Nr 17 18/ Rok VI 1 30 września 2012 r. egzemplarz bezpłatny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr 17 18/120 121 Rok VI 1 30 września 2012 r. egzemplarz bezpłatny"

Transkrypt

1 Nr 17 18/ Rok VI 1 30 września 2012 r. egzemplarz bezpłatny Po wielu miesiącach starań, po zebraniu ponad 2 tys. podpisów, nazwanie jednej z ulic dzielnicy imieniem Wacława Wojtyszki, nauczyciela, społecznika, żołnierza podziemia stało się faktem dokonanym. Jego imieniem nazwano fragment ul. XVIII Projektowanej w osiedlu Borków, w którym kiedyś mieszkał i początkowo, zanim nie przeniósł się do Zerzenia, uczył.»5 Fot. AM Żegnajcie wakacje, witaj szkoło W tym roku w szkołach publicznych w Wawrze uczy się 7219 uczniów w 292 oddziałach. Do klas I przyjęto 260 dzieci 6-letnich, o 13 proc. mniej niż przed rokiem. Nad przebiegiem edukacji w publicznej oświacie dzielnicy czuwa 738 nauczycieli, w tym prawie 44 proc. to nauczyciele dyplomowani. Burmistrz dzielnicy Wawer przyznała w roku szkolnym 2012/2013 dodatkowe godziny. Po 1 tygodniowo dla każdej klasy VI, na przygotowanie do sprawdzianu klas szóstych i po 2 godziny tygodniowo na każdy oddział klas III w gimnazjach i w liceach ogólnokształcących na przygotowanie do egzinów końcowych. W bieżącym roku kontynuowany będzie, współfinansowany ze środków UE, progr Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I III szkół podstawowych. Ponadto SP nr 138 i SP nr 195 realizują projekt Dziecięca akademia przyszłości wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych oraz progr Cyfrowa szkoła. Na zdj. inauguracja w SP nr 138.»3 Spis treści BASEN NUMEREM JEDEN»4 Wawerski basen zajmuje w rankingu użytkowników, zieszczonym na portalu Infobasen.pl, pierwsze miejsce w Warszawie i na Mazowszu oraz piąte w Polsce. AKCJE BEZ OBOWIĄZKOWYCH OBIADÓW»5 Po kontroli placówek Lata w mieście komisje kultury i oświaty oraz sportu i rekreacji Rady Dzielnicy stwierdziły, że niższą frekwencję na zajęciach niż dotąd spowodował obowiązek wykupienia obiadów. Nie z obawy przed korki Zmiana projektu planu miejscowego centrum Międzylesia rodzi się w bólach i wzbudza duże emocje. Projektanci przewidują na terenie wykupionym od ABB przez spółkę Raiffeisen Evolution wybudowanie Rodzinnego Centrum Handlowo-Rozrywkowego, za którym kryje się rewitalizacja zabytkowej hali produkcyjnej po dawnych Zakładach Aparatury Elektrycznej Szpotańskiego i dostosowanie jej do funkcji handlowo-usługowych oraz czterokondygnacyjnego budynku biurowousługowego z podziemnym parkingiem. Nastąpiłaby też zmiana przeznaczenia największej hali po ZWAR z produkcyjnej na wystawienniczą. Opiniujący projekt tych zmian członkowie komisji ładu przestrzennego negatywnie ustosunkowali się do przedstawionych propozycji z obawy, że handel i usługi na taką skalę spowodują paraliż komunikacyjny na tym osiedlu.»2-3 Pikieta niecierpliwych 3 września przed Urzędem Dzielnicy pikietowali mieszkańcy, zdaniem których należy poprawić bezpieczeństwo na ul. Mrówczej po śmiertelnym wypadku, jaki wydarzył się w sierpniu. Pikietowali, chociaż uczestnicząc w telewizyjnym progrie Pytanie na śniadanie dostali zapewnienie burmistrz Jolanty Koczorowskiej, że dzielnica ma już projekt organizacji ruchu na tej ulicy i jest kwestią czasu jego wdrożenie. Protestujący złożyli w urzędzie petycję, domagając się zainstalowania progów zwalniających, fotoradarów, wybudowania tzw. wyniesionych skrzyżowań. Sprawa fotoradaru jest już przesądzona, natomiast progi zwalniające mają zwolenników i przeciwników.»4

2 2 OD MARYSINA PO FALENICĘ Kurier SAMORZĄDOWY Projekt centrum Międzylesia zakwestionowany Nie z obawy przed komunikacyjnym paraliżem Centrum Międzylesia ma obowiązujący, wcześniej uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Od pewnego czasu trwają prace nad zmianą jego części i są one już w końcowej fazie. Radni Dzielnicy Wawer negatywnie zaopiniowali przedłożone im propozycje, uznając, że zapisy dotyczące terenu po ZWAR nie uchronią tego osiedla przed handlem wielkopowierzchniowym i komunikacyjnym paraliżem. powodu ulega soistnemu niszczeniu), oraz dobudowany do niej po stronie północnej obiekt biurowo-usługowy z podziemnym parkingiem. Propozycje korekty części planu centrum Międzylesia przewidują zmianę charakteru także pozostałego terenu ABB, który w obowiązującym wciąż planie określany jest jako produkcyjny. Dla dużej hali, w której odbywała się produkcja ZWAR, projektanci teraz przewidzieli funkcje wystawiennicze. Nie jest to zadanie proste, bo hala ta liczy 10 tys. m kw. powierzchni. Jej zagospodarowanie zgodnie z sugestii projektantów będzie bardzo trudne. I w starym planie oraz w nowym znajdują się zapisy o tym, że w Międzylesiu, zresztą jak w całej dzielnicy, nie mogą powstawać obiekty handlowe o powierzchni większej niż 2 tys. m kw. Podczas ostatniej sesji radni zaczęli dociekać, co to znaczy funkcja wystawiennicza. I projektanci musieli przyznać, że pod tym określeniem należy rozumieć także handel. To wywołało podejrzenie, że można by w tej największej hali ABB zlokalizować kilka sklepów po 2 tys. m kw. nie łiąc zapisu zawartego w starym planie i w studium uwarunkowań oraz kierunków zagospodarowania dotyczącego całej Warszawy. Czy byłoby to realne to już inna sprawa. Jaki inwestor chciałby mieć obok siebie kilku konkurentów? Jak by wyszedł na takim interesie? Zabytkowa hala po dawnych zakładach Szpotańskiego nieużytkowana, niszczejąca, a mogłaby być adaptowana na część Rodzinnego Centrum Handlowo-Rekreacyjnego Ferio Potrzeba zmian w części obowiązującego planu wynika z ziaru wybudowania w zachodniej części terenu zajmowanego przez ABB Rodzinnego Centrum Handlowo-Rekreacyjnego Ferio. To drażliwy punkt przewidywanych zmian na mapie Międzylesia. Spółka Raiffeissen Evolution odkupiła od ABB część terenu, przylegającego do ul. Szpotańskiego, na którym chce wybudować Rodzinne Centrum Handlowo-Rekreacyjne Ferio, w skład którego wchodziłaby stara hala produkcyjna zakładów Szpotańskiego, znajdująca się pod ochroną jako zabytek (dziś jest niewykorzystana i tylko z tego Radni byli sceptyczni wobec przewidywanego Rodzinnego Centrum Handlowo-Rekreacyjnego Ferio. Według nich za mało będzie ono miało miejsc parkingowych (nie wiedzą lub zapomnieli, że przewidywany jest parking podziemny pod budynkiem biurowo-usługowym) i że Ferio spowoduje komunikacyjny paraliż Międzylesia ze względu na zaopatrzenie oraz dojazd odwiedzających tę placówkę. Powoływali się na przykłady Arkadii, Blue City, Galerii Mokotów, które powodują korkowanie się ulic dojazdowych i stwarzają poważne zagrożenie w ruchu drogowym. Wydaje Urząd m.st. Warszawy dla dzielnicy Wawer Adres redakcji: Warszawa, ul. Żegańska 1, I piętro, pok. 126 Redaktor naczelny: Andrzej Murat tel. (22) , Skład i druk: Nakład: 7 tys. egz. ISSN Redakcja nie zwraca materiałów niezówionych, zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów i redagowania. Kurier OŚWIATOWY Aby to był dobry rok Żegnajcie wakacje, witaj szkoło 3 września, początek nowego roku szkolnego. Z daleka widać pana lub panią stopkę, którzy dbać będą o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży na przejściach dla pieszych w pobliżu szkół. W ich okolicy pojawiły się patrole policji i Straży Miejskiej, wiadomo bowiem, że trzeba zwracać uwagę na uczniów, którzy tego dnia są jeszcze jedną nogą na wakacjach. Że to początek nowego roku oświatowego widać i po tym, że do szkół zmierzają uczniowie ubrani odświętnie, w białych bluzkach, białych koszulach, ciemnych spodniach czy spódnicach. Przed szkolnym W inauguracji nowego roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 138 w Międzylesiu udział wzięła burmistrz Wawra Jolanta Koczorowska fot.

