UCHWAŁA Nr XXXV/330/17. Rady Miejskiej w Skarszewach. z dnia 19 grudnia 2017 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA Nr XXXV/330/17. Rady Miejskiej w Skarszewach. z dnia 19 grudnia 2017 r."

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr XXXV/330/17 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Skarszewach na 2018 rok. Na podstawie art. 7 ust 1 pkt. 6, art. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U ) art. 18 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U z póź. zm.) oraz 4 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz z póź. zm.) Rada Miejska w Skarszewach uchwala, co następuje: 1. Zatwierdza się Plan Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Skarszewach dla Domu Typu A, B, C na 2018 rok w brzmieniu określonym załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2 Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Skarszew. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3

2 U z a s a d n i e n i e Konieczność podjęcia niniejszej uchwały wynika wprost z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. Nr 238 poz. 238), które mówi, że plan pracy domu podlega zatwierdzeniu przez jednostkę prowadzącą lub zlecającą prowadzenie ŚDS. Obecnie Gmina Skarszewy zleca prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy, Polskiemu Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Skarszewach. Zgodnie z przytoczonym Rozporządzeniem plan pracy zostały opracowane przez kierownika wymienionej placówki oraz uzgodnione z Wojewodą Pomorskim.

3 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXV/330/17 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia r. w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Skarszewach na 2018 rok. PLANY PRACY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W SKARSZEWACH DLA DOMU TYPU A,B,C NA 2018 ROK

4 Środowiskowy Dom Samopomocy jest prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Skarszewach jako zadanie zlecone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarszewach. Dom jest placówką pobytu dziennego, przeznaczoną dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi, upośledzonych umysłowo i wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, które nie wymagają leczenia szpitalnego. Celem Środowiskowego Domu Samopomocy jest osiągnięcie przez osoby przewlekle psychicznie chore i niepełnosprawne intelektualnie umiejętności samodzielnego pełnienia ról życiowych i społecznych. Ważnym elementem pracy Domu jest integracja w/w osób z lokalnym środowiskiem poprzez ich społeczną aktywizację. W 2018 r. Środowiskowy Dom Samopomocy w ramach bieżącej pracy terapeutycznej będzie realizował działania wynikające z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy zapewniając następujące formy pracy terapeutycznej: 1.trening funkcjonowania w życiu codziennym, 2. umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, 3. umiejętności spędzania czasu wolnego, 4. poradnictwo specjalistyczne, 5. pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, 6. pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych, 7.terapię ruchową, 8.wyżywienie w postaci posiłku, 9.terapię zajęciową przygotowującą do dalszego samorozwoju i możliwości uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia. Planowane do realizacji w 2018 r. treningi dotyczą uczestników Domu typu A, B, C. Ich poziom dostosowany będzie do poziomu funkcjonowania poszczególnych uczestników. Plan pracy na 2018 r. opiera się na podtrzymaniu posiadanych umiejętności i wypracowaniu nowych u osób z deficytami w sferze kontaktów interpersonalnych oraz funkcjonowania w życiu codziennym. Roczny harmonogram pracy ŚDS w Skarszewach Zakres Postępowania wspierającoaktywizującego TRENING FUNKCJONOWANIA W ŻYCIU CODZIENNYM Zadania 1.Trening dbałości o wygląd zewnętrzny: nabywanie i doskonalenie umiejętności związanych z dbaniem o wygląd zewnętrzny. 2.Trening samoobsługi: samodzielnego jedzenia, mycia rąk i Formy realizacji, metody, techniki, narzędzia Trening praktyczny. Instruktaż słowny, demonstrowanie czynności. Met. asymilacji wiedzy, met. problemowe. Trening praktyczny. Instruktaż słowny, Termin realizacji Osoby odpowiedzialne członkowie zespołu wspierającoaktywizującego, terapeuci Mieszkań Chronionych- Treningowych, asystent osoby niepełnosprawnej członkowie zespołu wspierająco-

