Dla Akcjonariuszy Banku Przemysłowo-Handlowego PBK SA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dla Akcjonariuszy Banku Przemysłowo-Handlowego PBK SA"

Transkrypt

1 RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEGO PBK SA OBEJMUJĄCEGO OKRES OD 1 STYCZNIA 2002 ROKU DO 30 CZERWCA 2002 ROKU Dla Akcjonariuszy Banku Przemysłowo-Handlowego PBK SA Przeprowadziliśmy przegląd załączonego półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Przemysłowo-Handlowego PBK SA, z siedzibą w Krakowie, Al. Pokoju 1, na które składa się: wprowadzenie, skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2002 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę tysięcy złotych, skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres sześciu miesięcy kończący się 30 czerwca 2002 roku wykazujący zysk netto w kwocie tysięcy złotych, zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące stan skonsolidowanego kapitału własnego na dzień 30 czerwca 2002 roku w wysokości tysięcy złotych, skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres sześciu miesięcy kończący się tego dnia, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę tysięcy złotych, zestawienie skonsolidowanych pozycji pozabilansowych, które na dzień 30 czerwca 2002 roku wykazuje sumę zobowiązań udzielonych w kwocie tysięcy złotych oraz dodatkowe noty objaśniające. Za rzetelność, prawidłowość i jasność informacji zawartych w tym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym odpowiada Zarząd Banku Przemysłowo-Handlowego PBK SA będącego jednostką dominującą. Naszym zadaniem było dokonanie przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Przegląd skonsolidowanego sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej oraz postanowień normy nr 6 wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. Przeglądu dokonaliśmy głównie drogą analizy danych półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wglądu w księgi rachunkowe oraz wykorzystania informacji uzyskanych od Zarządu oraz personelu Banku Przemysłowo-Handlowego PBK SA. Zakres i metoda przeglądu półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego istotnie różni się od badań leżących u podstaw opinii wydawanej o rzetelności, prawidłowości i jasności rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, dlatego nie możemy wydać takiej opinii o załączonym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

2 Przeprowadzony przez nas przegląd nie wykazał potrzeby dokonania istotnych zmian w załączonym półrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, aby przedstawiało ono prawidłowo, rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej Banku Przemysłowo- Handlowego PBK SA na dzień 30 czerwca 2002 roku oraz jej wynik finansowy, rentowność i przepływy pieniężne za okres od 1 stycznia 2002 roku do 30 czerwca 2002 roku zgodnie z zasadami rachunkowości określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 roku nr 76, poz. 694 tekst jednolity), Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków (Dz. U. nr 149, poz. 1673), Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie zasad sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych banków oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych holdingu finansowego (Dz. U. nr 152, poz. 1728), jak również wymogami dotyczącymi sprawozdań finansowych emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu, stosowanymi w sposób ciągły Biegły Rewident nr 3683/5018 Za KPMG Polska Audyt Sp. z o.o. Janina Skwarka Biegły Rewident nr 796/1670 Bogdan Dębicki, Członek Zarządu... Za KPMG Polska Audyt Sp. z o.o. Richard Cysarz, Pełnomocnik Warszawa, dnia 27 września 2002 roku 2

3 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD Skonsolidowany raport półroczny SAB-PSr 2002 (rok bieżący) (zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz i z 2002 r. Nr 31, poz. 280) (dla banków) Za półrocze bieżącego roku obrotowego obejmujące okres od do oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego obejmujące okres od do dnia (data przekazania) BANK PRZEMYSŁOWO HANDLOWY PBK SA (pełna nazwa emitenta) BPH BPK S.A (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) KRAKÓW (kod pocztowy) (miejscowość) al. Pokoju 1 (ulica) (numer) (telefon) (fax) ( ) (NIP) (REGON) (www) KPMG POLSKA AUDYT sp. z o.o. (Podmiot uprawniony do badania) ============================================================================================================ Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny zawiera: x Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego ( 63 ust. 2 i 62 ust. 6 pkt 2 ww. rozporządzenia) x Półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe x Wprowadzenie x Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym x Skonsolidowany bilans x Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych x Skonsolidowany rachunek zysków i strat x Dodatkowe informacje i objaśnienia x Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej emitenta) x Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu skróconego półrocznego sprawozdania finansowego Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o zgodności skróconego półrocznego sprawozdania finansowego ze zbadanym półrocznym sprawozdaniem finansowym ( 58 ust. 3, 63 ust. 2, 62 ust. 6 pkt 2 ww. rozporządzenia i przepisy rozporządzenia o prospekcie) x Skrócone półroczne sprawozdanie finansowe ( 58 ust. 3 ww. rozporządzenia) WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł w tys. EURO półrocze roku półrocze roku półrocze roku półrocze roku bieżącego poprzedniego bieżącego poprzedniego I. Przychody z tytułu odsetek II. Przychody z tytułu prowizji III. Wynik działalności bankowej IV. Wynik działalności operacyjnej V. Zysk (strata) brutto VI. Zysk (strata) netto VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej X. Przepływy pieniężne netto, razem XI. Aktywa razem XII. Zobowiązania wobec Banku Centralnego XIII. Zobowiązania wobec sektora finansowego XIV. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego XV. Kapitał własny XVI. Kapitał zakładowy XVII. Liczba akcji (w szt.) XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 174,18 172,35 43,45 51,02 XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 174,18 170,53 43,45 50,48 XX. Współczynnik wypłacalności (w %) 16,63 17,32 16,63 17,32 XXI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 11,95 12,16 2,98 3,60 XXII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 11,95 12,03 2,98 3,56 XXIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 3,80 5,52 0,95 1,60 Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny powinien być przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Polskiej Agencji Prasowej zgodnie z przepisami prawa 1