3 OD MARYSINA PO FALENICĘ 3 Kurier SPORTOWY Trenuj piłkę nożną Akademia Piłkarska Młody Orlik zaprasza na treningi piłkarskie chłopców i dziewczynki z roczników: 2003/04/05/06. Zajęcia odbywają się w Szkole Podstawowej nr 86, ul. Koryncka 33. Treningi prowadzone są przez wykwalifikowanego trenera. Więcej informacji na stronie internetowej lub pod numerem telefonu fot. Główna hala po dawnym ZWAR według starego planu powinna służyć celom produkcyjnym, według nowego wystawienniczym Argumenty projektantów, że inwestor nie dostanie pozwolenia na budowę jeśli nie zagwarantuje wymaganej przepisi ilości miejsc parkingowych, nie przekonywały radnych. Ostatecznie Rada Dzielnicy podjęła uchwałę, w której zapisano, że negatywnie opiniuje projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dotyczącej obszaru zawartego między ul. Kożuchowską, Patriotów, Szpotańskiego, wewnętrzną drogą na terenie ABB za główną halą i ul. Pożaryskiego. Nie wszyscy mieszkańcy Wawra, a zwłaszcza Międzylesia, są przeciwni nowoczesnemu zagospodarowaniu tego obszaru. Obszaru, który z czasem stałby się wykształconym centrum handlowo-usługowo-administracyjnym dzielnicy. A takiego brakuje. Wizja Centrum Ferio progiem witają się z rówieśniki, opaleni wypoczęci, pełni wakacyjnych wrażeń. Burmistrz Jolanta Koczorowska uczestniczyła w inauguracji roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 138 w Międzylesiu. Do sali gimnastycznej wszedł poczet sztandarowy, odśpiewano hymny państwowy i szkolny, minutą ciszy uczczono tych, którzy 73 lata temu, we wrześniu, polegli w obronie Polski. Burmistrz wyraziła przypuszczenie, że uczniowie tej placówki stęsknili się za nią, za koleżanki i kolegi. Przypomniała, że szkoła to takie miejsce, w którym człowiek nie tylko się uczy, ale także wychowuje. Dajcie się wychowywać zaapelowała do uczestników inauguracyjnej akademii. Życzyła kadrze nauczycielskiej oraz rodzicom, aby to był dobry rok, aby osiągnięcia dzieci były satysfakcjonujące dla pedagogów. fot. Istniejące centrum Międzylesia i całego Wawra nie ma miejskiego charakteru. Odbiega swym wyglądem od centrów miejscowości o wiele mniejszych od naszej dzielnicy. Nieprzyjęcie tego planu zakonserwuje istniejący stan rzeczy. W imię przesadzonej ochrony przed nadmiernie rozbudowanym handlem i utrudnienii komunikacyjnymi. Spotkanie uczniów po powrocie z wakacji Kurier KOMUNIKACYJNY Nowy numer infolinii ZTM Zarząd Transportu Miejskiego wprowadził nowy numer swojej infolinii Dzwoniąc pod ten numer można uzyskać szczegółowe informacje na temat rozkładów jazdy, tras i połączeń komunikacyjnych, zmian w kursowaniu pojazdów komunikacji miejskiej, cen biletów oraz obowiązujących ulg. Dotychczasowy numer Infolinii będzie obowiązywał jednocześnie z nowym tylko do końca 2012 roku. Oznacza to, że osoby dzwoniące zarówno pod numer , jak i pod , uzyskają połączenie. Z numerem Infolinii ZTM można się połączyć zarówno z telefonu stacjonarnego, jak i komórkowego. Koszt połączenia jest zgodny z taryfą operatora. Kurier URZĘDOWY Nieruchomości na sprzedaż Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy informuje, że 4 września 2012 r. na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Dzielnicy Wawer Miasta Stołecznego Warszawy przy ul. Żegańskiej 1 wywieszone zostały na okres 21 dni wykazy o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych zabudowanych stanowiących własność m.st. Warszawy: wykaz nr XIII/WGN/2/2012 dla nieruchomości położonej w Warszawie w dzielnicy Wawer przy ul. Planetowej 24, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 19/1 o pow. 1711m 2 w obrębie , uregulowanej w KW Nr WA6M/ /2, wykaz nr XIII/WGN/3/2012 dla nieruchomości położonej w Warszawie w dzielnicy Wawer przy ul. Derkaczy 45, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 47/4 o pow. 715m 2 w obrębie , uregulowanej w KW Nr WA6M/ /7.

4 4 OD MARYSINA PO FALENICĘ Kurier KOMUNIKACYJNY Po tragicznym wypadku na ul. Mrówczej Zwolnij, nie szalej, nie popisuj się Po tragicznym wypadku drogowym, w którym na początku sierpnia zginął 11-letni chłopiec, burmistrz Jolanta Koczorowska spotkała się z grupą mieszkańców Międzylesia w telewizyjnej audycji Pytanie na śniadanie. Podczas niej poinformowała w świetle ker zainteresowanych o zierzeniach dotyczących poprawy bezpieczeństwa na ul. Mrówczej. Nie wiadomo dlaczego nie uspokoiło to mieszkańców, którzy na 3 września zapowiedzieli pikietę przed Urzędem Dzielnicy. O godz. 13 zebrało się około 30 osób. Na schodach prowadzących do urzędu rozwinęli transparenty z napisi Stop piratom drogowym i Stop śmierci na drogach Wawra, chociaż odpowiedniejszym miejscem do ich ustawienia byłaby chyba ul. Mrówcza. Było kilka wystąpień, w których przypomniano inny wypadek, sprzed roku, w którym zginęło dwoje dzieci. Zdaniem pikietujących, brak środków finansowych oraz brawura i głupota kierowców nie zdejmują z władz odpowiedzialności za bezpieczeństwo i za śmierć dzieci, co jest tezą zbyt pochopnie sformułowaną. Na marginesie Znany w Międzylesiu działacz Solidarnego Wawra, uczestniczący w pikiecie, tuż przed jej rozpoczęciem nawiał Straż Miejską, aby nie karała uczestników protestu, którzy parkowali sochody w niedozwolonych miejscach przy urzędzie Jednym słowem nawiał do łania przepisów. Pikieta przed ratuszem Marsz milczenia Jedna z przemawiających przytomnie postulowała, aby każdy zwracał uwagę bliskim, sąsiadom, gościom, gdy naruszają przepisy ruchu drogowego. Miejmy odwagę powiedzieć: zwolnij, nie szalej, nie popisuj się, jedź bezpieczniej. Uczestnicy zwrócili się do burmistrz z petycją (złożyli ją w punkcie podawczym wydziału obsługi mieszkańców), w której żądają natychmiastowej poprawy bezpieczeństwa, postawienia stacjonarnych fotoradarów, wprowadzenia stref ograniczenia prędkości do 30 km/h przed przejścii dla pieszych, zwiększenia liczby przejść, zainstalowania spowalniaczy przed nimi, tzw. wyniesionych skrzyżowań, poprawy sygnalizacji, opracowania kompleksowego progru poprawy bezpieczeństwa dla całej dzielnicy, stałych społecznych konsultacji tematycznych, zwołania w trybie natychmiastowym posiedzenia Rady Dzielnicy, poświęconego problematyce bezpieczeństwa. Gdy trwała pikieta, wawerskie władze miały już gotowy projekt organizacji ruchu na Mrówczej, a część dotyczącą zainstalowania fotoradaru już zrealizowaną. Co do progów zwalniających, potrzebna jest szersza konsultacja z mieszkańci, gdyż jak się okazuje nie wszyscy popierają ich zainstalowanie. Niewątpliwie potrzebna jest dyskusja na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym i powinno to zainteresować radnych. W wielu miejscach brakuje przejść dla pieszych, takim przykładem jest choćby ul. Zwoleńska. Jednak postulowane specjalne wymuszanie ograniczenia prędkości przed przejścii poprzez instalowanie progów i znaków jej ograniczenia oraz wykonanie tzw. wyniesionych skrzyżowań, jak na południowym odcinku ul. Mozaikowej to już chyba zbyt wiele grzybów w barszczu i duże koszty. Obowiązujące przepisy mówią o konieczności zmniejszenia prędkości przed przejścii i w cywilizowanych krajach pieszy może na pasach czuć się bezpieczniej. Zbyt wiele znaków i ograniczeń może spowodować, że kierowcy będą je lekceważyć. Natomiast nigdy za wiele by nie było stróżów porządku publicznego t, gdzie zawodzi znajomość przepisów i wyobraźnia. Andrzej Murat Kurier REKREACYJNY W rankingu użytkowników Wawerska pływalnia numerem jeden Wawerska pływalnia jest bardzo dobrze oceniana przez mieszkańców, którzy z niej korzystają. Jak wynika z rankingu prowadzonego na portalu Infobasen.pl, zajmuje 1 miejsce w Warszawie, w której jest 39 podobnych placówek sportowo-rekreacyjnych, 1 miejsce na Mazowszu, które ma 74 baseny i 5 miejsce w Polsce (jeszcze niedawno było 4). Basen w Aninie ma w tym rankingu 7,7 pkt, tyle so co Warszawianka. Na trzecim miejscu, ale już z wyraźną stratą punktową, uplasował się ursusowski Skalar. Jak oceniają naszą pływalnie jej użytkownicy, nie tylko mieszkańcy Wawra (przyjeżdżają do Anina także ludzie z Gocławia, którzy mają swojego Wodnika, z Wesołej i z Józefowa)? Chwalą go za czystość i za to, że jest sympatyczny. Za ciepłą wodę, zwłaszcza w części przeznaczonej dla maluchów, co jest ważne z punktu widzenia ich opiekunów. Za niskie ceny, jak na Warszawę. Za świetną lokalizację i gwarantowane bezpieczeństwo. Aniński basen zachwyca architekturą Podkreśla się profesjonalną, uśmiechniętą, życzliwą obsługę. Komuś szczególnie przypadły do gustu sucha i mokra sauna oraz wiszące wiaderko z zimną wodą do polania rozpalonego ciała oraz zewnętrzny basenik, do którego można wypłynąć. Aniński basen cieszy się dużą popularnością. Nie trzeba wchodzić do środka, aby się o tym przekonać. Wystarczy popatrzeć na niemal zawsze po brzegi zapełniony parking. Swoich fanów mają sale cardio oraz siłownia, w których można stracić zbędne kilogry oraz sale do squasha, gdzie nabiera się kondycji i wyrabia refleks. Osoby towarzyszące, ale z różnych względów niekorzystające z pływalni, mogą obserwować to, co się dzieje na basenie przez szybę oddzielającą go od bufetu i szatni. Na tę placówkę OSiR chętnie zaglądają dzieci i młodzież, zafascynowane możliwościi, jakie daje im korzystanie z urządzeń skateparku. Jeżdżą na deskorolkach, na rolkach i na wyczynowych hulajnogach. Na miejscu jest sklep, w którym można się zaopatrzyć w potrzebne na tym obiekcie akcesoria, w zimie funkcjonuje wypożyczalnia łyżew. Na basenie, o co dba zaradna dyrekcja OSiR, odbywa się wiele zajęć sportowych, prowadzone są korekcyjne, rehabilitacyjne, można też skorzystać z oferty gabinetu masażu klasycznego. Wiele atrakcji oferowała wawerska pływalnia grupom zorganizowanym ze szkół i placówek kultury podczas akcji Zima i Lato w mieście oraz uczniom odwiedzającym ją indywidualnie. I co tu się dziwić, że tak prowadzony obiekt ma tak wysokie oceny?