5 załatwiania potrzeb fizjologicznych, samodzielne ubieranie się (zapinanie guzików, suwaka, sznurowanie obuwia). 3. Trening nauki higieny; toaleta całego ciała, mycie rąk, higiena jamy ustnej, pielęgnacja paznokci, włosów, codzienna zmiana bielizny, dbanie o czystość i schludny strój. 4.Trening kulinarny: nabywanie i doskonalenie umiejętności planowania oraz estetycznego przygotowywania i spożywania posiłków, kulturalne zachowanie się przy stole, poznanie przepisów kulinarnych, dobór artykułów spożywczych, poznanie zasad zdrowego odżywiania się, kultywowanie tradycji świątecznych poprzez przygotowanie śniadania wielkanocnego i wieczerzy wigilijnej oraz obchodów urodzin uczestników ŚDS, dekoracja stołu, (przygotowanie potraw, pieczenie ciast). 5.Trening umiejętności praktycznych: obsługa sprzętu AGD: pralki, żelazka, odkurzacza, czajnika elektrycznego, piekarnika, opiekacza, miksera demonstrowanie czynności. Trening praktyczny. Instruktaż słowny, demonstrowanie czynności. Pogadanki indywidualne i grupowe, prezentacja. Met. asymilacji wiedzy, met. problemowe. Trening praktyczny. Instruktaż słowny, demonstrowanie czynności. Trening praktyczny. Instruktaż słowny, demonstrowanie czynności. aktywizującego, terapeuci Mieszkań Chronionych- Treningowych, asystent osoby niepełnosprawnej członkowie zespołu wspierającoaktywizującego, terapeuci Mieszkań Chronionych- Treningowych, asystent osoby niepełnosprawnej członkowie zespołu wspierającoaktywizującego, terapeuci Mieszkań Chronionych- Treningowych członkowie zespołu wspierającoaktywizującego, terapeuci Mieszkań Chronionych- Treningowych,

6 dokonywanie zakupów, porównywanie cen, korzystanie z urzędów użyteczności publicznej dbałość o odzież i jej naprawa, nauka wiązania obuwia, przyszywanie guzików, umiejętność posługiwania się zegarem, pielęgnowanie roślin składanie podpisu na liście obecności, prace porządkowe. asystent osoby niepełnosprawnej TRENING UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNYC H I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 6.Trening budżetowy: poznanie wartości pieniądza, rozpoznawanie nominałów, planowanie i robienie zakupów, orientacja w cenach i dokonywanie obliczeń, nauka gospodarowania własnym budżetem. 1.Trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym: kształtowanie umiejętności interpersonalnych, nawiązywanie i podtrzymywanie rozmowy, aktywne słuchanie, asertywność, znalezienie swojego miejsca w grupie, zasady pozytywnej komunikacji, umiejętność rozwiązywania konfliktów, kompromis, wyrabianie umiejętności podejmowania decyzji nawiązanie i utrzymywanie kontaktów społecznych kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z bliskimi, Trening praktyczny. Instruktaż słowny, demonstrowanie czynności. Praca na materiałach pomocniczych. Indywidualne rozmowy i ćwiczenia, zajęcia grupowe. Zebrania społeczności. Terapeuci poszczególnych pracowni, terapeuci Mieszkań Chronionych- Treningowych członkowie zespołu wspierającoaktywizującego, którzy ukończyli odpowiednie szkolenie w tym również terapeuci Mieszkań Chronionych- Treningowych, asystent osoby niepełnosprawnej

