ZARZJ\DZENIE Nr?91 NIIII19 PREZYDENT A MIAST A LODZI z dnia 24 stycznia 2019 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZJ\DZENIE Nr?91 NIIII19 PREZYDENT A MIAST A LODZI z dnia 24 stycznia 2019 r."

Transkrypt

1 ZARZJ\DZENIE Nr?91 NIIII19 PREZYDENT A MIAST A LODZI z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsuitacji spoleczoych dotyczllcych zmian w granicach obwodow publicznych szkol podstawowych na obszarze Miasta Lodzi. Na podstawie art. Sa ust. I, art. 30 ust. I, ust. 2 plet 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500), 7 us!. 2, 9 oraz 13 us!. 7 Regulaminu Konsultacji Spolecznych, stanowillcego za11lcznik do obwieszczenia Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie ogloszenia tekstu jednolitego Regulaminu Konsultacji Spolecznych, stanowillcego za11lcznik do uchwaly Nr LXIVI Rady Miejskiej w Lodzi z dnia Lodzi z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie ogloszenia tekstujednolitego Regulaminu Konsultacji Spolecznych (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego z 2013 r. poz. 3478) zarzlldzam, co nasttrpuje: I. I. ZarZlldzam przeprowadzenie z mieszkancami Miasta Lodzi konsultacji spolecznych wokresie od 4 lutego 2019 r. do II lutego 2019 r., dotyczllcych zmian w granicach obwod6w publicznych szk61 podstawowych na obszarze Miasta Lodzi, stanowillcych zalllcznik Nr 1 do zarzqdzenia. 2. Konsultacje spoleczne, zwane dalej konsultacjami, majll na celu zebranie od mieszkailcow Miasta Lodzi propozycji i opinii dotyczllcych zagadnien, 0 ktorych mowa w us!. I. 2. Ogloszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji, letorego (resc stanowi zalllcznik Nr 2 do zarzqdzenia, bc;dzie zamieszczone w Biuletynie lnformacji Publicznej Urzc;du Miasta Lodzi pod adresem intemetowym na stronie internetowej Urzc;du Miasta Lodzi na tablicy ogloszen w siedzibie Urzc;du Miasta Lodzi (ul. Piotrkowska 104), na tablicy w Wydziale Edukacji w Departamencie Pracy, Edukacji i Sportu Urzc;du Miasta Lodzi (ul. Krzemieniecka 2b) oraz na tablicach ogloszen w szkolach podstawowych, letorych dotyczll zagadnienia bc;dllce przedrniotem konsultacji, nie p6iniej niz w dniu 25 stycznia 2019 r. 3. I. Akcja informacyjna zwil!zsda z przeprowadzeniem konsultacji obejmuje caly okres ich trwania. 2. W okresie trwania akcji informacyjnej oraz konsultacji, material informacyjny dotyczllcy przedmiotu konsultacji bc;dzie dostypny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzc;du Miasta Lodzi pod adresem internetowym na stronie Urzc;du Miasta Lodzi pod adresem na tablicy ogloszen w siedzibie Urzydu Miasta Lodzi (ul. Piotrkowska 104), na tablicy ogloszen w Wydziale Edukacji w Departamencie Pracy, Edukacji i Sportu Urzydu Miasta Lodzi (ul. Krzemieniecka 2b) oraz na tablicach ogioszen w szkoiach podstawowych, ktorych dotyczll zagadnicnia bc;dllce przedmiotem konsultacji. 4. I. Konsultacje zostanll przeprowadzone w formie: I) czterech otwartych spotkail z rnieszkailcami Miasta Lodzi umozliwiajllcych wyrazenie opinii oraz skladanie propozycji do planowanych zmian w granicach obwod6w szkol podstawowych zlokalizowanych w poszczegolnych rejonach Miasta Lodzi;

2 2) glosowania elektronicznego "za" lub "przeciw" propozycjom zmian w granicach obwod6w poszczeg6jnych szk6! podstawowych na stronie 3) przyjmowania propozycji i opinii w formie formularza konsultacyjnego, stanowi,!cego zal'!cznik Nr 3 do zarz<!dzenia, kt6ry bydzie dostypny: a) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzydu Miasta Lodzi pod adresem intemetowym b) na stronie intemetowej Urzydu Miasta Lodzi pod adresem c) w sekretariacie Wydzialu Edukacji w Departarnencie Pracy, Edukacji i Sportu Urzydu Miasta Lodzi, L6di:, ul. Krzemieniecka 2b, pok Zakres negocjowalny konsultacji jest ograniczony do zagadnieti zwi,!zanych z przedmiotem konsultacji, 0 kt6rym mowa w I ust. I. 6. W okresie od rozpoczycia do zakoticzenia konsultacji czynne jest forum dyskusyjne pod adresem intemetowym 7. I. W celu przeprowadzenia konsultacji, 0 kt6rych mowa w I, powolujy Miejski Zesp6! ds. Konsultacji, zwany dalej Zespolem, w skladzie: 1) PrzewodnicZ<!cy 2-11) Cz!onkowie: - Berenika Bardzka - Dyrektor Wydzialu Edukacji w Departamencie Pracy, Edukacji i Sportu Urzydu Miasta Lodzi; - Dorota Gryta - Zastypca Dyrektora Wydzialu Edukacji w Departarnencie Pracy, Edukacji i Sportu Urzydu Miasta Lodzi; - Eli:bieta Kukula - kierownik Oddzialu Organizacji Szk61 Publicznych w Wydziale Edukacji w Departarnencie Pracy, Edukacji i Sportu Urzydu Miasta Lodzi; - Anna Kus-Kasprzak.- gl6wny specjalista w Oddziale Organizacji Szk61 Publicznych w Wydziale Edukacji w Departarnencie Pracy, Edukacji i Sportu Urzydu Miasta Lodzi; - Joanna Pemak - gl6wny specjalista w Oddziale Organizacji Szk61 Publicznych w Wydziale Edukacji w Departarnencie Pracy, Edukacji i Sportu Urzydu Miasta Lodzi; - Barbara Suchara - gl6wny specjalista w Oddziale Organizacji Szk6! Publicznych w Wydziale Edukacji w Departarnencie Pracy, Edukacji i Sportu Urzydu Miasta Lodzi; - Malgorzata Swiecka - gl6wny specjalista w Oddziale Organizacji Szk6! Publicznych w Wydziale Edukacji w Departarnencie Pracy, Edukacji i Sportu Urzydu Miasta Lodzi; - Iwona Kurczewska - inspektor w Oddziale Organizacji Szk6! Publicznych w Wydziale Edukacji w Departarnencie Pracy, Edukacji i Sportu Urzydu Miasta Lod~i;

3 - Justyna Trybula - inspektor w Oddziale Organizacji Szk61 Publicznych w Wydziale Edukacji w Departamencie Pracy, Edukacji i Sportu Urzerdu Miasta Lodzi; - przedstawiciel Siura Promocji, Komunikacji Spolecznej i Turystyki w Departamencie Prezydenta Urzerdu Miasta Lodzi; - przedstawiciel Siura ds. Partycypacji Spolecznej w Departamencie Polityki Spolecznej i Zieleni Urzerdu Miasta Lodzi. 2. W przypadku braku mozliwosci uczestniczenia w pracach Zespolu przewodnic~cego lub czlonka zastypujq wskazane przez nich osoby. 8. Tryb pracy Zesporu, 0 kt6rym mowa w 7, okresla regulamin stanowiljcy zalqcznik Nr 4 do ~dzenia. 9. ObslugC; organizacyjno-technicznq Zesporu zapewnia Wydzial Edukacji w Departamencie Pracy, Edukacji i Sportu Urzydu Miasta Lodzi. 10. Ustalam wz6r raportu z konsultacji przeprowadzonych na terenie Miasta Lodzi stanowiqcy zalljcznik N r 5 do zar~dzenia. II. Wykonanie zarzqdzenia powierzam Dyrektorowi Wydzialu Edukacji w Departamencie Pracy, Edukacji i Sportu Urzc;du Miasta Lodzi. 12. Zarzqdzenie podaje sic; do publicznej wiadomosci przez umieszczenie w Siuletynie Informacji Publicznej Urzc;du Miasta Lodzi pod adresem internetowym na stronie Urzc;du Miasta Lodzi pod adresem na tablicy ogloszen w siedzibie UrzC;du Miasta Lodzi (ul. Piotrkowska 104), na tablicy ogloszen w Wydziale Edukacji w Departamencie Pracy, Edukacji i Sportu UrzC;du Miasta Lodzi (ul. Krzemieniecka 2b) oraz na tablicach ogloszen w szkolach podstawowych, kt6rych dotyc~ zagadnienia bydqce przedmiotem konsultacji. 13. Zarzqdzenie wchodzi w Zycie z dniem ~dania. ~~~~'AA~M~ Hanna ZDANOWSKA