5 OD MARYSINA PO FALENICĘ 5 Kurier REKREACYJNY Wizyta radnych w placówkach Lata w mieście Obiady tak, ale tylko dobrowolne Dwie komisje: oświaty i kultury oraz sportu i rekreacji odwiedziły na tydzień przed zakończeniem wakacji te wawerskie placówki, które realizowały w sierpniu progr Lato w mieście. Odpoczynek po zajęciach na mieście Trochę gimnastyki umysłowej w wykonaniu chłopców Szkoła Podstawowa nr 195 im. Króla Maciusia w Marysinie Wawerskim. Część dzieci już wróciła z zajęć poza szkołą. Były m.in. na basenie i bardzo sobie chwaliły pobyt na nim. Większość bawiła się w części rekreacyjnej anińskiej pływalni, gdzie są atrakcje w postaci sztucznej rzeki, gejzeru, gdzie można porzucać piłką do kosza. W szkolnym holu wywieszone były przeprowadzone, dzień po dniu, zajęcia. Z wyjścii do kina, do kręgielni, z obejrzeniem autobusu prezentującego budowę warszawskiego metra. Szkoła nr 195 przygotowana była na przyjęcie ponad 100 dzieci. I pod tym kątem opracowano harmonogr zajęć, zatrudniono odpowiednią liczbę opiekunów. Okazało się jednak, że z akcji korzysta zaledwie połowa. Jaka jest tego przyczyna? dociekali członkowie obu komisji. Zdaniem Henryka Orłowskiego odpowiedzialnego za przeprowadzenie akcji w tej szkole, mniejsze zainteresowanie wynika z tego, że rodzice muszą obowiązkowo wykupić obiady. To kwota 7 zł dziennie. Takie rozwiązanie narzuciły n oświatowe władze Warszawy tłumaczyła Anna Sobczak, która była koordynatorką Lata w mieście w lipcu. Być może nie każdego rodzica stać na wykupienie posiłków, zwłaszcza gdy ma się więcej niż jedno dziecko. Zaobserwowano też, że na zajęcia nie zgłoszono dzieci starszych, a tylko te najmłodsze. Starsze prawdopodobnie se sobie organizowały spędzenie reszty wakacji. Na dużą frekwencję przygotowała się anińska pływalnia Ośrodka Sportu i Rekreacji. Przyjmowano zorganizowane grupy ze szkół prowadzących akcję, ale także dzieci i młodzież indywidualnie. Dla tych drugich zarezerwowano 60 wejść w ustalonym czasie o bardzo atrakcyjnej cenie 4 zł za godzinę. W rzeczywistości zgłoszeń bywało więcej, ale nikogo nie odsyłaliśmy do domu wyjaśniał radnym Łukasz Jeziorski, zastępca dyrektora OSiR. Kto chciał i miał sprzęt, mógł też korzystać ze skateparku. Półtorej godziny kosztowało na nim symboliczne 2 zł. Jeżdżono na deskach, rolkach i hulajnogach. W Szkole Podstawowej nr 124 przy ul. Bartoszyckiej w Falenicy także starano się, aby uczestnicy akcji nie mieli czasu się nudzić. Podczas wizyty radnych zjadły smaczny barszcz ukraiński oraz placuszki i odpoczywały grając w warcaby, w grę zatytułowaną Farmer, itp. Organizatorzy przygotowywali ofertę na każdy następny dzień i dzieci mogły się zapisać na zajęcia, które im odpowiadały. I w tej placówce zanotowano mniejsze, od spodziewanego na podstawie doświadczeń z lat poprzednich, zainteresowanie uczestniczeniem dzieci w akcji Lato w mieście. Radni nie mieli wątpliwości, że wprowadzenie obowiązkowego wykupywania wyżywienia wpłynęło na to, że część dzieci pozostała w domach, często bez opieki dorosłych. Uważ, że wykupienie obiadów powinno być dobrowolne nie miała co do tego wątpliwości przewodnicząca komisji oświaty i kultury Helena Kroszczyńska, a podobnego zdania był też przewodniczący komisji sportu i rekreacji Leszek Baraniewski. Podjęta została uchwała, aby wprowadzić tę zasadę podczas organizacji akcji zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży w przyszłości. Kurier KOMUNIKACYJNY Po wielu miesiącach starań Jest już ul. Wojtyszki Przez dwa lata tylko deliberowano, której wawerskiej ulicy nadać imię Wacława Wojtyszki. Wolnych nie było poza XVIII Projektowaną, ale i z nią był kłopot ze względu na częściowo nieuregulowane stany prawne i związany z tym brak wykupu gruntów. Nawet jej utwardzić na całej długości nie było można. I do dziś te sprawy nie są uregulowane, ale obecne władze Wawra z burmistrz Jolantą Koczorowską wraz ze stołecznymi radnymi zasiadającymi w komisji nazewnictwa, spełniły oczekiwania Marka Kowalskiego i wspierających go osób, wśród których była Barbara Michałek, bibliotekarka w Szkole Podstawowej nr 109 w Zerzeniu. Ul. Wacława Wojtyszki, część XVIII Projektowanej od jej skrzyżowania z Traktem Lubelskim, została wpisana do Miejskiego Systemu Informacji i jest już odpowiednio oznakowana. Ulica Wacława Wojtyszki weszła już do Miejskiego Systemu Informacji Losi Wacława Wojtyszki zainteresował się Marek Kowalski z tego względu, że patron tej nowej ulicy mieszkał przez pewien czas u siostry jego babki Tekli Kubajek. Stąd wiedział, że to człowiek, który zasłużył się społeczności Zerzenia, Borkowa, Kuligowa, który był na ich terenie wymagającym nauczycielem oraz lokalnym autorytetem. Walczył nie tylko o wyższy poziom edukacji, ale także z niemieckim okupantem podczas działań konspiracyjnych II wojny światowej. Co zresztą przypłacił pobytem w więzieniach, także po wojnie. Co z tego, że wyszedł na wolność, skoro zabranego zdrowia już nikt mu nie wrócił. Kiedy chowano go w 1949 r. na zerzeńskim cmentarzu, szanowanego nauczyciela i społecznika żegnały tłumy mieszkańców. Pozostawił przedwcześnie owdowiałą żonę Ewę, także nauczycielkę i okupacyjną konspiratorkę oraz syna Macieja, który jest reżyserem filmowym, teatralnym, telewizyjnym, autorem poczytnych książek dla dzieci.

6 6 OD MARYSINA PO FALENICĘ Kurier INWESTYCYJNY Budowa kolektora W Zaplanowany termin jest realny Budowa kolektora W trwa, do zakończenia prac wykonywanych metodą mikrotunelingu oraz budowy najbliższej sieci kanalizacyjnej, odbierającej ścieki z posesji wzdłuż ul. Kadetów, Traktu Lubelskiego, ul. Zwoleńskiej, pozostało niewiele ponad trzy miesiące. Dziś zasadnicze prace odbywają się w ciągu ul. Trakt Lubelski. Jeden z szybów wykonanych na ul. Trakt Lubelski Tymczasem w okresie letnim, najbardziej sprzyjającym wykonywaniu tego rodzaju robót wykonawca zanotował pewne opóźnienia. Ul. Zwoleńska miała być zknięta do czerwca br., otworzono ją z trzytygodniowym opóźnieniem dopiero w lipcu. Nie sprawdziły się też plany dotyczące zakończenia układania odcinków kolektora w ciągu ul. Kadetów, co powodowało, że kierowcy dłużej, też trzy tygodnie, musieli korzystać z niewygodnego i niebezpiecznego objazdu ul. Wąbrzeską. Dyrektor kontraktu firmy Pol Aqua, generalnego wykonawcy tej inwestycji, mgr inż. Tomasz Dziewoński, sytuację tę tłumaczy tym, że podczas prac związanych z budową sieci napotkano miejsca o bardzo silnym nawodnieniu gruntu i trzeba było tym utrudnieniom stawić czoła. Ale uspokaja, nie wpłynie to na końcowy termin zakończenia budowy kolektora. Na 10 września, z zastrzeżeniem, że jeśli tylko pozwoli pogoda, zapowiedział oddanie do ruchu Traktu Lubelskiego od Zwoleńskiej do Bronowskiej, co zniweluje występujące w tym rejonie (szkoła, kościół, placówki handlowe, przychodnia zdrowia) utrudnienia. Drążenie tunelu kolektora osiągnęło etap III. Oznacza to, że główne prace odbywają się na Trakcie Lubelskim od Bronowskiej do ronda przy zbiegu ul. Kadetów i Lucerny. Stan ten będzie trwał do listopada. Według inż. Tomasza Dziewońskiego, na tym odcinku wykonawca ma miesięczne wyprzedzenie prac w stosunku do harmonogru, co dobrze rokuje tej inwestycji. Kurier KULTURALNY Kino przy Peronie Wrzesień to czas aby... wypić wino z Jimem Jarmuschem, skosztować cydru z Janem Jakubem Kolskim, spróbować sangrii z Pedro Almodovarem oraz zasmakować kawy ze Zbigniewem Cybulskim! Tak twierdzą organizatorzy wrześniowych projekcji filmowych przy kawiarni Cafe Peron w Międzylesiu czyli Stowarzyszenie Inicjatywa Młodych Razem oraz Cafe Peron. A oto progr na II połowę tego miesiąca: 15 września kawiarniane spotkanie o godz. 20. a o film Almodovara Drżące ciało. 16 września o godz Kwiat mego sekretu Almodowara, a o godz. 23 plenerowa impreza Pośród ciemności. 22 września o godz. 20 degustacja kawy, a o film Giuseppe w Warszawie ze Zbigniewem Cybulskim. 23 września o godz film Jak być kochaną ze Zbigniewem Cybulskim, a o godz. 23 zknięcie plenerowych pokazów filmowych. Kurier KONKURSOWY Moje życie to... Moje życie to pod tym hasłem wydział kultury wawerskiego Urzędu Dzielnicy ogłosił kolejną edycję konkursu fotograficznego, do którego burmistrz Jolanta Koczorowska zaprasza fotografów atorów, posługujących się aparati tradycyjnymi i cyfrowymi. Tegoroczny konkurs ma bardzo szeroką tematykę. Chodzi o nadesłanie na niego fotografii przedstawiających czyjeś hobby i pasje, rodzinę, przyjaciół, osiedle, dzielnicę, zafascynowanie przyrodą, sportem, wypoczynek itp. Do udziału w nim zachęca się uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz dorosłuch. Na zgłoszenia organizator czeka do 12 października tego roku. Czasu więc pozostało już niewiele. Warto przejrzeć pięci cyfrówek i zdjęcia wykonane podczas wakacji, urlopowego wyjazdu, wycieczki krajoznawczej. Dla autorów najlepszych prac przewidziane są cenne nagrody rzeczowe. Więcej szczegółowych informacji na stronie Kurier KULTURALNY Konsultacje Podziel się opinią na temat oferty kulturalnej Wawra. Stwórz z ni wizję rozwoju kultury w dzielnicy. Weź udział w konsultacjach społecznych, do 9 października wypełnij ankietę na stronie lub w punktach konsultacyjnych: 23 września w godz w Cafe Peron, ul. Patriotów 303, 30 września w godz przy kościele MBKP, ul. Rzeźbiarska 46, 6 października w godz ul. Bystrzycka 55 przy głównym wejściu do Fali. Weź udział w warsztatach konsultacyjnych w październiku: 16 w godz w bibliotece przy ul. Żegańskiej 1a, 18 w godz w SP nr 109 przy ul. Przygodnej 2, 24 dla młodzieży, w godz w LO, ul. Halna 20, a w listopadzie 10, w godz w KK Marysin, ul. Korkowa 96. Zgłoszenia na warsztaty: tel Czeky na pomysły UD, ul. Żegańska 1, Warszawa z dopiskiem konsultacje. Kurier KONKURSOWY Pocztówka z wakacji Klub Kultury Zastów po raz 9 organizuje Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Pocztówka z wakacji. Przyjmowane są prace indywidualne, dzieci, młodzieży (z przedszkoli, szkół, świetlic, placówek kultury, wychowawczych), a także dorosłych. Każdy może złożyć na konkurs jedną pracę, wykonaną dowolną techniką tzw. płaską, z wyłączeniem komputerowej. Pocztówka nawiązująca do wakacyjnych przeżyć powinna mieć format 10 x 15 cm i być oprawiona w passepartout szersze o 1 cm. Nie będą oceniane prace wykonane z plasteliny, zawierające gotowe elementy, takie jak cekiny, guziki, serwetki z nadrukiem, muszelki. Nagrody będą przyznane w 6 kategoria wiekowych od 3 roku życia począwszy. Pocztówki należy zgłaszać do 10 października do KK Zastów, ul. Lucerny 13, Warszawa. Uroczyste podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród przewidziane jest 28 października. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej

7 OD MARYSINA PO FALENICĘ 7 Kurier HANDLOWY KTO SZUKA, KUPUJE TANIEJ Jednodniowy bywa konkurencyjny Fot. Po informacji o tym, że jednodniowy bazarek przy Urzędzie Dzielnicy funkcjonuje już rok (od 27 sierpnia 2011 r.) i bywają na nim towary o cenach konkurencyjnych w stosunku do bazarów przy ul. Szembeka i w Falenicy, jedna z Czytelniczek zarzuciła n, że piszemy nieprawdę. Jej zdaniem bazarek w Międzylesiu jest drogi, a jako przykład podała, że oferował pomidory dwukrotnie droższe niż były w tym sym czasie w Falenicy. Postanowiliśmy dokonać porównania cen wybranych produktów 1 września. Rozpiętość cen pomidorów w Falenicy była duża od 2 do 5 zł za kg, przy czym te najtańsze nie przedstawiały się najlepiej, były małe. W Międzylesiu sprzedawano większe pomidory od 2,50. Owalne pomidorki, nadające się do suszenia, w Falenicy oferowano po 2 zł, w Międzylesiu po 1 zł. W Międzylesiu droższa była czerwona papryka, w Falenicy kilogr można było kupić po 3 zł. W Falenicy kg marchwi kosztował 2,5, w Międzylesiu 1,5, tu też tańsze były ziemniaki irgi. Ogórki i tu i t miały podobne ceny. Śliwki mieszańce w Falenicy kosztowały 3,5 za kg, ale były mocno przejrzałe, w Międzylesiu za lepsze płacono 4 zł. Jak widać, nie przechwaliliśmy jednodniowego bazarku bezpodstawnie. A do Falenicy trzeba dojechać sochodem, autobusem lub koleją, co kosztuje i to nalezy doliczyć do kosztów zakupu. Kurier KULTURALNY Skecze książki opłacone Do obejrzenia Wawerskich Spotkań Kabaretowych naszych mieszkańców nie trzeba nawiać. Nawet jeśli warunkiem otrzymania wejściówki jest przyniesienie książki dla dzieci. 3 września już przed godz. 10, w holu Urzędu Dzielnicy ustawiła się kolejka chętnych. Jedną z pierwszych, która stała się posiadaczką zaproszeń, była Helena Latowska-Kowalczyk z ul. Rogatkowej w Międzylesiu. Oczywiście miłośniczka sztuki kabaretowej, która już uczestniczyła w takich wawerskich spotkaniach. Twierdzę, że wszystkie kabarety zasługują na uznanie. A pomysł, aby spotkania te organizować w plenerze, jest bardzo dobry. Pani Helena martwiła się tylko czy syn zdąży odebrać wejściówki zanim się skończą. W ub.r. w podobny sposób organizator zebrał prawie 1000 książek dla dzieci. Teraz podobną ilość. Mieszkańcy przynosili książki w lepszym stanie, a w ocenie czy nadają się one dla dzieci, pomagała n Maryla Chudoba z wypożyczalni w Falenicy powiedziała n Mirosława Skoczeń, naczelnik wydziału klutury. Wśród książek było wiele dopiero kupionych, takich dla najmłodszych i dla dzieci już umiejących czytać oraz młodzieży. Trafiały się bajki i książki edukacyjne, były np. Przygody Hucka Marka Twaina, całe serie Harego Pottera. Trafią na półki wawerskich bibliotek. Kurier KULTURALNY Na letniej scenie muzycznej w Falenicy Od Jana z Jesiennej po Glenna Millera Gdy faleniccy melomani wpatrywali się w pustą jeszcze scenę letnich koncertów przy kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa, muzykę usłyszeli niespodziewanie z tyłu. Warszawski Kwartet Puzonowy Trombastic grając schodził po schodach domu parafialnego. A w składzie były instrumenty niby znane, bo kto puzonu nie widział i nie słyszał. Tym jednak razem puzony wystąpiły w kilku odmianach: tenorowym, altowym i basowym, wsparte tubą. Gdyby nie informacje zawarte w zaproszeniach, można by przypuszczać, że będzie to koncert o charakterze rozrywkowym, ale nie, zespół Trombastic, powstały przed 25 laty, specjalizuje się jednak w muzyce renesansu i baroku. Było więc klasycznie. A grę rozpoczął utworem Fanfara Jana z Jesiennej, napisanym u sego progu XV w., zanim odnieśliśmy zwycięstwo nad Krzyżaki pod Grunwaldem, w czasach, gdy puzon jeszcze nie był popularny (wyodrębnił się z trąbki około XIII w, a w Europie dał się powszechniej poznać w trzy wieki później). Koncert zaczął się od Jana z Jesiennej, po drodze była Wacława z Szotuł Pieśń o narodzeniu Pańskim, Haydnowskie Stworzenie świata, marsz z opery Lohengrin Ryszarda Wagnera, Marsz weselny Mendelssohna, Ave Maria Schuberta i specjalnie napisana przez Kazimierza Serockiego Suita na 4 puzony. Na koniec owa ga puzonów zaprezentowała się w repertuarze niemal współczesnym w The Pink Panther Manciniego i Little Brown Jug sego Glenna Millera. Ciekawostką było to, że instrumenty, na których grali Piotr Wawreniuk, Michał Kiljan i Robert Krajewski (na tubie Roman Miller), to wierne kopie instrumentów z okresu renesansu, wykonanych w manufakturach Funke i Sicińskiego. Trombastic, zanim zahaczył o Falenicę, występował na wielu scenach w kraju i za granicą, w różnych układach z perkusją, fleti, trąbki, krzywułi czy pomorti. Grał w Niemczech, Czechach, Holandii. Muzycy to absolwenci warszawskiej Akademii Muzycznej i wielu tzw. kursów mistrzowskich. Jako że falenickim koncertom letnim zawsze towarzyszą wystawy, tym razem przed koncertem, w jego przerwie i po nim publiczność miała okazję podziwiać obrazy Ewy Domańskiej Ilkiewicz, związanej od 2004 r. z Wawerskim Uniwersytetem III Wieku. To pod jej fachowym okiem (ukończyła Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych w Łodzi) seniorzy uczą się malarstwa. Ewa Domańska Ilkiewicz maluje pasteli, a to technika bardzo subtelna, delikatna. I takie też były jej wystawione prace. Henryka Murat

8 8 OD MARYSINA PO FALENICĘ Kurier ZDROWOTNY Pod znakiem pikników Jubileusz Centrum Zdrowia Dziecka W tym roku Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka obchodzi Jubileusz 35-lecia swojej działalności. Piętając o historii i idei powstania największego obecnie szpitala pediatrycznego w Polsce, placówka ta pragnie uczcić swą tradycję specjalnie zaplanowanymi obchodi jubileuszu. Fot. AM Uroczyste jego obchody odbędą się pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. W rach obchodów 35-lecia Centrum Zdrowia Dziecka, dzięki uprzejmości dyrekcji Łazienek Królewskich, zaplanowano szereg imprez, zarówno dla pracowników i pacjentów Instytutu, jak również mieszkańców Warszawy z rodzini. Planowany jest m.in. piknik rodzinny, koncert w fiteatrze, uroczysta gala w Teatrze Stanisławowskim, specjalne wydanie albumu zdjęć małych pacjentów, wystawy fotograficzne ukazujące codzienną pracę personelu na rzecz ratowania zdrowia i życia dzieci, nagranie jubileuszowego filmu. Obchody rozpoczną się 15 września o godz. 11 w Łazienkach Królewskich. Piknik rodzinny z udziałem warszawiaków zorganizowany zostanie na boisku od strony ul. Myśliwieckiej. Przewiduje sie dla wszystkich, a w szczególności dla dzieci, szereg atrakcji zaplanowanych przez partnerów i sponsorów: występy, pokazy, zawody, konkursy. W tym sym dniu na terenie Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu odbywać się będzie impreza przeznaczona dla pacjentów szpitala, zorganizowana przez pracowników Zespołu Szkół nr 78. Tutaj również, przy współudziale życzliwych osób i instytucji, nie powinno zabraknąć atrakcji dla dzieci, ich rodziców i opiekunów. Fot. AM Kurier KULTURALNY Muzyka naturalnie w aninie Nie tylko na swojską nutę Przed zakończeniem sierpnia w Klubie Kultury Anin odbyły się dwa koncerty w rach letniego cyklu Muzyka naturalnie. W pierwszym, 18 sierpnia wziął udział zespół o nieco dziwnej nazwie DGZZ, a 25 sierpnia wystąpiła kapela pod nazwą Hora. Trzeba więc wyjaśnić, że DGZZ to skrót od Darek Gałązka z Zespołem, a Hora to inaczej Góra. Dariusz Gałązka jest laureatem wielu konkursów muzyki poetyckiej. Dziesięć lat temu założył zespół, z którym koncertuje na licznych imprezach, w tym Gra i śpiewa Hora plenerowych, dając spektakle muzyczno literackie. Tak było i w Aninie, gdzie zespół zaprezentował utwory liryczne, balladowe, ze słowi Piotra Brymasa, z muzyką Dariusza Gałązki, dobrze odbierane w ogrodzie przed letnią sceną klubową. Tydzień później anińskim melomanom zaprezentowała się pochodząca ze Szczyrku góralska kapela Hora, oczywiście w góralskich strojach. Ta folkowa kapela gra oczywiście na skrzypcach, na kontrabasie, na altówce, na węgierskich cymbałach, okarynie, piszczałkach, trombitach, rogu pasterskim, ale nie wszystkie te instrumenty zaprezentowała, a szkoda. Przedstawiciele folkloru góralskiego zaśpiewali i zagrali znane ceprom Hej, bystra woda i zbójnickiego, ale także góralskie piosenki słowackie, a także charakterystyczne dla górskich obszarów bałkańskich. A że nawiązali bardzo bliski kontakt ze słuchaczi, nówili ich do wspólnego śpiewania. Kurier KOMUNIKACYJNY Zmiany przy ul. Marsa 24 sierpnia zostały wyłączone z ruchu wloty ulic: Okularowej i Chełmżyńskiej przy skrzyżowaniu z ul. Marsa. Chełmżyńska została połączona z Marsa tymczasową dwupasową jezdnią przesuniętą o kilkadziesiąt metrów w odniesieniu do istniejącej, natomiast bezpośredni wjazd z Okularowej w Marsa nie jest możliwy. Objazd poprowadzono ul. Rekrucką. Jak informuje Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych, taka organizacja ruchu będzie obowiązywała do 30 września 2012 r. Do tego czasu wykonana zostanie przebudowa urządzeń podziemnych i skrzyżowania, będąca elementem modernizacji ul. Marsa od ul. Naddnieprzańskiej do ul. Żołnierskiej.