7 TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE sąsiadami, z innymi osobami w czasie zakupów, w środkach komunikacji, w urzędach, w instytucjach kultury, kształcenie umiejętności współpracy i komunikowania się w grupie na zasadach otwartości, partnerstwa, wzajemności i solidarności; 2. Trening w poszczególnych pracowniach, który ma za zadanie: korekcję i odreagowanie napięć emocjonalnych, naukę nowych umiejętności społecznie aprobowanych, wspomaganie funkcjonowania społecznego. Trening umiejętności spędzania czasu wolnego: rozwijanie zainteresowania Internetem, literaturą, audycjami telewizyjnymi i radiowymi, filmem gry towarzyskie, gry na konsolach konkursy karaoke, zajęcia muzycznoteatralne, biblioterapia, udział w spotkaniach towarzyskich, kulturalnych, organizacja wycieczek i imprez okolicznościowych, rozwijanie zainteresowań plastycznych, muzycznych, technicznych, zajęcia relaksacyjne Udział w spotkaniach z psychologiem mają na celu: rozwiązywanie trudnych emocjonalnie problemów uczestników, wsparcie dla rodzin uczestników, rozładowanie napięcia spowodowanego chorobą, monitorowanie stanu psychicznego uczestników. Indywidualne rozmowy i ćwiczenia, zajęcia grupowe. Zebrania społeczności. Zajęcia grupowe. Spotkania indywidualne i zajęcia grupowe. Rozmowy, badania, opinie psychologiczne. Raz w tygodniu w pracowniach, raz w tygodniu (tz. zajęcia świetlicowe) wg. potrzeb (konsultacje odbywają się co najmniej jeden raz w miesiącu członkowie zespołu wspierającoaktywizującego, którzy ukończyli odpowiednie szkoleni członkowie zespołu wspierającoaktywizującego, muzykoterapeuta, terapeuci Mieszkań Chronionych- Treningowych psycholog

8 POMOC W ZAŁATWIENIU SPRAW URZĘDOWYCH Uczestnicy otrzymują pomoc i wsparcie podczas załatwiania spraw w urzędach, placówkach ochrony zdrowia, sądach, ZUS, bankach i innych instytucjach. Praca indywidualna ukierunkowana na uczestnika. Współpraca z rodzinami i opiekunami prawnymi uczestników. wg. potrzeb bezpośredni opiekun, bezpośredni terapeuta, kierownik ŚDS, TRENING RUCHOWY POMOC W DOSTĘPIE DO NIEZBEDNYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Zajęcia usprawniania fizycznego: Na terenie ŚDS: zajęcia grupowe i indywidualne, przy wykorzystaniu pracowni usprawniania fizycznego (siłowni), sali rehabilitacyjnej. Poza ŚDS: wycieczki nad jezioro Borówno, spacery, gry i zabawy sportowe, siłownia w Parku Miejskim Gry i zabawy jako rekreacja i przygotowanie do wyjazdów reprezentujących Dom na zawodach sportowych. Wyjazdy na basen Hipoterapia Pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych, w tym: pomoc w uzgadnianiu i pilnowaniu wizyt lekarskich, przy zakupie leków, pomoc w dotarciu do lekarza. Współpraca z rodziną, obserwacja uczestnika w trakcie zajęć. Konsultacje pielęgniarskie: monitorowanie stanu zdrowia uczestników, pomiary ciśnienia tętniczego, poziomu glukozy we krwi, udział w pogadankach tematycznych o konieczności dbania o zdrowie i zdrowy styl życia, monitoring systematycznego przyjmowania leków. Konsultacje z psychologiem Praca indywidualna, zajęcia grupowe. Ćwiczenia, gry i zabawy sportowe. Spacery, wycieczki, fizjoterapia, hipoterapia, basen Rozmowy indywidualne. Konsultacje. Rozmowy indywidualne i grupowe. wg. potrzeb wg. potrzeb Fizjoterapeuta, instruktor sportu, turystki i rekreacji zespół wspierającoaktywizujący, lekarz psychiatra, pielęgniarka, psycholog, terapeuta uzależnień

