PROSPEKT EMISYJNY LPP Spó³ka Akcyjna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROSPEKT EMISYJNY LPP Spó³ka Akcyjna"

Transkrypt

1 Emitent: LPP Spó³ka Akcyjna z siedzib¹ w Gdañsku Bran a stanowi¹ca o wynikach finansowych Emitenta: dystrybucja odzie y Wprowadzaj¹cy Akcje serii F: Handlowy Inwestycje II Sp. z o.o. z siedzib¹ w Warszawie. PROSPEKT EMISYJNY LPP Spó³ka Akcyjna przygotowany w zwi¹zku z wprowadzeniem do publicznego obrotu Akcji serii A, C, D, F i G oraz w zwi¹zku z publiczn¹ ofert¹ objêcia Akcji serii F i G Emitent wprowadza do publicznego obrotu 100 akcji zwyk³ych na okaziciela serii A, akcji zwyk³ych na okaziciela serii C, akcji zwyk³ych na okaziciela serii D, akcji zwyk³ych na okaziciela serii F oraz od 1 do akcji zwyk³ych na okaziciela serii G o wartoœci nominalnej 2 z³ote ka da. Na zasadach okreœlonych w niniejszym Prospekcie oferowanych jest akcji zwyk³ych na okaziciela serii G o wartoœci nominalnej 2 z³ote ka da w ramach Publicznej Subskrypcji oraz akcji zwyk³ych na okaziciela serii F o wartoœci nominalnej 2 z³ote ka da w ramach Publicznej Sprzeda y. NajpóŸniej na dwa dni robocze przed rozpoczêciem Publicznej Subskrypcji, tj.w dniu 29 stycznia 2001 roku, opublikowana zostanie minimalna cena emisyjnaakcji serii Gustalona na potrzeby przetargu, po której Inwestorzy bêd¹ mogli subskrybowaæ Akcje serii G. Ostateczna cena emisyjnaakcji serii G zostanie ustalona po zakoñczeniu przyjmowania zapisów naakcje serii G w pierwszym terminie przyjmowania zapisów naakcje serii G na podstawie przyjêtych i w pe³ni op³aconych zapisów. W przypadku subskrybowania przez Inwestorów w pierwszym terminie przyjmowania zapisów na Akcje serii G liczby Akcji serii G mniejszej lub równej , ostateczna cena emisyjnaakcji serii G bêdzie równa cenie minimalnej. W przypadku nadsubskrypcji w pierwszym terminie przyjmowania zapisów naakcje serii G cena emisyjnaakcji serii G mo e zostaæ ustalona na wy szym poziomie ni poziom ceny minimalnej, w taki sposób, e ostateczna cena emisyjna Akcji serii G równa bêdzie maksymalnemu poziomowi ceny, przy której minimum Akcji serii G zostanie subskrybowanych. Ostateczna cena emisyjna bêdzie mog³a zostaæ skorygowana przez Zarz¹d w zwi¹zku z koniecznoœci¹ spe³nienia wymogów Regulaminu GPW, dotycz¹cych rynku równoleg³ego, w szczególnoœci wymaganego rozproszenia. W dniu 12 lutego 2001 roku na podstawie przyjêtych i w pe³ni op³aconych zapisów naakcje serii G Zarz¹d okreœli³ cenê emisyjn¹ na poziomie 48 z³otych za jedna akcjê. Cena emisyjna i wartoœæ emisjiakcji serii G ** prowizje i koszty zosta³y oszacowane przy za³o eniu, e cena emisyjna Akcji serii G równa jest wartoœci nominalnej, szczegó³owe koszty emisji Akcji serii G zostan¹ podane do publicznej wiadomoœci, zgodnie z 40 Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z 22 grudnia 1998 roku w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bie ¹cych i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartosciowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz.U.Nr 163, poz.1160). Ostateczna cena emisyjna Akcji serii G zostanie og³oszona po zakoñczeniu pierwszego terminu przyjmowania zapisów naakcje serii G, nie póÿniej ni w dniu 12 lutego 2001 roku w dzienniku Prawo i Gospodarka. Cena sprzeda y i wartoœæ sprzeda yakcji serii F po jakiej Subemitent Us³ugowy nabêdzieakcje serii F odwprowadzaj¹cego Na jednostkê Razem cena emisyjna (1) Na jednostkê 48,00 Razem ,00 cena emisyjna 2,00 z³ ,00 z³ prowizja subemitentów i inne koszty (2) 1, ,00** prowizja subemitentów i inne koszty 2,00 z³ ,00 z³ Cena sprzeda y po jakiej Osoby Uprawnione nabêd¹ Akcje serii F od Subemitenta Us³ugowego wyliczona bêdzie wed³ug nastêpuj¹cego wzoru w ka dym z lat realizacji programu opcji: n CO = (1+1,3*r) * CE CO - cena sprzeda y, po jakiej Osoby Uprawnione odkupi¹akcje serii F od Subemitenta Us³ugowego, CE - cena emisyjna Akcji serii F po jakiej by³y one obejmowane przez Subemitenta Us³ugowego, równa wartoœci nominalnej tj. 2 z³ za jedn¹akcjê serii F, n- iloraz liczby miesiêcy zaanga owania œrodków pieniê nych przez Bank Handlowy w Warszawie SA wakcje serii F przez liczbê 12 obliczany w zaokr¹gleniu do czterech miejsc po przecinku.dla potrzeb obliczenia ceny sprzeda y za ka dy rok realizacji programu opcji, przyjmuje siê, e okres zaanga owania œrodków pieniê nych jest obliczany od miesi¹ca grudnia 1999 roku (pierwszy miesi¹c) do miesi¹ca, w którym Subemitent Us³ugowy otrzyma³ uchwa³ê Rady Nadzorczej Emitenta zawieraj¹c¹ imienn¹ listê Osób Uprawnionych, w ka dym roku realizacji opcji. r - obliczane odrêbnie dla ka dego okresu udostêpnianiaakcji serii F,przy czym: a) dla pierwszego terminu udostêpnianiaakcji serii F;2000 rok,r = (r1+r2)/2 r1- przeciêtna ze œredniej wa onej rentownoœci 52 tygodniowych bonów skarbowych, sprzedawanych przez Ministra Finansów na trzech ostatnich przetargach bezpoœrednio poprzedzaj¹cych dzieñ dokonania wp³aty œrodków pieniê nych za Akcje serii F przez Bank Handlowy w Warszawie SA (tj.13 grudnia 1999 roku) w celu ich objêcia na rachunek subskrypcji i z dok³adnoœci¹ do czterech miejsc po przecinku, tj.0,1388 r2 - przeciêtna ze œredniej wa onej rentownoœci 52 tygodniowych bonów skarbowych, sprzedawanych przez Ministra Finansów na trzech ostatnich przetargach bezpoœrednio poprzedzaj¹cych dzieñ otrzymania przez Subemitenta Us³ugowego uchwa³y Rady Nadzorczej Emitenta zawieraj¹cej imienny wykaz Osób Uprawnionych do nabyciaakcji serii F w pierwszym terminie udostêpnianiaakcji serii F, z dok³adnoœci¹ do czterech miejsc po przecinku, b) dla drugiego terminu udostêpnianiaakcji serii F; 2001 rok,r=(r1+r3)/2 r1 = r1zpierwszegoterminuudostêpnianiaakcjiseriif, tj.0,1388 r3 - przeciêtna ze œredniej wa onej rentownoœci 52 tygodniowych bonów skarbowych, sprzedawanych przez Ministra Finansów na trzech ostatnich przetargach bezpoœrednio poprzedzaj¹cych dzieñ otrzymania przez Subemitenta Us³ugowego uchwa³y Rady Nadzorczej Emitenta zawieraj¹cej imienny wykaz Osób Uprawnionych do nabycia Akcji serii F w drugim terminie udostêpnianiaakcji, z dok³adnoœci¹ do czterech miejsc po przecinku, c) dla trzeciego terminu udostêpnianiaakcji serii F;2002 rok,r=(r1+r4)/2 r1= r1zpierwszegoterminuudostêpnianiaakcjiseriif, tj.0,1388 r4 - przeciêtna ze œredniej wa onej rentownoœci 52 tygodniowych bonów skarbowych, sprzedawanych przez Ministra Finansów na trzech ostatnich przetargach bezpoœrednio poprzedzaj¹cych dzieñ otrzymania przez Subemitenta Us³ugowego uchwa³y Rady Nadzorczej Emitenta zawieraj¹cej imienny wykaz Osób Uprawnionych do nabycia Akcji serii F w trzecim terminie udostêpnianiaakcji serii F, z dok³adnoœci¹ do czterech miejsc po przecinku, d) dla czwartego terminu udostêpnianiaakcji serii F; 2003 rok,r=(r1+r5)/2 r1 = r1zpierwszegoterminuudostêpnianiaakcjiseriif, tj.0,1388 r5 - przeciêtna ze œredniej wa onej rentownoœci 52 tygodniowych bonów skarbowych, sprzedawanych przez Ministra Finansów na trzech ostatnich przetargach bezpoœrednio poprzedzaj¹cych dzieñ otrzymania przez Subemitenta Us³ugowego uchwa³y Rady Nadzorczej Emitenta zawieraj¹cej imienny wykaz Osób Uprawnionych do nabycia Akcji serii F w czwartym terminie udostêpnianiaakcji serii F, z dok³adnoœci¹ do czterech miejsc po przecinku, e) dla pi¹tego terminu udostêpnianiaakcji serii F;2004 rok,r=(r1+r6)/2 r1 = r1zpierwszegoterminuudostêpnianiaakcjiseriif, tj.0,1388 r6 - przeciêtna ze œredniej wa onej rentownoœci 52 tygodniowych bonów skarbowych, sprzedawanych przez Ministra Finansów na trzech ostatnich przetargach bezpoœrednio poprzedzaj¹cych dzieñ otrzymania przez Subemitenta Us³ugowego uchwa³y Rady Nadzorczej Emitenta zawieraj¹cej imienny wykaz Osób Uprawnionych do nabycia Akcji serii F w pi¹tym terminie udostêpnianiaakcji serii F, z dok³adnoœci¹ do czterech miejsc po przecinku. Otwarcie Publicznej Subskrypcji Akcji serii G nast¹pi 31 stycznia 2001 r.zapisy Inwestorów w pierwszym terminie przyjmowania zapisów na Akcje serii G przyjmowane bêd¹ od 31 stycznia do 6 lutego 2001 roku, w drugim terminie przyjmowania zapisów od 14 do 16 lutego 2001 roku.zamkniêcie Publicznej Subskrypcji nast¹pi 22 lutego 2001 roku.w ramach Publicznej Subskrypcji w pierwszym terminie przyjmowania zapisów Inwestorzy mog¹ sk³adaæ zapisy na minimum 1 (jedn¹) i nie wiêcej ni (trzysta tysiêcy)akcji serii G. W przypadku z³o enia przez Inwestora zapisu na wiêcej ni Akcji serii G, zapis ten bêdzie traktowany jako zapis na Akcji serii G. Inwestor ma prawo do z³o enia kilku zapisów, pod warunkiem, e ³¹czna liczba subskrybowanych Akcji serii G nie przekroczy W przypadku, gdy ³¹czna liczba Akcji serii G subskrybowanych przez jednego Inwestora przekroczy Akcji serii G, zapisy te bêd¹ traktowane ³¹cznie jako zapis na Akcji serii G, z tym e zapisy bêd¹ redukowane w kolejnoœci od ostatniego z³o onego zapisu, tak aby ³¹czna liczba subskrybowanych przez jednego InwestoraAkcji serii G wynosi³a rzeczywiste wp³ywy Emitenta (3=1-2) 46, ,00 rzeczywiste wp³ywy Wprowadzj¹cego Je eli w pierwszym terminie przyjmowania zapisów na Akcje serii G zostanie subskrybowanych mniej ni Akcji serii G uruchomiony zostanie drugi termin przyjmowania zapisów na Akcje serii G.Do Inwestorów wskazanych przez Zarz¹d Spó³ki za poœrednictwem Oferuj¹cego skierowane zostan¹ zaproszenia do z³o enia zapisów naakcje serii G w drugim terminie przyjmowania zapisów. W zaproszeniu okreœlona bêdzie maksymalna liczba Akcji serii G, na któr¹ Inwestor mo e z³o yæ zapis w drugim terminie przyjmowania zapisów. W ramach Publicznej Subskrypcji w drugim terminie przyjmowania zapisów Inwestorzy mog¹ sk³adaæ zapisy na minimum 1(jedn¹) Akcjê serii G oraz na liczbê nie wiêksz¹ ni maksymalna liczbaakcji serii G wskazana w zaproszeniu do z³o enia zapisu skierowanym do Inwestora. Inwestor ma prawo z³o enia kilku zapisów, pod warunkiem, e ³¹czna liczba subskrybowanych w drugim terminie przyjmowania zapisów Akcji serii G nie przekroczy maksymalnej liczbyakcji serii G wskazanej w zaproszeniu do z³o enia zapisu skierowanym do Inwestora. W przypadku, gdy ³¹czna liczba Akcji serii G subskrybowanych przez Inwestora w drugim terminie przyjmowania zapisów przekroczy maksymaln¹ liczbêakcji serii G wskazan¹ w zaproszeniu do z³o enia zapisu skierowanym do Inwestora, zapisy te bêd¹ traktowane ³¹cznie jako zapis na maksymaln¹ liczbê Akcji serii G wskazan¹ w zaproszeniu do z³o enia zapisu, z tym e zapisy bêd¹ redukowane w kolejnoœci od ostatniego z³o onego zapisu. Zarz¹d Spó³ki dokona przydzia³uakcji serii G najpóÿniej w terminie 7 dni roboczych od dnia zamkniêcia Publicznej Subskrypcji. W przypadku subskrybowania przez Inwestorów w pierwszym terminie przyjmowania zapisów na Akcje serii G liczby Akcji serii G mniejszej ni , ostateczna cena emisyjna Akcji serii G równa bêdzie cenie minimalnej. W takim przypadku przydzia³ Akcji serii G inwestorom, którzydokonalizapisów wpierwszym terminie przyjmowaniazapisów naakcjeseriigdokonanybêdziezgodnie zprzyjêtymi i w pe³ni op³aconymi zapisami, a nieobjête Akcje serii G zaoferowane zostan¹ Inwestorom wskazanym przez Zarz¹d w drugim terminie przyjmowania zapisów naakcje serii G. Inwestorom, którzy z³o yli zapisy na Akcje serii G w drugim terminie przyjmowania zapisów na Akcje serii G przydzia³ Akcji serii G dokonany bêdzie zgodnie ze z³o onymi i op³aconymi zapisami. W przypadku subskrybowania przez Inwestorów w pierwszym terminie przyjmowania zapisów naakcje serii G liczbyakcji serii G równej , ostateczna cena emisyjnaakcji serii G równa bêdzie cenie minimalnej.w takim przypadku