cieszymy si zimowà pogodà, wykorzystujàc

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "cieszymy si zimowà pogodà, wykorzystujàc"

Transkrypt

1 nr 2 (140) 12 lutego 2015 nakład g azeta bezpłatna Pod takim tytułem ogłoszony został konkurs fotograficzny na facebooku Gminy Niepor t. Zdj cia, które otrzymaliêmy pokazujà, e było Ênie nie, radoênie i interesujàco. Fotograficzne wspomnienia z ferii zimowych fot. Agnieszka Krzymowska fot. Urszula Jaczyƒska fot. Agata Hawryluk Zimowa aura d ugo w tym roku kaza a na siebie czekaç, nie wsz dzie tez mo na si nià by o d ugo cieszyç. Na zdj ciach nades anych na konkurs jest jednak zawsze widoczna, a to w postaci warstwy lodu na brzegu Dzikiej Pla y, a po dorodnego ba wana. Na 22 kadrach mieszkaƒcy utrwalili najmilsze momenty z zimowych ferii spacery po pla- y, zabawy w basenie, kolorowe zachody s oƒca. Nie siedzimy w domu przed telewizorem, tylko cieszymy si zimowà pogodà, wykorzystujàc ka dy sprzyjajàcy moment. Prezentujemy 3 zdj cia, które zdoby y ex aequo g ównà nagrod w konkursie oraz ich autorów. Sà to: Agata Hawryluk, Agnieszka Krzymowska i Urszula Jaczyƒska. Komisja wybra a równie laureatów 2 i 3 miejsca: Gabrysi Trojanowskà, Roberta Wardaka, Monik Stromeckà i Joann Dàbkowskà. Nagrodzeni uczestnicy konkursu otrzymali upominki ufundowane przez Wójta Gminy Niepor t. Serdecznie gratulujemy laureatom, a wszystkim uczestnikom dzi kujemy za udzia we wspólnej zabawie. p BWilk Jak płaciç podatek przy współwłasnoêci Zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op atach lokalnych, je eli cych wy àcznà w asnoêcià wspó w aêcicieli. Wyklucza to zatem mo liwoêç rozdzielenia zobowiàzania a przez to wspó udzia owcy b dà zobowiàzani solidarnie do zap acenia podatku. daniu) i z regu y jeden z nich op aca podatek od ca ej nieruchomoêci. wobec wierzyciela do spe nienia ca ego Êwiadczenia, tak jakby by jedynym d u nikiem. nieruchomoêç lub obiekt budowlany podatkowego na poszczegól- W gestii wspó w aêcicieli (a nie Przy braku kontaktu ze Zaspokojenie wierzyciela przez stanowi wspó w asnoêç lub nych wspó w aêcicieli. Decyzja organu podatkowego) jest okreêlenie, wspó w aêcicielami, mo na któregokolwiek z d u ników zwalnia znajduje si w posiadaniu dwóch lub wi cej podmiotów, to stanowi odr bny przedmiot opodatkowania, a obowiàzek podatkowy cià- y solidarnie na wszystkich wspó w aêcicielach lub posiadaczach. Oznacza to, e nieruchomoêç b dàca wspó w asnoêcià kilku podmiotów stanowi przedmiot opodatkowania jako ca oêç (bez podzia u na poszczególne udzia y) oraz e jest to przedmiot opodatkowania odr bny od innych b dà- wymiarowa dotyczàca nieruchomoêci wspólnej sporzàdzona jest w tylu jednobrzmiàcych egzemplarzach ilu jest wspó w aêcicieli nieruchomoêci. Wykazywani sà w niej wszyscy wspó w aêciciele jako podatnicy i podatek w jednej ogólnej kwocie (bez podzia u). Organ podatkowy nie jest upowa niony do dzielenia zobowiàzania mi dzy wspó w aêcicieli. Dor czenie decyzji spowoduje, e powstanie zobowiàzanie, na którym z nich lub w jakich proporcjach cià y odpowiedzialnoêç podatkowa. Wspó w asnoêç nieruchomoêci wymaga od wspó w aêcicieli wspó dzia ania w ponoszeniu zwiàzanych z nià zobowiàzaƒ podatkowych. W praktyce odbywa si to tak, e wspó w aêciciele (posiadacze) dzielà pomi dzy sobà kwot wymierzonego podatku na podstawie przypadajàcego im udzia u we wspó w asnoêci (wspó posia- wp aciç swój udzia, liczàc e pozostali wspó w aêciciele zrobià podobnie. Jednak w takim przypadku warto sprawdziç kontaktujàc si z organem podatkowym, czy wszyscy wspó udzia- owcy wywiàzali si z zap aty podatku tj. czy ca e zobowiàzanie wygas o. Istota solidarnej odpowiedzialnoêci za zobowiàzania podatkowe polega bowiem na tym, e ka dy z d u ników jest zobowiàzany pozosta ych. A do zupe nego zaspokojenia wierzyciela wszyscy d u nicy solidarni pozostajà zobowiàzani. W sytuacji gdy jeden ze wspó w aêcicieli (d u ników zobowiàzanych solidarnie) zap aci ca oêç zobowiàzania, mo e on na gruncie prawa cywilnego dochodziç od pozosta ych wspó w aêcicieli (wspó d u ników) zwrotu cz Êci tego Êwiadczenia. p EGera w tym numerze WIEÂCI NIEPOR CKICH ZASADY PRZEJMOWANIA DRÓG na mienie gminne str. 2 HARMONOGRAM ZEBRA WIEJSKICH w sołectwach Gminy Niepor t str. 3 JAK PRAWIDŁOWO SEGREGOWAå odpady? str. 7

2 2 AKTUALNOÂCI WIEÂCI NIEPOR CKIE 12 lutego 2015 Nowe pomosty w Kompleksie Rekreacyjno- -Wypoczynkowym Niepor t Pilwa Rozstrzygni ty został przetarg na dostaw i monta trzech pomostów pływajàcych w Kompleksie Rekreacyjno Wypoczynkowym Niepor t Pilawa nad Jeziorem Zegrzyƒskim. Po egnanie Êp. Macieja Piwkowskiego 26 stycznia 2015 roku po d ugiej i ci kiej chorobie zmar Êp. Maciej Piwkowski artysta, muzyk, tr bacz, pedagog, twórca hejna u niepor ckiego granego codziennie o godz z wie y ratusza. Ze scenà zwiàzany od 4. roku ycia jako cz onek rodzinnego zespo u muzyki dawnej Fistulatores et Tubicinatores Varsoviensis, propagujàcego zabytki muzyki polskiej na ca ym Êwiecie. Solista Filharmonii Narodowej, wirtuoz instrumentów dawnych, a tak e muzyk teatrów Buffo, Syrena, Komedia, Narodowego, Polskiego, grajàcy muzyk rozrywkowà, jazzowà i klasycznà. Pedagog praskiej Szko- y Muzycznej. Z Niepor tem Pan Maciej Piwkowski zwiàzany by od 30 lat. Wspó twórca muzyki i autor piosenek do musicalu Czarnoksi nik z Krainy Oz wystawianego w Gminnym OÊrodku Kultury. Pami tajà go dzieci oraz rodzice. By tak e organizatorem i prowadzàcym koncerty dla dzieci na terenie Gminy Niepor t. Po egna y go setki przyjació, kolegów, znajomych, sàsiadów i rodzina mszà w koêciele NMP Wspomo ycielki Wiernych w Stanis awowie Pierwszym, koncertem w koêciele, wykonanym przez przyjació muzyków, solistów Opery i Filharmonii Narodowej. W drodze na cmentarz parafialny towarzyszy a Mu orkiestra d ta z o ona z przyjació, którzy go kochali, lubili i szanowali. W po egnaniu czytanym na grobem egna si ze wszystkimi s owami ( ) Jako cz owiek prawy i litoêciwego serca, a jednoczeênie u omny jak ka dy z nas, dzi kuj wszystkim, którzy pojawili si w moim yciu. Tym, których kocha em, za dobre chwile godne wspominania, tym z którymi walczy em, dzi kuj za zmuszanie mnie do dzia- ania. Mimo, i prze y em tylko 58 lat, to prze yç i przygód starczy oby na niejeden yciorys. Niczego nie a uj, wybaczam i prosz o wybaczenie i modlitw za mnie. Dzi kuj wszystkim z ca ego serca. yczeniem Pana Macieja Piwkowskiego by o, aby pieniàdze zamiast na kwiaty przeznaczyç na pomoc podopiecznym Hospicjum Domowego Zgromadzenia Ksi y Marianów. Za ten dar serdecznie wyrazy podzi kowania z o yli podopieczni Hospicjum i rodzina zmar ego. A my wspomnijmy twórc gminnego hymnu, gdy w po udnie rozlegnà si na Placu WolnoÊci dêwi ki skomponowanego przez niego utworu. p 26 stycznia 2015 roku zmar Êp. MACIEJ PIWKOWSKI artysta, muzyk, tr bacz, pedagog, twórca hejna u niepor ckiego, mieszkaniec Gminy Niepor t. Rodzinie zmar ego sk adamy serdeczne wyrazy wspó czucia Przewodniczàcy Rady Gminy Niepor t Eugeniusz Woêniakowski Wójt Gminy Niepor t S awomir Maciej Mazur OGŁOSZONY ZOSTAŁ PRZETARG NA: PRZEBUDOW ULICY MAŁOŁ CKIEJ W IZABELINIE, OD UL. SZKOLNEJ W KIERUNKU UL. LEÂNEJ. PODPISANO UMOWY NA: WYKONANIE DWÓCH PROGÓW ZWALNIAJÑCYCH NA UL. BAGIENNEJ W KÑTACH W GIERSKICH. Wykonawcà zosta a firma DROMO z Warszawy. Termin realizacji prac up ywa 30 kwietnia 2015 r., ich koszt wyniesie z. Zgodnie z tymi zasadami przejmowanie dróg na w asnoêç Gminy mo e nast powaç w przypadkach, gdy lokalizacja tych dróg oraz ich parametry techniczne majà znaczenie dla poprawy komunikacji na terenie danego so ectwa lub Gminy, a tak e na potrzeby realizacji sieci drogowej wynikajàcej z planów zagospodarowania przestrzennego. Poza tymi dwoma zasadami, mo liwe jest jeszcze przej cie przez Gmin drogi wewn trznej w sytuacji, gdy s u y to zabezpieczeniu potrzeb Gminy. Drogi wewn trzne mogà byç przejmowane na mienie Gminy pod warunkiem, e szerokoêç tych dróg wynosiç b dzie co najmniej 6 m. Nale y podkreêliç, e przej cie Planowany jest monta trzech nowych pomostów o d ugo- Êci 40 m, 36 m i 24 m i szerokoêci 2,4 m ka dy. Dwa z nich b dà mia y konstrukcj stalowà na p ywakach siatkobetonowych, a jeden, pe niàcy równie funkcj falochronu, stalowà ciàg à. Powstanie 48 nowych miejsc do cumowania. Nowoczesne pomosty wyposa- one b dà w odnogi cumownicze stalowe oraz odnogi z pok adem drewnianym o d ugoêci 6 metrów. Na odcinku ok. 1 km zaplanowano: cz Êciowe frezowanie istniejàcej nawierzchni asfaltowej, wykonanie warstwy wià àcej i Êcieralnej na siatce PRZEBUDOW UL. CYPRYSOWEJ W STANISŁAWOWIE PIERWSZYM, ETAP IV. Wykonawcà zosta a firma TOMBUD z Wieliszewa. Termin wykonania robót budowlanych up ywa 30 maja 2015 r., a ich koszt wyniesie z. Rozstrzygni cie przetargu na budow sieci wodociàgowej drogi wewn trznej nie zobowiàzuje Gminy do wybudowania drogi utwardzonej. Wniosek o przekazanie drogi spe niajàcej powy sze wymagania, na w asnoêç Gminy, mo e z o yç wy àcznie jej w aêciciel, a w przypadku dróg stanowiàcych wspó w asnoêç wszyscy jej wspó w aêciciele. Wszelkie szczegó owe zasady i cele przejmowania dróg wewn trznych zawarte sà w Stanowisku Nr 2/2010 Rady Gminy Niepor t z dnia 29 czerwca 2010 r., które znajduje si na stronie: w zak adce uchwa y Rady Gminy V kadencji. p GBartkiewicz wzmacniajàcej, uporzàdkowanie poboczy. Termin sk adania ofert up ywa 2 marca. Termin realizacji inwestycji up ywa 30 czerwca 2015 r. BW WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ PRZEBUDOWY UL. CHABROWEJ I SASANKOWEJ W NIEPOR CIE. Wykonawcà zosta a firma DROPLUS z odzi. Termin wykonania dokumentacji do koƒca czerwca 2015 r, koszt z. BW Wybrany został wykonawca inwestycji pn. Budowa sieci wodociàgowej w ul. Bursztynowej w Rembelszczyênie i ul. Regatowej w Stanisławowie Pierwszym. Została nim firma JR-SANBUD z Grodziska Mazowieckiego. àczna d ugoêç budowanej sieci wodociàgowej wyniesie 1052 metry. Planowany termin wykonania prac up ywa 15 maja 2015 r., ich koszt wyniesie 182 tys. z otych. Inwestycja dofinansowana b dzie ze Êrodków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 74 tys. z. Ze Êrodków PROW gmina uzyska tak e refundacj kosztów wybudowanej w 2014 r. infrastruktury wodociàgowej w ul. GoÊcinnej i ul. Letniej w Stanis awowie Drugim. àczny koszt dofinansowania tych inwestycji wyniesie 48,5 tys. z. p BW Przejmowanie nieruchomoêci ma majàtek Gminy mo e odbywaç si wyłàcznie za zgodà Rady Gminy. Rada Gminy Niepor t w dniu 29 czerwca 2010 r. ustaliła zasady przejmowania dróg na mienie Gminy. Zasady przejmowania dróg na mienie gminne Na pok adach zainstalowane zostanà postumenty zasilajàce w energi elektrycznà oraz oêwietlenie led. Wykonawcà zamówienia zosta- a firma F. W. Guliwer z Miƒska Mazowieckiego. Koszt inwestycji wyniesie 492 tys. z, termin jej realizacji up ywa 24 kwietnia 2015 roku. Monta nowych pomostów jest kontynuacjà rozpocz tego w 2014 roku wyposa ania przystani w Niepor cie. BW WIEÂCI NIEPOR CKIE Wydawca: Urzàd Gminy Niepor t pl. WolnoÊci 1, Niepor t tel. (22) Redaktor naczelny: Beata Wilk Druk: Agora Poligrafia Sp. z o.o. ISSN