9 OD MARYSINA PO FALENICĘ 9 Kurier URZęDOWY Projekt rejonu ul. Marsa Plan z pogranicza dzielnic Kolejny projekt planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu dzielnicy Wawer wszedł w końcową fazę procedowania. Dotyczy obszaru otaczającego bezpośrednio węzeł Marsa, ul. Marsa oraz od ul. Płowieckiej do torów kolejowych. Kurier OSIEDLOWY Latarnie Szare na kolorowe Członkowie komisji ładu przestrzennego Rady Dzielnicy nie są jednak zaproponowanymi rozwiązanii usatysfakcjonowani. Ich zdaniem nie budzi zastrzeżeń to, że wzdłuż ul. Marsa oraz Płowieckiej projektanci zaplanowali przyszłościowo usytuowanie handlu i usług, ponieważ mieszkanie przy nich, a są to przecież arterie o bardzo dużym i systematycznie rosnącym ruchu drogowym, wiąże się i będzie wiązało ze sporymi niedogodnościi. Plan ten obejmuje także narożnik pomiędzy ulici Płowiecką przechodzącą w Grochowską i Ostrobrską. Na tym terenie zaplanowano zabudowę mieszkaniową, w tym wysoką, dopuszczającą budynki o wysokości kilkudziesięciu metrów. Ale to już zmartwienie Pragi Południe, gdyż to jej teren i ona powinna się na takie propozycje wypowiedzieć. Obecny na posiedzeniu przedstawiciel Rady Dzielnicy Praga Południe poinformował, że sorząd jego dzielnicy zajmie się tym planem wkrótce. W rejonie tym mają w przyszłości powstać pętle autobusowa i przeniesiona z Gocławka trwajowa. Wawer byłby zainteresowany przedłużeniem linii trwajowej, ale jak tłumaczył projektant nie ma na to miejsca. Z jego punktu widzenia nie ma też miejsca na przeprowadzenie ul. Korkowej podziemnym tunelem przez tory kolejowe w pobliżu stacji Gocławek. Największą przeszkodę stanowi budynek banku PKO BP, który stoi w linii rozgraniczenia ul. Korkowej, a zdaniem radnego Pawła Księżopolskiego, mieszkańca Marysina, w pasie drogowym (a przynajmniej prowadzące do banku schody). Radni z komisji opowiedzieli się także za przedłużeniem ul. Makowskiej, aby było dzięki niej dodatkowe i potrzebne w tym miejscu połączenie z Pragą Południe, za czym optują też radni tej dzielnicy. Radni Wawra poparli też wnioski mieszkańców, którzy nie złożyli zastrzeżeń do wcześniej wyłożonego planu, o odsunięcie linii rozgraniczenia dróg Szumnej i Sępiej, przy których mają swoje działki. Kurier REKREACYJNY Pływalnia w Aninie zaprasza Niemowlę w wodzie jak ryba Niemowlęta do 6-8 miesiąca życia są w wodzie niczym złote rybki. Dzięki dziewięciomiesięcznej, naturalnej lekcji pływania w brzuchu my, każde niemowlę zaraz po urodzeniu posiada wrodzoną umiejętność pływania, a nawet utrzymywania powietrza pod wodą. Niemowlę pływające pod wodą to jeden z najcudowniejszych widoków na świecie. Jest wiele korzyści systematycznego pływania niemowlęcia na basenie. Wzmacnia odporność niemowlęcia na choroby, dziecko nabiera pewności siebie, odwagi oraz prawidłowo rozwija swoją sylwetkę. Pływalnie jest świetną zabawą i sprawi wiele radości, umacnia więź między rodzicem a dzieckiem. Wspiera proces rehabilitacji u dzieci z problemi układu kostno-stawowego, kręgosłupem. Niemowlę oswaja się z wodą, zapiętuje oraz doskonali umiejętność pływania. Bardzo ważny jest dobór odpowiedniego miejsca, spokój i opanowanie rodziców, wytrwałość i cierpliwość oraz dużo chęci. W większych miastach prowadzone są zajęcia dla niemowląt przez instruktorów z doświadczeniem i odpowiednim przygotowaniem. Są baseny specjalnie do tego celu przystosowane, w których przed każdymi zajęcii wymieniana jest woda, która następnie jest podgrzewana do temperatury odpowiedniej dla wieku maleństwa. Należy zwrócić uwagę czy woda jest chlorowana czy też ozonowana. Chlor może powodować uczulenie oraz podrażnienia delikatnej skóry niemowlaka, natomiast w drugim przypadku często woda jest niewystarczająco ozonowana i może istnieć większe ryzyko zakażenia pasożyti lub bakterii dróg moczowo-płciowych. Naukę pływania warto rozpocząć już od pierwszych dni życia, poprzez utrwalanie naturalnych, wyuczonych w brzuszku my zachowań, dzięki temu dziecko w przyszłości nie będzie bało się wody. Maluchy mile widziane Oswajanie niemowląt w wodzie oraz nauka pływania odbywa się od pierwszych dni istnienia basenu w Aninie przy ul. V Poprzecznej 22. Prowadzą je wyspecjalizowane firmy w soboty i w niedziele. Kiedy masz już dość widoku paskudnych, peerelowskich latarni, słupów z szarego betonu, które straszą na wielu ulicach ubierz je! Nie wystarczy malowanie (trudne!) lub ignorowanie. Zrób im ubranko, można na drutach, w każdym domu chowają się po kątach kłębki wełny. Kto dziś robi sobie swetry? Zrób sukienkę latarni, będzie jej ładnie w Twojej dzianinie. Uwaga: na pytania, czy aby m wszystkich w domu lub dobrze pod sufitem, albo czy nie stracił piątej klepki odpowiad wszystkim patriotom: nie wystarczy narzekać na śmieci w lesie i władze. Bierzcie sprawy w swoje ręce uzbrojone w druty! Powodzenia. Faleniczanka. Kurier SPORTOWY Nabór do sekcji BW Uczniowski Klub Sportowy Wawer ZS 70 w rach progru Sportowy talent ogłasza nabór do sekcji lekkoatletycznych i koszykarskich dzieci z roczników 2003, Treningi odbywają się w hali sportowej w Zespole Szkół nr 70 przy ul. Bajkowej 17/21, 3 razy w tygodniu. Szczegółowe informacje na stronie

