1. WPROWADZENIE 3 2. WSTĘP METODOLOGICZNY 5

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. WPROWADZENIE 3 2. WSTĘP METODOLOGICZNY 5"

Transkrypt

1

2 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 3 2. WSTĘP METODOLOGICZNY 5 3. GŁÓWNE WYNIKI PRZEPROWADZONYCH BADAŃ. Karol Wittels SKLEP POTRZEB KULTURALNYCH. TEATR W WARSZAWIE NA MAPIE INNYCH PRAKTYK KONSUMENCKICH. Wojciech Józef Burszta WIDZ W TEATRZE. Krystyna Duniec MODELE TEATRÓW WNIOSKI Z BADAŃ PUBLICZNOŚCI TEATRÓW WARSZAWSKICH. Ewa Guderian-Czaplińska O POTRZEBIE KRYTYCZNEGO WIDZA. Agata Siwiak TEATR JAKO MARKA. Karol Wittels REKOMENDACJE NOTY O AUTORACH 83 2

3 Szanowni Państwo, Niniejszy raport jest efektem projektu badawczego, realizowanego przez Fundację Generacja TR Warszawa we współpracy z Fundacją Obserwatorium, Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego i TR Warszawa. Projekt był współfinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Opracowując koncepcję badawczą byliśmy świadomi, że wchodzimy na grunt bardzo słabo rozpoznany. Zbyt wiele badań nad stanem kultury w szczególności tych z zakresu odbiorców kultury i praktyk kulturalnych ma bowiem charakter ilościowy. Dowiadujemy się z nich, jakie były średnie wydatki na kulturę w gospodarstwie domowym, ile książek przeczytał statystyczny Polak, jak często chodzi do kina czy na koncert. Wreszcie, możemy znaleźć informację o liczbie zrealizowanych premier, frekwencji na przedstawieniach, liczbie widzów w danym roku. Ta wiedza jest cenna, ale daleko niewystarczająca brak jednak wiedzy o tym, kto chodzi do warszawskich teatrów, a przede wszystkim dlaczego. Dobierając metody badawcze, stanęliśmy przed zasadniczym dylematem: jak zdiagnozować publiczność stołecznych scen (a przynajmniej ich większości), a zarazem dowiedzieć się więcej, niż pozwalają na to badania stricte ilościowe. Należy nadmienić, że klasyczne badania jakościowe, oparte na wywiadach pogłębionych, które uwzględniałyby dużą liczbę instytucji, przerastały nasze możliwości finansowe zarówno na poziomie zbierania danych, jak i ich analizy. Zdecydowaliśmy się więc odejść od sztywnych założeń akademickich dotyczących badań społecznych na rzecz eksperymentu. Za takim podejściem przemawiał także fakt, że członkowie zespołu badawczego reprezentują różnorodne dyscypliny naukowe: kulturoznawstwo, teatrologię, socjologię. W efekcie postanowiliśmy zbadać publiczność jak największej liczby teatrów (kosztem liczby osób przebadanych pod jednym teatrem) i jednocześnie oprócz pytań zamkniętych (ankietowych) zadać też pytania otwarte. Analiza zebranego materiału odbywała się dwutorowo: jako analiza ilościowa oraz jakościowa (analizowanie poszczególnych ankiet, jako jednostkowych przykładów). Niezwykle cennym uzupełnieniem były badania fokusowe, oparte o narzędzia zaczerpnięte z 3

4 klasycznych badań marketingowych, dostosowane do specyfiki badań nad kulturą. Całość została poddana weryfikacji przedstawicieli środowiska teatralnego, z którymi zostały przeprowadzone wywiady pogłębione. Oddając w Państwa ręce niniejszy raport, jesteśmy przekonani o wadze zebranego i zaprezentowanego materiału badawczego. Równocześnie jednak mamy świadomość, że nasze badanie nie wyczerpuje tematu, nie odpowiada na wszystkie pytania i nie rozwiewa wszelkich wątpliwości dotyczących widzów warszawskich teatrów, a raczej inicjuje dyskusję nad problematyką i stanowi punkt wyjścia do dalszych analiz. Dlatego też pragniemy, aby raport zachęcił zarówno władze samorządowe, jak i dyrektorów teatrów do podjęcia podobnych badań i do dzielenia się nimi poprzez ich upublicznianie. Dziękujemy także przedstawicielom środowiska teatralnego Zenonowi Butkiewiczowi, Wojciechowi Majcherkowi, Pawłowi Miśkiewiczowi, Maciejowi Nowakowi, Karolinie Ochab oraz Pawłowi Płoskiemu za udzielenie wywiadów i podzielenie się z nami swoimi refleksjami dotyczącymi badań. AUTORZY RAPORTU 4

5 2. WSTĘP METODOLOGICZNY Niniejszy raport stanowi efekt badania publiczności teatrów warszawskich, traktowanej jako pewna określona zbiorowość ludzi. Z takiego podejścia należy wysnuć dwa istotne wnioski. Po pierwsze także ze względów finansowych i logistycznych nie było możliwe dokładne zbadanie publiczności wszystkich, a nawet wybranych teatrów 1. I choć w niektórych przypadkach pokazujemy pewne zindywidualizowane dla poszczególnych teatrów wyniki, w żadnym wypadku nie mogą one służyć jako analiza publiczności tychże, a jedynie jako wskazanie pewnych tendencji, które warto i należy dalej doprecyzować. Wynika to przede wszystkim z faktu, że próba dla pojedynczych teatrów była zbyt mała, a narzędzia zastosowane w badaniu nie miały na celu rozpoznania tych grup, lecz widzów jako całości. Po drugie, nie badaliśmy warszawiaków (jako populacji), stąd wyników nie możemy uogólniać dla całej Warszawy. Powtórzmy zatem raz jeszcze grupą badaną byli widzowie warszawskich teatrów: zarówno mieszkający w stolicy (najczęściej), mieszkający w okolicznych miejscowościach, jak i osoby przyjezdne (najrzadziej). CEL BADANIA Głównym celem zakładanym na początku realizacji projektu było zbadanie publiczności warszawskich teatrów oraz poznanie ich opinii na temat odwiedzanych teatrów. Ponadto uznaliśmy za istotne zbadanie marki i wizerunku teatrów oraz kulturotwórczej roli tych instytucji na kulturalnej mapie stolicy. Dodać należy, że już w trakcie tworzenia narzędzi badawczych postanowiliśmy poszerzyć cele o zbadanie źródeł, z jakich widzowie czerpią wiedzę i informację o spektaklach oraz o motywacjach, jakimi kierują się widzowie przy wyborze teatrów. PYTANIA BADAWCZE: Z powyższych celów wynikają konkretne pytania badawcze, które można podzielić na 5 obszarów: 1 W przypadku zbyt głębokiego badania publiczności kilku wybranych teatrów, nie bylibyśmy uprawnieni do wnioskowania o publiczności wszystkich teatrów razem. Warto podkreślić, że niniejsze badanie jest pierwszym tego typu od lat, a widzowie teatrów byli badani tylko przy okazji szerszych badań ilościowych dotyczących uczestnictwa w kulturze w ogóle. Nieznane są też badania własnej publiczności realizowane przez same teatry. Być może takie badania były przeprowadzane, ale ich wyniki nie zostały upublicznione, nad czym ubolewamy. Jedyne znane badanie zostało przeprowadzone przez Artura Kłusa, wśród widzów Teatru Polonia. Por. A. Kłus, Lider w kulturze. Studium działalności Krystyny Jandy, Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki, Warszawa