4 Zalljcznik Nr 1 do zarzqdzenia Nr 391 NIIl/19 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 24 51j0tni(l r. PROJEKT ZMIAN W GRANICACH OBWODOW PUBLICZNYCH SZKOL PODSTAWOWYCH NA OBSZARZE MIASTA LODZI (kolorem czerwonym oznaczono ulice lub numery ulic usuni~tych z obwodu, kolorem niebieskim zaznaczono ulice lub numery ulic dopisane do obwodu)

5 Plan sieci pubjicznych szkol podstawowych na obszarze Miasta Lodzi. I. Szkola Podstawowa ill lim. Adama Mickiewicza, L6di, ul. dr. Seweryna Sterlinga 24; 2. Szkola Podstawowa ill 2 im. ks. lana Twardowskiego, L6di, ul. Henryka Sienkiewicza 137/ 139; 3. Szkola Podstawowa ill 3 im. mjr. Henryka Dobrzaitskiego "Hubala", L6di, al. Harcerzy Zatorowc6w 6; 4. Szkola Podstawowa ill 4 im. Komisji Edukacj i Narodowej, L6di, al. marsz. l6zefa Pilsudskiego 10 I; 5. Szkola Podstawowa ill 5 im. Kr61a Stefana Batorego, L6di, ul. Lyczycka 23; 6. Szkola Podstawowa ill 6, L6di, ul. Janusza Kusociilskiego 116; 7. Szkola Podstawowa ill 7 im. Orlqt Lwowskich, L6di, ul. Wiosenna I; 8. Szkola Podstawowa ill 10 im. Wladyslawa Broniewskiego, L6di, ul. Stanislawa Przybyszewskiego 15/21; 9. Szkola Podstawowa ill 11 im. Marii Kownackiej, L6di, ul. Hufcowa 20a; 10. Szkola Podstawowa ill 12 im. Mariana Batki, L6di, ul. luliusza lurczyitskiego 1/3; 11. Szkola Podstawowa ill 14 im. l6zefa Lompy, L6di, ul. Stanislawa Wigury 8/ 10; 12. Szkola Podstawowa ill 19 im. Wandy Chotomskiej, L6di, ul. BaJonowa 1; 13. Szkola Podstawowa ill 23 im. Marii Bohuszewicz6wny, L6di, ul. Gdaitska 16; 14. Szkola Podstawowa ill 24, L6di, ul. Ciesielska 14a; 15. Szkola Podstawowa ill 26 im. Annii "L6di" w Zespole Szkolno-Przedszkolnym ill 4, L6di, ul. kpt. Stefana Pogonowskiego 27/29; 16. Szkola Podstawowa ill 29 im. Jana Kochanowskiego w Zespole Szkolno Przedszko1nym ill 3, L6di, ul. Przydzalniana 70; 17. Szkola Podstawowa ill 30 im. rotmistrza Witolda Pileckiego, L6di, ul. Rysownicza 1/3; 18. Szkola Podstawowa ill 33 im. Stefana Kopcmskiego, L6di, ul. Michala Lermontowa Szkola Podstawowa ill 34 im. Wislawy Szymborskiej, L6di, ul. Mieczyslawy CwikJiitskiej 9; 20. Szkola Podstawowa ill 35 im. Mariana PiechaJa, L6di, ul. Generala Tadeusza Kutrzeby 4; 21. Szkola Podstawowa ill 36, L6di im. Zenona Wasilewskiego, ul. plk. dr. Stanislawa Wiyckowskiego 35;

6 22. Szkola Podstawowa nr 37 im. Janusza Kusoeinskiego, L6dz, ul. Szpitalna 9/11; 23. Szkola Podstawowa nr 38 im. dr. Henryka Jordana, L6dz, ul. Kroehmalna 21; 24. Szkola Podstawowa nr 40 im. Bohater6w Rewolueji 1905 r., L6dz, ul. Ksawerego Praussa 2; 25. Szkola Podstawowa nr 41 im. Kr61a Wladyslawa Jagielly, L6dz, ul. Rajdowa 18; 26. Szkola Podstawowa nr 42 im. Stanislawa Stasziea, L6dz, ul. Przyszkole 42; 27. Szkola Podstawowa nr 44 im. prof. Jana Molla, L6dz, ul. Janusza Kusoeinskiego 100; 28. Szkola Podstawowa nr 45 im. Jana Matejki, L6di, ul. Bojownik6w Getta Warszawskiego 3; 29. Szkola Podstawowa nr 46 im. J6zefa Chelmonskiego, L6dz, ul. kpt. Franeiszka Zwirki 11 /13; 30. Szkola Podstawowa nr 48 im. Stanislawa Moniuszki, L6dz, ul. Rydzowa IS; 31. Szkola Podstawowa nr 51 im. Stefana Linkego, L6dz, ul. Konstantego Ciolkowskiego II a; 32. Szkola Podstawowa nr 54 im. Komela Makuszynskiego, L6dz, ul. Wr6bla 5; 33. Szkola Podstawowa nr 55 im. Eugeniusza Lokajskiego, L6dz, ul. Antoniego Maekiewieza 9; 34. Szkola Podstawowa nr 56 im. Bronislawa Czeeha, L6dz, ul. Turoszowska 10; 35. Szkola Podstawowa nr 58 im. Melchiora Wailkowieza, L6dz, ul. Mlynarska 42/46; 36. Szkola Podstawowa nr 61 im. sw. Franeiszka z Asyzu, L6dz, ul. Ok61na 183; 37. Szkola Podstawowa nr 64 im. Hansa Christiana Andersena, L6dz, ul. Wladyslawa Anezyea 6; 38. Szkola Podstawowa nr 65 im. Juliusza Slowaekiego, L6dz, ul. Pojezierska 10; 39.lntegraeyjna Szkola Podstawowa nr 67 im. Janusza Korezaka, L6dz, ul. Maratonska 47b i al. ks. kard. Stefana Wyszyitskiego 86; 40. Szkola Podstawowa nr 70 im. Stanislawa Wyspiailskiego, L6dz, ul. Rewolueji 1905 r. 22; 41. Szkola Podstawowa nr 71 im. Henryka Sienkiewieza, L6dz, ul. Rojna 58e; 42. Szkola Podstawowa nr 79 im. L6dzkieh Olimpijezyk6w, L6dz, ul. Pomorska 138; 43. Szkola Podstawowa nr 81 im. Bohaterskieh Dzieei Lodzi, L6dz, ul. Emilii Plater 28/32; 44. Szkola Podstawowa nr 83 im. Stanislawa Jaehowieza, L6dz, ul. Podmiejska 21 ; 45. Szkola Podstawowa nr 84, L6dz, ul. Wiei 16;

7 46. Szkola Podstawowa nr 91 im. Leonida Teligi, Lodz, ul. Mareina Kasprzaka 45; 47. Szkola Podstawowa nr 94, Lodz, ul. Zaeisze 7/9; 48. Szkola Podstawowa nr 101 im. lana Koehanowskiego, Lodz, ul. Wspolna 5/7; 49. Szkola Podstawowa nr 109 im. Ludwiki Wawrzynskiej, Lodz, ul. Pryneypalna 74; 50. Szkola Podstawowa nr 110 im. Partyzantow Ziemi Lodzkiej, Lodz, ul. Zamknic;ta 3; 51. Szkola Podstawowa nr III, Lodz, ul. Stefana Jaraeza 44/46; 52. Szkola Podstawowa nr 113 im. Adolfa Dygasinskiego, Lodz, ul. Unieka 6; 53. Szkola Podstawowa nr 114 im. prof. Jana Dembowskiego w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 5, Lodz, ul. Milionowa 64; 54. Szkola Podstawowa nr 116 im. Aleksego RZewskiego, Lodz, ul. Ratajska 2/4; 55. Szkola Podstawowa nr 120 im. Konstytueji 3 Maja, Lodz, ul. Centralna 40; 56. Szkola Podstawowa nr 122, Lodz, ul. lesionowa 38; 57. Szkola Podstawowa nr 125 im. Janusza Korezaka, Lodz, ul. Dzwonowa 18/20; 58. Szkola Podstawowa nr 130 im. Marszalka Jozefa Pilsudskiego, Lodz, ul. Goseiniee 1; 59. Szkola Podstawowa nr 137 im. prof. Aleksandra Kaminskiego, Lodz, ul. Floreeistow 3b, druga lokajizaeja prowadzenia zajc;c: Lodz, ul. Olimpijska 9; 60. Szkola Podstawowa nr 138 im. Leopolda Staffa, Lodz, ul. sw. Franeiszka z Asyzu 53, druga lokalizaeja prowadzenia zajc;c: Lodz, ul. Stanislawa Dubois 7/9; 61. Szkola Podstawowa nr 139 im. Wojska Polskiego, Lodz, ul. Giewont 28; 62. Szkola Podstawowa nr 141 im. gen. Mariusza Zaruskiego, Lodz, ul. Zakladowa 35, druga lokalizaeja prowadzenia zajc;c: LOdz, ul. D,!browki 1; 63. Szkola Podstawowa nr 142 im. Zawiszy Czamego, Lodz, ul. Lupkowa 6; 64. Szkola Podstawowa nr 143 Lodz, ul. Kuznieka 12; 65. Szkola Podstawowa nr 149 im. Obroneow Westerplatte, Lodz, ul. Tatrzanska 69a; 66. Szkola Podstawowa nr 152 im. Elizy Orzeszkowej, Lodz, ul. 28 Pulku Strzelcow Kaniowskieh 52/54; 67. Szkola Podstawowa nr 153 im. Marii Sklodowskiej - Curie, Lodz, ul. Obroneow Westerplatte 28; 68. Szkola Podstawowa nr 158 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym ill 6, Lodz, ul. Janosika 136; 69. Szkola Podstawowa ill 160 im. Powstaneow SI,!skieh, Lodz, ul. Andrzeja Struga 24a; 70. Szkola Podstawowa nr 162 im. Jana Nowaka - Jezioranskiego, Lodz, ul. Powszeehna 15;

