cieszymy si zimowà pogodà, wykorzystujàc

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "cieszymy si zimowà pogodà, wykorzystujàc"

Transkrypt

1 nr 2 (140) 12 lutego 2015 nakład g azeta bezpłatna Pod takim tytułem ogłoszony został konkurs fotograficzny na facebooku Gminy Niepor t. Zdj cia, które otrzymaliêmy pokazujà, e było Ênie nie, radoênie i interesujàco. Fotograficzne wspomnienia z ferii zimowych fot. Agnieszka Krzymowska fot. Urszula Jaczyƒska fot. Agata Hawryluk Zimowa aura d ugo w tym roku kaza a na siebie czekaç, nie wsz dzie tez mo na si nià by o d ugo cieszyç. Na zdj ciach nades anych na konkurs jest jednak zawsze widoczna, a to w postaci warstwy lodu na brzegu Dzikiej Pla y, a po dorodnego ba wana. Na 22 kadrach mieszkaƒcy utrwalili najmilsze momenty z zimowych ferii spacery po pla- y, zabawy w basenie, kolorowe zachody s oƒca. Nie siedzimy w domu przed telewizorem, tylko cieszymy si zimowà pogodà, wykorzystujàc ka dy sprzyjajàcy moment. Prezentujemy 3 zdj cia, które zdoby y ex aequo g ównà nagrod w konkursie oraz ich autorów. Sà to: Agata Hawryluk, Agnieszka Krzymowska i Urszula Jaczyƒska. Komisja wybra a równie laureatów 2 i 3 miejsca: Gabrysi Trojanowskà, Roberta Wardaka, Monik Stromeckà i Joann Dàbkowskà. Nagrodzeni uczestnicy konkursu otrzymali upominki ufundowane przez Wójta Gminy Niepor t. Serdecznie gratulujemy laureatom, a wszystkim uczestnikom dzi kujemy za udzia we wspólnej zabawie. p BWilk Jak płaciç podatek przy współwłasnoêci Zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op atach lokalnych, je eli cych wy àcznà w asnoêcià wspó w aêcicieli. Wyklucza to zatem mo liwoêç rozdzielenia zobowiàzania a przez to wspó udzia owcy b dà zobowiàzani solidarnie do zap acenia podatku. daniu) i z regu y jeden z nich op aca podatek od ca ej nieruchomoêci. wobec wierzyciela do spe nienia ca ego Êwiadczenia, tak jakby by jedynym d u nikiem. nieruchomoêç lub obiekt budowlany podatkowego na poszczegól- W gestii wspó w aêcicieli (a nie Przy braku kontaktu ze Zaspokojenie wierzyciela przez stanowi wspó w asnoêç lub nych wspó w aêcicieli. Decyzja organu podatkowego) jest okreêlenie, wspó w aêcicielami, mo na któregokolwiek z d u ników zwalnia znajduje si w posiadaniu dwóch lub wi cej podmiotów, to stanowi odr bny przedmiot opodatkowania, a obowiàzek podatkowy cià- y solidarnie na wszystkich wspó w aêcicielach lub posiadaczach. Oznacza to, e nieruchomoêç b dàca wspó w asnoêcià kilku podmiotów stanowi przedmiot opodatkowania jako ca oêç (bez podzia u na poszczególne udzia y) oraz e jest to przedmiot opodatkowania odr bny od innych b dà- wymiarowa dotyczàca nieruchomoêci wspólnej sporzàdzona jest w tylu jednobrzmiàcych egzemplarzach ilu jest wspó w aêcicieli nieruchomoêci. Wykazywani sà w niej wszyscy wspó w aêciciele jako podatnicy i podatek w jednej ogólnej kwocie (bez podzia u). Organ podatkowy nie jest upowa niony do dzielenia zobowiàzania mi dzy wspó w aêcicieli. Dor czenie decyzji spowoduje, e powstanie zobowiàzanie, na którym z nich lub w jakich proporcjach cià y odpowiedzialnoêç podatkowa. Wspó w asnoêç nieruchomoêci wymaga od wspó w aêcicieli wspó dzia ania w ponoszeniu zwiàzanych z nià zobowiàzaƒ podatkowych. W praktyce odbywa si to tak, e wspó w aêciciele (posiadacze) dzielà pomi dzy sobà kwot wymierzonego podatku na podstawie przypadajàcego im udzia u we wspó w asnoêci (wspó posia- wp aciç swój udzia, liczàc e pozostali wspó w aêciciele zrobià podobnie. Jednak w takim przypadku warto sprawdziç kontaktujàc si z organem podatkowym, czy wszyscy wspó udzia- owcy wywiàzali si z zap aty podatku tj. czy ca e zobowiàzanie wygas o. Istota solidarnej odpowiedzialnoêci za zobowiàzania podatkowe polega bowiem na tym, e ka dy z d u ników jest zobowiàzany pozosta ych. A do zupe nego zaspokojenia wierzyciela wszyscy d u nicy solidarni pozostajà zobowiàzani. W sytuacji gdy jeden ze wspó w aêcicieli (d u ników zobowiàzanych solidarnie) zap aci ca oêç zobowiàzania, mo e on na gruncie prawa cywilnego dochodziç od pozosta ych wspó w aêcicieli (wspó d u ników) zwrotu cz Êci tego Êwiadczenia. p EGera w tym numerze WIEÂCI NIEPOR CKICH ZASADY PRZEJMOWANIA DRÓG na mienie gminne str. 2 HARMONOGRAM ZEBRA WIEJSKICH w sołectwach Gminy Niepor t str. 3 JAK PRAWIDŁOWO SEGREGOWAå odpady? str. 7