4 Bank Przemysłowo-Handlowy PBK SA WPROWADZENIE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2002 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEGO PBK SA KRAKÓW, AL. POKOJU 1 Bank Przemysłowo-Handlowy PBK SA jest podmiotem dominującym Grupy Kapitałowej Banku Przemysłowo-Handlowego PBK SA. W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym konsolidacją metodą pełną objęto Bank BPH PBK SA oraz Górnośląski Bank Gospodarczy S.A. w Katowicach. Pozostałe spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Banku BPH PBK SA, które nie zostały skonsolidowane w prezentowanym sprawozdaniu finansowym zostały przedstawione w punkcie VIII.2 i VIII.3 Wprowadzenia. I. Podstawowe dane i działalność podmiotu dominującego Banku BPH PBK SA > Nazwa Banku: Bank Przemysłowo-Handlowy PBK Spółka Akcyjna > Siedziba: Al. Pokoju Kraków > Sąd Rejestrowy Sąd Rejestrowy dla Krakowa Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy KRS > Nr rejestru Krajowy Rejestr Sądowy > PKD 6512A > EKD 6512 > Branża Pośrednictwo finansowe Do podstawowej działalności Banku należy przyjmowanie wkładów pieniężnych, prowadzenie rachunków bankowych, udzielanie kredytów, przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych oraz wykonywanie czynności bankowych na podstawie ustawy Prawo Bankowe. Przedmiot działalności został szczegółowo ustalony w Statucie Banku. I1. Okresy sprawozdawcze Bank Przemysłowo-Handlowy PBK SA, jako jednostka dominująca prezentuje skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2002 r. Porównywalne dane finansowe prezentowane są za rok 2001, oraz za I półrocze 2001 r, zgodnie z punktem IX Wprowadzenia. 2

5 Bank Przemysłowo-Handlowy PBK SA III. Informacje dotyczące składu osobowego Zarządu oraz Rady Nadzorczej emitenta W dniu 30 czerwca 2002 roku członkami Zarządu Banku Przemysłowo Handlowego PBK SA byli: Józef Wancer Mariusz C. Grendowicz Stefan Twardak Alexander Picker Mirosław Boniecki Niels Lundorff Katarzyna Niezgoda Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu W dniu 30 czerwca 2002 roku członkami Rady Nadzorczej Banku Przemysłowo Handlowego PBK SA byli: Alicja Kornasiewicz Gerhard Randa Christine Bogdanowicz-Bindert Wilibald Cernko Jochen-Michael Speek Marek Wierzbowski Krystyna Gawlikowska-Hueckel Martin Grüll Anna Krajewska Andrzej Szeląg Jacek Michalski Przewodnicząca Rady Nadzorczej Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Sekretarz Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej W I półroczu 2002 roku nastąpiły zmiany w składzie Zarządu BPH PBK S.A. W dniu 11 lutego 2002 roku Rada Nadzorcza BPH PBK SA. odwołała z dniem 31 marca 2002 r. Udo Clesiusa ze stanowiska Wiceprezesa Zarządu BPH PBK SA. W I półroczu 2002 roku miały miejsce zmiany w składzie Radzie Nadzorczej BPH PBK SA. Na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 6 czerwca 2002 roku: - odwołano z dniem 6 czerwca 2002 roku ze składu Rady Nadzorczej: Gerharda Bayreuthera, - powołano z dniem 6 czerwca 2002 roku do składu Rady Nadzorczej: Wilibalda Cernko, Jacka Michalskiego. IV. Wewnętrzne jednostki organizacyjne Grupy Kapitałowej BPH PBK SA Według stanu na dzień 30 czerwca 2002 r. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BPH PBK SA oraz porównywalne dane finansowe w tym sprawozdaniu zawierają dane finansowe Biura Maklerskiego, wewnętrznej jednostki organizacyjnej Banku BPH PBK SA sporządzającej samodzielnie sprawozdanie finansowe. 3

6 Bank Przemysłowo-Handlowy PBK SA V. Połączenie BPH PBK SA. z Domem Maklerskim PBK Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone po połączeniu BPH PBK SA z Domem Maklerskim PBK, które miało miejsce w dniu 21 czerwca 2002 roku. W dniu tym nastąpiło wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego połączenia Domu Maklerskiego PBK SA z BPH PBK SA. Połączenie zostało dokonane na podstawie Uchwał Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy obu łączących się Spółek, podjętych w dniu 6 czerwca 2002 roku, poprzez przeniesienie całego majątku DM PBK SA na BPH PBK SA bez podwyższania kapitału zakładowego BPH PBK SA. Rozliczenie połączenia nastąpiło metodą nabycia. Szczegółowe dane odnośnie metody rozliczenia połączenia są zawarte w Dodatkowej nocie objaśniającej nr 36. VI. Informacja o kontynuacji działalności Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2002 roku zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej Grupy Kapitałowej BPH PBK SA w dającej się przewidzieć przyszłości. VII. Struktura organizacyjna grupy jednostek powiązanych BPH PBK SA wraz z informacją dotyczącą rodzaju powiązań w grupie oraz liczby głosów posiadanych przez jednostkę dominującą na WZA jednostek podporządkowanych. Bank Przemysłowo Handlowy PBK SA Spółki zależne: GBG SA 68,98% SBR Samopomoc Chłopska SA 51,80% Hypo Vereinsbank Bank Hipoteczny SA 100,00% PBK Leasing SA 100,00% PBK Inwestycje SA 100,00% BPH PBK Doradztwo Finansowe Sp. z o.o. 100,00% PBK Property Sp. z o.o. 100,00% Bankowe Towarzystwo Leasingowe SA 100,00% PBK Ochrona SA 100,00% Międzybankowe Centrum Gotówki Sp. z o.o. 100,00% Centrum Bankowości Bezpośredniej Sp. z o.o. 98,00% Centrum Promocji Inicjatyw Gospodarczych SA 100,00% BPH Finance BV 100,00% PBK Asset Management SA 99,94% Spółki stowarzyszone: TUnŻ Royal PBK SA 26,02% BA-CA Leasing Polska Sp. z o.o. 24,15% Aktyn Sp. z o.o. 47,00% PolCard SA 23,26% Polish Banking System S.A. w likwidacji 48,90% PPP Budpress Sp. z o.o. w likwidacji 36,20% Spółki pośrednio stowarzyszone: z GBG SA Katowicki Hurt Towarowy SA w likwidacji 23,42% PBK AtutTFI SA 93,79% Spółki pośrednio zależne: od GBG SA GBG Serwis Sp. z o. o. 68,98% GBG Finanse S.A. w Katowicach 68,97% 4