3 12 lutego 2015 WIEÂCI NIEPOR CKIE AKTUALNOÂCI 3 Radni Gminy Niepor t VII kadencji Rozpoczynamy cykl prezentujàcy sylwetki radnych Gminy Niepor t, wybranych na lata (w porzàdku alfabetycznym). Radna MARTA DAMM-ÂWIERKOCKA Jestem mieszkankà Kàtów W gierskich. Mam wy sze wykszta cenie z zakresu dziennikarstwa oraz politologii, jestem tak e absolwentkà Szko y Liderów Spo- eczeƒstwa Obywatelskiego. Podyplomowo studiuj zarzàdzanie edukacjà na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Aktywnie dzia am w Radzie Rodziców przy SP w Józefowie. Mam 38 lat i trzech synów. W imieniu mieszkaƒców podejmowa am szereg interwencji, dotyczàcych m.in. chodnika do szko y czy te poprawy bezpieczeƒstwa na ulicy Stru- aƒskiej. Za dzia ania zwiàzane z funduszem so- eckim otrzyma am wyró nienie akcji Masz G os, Masz Wybór. Jestem zwolenniczkà wszelkich inicjatyw, anga ujàcych mieszkaƒców do wspó zarzàdzania gminà. Chc pracowaç nad efektywnym wykorzystaniem Êrodków unijnych na lata Wa na jest dla mnie edukacja, poprawa bezpieczeƒstwa a tak e wykorzystanie zielonego potencja u gminy i rozwój infrastruktury, w tym dróg, transportu oraz sieci wodno-kanalizacyjnej. HARMONOGRAM ZEBRA WIEJSKICH W SOŁECTWACH GMINY NIEPOR T Radna ANNA GRZEÂKIEWICZ Dzi ki Paƒstwa zaufaniu radna V, VI i VII kadencji Rady Gminy Niepor t. Od urodzenia jestem mieszkankà Niepor tu. Mam 40 lat, jestem m atkà, mam dwóch synów: pi cioletniego Julianka i dwuletniego Witka. Ukoƒczy am Pomorskà Akademi Medycznà w Szczecinie, jestem lekarzem, specjalistà w dziedzinie pediatrii. W Radzie Gminy uczestnicz w pracach Komisji: Ochrony Ârodowiska, Zdrowia i Porzàdku Publicznego (przewodniczàca komisji), OÊwiaty, Kultury, Sportu i Turystyki, Rewizyjnej. Moje g ówne cele to: kontynuacja modernizacji chodników i dróg (w tym projekt i budowa ulicy Chabrowej, dokoƒczenie wymiany chodników na Osiedlu Las), uregulowanie stanu prawnego dróg na Osiedlu Las i G ogi, projektowanie i budowa brakujàcej sieci wodociàgowej i kanalizacyjnej na terenie naszej gminy, w tym na terenie so ectwa Niepor t, troska o popraw bezpieczeƒstwa mieszkaƒców naszej gminy, dalsze prace nad poprawà warunków w placówkach oêwiatowych i wzbogacanie ich w coraz lepsze pomoce dydaktyczne, troska o dzieci szczególnie uzdolnione i wymagajàce wczesnego wsparcia rozwoju, poprawa dost pnoêci Êwiadczeƒ zdrowotnych na terenie naszej gminy, rozszerzanie oferty zdrowotnej, programy zdrowotne. JednoczeÊnie obiecuj ws uchiwaç si w potrzeby mieszkaƒców i staraç realizowaç je w miar potrzeb i mo liwoêci. Wyborcze zebrania so eckie odby- y si do tej pory w trzech so ectwach Zegrzu Po udniowym, Ryni oraz Izabelinie. W Zegrzu Po udniowym so tysem zosta Mariusz Szeremski, w Ryni Krzysztof Majewski, w Izabelinie Adam Banaszek. Serdecznie gratulujemy! SOŁECTWO DZIE GODZINA MIEJSCE ZEBRANIA Rembelszczyzna 24 lutego Filia GOK wtorek w Kàtach W gierskich Stanisławów Drugi 26 lutego Filia GOK w Stanisławowie Drugim Beniaminów 18 marca Filia GOK Êroda w Beniaminowie Wólka Radzymiƒska 19 marca Szkoła Podstawowa w Wólce Radzymiƒskiej Niepor t 22 marca Gminny OÊrodek Kultury niedziela w Niepor cie Stanisławów Pierwszy 24 marca Gimnazjum wtorek w Stanisławowie Pierwszym Józefów 26 marca Szkoła Podstawowa w Józefowie Białobrzegi 30 marca Szkoła Podstawowa poniedziałek w Białobrzegach Kàty W gierskie 8 kwietnia Filia GOK Êroda w Kàtach W gierskich Wola Aleksandra 9 kwietnia Filia GOK w Stanisławowie Drugim Aleksandrów 14 kwietnia Szkoła Podstawowa wtorek w Izabelnie Michałów-Grabina 16 kwietnia Szkoła Podstawowa w Józefowie Szanowni Paƒstwo Zdrowie jest podstawà dobrego samopoczucia, pozwala cieszyç si yciem, tworzyç jego pozytywnà wartoêç. Jest niezb dne, aby móc realizowaç cele i marzenia. Wyremontowane i nowoczeênie wyposa one Centrum Medyczne Niepor t spółka z o.o. w Niepor cie, ul. PodleÊna 4 zaprasza wszystkie ch tne osoby do korzystania ze Êwiadczeƒ medycznych. Prowadzimy działalnoêç głównie w ramach umów z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz rehabilitacji i fizykoterapii. Pacjenci korzystajà z usług doêwiadczonej i wykwalifikowanej kadry medycznej, a kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia pozwalajà nam otworzyç swoje drzwi dla wszystkich ubezpieczonych pacjentów. eby wyjêç pacjentom naprzeciw rozszerzamy równie zakres Êwiadczonych usług w ramach działalnoêci komercyjnej. W chwili obecnej Êwiadczymy usługi w Poradni Ortopedycznej i Reumatologicznej. Zapisy do w/w poradni prowadzi rejestracja CM Niepor t pod nr telefonu Wi cej informacji znajdziecie Paƒstwo na naszej stronie: cm.nieporet.pl Serdecznie zapraszam Anna Górecka INTERWENCJA Stra ników Gminnych Dzi ki szybko podj tej interwencji stra nicy gminni uratowali ycie niespe na rocznej sarnie, poszkodowanej w kolizji z samochodem. Zwierz z uszkodzonà racicà oraz z amanà uchwà zosta o przewiezione do lecznicy weterynaryjnej Miros awa Kado. Sprawcy zdarzenia nie uda o si ustaliç. Ptasi Azyl, dzia ajàcy przy warszawskim ZOO, sta si nowym domem dla rybitwy ze z amanym skrzyd em, którà stra nicy przewieêli w zesz ym tygodniu. p JMizerska