8 71. Szkola Podstawowa nr 164 im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Lodz, ul. Walerego Wroblewskiego 65; 72. Szkola Podstawowa nr 166 im. 19 Stycznia, Lodz, ul. Szamotulska 1/7; 73. Szkola Podstawowa nr 169 im. Marii D~browskiej, Lodz, ul. NapoleOJiska 7/17; 74. Szkola Podstawowa nr 170 im. Anieli Krzywon, Lodz, u1. Miedziana 1/3; 75. Szkola Podstawowa nr 172 im. prof. Stefana Banacha, Lodz, ul. Jaskrowa IS; 76. Szkola Podstawowa nr 173 im. I Dywizji Kosciuszkowskiej, Lodz, ul. Henryka Sienkiewicza 46; 77. Szkola Podstawowa nr 174 im. Jana Machulskiego, Lodz, ul. Konstantego IIdefonsa Galczynskiego 6; 78. Szkola Podstawowa nr 175 im. Henryka Ryla, Lodz, ul. Pomorska 27; 79. Szkola Podstawowa nr 182 im. Tadeusza Zawadzkiego "Zoski", Lodz, ul. Lanowa 16, druga lokalizacja prowadzenia zajyc: Lodz, u1. Traktorowa 35; 80. Szkola Podstawowa nr 184 im. Ludwika Warynskiego, Lodz, ul. Syrenki 19a; 81. Szkola Podstawowa nr 189 im. Wandy Zielenczyk, Lodz, uj. Juliusza Kossaka 19; 82. Szkola Podstawowa nr 190 im. Jaroslawa Iwaszkiewicza, Lodz, ul. Jacka Malczewskiego 37/47; 83. Szkola Podstawowa nr 192 im. prof. Heleny Radlinskiej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr I, Lodz, ul. Krzemieniecka 24a; 84. Szkola Podstawowa nr 193 im. Krzysztofa Kamila Baczynskiego, Lodz, ul. Malej Piytnastki I, druga lokalizacja prowadzenia zajyc: Lodz, ul. gen. Stefana Grota Roweckiego I; 85. Szkola Podstawowa nr 198 z oddzialami sportowymi, Lodz, ul. Piotra Czajkowskiego 14; 86. Szkola Podstawowa nr 199 im. Juliana Tuwima, Lodz, ul. Jozefa Elsnera 8; 87. Szkola Podstawowa nr 202 im. Jana Pawla II w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2, LodZ, ul. Jugoslowiaflska 2; 88. Szkola Podstawowa nr 204 im. Stefana Kardynala Wyszyflskiego, Lodz, uj. Tadeusza Gajcego 7/11; 89. Szkola Podstawowa nr 205 im. sw. Jadwigi Krolowej Polski, Lodz, ul. D~browki I; 90. Szkola Podstawowa nr 206 im. Lodzkich Wlokniarek, Lodz, ul. Lozowa 9; 91. Publiczna Szkola Podstawowa "Mileszki", Lodz, ul. Pomorska 437.

9 Granice obwod6w publicznych szk61 podstawowych na obszarze Miasta Lodzi Szkola Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza, LOdz ul. Seweryna Sterlinga Do obwodu szkoly wl!)czone s!) ulice: D!)browskiego Henryka, pi. I - 6, laracza Stefana 48-78, 51-71, Knychalskiego Witolda cala, Lindleya Williama cala, Narutowicza Gabriela prez , 39-79, Rewolucji 1905 r i od 94 do kol1ca; i od 79 do konca, Skladowa od 12 i II do konca, Sterlinga Seweryna, dr. cala, Uniwersytecka 1-13 i Tramwajowa cal a, Wierzbowa od 30 do konca oraz od 41 do konca, Wyglowa cala Szkola Podstawowa nr 2 im. ks. Jana Twardowskiego, L6dz ul. Henryka SieDkiewicza 137/ Do obwodu szkoly wl!)czone s!) ulice: 10-Lutego cala, Abramowskiego Edwarda cala, Brzewa strona parzysta, Kilinskiego lana, plk. (lsi-iss) , Kosciuszki Tadeusza, al , , Orla cala, Piotrkowska , , Sienkiewicza Henryka (52-84) od 86 do konca i (69-123) od 125 do konca, Tylna 1-7, 2-10, Tymienieckiego Wincentego, ks. bp i 3 - IS, Wiguf) Stanislawa strona nieparzysta. Zwirki Franciszka, pi Iota, kpt. 2-20, I - 5. Uczniowie kl. IV -vm z obwodu Szkoly Podstawowej or 2 w Lodzi byd!) uczyszczaly do Szkoly Podstawowej or 14 w Lodzi Szkola Podstawowa Dr 3 im. mjr HeDryka Dobrzanskiego "Hubala", L6dz al. Harcerzy Zatorowc6w Do obwodu szkoly wl!)czone s!) ulice: Aleksandrowska /63, Ccdry ~rzysztofa cal Cepowa cala, Chlopska cala, Dunska cala, Fieldorfa Nila Augusta Emila, gen. cala, Grabieniec 1-25, od 2 do konca, Harcerzy Zatorowc6w, al. cala, laszowskiego Stanisiawa, kpt. cala, ludyma Tomasza caia, luliusza cala, Kaczencowa

10 cala, Kieratowa cala, Koprowa cala, Krynicka cala, Ludowa ca/a, Marzanny cala, Na Uboczu cala, Nowozenc6w cala, Oma cala, Pabianka cala, Parcelacyjna cala, Pasjonist6w nr I - 23, 2-20, Podborskiej loasi, al. cala, Radka Andrzeja cala, Rojna I - 23, 2-42, Salatowa cala, Sarnopomocy cala, Sierpowa cala, Siomiana cala, Teres} ou Ozieci'ltka Jezus. 5\\. od lor6\\ do nr 1030 oraz nr 130. Traktorowa od nr 65 do konca i od (2-72) 74 do konca, Warecka cala, Wersalska 1-35, 2-40, Wszydyr6wnego lana, ojca, al. cala, Zapustna caia, Ziemniaczana caia, Zabieniec cala, Zenc6w cala Szkola Podstawowa nr 4 im. Komisji Edukacji Narodowej, Lodz a!. marsz. Jozefa Pilsudskiego Do obwodu szkoly wl!jczone s!j ulice: Borsucza cala, Do Folwarku cala, Glyboka caia, Kopciilskiego Stefana, dr , (28-34), 36-62, Niska cala, Nowa cala, Paryska cala, Pilsudskiego J6zefa, marsz., al (do ISS) i Popowski ego Stanisiawa cala, Przydzalniana 26-44, 37-47, Ruska cala, Sarnia cala, Sucha cala, Tuwima Juliana od 95 i od 104 do kolica. Winna cala, Wydawnicza ca/a, Zbiorcza cala, Zelazna cala Szkola Podstawowa nr 5 im. Krola Stefana Batorego, L6dz ul. L~czycka Do obwodu szkoly wl!jczone S!j ulice: Brzechwy Jana cala, Chelmska cala, Czystochowska cal Kilinskiego lana, plk i , Lyczycka caia, Lowicka cala, Milionowa 23-61, Nieszawska cala. Ozorkowska caia, Piocka cala, Poznanska cala, Przydzalniana od 77 i 76 do konca, Przybyszewskiego Stanislawa (24-50) i 83 - l SI ( ) Rawska cala, Senatorska od nr 34 i 29 do konca, Siedlecka cala, Skierniewicka od 1 i 2 do konca, Smigiego-Rydza Edwarda, marsz., al. IS - 43 i (20) (30), Tatrzailska 7-19 (21 i 21a) i (42-48), Waclawa pal7ysta i nieparzysta, Zbaraska od Lyczyckiej do al. marsz. Edwarda Smiglego - Rydza.