2 2 AKTUALNOÂCI WIEÂCI NIEPOR CKIE 12 lutego 2015 Nowe pomosty w Kompleksie Rekreacyjno- -Wypoczynkowym Niepor t Pilwa Rozstrzygni ty został przetarg na dostaw i monta trzech pomostów pływajàcych w Kompleksie Rekreacyjno Wypoczynkowym Niepor t Pilawa nad Jeziorem Zegrzyƒskim. Po egnanie Êp. Macieja Piwkowskiego 26 stycznia 2015 roku po d ugiej i ci kiej chorobie zmar Êp. Maciej Piwkowski artysta, muzyk, tr bacz, pedagog, twórca hejna u niepor ckiego granego codziennie o godz z wie y ratusza. Ze scenà zwiàzany od 4. roku ycia jako cz onek rodzinnego zespo u muzyki dawnej Fistulatores et Tubicinatores Varsoviensis, propagujàcego zabytki muzyki polskiej na ca ym Êwiecie. Solista Filharmonii Narodowej, wirtuoz instrumentów dawnych, a tak e muzyk teatrów Buffo, Syrena, Komedia, Narodowego, Polskiego, grajàcy muzyk rozrywkowà, jazzowà i klasycznà. Pedagog praskiej Szko- y Muzycznej. Z Niepor tem Pan Maciej Piwkowski zwiàzany by od 30 lat. Wspó twórca muzyki i autor piosenek do musicalu Czarnoksi nik z Krainy Oz wystawianego w Gminnym OÊrodku Kultury. Pami tajà go dzieci oraz rodzice. By tak e organizatorem i prowadzàcym koncerty dla dzieci na terenie Gminy Niepor t. Po egna y go setki przyjació, kolegów, znajomych, sàsiadów i rodzina mszà w koêciele NMP Wspomo ycielki Wiernych w Stanis awowie Pierwszym, koncertem w koêciele, wykonanym przez przyjació muzyków, solistów Opery i Filharmonii Narodowej. W drodze na cmentarz parafialny towarzyszy a Mu orkiestra d ta z o ona z przyjació, którzy go kochali, lubili i szanowali. W po egnaniu czytanym na grobem egna si ze wszystkimi s owami ( ) Jako cz owiek prawy i litoêciwego serca, a jednoczeênie u omny jak ka dy z nas, dzi kuj wszystkim, którzy pojawili si w moim yciu. Tym, których kocha em, za dobre chwile godne wspominania, tym z którymi walczy em, dzi kuj za zmuszanie mnie do dzia- ania. Mimo, i prze y em tylko 58 lat, to prze yç i przygód starczy oby na niejeden yciorys. Niczego nie a uj, wybaczam i prosz o wybaczenie i modlitw za mnie. Dzi kuj wszystkim z ca ego serca. yczeniem Pana Macieja Piwkowskiego by o, aby pieniàdze zamiast na kwiaty przeznaczyç na pomoc podopiecznym Hospicjum Domowego Zgromadzenia Ksi y Marianów. Za ten dar serdecznie wyrazy podzi kowania z o yli podopieczni Hospicjum i rodzina zmar ego. A my wspomnijmy twórc gminnego hymnu, gdy w po udnie rozlegnà si na Placu WolnoÊci dêwi ki skomponowanego przez niego utworu. p 26 stycznia 2015 roku zmar Êp. MACIEJ PIWKOWSKI artysta, muzyk, tr bacz, pedagog, twórca hejna u niepor ckiego, mieszkaniec Gminy Niepor t. Rodzinie zmar ego sk adamy serdeczne wyrazy wspó czucia Przewodniczàcy Rady Gminy Niepor t Eugeniusz Woêniakowski Wójt Gminy Niepor t S awomir Maciej Mazur OGŁOSZONY ZOSTAŁ PRZETARG NA: PRZEBUDOW ULICY MAŁOŁ CKIEJ W IZABELINIE, OD UL. SZKOLNEJ W KIERUNKU UL. LEÂNEJ. PODPISANO UMOWY NA: WYKONANIE DWÓCH PROGÓW ZWALNIAJÑCYCH NA UL. BAGIENNEJ W KÑTACH W GIERSKICH. Wykonawcà zosta a firma DROMO z Warszawy. Termin realizacji prac up ywa 30 kwietnia 2015 r., ich koszt wyniesie z. Zgodnie z tymi zasadami przejmowanie dróg na w asnoêç Gminy mo e nast powaç w przypadkach, gdy lokalizacja tych dróg oraz ich parametry techniczne majà znaczenie dla poprawy komunikacji na terenie danego so ectwa lub Gminy, a tak e na potrzeby realizacji sieci drogowej wynikajàcej z planów zagospodarowania przestrzennego. Poza tymi dwoma zasadami, mo liwe jest jeszcze przej cie przez Gmin drogi wewn trznej w sytuacji, gdy s u y to zabezpieczeniu potrzeb Gminy. Drogi wewn trzne mogà byç przejmowane na mienie Gminy pod warunkiem, e szerokoêç tych dróg wynosiç b dzie co najmniej 6 m. Nale y podkreêliç, e przej cie Planowany jest monta trzech nowych pomostów o d ugo- Êci 40 m, 36 m i 24 m i szerokoêci 2,4 m ka dy. Dwa z nich b dà mia y konstrukcj stalowà na p ywakach siatkobetonowych, a jeden, pe niàcy równie funkcj falochronu, stalowà ciàg à. Powstanie 48 nowych miejsc do cumowania. Nowoczesne pomosty wyposa- one b dà w odnogi cumownicze stalowe oraz odnogi z pok adem drewnianym o d ugoêci 6 metrów. Na odcinku ok. 1 km zaplanowano: cz Êciowe frezowanie istniejàcej nawierzchni asfaltowej, wykonanie warstwy wià àcej i Êcieralnej na siatce PRZEBUDOW UL. CYPRYSOWEJ W STANISŁAWOWIE PIERWSZYM, ETAP IV. Wykonawcà zosta a firma TOMBUD z Wieliszewa. Termin wykonania robót budowlanych up ywa 30 maja 2015 r., a ich koszt wyniesie z. Rozstrzygni cie przetargu na budow sieci wodociàgowej drogi wewn trznej nie zobowiàzuje Gminy do wybudowania drogi utwardzonej. Wniosek o przekazanie drogi spe niajàcej powy sze wymagania, na w asnoêç Gminy, mo e z o yç wy àcznie jej w aêciciel, a w przypadku dróg stanowiàcych wspó w asnoêç wszyscy jej wspó w aêciciele. Wszelkie szczegó owe zasady i cele przejmowania dróg wewn trznych zawarte sà w Stanowisku Nr 2/2010 Rady Gminy Niepor t z dnia 29 czerwca 2010 r., które znajduje si na stronie: w zak adce uchwa y Rady Gminy V kadencji. p GBartkiewicz wzmacniajàcej, uporzàdkowanie poboczy. Termin sk adania ofert up ywa 2 marca. Termin realizacji inwestycji up ywa 30 czerwca 2015 r. BW WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ PRZEBUDOWY UL. CHABROWEJ I SASANKOWEJ W NIEPOR CIE. Wykonawcà zosta a firma DROPLUS z odzi. Termin wykonania dokumentacji do koƒca czerwca 2015 r, koszt z. BW Wybrany został wykonawca inwestycji pn. Budowa sieci wodociàgowej w ul. Bursztynowej w Rembelszczyênie i ul. Regatowej w Stanisławowie Pierwszym. Została nim firma JR-SANBUD z Grodziska Mazowieckiego. àczna d ugoêç budowanej sieci wodociàgowej wyniesie 1052 metry. Planowany termin wykonania prac up ywa 15 maja 2015 r., ich koszt wyniesie 182 tys. z otych. Inwestycja dofinansowana b dzie ze Êrodków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 74 tys. z. Ze Êrodków PROW gmina uzyska tak e refundacj kosztów wybudowanej w 2014 r. infrastruktury wodociàgowej w ul. GoÊcinnej i ul. Letniej w Stanis awowie Drugim. àczny koszt dofinansowania tych inwestycji wyniesie 48,5 tys. z. p BW Przejmowanie nieruchomoêci ma majàtek Gminy mo e odbywaç si wyłàcznie za zgodà Rady Gminy. Rada Gminy Niepor t w dniu 29 czerwca 2010 r. ustaliła zasady przejmowania dróg na mienie Gminy. Zasady przejmowania dróg na mienie gminne Na pok adach zainstalowane zostanà postumenty zasilajàce w energi elektrycznà oraz oêwietlenie led. Wykonawcà zamówienia zosta- a firma F. W. Guliwer z Miƒska Mazowieckiego. Koszt inwestycji wyniesie 492 tys. z, termin jej realizacji up ywa 24 kwietnia 2015 roku. Monta nowych pomostów jest kontynuacjà rozpocz tego w 2014 roku wyposa ania przystani w Niepor cie. BW WIEÂCI NIEPOR CKIE Wydawca: Urzàd Gminy Niepor t pl. WolnoÊci 1, Niepor t tel. (22) Redaktor naczelny: Beata Wilk Druk: Agora Poligrafia Sp. z o.o. ISSN

3 12 lutego 2015 WIEÂCI NIEPOR CKIE AKTUALNOÂCI 3 Radni Gminy Niepor t VII kadencji Rozpoczynamy cykl prezentujàcy sylwetki radnych Gminy Niepor t, wybranych na lata (w porzàdku alfabetycznym). Radna MARTA DAMM-ÂWIERKOCKA Jestem mieszkankà Kàtów W gierskich. Mam wy sze wykszta cenie z zakresu dziennikarstwa oraz politologii, jestem tak e absolwentkà Szko y Liderów Spo- eczeƒstwa Obywatelskiego. Podyplomowo studiuj zarzàdzanie edukacjà na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Aktywnie dzia am w Radzie Rodziców przy SP w Józefowie. Mam 38 lat i trzech synów. W imieniu mieszkaƒców podejmowa am szereg interwencji, dotyczàcych m.in. chodnika do szko y czy te poprawy bezpieczeƒstwa na ulicy Stru- aƒskiej. Za dzia ania zwiàzane z funduszem so- eckim otrzyma am wyró nienie akcji Masz G os, Masz Wybór. Jestem zwolenniczkà wszelkich inicjatyw, anga ujàcych mieszkaƒców do wspó zarzàdzania gminà. Chc pracowaç nad efektywnym wykorzystaniem Êrodków unijnych na lata Wa na jest dla mnie edukacja, poprawa bezpieczeƒstwa a tak e wykorzystanie zielonego potencja u gminy i rozwój infrastruktury, w tym dróg, transportu oraz sieci wodno-kanalizacyjnej. HARMONOGRAM ZEBRA WIEJSKICH W SOŁECTWACH GMINY NIEPOR T Radna ANNA GRZEÂKIEWICZ Dzi ki Paƒstwa zaufaniu radna V, VI i VII kadencji Rady Gminy Niepor t. Od urodzenia jestem mieszkankà Niepor tu. Mam 40 lat, jestem m atkà, mam dwóch synów: pi cioletniego Julianka i dwuletniego Witka. Ukoƒczy am Pomorskà Akademi Medycznà w Szczecinie, jestem lekarzem, specjalistà w dziedzinie pediatrii. W Radzie Gminy uczestnicz w pracach Komisji: Ochrony Ârodowiska, Zdrowia i Porzàdku Publicznego (przewodniczàca komisji), OÊwiaty, Kultury, Sportu i Turystyki, Rewizyjnej. Moje g ówne cele to: kontynuacja modernizacji chodników i dróg (w tym projekt i budowa ulicy Chabrowej, dokoƒczenie wymiany chodników na Osiedlu Las), uregulowanie stanu prawnego dróg na Osiedlu Las i G ogi, projektowanie i budowa brakujàcej sieci wodociàgowej i kanalizacyjnej na terenie naszej gminy, w tym na terenie so ectwa Niepor t, troska o popraw bezpieczeƒstwa mieszkaƒców naszej gminy, dalsze prace nad poprawà warunków w placówkach oêwiatowych i wzbogacanie ich w coraz lepsze pomoce dydaktyczne, troska o dzieci szczególnie uzdolnione i wymagajàce wczesnego wsparcia rozwoju, poprawa dost pnoêci Êwiadczeƒ zdrowotnych na terenie naszej gminy, rozszerzanie oferty zdrowotnej, programy zdrowotne. JednoczeÊnie obiecuj ws uchiwaç si w potrzeby mieszkaƒców i staraç realizowaç je w miar potrzeb i mo liwoêci. Wyborcze zebrania so eckie odby- y si do tej pory w trzech so ectwach Zegrzu Po udniowym, Ryni oraz Izabelinie. W Zegrzu Po udniowym so tysem zosta Mariusz Szeremski, w Ryni Krzysztof Majewski, w Izabelinie Adam Banaszek. Serdecznie gratulujemy! SOŁECTWO DZIE GODZINA MIEJSCE ZEBRANIA Rembelszczyzna 24 lutego Filia GOK wtorek w Kàtach W gierskich Stanisławów Drugi 26 lutego Filia GOK w Stanisławowie Drugim Beniaminów 18 marca Filia GOK Êroda w Beniaminowie Wólka Radzymiƒska 19 marca Szkoła Podstawowa w Wólce Radzymiƒskiej Niepor t 22 marca Gminny OÊrodek Kultury niedziela w Niepor cie Stanisławów Pierwszy 24 marca Gimnazjum wtorek w Stanisławowie Pierwszym Józefów 26 marca Szkoła Podstawowa w Józefowie Białobrzegi 30 marca Szkoła Podstawowa poniedziałek w Białobrzegach Kàty W gierskie 8 kwietnia Filia GOK Êroda w Kàtach W gierskich Wola Aleksandra 9 kwietnia Filia GOK w Stanisławowie Drugim Aleksandrów 14 kwietnia Szkoła Podstawowa wtorek w Izabelnie Michałów-Grabina 16 kwietnia Szkoła Podstawowa w Józefowie Szanowni Paƒstwo Zdrowie jest podstawà dobrego samopoczucia, pozwala cieszyç si yciem, tworzyç jego pozytywnà wartoêç. Jest niezb dne, aby móc realizowaç cele i marzenia. Wyremontowane i nowoczeênie wyposa one Centrum Medyczne Niepor t spółka z o.o. w Niepor cie, ul. PodleÊna 4 zaprasza wszystkie ch tne osoby do korzystania ze Êwiadczeƒ medycznych. Prowadzimy działalnoêç głównie w ramach umów z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz rehabilitacji i fizykoterapii. Pacjenci korzystajà z usług doêwiadczonej i wykwalifikowanej kadry medycznej, a kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia pozwalajà nam otworzyç swoje drzwi dla wszystkich ubezpieczonych pacjentów. eby wyjêç pacjentom naprzeciw rozszerzamy równie zakres Êwiadczonych usług w ramach działalnoêci komercyjnej. W chwili obecnej Êwiadczymy usługi w Poradni Ortopedycznej i Reumatologicznej. Zapisy do w/w poradni prowadzi rejestracja CM Niepor t pod nr telefonu Wi cej informacji znajdziecie Paƒstwo na naszej stronie: cm.nieporet.pl Serdecznie zapraszam Anna Górecka INTERWENCJA Stra ników Gminnych Dzi ki szybko podj tej interwencji stra nicy gminni uratowali ycie niespe na rocznej sarnie, poszkodowanej w kolizji z samochodem. Zwierz z uszkodzonà racicà oraz z amanà uchwà zosta o przewiezione do lecznicy weterynaryjnej Miros awa Kado. Sprawcy zdarzenia nie uda o si ustaliç. Ptasi Azyl, dzia ajàcy przy warszawskim ZOO, sta si nowym domem dla rybitwy ze z amanym skrzyd em, którà stra nicy przewieêli w zesz ym tygodniu. p JMizerska