4 4 AKTUALNOÂCI WIEÂCI NIEPOR CKIE 12 lutego 2015 Jakub Muda, mieszkaniec Niepor tu, kontynuuje samotnà wypraw przez Kanad, rozpocz tà 21 stycznia. Patronat nad nià objàł Wójt Gminy Niepor t i WieÊci Niepor ckie. Dzisiaj pierwsza relacja z przebytych przez Jakuba kilometrów. Z Jakubem Mudà przez Kanad Przypomnijmy tras z Victorii, z miejsca zwanego jako Mile 0 Trans Canada Highway, a po Cape Spear, najdalej wysuni ty na wschód punkt Kanady, Jakub pokonuje pieszo. Ma do przejêcia 8000 km w czasie 8 miesi cy. Wyposa ony w niezb dny sprz t, który zmie- Êci w plecaku, planuje przemierzaç ok. 40 km dziennie. Wyprawa rozpocz a si przy deszczowej i bardzo mglistej aurze. Ostatnià noc Jakub sp dzi w domu polskiej rodziny, która bardzo mu pomog a w koƒcowych przygotowaniach. Nast pnego dzienia maszerowa jednà z najd u szych autostrad Êwiata Trans Canada Higway. G sta mg a powodowa a, e nie by to bezpieczny odcinek drogi. T noc Jakub sp dzi w motelu, ale ju nast pnà w namiocie, który rozbija w deszczu. Pierwsze dni w trasie przynios y pierwsze doêwiadczenia. Na swojej drodze spotyka przyjaznych ludzi, którzy zapraszali go na posi ek lub nawet oferowali nocleg. W Vancouver spotka si z Konsulem Generalnym RP oraz cz onkami Polskiego Klubu eglarskiego. Sp dzi tam troch czasu, drobiazgowo przygotowujàc si do przejêcia Gór Skalistych. U ywa teraz àcznoêci satelitarnej i na stronie mo na sprawdzaç jego aktualnà pozycj i przebytà tras. W chwili, gdy zamykaliêmy numer, Jakub znajdowa si w miejscowoêci Hope, w drodze do Princeton. p BWilk n Urzàd Gminy Niepor t, Plac WolnoÊci 1 (22) faks (22) n Gminny Zakład Komunalny, ul. PodleÊna 4b (22) (wew ) n Gminny OÊrodek Kultury, ul. Dworcowa 9a (22) n Biblioteka Publiczna Gminy Niepor t, ul. Dworcowa 9a (22) n Gminny Zespół OÊwiaty (0 22) n Aquapark Fala, ul. Koncertowa 3, Stanisławów Pierwszy (22) n Gminny OÊrodek Pomocy Społecznej, ul. PodleÊna 4a (22) , (22) n Centrum Medyczne Niepor t ul. PodleÊna 4 (22) , n Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym (22) n Szkoła Podstawowa im. B. Tokaja w Niepor cie (22) n Szkoła Podstawowa im. W. Chotomskiej w Józefowie (22) n Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Białobrzegach (22) n Szkoła Podstawowa im. I Batalionu Saperów KoÊciuszkowskich w Izabelinie (22) n Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce Radzymiƒskiej (22) n Gminne Przedszkole w Niepor cie (22) n Gminne Przedszkole w Białobrzegach n Gminne Przedszkole w Zegrzu Południowym Akademia Małych Odkrywców (22) n Niepubliczne Przedszkole Muzyczka w Niepor cie (22) tel.: (sekretariat); (dyrektor); ; n Niepubliczny Punkt Przedszkolny Cherry Garden w Stanisławowie Drugim (22) n Niepubliczny Punkt Przedszkolny Samodzielnego Koła Terenowego nr 132 Społecznego Towarzystwa OÊwiatowego w Stanisławowie Drugim (22) n Niepubliczne Przedszkole Odkrywcy w Kàtach W gierskich n Niepubliczne Przedszkole Nutka Milutka w Michałowie-Grabinie n Niepubliczny łobek Krasnalki w Stanisławowie Pierwszym n Urzàd Pocztowy w Niepor cie (22) n Komenda Powiatowa Policji w Legionowie (22) n Paƒstwowa Stra Po arna w Legionowie, ul. Mickiewicza 11 (22) n Starostwo Powiatowe w Legionowie (22) n Urzàd Miasta Legionowo (22) n Urzàd Miasta i Gminy Serock (22) n Urzàd Gminy Wieliszew (22) n Urzàd Gminy Jabłonna (22) n Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie (22) n Mazowiecki Zarzàd Dróg Wojewódzkich w Warszawie (22) /12 n Urzàd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie (22) n Mazowiecki Urzàd Wojewódzki w Warszawie (22) n Kuratorium OÊwiaty w Warszawie (22) n Legionowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (22) n Zarzàd Transportu Miejskiego w Warszawie (22) n Polska Grupa Energetyczna Legionowo (22) n Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Legionowie (22) TELEFONY ALARMOWE Ogólnopolskie: n Ogólnopolski numer alarmowy 112 n Pogotowie ratunkowe 999 n Stra Po arna 998 n Policja 997 n Pogotowie gazowe 992 n Pogotowie energetyczne 991 n Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe GMINA NIEPOR T n Komisariat Policji w Niepor cie /67 n Komisariat Rzeczny Policji w Niepor cie (22) n Komenda Stra y Gminnej , n Ochotnicza Stra Po arna Niepor t n Ochotnicza Stra Po arna Kàty W gierskie n Ochotnicza Stra Po arna Wólka Radzymiƒska

5 12 lutego 2015 WIEÂCI NIEPOR CKIE AKTUALNOÂCI 5 Wólka Radzymiƒska Beniaminów Ferie zimowe z Gminnym OÊrodkiem Kultury GOK Niepor t Zegrze Po udniowe Warsztaty plastyczne, taneczne, ceramiczne, kulinarne i teatralne, odbywajàce si pod okiem profesjonalnych instruktorów, wyjazdy do kina i na kr gle wype nia y czas uczestnikom Akcji Zima, zorganizowanej przez Gminny OÊrodek Kultury w Niepor cie i filie w Kàtach W gierskich, Wólce Radzymiƒskiej, Stanis awowie Drugim, Zegrzu Po udniowym i Beniaminowie. Pracownicy Stra y Gminnej rozmawiali z dzieçmi na temat bezpiecznego poruszania si po drodze, a tak e zachowania bezpieczeƒstwa podczas aktywnej zabawy na Êwie ym powietrzu. Niezapomniane wra enie wywar- a wycieczka na Stadion Narodowy i wystawa wspania ych konstrukcji z klocków lego, cieszy y w asnor cznie wypieczone cha ki i chleby oraz uszyte kolorowe przytulanki. Wspólnie sp dzony czas szybko minà, zapraszamy na przysz orocznà akcj zimowà w Gminnym OÊrodku Kultury! p BW Kàty W gierskie Stanis awów Drugi GOK Niepor t ZAPRASZAMY DO GMINNEGO OÂRODKA KULTURY W NIEPOR CIE NA: GIMNASTYK REHABILITACYJNÑ Zaj cia odbywajà si w poniedziałki i Êrody o godz oraz w soboty o godz JOG DLA POCZÑTKUJÑCYCH Zaj cia odbywajà si we wtorki i czwartki o godz FITNESS Zaj cia odbywajà si we wtorki o godz oraz w piàtki o godz CAPOEIR Zapraszamy wszystkich do aktywnego uczestnictwa w treningach, zaj cia odbywajà si w ka dà sobot o godz TANIEC SPORTOWY DLA DZIECI FANABERIA Zaj cia prowadzone sà w soboty o godz Gminny OÊrodek Kultury, ul. Dworcowa 9a, Niepor t telefon/fax: ,

6 6 WYDARZENIA GMINNE WIEÂCI NIEPOR CKIE 12 lutego 2015 W dniach stycznia w elechowie została rozegrana kolejna edycja rozgrywek w piłce siatkowej dziewczàt w kategorii młodziczki, organizowana przez Mazowiecko- -Warszawski Zwiàzek Piłki Siatkowej, w której udział brała nasza dru yna reprezentowana przez dziewcz ta z UKS D bina Niepor t. Zwyci ski wyst p reprezentacji gminy Niepor t Do walki stan o 6 dru yn z województwa mazowieckiego. Turniej rozegrano systemem ka dy z ka dym do 2 wygranych setów. Po dwudniowych sportowych zmaganiach nasze dziewcz ta zaj - y I miejsce z kompletem zwyci stw. Poszczególne wyniki: UKS D bina Niepor t UKS Volley P ock 2:0 (26:24, 25:10) UKS D bina Niepor t Szko a Mistrzostwa Sportowego Warszawa 2:0 (25:18, 25:15) UKS D bina Niepor t KS S p elechów 2:0 (25:19, 25:10) UKS D bina Niepor t Olimp I Miƒsk Mazowiecki (Siatkarski OÊrodek Szkolenia) 2:0 (25:13, 25:15) Młodzi judocy z klubu UKS Pilawa, na co dzieƒ trenujàcy w Szkole Podstawowej w Białobrzegach pod okiem trenera Przemysława èródło, wspaniale zakoƒczyli 2014 rok i rozpocz li 2015 rok. Sukcesy na matach 19 grudnia 2014 r. odby si ju IX Powiatowy Miko ajkowy Turniej Judo, zorganizowany w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Nasi m odzi judocy z UKS Pilawa dzielnie reprezentowali Gmin, wracajàc z zawodów z wieloma medalami. Zawody odbywa y si na czterech tatami, rywalizowa a niebagatelna liczba uczestników, a 110 zawodników i zawodniczek w 33 kategoriach wagowych i wiekowych. Nasi zawodnicy toczyli bardzo zaci te i emocjonujàce walki. Najwi cej na ten temat mogà powiedzieç licznie wype niajàcy hal kibicujàcy rodzice, dziadkowie i znajomi, którym emocje z maty udziela y si tak mocno, e niejednokrotnie mieli ochot pomóc w asnym pociechom. Po zakoƒczeniu zawodów wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni medalami i drobnymi upominkami, które podrzuci Âwi ty Miko aj. Przybysz z dalekiej Laponii okaza si znawcà naszego ukochanego judo i stoczy kilka walk z ch tnymi zawodnikami. Ka dy zawodnik z naszego klubu przywióz medal i dyplom. I miejsce Adam WiÊniewski ,8 kg Stanis aw Telejko ,9 kg Karol Matusiak ,0 kg Nikol Wenerska ,0 kg Kacper Wasiak ,0 kg Wiktoria Borek ,0 kg Wiktor Wenerski ,0 kg II miejsce Nadia Grobel ,0 kg III miejsce Konrad Zió kowski. Klasyfikacja dru ynowa: 1.LTS CSP Legionowo 2. UKS Pilawa Bia obrzegi 3. Sekcja Judo Wieliszew 4. SP nr 2 UKS D bina Niepor t UKS Esperanto II Warszawa 2:0 (25:22, 25:16) W reprezentacji gminy Niepor t wystàpi y: Magda i Sylwia Postek, Natalia Urban, Maryla Karczmarczyk, Karolina Szabelewska, Patrycja Bartkowska, Dominika Knap, Aleksandra Ho uj, Weronika Paw- owska, Weronika Szraga, Karolina Banaszek, Dominika Baƒska. Trenerem zespo u jest Dariusz Pie- Êniak. p BW 5. TKKF Apollo Otwock 6. SP nr 7 W sobot 10 stycznia odby si Noworoczny Turniej Judo w hali sportowej w Wieliszewie dla dzieci z roczników , w który rywalizowali zawodnicy z szeêciu klubów. Podobnie jak poprzednio nasi judocy przywieêli medale, dyplomy i puchary, a przede wszystkim dobrze si bawili. I miejsce Stanis aw Telejko Karol Matusiak Wiktor Wenerski II miejsce Nadia Grobel Kacper Wasiak III miejsce Nikol Wenerska Adam WiÊniewski Wiktoria Borek Gratulujemy i yczymy zawodnikom dalszych sukcesów! p AWenerska Przeka 1% podatku Od kilku lat mo emy przekazywaç 1 % naszego podatku na rzecz organizacji po ytku publicznego. Jest to proste do wykonania wystarczy w rocznym rozliczeniu podatku podaç jej nazw i numer rejestrowy z Krajowego Rejestru Sàdowego (KRS) oraz kwot, którà chce si organizacji przekazaç. 1 % podatku mo e byç równie przekazywany na rzecz osób potrzebujàcych, zarejestrowanych w fundacjach i stowarzyszeniach. Zach camy Paƒstwa do przekazania 1% na rzecz organizacji i mieszkaƒców z terenu gminy Niepor t potrzebujàcych wsparcia. Lista osób znajduje si na stronie w zakładce PRZEKA 1% PODATKU.

