie œwiadczy³a przeciwko niemu. Niektóre nawet okreœla³y go jako delikatnego, czu³ego i dobrego. Jego Þona zaœ oœwiadczy³a: Na moje nieszczêœcie, zbyt mocno kocha³am swego mêþa. Na sali s¹dowej Landru da³ wyraz ca³ej swej ekscentrycznej naturze. By³ mistrzem czarnego humoru. Któregoœ dnia poinformowa³ sêdziego, Þe chce z³oþyć waþne oœwiadczenie. Sk³oni³ siê i lekcewaþ¹c powagê zarzutów wyzna³, Þe cudzo³oþ¹c z setkami kobiet wyrz¹dzi³ wielk¹ krzywdê swojej Þonie. Spokojnie i ch³odno odpiera³ wszelkie próby z³amania go podczas procesu. Te kobiety posz³y za g³osem swego przeznaczenia - mówi³. Gdy prowadzono go na œmierć, westchn¹³: CóÞ, nie pierwszy raz potêpiono niewinnego cz³owieka. Bêdê dzielny. Bêdê dzielny. Spytany przed egzekucj¹, dlaczego podstrzyg³ sobie brodê, odpar³, Þe chodzi mu o damy. red

14 sezam ró noœci A to znacie? Goœć: - Dlaczego czerwone wino jest droþsze od bia³ego? Winiarz: - To pan myœli, Þe farba nic nie kosztuje... Szkot wchodzi do sklepu z pieczywem. - Czy pan wie, Þe dzisiaj chleb podroþa³? - wita go gospodyni. - To poproszê wczorajszy. Lekarz pyta pacjenta: - Co panu dolega? - Sam do siebie mówiê, panie doktorze. - Niech siê pan nie przejmuje, robi to wiele osób. - Tak, ale pan doktor nie wie, jaki ze mnie nudziarz... Kowalski jest bardzo smutny. - Nikt mnie nie lubi... - zwierza siê koledze. - Bzdura, jest przecieþ tyle ludzi, którzy ciê nie znaj¹... Córka wraca ze szko³y i juþ od drzwi wo³a do mamy: - Mamo, dzisiaj Kowalska teþ dosta³a dwie jedynki! Podobno porzuci³eœ Þonê! Czy to z powodu innej kobiety? - Tak, teœciowej! Goœć zwraca siê do kelnera: - Kiedy pan juþ bêdzie odchodzi³ na emeryturê, proszê powiedzieć swojemu nastêpcy, Þe ja tu ci¹gle czekam na mój zamówiony kotlet schabowy... Jaœ nie przyszed³ do szko³y. Nazajutrz nauczyciel pyta siê go o powód nieobecnoœci. - Mama wypra³a moje spodnie... W kilka dni później historia powtarza siê. - Co, znowu wagarowa³eœ? - pyta siê rozgniewany nauczyciel. - AleÞ sk¹d. Id¹c do szko³y przechodzi³em ko³o pana domu i zauwaþy³em susz¹ce siê spodnie. Pomyœla³em sobie, Þe tym razem to pan nie przyjdzie do szko³y... - Dlaczego twój starszy brat zbiera przepalone Þarówki? - Urz¹dza sobie ciemniê fotograficzn¹... - Panie kierowniku, chcia³bym z panem Czy wiesz, że... Morze Czerwone zawdziêcza sw¹ nazwê sinicom z rodzaju Trichodesmium. Zawieraj¹ one w swych komórkach czerwony barwnik - fikoerytrynê, która w przypadku masowych pojawów tych sinic - nadaje intensywn¹ barwê wodom tego morza. Najbardziej truj¹c¹ europejsk¹ roœlin¹ jest tojad mocny. Jego korzeñ, liœcie i kwiaty zawieraj¹ truj¹cy alkaloid akonitynê. JuÞ podczas zrywania roœliny akonityna moþe przenikn¹ć przez skórê, wywo³ać jej zapalenie i ciêþkie zatrucia. Do zatruć œmiertelnych dochodzi po omy³kowym spoþyciu korzenia tojadu zamiast korzenia selera lub chrzanu, a takþe na skutek uþycia jego liœci do sa³atki (nastêpuje wówczas poraþenie zakoñczeñ nerwów ruchowych i czuciowych). Na przemianê nowotworow¹ bardziej naraþone s¹ komórki podlegaj¹ce czêstszym podzia³om. Dzieje siê tak dlatego, Þe przy kaþdym podziale komórki musz¹ stworzyć kopie swoich chromosomów, a w trakcie tego procesu mog¹ siê pojawić powaþne b³êdy (mutacje). Szacuje siê, Þe wypalenie jednego tylko papierosa powoduje zniszczenie przeciêtnie oko³o siedmiu komórek nerwowych w mózgu pal¹cego lub wdychaj¹cego dym. pogadać w trzy oczy... - Jak to w trzy