9 TERAPIA ZAJĘCIOWA dotyczące nadużywania substancji uzależniających (alkohol, nikotyna, leki - lekomania) Pracownia Plastyczno-Opiekuńcza korzystanie z narzędzi: wypalarki, ploteru termicznego, pistolet na gorący klej, szlifowanie, malowanie, tworzenie wyrobów z masy solnej, wikliny papierowej, darów natury, posługiwanie się technikami plastycznymi przy wykańczaniu i dekoracji wyrobu tj. malowanie, lakierowanie, zdobienie, tworzenie własnego warsztatu pracy, wykształcenie w uczestnikach poczucia własnej wartości poprzez akcentowanie ich mocnych stron, wypracowanie umiejętności oceny własnych możliwości, pokonywanie nieśmiałości motywowanie do wychodzenia z własnymi pomysłami i inicjatywami. Pracownia Krawiecko- Kulinarna nauka korzystania z przyborów i maszyn krawieckich, obsługa maszyn krawieckich : hafciarka, stebnówka, owerloka nauka szycia ręcznego, nauka i poznawanie rodzajów ściegów, wykonywania dekoracji i wyrobów okolicznościowych z wykorzystaniem Rozmowy indywidualne i grupowe. Terapia zajęciowa. Metody nauczania praktycznego: rozwijanie umiejętności, pokaz, ćwiczenie, instruktaż. Terapia zajęciowa. Metody nauczania praktycznego: rozwijanie umiejętności, pokaz, ćwiczenie, instruktaż. wg. potrzeb, nie mniej niż jeden raz w miesiącu Bezpośredni terapeuta Bezpośredni terapeuta

10 szycia ręcznegio i maszynowego, nauka korzystania z narzędzi elektrycznych tj. mikser kuchenny, podłączenie urządzeń elektronicznych, odpalanie kuchenki gazowej, obsługa piecyka elektrycznego, gofrownicy, pistoletu na gorący klej, itp., nauka posługiwania się technikami plastycznymi przy wykańczaniu i dekoracji wyrobu tj. malowanie, lakierowanie, zdobienie, nauka tworzenia własnego warsztatu pracy, nauka posługiwania się narzędziami pomiarowymi: miara krawieck, linijka, itp., wykształcenie w uczestnikach poczucia własnej wartości poprzez akcentowanie silnych stron, pokonywanie nieśmiałości, motywowanie do wychodzenia z własnymi pomysłami i inicjatywami, uczestnictwo w ergoterapii, Pracownia Plastyczno- Witrażowa nabywanie umiejetnosci obsługi i korzystania z narzędzi: wyrzynarka, szlifierka, pistolet na gorący klej, z podstawowych narzędzi witrażowych: noże olejowe, lutownice, naukę korzystania z podstawowych materiałów witrażowych: taśmy miedziane, chemikalia, spoiwa, umiejetność wycinania piłką włosową, Terapia zajęciowa. Metody nauczania praktycznego: rozwijanie umiejętności, pokaz, ćwiczenie, instruktaż. Bezpośredni terapeuta

11 nauka szlifowania, malowania, nauka posługiwania się technikami plastycznymi przy wykańczaniu i dekoracji wyrobu tj. malowanie, lakierowanie, zdobienie, decopage, nauka tworzenia własnego warsztatu pracy, przestrzeganie zasad bezpiecznej pracy przy wykonaniu witrażu, nauka przygotowania szablonu witrażu, w tym: wyrysowanie wraz z wycięciem, nauka cięcia i łamania szkła, nauka bezpiecznego szlifowania elementów szklanych, nauka obróbki końcowej witrażu: mycie, odtłuszczenie, patynowanie, zabezpieczenie przed utlenieniem, nauka posługiwania się narzędziami pomiarowymi: miara, sówmiarka, kątownik, itp., wypracowanie umiejętności adekwatnej oceny własnych możliwości poprzez rozmowę, zachęcanie do działania, pokonywanie nieśmiałości motywowanie do wychodzenia z własnymi pomysłami i inicjatywami. Pracownia Dekoracyjno- Zdobnicza korzystania z narzędzi : pistolet na gorący klej, nożyczki krawieckie, posługiwać się technikami plastycznymi przy wykańczaniu i dekoracji wyrobu tj. Terapia zajęciowa. Metody nauczania praktycznego: rozwijanie umiejętności, pokaz, ćwiczenie, instruktaż. Bezpośredni terapeuta