11 6.1. Szkola Podstawowa nr 6, L6di ul. Janusza KusociRskiego Do obwodu szkoly wlljczone Slj ulice: Armii L6dz cala. Bokserska cala. Brus od nr 20 do koilca i od nr 29 do korca, Gimnastyczna od or 159 do kol1ca i od 158 do konca, Kukuczki Jerzego cala. KusociRskiego Janusza od nr 101 i 102 do korca, Popieluszki Jerzego, ks. od nr 32 i 31 do korca, Plywacka od nr I do koi1ca i 104 do kolka, Smulska I-53 i 30-56, Wyszyitskiego Stefana, ks. kard. aj. od nr 53 do koi1ca (od nr 31 do koi1ca) Szkola Podstawowa nr 7 im. Orlljt Lwowskich, LOdz ul. Wiosenna Do obwodu szkoly wlljczone slj ulice: Astronaut6w cala, B«rdziilska cala, Boguslawskiego Wojciecha cala, Ceramiczna cala, Chocimska cab, Chrzanowska cala, Ciasna cala, Galileusza cala, Glogowska cala, Karpacka cala, Kosmonaut6w cala, Obwodowa cala, Oswi«rcimska cala, Pabianicka , Paderewskiego Ignacego I - 29, Trwala cala, Wiosenna cala, Wiwulskiego Antoniego cala, Zaolziailska cala, Zywiecka cala Szkola Podstawowa nr 10 im. Wladyslawa Broniewskiego, L6dz ul. Stanislawa Przybyszewskiego Do obwodu szkoly wlljczone slj u1ice: Brzozowa cala, D«rbowa cala, Grabowa cala, Kaliska cala, Kilinskiego Jana, plk , Krucza cala, Lubelska cala, LomZyilska cala, Milionowa 2-4, I - 21, Niepodleglosci, pi. caly, Piotrkowska 292 i 287 do konca, Praska cala, Przybyszewskiego Stanislawa 2-50, 1-81, Radomska cala, Reymonta Wladyslawa, pi. caly, Rzgowska I - 7, 2-30, Senatorska 2-32, I - 27, Sieradzka cala, Skargi Piotra, ks. cala, Siowiailska cala, Sosnowa cala, Stocka caia, Suwalska cala, Szczuciilska cala, Zarzewska cab.

12 9.1. Szkola Podstawowa nr 11 im. Marii Kownackiej, Lodz ul. Hufcowa 20a. 2. Do obwodu szkoly w1!lczone S!l ulice: Armii Krajowej od nr 41 do ko!lca, Babickiego J6zefa cala, Batalion6w Chlopskich cab, Hubala cala, Hufcowa cala, Kostki Napierskiego cala, Kusociitskiego Janusza 37-57, 22-58, Retkinska , Sympatyczna cala, Tomaszewicza Wincentego cala, Wyszynski ego Stefana, ks. kard., al oraz 26-36, Zagrodniki cab Szkola Podstawowa nr 12 im. Mariana Batki, Lodz ul. Juliusza Jurczynskiego Do obwodu szkoly w1!lczone S!l ulice: Adamieckiego Karola cala, Jurczyitskiego Juliusza cala, Malownicza cab, Maszynowa cala, Parowozowa cala. Puszkina Aleksandra nr 3, Rokiciitska 42 - prof. cala. 188 i , Sluzbowa cala, Szafera Wladyslawa, I!.!. Szkola Podstawowa nr 14 im. Jozefa Lompy, L6dz ul. Stanislawa Wigury 8/ Do obwodu szkoly wl!lczone S!l ulice: l 6zewskiego Henryka lana, al. cala, Kiliilskiego lana, pik. ( ) , ( ) , Kosciuszki Tadeusza, al , 67-95, Orla cala. Pilsudskiego l6zefa, marsz., al. 2-26, I - 37, Piotrkowska , , Roosevelta Frank.lina Delano, prez. cala, Sienkiewicza IIcnryka od nr i od nr 69 do 123. Wigury Stanislawa strona parzysta, W6lczaitska , ZHP, al. cala; oraz od klasy IV r6wniez ulice z obwodu Szkoly Podstawowej or 2 im. ks. lana Twardowskiego w Lodzi Szkola Podstawowa nr 19 im. Wandy Chotomskiej, L6dz ul. Balonowa Do obwodu szkoly wl!lczone s!l ulice: Armii Krajowej I , Armii L6di cala, Balonowa cala, Biwakowa cala, Bobslejowa cala, Bohater6w Wrzesnia cala, Bojerowa

13 cala, Bokserska cala, Bystra cala, Cylla Wawrzynca cala, Dedala cala, Galeckiego Antoniego cala, Gi llette Kinga C. cala, Girnnastyczna i 2-156, Golfowa cala, Gwarkow cala, Hippiczna cala, I Korpusu Pancemego WP ca/a, Ikara cala, Kolarska cala, Konarzewskiego Tomasza cala, Kukuczki Jerzego cala, Langiewicza Mariana cala, Latawcowa cala, Lublinek cala, Lyzwiarska cala, MaratOllska od or 23 i 22 do kol1ca, Nowy Jozefow cala, Okudzawy Bu/ata cala, Ostowa cala, Oszczepowa ca/a, Pilotow cala, Pilkarska, Plocka Franciszka cala, Plywacka (cala), Popieluszki Jerzego, ks. I - 29, 2-30, Sanitariuszek od or 47 i 46 do koilca, Slalomowa cala, Smulska 2-18, Soltyka Tadeusza cal a, Spartailska ca/a, Synow Pulku cala, Szarych Szeregow cala, Szermiercza cala, Szkutnicza cala, Wyszynski ego Stefana, ks. kard., al od or 38 do konca, Zalogowa cala, Zamiejska ca/a, Zapasnicza cala, Zaglowa cala, Zuzlowa cala Szkola Podstawowa Dr 23 im. Marii Bohuszewicz6wDY, L6di ul. Gdaiiska Do obwodu szkoly wl!!czone s!! ulice: Cmentarna cala, Gdailska ] - 25, 2-26, Legionow 1-59,2-52, Mielczarskiego Romualda I - 37, 2-34, Ogrodowa strona parzysta, Prochnika Adama, dr i 16-46, ZachodDia od or i 30-64, Zeromskiego Stefana 2-10 i Szkola Podstawowa Dr 24, L6di ul. Ciesielska 14a. 2. Do obwodu szkoly wl!!czone s!! ulice: Adwokacka cala,, Brzoski Slanislawa. ks.. gen i Ciesielska cala, Drukarska cala, Glucha cala, Karwinska cala, Kaszubska cala, Kominiarska cala, Limanowskiego Boleslawa I - 91, 2-20, Piekarska cala, Profesorska cala, Prusa Boleslawa cala, Sydziowska cala, Snycerska cal a, Urzydnicza cala bez or 46, 47, W roclawska od 13 i 14 do konca, Zachodnia I - 17, 2-6, Zgierska

14 15.1. Szkola Podstawowa or 26 im. Armii "LOdz" w Zespole Szkoloo Przedszkoloym or 4, LOdz ul. kpt. Stefaoa Pogooowskiego 27/ Do obwodu szko1y wl!)czone S!) ulice: 28 Pulku Strzelcow Kaniowskich I - 31, 2-26, 6-Sierpnia 35-59, 38-58, I Maja, a! i do konca, Artyleryjska cala, Jerzego, sw. cab, Legionow od or 54 i 61 do konca, Lipowa I - 57, 2-62, Naftowa cala, Pogonowskiego Stefana, kpt. 1-65, 2-66, Prochnika Adama, dr. od or 47 i 48 do konca, Wiyckowskiego Stanislawa, plk., dr. od 43 i 50 do konca, Zielona od 37 do konca, 28-50, Zeligowskiego Lucjana, gen. 2-26, 1-17, Zeromskiego Stefana Szkola Podstawowa or 29 im. Jaoa Kochaoowskiego w Zespole Szkoloo Pr:.>:edszko!nym or 3, L6dz ul. Przt;dzaloiaoa Do obwodu szko1y wl!)czone S!) ulice: Chehnska cala, Czystochowska od II i 12 do konca, Fabryczna cala, Golybia cal a, Kilinskiego Jana, plk , Ksiyzy M1yn cala, Magazynowa cala, Michalowskiego cala, Milionowa (41-61) od nr , Nieszawska cala, Pilsudskiego Jozefa, marsz. a! , Przydzalniana i 49-75, Skierniewicka od 14 i 15 do konca, Smiglego-Rydza Edwarda, marsz., a!. I - 13 i 2-20, Targowa od 40 i 41 do konca, TatrzaiJ.ska 1-5 i 2-8, Tylna od 9 i 12 do konca, Tymienieckiego Wincentego, ks. bp. od 22 i 17 do konca, Waclawa parzysta, Wilcza cala, Zwyciystwa pi. caly Szkola Podstawowa or 30 im. rotmistrza Witolda Pileckiego, L6dz ul. Rysowoicza 1/3. 2. Do obwodu szko1y wl!)czone S!) ulice: Admiralska 1-31, 2-24, Astrow cala, Bluszczowa cab, Czysta cala, Franciszkailska od 126 i 127 do konca, Gibalskicgo I:dwarda 6 8, Gornicza 1-3, 2-4, Inflancka 1-65, 2-74, lrysowa I - 5, 2-6a, Kaletnicza caja, Korzenna cal a, Kowalska cala, Lagiewnicka , Malarska cala, Marysinska 10 I i 88 do konca, M1ynarska 67 i 56 do konca, Narcyzowa cala, OkopO\\U I oraz od ul. Franciszkanskiej do ulicy Marysinskiej, Pr6:i:na cala, przelotna

