Protokół nr III/VII/2014. sesji Rady Miejskiej w Kaletach z 30 grudnia 2014 r. Miejsce obrad: sala posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół nr III/VII/2014. sesji Rady Miejskiej w Kaletach z 30 grudnia 2014 r. Miejsce obrad: sala posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach"

Transkrypt

1 Ad 1. Otwarcie sesji. Protokół nr III/VII/2014 sesji Rady Miejskiej w Kaletach z 30 grudnia 2014 r. Miejsce obrad: sala posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach Obrady III sesji Rady Miejskiej w Kaletach, o godz , otworzył przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Ptak. Na wstępie powitał mieszkańców, burmistrza, zastępcę burmistrza, skarbnika, mecenasa oraz radnych. Stwierdził, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego składu rady, wynoszącego 15 osób, stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji listy obecności radnych oraz gości stanowią załącznik do niniejszego protokołu. Ad 2. Ustalenie i przyjęcie porządku obrad. Przewodniczący Rady Miejskiej (na wniosek burmistrza) zaproponował rozszerzenie porządku obrad o dodatkowe punkty: - podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014 (jako punkt 14) - za zmianą opowiedzieli się wszyscy radni (15 za), - podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przedmiotu działania stałych komisji Rady Miejskiej w Kaletach (jako punkt 19) - za zmianą opowiedzieli się wszyscy radni (15 za). 1. Otwarcie sesji. 2. Ustalenie i przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie uwag do protokołu obrad II sesji Rady Miejskiej w Kaletach. 4. Sprawozdanie przewodniczącego z działalności Rady Miejskiej w Kaletach w okresie międzysesyjnym. 5. Sprawozdanie burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym. 6. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej oraz uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, 7. Odczytanie opinii i wniosków stałych komisji Rady Miejskiej, 8. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, 9. przedstawienie stanowiska Burmistrza Miasta Kalety w sprawie opinii i wniosków stałych komisji Rady Miejskiej, 10. Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej, 11. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Miasta Kalety na 2015 rok. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Miasta Kalety na 2014 rok. 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego w 2015 roku. 16. Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy Miasta Kalety z organizacjami pozarządowymi w roku Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. 18. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej. 19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przedmiotu działania stałych komisji Rady Miejskiej w Kaletach 20. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Kalety. 21. Wyrażenie opinii nt. sprzedaży nieruchomości PKO BP SA w Kaletach przy ul. 1 Maja 10. 1

2 22. Zajęcia stanowiska w sprawie pisma kancelarii VIS LEGALIS dotyczącego planu zagospodarowania przestrzennego. 23. Interpelacje i zapytania radnych. 24. Wolne wnioski i informacje. 25. Zakończenie sesji. Ad. 3. Przyjęcie uwag do protokołu obrad II sesji Rady Miejskiej w Kaletach. Przewodniczący zwrócił się do radnych, z zapytaniem, czy ktoś zgłasza uwagi do protokołu II sesji. Radny Ryszard Sendel zgłosił uwagę techniczną, więcej uwag nie zgłoszono, wobec czego protokół został przyjęty. Ad. 4. Sprawozdanie przewodniczącego z działalności Rady Miejskiej w Kaletach w okresie międzysesyjnym. Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił zebranym sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej w okresie międzysesyjnym. Stanowi ono załącznik do protokołu. Ad. 5. Sprawozdanie burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym. Burmistrz przedstawił obecnym sprawozdanie ze swej działalności w okresie międzysesyjnym. Stanowi ono załącznik do niniejszego protokołu. W związku z przybyciem na sesję mieszkańców ulicy Wąskiej przewodniczący Eugeniusz Ptak zaproponował przejście do części punktu 24 porządku obrad. Ad. 24. Wolne wnioski i informacje. Przewodniczący powitał mieszkańców ulicy Wąskiej, pracowników Urzędu Miejskiego: kierownika Izabelę Rapczyńską i inspektora Tomasza Galiosa, urbanistę Stefana Zaleskiego oraz redaktora tygodnika Gwarek. Następnie głos przekazany został burmistrzowi, który nawiązał do problemu poszerzenia ulicy Wąskiej informując, że polubowne załatwienie sprawy zakończyło się fiaskiem. Poprosił przy tym o przedstawienie prezentacji (załącznik do protokołu) przygotowanej na ten temat. Urbanista Stefan Zaleski szczegółowo wyjaśnił od strony formalnej procedurę postępowania w sytuacji podjęcia przez Radę Miejską uchwały o przystąpieniu do zmiany fragmentu planu zagospodarowania przestrzennego, dodał, że czas całej procedury wynosiłby minimum 5 miesięcy. Burmistrz wspomniał o kwestii kosztów związanych z całą procedurą (wywłaszczenie) i poinformował, że mieszkańcy tej ulicy zainteresowani są możliwym terminem podjęcia działań w sprawie zmiany planu - deklarując, że na najbliższą sesję Rady Miejskiej przygotowany zostanie stosowny projekt uchwały. Ad. 6. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej oraz uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Ad. 7. Odczytanie opinii i wniosków stałych komisji Rady Miejskiej. Ad. 8. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. Ad. 9. Przedstawienie stanowiska Burmistrza Miasta Kalety w sprawie opinii i wniosków stałych komisji Rady Miejskiej. Ad. 10. Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej. Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu miasta Kalety na 2015 rok. 2