4 4 AKTUALNOÂCI WIEÂCI NIEPOR CKIE 12 lutego 2015 Jakub Muda, mieszkaniec Niepor tu, kontynuuje samotnà wypraw przez Kanad, rozpocz tà 21 stycznia. Patronat nad nià objàł Wójt Gminy Niepor t i WieÊci Niepor ckie. Dzisiaj pierwsza relacja z przebytych przez Jakuba kilometrów. Z Jakubem Mudà przez Kanad Przypomnijmy tras z Victorii, z miejsca zwanego jako Mile 0 Trans Canada Highway, a po Cape Spear, najdalej wysuni ty na wschód punkt Kanady, Jakub pokonuje pieszo. Ma do przejêcia 8000 km w czasie 8 miesi cy. Wyposa ony w niezb dny sprz t, który zmie- Êci w plecaku, planuje przemierzaç ok. 40 km dziennie. Wyprawa rozpocz a si przy deszczowej i bardzo mglistej aurze. Ostatnià noc Jakub sp dzi w domu polskiej rodziny, która bardzo mu pomog a w koƒcowych przygotowaniach. Nast pnego dzienia maszerowa jednà z najd u szych autostrad Êwiata Trans Canada Higway. G sta mg a powodowa a, e nie by to bezpieczny odcinek drogi. T noc Jakub sp dzi w motelu, ale ju nast pnà w namiocie, który rozbija w deszczu. Pierwsze dni w trasie przynios y pierwsze doêwiadczenia. Na swojej drodze spotyka przyjaznych ludzi, którzy zapraszali go na posi ek lub nawet oferowali nocleg. W Vancouver spotka si z Konsulem Generalnym RP oraz cz onkami Polskiego Klubu eglarskiego. Sp dzi tam troch czasu, drobiazgowo przygotowujàc si do przejêcia Gór Skalistych. U ywa teraz àcznoêci satelitarnej i na stronie mo na sprawdzaç jego aktualnà pozycj i przebytà tras. W chwili, gdy zamykaliêmy numer, Jakub znajdowa si w miejscowoêci Hope, w drodze do Princeton. p BWilk n Urzàd Gminy Niepor t, Plac WolnoÊci 1 (22) faks (22) n Gminny Zakład Komunalny, ul. PodleÊna 4b (22) (wew ) n Gminny OÊrodek Kultury, ul. Dworcowa 9a (22) n Biblioteka Publiczna Gminy Niepor t, ul. Dworcowa 9a (22) n Gminny Zespół OÊwiaty (0 22) n Aquapark Fala, ul. Koncertowa 3, Stanisławów Pierwszy (22) n Gminny OÊrodek Pomocy Społecznej, ul. PodleÊna 4a (22) , (22) n Centrum Medyczne Niepor t ul. PodleÊna 4 (22) , n Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym (22) n Szkoła Podstawowa im. B. Tokaja w Niepor cie (22) n Szkoła Podstawowa im. W. Chotomskiej w Józefowie (22) n Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Białobrzegach (22) n Szkoła Podstawowa im. I Batalionu Saperów KoÊciuszkowskich w Izabelinie (22) n Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce Radzymiƒskiej (22) n Gminne Przedszkole w Niepor cie (22) n Gminne Przedszkole w Białobrzegach n Gminne Przedszkole w Zegrzu Południowym Akademia Małych Odkrywców (22) n Niepubliczne Przedszkole Muzyczka w Niepor cie (22) tel.: (sekretariat); (dyrektor); ; n Niepubliczny Punkt Przedszkolny Cherry Garden w Stanisławowie Drugim (22) n Niepubliczny Punkt Przedszkolny Samodzielnego Koła Terenowego nr 132 Społecznego Towarzystwa OÊwiatowego w Stanisławowie Drugim (22) n Niepubliczne Przedszkole Odkrywcy w Kàtach W gierskich n Niepubliczne Przedszkole Nutka Milutka w Michałowie-Grabinie n Niepubliczny łobek Krasnalki w Stanisławowie Pierwszym n Urzàd Pocztowy w Niepor cie (22) n Komenda Powiatowa Policji w Legionowie (22) n Paƒstwowa Stra Po arna w Legionowie, ul. Mickiewicza 11 (22) n Starostwo Powiatowe w Legionowie (22) n Urzàd Miasta Legionowo (22) n Urzàd Miasta i Gminy Serock (22) n Urzàd Gminy Wieliszew (22) n Urzàd Gminy Jabłonna (22) n Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie (22) n Mazowiecki Zarzàd Dróg Wojewódzkich w Warszawie (22) /12 n Urzàd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie (22) n Mazowiecki Urzàd Wojewódzki w Warszawie (22) n Kuratorium OÊwiaty w Warszawie (22) n Legionowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (22) n Zarzàd Transportu Miejskiego w Warszawie (22) n Polska Grupa Energetyczna Legionowo (22) n Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Legionowie (22) TELEFONY ALARMOWE Ogólnopolskie: n Ogólnopolski numer alarmowy 112 n Pogotowie ratunkowe 999 n Stra Po arna 998 n Policja 997 n Pogotowie gazowe 992 n Pogotowie energetyczne 991 n Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe GMINA NIEPOR T n Komisariat Policji w Niepor cie /67 n Komisariat Rzeczny Policji w Niepor cie (22) n Komenda Stra y Gminnej , n Ochotnicza Stra Po arna Niepor t n Ochotnicza Stra Po arna Kàty W gierskie n Ochotnicza Stra Po arna Wólka Radzymiƒska