oczy? Chyba w cztery oczy? - Nie, tylko w trzy, bo na to, co zaproponujê, jedno oko trzeba bêdzie przymkn¹ć. - Franek, ty chyba zwariowa³eœ?! Da³eœ szatniarzowi 100 z³! - A czy ty widzia³eœ jaki mi on p³aszcz wyda³... W szpitalu psychiatrycznym jeden z wariatów próbuje rozsup³ać d³ugi zwój sznurka. Podchodzi do niego drugi wariat i pyta: - Szukasz koñca? - Tak. - To nie dasz rady. Godzinê temu uci¹³em go noþyczkami! Klientka pyta sprzedawczyniê na targu: - Po ile te jajka? - Po czterdzieœci groszy, ale nadt³uczone o po³owê taniej. - To proszê mi nadt³uc piêtnaœcie. - Kelner! Czy ten zaj¹c w œmietanie jest œwieþy? - ŒwieÞutki, proszê pana. Jeszcze wczoraj widzia³em, jak w piwnicy ³owi³ myszy. Niezbyt lubiana aktorka zwierza siê swej przyjació³ce: - Mój m¹þ zaþ¹da³, Þebym porzuci³a teatr... - Hm, widocznie namówi³a go do tego publicznoœć. Dyrektora szpitala dla umys³owo chorych odwiedza kolega. - Jak ci siê pracuje? - Dobrze, mam tylko k³opoty z jednym pacjentem. Od miesi¹ca usi³uje sprzedać mi Kolumnê Zygmunta. - To zap³ać mu i bêdzie œwiêty spokój! - JuÞ dawno bym zap³aci³, ale on Þ¹da bardzo wygórowanej kwoty... Spotka³y siê dwie koleþanki. - Podobno wysz³aœ za m¹þ? - Tak i nie Þa³ujê tego kroku... - Ja nie wysz³am za m¹þ, ale teþ nie Þa³ujê kroku... Fryzjer do klienta: - Wypadaj¹ panu w³osy. Czy by³ pan u lekarza? - Nie, one same zaczê³y wypadać. Jaka jest róþnica miêdzy teœciem a teœciow¹? Teœć przychodzi z wizyt¹, a teœciowa z wizytacj¹. - Mamo, to jajko jest nieœwieþe - mówi Jasiu. - Jedz, jedz, synku - odpowiada mama. Po chwili znów odzywa siê Jasiu: - Mamo, a dziubek teþ mam zjeœć? Spotyka siê dwóch dawnych kumpli: - S³ysza³em, Þe siê oþeni³eœ. - Tak, dwa miesi¹ce temu. - No i jak to jest? - Cudownie - odpowiada Þonkoœ. - Nawet sobie nie wyobraþasz. Przychodzisz z roboty zmêczony, g³odny, z³y, a tu mieszkanie wysprz¹tane, gor¹cy obiad podany, na stole kwiaty. Zaczynasz jeœć, a obok piêkna kobieta, weso³o ci szczebiocze, szczebiocze i szczebiocze, i szczebiocze... Zwariowana gadu³a! Pomorska woda Nata zyskała nowe opakowanie. Butelka ma smukły kształt z wygodnym uchwytem, a etykieta - nowocześnie i przejrzyście zaprojektowana. W ofercie pojawiła się butelka sześciolitrowa, przy czym 1 litr gratis. Woda Nata należy do najlepszych jakościowo wód w całym kraju. Wydobywana jest w sercu nieskażonego cywilizacją Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. Podziemne źródła Naty powstały w okresie plejstocenu, kiedy obszar północnej Polski był pokryty lodowcem. Trzykrotne nasunięcie lodowca na ten teren poskutkowało utworzeniem bardzo korzystnego układu warstw ziemi, które zabezpieczają źródło wody przed wpływem środowiska zewnętrznego. W rezultacie pobierana z głębinowych pokładów, naturalna źródlana woda jest krystalicznie czysta i zdrowa, posiada niską zawartość sodu i optymalne proporcje minerałów, m.in. wapnia, potasu i magnezu. Firma Nata pracuje zgodnie z europejskim systemem HACCP, który jest gwarancją bezpiecznej żywności. W procesie kontroli stosuje normy Unii Europejskiej. Wszystkie produkty badane są w wyspecjalizowanym laboratorium analitycznym. Każda partia produkcji poddawana jest rygorystycznym badaniom mikrobiologicznym, fizykochemicznym i organoleptycznym. Ten niezwykle surowy system zabezpieczeń w całym cyklu produkcyjnym i głębokie, nieskażone źródła są najlepszym gwarantem jakości. Zdrowie w nowej butelce 26

