1. WPROWADZENIE 3 2. WSTĘP METODOLOGICZNY 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. WPROWADZENIE 3 2. WSTĘP METODOLOGICZNY 5"

Transkrypt

1

2 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 3 2. WSTĘP METODOLOGICZNY 5 3. GŁÓWNE WYNIKI PRZEPROWADZONYCH BADAŃ. Karol Wittels SKLEP POTRZEB KULTURALNYCH. TEATR W WARSZAWIE NA MAPIE INNYCH PRAKTYK KONSUMENCKICH. Wojciech Józef Burszta WIDZ W TEATRZE. Krystyna Duniec MODELE TEATRÓW WNIOSKI Z BADAŃ PUBLICZNOŚCI TEATRÓW WARSZAWSKICH. Ewa Guderian-Czaplińska O POTRZEBIE KRYTYCZNEGO WIDZA. Agata Siwiak TEATR JAKO MARKA. Karol Wittels REKOMENDACJE NOTY O AUTORACH 83 2

3 Szanowni Państwo, Niniejszy raport jest efektem projektu badawczego, realizowanego przez Fundację Generacja TR Warszawa we współpracy z Fundacją Obserwatorium, Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego i TR Warszawa. Projekt był współfinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Opracowując koncepcję badawczą byliśmy świadomi, że wchodzimy na grunt bardzo słabo rozpoznany. Zbyt wiele badań nad stanem kultury w szczególności tych z zakresu odbiorców kultury i praktyk kulturalnych ma bowiem charakter ilościowy. Dowiadujemy się z nich, jakie były średnie wydatki na kulturę w gospodarstwie domowym, ile książek przeczytał statystyczny Polak, jak często chodzi do kina czy na koncert. Wreszcie, możemy znaleźć informację o liczbie zrealizowanych premier, frekwencji na przedstawieniach, liczbie widzów w danym roku. Ta wiedza jest cenna, ale daleko niewystarczająca brak jednak wiedzy o tym, kto chodzi do warszawskich teatrów, a przede wszystkim dlaczego. Dobierając metody badawcze, stanęliśmy przed zasadniczym dylematem: jak zdiagnozować publiczność stołecznych scen (a przynajmniej ich większości), a zarazem dowiedzieć się więcej, niż pozwalają na to badania stricte ilościowe. Należy nadmienić, że klasyczne badania jakościowe, oparte na wywiadach pogłębionych, które uwzględniałyby dużą liczbę instytucji, przerastały nasze możliwości finansowe zarówno na poziomie zbierania danych, jak i ich analizy. Zdecydowaliśmy się więc odejść od sztywnych założeń akademickich dotyczących badań społecznych na rzecz eksperymentu. Za takim podejściem przemawiał także fakt, że członkowie zespołu badawczego reprezentują różnorodne dyscypliny naukowe: kulturoznawstwo, teatrologię, socjologię. W efekcie postanowiliśmy zbadać publiczność jak największej liczby teatrów (kosztem liczby osób przebadanych pod jednym teatrem) i jednocześnie oprócz pytań zamkniętych (ankietowych) zadać też pytania otwarte. Analiza zebranego materiału odbywała się dwutorowo: jako analiza ilościowa oraz jakościowa (analizowanie poszczególnych ankiet, jako jednostkowych przykładów). Niezwykle cennym uzupełnieniem były badania fokusowe, oparte o narzędzia zaczerpnięte z 3

4 klasycznych badań marketingowych, dostosowane do specyfiki badań nad kulturą. Całość została poddana weryfikacji przedstawicieli środowiska teatralnego, z którymi zostały przeprowadzone wywiady pogłębione. Oddając w Państwa ręce niniejszy raport, jesteśmy przekonani o wadze zebranego i zaprezentowanego materiału badawczego. Równocześnie jednak mamy świadomość, że nasze badanie nie wyczerpuje tematu, nie odpowiada na wszystkie pytania i nie rozwiewa wszelkich wątpliwości dotyczących widzów warszawskich teatrów, a raczej inicjuje dyskusję nad problematyką i stanowi punkt wyjścia do dalszych analiz. Dlatego też pragniemy, aby raport zachęcił zarówno władze samorządowe, jak i dyrektorów teatrów do podjęcia podobnych badań i do dzielenia się nimi poprzez ich upublicznianie. Dziękujemy także przedstawicielom środowiska teatralnego Zenonowi Butkiewiczowi, Wojciechowi Majcherkowi, Pawłowi Miśkiewiczowi, Maciejowi Nowakowi, Karolinie Ochab oraz Pawłowi Płoskiemu za udzielenie wywiadów i podzielenie się z nami swoimi refleksjami dotyczącymi badań. AUTORZY RAPORTU 4

5 2. WSTĘP METODOLOGICZNY Niniejszy raport stanowi efekt badania publiczności teatrów warszawskich, traktowanej jako pewna określona zbiorowość ludzi. Z takiego podejścia należy wysnuć dwa istotne wnioski. Po pierwsze także ze względów finansowych i logistycznych nie było możliwe dokładne zbadanie publiczności wszystkich, a nawet wybranych teatrów 1. I choć w niektórych przypadkach pokazujemy pewne zindywidualizowane dla poszczególnych teatrów wyniki, w żadnym wypadku nie mogą one służyć jako analiza publiczności tychże, a jedynie jako wskazanie pewnych tendencji, które warto i należy dalej doprecyzować. Wynika to przede wszystkim z faktu, że próba dla pojedynczych teatrów była zbyt mała, a narzędzia zastosowane w badaniu nie miały na celu rozpoznania tych grup, lecz widzów jako całości. Po drugie, nie badaliśmy warszawiaków (jako populacji), stąd wyników nie możemy uogólniać dla całej Warszawy. Powtórzmy zatem raz jeszcze grupą badaną byli widzowie warszawskich teatrów: zarówno mieszkający w stolicy (najczęściej), mieszkający w okolicznych miejscowościach, jak i osoby przyjezdne (najrzadziej). CEL BADANIA Głównym celem zakładanym na początku realizacji projektu było zbadanie publiczności warszawskich teatrów oraz poznanie ich opinii na temat odwiedzanych teatrów. Ponadto uznaliśmy za istotne zbadanie marki i wizerunku teatrów oraz kulturotwórczej roli tych instytucji na kulturalnej mapie stolicy. Dodać należy, że już w trakcie tworzenia narzędzi badawczych postanowiliśmy poszerzyć cele o zbadanie źródeł, z jakich widzowie czerpią wiedzę i informację o spektaklach oraz o motywacjach, jakimi kierują się widzowie przy wyborze teatrów. PYTANIA BADAWCZE: Z powyższych celów wynikają konkretne pytania badawcze, które można podzielić na 5 obszarów: 1 W przypadku zbyt głębokiego badania publiczności kilku wybranych teatrów, nie bylibyśmy uprawnieni do wnioskowania o publiczności wszystkich teatrów razem. Warto podkreślić, że niniejsze badanie jest pierwszym tego typu od lat, a widzowie teatrów byli badani tylko przy okazji szerszych badań ilościowych dotyczących uczestnictwa w kulturze w ogóle. Nieznane są też badania własnej publiczności realizowane przez same teatry. Być może takie badania były przeprowadzane, ale ich wyniki nie zostały upublicznione, nad czym ubolewamy. Jedyne znane badanie zostało przeprowadzone przez Artura Kłusa, wśród widzów Teatru Polonia. Por. A. Kłus, Lider w kulturze. Studium działalności Krystyny Jandy, Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki, Warszawa

6 a) WIDZOWIE TEATRÓW Kto chodzi do warszawskich teatru (wiek, płeć, wykształcenie, miejsce zamieszkania)? Jakie zainteresowania w obszarze kultury i sztuki mają widzowie teatrów? Jakich twórców cenią najbardziej? Czy widzowie to osoby zaangażowane w działalność społeczną? b) CZĘSTOTLIWOŚĆ CHODZENIA DO TEATRU I ŚWIADOMOŚĆ WYBORU OFERTY Jak często widzowie chodzą do teatrów? Do jakich teatrów chodzą? Do których teatrów chodzą najczęściej? Dlaczego chodzą do teatru? Dlaczego chodzą do tych konkretnych teatrów? Na jakie spektakle chodzą? Dlaczego na te konkretne spektakle? c) OCENA TEATRÓW Co widzowie chcieliby zmienić w teatrze? Jak oceniają dodatkową działalność teatrów? Co w danym teatrze jest dla nich najważniejsze? d) INFORMACJA I PROMOCJA Skąd widzowie czerpią wiedzę o spektaklach? Czy interesują się działalnością ulubionego teatru? Jakich informacji brakuje widzom? Co dla widzów jest dla najsilniejszą rekomendacją przy wyborze spektaklu? e) POSTRZEGANIE WIZERUNKU TEATRU Jaką funkcję pełnią poszczególne teatry warszawskie? Jaki jest wizerunek poszczególnych teatrów? Które z teatrów wypracowały swoją markę i jak jest ona oceniania? Wychodząc od powyższych pytań badawczych, dokonano wyboru narzędzi badawczych. W dalszym etapie cztery pierwsze obszary stały się podstawą do skonstruowania kwestionariusza ankiety, a ostatni stanowił kanwę, na której przygotowano scenariusze wywiadów zogniskowanych. Uczciwość badawcza wymaga, aby wspomnieć, że na etapie pilotażu lista pytań badawczych była dłuższa. Mianowicie, chcieliśmy poznać źródła zainteresowania teatrem poszczególnych 6