7 12 lutego 2015 WIEÂCI NIEPOR CKIE SEGREGACJA ODPADÓW 7 JAK PRAWIDŁOWO SEGREGOWAå ODPADY? W zwiàzku z du à iloêcià pytaƒ odnoênie segregacji informujemy, e na terenie naszej gminy zasady segregacji nie uleg y zmianie. Od lutego 2015 r. firma MPK Sp. z o. o. worki z segregacjà b dzie odbieraç dwoma samochodami tj. papier i plastik jednym samochodem oraz szk o odr bnym samochodem. Ponadto informujemy, e do nieruchomoêci do których jest utrudniony dojazd (np. wàska, boczna, nieutwardzona droga itp.) ww. firma b dzie wysy aç mniejsze Êmieciarki, natomiast po g ównych drogach gminy b dà jeêdzi y dotychczasowe pojazdy. Selektywnà zbiórk odpadów komunalnych nale y prowadziç wed ug nast pujàcych zasad: 1) wrzucaç odpady komunalne podlegajàce selektywnej zbiórce do worka lub pojemnika zgodnie z ich przeznaczeniem; 2) przed wrzuceniem odpadu komunalnego podlegajàcego selektywnej zbiórce do worka lub pojemnika, nale y zmniejszyç jego obj toêç np. poprzez zgniecenie, z o enie itp.- wówczas wi cej odpadów si do niego zmieêci; 3) wrzucaç do worka lub pojemnika przeznaczonego do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych opró nione opakowania np. z resztek pokarmu, kosmetyków czy Êrodków czystoêci itp. g ównie ze wzgl du na warunki higieniczne i sanitarne; 4) usuwaç z odpadów komunalnych podlegajàcych selektywnej zbiórce, za wyjàtkiem opakowaƒ wielomateria owych: zszywki, kapsle, nakr tki, papierowe, metalowe lub plastikowe cz Êci opakowaƒ czy innych odpadów, wg zasady: papier do papieru, metal do metalu, tworzywo sztuczne (plastik) do tworzywa sztucznego (plastiku) itp.- w miar mo liwoêci; 5) nie t uc szk a przed wrzuceniem go do worka, przeznaczonego do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych grozi to rozerwaniem worka i wysypaniem si odpadów. Przypominamy, e te odpady komunalne, których nie mo na wrzuciç do worków lub pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wrzucamy do pojemnika na odpady zmieszane, który jest odbierany zgodnie z harmonogramem co 2 tygodnie. MO NA WRZUCAå mi dzy innymi: ksià ki (okładki ksià ek wykonane z innych materiałów nale y usunàç), zeszyty, gazety i czasopisma, prospekty, papier bez fragmentów foliowych lub metalowych, tektur, torby i kartony papierowe, kartony poci te na mniejsze kawałki, czyste arkusze tektury falistej, papierowe dokumenty i dokumentacj, papierowe ozdoby, wytłaczanki z masy papierowej do jajek itp. ZABRANIA SI WRZUCAå mi dzy innymi: tłustego lub wilgotnego papieru lub tektury, tektury i papieru z dodatkami folii czy aluminium, papieru termicznego lub faksowego, kalek technicznych i papieru przebitkowego (rachunki, faktury), paragonów, papieru do pieczenia, papieru woskowego (katalogów i folderów reklamowych), opraw i opakowaƒ wielomateriałowych np. oprawy ksià ek i kalendarzy, kartony po mleku, sokach itp., tapet, worków po cemencie, pieluch jednorazowych, podpasek i artykułów higienicznych, opakowaƒ z zawartoêcià, np. ywnoêcià, wapnem, czy cementem itp. WOREK lub POJEMNIK w kolorze niebieskim z napisem PAPIER MO NA WRZUCAå mi dzy innymi: puste butelki plastikowe po napojach, opakowania po kosmetykach, chemii gospodarczej i Êrodkach czystoêci, torebki (worki) plastikowe, karnistry plastikowe, plastikowe opakowania po ywnoêci (kubki po jogurtach, kefirach, koszyczki po owocach itp.), pojemniki i opakowania oznaczone symbolami PET, HDPE, PE, PP, puszki po napojach i konserwach; a tak e plastikowe zakr tki, drobny złom elazny i z metali kolorowych (bez dodatków np. plastiku), folie aluminiowe, zakr tki metalowe, kapsle, nakr tki ze słoików, odpady wielomateriałowe np. kartony po mleku czy sokach, opakowania po zupkach, opakowania po przyprawach itp. ZABRANIA SI WRZUCAå mi dzy innymi: opakowaƒ tłustych i nieopró nionych z resztek zawartoêci, tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, opakowaƒ po Êrodkach ochrony roêlin np. nawozach, Êrodkach owado- i chwastobójczych itp., olejach silnikowych, smarach, farbach, płynach chłodniczych, lakierach i innych chemikaliach, zabawek, klisz fotograficznych, plastikowych wyrobów technicznych, mokrych foli, opakowaƒ po lakierach, farbach, areozolach, cz Êci silników, cz Êci samochodowych, kabli, baterii i innych substancji niebezpiecznych, pieluch jednorazowych, podpasek, tworzyw piankowych, styropianu, papy, wełny mineralnej, płyty gipsowej, drewna, eternitu, odpadów tekstylnych (np. poduszek, ubraƒ, poêcieli itp.), azbestu itp. plastik, metal i opakowania wielomateriałowe WOREK lub POJEMNIK w kolorze ÓŁTYM z napisem PLASTIK MO NA WRZUCAå mi dzy innymi: butelki i szklane opakowania po ró nego typu napojach i ywnoêci, szklane opakowania po kosmetykach, słoiki, inne opakowania szklane itp. ZABRANIA SI WRZUCAå mi dzy innymi: luster, naczyƒ aroodpornych, ceramiki, kryształów, lamp, doniczek, porcelany, bombek i ozdób choinkowych, zniczy, kapsli, zatyczek i zakr tek oraz innych przedmiotów np. z gliny, porcelany itp., glazury, terakoty, szkła okularowego (soczewek), szklanych opakowaƒ po lekarstwach, Êrodkach farmaceutycznych i chemicznych z pozostałoêciami zawartoêci, szkła labolatoryjnego, termometrów, rt ciówek, strzykawek, szkła budowlanego (np. szyb okiennych, szkła zbrojonego), szyb samochodowych, arówek, Êwietlówek, lamp fluorescencyjnych i rt ciowych, reflektorów, ekranów, lamp telewizyjnych, itp. WOREK lub POJEMNIK w kolorze zielonym z napisem SZKŁO MO NA WRZUCAå mi dzy innymi: resztki ywnoêci, przeterminowanà ywnoêç, owoce i warzywa oraz obierki z owoców i warzyw (z wyjàtkiem grejpfrutów), fusy po kawie i herbacie, skorupki jaj, skoszonà i suchà traw, liêcie, drobne gał zie, trociny, sznury i liny z materiałów naturalnych itp. ZABRANIA SI WRZUCAå mi dzy innymi: piasku, kamieni, resztek jedzenia w płynie, mi sa, koêci, resztek grejpfruta (niszczy flor bakteryjnà), odchodów zwierz cych, popiołu z w gla kamiennego, papierosów i niedopałków itp. odpady ulegajàce biodegradacji lub odpady zielone (ogrodowe) WOREK lub POJEMNIK w kolorze BRÑZOWYM z napisem BIODEGRADOWALNE : (worki do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów ulegajàcych biodegradacji zapewnia firma) Do pojemnika z odpadami niepodlegajàcymi segregacji (zmieszanymi) nie mo na wrzucaç odpadów ulegajàcych biodegradacji (zielonych). W przypadku znajdowania si ww. odpadów w pojemniku pracownicy firmy pozostawià pojemnik bez wcze- Êniejszego opró nienia. Po usuni ciu z pojemnika odpadów zielonych zostanie on odebrany przy kolejnym odbiorze zgodnie z harmonogramem. Pojemniki z odpadami niepodlegajàcymi segregacji (zmieszanymi) lub worki z selektywnie zebranymi odpadami komunalnymi nale- y w terminie odbioru (zgodnie z harmonogramem) wystawiaç po- za teren nieruchomoêci np. ustawiaç przy furtce, nie póêniej ni do godz (rano). W przypadku posiadania zewn trznej altany Êmietnikowej, nale y otwieraç jà w terminie odbioru (zgodnie z harmonogramem), nie póêniej ni do godziny 7.00 (rano). Firma odbiera ww. odpady w godzinach od 7.00 do W przypadku, gdy pojemnik przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych lub worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych nie b dà udost pnione w dniu odbioru od godziny 7.00 odpady te nie b dà zabrane. Ww. odpady zostanà odebrane dopiero w kolejnym wyznaczonym dniu odbioru. Przypominamy, e w przypadku odbioru odpadów z przydomowych altan Êmietnikowych firma zabiera wszystkie odpady, które si w niej znajdujà. W zwiàzku z tym prosimy o pozostawianie w ww. altanach tylko i wy àcznie odpadów przeznaczonych do odbioru. UWAGA! W aêciciele nieruchomoêci, na których znajdujà si psy sà proszeni o zamykanie zwierzàt na terenie posesji w dniu odbioru odpadów przez firm. W przypadku, gdy psy nie b dà zamkni te i b dà zagra aç pracownikom firmy odpady nie zostanà odebrane. Przypominamy o obowiàzku oznakowania posesji tj. umieszczeniu w widocznym miejscu tabliczki z numerem porzàdkowym. W przypadku, gdy budynek po o ony jest w g bi ogrodzonej nieruchomoêci, tabliczk z numerem porzàdkowym umieszcza si równie na ogrodzeniu. W aêciciele nieruchomoêci, o których mowa wy ej proszeni sà o pilne oznakowanie swoich posesji co pomo e usprawniç prac firmie. Przypominamy o odênie aniu dróg prywatnych w celu odbioru odpadów z nieruchomoêci. REKLAMACJE nieodebrane odpady Reklamacje zwiàzane z brakiem odbioru ww. odpadów nale y zg aszaç do Urz du Gminy Niepor t pod nr tel , nast pnego dnia po dniu wyznaczonym harmonogramem do godziny REKLAMACJE uszkodzony pojemnik bàdê ogrodzenie Reklamacje zwiàzane z uszkodzeniem pojemnika na odpady zmieszane, ogrodzenia posesji itp. nale y zg aszaç pisemnie z za àczonymi zdj ciami do Urz du Gminy Niepor t, Plac Wolno- Êci 1, Niepor t. p M.Lisowska