15 28

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich 1. W oparciu o inicjatywę Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP) oraz zadania statutowe Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) i działającego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Program dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sport Wszystkich Dzieci

Program dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sport Wszystkich Dzieci Komunikat organizacyjny dot. działania szkółek kolarskich w ramach programu Narodowy Projekt Rozwoju Kolarstwa, poziom pierwszy Upowszechnianie sportu w szkółkach kolarskich - Edycja 2016 Program dofinansowany

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska kampania społeczna. Młodość wolna od papierosa

Ogólnopolska kampania społeczna. Młodość wolna od papierosa Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce Ogólnopolska kampania społeczna Młodość wolna od papierosa Joanna Skowron Departament Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia Główny Inspektorat

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 608/2011. z dnia 19 maja 2011 roku

Uchwała nr 608/2011. z dnia 19 maja 2011 roku Uchwała nr 608/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 maja 2011 roku w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

RAJD ROWEROWY Rowerowy piknik integracyjny

RAJD ROWEROWY Rowerowy piknik integracyjny PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W SIEDLCACH RAJD ROWEROWY Rowerowy piknik integracyjny 7 czerwca 2014 r. Rajd skierowany jest do nauczycieli szkół gimnazjalnych Miasta Siedlce,

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Aneta Prymaka, Dorota Stojda Dział Informacji i Marketingu Centrum Nauki Kopernik W promocję projektu warto zainwestować w celu: znalezienia

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 8/2015/2016

KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 8/2015/2016 Łódź, dnia 23 września 2015r. KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 8/2015/2016 Treść: I. Rozgrywki wojewódzkie JUNIORÓW II. Sprawy regulaminowe i organizacyjne I Rozgrywki wojewódzkie JUNIORÓW a/ System

Bardziej szczegółowo

zorganizowana przez Starostwo Powiatowe Tomaszów Mazowiecki, Miasto

zorganizowana przez Starostwo Powiatowe Tomaszów Mazowiecki, Miasto Konferencja Drogi ekspresowe S-74, S-12 i S-8 (Wrocław-Łódź) i ich strategiczne znaczenie dla rozwoju Polski środkowo-wschodniej Dnia 04 czerwca 2008 r. w Filii Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1112/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 14 września 2015 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1112/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 14 września 2015 r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1112/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 14 września 2015 r. Uchwała Nr / / 2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 2015 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i

Bardziej szczegółowo

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej PROJEKT INWESTYCYJNY Nazwa projektu: Forma projektu: TEVOR 1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej 2. wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect Podmiot: PL Consulting sp.