7 Bank Przemysłowo-Handlowy PBK SA VIII. Informacje o jednostkach powiązanych BPH PBK SA 1 Podstawowe dane i działalność Górnośląskiego Banku Gospodarczego podmiotu konsolidowanego metodą pełną > Nazwa Banku: Górnośląski Bank Gospodarczy S.A. w Katowicach > Siedziba: Ul. Warszawska Katowice > Sąd Rejestrowy Sąd Gospodarczy w Katowicach > Nr rejestru RHB 6745 > PKD 6512A > EKD 6512 > Branża Pośrednictwo finansowe Przedmiotem działalności GBG S.A. jest wykonywanie czynności bankowych oraz wykonywanie innych czynności dozwolonych na podstawie przepisów ustawowych. GBG S.A. może zlecać bankom i innym podmiotom wykonywanie czynności należących do zakresu jego działania. 2 Wykaz jednostek powiązanych BPH PBK SA objętych wyceną metodą praw własności Lp 1 2 nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej Spółki zależne Siedziba przedmiot działalności SBR Samopomoc Chłopska S.A. Warszawa Działalność bankowa Hypo Vereinsbank Bank Hipoteczny S.A. Warszawa 3 PBK Leasing SA Warszawa Działalność bankowa Działalność leasingowa Właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr podmiotu procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na WZA Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Sąd Gospodarczy XVI Wydział Gospodarczy Rejestrowy 75,70 51,80 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Sąd Gospodarczy XVI Wydział Gospodarczy Rejestrowy RHB ,00 100,00 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy Krajowego 100,00 100,00 5

8 Bank Przemysłowo-Handlowy PBK SA 4 PBK Inwestycje SA Warszawa 5 PBK Doradztwo Finansowe Sp. z o.o. Warszawa 6 PBK ATUT TFI SA Warszawa Nabywanie, obejmowanie akcji/udziałów Dystrybucja produktów i usług finansowych Zarządzanie funduszami inwestycyjnymi PBK Asset Management SA Warszawa Zarządzanie aktywami Bankowe Towarzystwo Leasingowe S.A. PBK Property Sp. z o.o. Poznań Warszawa Działalność leasingowa Zarządzanie nieruchomościami 10 PBK Ochrona SA Warszawa ochrona mienia, osób Rejestru Sądowego KRS Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 100,00 100,00 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS ,00 100,00 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 93,79 93,79 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 99,94 99,94 Sąd Rejonowy w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarzcy Krajowego Rejestru Sądowego KRS ,00 100,00 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS ,00 100,00 Sąd Rejonowy dla m.st. 100,00 100,00 6

9 Bank Przemysłowo-Handlowy PBK SA Międzybankowe Centrum Gotówki Sp. z o.o. Centrum Bankowości Bezpośredniej Sp. z o.o. Kraków Kraków Kompleksowa obsługa gotówkowa podm. gosp Usługi z zakresu bankowości telefonicznej Warszawy w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS ,00 100,00 Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 98,00 98,00 Spółki stowarzyszone 13 AKTYN Sp. z o.o. Warszawa Zarządzanie nieruchomością 14 TUnŻ Royal PBK SA Warszawa działalność ubezpieczeniowa 15 PolCard SA Warszawa usługi finansowe zw. z obrotem bezgotówkowym 16 BA-CA Leasing Polska Sp. z o.o. Warszawa Działalność leasingowa Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Sąd Gospodarczy XIV Wydział Gospodarczy Rejestrowy RHB Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w 47,00 47,00 26,02 26,02 19,80 23,26 24,15 24,15 7

10 Bank Przemysłowo-Handlowy PBK SA Spółki pośrednio zależne, zależne od GBG S.A. 1 GBG Serwis Sp. z Katowice o.o. Ochrona mienia I konwojowanie wartości, monitorowanie i windykacja należn., ubezp. majątkowe i komunikacyjne, usługi informatyczne, zastępstwa inwestorskiego 2 GBG Finanse S.A. Katowice Świadczenie usług leasingowych, pośrednictwo w sprzedaży kredytów detalicznych Warszawie XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS Sąd Rejonowy w Katowicach Krajowy Rejestr Sądowy KRS Sąd Rejonowy w Katowicach Krajowy Rejestr Sądowy KRS ,98 68,98 68,97 68,97 Spółki pośrednio stowarzyszone, stowarzyszone z GBG SA 1 Katowicki Hurt Towarowy S.A. w likwidacji Katowice Działalność handlowa, hurtowa I detaliczna Sąd Rejonowy w Katowicach Krajowy Rejestr Sądowy 23,42 23,42 3 Wykaz jednostek powiązanych BPH PBK SA nie objętych wyceną metodą praw własności Na podstawie Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. po ostatniej nowelizacji z dnia 9 listopada 2002 r., oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków, konsolidacją lub wyceną metodą praw własności nie zostały objęte wymienione niżej jednostki zależne, z uwagi na nieznaczne wielkości wybranych danych finansowych, wynikających z niezaudytowanych sprawozdań finansowych tych spółek, w stosunku do wartości osiągniętych przez BPH PBK SA za I półrocze 2002 roku. Spółki zależne Nazwa Wynik finansowy w tys, zł. Suma bilansowa w tys. zł Przychody z odsetek i prowizji tys. zł Centrum Promocji Inicjatyw Gospodarczych S.A.- nie prowadzi działalności Nie prowadzi działalności Nie prowadzi działalności nie prowadzi działalności 8

11 Bank Przemysłowo-Handlowy PBK SA BPH Finance BV Spółki stowarzyszone PPP Budpress Sp. z o.o. w likwidacji w likwidacji w likwidacji w likwidacji Polish Banking System S.A. w w likwidacji w likwidacji w likwidacji likwidacji 4 Wykaz udziału jednostek Grupy Kapitałowej BPH PBK SA w kapitałach innych podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Wg stanu na dzień r. PBK Asset Management SA posiadał akcji serii D spółki PBK Atut TFI SA. Cena emisyjna 1 akcji wynosiła 200 zł (wartość nominalna 100 zł). Udział Asset Management SA w kapitale akcyjnym TFI Atut SA wyniósł 6,21%. 5 Informacje o zmianie składu jednostek podlegających konsolidacji lub wycenie metodą praw własności w okresie objętym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi skonsolidowanymi danymi finansowymi Nie wystąpiły zmiany składu jednostek podlegających konsolidacji lub wycenie metodą praw własności w okresie objętym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi skonsolidowanymi danymi finansowymi, z wyjątkiem Domu Maklerskiego PBK, który został połączony z BPH PBK SA. IX. Porównywalne dane finansowe W związku z fuzją pomiędzy BPH SA i PBK SA w dniu 31 grudnia 2001 roku, porównywalne dane finansowe za 6 miesięcy 2001 r. zostały sporządzone według następujących zasad: 1. Dodano pozycje z jednostkowych sprawozdań finansowych BPH SA i PBK SA, 2. Wyeliminowano wzajemne należności i zobowiązania oraz przychody i koszty wynikające z transakcji zawartych pomiędzy BPH SA i PBK SA. W związku ze zmianami wprowadzonymi przez znowelizowaną ustawę o rachunkowości, w celu uzyskania porównywalności danych, w sprawozdaniu skonsolidowanym dokonano przekształceń porównywalnych skonsolidowanych danych finansowych za I półrocze 2001 roku i za 12 miesięcy 2001 roku. Wyszczególnienie tych przekształceń zawiera dodatkowa nota objaśniająca nr 32. X. Opinia audytora z badania sprawozdania finansowego za poprzedni okres Firma audytorska KPMG Polska Audyt Sp. z o.o. dokonała przeglądu sprawozdania finansowego Banku Przemysłowo-Handlowego SA oraz skonsolidowanego sprawozdania PBK S.A. sporządzonego na dzień 30 czerwca 2001 roku i wydała raport bez zastrzeżeń. Sprawozdania finansowe Banku Przemysłowo-Handlowego PBK SA oraz Górnośląskiego Banku Gospodarczego S.A. sporządzone na dzień 31 grudnia 2001 roku zostały zbadane przez firmę audytorską KPMG Polska Audyt Sp. z o.o. i uzyskały opinię bez zastrzeżeń. 9