10 10 OD MARYSINA PO FALENICĘ Fot. BREAK Kurier SPORTOWY Zaproszenia na najbliższe turnieje Wakacyjny tenis na Mazurach Tegoroczne wakacje młodzi tenisiści z klubu tenisowego Break, który ma siedzibę w Marysinie Wawerskim przy ul. Korkowej 78, spędzili na Mazurach w Olecku. Pogoda dopisała, dwa razy dziennie odbywały się treningi. Plażowanie i kąpiele w jeziorze Oleckie Wielkie były świetną formą odnowy biologicznej. Trenerzy dbali o zrealizowanie progru treningów, początkujący zawodnicy podnosili swoje umiejętności, a doświadczeni szlifowali formę. Kadra zapewniała także rozmaite rozrywki i ciekawe zajęcia, gry i zabawy, odbyły się między innymi wyprawy łodzii, kajaki, roweri wodnymi, dużo emocji przysporzyły zmagania pokojów, w rach których zostały zorganizowane różne testy sprawnościowe, sprawdzian wiedzy tenisowej, konkurs m talent, biegi w workach, turniej balonowy i wiele innych atrakcji. Wieczorny czas przeznaczony był na piłkę nożną oraz naukę tańca. Rodzice mogli śledzić to, w jaki sposób ich dzieci spędzają czas z Breakiem, ponieważ na stronie internetowej klubu codziennie pojawiało się krótkie sprawozdanie i zdjęcia z każdego dnia pobytu. 4 sierpnia Muzeum Powstania Warszawskiego zorganizowało Piknik Olimpijski i zaprosiło do współpracy (jako jedyną firmę zewnętrzną) Klub Tenisowy Break, który został przedstawicielem Stacji Tenisowej. W imprezie uczestniczyło ponad 120 dzieci, każde spróbowało swoich sił w tenisie. Rok szkolny 2012/2013 chcemy przywitać turniejem dla dzieci do lat 10, który odbędzie się września (więcej informacji na stronie pl). Zapraszy także na wielki turniej dla dzieci i młodzieży o puchar burmistrza Rembertowa, który odbędzie się w dniach września, organizowany przez zaprzyjaźniony UKT Rembertów. Magdalena Szmyd Kurier INWESTYCYJNY Słup ogórkowy Mozaikowa już bez słupa Zanim wybuchła afera z Amber Gold w roli głównej, i gdy już ludzie znudzili się losi matki zordowanej Madzi z Sosnowca, media żyły w ewidentnie ogórkowym sezonie słupem, który stał pośrodku budowanej ul. Mozaikowej przy jej wlocie w Bysławską. Roztrząsano ten przypadek na wszystkie sposoby, nie dopuszczając do świadomości, że stary energetyczny słup stał na ulicy, która nie była jeszcze oddana do użytku, chociaż miała już wykonaną nakładkę asfaltową oraz zrobione oznakowanie. W tym czasie trwały rozmowy z RWE Stoen na temat określenia warunków przełożenia zasilania energetycznego, jakie ten ogórkowy słup zapewniał. Zakończenie budowy ostatniego odcinka ul. Mozaikowej było zaplanowane do końca sierpnia br. i tak się stało. I po ogórkach. Fot. AM Kurier KLUBOWY Spotkania, przedstawienia, wystawy, konkursy Nie przeocz tej oferty Klub Kultury Aleksandrów, ul. Sorządowa 10, tel września, godz. 17 projekcja filmu Śmierć pięknych saren z cyklu Klasyka Kina Czeskiego, opartego na opowiadaniu Oty Pavela, w reżyserii Karel Kachyňy. 15 września, godz. 16 otwarcie wystawy Anny Grudzień Pejzaż polski. 21 września, godz Forum Młodzieży Warszawy i Klub Kultury Marysin zapraszają na warsztaty plastyczne pt. Galeria bajkowych postaci J. Korczaka w rach projektu Spotkajmy się u Starego Doktora, współfinansowanego przez m.st. Warszawa września wycieczka do Wrocławia, w progrie m.in. zwiedzanie miasta (rynek, opera, gotyckie więzienie miejskie), Muzeum Narodowego, Ostrowia Tumskiego z gotycką katedrą, spacer po ogrodzie botanicznym, seans w Panorie Racławickiej. Więcej informacji udziela Iwona Kiełpińska w dni powszednie w godzinach oraz pod numerem telefonu (22) września, godz. 16 spotkanie z podróżnikiem Krzysztofem Dworczykiem Tajlandia podróż po Złotym Trójkącie. Wykład zostanie wzbogacony pokazem slajdów z DVD. Klub kultury Anin, ul. V Poprzeczna 13, tel września, godz. 17 V Jesienne Spotkanie z Poezją Przy Ognisku (poeci Warszawy i okolic). W progrie prezentacja dokonań poetyckich, autorskie czytanie wierszy, wymiana doświadczeń twórczych i edytorskich, dalsze plany działań literackich. 21 września, godz. 17 Białe Noce najpiękniejsze pieśni, arie i romanse rosyjskie w wykonaniu Izabelli Wardak i Igora Kierdelewicza. Włodzimierz Tyl fortepian, akordeon, Igor Modzelewski gitara klasyczna, Iwona Dzieżęcka i Robert Szewczyk para taneczna. 22 września godz. 15 spektakl dla dzieci pt. Zaczarowany młynek w wykonaniu teatru Art-Re z Krakowa. 28 wrzesnia, godz. 18 impreza z cyklu Ludzie Wawra, zorganizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Warszawy Oddział Anin i Klub Kultury Anin. Klub Kultury Falenica, ul. Włókiennicza 54, tel września, godz Jazda na letniaki. Kierunek Falenica Artystyczne podsumowanie lata, impreza plenerowa, w progrie: wystawa prac Rafała Zawistowskiego, projekcje filmowe, koncert, fragmenty instalacji Podróż do Starej Falenicy, mini kolejka dla dzieci, warsztaty artystyczne, kawiarnia plenerowa, wystawa fotografii Świdermajer. 14 września godz Forum Młodzieży Warszawy i Klub Kultury Marysin zapraszają na otwarcie wystawy podsumowującej realizację projektu Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat. Wystawa czynna do 15 października. Klub Kultury Marysin, ul. Korkowa 96, tel września, godz. 15 rozpoczęcie roku kulturalnego spektaklem teatralnym pt. Wesołe kredki w wykonaniu aktorów teatrów dziecięcych. 26 września, godz Forum Młodzieży Warszawy i Klub Kultury Marysin zapraszają na warsztaty plastyczne pt. Godło państwa króla Maciusia I w rach projektu Spotkajmy się u Starego Doktora. Klub Kultury Radość, ul. Planetowa 36, tel września, godz. 15 Przygody małpki Miki Fiki Studia Teatralnego Duet.

11 OD MARYSINA PO FALENICĘ 11 Fot. UKS ZS70 Kurier SPORTOWY Zespół Szkół przy ul. Bajkowej Nowy rok szkolny, nowe zajęcia Szkolni sportowcy na obozie w górach Uczniowski Klub Sportowy Wawer ZS70 zakończył kolejny etap progru Sportowy talent, realizowany przy współpracy z m.st. Warszawa oraz dyrekcją Zespołu Szkół nr 70. W rach progru prowadzone były zajęcia w sekcjach lekkiej atletyki i koszykówki. Grupy sportowe zgodnie ze specyfiką swoich dyscyplin odbywały treningi trzy razy w tygodniu po 1,5 godziny. Zawodnicy uczestniczyli z sukcesi w lidze koszykarskiej Pierwszy krok oraz w zawodach z cyklu Czwartki lekkoatletyczne. Progr zakończył się udziałem w sierpniowym obozie sportowym, podczas którego młodzi zawodnicy poznawali szlaki Pienińskiego Parku Narodowego, brali udział w organizowanych treningach: w terenie, na hali sportowej i zespole basenów termalnych w Białce Tatrzańskiej. UKS ZS70 Kurier SPORTOWY Sumo w Polityce W ostatnim numerze Polityki ukazał się obszerny artykuł o sumo, dyscyplinie sportu popularyzowanej w Polsce m.in. dzięki dzielnicy Wawer. Wiele w nim miejsca poświęcono ośrodkom, w których ten sport rozwija się najdyniczniej. Autor zaprezentował m.in. sylwetki Pawła i Tomasza Wojdów, ich rywalizację rodzinną (w jednej kategorii wagowej zwycięża Paweł, w innej Tomasz pokonuje brata bliźniaka) oraz na arenie krajowej i międzynarodowej. Którzy już nie są w stanie wymienić tytułów, jakie w ciągu kilku lat startów wywalczyli. Mówią tylko, że zebrało się ich jakieś 40 kg. Ich ojciec, Andrzej Wojda, radny dzielnicy kolejną kadencję, sekretarz generalny Polskiego Związku Sumo, a dawniej działacz w zapasach, opowiada, jakie trudności musiał pokonać, gdy organizował w Falenicy Mistrzostwa Świata, w których polscy reprezentanci sumo drużynowo ulegli tylko Japończykom atorom. Gdy rozegranie tych zawodów stanęło pod znakiem zapytania, ze względu na konieczność likwidowania skutków powodzi. Obiecane wcześniej fundusze skierowano na walkę ze skutki wodnego żywiołu. Na łach Polityki zaprezentowano polskich sumitów, dzieci i dorosłych, którzy w niczym nie przypominają japońskich otyłych do granic możliwości zawodowców japońskich. Są zdjęcia braci Wojdów i dzieciaków trenujących w falenickim Uczniowskim Klubie Sportowym Fuks. Oferta kulturalna Biblioteki Wawerskiej Wystawy w Galerii Na Trawiastej, Anin, ul. Trawiasta 10 Kolory Warszawy, malarstwo Wandy Skonieckiej. Z cyklu Zki w Polsce: Zek w Ogrodzieńcu. Portrety Wacława Piotrowskiego. Kronenberg, Andriolli i wilegiatura, czyli podwarszawskie letniska linii otwockiej. 73. Rocznica wybuchu II wojny światowej: Amerykanin w Warszawie. Stolica w obiektywie Juliena Bryana Warszawskie teatry progry teatralne, afisze, foldery reklujące warszawskie spektakle ostatnich 20. lat ze zbiorów Macieja Łukomskiego. Spotkania z pisarzi 17 września, godz. 12 W kłosianym wieńcu, w cyklu Spotkania staropolskie, Wypożyczalnia nr 25, ul. Walcownicza września, godz. 17 Satyra w poezji poezja satyrycznie, Wypożyczalnia nr 121, ul. Żegańska 1 20 września, godz. 12 spotkanie miłośników popkultury japońskiej cz. 2, Wypożyczalnia nr 82, ul. Agrestowa 1. Wykłady, dyskusje 20 września, godz. 17 Patriotyczne postawy wybitnych twórców: Michała Elwiro Andriollego, Józefa Ignacego Kraszewskiego i Bolesława Prusa, przyczynek do badań genealogicznych, prelekcja Jacka Myszkowskiego, ul. Trawiasta września, godz. 17 O książkach, klub dyskusyjny, Wypożyczalnia nr 59, ul. Króla Maciusia września, godz. 16 Warszawskie teatry po 1989 roku Metrem do kapitalizmu historia powstawania pierwszego polskiego musicalu Janusza Józefowicza, a w konsekwencji pierwszego prywatnego teatru Studio Buffo, wykład Macieja Łukomskiego, ul. Trawiasta 10 Głośne czytanie We wtorki, godz września Purchawka W piątki, godz września Mały muzykant 28 września Upominki z lasu Konkursy czytelniczy, krzyżówka dla dzieci w wieku 6 9 lat na podstawie książki Tajemnica hotelu Martina Widmarka, Heleny Willis, ul. Trawiasta 10. literacki dla dzieci w wieku 7 9 lat pt. Moje podróże w czasie wakacji na podstawie książki Rafał Zawistowski tworzący podczas imprezy zatytułowanej Kierunek Wawer. Letnisko z artysti. Ten obraz można oglądać na wystawie w Urzędzie Dzielnicy Lenka, Fryderyk i podróże Olgi Masiul, ul. Trawiasta 10. literacki dla dzieci w wieku lat pt. Moje niezwykłe przygody w czasie wakacji w oparciu o książkę Niezwykłe przygody Bartka Ranklody Marioli Jarockiej, ul. Trawiasta 10. plastyczny dla dzieci wieku 8 9 lat na podstawie opowiadania Albertna ratuje układankę Małgorzaty Gutowskiej-Adczyk z książki Opowieści Pana Rożka, ul. Trawiasta 10. Fot. AM