Bardziej szczegółowo

PUCHAR POLSKI SKUTERÓW WODNYCH

PUCHAR POLSKI SKUTERÓW WODNYCH PUCHAR POLSKI SKUTERÓW WODNYCH Gdynia 20 Patronat honorowy: Prezydent Miasta Gdyni Organizator: Pomorski Okręgowy Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego w Gdańsku Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji

Bardziej szczegółowo

dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego

dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego VI Międzynarodowa Konferencja Termiczne przekształcanie odpadów od planów do realizacji Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTRZYMYWANIA I WYDAWANIA CERTYFIKATÓW SPORTU KARTINGOWEGO

REGULAMIN OTRZYMYWANIA I WYDAWANIA CERTYFIKATÓW SPORTU KARTINGOWEGO Załącznik Nr 25 REGULAMIN OTRZYMYWANIA I WYDAWANIA CERTYFIKATÓW SPORTU KARTINGOWEGO 1. Zgodnie z regulaminem Polskiego Związku Motorowego, podstawowymi dokumentami niezbędnymi do udziału w zawodach kartingowych,

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:...

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:... załącznik nr 1 do SIWZ. (pieczęć Wykonawcy) DLA ZAMAWIAJĄCEGO: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego 00-217 Warszawa, ul. Konwiktorska 3/5 OFERTA Ja/-my, niżej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku,

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku, PROTOKÓŁ z kontroli w Warsztatach Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Słupsku przeprowadzonej przez Głównego Specjalistę Wydziału Audytu i Kontroli

Bardziej szczegółowo

Protokół z 05.03.2010r. z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie

Protokół z 05.03.2010r. z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie Protokół z 05.03.2010r. z posiedzenia W posiedzeniu udział wzięli następujący członkowie Zarządu: Andrzej Kurowski, Barbara Powązka, Alicja Bogdanowicz, zgodnie z listą obecności załącznik. Zebranie otworzył

Bardziej szczegółowo

Wydział Biznesu Stosunków Międzynarodowych. Akademii Finansów i Biznesu Vistula. oraz

Wydział Biznesu Stosunków Międzynarodowych. Akademii Finansów i Biznesu Vistula. oraz Wydział Biznesu Stosunków Międzynarodowych oraz Wydział Zamiejscowy w Krakowie serdecznie zapraszają na konferencję naukową skierowana do dyrektorów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych EDUKACJA W XXI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W

REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W ŻABNIE 1 Kolegium Sędziów Podokręgu Piłki Nożnej w Żabnie (zwane dalej KS PPN) jest społecznym organem sędziów piłki nożnej i działa zgodnie z niniejszym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU LITERACKIEGO

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU LITERACKIEGO REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU LITERACKIEGO 1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Władysława Zamoyskiego w Brzegach. Głównym patronem i sponsorem konkursu jest Wójt i Rada Gminy Bukowina

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE A PROGRAM EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE A PROGRAM EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ NOWA www.nowa-amerika.net AMERIKA ORGANIZACJE POZARZĄDOWE A PROGRAM EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ STANOWISKO ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POLSKO-NIEMIECKIEGO REGIONU PRZYGRANICZNEGO 1 Przedstawiciele

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie

S T A T U T Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI-186-08 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29.05.2008 roku S T A T U T Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Centrum Kultury i

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku.

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. Regulamin I edycji Konkursu Teatralnego Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. 1. Organizator Organizatorami Festiwalu są: A) Stowarzyszenie Scena Kultury B) Miasto Gdynia 2. Miejsce oraz

Bardziej szczegółowo

XX LECIE MISTRZOSTW POLSKI SZKÓŁ. Patronat Honorowy

XX LECIE MISTRZOSTW POLSKI SZKÓŁ. Patronat Honorowy MISTRZOSTWA POLSKI SZKÓŁ W PŁYWANIU RACIBÓRZ 21-22.03.2009r XX LECIE MISTRZOSTW POLSKI SZKÓŁ Patronat Honorowy Polski Komitet Olimpijski Polski Związek Pływacki Śląski Urząd Marszałkowski Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. przestrzennego wsi Damas³awek. 1) lokalizacjê tylko przedsiêwziêæ okreœlonych w niniejszej. nastêpuje:

