============================================================================

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "============================================================================"

Transkrypt

1 Spalanie i v-max 1150 GS Autor: S³awek /07/26 13:39 Witajcie, jestem posiadaczem gs 1150 r przebieg 3200 km. Dzisiaj na trasie 3-miasto / W-wa motocykl wyposa ony w szybê (mra Varioscren) owiewki (miêdzy cylindrami a bakiem) i komplet raczej lu no zapakowanych kufrów (2+1) przy prêdko ciach rzêdu 130/140 km/h spali³ 7 l. (308 km - 22 l - niestety do stacji musia³em 3 km dopchaæ) czy to normalne zuzycie? Jecha³em bez pasa era sam wa ê ok.86 kg. Stwierdzi³em równie, e na 6 biegu osi±gniêcie 150 km/h jest bardzo trudne (opór w manetce p³asko i pareset metrów) na 5 biegu osi±ga 160 (wiêcej nie próbowa³em) ale wchodzi w zakresy obrotów powy ej 5500 (silne wibracje itp.) Jaka jest prêdko æ maksymalna tego modelu? Ile powinien "wyci±gn±æ" z kompletem kufrów. Jaka jest wg. Waszego do wiadczenia "zdrowa" prêdko æ podró na. Jednym s³owem czy te fakty w kontek cie danych katalogowych (je eli dobrze pamiêtam 5-6 l/100 km i 192 km/h) powinny budziæ moje zaniepokojenie czy s± ok. Zauwa y³em równie, e rura wydechowa jest czarna (w poprzednim k75rt by³a siwa). Za bogaty sk³ad mieszanki? O zu yciu oleju nie wspomnê ( bêdzie ok. litra na 2000 km)bêdê bardzo wdziêczny za uwagi. S³awek r1150gs Autor: Vlad /07/26 14:29 Cze æ. Mogê siê wypowiedzieæ tylko w imieniu "swojego motocykla" rocznik Mam standardow± szybê i adnych dodatkowych owiewek. Spalanie ok. 5,6-6l przy umiarkowanym przyspieszaniu i prêdko ciach rzêdu we dwie osoby i trzech kufrach. Na 6 biegu bez problemu osi±ga 180 km/h kompletnie za³adowany. Zu ycie oleju nieca³y litr na km. Z tym zu yciem paliwa proponujê jeszcze raz go sprawdziæ ( kiepskie paliwo, ³agodniej przespieszaæ ). Pozdrawiam. Autor: M³ody /07/27 23:24 to mnie zaskakujesz moj R1100GS ma najechane 85 tys (94rok), oleju na 3,5tys nie dolalem wogole, w okienku tyle ile bylo, a na trasie buja sie do 190 licznikowych. Spalanie przy predkosciach do 120 wyszlo teraz 4.7 litra/100km!!!!! przy jakies 5,5litra/100km, a przy jezdzie kolo cos w okolicy 6,5-7litra/100km. bylo to z pelnym obciazeniem kirowca + full bagazu w postaci 2 workow louisa, torby na baku, kufrow, toreb bocznych na baku i kierowcy. Mi tam takie spalanie pasuje, tylko zeby zbiornik byl jak w R100GS/PD... Autor: Adam /07/28 13:15 Cze æ Mia³em GS-a 1150 dwa lata i nigdy nie spali³ wiêcej ni 6 litrów, a w takich warunkach jak opisujesz to powinien paliæ oko³o 5,5 l. Z prêdko ci± max. te co ci nawala, 200 na godzinê (przynajmniej licznikowe) te nie powinno byæ problemu, (mo e zmien stacje benzynow± na pocz±tek (:::), co do spalanie oleju to mala³o w miarê przebiegu, od 0, 5 litra na tysi±c jak by³ nowy, do oko³o 0,2 jak sprzedawa³em motor (oko³o 25 ty km. przebiegu) Pozdr. Adam k1200rs