5 12 lutego 2015 WIEÂCI NIEPOR CKIE AKTUALNOÂCI 5 Wólka Radzymiƒska Beniaminów Ferie zimowe z Gminnym OÊrodkiem Kultury GOK Niepor t Zegrze Po udniowe Warsztaty plastyczne, taneczne, ceramiczne, kulinarne i teatralne, odbywajàce si pod okiem profesjonalnych instruktorów, wyjazdy do kina i na kr gle wype nia y czas uczestnikom Akcji Zima, zorganizowanej przez Gminny OÊrodek Kultury w Niepor cie i filie w Kàtach W gierskich, Wólce Radzymiƒskiej, Stanis awowie Drugim, Zegrzu Po udniowym i Beniaminowie. Pracownicy Stra y Gminnej rozmawiali z dzieçmi na temat bezpiecznego poruszania si po drodze, a tak e zachowania bezpieczeƒstwa podczas aktywnej zabawy na Êwie ym powietrzu. Niezapomniane wra enie wywar- a wycieczka na Stadion Narodowy i wystawa wspania ych konstrukcji z klocków lego, cieszy y w asnor cznie wypieczone cha ki i chleby oraz uszyte kolorowe przytulanki. Wspólnie sp dzony czas szybko minà, zapraszamy na przysz orocznà akcj zimowà w Gminnym OÊrodku Kultury! p BW Kàty W gierskie Stanis awów Drugi GOK Niepor t ZAPRASZAMY DO GMINNEGO OÂRODKA KULTURY W NIEPOR CIE NA: GIMNASTYK REHABILITACYJNÑ Zaj cia odbywajà si w poniedziałki i Êrody o godz oraz w soboty o godz JOG DLA POCZÑTKUJÑCYCH Zaj cia odbywajà si we wtorki i czwartki o godz FITNESS Zaj cia odbywajà si we wtorki o godz oraz w piàtki o godz CAPOEIR Zapraszamy wszystkich do aktywnego uczestnictwa w treningach, zaj cia odbywajà si w ka dà sobot o godz TANIEC SPORTOWY DLA DZIECI FANABERIA Zaj cia prowadzone sà w soboty o godz Gminny OÊrodek Kultury, ul. Dworcowa 9a, Niepor t telefon/fax: ,

6 6 WYDARZENIA GMINNE WIEÂCI NIEPOR CKIE 12 lutego 2015 W dniach stycznia w elechowie została rozegrana kolejna edycja rozgrywek w piłce siatkowej dziewczàt w kategorii młodziczki, organizowana przez Mazowiecko- -Warszawski Zwiàzek Piłki Siatkowej, w której udział brała nasza dru yna reprezentowana przez dziewcz ta z UKS D bina Niepor t. Zwyci ski wyst p reprezentacji gminy Niepor t Do walki stan o 6 dru yn z województwa mazowieckiego. Turniej rozegrano systemem ka dy z ka dym do 2 wygranych setów. Po dwudniowych sportowych zmaganiach nasze dziewcz ta zaj - y I miejsce z kompletem zwyci stw. Poszczególne wyniki: UKS D bina Niepor t UKS Volley P ock 2:0 (26:24, 25:10) UKS D bina Niepor t Szko a Mistrzostwa Sportowego Warszawa 2:0 (25:18, 25:15) UKS D bina Niepor t KS S p elechów 2:0 (25:19, 25:10) UKS D bina Niepor t Olimp I Miƒsk Mazowiecki (Siatkarski OÊrodek Szkolenia) 2:0 (25:13, 25:15) Młodzi judocy z klubu UKS Pilawa, na co dzieƒ trenujàcy w Szkole Podstawowej w Białobrzegach pod okiem trenera Przemysława èródło, wspaniale zakoƒczyli 2014 rok i rozpocz li 2015 rok. Sukcesy na matach 19 grudnia 2014 r. odby si ju IX Powiatowy Miko ajkowy Turniej Judo, zorganizowany w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Nasi m odzi judocy z UKS Pilawa dzielnie reprezentowali Gmin, wracajàc z zawodów z wieloma medalami. Zawody odbywa y si na czterech tatami, rywalizowa a niebagatelna liczba uczestników, a 110 zawodników i zawodniczek w 33 kategoriach wagowych i wiekowych. Nasi zawodnicy toczyli bardzo zaci te i emocjonujàce walki. Najwi cej na ten temat mogà powiedzieç licznie wype niajàcy hal kibicujàcy rodzice, dziadkowie i znajomi, którym emocje z maty udziela y si tak mocno, e niejednokrotnie mieli ochot pomóc w asnym pociechom. Po zakoƒczeniu zawodów wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni medalami i drobnymi upominkami, które podrzuci Âwi ty Miko aj. Przybysz z dalekiej Laponii okaza si znawcà naszego ukochanego judo i stoczy kilka walk z ch tnymi zawodnikami. Ka dy zawodnik z naszego klubu przywióz medal i dyplom. I miejsce Adam WiÊniewski ,8 kg Stanis aw Telejko ,9 kg Karol Matusiak ,0 kg Nikol Wenerska ,0 kg Kacper Wasiak ,0 kg Wiktoria Borek ,0 kg Wiktor Wenerski ,0 kg II miejsce Nadia Grobel ,0 kg III miejsce Konrad Zió kowski. Klasyfikacja dru ynowa: 1.LTS CSP Legionowo 2. UKS Pilawa Bia obrzegi 3. Sekcja Judo Wieliszew 4. SP nr 2 UKS D bina Niepor t UKS Esperanto II Warszawa 2:0 (25:22, 25:16) W reprezentacji gminy Niepor t wystàpi y: Magda i Sylwia Postek, Natalia Urban, Maryla Karczmarczyk, Karolina Szabelewska, Patrycja Bartkowska, Dominika Knap, Aleksandra Ho uj, Weronika Paw- owska, Weronika Szraga, Karolina Banaszek, Dominika Baƒska. Trenerem zespo u jest Dariusz Pie- Êniak. p BW 5. TKKF Apollo Otwock 6. SP nr 7 W sobot 10 stycznia odby si Noworoczny Turniej Judo w hali sportowej w Wieliszewie dla dzieci z roczników , w który rywalizowali zawodnicy z szeêciu klubów. Podobnie jak poprzednio nasi judocy przywieêli medale, dyplomy i puchary, a przede wszystkim dobrze si bawili. I miejsce Stanis aw Telejko Karol Matusiak Wiktor Wenerski II miejsce Nadia Grobel Kacper Wasiak III miejsce Nikol Wenerska Adam WiÊniewski Wiktoria Borek Gratulujemy i yczymy zawodnikom dalszych sukcesów! p AWenerska Przeka 1% podatku Od kilku lat mo emy przekazywaç 1 % naszego podatku na rzecz organizacji po ytku publicznego. Jest to proste do wykonania wystarczy w rocznym rozliczeniu podatku podaç jej nazw i numer rejestrowy z Krajowego Rejestru Sàdowego (KRS) oraz kwot, którà chce si organizacji przekazaç. 1 % podatku mo e byç równie przekazywany na rzecz osób potrzebujàcych, zarejestrowanych w fundacjach i stowarzyszeniach. Zach camy Paƒstwa do przekazania 1% na rzecz organizacji i mieszkaƒców z terenu gminy Niepor t potrzebujàcych wsparcia. Lista osób znajduje si na stronie w zakładce PRZEKA 1% PODATKU.