Dziennik Urzêdowy. przestrzennego wsi Damas³awek. 1) lokalizacjê tylko przedsiêwziêæ okreœlonych w niniejszej. nastêpuje: 16875 3406 UCHWA A Nr IX/49/07 RADY GMINY DAMAS AWEK w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Damas³awek Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie

Bardziej szczegółowo

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Źródło: http://www.wm.strazgraniczna.pl/wm/aktualnosci/100,xx-lecie-sekcji-polskiej-miedzynarodowego-stowar ZYSZENIA-POLICJI-05102012.html Wygenerowano: Środa,

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI ŚCIĘGOSZÓW. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI ŚCIĘGOSZÓW. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI ŚCIĘGOSZÓW Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Ścięgoszów, zwana dalej Fundacją ustanowiona przez Łukasza Perkowskiego Olgę Sobkowicz zwanych dalej fundatorami, aktem

Bardziej szczegółowo

Lubuska Akademia Sportu

Lubuska Akademia Sportu Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Lubuska Akademia Sportu Zespół projektu Patrycja Górniak p.o. Dyrektora

Bardziej szczegółowo

a..., zwanego w dalszym ciągu umowy Dzierżawcą, została zawarta umowa dzierżawy o następującej treści:

a..., zwanego w dalszym ciągu umowy Dzierżawcą, została zawarta umowa dzierżawy o następującej treści: Projekt UMOWA DZIERŻAWY Nr... Zawarta w dniu pomiędzy gminą Jeżewo, reprezentowaną przez : 1. Wójta Gminy Jeżewo P. Mieczysława Pikułę, 2. Skarbnika Gminy Jeżewo P. Szymona Górskiego zwanych w dalszej

Bardziej szczegółowo

Protokół. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 22 Czerwca 2009 roku

Protokół. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 22 Czerwca 2009 roku SE-PO.0063-4-6/09 Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 22 Czerwca 2009 roku Obecni 1. Dominik Penar Przewodniczący obecny 2. Andrzej Mentel Z ca Przewodniczącego nieobecny 3.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim K o n k u r s WYDAJEMY WŁASNĄ KSIĄŻKĘ I GAZETĘ O Baśce Murmańskiej ó s m a e d y c j a 2012/2013 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach Rozdział I Cele, kompetencje i zadania rady rodziców. 1. Rada rodziców jest kolegialnym organem szkoły. 2. Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu Na podstawie art. 5c w związku z art.7 ust.1 pkt 17 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Fed musi zwiększać dług

Fed musi zwiększać dług Fed musi zwiększać dług Autor: Chris Martenson Źródło: mises.org Tłumaczenie: Paweł Misztal Fed robi, co tylko może w celu doprowadzenia do wzrostu kredytu (to znaczy długu), abyśmy mogli powrócić do tego,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Druk Nr Projekt z dnia UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele nie związane z budową,

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 26 marca 2015 r.

Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 26 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania uczniom stypendium

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

PNP ORGANIZACJA POśYTKU PUBLICZNEGO

PNP ORGANIZACJA POśYTKU PUBLICZNEGO PNP ORGANIZACJA POśYTKU PUBLICZNEGO F U N D A C J A P o m ó Ŝ m y N a s z y m P a c j e n t o m u l. L e ś n a 2 7-2 9, P L 5 8-1 0 0 Ś w i d n i c a tel. (+48) 74 851-71- 09 www.fundacja.szpital.swidnica.pl

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie Warszawa, dnia 8 grudnia 2010 r. Pan Krzysztof Jeziółkowski Kierownik Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Pawłowie LWA-4101-20-04/2010 P/10/124 WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Osoby, do których skierowany jest powyższy projekt opisane zostały w zakładce Beneficjenci.