przydzia³akcji serii G dokonany bêdzie zgodnie ze z³o onymi i op³aconymi zapisami. W przypadku subskrybowania przez Inwestorów w pierwszym terminie przyjmowania zapisów naakcje serii G liczbyakcji serii G wiêkszej ni oferowana, ostateczna cena emisyjnaakcji serii Grówna bêdzie maksymalnemu poziomowiceny, przy którym minimum Akcji seriigzostanie subskrybowanych, zzastrze eniem, eostateczna cenaemisyjna bêdzie mog³a zostaæskorygowanaprzezzarz¹d wzwi¹zku z koniecznoœci¹ spe³nienia wymogów Regulaminu GPW, dotycz¹cych rynku równoleg³ego, w szczególnoœci wymaganego rozproszenia. W takim przypadku Inwestorom, którzy z³o yli zapisy z cen¹ ni sz¹ ni ostatecznie ustalona cena emisyjnaakcji serii G, Akcje serii G nie zostan¹ przydzielone.inwestorom, którzy z³o yli zapisy z cen¹ równ¹ lub wy sz¹ od ostatecznie ustalonej ceny emisyjnejakcji serii G,Akcje serii G zostan¹ przydzielone kolejno wed³ug kryterium pierwszeñstwa daty i czasu z³o enia zapisu (godzina i minuta) tj.zgodnie z regu³¹ kto pierwszy ten lepszy.zapis naakcje serii G, w zwi¹zku z którym przekroczona zosta³a liczbaakcji serii G bêd¹cych przedmiotem Publicznej Subskrypcji zostanie zredukowany w taki sposób, aby zosta³o objête Akcji serii G. Je eli sytuacja taka bêdzie dotyczy³a kilku zapisów z³o onych w tym samym czasie (data, godzina i minuta) to wszystkie te zapisy zostan¹ proporcjonalnie zredukowane, tak aby objêtych zosta³o Akcji serii G. U³amkowe czêœci Akcji serii G nie bêd¹ przydzielane. Akcje serii G nie przyznane w wyniku zaokr¹gleñ zostan¹ przydzielone kolejno Inwestorom, którzy z³o yli zapis na najwiêksz¹ liczbê Akcji serii G, w przypadku równych zamówieñ o przydziale zadecyduje losowanie.oferuj¹cy ustali zasady losowania i czuwaæ bêdzie nad jego przebiegiem.je eli w wyniku zastosowania powy szych kryteriów liczba oferowanych Akcji serii G zostanie wyczerpana pozosta³ym Inwestorom, pomimo okreœlenia w zapisie ceny wy szej lub równej ostatecznej cenie emisyjnej,akcje serii G nie zostan¹ przydzielone. Oferta sprzeda y Akcji serii F nast¹pi w trybie wykonania umowy o subemisjê us³ugow¹ zawart¹ pomiêdzy Wprowadzaj¹cym a Centrum Operacji Kapita³owych w dniu 21 wrzeœnia 2000 roku. Otwarcie Publicznej Sprzeda y Akcji serii F i rozpoczêcie przyjmowania zapisów nast¹pi w dniu 27 grudnia 2000 roku o godzinie 8.00, a zakoñczenie przyjmowania zapisów oraz Publicznej Sprzeda yakcji serii F nast¹pi w dniu 27 grudnia 2000 roku o godzinie Osob¹ uprawnion¹ do nabycia Akcji serii F jest Subemitent Us³ugowy.Subemitent Us³ugowy z³o y zapis na Akcji serii F.Zapis Subemitenta Us³ugowego na inn¹ liczbêakcji serii F bêdzie niewa ny. Wprowadzaj¹cy przydzieliakcje serii F Subemitentowi Us³ugowemu zgodnie z prawid³owo z³o onym i op³aconym zapisem nastêpnego dnia roboczego po zamkniêciu Publicznej Sprzeda yakcji serii F. Akcje serii F zostan¹ udostêpnione przez Subemitenta Us³ugowego Osobom Uprawnionym w ramach pierwszej oferty publicznej, zgodnie z art.77 ust.3 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartoœciowymi, w drodze sk³adania zamówieñ przez Osoby Uprawnione na zasadach okreœlonych w Prospekcie. Subemitent Us³ugowy udostêpni do nabyciaakcje serii F na podstawie uchwa³ Rady Nadzorczej Emitenta Osobom Uprawnionym w latach 2000, 2001, 2002, 2003 i 2004 przy czym w ka dym z tych lat udostêpnionych bêdzie do nabycia Akcji serii F. Je eli Rada Nadzorcza Emitenta podejmie uchwa³ê w przedmiocie nie przyznania Akcji serii F Osobom Uprawnionym w danym roku realizacji programu lub przyznania mniejszej ich liczby, Akcje serii F przewidziane do zbycia w danym roku bêd¹ przyznane Osobom Uprawnionym w latach nastêpnych, powiêkszaj¹c tym samym iloœæakcji serii F udostêpnionych do nabycia przez Subemitenta Us³ugowego.W przypadku gdy Rada Nadzorcza Emitenta podejmie uchwa³ê w przedmiocie przyznania wiêkszej liczbyakcji serii F ni w którymkolwiek z lat realizacji opcji mened erskiej termin zakoñczenia programu mo e zostaæ zakoñczony przed rokiem Akcje serii F Subemitent Us³ugowy zaoferuje do nabycia Osobom Uprawnionym w terminie 14 dni od daty otrzymania przez te osoby pisemnej oferty sprzeda yakcji serii F na rzecz tych osób przez Subemitenta Us³ugowego.Pisemne oferty sprzeda y bêd¹ sporz¹dzone przez Subemitenta Us³ugowego w ka dym roku realizacji programu opcji mened erskiej w oparciu o uchwa³ê Rady Nadzorczej Emitenta zawieraj¹c¹ imienny wykaz Osób Uprawnionych, którym przys³uguje prawo nabyciaakcji serii F wraz z podaniem adresu do korespondencji i iloœci przyznanych Akcji serii F do nabycia w danym roku.emitent zobowi¹za³ siê dostarczyæ Subemitentowi Us³ugowemu stosown¹ uchwa³ê Rady Nadzorczej w terminie 7 dni od dnia jej podjêcia w ka dym roku realizacji programu opcji mened erskiej.subemitent Us³ugowy skieruje do Osób Uprawnionych pisemne oferty sprzeda yakcji serii F w terminie 14 dni od otrzymania uchwa³y Rady Nadzorczej Emitenta. W przypadku, gdy po zakoñczeniu realizacji programu opcji mened erskiej poszczególne Osoby Uprawnione nie nabêd¹ wszystkich oferowanychimakcji serii F, Emitent wterminie trzydziestu dnipoup³ywie trzeciegokwarta³u 2005rokuzobowi¹zuje siê: alboodkupiæ od Subemitenta Us³ugowegoAkcje serii F w celu ich umorzenia, albo wskazaæ Subemitentowi Us³ugowemu osobê trzeci¹, która bêdzie mia³a prawo nabyciaakcji serii F. Termin przyjmowania zapisów bêdzie ka dorazowo wskazany w pisemnej ofercie sprzeda y Akcji serii F skierowanej do Osób Uprawnionych przez Subemitenta Us³ugowego i nie bêdzie krótszy ni 14 dni od dnia otrzymania przez te osoby oferty. Subemitent Us³ugowy dokona przydzia³u Akcji serii F najpóÿniej w terminie 7 dni roboczych od dnia zakoñczenia okresu przyjmowania zleceñ kupnaakcji serii F w ka dym roku realizacji opcji.subemitent Us³ugowy zobowi¹zuje siê dokonaæ przydzia³uakcji serii F Osobom Uprawnionym na podstawie: listy Osób Uprawnionych zawartej w uchwale Rady Nadzorczej Emitenta, któr¹ Emitent zobowi¹zuje siê dostarczyæ Subemitentowi Us³ugowemu w terminie 7 dni od jej powziêcia w ka dym roku realizacji opcji, prawid³owo z³o onych i op³aconych zleceñ kupnaakcji serii F. W dniu 26 stycznia 2001 roku Emitent zawar³ umowê o subemisjê inwestycyjn¹ dotycz¹c¹ Akcji serii G z Bankiem Handlowym w Warszawie SAV Oddzia³ wwarszawie Centrum Operacji Kapita³owych. Papiery wartoœciowe Emitenta nie s¹ przedmiotem obrotu na rynku regulowanym.zamiarem Emitenta jest dopuszczenie do obrotu gie³dowego Akcji serii A, C, D i G.Emitent zamierza wprowadziæ Akcje serii A, C, DiGdoobrotu regulowanego na rynku równoleg³ym Gie³dy Papierów Wartoœciowych wwarszawie S.A. w pierwszej po³owie marca 2001 r. Dysponowanie Akcjami serii F przez Osoby Uprawnione jest ograniczone, a ograniczenie to polega na zakazie ich zbywania i zastawiania w okresie dwóch lat od dnia nabyciaakcji serii F. Po up³ywie dwóch lat od daty nabyciaakcji serii F w poszczególnych etapach programu nabywaniaakcji serii F przez Osoby Uprawnione Zarz¹d LPP S.A. wystêpowaæ bêdzie ka dorazowo do Zarz¹du GPW z wnioskiem o wydanie decyzji w sprawie wprowadzenia do obrotu na rynku równoleg³ym GPW Akcji serii F w iloœci objêtej przez Osoby Uprawnione w danym etapie realizacji programu w nastêpstwie asymilacji z ju notowanymi akcjami Spó³ki. W dniu 24 stycznia 2001 roku Rada Gie³dy dopuœci³aakcje seriia, C,DiGLPPS.A. doobrotu gie³dowego. Podstawowe czynniki ryzyka dla nabywców Akcji serii G: ryzyko konkurencji, ryzyko kursowe, ryzyko zwi¹zane z sezonowoœci¹ sprzeda y, ryzyko zwi¹zane ze struktur¹ aktywów Emitenta, ryzyko zwi¹zane ze zmianami trendów mody, mo liwoœæ utraty przez Spó³kê statusu zak³adupracychronionej, ryzykozwi¹zanezestruktur¹akcjonariatuiograniczeniem wykonywaniaprawag³osuzakcji, ryzykopostêpowañ o ustalenie prawa w³asnoœci nak³adów, ryzyko zwi¹zane z aktualn¹ sytuacj¹ spo³eczno-ekonomiczn¹, ryzyko zwi¹zane z otoczeniem ekonomiczno-prawnym, ryzyko zwi¹zane z nie przydzieleniem Akcji serii G, ryzyko zwi¹zane z niedojœciem emisji Akcji serii G do skutku, ryzykozwi¹zanezniedopuszczeniem akcjidoobrotugie³dowegonarynkurównoleg³ym, ryzykozwi¹zaneznotowaniamiakcjiemitentana GPW.Szczegó³owy opis czynników ryzyka zamieszczono w Rozdziale I pkt 2 Prospektu. Wprowadzenie papierów wartoœciowych Emitenta do publicznego obrotu odbywa siê wy³¹cznie na warunkach i zgodnie z zasadami okreœlonymi w Prospekcie.Prospekt jest jedynym prawnie wi¹ ¹cym dokumentem zawieraj¹cym informacje o ofercie i Emitencie. Oœwiadczenie Komisji Papierów Wartoœciowych i Gie³d Komisja Papierów Wartoœciowych i Gie³d oceni³a, e w przedstawionych dokumentach zosta³y zamieszczone wszystkie informacje i dane wymagane przepisami prawa. Komisja Papierów Wartoœciowych i Gie³d nie ponosi odpowiedzialnoœci z tytu³u ryzyka inwestycyjnego zwi¹zanego z nabywaniem papierów wartoœciowych oferowanych w niniejszym prospekcie emisyjnym. Komisja podkreœla, e odpowiedzialnoœæ za wybór procedury oferty spoczywa na Emitencie, zaœ odpowiedzialnoœæ za jej przeprowadzenie na biurze maklerskim, pe³ni¹cym funkcjê oferuj¹cego. Decyzj¹ Nr DSP /00-57/2000 z dnia 15 listopada 2000r. Komisja Papierów Wartoœciowych i Gie³d dopuœci³a do publicznego obrotu papiery wartoœciowe objête tym prospektem emisyjnym. Podmiotem oferuj¹cymakcje Emitenta w publicznym obrocie oraz Subemitentem Us³ugowymAkcji serii F jest: z siedzib¹ w Warszawie; adres: ul. Cha³ubiñskiego 8, Warszawa Prospekt zosta³ sporz¹dzony wwarszawie w dniu 31 marca 2000 roku.w Prospekcie zamieszczone zosta³y sprawozdania finansowe za okres koñcz¹cy siê w dniu 31 grudnia 1999 roku oraz porównywalne dane finansowe za lata 1997 i 1998, a tak e za okres koñcz¹cy siê 30 czerwca 2000 roku.w Prospekcie uwzglêdniono równie istotne informacje aktualizuj¹ce jego treœæ maj¹ce miejsce pomiêdzy dniem 31 marca 2000 roku a dniem 19 paÿdziernika 2000 roku.termin wa noœci Prospektu up³ywa z dniem dokonania przydzia³u Akcji serii G, nie póÿniej jednak ni w dniu 30 czerwca 2001 roku, za wyj¹tkiem Rozdzia³u III pkt Prospektu "Zasady zbywaniaakcji serii F Osobom Uprawnionym przez Subemitenta Us³ugowego", który jest wa ny do dnia zakoñczenia nabywaniaakcji serii F przez Osoby UprawnioneodSubemitentaUs³ugowego.NiniejszyProspektbêdzieudostêpnionydopublicznejwiadomoœci na2tygodnieprzeddniemrozpoczêciaiprzezca³yokrespublicznejsubskrypcjiwsiedzibieemitentaorazwsiedzibieoferuj¹cego, wpunktachobs³ugiklientów domów maklerskich lub banków prowadz¹cych dzia³alnoœæ maklersk¹ przyjmuj¹cych zapisy na Akcje serii G, w Centrum Promocji Gie³dy Papierów Wartoœciowych w Warszawie S.A. (Warszawa, ul. Nowy Œwiat 6/12) oraz w Centrum Informacyjnym Komisji Papierów Wartoœciowych i Gie³d (Warszawa, ul.mazowiecka 13). Niniejszy Prospekt jest Prospektem uzupe³nionym publikowanym w zwi¹zku z faktem, i prospekt emisyjny LPP S.A. opublikowany 13 grudnia 2000 roku nie zawiera³ okreœlenia ceny emisyjnejakcji serii G. W siedzibie Emitenta bêd¹ równie udostêpnione do wgl¹du nastêpuj¹ce dokumenty: akt notarialny zawi¹zania LPP S.A., aktualny wypis z rejestru handlowego, Statut Spó³ki, Uchwa³aWZA z dnia 8 grudnia 1999 roku, uchwa³a NWZA z dnia 24 lutego 2000 roku, uchwa³y NWZA z dnia 24 marca 2000 roku, raporty bieg³ych rewidentów z badania sprawozdañ finansowych Spó³ki za okresy koñcz¹ce siê w dniu 31 grudnia 1997 roku, 31 grudnia 1998 roku, 31 grudnia 1999 roku oraz 30 czerwca 2000 roku. Skrócona wersja Prospektu w zakresie okreœlonym w Rozporz¹dzeniu zostanie opublikowana w dwóch dziennikach ogólnopolskich: Gazeta Gie³dy PARKIET oraz Dziennik Finansowy Prawo i Gospodarka.