15 calli, Rysownicza cala, Sukiennicza cala, Szewska cala, Szk1arska cala, Warszawska 1-33, Zol«dziowa cala Szkola Pdstawowa nr 33 im. Stefana Kopcinskiego, Lodi ul. Michala LermoiitoW& Do obwodu szkoly wl~czone s~ ulice: Augustow eala, Bacewicz GraZyny calli, Gogola Mikolaja strona parzysta (nieparzysta strona), Kolbego Maksymiliana, sw. al. cala, Lermontowa Michala cala, Rokicinska od ul. Puszkina A1eksandra do nr 131 (strona nieparzysta), Sacharowa Andrzeja od nr 45 do nr 107 oraz od nr 38 do nr 48. Wujaka,. ldzislawa ks. od nr 12 do konea Szkola Podstawowa nr 34 im. Wislawy Szymborskiej, Lodi ul. Mieczyslawy CwikJinskiej Do obwodu szkoly wl~czone s~ ulice: Bodo Eugeniusza cala, Cwiklinskiej Mieczyslawy cala, Dostojewskiego Fiodora cala, Mankiewiczowny Toli cala, Puszkina Aleksandra cala oprocz nr 3, Sacharowa Andrzeja od nr 1 do nr 43 oraz od nr 6 do nr 36. \\ ujaka ldzislawa k,. 1-9 i Szkola Podstawowa nr 35 im. Mariana Piechala, Lodi ul. Generala Tadeusza Kutrzeby Do obwodu szkoly wl~czone s~ ulice: Czarnkowska cala, Drewnowska , , Gandhiego Mahatmy 1-21, 2-28, Karskiego Jana cala, Kasprzaka Marcina od nr 61 do konca, strona nieparzysta, K1onowa strona parzysta, Kutrzeby Tadeusza Generala cala, K widzyllska eala. Limanowskiego Boleslawa , , Lutornierska , , Malinowa cala, Obornicka cala, Odolanowska od nr 7 i 14, do konca, Ogrodowa strona nieparzysta, Piwna 1-27, 2-26, Popiela cala, Powstalicow Wielkopolskich 1-19, 2-20, Sierakowskiego Zygmunta, gen. 1-15, 2-16,

16 Sprawiedliwa cab, Stolarska cala, Wrzesnienska 81-85/87, , Zachodnia od ul. Lutomierskicj do ul. Ogrodowej. lytnia cala Szkola Podstawow& nr 36 im. Zenona Wasilewskiego, L6di ul. plk. dr. Stanislaw!: Wil(ckowskiego Do obwodu szkoly wl!)czone s!) ulice: I Maja, al. 1-25, 2-20, Barlickiego Norberta, dr., plac caly, Gdailska 27-69, 28-62, Mala cala, WiC;ckowskiego Stanislawa, plk. dr. 1-41, 2-48, Wolczailska 1-23 i 2-16, Zachodnia , 66-72, Zielona 13-35, 12-26, leromskiego Stefana (2-10) i Szkola Podstawowa nr 37 im. Janusza Kusocinskiego, L6di ul. Szpitalna 9/ Do obwodu szkoly wl!)czone s!) ulice: Antoniewska cala, Batorego Stefana, krola 1-13, 2-14, Bialoruska cala, Bobrowa cala, Czechoslowacka cala, Edwarda 1-43 i 2-50, Elana cala, Grodzka (;ala, lozefa cala, Kazimierza, sw. cala, Konstytucyjna 42-44b (od ul. lozefa do al. marsz. J. Pilsudskiego), Kresowa cab, Lawinowa cala, Lewarowa cala, Losiowa cala, Mazowiecka cab, Miechowska cala, Milionowa , Neonowa cala, Niciamiana cal a, Nowogrodzka cala, Niedzwiedzia cala, Nowy Swiat 1-19, 2-20, Ormiailska cala, Oskardowa cala, Parowozowa cala, Pilsudskiego Jozefa, marsz. al. od nr 92 i 145 do konca, Pomorska A. Pograniczna cala, Rokicinska 2-40, Selekcyjna cala, Sc;pia cala, Smolarka Wlodzimierza cala, Sobolowa cala, Stylonowa cala, Surowcowa cala, Szpitalna cala, Teodora cala, Tunelowa cala, Wagonowa cala, Wayne'a lohna cala, Widzewska 1-29, 2 - Wodoci!)gowa cala. 30 oprocz nr 22, Wilanowska cala, Szkola Podstawowa nr 38 im. dr. Henryka Jordana, LOdi ul. Krochmalna Do ohwodu szkoly wl!)czone s!) ulice: Baluckiego Michala cala, Broniewskiego Wladyslawa 33-55, 20-60a, Chelmonskiego lozefa cala, D!)browskiego laroslawa, gen , 31-89, Deotymy cala, Doroszewskiego Witolda, prof. cala, Kilinskiego Jana, plk , , Kolowa cala, Kraszewskiego Jozefa 19nacego 2-50, 1-37, Krochmalna cala, Krzywa cala, Lenartowicza Teofila cala, Podgoma cala,

17 Przyborowskiego Walerego od 18 i 19 do konca, Rydla Lucjana I - 7a, 2-6. Siarczana cala, Siemiradzkiego Henryka cala, Smiglego-Rydza Edwarda, marsz. al. od nr 45 do konca i od nr 80 do konca, Tatrzailska od nr 109 do konca, Wyzsza cala, Zapolskiej Gabrie1i cala Szkola Podstawowa Dr 40 im. Bohater6w Rewolucji 1905 r., L6dz ul. Ksawerego Praussa Do obwodu szkoly wl~czone s~ ulice: Azaliowa cala, Barska cala, Bobowa cala, Borowa cala, Chlopickiego Jozefa. gen. cala, Oanilowskiego Gustawa cala, Orewnowska nr i nr 206, Filarecka cala. Filomatow cala, Grochowa cala, Grzybowa cala, Henryka Barona "Smuklego" cala, Gwardzistow cala. Jarzynowa cala, Jyczmienna cala, Konstantynowska (od 2 do 72) strona nieparzysta cala, Krakowska 1-41, 2-94, Krancowu Kusa cala. Lontowa cala, Mania cala, Michalowicza Jerzego cala, Minerska cala, Omlotowa cala, Orzechowa cala, Owsiana cala, Perla Feliksa cab, Perlowa cala, Praussa Ksawerego cala, Prochowa cab, Przygraniczna cab, Pszenna cala, Rokitn~ cala. Rzeszowska cal a, Saperow cala, Siewna cala, Solec cala, Srebrzyriska od nr 28 i 73 do konca, Sulkowskiego Jozcfa, gen. cala. Syrokomli Wladyslawa cab, Tarnowska cala, Unii Lubelskiej, ai. od ul. Konstantynowskiej do konca poza 2-6 i 1-9, Warnenska cala, Wiecznosc cala, Wilsona Thomasa Woodrowa, prez. cala, Zakr~t cala. Zdrowie cala, Z\l1drama cala. lniwna cala Szkola Podstawowa Dr 41 im. Kr61a Wladyslawa Jagielly, LOdz ul. Rajdowa Do obwodu szkoly wl~czone s~ ulice: Kusocinskiego Janusza 1-35, 2-20, Lokajskiego Eugeniusza cala, Piaski cala, Rajdowa cala, Retkinska 56-90, Sprinter6w cala, Wyszynskiego Stefana, ks. kard. al S:.dwla Podstawow& ;;. 42 im. Stallisla..,a Staszica, L6dz ul. Przyszkole Do obwodu szkoly wl~czone s~ ulice: Blonska cala, Bohdanowicza Karola cala, Braterska cala, BruZycka cala, Brzozowskiego Stanislawa cala, Cieszkowskiego Augusta