Osoby, do których skierowany jest powyższy projekt opisane zostały w zakładce Beneficjenci. O projekcie Fundacja Ekspert-Kujawy, w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Inowrocławiu, rozpoczyna realizację projektu Wsparcie dla zwalnianych pracowników przedsiębiorstwa Poczta Polska. Celem

Bardziej szczegółowo

Policja Śląska. Łzy wzruszenia podczas konferencji

Policja Śląska. Łzy wzruszenia podczas konferencji Policja Śląska Źródło: http://slaska.policja.gov.pl/kat/informacje/wiadomosci/94758,lzy-wzruszenia-podczas-konferencji.html Wygenerowano: Wtorek, 5 lipca 2016, 19:48 Łzy wzruszenia podczas konferencji

Bardziej szczegółowo

II WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW II NYSKA SENIORIADA R E G U L A M I N

II WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW II NYSKA SENIORIADA R E G U L A M I N II WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW II NYSKA SENIORIADA R E G U L A M I N 1. Organizatorem II Wojewódzkiego Przeglądu Amatorskiej Twórczości Artystycznej Seniorów pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Relacja z I Międzynarodowego Zjazdu Członków i Przyjaciół Sekcji Spadochronowej

Relacja z I Międzynarodowego Zjazdu Członków i Przyjaciół Sekcji Spadochronowej Relacja z I Międzynarodowego Zjazdu Członków i Przyjaciół Sekcji Spadochronowej 25 lipca 2015 roku na lotnisku w Kruszynie odbył się I Międzynarodowy Zjazd Członków i Przyjaciół Sekcji Spadochronowej działającej

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.01.2016 godz. 09:03:26 Numer KRS: 0000597098

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.01.2016 godz. 09:03:26 Numer KRS: 0000597098 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 19.01.2016 godz. 09:03:26 Numer KRS: 0000597098 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/136/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 września 2012 r. STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie ROZDZIAŁ I NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 1. Samorząd

Bardziej szczegółowo

GDZIE DZIEDZICZYMY, CO DZIEDZICZYMY, JAK DZIEDZICZYMY

GDZIE DZIEDZICZYMY, CO DZIEDZICZYMY, JAK DZIEDZICZYMY 08 kwietnia 2014 r. Od dziś, 1 kwietnia 2014 r., przez najbliższe cztery miesiące, ubezpieczeni płacący składki emerytalne będą mogli zdecydować gdzie chcą gromadzić kapitał na przyszłe emerytury: czy

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów

Instrumenty wsparcia ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów Instrumenty wsparcia ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów Tomasz Makowski Specjalista Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa, 27 listopada 2015 r. Z BGK przyszłość zaczyna się dziś Misją BGK

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Konkurs ROLNIK-FARMER ROKU. XXIII edycja. Ankieta dla Grup Producentów Rolnych

Ogólnopolski Konkurs ROLNIK-FARMER ROKU. XXIII edycja. Ankieta dla Grup Producentów Rolnych Ogólnopolski Konkurs ROLNIK-FARMER ROKU XXIII edycja Ankieta dla Grup Producentów Rolnych ORGANIZATOR: Stowarzyszenie Polski Klub ROLNIK-FARMER ROKU PARTNER KONKURSU: Agencja Nieruchomości Rolnych PATRONAT

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU I. Organizatorzy konkursu 1. Szkolny Konkurs z zakresu rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Projekty hybrydowe. Istota projektów PPP

Projekty hybrydowe. Istota projektów PPP Projekty hybrydowe Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) jest obecnie jednym z najczęściej poruszanych zagadnień w kontekście analizowania możliwości dokonywania inwestycji przez podmioty publiczne. Stanowi

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z LSR

KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z LSR Załącznik nr 3 do Regulaminu Rady A. część ogólna - operacje inne niż granty Karty oceny zgodności z LSR PIECZĘĆ LGD NUMER WNIOSKU NADANY PRZEZ LGD KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z LSR DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU WERSJA

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku

Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy miasta stołecznego Warszawy w roku 2004 z organizacjami pozarządowymi oraz