7 widzów, jednak w praktyce odpowiedzi na te pytanie okazywały się zbyt długie, by można je było wykorzystywać w ankiecie. DOBÓR LOKALIZACJI Na podstawie researchu internetowego przeprowadzonego przed rozpoczęciem badania zlokalizowanych zostało 38 teatrów warszawskich (o bardzo zróżnicowanej osobowości), które można było uznać za podmiot kultury działający regularnie i mający stałą siedzibę (lub wystawiający spektakle w jednym miejscu). Z naszej listy wypadły natomiast efemeryczne teatry i grupy teatralne. Badanie objęło ostatecznie widzów następujących 29 teatrów: 6. Piętro, Ateneum, Buffo, Capitol, Dramatyczny, Druga Strefa, Guliwer, IMKA, Kamienica, Komedia, Konsekwentny, Lalka, Och-teatr, Narodowy, Na Woli, Nowy, Polonia, Polski, Powszechny, Rampa, Roma, Scena Prezentacje, Studio Teatralne Koło, Syrena, Studio, TR Warszawa, Wielki (Opera Narodowa), Współczesny, Żydowski. Starano się zatem wybrać jak najbardziej zróżnicowane teatry. Dobór uwzględniał następujące zmienne: teatr publiczny, prywatny, teatr prowadzony przez organizację pozarządową. W ramach teatrów publicznych uwzględniono teatry podlegające pod samorząd lokalny, urząd marszałkowski oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ponadto uwzględniono też różne typy teatrów, w tym m.in. muzyczny, dziecięcy, repertuarowy, rozrywkowy etc. ZASTOSOWANE NARZĘDZIA BADAWCZE ORAZ PRZEBIEG BADANIA Podstawowym narzędziem była ankieta zawierająca 13 pytań. Pytania respondentom zadawali ankieterzy (choć w tym przypadku właściwszym sformułowaniem byłoby: badacze). Pytania ankietowe były zadawane widzom przed lub od razu po spektaklu, tak aby zrekrutować widzów konkretnych spektakli, a zarazem wykluczyć osoby przypadkowe. Specyfika sytuacji na rozmowy z potencjalnymi respondentami było zwykle kilkanaście minut przed i niewiele więcej po spektaklu wykluczyła zastosowanie losowego doboru próby na rzecz doboru celowego. Dodatkowo ankieterzy sami zapisywali szacunkowy wiek respondentów oraz po zakończeniu opracowywali krótką notatkę z przebiegu ankiety (sposób zachowania, reagowania badanych widzów) oraz opis ich ubioru 2. Badanie ankietowe zostało poprzedzone 4 wywiadami pogłębionymi, w celu sprawdzenia adekwatności pytań do zakładanych 2 Te dwa aspekty ilustrują, że już na poziomie badań ankietowych (a nie tylko analizy) założyliśmy podejście zarówno ilościowe, jak i jakościowe. 7

8 celów badawczych. Scenariusze wywiadów zawierały pytania zawarte w późniejszej ankiecie, lecz miały charakter otwarty. Pilotaż badania ankietowego został przeprowadzony wśród widzów TR Warszawa 3. Badania ankietowe zostały przeprowadzone pod 29 teatrami w maju i czerwcu 2012 roku. Łącznie przebadano 261 widzów. W lipcu 2012 roku przeprowadzono dwa wywiady zogniskowane (fokusy). W pierwszym uczestniczyli studenci teatrologii (z warszawskiej Akademii Teatralnej), w drugim studenci kulturoznawstwa (z Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego). W trakcie fokusów badane były następujące obszary: znajomość i rozpoznawalność teatrów (i ich oferty), pozycjonowanie teatrów na kulturalnej mapie Warszawy, postrzeganie wizerunku i marki teatru. Ocena marki. Po analizie danych i wstępnym opracowaniu wyników zostały przeprowadzone wywiady z sześcioma ekspertami, którzy zostali wcześniej zapoznani z podstawowymi wynikami. Celem wywiadów było skomentowanie wyników oraz pewnych tez przez nas założonych. METODY ANALIZY DANYCH Analiza ankiet przebiegała w kilku etapach. Najpierw odpowiedzi respondentów oraz notatki badaczy zostały wprowadzone do specjalnych formatek w arkuszu kalkulacyjnym. Następnie wyniki zostały zestawione dla poszczególnych teatrów. W dalszej kolejności analiza szła dwutorowo: zestawiono wszystkie wyniki w jednej tabeli oraz przeprowadzono jakościową analizę wszystkich ankiet. Analiza jakościowa była podyktowana dwoma czynnikami. Po pierwsze, analizowano odpowiedzi na pytania otwarte oraz notatki badaczy. Po drugie, wstępna analiza ankiet uświadomiła nam, że część widzów podawała niespójne odpowiedzi (np. przy zestawieniu częstotliwości chodzenia do teatru z zainteresowaniem samym teatrem). Niektóre z wyników były na tyle zaskakujące (np. niewielkie zainteresowanie recenzjami teatralnymi, czerpanie informacji od znajomych, brak przywiązania do określone typu teatru), że postanowiono przeprowadzić dodatkową ankietę internetową wśród studentów kulturoznawstwa, w której zadano większość pytań, co widzom pod teatrami. Wyniki ankiety jako badania uzupełniającego nie zostały włączone do niniejszego Raportu, niemniej jednak potwierdziły niektóre tendencje i cechy widzów, zarysowane w trakcie 3 Wyniki z pilotażu nie zostały włączone do późniejszej analizy, lecz w dalszym toku prac dokonano ponownego badania wśród widzów TR Warszawa. 8

9 badania pod teatrami 4. Dalsza analiza pozwoliła na wyodrębnienie trzech typów widzów, o specyficznych cechach, które zostały potraktowane jako typy idealne 5. Wyróżniono zatem widza wiernego, regularnego i przypadkowego. Dalsza analiza szła w kierunku sprawdzenia, jak poszczególne zmienne charakteryzują poszczególne typy widzów. W przypadku fokusów przebieg wywiadów został nagrany, zaś dodatkowo jeden badacz sporządzał na bieżąco notatki. Oprócz zapisu wypowiedzi uczestników, do analizy wykorzystano materiały powstałe w ramach zastosowanych technik projekcyjnych. 4 Warto dodać, że część wyników potwierdziła się, mimo że badanymi była specyficzna grupa widzów studenci kulturoznawstwa. 5 M. Weber, Obiektywność poznania w naukach społecznych, przeł. M. Skwieciński [w:] Problemy socjologii wiedzy, PWN, Warszawa 1985, s

10 KAROL WITTELS 3. GŁÓWNE WYNIKI PRZEPROWADZONYCH BADAŃ 1) WYNIKI BADANIA ANKIETOWEGO Badanie zostało przeprowadzone na próbie 261 widzów warszawskich teatrów, w tym 176 kobiet i 85 mężczyzn. Najwięcej 20% stanowili widzowie w wieku lat, a dalej i (po niecałe 20%). Choć nie zastosowano ilościowego doboru próby i nie można z tych danych bezwzględnie wnioskować o całej populacji osób chodzących do warszawskich teatrów, niemniej jednak wyniki te wpisują się w pewną ogólnopolską tendencję: najmniej z oferty kulturalnej korzystają osoby dorosłe, wchodzące na rynek pracy i robiące karierę. Niemal 70% badanych stanowili mieszkańcy stolicy, zaś 15% mieszkańcy miejscowości podwarszawskich. Niemal 65% widzów miała wyższe wykształcenie, a 27% średnie częstotliwośd chodzenia do wybranego teatru WYKRES NR 1 CZĘSTOTLIWOŚĆ CHODZENIA DO WYBRANEGO TEATRU 10

11 częstotliwośd chodzenia do teatru w ogóle 0 WYKRES NR 2 CZĘSTOTLIWOŚĆ CHODZENIA DO TEATRU W OGÓLE Badani przez nas widzowie do teatru chodzą najczęściej kilka razy w roku (niemal 46%) oraz co najmniej raz w miesiącu (21%). Jeśli dodamy, że prawie 14% chodzi do teatru co najmniej raz w tygodniu, można przyjąć, że wśród ogółu widzów jest całkiem spora grupa chodząca regularnie i stosunkowo często. Gdy jednak porównamy wykresy 1 i 2 widać pewną rozbieżność. Głębsza analiza wykazała, że 60% osób, które zadeklarowały, że w danym teatrze są po raz pierwszy, to zarazem osoby chodzące do teatru raz do roku, lub rzadziej. PREFERENCJE PRZY WYBORZE SPEKTAKLU / TEATRU osobowośd dyrektora osobowośd reżysera aktor/aktorzy dodatkowa oferta kulturalna restauracja/bar/kawiarnia "atmosfera miejsca" rekomendacje znajomych recenzje wyposażenie WYKRES NR 3 PREFERENCJE PRZY WYBORZE SPEKTAKLU / TEATRU 11

12 Dla większości widzów najważniejszą przesłanką, decydującą o tym, do jakiego teatru idą, lub na jaki spektakl, jest aktor lub aktorzy. Niewiele mniejsze znaczenie mają tzw. atmosfera miejsca (a więc specyfika miejsca, powodująca, że dany widz czuje się lepiej w danym teatrze niż w innym) i rekomendacje znajomych PREFERENCJE PRZY WYBORZE SPEKTAKLU / TEATRU WEDŁUG LICZBY WSKAZAŃ liczba wskazao najniższych liczba wskazao najwyższych WYKRES NR 4 PREFERENCJE PRZY WYBORZE SPEKTAKLU / TEATRU WEDŁUG LICZBY WSKAZAŃ Wykres nr 3 pokazuje jedynie wyniki procentowe. Obraz ten nie jest jednak pełny, dlatego warto przyjrzeć się wynikom przez pryzmat liczby najniższych i najwyższych wskazań. Należy dodać, że respondenci odpowiadając na pytanie: Co jest dla Pana/i najważniejsze przy wyborze teatru/spektaklu? do każdej z ww. kategorii mieli przyporządkować liczby od 1 (najmniej ważne) do 6 (najważniejsze). Z wykresu nr 4 wyraźnie widać, że kategoria aktorzy ma nie tylko najwięcej wskazań najwyższych, ale też najmniej najniższych. Całkowitym przeciwieństwem są z kolei kategorie nr 4 i 5. Oznacza to, że funkcjonowanie przy teatrze kawiarni/baru/restauracji oraz funkcjonowanie przy teatrze dodatkowej oferty teatralnej nie ma dla widzów niemal żadnego znaczenia. Interesującą kategorią jest osobowość dyrektora danego teatru, która dla pewnej grupy jest bardzo ważna przy wyborze teatru/spektaklu i jednocześnie dla niemal takiej samej liczby widzów nie ma żadnego znaczenia. Symptomatyczne jest, że dla większości badanych widzów, przy wyborze teatr/spektaklu nie mają znaczenia recenzje teatralne. 12