18 cala, Cieszynska call:, Czackiego Tadeusza cala, Energetykow cala, Felsztynskiego Sebastiana cala, Flatta Oskara cala, Jana Pawla IT, al. od ul. Wroblewskiego, gen. do ul. Pabianickiej, Janiny cala, Jasien cala, Komfortowa cala, Nad Iasieniem cala, Obywatelska 2-88 i I - 97, Ordona Iuliusza cala, Pabianicka 43-71, Piasta cala, Piykna cala, Politechniki, al. 13 i 16 do konca, Przechodnia cala, Przyszkole cala, Rejtana Tadeusza cala, Rogozinskiego Stefana cala, ROZana cala, ROZyckiego Ludomira cala, Skrzywana Stefana, in:/:. cala, Tagore'a Rabindranatha cala, Wieniawskiego Henryka cala, Wroblewskiego Walerego, gen Szkola Podstawowa nr 44 im. prof. Jana Molla, L6dz ul. Janusza Kusocinskiego Do obwodu szkoly wl'!czone s,! ulice: Armii Krajowej od nr 31 do nr 39 i 40 do konca, Brus 2-18 i 1-27, Juszczakiewicza Stanislawa "Kornika", plk. cala, Konstantynowska od nr 74 do konca, Kusocinskiego Janusza 59-99, , Sl11ulska od 58 do konca i od 55 do konca, Wyszynskiego Stefana. ks. kard. a! Szkcl:: Podsi::v,:;wa nr 45 i::::. J&iia Matejki, L6dz ul. Bojownik6w Getta Warszawskiego Do obwodu szkoly wl'!czone s,! ulice: Bojownikow Getta Warszawskiego cala, Chaima Majzela Eliasza cala, Drewnowska 1-17, 2-16, Franciszkailska 1-37, 2-32, Jakuba cala, Konstadta Hermana cala, Koscielna cala, Krotka cala, Lutomierska I - 15, 2-14, Lagiewnicka 1-21, 2-20, Plac Koscielny cala, Podrzeczna cala, Polnocna strona parzysta, bez nr 46, Smugowa cala, Stary Rynek cala, Wojska Polskiego 1-41, 2-42, Wolborska cala, Zachodnia 8-28, Zgierska 1-41, 2-48.

19 29.1. Szkola Podstawowa Dr 46 im. J6zefa Chelmonskiego, L6di ul. kpt. FraDciszka Zwirki Do obwodu szkoly wll)czone sl) ulice: Brzeina strona nieparzysta, Czerwona cala, Gdanska strona pa.-zysta i niepw'"zysta od al. Mickiewicza Adama do konca, InZynierska cala, Kosciuszki Tadeusza, al. od 126 i 123 do konca, Laska cala, Kostki Stanislawa, sw. cala, Mickiewicza Adama, al. cala, Parkowa cala, PCK, al. cala, Piotrkowska , , Politechniki, al. 1-11, 2-14, Potza Jerzego cala, Proletariacka cala, Ptasia cala, Radwanska cala, Rembieli.6.skiego Rajmunda cala, Skorupki Ignacego, ks., hcm. cala, Sowia cala, Stanislawa cala, Stefanowskiego Bohdana, prof. cala, Towarowa cala, Jana Pawla II, al. od al. Mickiewicza do ul. Wroblewskiego, Wolowa cab, Wolczanska a i , Wroblewskiego Walerego, gen (33), leromskiego Stefan a strena parzysta i nieparzysta od al. Mickiewicza do konca, lwirki Franciszka, pilota, kpt. od 7 i 22 do konca Szkola Podstawowa nr 48 im. Stanislawa Moniuszki, L6di ul. Rydzowa Do obwodu szkoly wll)czone Sl) ulice: Aleksandrowska i od or 60 do 78 i 96 do konca, Alzacka cala, BaczyDskiego Krzysztofa Kamila cala, Bartkiewicza Zygmunta cala, Belgijska cala, Bialych Rot, cala, Brukselska cala, Bylinowa cala, Ciechowskiego Grzegorza cala, Czcibora cala, Czerwonych Makow cala, Flamandzka cala, Flandryjska cala, Fogga Mieczyslawa cala, Iwaszkiewicza Jaroslawa cala, JliZdzewskiego Koorada cala, Kaczmarskiego Jacka cala, Kydry Wladyslawa cab, K1inowa cala, Kondka Waciawa cala, Kwitnl)cej Wisni cala, Masloch6w Lone i Lucjana cala, Mencla Bernarda Wojciecha caia, Mici.6.skiego Tadeusza cala, Niemena Czeslawa caia, Normandzka cala, Piytaka Stanislawa cala, Plonowa cam, Przybosia Juliana cala, Rojna od or 41 do konca, Romanowska bez or 55, 55A, 55B, 55C, 550, 55E, 55F, 55G, 55H, 551, 55J, Rydzowa strona nieparzysta, Safrina Horacego cala, Sikiryckiego Igora cala, Skwarczynskiej Stefanii cala, Sycylijska cala, Szarej Piechoty cala, Szczecinska 17-21, 8-22, Sztaudyngera Jana Izydora cala, Szuberta Waciawa, prof. cala, Tatarczana cala, Toeplitza Jcrzego cala, Toskaitska cala, Wici od 33 do konca i od 32 do konca, Wloska cab, lulawskiego Wawrzynca cala.

20 31.1. Szkola Podstawowa Dr 51 im. StefaDa LiDkego, L6di ul. KODstaDtego Ciolkowskiego lla. 2. Do obwodu szkoly WI'!czoDe s,! ulice: Browarna cala, Ciolkowskiego KODstantego cala, DYDowska cala, Jaroslawska cala, Krakusa cala, Krosnienska cala, Mysliwska cata, Paderewskiego Jgnacego 2-26 i od 31 do 53, Rymanowska cata, Smocza cala, Sokola cal a, Strycharska cala, Tuszyilska i 36-58, Zakliczynska cal a, Zakopiailska cala, Zygmuntowska cala Szkola Podstawowa Dr:;4 :;:;1. Kornela Makuszynskiego, L6di ul. Wr6bla Do obwodu szkoly wl'!czone S,! ulice: Bazarowa cala, Biala cala, Drewnowska 23 57, Gniezruenska cala, GraficzDa cala, leneralska cala, Kolodziejska cala, Kwidzyilska cata, Limanowskiego Boleslawa 22-80, Lutomierska 22-86, 17-75, MaliDowa 1-21, 2-26, Modra cala, Osiedlowa cala, Pawia cala, Piwna cala, Rybna cala, Wolna cala, Wroclawska I - 12, Wrobla cala, Wrzesnienska 1-83 i 2-70, Zachodnia I~ tnia cala Szkola Podstawowa Dr 55 im. EugeDiusza Lokajskiego, L6di ul. ADtoDiego Mackiewicza Do obwodu szkoly wl'!czone s,! ulice: Brukowa 26-46, 27-45, Fredry Aleksandra cala, Gdyilska cala, Gliniana cala, Grunwaldzka cala, Hipoteczna od or II i 14 do konca, lana od or 17 i 18 do konca, Kilara Wojciecha cala, Letnia cala, Mackiewicza Antoniego cala, Malborska cala, Ogorkowa cala, Oliwska cala, Olsztyilska cala, Pojezierska od or 31 i 24 do konca, Polna cala, Radlowa cala, Rajska cala, Rumunska cal a, Sierakowskiego Zygmunta. gen. od or 17 do nr 69. od or 18 do nr 74 (Sierakowskiego Zygrnunta, gen. od or 60 do konca), Srebma cala, Warminska cala, Wlokniarzy, al. od ul. Pojezierskiej do ul. Limanowskiego Boleslawa.

21 34.1. Szkola Podstawowa nr 56 im. Bronislawa Czech a, L6di ul. Turoszowska Do obwodu szkoly wlqczone sq ulice: Brukowa 1-45, 2-46, Dmowskiego Romana, pi. caly, Gorzowska cab, Grudziqdzka cala, Helska cala, Inowroclawska cala, Kartuska cab, Limanowskiego Boleslawa od ill 161 i 162 do konca, Narodowa cala, Poddcrbicka cala, Pola Wincentego cala, Pulaskiego Kazimierza, gen. cala, Skarpowa cala, Swojska cala, Turoszowska cala, Uniejowska cala, Wielkopolska cal a, WI6kniarzy al. od ul. Limanowskiego Boleslawa do ul. Drewnowskiej strona nieparzysta, Woronicza lana Pawla, ks., abp. cala, Zbqszynska cala, Zubardzka cala Szkola Podstawowa nr 58 im. Melchiora Wankowicza, L6dZ ul. Mlynarska 42/ Do obwodu szkoly wlqczone sq ulice: Berlinskiego Hersza cala, Czarnieckiego Stefana cala, Franciszkailska , , Garbarska cala, Joselewicza Berka, plk. cala, Krawiecka cal a, Lagiewnicka 23-61, Mlynarska cala, Organizacji "Wolnosc i Niezawislosc" 2-30, 1-27, Pasterska cala, Skury-Skoczynskiego Bronislawa "Robotnika", por. cala, Spacerowa cala, Tokarzewskiego Michala, gen. 1-23, 2-20, Wawelska cala, Wojska Polskiego 43-59, 44-64, Wsp61zawodnicza cala, Zawiszy Czamego cala, Zofii cala Szkoia PodstliVlowa nr 61 im. sw. Franciszka z Asyiu, L6di ul. Ok61na Do obwodu szkoly wlqczone sq ulice: Antyczna cala, Barokowa cala, Czapli cala, Gotycka cala, Jask6lcza cala, KJasyczna cala, Koryncka cala, Kuropatwia cala, Marczyllskich Kazimiery i lana cab, Mr6wcza cala, Ok61na od ill 125 i 120 do konca, Przyklasztorze cala, Przepi6rcza cab, Pszczelna cala, Romailska cala, Renesansowa cala, Secesyjna cala, Serwituty cala, Szczygla cala, S6jki cala, Swietlik6w cala, Tajnego Nauczania cala, Wycieczkowa od ill 83 i od 86 do k0l1ca, Z6lwiowa cab, Lagiewnicka od ill 250 i 253 do kolka.