12 Bank Przemysłowo-Handlowy PBK SA XI Opis przyjętych zasad rachunkowości oraz metod i zasad obejmowania jednostek powiązanych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Zasady rachunkowości oparte są na obowiązujących regulacjach, które stanowią: Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości po ostatniej nowelizacji z 2002 r.(dz. U. nr 76, poz. 694, tekst jednolity), Rozporządzenie Ministra Finansów z 10 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków (Dz. U. nr 149, poz.1673), Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie zasad sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych banków oraz skonsolidowanych sprawozdań holdingu finansowego (Dz. U. nr 152 poz.1728), Rozporządzenie Ministra Finansów z 10 grudnia 2001 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków (Dz. U. nr 149, poz.1672), Rozporządzenie Ministra Finansów z 12 grudnia 2001 r. w sprawie określenia wzorcowego planu kont dla banków (Dz. U. nr 152, poz.1727), Rozporządzenie Ministra Finansów z 12 grudnia 2001r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz. U. nr 149, poz.1674). Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1569) (z późniejszymi zmianami), Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny oraz skrót prospektu (Dz. U. Nr 139, poz. 1568) (z późniejszymi zmianami). Zasady rachunkowości stosowane w Grupie Kapitałowej BPHPBK SA: Rachunek zysków i strat Rachunek zysków i strat sporządzany jest z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny oraz zasady memoriału i współmierności przychodów i kosztów. Przychody i koszty są rozliczane i wykazywane zgodnie z zasadą memoriałową o ile nie podano inaczej. Przychody i koszty z tytułu odsetek Przychody i koszty z tytułu odsetek są ujmowane w rachunku zysków i strat według zasady memoriałowej. Przychody z tytułu odsetek wykazywane są z uwzględnieniem odsetek od należności w kategorii normalnej obejmujących odsetki naliczone niezapadłe oraz odsetki do 30 dni od terminu zapadalności. Odsetki ponad 30 dni od terminu zapadalności oraz naliczone niezapadłe i zapadłe niespłacone od należności będących w sytuacji poniżej standardu, wątpliwej i straconej oraz odsetki naliczone niezapadłe i zapadłe niespłacone od należności będących w sytuacji pod obserwacją są wyeliminowane z przychodów, traktowane jako zastrzeżone i wykazywane w pasywach bilansu w pozycji Koszty i przychody rozliczane w 10

13 Bank Przemysłowo-Handlowy PBK SA czasie oraz zastrzeżone. Odsetki zastrzeżone są wykazywane w rachunku zysków i strat na zasadzie kasowej. Odsetki skapitalizowane od udzielonych kredytów będących w sytuacji normalnej ujmowane są w wyniku finansowym w momencie ich naliczenia. Odsetki skapitalizowane od udzielonych kredytów będących w sytuacji pod obserwacją lub zagrożonej oraz od kredytu otrzymanego z NBP na refinansowanie kredytów na inwestycje centralne zaliczane są do wyniku finansowego Banku w momencie otrzymania lub zapłaty. Przychody i koszty związane z korektą ustalonych memoriałowo kosztów i przychodów roku ubiegłego wykazywane są w wyniku na operacjach finansowych. Przychody i koszty z tytułu prowizji Przychody z tytułu prowizji obejmują głównie przychody z tytułu wpłat i wypłat gotówkowych, za otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych, od udzielonych kredytów, linii kredytowych, pożyczek, udzielonych gwarancji bankowych oraz przychody od operacji związanych z akredytywą, inkasem i operacjami na papierach wartościowych. Koszty prowizji obejmują głównie kwoty zapłacone z tytułu czynności związanych z przeprowadzaniem operacji refinansowych, akredytywami, operacjami na papierach wartościowych oraz za zastępczą obsługę kasową. Prowizje księgowane są w całości jako przychody lub koszty w momencie ich otrzymania lub zapłacenia. Przeliczanie walut obcych Transakcje w walutach obcych są przeliczane na PLN po kursie walutowym obowiązującym na dzień transakcji. Pozycje pieniężne wyrażone w walutach obcych wykazywane są w złotych po przeliczeniu według średniego kursu ustalonego przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego obowiązującego na dzień bilansowy. Przychody i koszty wynikające z rewaluacji sald w walutach obcych są ujmowane w rachunku zysków i strat w Wyniku z pozycji wymiany. Podatek dochodowy Podatek dochodowy od osób prawnych obejmuje podatek bieżący i odroczony. Tworzona jest rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego od osób prawnych, co jest spowodowane odmiennością momentu uznania przychodów za osiągnięte i kosztów za poniesione w myśl ustawy o rachunkowości i przepisów podatkowych. Kwota wykazywanego podatku odroczonego ustalona została w oparciu o kwotę aktywów i pasywów przewidzianych w przyszłości do rozliczenia przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego. 11