13 MOTYWY WYBORY SPEKTAKLU (% WSKAZAŃ) 11,95 11,95 7,96 3,18 9,16 9,16 2,78 4,38 6,37 8,36 4,78 4,78 3,16 2,78 5,17 3,98 WYKRES NR 5 MOTYWY WYBORY SPEKTAKLU Z kolei przy wyborze konkretnego spektaklu większość widzów kierowała się rekomendacjami znajomych. Ponadto znaczna część widzów przyszła na spektakl ze względu na zaproszenie znajomego (znajomej/znajomych) bądź zaproszenie od rodziny. Gdy zsumujemy kategorie 1 4 (a więc rekomendacje znajomych i rodziny oraz zaproszenie znajomych i rodziny), to łącznie mamy 33% widzów. Znaczna część respondentów przyszła też ze względu na aktorów oraz reżysera. brak odpowiedzi; 2 inne; 21 materiały promocyjne teatru; 33 znajomi; 74 media pozainterentowe; 41 internet; 51 rodzina; 39 WYKRES NR 6 ŹRÓDŁA INFORMACJI O SPEKTAKLACH 13

14 Wykres nr 5 pokazuje, skąd badani widzowie czerpią wiedzę o spektaklach teatralnych. I tak, najwięcej (28%) deklarowało, że głównym źródłem informacji są dla nich znajomi 6. Jeśli jednak połączymy dwa źródła informacji (znajomi + rodzina), to łącznie wskaźnik ten wynosi 43% 7. Znamienne jest również to, że zaledwie 12% szukając informacji, korzysta z materiałów promocyjnych teatru, a niecałe 16% z mediów pozainternetowych % odpowiedzi WYKRES NR 7 POTRZEBA ZMIAN W TEATRZE Na pytanie (Wykres nr 6) Co zmieniliby Państwo w danym teatrze? (czyli tym, pod którym realizowano badanie), zdecydowana większość (65%) odpowiedziała, że nic, lub że nie wie. Jedynie 23% uznało, że w odwiedzonych teatrach warto by poprawić infrastrukturę, w tym przede wszystkim krzesełka i fotele, oraz udogodnia dla osób niepełnosprawnych (windy, podjazdy etc.). ZAINTERESOWANIA KULTURALNE I ARTYSTYCZNE (% WSKAZAŃ) 7% 28% 13% 25% 27% teatr film / kino literatura malarstwo muzyka WYKRES NR 8 ZAINTERESOWANIA KULTURALNE I ARTYSTYCZNE 6 Warto porównać ten wynik z badaniem Życie kulturalne warszawiaków, Warszawa 2011, Stołeczna Estrada. 78% badanych wskazało, że informacje o wydarzeniach kulturalno-rozrywkowych w Warszawie czerpie od znajomych. 7 Fakt, że tak znaczny odsetek badanych czerpie informacje od znajomych (najczęściej zaś znajomej, lub koleżanki) lub z ich rekomendacji idzie na spektakl zainspirował nas do określenia tego zjawiska instytucją koleżanki. 14

15 Wśród dziedzin sztuki, widzowie teatrów najczęściej interesują się muzyką i kinem. Zainteresowanie teatrem znalazło się dopiero na 3 miejscu. OCZEKIWANIA WOBEC TEATRU (% WSKAZAŃ) 21% 8% 15% 16% relaks nowatorska estetyka znani aktorzy 18% nowe perspektywy kulturowe 22% zaskoczenie rozrywka WYKRES NR 9 OCZEKIWANIA WOBEC TEATRU Na pytanie Czego oczekują Państwo od teatru? (Wykres nr 9), odpowiedzi były w niewielkim stopniu zróżnicowane. Nieznaczna większość (22%) oczekuje możliwości zobaczenia znanych aktorów, a 21% zaskoczenia. Ponadto 18% widzów wskazało na nowe perspektywy kulturowe, a 16% nowatorską estetykę. Co ciekawe, mężczyźni częściej wybierali nowe perspektywy kulturowe i rozrywkę, zaś kobiety też nowe perspektywy kulturowe i rozrywkę, ale od teatru oczekują także relaksu. Warto dodać, że na pytanie o zaangażowanie w działalność społeczną twierdząco odpowiedziało zaledwie 14,2% respondentów. 8% widzów zadeklarowało działalność w organizacji pozarządowej lub grupie nieformalnej, a 7,5% w instytucji publicznej. 15

16 POPULARNOŚĆ TEATRÓW WŚRÓD WIDZÓW Lalka Wytwórnia Baj Druga Strefa Montownia Scena Prezentacje Żydowski Guliwer Konsekwentny Rampa Bajka Kamienica Buffo IMKA Nowy Capitol Opera Narodowa Polski 6. Piętro Na Woli Syrena Komedia Studio Ateneum Roma TR Warszawa Kwadrat Współczesny Polonia Dramatyczny Powszechny Narodowy liczba wskazao WYKRES NR 10 POPULARNOŚĆ TEATRÓW Badani widzowie jako inny teatr (niż ten, gdzie przeprowadzono badanie), do którego chodzą, wskazywali najczęściej Teatr Narodowy. Na kolejnych miejscach (z niewielką różnicą wskazań) znalazły się: Powszechny, Dramatyczny, Polonia, Współczesny, Kwadrat i TR Warszawa. 16

17 2) TYPOLOGIA WIDZÓW Na podstawie wyników wyodrębniono trzy typy widzów: widza przypadkowego, regularnego i wiernego. A) WIDZ PRZYPADKOWY to widz, który w teatrze, pod którym przeprowadzono ankietę, był pierwszy raz w życiu. PREFERENCJE PRZY WYBORZE SPEKTAKLU / TEATRU WIDZ "PRZYPADKOWY" osobowośd dyrektora osobowośd reżysera aktor/aktorzy dodatkowa oferta kulturalna restauracja/bar/kawiarnia "atmosfera miejsca" rekomendacje znajomych recenzje wyposażenie WYKRES NR 11 PREFERENCJE PRZY WYBORZE SPEKTAKLU/TEATRU: WIDZ PRZYPADKOWY Widz przypadkowy charakterystyka: Niemal 60% widzów, którzy byli po raz pierwszy w badanym teatrze, chodzi do teatru w ogóle: raz na rok lub rzadziej. Gdy zsumujemy osoby, które były w badanych teatrach po pierwszy i po raz drugi, okaże się, że 58% z nich chodzi do teatru raz na rok lub rzadziej. Aż 76% z tych widzów, którzy deklarowali, że chodzą do teatru (w ogóle) raz do roku lub rzadziej, to osoby, które równocześnie były w badanych teatrach po raz pierwszy lub drugi. Dla widzów przypadkowych przy wyborze spektaklu/teatru znaczenie mają przede wszystkim aktorzy, na drugim i trzecim miejscu odpowiednio: rekomendacje znajomych i atmosfera miejsca. 17

18 Dla widza przypadkowego nie ma większego znaczenia osobowość dyrektora oraz funkcjonowanie baru/restauracji/kawiarni przy teatrze. Na czwartym miejscu od końca znalazło się czytanie recenzji. Widzowie przypadkowi informacje o spektaklach czerpią przede wszystkim od znajomych (28%) oraz z internetu (22,5%). Ponadto, gdy połączymy dwa źródła informacji: znajomi i rodzina, to wskaźnik dla tego typu widzów wyniesie 44%. Równocześnie, widz przypadkowy zdecydowanie nie czerpie informacji ze stron i materiałów promocyjnych teatrów oraz mediów (pozainternetowych). Ten typ widza od teatru oczekuje: rozrywki i relaksu ; nie oczekuje zaś nowatorskiej estetyki. Z tej grupy widzów tylko 26% zadeklarowało zainteresowanie teatrem jako dziedziną sztuki. Widzowie przypadkowi najczęściej chodzą do Teatru Narodowego, a następnie, w kolejności, do: Romy, Polonii, Kwadratu, Powszechnego i Och-teatru. Trzeba zaznaczyć, że pewna grupa z tej kategorii widzów, to osoby interesujące się teatrem, chodzące w miarę regularnie, lecz nie do teatrów warszawskich (najczęściej to osoby z Krakowa, Wrocławia, Łodzi). OCZEKIWANIA WOBEC TEATRU (LICZBA WSKAZAŃ) - WIDZ "PRZYPADKOWY" rozrywka relaks zaskoczenie nowe perspektywy kulturowe nowatorska estetyka znani aktorzy WYKRES NR 12 OCZEKIWANIA WOBEC TEATRU: WIDZ PRZYPADKOWY 18

19 2) WIDZ REGULARNY chodzący do różnych teatrów, co najmniej raz w miesiącu (lub częściej). PREFERENCJE PRZY WYBORZE SPEKTAKLU / TEATRU WIDZ "REGULARNY" osobowośd dyrektora osobowośd reżysera aktor/aktorzy dodatkowa oferta kulturalna restauracja/bar/kawiarnia "atmosfera miejsca" rekomendacje znajomych recenzje wyposażenie WYKRES NR 13 PREFERENCJE PRZY WYBORZE SPEKTAKLU/TEATRU: WIDZ REGULARNY Widz regularny charakterystyka: Wiedzę o teatrze/spektaklach czerpie przede wszystkim od znajomych, ale też na drugim miejscu znajdują się materiały promocyjne i strona teatru. Zupełnie nie opiera się na zdaniu rodziny. Widz regularny (podobnie jak widz wierny) najbardziej przy wyborze teatru/ spektaklu bierze pod uwagę: aktorów, atmosferę miejsca oraz osobowość reżysera. Jednocześnie przy wyborze teatru dla widza regularnego najmniej liczy się funkcjonowanie przy teatrze baru/restauracji/kawiarni oraz recenzje teatralne. Widz regularny najczęściej chodzi do (odpowiednio): Teatru Narodowego, Dramatycznego, Współczesnego, Powszechnego, Polonii i TR Warszawa. W teatrze poszukuje nowych perspektyw kulturowych (pozostałe odpowiedzi są na niemal tym samym poziomie wskazań, więc nie można ich zakwalifikować ani jako najważniejsze oczekiwania, ani jako najmniej ważne). 58% z tej kategorii widzów deklaruje zainteresowanie teatrem. 19