2 Od dnia udostêpnienia Prospektu do publicznej wiadomoœci Emitent przeka e KPWiG i GPW informacje o ka dej zmianie danych zawartych w Prospekcie, w terminie 24 godzin od zajœcia zdarzenia lub powziêcia o nim informacji, a po up³ywie 20 minut od chwili przekazania powy szych informacji KPWiG i GPW - tak e Polskiej Agencji Prasowej.W przypadku, gdy zmiana danych w Prospekcie mog³aby w sposób znacz¹cy wp³yn¹æ na cenê lub wartoœæ Akcji, Emitent opublikuje je w dzienniku Prawo i Gospodarka, w którym publikowany by³ skrót Prospektu, w terminie 7 dni od daty zajœcia zdarzenia lub powziêcia o nim informacji. Emitent nie wystawi³ ani nie planuje wystawienia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej kwitów depozytowych w zwi¹zku z papierami wartoœciowymi bêd¹cymi przedmiotem oferty. Oferuj¹cy nie planuje przeprowadzenia dzia³añ zwi¹zanych ze stabilizacj¹ kursuakcji przed, w trakcie oraz po przeprowadzeniu oferty. Organem nadzoru nad rynkiem kapita³owym, który udzieli³ zgody na wprowadzenie papierów wartoœciowych objêtych niniejszym Prospektem do publicznego obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest Komisja Papierów Wartoœciowych i Gie³d.Wy³¹cznie na tym terytorium mo na uczestniczyæ w Publicznej Subskrypcji Akcji serii G oraz Publicznej Sprzeda y Akcji serii F objêtych niniejszym Prospektem.Na terytoriach innych pañstw Prospekt ten mo e byæ traktowany jedynie jako materia³ informacyjny.

3 Prospekt Emisyjny Rozdzia³ I - Podsumowanie i czynniki ryzyka 52='=,$, 32'6802:$1,(,&=<11,.,5<=<.$ 1DMZD QLHMV]HLQIRUPDFMHR(PLWHQFLH 6SHF\ILNDG]LD DOQRyFL(PLWHQWD LPP S.A. jest firm¹ zajmuj¹c¹ siê projektowaniem i dystrybucj¹ odzie y w Polsce i krajach Europy Centralnej i Wschodniej. Wszystkie wprowadzane do sprzeda y wyroby odzie owe nale ¹ do jednej z kilku marek. Twórc¹ i w³aœcicielem tych marek opatrzonych chronionymi znakami towarowymi, za wyj¹tkiem znaku Fruit of the Loom oraz Reserved jest LPP S.A. Odzie opatrzona znakiem towarowym Fruit of the Loom sprzedawana jest przez LPP S.A. jako jednego z dystrybutorów na terenie Polski. Wyroby te kupowane by³y przez LPP S.A. w przedstawicielstwie firmy Fruit of the Loom na Europê Wschodni¹ maj¹cym siedzibê w Niemczech. LPP S.A. na podstawie umów zawartych ze spó³k¹ Reserved Sp. z o.o. ma prawo do gospodarczego wykorzystania znaku Reserved. Spó³ka Reserved Sp. z o.o. zobowi¹za³a siê nie udostêpniaæ jakiejkolwiek innej osobie trzeciej prawa do gospodarczego wykorzystania znaku Reserved oraz do sprzeda y po up³ywie trzech lat praw do znaku Reserved Emitentowi. Szczegó³owy opis znaków towarowych Emitenta opisany zosta³ w Rozdziale V pkt Prospektu. Specyfika funkcjonowania Spó³ki polega na po³¹czeniu dzia³alnoœci projektowej i dystrybucyjnej z aktywnym kreowaniem na rynku polskim i w coraz wiêkszym stopniu na rynkach zagranicznych w³asnych produktów i znaków towarowych wœród ró nych grup konsumenckich. Zakres dzia³alnoœci LPP S.A. nie jest ograniczony do konkretnych segmentów rynku odzie owego. Wa n¹ cech¹ filozofii dzia³ania Emitenta jest elastycznoœæ w reagowaniu na potrzeby konsumentów, natomiast przewodnim celem pozostaje maksymalizacja zadowolenia klientów oraz osi¹gniêcie jak najlepszych wyników finansowych Spó³ki. Emitent po dokonaniu wtórnych i pierwotnych badañ rynku zajmuje siê projektowaniem kolekcji odzie owych oraz opakowañ, a nastêpnie przystêpuje do produkcji wyrobów na zasadzie outsourcingu, czyli zlecania produkcji instytucjom lub firmom zewnêtrznym, przy czym proces produkcji kontrolowany jest pod wzglêdem jakoœci przez LPP S.A. Firmy produkcyjne - podwykonawcy LPP S.A. przewa nie maj¹ swoje siedziby w Chinach. Firmy te charakteryzuj¹ siê wysoko rozwiniêt¹ technologi¹ i wykorzystywaniem w procesie wytwórczym najnowoczeœniejszych maszyn i urz¹dzeñ. W ostatnich kilku miesi¹cach, nieznaczne iloœci wyrobów zosta³y zakupione u polskich producentów. Dzia³alnoœæ LPP S.A. polega na dystrybucji przy wykorzystaniu elementów zarz¹dzania marketingowego i kontrolowaniu procesów produkcji. Najwa niejsze aspekty dzia³alnoœci mo na scharakteryzowaæ nastêpuj¹co: 1. polityka towarowa - opracowanie produktów, decyzje dotycz¹ce asortymentu, linii produktów, opakowania, etykiety, opracowanie katalogów roboczych, 2. znaki towarowe - wybór znaków towarowych, opracowanie strategii promowania znaków towarowych, ochrona prawna, 3. polityka cenowa - decyzje dotycz¹ce polityki cenowej wobec poszczególnych znaków towarowych oraz wobec najwa niejszych grup odbiorców, 4. kana³y dystrybucji - tworzenie nowych i zapewnienie efektywnego funkcjonowania istniej¹cych kana³ów dystrybucji, wprowadzanie zmian do systemu dystrybucji, w przypadku zmian w otoczeniu Spó³ki oraz dostosowywanie systemu dystrybucji do potrzeb Spó³ki, 5. polityka promocji - opracowywanie form promocji produktów Spó³ki (sprzeda osobista, promocja i reklama). LPP S.A. 1

4 Rozdzia³ I - Podsumowanie i czynniki ryzyka Prospekt Emisyjny 3RGVWDZRZHSURGXNW\LU\QNLG]LD DOQRyFL(PLWHQWD Podstawowe produkty oferowane przez Spó³kê opisuje tabela poni ej. 7DEHOD6WUXNWXUDDVRUW\PHQWRZD/336$ZHG XJ]QDNÏZWRZDURZ\FK Znak towarowy Opis linii asortymentowej Henderson - koszule mêskie wizytowe i weekendowe, - bielizna mêska (majtki, koszulki, podkoszulki), - skarpety mêskie klasyczne i sportowe, - szaliki mêskie, - kurtki sportowe. T-line - koszulki bawe³niane dla doros³ych i dla dzieci, - bluzy jednokolorowe dla doros³ych i dla dzieci. Promo Stars - koszulki bawe³niane o ró nej gramaturze i wielu kolorach, - koszulki typu polo o ró nym sk³adzie materia³u, - bluzy ró nych modeli, - czapki ró nych fasonów, - kurtki na wszystkie pory roku, - torebki, walizki, plecaki. Reserved - koszulki, - koszulki typu polo, - bluzy, - kurtki, - swetry, - bluzki damskie, - spodnie, - spódnice, - bielizna mêska. ROSS - dresy, - bluzy sportowe, - koszule mêskie wizytowe i weekendowe, - szaliki, - skarpety, - kurtki, - czapki. RUNNER - dresy oraz bluzy sportowe, - koszule mêskie wizytowe i weekendowe, - szaliki, - kurtki. GEFFER - dresy oraz bluzy sportowe, - koszule mêskie wizytowe i weekendowe, - szaliki, - kurtki. LE FORT - dresy oraz bluzy sportowe, - koszule mêskie wizytowe i weekendowe, - szaliki, - skarpety, - kurtki. Fruit of the Loom - koszulki, - koszulki typu polo, - dresy sportowe, - bluzy, - spodnie. - koszulki, CROPP - dresy, - bluzy, - kurtki. EXQUIS - slipy mêskie, - podkoszulki. US-CONNECTED* - bluzy, - spodnie. WALTER* - artyku³y sportowe: pi³ki, trena ery, ³y wy. *artyku³y nie bêd¹ce obecnie w ofercie Spó³ki ród³o: Spó³ka Znaki towarowe wymienione w powy szej tabeli poza znakami Reserved oraz Fruit of the Loom s¹ znakami zastrze onymi przez Emitenta. Szczegó³owy opis znaków towarowych posiadanych przez LPP S.A. zamieszczony zosta³ w Rozdziale V pkt Prospektu. Struktura asortymentowa ulega ci¹g³ym zmianom, gdy w ofercie Spó³ki pojawiaj¹ siê stale nowe pozycje, zarówno pog³êbiaj¹ce istniej¹ce linie produktów, jak i tworz¹ce nowe linie produktów, wprowadzane na rynek pod nowymi markami. Odbiorcy LPP S.A. zlokalizowani s¹ w Polsce i zagranic¹. 2 LPP S.A.