8 8 HISTORIA WIEÂCI NIEPOR CKIE 12 lutego 2015 GarÊç wspomnieƒ Tadeusza Powały ciàg dalszy opowieêci Kontynuujemy wspomnienia p. Tadeusza Powały z wrzeênia 1939 roku (mieszkał przecie obok najwy szego w okolicy wzniesienia nazywanego Baterià i polskie armaty tam strzelały) oraz z lat okupacji i powrotu z wysiedlenia do Niepor tu. Pan Tadeusz wspomina równie histori zwiàzanà ze sp dem krów, organizowanym przez Niemców w Niepor cie. Krowy zosta y sp dzone do ich gospodarstwa i pilnowali ich o nierze niemieccy na koniach. Sam nie wie jak do tego dosz o, ale razem z Piwkiem Epifaniuszem Smolarczykiem (na pierwsze imi to mia w aêciwie Leon, chodzi z nim do szko y podstawowej w Niepor cie tata autora Jan Wróbel), najstarszym synem gajowego Smolarczyka, otworzyli ogrodzenie przy stodole i krowy rozbieg y si po lesie, wywo ujàc wêciek oêç pilnujàcych Niemców. Oni uciekli przez trzy uchylne deski w tylnej Êcianie stodo y, które zawsze s u y y do ucieczki do lasu w trudnych momentach. Dzi ki tej akacji rodzina autora odzyska a swojà krow czarnul, która z innymi przysz a na pola w Lipach i zosta a odnaleziona przez cioci autora Anastazj Wróbel, obecnie Kostrzewa. Niemcy rozpocz li wysiedlanie mieszkaƒców Niepor tu. Powa owie najpierw ruszyli na wysiedlenie do Jab onny, ale wrócili do Niepor tu. Póêniej unikn li wysiedlenia, ukrywajàc si w piwnicy razem z sàsiadami Suskimi i Sumi ami. Jednak sàsiad Suski wyszed raz z piwnicy nie zachowujàc uwagi, zobaczy go o nierz niemiecki idàcy od gajówki Smolarczyków i nakaza wszystkim wysiedlenie. Ruszyli znowu do Jab onny i dalej do Rajszewa, a za Wis à do omianek i potem do obozu w O arowie na terenie huty szk a. Brat Tadeusza Karol i ojciec W adys aw zostali wywiezieni na roboty do Niemiec. W O arowie Niemcy zebranym uciekinierom z Warszawy i okolic zapewniali minimalne warunki egzystencji. Wy ywienie stanowi a g ównie konina, którà gotowano w kuchniach polowych. Aby urozmaiciç po ywienie p. Tadeusz z drugim kolegà wypatrzyli, e za ogrodzeniem obozu jest bocznica kolejowa, na którà przywo ono warzywa m. in. du e ilo- Êci cebuli. Wyposa eni w przywiàzane do pasa fartuchy przekradali si na bosaka (buty Êlizga y si po deskach) przez drewniane ogrodzenie po Êwie e warzywa. Robili to wcze- Ênie rano, gdy niemiecka ochrona nie Wojenna sława i teatr na wodzie W Ryni przy lewym brzegu Rzàdzy stoi stara barka, z postawionym na jej pokładzie drewnianym budynkiem, słu àcym jako hulk dla przystani eglarskiej Pomoc wodna. Pewne poszlaki wskazywały, e jest to barka desantowa produkcji amerykaƒskiej, z czasów II wojny Êwiatowej. Gdyby nie było Internetu niewiele wi cej byêmy wiedzieli do dziê, jednak dzi ki pot nym zasobom informacji zgromadzonym w sieci, udało si odtworzyç histori barki. Nazwa LCT to skrót od angielskich s ów Landing Craft Tank czyli dos ownie jednostka desantowa dla czo gów. Potrzeba posiadania barek desantowych ujawni a si na poczàtku II wojny Êwiatowej we Francji, kiedy to na pla ach Dunkierki Anglicy zmuszeni byli z powodu braku odpowiednich Êrodków przewozowych, porzuciç wiele cennego sprz tu wojskowego. Winston Churchill sformu owa wówczas za o enia pojazdu wodnego, który by by zdolny dop ynàç do pla y i wy adowaç desant z czo gami lub zabraç je na morze. Pierwowzorem angielskich barek desantowych by LCT Mark 1, zwodowany w listopadzie 1940 r. By a to jednostka z opuszczanà rampà dziobowà, o niewielkim zanurzeniu. Mia a podwójne dno, w którym mieêci y si zbiorniki paliwa, a tak e zbiorniki balastowe, które umo liwia y odpowiedni trym barki, np. przy schodzeniu z pla y. Na rufie znajdowa a si nadbudówka z pomieszczeniem dla za ogi. Wa nym elementem konstrukcyjnym barki by a du- a kotwica rufowa z wyciàgarkà, która umo liwia a samodzielne zejêcie jednostki z pla y po wysadzeniu desantu na làd. Barki klasy Mark 1 zosta y po raz pierwszy wykorzystane w czasie ewakuacji si angielskich z Grecji i Krety na poczàtku 1941 r. Kolejne wersje barek desantowych wykorzystywa y doêwiadczenia zdobyte przy budowie i eksploatacji wersji Mark 1. Kiedy w grudniu 1941 r. do wojny przystàpi- y Stany Zjednoczone, U.S. Navy nie mia a na wyposa eniu jednostek desantowych. Skorzystano wi c z doêwiadczeƒ angielskich i na poczàtku 1942 r. The Bureau of Ships opracowa o dokumentacj i prototyp barki desantowej LCT Mark 5. Ruszy a masowa produkcja i w latach , powsta o ok. 470 szt. barek. By y one budowane w stoczniach Êródlàdowych, które znajdowa y si w nast pujàcych miastach: Buffalo (stan Nowy York, rzeka Niagara), Leavenworth i Kansas City (stan Kansas, rzeka Missouri), Omaha (stan Nebraska, rzeka Missouri); Quincy (stan Illinois, rzeka Missisipi). Barki by y nast pnie sp awiane drogami wodnymi do Nowego Orleanu lub Nowego Yorku i zabierane na statki transportowe. Przy produkcji stoczniowej pracowa o w koƒcu 1944 r. nawet 40 % kobiet, które wykonywa y wszystkie prace, tak- e spawanie. Tempo budowy by o tak du e, e barka LCT powstawa a w 3 dni. WÊród stoczniowców krà y art, e barki buduje si na d ugoêç jednej mili, a potem tnie na odcinki. Ten dowcip nie jest ca kiem abstrakcyjny, poniewa kad ub LCT jest dzielony i mo e byç przewo ony w 3 cz - Êciach. Do transportu w adowniach statku barka mog a byç rozbierana na segmenty, które nast pnie àczono na wodzie. Istnia a te technika przewo enia barek zmontowanych, które nast pnie by- y wodowane, przez przechylenie pok adu du ego okr tu desantowego typu LST i zsuni cie si jak na pochylni bocznej. Wymiary barki to: d ugoêç 35,81 m, szerokoêç 9,8 m, zanurzenie 0,86 m, noênoêç 143 tony. Wymiary adowni umo liwia y przewiezienie 4 czo gów o masie 40 t, a tak e ok. 100 o nierzy. Barka by a nap dzana przez 3 silniki wysokopr ne o mocy 225 km (168 kw) ka dy, firmy Gray Marine. Osiàga a pr dkoêç 8 w z ów (15 km/h) i mia a zasi g 1300 km, przy stanie morza do 4. Za oga sk ada a si z 1 oficera i 11 marynarzy, którzy zajmowali pomieszczenie w nadbudówce rufowej, wyposa onej w ó ka pi trowe i skromne zaplecze socjalne. By a to najmniejsza jednostka we flocie amerykaƒskiej cechujàca si autonomicznoêcià p ywania, zdolna do podejmowania samodzielnych dzia aƒ bojowych. Poniewa za ogi sk ada y si z rezerwistów, wi c panowa na barakach doêç swobodne stosunki, w porównaniu z surowym regulaminem US Navy. Barki desantowe zosta y wykorzystane po raz pierwszy w listopadzie 1942 r. w czasie inwazji w Casablance w Maroko, wykazujàc przydatnoêç bojowà i dobre w aêciwoêci nautyczne. W czasie inwazji w Normandii barki LCT by y te przystosowywane do pe nienia innych ni desantowe zadaƒ, a mianowicie pe ni y rol p ywajàcych baterii przeciwlotniczych lub wyrzutni rakiet. S u ba Tadeusz Powa a w czasie wojennych wspomnieƒ na szczycie Baterii w Niepor cie grudzieƒ 2014 rok (fot. autora) by a jeszcze czujna. Jednak w czasie kolejnego wypadu po warzywa niemieccy wartownicy byli jednak czujni i posypa y si nagle strza y z pobliskiej wartowni kolejowej, a drzazgi sypa y si z ogrodzenia. Pan Tadeusz uciekajàc przez p ot mocno porani sobie r ce i stopy tymi drzazgami, a rany nie chcia y si goiç mimo wyj cia ig ami drewna. Od tego czasu ma uraz do strzykawek i zastrzyków. Z o arowskiego obozu mój rozmówca by cz sto zabierany do kopania okopów i rowów przeciwczo gowych. Jako najm odsi nosili z kolegà w workach chleb dla pracujàcych, w tym warszawiaków przej tych z powstania, którzy te kopali okopy w tej okolicy. Gdy pewnego razu znów nieêli worki, wyda y im si bardzo ci kie. Okaza o si, e w Êrodku by a broƒ, którà m odzi warszawiacy rozbroili pilnujàcych ich ó tych (nazwa od koloru mundurów cz onków niemieckiej formacji budujàcej obiekty wojskowe Organisation Todt [OT]), zabrali im p aszcze i uciekli. Rodzina Powa ów wróci a do Niepor tu z wysiedlenia w styczniu 1945 roku. Zabudowania by y zniszczone, ukryte w ziemi przedmioty gospodarcze i codziennego u ytku wykopane. Wsz dzie Êlady walk, na polu sta zniszczony niemiecki czo g, obok le a y zw oki spalonego niemieckiego czo gisty, w okolicy widoczne cia a poleg ych Niemców, których mieszkaƒcy wiosnà zagrzebywali w bezimiennych mogi ach. Ocala a piwnica w której Powa owie, jak wielu mieszkaƒców Niepor tu, mieszkali do wiosny 1945 roku. Pragn na koniec podzi kowaç p. Tadeuszowi Powale za poêwi cony czas i opowiedziane z du ym wzruszeniem wspomnienia, dzi ki którym nie tylko mieszkaƒcy mogli poszerzyç swojà wiedz historycznà. p Dariusz Wróbel Niepor ckie Stowarzyszenie Historyczne Wojenna s awa i teatr na wodzie barek LCT Mark 5 trwa a tak e po wojnie, by y one np. u ywane jako pomocnicze jednostki transportowe w czasie wojny w Wietnamie. Bardzo ciekawym zastosowaniem zmodyfikowanej barki desantowej LCT Mark 5 by o jej wykorzystanie jako okr tu badawczego NASA do prób wodowania kosmicznych kapsu za ogowych programu Gemini i Apollo. Jednostka mia- a nazw m/v Retriever, co mo na swobodnie przet umaczyç na Odzyskiwacz. W latach na wodach Zatoki Galveston w pobli u centrum dowodzenia lotami kosmicznymi w Teksasie prowadzono çwiczenia astronautów na pok adzie Retriever, uczàc ich procedur wodowania i podejmowania za ogi przez helikopter. Po wojnie w zasobach armii amerykaƒskiej pozosta o du o sprz tu wojskowego, którego nie op aca o si transportowaç z powrotem przez Atlantyk. Barki desantowe by y wi c oferowane na sprzeda. Polska zakupi a z demobilu przez Ministerstwo Komunikacji 20 sztuk jednostek LCT Mk5. Barki te przyby y do Polski w latach , cz Êç trafi a do prywatnych armatorów, wi kszoêç do zarzàdów dróg wodnych. W tym okresie polska Marynarka Wojenna zacz a tworzyç w asne si y desantowe, do czego nadawa y si dobrze amerykaƒskie barki desantowe. Dlatego w 1950 r. wojsko przej o 11 barek LCT Mk5, które znajdowa y si w portach rzecznych w Pleniewie (Górki Zachodnie), Szczecinie, S ubicach. Warszawie i P ocku. W wojsku barki oznaczono numerami taktycznymi BDS-50 BDS-60 (barka desantowa Êrednia), w po owie lat 50. zmieniono nazw BDS na bardziej ambitnà ODS, czyli okr t desantowy Êredni. Zosta y one wycofane z wojska ze wzgl du na stan zu ycia do 1960 r. Do dnia dzisiejszego przetrwa o niewiele barek LCT Mark 5, jedna z nich jest wcià u ywana na Jeziorze Superior, nosi nazw Outer Island i s u- y jako jednostka pomocnicza w pracach pog biarskich w budownictwie wodnym. Do grupy ocala ych jednostek nale y zaliczyç te bark LCT Mark 5 z Ryni na Jeziorze Zegrzyƒskim. Jej historia jest niezwyk a, bowiem w latach 50. zosta na niej uruchomiony p ywajàcy po WiÊle teatr objazdowy dzia ajàcy w ramach Paƒstwowego Teatru Ziemi Mazowieckiej. Teatr ten powsta 1 stycznia 1956 r. w Warszawie przy ul. Szwedzkiej 2/4. Przedstawienia w ciàgu roku odbywa y si cz sto w terenie, a wi c w salach widowiskowych i kinach mazowieckich miast i miasteczek. W lecie teatr przesiada si na przebudowanà bark LCT Mark 5, na której znajdowa a si sala widowiskowa na 200 osób, scena teatralna i garderoba. Teatr nawiàzywa do tradycji p ywajàcych teatrów na rzece Missisipi w USA, gdzie równie wystawiano sztuki teatralne dla mieszkaƒców nadrzecznych miejscowoêci. Na WiÊle razem z barkà teatralnà p yn a tzw. koszarka, w której mieszkali aktorzy i obs uga teatru. W latach 50. przybycie teatru do wsi nadwiêlaƒskich by o sensacjà, brakowa o biletów, a w przystaniach gdzie cumowa teatr tworzy y si korki z pojazdów konnych. Tura przedstawieƒ trwa a dwa tygodnie, po czym zmienia si zespó aktorów i repertuar. Wystawiano bardzo ambitny repertuar, sztuki Szekspira, Brechta, Durenmatta, przy pe nych widowniach wspomina ówczesny aktor teatru na barce Bogdan Grzybowicz. W poczàtku lat 60. gdy powsta o Jezioro Zegrzyƒskie barka zosta a przekszta cona w hulk przytani eglarskiej klubu Pomoc wodna Jacka Paszko. Na barce z atwoêcià zauwa ymy charakterystyczne elementy konstrukcyjne jednostki desantowej LCT Mark 5, zachowa a si te drewniana nadbudowa widowni Paƒstwowego Teatru Ziemi Mazowieckiej. Gdy w czerwcu 2014 r. Êwi towano 70 lecie làdowania aliantów w Normandii, jakoê nikt nie przypomnia sobie o barce desantowej LCT Mark 5, która spokojnie stoi w Ryni nad Jeziorem Zegrzyƒskim. p Artur Magnuszewski LITERATURA Soroka M., 1986, Polskie okr ty wojenne Wydawnictwo Morskie, Gdaƒsk. ww2lct.org/mk5/mk5main.htm