3 Głos zabrała skarbnik Renata Sosnica, która poinformowała, że omawiała projekty uchwał podczas posiedzeń komisji stałych oraz odpowiadała na pytania. Następnie przewodniczący komisji przedstawili opinie i wnioski na temat projektu uchwały budżetowej oraz wieloletniej prognozy finansowej komisje Budżetu i Finansów oraz Oświatowa.. wyraziły opinie pozytywne, przewodniczący komisji Rewizyjnej Ryszard Sendel odczytał opinię połączonych komisji Rewizyjnej i Gospodarczej (stanowi ona załącznik do protokołu). Żadna z komisji nie przedstawiła wniosków do przedmiotowych projektów uchwał. Następnie przewodniczący Eugeniusz Ptak odczytał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej nt. projektu budżetu (załącznik do protokołu). Wobec braku głosów w dyskusji przewodniczący zarządził kolejno głosowanie nad uchwałami. Uchwała Nr 12/III/2014 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr 13/III/2014 w sprawie budżetu Miasta Kalety na 2015 rok została przyjęta jednogłośnie. Skarbnik Renata Sosnica wraz z burmistrzem Klaudiuszem Kandzią podziękowali radnym za jednomyślne głosowanie nad budżetem. Ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Kalety na 2014 rok. Przewodniczący Rady Miejskiej w Kaletach Eugeniusz Ptak zwrócił się do skarbnika z prośbą o omówienie projektu uchwały. Skarbnik szczegółowo przedstawiła Radzie wszystkie zmiany w budżecie miasta Kalety na 2014 rok wprowadzane przedmiotową uchwałą. Wobec braku pytań przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą. Uchwała Nr 14/III/2014 w sprawie zmian budżetu miasta Kalety na 2014 rok została przyjęta jednogłośnie. Ad. 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Projekt uchwały omówiła skarbnik R. Sosnica. Wobec braku pytań i uwag przewodniczący Rady Miejskiej zarządził głosowanie nad uchwałą. Uchwała Nr 15/III/2014 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014 została przyjęta jednogłośnie. Ad. 15. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego w 2015 roku. Projekt uchwały przedstawił przewodniczący Rady Miejskiej, odczytał również pozytywną opinię Zarządu Śląskiej Izby Rolniczej na temat projektu zakładającego obniżenie ceny skupu żyta. Komisje stałe Rady Miejskiej w Kaletach pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt uchwały. Wobec powyższego przewodniczący Eugeniusz Ptak zarządził głosowanie nad uchwałą. Uchwała Nr 16/III/2014 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego w 2015 roku została przyjęta jednogłośnie. 3