5 Prospekt Emisyjny Rozdzia³ I - Podsumowanie i czynniki ryzyka Ok. 9% sprzeda y Spó³ki kierowane jest na rynki zagraniczne. G³ówni odbiorcy eksportowi Spó³ki to firmy z Rosji, Ukrainy, Czech, S³owacji, Wêgier, Estonii, otwy i Litwy. Ze wzglêdu na fakt, i Spó³ka korzysta z ró nych kana³ów dystrybucyjnych nie jest prowadzona ewidencja przychodów ze sprzeda y wg struktury geograficznej. W wewnêtrznej ewidencji Spó³ka prowadzi podzia³ na sprzeda krajow¹ i eksportow¹ oraz ze wzglêdu na kana³y dystrybucji. W podziale ze wzglêdu na kana³y dystrybucji ponad 30% sprzeda y przypada na hipermarkety, a oko³o 18% na sprzeda hurtow¹. 3ODQ\LSU]HZLG\ZDQLDZ]DNUHVLHF]\QQLNÏZZS \ZDM F\FKQDSU]\V] HZ\QLNL(PLWHQWD Na realizacjê strategicznych zadañ i celów Emitenta bêdzie mia³ wp³yw szereg czynników wewnêtrznych i zewnêtrznych. &]\QQLNLZHZQÆWU]QH ¾ Strategia dzia³ania Spó³ki na rynku LPP S.A. koncentruje swoj¹ dzia³alnoœæ na projektowaniu i dystrybucji odzie y zlecaj¹c wykonanie wielu dzia³añ firmom zewnêtrznym. Spó³ka nie posiada w³asnych mocy produkcyjnych i nie zamierza rozwijaæ w³asnych zak³adów produkcyjnych. W zwi¹zku z powy szym wszystkie inwestycje Spó³ki kierowane s¹ na zwiêkszenie potencja³u handlowego, utrzymanie przewagi konkurencyjnej na rynku, tworzenie w³asnej sieci dystrybucji, budowanie pozytywnej opinii o LPP S.A. na rynku odzie owym, pozyskiwanie lojalnych wobec Spó³ki i jej produktów konsumentów. ¾ Pozycja rynkowa LPP S.A. Dynamika rozwoju LPP S.A. pod wzglêdem przychodów ze sprzeda y oraz zysku osi¹ga znacznie szybsze tempo ni sam rynek odzie owy i inne podmioty dzia³aj¹ce na tym rynku. ¾ Poszerzanie i odnawianie oferty dla klientów Spó³ki LPP S.A. wprowadza co roku nowe wyroby i oferuje je w najbardziej dostêpnych dla swoich klientów docelowych kana³ach dystrybucji. W II kwartale 2000 roku Spó³ka uruchomi³a internetowy sklep odzie owy. ¾ Motywacyjny system wynagrodzeñ Akcje serii F, wprowadzane do publicznego obrotu na podstawie Prospektu, sprzedawane bêd¹ przez Subemitenta Us³ugowego cz³onkom Zarz¹du i kluczowym osobom zatrudnionym w Spó³ce oraz wspó³pracuj¹cym ze Spó³k¹, zgodnie z Regulaminem nabywania Akcji serii F przez Kadrê Zarz¹dzaj¹c¹ LPP S.A. &]\QQLNL]HZQÆWU]QH ¾ Wysoka dynamika wzrostu dochodu narodowego Na podstawie spodziewanego wzrostu dochodów osobistych ludnoœci prognozowaæ mo na wzrost popytu na wyroby odzie owe (dotyczy to równie rynków eksportowych). ¾ Wzrost detalicznego rynku odzie owego w Polsce Spodziewany dynamiczny wzrost detalicznego rynku odzie owego w Polsce, zw³aszcza w segmencie sieci detalicznych sklepów odzie owych, a tak e wci¹ rosn¹ce zapotrzebowanie rynku na wysokiej jakoœci odzie reklamow¹ spowodowa³, i w swojej strategii Spó³ka za³o y³a realizacjê inwestycji na tych w³aœnie obszarach. W perspektywie najbli szych 5-7 lat swoje najwiêksze szanse rozwoju LPP S.A. wi¹ e z rynkiem detalicznym i promocyjnym. ¾ Relatywnie niskie koszty wejœcia na rynek odzie owy Relatywnie niskie bariery wejœcia na rynek odzie owy mog¹ powodowaæ wzrost konkurencji. Spowoduje to koniecznoœæ wzmo enia wysi³ków LPP S.A. w celu utrzymania pozycji rynkowej i zapewnienia dalszej ekspansji na rynku. ¾ Wejœcie Polski do Unii Europejskiej Wejœcie Polski do Unii Europejskiej mo e spowodowaæ ograniczenia o charakterze administracyjnym np. koniecznoœæ nabywania kwot importowych przy imporcie odzie y produkowanej w Chinach do Unii Europejskiej. ¾ Bilans p³atniczy i poziom kursów walut Sytuacja w bilansie p³atniczym, a co za tym idzie poziom kursów walutowych maj¹ istotny wp³yw na bie ¹c¹ dzia³alnoœæ dystrybucyjn¹ LPP S.A., w polityce pañstwa nie zaobserwowano w tej dziedzinie niepokoj¹cych sygna³ów. 3HUVSHNW\Z\UR]ZRMXG]LD DOQRyFLJRVSRGDUF]HM(PLWHQWD Wed³ug najnowszych badañ detaliczny rynek odzie owy w Polsce szacowany jest na 3,5-4 mld USD. W 2005 roku wartoœæ sprzeda y ma wynieœæ 4-4,5 mld USD. W ujêciu nominalnym wzrost rynku jest bardzo niewielki, jednak obserwowane s¹ istotne zjawiska, jeœli chodzi o pozycjê ró nych podmiotów na tym rynku. Mianowicie, spodziewana jest stabilizacja sprzeda y odzie y poprzez du e sieci hipermarketów i supermarketów, znacz¹co zmniejszy siê udzia³ sprzeda y poprzez pojedyncze sklepy odzie owe na rzecz wyspecjalizowanych sieci sklepów odzie owych. LPP S.A. 3

6 Rozdzia³ I - Podsumowanie i czynniki ryzyka Prospekt Emisyjny W 2000 roku LPP S.A. zak³ada ekspansjê w najdynamiczniej rozwijaj¹cym siê segmencie rynku odzie owego, mo na uznaæ, e perspektywy rozwoju Spó³ki s¹ dobre i nie ma obecnie zagro eñ, które w istotny sposób wp³ynê³yby na wyniki dzia³alnoœci LPP S.A. Do istotnych elementów strategii rynkowej Emitenta zaliczyæ mo na: 1. rozwój sieci salonów sprzeda y detalicznej LPP S.A., 2. rozwój wszystkich obecnie wykorzystywanych przez Spó³kê kana³ów dystrybucyjnych poprzez: - sta³e zwiêkszanie oferty towarów i kierowanie jej do wszystkich sieci hipermarketów w kraju, - umacnianie pozycji przoduj¹cego dostawcy odzie y w grupie odzie dresowo-sportowa do sieci najwiêkszych hurtowni bran owych w kraju, - rozszerzanie bazy odbiorców - sklepów detalicznych na towary z grupy bielizna mêska, T-shirt i pozosta³e wyroby letnie, - specjalizacja w wybranych kilku rodzajach produktów przeznaczonych na rynek reklamowy tj. w grupie Promo Stars, - poszerzanie bazy odbiorców zagranicznych szczególnie dla odzie y z grup Promo Stars i koszule, - poszerzanie oferty odzie y, w tym równie o wyroby zakupione od producentów krajowych, 3. umiejscawianie produktów wprowadzanych na rynek w œredniej klasie cenowej ze szczególnym uwzglêdnieniem dba³oœci o wysok¹ jakoœæ, 4. budowanie struktur organizacyjnych umo liwiaj¹cych usprawnienie dostêpu klienta do towaru poprzez zastosowanie nowoczesnych technik przep³ywu informacji. &]\QQLNLU\]\NDGODQDE\ZFÏZSDSLHUÏZZDUWRyFLRZ\FK(PLWHQWD Decyduj¹c siê na zakup Akcji serii F i G inwestorzy powinni uwzglêdniæ nastêpuj¹ce czynniki ryzyka, zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ Emitenta, jak równie z jego otoczeniem ekonomiczno-prawnym. &]\QQLNLU\]\ND]ZL ]DQHEH]SRyUHGQLR]G]LD DOQRyFL (PLWHQWD Ryzyko konkurencji W bran y odzie owej dzia³a w Polsce ponad 44 tys. firm, z czego 1 tys. to firmy œrednie lub du e zatrudniaj¹ce ponad 50 osób. Rosn¹cy udzia³ w rynku polskim ma odzie importowana z krajów wschodnich oraz krajów Europy Zachodniej. Ponadto oko³o 30% udzia³ w sprzeda y odzie y na rynku polskim ma tzw. handel bazarowy. Ogólnie jednak mo na powiedzieæ, e polski rynek odzie owy nie jest rynkiem zmonopolizowanym i aden producent, importer ani dystrybutor nie ma pozycji dominuj¹cej, daj¹cej mu mo liwoœæ dyktowania warunków zarówno konsumentom jak i innym producentom, importerom czy dystrybutorom. Aby zwiêkszaæ swój udzia³ w warunkach tak rozdrobnionej konkurencji Emitent dzia³aj¹cy w ró nych segmentach docelowych prowadzi bie ¹c¹ analizê konkurencji w rozbiciu na poszczególne grupy towarowe oraz stara siê konkurowaæ poprzez wysok¹ jakoœæ sprzedawanych towarów oraz zró nicowan¹ ofertê produktow¹ i sprzeda poprzez ró ne kana³y dystrybucji. Ryzyko kursowe Emitent importuje towary z Chin i rozlicza siê z dostawcami w walutach obcych. W zwi¹zku z powy szym wzrost cen walut mo e mieæ negatywny wp³yw na wyniki finansowe osi¹gane przez Emitenta. Ryzyko zwi¹zane z sezonowoœci¹ sprzeda y Przychody ze sprzeda y Emitenta charakteryzuj¹ siê wahaniami sezonowymi, które maj¹ wp³yw na osi¹gane w poszczególnych kwarta³ach wyniki finansowe. W celu wyeliminowania tego ryzyka Spó³ka dywersyfikuje swoj¹ ofertê produktow¹ poprzez wprowadzanie nowych kolekcji na ró ne pory roku oraz odzie ca³oroczn¹. Ryzyko zwi¹zane ze struktur¹ aktywów Emitenta Struktura aktywów Emitenta charakteryzuje siê wysokim udzia³em maj¹tku obrotowego, w tym zapasów. Strategia Spó³ki zak³ada dalsze utrzymywanie wysokich zapasów po to, aby móc realizowaæ jednostkowo wystarczaj¹co du e zamówienia swoich odbiorców. Jest to specyfika firmy dystrybucyjnej. Wed³ug Zarz¹du zapasy utrzymywane w LPP S.A. s¹ wystarczaj¹co p³ynne i zabezpieczaj¹ce normalne funkcjonowanie Spó³ki, a równoczeœnie stanowi¹ przewagê konkurencyjn¹ Emitenta wœród innych dostawców. W LPP S.A. funkcjonuje specjalnie powo³any przez Zarz¹d zespó³, który zajmuje siê bie ¹c¹ kontrol¹ zapasów magazynowych, dziêki czemu wartoœæ zapasów w danym miesi¹cu jest skorelowana z prognozowanymi przychodami ze sprzeda y. 4 LPP S.A.