2 Autor: S³awek /07/29 10:13 Dziêki za informacje, na weekend znowu wybieram siê do 3-miasta. Raz jeszcze dok³adnie sprawdzê spalanie zanim zg³oszê reklamacjê (jest na gwarancji :) ) czy podawane prêdko ci osi±gacie na 5 i utrwalacie na 6 biegu. Czy te dochodzicie do nich ju na 6- tym? S³awek Autor: Vlad /07/30 08:28 Moja 6 ci±gnie ³adnie od 120. Autor: dorek /07/31 23:28 moj 1150gs nie spala wiecej jak 6l/100km na zbiorniku okolo 350km.przy szybkosci turystycznej 140/150 max raz udalo mi sie 205 ale nie na naszym paliwie Autor: S³awek /08/02 09:59 Witam ponownie, by³em w serwisie, ponownie ustawiono synchronizacje przepustnic, która siê "rozjecha³a". Tym niemniej przejecha³em kolejne 750 km i do zapalenia siê rezerwy jest to ok. 260/280 km przebiegu (6,5 l/100km - solo i wy³±cznie z topcase). Ten wynik spalania jest ma³o czu³y na sposób jazdy. Nie stwierdzi³em wiêkszej ró nicy miêdzy sta³± 130 i przewa ajacym 6 biegu lub je¼dzie w zakresie 4-6 ty obrotów na biegu odpowiednim do prêdko ci (równie do 130). je eli chodzi o prêdko æ max to po synchronizacji pojawi³o siê drugie ycie (po 150) ale wymaga to dokrêcenia manetki poza zasiêg nadgarstka. Zu ycie oleju jakby trochê spada³o (przebieg 4100). W dalszym ci±gu zastanawiam siê czy ten typ tak ma czy jest tu co nie tak. S³awek 1150 GS Autor: dorek /08/05 16:56 w moim "sprzecie" po przejechaniu 10000km zuzycie oleju spadlo do 0 przejechalem juz 6000km po wymianie i stan stoi w miejscu podobno jest to norma Autor: M³ody /08/31 10:33 ja do GS-a 1100 dolalem litr oleju po przejechaniu 9 tys a spalanie... na dystansie ostatnich 3,5tys km (wyjazd Chorwacja-Bosnia) spalil mi srednio 5,7 ale biorac pod uwage jakosc paliwa w krajach zaliczonych w przejazd musze stwierdzic ze moznaby to spalanie jeszcze zredukowac, bo na Bosniackiej benzynie zszedlem do 4,1!!!!!! to nie blad!!!!!!!! bylem w szoku a predkosci takie do 120.