12 malowanie, lakierowanie, zdobienie, tworzenia własnego warsztatu pracy, posługiwania się narzędziami pomiarowymi (miara, linijka), zdobywania wiedzy na temat ekologicznego i ekonomicznego gospodarowania materiałami do terapii, wykorzystania materiałów ekologicznych, w tym darów natury w sztuce użytkowej, obsługi hafciarki w tym : dobór nici, nakładanie tkaniny na tamborek, stosowania fizeliny, nakładfania nitki górnej i dolnej oraz wymiana igły, korzystania z oprogramowania hafciarki, tworzenia i projektowania napisów i wzorów, estetyki wykonania i poszanowania sprzętu, podnoszenia umiejętności zdobienia przedmiotów użytkowych i dekoracyjnych techniką decopage, układania kompozycji zgodnie z porą roku i okolicznościami. Pracownia Metaloplastyczno- Stolarska nauka korzystania z narzędzi stolarskich nauka wbijania gwoździ, nauka korzystania z narzędzi elektrycznych tj. wyrzynarka, wiertarka, lutownica, pistolet na gorący klej, pirograf, itp., nauka wycinania piłką włosową, Terapia zajęciowa. Metody nauczania praktycznego: rozwijanie umiejętności, pokaz, ćwiczenie, instruktaż. Bezpośredni terapeuta

13 nauka szlifowania, malowania, nauka posługiwania się technikami plastycznymi przy wykańczaniu i dekoracji wyrobu tj. malowanie, lakierowanie, zdobienie, nauka tworzenia własnego warsztatu pracy, nauka skręcania drutu, nauka posługiwania się narzędziami pomiarowymi: miara, sówmiarka, katownik, itp., wykształcenie w uczestnikach poczucia własnej wartości poprzez akcentowanie silnych stron, wypracowanie umiejętności adekwatnej oceny własnych możliwości poprzez rozmowę, zachęcanie do działania, pokonywanie nieśmiałości, motywowanie do wychodzenia z własnymi pomysłami i inicjatywami. Pracownia Gospodarstwa domowego ogrodnicza nauka obsługi sprzętu ogrodniczego (grabie, motyki, sekatory, łopaty, itp.) nauka wysiewu, sadzenia i pielęgnacji roślin nauka właściwego zbioru plonów i ich przechowywania, nauka realizacji zadań zgodnie z kalendarzem ogrodniczym nauka przygotowywania przetworów z warzyw i owoców wychodowanych w Terapia zajęciowa. Metody nauczania praktycznego: rozwijanie umiejętności, pokaz, ćwiczenie, instruktaż. Bezpośredni terapeuta

14 INNE FORMY WSPARCIA Terapeutycznym Gospodarstwie Pomocniczym Warzywno- Owocowym, nauka pakowania wyrobu, nauka przygotowania warzyw i owoców do dalszej obróbki, nauka obsługi sprzętu AGD, nauka pozyskiwania i przechowywania nasion nauka promowania wyrobów wykonanych przez osoby niepełnosprawne, wykształcenie w uczestnikach poczucia własnej wartości poprzez akcentowanie silnych stron, wypracowanie umiejętności adekwatnej oceny własnych możliwości poprzez rozmowę, zachęcanie do działania, pokonywanie nieśmiałości, motywowanie do wychodzenia z własnymi pomysłami i inicjatywami. przygotowanie do zatrudnienia: trening teoretyczny, udział w praktykach, szkolenia; zatrudnienie sezonowe w niepełnym wymiarze czasu pracy. Metody nauczania praktycznego: rozwijanie umiejętności, pokaz, ćwiczenie, instruktaż. Bezpośredni terapeuta

15 Kalendarz imprez przewidzianych w 2018 roku: Styczeń Luty 1. Koncert Kolęd. 2. Organizacja urodzin uczestników ŚDS. 3. Udział w uroczystościach i kiermaszach organizowanych przez inne placówki oraz 1. Obchody Walentynek. 2. Zabawa Karnawałowa. 3. Udział w Przeglądzie Twórczości Humorystycznej (organizowanej przez OREW dla wszystkich placówek w PSONI Koło w Skarszewach). 4. Organizacja urodzin uczestników ŚDS. 5. Udział w uroczystościach i kiermaszach organizowanych przez inne placówki oraz Marzec 1. Obchody Dnia Kobiet. 2. Udział w rekolekcjach i spowiedzi św. 3. Udział w Drodze Krzyżowej (organizowanej przez OREW dla wszystkich placówek w PSONI Koło w Skarszewach). 4. Kiermasz świąteczny. 5. Śniadanie Wielkanocne. 6. Organizacja urodzin uczestników ŚDS. 7. Udział w uroczystościach i kiermaszach organizowanych przez inne placówki oraz Kwiecień Maj 1. Obchody Święta PSONI Koło w Skarszewach. 2. Organizacja wspomnienia Jana Pawła II w rocznicę jego śmierci. 3. Organizacja turnieju 1 z Organizacja urodzin uczestników ŚDS. 5. Udział w uroczystościach i kiermaszach organizowanych przez inne placówki oraz 1. Udział we Mszy Św. z okazji Dnia Godności. 2. Przygotowanie i udział w festynie z okazji Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną. 3. Obchody Dnia Matki. 4. Organizacja urodzin uczestników ŚDS.

16 5. Udział w uroczystościach i kiermaszach organizowanych przez inne placówki oraz Czerwiec 1. Wycieczka. 2. Organizacja urodzin uczestników ŚDS. 3. Udział w uroczystościach i kiermaszach organizowanych przez inne placówki oraz Lipiec 1. Piknik w PSONI 2. Organizacja urodzin uczestników ŚDS. 3. Udział w uroczystościach i kiermaszach organizowanych przez inne placówki oraz Sierpień 1. Festyn w PSONI 2. Rozszerzone posiedzenie Zespołu Wspierająco-Aktywizującego ŚDS. 3. Organizacja urodzin uczestników ŚDS. 4. Udział w uroczystościach i kiermaszach organizowanych przez inne placówki oraz Wrzesień 1. Udział w obchodach związanych z wybuchem II Wojny Światowej. 2. Wycieczka. 3. Organizacja Dnia Chłopaka. 4. Organizacja urodzin uczestników ŚDS. 5. Udział w uroczystościach i kiermaszach organizowanych przez inne placówki oraz Październik 1. Organizacja Konkursu Jaka to piosenka. 2. Uczestnictwo w obchodach Dnia Osób Zaburzonych Psychicznie. 3. Wyjazd Teatr/Kino. 4. Odwiedziny grobów zmarłych uczestników ŚDS-u. 5. Organizacja urodzin uczestników ŚDS. 6. Udział w uroczystościach i kiermaszach organizowanych przez inne placówki oraz Listopad 1. Uczestnictwo w Zabawie Andrzejkowej. 2. Obchody Święta Niepodległości.

17 3. Organizacja urodzin uczestników ŚDS. 4. Udział w uroczystościach i kiermaszach organizowanych przez inne placówki oraz Grudzień 1. Wigilia w PSONI Koło w Skarszewach. 2. Rodzinny Koncert Kolęd i kiermasz świąteczny. 3. Organizacja urodzin uczestników ŚDS. 4. Udział w uroczystościach i kiermaszach organizowanych przez inne placówki oraz Skarszewy, dnia r. Sporządziła: Anna Jędrzejczyk Uzgodniono z Wojewodą Pomorskim Gdańsk, dnia.. Zatwierdziła jednostka zlecająca Skarszewy, dnia..