4 Ad. 16. Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy Miasta Kalety z organizacjami pozarządowymi w roku Projekt uchwały przedstawiany był na posiedzeniach komisji stałych wobec czego przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się do poszczególnych przewodniczących komisji o wyrażenie opinii w przedmiotowej sprawie. Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Wobec braku pytań i uwag przewodniczący Eugeniusz Ptak zarządził głosowanie nad uchwałą. Uchwała Nr 17/III/2014 w sprawie Programu współpracy Miasta Kalety z organizacjami pozarządowymi w roku 2015 została przyjęta jednogłośnie. Przewodniczący Eugeniusz Ptak przekazał prowadzenie dalszej części obrad wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej Pani Janinie Perz. Ad. 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. Projekt uchwały omówił burmistrz. Komisje stałe Rady Miejskiej w Kaletach pozytywnie go zaopiniowały. Wobec powyższego wiceprzewodnicząca Rady Janina Perz zarządziła głosowanie nad uchwałą. Uchwała Nr 18/III/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości została przyjęta jednogłośnie. Ad. 18. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej. Projekt uchwały omówił mecenas Michał Pawełczyk. Następnie o wyrażenie opinii poproszeni zostali przewodniczący komisji stałych Rady Miejskiej. Przewodnicząca Komisji Oświaty Irena Nowak powiadomiła, że członkowie komisji nie głosowali nad projektem w związku z wcześniej zajętym stanowiskiem dotyczącym dążenia do połączenia tematycznego poszczególnych ulic, zaproponowała również spotkanie z właścicielem drogi celem ustalenia innej nazwy związanej z drzewami (ulica przylega do ulicy Wierzbowej). Podobne stanowisko przyjęły komisje: Gospodarcza i Rewizyjna. W związku z powyższym (po wyjaśnieniu mecenasa co do możliwości postąpienia w tej sytuacji) radna Irena Nowak zgłosiła wniosek formalny o zdjęcie z porządku obrad tego punktu celem zorganizowania spotkania z właścicielem. Wniosek formalny został poddany głosowaniu. Wobec wyniku głosowania punkt 18 - podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej został zdjęty z porządku obrad. Ad. 18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przedmiotu działania stałych komisji Rady Miejskiej w Kaletach. Mecenas Michał Pawełczyk poinformował, że wymóg podjęcia powyższej uchwały podyktowany został przez organ nadzoru, dodał, że wcześniej zakres działania komisji określała jej nazwa. Ponieważ projekt uchwały nie był omawiany na posiedzeniach komisji przewodniczący prosił o zadawanie pytań. Radny Ryszard Sendel zauważył, że w przedmiotowej uchwale nie ujęto Komisji Rewizyjnej, mecenas odpowiedział, że zakres działania tej komisji szczegółowo określa statut miasta. Wobec braku dalszych pytań wiceprzewodnicząca Janina Perz zarządziła głosowanie nad uchwałą. 4