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna z oceny sprawozdania Zarządu z działalności KERDOS GROUP S.A. w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. oraz sprawozdania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ im. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W GOSTYNINIE REGULAMIN RADY RODZICÓW Do uŝytku wewnętrznego Regulamin Rady Rodziców przy Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU

PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU PROTOKÓŁ Nr 1/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Mrągowo z dnia 1 grudnia 2014r. Obrady sesji rozpoczęto o godz.12 00 zakończono

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za 2011 roku.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za 2011 roku. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2012 Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych z dnia 27 lutego 2012 roku Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Lubelskiego Koła Regionalnego Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska za rok 2014.

Sprawozdanie z działalności Lubelskiego Koła Regionalnego Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska za rok 2014. Lublin, dnia 19 lutego 2015 r. Sprawozdanie z działalności Lubelskiego Koła Regionalnego Instytutu Audytorów. I. W celu realizacji obowiązku określonego w paragrafie 7 pkt.8 Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY V Rundy Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej w motocrossie Ostrów Wlkp., 7 czerwca 2015r. I. Organizator Ostrowski Klub Motocrossowy, 63-400 Ostrów Wlkp., ul. Strzelecka 38, tel.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI-211/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 1 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XVI-211/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 1 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XVI-211/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Targowa

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Chcemy Pomagać, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Piotra Sołtysa zwanego dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/12/8058/982 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Pan Jan Owsiak Burmistrz Świdwina Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Projekt: wersja β do konsultacji społecznych Opracowanie: Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi Ul. Piotrkowska 175 90-447 Łódź Spis treści

Bardziej szczegółowo

V Dolnośląska Konferencja Edukacji Ekologicznej

V Dolnośląska Konferencja Edukacji Ekologicznej W dniu 24 września 2015r. w Ponadregionalnym Centrum Kongresowym w Pawłowicach, będącym kompleksem pałacowo parkowym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, odbyła się V Dolnośląska Konferencja Edukacji

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Konkurs Piosenki Polskiej

Powiatowy Konkurs Piosenki Polskiej Powiatowy Konkurs Piosenki Polskiej 18 maja (środa) 2016r. Dom Kultury w Lubiążu Zapraszamy do udziału w Powiatowym Konkursie Piosenki Polskiej, który zapoczątkowaliśmy w 2011 roku jako konkurs o zasięgu

Bardziej szczegółowo

Autorem i koordynatorem projektu edukacyjnego w formie konkursu jest mgr Halina Rechul.

Autorem i koordynatorem projektu edukacyjnego w formie konkursu jest mgr Halina Rechul. Regulamin konkursu krajowego pod tytułem: Bezpieczeństwo energetyczne i ekologiczne organizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących oraz Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie 1 Organizatorami

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 30.06.2005 Uchwała nr 660 Druk Nr 687 UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27.06.2005roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Oferta współpracy W ZIELONYM MIEŚCIE ZIELONE SERCA. Opracowała Anna Mróz

Oferta współpracy W ZIELONYM MIEŚCIE ZIELONE SERCA. Opracowała Anna Mróz Oferta współpracy W ZIELONYM MIEŚCIE ZIELONE SERCA Opracowała Anna Mróz 1 Szanowni Państwo, przedstawiamy Państwu ofertę autorskiego projektu GKS Bełchatów, która dotyczy działań podjętych przez nasz klub

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 Cel zadania: Zaplanować 20-letni plan rozwoju energetyki elektrycznej w Polsce uwzględniając obecny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO Załącznik nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu Nr 786/VI/2014 z dnia 29.09.2014 r. REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Przepisy regulujące kwestię przyznawania przez Ministra Zdrowia stypendium ministra:

Przepisy regulujące kwestię przyznawania przez Ministra Zdrowia stypendium ministra: Informacja na temat składania wniosków o Stypendium Ministra Zdrowia dla studentów uczelni medycznych za osiągnięcia w nauce i wybitne osiągnięcia sportowe, w roku akademickim 2011/2012 Ministerstwo Zdrowia,