22 37.1. Szkola Podstawowa nr 64 im. Hansa Christiana Andersena, LOdi ul. Wladyslawa Anczyca Do obwodu szkoly wlqczone sq ulice: Anczyca Wladyslawa cala, Bielska cala, Blawatna cala. Broniewskiego Wladyslawa od nr 62 i 71 do kollca, Dqbrowskiego Jaroslawa, gen. od nr 91 do konca, Felinskiego Alojzego od nr 3a - do konca i strona parzysta, Gojawiczynskiej Poli cala, Jydrzejowska cala, Kadlubka Wincentego, bl. cala, Kotoniarska cala, Kowalszczyzna cala, LeSmiana Boleslawa cala, Lodowa od nr 93 i 96 do konca, Makuszyitskiego Komela cala, Mlynek cala, Myslowicka cala, Natkowskiej Zofii cala, Ofiar Terroryzmu II Wrzesnia, a!. od ul. Tomaszowskiej do ul. In fo rmatycznej, Olechowska I - 29, 2-32, Ordonowny Hanki cala, Ossendowskiego Ferdynanda cala, Perkalowa cala, Piechala Mariana cala, Poselska cala, przedborska cala, Przyjacielska od toru do ul. Slqskiej, Rosseta Edwarda, prof. cala, Rydla Lucjana od nr 8 i 9 do konca, Sekwestratorska cala, Sosnowiecka cala, Staffa Leopolda cala, Startowa cala, Szybowa cala, Slqska 143 i 168 do konca, Tomaszowska 1-75, 2-76, Ujejskiego Komela cala, Welniana cala, Ziomkowa cala Szkola Podst:.wowa nr 65 im. Juliusza Slowackiego, Lodi ul. Pojezierska Do obwodu szkoly wlqczone sq ulice: Brzoski Stanislawa. ks.. gen. od nr 34A i 45 uo konc Dcrcniowa cala, Jana cala. Kalinowa cala, Kniaziewicza Karola, gen. cala, Kruszynowa od nr 1 do nr 13 i od nr 2 do nr 12. Lisciasta od nr 2 do nr 68 oraz nr od I do nr 7 Morwowa cala, Nad Sokolowkq cala, Osinowa cala, Pancema cala, Piotrowiczowej Marii cala, Pojezierska I - 29, 2-22, Sierakowskiego Zygmunta, gen. od nr 71 uo konca oraz od nr 76 do kollca (od nr 17 do konca, 18-58), Szpinakowa cala, Teresy od Dzieciqtka Jezus, sw. od ul. Zgierskiej do torow, Urzydnicza nr 46 i 47, Wlokniarzy, al. od ul. Lisciastej do ul. Pojezierskiej, Zdunska cala, Zgierska , ieglarska cala.

23 39.1. Iotegraeyjoa Szkola Podstawowa or 67 im. Jaousza Korezaka, LOdi, ul. Maratonska 47b i a!. kli. kard. Stefaoa Wyszynskiego Bez obwodu Szkola Podstawowa or 70 im. Staoislawa Wyspianskiego, L6di ul. Rewolueji 1905 r Do obwodu szkoly w1llczone Sll ulice: Jaracza Stefana 2-10, 1-9. Piotrkowska I - 45, 2-52, Pr6chnika Adama, dr. 2-14, I - II, Wschodnia od nr 28 i 21 do kolka, Rewolucji 1905 r. 2-32, I - 33, Zachodnia od nr 74 do konca, Zielona 1-11, Szkola Podstawowa or Hcnryka Sieokiewieza, L6di ul. Rojoa S8e. 2. Do obwodu szkoly w1llczone sll ulice: Banachiewicza Tadeusza, prof. cala, Bastionowa cala, Basztowa cala, Bierezina Jacka cala, Brynickiej Salomei, al. cala, Cebertowicza Romualda, prof. cal a, Celownicza cala, Chemiczna cala, Cieplarniana cala, Czwartak6w cala, Desantowa cala, DOZynkowa cala, Dylika Jana, prof. cala, Dyngusowa cala, Fizyczna cala, Geodezyjna cala, Grechuty Marka cala, Grenadier6w cala, Grodowa cala, Gryczana cala, Hejnalowa cala, Holenderska cala, Janowskiego Aleksandra cala, Jasne Blonia cala, Jezdziecka cala, Kanonierska cala, Kapitanska cala, Kawaleryjska cala, Komputerowa cala, Kosmiczna cala, Kotarbinskiego Tadeusza, prof. cala, Lansjer6w cala, Laserowa cala, Lniana 20-38, Luksemburska cala, Majewskiego Hilarego cala, Malogoskie Pole, plac caly, Markietanki cala, Marszowa cala, Musztrowa cala, Obronna cala, Odrow!jZa J6zefa, al. cala, Odwaz.na cala, Oficerska cala, Oryzna cala, Patrolowa cala, Piechura cala, Pisankowa cala, Radarowa cala, RlIbienska od nr 47 i 50 do kolka, Rojna i od nr 44 do konca, Romera Eugeniusza, prof. cala, Sojowa cala, Szczecillska od nr I do 15B oraz od nr 2 do 6C, Szlachetna cala, Szwadronowa cala, Szwolezer6w cal a, Swillteczna cala, Telewizyjna cala, Toeplitza Jerzego cala, Ulanska cala, Upominkowa cala, Waleczna cala, Walonska cala, Wemera Jerzego, prof.

24 cala, Wielkanocna cala, Wiemej Rzeki cala, Wojskowa cala, Wolinska cala, Wykowa cala, Zadrai: cala, Zap10cie cala, lolnierska cala Szkola Podstawowa nr 79 im. L6dzkich Olimpijczyk6w, LOdz ul Do obwodu szkoly whjczone s!} ulice: Banacha Stefana cala, Bystrzycka cala, Dniestrzanska cala, Doly cala, Drwycka cala, Dwernickiego J6zefa, gen. cala, Edukacyjna cala, Jaracza Stcfana od nr 99 do konca i od nr 110 do kol\ca. Konstytucyjna od ul. Pomorskiej do ul. S. Malachowskiego, Krzywickiego Ludwika cala, Lubeckiego Franciszka cala, Lurnurnby Patrice cala, Lomnicka cala. Malachowskiego Stanislawa cala, Matejki Jana cala, Muszynskiego Jana, dr. cala, Narutowicza Gabriela prez. od nr 97 do konca i od nr 102 do konca, Palki Grzegorza. al. cala. Pilarskiego J6zefa cala, Pomorska (98-100) od nr 102 do nr 192 oraz ( ) od nr 123 do nr 185, Poranna cala, Sempolowskiej Stefanii cala, Siewierskiego Mieczyslawa cala, Smutna cala, Solskiego Ludwika cala, Strajku L6dzkich Student6w w 1981 r. cala, Strykowska 2-24, Stytska cala, Tamka cala, Telefoniczna 2-30, I - 23, Tkacka cala, Wojska Polskicgo od nr 142 i 157 do konca. Zelwerowicza Aleksandra od nr 13 do konca i od nr 16 do konca Szkola Podstawowa nr 81 im. Bohaterskich Dzieci Lodzi, L6dz ul. Emilii Plater 28/ Do obwodu szkoly wl!}czone s!} ulice: Boya-lelenskiego Tadeusza cala, Bracka cala, Brauna Mieczyslawa cala, Brudzinskiego 16zefa cala, Chryzantem cala, Cytryna Abrama cala, Dekerta Jana cala, Gibalskiego Edwarda 1-11, 2-4, G6rnicza od nr 5 i 6 do konca, Harcerska cala, Jonschera Karola, dr. cala, Koliilskiego J6zefa, dr. cala, Libelta Karola cala, Lomnicka cala, Miarki Karola cala, Mostowskiego Tadeusza cala, Nasypowa cala, Niemojewskiego Andrzeja cala, Nowopolska cal a, Okopowa (61-73) od nr 75, (62-68) 70 do konca, Oswiatowa cala, Pankiewicza Anastazego, bi. cala, Plater Emilii od nr (2-4/8) 10 i (1/3) 5 do konca, Popularna cala, Produkcyjna cala, przemyslowa (1-9) od nr 11 i (2-16) 18 do konca, Radlinskiej Heleny cala, Reja Mikolaja cala, Rodzenstwa Scho1l6w cala, Setna cala, Sporna cala, Starosikawska od nr 25 i 26 do konca, Staszica Stanislawa, ks. (1-9) od nr 11 do konca i (2-16) od nr 18 do

25 konca, Strykowska od nr 19 do nr 53 i 2-36, Sciegiennego Piotra, ks. cala, Wojska Polskiego od nr 142 i 157 do konca, Zagajnikowa cala, lmienna cala, Zr6dlowa z wyjljtkiem nr nieparzystych Szkola Podstawowa Dr 83 im. StaDislawa Jachowicza, LOdi ul. Podmiejska Do obwodu szkoly wlljczone Slj ulice: Broniewskiego Wladyslawa 2-18, Dljbrowskiego laroslawa, gen. 2-14, I - 29, lachowicza Stanislawa cala, Kasowa cala, Kilinskiego.lana. plk , , Kraszewskiego 16zefa Ignacego I - 37, Lecznicza cata, Lelewela Joachima cata, Lljczna 23 i 26 do konca, Lukasinskiego Waleriana, mjr. cala, Mochnackiego Maurycego cala, Podmiejska cala, przyborowskiego Walerego od i 2-1 6, Rzgowska 32-84, Siowackiego Juliusza cal a, Wysocki ego Piotra, plk. cala Szkola Podstawowa nr 84, LOdi ul. Wici Do obwodu szkoly wlljczone Slj ulice: Aleksandrowska od nr 40 do nr 58 oraz od nr 65 do nr (80-94), Jezioranczyk6w cala, Lniana 2-38 i strona nieparzysta, Marciniaka Floriana cala, Rydzowa strona parzysta, Strzalkowskiego cala, Urody lycia cala, Wici 1-31, Szkola Podstawow& Dr 91 i... Leonida Teligi, LOdi ul. Marcina Kasprzaka Do obwodu szkoly wlljczone slj ulice: AUgustYDiaka lana cala, Bardowskiego Piotra I cala, Ciepla cala, Dlugosza Jana, ks. cala, Drewnowska od nr 130 i 173 do konca opr6cz nr 191 / 193 i nr 206, Florianska cala, Gazowa cala, G6ma cala, Kasprzaka Marcina 1-59, 2-64, Lorentza lygmunta cala, Odolanowska 1-5, 2-12, Okrzei Stefana cala, Ossowskiego Michala cala, Pietrusinskiego lana cala, Rychlmskiego Tomasza cala, Srebrzynska 1-71, 2-26, Wapienna cala, Waryitskiego Ludwika cata, Wl6kDiarzy, a!. (od Drewnowskiej) 97 - Lcgion6w), lana Tomasza cala, lirnna cala. 135 oraz od nr 183 do nr 187, , (do

26 47.1. Szkola Podstawowa nr 94, LOdz, ul. Zacisze 7/9. 2. Do obwodu szkoly wl~czone s~ ulice: Anstadta Karola, al. cab, Dwernickiego J6zefa. gen. cala. Jaracza Stefana (99 do koilca) i (od 110 do konca), Kaminskiego Aleksandra, hcm. cala, KoU~taja Hugona, ks. cala, Kopcinskiego Stefana, df. 2-34, I - 31, Narutowicza Gabriela prez (od nr 102 do konca) i (od nr 97 do konca), Palki Grzegorza, al. cala, Pokoju, pi. 1-8, Pomorska i , P61nocna (1-3 1) od nr 33 do konca oraz nr 46, Rewolucji 1905 f. 71 do konca i 88 do konc Strykowska 1-17, Tramwajowa cala, Uniwersytecka od nr 20 do konca i (1-13) od nr 15 do konca, Wierzbowa 1-39 i 2-28, Zacisze cilia, Zelwerowicza Aleksandra 2-14 ii-ii. Zr6dlowa Szkola Podstawowa nr 101 im. Jana Kochanowskiego, L6dz ul. Wsp61na 5/7. 2. Do obwodu szkoly wl~czone s~ ulice: Balucki Rynek cala, Blacharska cala, Ceglana cala, Chopina Fryderyka cala, Chrobrego Boleslawa, kr61a cala, Dolna cala, Dzika cala, Flisacka cala, Gysia cala, Goplanska cala, Julianowska I i 3, Kochanowskiego Jana cala, Krzyzowa cala, Lagiewnicka , Miliopolska cilia, Marcina cala, Murarska cala, Pocztowa cala, Sadowa cilia, Stefana cala, Tokarska cilia, Trenknera Henryka, df. cab, W~ska cala, Wsp61na cab, Zgierska , Zabia cilia, Zurawia cilia Szkola Podstawowa nr 109 im. Ludwiki Wawrzynskiej, LOdz ul. Pryncypalna Do obwodu szkoly wl~czone s~ ulice: Antenowa cilia, Bajeczna cala, Beniowskiego Maurycegc cala, Bezpieczna cilia, Biiliostocka cala, Budowlana cala, Budziszynska cilia, Bulgarska cala, Cegielniana cala, Czerwcowa 1-13 i 2-16, Czynna cilia, Czytelnicza cala, Dachowa cala, Daleka cala, Demokratyczna 112 i do konca, Frycza Modrzewskiego Andrzeja cala, Gladka cala, Gontowa cala, Goscinna cala, Gra:i:yny cala, Jana Bozego, sw. cala, J6zefowska cala Jutrzenki cala, Kenizanki WJadysJawy cala, Kluczowa cala, Koncertowa cab, Kongresowa cala, Kosynier6w Gdynskich cala, Kozielska cala, Kr61ewska cala, Kwiecista cala, Kwietniowa cilia, Leszczynskiej

27 Stanislawy cala, Luina cala, Lab'rdzkiego Tadeusza cala, Lazowskiego Klaudiusza ca/a, Matek Polskich, al. cala, Michala cala, Mieszkalna cala, Mocna cala, Mroma cala, Musiala Wlodzimierza cala, Natalii cala, Obszema cala, Ofiama cala, Okienna cala, Okr'rgowa cala, Opoczynska cala, Osobliwa cala, Pabcowa cala, Paradna cala, Plynna cala, Ponura cala, Post'rpowa I - 23, 2-22, Potulna cala, Prosta od I i 2 do al. Bartoszewskiego. Pryncypalna I i 2 do al. Bartoszewski ego, przednia cala, Przedswit cala, przelomowa cab, Przesmyk cala, Przygodna cala, Przyrzeczna cala, Radosna cala, Rentowna cala, Romana od al. Bartoszewskiego nr parzyste i nieparzyste do kollca, Roszkowskiego Lechoslawa cala, Rycerska cal a, Rzgowska od nr 125 do konca, Sarmacka cala, Sczanieckiej Emilii cala, Siostrzana 1-17 i 2-16, Skalskiego Stanislawa cala, Spokojna 1-15 i 2-10, Staroscmska cala, StraZacka cala, Szkolna cala, Srednia cala, Swiecka 1-13 i 2-14, Tr'rbacka cala, Trybunalska cala, Tuszynska od nr 71 i 60 do konca, Ujazd cala, Ustronna cala, Wczesna cab, Wesola cab, Wolodyjowskiego Michala cala, Zacna od Ustronnej do al. Bartoszewskiego, Zagadkowa 1-7 i 2-6, Zagraniczna cala, Z6ha cal a, Zywotna cala Szkola Podstawowa or 110 im. Partyzaot6w Ziemi L6dzkiej, L6d:i; ul. Zamkni«;ta Do obwodu szkoly wlqczone sq ulice: Bronislawy cala, Chlodnikowa cab, Ch6ralna cab, Codzienna cala, Ideowa cala, Ireny od 1-99 i 111- do konca i ad 2 do konca. Kominowa cala, Komorniki cala, Konopnickiej Marii cala, Kurczaki strona parzysta, K wartalna cala, Mikolaja, sw. cala, Ogniskowa cala, Piesza cala, Plaska cala, Rolnicza cala, Rzgowska , , Sqsiedzka cab, Serdeczna cala, Spoleczna cala, Stemfe1da Ary od uj. Komorniki do uj. Kurczaki, Studzienna cala, Szurnna od ul. Rolniczej do ul. Kurczaki, Torowa cab, Wankowicza Melchiora cala, Wamenczyka Wladyslawa, kr61a cala, Wigilijna cala, Zamkni'rta cala Szkola Podstawowa or 111, LOd:i; ul. Stefaoa Jaracza 44/ Do obwodu szkoly wlqczone sq ulice: Jaracza Stefana (2-10) 12-46, (1-9) 11-49, Kilinskiego Jana, plk , 27-49, Narutowicza Gabriela, prez i 35-37,