3 Pozdrawiam M³ody Autor: S³awek /08/31 16:59 poddaje siê, je d ê w okolicach 130 i ostatnio (solo) bez mini owiewek na nogi spali³ na trasie W-wa/P³oñsk/W-wa 6,2l/100. Mo e jest kto z W-wy (z R1150GS) kto by³by gotów zrobiæ ze mn± tak± trasê aby porównaæ spalanie. W serwisie twierdz± e to normalne i zu ycia wokó³ 5,5 przy normalnych przelotowych 120/130 to bajki. Pomocy! Autor: HeZi /08/31 19:22 S³awek - moim zdaniem wynik 6,2 na trasie o d³ugo ci 120 km - czyli dosyæ krótkiej, prowadz±cej czêsciowo przez W- wê (co nie jest bez znaczenia) - i przy przelotowej ok. 120/130 jest zupe³nie ok. W boxerze 4v (RS) zauwa y³em b. du e (dochodz±ce do kilkudziesiêciu procent) ró nice w spalaniu, zale ne i od prêdko ci przelotowej i - w naprawdê du ym stopniu - od ³agodno ci jazdy. Najczê ciej je d ê solo, z oboma kuframi bocznymi i bez top-case - rednia od tankowania do pe³na do rezerwy i ponownego tankowania do pe³na (czyli co ok km.) wychodzi: - przy w miarê (jak na wawy motocykl) spokojnej je¼dzie - z przelotow± 120/140 (czasem trochê wy szej, ale rzadko) i z mo liwie ³agodnym przyspieszaniem - ok. 6/100 (najczê ciej 5,8), - przy je¼dzie z przelotow± dochodz±c± do ok (tam gdzie siê da), z dosyæ dynamicznym przyspieszaniem (ale bez przesady - raczej nie "na maxa") i czêstszym wyprzedzaniem - wychodzi ju ok. 7/100 (najczê ciej 6,8) - przy je¼dzie polsk± autostrad±, z przelotow± oscyluj±c± w granicach , z czêstym zwalnianiem do okolic ( eby przeczekaæ a jaki "maruder" wyprzedzi) i ze zdecydowanym przyspieszaniem z powrotem do ww. przelotowej - 8,5 do 9/100. Przypuszczam, e mimo stosunkowo niskich przelotowych je¼dzisz do æ dynamicznie. Czêsto (przynajmniej ja) uje d aj±c wawy i elastyczny sprzêt delektujemy siê przyspieszaniem nie my l±c o spalaniu - nie czujemy przecie eby sprzêt siê "mêczy³". Ale to te powoduje wymierny wzrost zu ycia paliwa. Mo esz na próbê przypilnowaæ siê, i tam gdzie nie jest to konieczne przyspieszaæ ³agodnie/p³ynnie (a nie jest to ³atwe na moto ze wawym i elastycznym silnikiem i wymaga ci±g³ego zwracania na siebie uwagi), to spalanie przy przelotowych 130 powinno spa æ ze wspomnianych przez Ciebie 6,3 do mniej ni 6/100. Pozdro, HeZI. Autor: S³awek /09/08 10:22 Dziêkujê za dotychczasowe informacje i sugestie. HeZI zdaje siê e masz racje. Niestety od czasu Twojej korespondencji nie mia³em mo liwo ci sprawdzenia jak na spalaniu odbija siê samodyscyplina. Mo e bêdzie to mo liwe w ten weekend - planujê wypad do Kazimierza. A propo mo e jest kto chêtny? Najprawdopodobniej sobota ( w zale no ci od pogody) W-wa / Kazimierz - objad i z powrotem. S³awek 1150 GS Autor: Solo /09/28 17:40 Teraz GS-y robi sie w kilku (przynajmniej dwoch) roznych przelozeniach skrzyni biegow na 6 biegu. Zuzycie paliwa przy duzych szybkosciach na pewno zalezy od rodzaju skrzyni. Tak czy inaczej 7 litrow to za duzo...!

4 Autor: Maciej Lapinski /09/29 10:13 Witam,tak z innej beczki... Mam dane dotyczace spalania BMW R1150GS i kilku innych podobnych ktorych nie bede sie rozpisywal. Dane te zaczerpniete sa z"moto Journale"12/03-01/04. Dotycza testu na dystansie 1650km autostrada.-400-drogi lokalne. -50-drogi polne l/100km-przy stalej 130km/h 7.1l/100km-maksymalnie 6.9l/100km-srednio 260km zasieg do rezerwy. 320km razem z rezerwa... Ponadto z testu wynika ze dwie swiece w tym modelu nie wnosza nic nowego...(moze tu jest jeszcze roznica a nie tylko w skrzyniach). Pozdrawiam i zycze milego testowania. Louis Autor: S³awek /09/29 17:49 Witam ponownie. Od pewnego czasu staram siê bardzo pilnowaæ i delikatnie obchodziæ z manetk± (przy pieszenia) choæ nie ukrywam, e korci:) Efekt spalanie w cyklu mieszanym z przewag± tras na odcinku ok.500 km 5,6-5,8/100 km. Muszê co prawda dodaæ e bez Topcase'a. Tak wiêc osi±gam ok. 320 km do zapalenia rezerwy. Jest to jazda dostojna pozwalaj±ca niekiedy na wyprzedzanie przez samochody na starcie "ze wiate³". Nie przekraczaj±ca 130 km/h. Obiektywnie przyznaj, e b.du o zale y od przy pieszeñ. Testowe zurzycia podane w li cie Louisa s± jak najbardziej adekwatne do mojego wcze niejszego sposobu jazdy gdy bez ograniczeñ oddawa³em siê przyjemno ci± wynikaj±cym z mocy i elastyczno ci motocykla. Podsumowuj±c: ekonomiczna jazda daje mo liwo ci spalania na poziomie 5,7 l/100 km w cyklu mieszanym. Czêstsze i bardziej zdecydowane ruchy manetki ci±gn± zu ycie do 6,5-6,8 l /100 km. Powy sze odnosi siê oczywi cie do mojego egzemplarza ale my lê, e mo na pokusiæ siê o uogólnienie. Dziêkujê i S³awek R1150 GS Autor: HeZi /10/04 18:18 A nie mówi³em... ;) A teraz - skoro ju wiesz, e z Twoim moto all ok. - odpu æ sobie oszczêdno æ 1l/100, odkrêcaj w miarê potrzeb/chciejstwa i oczywi cie umiejêtno ci i ciesz siê z przyspieszeñ - m.in. po to jest moto! Pozdro, HeZi. Autor: S³awek /10/18 11:09 Howk! (Chyba tak to siê pisze?) S³awek R1150GS