Bardziej szczegółowo

3. Powiaty realizujące zadania bieżące 852 85204 Wypłata świadczeń dla rodzin zastępczych 213 000,00 211 692,76

3. Powiaty realizujące zadania bieżące 852 85204 Wypłata świadczeń dla rodzin zastępczych 213 000,00 211 692,76 Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu w 2015 r. Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział Przeznaczenie dotacji 1 2 3 4 5 6 9 I. Dotacje celowe na zadania własne powiatu 1 792 660,00 1 775 734,85 realizowane

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny wypoczynek w świetle Ustawy o usługach turystycznych. Katarzyna Hetman, Wielkopolska Izba Turystyczna

Bezpieczny wypoczynek w świetle Ustawy o usługach turystycznych. Katarzyna Hetman, Wielkopolska Izba Turystyczna Bezpieczny wypoczynek w świetle Ustawy o usługach turystycznych Katarzyna Hetman, Wielkopolska Izba Turystyczna 1 Podstawa prawna Ustawa o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r. z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r.

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-51-2008 Pan Bronisław

Bardziej szczegółowo

URZ D MIEJSKI W BRUSACH

URZ D MIEJSKI W BRUSACH URZ D MIEJSKI W BRUSACH Brusy 2004 Mieszkañcy Miasta i Gminy Brusy, oddajê w Pañstwa rêce broszurê informacyjn¹ poœwiêcon¹ dochodom i wydatkom naszej gminy w 2004 roku. Broszura ma za zadanie informowaæ

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Nr 2/2014. Uchwały Zarządu Lubuskiego ZPN

Biuletyn. Nr 2/2014. Uchwały Zarządu Lubuskiego ZPN Biuletyn Nr 2/2014 Uchwały Zarządu Lubuskiego ZPN Kwiecień 2014 Spis Treści: 1. Uchwała Nr 16/2014 Prezydium Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 20 luty 2014 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

Informacja o wyniku kontroli doraźnej. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli.

Informacja o wyniku kontroli doraźnej. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli. Warszawa, dnia 15.12.2010 r. UZP/DKD/KND/54/2010 Informacja o wyniku kontroli doraźnej Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli. Zamawiający: Rodzaj

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE Zacznik INFORMACJA ZARZ DU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO ZA I PÓ ROCZE 200 r. r. str. 1. 4 16 2.1. 39 2.2. 40 2.3. Dotacje

Bardziej szczegółowo

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Zapytanie ofertowe pn.: Opracowanie wzorów dokumentów elektronicznych (e-usług), przeznaczonych do umieszczenia na platformie epuap w ramach projektu e-um: elektronizacja

Bardziej szczegółowo

KOŚCIERZYNA, 09.10.2014 r.

KOŚCIERZYNA, 09.10.2014 r. LXI SESJA RADY POWIATU KOŚCIERSKIEGO KOŚCIERZYNA, 09.10.2014 r. Rada Powiatu Kościerskiego Przewodniczący Rady Powiatu Józef Modrzejewski Kościerzyna, dnia 30 września 2014 r. RZP-R.0002.14.1.2014 Pani/Pan.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI

ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI Jarosław Ogrodowski Zadanie przeprowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej i edukacyjnej skierowanej do mieszkańców Łodzi, wspierającej wdrożenie budżetu obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

Lasy Państwowe 90 lat dla lasu, dla ludzi. Mariusz Turczyk Centrum Informacyjne Lasów Państwowych Kielce, 5 czerwca 2014

Lasy Państwowe 90 lat dla lasu, dla ludzi. Mariusz Turczyk Centrum Informacyjne Lasów Państwowych Kielce, 5 czerwca 2014 Lasy Państwowe 90 lat dla lasu, dla ludzi Mariusz Turczyk Centrum Informacyjne Lasów Państwowych Kielce, 5 czerwca 2014 Wczoraj i dziś 2 W 1945 roku lasy pokrywały 21% kraju 3 Lesistość w Polsce wciąż

Bardziej szczegółowo