Podstawowe wytyczne selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Rojewo

Podstawowe wytyczne selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Rojewo Podstawowe wytyczne selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Rojewo KOLOR ŻÓŁTY TWORZYWA SZTUCZNE I OPAKOWANIA Z TWORZYW SZTUCZNYCH, METALE I OPAKOWANIA Z METALI; ZANIM WRZUCISZ OPRÓŻNIJ, ZGNIEĆ

Bardziej szczegółowo

SEGREGACJA SUROWCÓW WTÓRNYCH

SEGREGACJA SUROWCÓW WTÓRNYCH SEGREGACJA SUROWCÓW WTÓRNYCH PAPIER - pojemnik niebieski do niebieskiego pojemnika wrzucamy: gazety; książ ki i inny papier; tektur ę; worki papierowe; ścinki drukarskie; opakowania wielomateriałowe typu

Bardziej szczegółowo

Ochrona Środowiska. Autor: Tomasz Buchta

Ochrona Środowiska. Autor: Tomasz Buchta Ochrona Środowiska. Autor: Tomasz Buchta Pojemniki na odpady segregacja. Segregacja odpadów Segregacja to metoda usprawniająca utylizację oraz odzysk odpadów. Segregacja odpadów Kolor niebieski Tu wrzucam:

Bardziej szczegółowo

ZASADY SEGREGOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

ZASADY SEGREGOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ZASADY SEGREGOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH WOREK NIEBIESKI NA PAPIER I TEKTURĘ gazety, czasopisma, katalogi, prospekty papier szkolny, biurowy książki torebki papierowe tektura i kartony mokrego papieru i

Bardziej szczegółowo

Drogowskaz poprawnego sortowania śmieci

Drogowskaz poprawnego sortowania śmieci Drogowskaz poprawnego sortowania śmieci Informator poprawnego sortowania śmieci Jak postępować ze śmieciami? Czy żwirek dla kotów usuwać do pojemnika z odpadami organicznymi? Czy resztki tapet wolno wyrzucać

Bardziej szczegółowo

JAK PRAWIDŁOWO SEGREGOWAĆ ODPADY

JAK PRAWIDŁOWO SEGREGOWAĆ ODPADY JAK PRAWIDŁOWO SEGREGOWAĆ ODPADY Wejście w życie nowej ustawy śmieciowej to doskonała okazja, by zacząć żyć zgodnie z zasadami ekologii. Regularne sortowanie odpadów nie jest ani trudne, ani uciążliwe.

Bardziej szczegółowo

Zasady optymalnej segregacji

Zasady optymalnej segregacji W trosce o zapewnienie sprawnego dostosowania się do nowych reguł odbioru odpadów komunalnych, które zaczynają obowiązywać od 1 lipca 2013 r. poniżej prezentujemy: Zasady optymalnej segregacji Najlepszym

Bardziej szczegółowo

Uwaga! Nie trzeba myć kubeczków po jogurtach, opakowań po kosmetykach (chyba, Ŝe znajduje się w nich jeszcze sporo jedzenia)

Uwaga! Nie trzeba myć kubeczków po jogurtach, opakowań po kosmetykach (chyba, Ŝe znajduje się w nich jeszcze sporo jedzenia) Worek Ŝółty tworzywa sztuczne butelki plastikowe (PET) po wodzie i napojach czyste kanistry plastikowe (np. po wodzie demineralizowanej, po spryskiwaczach do szyb do samochodu) folia torebki tzw. reklamówki,

Bardziej szczegółowo

CZYM JEST RECYKLING? Łukasz Lichoniewicz > EKO-PUNKT ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ S.A.

CZYM JEST RECYKLING? Łukasz Lichoniewicz > EKO-PUNKT ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ S.A. 1 CZYM JEST RECYKLING? Łukasz Lichoniewicz 1 2 RECYKLING TO: Jedna z metod ochrony środowiska naturalnego. Jej celem jest ograniczenie zużycia surowców naturalnych oraz zmniejszenie ilości odpadów poprzez

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!! W dniu wywozu należy wystawić przed posesję pojemnik do godz. 7:00. Zbiórka gabarytów odbędzie się w dniu: i

UWAGA!!! W dniu wywozu należy wystawić przed posesję pojemnik do godz. 7:00. Zbiórka gabarytów odbędzie się w dniu: i HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW 201 - SEKTOR 1 PUM Grudziądz tel. 5 4 58 2 www.pum.pl BUDY, JAMY, GUBINY, SKURGWY, ZAROŚLE Odpady komunalne zmieszane Odpady segregowane PLASTIK I PAPIER BIODEGRADOWALNE Miesiąc

Bardziej szczegółowo

DO POJEMNIKÓW OZNACZONYCH JAKO BIO ODPADY WRZUCAMY- ODPADY KUCHENNE I OGRODOWE :

DO POJEMNIKÓW OZNACZONYCH JAKO BIO ODPADY WRZUCAMY- ODPADY KUCHENNE I OGRODOWE : DO POJEMNIKÓW OZNACZONYCH JAKO BIO ODPADY WRZUCAMY- ODPADY KUCHENNE I OGRODOWE : - ODPADKI KUCHENNE (STAŁE) - SKORUPKI JAJ - SKORUPKI Z ORZECHÓW - RESZTKI OWOCÓW I WARZYW - FILTRY DO KAWY I HERBATY Z ZAWARTOŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

Przyrodę szanuję śmieci segreguję!

Przyrodę szanuję śmieci segreguję! Przyrodę szanuję śmieci segreguję! SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW W MIEŚCIE KOLNO PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) Adres: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie, ul. Kolejowa 4a

Bardziej szczegółowo

Dane merytoryczne do wykonania ulotek i plakatu w III etapie konkursu pt. GRABÓW NAD PROSNĄ NIE ODPAD(Y)A: Nie lubimy śmieci uczymy się je segregować

Dane merytoryczne do wykonania ulotek i plakatu w III etapie konkursu pt. GRABÓW NAD PROSNĄ NIE ODPAD(Y)A: Nie lubimy śmieci uczymy się je segregować Dane merytoryczne do wykonania ulotek i plakatu w III etapie konkursu pt. GRABÓW NAD PROSNĄ NIE ODPAD(Y)A: Nie lubimy śmieci uczymy się je segregować I. Dane merytoryczne do wykonania plakatu: 1. Segregacja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/300/2014 RADY GMINY SZTUTOWO. z dnia 30 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXI/300/2014 RADY GMINY SZTUTOWO. z dnia 30 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR XXXI/300/2014 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie sposobu świadczenia usług przez Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Stegnie Na podstawie art. 18 ust. 1

Bardziej szczegółowo

ZASADY GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE LUBNIEWICE

ZASADY GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE LUBNIEWICE ZASADY GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE LUBNIEWICE Mieszkańcu, od 1 lipca 2013 roku Gmina odbierze Twoje odpady! umowa rejestr opłata umowa opłata odpady sprawozdanie Obowiązki właściciela nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Jak segregwać odpady?

Jak segregwać odpady? Jak segregwać odpady? Od dnia 1 lipca 2013 r. na właścicielach nieruchomości spoczywa obowiązek prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości, zgodnie z Regulaminem

Bardziej szczegółowo

U K S. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża

U K S. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża U K S Olimpijczyk Białowieża Białowieża 30.01.2012r. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża UKS Olimpijczyk Białowieża wraz z Dyrekcją

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia... 2015 r. Projekt Druk Nr 12/4 UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia... 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC z dnia 13 września 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC z dnia 13 września 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC w sprawie ustalenia regulaminu VI Edycji Konkursu Zbieramy baterie i butelki z tworzyw sztucznych oraz makulaturę i opakowania tetra pak w przedszkolach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Jak segregować Segregacja odpadów komunalnych Segregacji podlegają:

Jak segregować Segregacja odpadów komunalnych Segregacji podlegają: Jak segregować Segregacja odpadów komunalnych - czyli śmieci wytwarzanych w gospodarstwach domowych, biurach, urzędach, sklepach itp. polega na zbieraniu do specjalnie oznakowanych pojemników odpadów,

Bardziej szczegółowo

GDZIE I JAK CZĘSTO ODDAWAĆ POSZCZEGÓLNE RODZAJE ODPADÓW

GDZIE I JAK CZĘSTO ODDAWAĆ POSZCZEGÓLNE RODZAJE ODPADÓW GDZIE I JAK CZĘSTO ODDAWAĆ POSZCZEGÓLNE RODZAJE ODPADÓW Odpady zmieszane (KUBŁY) raz w miesiącu; Popiół (KUBŁY) dwa razy w miesiącu (w okresie letnim raz w miesiącu); Odpady zbierane selektywnie (WORKI)

Bardziej szczegółowo

Wszyscy wytwarzamy odpady i wszyscy wspólnie musimy dążyć do właściwego z nimi postępowania

Wszyscy wytwarzamy odpady i wszyscy wspólnie musimy dążyć do właściwego z nimi postępowania Urząd Miejski w Borku Wlkp. ul. Rynek 1, 63-810 Borek Wlkp. tel. 65 571 61 20 www.borekwlkp.pl Wszyscy wytwarzamy odpady i wszyscy wspólnie musimy dążyć do właściwego z nimi postępowania Jakie rodzaje

Bardziej szczegółowo

Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zbydniowie

Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zbydniowie Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zbydniowie 1 Regulamin określa zasady przyjmowania odpadów komunalnych przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zbydniowie, zwany

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE NR 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE NR 1 Załącznik nr 7 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE NR 1 Dostawa POJEMNIKÓW NA KOMUNALNE ODPADY ZMIESZANE 0,08 m 3 w ilości 300 szt. o następujących parametrach technicznych : 1) Pojemność 80 l 2)

Bardziej szczegółowo

Wykraczamy poza horyzont...