20 C) WIDZ WIERNY chodzący do wybranego teatru (tego, pod którym był badany) co najmniej raz w miesiącu. PREFERENCJE PRZY WYBORZE SPEKTAKLU / TEATRU WIDZ "WIERNY" osobowośd dyrektora osobowośd reżysera aktor/aktorzy dodatkowa oferta kulturalna restauracja/bar/kawiarnia "atmosfera miejsca" rekomendacje znajomych recenzje wyposażenie WYKRES NR 14 PREFERENCJE PRZY WYBORZE SPEKTAKLU/TEATRU: WIDZ WIERNY Widz wierny charakterystyka: Najczęściej czerpie wiedzę o spektaklu od znajomych (w tym nie różni się od innych widzów) oraz z materiałów promocyjnych teatru. Widz wierny to zazwyczaj również widz regularny. Dla widza wiernego najważniejsi przy wyborze teatru/spektaklu są aktorzy. Na drugim miejscu liczy się osobowość reżysera, na trzecim zaś atmosfera miejsca. Dla widzów wiernych najmniej ważne przy wyborze spektaklu są recenzje teatralne oraz bar/restauracja/kawiarnia. Niemal 2/3 widzów wiernych nie widzi potrzeby żadnych zmian w swoim ulubionym teatrze. Od teatru oczekuje nowych perspektyw kulturowych, zaś nie oczekuje: relaksu i rozrywki (najmniej wskazań). Zainteresowanie teatrem wyraża 53% z tej grupy. Widzowie wierni najczęściej chodzą do teatrów: Powszechnego, Narodowego oraz Dramatycznego i Współczesnego (ex aequo), a także TR Warszawa i Studio. 20

21 D) TYPY WIDZÓW PORÓWNANIE Wybór teatrów, do których chodzą najczęściej: Miejsce wg liczby wskazań Widz wierny Widz regularny Widz przypadkowy 1 Powszechny Narodowy Narodowy 2 Narodowy Dramatyczny Roma 3 Współczesny i Dramatyczny Współczesny Polonia 4 Powszechny Kwadrat 5 TR Warszawa Polonia Powszechny 6 Studio TR Warszawa Och-teatr 7 Na Woli Studio Dramatyczny Oczekiwania wobec teatru/spektaklu Kolor żółty najwięcej wskazań Kolor szary najmniej wskazań Relaksu Nowatorskiej estetyki Znanych aktorów Nowych perspektyw kulturowych Zaskoczenia Rozrywki Widz wierny Relaksu* Nowatorskiej estetyki Znanych aktorów Nowych perspektyw kulturowych Zaskoczenia Rozrywki* Widz regularny Relaksu Nowatorskiej estetyki Znanych aktorów Nowych perspektyw kulturowych Zaskoczenia Rozrywki Widz przypadkowy * niewielka różnica między najmniejszą liczbą wskazań, a pozostałymi trzema. 21

22 Wojciech Józef Burszta 4. SKLEP POTRZEB KULTURALNYCH. TEATR W WARSZAWIE NA MAPIE INNYCH PRAKTYK KONSUMENCKICH Badania, jakie przeprowadziliśmy w Warszawie, dotyczyły miejsca teatrów na mapie kulturalnej stolicy. W tekście programowym zaznaczono jasno, że aby sensownie rozmawiać o stanie warszawskich (a także polskich) teatrów, konieczne jest pogłębione zbadanie ich publiczności. Poza standardowymi badaniami demograficznymi (wiek, płeć, wykształcenie, jego rodzaj) oraz badaniem dotyczącym częstotliwości uczestnictwa w życiu teatralnym, należy zapytać między innymi o motywację do pójścia do tego, a nie innego teatru; o potrzeby artystyczne; o aktywność a więc i świadomość społeczną tychże widzów (zarówno w przestrzeni kultury, jak i poza nią); o przekonania światopoglądowe. Celem było także zbadanie, które teatry mają wspólną widownię, a które zupełnie inną, oraz jak różne grupy widzów oceniają poszczególne warszawskie sceny i czym argumentują swoją ocenę. Zapoznając się z zebranym materiałem, bardzo szybko doszedłem do wniosku, że właściwe zinterpretowanie wyników badań wymaga wskazania o wiele szerszego kontekstu zmian w sferze uczestnictwa w kulturze, z jakimi mamy sukcesywnie do czynienia od roku Jak się zdaje, są one ciągle zbyt mało uwzględnianie, stąd brak owej ciągłości genetycznej pomiędzy pewną standardową koncepcją uczestnictwa i aktywności w sferze kultury, a tym, co ludzie rzeczywiście robią z kulturą, zwłaszcza w dużych miastach. Stawiam tedy tezę, że teatry to jeden tylko z wielu elementów konsumpcji dóbr symbolicznych w ramach by posłużyć się tytułem pięknej książki Antoniego Kroha sklepu potrzeb kulturalnych 8, jakim jest dzisiejszy rynek kultury prześcigający się w ofertach. Zacznijmy wszelako od samego pojęcia kultury. Jak świetnie wiadomo, zwłaszcza antropologom, pojęcie kultury to rodzaj uniwersalnego wytrycha intelektualnego, który daje się stosować wszędzie i zawsze, choć nie bardzo wiadomo, czym sama kultura właściwie jest (struktura myślenia? system norm i zasad? zbiór artefaktów? rodzaj tekstu? sposoby zachowania? itd., itp.). W najbardziej upowszechnionym rozumieniu wskazuje się przede wszystkim na pewien logiczny porządek rządzący formami kulturowych realizacji człowieka tutaj mamy rytuał, tu religię, tutaj zaczyna się sfera obyczaju, tu znów wkraczamy już w obręb życia potocznego. Dziedzinowości kultury odpowiada, a raczej nakłada się na nią inny jej podział, wyodrębniający w kulturze tout court sferę symboliczną, komunikacyjną i techniczną (techniczno-użytkową). Sfera 8 A. Kroh, Sklep potrzeb kulturalnych, Prószyński Media, Warszawa

23 symboliczna w ścisłym sensie to znów magia, religia, rytuał, obrzęd, sztuka. Każde kategorialnie wyodrębnione współczesne społeczeństwo (grupa etniczna, naród, subkultura, mniejszość religijna) posiada swoisty dla siebie układ owych dziedzin i sfer kultury. To, że kultura stawiana jest na pierwszym planie w jakiejkolwiek debacie na tematy społeczne, wynikać ma z nadania jej szczególnego statusu i rangi w ramach tzw. zwrotu kulturowego (cultural turn) w naukach humanistycznych i społecznych. Ważna jest także tradycja brytyjskich studiów kulturowych, które w dość szczególny sposób przejęły antropologiczne rozumienie kultury, dokonując jej analizy z punktu widzenia różnic klasowych, rasowych, subkulturowych, a także ze względu na płeć kulturową, orientację seksualną i wszelką odmienność od kultury dominującej. Dzisiaj przyjmuje się powszechnie, że nie ma wielkiego sensu traktować kultury jako monolitu, ale należy rozpisać ją na cztery obszary znaczeniowe, nadać zatem kulturze charakter pojęcia ksenogamicznego 9, takiego zatem, które daje się stosować na różnych obszarach badań. Pierwszy z nich to terytorium kultury wysokiej, często utożsamianie z pokrewnymi terminami sztuki i cywilizacji. Obszar drugi nawiązuje do Kantowskiego ideału kultury jako wyrafinowania, ogłady i ogólnych norm wyznaczających status osoby cywilizowanej, obytej z savoir-vivre em i potrafiącej się wysłowić zgodnie z zasadami języka literackiego. W trzecim obszarze mieszczą się z kolei wyłącznie intencjonalne wytwory kulturowe, takie jak książki, filmy, programy telewizyjne, gry komputerowe, komiksy itd., które jednak w wykładni wielu badań zdają się wieść niezależny od odbiorców żywot jako odrębne rodzaje tekstów. Wreszcie terytorium czwarte, obejmujące kulturę jako całościowy sposób życia danej grupy ludzi, zbiorowe wzory myślenia, rozumienia świata, odczuwania, wierzenia i działania, które charakteryzują tylko tę grupę, odróżniając ją od innych. To oczywiście obszar od wielu dziesięcioleci pozostający w polu zainteresowań antropologii kultury, do niedawna zazdrośnie przez nią strzeżony jako odrębne pole badań. Dzięki badaczom tak rozumianej kulturowej odmienności utrwalił się obraz świata składającego się z autonomicznych systemów kultur zakotwiczonych w różnych geograficznych niszach, w ramach których mogły się realizować szczególne wzory kultury. Monopol antropologii w kwestii orzekania, jak należy kulturę rozumieć, został jednak poważnie nadwątlony, by nie rzec podany w zasadniczą wątpliwość. I tak jest do dzisiaj. W przełożonym na język polski podręczniku Wstęp do kulturoznawstwa przeczytamy więc, że kultura może obejmować Szekspira, ale także komiksowego Supermana, operę, ale także futbol amerykański, problem, kto zmywa naczynia w domu, ale także strukturę urzędu Prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki. Istnieje 9 Piszę o tym szczegółowo w książce Świat jako więzienie kultury. Pomyślenia, PIW, Warszawa

BADANIE PUBLICZNOŚCI TEATRÓW W STOLICY RAPORT FUNDACJA. Projekt współfinansowany ze środków Ministra Kultury PARTNERZY. Ministerstwo Kultury

BADANIE PUBLICZNOŚCI TEATRÓW W STOLICY RAPORT FUNDACJA. Projekt współfinansowany ze środków Ministra Kultury PARTNERZY. Ministerstwo Kultury BADANIE PUBLICZNOŚCI TEATRÓW W STOLICY RAPORT FUNDACJA WARSZAWA PARTNERZY sfserujotorium :+ nstyfuf+eotralny Projekt współfinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Ministerstwo Kultury

Bardziej szczegółowo

Raport z badań preferencji licealistów

Raport z badań preferencji licealistów Raport z badań preferencji licealistów Uniwersytet Jagielloński 2011 Raport 2011 1 Szanowni Państwo, definiując misję naszej uczelni napisaliśmy, że Zadaniem Uniwersytetu było i jest wytyczanie nowych

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ

OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ Stowarzyszenie Klon/Jawor to wiodąca polska organizacja zajmująca się badaniami sektora pozarządowego. Naszą

Bardziej szczegółowo

Jestem częścią kultury PROGRAM NAUCZANIA WIEDZY O KULTURZE. Autor: Małgorzata Marzec

Jestem częścią kultury PROGRAM NAUCZANIA WIEDZY O KULTURZE. Autor: Małgorzata Marzec Jestem częścią kultury PROGRAM NAUCZANIA WIEDZY O KULTURZE W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Autor: Małgorzata Marzec Podstawa programowa przedmiotu wiedza o kulturze CELE KSZTAŁCENIA - WYMAGANIA OGÓLNE I.