7 Prospekt Emisyjny Rozdzia³ I - Podsumowanie i czynniki ryzyka Ryzyko zwi¹zane ze zmianami trendów mody Istnieje ryzyko zwi¹zane ze zmian¹ trendów mody i upodobañ ostatecznych odbiorców produktów Spó³ki. W celu zmniejszenia tego ryzyka Emitent stale wprowadza do swojej oferty produktowej nowe kolekcje dostosowane do wymogów ró nych grup odbiorców finalnych. Mo liwoœæ utraty przez Spó³kê statusu zak³adu pracy chronionej W przypadku niezachowania warunków okreœlonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych (Dz. U. nr 127 poz. 776, z póÿn. zm.) istnieje mo liwoœæ utraty przez Spó³kê statusu zak³adu pracy chronionej. W takiej sytuacji Spó³ka nie mog³aby korzystaæ z szeregu udogodnieñ w zakresie gospodarki finansowej i rozliczeñ podatkowych z bud etem. Mo e to doprowadziæ do pogorszenia wyników finansowych spowodowanych koniecznoœci¹ dostosowania funkcjonowania Spó³ki do zmienionych warunków. Utrata statusu zak³adu pracy chronionej wi¹za³aby siê tak e z koniecznoœci¹ wyp³aty niewykorzystanych œrodków zgromadzonych na zak³adowym funduszu osób niepe³nosprawnych, który na dzieñ 31 grudnia 1999 roku wynosi³ ,68 z³otych. Opis korzyœci i obci¹ eñ wynikaj¹cych z posiadania statusu zak³adu pracy chronionej zawarty jest w Rozdziale V pkt. 11. Prospektu. Obecnie Spó³ka spe³nia wymogi powo³anej wy ej ustawy i w opinii Zarz¹du ryzyko utraty statusu zak³adu pracy chronionej jest niewielkie. Ryzyko zwi¹zane ze struktur¹ akcjonariatu i ograniczeniem wykonywania prawa g³osu z akcji Jerzy Lubianiec - Prezes Rady Nadzorczej oraz Marek Piechocki - Prezes Zarz¹du posiadaj¹ po akcji LPP S.A., w tym po akcji imiennych uprzywilejowanych i po akcji zwyk³ych na okaziciela. W zwi¹zku z tym, ka dy z nich posiada 22,67% ogólnej liczby akcji w kapitale akcyjnym, które daj¹ po 37,31% ogólnej liczby g³osów na WZA. Po zarejestrowaniu kapita³u akcyjnego w drodze emisji Akcji serii G Jerzy Lubianiec i Marek Piechocki posiadaæ bêd¹ po 18,17% ogólnej liczby akcji w kapitale akcyjnym, które dawaæ bêd¹ po 33,47% ogólnej liczby g³osów na WZA. Ponadto, zgodnie z 34 Statutu LPP S.A. osoby posiadaj¹ce same lub jako podmiot dominuj¹cy, ³¹cznie z podmiotami od nich zale nymi, akcje daj¹ce prawo do wiêcej ni 15% g³osów na WZA, wykonuj¹ prawo g³osu przypadaj¹ce dla ich akcji w liczbie 15% g³osów. Ograniczenie to nie dotyczy akcji imiennych posiadanych przez Jerzego Lubiañca oraz Marka Piechockiego. W zwi¹zku z przedstawion¹ struktur¹ akcjonariatu oraz opisanymi ograniczeniami statutowymi istnieje ryzyko du ego wp³ywu Jerzego Lubiañca oraz Marka Piechockiego na decyzje Spó³ki podejmowane przez WZA. Ryzyko postêpowañ o ustalenie prawa w³asnoœci nak³adów Spó³ka jest stron¹ postêpowania s¹dowego o ustalenie prawa w³asnoœci rzeczy sk³adaj¹cych siê z nak³adów rzeczowych zabudowy lokalu wynajmowanego przez Spó³kê w Centrum Handlowym M1 w odzi. Przedmiotowe nak³ady zosta³y dokonane przez Spó³kê, a nastêpnie zbyte na rzecz Towarzystwa Inwestycyjnego A.R.T. Sp. z o.o., które z kolei nak³ady te odda³o Spó³ce w leasing. Po zawarciu umów zbycia nak³adów i leasingu Towarzystwo powziê³o w¹tpliwoœæ, czy Spó³ka by³a w³aœcicielem nak³adów. Spó³ka wyst¹pi³a do s¹du o ustalenie prawa w³asnoœci nak³adów w chwili ich sprzeda y Towarzystwu. Ustalenie przez s¹d, e poczynione nak³ady nie mog¹ byæ przedmiotem odrêbnej w³asnoœci, skutkowaæ mo e uznaniem bezskutecznoœci zawartych umów leasingowych i koniecznoœci¹ wzajemnych rozliczeñ miêdzy stronami. Zasadnicze jednak by³yby skutki podatkowe - mo liwoœæ zakwestionowania kosztów uzyskania przychodów i podwy szenia podstawy opodatkowania, mo liwoœæ zap³aty przez Spó³kê odsetek od zaleg³oœci podatkowych, mo liwoœæ zakwestionowania rozliczenia naliczonego podatku VAT. Wynik postêpowania o ustalenie prawa w³asnoœci nak³adów ma znaczenie tym wiêksze, i Spó³ka zawar³a z Towarzystwem jedenaœcie analogicznych umów leasingu. Umowy sprzeda y udzia³ów i umowy leasingu zosta³y szerzej opisane w Rozdziale V pkt. 8.3 Prospektu. W dniu 13 lipca 2000 roku S¹d Okrêgowy w Gdañsku ustali³, e w³aœcicielem nak³adów rzeczowych jest Towarzystwo Inwestycyjne ART Sp. z o.o., przes¹dzaj¹c co do zasady poprawnoœæ przyjêtej przez Spó³kê koncepcji finansowania nak³adów. Wyrok jest prawomocny. Na dzieñ aktualizacji Prospektu powy szy wyrok, zdaniem Zarz¹du powoduje, i ryzyko zwi¹zane z postêpowaniem o ustalenie prawa w³asnoœci nak³adów nie bêdzie mia³o niekorzystnego wp³ywu na dzia³alnoœæ Spó³ki. Ryzyko zaskar enia uchwa³y z dnia 24 lutego 2000 roku dotycz¹cej wy³¹czenia prawa poboru Akcji serii C Uchwa³¹ z dnia 24 lutego 2000 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spó³ki wprowadzi³o wy³¹czenie prawa poboru akcji serii C, wyemitowanych na podstawie uchwa³y z dnia 24 paÿdziernika 1995 roku, bowiem w uchwale tej nie zamieszczono wy³¹czenia prawa poboru nowych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy ani uzasadnienia takiego wy³¹czenia. LPP S.A. 5

8 Rozdzia³ I - Podsumowanie i czynniki ryzyka Prospekt Emisyjny Wszystkie akcje serii C zosta³y objête przez osoby, które nie by³y akcjonariuszami Spó³ki. Uzupe³nienie w dniu 24 lutego 2000 roku uchwa³y z dnia 24 paÿdziernika 1995 roku o wy³¹czeniu prawa poboru i uzasadnieniu wy³¹czenia konieczne by³o z uwagi na treœæ art. 433 k.h. mówi¹cego, i uchwa³a o podwy szeniu kapita³u akcyjnego powinna zawieraæ m.in. ewentualne wy³¹czenie dotychczasowych akcjonariuszy od prawa poboru nowych akcji. Uchwa³a z dnia 24 lutego 2000 roku podjêta po piêciu latach od uchwa³y o podwy szeniu kapita³u akcyjnego mia³a na celu sanowanie braków uchwa³y i mia³a miejsce niezw³ocznie po powziêciu wiadomoœci przez akcjonariuszy o brakach uchwa³y. Obie uchwa³y zarówno uchwa³a z dnia 24 paÿdziernika 1995 roku jak i uchwa³a z dnia 24 lutego 2000 roku zapad³y jednomyœlnie, przy obecnoœci 100% kapita³u akcyjnego. aden z akcjonariuszy nie wniós³ sprzeciwu od tych uchwa³ ani nie za ¹da³ ich uniewa nienia. S¹d Rejestrowy pomimo braku w uchwale z dnia 24 paÿdziernika 1995 roku, zarejestrowa³ podwy szenia kapita³u akcyjnego, zwi¹zane z emisj¹ akcji serii C. W chwili obecnej minê³y wszelkie terminy do zaskar enia powy szych uchwa³. Zdaniem Zarz¹du Spó³ki nie istnieje ryzyko zaskar enia uchwa³ zwi¹zanych z podwy szeniem kapita³u akcyjnego i emisji akcji serii C oraz wy³¹czenia prawa poboru. Ryzyko zwi¹zane z niewa noœci¹ przeniesienia w³asnoœci nieruchomoœci aportowej przy emisji akcji serii B i zwi¹zanej z tym koniecznoœci zmiany sposobu pokrycia kapita³u akcyjnego W dniu 4 kwietnia 1995 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spó³ki podwy szy³o kapita³ akcyjny w drodze emisji akcji serii B. Uchwa³a przewidywa³a, i kapita³ akcyjny zostanie pokryty czêœciowo gotówk¹, a czêœciowo aportem w postaci nieruchomoœci po³o onej w Gdañsku przy ulicy ¹kowej 39/44. Umowa przeniesienia w³asnoœci nieruchomoœci na Spó³kê zosta³a zawarta 26 kwietnia 1995 roku. Okaza³o siê, i umowa przeniesienia w³asnoœci na Spó³kê zawarta zosta³a z naruszeniem art. 374 k.h. i w zwi¹zku z tym by³a bezwzglêdnie niewa na. Wskutek bezwzglêdnej niewa noœci umowy przeniesienia w³asnoœci nieruchomoœci dosz³o do powstania niezgodnoœci pomiêdzy oœwiadczeniem Zarz¹du o wniesieniu wk³adu niepieniê nego z rzeczywistym stanem rzeczy. Ujawnienie takiej rozbie noœci skutkuje uruchomieniem postêpowania naprawczego. Z tych wzglêdów Spó³ka musia³a podj¹æ dzia³ania zmierzaj¹ce do usuniêcia skutków bezwzglêdnej niewa noœci umowy. Wyrazem tego by³a uchwa³a Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, podjêta w dniu 8 wrzeœnia 1999 roku. W uchwale tej Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokona³o zmiany sposobu pokrycia kapita³u akcyjnego z wk³adu niepieniê nego na wk³ad pieniê ny lub niepieniê ny, przy czym wybór sposobu pokrycia akcji mia³ zostaæ dokonany przez akcjonariuszy obejmuj¹cych akcje Jerzego Lubiañca i Marka Piechockiego. Akcjonariusze ci oœwiadczyli, i jako formê pokrycia wszystkich akcji wybrali wk³ad pieniê ny. Uchwa³a z dnia 8 wrzeœnia 1999 roku podjêta zosta³a jednomyœlnie, przy obecnoœci 100% kapita³u akcyjnego. aden z akcjonariuszy ani nie wniós³ sprzeciwu ani te nie wniós³ powództwa o uniewa nienie tej uchwa³y przez s¹d. Oznacza to, e wszyscy akcjonariusze, w tym przede wszystkim akcjonariusze nie bêd¹cy w³aœcicielami przedmiotowej nieruchomoœci uznali, e uchwa³a jest zgodna z przepisami prawa i Statutem Spó³ki a ponadto, e nie godzi w interes Spó³ki i nie ma na celu pokrzywdzenia akcjonariuszy. Po dokonaniu przez Spó³kê zwrotu przedmiotowej nieruchomoœci akcjonariusze, którzy objêli akcje wp³acili do Spó³ki kwotê z³otych z tytu³u zwrotu nak³adów poniesionych przez Spó³kê na nieruchomoœæ. Dodatkowo akcjonariusze ci wp³acili do Spó³ki kwotê z³otych tytu³em wp³aty na kapita³ akcyjny. W œwietle powy szego nie zosta³ naruszony przepis art Kodeksu handlowego i zdaniem Zarz¹du nie istnieje ryzyko uznania za niewa n¹ emisjê akcji serii B. &]\QQLNL]ZL ]DQH]RWRF]HQLHPZMDNLP(PLWHQWSURZDG]LG]LD DOQRy Ryzyko zwi¹zane z aktualn¹ sytuacj¹ spo³eczno-ekonomiczn¹ Bie ¹ca sytuacja spo³eczno-ekonomiczna pañstwa wci¹ nie zapewnia uzyskania stabilnego wzrostu gospodarczego w kraju. Pomimo pozytywnych trendów w gospodarce nadal istnieje ryzyko wzrostu deficytu bud etowego, zwiêkszenia tempa inflacji, a przede wszystkim rozszerzania siê bezrobocia. Czynniki te mog¹ obni yæ poziom dochodów gospodarstw domowych, co w przypadku produktów z bran y odzie owej, mo e niekorzystnie wp³yn¹æ na poziom obrotów. Ryzyko zwi¹zane z otoczeniem ekonomiczno-prawnym Cech¹ charakterystyczn¹ krajów przechodz¹cych transformacjê systemu gospodarczego jest niestabilnoœæ g³ównych parametrów ekonomicznych, takich jak poziom inflacji, kursy walut, stawki celne, zmiany przepisów podatkowych. Czynniki te mog¹ wp³yn¹æ na kursy walut powoduj¹c zmiany cen dewiz. Sytuacja ta mo e wp³ywaæ niekorzystnie na poziom kosztów zwi¹zanych z importem produktów od dostawców z Chin oraz os³abiæ konkurencyjnoœæ eksportu. Du e znaczenie ma równie polityka celna pañstwa. Z uwagi na podpisane umowy miêdzynarodowe z pañstwami Unii Europejskiej i przewidywan¹ stopniow¹ liberalizacjê handlu w drodze zmniejszenia wzajemnej wysokoœci stawek celnych lub rozszerzenia kontyngentów, istnieje ryzyko zmniejszenia atrakcyjnoœci importu towarów z Chin, co ma istotne znaczenie dla Spó³ki. 6 LPP S.A.