12 12 OD MARYSINA PO FALENICĘ Kurier REKREACYJNY Klub Kultury Zastów z piętnika uczestnika Po bajkowych ścieżkach To moje kolejne wakacje w Klubie Kultury Zastów. Dobrze, że rodzice mnie zapisali, bo tu nigdy nie jest nudno. Służby mundurowe zawsze ciekawiły dzieciarnię Razem z i innymi dziećmi przeżyliśmy wiele przygód z Wróbelkiem Elemelkiem. Teraz wiemy, jak dobrze można spędzić wakacje. Ten mały ptaszek miał nie lada kłopot z podróżą nad morze, bo czy może być bezpieczna podróż na dachu pociągu, albo kąpiel bez opieki dorosłych? Całe szczęście wszystko dobrze się skończyło. Byli u nas goście z policji i Straży Miejskiej. Opowiadali n o bezpieczeństwie. Mogliśmy wejść do sochodu Straży Miejskiej, zobaczyć radiostację, a nawet włączyć mrugające światła. Śmiechu było co niemiara, gdy słuchaliśmy wierszyków o Panu Maluśkiewiczu i wielorybie, o Grzesiu, co przez dziurkę w worku gubił piasek i nie wiedział dlaczego tak się dzieje czy o babci, której kurka uciekła na aeroplan. Obejrzeliśmy też teatrzyk. Warzywa na straganie bardzo się kłóciły, ale i tak wszystkie znalazły się w zupie. To dobrze, bo my wiemy, że warzywa są smaczne i zdrowe. Wiemy także, że trzeba dbać o czystość. Odwiedziła nas pani stomatolog, która pokazała n jak należy myć zęby. Żeby mieć zdrowe zęby, słodycze możemy jeść w wybranym dniu tygodnia. Szkoda, bo one są takie smaczne Poznaliśmy polskie legendy o Smoku Wawelskim, o groźnym Bazyliszku. Wiemy jak powstało państwo polskie i nasza stolica Warszawa. Bardzo n się podobała legenda o toruńskich piernikach. Kolejnym niezwykłym gościem była pani stewardesa, która opowiedziała n o swojej pracy i podniebnych podróżach. Dowiedzieliśmy się wielu ciekawych rzeczy. Zwierzęta zdradziły n swoje sekrety. Wiemy, jak trzeba o nie dbać i na pewno nie zrobimy im krzywdy. Spotkaliśmy się ze Słoniem Trąbalskim, kotki i pieskiem oraz z zielonym misiem. Malowaliśmy, rysowaliśmy, lepiliśmy, rozwiązywaliśmy zagadki. Na placu zabaw robiliśmy niezwykłe zki i babki z piasku. Nauczyliśmy się nowych piosenek. Czas szybko płynął. Szkoda, że wakacje w Klubie Kultury Zastów już się skończyły. Za rok poproszę rodziców, żeby mnie znów zapisali. Helenka Fot. KKZ Kurier SPORTOWY Tym razem przełaje Trzecie zawody Czwórboju Wawerskiego 22 września o godz. 10 na terenach leśnych przylegających do Szkoły Podstawowej nr 124 w Falenicy, przy ul. Bartoszyckiej 45/47, odbędzie się III edycja czwórboju wawerskiego Cztery pory roku. Będą to biegi przełajowe na dystansie: 600 m dziewczęta i chłopcy do lat 9, 1000 m dziewczęta i chłopcy do lat 12, 1500 m dziewczęta i chłopcy do lat 16, 3000 m dziewczęta i chłopcy do lat 19, 5000 m 60 kobiety i mężczyźni do lat 40, do lat 60 i powyżej. W zawodach może wystartować każdy, kto zgłosi się do biura zawodów w dniu imprezy, wypełni kartę startową oraz przedstawi organizatorom badanie lekarskie stwierdzające zdolność do udziału w zawodach lub podpisze oświadczenie o udziale w imprezie na własną odpowiedzialność (dzieci i młodzież do lat 18 muszą mieć zgodę rodziców).biuro zawodów czynne będzie od godz Jest to już trzecia edycja zawodów rozgrywanych w rach Wawerskiego Czwórboju, pierwsze były wyścigi kolarskie MTB, które 28 kwietnia odbyły się w Międzylesiu, po nich 16 czerwca miały miejsce zawody pływackie na basenie dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Po rozegraniu dwóch edycji zawodów lideri imprezy są: w kategorii dziewcząt do lat 9 Zuzanna Bogdańska, Ostrowik, w kategorii chłopców do lat 9 Jakub Czabok, Wawer, w kategorii dziewcząt do lat 12 Dominika Kucharek, Wawer, w kategorii chłopców do lat 12 Paweł Małysz, Wawer, w kategorii dziewcząt do lat 16 Klaudia Czabok, Wawer, w kategorii chłopców do lat 16 Kuba Maleszka, Wawer, w kategorii chłopców do lat 19 Łukasz Czerniak, Ostróda, w kategorii kobiet do lat 40 Katarzyna Witek, Wawer, w kategorii mężczyzn do lat 40 Paweł Kołodziejek, Wawer, w kategorii kobiet do lat 60 Elżbieta Czabok, Wawer, w kategorii mężczyzn do lat 60 Sławomir Jochym, Józefów, w kategorii mężczyzn powyżej 60 lat Grzegorz Kołodziejek, Wawer. Do końca całego cyklu jeszcze dwie edycje i nadal nie wiadomo, kto odniesie końcowy sukces w klasyfikacji generalnej. Regulin cyklu zawodów znajduje się na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Wawer (www.wawer.warszawa.pl). Kazimierz Włodarczyk Kurier SPOŁECZNY Jesteś sotny wyjdź z domu Nie trzeba być dotkniętym szczególnym nieszczęściem, żeby sobie nawzajem pomagać. Nieraz chcemy po prostu doświadczyć ciepła i wsparcia od innych osób, potrzebujemy siły żeby wyjść z domu. Gdzie wyjść? Wawerski Ośrodek Pomocy Społecznej podpowiada: do Klubu Integracji, który prowadzi. A mieści się on w Miedzeszynie, przy ul. Szafirowej 58, tel , Czynny jest od poniedziałku do piątku w godz Można w nim skorzystać z indywidualnych porad psychologa, doradcy zawodowego, zapisać się na konsultację do radcy prawnego. Klub oferuje wiele zajęć grupowych: warsztaty edukacyjnorozwojowe, umiejętności społecznych i wychowawczych, sportowo-rekreacyjne dla seniorów, aktywizacji zawodowej, plastyczne, uczestnictwo w grupach wsparcia w przypadku podobnych trudności i problemów życiowych. Udział w nich jest bezpłatny. Działający przy klubie Punkt Aktywizacji Zawodowej umożliwia zainteresowanym zapoznanie się z bieżącymi oferti pracy.

Dwa razy większe przedszkole w Lesie

Dwa razy większe przedszkole w Lesie Nr 19/160 Rok VIII 1-15 października 2014 r. egzemplarz bezpłatny Fot. AM Dwa razy większe przedszkole w Lesie Wiele inwestycji na finiszu Jedne inwestycje dzielnicowe są na ukończeniu, inne rozpoczęto,

Bardziej szczegółowo

Rok 2010 było i kulturalnie, i sportowo

Rok 2010 było i kulturalnie, i sportowo Nr 6/85 Rok V 16 31 marca 2011 egzemplarz bezpłatny uczniowie wawerskich szkół uczestniczyli w historycznej grze. Rozpoczęli ją na terenach Olszynki Grochowskiej, gdzie 180 lat temu odbyła się jedna z

Bardziej szczegółowo

Pogrzebać prywatną działkę

Pogrzebać prywatną działkę POWIAT PIASECZYŃSKI POWIAT GRÓJECKI URSYNÓW ROK XIV NR 36 (548)10-16 PAŹDZIERNIKA 2014 ISSN 1643-2843 GAZETA BEZPŁATNA POWIAT GRODZISKI POWIAT PRUSZKOWSKI W NUMERZE Centrum Monitoringu Miejskiego już działa

Bardziej szczegółowo

Nie chodzi tylko o lokalizację

Nie chodzi tylko o lokalizację Już za tydzień dodatek specjalny PRZEDSZKOLAKI 2015 17 KWIETNIA 2015 (NR 305) Nakład kontrolowany: 30 000 egz. WWW.WPR24.PL ZASIĘG: POWIATY PRUSZKOWSKI, GRODZISKI Wysokie napięcie społeczne Mieszkańcy

Bardziej szczegółowo

Z ZFS do parlamentu. Konkurs stypendialny Rozwijanie zdolności matematycznych. W numerze: Obywatelska Gazeta Lokalna. Wrzesień 2011 nr 1 [85]

Z ZFS do parlamentu. Konkurs stypendialny Rozwijanie zdolności matematycznych. W numerze: Obywatelska Gazeta Lokalna. Wrzesień 2011 nr 1 [85] Wrzesień 2011 nr 1 [85] W numerze: DZIAŁANIA ZIELONKOWSKIEGO FORUM SAMORZĄDOWEGO Obywatelska Gazeta Lokalna CO SŁYCHAĆ W MIEŚCIE SPORT Szanowni Państwo, Redakcja Informatora Zielonkowskiego wznawia wydawanie

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie I /IV 2009 Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10 Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6 2 Od Redakcji FAKTY NOWODWORSKIE

Bardziej szczegółowo

Iwona i Dariusz Snopkowscy Zakochani od dwudziestu lat

Iwona i Dariusz Snopkowscy Zakochani od dwudziestu lat 2 LUDZIE Ewa Łączyńska-Widz Markowe BWA Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski wręczył dyrektor Biura Wystaw Artystycznych Ewie Łączyńskiej- Widz nagrodę Marka Radia Kraków za wystawę

Bardziej szczegółowo

Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok!

Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok! Numer 1 (222) STYCZEŃ 2015 ISSN 1428-1198 www.stare-babice.pl Miesięcznik Gminny istniejemy od 1990 roku Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok! (czyt. str. 10 i 12)

Bardziej szczegółowo

Kąpieliska pod nadzorem rozdają mandaty zaufania!