Bardziej szczegółowo

1. Badania jakościowe 2. Etnografia 3. Istota badań etnograficznych 4. 3 zasady metodologiczne badań 5. 3 etapy doboru próby w badaniach 6.

1. Badania jakościowe 2. Etnografia 3. Istota badań etnograficznych 4. 3 zasady metodologiczne badań 5. 3 etapy doboru próby w badaniach 6. 1. Badania jakościowe 2. Etnografia 3. Istota badań etnograficznych 4. 3 zasady metodologiczne badań 5. 3 etapy doboru próby w badaniach 6. Elementy badań 7. Raport etnograficzny 8. Przykłady 9. Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia. dla kierunku KULTUROZNAWSTWO. Studia drugiego stopnia

Kierunkowe efekty kształcenia. dla kierunku KULTUROZNAWSTWO. Studia drugiego stopnia Załącznik nr 2 do Uchwały nr 41/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 maja 2015 r. Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku KULTUROZNAWSTWO Studia drugiego stopnia Profil

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Nauki o rodzinie

Efekty kształcenia dla kierunku Nauki o rodzinie Załącznik nr 21 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

produkt konsument zaufanie

produkt konsument zaufanie gwarancja opinia uznanie zakupy nowość marka produkt konsument zaufanie oczekiwania innowacja jakość usługa Badanie rynku w kategorii materiały eksploatacyjne - zrealizowane przez Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

Tegoroczna edycja badań przeprowadzana była na przełomie marca i kwietnia 2015.

Tegoroczna edycja badań przeprowadzana była na przełomie marca i kwietnia 2015. KONSUMENCKI LIDER JAKOŚCI 2015 to ogólnopolski, promocyjny program konsumencki, prowadzony przez Redakcję Strefy Gospodarki ogólnopolskiego, niezależnego dodatku dystrybuowanego wraz z Dziennikiem Gazetą

Bardziej szczegółowo

Badanie nauczania filozofii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych

Badanie nauczania filozofii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych Badanie nauczania filozofii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych Scenariusz wywiadu pogłębionego z Nauczycielem Filozofii Scenariusz wywiadu pogłębionego z nauczycielem filozofii Dzień Dobry, Nazywam

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Środowisk Lokalnych PODPORA

Fundacja Rozwoju Środowisk Lokalnych PODPORA FUNDACJA ROZWOJU ŚRODOWISK LOKALNYCH PODPORA WYNIKI BADANIA AKTYWNOŚC SPOŁECZNA SENIOREK W POWIECIE DĄBROWSKIM SMYKÓW 2014 Co sądzić o seniorach, a szczególnie kobietach? Jakie jest ich społeczne zaangażowanie

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA I STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA I STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA I STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY UMIEJSCOWIENIE KIERUNKU W OBSZARZE Kierunek studiów zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Polscy konsumenci a pochodzenie produktów. Raport z badań stowarzyszenia PEMI. Warszawa 2013.

Polscy konsumenci a pochodzenie produktów. Raport z badań stowarzyszenia PEMI. Warszawa 2013. Polscy konsumenci a pochodzenie produktów.. Spis treści Wstęp 3 1. Jak często sprawdzacie Państwo skład produktu na etykiecie? 4 2. Jak często sprawdzacie Państwo informację o kraju wytworzenia produktu

Bardziej szczegółowo

Raport z badań ankietowych uczestników zajęć w ramach projektu Tydzień próby - mój sposób na rozwój zrównoważony

Raport z badań ankietowych uczestników zajęć w ramach projektu Tydzień próby - mój sposób na rozwój zrównoważony Raport z badań ankietowych uczestników zajęć w ramach projektu Tydzień próby - mój sposób na rozwój zrównoważony Opracowanie: Agata Rudnicka Łódź 2014 1 Badania ankietowe przeprowadzone zostały we wrześniu

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia. dla kierunku KULTUROZNAWSTWO. Studia pierwszego stopnia

Kierunkowe efekty kształcenia. dla kierunku KULTUROZNAWSTWO. Studia pierwszego stopnia Załącznik nr 1 do Uchwały nr 41/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 maja 2015 r. Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku KULTUROZNAWSTWO Studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Polskie kino w opinii Internautów. wyniki badań bezpośrednich

Polskie kino w opinii Internautów. wyniki badań bezpośrednich Polskie kino w opinii Internautów wyniki badań bezpośrednich Zakres i częstotliwość oglądania polskich filmów Badani są bardzo aktywnymi uczestnikami życia kulturalnego. Niemal 60% badanych było w ciągu

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA Rzeszów, sierpień 2016 r. Spis treści 1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL BADAŃ... 3 2 METODOLOGIA... 5

Bardziej szczegółowo

Raport statystyczny z badania realizowanego w ramach projektu

Raport statystyczny z badania realizowanego w ramach projektu Raport statystyczny z badania realizowanego w ramach projektu TRAMPOLINA - regionalny program wspierania inicjatyw obywatelskich Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Bardziej szczegółowo

Wiarygodne informacje czy są dziś. w cenie? Wiarygodne informacje - czy są dziś. w cenie? TNS Marzec 2015 K.031/15

Wiarygodne informacje czy są dziś. w cenie? Wiarygodne informacje - czy są dziś. w cenie? TNS Marzec 2015 K.031/15 Wiarygodne informacje czy są dziś Informacja o badaniu Współczesne media aż kipią od informacji. W zalewie wiadomości z najróżniejszych źródeł coraz trudniej odróżnić te wiarygodne od tych nierzetelnych.

Bardziej szczegółowo

Raport nr 2 z badań społecznego odbioru prowadzonych działań inwestycyjnych

Raport nr 2 z badań społecznego odbioru prowadzonych działań inwestycyjnych Raport nr 2 z badań społecznego odbioru prowadzonych działań inwestycyjnych Opracowany przez WYG International Sp. z o.o. Katowice, czerwiec 2009 Wnioski Odsetek osób deklarujących wiedzę o prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Czy Polscy konsumenci szukają i cenią polskie produkty? Raport z badań stowarzyszenia PEMI. Warszawa 2012.

Czy Polscy konsumenci szukają i cenią polskie produkty? Raport z badań stowarzyszenia PEMI. Warszawa 2012. Czy Polscy konsumenci szukają i cenią polskie produkty? Raport z badań stowarzyszenia PEMI. Warszawa 2012. Spis treści Wstęp...3 Czy podczas zakupów szukacie Państwo informacji na temat kraju pochodzenia

Bardziej szczegółowo

Raport z badania dotyczącego potrzeb szkoleniowych pracowników Urzędów Pracy. 1. Wstęp. 2. Dane ilościowe

Raport z badania dotyczącego potrzeb szkoleniowych pracowników Urzędów Pracy. 1. Wstęp. 2. Dane ilościowe Raport z badania dotyczącego potrzeb szkoleniowych pracowników Urzędów Pracy 1. Wstęp Niniejszy raport został opracowany celem przedstawienia potrzeb szkoleniowych pracowników Urzędów Pracy w całej Polsce

Bardziej szczegółowo

MŁODZI 2013 - raport. Badanie potrzeb kulturalnych młodzieży powiatu przasnyskiego oraz atrakcyjności potencjalnych ofert kulturalnych.

MŁODZI 2013 - raport. Badanie potrzeb kulturalnych młodzieży powiatu przasnyskiego oraz atrakcyjności potencjalnych ofert kulturalnych. MŁODZI 2013 - raport Badanie potrzeb kulturalnych młodzieży powiatu przasnyskiego oraz atrakcyjności potencjalnych ofert kulturalnych. MŁODZI CHCĄ ZMIENIAĆ ŚWIAT Wszyscy doskonale wiemy, że młodych ludzi

Bardziej szczegółowo

Kontakty rodziców dzieci 6 i 7-letnich z przedszkolem/szkołą 1

Kontakty rodziców dzieci 6 i 7-letnich z przedszkolem/szkołą 1 Kontakty rodziców dzieci 6 i 7-letnich z przedszkolem/szkołą 1 Relacje między nauczycielami i rodzicami mogą być czynnikiem pośrednio wspierającym jakość nauczania uczniów, na co zwracają uwagę zarówno

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - OCENIANIE BIEŻĄCE, SEMESTRALNE I ROCZNE (2015/2016)

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - OCENIANIE BIEŻĄCE, SEMESTRALNE I ROCZNE (2015/2016) WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - OCENIANIE BIEŻĄCE, SEMESTRALNE I ROCZNE (2015/2016) Ocena dopuszczająca: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności określone

Bardziej szczegółowo

Analiza praktyk zarządczych i ich efektów w zakładach opieki zdrowotnej Województwa Opolskiego ROK 2008 STRESZCZENIE.

Analiza praktyk zarządczych i ich efektów w zakładach opieki zdrowotnej Województwa Opolskiego ROK 2008 STRESZCZENIE. Analiza praktyk zarządczych i ich efektów w zakładach opieki zdrowotnej Województwa Opolskiego ROK 2008 STRESZCZENIE Marcin Kautsch Opracowanie dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Kraków,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2009 BS/134/2009 WZORY I AUTORYTETY POLAKÓW

Warszawa, październik 2009 BS/134/2009 WZORY I AUTORYTETY POLAKÓW Warszawa, październik 2009 BS/134/2009 WZORY I AUTORYTETY POLAKÓW We współczesnym społeczeństwie dość często mówi się o upadku autorytetów. Poruszane są kwestie braku wzorów osobowych zarówno w działalności

Bardziej szczegółowo

Recenzja opracowania M. Bryxa. pt: Rynek nieruchomości. System i funkcjonowanie.

Recenzja opracowania M. Bryxa. pt: Rynek nieruchomości. System i funkcjonowanie. C:\DOKUMENTY\RECENZJE\Recenzja M. Bryxa rynek.doc Recenzja opracowania M. Bryxa pt : Rynek nieruchomości. System i funkcjonowanie. Rynek nieruchomości jest w Polsce stosunkowo nowym, lecz wzbudzającym

Bardziej szczegółowo

Two zen e przestrzen biur. socjologiczny projekt badawczy

Two zen e przestrzen biur. socjologiczny projekt badawczy Two zen e przestrzen biur socjologiczny projekt badawczy Wywiady pogłębione Storytelling OBSERWACJA UCZESTNICZĄCA Motto projektu Zadaniem etnografii, a w każdym razie jednym z zadań, jest dostarczanie,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I. Wprowadzenie... 13. Biblioteka miejsce prezentacji i realizacji tekstu artystycznego... 19

Spis treści. Rozdział I. Wprowadzenie... 13. Biblioteka miejsce prezentacji i realizacji tekstu artystycznego... 19 Spis treści Wprowadzenie... 13 Rozdział I Biblioteka miejsce prezentacji i realizacji tekstu artystycznego... 19 1.1. Biblioteka jako audytorium... 22 1.1.1. Biblioteka publiczna... 23 1.1.1.1. Typy czytelników...

Bardziej szczegółowo

Metodologia badań społecznych - laboratorium aktywności: CieszLab - Cieszyńskie Laboratorium Współpracy

Metodologia badań społecznych - laboratorium aktywności: CieszLab - Cieszyńskie Laboratorium Współpracy Metodologia badań społecznych - laboratorium aktywności: CieszLab - Cieszyńskie Laboratorium Współpracy Cieszyn 2014 r 1. Problemy badawcze, podstawowe założenia i przyjęte hipotezy Zagadnienia związane

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIA PUBLICZNA NA TEMAT SONDAŻY BS/55/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MARZEC 2004

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIA PUBLICZNA NA TEMAT SONDAŻY BS/55/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MARZEC 2004 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Program Edukacji Kulturalnej w Szkole Podstawowej Nr 225 w Warszawie w ramach projektu Warszawski Program Edukacji Kulturalnej (WPEK)

Program Edukacji Kulturalnej w Szkole Podstawowej Nr 225 w Warszawie w ramach projektu Warszawski Program Edukacji Kulturalnej (WPEK) Program Edukacji Kulturalnej w Szkole Podstawowej Nr 225 w Warszawie w ramach projektu Warszawski Program Edukacji Kulturalnej (WPEK) opracowała: Greta Piekut koordynator edukacji kulturalnej w szkole

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S. MODUŁU KSZTAŁCENIA rok akademicki 2012/2013. Dramaturgia / Dramaturgy. Dramaturg teatru. Reżyseria teatru muzycznego

S Y L A B U S. MODUŁU KSZTAŁCENIA rok akademicki 2012/2013. Dramaturgia / Dramaturgy. Dramaturg teatru. Reżyseria teatru muzycznego S Y L A B U S MODUŁU KSZTAŁCENIA rok akademicki 2012/2013 1. NAZWA PRZEDMIOTU polska/angielska 2. KOD PRZEDMIOTU Dramaturgia / Dramaturgy 3. KIERUNEK Reżyseria dramatu WYDZIAŁ 4. SPECJALNOŚĆ Reżyseria

Bardziej szczegółowo

Kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości

Kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości 2010 Beata Glinka, Wydział Zarządzania UW Kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości Warszawa, 02.12.2010 Badania przedsiębiorczości - perspektywy Perspektywa ekonomiczna vs perspektywa kulturowa Od badań

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA LOKALNA. Masz Głos, Masz Wybór Nasza gmina, nasza sprawa szkolenie wprowadzające, r.

DIAGNOZA LOKALNA. Masz Głos, Masz Wybór Nasza gmina, nasza sprawa szkolenie wprowadzające, r. Masz Głos, Masz Wybór Nasza gmina, nasza sprawa szkolenie wprowadzające, 25-27.04 2014 r. DIAGNOZA LOKALNA Niniejsza prezentacja jest materiałem wspomagającym warsztaty szkoleniowe i nie powinna stanowić

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2013 BS/89/2013 SUKCES ŻYCIOWY I JEGO DETERMINANTY

Warszawa, czerwiec 2013 BS/89/2013 SUKCES ŻYCIOWY I JEGO DETERMINANTY Warszawa, czerwiec 2013 BS/89/2013 SUKCES ŻYCIOWY I JEGO DETERMINANTY Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

Ocena potrzeb szkoleniowych oraz wiedzy lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie kompetencji miękkich oraz organizacji systemu ochrony zdrowia

Ocena potrzeb szkoleniowych oraz wiedzy lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie kompetencji miękkich oraz organizacji systemu ochrony zdrowia Ocena potrzeb szkoleniowych oraz wiedzy lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie kompetencji miękkich oraz organizacji systemu ochrony zdrowia Raport z badania ilościowego realizowanego wśród lekarzy i lekarzy

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe

Badania marketingowe Badania marketingowe Dr hab. prof. SGH Katedra Rynku i Marketingu SGH teresataranko@o2.pl Konsultacje pokój 302 Madalińskiego 6/8 Wtorek -15.00-16.00 Struktura problematyki 1. Definicja i funkcje badań

Bardziej szczegółowo

Badanie potrzeb organizacji pozarządowych w Polsce w zakresie narzędzi planowania strategicznego i zarządzania personelem

Badanie potrzeb organizacji pozarządowych w Polsce w zakresie narzędzi planowania strategicznego i zarządzania personelem Badanie potrzeb organizacji pozarządowych w Polsce w zakresie narzędzi planowania strategicznego i zarządzania personelem Raport z badań Piotr Prokopowicz Grzegorz Żmuda Marianna Król Kraków, 2013 Spis

Bardziej szczegółowo

Definicja testu psychologicznego

Definicja testu psychologicznego Definicja testu psychologicznego Badanie testowe to taka sytuacja, w której osoba badana uczestniczy dobrowolnie, świadoma celu jakim jest jej ocena. Jest to sytuacja tworzona specjalnie dla celów diagnostycznych,

Bardziej szczegółowo

Proces badawczy schemat i zasady realizacji

Proces badawczy schemat i zasady realizacji Proces badawczy schemat i zasady realizacji Agata Górny Zaoczne Studia Doktoranckie z Ekonomii Warszawa, 14 grudnia 2014 Metodologia i metoda badawcza Metodologia Zadania metodologii Metodologia nauka

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 133/2014 OPINIE O ADMINISTRACJI PODATKOWEJ

Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 133/2014 OPINIE O ADMINISTRACJI PODATKOWEJ Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 133/2014 OPINIE O ADMINISTRACJI PODATKOWEJ Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA LISTA TEMATÓW 2013/2014

SZKOLNA LISTA TEMATÓW 2013/2014 SZKOLNA LISTA TEMATÓW NA MATURĘ USTNĄ Z JĘZYKA POLSKIEGO 2013/2014 LITERATURA 1. Jednostka wobec nieustannych wyborów moralnych. Omów problem, analizując zachowanie wybranych bohaterów literackich 2. Obrazy

Bardziej szczegółowo

POZNANIE CAŁEJ SPOŁECZNOŚCI RZETELNA DIAGNOZA

POZNANIE CAŁEJ SPOŁECZNOŚCI RZETELNA DIAGNOZA POZNANIE CAŁEJ SPOŁECZNOŚCI RZETELNA DIAGNOZA Pierwszym krokiem przygotowującym racjonalnie zaplanowaną zmianę powinna być zawsze diagnoza stanu posiadania, swoisty bilans otwarcia poprzedzający i wspomagający

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I EFEKTYWNOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

ORGANIZACJA I EFEKTYWNOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANA PAWŁA II W PACZKOWIE RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ORGANIZACJA I EFEKTYWNOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ ROK SZKOLNY 2013 / 2014 1 PROBLEM BADAWCZY: Organizacja

Bardziej szczegółowo

raport z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Danone i Forum Odpowiedzialnego Biznesu

raport z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Danone i Forum Odpowiedzialnego Biznesu Odpowiedzialny biznes to przede wszystkim uczciwe postępowanie raport z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Danone i Forum Odpowiedzialnego Biznesu Współcześnie coraz więcej mówi się na świecie

Bardziej szczegółowo

Analiza Potrzeb Szkoleniowych

Analiza Potrzeb Szkoleniowych Analiza Potrzeb Szkoleniowych dla XXX Kwiecieo 2011 r. Wprowadzenie Niniejszy prezentacja stanowi podsumowanie wyników analizy potrzeb szkoleniowych przeprowadzonych przez firmę Factotum w ramach bezpłatnej

Bardziej szczegółowo

Opis wymaganych umiejętności na poszczególnych poziomach egzaminów DELF & DALF

Opis wymaganych umiejętności na poszczególnych poziomach egzaminów DELF & DALF Opis wymaganych umiejętności na poszczególnych poziomach egzaminów DELF & DALF Poziom Rozumienie ze słuchu Rozumienie tekstu pisanego Wypowiedź pisemna Wypowiedź ustna A1 Rozumiem proste słowa i potoczne

Bardziej szczegółowo

Rys. 1 Sytuacja zawodowa badanych

Rys. 1 Sytuacja zawodowa badanych Specjaliści PR o pomiarze efektów prowadzonych przez nich działań Czy ocena skuteczności działań public relations jest potrzebna? Jakie metody oceny są stosowane i dlaczego? Jakie podgrupy związane z branżą