Wykraczamy poza horyzont... Wykraczamy poza horyzont... Odpady NASZ wspólny problem ODPADY- wszystkie nieprzydatne substancje i przedmioty, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć się lub do ich pozbycia się jest obowiązany.

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Odpadami na terenie Gminy i Miasta Warta

Gospodarka Odpadami na terenie Gminy i Miasta Warta Gmina i Miasto Warta Gospodarka Odpadami na terenie Gminy i Miasta Warta Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 roku nałożyła na gminę obowiązek wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

ŚMIECI OD NOWA NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI POMOŻE NAM ŻYĆ W CZYSTYM I BARDZIEJ PRZYJAZNYM ŚRODOWISKU

ŚMIECI OD NOWA NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI POMOŻE NAM ŻYĆ W CZYSTYM I BARDZIEJ PRZYJAZNYM ŚRODOWISKU Urząd Gminy Siedlce ul. Asłanowicza 10 08-110 Siedlce tel. 25 63 277 31 www.gminasiedlce.pl ŚMIECI OD NOWA NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI POMOŻE NAM ŻYĆ W CZYSTYM I BARDZIEJ PRZYJAZNYM ŚRODOWISKU

Bardziej szczegółowo

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH W PUNKCIE SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH MAKULATURA I PAPIER

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH W PUNKCIE SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH MAKULATURA I PAPIER ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH W PUNKCIE SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH MAKULATURA I PAPIER gazety i czasopisma katalogi i magazyny prospekty zeszyty papier szkolny i biurowy książki

Bardziej szczegółowo

Sortuj z głową! Czysty Szczecinek

Sortuj z głową! Czysty Szczecinek Wykaz aptek na terenie miasta Szczecinka, w których prowadzona będzie zbiórka przeterminowanych lekarstw w 2013 roku. L.p. Nazwa apteki Adres (Szczecinek) Kontakt tel.: 1. Apteka Na Polnej ul. Polna 8a

Bardziej szczegółowo

WYJASNIENIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJASNIENIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Szczecin dnia 28.07.2015r. Akademia Sztuki w Szczecinie Pl. Orła Białego 2 70-562 Szczecin Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń i sprzętu stanowiącego wyposażenie studia nagrań na potrzeby

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 3 kwietnia 2015 r. Poz. 2020 UCHWAŁA NR VI/62/2015 RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług

Bardziej szczegółowo

Gmina Knyszyn Gmina Gmina Knyszyn Knyszyn

Gmina Knyszyn Gmina Gmina Knyszyn Knyszyn Gmina Knyszyn Od 1 lipca 2013 r. gmina odbierze wszystkie odpady komunalne wytwarzane w nieruchomościach zamieszkałych (nie dotyczy odpadów powstałych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 września 2014 r. Poz. 4003 UCHWAŁA NR XLV/655/14 RADY GMINY KOBIERZYCE. z dnia 26 września 2014 r.

Wrocław, dnia 30 września 2014 r. Poz. 4003 UCHWAŁA NR XLV/655/14 RADY GMINY KOBIERZYCE. z dnia 26 września 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 30 września 2014 r. Poz. 4003 UCHWAŁA NR XLV/655/14 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 26 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/392/13 Rady

Bardziej szczegółowo

Segregując odpady dbasz o środowisko!

Segregując odpady dbasz o środowisko! Segregując odpady dbasz o środowisko! Każdy z nas lubi spędzać czas w czystym i miłym otoczeniu. Nie zastanawiamy się jednak co dzieje się z wyrzucanymi przez nas odpadami. Otóż odpady te, po wyselekcjonowaniu

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ POMOCNICZY DO SCENARIUSZA SEGREGACJA WYśSZA RACJA. Co zbierać?

MATERIAŁ POMOCNICZY DO SCENARIUSZA SEGREGACJA WYśSZA RACJA. Co zbierać? Ośrodek Działań Ekologicznych Źródła Oddział w Warszawie Al. Niepodległości 186 00-608 Warszawa MATERIAŁ POMOCNICZY DO SCENARIUSZA SEGREGACJA WYśSZA RACJA STANDARDY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW Co zbierać?

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr /15 Rady Miasta Gdyni z dnia. 2015 roku

UCHWAŁA Nr /15 Rady Miasta Gdyni z dnia. 2015 roku UCHWAŁA Nr /15 Rady Miasta Gdyni z dnia. 2015 roku w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują

Bardziej szczegółowo

Praktyczny poradnik: Jak segregować odpady? Wykonały: Dominika Frejek Marta Firmanty

Praktyczny poradnik: Jak segregować odpady? Wykonały: Dominika Frejek Marta Firmanty Praktyczny poradnik: Jak segregować odpady? Wykonały: Dominika Frejek Marta Firmanty Definicje: Recykling - Proces odzyskiwania użytecznych surowców z odpadów. Segregacja - gromadzenie niektórych grup

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Ministerstwa Środowiska w związku z ustalonymi zasadami segregowania odpadów. W związku z zapytaniami ze strony właścicieli nieruchomości

Stanowisko Ministerstwa Środowiska w związku z ustalonymi zasadami segregowania odpadów. W związku z zapytaniami ze strony właścicieli nieruchomości Stanowisko Ministerstwa Środowiska w związku z ustalonymi zasadami segregowania odpadów. W związku z zapytaniami ze strony właścicieli nieruchomości odnośnie ustalonych w gminach zasad segregowania odpadów

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY PSARY ZA 2015 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY PSARY ZA 2015 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY PSARY ZA 2015 ROK I. WPROWADZENIE 1. CEL OPRACOWANIA Celem niniejszego opracowania jest opracowanie efektywnego systemu gospodarowania odpadami

Bardziej szczegółowo

Łomnica 58-508 Jelenia Góra 14 Transport osób samochodem z minimalną ilością 48 miejsc + kierowca na trasach :

Łomnica 58-508 Jelenia Góra 14 Transport osób samochodem z minimalną ilością 48 miejsc + kierowca na trasach : KG 271/ZO/P1/4/2014 ZAPYTANIE O OFERTĘ Zamawiający Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy ul. Świerczewskiego 160 Łomnica 58-508 Jelenia Góra 14 Przedmiot Usługi transportu osobowego krajowego

Bardziej szczegółowo

NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI NA TERENIE ZWIĄZKU CELOWEGO GMIN MG-6

NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI NA TERENIE ZWIĄZKU CELOWEGO GMIN MG-6 NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI NA TERENIE ZWIĄZKU CELOWEGO GMIN MG-6 NA CZYM POLEGA NOWY SYSTEM Z dniem 1 lipca 2013 r. zaczną obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów komunalnych. Związek Celowy Gmin

Bardziej szczegółowo

XXXVI VII PÓŁMARATON GOCHÓW. Biegowe Serce Pomorza. Impreza sportowa dofinansowana przez MISTRZOSTWA POLSKI LEŚNIKÓW

XXXVI VII PÓŁMARATON GOCHÓW. Biegowe Serce Pomorza. Impreza sportowa dofinansowana przez MISTRZOSTWA POLSKI LEŚNIKÓW Impreza sportowa dofinansowana przez XXXVI PÓŁMARATON GOCHÓW VII MISTRZOSTWA POLSKI LEŚNIKÓW W PÓŁMARATONIE NAJWIĘKSZA I NAJSTARSZA IMPREZA SPORTOWA W REGIONIE Biegowe Serce Pomorza sobota 4 czerwca 2016

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 15 grudnia 2015 r. Poz. 7054 UCHWAŁA NR 87/XV/2015 RADY MIEJSKIEJ W BLACHOWNI z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu

Bardziej szczegółowo

CZYSTY NOWOGARD, CZYLI JAK SEGREGOWAĆ ODPADY

CZYSTY NOWOGARD, CZYLI JAK SEGREGOWAĆ ODPADY CZYSTY NOWOGARD, CZYLI JAK SEGREGOWAĆ ODPADY Odpady komunalne to odpady powstające w gospodarstwach domowych, w obiektach użyteczności publicznej i obsługi ludności, a także odpady niezawierające odpadów

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMINY MIEJSKIEJ PRZEMYŚL ROK 2015

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMINY MIEJSKIEJ PRZEMYŚL ROK 2015 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMINY MIEJSKIEJ PRZEMYŚL ROK 2015 Kwiecień 2016 Cel przygotowania analizy. Analiza została przygotowana w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy 1. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, PROGRAM AKCJI 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Skuteczność

Bardziej szczegółowo

GDZIE I JAK CZĘSTO ODDAWAĆ POSZCZEGÓLNE RODZAJE ODPADÓW

GDZIE I JAK CZĘSTO ODDAWAĆ POSZCZEGÓLNE RODZAJE ODPADÓW GDZIE I JAK CZĘSTO ODDAWAĆ POSZCZEGÓLNE RODZAJE ODPADÓW Odpady zmieszane (KUBŁY) dwa razy w miesiącu; Odpady zbierane selektywnie (WORKI) raz w miesiącu, Odpady zbierane selektywnie na terenie wspólnot

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat. C z

Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat. C z 1 z 5 2014-05-19 13:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat.

Bardziej szczegółowo

SEGREGUJ ŚMIECI PŁAĆ MNIEJ ZMIANA GOSPODARKI ŚMIECIOWEJ

SEGREGUJ ŚMIECI PŁAĆ MNIEJ ZMIANA GOSPODARKI ŚMIECIOWEJ SEGREGUJ ŚMIECI PŁAĆ MNIEJ ZMIANA GOSPODARKI ŚMIECIOWEJ Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Nowy System gospodarowania odpadami na terenie Gminy Sępopol wchodzi w życiem z dniem

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacyjny ko k -wo w jow o n w i n c i y. y.r E R a E k a t k y t wa w c a JA J

Projekt edukacyjny ko k -wo w jow o n w i n c i y. y.r E R a E k a t k y t wa w c a JA J Projekt edukacyjny Eko-wojownicy. REaktywacJA CZYM JEST ODPAD? Odpadem jest każda substancja lub przedmiot, których pozbywasz się, zamierzasz się pozbyć, lub do ich pozbycia się jesteś zobowiązany CO TRAFIA

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA GMINY WRÓBLEW OD STYCZNIA DO CZERWCA 2015 r

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA GMINY WRÓBLEW OD STYCZNIA DO CZERWCA 2015 r MIEJSCOWOCI: HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA GMINY WRÓBLEW CHARUPIA WIELKA, DRZZNA, JÓZEFÓW,GSÓWKA, TWORKOWIZNA Stycze Kwiecie 2015 2 6 6 3 8 8 zbierane 2015 6 8 przeterminowane leki, zuyty

Bardziej szczegółowo

Segregacja śmieci jak to robić? Jak segregować odpady komunalne?