7 12 lutego 2015 WIEÂCI NIEPOR CKIE SEGREGACJA ODPADÓW 7 JAK PRAWIDŁOWO SEGREGOWAå ODPADY? W zwiàzku z du à iloêcià pytaƒ odnoênie segregacji informujemy, e na terenie naszej gminy zasady segregacji nie uleg y zmianie. Od lutego 2015 r. firma MPK Sp. z o. o. worki z segregacjà b dzie odbieraç dwoma samochodami tj. papier i plastik jednym samochodem oraz szk o odr bnym samochodem. Ponadto informujemy, e do nieruchomoêci do których jest utrudniony dojazd (np. wàska, boczna, nieutwardzona droga itp.) ww. firma b dzie wysy aç mniejsze Êmieciarki, natomiast po g ównych drogach gminy b dà jeêdzi y dotychczasowe pojazdy. Selektywnà zbiórk odpadów komunalnych nale y prowadziç wed ug nast pujàcych zasad: 1) wrzucaç odpady komunalne podlegajàce selektywnej zbiórce do worka lub pojemnika zgodnie z ich przeznaczeniem; 2) przed wrzuceniem odpadu komunalnego podlegajàcego selektywnej zbiórce do worka lub pojemnika, nale y zmniejszyç jego obj toêç np. poprzez zgniecenie, z o enie itp.- wówczas wi cej odpadów si do niego zmieêci; 3) wrzucaç do worka lub pojemnika przeznaczonego do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych opró nione opakowania np. z resztek pokarmu, kosmetyków czy Êrodków czystoêci itp. g ównie ze wzgl du na warunki higieniczne i sanitarne; 4) usuwaç z odpadów komunalnych podlegajàcych selektywnej zbiórce, za wyjàtkiem opakowaƒ wielomateria owych: zszywki, kapsle, nakr tki, papierowe, metalowe lub plastikowe cz Êci opakowaƒ czy innych odpadów, wg zasady: papier do papieru, metal do metalu, tworzywo sztuczne (plastik) do tworzywa sztucznego (plastiku) itp.- w miar mo liwoêci; 5) nie t uc szk a przed wrzuceniem go do worka, przeznaczonego do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych grozi to rozerwaniem worka i wysypaniem si odpadów. Przypominamy, e te odpady komunalne, których nie mo na wrzuciç do worków lub pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wrzucamy do pojemnika na odpady zmieszane, który jest odbierany zgodnie z harmonogramem co 2 tygodnie. MO NA WRZUCAå mi dzy innymi: ksià ki (okładki ksià ek wykonane z innych materiałów nale y usunàç), zeszyty, gazety i czasopisma, prospekty, papier bez fragmentów foliowych lub metalowych, tektur, torby i kartony papierowe, kartony poci te na mniejsze kawałki, czyste arkusze tektury falistej, papierowe dokumenty i dokumentacj, papierowe ozdoby, wytłaczanki z masy papierowej do jajek itp. ZABRANIA SI WRZUCAå mi dzy innymi: tłustego lub wilgotnego papieru lub tektury, tektury i papieru z dodatkami folii czy aluminium, papieru termicznego lub faksowego, kalek technicznych i papieru przebitkowego (rachunki, faktury), paragonów, papieru do pieczenia, papieru woskowego (katalogów i folderów reklamowych), opraw i opakowaƒ wielomateriałowych np. oprawy ksià ek i kalendarzy, kartony po mleku, sokach itp., tapet, worków po cemencie, pieluch jednorazowych, podpasek i artykułów higienicznych, opakowaƒ z zawartoêcià, np. ywnoêcià, wapnem, czy cementem itp. WOREK lub POJEMNIK w kolorze niebieskim z napisem PAPIER MO NA WRZUCAå mi dzy innymi: puste butelki plastikowe po napojach, opakowania po kosmetykach, chemii gospodarczej i Êrodkach czystoêci, torebki (worki) plastikowe, karnistry plastikowe, plastikowe opakowania po ywnoêci (kubki po jogurtach, kefirach, koszyczki po owocach itp.), pojemniki i opakowania oznaczone symbolami PET, HDPE, PE, PP, puszki po napojach i konserwach; a tak e plastikowe zakr tki, drobny złom elazny i z metali kolorowych (bez dodatków np. plastiku), folie aluminiowe, zakr tki metalowe, kapsle, nakr tki ze słoików, odpady wielomateriałowe np. kartony po mleku czy sokach, opakowania po zupkach, opakowania po przyprawach itp. ZABRANIA SI WRZUCAå mi dzy innymi: opakowaƒ tłustych i nieopró nionych z resztek zawartoêci, tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, opakowaƒ po Êrodkach ochrony roêlin np. nawozach, Êrodkach owado- i chwastobójczych itp., olejach silnikowych, smarach, farbach, płynach chłodniczych, lakierach i innych chemikaliach, zabawek, klisz fotograficznych, plastikowych wyrobów technicznych, mokrych foli, opakowaƒ po lakierach, farbach, areozolach, cz Êci silników, cz Êci samochodowych, kabli, baterii i innych substancji niebezpiecznych, pieluch jednorazowych, podpasek, tworzyw piankowych, styropianu, papy, wełny mineralnej, płyty gipsowej, drewna, eternitu, odpadów tekstylnych (np. poduszek, ubraƒ, poêcieli itp.), azbestu itp. plastik, metal i opakowania wielomateriałowe WOREK lub POJEMNIK w kolorze ÓŁTYM z napisem PLASTIK MO NA WRZUCAå mi dzy innymi: butelki i szklane opakowania po ró nego typu napojach i ywnoêci, szklane opakowania po kosmetykach, słoiki, inne opakowania szklane itp. ZABRANIA SI WRZUCAå mi dzy innymi: luster, naczyƒ aroodpornych, ceramiki, kryształów, lamp, doniczek, porcelany, bombek i ozdób choinkowych, zniczy, kapsli, zatyczek i zakr tek oraz innych przedmiotów np. z gliny, porcelany itp., glazury, terakoty, szkła okularowego (soczewek), szklanych opakowaƒ po lekarstwach, Êrodkach farmaceutycznych i chemicznych z pozostałoêciami zawartoêci, szkła labolatoryjnego, termometrów, rt ciówek, strzykawek, szkła budowlanego (np. szyb okiennych, szkła zbrojonego), szyb samochodowych, arówek, Êwietlówek, lamp fluorescencyjnych i rt ciowych, reflektorów, ekranów, lamp telewizyjnych, itp. WOREK lub POJEMNIK w kolorze zielonym z napisem SZKŁO MO NA WRZUCAå mi dzy innymi: resztki ywnoêci, przeterminowanà ywnoêç, owoce i warzywa oraz obierki z owoców i warzyw (z wyjàtkiem grejpfrutów), fusy po kawie i herbacie, skorupki jaj, skoszonà i suchà traw, liêcie, drobne gał zie, trociny, sznury i liny z materiałów naturalnych itp. ZABRANIA SI WRZUCAå mi dzy innymi: piasku, kamieni, resztek jedzenia w płynie, mi sa, koêci, resztek grejpfruta (niszczy flor bakteryjnà), odchodów zwierz cych, popiołu z w gla kamiennego, papierosów i niedopałków itp. odpady ulegajàce biodegradacji lub odpady zielone (ogrodowe) WOREK lub POJEMNIK w kolorze BRÑZOWYM z napisem BIODEGRADOWALNE : (worki do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów ulegajàcych biodegradacji zapewnia firma) Do pojemnika z odpadami niepodlegajàcymi segregacji (zmieszanymi) nie mo na wrzucaç odpadów ulegajàcych biodegradacji (zielonych). W przypadku znajdowania si ww. odpadów w pojemniku pracownicy firmy pozostawià pojemnik bez wcze- Êniejszego opró nienia. Po usuni ciu z pojemnika odpadów zielonych zostanie on odebrany przy kolejnym odbiorze zgodnie z harmonogramem. Pojemniki z odpadami niepodlegajàcymi segregacji (zmieszanymi) lub worki z selektywnie zebranymi odpadami komunalnymi nale- y w terminie odbioru (zgodnie z harmonogramem) wystawiaç po- za teren nieruchomoêci np. ustawiaç przy furtce, nie póêniej ni do godz (rano). W przypadku posiadania zewn trznej altany Êmietnikowej, nale y otwieraç jà w terminie odbioru (zgodnie z harmonogramem), nie póêniej ni do godziny 7.00 (rano). Firma odbiera ww. odpady w godzinach od 7.00 do W przypadku, gdy pojemnik przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych lub worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych nie b dà udost pnione w dniu odbioru od godziny 7.00 odpady te nie b dà zabrane. Ww. odpady zostanà odebrane dopiero w kolejnym wyznaczonym dniu odbioru. Przypominamy, e w przypadku odbioru odpadów z przydomowych altan Êmietnikowych firma zabiera wszystkie odpady, które si w niej znajdujà. W zwiàzku z tym prosimy o pozostawianie w ww. altanach tylko i wy àcznie odpadów przeznaczonych do odbioru. UWAGA! W aêciciele nieruchomoêci, na których znajdujà si psy sà proszeni o zamykanie zwierzàt na terenie posesji w dniu odbioru odpadów przez firm. W przypadku, gdy psy nie b dà zamkni te i b dà zagra aç pracownikom firmy odpady nie zostanà odebrane. Przypominamy o obowiàzku oznakowania posesji tj. umieszczeniu w widocznym miejscu tabliczki z numerem porzàdkowym. W przypadku, gdy budynek po o ony jest w g bi ogrodzonej nieruchomoêci, tabliczk z numerem porzàdkowym umieszcza si równie na ogrodzeniu. W aêciciele nieruchomoêci, o których mowa wy ej proszeni sà o pilne oznakowanie swoich posesji co pomo e usprawniç prac firmie. Przypominamy o odênie aniu dróg prywatnych w celu odbioru odpadów z nieruchomoêci. REKLAMACJE nieodebrane odpady Reklamacje zwiàzane z brakiem odbioru ww. odpadów nale y zg aszaç do Urz du Gminy Niepor t pod nr tel , nast pnego dnia po dniu wyznaczonym harmonogramem do godziny REKLAMACJE uszkodzony pojemnik bàdê ogrodzenie Reklamacje zwiàzane z uszkodzeniem pojemnika na odpady zmieszane, ogrodzenia posesji itp. nale y zg aszaç pisemnie z za àczonymi zdj ciami do Urz du Gminy Niepor t, Plac Wolno- Êci 1, Niepor t. p M.Lisowska