Bardziej szczegółowo

Szwedzki dla imigrantów

Szwedzki dla imigrantów Szwedzki dla imigrantów Cel kształcenia Celem kształcenia w ramach kursu Szwedzki dla imigrantów (sfi) jest zapewnienie osobom dorosłym, które nie posiadają podstawowej znajomości języka szwedzkiego, możliwości

Bardziej szczegółowo

Społeczne uwarunkowania uczestnictwa w kulturze Raport z badania przy pomocy ankiety internetowej

Społeczne uwarunkowania uczestnictwa w kulturze Raport z badania przy pomocy ankiety internetowej Społeczne uwarunkowania uczestnictwa w kulturze Raport z badania przy pomocy ankiety internetowej Kongres Marketing i Promocja Placówki Kulturalnej Katowice 2012 O badaniu Cele badania Celem badania był

Bardziej szczegółowo

Sondaż przed II turą wyborów prezydenta Stalowej Woli w 2010 roku

Sondaż przed II turą wyborów prezydenta Stalowej Woli w 2010 roku Sondaż przed II turą wyborów prezydenta Stalowej Woli w 1 roku Badania sondażowe dotyczące deklaracji przedwyborczych mieszkańców Stalowej Woli zostały przeprowadzone na zlecenie Telewizji Miejskiej Stalowa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Adam Ostolski: Cywilizacja niedokończona przygoda 11. Eliezer Ben-Rafael i Yitzhak Steinberg: Eisenstadt o zmianie społecznej 20

Spis treści. Adam Ostolski: Cywilizacja niedokończona przygoda 11. Eliezer Ben-Rafael i Yitzhak Steinberg: Eisenstadt o zmianie społecznej 20 Spis treści Adam Ostolski: Cywilizacja niedokończona przygoda 11 Eliezer Ben-Rafael i Yitzhak Steinberg: Eisenstadt o zmianie społecznej 20 Część I ANALIZA CYWILIZACJI Wymiar cywilizacyjny w analizie socjologicznej

Bardziej szczegółowo

w w w.w o r l d w i d e s c h o o l.p l OVER 45

w w w.w o r l d w i d e s c h o o l.p l OVER 45 grupa worldwideschool w w w.w o r l d w i d e s c h o o l.p l INFORMACJA O ZREALIZOWANYM PROJEKCIE OVER 45 OVER 45 INFORMACJA O ZREALIZOWANYM PROJEKCIE OVER 45 Worldwide School Sp. z o.o. w okresie od

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do efektów kształcenia w obszarze (obszarach)

Odniesienie do efektów kształcenia w obszarze (obszarach) Załącznik nr 42 do Uchwały Nr 54/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 czerwca 2012 r. Nazwa wydziału: Wydział Filologiczny Nazwa kierunku studiów: informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Obszar

Bardziej szczegółowo

wywiadu środowiskowego. 1

wywiadu środowiskowego. 1 1. DANE OSOBY Z KTÓRĄ PRZEPROWADZONO WYWIAD 1 Narzędzie pracy socjalnej nr 1 Wywiad Rozpoznanie sytuacji Przeznaczenie narzędzia: Etap 1 Diagnoza / Ocena Podetap 1a Rozeznanie sytuacji związanej z problemem

Bardziej szczegółowo

I.2 Matryca efektów kształcenia: filolo drugiego stopnia WIEDZA. MODUŁ 21 Nau społeczne - przedmiot doo wyboru. MODUŁ 20 Seminarium magisterskie

I.2 Matryca efektów kształcenia: filolo drugiego stopnia WIEDZA. MODUŁ 21 Nau społeczne - przedmiot doo wyboru. MODUŁ 20 Seminarium magisterskie I.2 Matryca efektów kształcenia: filolo drugiego stopnia Efekty kształcenia na kierunku Opis kierunkowych efektów kształcenia Odniesienie efektów do obszaru wiedzy MODUŁ 20 Seminarium magisterskie Seminarium

Bardziej szczegółowo

Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2012/2013

Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2012/2013 Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2012/2013 Raport z badania Chełm 2013 Metody i cele badania Ankieta studencka jest podstawowym narzędziem

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU FILOLOGIA POLSKA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI. Magister

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU FILOLOGIA POLSKA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI. Magister Załącznik nr 2 do Uchwały nr 113/2013 Senatu UKSW z dnia 27 czerwca 2013 r. Załącznik nr 2 do Uchwały nr 38/2012 Senatu UKSW z dnia 26 kwietnia 2012 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU FILOLOGIA POLSKA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2013 BS/135/2013 WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I WAKACYJNA PRACA ZAROBKOWA UCZNIÓW

Warszawa, październik 2013 BS/135/2013 WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I WAKACYJNA PRACA ZAROBKOWA UCZNIÓW Warszawa, październik 2013 BS/135/2013 WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I WAKACYJNA PRACA ZAROBKOWA UCZNIÓW Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja

Bardziej szczegółowo

Rodzaje badań statystycznych

Rodzaje badań statystycznych Rodzaje badań statystycznych Zbieranie danych, które zostaną poddane analizie statystycznej nazywamy obserwacją statystyczną. Dane uzyskuje się na podstawie badania jednostek statystycznych. Badania statystyczne

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2013 BS/152/2013 ZMIANY W POSTRZEGANIU KRYZYSU I ZACHOWANIACH EKONOMICZNYCH POLAKÓW

Warszawa, październik 2013 BS/152/2013 ZMIANY W POSTRZEGANIU KRYZYSU I ZACHOWANIACH EKONOMICZNYCH POLAKÓW Warszawa, październik 2013 BS/152/2013 ZMIANY W POSTRZEGANIU KRYZYSU I ZACHOWANIACH EKONOMICZNYCH POLAKÓW Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku

Bardziej szczegółowo

Dr hab. prof. AWF Jolanta Żyśko www.zysko.pl

Dr hab. prof. AWF Jolanta Żyśko www.zysko.pl Dr hab. prof. AWF Jolanta Żyśko www.zysko.pl Pojęcie i cechy kultury masowej Wzory socjokulturowe cielesności i sprawności fizycznej Wzory lansowane przez mass media a wzory realizowane Kultura masowa

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU GMINY DZIADOWA KŁODA LIBRA

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU GMINY DZIADOWA KŁODA LIBRA Szanowni Paostwo, Czerwiec 2010r. Poniżej przedstawiamy wyniki przygotowanej przez Stowarzyszenie ankiety, dotyczącej diagnozy problemów lokalnych, jej wzór oraz pismo wystosowane do Samorządu z prośbą

Bardziej szczegółowo

Nauczyciele menedżerowie czasu na etacie

Nauczyciele menedżerowie czasu na etacie Nauczyciele menedżerowie czasu na etacie Pięć czynności nauczyciel wykonuje codziennie i te zajmują mu w typowym tygodniu 34 godz. 35 min. Tak twierdzą nauczyciele. Nie dotyczy to okresów nietypowych w

Bardziej szczegółowo

Raport przygotowany przez Urząd Miejski w Białymstoku. Autorzy raportu

Raport przygotowany przez Urząd Miejski w Białymstoku. Autorzy raportu Raport przygotowany przez Urząd Miejski w Białymstoku Autorzy raportu dr Anna Augustyn Asystent Prezydenta ds. Strategii Anna Pieciul - Biuro Kultury i Ochrony Zabytków Departament Edukacji, Kultury i

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach.

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Ryki, styczeń 2013r. 1 Wstęp Powiatowy Urząd Pracy w Rykach w okresie od

Bardziej szczegółowo

Projekt Potencjał Działanie - Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych

Projekt Potencjał Działanie - Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych Projekt Potencjał Działanie - Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych Gmina - Miasto Płock Towarzystwa Wiedzy w Płocku Stowarzyszenia PLAN I HARMONOGRAM PROCESU

Bardziej szczegółowo

SEGMENTACJA RYNKU A TYPY MARKETINGU

SEGMENTACJA RYNKU A TYPY MARKETINGU SEGMENTACJA SEGMENTACJA...... to proces podziału rynku na podstawie określonych kryteriów na względnie homogeniczne rynki cząstkowe (względnie jednorodne grupy konsumentów) nazywane SEGMENTAMI, które wyznaczają

Bardziej szczegółowo

Raport miesiąca - Polacy o uwarunkowaniach efektywności w pracy i podnoszeniu kompetencji w zatrudnieniu

Raport miesiąca - Polacy o uwarunkowaniach efektywności w pracy i podnoszeniu kompetencji w zatrudnieniu Raport miesiąca - Polacy o uwarunkowaniach efektywności w pracy i podnoszeniu kompetencji w zatrudnieniu Badania Zielonej Linii przeprowadzone w miesiącach wakacyjnych dotyczyły uwarunkowao efektywności

Bardziej szczegółowo

innowacyjna przestrzeń edukacyjna: doświadczenie estetyczne jako narzędzie przekazywania wartości kulturowych

innowacyjna przestrzeń edukacyjna: doświadczenie estetyczne jako narzędzie przekazywania wartości kulturowych innowacyjna przestrzeń edukacyjna: doświadczenie estetyczne jako narzędzie przekazywania wartości kulturowych Pan Tadeusz powstał w Paryżu w latach 1833-34, w czasie gdy Polska na ponad sto lat zniknęła

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO WARTO KUPIĆ TEN RAPORT?