9 Prospekt Emisyjny Rozdzia³ I - Podsumowanie i czynniki ryzyka Z drugiej strony liberalizacja handlu przyczyni siê w najbli szych latach do wzrostu konkurencji, z uwagi na rozszerzenie oferty odzie y importowanej z pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej. Ponadto po wejœciu Polski do Unii Europejskiej import towarów z pañstw spoza Unii np. Chin mo e byæ ograniczony poprzez bariery pozataryfowe np. kontyngenty. W takim przypadku du e znaczenie dla wielkoœci kontyngentów na towary importowane do Unii Europejskiej bêdzie mia³a wielkoœæ importu przed przyst¹pieniem do Unii. LPP S.A. importuje du e iloœci towarów z Chin w porównaniu z innymi podmiotami w zwi¹zku z tym nale y spodziewaæ siê przyznania odpowiedniej iloœci kontyngentów do realizacji przez LPP S.A. Jednoczeœnie ryzyko wprowadzenia kontyngentów na import towarów z Chin zmniejsza perspektywa przyjêcia Chin do Œwiatowej Organizacji Handlu wczeœniejszego ni wejœcie Polski do Unii Europejskiej. Przyjêcie Chin do Œwiatowej Organizacji Handlu spowoduje liberalizacjê przep³ywu towarów pomiêdzy Uni¹ Europejska a Chinami. &]\QQLNL]ZL ]DQH]U\QNLHPNDSLWD RZ\P Ryzyko zwi¹zane z nie przydzieleniem Akcji serii G Ostateczna cena emisyjna Akcji serii G zostanie ustalona po zakoñczeniu pierwszego terminu przyjmowania zapisów na Akcje serii G na podstawie przyjêtych i w pe³ni op³aconych zapisów. W przypadku subskrybowania przez Inwestorów w pierwszym terminie przyjmowania zapisów liczby Akcji serii G wiêkszej ni oferowana, ostateczna cena emisyjna Akcji serii G mo e zostaæ ustalona na poziomie wy szym ni minimalna cena emisyjna, w taki sposób, e ostateczna cena emisyjna Akcji serii G równa bêdzie maksymalnemu poziomowi ceny, przy którym minimum Akcji serii G zostanie subskrybowanych. Ostateczna cena emisyjna bêdzie mog³a byæ skorygowana przez Zarz¹d w zwi¹zku z koniecznoœci¹ spe³nienia wymogów Regulaminu GPW, dotycz¹cych rynku równoleg³ego, w szczególnoœci wymaganego rozproszenia. W takim przypadku Inwestorom, którzy z³o yli zapisy z cen¹ ni sz¹ ni ostatecznie ustalona cena emisyjna Akcji serii G, Akcje serii G nie zostan¹ przydzielone. Inwestorom, którzy z³o yli zapisy z cen¹ równ¹ lub wy sz¹ od ostatecznie ustalonej ceny emisyjnej Akcji serii G, Akcje serii G zostan¹ przydzielone kolejno wed³ug kryterium pierwszeñstwa daty i czasu z³o enia zapisu (godzina i minuta) tj. zgodnie z regu³¹ kto pierwszy ten lepszy. Zapis na Akcje serii G, w zwi¹zku z którym przekroczona zosta³a liczba Akcji serii G bêd¹cych przedmiotem Publicznej Subskrypcji zostanie zredukowany w taki sposób, aby zosta³o objête Akcji serii G. Je eli sytuacja taka bêdzie dotyczy³a kilku zapisów z³o onych w tym samym czasie (data, godzina i minuta) to wszystkie te zapisy zostan¹ proporcjonalnie zredukowane, tak aby objêtych zosta³o Akcji serii G. U³amkowe czêœci Akcji serii G nie bêd¹ przydzielane. Akcje serii G nie przyznane w wyniku zaokr¹gleñ zostan¹ przydzielone kolejno Inwestorom, którzy z³o yli zapis na najwiêksz¹ liczbê Akcji serii G, w przypadku równych zamówieñ o przydziale zadecyduje losowanie. Oferuj¹cy ustali zasady losowania i czuwaæ bêdzie nad jego przebiegiem. Je eli w wyniku zastosowania powy szych kryteriów liczba oferowanych Akcji serii G zostanie wyczerpana pozosta³ym Inwestorom, pomimo okreœlenia w zapisie ceny wy szej lub równej ostatecznej cenie emisyjnej, Akcje serii G nie zostan¹ przydzielone. W przypadku redukcji zapisów lub nie przyznania Akcji serii G, biura maklerskie przyjmuj¹ce zapisy na Akcje serii G rozpoczn¹ zwrot nale nych kwot Inwestorom najpóÿniej w ci¹gu 14 dni po dokonaniu przydzia³u Akcji serii G, w sposób zadeklarowany w formularzu zapisu. Wp³aty na Akcje serii G nie s¹ oprocentowane. Terminowy zwrot powy szych kwot zostanie dokonany bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowañ. Ryzyko zwi¹zane z niedojœciem emisji Akcji serii G do skutku Ryzyko to zwi¹zane jest z odmow¹ rejestracji podwy szenia kapita³u akcyjnego w drodze emisji Akcji serii G przez S¹d Rejestrowy. W przypadku uprawomocnienia siê ww. postanowienia S¹du Rejestrowego Zarz¹d og³osi o tym bezzw³ocznie oraz wezwie subskrybentów do odbioru wp³aconych kwot bez odsetek i odszkodowañ. Emisja Akcji serii G nie dojdzie równie do skutku je eli co najmniej jedna Akcja serii G nie zostanie objêta. Ryzyko zwi¹zane z nie dopuszczeniem Akcji do obrotu gie³dowego na rynku równoleg³ym Niezw³ocznie po zamkniêciu Publicznej Subskrypcji Spó³ka zamierza podj¹æ wszelkie prawem przewidziane dzia³ania zmierzaj¹ce do wprowadzenia Akcji serii A, C, D i G do obrotu na rynku równoleg³ym GPW. Istnieje ryzyko nie spe³nienia wymogów rynku równoleg³ego, okreœlonych w 34 Regulaminu GPW dotycz¹cych wymaganego rozproszenia akcjonariatu tj. nastêpuj¹cych wymogów: - wartoœæ akcji, które zosta³y dopuszczone do obrotu gie³dowego i bêd¹ce w posiadaniu akcjonariuszy, z których ka dy posiada nie wiêcej ni 5% ogólnej liczby g³osów na WZA wynosi co najmniej 11 mln. z³, - powy sze akcje stanowi¹ co najmniej 10% wszystkich akcji Spó³ki lub co najmniej akcji Spó³ki o wartoœci co najmniej 35 mln. z³ jest w posiadaniu akcjonariuszy, z których ka dy posiada nie wiêcej ni 5% g³osów na WZA, - w³aœcicielami akcji, które zosta³y dopuszczone do obrotu gie³dowego by³o co najmniej 300 akcjonariuszy. W przypadku nie spe³nienia wymogów rynku równoleg³ego Zarz¹d bêdzie siê ubiegaæ o dopuszczenie papierów wartoœciowych Emitenta do obrotu na rynku wolnym GPW. LPP S.A. 7

10 Rozdzia³ I - Podsumowanie i czynniki ryzyka Prospekt Emisyjny Ryzyko zwi¹zane z notowaniami akcji Emitenta na GPW Kursy na Gie³dzie Papierów Wartoœciowych podlegaj¹ stosunkowo du ym wahaniom. Istnieje ryzyko spadku ceny akcji LPP S.A. poni ej wartoœci ich nabycia w Publicznej Subskrypcji. Za³o eniem Emitenta jest ustalenie ceny emisyjnej Akcji serii G powy ej cen emisyjnych Akcji serii C (2 z³ote za jedn¹ akcjê) i Akcji serii D (4 z³ote za jedn¹ akcjê), ró nica ta mo e mieæ negatywny wp³yw dla nabywców Akcji serii G na kurs notowañ akcji Spó³ki na rynku wtórnym. Na dzieñ aktualizacji Prospektu w³aœcicielami Akcji serii C i D s¹: Jerzy Lubianiec, Marek Piechocki oraz Grangefont Limited z siedzib¹ w Londynie. Zgodnie z opisem w Rozdziale VII pkt. 14 Prospektu powy si akcjonariusze inwestycjê w akcje Spó³ki traktuj¹ jako inwestycjê d³ugoterminow¹. Istnieje równie ryzyko zmian kursów akcji na rynku kapita³owym, które nie zawsze odzwierciedlaj¹ kondycjê i sytuacjê ekonomiczno-finansow¹ spó³ek. Ryzyko to dotyczy ka dego inwestora uczestnicz¹cego w obrocie papierami wartoœciowymi. 'DQHILQDQVRZH(PLWHQWD 7DEHOD3RGVWDZRZHGDQHILQDQVRZH(PLWHQWDZW\V] 1997r. 1998r. 1999r. I pó³rocze 2000r. przychody ze sprzeda y zysk na dzia³alnoœci operacyjnej zysk przed opodatkowaniem zysk netto aktywa razem zobowi¹zania razem zobowi¹zania krótkoterminowe aktywa netto (kapita³ w³asny) kapita³ akcyjny liczba akcji (w szt.) zysk netto na jedn¹ akcjê - za 12 miesiêcy (w z³) 0,63 3,82 4,94 7,43 zadeklarowana lub wyp³acona dywidenda na jedn¹ akcjê ród³o: Sprawozdania finansowe Emitenta :VND QLNLFKDUDNWHU\]XM FHHIHNW\ZQRyÂG]LD DOQRyFLJRVSRGDUF]HML]GROQRyÂUHJXORZDQLD ]RERZL ]DÍ(PLWHQWD 7DEHOD3RGVWDZRZHZVND QLNLILQDQVRZH 1997r. 1998r. 1999r. I pó³rocze 2000r. stopa zwrotu na zainwestowanym kapitale 17,46% 51,52% 26,06% 25,87% stopa zwrotu z aktywów 3,17% 11,17% 8,83% 6,53% rentownoœæ sprzeda y 1,17% 5,18% 5,55% 2,60% stopa wyp³aty dywidendy ród³o: Obliczenia COK na podstawie sprawozdañ finansowych Emitenta metodyka wyliczenia wskaÿników: stopa zwrotu na zainwestowanym kapitale - stosunek zysku netto za 12 miesiêcy do kapita³ów w³asnych, stopa zwrotu z aktywów - stosunek zysku netto za 12 miesiêcy do aktywów, rentownoœæ sprzeda y - stosunek zysku netto do przychodów ze sprzeda y, stopa wyp³aty dywidendy - stosunek dywidendy wyp³aconej do zysku netto. 8 LPP S.A.

11 Prospekt Emisyjny Rozdzia³ I - Podsumowanie i czynniki ryzyka 3RGVWDZRZH]DVDG\SROLW\NL=DU] GXFRGRZ\S DW\G\ZLGHQG\ =DVDG\SROLW\NL=DU] GXFRGRZ\S DW\G\ZLGHQG\ZRNUHVLHRVWDWQLFKWU]HFKODW W ci¹gu ostatnich trzech lat obrotowych Spó³ka nie wyp³aca³a dywidendy. Zysk netto osi¹gniêty przez Spó³kê w okresie ostatnich trzech lat zosta³ przekazany w ca³oœci na kapita³ zapasowy. Poni sza tabela przedstawia wysokoœæ zysku netto osi¹gniêtego przez Spó³kê w latach DEHOD=\VNQHWWRZODWDFKZW\V] Wysokoœæ zysku netto 691, , ,3 ród³o: Sprawozdania finansowe Emitenta =DVDG\SROLW\NL=DU] GXFRGRZ\S DW\G\ZLGHQG\ZRNUHVLHQDMEOL V]\FKWU]HFKODW W ci¹gu najbli szych trzech lat obrotowych Zarz¹d zamierza wnioskowaæ do Walnego Zgromadzenia o niewyp³acanie dywidendy lub przeznaczenie jedynie czêœci zysku na wyp³atê dywidendy. Decyzja ta bêdzie jednak zale eæ od wielu czynników, w tym potrzeb finansowych zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ Spó³ki, jej wyników finansowych oraz warunków rynkowych. 7HUPLQ\SRGHMPRZDQLDGHF\]MLRZ\S DFLHG\ZLGHQG\ Stosownie do art. 390 Kodeksu handlowego organem w³aœciwym do podejmowania decyzji o podziale zysku i wyp³acie dywidendy jest Walne Zgromadzenie, które podejmuje uchwa³ê o tym, czy i jak¹ czêœæ zysku przeznaczyæ na wyp³atê dywidendy. Zgodnie z przepisami Kodeksu handlowego oraz postanowieniami Statutu, Walne Zgromadzenie powinno siê odbyæ w ci¹gu 6 miesiêcy po up³ywie roku obrotowego. Dla wa noœci uchwa³y o wyp³acie dywidendy wymagana jest bezwzglêdna wiêkszoœæ g³osów oddanych. Po wprowadzeniu akcji Spó³ki do obrotu publicznego zastosowanie znajdzie art Kodeksu handlowego, który stanowi, e uchwa³a o przeznaczeniu zysku rocznego do podzia³u miêdzy akcjonariuszy wskazuje termin wyp³aty dywidendy oraz datê ustalenia prawa do dywidendy. 'DWDRGNWÏUHM$NFMHXF]HVWQLF] ZG\ZLGHQG]LH Akcje serii A s¹ akcjami za³o ycielskimi i uczestnicz¹ w dywidendzie od chwili powstania Spó³ki tj. od dnia 18 grudnia 1989 roku. Akcje serii C uczestnicz¹ w dywidendzie od dnia 1 stycznia 1996 roku. Akcje serii D uczestnicz¹ w dywidendzie od dnia 1 stycznia 1996 roku. Akcje serii F uczestnicz¹ w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2000 roku. Akcje serii G uczestnicz¹ w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2000 roku. 6SRVÏERJ RV]HQLDLQIRUPDFMLRRGELRU]HG\ZLGHQG\ Informacje o odbiorze dywidendy bêd¹ og³aszane w dzienniku Prawo i Gospodarka. :DUXQNLRGELRUXG\ZLGHQG\ Zgodnie z 20 pkt. 1 Regulaminu GPW po dopuszczeniu akcji do obrotu gie³dowego, Spó³ka zobowi¹zana bêdzie do przekazywania Gie³dzie informacji o zamiarze wyp³aty dywidendy i uzgadniania z ni¹ decyzji dotycz¹cych wyp³aty, które mog¹ mieæ wp³yw na organizacjê i sposób przeprowadzania transakcji gie³dowych. Ponadto, 91 Szczegó³owych Zasad Dzia³ania Krajowego Depozytu Papierów Wartoœciowych nak³ada na Spó³kê obowi¹zek poinformowania KDPW o wysokoœci dywidendy oraz o terminie ustalenia prawa do dywidendy i terminie wyp³aty. Uchwa³y Walnego Zgromadzenia w tej sprawie nale y przes³aæ do KDPW nie póÿniej ni 10 dni przed ustaleniem prawa do dywidendy. Oba terminy Spó³ka obowi¹zana jest ustaliæ z KDPW. Pomiêdzy dniem ustalenia prawa do dywidendy a dniem wyp³aty up³yn¹æ musi co najmniej 10 dni. W dniu wyp³aty dywidendy œrodki przeznaczone na jej realizacjê przekazywane s¹ przez Spó³kê na rachunek wskazany przez KDPW. Nastêpnie KDPW rozdziela powy sze œrodki na rachunki poszczególnych biur maklerskich. 8SU]\ZLOHMRZDQLDFRGRG\ZLGHQG\ W Spó³ce nie istniej¹ uprzywilejowania co do dywidendy. LPP S.A. 9

12 Rozdzia³ I - Podsumowanie i czynniki ryzyka Prospekt Emisyjny &HOHHPLVML Cele emisji Akcji serii G: 1. budowa i rozwój sieci sprzeda y detalicznej, poprzez otwarcie i uruchomienie nowych salonów odzie owych LPP S.A. W planie inwestycyjnym LPP S.A. na rok 2000 i 2001 roku za³o ono przeznaczenie na ten cel oko³o 8,6 mln. z³otych, 2. zwiêkszenie œrodków obrotowych z przeznaczeniem na rozwój sprzeda y detalicznej, poprzez zakup towarów dla zaopatrzenia nowootwieranych salonów odzie owych LPP S.A., W planie rozwoju LPP S.A. zak³ada przeznaczenie na ten cel ok. 10 mln. z³. Jednak e ostateczna wartoœæ œrodków przeznaczonych na ten cel uzale niona jest od uzyskanych wp³ywów z emisji Akcji serii G. 3. budowa zintegrowanego systemu informatycznego, poprzez zakup komputerów do nowootwieranych salonów odzie owych oraz poprzez rozbudowê systemu informatycznego. Ponadto celem LPP S.A. jest zakup nowoczesnego oprogramowania kompleksowo obs³uguj¹cego funkcjonowanie Spó³ki, rozbudowa witryn internetowych LPP S.A. oraz w³asnego sklepu internetowego LPP Fashion Point. W planie inwestycyjnym LPP S.A. na 2000 rok za³o ono przeznaczenie na te cele oko³o 3,6 mln. z³otych. 7DEHOD:\NRU]\VWDQLHZS \ZÏZ]HPLVML$NFMLVHULL* Cel emisji Akcji serii G % wp³ywów z emisji przeznaczony na realizacjê celów 1. budowa i rozwój sieci sprzeda y detalicznej 40% 2. zwiêkszenie œrodków obrotowych 45% 3. budowa zintegrowanego systemu informatycznego, zakup nowoczesnego oprogramowania, rozbudowa witryn 15% internetowych LPP S.A. i sklepu internetowego RAZEM: 100% ród³o: Spó³ka Emitent planuje rozwój sieci sprzeda y detalicznej poprzez otwarcie w³asnych salonów firmowych. W kwietniu 2000 roku nast¹pi³o otwarcie kolejnego, jedenastego sklepu firmowego. Proces otwarcia dotychczasowych placówek trwa³ oko³o pó³ roku, poniesione nak³ady inwestycyjne na ten cel zosta³y opisane w Rozdziale V pkt Prospektu. Obecnie, w ramach rozwoju sieci sklepów detalicznych, Emitent jest w trakcie negocjacji umów, dotycz¹cych najmu powierzchni handlowych z w³aœcicielami lub zarz¹dzaj¹cymi kilku obiektów. Negocjacje dotycz¹ otwarcia salonów w centrach handlowych, które maj¹ rozpocz¹æ dzia³anie do koñca 2000 roku w odzi i Bytomiu. Otwarcie nowych sklepów detalicznych przez LPP S.A. realizowane jest w ten sposób, e nak³ady na inwestycje rzeczowe i wyposa enie ponosi firma leasingowa, a Emitent korzysta z nich na podstawie umów leasingu finansowego i operacyjnego. W zwi¹zku z tym realizacja pierwszego celu emisji polegaæ bêdzie w pierwszej kolejnoœci na finansowaniu nak³adów w nowootwieranych salonach firmowych, a nastêpnie na wczeœniejszym sp³aceniu leasingu i zakupie nak³adów i urz¹dzeñ w salonach otwartych do czasu pozyskania œrodków z emisji. Do koñca 2001 roku Emitent planuje otwarcie salonów odzie owych o ³¹cznej powierzchni 6-7 tys. m 2. Emitent zawar³ umowê na dostawê i wdro enie zintegrowanego systemu informatycznego wspomagaj¹cego zarz¹dzanie Spó³k¹. Od dnia 11 maja 2000 roku rozpocz¹³ dzia³alnoœæ sklep internetowy LPP Fashion Point. Spó³ka prowadzi nadal prace nad rozbudow¹ witryn internetowych. Je eli czêœæ prac zwi¹zanych z zakupem systemu informatycznego zakoñczy siê przed pozyskaniem œrodków z emisji, Spó³ka planuje finansowanie p³atnoœci za realizacjê zakoñczonych etapów prac ze œrodków w³asnych. Emitent zastrzega sobie równie mo liwoœæ zaci¹gniêcia kredytu krótkoterminowego w przypadku koniecznoœci finansowania czêœci prac zwi¹zanych z realizacj¹ powy szego celu emisji do wysokoœci 1 mln z³otych. Jednak e do dnia aktualizacji Prospektu Spó³ka nie ubiega³a siê o kredyt ani nie zawar³a adnych umów kredytowych z przeznaczeniem na finansowanie zakupu i wdro enia systemu informatycznego. Po uzyskaniu œrodków z emisji Akcji serii G Spó³ka w ramach realizacji ww. celu emisji w pierwszej kolejnoœci finansowaæ bêdzie kolejne etapy procesu informatyzacji, a nastêpnie w przypadku zaci¹gniêcia wy ej opisanego kredytu dokona jego sp³aty. Pierwszoplanowym celem emisji Akcji serii G jest budowa i rozwój sieci sprzeda y detalicznej. W przypadku, gdy wp³ywy z emisji Akcji serii G oka ¹ siê niewystarczaj¹ce dla realizacji powy szych celów emisji, Emitent zamierza realizowaæ inwestycje poprzez leasing operacyjny i finansowy oraz ze œrodków w³asnych. Œrodki pochodz¹ce z emisji Akcji serii G nie zostan¹ przeznaczone na sp³atê zad³u enia Spó³ki, za wyj¹tkiem kredytów, które zostan¹ ewentualnie zaci¹gniête na finansowanie p³atnoœci za realizacjê, zakoñczonych przed pozyskaniem œrodków z emisji Akcji serii G, etapów prac zwi¹zanych z dostaw¹ i wdro eniem zintegrowanego systemu informatycznego wspomagaj¹cego zarz¹dzanie Spó³k¹. Nie zosta³a równie zawarta adna umowa nabycia sk³adników maj¹tkowych przez Emitenta ze œrodków pochodz¹cych z emisji Akcji serii G. W okresie pomiêdzy pozyskaniem œrodków z emisji Akcji serii G a realizacj¹ celów emisji, œrodki te zostan¹ ulokowane w bezpieczne instrumenty finansowe. 10 LPP S.A.

13 Prospekt Emisyjny Rozdzia³ I - Podsumowanie i czynniki ryzyka Uchwa³y Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, dotycz¹ce emisji Akcji serii B, C, D i F nie okreœla³y celów emisji, na które mia³y byæ wydane œrodki pochodz¹ce z emisji tych akcji. Œrodki pochodz¹ce z emisji zosta³y wykorzystane na rozwój dzia³alnoœci Spó³ki. Celem emisji Akcji serii E by³o odd³u enie Spó³ki, które zosta³o dokonane w drodze konwersji zad³u enia Spó³ki na kapita³ akcyjny. 3RGVWDZRZHF]\QQLNLPDM FHZS \ZQDFHQÆHPLV\MQ $NFMLVHULL* Minimalna cena emisyjna Akcji serii G zostanie ustalona na potrzeby przetargu przez Zarz¹d i podana do publicznej wiadomoœci na dwa dni robocze przed rozpoczêciem Publicznej Subskrypcji tj. 29 stycznia 2001 roku. Na ustalenie minimalnej ceny emisyjnej Akcji serii G bêd¹ mia³y wp³yw nastêpuj¹ce czynniki: a) wartoœæ ksiêgowa Spó³ki, b) obecna i prognozowana dynamika wzrostu zysków Spó³ki, c) perspektywy rozwoju Spó³ki, d) ceny akcji spó³ek notowanych na Gie³dzie Papierów Wartoœciowych w Warszawie SA, e) czynniki ryzyka wymienione w Rozdziale I pkt. 2 Prospektu. Ostateczna cena emisyjna Akcji serii G zostanie ustalona po zakoñczeniu pierwszego terminu przyjmowania zapisów na Akcje serii G w ramach Publicznej Subskrypcji na podstawie przyjêtych i op³aconych zapisów. W przypadku subskrybowania przez Inwestorów w pierwszym terminie przyjmowania zapisów liczby Akcji serii G mniejszej lub równej , ostateczna cena emisyjna Akcji serii G bêdzie równa cenie minimalnej. W przypadku nadsubskrypcji ostateczna cena emisyjna Akcji serii G mo e zostaæ ustalona na poziomie wy szym ni cena minimalna, w taki sposób e ostateczna cena emisyjna Akcji serii G równa bêdzie maksymalnemu poziomowi ceny, przy której minimum Akcji serii G zostanie subskrybowanych i nale ycie op³aconych. Ostateczna cena emisyjna bêdzie mog³a zostaæ skorygowana przez Zarz¹d w zwi¹zku z koniecznoœci¹ spe³nienia wymogów Regulaminu GPW, dotycz¹cych rynku równoleg³ego, w szczególnoœci wymaganego rozproszenia. Ostateczna cena emisyjna Akcji serii G zostanie ustalona przez Zarz¹d Spó³ki, z uwzglêdnieniem warunków okreœlonych powy ej i zostanie opublikowana po zakoñczeniu pierwszego terminu przyjmowania zapisów na Akcje serii G, najpóÿniej w dniu 12 lutego 2001 r. W dniu 12 lutego 2001 roku na podstawie przyjêtych i w pe³ni op³aconych zapisów na Akcje serii G Zarz¹d ustali³ ostateczna cenê Akcji serii G na poziomie 48 z³otych za jedn¹ akcjê. 3RGVWDZRZHF]\QQLNLPDM FHZS \ZQDFHQÆVSU]HGD \$NFMLVHULL) Cena sprzeda y Akcji serii F po jakiej Subemitent Us³ugowy nabêdzie Akcje serii F od Wprowadzaj¹cego w celu zaoferowania ich Osobom Uprawnionym jest równa wartoœci nominalnej Akcji serii F i wynosi 2 z³ote za jedn¹ Akcjê serii F. Cena sprzeda y po jakiej Osoby Uprawnione nabêd¹ Akcje serii F od Subemitenta Us³ugowego wyliczona bêdzie wed³ug nastêpuj¹cego wzoru w ka dym z lat realizacji programu opcji: CO - CE - CO = (1+1,3*r) n * CE cena sprzeda y, po jakiej Osoby Uprawnione odkupi¹ Akcje serii F od Subemitenta Us³ugowego, cena emisyjna Akcji serii F po jakiej by³y one obejmowane przez Subemitenta Us³ugowego, równa wartoœci nominalnej tj. 2 z³ za jedn¹ Akcjê serii F, n - iloraz liczby miesiêcy zaanga owania œrodków pieniê nych przez Bank Handlowy w Warszawie SA w Akcje serii F przez liczbê 12 obliczany w zaokr¹gleniu do czterech miejsc po przecinku. Dla potrzeb obliczenia ceny sprzeda y za ka dy rok realizacji programu opcji, przyjmuje siê, e okres zaanga owania œrodków pieniê nych jest obliczany od miesi¹ca grudnia 1999 roku (pierwszy miesi¹c) do miesi¹ca, w którym Subemitent Us³ugowy otrzyma³ uchwa³ê Rady Nadzorczej Emitenta zawieraj¹c¹ imienn¹ listê Osób Uprawnionych, w ka dym roku realizacji opcji. r - obliczane odrêbnie dla ka dego okresu udostêpniania Akcji serii F, przy czym: a) dla pierwszego terminu udostêpniania Akcji serii F; 2000 rok, r = (r1+r2)/2 r1 - przeciêtna ze œredniej wa onej rentownoœci 52 tygodniowych bonów skarbowych, sprzedawanych przez Ministra Finansów na trzech ostatnich przetargach bezpoœrednio poprzedzaj¹cych dzieñ dokonania wp³aty œrodków pieniê nych za Akcje serii F przez Bank Handlowy w Warszawie SA (tj. 13 grudnia 1999 roku) w celu ich objêcia na rachunek subskrypcji i z dok³adnoœci¹ do czterech miejsc po przecinku, tj. 0,1388 LPP S.A. 11