14 Bank Przemysłowo-Handlowy PBK SA Bilans Należności i rezerwy na ryzyko Należności od instytucji finansowych, klientów i sektora budżetowego wykazywane są w bilansie jako różnica między ich wartością nominalną, powiększoną o odsetki należne, a wartością rezerw celowych utworzonych na pokrycie ryzyka kredytowego. Rezerwy celowe tworzone są według zasad, określonych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001r. (Dz. U. nr 149, poz.1672), w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków w pełnej wysokości wymaganej powyższym rozporządzeniem. Rezerwy celowe na ryzyko kredytowe obliczane są stosownie do klasyfikacji zaangażowań bilansowych i pozabilansowych do pięciu grup ryzyka. Dla poszczególnych grup ryzyka zastosowano następujące minimalne stawki rezerw celowych (po uwzględnieniu, zgodnie z rozporządzeniem, odpowiedniego obniżenia podstaw kwotą zabezpieczenia): 1) Normalne ( w zakresie pożyczek i kredytów konsumpcyjnych) 1,5 % 2) Pod obserwacją 1,5 % 3) Poniżej standardu 20 % 4) Wątpliwe 50 % 5) Stracone 100 % Zgodnie z przepisami rozporządzenia wymagany poziom rezerw celowych na należności normalne i pod obserwacją pomniejszany jest o kwotę równą 25 % rezerwy na ryzyko ogólne. Dłużne papiery wartościowe Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu Dłużne papiery wartościowe zaliczone do aktywów przeznaczonych do obrotu wykazywane się według wartości rynkowej, dłużne papiery wartościowe, dla których nie istnieje aktywny rynek wykazywane są według, określonej w inny sposób, wartości godziwej. Różnicę wartości rynkowej lub wartości godziwej zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów z operacji finansowych. Papiery wartościowe utrzymywane do terminu zapadalności Dłużne papiery wartościowe utrzymywane do terminu zapadalności wykazywane są w cenie nabycia skorygowanej o naliczone odsetki, dyskonto lub premię z odpowiednim uwzględnieniem odpisów z tytułu trwałej utraty ich wartości. Premia i dyskonto w stosunku do wartości nominalnej dłużnych papierów wartościowych rozliczane są w rachunku zysków i strat metodą liniową w okresie pomiędzy nabyciem danego papieru wartościowego a jego zapadalnością. Papiery wartościowe dostępne do sprzedaży Dłużne papiery wartościowe dostępne do sprzedaży wykazywane są według wartości godziwej, a skutki zmiany wartości godziwej odnosi się odpowiednio do przychodów lub kosztów z operacji finansowych. 12

15 Bank Przemysłowo-Handlowy PBK SA Dłużne papiery wartościowe, których wartości godziwej nie można wiarygodnie ustalić, wycenia się według zamortyzowanego kosztu. Przy wycenie rozchodu dłużnych papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu lub dostępnych do sprzedaży, nabytych po różnych cenach, charakteryzujących się jednakowymi lub podobnymi cechami stosuje się metodę FIFO. Papiery wartościowe z prawem do kapitału Papiery wartościowe z prawem do kapitału przeznaczone do obrotu i dostępne do sprzedaży wycenia się według wartości rynkowej, lub w przypadku braku aktywnego rynku według określonej w inny sposób wartości godziwej. Zmiany wartości godziwej zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów z operacji finansowych. W przypadku, gdy wartości godziwej nie można wiarygodnie ustalić wycenia się według zamortyzowanego kosztu z uwzględnieniem odpisów z tytułu trwałej utraty wartości Udziały mniejszościowe oraz akcje zaliczone do aktywów trwałych wycenia się według zamortyzowanego kosztu z uwzględnieniem odpisów z tytułu trwałej utraty wartości. Akcje i udziały w jednostkach podporządkowanych wycenia się metodą praw własności. Rzeczowe aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe wycenia się według cen nabycia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartość środków trwałych podlegała w przeszłości okresowym aktualizacjom według wskaźników publikowanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Od 31 grudnia 1995 roku nie dokonywano aktualizacji wyceny środków trwałych. Wynik przeszacowania wykazywany jest jako fundusz z aktualizacji wyceny. Nadwyżki przeszacowania zrealizowane w związku ze zbyciem lub likwidacją środków trwałych przenoszone są z funduszu z aktualizacji wyceny na kapitał zapasowy. Odpisów umorzeniowych (amortyzacyjnych) dokonuje się metodą liniową, przy zastosowaniu stawek zatwierdzonych przez Zarządy Banków i zbliżonych do szacunkowego okresu ekonomicznej użyteczności składników majątku trwałego. Grupa Kapitałowa stosuje następujące stawki amortyzacji bilansowej dla podstawowych grup rzeczowych aktywów trwałych: budynki i budowle 1,5% - 4,5 % urządzenia techniczne i maszyny 5,0% - 25 % środki transportu 15 % inwestycje w obcych środkach trwałych 7,5 % spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego /niemieszkalnego 2,5 % spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego 1,5 % 13

16 Bank Przemysłowo-Handlowy PBK SA Środki trwałe w budowie oraz grunty wykazywane są według poniesionych nakładów i nie są amortyzowane. Koszty związane z utrzymaniem i remontami środków trwałych ujmowane są w rachunku zysków i strat w momencie ich poniesienia. Wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Odpisów umorzeniowych (amortyzacyjnych) dokonuje się metodą liniową, przy zastosowaniu stawek zatwierdzonych przez Zarządy Banków i zbliżonych do szacunkowego okresu ekonomicznej użyteczności wartości niematerialnych i prawnych. Grupa Kapitałowa stosuje następujące stawki amortyzacji bilansowej dla podstawowych grup wartości niematerialnych i prawnych: oprogramowanie komputerów i prawa autorskie 20,0% - 50% licencje 20,0% - 50% Wartość firmy jest rozliczana w czasie według stawek 6,6% -20%. Rezerwa na świadczenia na rzecz pracowników Rezerwa na poczet zobowiązań z tytułu niewykorzystanych urlopów Koszty z tytułu rezerwy na poczet zobowiązań z tytułu niewykorzystanych urlopów przysługujących pracownikom na mocy Kodeksu Pracy zostały oszacowane w oparciu o rzeczywistą liczbę dni niewykorzystanych przez pracowników na dzień bilansowy. Rezerwa na poczet zobowiązań z tytułu nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych i rentowych Koszty z tytułu rezerwy na poczet zobowiązań z tytułu nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych i rentowych przysługujących pracownikom na mocy Zakładowych Układów Zbiorowych Pracy zostały oszacowane w oparciu o wycenę aktuarialną. Wycena aktuarialna tej rezerwy jest dokonywana raz w roku. Zobowiązania finansowe Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu, w tym instrumenty pochodne będące zobowiązaniami, wycenia się według wartości godziwej z wyjątkiem zobowiązania, które ma zostać rozliczone poprzez przekazanie instrumentu kapitałowego, którego wartości godziwej nie można wiarygodnie ustalić, wycenia się w wysokości zamortyzowanego kosztu. Skutki zmiany wartości godziwej zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu odnosi się odpowiednio do przychodów lub kosztów z operacji finansowych. Zobowiązania finansowe nie przeznaczone do obrotu i nie będące instrumentami pochodnymi wycenia się w wysokości zamortyzowanego kosztu. 14