5 Uchwała Nr 19/III/2014 w sprawie ustalenia przedmiotu działania stałych komisji Rady Miejskiej w Kaletach została przyjęta jednogłośnie. Ad. 19. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Kalety. Mecenas wyjaśnił, że zmiana ze względu której zdjęto projekt uchwały z porządku obrad poprzedniej sesji nie została ujęta w uchwale zmieniającej, wobec powyższego projekt uchwały wrócił w niezmienionej formie. W związku z powyższym wiceprzewodniczący zarządziła głosowania nad uchwałą. Uchwała Nr 20/III/2014 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Kalety została przyjęta większością głosów. Wynik głosowania: za 14, przeciw 0, wstrzymało się 1 (obecnych 15 radnych). Ad. 20. Wyrażenie opinii nt. sprzedaży nieruchomości PKO BP SA w Kaletach przy ul. 1 Maja 10. Burmistrz przedstawił zebranym plan związany z zagospodarowaniem przedmiotowej nieruchomości - w związku z koncepcją utworzenia przestrzeni publicznej w centrum miasta (załącznik do protokołu) dodał, że bez wykupu tej nieruchomości trudno będzie zagospodarować ten teren, zaproponował złożenie oferty opiewającej na kwotę tys. zł (nieruchomość wyceniono na 1,5 mln złotych). Wywiązała się dyskusja, radny A. Gabryś pytał gdzie będzie mieściła się siedziba banku (burmistrz odpowiedział, że bank chce zostać dzierżawcą tego lokalu), radni pytali również o szczegóły zagospodarowania, własności PSS Społem, usytuowania parkingów. Mecenas prosił, by zwrócić uwagę na zapis w ofercie skierowanej do Rady gdzie chodzi o złożenie oferty nabycia bez podania ceny, dodał, że każdy zainteresowany proszony będzie do negocjacji cenowych, dlatego chodzi wyrażenie tylko i wyłącznie chęci nabycia tej nieruchomości (radny E. Drabik wcześniej wspomniał o upoważnieniu burmistrza przez Radę do prowadzenia negocjacji). Przewodniczący poruszył kwestię pozbywania się obiektów zbędnych w podstawowej działalności jako element polityki korporacyjnej, a radny Ryszard Sendel zaproponował, aby sprawdzić czy w tej kwestii obowiązywałoby prawo pierwokupu. Wobec wyczerpania tematu dyskusji wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Kaletach zarządziła głosowanie dotyczące chęci zakupu nieruchomości PKO BP SA w Kaletach przy ul. 1 Maja 10 i upoważnienie burmistrza Miasta do prowadzenia rozmów i negocjacji w sprawie wykupu. Ad. 21. Zajęcia stanowiska w sprawie pisma kancelarii VIS LEGALIS dotyczącego planu zagospodarowania przestrzennego. Szczegóły sprawy omówił mecenas Michał Pawełczyk wyjaśnił przy tym procedurę postępowania w sytuacji gdy Rada Miejska jest wezwana do uchylenia uchwały strona może zaskarżyć uchwałę do sądu. Mecenas podkreślił, że w tej sprawie Rada dwukrotnie nie podejmowała działania, a strona nie skierowała skargi do NSA, dodał, że w opinii obecnego urbanisty obsługującego gminę oraz tego, który tworzył ówczesny plan zagospodarowania nie doszło do naruszenia prawa, dodatkowo kancelaria z Wrocławia, która zajmowała się sprawą wcześniej zaniechała swoich działań uznając argumentację miasta. Wobec powyższego wiceprzewodnicząca Janina Perz zarządziła głosowanie stawiając pytanie: czy Rada Miejska jest za niezajmowaniem stanowiska w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa. 5

6 Rada Miejska jednogłośnie podjęła decyzję o niepodejmowania działań w przedmiotowej sprawie. Ad. 22. Interpelacje i zapytania radnych. Radny Adam Gabryś prosił, aby rozwiązać sprawę dojazdu i uregulować sprawę szerokości ulicy Witosa, a także by rozważyć sprawę stworzenia świetlicy dla młodzieży z Jędryska. Radny Grzegorz Krupa wystąpił z propozycją wznowienia edycji mapy Kalet, a radna Irena Nowak poddała pod rozwagę pomysł wydruku widokówek z miasta Kalety. Radna Mirosława Potempa, przekazała prośbę prezesa klubu LKS Małapanew Kuczów, aby konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015 roku rozpisany był wcześniej niż w latach ubiegłych. Radna prosząc o interwencję poinformowała o obchodzeniu zakazu wjazdu samochodów o masie całkowitej do 8 ton do Kalet (od strony Tarnogórskiej na ulicę Paderewskiego) poprzez zjeżdżanie w ulicę Orzeszkowej i Ogrodową. Radny Antoni Jeż poinformował o dzikim wysypisku śmieci usytuowanym przy ulicy Lublinieckiej nr 12. Ad. 23. Wolne wnioski i informacje. Przewodniczący prosił komisje stałe Rady Miejskiej o przedstawienie stanowiska w sprawie oferty złożonej przez Panią S. Misiudę dotyczącą zakupu części nieruchomości przy ulicy Żwirki i Wigury. Komisje stały poinformowały, że zajęły negatywne stanowisko w powyższej sprawie. Ad 24. Zakończenie sesji. W związku z wyczerpaniem programu obrad przewodniczący zamknął III sesję Rady Miejskiej w Kaletach. Obrady zakończyły się o godzinie Na tym protokół zakończono i podpisano. Sesję prowadził: Eugeniusz Ptak Protokołowała: Małgorzata Mazur Sesję prowadziła: Janina Perz 6