8 8 HISTORIA WIEÂCI NIEPOR CKIE 12 lutego 2015 GarÊç wspomnieƒ Tadeusza Powały ciàg dalszy opowieêci Kontynuujemy wspomnienia p. Tadeusza Powały z wrzeênia 1939 roku (mieszkał przecie obok najwy szego w okolicy wzniesienia nazywanego Baterià i polskie armaty tam strzelały) oraz z lat okupacji i powrotu z wysiedlenia do Niepor tu. Pan Tadeusz wspomina równie histori zwiàzanà ze sp dem krów, organizowanym przez Niemców w Niepor cie. Krowy zosta y sp dzone do ich gospodarstwa i pilnowali ich o nierze niemieccy na koniach. Sam nie wie jak do tego dosz o, ale razem z Piwkiem Epifaniuszem Smolarczykiem (na pierwsze imi to mia w aêciwie Leon, chodzi z nim do szko y podstawowej w Niepor cie tata autora Jan Wróbel), najstarszym synem gajowego Smolarczyka, otworzyli ogrodzenie przy stodole i krowy rozbieg y si po lesie, wywo ujàc wêciek oêç pilnujàcych Niemców. Oni uciekli przez trzy uchylne deski w tylnej Êcianie stodo y, które zawsze s u y y do ucieczki do lasu w trudnych momentach. Dzi ki tej akacji rodzina autora odzyska a swojà krow czarnul, która z innymi przysz a na pola w Lipach i zosta a odnaleziona przez cioci autora Anastazj Wróbel, obecnie Kostrzewa. Niemcy rozpocz li wysiedlanie mieszkaƒców Niepor tu. Powa owie najpierw ruszyli na wysiedlenie do Jab onny, ale wrócili do Niepor tu. Póêniej unikn li wysiedlenia, ukrywajàc si w piwnicy razem z sàsiadami Suskimi i Sumi ami. Jednak sàsiad Suski wyszed raz z piwnicy nie zachowujàc uwagi, zobaczy go o nierz niemiecki idàcy od gajówki Smolarczyków i nakaza wszystkim wysiedlenie. Ruszyli znowu do Jab onny i dalej do Rajszewa, a za Wis à do omianek i potem do obozu w O arowie na terenie huty szk a. Brat Tadeusza Karol i ojciec W adys aw zostali wywiezieni na roboty do Niemiec. W O arowie Niemcy zebranym uciekinierom z Warszawy i okolic zapewniali minimalne warunki egzystencji. Wy ywienie stanowi a g ównie konina, którà gotowano w kuchniach polowych. Aby urozmaiciç po ywienie p. Tadeusz z drugim kolegà wypatrzyli, e za ogrodzeniem obozu jest bocznica kolejowa, na którà przywo ono warzywa m. in. du e ilo- Êci cebuli. Wyposa eni w przywiàzane do pasa fartuchy przekradali si na bosaka (buty Êlizga y si po deskach) przez drewniane ogrodzenie po Êwie e warzywa. Robili to wcze- Ênie rano, gdy niemiecka ochrona nie Wojenna sława i teatr na wodzie W Ryni przy lewym brzegu Rzàdzy stoi stara barka, z postawionym na jej pokładzie drewnianym budynkiem, słu àcym jako hulk dla przystani eglarskiej Pomoc wodna. Pewne poszlaki wskazywały, e jest to barka desantowa produkcji amerykaƒskiej, z czasów II wojny Êwiatowej. Gdyby nie było Internetu niewiele wi cej byêmy wiedzieli do dziê, jednak dzi ki pot nym zasobom informacji zgromadzonym w sieci, udało si odtworzyç histori barki. Nazwa LCT to skrót od angielskich s ów Landing Craft Tank czyli dos ownie jednostka desantowa dla czo gów. Potrzeba posiadania barek desantowych ujawni a si na poczàtku II wojny Êwiatowej we Francji, kiedy to na pla ach Dunkierki Anglicy zmuszeni byli z powodu braku odpowiednich Êrodków przewozowych, porzuciç wiele cennego sprz tu wojskowego. Winston Churchill sformu owa wówczas za o enia pojazdu wodnego, który by by zdolny dop ynàç do pla y i wy adowaç desant z czo gami lub zabraç je na morze. Pierwowzorem angielskich barek desantowych by LCT Mark 1, zwodowany w listopadzie 1940 r. By a to jednostka z opuszczanà rampà dziobowà, o niewielkim zanurzeniu. Mia a podwójne dno, w którym mieêci y si zbiorniki paliwa, a tak e zbiorniki balastowe, które umo liwia y odpowiedni trym barki, np. przy schodzeniu z pla y. Na rufie znajdowa a si nadbudówka z pomieszczeniem dla za ogi. Wa nym elementem konstrukcyjnym barki by a du- a kotwica rufowa z wyciàgarkà, która umo liwia a samodzielne zejêcie jednostki z pla y po wysadzeniu desantu na làd. Barki klasy Mark 1 zosta y po raz pierwszy wykorzystane w czasie ewakuacji si angielskich z Grecji i Krety na poczàtku 1941 r. Kolejne wersje barek desantowych wykorzystywa y doêwiadczenia zdobyte przy budowie i eksploatacji wersji Mark 1. Kiedy w grudniu 1941 r. do wojny przystàpi- y Stany Zjednoczone, U.S. Navy nie mia a na wyposa eniu jednostek desantowych. Skorzystano wi c z doêwiadczeƒ angielskich i na poczàtku 1942 r. The Bureau of Ships opracowa o dokumentacj i prototyp barki desantowej LCT Mark 5. Ruszy a masowa produkcja i w latach , powsta o ok. 470 szt. barek. By y one budowane w stoczniach Êródlàdowych, które znajdowa y si w nast pujàcych miastach: Buffalo (stan Nowy York, rzeka Niagara), Leavenworth i Kansas City (stan Kansas, rzeka Missouri), Omaha (stan Nebraska, rzeka Missouri); Quincy (stan Illinois, rzeka Missisipi). Barki by y nast pnie sp awiane drogami wodnymi do Nowego Orleanu lub Nowego Yorku i zabierane na statki transportowe. Przy produkcji stoczniowej pracowa o w koƒcu 1944 r. nawet 40 % kobiet, które wykonywa y wszystkie prace, tak- e spawanie. Tempo budowy by o tak du e, e barka LCT powstawa a w 3 dni. WÊród stoczniowców krà y art, e barki buduje si na d ugoêç jednej mili, a potem tnie na odcinki. Ten dowcip nie jest ca kiem abstrakcyjny, poniewa kad ub LCT jest dzielony i mo e byç przewo ony w 3 cz - Êciach. Do transportu w adowniach statku barka mog a byç rozbierana na segmenty, które nast pnie àczono na wodzie. Istnia a te technika przewo enia barek zmontowanych, które nast pnie by- y wodowane, przez przechylenie pok adu du ego okr tu desantowego typu LST i zsuni cie si jak na pochylni bocznej. Wymiary barki to: d ugoêç 35,81 m, szerokoêç 9,8 m, zanurzenie 0,86 m, noênoêç 143 tony. Wymiary adowni umo liwia y przewiezienie 4 czo gów o masie 40 t, a tak e ok. 100 o nierzy. Barka by a nap dzana przez 3 silniki wysokopr ne o mocy 225 km (168 kw) ka dy, firmy Gray Marine. Osiàga a pr dkoêç 8 w z ów (15 km/h) i mia a zasi g 1300 km, przy stanie morza do 4. Za oga sk ada a si z 1 oficera i 11 marynarzy, którzy zajmowali pomieszczenie w nadbudówce rufowej, wyposa onej w ó ka pi trowe i skromne zaplecze socjalne. By a to najmniejsza jednostka we flocie amerykaƒskiej cechujàca si autonomicznoêcià p ywania, zdolna do podejmowania samodzielnych dzia aƒ bojowych. Poniewa za ogi sk ada y si z rezerwistów, wi c panowa na barakach doêç swobodne stosunki, w porównaniu z surowym regulaminem US Navy. Barki desantowe zosta y wykorzystane po raz pierwszy w listopadzie 1942 r. w czasie inwazji w Casablance w Maroko, wykazujàc przydatnoêç bojowà i dobre w aêciwoêci nautyczne. W czasie inwazji w Normandii barki LCT by y te przystosowywane do pe nienia innych ni desantowe zadaƒ, a mianowicie pe ni y rol p ywajàcych baterii przeciwlotniczych lub wyrzutni rakiet. S u ba Tadeusz Powa a w czasie wojennych wspomnieƒ na szczycie Baterii w Niepor cie grudzieƒ 2014 rok (fot. autora) by a jeszcze czujna. Jednak w czasie kolejnego wypadu po warzywa niemieccy wartownicy byli jednak czujni i posypa y si nagle strza y z pobliskiej wartowni kolejowej, a drzazgi sypa y si z ogrodzenia. Pan Tadeusz uciekajàc przez p ot mocno porani sobie r ce i stopy tymi drzazgami, a rany nie chcia y si goiç mimo wyj cia ig ami drewna. Od tego czasu ma uraz do strzykawek i zastrzyków. Z o arowskiego obozu mój rozmówca by cz sto zabierany do kopania okopów i rowów przeciwczo gowych. Jako najm odsi nosili z kolegà w workach chleb dla pracujàcych, w tym warszawiaków przej tych z powstania, którzy te kopali okopy w tej okolicy. Gdy pewnego razu znów nieêli worki, wyda y im si bardzo ci kie. Okaza o si, e w Êrodku by a broƒ, którà m odzi warszawiacy rozbroili pilnujàcych ich ó tych (nazwa od koloru mundurów cz onków niemieckiej formacji budujàcej obiekty wojskowe Organisation Todt [OT]), zabrali im p aszcze i uciekli. Rodzina Powa ów wróci a do Niepor tu z wysiedlenia w styczniu 1945 roku. Zabudowania by y zniszczone, ukryte w ziemi przedmioty gospodarcze i codziennego u ytku wykopane. Wsz dzie Êlady walk, na polu sta zniszczony niemiecki czo g, obok le a y zw oki spalonego niemieckiego czo gisty, w okolicy widoczne cia a poleg ych Niemców, których mieszkaƒcy wiosnà zagrzebywali w bezimiennych mogi ach. Ocala a piwnica w której Powa owie, jak wielu mieszkaƒców Niepor tu, mieszkali do wiosny 1945 roku. Pragn na koniec podzi kowaç p. Tadeuszowi Powale za poêwi cony czas i opowiedziane z du ym wzruszeniem wspomnienia, dzi ki którym nie tylko mieszkaƒcy mogli poszerzyç swojà wiedz historycznà. p Dariusz Wróbel Niepor ckie Stowarzyszenie Historyczne Wojenna s awa i teatr na wodzie barek LCT Mark 5 trwa a tak e po wojnie, by y one np. u ywane jako pomocnicze jednostki transportowe w czasie wojny w Wietnamie. Bardzo ciekawym zastosowaniem zmodyfikowanej barki desantowej LCT Mark 5 by o jej wykorzystanie jako okr tu badawczego NASA do prób wodowania kosmicznych kapsu za ogowych programu Gemini i Apollo. Jednostka mia- a nazw m/v Retriever, co mo na swobodnie przet umaczyç na Odzyskiwacz. W latach na wodach Zatoki Galveston w pobli u centrum dowodzenia lotami kosmicznymi w Teksasie prowadzono çwiczenia astronautów na pok adzie Retriever, uczàc ich procedur wodowania i podejmowania za ogi przez helikopter. Po wojnie w zasobach armii amerykaƒskiej pozosta o du o sprz tu wojskowego, którego nie op aca o si transportowaç z powrotem przez Atlantyk. Barki desantowe by y wi c oferowane na sprzeda. Polska zakupi a z demobilu przez Ministerstwo Komunikacji 20 sztuk jednostek LCT Mk5. Barki te przyby y do Polski w latach , cz Êç trafi a do prywatnych armatorów, wi kszoêç do zarzàdów dróg wodnych. W tym okresie polska Marynarka Wojenna zacz a tworzyç w asne si y desantowe, do czego nadawa y si dobrze amerykaƒskie barki desantowe. Dlatego w 1950 r. wojsko przej o 11 barek LCT Mk5, które znajdowa y si w portach rzecznych w Pleniewie (Górki Zachodnie), Szczecinie, S ubicach. Warszawie i P ocku. W wojsku barki oznaczono numerami taktycznymi BDS-50 BDS-60 (barka desantowa Êrednia), w po owie lat 50. zmieniono nazw BDS na bardziej ambitnà ODS, czyli okr t desantowy Êredni. Zosta y one wycofane z wojska ze wzgl du na stan zu ycia do 1960 r. Do dnia dzisiejszego przetrwa o niewiele barek LCT Mark 5, jedna z nich jest wcià u ywana na Jeziorze Superior, nosi nazw Outer Island i s u- y jako jednostka pomocnicza w pracach pog biarskich w budownictwie wodnym. Do grupy ocala ych jednostek nale y zaliczyç te bark LCT Mark 5 z Ryni na Jeziorze Zegrzyƒskim. Jej historia jest niezwyk a, bowiem w latach 50. zosta na niej uruchomiony p ywajàcy po WiÊle teatr objazdowy dzia ajàcy w ramach Paƒstwowego Teatru Ziemi Mazowieckiej. Teatr ten powsta 1 stycznia 1956 r. w Warszawie przy ul. Szwedzkiej 2/4. Przedstawienia w ciàgu roku odbywa y si cz sto w terenie, a wi c w salach widowiskowych i kinach mazowieckich miast i miasteczek. W lecie teatr przesiada si na przebudowanà bark LCT Mark 5, na której znajdowa a si sala widowiskowa na 200 osób, scena teatralna i garderoba. Teatr nawiàzywa do tradycji p ywajàcych teatrów na rzece Missisipi w USA, gdzie równie wystawiano sztuki teatralne dla mieszkaƒców nadrzecznych miejscowoêci. Na WiÊle razem z barkà teatralnà p yn a tzw. koszarka, w której mieszkali aktorzy i obs uga teatru. W latach 50. przybycie teatru do wsi nadwiêlaƒskich by o sensacjà, brakowa o biletów, a w przystaniach gdzie cumowa teatr tworzy y si korki z pojazdów konnych. Tura przedstawieƒ trwa a dwa tygodnie, po czym zmienia si zespó aktorów i repertuar. Wystawiano bardzo ambitny repertuar, sztuki Szekspira, Brechta, Durenmatta, przy pe nych widowniach wspomina ówczesny aktor teatru na barce Bogdan Grzybowicz. W poczàtku lat 60. gdy powsta o Jezioro Zegrzyƒskie barka zosta a przekszta cona w hulk przytani eglarskiej klubu Pomoc wodna Jacka Paszko. Na barce z atwoêcià zauwa ymy charakterystyczne elementy konstrukcyjne jednostki desantowej LCT Mark 5, zachowa a si te drewniana nadbudowa widowni Paƒstwowego Teatru Ziemi Mazowieckiej. Gdy w czerwcu 2014 r. Êwi towano 70 lecie làdowania aliantów w Normandii, jakoê nikt nie przypomnia sobie o barce desantowej LCT Mark 5, która spokojnie stoi w Ryni nad Jeziorem Zegrzyƒskim. p Artur Magnuszewski LITERATURA Soroka M., 1986, Polskie okr ty wojenne Wydawnictwo Morskie, Gdaƒsk. ww2lct.org/mk5/mk5main.htm