17 Bank Przemysłowo-Handlowy PBK SA Zobowiązania z tytułu emisji własnych papierów wartościowych Zobowiązania z tytułu emisji własnych papierów wartościowych obejmują: certyfikaty depozytowe i weksle własne. Certyfikaty depozytowe wykazywane są w wartości nominalnej skorygowanej o naliczone odsetki lub dyskonto. Weksle własne wykazywane są w wartości nominalnej skorygowanej o dyskonto. Rezerwa na ogólne ryzyko bankowe Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (Dz.U. Nr 140, poz. 939), Banki tworzą rezerwę na ryzyko ogólne, służącą pokryciu ryzyk związanych z prowadzeniem działalności bankowej. Rezerwa na ryzyko ogólne tworzona jest poprzez odpisy w ciężar kosztów. Rezerwa ta wykazywana jest w pozycji Pozostałe rezerwy w pasywach bilansu. Kapitały własne Kapitały własne stanowią kapitały i fundusze tworzone przez Banki zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. właściwymi ustawami oraz statutami Banków. Do kapitałów własnych zaliczane są także nie podzielone zyski z lat ubiegłych. Kapitały wykazywane są według wartości nominalnej. Pozabilansowe instrumenty pochodne Instrumenty na stopę procentową Transakcje swap na stopę procentową wyceniane są według wartości rynkowej. Niezrealizowane przychody i koszty z tytułu wyceny transakcji swap stóp procentowych zaliczane są do rachunku zysków i strat i wykazywane w pozycji Wynik na operacjach finansowych. Przychody i koszty z tytułu odsetek od transakcji swap stóp procentowych i swap procentowo-walutowy wykazywane są na zasadzie memoriałowej. Kwoty odsetek do otrzymania i do zapłacenia prezentowane są w bilansie w pozycji Inne aktywa i Inne pasywa w wartości brutto, tj. bez kompensowania. Walutowe transakcje swap i forward Terminowe transakcje walutowe wyceniane są według wartości rynkowej. Niezrealizowane przychody i koszty z tytułu wyceny poszczególnych transakcji oraz zrealizowane wyniki na tych transakcjach zaliczane są do Wyniku z pozycji wymiany. Opcje walutowe Opcje walutowe wyceniane są według wartości rynkowej. Niezrealizowane przychody i koszty z tytułu wyceny opcji walutowych zaliczane są do rachunku zysków i strat i wykazywane w pozycji Wynik na operacjach finansowych. Otrzymane i zapłacone premie z tytułu opcji walutowych wykazywane są w bilansie w pozycji Inne aktywa i Inne pasywa. Premie otrzymane i zapłacone ujmowane są w rachunku wyników w momencie realizacji lub wygaśnięcia opcji. 15

18 Bank Przemysłowo-Handlowy PBK SA Zastosowana metoda konsolidacji dla jednostki zależnej Górnośląskiego Banku Gospodarczego S.A. w Katowicach W okresie objętym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi skonsolidowanymi danymi finansowymi nie nastąpiła zmiana składu jednostek konsolidowanych. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2001 sporządzała jednostka dominująca jaką był wówczas PBK S.A., zaś za rok 2001 i za I półrocze 2002 r. jednostka dominująca BPH PBK SA. Konsolidacją objęto spółkę Górnośląski Bank Gospodarczy S.A. w Katowicach. Konsolidację przeprowadzono metodą pełną. W celu przedstawienia danych porównywalnych skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2001 r. zostało sporządzone poprzez zsumowanie poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego Banku BPH SA, oraz skonsolidowanego sprawozdania Banku PBK SA (jednostka konsolidowana: GBG S.A) oraz dokonanie korekt, które wyeliminowały wzajemne salda należności i zobowiązań oraz przychody i koszty wynikające z transakcji pomiędzy tymi podmiotami. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2001 i I półrocze 2002 r. zostało sporządzone poprzez zsumowanie poszczególnych pozycji sprawozdań finansowych Banku BPH PBK SA i GBG S.A. oraz dokonanie korekt, które wyeliminowały wzajemne salda należności i zobowiązań oraz przychody i koszty wynikające z transakcji pomiędzy tymi podmiotami, a także wartość nabycia akcji i kapitały GBG S.A. Eliminacja wzajemnych operacji na r. Wyłączenie wzajemnych należności i zobowiązań: tys. zł. wyłączenie kredytów udzielonych GBG S.A wyłączenie odsetek od kredytów udzielonych GBG S.A. 868 wyłączenie pożyczki podporządkowanej udzielonej GBG S.A wyłączenie odsetek od pożyczki podporządkowanej udzielonej 26 GBG S.A. wyłączenie depozytów terminowych otrzymanych z GBG S.A wyłączenie odsetek od depozytów terminowych otrzymanych od GBG S.A. Wyłączenie zobowiązań pozabilansowych: wyłączenie transakcji swap walutowy wyłączenie transakcji FX na datę spot Wyłączenie przychodów i kosztów dotyczących wzajemnych operacji: wyłączenie przychodu z tytułu odsetek od lokat terminowych udzielonych GBG S.A. wyłączenie przychodu z tytułu odsetek od pożyczki podporządkowanej udzielonej GBG S.A. wyłączenie przychodu z tytułu odsetek od kredytów udzielonych GBG S.A. wyłączenie kosztów z tytułu odsetek od depozytów terminowych otrzymanych z GBG S.A

19 Bank Przemysłowo-Handlowy PBK SA XII. Kursy EURO Kursy EURO wyrażone w PLN obowiązujące na ostatni dzień każdego miesiąca: I półrocza 2002 roku, 1 EUR Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Kurs na ostatni dzień m-ca 3,5929 3,6410 3,6036 3,5910 3,7782 4, I półrocza 2001 roku, 1 EUR Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Kurs na ostatni dzień m-ca 3,8015 3,7535 3,6170 3,5364 3,3969 3,3783 Kurs średni 1 EUR w okresie: - I półrocza 2002 roku wynosił 3,7026, - I półrocza 2001 roku wynosił 3,5806. Kursy maksymalne i minimalne w poszczególnych miesiącach: roku, 1 EUR Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Kurs 3,5015 3,5929 3,5897 3,5754 3,5998 3,7499 minimalny Kurs maksymalny 3,6880 3,6974 3,6740 3,6122 3,7904 4,0091 XIII. Przeliczenie podstawowych pozycji skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2002 roku, na EURO Zasady przeliczeń Wybrane dane finansowe za I półrocze 2002 r. oraz porównywalne dane finansowe za I półrocze 2001 roku dotyczące poszczególnych pozycji skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Przemysłowo-Handlowego PBK SA przeliczono na EURO według następujących zasad:! Wybrane pozycje bilansu oraz wartość księgową na jedną akcję - według kursu średniego EURO wyrażonego w złotych obowiązującego na dzień bilansowy, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski: na r. 4,0091; na r. 3,3783.! Wybrane pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych według kursu średniego, który stanowi średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na koniec każdego miesiąca I półrocza 2002 r. 3,7026; I półrocza 2001 r. 3,