5 Autor: Vinnetou /10/18 14:00 Jedynie poprawn± wersj± jest "HOWGH!!" Bia³y Bracie... Autor: Zenon /11/13 22:30 Ale macie tematy...kto maj±c R1150 GS rozlicza sie z jakich dziesiatych litra... Autor: Adam K1200RS /11/14 14:25... s± takie rejony kraju ):::: howgh... Autor: Zbyszek /11/14 18:44 Witam Autostrada do Poznania, solo Vmax 204 ( GPS:197) spalnie 4,7 do 120 6,0 do przy 180 ( przez 1 h) Pozdrowienia Zbyszek Autor: Louis /12/11 18:00 Witam, Dodam tez cos od siebie,bylem dzis na stacji wlalem 18 litrow,zrobilem 330km,tak wiec ok.5,5 l/100km do rezerwy-w cyklu mieszanym lecz nie przekraczalem 4 tys.obr/min. i tam gdzie sie dalo to na ostatnim biegu...mysle ze to wynik bardzo dobry i jak bym pojechal do konca to bym osiagnal 400km.na zbiorniku!!! Pozdrowionka Autor: polarfox /02/26 15:47 gs 1150 rok 2003 Maciej lapinski : moje obserwacje potwierdzaja absolutnie twoje dane. wiecej gazu,mniejszy zasieg. niec nowego.ja tamnie sczypiem siem, no speed no fun. 320 km na zbiorniku to moja srednia. a nie lubie pchac( moto) ani sienie potrzebnie denerwowac. moja srednia na trasie 430 to jakes km/h w porywach max.160 jak mnie poniesie.trasa wejherowo-berlin wychodzi wtedy 4-4,15 h. i zycze spokojnie pieknego sezonu.

6 Piotr Autor: Ron /02/26 20:54 polarfox, pedziesz se jak burza! ;) kaseta bez owiewek przy constans spalala 9.3/100 :-D co 100 mil tankowanie (daloby rade co 130 ale balem sie ze nie dociagne do najblizszej stacji na autostradzie :) ) ron bez kasety Autor: Wojciech Olejnik /02/27 16:21 Ron napisa³(a): > kaseta bez owiewek przy constans spalala 9.3/100 :-D albo zmieñ motor albo za³ó owiewki!!! Mój K100RT z przebiegiem 100kkm przy tej prêdko ci na autostrada.it zadowala³ siê jakie 6,5 L z jakim 200 kg baga u na pok³adzie. Do 120 km/h nie przekracza³ 6L. Albo angole maj± chrzczon± wahê, albo Ron na dobrze p³atn± robotê ;-) Pozdr.WO