DLACZEGO WARTO KUPIĆ TEN RAPORT? DLACZEGO WARTO KUPIĆ TEN RAPORT? POZNAMY ZACHOWANIA KONSUMENTÓW W raporcie znaleźć można szczegółowe informacje na temat podejmowanych przez polskich konsumentów działań na rzecz środowiska i społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PRZEDMIOTÓW SEMESTR LETNI 2013/2014

RAPORT Z EWALUACJI PRZEDMIOTÓW SEMESTR LETNI 2013/2014 Opracowanie: dr Dorota Szaban dr Justyna Nyćkowiak mgr Tomasz Kołodziej Lubuski Ośrodek Badań Społecznych Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Zielonogórski SPIS TREŚCI WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Diagnoza i analiza funkcjonowania formalnych i nieformalnych instytucji opieki w Polsce

Diagnoza i analiza funkcjonowania formalnych i nieformalnych instytucji opieki w Polsce Projekt: Formalne i nieformalne instytucje opieki w Polsce. Etap pierwszy prac Diagnoza i analiza funkcjonowania formalnych i nieformalnych instytucji opieki w Polsce Potrzeby informacyjne interesariuszy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - POZIOM PODSTAWOWY

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - POZIOM PODSTAWOWY WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - POZIOM PODSTAWOWY WIADOMOŚCI O EPOCE wiadomości Określa ramy czasowe i genezę nazwy epoki. Wymienia głównych reprezentantów omawianych kierunków literackich. Wymienia

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: TURYSTYKA HISTORYCZNA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: TURYSTYKA HISTORYCZNA Załącznik nr 18 do Uchwały nr 21/2012 Senatu UPJPII z dnia 21 maja 2012 r., wprowadzony Uchwałą nr 6/2014 Senatu UPJPII z dnia 20 stycznia 2014 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH)

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY: 2011/ Cel zajęć:

ROK SZKOLNY: 2011/ Cel zajęć: dr Natasza Posadzy PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA I LO IM. C. K. NORWIDA ROK SZKOLNY: 2011/2012 PRZEDMIOT: Kultura Hiszpanii (historia, geografia, literatura) 1. Cel zajęć: Celem zajęć jest zapoznanie uczniów

Bardziej szczegółowo

Potrzeby w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli

Potrzeby w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli Potrzeby w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli raport z badań w Zespole Szkół Publicznych nr 1 w Pleszewie Opracowanie: Halina Rembowska Małgorzata Borowczyk Anna Kostka Adam Lis Karol Trawiński

Bardziej szczegółowo

Co robi mężczyzna, aby dbać o wygląd? M e n C o d e. p l

Co robi mężczyzna, aby dbać o wygląd? M e n C o d e. p l Co robi mężczyzna, aby dbać o wygląd? M e n C o d e. p l Spis treści 1 Wprowadzenie... 3 2 Wnioski z badania... 4 3 Źródła wiedzy o modzie... 6 3.1 Źródła wiedzy o modzie... 7 3.2 Portale o modzie męskiej

Bardziej szczegółowo

Dni OTWARTE. Socjologii. 14 kwietnia 2016

Dni OTWARTE. Socjologii. 14 kwietnia 2016 Instytut Socjologii Wydział Nauk Społecznych ul. Bankowa 11 KATOWICE Dni Socjologii 14 kwietnia 2016 OTWARTE DNI SOCJOLOGII Kwietniowe spotkania z socjologią związane są z refleksją dotyczącą zagadnień

Bardziej szczegółowo

Usługi finansowe. Raport z badania ilościowego przeprowadzonego w Internecie. 7-25 października 2004

Usługi finansowe. Raport z badania ilościowego przeprowadzonego w Internecie. 7-25 października 2004 Usługi finansowe Raport z badania ilościowego przeprowadzonego w Internecie 7-25 października 2004 Spis treści Podsumowanie... 3 O badaniu... 6 Znajomość dostępnych w Internecie usług finansowych. Źródła

Bardziej szczegółowo

Program zajęć artystycznych w gimnazjum

Program zajęć artystycznych w gimnazjum Program zajęć artystycznych w gimnazjum Klasy II Beata Pryśko Cele kształcenia wymagania ogólne I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji percepcja sztuki. II. Tworzenie wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe. Omówione zagadnienia. Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania

Badania marketingowe. Omówione zagadnienia. Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie Badania marketingowe Wykład 5 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Omówione zagadnienia Ograniczenia wtórnych źródeł informacji

Bardziej szczegółowo

POLACY I EKOLOGIA Świadomość i zachowania ekologiczne Polaków. Magdalena Cheda Departament Informacji i Środowisku 8 listopada 2012 r.

POLACY I EKOLOGIA Świadomość i zachowania ekologiczne Polaków. Magdalena Cheda Departament Informacji i Środowisku 8 listopada 2012 r. POLACY I EKOLOGIA Świadomość i zachowania ekologiczne Polaków Magdalena Cheda Departament Informacji i Środowisku 8 listopada 2012 r. Rzetelne, powtarzalne badania świadomości i zachowań ekologicznych

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA DLA MŁODYCH. Osiąganie celów. moduł 3 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO. praca, życie, umiejętności. Akademia dla Młodych

AKADEMIA DLA MŁODYCH. Osiąganie celów. moduł 3 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO. praca, życie, umiejętności. Akademia dla Młodych Osiąganie moduł 3 Temat 3, Poziom 1 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO Akademia dla Młodych Moduł 3 Temat 3 Poziom 1 Zarządzanie czasem Przewodnik prowadzącego Cele szkolenia Efektywność osobista pozwala Uczestnikom

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 17 maja 2010r. Zmiany w treści Zapytania Ofertowego nr postępowania POKL1.18/WRZOS/1/2010

Warszawa, 17 maja 2010r. Zmiany w treści Zapytania Ofertowego nr postępowania POKL1.18/WRZOS/1/2010 Warszawa, 17 maja 2010r. Zmiany w treści Zapytania Ofertowego nr postępowania POKL1.18/WRZOS/1/2010 Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego z zachowaniem zasady konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy

Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy Raport z badania Szymon Góralski Wrocław, 2013 ul. Więzienna 21c/8, 50-118 Wrocław, tel. 71 343 70 15, fax: 71 343 70 13, e-mail: biuro@rrcc.pl,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2013 BS/88/2013

Warszawa, czerwiec 2013 BS/88/2013 Warszawa, czerwiec 2013 BS/88/2013 ROK PO EURO Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul. Żurawia 4a,

Bardziej szczegółowo

Anna Dudak SAMOTNE OJCOSTWO

Anna Dudak SAMOTNE OJCOSTWO SAMOTNE OJCOSTWO Anna Dudak SAMOTNE OJCOSTWO Oficyna Wydawnicza Impuls Kraków 2006 Copyright by Anna Dudak Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2006 Recenzent: prof. zw. dr hab. Józef Styk Redakcja

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013 Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie Badanie losów absolwentów Warszawa, Cel badania Charakterystyka społeczno-demograficzna absolwentów Aktualny status zawodowy absolwentów

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Warszawa, 20 listopada 2013 r. Nr 8 Poz. 189 UCHWAŁA NR 143 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 20 listopada 2013 r. Studiów Podyplomowych dla Nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Badania eksploracyjne Badania opisowe Badania wyjaśniające (przyczynowe)

Badania eksploracyjne Badania opisowe Badania wyjaśniające (przyczynowe) Proces badawczy schemat i zasady realizacji Agata Górny Demografia Wydział Nauk Ekonomicznych UW Warszawa, 4 listopada 2008 Najważniejsze rodzaje badań Typy badań Podział wg celu badawczego Badania eksploracyjne

Bardziej szczegółowo

1. Organizacje pozarządowe w gospodarce rynkowej... 11

1. Organizacje pozarządowe w gospodarce rynkowej... 11 Spis treści Wstęp... 7 1. Organizacje pozarządowe w gospodarce rynkowej... 11 1.1. Interdyscyplinarność badań naukowych organizacji pozarządowych... 11 1.2. Cechy i funkcje organizacji pozarządowych...

Bardziej szczegółowo

Osoby w wieku 50+ a rozwój kapitału społecznego. Diagnoza i ewaluacja wielkopolskich inicjatyw kulturalnych

Osoby w wieku 50+ a rozwój kapitału społecznego. Diagnoza i ewaluacja wielkopolskich inicjatyw kulturalnych Osoby w wieku 50+ a rozwój kapitału społecznego. Diagnoza i ewaluacja wielkopolskich inicjatyw kulturalnych PROPOZYCJA PARTNERSTWA Projekt badawczy dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja w nowym nadzorze pedagogicznym

Ewaluacja w nowym nadzorze pedagogicznym PROGRAM WZMOCNIENIA EFEKTYWNOŚCI SYSTEMU NADZORU PEDAGOGICZNEGO I OCENY JAKOŚCI PRACY SZKOŁY ETAP II Szkolenie realizowane przez: Ewaluacja w nowym nadzorze pedagogicznym Ewaluacja wewnętrzna w NNP Projekt

Bardziej szczegółowo

Warszawa, grudzień 2012 BS/173/2012 WIZERUNEK NAUCZYCIELI

Warszawa, grudzień 2012 BS/173/2012 WIZERUNEK NAUCZYCIELI Warszawa, grudzień 20 BS/17/20 WIZERUNEK NAUCZYCIELI Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 20 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul. Żurawia 4a,

Bardziej szczegółowo

PREFERENCJE MUZYCZNE UCZNIÓW III KLAS GIMNAZJUM

PREFERENCJE MUZYCZNE UCZNIÓW III KLAS GIMNAZJUM PREFERENCJE MUZYCZNE UCZNIÓW III KLAS GIMNAZJUM W wielu szkołach trwają obecnie dyskusje na temat muzyki słuchanej przez naszą młodzież. Częściej młodzi chodzą na koncerty zespołów, do dyskoteki, niż na

Bardziej szczegółowo

Kultura bez marketingu? Marketing bez kultury? O dylematach marketingu kultury dr hab. Marek Rembierz Uniwersytet Śląski w Katowicach

Kultura bez marketingu? Marketing bez kultury? O dylematach marketingu kultury dr hab. Marek Rembierz Uniwersytet Śląski w Katowicach Kultura bez marketingu? Marketing bez kultury? O dylematach marketingu kultury dr hab. Marek Rembierz Uniwersytet Śląski w Katowicach Projekt Kulturalna inicjatywa edukacyjno-naukowa RAZEM DLA POGRANICZA"

Bardziej szczegółowo

Polacy o wierze i Kościele

Polacy o wierze i Kościele IMAS International Polacy o wierze i Kościele Wrocław, luty/marzec 2009 Doceniamy ważność Kościoła katolickiego i darzymy go zaufaniem. Widzimy działania charytatywne Kościoła a niemalże połowa z nas chce

Bardziej szczegółowo