6 a) WIDZOWIE TEATRÓW Kto chodzi do warszawskich teatru (wiek, płeć, wykształcenie, miejsce zamieszkania)? Jakie zainteresowania w obszarze kultury i sztuki mają widzowie teatrów? Jakich twórców cenią najbardziej? Czy widzowie to osoby zaangażowane w działalność społeczną? b) CZĘSTOTLIWOŚĆ CHODZENIA DO TEATRU I ŚWIADOMOŚĆ WYBORU OFERTY Jak często widzowie chodzą do teatrów? Do jakich teatrów chodzą? Do których teatrów chodzą najczęściej? Dlaczego chodzą do teatru? Dlaczego chodzą do tych konkretnych teatrów? Na jakie spektakle chodzą? Dlaczego na te konkretne spektakle? c) OCENA TEATRÓW Co widzowie chcieliby zmienić w teatrze? Jak oceniają dodatkową działalność teatrów? Co w danym teatrze jest dla nich najważniejsze? d) INFORMACJA I PROMOCJA Skąd widzowie czerpią wiedzę o spektaklach? Czy interesują się działalnością ulubionego teatru? Jakich informacji brakuje widzom? Co dla widzów jest dla najsilniejszą rekomendacją przy wyborze spektaklu? e) POSTRZEGANIE WIZERUNKU TEATRU Jaką funkcję pełnią poszczególne teatry warszawskie? Jaki jest wizerunek poszczególnych teatrów? Które z teatrów wypracowały swoją markę i jak jest ona oceniania? Wychodząc od powyższych pytań badawczych, dokonano wyboru narzędzi badawczych. W dalszym etapie cztery pierwsze obszary stały się podstawą do skonstruowania kwestionariusza ankiety, a ostatni stanowił kanwę, na której przygotowano scenariusze wywiadów zogniskowanych. Uczciwość badawcza wymaga, aby wspomnieć, że na etapie pilotażu lista pytań badawczych była dłuższa. Mianowicie, chcieliśmy poznać źródła zainteresowania teatrem poszczególnych 6

7 widzów, jednak w praktyce odpowiedzi na te pytanie okazywały się zbyt długie, by można je było wykorzystywać w ankiecie. DOBÓR LOKALIZACJI Na podstawie researchu internetowego przeprowadzonego przed rozpoczęciem badania zlokalizowanych zostało 38 teatrów warszawskich (o bardzo zróżnicowanej osobowości), które można było uznać za podmiot kultury działający regularnie i mający stałą siedzibę (lub wystawiający spektakle w jednym miejscu). Z naszej listy wypadły natomiast efemeryczne teatry i grupy teatralne. Badanie objęło ostatecznie widzów następujących 29 teatrów: 6. Piętro, Ateneum, Buffo, Capitol, Dramatyczny, Druga Strefa, Guliwer, IMKA, Kamienica, Komedia, Konsekwentny, Lalka, Och-teatr, Narodowy, Na Woli, Nowy, Polonia, Polski, Powszechny, Rampa, Roma, Scena Prezentacje, Studio Teatralne Koło, Syrena, Studio, TR Warszawa, Wielki (Opera Narodowa), Współczesny, Żydowski. Starano się zatem wybrać jak najbardziej zróżnicowane teatry. Dobór uwzględniał następujące zmienne: teatr publiczny, prywatny, teatr prowadzony przez organizację pozarządową. W ramach teatrów publicznych uwzględniono teatry podlegające pod samorząd lokalny, urząd marszałkowski oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ponadto uwzględniono też różne typy teatrów, w tym m.in. muzyczny, dziecięcy, repertuarowy, rozrywkowy etc. ZASTOSOWANE NARZĘDZIA BADAWCZE ORAZ PRZEBIEG BADANIA Podstawowym narzędziem była ankieta zawierająca 13 pytań. Pytania respondentom zadawali ankieterzy (choć w tym przypadku właściwszym sformułowaniem byłoby: badacze). Pytania ankietowe były zadawane widzom przed lub od razu po spektaklu, tak aby zrekrutować widzów konkretnych spektakli, a zarazem wykluczyć osoby przypadkowe. Specyfika sytuacji na rozmowy z potencjalnymi respondentami było zwykle kilkanaście minut przed i niewiele więcej po spektaklu wykluczyła zastosowanie losowego doboru próby na rzecz doboru celowego. Dodatkowo ankieterzy sami zapisywali szacunkowy wiek respondentów oraz po zakończeniu opracowywali krótką notatkę z przebiegu ankiety (sposób zachowania, reagowania badanych widzów) oraz opis ich ubioru 2. Badanie ankietowe zostało poprzedzone 4 wywiadami pogłębionymi, w celu sprawdzenia adekwatności pytań do zakładanych 2 Te dwa aspekty ilustrują, że już na poziomie badań ankietowych (a nie tylko analizy) założyliśmy podejście zarówno ilościowe, jak i jakościowe. 7