20 Bank Przemysłowo-Handlowy PBK SA Przeliczenia Podstawowe pozycje skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2002 roku, oraz porównywalne pozycje skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2001 roku, przeliczone na EURO przedstawiają się następująco: Wyszczególnienie tys. zł tys. EURO tys. zł tys. EURO Przychody z tytułu odsetek Przychody z tytułu prowizji Wynik na działalności bankowej Wynik na działalności operacyjnej Zysk brutto Zysk netto Aktywa razem Zobowiązania wobec Banku Centralnego Zobowiązania wobec sektora finansowego Zobowiązania wobec sektora niefinansowego i budżetowego Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Przepływy pieniężne netto razem Kapitał własny Kapitał akcyjny XIV. Podstawowe różnice pomiędzy sprawozdaniem sporządzonym według Polskich Standardów Rachunkowości (PAS) a sprawozdaniem sporządzonym według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IAS) Za I półrocze 2002 r. Bank nie sporządzał sprawozdania finansowego według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IAS). Podstawowe różnice pomiędzy tymi sprawozdaniami na koniec 2001 roku przedstawiały się następująco: - W sprawozdaniach finansowych sporządzanych według PAS, rezerwa na ryzyko ogólne została utworzona po raz pierwszy w roku 1998 na podstawie Prawa Bankowego (równocześnie został rozwiązany fundusz ryzyka stanowiący, zgodnie z poprzednim Prawem Bankowym, część kapitału własnego). W sprawozdaniach 18

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok)

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280) Zarząd Spółki Banku Ochrony Środowiska S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

Zarząd Spółki podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2004 roku: dnia r. (data przekazania) II kwartał narastająco

Zarząd Spółki podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2004 roku: dnia r. (data przekazania) II kwartał narastająco Formularz SAB-Q II/2004 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 57 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. (Dz.U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r., Nr 31, poz. 280) Fortis Bank

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Raport roczny 2002 Aktywa Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 72 836 Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym Należności od sektora finansowego 103 085 W rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2003 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2003 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2003 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 57 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. (Dz.U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r., Nr 31, poz. 280) Zarząd Spółki

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

(dla grupy kapitałowej, w której jednostką dominującą jest bank)

(dla grupy kapitałowej, w której jednostką dominującą jest bank) BRE Bank SA SABQSr w tys zł. Formularz SABQSr 4/2004 (kwartał/rok) (dla grupy kapitałowej, w której jednostką dominującą jest bank) Zgodnie z 1 ust. 2, 57 ust. 2 i i 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2014

Raport półroczny SA-P 2014 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku Stalprodukt S.A. Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 I. Przychody netto ze

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie SA

Bank Handlowy w Warszawie SA KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2005 Zgodnie z 93 ust. 2 i 94 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. (Dz. U. Nr 49, poz. 46 (dla banków)

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 2000 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 84 775 Przychody z tytułu prowizji - 8 648 Wynik na działalności bankowej - 41 054 Zysk (strata) brutto - 4 483 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 4/2003

Formularz SA-QSr 4/2003 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 4/ (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1160) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2004 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od początku roku obrotowego 2004 oraz dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2004 2003 2004 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 579 534 517 794 128 268 116 427 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 140 021 139 796 115 671 113 655 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 525 11 276 15 052 17 403 - wartość

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Raportu QSr IV/2006

Załącznik do Raportu QSr IV/2006 Załącznik do Raportu QSr IV/2006 1. Sprawozdanie finansowe PGNiG S.A. za czwarty kwartał 2006 roku Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR ustalone przez NBP 31.12.2006 31.12.2005 Kurs na koniec

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł CCC SAQSr 4/2004 Skonsolidowany raport kwartalny SAQSr 4 / 2004 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

AMICA SA-QS Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod Nr 52. Tel.

AMICA SA-QS Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod Nr 52. Tel. AMICA SAQS 2.2003 Strona 1 z 11 20060206 AMICA SAQS 2.2003 RAPORT ZŁOŻONY PRZEZ WALOR Walor Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta Sektor AMICA Elektromaszynowy Kod 64510 Miasto Ulica Wronki

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn.

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III Wybrane dane finansowe ( rok bieżący ) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III kw 2005 (kwartał/rok) w tys. zł w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002 TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SAQS42002 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł 4 kwartały 4 kwartały narastająco / 2002 okres od 020101 do 021231 narastająco / 2001 okres od 010101 do 011231 w tys.

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3 Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SAQS3 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6...

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6... Strona 1 z 13 SA-Q: Data: 2011-05-16 Firma: Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS WYBRANE DANE w tys. zł. w tys. EURO w tys. zł. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 5 496,00 1 146,00 4 667,00 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 395,00 500,00 923,00

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KREDYT BANKU S.A.

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KREDYT BANKU S.A. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KREDYT BANKU S.A. 1. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT I kwartał 2006 I kwartał 2005 okres od okres od 01.01.2006 do 01.01.2005 do 31.03.2006 31.03.2005 Przychody z tytułu

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2016

Raport półroczny SA-P 2016 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A.