Wydawnictwo bezp atne. ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000. W telegraficznym skrócie. W telegraficznym skrócie. str.3. str.

Wydawnictwo bezp atne. ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000. W telegraficznym skrócie. W telegraficznym skrócie. str.3. str. Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Wa ne inwestycje w naszej gminie w toku. str. 3 Ju wkrótce szósta edycja Klepiska.

Bardziej szczegółowo

Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9

Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9 Poznaƒ, lipiec-sierpieƒ 2008 nr 4/141 Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9 najwa niejsze wydarzenia O Gminie i wspó pracy z Bankiem rozmowa z wójtem gminy Brzeziny 16 Sk ad

Bardziej szczegółowo

Dobra jak nikt inny. Wydawnictwo bezp atne

Dobra jak nikt inny. Wydawnictwo bezp atne Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 15 03 2007 Numer: 6/245 nak ad: 5000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Wielkie Êwi to teatru Rekordowy bud et uchwalony. Polkowice na inwestycje przeznaczà

Bardziej szczegółowo

Uwaga! to nie koniec z remontami

Uwaga! to nie koniec z remontami R E K L A M A Prokuratura zbada afrodyzjak z seks shopu Cz stochowska prokuratura prowadzi nietypowe Êledztwo. Musi zbadaç, czy afrodyzjak z sex shopu nie jest szkodliwy dla ludzkiego zdrowia. Chodzi o

Bardziej szczegółowo

KtoÊ inny decyduje za nas

KtoÊ inny decyduje za nas Nr 6,7 (49,50) czerwiec-lipiec 2005 temat numeru: ódzki rolnik w UE wywiad miesiàca: KtoÊ inny decyduje za nas Agroturystyka Na zaproszenie kraju zwiàzkowego Styria w miejscowoêci Ramsau w Austrii goêcili

Bardziej szczegółowo

Uszkodzi eê auto na dziurze? Ubiegaj si o odszkodowanie

Uszkodzi eê auto na dziurze? Ubiegaj si o odszkodowanie R E K L A M A Ukrad butle gazowe Policjanci z Poczesnej zatrzymali 31-letniego m czyzn, który ukrad 41 butli gazowych z jednej z posesji w Wanatach. Z odziej trafi za kratki. 1 lutego, po pó nocy 31-letni

Bardziej szczegółowo

masz ciekawy temat - zadzwoñ

masz ciekawy temat - zadzwoñ poniedzia ek, 20 listopada 2006 str. 1 masz ciekawy temat - zadzwoñ 0605 555 505 1,50 z³ poniedzia ek 20 listopada 2006 r. Nr 24/163/2006 Rok IV tel./fax (0-68) 347-30-14 e-mail:wasz.dzien@po.home.pl ISSN

Bardziej szczegółowo

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ ONTAKT MAGAZYN FINANSOWO-EKONOMICZNY DLA KLIENTÓW 02/2 5 / 2007 EURO 2012 JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ < UNIJNE FUNDUSZE JAK Z NICH KORZYSTAå KRZYSZTOF SKIBA O MILIONIE DOLARÓW ANDRZEJ SZYSZKOWSKI RAJDOWIEC

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 150 (15453) Cena 1 Lt (w tym 5% PVM)

DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 150 (15453) Cena 1 Lt (w tym 5% PVM) PIÑTEK 11 SIERPNIA 2006 r. www.kurierwilenski.lt DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 150 (15453) Cena 1 Lt (w tym 5% PVM) Udaremniono spisek terrorystyczny w Wielkiej Brytanii

Bardziej szczegółowo

Forum Biznesu. i Êrednich przedsi biorstw w Polsce. Firma stara si tak e zaspokajaç