Kąpieliska pod nadzorem rozdają mandaty zaufania! Kąpieliska pod nadzorem rozdają mandaty zaufania! WYDAWCA ISSN 1232-0560 NAKŁAD 20 TYS. 8 lipca (środa) 2015 r. numer 27/1179 BEZPŁATNY TYGODNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY KREDYTY GOTÓWKOWE ORAZ KONSOLIDACYJNE

Bardziej szczegółowo

SERIAL Z BETONEM DENTAMEDICA

SERIAL Z BETONEM DENTAMEDICA OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW pon.-pt.7 30-21 00 ; sob. 8 00-15 00 www.stacjakontrolipojazdow.pl PE NY ZAKRES PRZEGL DÓW REJESTRACYJNYCH DENTAMEDICA GOCŁAW ul. Abrahama 2 022 671 31 32; 022 673 89

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE XIV DNI BYSTREJ X DNI MESZNEJ. zapraszamy

PODSUMOWANIE XIV DNI BYSTREJ X DNI MESZNEJ. zapraszamy Rok III nr 7(30) lipiec 2009 r. miesięcznik, pismo bezpłatne ISSN 1897-3566 PODSUMOWANIE XIV DNI BYSTREJ W dniach od 2 5 lipca Bystra świętowała swoje, XIV już Dni Bystrej. Jak nigdy dotąd dopisywała im

Bardziej szczegółowo

Życie. Jak Pawełek. historię Olsztyna poznaje str. 3. Oferta edukacyjna. Olsztyna 25 000! NAKŁAD. szkół Powiatu Olsztyńskiego

Życie. Jak Pawełek. historię Olsztyna poznaje str. 3. Oferta edukacyjna. Olsztyna 25 000! NAKŁAD. szkół Powiatu Olsztyńskiego REKLAMA nr 11 (110) 2013 ISSN 1734-7076 N Życie O W E (10.06-24.06. 2013) BEZPŁATNY Dwutygodnik z Warmii i Mazur NAKŁAD 25 000! Olsztyna REKLAMA Oferta edukacyjna szkół Powiatu Olsztyńskiego Jak Pawełek

Bardziej szczegółowo

ECHO PUSZCZYKOWA informator miejski Wrzesień 2009 nr 8 (210) www.puszczykowo.pl

ECHO PUSZCZYKOWA informator miejski Wrzesień 2009 nr 8 (210) www.puszczykowo.pl ECHO PUSZCZYKOWA informator miejski Wrzesień 2009 nr 8 (210) ISSN 1231-8493 70 lat OD WYBUCHU ii WOJnY ŚWiAtOWeJ s.14 PUSZCZYKOWSKA s.2 jesień kulturalna OFiCJAne OtWARCie s.11 Orlika SPUStOSZenie s.16

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNOŚĆ BRZEZIE-DĄBROWA-GRODKOWICE-GRUSZKI-KŁAJ-ŁĘŻKOWICE-ŁYSOKANIE-SZARÓW-TARGOWISKO

SAMODZIELNOŚĆ BRZEZIE-DĄBROWA-GRODKOWICE-GRUSZKI-KŁAJ-ŁĘŻKOWICE-ŁYSOKANIE-SZARÓW-TARGOWISKO MIESIĘCZNIK INFORMACYJNO-OGŁOSZENIOWY GMINY KŁAJ ISSN 1426-4617 Egzemplarz bezpłatny Kwiecień 3 (198) SAMODZIELNOŚĆ BRZEZIE-DĄBROWA-GRODKOWICE-GRUSZKI-KŁAJ-ŁĘŻKOWICE-ŁYSOKANIE-SZARÓW-TARGOWISKO Będzie

Bardziej szczegółowo

Jeśli szybka jazda to tylko na torze, co podkreśla Paweł Fazer Isański

Jeśli szybka jazda to tylko na torze, co podkreśla Paweł Fazer Isański NAKŁAD: 16 000 EGZEMPLARZY ISSN: 17300878 NAKŁAD 16 TYSIĘCY egz. REKLAMA R0549/13 12 LIPCA 2013, NR 466 WAŁBRZYCH Kolejni absolwenci Nie kuś losu wydarzenia str. 5 Dzisiaj w Głuszycy na cmentarzu komunalnym

Bardziej szczegółowo

Zorka zwiększa zatrudnienie

Zorka zwiększa zatrudnienie w numerze Kto jeszcze wystartuje? Miesięcznik Regionalny Nr 2 (320) 24 II 2014 r. Rok VIiI ISSN 1896-5164 Indeks 224065 Nakład udokumentowany: 20 tys. egzemplarzy Egzemplarz bezpłatny 316 OGŁOSZEŃ Jedna

Bardziej szczegółowo

Położenie takiej warstwy asfaltu zastąpi wykazane braki grubości podbudowy

Położenie takiej warstwy asfaltu zastąpi wykazane braki grubości podbudowy Nr 11 (34) listopad 2005 Miesięcznik Samorządu Gminy Teresin egzemplarz bezpłatny Nie będzie miejsca w gminie dla nieuczciwych wykonawców Dobiegający końca rok 2005 jest rekordowym pod względem ilości

Bardziej szczegółowo

SKANSKA wybuduje drogę

SKANSKA wybuduje drogę CENA 1,50 ZŁ www.gazetarumska.pl NR 22 (64) 16 WRZEŚNIA 2010 ROZMOWA TYGODNIA Nie tylko sport Dziesięć lat temu oddano do użytku halę sportowo-widowiskową w Rumi. Od tamtej pory obiekt jest wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

Puszczykowska Gala Sportu str. 2 Powstanie nowa hala sportowa str. 3, 10-11 Udany rok wędkarzy str. 19

Puszczykowska Gala Sportu str. 2 Powstanie nowa hala sportowa str. 3, 10-11 Udany rok wędkarzy str. 19 PUSZCZYKOWO ECHO PUSZCZYKOWA INFORMATOR MIEJSKI Styczeń 2014 nr 1 (260) www.puszczykowo.pl Puszczykowska Gala Sportu str. 2 Powstanie nowa hala sportowa str. 3, 10-11 Udany rok wędkarzy str. 19 Sportowcy

Bardziej szczegółowo

Kontrowersyjna inwestycja

Kontrowersyjna inwestycja DODATEK TV Budżet na 2015 r. przyjęty Orszak Trzech Króli str. 2 str. 8 Studniówka ZSO Kontrowersyjna inwestycja str. 9 w Siennicy str. 5 Z GMINY Oświetlenie na Kolejowej R E K L A M A Mieszkańcy ulicy

Bardziej szczegółowo

teoria z Praktyką dworce W PakIecIe trzech tenorów rekord kajetanowicza związkowcy o szpitalu

teoria z Praktyką dworce W PakIecIe trzech tenorów rekord kajetanowicza związkowcy o szpitalu trzech tenorów rekord kajetanowicza związkowcy o szpitalu Nr 43 (1091) 25 października 2012 r. 2,10 zł (w tym 5% Vat) Nakład: 1350 egzemplarzy ISSN 1231-9651 Pażdziernikowy popas. teoria z Praktyką Rozmowa

Bardziej szczegółowo

KURIER LIBIĄSKI. Mistrzowie Polski z Libiąża! w numerze m.in.: NOWY PATRON str. 2 INWESTYCJE str. 10 FESTIWAL TAŃCA str. 15

KURIER LIBIĄSKI. Mistrzowie Polski z Libiąża! w numerze m.in.: NOWY PATRON str. 2 INWESTYCJE str. 10 FESTIWAL TAŃCA str. 15 nr 64 czerwiec 2015 KURIER LIBIĄSKI miesięcznik mieszkańców Libiąża, Żarek i Gromca ISSN 1895-6831 Mistrzowie Polski z Libiąża! Uczniowie Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu

Bardziej szczegółowo

Informacja o zbiórce odpadów

Informacja o zbiórce odpadów Informacja o zbiórce odpadów Wydział Gospodarki Komunalnej informuje, że ogólnodostępne pojemniki do gromadzenia surowców wtórnych zlokalizowane przy skrzyżowaniu ulicy Andriollego z ulicą Pułaskiego zostały

Bardziej szczegółowo

2011-06-29 "Jarocin" między czołgami, samolotami i armatami

2011-06-29 Jarocin między czołgami, samolotami i armatami 2011-06-29 "Jarocin" między czołgami, samolotami i armatami Wernisaż wystawy plenerowej "30 lat jarocińskich festiwali", przygotowanej przez Muzeum Regionalne w Jarocinie w ramach projektu Spichlerz Polskiego

Bardziej szczegółowo

Gazeta w potrzebie. 149 projektów w budżecie partycypacyjnym Białołęki! Pomóżmy panu Zbigniewowi. 25 kwietnia 2015 10:00-17:00

Gazeta w potrzebie. 149 projektów w budżecie partycypacyjnym Białołęki! Pomóżmy panu Zbigniewowi. 25 kwietnia 2015 10:00-17:00 nr 1 (118) I/II/III 2015 WWW. NCH. PL 149 projektów w budżecie partycypacyjnym Białołęki! Zakończyliśmy etap przyjmowania projektów do budżetu partycypacyjnego Białołęki na 2016 rok. Nasi mieszkańcy 86

Bardziej szczegółowo

Tak świętowaliśmy Dni Wołomina

Tak świętowaliśmy Dni Wołomina I N F O R M A T O R U R Z Ę D U M I E J S K I E G O W W O Ł O M I N I E Numer 1, czerwiec-sierpień 2015 r. w w w.naszwolomin. p l Tak świętowaliśmy Dni Wołomina W numerze m.in.: Audyty w spółkach i jednostkach

Bardziej szczegółowo

Aż 1/4 budżetu na inwestycje

Aż 1/4 budżetu na inwestycje www.um.ciechanow.pl MIESIĘCZNIK NR 1/166 STYCZEŃ 2006 W numerze: Plany inwestycyjne samorządu miejskiego 36. sesja Rady Miasta Na co wydały pieniądze Zarządy Osiedli w 2005 roku Miejski Zespól Szkół Nr

Bardziej szczegółowo

Potrzeba prawdziwej solidarności

Potrzeba prawdziwej solidarności www.um.ciechanow.pl MIESIĘCZNIK NR 8/162 WRZESIEŃ 2005 Potrzeba prawdziwej solidarności W numerze: Wkładka prezentująca DIONIZJE i Rajd Warszawski Co się dzieje na ulicy Komunalnej Rajdy rowerowe, czyli

Bardziej szczegółowo

Bielański 1 Września. Uroczystość religijno-patriotyczna. Szczegółowy program imprezy na str. 2 i 9

Bielański 1 Września. Uroczystość religijno-patriotyczna. Szczegółowy program imprezy na str. 2 i 9 NR 8/9 (124/125) Rok XI Sierpień/Wrzesień 2009 Miesięcznik Urzędu Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy gazeta bezpłatna ISSN 1507-7195 Bielański ratusz odlicza czas do przyjęcia mieszkańców Fot. M. Wasilewski

Bardziej szczegółowo

NR 11/238 ISSN: 1234-5911

NR 11/238 ISSN: 1234-5911 www.bip.tczew.pl www. tczew.pl NR 11/238 Grudzień NR 1/228 2010 r. ISSN: Styczeń 1234-5911 2010 r. ISSN: 1234-5911 Wszystkim Tczewianom, ich bliskim i gościom, którzy zgromadzą się w naszych domach przy

Bardziej szczegółowo