8 celów badawczych. Scenariusze wywiadów zawierały pytania zawarte w późniejszej ankiecie, lecz miały charakter otwarty. Pilotaż badania ankietowego został przeprowadzony wśród widzów TR Warszawa 3. Badania ankietowe zostały przeprowadzone pod 29 teatrami w maju i czerwcu 2012 roku. Łącznie przebadano 261 widzów. W lipcu 2012 roku przeprowadzono dwa wywiady zogniskowane (fokusy). W pierwszym uczestniczyli studenci teatrologii (z warszawskiej Akademii Teatralnej), w drugim studenci kulturoznawstwa (z Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego). W trakcie fokusów badane były następujące obszary: znajomość i rozpoznawalność teatrów (i ich oferty), pozycjonowanie teatrów na kulturalnej mapie Warszawy, postrzeganie wizerunku i marki teatru. Ocena marki. Po analizie danych i wstępnym opracowaniu wyników zostały przeprowadzone wywiady z sześcioma ekspertami, którzy zostali wcześniej zapoznani z podstawowymi wynikami. Celem wywiadów było skomentowanie wyników oraz pewnych tez przez nas założonych. METODY ANALIZY DANYCH Analiza ankiet przebiegała w kilku etapach. Najpierw odpowiedzi respondentów oraz notatki badaczy zostały wprowadzone do specjalnych formatek w arkuszu kalkulacyjnym. Następnie wyniki zostały zestawione dla poszczególnych teatrów. W dalszej kolejności analiza szła dwutorowo: zestawiono wszystkie wyniki w jednej tabeli oraz przeprowadzono jakościową analizę wszystkich ankiet. Analiza jakościowa była podyktowana dwoma czynnikami. Po pierwsze, analizowano odpowiedzi na pytania otwarte oraz notatki badaczy. Po drugie, wstępna analiza ankiet uświadomiła nam, że część widzów podawała niespójne odpowiedzi (np. przy zestawieniu częstotliwości chodzenia do teatru z zainteresowaniem samym teatrem). Niektóre z wyników były na tyle zaskakujące (np. niewielkie zainteresowanie recenzjami teatralnymi, czerpanie informacji od znajomych, brak przywiązania do określone typu teatru), że postanowiono przeprowadzić dodatkową ankietę internetową wśród studentów kulturoznawstwa, w której zadano większość pytań, co widzom pod teatrami. Wyniki ankiety jako badania uzupełniającego nie zostały włączone do niniejszego Raportu, niemniej jednak potwierdziły niektóre tendencje i cechy widzów, zarysowane w trakcie 3 Wyniki z pilotażu nie zostały włączone do późniejszej analizy, lecz w dalszym toku prac dokonano ponownego badania wśród widzów TR Warszawa. 8

9 badania pod teatrami 4. Dalsza analiza pozwoliła na wyodrębnienie trzech typów widzów, o specyficznych cechach, które zostały potraktowane jako typy idealne 5. Wyróżniono zatem widza wiernego, regularnego i przypadkowego. Dalsza analiza szła w kierunku sprawdzenia, jak poszczególne zmienne charakteryzują poszczególne typy widzów. W przypadku fokusów przebieg wywiadów został nagrany, zaś dodatkowo jeden badacz sporządzał na bieżąco notatki. Oprócz zapisu wypowiedzi uczestników, do analizy wykorzystano materiały powstałe w ramach zastosowanych technik projekcyjnych. 4 Warto dodać, że część wyników potwierdziła się, mimo że badanymi była specyficzna grupa widzów studenci kulturoznawstwa. 5 M. Weber, Obiektywność poznania w naukach społecznych, przeł. M. Skwieciński [w:] Problemy socjologii wiedzy, PWN, Warszawa 1985, s

10 KAROL WITTELS 3. GŁÓWNE WYNIKI PRZEPROWADZONYCH BADAŃ 1) WYNIKI BADANIA ANKIETOWEGO Badanie zostało przeprowadzone na próbie 261 widzów warszawskich teatrów, w tym 176 kobiet i 85 mężczyzn. Najwięcej 20% stanowili widzowie w wieku lat, a dalej i (po niecałe 20%). Choć nie zastosowano ilościowego doboru próby i nie można z tych danych bezwzględnie wnioskować o całej populacji osób chodzących do warszawskich teatrów, niemniej jednak wyniki te wpisują się w pewną ogólnopolską tendencję: najmniej z oferty kulturalnej korzystają osoby dorosłe, wchodzące na rynek pracy i robiące karierę. Niemal 70% badanych stanowili mieszkańcy stolicy, zaś 15% mieszkańcy miejscowości podwarszawskich. Niemal 65% widzów miała wyższe wykształcenie, a 27% średnie częstotliwośd chodzenia do wybranego teatru WYKRES NR 1 CZĘSTOTLIWOŚĆ CHODZENIA DO WYBRANEGO TEATRU 10

11 częstotliwośd chodzenia do teatru w ogóle 0 WYKRES NR 2 CZĘSTOTLIWOŚĆ CHODZENIA DO TEATRU W OGÓLE Badani przez nas widzowie do teatru chodzą najczęściej kilka razy w roku (niemal 46%) oraz co najmniej raz w miesiącu (21%). Jeśli dodamy, że prawie 14% chodzi do teatru co najmniej raz w tygodniu, można przyjąć, że wśród ogółu widzów jest całkiem spora grupa chodząca regularnie i stosunkowo często. Gdy jednak porównamy wykresy 1 i 2 widać pewną rozbieżność. Głębsza analiza wykazała, że 60% osób, które zadeklarowały, że w danym teatrze są po raz pierwszy, to zarazem osoby chodzące do teatru raz do roku, lub rzadziej. PREFERENCJE PRZY WYBORZE SPEKTAKLU / TEATRU osobowośd dyrektora osobowośd reżysera aktor/aktorzy dodatkowa oferta kulturalna restauracja/bar/kawiarnia "atmosfera miejsca" rekomendacje znajomych recenzje wyposażenie WYKRES NR 3 PREFERENCJE PRZY WYBORZE SPEKTAKLU / TEATRU 11

12 Dla większości widzów najważniejszą przesłanką, decydującą o tym, do jakiego teatru idą, lub na jaki spektakl, jest aktor lub aktorzy. Niewiele mniejsze znaczenie mają tzw. atmosfera miejsca (a więc specyfika miejsca, powodująca, że dany widz czuje się lepiej w danym teatrze niż w innym) i rekomendacje znajomych PREFERENCJE PRZY WYBORZE SPEKTAKLU / TEATRU WEDŁUG LICZBY WSKAZAŃ liczba wskazao najniższych liczba wskazao najwyższych WYKRES NR 4 PREFERENCJE PRZY WYBORZE SPEKTAKLU / TEATRU WEDŁUG LICZBY WSKAZAŃ Wykres nr 3 pokazuje jedynie wyniki procentowe. Obraz ten nie jest jednak pełny, dlatego warto przyjrzeć się wynikom przez pryzmat liczby najniższych i najwyższych wskazań. Należy dodać, że respondenci odpowiadając na pytanie: Co jest dla Pana/i najważniejsze przy wyborze teatru/spektaklu? do każdej z ww. kategorii mieli przyporządkować liczby od 1 (najmniej ważne) do 6 (najważniejsze). Z wykresu nr 4 wyraźnie widać, że kategoria aktorzy ma nie tylko najwięcej wskazań najwyższych, ale też najmniej najniższych. Całkowitym przeciwieństwem są z kolei kategorie nr 4 i 5. Oznacza to, że funkcjonowanie przy teatrze kawiarni/baru/restauracji oraz funkcjonowanie przy teatrze dodatkowej oferty teatralnej nie ma dla widzów niemal żadnego znaczenia. Interesującą kategorią jest osobowość dyrektora danego teatru, która dla pewnej grupy jest bardzo ważna przy wyborze teatru/spektaklu i jednocześnie dla niemal takiej samej liczby widzów nie ma żadnego znaczenia. Symptomatyczne jest, że dla większości badanych widzów, przy wyborze teatr/spektaklu nie mają znaczenia recenzje teatralne. 12

13 MOTYWY WYBORY SPEKTAKLU (% WSKAZAŃ) 11,95 11,95 7,96 3,18 9,16 9,16 2,78 4,38 6,37 8,36 4,78 4,78 3,16 2,78 5,17 3,98 WYKRES NR 5 MOTYWY WYBORY SPEKTAKLU Z kolei przy wyborze konkretnego spektaklu większość widzów kierowała się rekomendacjami znajomych. Ponadto znaczna część widzów przyszła na spektakl ze względu na zaproszenie znajomego (znajomej/znajomych) bądź zaproszenie od rodziny. Gdy zsumujemy kategorie 1 4 (a więc rekomendacje znajomych i rodziny oraz zaproszenie znajomych i rodziny), to łącznie mamy 33% widzów. Znaczna część respondentów przyszła też ze względu na aktorów oraz reżysera. brak odpowiedzi; 2 inne; 21 materiały promocyjne teatru; 33 znajomi; 74 media pozainterentowe; 41 internet; 51 rodzina; 39 WYKRES NR 6 ŹRÓDŁA INFORMACJI O SPEKTAKLACH 13

14 Wykres nr 5 pokazuje, skąd badani widzowie czerpią wiedzę o spektaklach teatralnych. I tak, najwięcej (28%) deklarowało, że głównym źródłem informacji są dla nich znajomi 6. Jeśli jednak połączymy dwa źródła informacji (znajomi + rodzina), to łącznie wskaźnik ten wynosi 43% 7. Znamienne jest również to, że zaledwie 12% szukając informacji, korzysta z materiałów promocyjnych teatru, a niecałe 16% z mediów pozainternetowych % odpowiedzi WYKRES NR 7 POTRZEBA ZMIAN W TEATRZE Na pytanie (Wykres nr 6) Co zmieniliby Państwo w danym teatrze? (czyli tym, pod którym realizowano badanie), zdecydowana większość (65%) odpowiedziała, że nic, lub że nie wie. Jedynie 23% uznało, że w odwiedzonych teatrach warto by poprawić infrastrukturę, w tym przede wszystkim krzesełka i fotele, oraz udogodnia dla osób niepełnosprawnych (windy, podjazdy etc.). ZAINTERESOWANIA KULTURALNE I ARTYSTYCZNE (% WSKAZAŃ) 7% 28% 13% 25% 27% teatr film / kino literatura malarstwo muzyka WYKRES NR 8 ZAINTERESOWANIA KULTURALNE I ARTYSTYCZNE 6 Warto porównać ten wynik z badaniem Życie kulturalne warszawiaków, Warszawa 2011, Stołeczna Estrada. 78% badanych wskazało, że informacje o wydarzeniach kulturalno-rozrywkowych w Warszawie czerpie od znajomych. 7 Fakt, że tak znaczny odsetek badanych czerpie informacje od znajomych (najczęściej zaś znajomej, lub koleżanki) lub z ich rekomendacji idzie na spektakl zainspirował nas do określenia tego zjawiska instytucją koleżanki. 14

15 Wśród dziedzin sztuki, widzowie teatrów najczęściej interesują się muzyką i kinem. Zainteresowanie teatrem znalazło się dopiero na 3 miejscu. OCZEKIWANIA WOBEC TEATRU (% WSKAZAŃ) 21% 8% 15% 16% relaks nowatorska estetyka znani aktorzy 18% nowe perspektywy kulturowe 22% zaskoczenie rozrywka WYKRES NR 9 OCZEKIWANIA WOBEC TEATRU Na pytanie Czego oczekują Państwo od teatru? (Wykres nr 9), odpowiedzi były w niewielkim stopniu zróżnicowane. Nieznaczna większość (22%) oczekuje możliwości zobaczenia znanych aktorów, a 21% zaskoczenia. Ponadto 18% widzów wskazało na nowe perspektywy kulturowe, a 16% nowatorską estetykę. Co ciekawe, mężczyźni częściej wybierali nowe perspektywy kulturowe i rozrywkę, zaś kobiety też nowe perspektywy kulturowe i rozrywkę, ale od teatru oczekują także relaksu. Warto dodać, że na pytanie o zaangażowanie w działalność społeczną twierdząco odpowiedziało zaledwie 14,2% respondentów. 8% widzów zadeklarowało działalność w organizacji pozarządowej lub grupie nieformalnej, a 7,5% w instytucji publicznej. 15

16 POPULARNOŚĆ TEATRÓW WŚRÓD WIDZÓW Lalka Wytwórnia Baj Druga Strefa Montownia Scena Prezentacje Żydowski Guliwer Konsekwentny Rampa Bajka Kamienica Buffo IMKA Nowy Capitol Opera Narodowa Polski 6. Piętro Na Woli Syrena Komedia Studio Ateneum Roma TR Warszawa Kwadrat Współczesny Polonia Dramatyczny Powszechny Narodowy liczba wskazao WYKRES NR 10 POPULARNOŚĆ TEATRÓW Badani widzowie jako inny teatr (niż ten, gdzie przeprowadzono badanie), do którego chodzą, wskazywali najczęściej Teatr Narodowy. Na kolejnych miejscach (z niewielką różnicą wskazań) znalazły się: Powszechny, Dramatyczny, Polonia, Współczesny, Kwadrat i TR Warszawa. 16

17 2) TYPOLOGIA WIDZÓW Na podstawie wyników wyodrębniono trzy typy widzów: widza przypadkowego, regularnego i wiernego. A) WIDZ PRZYPADKOWY to widz, który w teatrze, pod którym przeprowadzono ankietę, był pierwszy raz w życiu. PREFERENCJE PRZY WYBORZE SPEKTAKLU / TEATRU WIDZ "PRZYPADKOWY" osobowośd dyrektora osobowośd reżysera aktor/aktorzy dodatkowa oferta kulturalna restauracja/bar/kawiarnia "atmosfera miejsca" rekomendacje znajomych recenzje wyposażenie WYKRES NR 11 PREFERENCJE PRZY WYBORZE SPEKTAKLU/TEATRU: WIDZ PRZYPADKOWY Widz przypadkowy charakterystyka: Niemal 60% widzów, którzy byli po raz pierwszy w badanym teatrze, chodzi do teatru w ogóle: raz na rok lub rzadziej. Gdy zsumujemy osoby, które były w badanych teatrach po pierwszy i po raz drugi, okaże się, że 58% z nich chodzi do teatru raz na rok lub rzadziej. Aż 76% z tych widzów, którzy deklarowali, że chodzą do teatru (w ogóle) raz do roku lub rzadziej, to osoby, które równocześnie były w badanych teatrach po raz pierwszy lub drugi. Dla widzów przypadkowych przy wyborze spektaklu/teatru znaczenie mają przede wszystkim aktorzy, na drugim i trzecim miejscu odpowiednio: rekomendacje znajomych i atmosfera miejsca. 17

18 Dla widza przypadkowego nie ma większego znaczenia osobowość dyrektora oraz funkcjonowanie baru/restauracji/kawiarni przy teatrze. Na czwartym miejscu od końca znalazło się czytanie recenzji. Widzowie przypadkowi informacje o spektaklach czerpią przede wszystkim od znajomych (28%) oraz z internetu (22,5%). Ponadto, gdy połączymy dwa źródła informacji: znajomi i rodzina, to wskaźnik dla tego typu widzów wyniesie 44%. Równocześnie, widz przypadkowy zdecydowanie nie czerpie informacji ze stron i materiałów promocyjnych teatrów oraz mediów (pozainternetowych). Ten typ widza od teatru oczekuje: rozrywki i relaksu ; nie oczekuje zaś nowatorskiej estetyki. Z tej grupy widzów tylko 26% zadeklarowało zainteresowanie teatrem jako dziedziną sztuki. Widzowie przypadkowi najczęściej chodzą do Teatru Narodowego, a następnie, w kolejności, do: Romy, Polonii, Kwadratu, Powszechnego i Och-teatru. Trzeba zaznaczyć, że pewna grupa z tej kategorii widzów, to osoby interesujące się teatrem, chodzące w miarę regularnie, lecz nie do teatrów warszawskich (najczęściej to osoby z Krakowa, Wrocławia, Łodzi). OCZEKIWANIA WOBEC TEATRU (LICZBA WSKAZAŃ) - WIDZ "PRZYPADKOWY" rozrywka relaks zaskoczenie nowe perspektywy kulturowe nowatorska estetyka znani aktorzy WYKRES NR 12 OCZEKIWANIA WOBEC TEATRU: WIDZ PRZYPADKOWY 18

19 2) WIDZ REGULARNY chodzący do różnych teatrów, co najmniej raz w miesiącu (lub częściej). PREFERENCJE PRZY WYBORZE SPEKTAKLU / TEATRU WIDZ "REGULARNY" osobowośd dyrektora osobowośd reżysera aktor/aktorzy dodatkowa oferta kulturalna restauracja/bar/kawiarnia "atmosfera miejsca" rekomendacje znajomych recenzje wyposażenie WYKRES NR 13 PREFERENCJE PRZY WYBORZE SPEKTAKLU/TEATRU: WIDZ REGULARNY Widz regularny charakterystyka: Wiedzę o teatrze/spektaklach czerpie przede wszystkim od znajomych, ale też na drugim miejscu znajdują się materiały promocyjne i strona teatru. Zupełnie nie opiera się na zdaniu rodziny. Widz regularny (podobnie jak widz wierny) najbardziej przy wyborze teatru/ spektaklu bierze pod uwagę: aktorów, atmosferę miejsca oraz osobowość reżysera. Jednocześnie przy wyborze teatru dla widza regularnego najmniej liczy się funkcjonowanie przy teatrze baru/restauracji/kawiarni oraz recenzje teatralne. Widz regularny najczęściej chodzi do (odpowiednio): Teatru Narodowego, Dramatycznego, Współczesnego, Powszechnego, Polonii i TR Warszawa. W teatrze poszukuje nowych perspektyw kulturowych (pozostałe odpowiedzi są na niemal tym samym poziomie wskazań, więc nie można ich zakwalifikować ani jako najważniejsze oczekiwania, ani jako najmniej ważne). 58% z tej kategorii widzów deklaruje zainteresowanie teatrem. 19

20 C) WIDZ WIERNY chodzący do wybranego teatru (tego, pod którym był badany) co najmniej raz w miesiącu. PREFERENCJE PRZY WYBORZE SPEKTAKLU / TEATRU WIDZ "WIERNY" osobowośd dyrektora osobowośd reżysera aktor/aktorzy dodatkowa oferta kulturalna restauracja/bar/kawiarnia "atmosfera miejsca" rekomendacje znajomych recenzje wyposażenie WYKRES NR 14 PREFERENCJE PRZY WYBORZE SPEKTAKLU/TEATRU: WIDZ WIERNY Widz wierny charakterystyka: Najczęściej czerpie wiedzę o spektaklu od znajomych (w tym nie różni się od innych widzów) oraz z materiałów promocyjnych teatru. Widz wierny to zazwyczaj również widz regularny. Dla widza wiernego najważniejsi przy wyborze teatru/spektaklu są aktorzy. Na drugim miejscu liczy się osobowość reżysera, na trzecim zaś atmosfera miejsca. Dla widzów wiernych najmniej ważne przy wyborze spektaklu są recenzje teatralne oraz bar/restauracja/kawiarnia. Niemal 2/3 widzów wiernych nie widzi potrzeby żadnych zmian w swoim ulubionym teatrze. Od teatru oczekuje nowych perspektyw kulturowych, zaś nie oczekuje: relaksu i rozrywki (najmniej wskazań). Zainteresowanie teatrem wyraża 53% z tej grupy. Widzowie wierni najczęściej chodzą do teatrów: Powszechnego, Narodowego oraz Dramatycznego i Współczesnego (ex aequo), a także TR Warszawa i Studio. 20

21 D) TYPY WIDZÓW PORÓWNANIE Wybór teatrów, do których chodzą najczęściej: Miejsce wg liczby wskazań Widz wierny Widz regularny Widz przypadkowy 1 Powszechny Narodowy Narodowy 2 Narodowy Dramatyczny Roma 3 Współczesny i Dramatyczny Współczesny Polonia 4 Powszechny Kwadrat 5 TR Warszawa Polonia Powszechny 6 Studio TR Warszawa Och-teatr 7 Na Woli Studio Dramatyczny Oczekiwania wobec teatru/spektaklu Kolor żółty najwięcej wskazań Kolor szary najmniej wskazań Relaksu Nowatorskiej estetyki Znanych aktorów Nowych perspektyw kulturowych Zaskoczenia Rozrywki Widz wierny Relaksu* Nowatorskiej estetyki Znanych aktorów Nowych perspektyw kulturowych Zaskoczenia Rozrywki* Widz regularny Relaksu Nowatorskiej estetyki Znanych aktorów Nowych perspektyw kulturowych Zaskoczenia Rozrywki Widz przypadkowy * niewielka różnica między najmniejszą liczbą wskazań, a pozostałymi trzema. 21

22 Wojciech Józef Burszta 4. SKLEP POTRZEB KULTURALNYCH. TEATR W WARSZAWIE NA MAPIE INNYCH PRAKTYK KONSUMENCKICH Badania, jakie przeprowadziliśmy w Warszawie, dotyczyły miejsca teatrów na mapie kulturalnej stolicy. W tekście programowym zaznaczono jasno, że aby sensownie rozmawiać o stanie warszawskich (a także polskich) teatrów, konieczne jest pogłębione zbadanie ich publiczności. Poza standardowymi badaniami demograficznymi (wiek, płeć, wykształcenie, jego rodzaj) oraz badaniem dotyczącym częstotliwości uczestnictwa w życiu teatralnym, należy zapytać między innymi o motywację do pójścia do tego, a nie innego teatru; o potrzeby artystyczne; o aktywność a więc i świadomość społeczną tychże widzów (zarówno w przestrzeni kultury, jak i poza nią); o przekonania światopoglądowe. Celem było także zbadanie, które teatry mają wspólną widownię, a które zupełnie inną, oraz jak różne grupy widzów oceniają poszczególne warszawskie sceny i czym argumentują swoją ocenę. Zapoznając się z zebranym materiałem, bardzo szybko doszedłem do wniosku, że właściwe zinterpretowanie wyników badań wymaga wskazania o wiele szerszego kontekstu zmian w sferze uczestnictwa w kulturze, z jakimi mamy sukcesywnie do czynienia od roku Jak się zdaje, są one ciągle zbyt mało uwzględnianie, stąd brak owej ciągłości genetycznej pomiędzy pewną standardową koncepcją uczestnictwa i aktywności w sferze kultury, a tym, co ludzie rzeczywiście robią z kulturą, zwłaszcza w dużych miastach. Stawiam tedy tezę, że teatry to jeden tylko z wielu elementów konsumpcji dóbr symbolicznych w ramach by posłużyć się tytułem pięknej książki Antoniego Kroha sklepu potrzeb kulturalnych 8, jakim jest dzisiejszy rynek kultury prześcigający się w ofertach. Zacznijmy wszelako od samego pojęcia kultury. Jak świetnie wiadomo, zwłaszcza antropologom, pojęcie kultury to rodzaj uniwersalnego wytrycha intelektualnego, który daje się stosować wszędzie i zawsze, choć nie bardzo wiadomo, czym sama kultura właściwie jest (struktura myślenia? system norm i zasad? zbiór artefaktów? rodzaj tekstu? sposoby zachowania? itd., itp.). W najbardziej upowszechnionym rozumieniu wskazuje się przede wszystkim na pewien logiczny porządek rządzący formami kulturowych realizacji człowieka tutaj mamy rytuał, tu religię, tutaj zaczyna się sfera obyczaju, tu znów wkraczamy już w obręb życia potocznego. Dziedzinowości kultury odpowiada, a raczej nakłada się na nią inny jej podział, wyodrębniający w kulturze tout court sferę symboliczną, komunikacyjną i techniczną (techniczno-użytkową). Sfera 8 A. Kroh, Sklep potrzeb kulturalnych, Prószyński Media, Warszawa

23 symboliczna w ścisłym sensie to znów magia, religia, rytuał, obrzęd, sztuka. Każde kategorialnie wyodrębnione współczesne społeczeństwo (grupa etniczna, naród, subkultura, mniejszość religijna) posiada swoisty dla siebie układ owych dziedzin i sfer kultury. To, że kultura stawiana jest na pierwszym planie w jakiejkolwiek debacie na tematy społeczne, wynikać ma z nadania jej szczególnego statusu i rangi w ramach tzw. zwrotu kulturowego (cultural turn) w naukach humanistycznych i społecznych. Ważna jest także tradycja brytyjskich studiów kulturowych, które w dość szczególny sposób przejęły antropologiczne rozumienie kultury, dokonując jej analizy z punktu widzenia różnic klasowych, rasowych, subkulturowych, a także ze względu na płeć kulturową, orientację seksualną i wszelką odmienność od kultury dominującej. Dzisiaj przyjmuje się powszechnie, że nie ma wielkiego sensu traktować kultury jako monolitu, ale należy rozpisać ją na cztery obszary znaczeniowe, nadać zatem kulturze charakter pojęcia ksenogamicznego 9, takiego zatem, które daje się stosować na różnych obszarach badań. Pierwszy z nich to terytorium kultury wysokiej, często utożsamianie z pokrewnymi terminami sztuki i cywilizacji. Obszar drugi nawiązuje do Kantowskiego ideału kultury jako wyrafinowania, ogłady i ogólnych norm wyznaczających status osoby cywilizowanej, obytej z savoir-vivre em i potrafiącej się wysłowić zgodnie z zasadami języka literackiego. W trzecim obszarze mieszczą się z kolei wyłącznie intencjonalne wytwory kulturowe, takie jak książki, filmy, programy telewizyjne, gry komputerowe, komiksy itd., które jednak w wykładni wielu badań zdają się wieść niezależny od odbiorców żywot jako odrębne rodzaje tekstów. Wreszcie terytorium czwarte, obejmujące kulturę jako całościowy sposób życia danej grupy ludzi, zbiorowe wzory myślenia, rozumienia świata, odczuwania, wierzenia i działania, które charakteryzują tylko tę grupę, odróżniając ją od innych. To oczywiście obszar od wielu dziesięcioleci pozostający w polu zainteresowań antropologii kultury, do niedawna zazdrośnie przez nią strzeżony jako odrębne pole badań. Dzięki badaczom tak rozumianej kulturowej odmienności utrwalił się obraz świata składającego się z autonomicznych systemów kultur zakotwiczonych w różnych geograficznych niszach, w ramach których mogły się realizować szczególne wzory kultury. Monopol antropologii w kwestii orzekania, jak należy kulturę rozumieć, został jednak poważnie nadwątlony, by nie rzec podany w zasadniczą wątpliwość. I tak jest do dzisiaj. W przełożonym na język polski podręczniku Wstęp do kulturoznawstwa przeczytamy więc, że kultura może obejmować Szekspira, ale także komiksowego Supermana, operę, ale także futbol amerykański, problem, kto zmywa naczynia w domu, ale także strukturę urzędu Prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki. Istnieje 9 Piszę o tym szczegółowo w książce Świat jako więzienie kultury. Pomyślenia, PIW, Warszawa

KULTURA POD POCHMURNYM NIEBEM DYNAMICZNA DIAGNOZA STANU KULTURY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO Raport i rekomendacje praktyczne

KULTURA POD POCHMURNYM NIEBEM DYNAMICZNA DIAGNOZA STANU KULTURY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO Raport i rekomendacje praktyczne Dr hab. Barbara Fatyga, prof. UW Dr Magdalena Dudkiewicz Dr Paweł Tomanek Zakład Metod Badania Kultury ISNS UW Ryszard Michalski, CEIiK KULTURA POD POCHMURNYM NIEBEM DYNAMICZNA DIAGNOZA STANU KULTURY WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI KULTURALNE POLAKÓW. Rafał Drozdowski, Barbara Fatyga, Mirosław Filiciak, Marek Krajewski, Tomasz Szlendak

PRAKTYKI KULTURALNE POLAKÓW. Rafał Drozdowski, Barbara Fatyga, Mirosław Filiciak, Marek Krajewski, Tomasz Szlendak PRAKTYKI KULTURALNE POLAKÓW Rafał Drozdowski, Barbara Fatyga, Mirosław Filiciak, Marek Krajewski, Tomasz Szlendak TORUŃ 2014 Printed in Poland Copyright by Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa Przyszłość. Zrealizowano w ramach zadania finansowanego przez: Honorowy patronat:

Cyfrowa Przyszłość. Zrealizowano w ramach zadania finansowanego przez: Honorowy patronat: Cyfrowa Przyszłość KATALOG KOMPETENCJI MEDIALNYCH I INFORMACYJNYCH Zrealizowano w ramach zadania finansowanego przez: Honorowy patronat: Autorzy: Anna Justyna Dąbrowska Piotr Drzewiecki Dorota Górecka

Bardziej szczegółowo

Po co seniorom kultura? Badania kulturalnych aktywności osób starszych RAPORT

Po co seniorom kultura? Badania kulturalnych aktywności osób starszych RAPORT Po co seniorom kultura? Badania kulturalnych aktywności osób starszych RAPORT przygotowany przez zespół badawczy w składzie: dr Piotr Landsberg, dr Marcin Poprawski, dr Przemysław Kieliszewski, Michał

Bardziej szczegółowo

Między Uszami Krakowska Fundacja Rozwoju Edukacji Niesłyszących im. Marka Mazurka Ul. Salwatorska 5/8 30-109 Kraków www.miedzyuszami.

Między Uszami Krakowska Fundacja Rozwoju Edukacji Niesłyszących im. Marka Mazurka Ul. Salwatorska 5/8 30-109 Kraków www.miedzyuszami. 1 Copyright by: Między Uszami Krakowska Fundacja Rozwoju Edukacji Niesłyszących im. Marka Mazurka, Kraków 2014 Copyright by: Bartosz Kosiński Far Beyond Business, Kraków 2014 ISBN 978-83-63278-30-4 Redakcja

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK KULTURA. uwaga na podmioty! red. Wojciech Kłosowski

KIERUNEK KULTURA. uwaga na podmioty! red. Wojciech Kłosowski uwaga na podmioty! KIERUNEK KULTURA uwaga na podmioty! red. Wojciech Kłosowski Mazowieckie Centrum kultury i Sztuki Warszawa 2012 Niniejsza książka ukazuje się w ramach projektu Kierunek Kultura 2012

Bardziej szczegółowo

"DIAGNOZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH INSTYTUCJI KULTURALNYCH NA MAZOWSZU" RAPORT Z BADANIA

DIAGNOZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH INSTYTUCJI KULTURALNYCH NA MAZOWSZU RAPORT Z BADANIA "DIAGNOZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH INSTYTUCJI KULTURALNYCH NA MAZOWSZU" RAPORT Z BADANIA Raport z badania realizowanego przez zespół Fundacji Obserwatorium na zlecenie Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki

Bardziej szczegółowo

Prawo autorskie w czasach zmiany.

Prawo autorskie w czasach zmiany. Prawo autorskie w czasach zmiany. O normach społecznych korzystania z treści Michał Danielewicz Alek Tarkowski Prawo autorskie w czasach zmiany. O normach społecznych korzystania z treści Michał Danielewicz

Bardziej szczegółowo

Raportów o Stanie Kultury

Raportów o Stanie Kultury Raport został opracowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako jeden z Raportów o Stanie Kultury, podsumowujących zmiany, jakie dokonały się w sektorze kultury w Polsce w ciągu

Bardziej szczegółowo

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość I część produktu finalnego Innowacyjna Strategia Kształcenia Krok w przedsiębiorczość Warszawa 2012 Opracowanie autorskie Tomasz Rachwał Piotr Ratajski Maria Zając Autorzy raportów wykorzystanych w Strategii

Bardziej szczegółowo

Wolność i Solidarność nr 32

Wolność i Solidarność nr 32 Talenty Polaków V Kongres Obywatelski Gdańsk 2010 Wolność i Solidarność nr 32 Uczestnicy V Kongresu Obywatelskiego w czasie obrad plenarnych Siedzą od lewej: Edwin Bendyk, dr hab. Paweł Śpiewak, prof.

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja funkcjonowania trzeciego sektora w powiecie nowosądeckim poprzez rekomendacje innowacyjnego programu szkoleniowego.

Optymalizacja funkcjonowania trzeciego sektora w powiecie nowosądeckim poprzez rekomendacje innowacyjnego programu szkoleniowego. Łukasz Hajduk Optymalizacja funkcjonowania trzeciego sektora w powiecie nowosądeckim poprzez rekomendacje innowacyjnego programu szkoleniowego. Badania prowadzone w ramach projektu Wiedza, Praktyka, Kadry

Bardziej szczegółowo

ISS. Rola sieci i kapitału społecznego w migracjach zarobkowych. Przykład Moniek. Dorota Osipowicz. Seria: PRACE MIGRACYJNE, nr 46.

ISS. Rola sieci i kapitału społecznego w migracjach zarobkowych. Przykład Moniek. Dorota Osipowicz. Seria: PRACE MIGRACYJNE, nr 46. ISS Instytut Studiów Społecznych Institute for Social Studies Uniwersytet Warszawski * University of Warsaw Seria: PRACE MIGRACYJNE, nr 46 Rola sieci i kapitału społecznego w migracjach zarobkowych Przykład

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA POTRZEB MŁODZIEŻY W ŚRODOWISKU LOKALNYM. Diagnoza potrzeb młodzieży w środowisku lokalnym

DIAGNOZA POTRZEB MŁODZIEŻY W ŚRODOWISKU LOKALNYM. Diagnoza potrzeb młodzieży w środowisku lokalnym DIAGNOZA POTRZEB MŁODZIEŻY W ŚRODOWISKU LOKALNYM 1 Diagnoza potrzeb młodzieży w środowisku lokalnym 2 DIAGNOZA POTRZEB MŁODZIEŻY W ŚRODOWISKU LOKALNYM DIAGNOZA POTRZEB MŁODZIEŻY W ŚRODOWISKU LOKALNYM 3

Bardziej szczegółowo

PROJEKT AUTOEWALUACJI I EWALUACJI PROGRAMÓW MINISTRA KULTURY RAPORT Z BADAŃ. PROPOZYCJA METOD I NARZĘDZI

PROJEKT AUTOEWALUACJI I EWALUACJI PROGRAMÓW MINISTRA KULTURY RAPORT Z BADAŃ. PROPOZYCJA METOD I NARZĘDZI PROJEKT AUTOEWALUACJI I EWALUACJI PROGRAMÓW MINISTRA KULTURY RAPORT Z BADAŃ. PROPOZYCJA METOD I NARZĘDZI PROJEKT AUTOEWALUACJI I EWALUACJI PROGRAMÓW MINISTRA KULTURY RAPORT Z BADAŃ. PROPOZYCJA METOD I

Bardziej szczegółowo

RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA. Czas pracy i warunki pracy w relacjach nauczycieli

RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA. Czas pracy i warunki pracy w relacjach nauczycieli RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA Czas pracy i warunki pracy w relacjach nauczycieli Warszawa, czerwiec 2013 Autorzy: dr hab. Michał Federowicz dr Jacek Haman dr Jan Herczyński Kamila Hernik Magdalena Krawczyk-Radwan

Bardziej szczegółowo

Klubokawiarnie z kulturą. Przypadek Gdańska. Raport z badań

Klubokawiarnie z kulturą. Przypadek Gdańska. Raport z badań Klubokawiarnie z kulturą. Przypadek Gdańska. Raport z badań Gdańsk 2015 Autorki: Karolina Ciechorska-Kulesza, Jagoda Brunka, Daria Cherek, Karolina Chojdak, Krzysztofa Jankowska, Beata Kramarczyk, Joanna

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

POLITECHNIKA RZESZOWSKA POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA W RZESZOWIE WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I MARKETINGU KATEDRA MARKETINGU MAŁGORZATA KRUK /praca magisterska/ MARKETING W HANDLU DZIEŁAMI SZTUKI W POLSCE NA PRZYKŁADZIE

Bardziej szczegółowo

Sektor kreatywny w województwach pomorskim i kujawsko-pomorskim

Sektor kreatywny w województwach pomorskim i kujawsko-pomorskim Sektor kreatywny w województwach pomorskim i kujawsko-pomorskim Raport z badań Sektor kreatywny w województwach pomorskim i kujawsko-pomorskim Raport z badań www.kreatywni.arp.gda.pl Opracowanie przygotowane

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Współpraca między organizacjami pozarządowymi i administracją samorządową

Współpraca między organizacjami pozarządowymi i administracją samorządową Współpraca między organizacjami pozarządowymi i administracją samorządową Problemy, wyzwania i rekomendacje Ekspertyza przygotowana przez INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH w ramach projektu: Model współpracy

Bardziej szczegółowo

Magdalena Bednarowska, Joanna Gajda, Jakub Wróblewski RAPORT Z BADAŃ

Magdalena Bednarowska, Joanna Gajda, Jakub Wróblewski RAPORT Z BADAŃ Magdalena Bednarowska, Joanna Gajda, Jakub Wróblewski RAPORT Z BADAŃ ENERGIA ODNAWIALNA SPOŁECZNE POSTRZEGANIE INWESTYCJI NA PRZYKŁADZIE GMINY SUŁOSZOWA 7 listopada 2013 roku Patronat Honorowy: Marek Sowa

Bardziej szczegółowo

MALUCH. Program nauczania dla I etapu edukacji wczesnoszkolnej

MALUCH. Program nauczania dla I etapu edukacji wczesnoszkolnej MALUCH Program nauczania dla I etapu edukacji wczesnoszkolnej Program przygotowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.3 poprawa jakości

Bardziej szczegółowo

Dialog międzypokoleniowy. Między ideą a praktyką

Dialog międzypokoleniowy. Między ideą a praktyką ZASADA RÓWNEGO TRAKTOWANIA PRAWO I PRAKTYKA NR 10 Dialog międzypokoleniowy. Między ideą a praktyką Inspiracje Warszawa, 2013 BIULETYN RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 2013, nr 8 ŹRÓDŁA Zasada równego traktowania.

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie, zarzàdzanie i komercjalizacja badaƒ naukowych

Prowadzenie, zarzàdzanie i komercjalizacja badaƒ naukowych GÓRNOÂLÑSKA WY SZA SZKO A HANDLOWA im. Wojciecha Korfantego Prowadzenie, zarzàdzanie i komercjalizacja badaƒ naukowych Zbiór esejów uczestników projektu p.t. Warsztaty naukowo-praktyczne z zakresu prowadzenia,

Bardziej szczegółowo

W stronę obywatelskiej przedsiębiorczości

W stronę obywatelskiej przedsiębiorczości Jak wspierać ekonomię społeczną na poziomie lokalnym? Partycypacja w Polsce i Europie Kwestia senioralna wyzwaniem dla animacji publicznej Community arts sztuka (dla) społeczności W stronę obywatelskiej

Bardziej szczegółowo

Fot. Tomasz Tołłoczko na zlecenie Narodowego Centrum Kultury

Fot. Tomasz Tołłoczko na zlecenie Narodowego Centrum Kultury animacj istorie animacj istorie Fot. Tomasz Tołłoczko na zlecenie Narodowego Centrum Kultury 1 Od redakcji i słowo wstępne str. 6 2 Historia, pamięć, animacja dorota sieroń-galusek str. 10 3 Ocalić od

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Ewaluacji Sp. z o.o., Warszawa

Ośrodek Ewaluacji Sp. z o.o., Warszawa Zeszyty Naukowe Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Nr 10, Rok 7, 2013, s. 53-126 Raport końcowy z badania prowadzonego w ramach projektu Efektywni 50+ Magdalena Szostakowska, Katarzyna Wójcikowska

Bardziej szczegółowo

Raport otwarcia jako raport otwarty. Piotr Frączak, Kuba Wygnański

Raport otwarcia jako raport otwarty. Piotr Frączak, Kuba Wygnański Raport otwarcia jako raport otwarty Piotr Frączak, Kuba Wygnański Pierwotnie publikacja, którą Państwo otrzymujecie, miała jedynie zebrać garść dostępnych obecnie faktów na temat kondycji ekonomii społecznej

Bardziej szczegółowo