Forum Biznesu. i Êrednich przedsi biorstw w Polsce. Firma stara si tak e zaspokajaç NR 9 (65) 26 wrzeênia 2008 r. Wydawca: Media Press ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice Redaguje zespół Obejmujemy patronatem interesujące wydarzenia biznesowe kontakt: redakcja@forumbiznesu.pl tel. 032/

Bardziej szczegółowo

I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu ÂRODA-CZWARTEK, 15-16 MAJA 2013

I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu ÂRODA-CZWARTEK, 15-16 MAJA 2013 R E K L A M A Nr 56 (109) Nr ISSN 22 99 4440 www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu ÂRODA-CZWARTEK, 15-16 MAJA 2013 Cena 1,00 z (w tym 8% VAT) KONSULTACJE YCIA Zadzwoƒ! Dzisiaj od godz. 10 do 12 w naszej

Bardziej szczegółowo

Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza. numer 10/11 (276), listopad 2011

Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza. numer 10/11 (276), listopad 2011 publikacja bezp atna numer 10/11 (276), listopad 2011 Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza Dzia ania promocyjne SGH: przyk adowe

Bardziej szczegółowo

Drodzy Czytelnicy, W NUMERZE. Redakcja

Drodzy Czytelnicy, W NUMERZE. Redakcja Drodzy Czytelnicy, Oddajemy w wasze r ce pierwszy w 2004 roku numer Spo eczeƒstwa dla Wszystkich. Cieszymy si, e od teraz pismo b dzie tak e kolorowe w Êrodku. Ten numer zawiera informacje i podpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Za cztery lata 100-lecie Stowarzyszenie przygotowuje nowoczesnà strategi 30 czerwca Walne Zebranie cz onków SW SGH

Za cztery lata 100-lecie Stowarzyszenie przygotowuje nowoczesnà strategi 30 czerwca Walne Zebranie cz onków SW SGH Miesi cznik Stowarzyszenia Wychowanków SGH Nr 3 CZERWIEC 2008 r. Uwaga, nowi absolwenci SGH! Czekamy na Was Specjalnie dla Was, którzy w aênie odebraliêcie lub wkrótce odbierzecie dyplomy magisterskie

Bardziej szczegółowo

REGION MIGRODZKI -2- GMINNE WIESCI. upatrywali sobie ulubie ca. M odzie uczy a si te podstawowych wicze wolty erskich. Te zaj cia by y pe ne

REGION MIGRODZKI -2- GMINNE WIESCI. upatrywali sobie ulubie ca. M odzie uczy a si te podstawowych wicze wolty erskich. Te zaj cia by y pe ne -2- GMINNE WIESCI REGION MIGRODZKI Program Aktywne wakacje - - nauka jazdy konnej w Nowym migrodzie upatrywali sobie ulubie ca. M odzie uczy a si te podstawowych wicze wolty erskich. Te zaj cia by y pe

Bardziej szczegółowo

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED ISSN 1731-9366 Magazyn Klubu Âwiat a www.klubswiatla.pl nr 2 (8) / 26 wydawany przez Philips Lighting Poland S.A. O/K trzyn e OÊwietlenie LED Nowe rozwiàzania w oêwietleniu LED - str.6 Systemy i komponenty

Bardziej szczegółowo

wiadomoêci z PROCHEMU WYDANIE JUBILEUSZOWE luty 2007

wiadomoêci z PROCHEMU WYDANIE JUBILEUSZOWE luty 2007 wiadomoêci z PROCHEMU WYDANIE JUBILEUSZOWE luty 2007 W lutym br. mija dzia alnoêci PROCHEMU i jest to znaczàcy dla firmy jubileusz. Z tej okazji chcieliêmy przypomnieç w jubileuszowym wydaniu WiadomoÊci

Bardziej szczegółowo

ISSN 1508-6971 Marzec 2007. P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa.

ISSN 1508-6971 Marzec 2007. P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa. ISSN 1508-6971 Marzec 2007 nr 120 Biuletyn Komisji Mi dzyzak adowej NSZZ SolidarnoÊç Przy Philip Morris Polska SA P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa.pl

Bardziej szczegółowo

Zygmunt III Waza Król Polski. Przeniós stolic z Krakowa do Warszawy

Zygmunt III Waza Król Polski. Przeniós stolic z Krakowa do Warszawy KRYSZTA OWY PUCHAR POLSKI oraz Z OTY MEDAL dla najlepszego konsorcjum firm z grupy Bilfinger Berger: HB-6, WPRD, PPRM w Polsce. Przeniós stolic z Krakowa do Warszawy Zygmunt III Waza Król Polski EGZEMPLARZ

Bardziej szczegółowo

nr 3 (143) grudzieƒ 2006 ISSN 1505-6317

nr 3 (143) grudzieƒ 2006 ISSN 1505-6317 nr 3 (143) grudzieƒ 2006 ISSN 1505-6317 Radosnych, pe nych ciep a i nadziei Âwiàt Bo ego Narodzenia, PomyÊlnoÊci, satysfakcji i wytrwa oêci w Nowym 2007 Roku W numerze Pracownikom i Studentom Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z Prezydentem Bronis³awem Komorowskim 28 sierpnia br. Burmistrz Witold S³omka uczestniczy³ w Wy szej Szkole Integracji Europejskiej w Krakowie w inauguracji dzia³alnoœci nowego stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 67 (15370) Cena 1,50 Lt (w tym 5% PVM)

DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 67 (15370) Cena 1,50 Lt (w tym 5% PVM) W YDANIE MAGAZYNOW E SOBOTA PONIEDZIA EK 8 10 KWIETNIA 2006 r. DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 67 (15370) Cena 1,50 Lt (w tym 5% PVM) Profanacja kaplicy Ostrobramskiej i koêcio

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA UCHODèCÓW o wybranych przepisach prawnych w POLSCE

INFORMATOR DLA UCHODèCÓW o wybranych przepisach prawnych w POLSCE INFORMATOR DLA UCHODèCÓW o wybranych przepisach prawnych w POLSCE Ministerstwo Pracy i Polityki Spo ecznej Warszawa, 2005 INFORMATOR DLA UCHODèCÓW o wybranych przepisach prawnych w POLSCE MINISTERSTWO

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie nieruchomo ci gruntowych. Nie ka dy p aci tak samo

Opodatkowanie nieruchomo ci gruntowych. Nie ka dy p aci tak samo Nr 12/2007 (39) ISSN 1734-0047 BIULETYN INFORMACYJNY RADY I URZ DU GMINY Wielu mieszka ców naszej gminy nie rozumie, dlaczego p aci podatek wy szy ni s siedzi, chocia ich domy s bli niaczo podobne i stoj

Bardziej szczegółowo

I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu PONIEDZIA EK-WTOREK, 10-11 CZERWCA 2013

I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu PONIEDZIA EK-WTOREK, 10-11 CZERWCA 2013 R E K L A M A Ukrad 25 ton z omu W r ce policji wpad 33-letni mieszkaniec Cz stochowy, który okrad firm w której pracowa. M czyzna pracujàc jako kierowca, otrzyma zlecenie przewiezienia 25 ton z omu do

Bardziej szczegółowo

HALOWY TURNIEJ PI KI NO NEJ - str. 11 JU OWI! Turniej po arniczy. SK AD OPA U FHU STAÑCZYK - str. 2

HALOWY TURNIEJ PI KI NO NEJ - str. 11 JU OWI! Turniej po arniczy. SK AD OPA U FHU STAÑCZYK - str. 2 NR 4 (52) MIESIÊCZNIK ISSN 1508-0986 Rok V KWIECIEÑ 2003 HALOWY TURNIEJ PI KI NO NEJ - str. 11 Ponadto w numerze: Lepiej segregowaæ... - str. 5 Terminarz szczepienia psów - str. 7 Informator szkolny -

Bardziej szczegółowo

Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych

Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych Nidzica 2011 Publikacja przygotowana w ramach projektu Marketing przedsi biorstw spo ecznych realizowanego przy udziale Êrodków Ministerstwa Pracy i Polityki Spo ecznej

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STO ECZNEGO WARSZAWY DO 2020 ROKU

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STO ECZNEGO WARSZAWY DO 2020 ROKU STRATEGIA ROZWOJ MIASTA STO EEGO WARSZAWY DO 2020 ROK MISJA Misjà samorzàdu Warszawy, stolicy Rzeczypospolitej Polskiej, miasta o bogatych tradycjach, jest osiàgni cie jak najwy szego poziomu zaspokojenia

Bardziej szczegółowo

m odzi kupujà Poradnik dla uczniów szkó ponadgimnazjalnych

m odzi kupujà Poradnik dla uczniów szkó ponadgimnazjalnych m odzi kupujà Poradnik dla uczniów szkó ponadgimnazjalnych m o d z i k u p u j à Kampania edukacyjna Moje konsumenckie ABC jest wspó finansowana z funduszy Unii Europejskiej i Urz du Ochrony Konkurencji

Bardziej szczegółowo

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17 MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5 Planowane inwestycje s.7 Z okazji zbli aj¹cych siê Œwi¹t Wielkanocnych, sk³adamy wszystkim mieszkañcom Gminy Ciechocin najserdeczniejsze yczenia. Wiele radoœci,

Bardziej szczegółowo