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A. Rozdział IX Informacje datkowe IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2005 Formularz SA-Q 1/2005 ( I/kwartał/2005 ) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej,

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 20040101 do 20040331

Bardziej szczegółowo

BILANS Nota półrocze / półrocze / 2003

BILANS Nota półrocze / półrocze / 2003 Fortis Bank Polska SA SABP2004 w tys zł BILANS Nota półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003 AKTYWA I. Kasa, operacje z bankiem centralnym 1 70 185 185 908 166 463 II. Dłużne papiery wartościowe uprawnione

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za 2008 rok

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za 2008 rok RS... () Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za rok SKONSOLIDOWANY BILANS Nota A k t y w a I. Aktywa trwałe 7734 5062 1. Wartości niematerialne 1 51 10 2. Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa FASING SA Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR za okres od do

Grupa Kapitałowa FASING SA Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR za okres od do (kwoty wyrażone są w tys. zł) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ kwartału/2011 31.12.2010 roku/2010 kwartału/2010 31.12.2009 roku/2009 A k t y w a A. Aktywa trwałe 87720 88458 86114 88436

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-QSr IV/2004

Formularz SAB-QSr IV/2004 Formularz SAB-QSr IV/2004 (dla banków) Zarząd Spółki Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego SA podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2004 roku dnia 14.02.2005 (data

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał / rok (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) za 1 kwartał

Bardziej szczegółowo

stan na koniec poprz. kwartału 2005

stan na koniec poprz. kwartału 2005 Aktywa trwałe AKTYWA Wartości niematerialne i prawne, w tym: 3 5 9 10 wartość firmy Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe

Bardziej szczegółowo

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 Prezentowane kwartalne, skrócone sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 oraz okresy porównywalne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK

Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Zysk (strata) przed opodatkowaniem Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK w tys. zł w tys. EUR 2 89 6 132 88 1 593 Przepływy

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 142 603 140 021 113 103 111 756 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 15 284 11 525 13 159 15 052 - wartość

Bardziej szczegółowo

BILANS Nota półrocze (rok bieżący) 2004 rok poprzedni

BILANS Nota półrocze (rok bieżący) 2004 rok poprzedni A k t y w a BILANS Nota 2005. (rok bieżący) 2004 rok poprzedni I. Aktywa trwałe 213 973 206 798 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 46 68 - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 147 280 141

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2016 (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

Raport półroczny SA-P 2016 (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) Za półrocze bieżącego roku obrotowego

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny 1998

Raport półroczny 1998 Raport półroczny 1998 Zysk Zysk netto wypracowany w ciągu pierwszego półrocza 1998 roku wyniósł 8,6 mln PLN, a prognoza na koniec roku zakłada zysk netto na poziomie 18 mln PLN. Wyniki finansowe banku

Bardziej szczegółowo

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01- do 30-09- 01-01- do 30-09- w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 943 088 1 022 231 215 869 245 817 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. Skrócone skonsoliwane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. za III kwartał 213 Finansowe Emitenta - PBS Finanse S.A.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok. 1. Przedmiot działalności: Quantum Software Spółka Akcyjna; 30-633 Kraków, ul. Walerego Sławka 3A. Podstawowym przedmiotem działalności

Bardziej szczegółowo

BANK BPH SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2004 R.

BANK BPH SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2004 R. BANK BPH SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2004 R. Spis treści 1 Część ogólna raportu 3 1.1 Dane identyfikujące Bank

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01- / 2012 okres od 2012-01- 01 01 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / rok (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) za 1 kwartał

Bardziej szczegółowo

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Str. 4 BILANS KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Było: Str. 1 WYBRANE DANE FINANSOWE (...) XV. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,23 2,71-0,06 0,72 XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w

Bardziej szczegółowo

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013 Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Spis treści Rachunek zysków i strat... 3 Sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

3 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI

3 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI Załącznik nr 3 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI Wstęp obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego. Computer Service Support S.A.,

Wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego. Computer Service Support S.A., Wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego Computer Service Support S.A. za rok 2004. a) Ogólna charakterystyka działalności : Nazwa spółki : Computer Service Support S.A., Adres siedziby :

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 4 kwartały narastająco / 2003 okres od 20030101 do 20031231

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 25.02.2009 BILANS w tys. PLN AKTYWA Aktywa trwałe 378 954 279 352 Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

od 2005-04-01 do 2005-06- 30 2005-08-12 FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA (pełna nazwa emitenta) 10FOKSAL obejmujący okres data przekazania:

od 2005-04-01 do 2005-06- 30 2005-08-12 FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA (pełna nazwa emitenta) 10FOKSAL obejmujący okres data przekazania: Strona 1 z 17 SAF-Q: Data: 2005-08-12 Firma: FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. POZOSTAŁE INFORMACJE 5. BILANS 6. ZREALIZOWANY

Bardziej szczegółowo

Siedziba w Chorzowie ul. J. Maronia Chorzów tel.: fax: E L K O P S.A.

Siedziba w Chorzowie ul. J. Maronia Chorzów tel.: fax: E L K O P S.A. E L K O P S.A. SKRÓCONE PÓŁROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 30 CZERWCA ROKU I ZA 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH DNIA 30 CZERWCA r. Chorzów, 29 sierpnia roku Strona 1 z 11 SKRÓCONE JEDNOSTKOWE

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

GRUPA ERGIS ul. Tamka Warszawa

GRUPA ERGIS ul. Tamka Warszawa GRUPA ERGIS ul. Tamka 16 00 349 Warszawa SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2016 ROKU (01.01.2016 31.03.2016) sporządzone zgodnie z MSSF SPIS TREŚCI: I. Wybrane dane finansowe... 2 II.

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q

Raport kwartalny SA-Q KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny SA-Q 2 / 2005 kwartał / rok (zgodnie z 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

Półrocze/ półrocze/2006 Raiffeisen Bank Polska S.A. stan zaciągniętego kredytu zapłacone odsetki

Półrocze/ półrocze/2006 Raiffeisen Bank Polska S.A. stan zaciągniętego kredytu zapłacone odsetki B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN FAMUR SA

FABRYKA MASZYN FAMUR SA FABRYKA MASZYN FAMUR SA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 Katowice 26 sierpień 2010 rok Wybrane dane finansowe PLN PLN EURO EURO I półrocze 2010 I półrocze 2009 I półrocze 2010

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 08OCTAVA QSr 1/2016 1 / 2016 rok dla za 1 2016 MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 2016-05-12 OCTAVA SA 08OCTAVA 00-131 Warszawa 2 lok 54 (ulica) (numer) (telefon) (fax) (e-mail) (www) 010986677 (NIP)

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-QSr 1/2004 (kwartał/rok) (dla banków)

Formularz SAB-QSr 1/2004 (kwartał/rok) (dla banków) Bank Przemysłowo - Handlowy PBK SA (nazwa emitenta) SAB-QSr 1/2004 Formularz SAB-QSr 1/2004 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 57 ust. 2 i i 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października

Bardziej szczegółowo

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 Sprawozdanie finansowe za okres 01.10.2010-31.12.2011 Sporządził: Sylwia Nieckarz-Kośla Zarząd Adam Skrzypek Krzysztof Jakubowski Data sporządzenia

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 12.11.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 31.12.2007 AKTYWA Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo