Dla Akcjonariuszy Banku Przemysłowo-Handlowego PBK SA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dla Akcjonariuszy Banku Przemysłowo-Handlowego PBK SA"

Transkrypt

1 RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEGO PBK SA OBEJMUJĄCEGO OKRES OD 1 STYCZNIA 2002 ROKU DO 30 CZERWCA 2002 ROKU Dla Akcjonariuszy Banku Przemysłowo-Handlowego PBK SA Przeprowadziliśmy przegląd załączonego półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Przemysłowo-Handlowego PBK SA, z siedzibą w Krakowie, Al. Pokoju 1, na które składa się: wprowadzenie, skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2002 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę tysięcy złotych, skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres sześciu miesięcy kończący się 30 czerwca 2002 roku wykazujący zysk netto w kwocie tysięcy złotych, zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące stan skonsolidowanego kapitału własnego na dzień 30 czerwca 2002 roku w wysokości tysięcy złotych, skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres sześciu miesięcy kończący się tego dnia, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę tysięcy złotych, zestawienie skonsolidowanych pozycji pozabilansowych, które na dzień 30 czerwca 2002 roku wykazuje sumę zobowiązań udzielonych w kwocie tysięcy złotych oraz dodatkowe noty objaśniające. Za rzetelność, prawidłowość i jasność informacji zawartych w tym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym odpowiada Zarząd Banku Przemysłowo-Handlowego PBK SA będącego jednostką dominującą. Naszym zadaniem było dokonanie przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Przegląd skonsolidowanego sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej oraz postanowień normy nr 6 wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. Przeglądu dokonaliśmy głównie drogą analizy danych półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wglądu w księgi rachunkowe oraz wykorzystania informacji uzyskanych od Zarządu oraz personelu Banku Przemysłowo-Handlowego PBK SA. Zakres i metoda przeglądu półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego istotnie różni się od badań leżących u podstaw opinii wydawanej o rzetelności, prawidłowości i jasności rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, dlatego nie możemy wydać takiej opinii o załączonym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

2 Przeprowadzony przez nas przegląd nie wykazał potrzeby dokonania istotnych zmian w załączonym półrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, aby przedstawiało ono prawidłowo, rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej Banku Przemysłowo- Handlowego PBK SA na dzień 30 czerwca 2002 roku oraz jej wynik finansowy, rentowność i przepływy pieniężne za okres od 1 stycznia 2002 roku do 30 czerwca 2002 roku zgodnie z zasadami rachunkowości określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 roku nr 76, poz. 694 tekst jednolity), Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków (Dz. U. nr 149, poz. 1673), Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie zasad sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych banków oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych holdingu finansowego (Dz. U. nr 152, poz. 1728), jak również wymogami dotyczącymi sprawozdań finansowych emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu, stosowanymi w sposób ciągły Biegły Rewident nr 3683/5018 Za KPMG Polska Audyt Sp. z o.o. Janina Skwarka Biegły Rewident nr 796/1670 Bogdan Dębicki, Członek Zarządu... Za KPMG Polska Audyt Sp. z o.o. Richard Cysarz, Pełnomocnik Warszawa, dnia 27 września 2002 roku 2

3 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD Skonsolidowany raport półroczny SAB-PSr 2002 (rok bieżący) (zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz i z 2002 r. Nr 31, poz. 280) (dla banków) Za półrocze bieżącego roku obrotowego obejmujące okres od do oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego obejmujące okres od do dnia (data przekazania) BANK PRZEMYSŁOWO HANDLOWY PBK SA (pełna nazwa emitenta) BPH BPK S.A (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) KRAKÓW (kod pocztowy) (miejscowość) al. Pokoju 1 (ulica) (numer) (telefon) (fax) ( ) (NIP) (REGON) (www) KPMG POLSKA AUDYT sp. z o.o. (Podmiot uprawniony do badania) ============================================================================================================ Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny zawiera: x Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego ( 63 ust. 2 i 62 ust. 6 pkt 2 ww. rozporządzenia) x Półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe x Wprowadzenie x Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym x Skonsolidowany bilans x Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych x Skonsolidowany rachunek zysków i strat x Dodatkowe informacje i objaśnienia x Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej emitenta) x Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu skróconego półrocznego sprawozdania finansowego Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o zgodności skróconego półrocznego sprawozdania finansowego ze zbadanym półrocznym sprawozdaniem finansowym ( 58 ust. 3, 63 ust. 2, 62 ust. 6 pkt 2 ww. rozporządzenia i przepisy rozporządzenia o prospekcie) x Skrócone półroczne sprawozdanie finansowe ( 58 ust. 3 ww. rozporządzenia) WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł w tys. EURO półrocze roku półrocze roku półrocze roku półrocze roku bieżącego poprzedniego bieżącego poprzedniego I. Przychody z tytułu odsetek II. Przychody z tytułu prowizji III. Wynik działalności bankowej IV. Wynik działalności operacyjnej V. Zysk (strata) brutto VI. Zysk (strata) netto VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej X. Przepływy pieniężne netto, razem XI. Aktywa razem XII. Zobowiązania wobec Banku Centralnego XIII. Zobowiązania wobec sektora finansowego XIV. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego XV. Kapitał własny XVI. Kapitał zakładowy XVII. Liczba akcji (w szt.) XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 174,18 172,35 43,45 51,02 XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 174,18 170,53 43,45 50,48 XX. Współczynnik wypłacalności (w %) 16,63 17,32 16,63 17,32 XXI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 11,95 12,16 2,98 3,60 XXII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 11,95 12,03 2,98 3,56 XXIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 3,80 5,52 0,95 1,60 Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny powinien być przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Polskiej Agencji Prasowej zgodnie z przepisami prawa 1

4 Bank Przemysłowo-Handlowy PBK SA WPROWADZENIE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2002 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEGO PBK SA KRAKÓW, AL. POKOJU 1 Bank Przemysłowo-Handlowy PBK SA jest podmiotem dominującym Grupy Kapitałowej Banku Przemysłowo-Handlowego PBK SA. W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym konsolidacją metodą pełną objęto Bank BPH PBK SA oraz Górnośląski Bank Gospodarczy S.A. w Katowicach. Pozostałe spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Banku BPH PBK SA, które nie zostały skonsolidowane w prezentowanym sprawozdaniu finansowym zostały przedstawione w punkcie VIII.2 i VIII.3 Wprowadzenia. I. Podstawowe dane i działalność podmiotu dominującego Banku BPH PBK SA > Nazwa Banku: Bank Przemysłowo-Handlowy PBK Spółka Akcyjna > Siedziba: Al. Pokoju Kraków > Sąd Rejestrowy Sąd Rejestrowy dla Krakowa Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy KRS > Nr rejestru Krajowy Rejestr Sądowy > PKD 6512A > EKD 6512 > Branża Pośrednictwo finansowe Do podstawowej działalności Banku należy przyjmowanie wkładów pieniężnych, prowadzenie rachunków bankowych, udzielanie kredytów, przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych oraz wykonywanie czynności bankowych na podstawie ustawy Prawo Bankowe. Przedmiot działalności został szczegółowo ustalony w Statucie Banku. I1. Okresy sprawozdawcze Bank Przemysłowo-Handlowy PBK SA, jako jednostka dominująca prezentuje skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2002 r. Porównywalne dane finansowe prezentowane są za rok 2001, oraz za I półrocze 2001 r, zgodnie z punktem IX Wprowadzenia. 2

5 Bank Przemysłowo-Handlowy PBK SA III. Informacje dotyczące składu osobowego Zarządu oraz Rady Nadzorczej emitenta W dniu 30 czerwca 2002 roku członkami Zarządu Banku Przemysłowo Handlowego PBK SA byli: Józef Wancer Mariusz C. Grendowicz Stefan Twardak Alexander Picker Mirosław Boniecki Niels Lundorff Katarzyna Niezgoda Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu W dniu 30 czerwca 2002 roku członkami Rady Nadzorczej Banku Przemysłowo Handlowego PBK SA byli: Alicja Kornasiewicz Gerhard Randa Christine Bogdanowicz-Bindert Wilibald Cernko Jochen-Michael Speek Marek Wierzbowski Krystyna Gawlikowska-Hueckel Martin Grüll Anna Krajewska Andrzej Szeląg Jacek Michalski Przewodnicząca Rady Nadzorczej Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Sekretarz Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej W I półroczu 2002 roku nastąpiły zmiany w składzie Zarządu BPH PBK S.A. W dniu 11 lutego 2002 roku Rada Nadzorcza BPH PBK SA. odwołała z dniem 31 marca 2002 r. Udo Clesiusa ze stanowiska Wiceprezesa Zarządu BPH PBK SA. W I półroczu 2002 roku miały miejsce zmiany w składzie Radzie Nadzorczej BPH PBK SA. Na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 6 czerwca 2002 roku: - odwołano z dniem 6 czerwca 2002 roku ze składu Rady Nadzorczej: Gerharda Bayreuthera, - powołano z dniem 6 czerwca 2002 roku do składu Rady Nadzorczej: Wilibalda Cernko, Jacka Michalskiego. IV. Wewnętrzne jednostki organizacyjne Grupy Kapitałowej BPH PBK SA Według stanu na dzień 30 czerwca 2002 r. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BPH PBK SA oraz porównywalne dane finansowe w tym sprawozdaniu zawierają dane finansowe Biura Maklerskiego, wewnętrznej jednostki organizacyjnej Banku BPH PBK SA sporządzającej samodzielnie sprawozdanie finansowe. 3

6 Bank Przemysłowo-Handlowy PBK SA V. Połączenie BPH PBK SA. z Domem Maklerskim PBK Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone po połączeniu BPH PBK SA z Domem Maklerskim PBK, które miało miejsce w dniu 21 czerwca 2002 roku. W dniu tym nastąpiło wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego połączenia Domu Maklerskiego PBK SA z BPH PBK SA. Połączenie zostało dokonane na podstawie Uchwał Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy obu łączących się Spółek, podjętych w dniu 6 czerwca 2002 roku, poprzez przeniesienie całego majątku DM PBK SA na BPH PBK SA bez podwyższania kapitału zakładowego BPH PBK SA. Rozliczenie połączenia nastąpiło metodą nabycia. Szczegółowe dane odnośnie metody rozliczenia połączenia są zawarte w Dodatkowej nocie objaśniającej nr 36. VI. Informacja o kontynuacji działalności Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2002 roku zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej Grupy Kapitałowej BPH PBK SA w dającej się przewidzieć przyszłości. VII. Struktura organizacyjna grupy jednostek powiązanych BPH PBK SA wraz z informacją dotyczącą rodzaju powiązań w grupie oraz liczby głosów posiadanych przez jednostkę dominującą na WZA jednostek podporządkowanych. Bank Przemysłowo Handlowy PBK SA Spółki zależne: GBG SA 68,98% SBR Samopomoc Chłopska SA 51,80% Hypo Vereinsbank Bank Hipoteczny SA 100,00% PBK Leasing SA 100,00% PBK Inwestycje SA 100,00% BPH PBK Doradztwo Finansowe Sp. z o.o. 100,00% PBK Property Sp. z o.o. 100,00% Bankowe Towarzystwo Leasingowe SA 100,00% PBK Ochrona SA 100,00% Międzybankowe Centrum Gotówki Sp. z o.o. 100,00% Centrum Bankowości Bezpośredniej Sp. z o.o. 98,00% Centrum Promocji Inicjatyw Gospodarczych SA 100,00% BPH Finance BV 100,00% PBK Asset Management SA 99,94% Spółki stowarzyszone: TUnŻ Royal PBK SA 26,02% BA-CA Leasing Polska Sp. z o.o. 24,15% Aktyn Sp. z o.o. 47,00% PolCard SA 23,26% Polish Banking System S.A. w likwidacji 48,90% PPP Budpress Sp. z o.o. w likwidacji 36,20% Spółki pośrednio stowarzyszone: z GBG SA Katowicki Hurt Towarowy SA w likwidacji 23,42% PBK AtutTFI SA 93,79% Spółki pośrednio zależne: od GBG SA GBG Serwis Sp. z o. o. 68,98% GBG Finanse S.A. w Katowicach 68,97% 4

7 Bank Przemysłowo-Handlowy PBK SA VIII. Informacje o jednostkach powiązanych BPH PBK SA 1 Podstawowe dane i działalność Górnośląskiego Banku Gospodarczego podmiotu konsolidowanego metodą pełną > Nazwa Banku: Górnośląski Bank Gospodarczy S.A. w Katowicach > Siedziba: Ul. Warszawska Katowice > Sąd Rejestrowy Sąd Gospodarczy w Katowicach > Nr rejestru RHB 6745 > PKD 6512A > EKD 6512 > Branża Pośrednictwo finansowe Przedmiotem działalności GBG S.A. jest wykonywanie czynności bankowych oraz wykonywanie innych czynności dozwolonych na podstawie przepisów ustawowych. GBG S.A. może zlecać bankom i innym podmiotom wykonywanie czynności należących do zakresu jego działania. 2 Wykaz jednostek powiązanych BPH PBK SA objętych wyceną metodą praw własności Lp 1 2 nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej Spółki zależne Siedziba przedmiot działalności SBR Samopomoc Chłopska S.A. Warszawa Działalność bankowa Hypo Vereinsbank Bank Hipoteczny S.A. Warszawa 3 PBK Leasing SA Warszawa Działalność bankowa Działalność leasingowa Właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr podmiotu procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na WZA Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Sąd Gospodarczy XVI Wydział Gospodarczy Rejestrowy 75,70 51,80 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Sąd Gospodarczy XVI Wydział Gospodarczy Rejestrowy RHB ,00 100,00 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy Krajowego 100,00 100,00 5

8 Bank Przemysłowo-Handlowy PBK SA 4 PBK Inwestycje SA Warszawa 5 PBK Doradztwo Finansowe Sp. z o.o. Warszawa 6 PBK ATUT TFI SA Warszawa Nabywanie, obejmowanie akcji/udziałów Dystrybucja produktów i usług finansowych Zarządzanie funduszami inwestycyjnymi PBK Asset Management SA Warszawa Zarządzanie aktywami Bankowe Towarzystwo Leasingowe S.A. PBK Property Sp. z o.o. Poznań Warszawa Działalność leasingowa Zarządzanie nieruchomościami 10 PBK Ochrona SA Warszawa ochrona mienia, osób Rejestru Sądowego KRS Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 100,00 100,00 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS ,00 100,00 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 93,79 93,79 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 99,94 99,94 Sąd Rejonowy w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarzcy Krajowego Rejestru Sądowego KRS ,00 100,00 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS ,00 100,00 Sąd Rejonowy dla m.st. 100,00 100,00 6

9 Bank Przemysłowo-Handlowy PBK SA Międzybankowe Centrum Gotówki Sp. z o.o. Centrum Bankowości Bezpośredniej Sp. z o.o. Kraków Kraków Kompleksowa obsługa gotówkowa podm. gosp Usługi z zakresu bankowości telefonicznej Warszawy w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS ,00 100,00 Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 98,00 98,00 Spółki stowarzyszone 13 AKTYN Sp. z o.o. Warszawa Zarządzanie nieruchomością 14 TUnŻ Royal PBK SA Warszawa działalność ubezpieczeniowa 15 PolCard SA Warszawa usługi finansowe zw. z obrotem bezgotówkowym 16 BA-CA Leasing Polska Sp. z o.o. Warszawa Działalność leasingowa Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Sąd Gospodarczy XIV Wydział Gospodarczy Rejestrowy RHB Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w 47,00 47,00 26,02 26,02 19,80 23,26 24,15 24,15 7

10 Bank Przemysłowo-Handlowy PBK SA Spółki pośrednio zależne, zależne od GBG S.A. 1 GBG Serwis Sp. z Katowice o.o. Ochrona mienia I konwojowanie wartości, monitorowanie i windykacja należn., ubezp. majątkowe i komunikacyjne, usługi informatyczne, zastępstwa inwestorskiego 2 GBG Finanse S.A. Katowice Świadczenie usług leasingowych, pośrednictwo w sprzedaży kredytów detalicznych Warszawie XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS Sąd Rejonowy w Katowicach Krajowy Rejestr Sądowy KRS Sąd Rejonowy w Katowicach Krajowy Rejestr Sądowy KRS ,98 68,98 68,97 68,97 Spółki pośrednio stowarzyszone, stowarzyszone z GBG SA 1 Katowicki Hurt Towarowy S.A. w likwidacji Katowice Działalność handlowa, hurtowa I detaliczna Sąd Rejonowy w Katowicach Krajowy Rejestr Sądowy 23,42 23,42 3 Wykaz jednostek powiązanych BPH PBK SA nie objętych wyceną metodą praw własności Na podstawie Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. po ostatniej nowelizacji z dnia 9 listopada 2002 r., oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków, konsolidacją lub wyceną metodą praw własności nie zostały objęte wymienione niżej jednostki zależne, z uwagi na nieznaczne wielkości wybranych danych finansowych, wynikających z niezaudytowanych sprawozdań finansowych tych spółek, w stosunku do wartości osiągniętych przez BPH PBK SA za I półrocze 2002 roku. Spółki zależne Nazwa Wynik finansowy w tys, zł. Suma bilansowa w tys. zł Przychody z odsetek i prowizji tys. zł Centrum Promocji Inicjatyw Gospodarczych S.A.- nie prowadzi działalności Nie prowadzi działalności Nie prowadzi działalności nie prowadzi działalności 8

11 Bank Przemysłowo-Handlowy PBK SA BPH Finance BV Spółki stowarzyszone PPP Budpress Sp. z o.o. w likwidacji w likwidacji w likwidacji w likwidacji Polish Banking System S.A. w w likwidacji w likwidacji w likwidacji likwidacji 4 Wykaz udziału jednostek Grupy Kapitałowej BPH PBK SA w kapitałach innych podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Wg stanu na dzień r. PBK Asset Management SA posiadał akcji serii D spółki PBK Atut TFI SA. Cena emisyjna 1 akcji wynosiła 200 zł (wartość nominalna 100 zł). Udział Asset Management SA w kapitale akcyjnym TFI Atut SA wyniósł 6,21%. 5 Informacje o zmianie składu jednostek podlegających konsolidacji lub wycenie metodą praw własności w okresie objętym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi skonsolidowanymi danymi finansowymi Nie wystąpiły zmiany składu jednostek podlegających konsolidacji lub wycenie metodą praw własności w okresie objętym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi skonsolidowanymi danymi finansowymi, z wyjątkiem Domu Maklerskiego PBK, który został połączony z BPH PBK SA. IX. Porównywalne dane finansowe W związku z fuzją pomiędzy BPH SA i PBK SA w dniu 31 grudnia 2001 roku, porównywalne dane finansowe za 6 miesięcy 2001 r. zostały sporządzone według następujących zasad: 1. Dodano pozycje z jednostkowych sprawozdań finansowych BPH SA i PBK SA, 2. Wyeliminowano wzajemne należności i zobowiązania oraz przychody i koszty wynikające z transakcji zawartych pomiędzy BPH SA i PBK SA. W związku ze zmianami wprowadzonymi przez znowelizowaną ustawę o rachunkowości, w celu uzyskania porównywalności danych, w sprawozdaniu skonsolidowanym dokonano przekształceń porównywalnych skonsolidowanych danych finansowych za I półrocze 2001 roku i za 12 miesięcy 2001 roku. Wyszczególnienie tych przekształceń zawiera dodatkowa nota objaśniająca nr 32. X. Opinia audytora z badania sprawozdania finansowego za poprzedni okres Firma audytorska KPMG Polska Audyt Sp. z o.o. dokonała przeglądu sprawozdania finansowego Banku Przemysłowo-Handlowego SA oraz skonsolidowanego sprawozdania PBK S.A. sporządzonego na dzień 30 czerwca 2001 roku i wydała raport bez zastrzeżeń. Sprawozdania finansowe Banku Przemysłowo-Handlowego PBK SA oraz Górnośląskiego Banku Gospodarczego S.A. sporządzone na dzień 31 grudnia 2001 roku zostały zbadane przez firmę audytorską KPMG Polska Audyt Sp. z o.o. i uzyskały opinię bez zastrzeżeń. 9

12 Bank Przemysłowo-Handlowy PBK SA XI Opis przyjętych zasad rachunkowości oraz metod i zasad obejmowania jednostek powiązanych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Zasady rachunkowości oparte są na obowiązujących regulacjach, które stanowią: Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości po ostatniej nowelizacji z 2002 r.(dz. U. nr 76, poz. 694, tekst jednolity), Rozporządzenie Ministra Finansów z 10 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków (Dz. U. nr 149, poz.1673), Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie zasad sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych banków oraz skonsolidowanych sprawozdań holdingu finansowego (Dz. U. nr 152 poz.1728), Rozporządzenie Ministra Finansów z 10 grudnia 2001 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków (Dz. U. nr 149, poz.1672), Rozporządzenie Ministra Finansów z 12 grudnia 2001 r. w sprawie określenia wzorcowego planu kont dla banków (Dz. U. nr 152, poz.1727), Rozporządzenie Ministra Finansów z 12 grudnia 2001r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz. U. nr 149, poz.1674). Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1569) (z późniejszymi zmianami), Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny oraz skrót prospektu (Dz. U. Nr 139, poz. 1568) (z późniejszymi zmianami). Zasady rachunkowości stosowane w Grupie Kapitałowej BPHPBK SA: Rachunek zysków i strat Rachunek zysków i strat sporządzany jest z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny oraz zasady memoriału i współmierności przychodów i kosztów. Przychody i koszty są rozliczane i wykazywane zgodnie z zasadą memoriałową o ile nie podano inaczej. Przychody i koszty z tytułu odsetek Przychody i koszty z tytułu odsetek są ujmowane w rachunku zysków i strat według zasady memoriałowej. Przychody z tytułu odsetek wykazywane są z uwzględnieniem odsetek od należności w kategorii normalnej obejmujących odsetki naliczone niezapadłe oraz odsetki do 30 dni od terminu zapadalności. Odsetki ponad 30 dni od terminu zapadalności oraz naliczone niezapadłe i zapadłe niespłacone od należności będących w sytuacji poniżej standardu, wątpliwej i straconej oraz odsetki naliczone niezapadłe i zapadłe niespłacone od należności będących w sytuacji pod obserwacją są wyeliminowane z przychodów, traktowane jako zastrzeżone i wykazywane w pasywach bilansu w pozycji Koszty i przychody rozliczane w 10

13 Bank Przemysłowo-Handlowy PBK SA czasie oraz zastrzeżone. Odsetki zastrzeżone są wykazywane w rachunku zysków i strat na zasadzie kasowej. Odsetki skapitalizowane od udzielonych kredytów będących w sytuacji normalnej ujmowane są w wyniku finansowym w momencie ich naliczenia. Odsetki skapitalizowane od udzielonych kredytów będących w sytuacji pod obserwacją lub zagrożonej oraz od kredytu otrzymanego z NBP na refinansowanie kredytów na inwestycje centralne zaliczane są do wyniku finansowego Banku w momencie otrzymania lub zapłaty. Przychody i koszty związane z korektą ustalonych memoriałowo kosztów i przychodów roku ubiegłego wykazywane są w wyniku na operacjach finansowych. Przychody i koszty z tytułu prowizji Przychody z tytułu prowizji obejmują głównie przychody z tytułu wpłat i wypłat gotówkowych, za otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych, od udzielonych kredytów, linii kredytowych, pożyczek, udzielonych gwarancji bankowych oraz przychody od operacji związanych z akredytywą, inkasem i operacjami na papierach wartościowych. Koszty prowizji obejmują głównie kwoty zapłacone z tytułu czynności związanych z przeprowadzaniem operacji refinansowych, akredytywami, operacjami na papierach wartościowych oraz za zastępczą obsługę kasową. Prowizje księgowane są w całości jako przychody lub koszty w momencie ich otrzymania lub zapłacenia. Przeliczanie walut obcych Transakcje w walutach obcych są przeliczane na PLN po kursie walutowym obowiązującym na dzień transakcji. Pozycje pieniężne wyrażone w walutach obcych wykazywane są w złotych po przeliczeniu według średniego kursu ustalonego przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego obowiązującego na dzień bilansowy. Przychody i koszty wynikające z rewaluacji sald w walutach obcych są ujmowane w rachunku zysków i strat w Wyniku z pozycji wymiany. Podatek dochodowy Podatek dochodowy od osób prawnych obejmuje podatek bieżący i odroczony. Tworzona jest rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego od osób prawnych, co jest spowodowane odmiennością momentu uznania przychodów za osiągnięte i kosztów za poniesione w myśl ustawy o rachunkowości i przepisów podatkowych. Kwota wykazywanego podatku odroczonego ustalona została w oparciu o kwotę aktywów i pasywów przewidzianych w przyszłości do rozliczenia przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego. 11

14 Bank Przemysłowo-Handlowy PBK SA Bilans Należności i rezerwy na ryzyko Należności od instytucji finansowych, klientów i sektora budżetowego wykazywane są w bilansie jako różnica między ich wartością nominalną, powiększoną o odsetki należne, a wartością rezerw celowych utworzonych na pokrycie ryzyka kredytowego. Rezerwy celowe tworzone są według zasad, określonych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001r. (Dz. U. nr 149, poz.1672), w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków w pełnej wysokości wymaganej powyższym rozporządzeniem. Rezerwy celowe na ryzyko kredytowe obliczane są stosownie do klasyfikacji zaangażowań bilansowych i pozabilansowych do pięciu grup ryzyka. Dla poszczególnych grup ryzyka zastosowano następujące minimalne stawki rezerw celowych (po uwzględnieniu, zgodnie z rozporządzeniem, odpowiedniego obniżenia podstaw kwotą zabezpieczenia): 1) Normalne ( w zakresie pożyczek i kredytów konsumpcyjnych) 1,5 % 2) Pod obserwacją 1,5 % 3) Poniżej standardu 20 % 4) Wątpliwe 50 % 5) Stracone 100 % Zgodnie z przepisami rozporządzenia wymagany poziom rezerw celowych na należności normalne i pod obserwacją pomniejszany jest o kwotę równą 25 % rezerwy na ryzyko ogólne. Dłużne papiery wartościowe Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu Dłużne papiery wartościowe zaliczone do aktywów przeznaczonych do obrotu wykazywane się według wartości rynkowej, dłużne papiery wartościowe, dla których nie istnieje aktywny rynek wykazywane są według, określonej w inny sposób, wartości godziwej. Różnicę wartości rynkowej lub wartości godziwej zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów z operacji finansowych. Papiery wartościowe utrzymywane do terminu zapadalności Dłużne papiery wartościowe utrzymywane do terminu zapadalności wykazywane są w cenie nabycia skorygowanej o naliczone odsetki, dyskonto lub premię z odpowiednim uwzględnieniem odpisów z tytułu trwałej utraty ich wartości. Premia i dyskonto w stosunku do wartości nominalnej dłużnych papierów wartościowych rozliczane są w rachunku zysków i strat metodą liniową w okresie pomiędzy nabyciem danego papieru wartościowego a jego zapadalnością. Papiery wartościowe dostępne do sprzedaży Dłużne papiery wartościowe dostępne do sprzedaży wykazywane są według wartości godziwej, a skutki zmiany wartości godziwej odnosi się odpowiednio do przychodów lub kosztów z operacji finansowych. 12

15 Bank Przemysłowo-Handlowy PBK SA Dłużne papiery wartościowe, których wartości godziwej nie można wiarygodnie ustalić, wycenia się według zamortyzowanego kosztu. Przy wycenie rozchodu dłużnych papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu lub dostępnych do sprzedaży, nabytych po różnych cenach, charakteryzujących się jednakowymi lub podobnymi cechami stosuje się metodę FIFO. Papiery wartościowe z prawem do kapitału Papiery wartościowe z prawem do kapitału przeznaczone do obrotu i dostępne do sprzedaży wycenia się według wartości rynkowej, lub w przypadku braku aktywnego rynku według określonej w inny sposób wartości godziwej. Zmiany wartości godziwej zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów z operacji finansowych. W przypadku, gdy wartości godziwej nie można wiarygodnie ustalić wycenia się według zamortyzowanego kosztu z uwzględnieniem odpisów z tytułu trwałej utraty wartości Udziały mniejszościowe oraz akcje zaliczone do aktywów trwałych wycenia się według zamortyzowanego kosztu z uwzględnieniem odpisów z tytułu trwałej utraty wartości. Akcje i udziały w jednostkach podporządkowanych wycenia się metodą praw własności. Rzeczowe aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe wycenia się według cen nabycia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartość środków trwałych podlegała w przeszłości okresowym aktualizacjom według wskaźników publikowanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Od 31 grudnia 1995 roku nie dokonywano aktualizacji wyceny środków trwałych. Wynik przeszacowania wykazywany jest jako fundusz z aktualizacji wyceny. Nadwyżki przeszacowania zrealizowane w związku ze zbyciem lub likwidacją środków trwałych przenoszone są z funduszu z aktualizacji wyceny na kapitał zapasowy. Odpisów umorzeniowych (amortyzacyjnych) dokonuje się metodą liniową, przy zastosowaniu stawek zatwierdzonych przez Zarządy Banków i zbliżonych do szacunkowego okresu ekonomicznej użyteczności składników majątku trwałego. Grupa Kapitałowa stosuje następujące stawki amortyzacji bilansowej dla podstawowych grup rzeczowych aktywów trwałych: budynki i budowle 1,5% - 4,5 % urządzenia techniczne i maszyny 5,0% - 25 % środki transportu 15 % inwestycje w obcych środkach trwałych 7,5 % spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego /niemieszkalnego 2,5 % spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego 1,5 % 13

Sprawozdanie Finansowe

Sprawozdanie Finansowe IPOPEMA Securities S.A. Sprawozdanie Finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dnia 20 marca 2015 roku Oświadczenie o zgodności Zarząd IPOPEMA Securities S.A. oświadcza, że: wedle

Bardziej szczegółowo

zasada ciągłości zasada kontynuacji zasada memoriału i współmierności zasada ostrożności zasada zakazu kompensat zasada istotności

zasada ciągłości zasada kontynuacji zasada memoriału i współmierności zasada ostrożności zasada zakazu kompensat zasada istotności WPROWADZENIE 1. Fortis Bank Polska S.A. (zwany dalej Bankiem) z siedzibą w Warszawie 02-676, ul. Postępu 15, prezentuje raport roczny obejmujący dane finansowe wg stanu na 31.12.2004 r. oraz dane porównywalne

Bardziej szczegółowo

Opinia niezależnego biegłego rewidenta 3. Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Wybrane dane finansowe 27

Opinia niezależnego biegłego rewidenta 3. Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Wybrane dane finansowe 27 RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Raport roczny 2014 Spis treści Opinia niezależnego biegłego rewidenta 3 Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego 7 Wybrane dane

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2001

Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2001 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2001 (Zgodnie z 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa, siedziba, podstawowy przedmiot działalności Spółki oraz właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr

1. Nazwa, siedziba, podstawowy przedmiot działalności Spółki oraz właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr WPROWADZENIE 1. Nazwa, siedziba, podstawowy przedmiot działalności Spółki oraz właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr Globe Trade Centre spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została utworzona

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-QS II /2002 rok (kwartał/rok)

Formularz SAB-QS II /2002 rok (kwartał/rok) Formularz SAB-QS II /2002 rok (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. (Dz.U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r.nr 31, poz 280) Zarząd Spółki

Bardziej szczegółowo

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna Raport roczny SAF-R 2010 Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna Zawierający: Wybrane dane finansowe Pismo Zarządu Oświadczenie Zarządu Opinię z badania sprawozdania finansowego Raport

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny. Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna

Skonsolidowany raport kwartalny. Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna za 2 kwartał 2007 roku Zawierający skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe NFI MIDAS S.A. 1

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. (do 01.05.2011 SOLAR COMPANY Ltd. Sp. z o.o.)

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa jednostki, adres siedziby, przedmiot działalności oraz nr w rejestrze sądowym BUMECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Tychach, przy ul. Przemysłowej 47 działa

Bardziej szczegółowo

12PIAST: Narodowy Fundusz Inwestycyjny "Piast" S.A. - Raport półroczny SAF-P

12PIAST: Narodowy Fundusz Inwestycyjny Piast S.A. - Raport półroczny SAF-P 12PIAST: Narodowy Fundusz Inwestycyjny "Piast" S.A. - Raport półroczny SAF-P (Emitent - PAP - piątek, 31 października 17:21 - Raport półroczny SAF-P ) POCZTA Od : EM 12 NFI Piast Jolanta Klechniowska Data

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 września 2013 r.

Warszawa, dnia 9 września 2013 r. Skonsolidowany raport roczny obejmujący okres od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Warszawa, dnia 9 września 2013 r. OŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRIMA MODA S.A. ZA ROK 2010 INFORMACJE OGÓLNE I. Dane jednostki: Nazwa: Forma prawna: Siedziba: Kraj rejestracji: Podstawowy przedmiot działalności: Organ prowadzący rejestr: PRIMA

Bardziej szczegółowo

Puławska 15. 525-000-77-38 016298263 www.pkobp.pl

Puławska 15. 525-000-77-38 016298263 www.pkobp.pl KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD 00 950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 Raport roczny SAB-R 2004 (zgodnie 57 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ OBEJMUJĄCE OKRES od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003.

Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003. Szanowni Akcjonariusze, Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003. W minionym roku obrotowym Spółka po raz kolejny zanotowała wzrost przychodów ze sprzedaży, które osiągnęły nowy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 483 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 483 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 marca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 483 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU 21 marca 2014 r. Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 9 2. OPIS WAŻNIEJSZYCH STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI... 12 2.1 PODSTAWA SPORZĄDZENIA...

Bardziej szczegółowo

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 3 241 151 556 II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 11 937 108 072

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 3 241 151 556 II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 11 937 108 072 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz dodatkowe informacje i objaśnienia za rok zakończony 31 grudnia 29 roku wg. MSR oraz za rok zakończony 31 grudnia 28 roku wg MSR Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy kapitałowej BNP Paribas Banku Polska Spółka Akcyjna za 2013 rok

Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy kapitałowej BNP Paribas Banku Polska Spółka Akcyjna za 2013 rok Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy kapitałowej BNP Paribas Banku Polska Spółka Akcyjna za 2013 rok BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku

Sprawozdanie finansowe Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku Załącznik do uchwały nr 77/B/2011 Zarządu Banku z dnia 1 marca 2011 r. Sprawozdanie finansowe Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku WYBRANE

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWYRAPORT ROCZNY KREZUSSPÓŁKA AKCYJNA. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 roku DO 30 LISTOPADA 2014 roku. Toruń, dnia 16 lutego 2015 roku

JEDNOSTKOWYRAPORT ROCZNY KREZUSSPÓŁKA AKCYJNA. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 roku DO 30 LISTOPADA 2014 roku. Toruń, dnia 16 lutego 2015 roku JEDNOSTKOWYRAPORT ROCZNY KREZUSSPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 roku DO 30 LISTOPADA 2014 roku Toruń, dnia 16 lutego 2015 roku Wybrane dane finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE KREZUS (WG MSSF) Rok

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A.

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ZA OKRES 01.01.2009 30.06.2009 1 WPROWADZENIE DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Informacje o Spółce Spółka akcyjna powstała z przekształcenia

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK 2013 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ROCZNE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 R. (wszystkie kwoty w tys. PLN, o ile

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SAF-Q 1 / 2007

Raport kwartalny SAF-Q 1 / 2007 FOKSAL NFI S.A. skorygowany SAF-Q 1/2007 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SAF-Q 1 / 2007 kwartał / rok (zgodnie z 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane finansowe śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Sfinks

Wybrane dane finansowe śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Sfinks Wybrane dane finansowe śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Sfinks WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

Grupa BRE Banku SA. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 2012 rok

Grupa BRE Banku SA. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 2012 rok Skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 2012 rok Wybrane dane finansowe Poniższe wybrane dane finansowe stanowią informację uzupełniającą

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT FINANSOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2014 ROKU Warszawa, sierpień 2014 roku Spis treści

Bardziej szczegółowo

Rozszerzony Skonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej Rainbow Tours S.A. za 4 kwartały 2014

Rozszerzony Skonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej Rainbow Tours S.A. za 4 kwartały 2014 Rozszerzony Skonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej Rainbow Tours S.A. za 4 kwartały 2014 Strona 1 Spis treści I. Wstęp... 4 1. Dane Podmiotu Dominującego... 4 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej emitenta,

Bardziej szczegółowo

Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. dnia 31 grudnia 2013 roku

Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. dnia 31 grudnia 2013 roku Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. Sprawozdanie finansowe sporządzone za rok obrotowy zakończony dnia - 1 - Spis treści Strona SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW - 3 - SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

Bardziej szczegółowo