Segregacja śmieci jak to robić? Jak segregować odpady komunalne? Segregacja śmieci jak to robić? Jak segregować odpady komunalne? W związku z licznymi wątpliwościami jakie pojawiają się w trakcie segregacji odpadów przez mieszkańców nieruchomości, poniżej przedstawiono

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

KG 271/ZO/P1/9/2014 ZAPYTANIE O OFERTĘ Zamawiający Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy ul.

KG 271/ZO/P1/9/2014 ZAPYTANIE O OFERTĘ Zamawiający Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy ul. KG 271/ZO/P1/9/2014 ZAPYTANIE O OFERTĘ Zamawiający Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy ul. Świerczewskiego 160 Łomnica 58-508 Jelenia Góra 14 Przedmiot Usługi transportu osobowego krajowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php? 1 z 6 2013-10-03 14:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?id=221 Szczecin: Usługa zorganizowania szkolenia specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ.

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. I. UWAGI OGÓLNE. 1. Dostarczanie posiłków, ich przechowywanie i dystrybucja musza odbywać się w warunkach zapewniających

Bardziej szczegółowo

Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Szczebrzeszyn

Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Szczebrzeszyn Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Szczebrzeszyn Szanowny Mieszkańcu! Z dniem 01 stycznia 2012 roku weszła w życie znowelizowana ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ROZDRAŻEW ZA 2015 R.

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ROZDRAŻEW ZA 2015 R. ANALIZA STANU Rozdrażew, dnia 28.04.2016r. GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ROZDRAŻEW ZA 2015 R. 1. Cel przygotowania analizy. Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Urząd Gminy Zbrosławice

Urząd Gminy Zbrosławice Urząd Gminy Zbrosławice http://www.zbroslawice.pl/informacje/1_procent_podatku/przewodnik-po-po-prawidlowej-sel ektywnej-zbiorce-odpadow/idn:508/printpdf 1 procent podatku 04/III kategoria: Odpady komunalne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP str. 3 2. MATERIAŁY str. 3 3. SPRZĘT str. 4 4.TRANSPORT str. 4 5. WYKONANIE

Bardziej szczegółowo

Selektywna zbiórka odpadów na terenie Gminy Wilków

Selektywna zbiórka odpadów na terenie Gminy Wilków Selektywna zbiórka odpadów na terenie Gminy Wilków Segregacja odpadów, którą proponujemy rozpocząć od wyodrębnienia odpadów szklanych i tzw. frakcji suchej jest pierwszym krokiem do życia w czystym i zadbanym

Bardziej szczegółowo

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością CENNIK. za przyjęcie i zagospodarowanie odpadów w

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością CENNIK. za przyjęcie i zagospodarowanie odpadów w Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością CENNIK za przyjęcie i zagospodarowanie odpadów w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie RIPOK Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie oraz Wydziałem Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Olsztyna.

Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie oraz Wydziałem Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Olsztyna. W sobotę 12 maja 2012 r. na zespole boisk przy Szkole Podstawowej Nr 18 w Olsztynie odbył się festyn "Bezpieczni - Ja, Ty, My", organizowany w ramach programu "Bezpieczny Olsztyn Bezpieczny Dom i Osiedle".

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja wewnętrzna w Przedszkolu Publicznym w Czyżowicach Chatka małolatka 2014/2015

Ewaluacja wewnętrzna w Przedszkolu Publicznym w Czyżowicach Chatka małolatka 2014/2015 Ewaluacja wewnętrzna w Przedszkolu Publicznym w Czyżowicach Chatka małolatka 2014/2015 Wymaga 4 Dzieci są aktywne Wymaga 4: Dzieci są aktywne Cele ewaluacji wewnętrznej jest sprawdze czy dzieci są wdrażane

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ A PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Prace wykonywane codziennie: 1. Sprzątanie pomieszczeń biurowych o łącznej powierzchni 2437m². z tego - 589

Bardziej szczegółowo

Postrzeganie zdrowia i znajomość czynników na nie wpływających przez dzieci w wieku przedszkolnym.

Postrzeganie zdrowia i znajomość czynników na nie wpływających przez dzieci w wieku przedszkolnym. Postrzeganie zdrowia i znajomość czynników na nie wpływających przez dzieci w wieku przedszkolnym. W nowoczesnym podejściu do edukacji zdrowotnej, zwłaszcza dzięki rozwojowi nauk medycznych, w tym higieny,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego

dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego VI Międzynarodowa Konferencja Termiczne przekształcanie odpadów od planów do realizacji Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego

Bardziej szczegółowo

Projekt. Projekt opracował Inż. Roman Polski

Projekt. Projekt opracował Inż. Roman Polski Projekt stałej organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych miasta Puławy związany z projektem przebudowy niebieskiego szlaku rowerowego do rezerwatu Piskory. Projekt opracował Inż. Roman Polski

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy Łomnica, ul. Świerczewskiego 160, 58-508 Jelenia Góra 14 tel./fax.: (75) 71-30-256, 71-30-698 NIP-611-23-69-914 KG 271/ZO/5/2015 ZAPYTANIE O OFERTĘ Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 października 2013 r. Poz. 783 UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 24 września 2013 r.

Warszawa, dnia 1 października 2013 r. Poz. 783 UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 24 września 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 1 października 2013 r. Poz. 783 UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 24 września 2013 r. w sprawie regulaminu Zarządu

Bardziej szczegółowo

Informacja o systemie odbioru odpadów komunalnych w Gminie Końskowola

Informacja o systemie odbioru odpadów komunalnych w Gminie Końskowola Informacja o systemie odbioru odpadów komunalnych w Gminie Końskowola I. Obowiązki właścicieli nieruchomości. Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wyposażenie

Bardziej szczegółowo

Serdecznie witam dotychczasowych i przyszłych darczyńców.

Serdecznie witam dotychczasowych i przyszłych darczyńców. Dla Mariusza Kowalczyka Serdecznie witam dotychczasowych i przyszłych darczyńców. Tę prezentację wykonałem sam na komputerze dzięki Państwa pomocy Polska 07.01.2013 Krótkie przypomnienie kim byłem Imię

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO CIK CzyśCIK 2013/2014 (edycja X) I Cel organizacji konkursu:

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO CIK CzyśCIK 2013/2014 (edycja X) I Cel organizacji konkursu: Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.187.2013 Burmistrza Lądka - Zdroju z dnia 15 października 2013 roku REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO CIK CzyśCIK 2013/2014 (edycja X) I Cel organizacji konkursu:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przetargi.bip.uml.lodz.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przetargi.bip.uml.lodz.pl/ 1 z 6 2016-04-22 14:22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przetargi.bip.uml.lodz.pl/ Łódź: Dostawa samochodów osobowych dla Urzędu Miasta

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

Kategoria środka technicznego

Kategoria środka technicznego DEKRA Polska - Centrala tel. (022) 577 36 13, faks (022) 577 36 36 Rzeczoznawca: Grzegorz Charko UWAGA: Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Osiecznica za 2013r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Osiecznica za 2013r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Osiecznica za 2013r. Osiecznica, dnia 20 stycznia 2014r. I. Wst p. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 wrze nia 1996r. o utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XI/60/07 Rady Miasta Otwocka z dnia 26 czerwca 2007 r.

Uchwała Nr XI/60/07 Rady Miasta Otwocka z dnia 26 czerwca 2007 r. Uchwała Nr XI/60/07 Rady Miasta Otwocka z dnia 26 czerwca 2007 r. W sprawie nadania Regulaminu StraŜy Miejskiej w Otwocku. Na podstawie przepisu art.8 ust.2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o straŝach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości Znak sprawy: GP. 271.3.2014.AK ZAPYTANIE OFERTOWE Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający: Gmina Lubicz Adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz telefon:

Bardziej szczegółowo

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie Miasta Radlin w 2016 r.

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie Miasta Radlin w 2016 r. PZP.271.96.GKE.2015 Radlin, dnia 4 grudnia 2015 r. Burmistrz Miasta Radlina ZAPRASZA do złożenia propozycji cenowej na: Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 16.167.2016 RADY MIEJSKIEJ W KRZEPICACH

UCHWAŁA NR 16.167.2016 RADY MIEJSKIEJ W KRZEPICACH Projekt z dnia 16 marca 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR 16.167.2016 RADY MIEJSKIEJ W KRZEPICACH z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY MASŁOWICE INFORMUJE

URZĄD GMINY MASŁOWICE INFORMUJE URZĄD GMINY MASŁOWICE INFORMUJE W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Masłowice wyłoniono Wykonawcę tego zadania, którym zostało

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 24/2010 Wójta Gminy Pawonków z dnia 30 kwietnia 2010r.

ZARZĄDZENIE NR 24/2010 Wójta Gminy Pawonków z dnia 30 kwietnia 2010r. ZARZĄDZENIE NR 24/2010 Wójta Gminy Pawonków z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie: wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanych w jednostkach ochotniczych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wawer.warszawa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wawer.warszawa.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wawer.warszawa.pl Warszawa: Ochrona osób i mienia w obiektach Urzędu m. st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć. Psychoedukacja dla uczniów klas III szkoły podstawowej Cykl III. Mocne strony

Scenariusz zajęć. Psychoedukacja dla uczniów klas III szkoły podstawowej Cykl III. Mocne strony Psychoedukacja dla uczniów klas III szkoły podstawowej Cykl III. Mocne strony Psychoedukacja dla uczniów klas III szkoły podstawowej to projekt realizowany przez pracowników Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do specyfikacji Umowa Nr. zawarta w dniu...2014r. pomiędzy. zwanym dalej Zamawiającym a...

Załącznik nr 1 do specyfikacji Umowa Nr. zawarta w dniu...2014r. pomiędzy. zwanym dalej Zamawiającym a... Załącznik nr 1 do specyfikacji Umowa Nr. zawarta w dniu...2014r. pomiędzy MIEJSKIM OŚRODKIEM POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH, z siedzibą w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 17, reprezentowanym przez: DYREKTORA

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

2. Nie mogą brać udziału w działaniach ratowniczych strażacy, których stan wskazuje, że są pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

2. Nie mogą brać udziału w działaniach ratowniczych strażacy, których stan wskazuje, że są pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. REGULAMIN ORGANIZACYJNY UDZIAŁU W AKCJACH RATOWNICZYCH I SZKOLENIACH POŻARNICZYCH ORAZ SPOSÓB ICH ROZLICZANIA I WYPŁATY EKWIWALENTU PIENIĘŻNEGO DLA CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH GMINY WÓLKA I.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl 1 z 5 2014-12-09 12:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl Tychy: Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 grudnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 grudnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 221 17453 Poz. 1744 1744 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie nale noêci pieni nych o nierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podró

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI - OŚRODEK WYPOCZYNKOWY

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI - OŚRODEK WYPOCZYNKOWY OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI - OŚRODEK WYPOCZYNKOWY Świdwowiec, gmina Trzciel, województwo lubuskie Osoba do kontaktu Arkadiusz Kaczmarczyk tel. 505 246 379 OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Ośrodek Wypoczynkowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin I Bieg Dożynkowy NWW 2014

Regulamin I Bieg Dożynkowy NWW 2014 Regulamin I Bieg Dożynkowy NWW 2014 I. Organizator 1. Organizatorem imprezy jest UKS Czapla Białe Błota 2. Współorganizator: - Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Wsi Wielkiej II. Cele 1.Popularyzacja biegania

Bardziej szczegółowo

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich

Bardziej szczegółowo