14 Rozdzia³ I - Podsumowanie i czynniki ryzyka Prospekt Emisyjny r2 - przeciêtna ze œredniej wa onej rentownoœci 52 tygodniowych bonów skarbowych, sprzedawanych przez Ministra Finansów na trzech ostatnich przetargach bezpoœrednio poprzedzaj¹cych dzieñ otrzymania przez Subemitenta Us³ugowego uchwa³y Rady Nadzorczej Emitenta zawieraj¹cej imienny wykaz Osób Uprawnionych do nabycia Akcji serii F w pierwszym terminie udostêpniania Akcji serii F, z dok³adnoœci¹ do czterech miejsc po przecinku, b) dla drugiego terminu udostêpniania Akcji serii F; 2001 rok, r=(r1+r3)/2 r1 = r1 z pierwszego terminu udostêpniania Akcji serii F, tj. 0,1388 r3 - przeciêtna ze œredniej wa onej rentownoœci 52 tygodniowych bonów skarbowych, sprzedawanych przez Ministra Finansów na trzech ostatnich przetargach bezpoœrednio poprzedzaj¹cych dzieñ otrzymania przez Subemitenta Us³ugowego uchwa³y Rady Nadzorczej Emitenta zawieraj¹cej imienny wykaz Osób Uprawnionych do nabycia Akcji serii F w drugim terminie udostêpniania Akcji, z dok³adnoœci¹ do czterech miejsc po przecinku, c) dla trzeciego terminu udostêpniania Akcji serii F; 2002 rok, r=(r1+r4)/2 r1 = r1 z pierwszego terminu udostêpniania Akcji serii F, tj. 0,1388 r4 - przeciêtna ze œredniej wa onej rentownoœci 52 tygodniowych bonów skarbowych, sprzedawanych przez Ministra Finansów na trzech ostatnich przetargach bezpoœrednio poprzedzaj¹cych dzieñ otrzymania przez Subemitenta Us³ugowego uchwa³y Rady Nadzorczej Emitenta zawieraj¹cej imienny wykaz Osób Uprawnionych do nabycia Akcji serii F w trzecim terminie udostêpniania Akcji serii F, z dok³adnoœci¹ do czterech miejsc po przecinku, d) dla czwartego terminu udostêpniania Akcji serii F; 2003 rok, r=(r1+r5)/2 r1 = r1 z pierwszego terminu udostêpniania Akcji serii F, tj. 0,1388 r5 - przeciêtna ze œredniej wa onej rentownoœci 52 tygodniowych bonów skarbowych, sprzedawanych przez Ministra Finansów na trzech ostatnich przetargach bezpoœrednio poprzedzaj¹cych dzieñ otrzymania przez Subemitenta Us³ugowego uchwa³y Rady Nadzorczej Emitenta zawieraj¹cej imienny wykaz Osób Uprawnionych do nabycia Akcji serii F w czwartym terminie udostêpniania Akcji serii F, z dok³adnoœci¹ do czterech miejsc po przecinku, e) dla pi¹tego terminu udostêpniania Akcji serii F; 2004 rok, r=(r1+r6)/2 r1 = r1 z pierwszego terminu udostêpniania Akcji serii F, tj. 0,1388 r6 - przeciêtna ze œredniej wa onej rentownoœci 52 tygodniowych bonów skarbowych, sprzedawanych przez Ministra Finansów na trzech ostatnich przetargach bezpoœrednio poprzedzaj¹cych dzieñ otrzymania przez Subemitenta Us³ugowego uchwa³y Rady Nadzorczej Emitenta zawieraj¹cej imienny wykaz Osób Uprawnionych do nabycia Akcji serii F w pi¹tym terminie udostêpniania Akcji serii F, z dok³adnoœci¹ do czterech miejsc po przecinku. 'DQHILQDQVRZHGRW\F] FHZDUWRyFLNVLÆJRZHMQHWWRL]RERZL ]DÍ(PLWHQWD Kapita³y w³asne Emitenta na dzieñ 29 lutego 2000 roku wynosi³y ,57 z³otych, natomiast zobowi¹zania d³ugoterminowe ,00 z³otych, a zobowi¹zania krótkoterminowe ,57 z³otych. Kapita³y w³asne Emitenta na dzieñ 31 marca 2000 roku wynosi³y ,5 tys. z³, natomiast zobowi¹zania d³ugoterminowe 8.977,1 tys. z³, a zobowi¹zania krótkoterminowe ,5 tys. z³. Kapita³y w³asne Emitenta na dzieñ 30 czerwca 2000 roku wynosi³y tys z³, natomiast zobowi¹zania d³ugoterminowe tys. z³, a zobowi¹zania krótkoterminowe tys. z³. Kapita³y w³asne Emitenta na dzieñ 30 wrzeœnia 2000 roku wynosi³y tys z³, natomiast zobowi¹zania d³ugoterminowe tys. z³, a zobowi¹zania krótkoterminowe tys. z³. 6WRSLHÍREQL HQLDZDUWRyFLNVLÆJRZHMQHWWRQDMHGQ DNFMÆ cena emisyjna jednej akcji 48,00 z³ wart. ksiêgowa na jedn¹ akcjê przed emisj¹* 22,62 z³ wzrost wart. ksiêgowej na 1 akcjê w wyniku emisji 5,03 z³ wartoœæ ksiêgowa na jedn¹ akcjê po emisji (pro forma) 27,65 z³ obni enie wartoœci ksiêgowej netto na jedn¹ nabywan¹ akcjê -5,03 z³ * na podstawie danych na 30 wrzeœnia 2000 roku Nabyte akcje ¹czny wk³ad pieniê ny do kapita³u Spó³ki Œrednia cena zap³acona iloœæ procent wartoœæ procent za 1 akcjê dotychczasowi akcjonariusze ,18% ,00 z³ 44,92% 9,68 z³ nowi nabywcy ,82% ,00 z³ 55,08% 48,00 z³ razem ,00% ,00 z³ 100,00% 17,27 z³ 12 LPP S.A.

15 Prospekt Emisyjny Rozdzia³ II - Osoby odpowiedzialne za informacje... 52='=,$,, 262%<2'32:,('=,$/1(=$,1)250$&-(=$:$57(:35263(.&,( (PLWHQW 1D]ZDVLHG]LEDLGDQHWHOHDGUHVRZH(PLWHQWD Nazwa (firma): LPP Spó³ka Akcyjna Skrót firmy: LPP S.A. Siedziba: Gdañsk Adres: ul. ¹kowa 39-44, Gdañsk Telefon: Telefaks: , 910 Poczta elektroniczna: Strona Internet: 2VRE\IL]\F]QHG]LD DM FHZLPLHQLX(PLWHQWD W imieniu Emitenta dzia³aj¹ nastêpuj¹ce osoby fizyczne-cz³onkowie Zarz¹du Spó³ki: Marek Piechocki - Prezes Zarz¹du, Stanis³aw Dreliszak - Cz³onek Zarz¹du, Dariusz Pachla - Cz³onek Zarz¹du, Marcin Szulecki - Cz³onek Zarz¹du, Alicja Miliñska - Cz³onek Zarz¹du. Informacja o miejscu zamieszkania osób fizycznych dzia³aj¹cych w imieniu Emitenta zosta³a objêta wnioskiem o niepublikowanie i zosta³a przedstawiona w Informacjach objêtych wnioskiem o niepublikowanie. 2VRE\RGSRZLHG]LDOQH]DSURZDG]HQLHUDFKXQNRZRyFL(PLWHQWD Za prowadzenie rachunkowoœci Emitenta odpowiedzialny jest Zarz¹d. 2yZLDGF]HQLH(PLWHQWD Ni ej podpisani oœwiadczaj¹, e informacje zawarte w Prospekcie s¹ prawdziwe i rzetelne i nie pomijaj¹ adnych faktów ani okolicznoœci, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami prawa, a tak e, e wed³ug ich najlepszej wiedzy nie istniej¹, poza ujawnionymi w Prospekcie, adne istotne zobowi¹zania Emitenta, ani okolicznoœci, które mog³yby wywrzeæ znacz¹cy wp³yw na sytuacjê prawn¹, maj¹tkow¹ i finansow¹ Emitenta oraz osi¹gane przez niego wyniki finansowe. Marek Piechocki Prezes Zarz¹du Stanis³aw Dreliszak Cz³onek Zarz¹du Dariusz Pachla Cz³onek Zarz¹du Marcin Szulecki Cz³onek Zarz¹du Alicja Miliñska Cz³onek Zarz¹du :SURZDG]DM F\ 1D]ZDVLHG]LEDLGDQHWHOHDGUHVRZH:SURZDG]DM FHJR Nazwa (firma): Handlowy Inwestycje II Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ Skrót firmy: Handlowy Inwestycje II Sp. z o.o. Siedziba: Warszawa Adres: Warszawa, ul. Cha³ubiñskiego 8 Telefon: (0-22) Telefaks: (0-22) Poczta elektroniczna: nie posiada Strona Internet: nie posiada 2VRE\IL]\F]QHG]LD DM FHZLPLHQLX:SURZDG]DM FHJR W imieniu Wprowadzaj¹cego dzia³aj¹ nastêpuj¹ce osoby fizyczne: Jacek Ratajczyk - Prezes Zarz¹du Jerzy Suchnicki - Cz³onek Zarz¹du Informacja o miejscu zamieszkania osób fizycznych dzia³aj¹cych w imieniu Wprowadzaj¹cego zosta³a objêta wnioskiem o niepublikowanie i zosta³a przedstawiona w Informacjach objêtych wnioskiem o niepublikowanie. LPP S.A. 13

16 Rozdzia³ II - Osoby odpowiedzialne za informacje... Prospekt Emisyjny 2yZLDGF]HQLH:SURZDG]DM FHJR Ni ej podpisani oœwiadczaj¹, e informacje zawarte w Prospekcie s¹ prawdziwe i rzetelne i nie pomijaj¹ adnych faktów ani okolicznoœci, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami prawa, a tak e, e wed³ug ich najlepszej wiedzy nie istniej¹, poza ujawnionymi w Prospekcie, adne istotne zobowi¹zania Emitenta, ani okolicznoœci, które mog³yby wywrzeæ znacz¹cy wp³yw na sytuacjê prawn¹, maj¹tkow¹ i finansow¹ Emitenta oraz osi¹gane przez niego wyniki finansowe. Jacek Ratajczyk Prezes Zarz¹du Jerzy Suchnicki Cz³onek Zarz¹du 3RGPLRW\VSRU] G]DM FH3URVSHNW (PLWHQW 1D]ZDVLHG]LEDLGDQHWHOHDGUHVRZH(PLWHQWD Nazwa (firma): LPP Spó³ka Akcyjna Skrót firmy: LPP S.A. Siedziba: Gdañsk Adres: ul. ¹kowa 39-44, Gdañsk Telefon: Telefaks: , 910 Poczta elektroniczna: 2VRE\IL]\F]QHG]LD DM FHZLPLHQLX(PLWHQWD W imieniu Emitenta dzia³aj¹ nastêpuj¹ce osoby fizyczne-cz³onkowie Zarz¹du Spó³ki: Marek Piechocki - Prezes Zarz¹du, Stanis³aw Dreliszak - Cz³onek Zarz¹du, Dariusz Pachla - Cz³onek Zarz¹du, Marcin Szulecki - Cz³onek Zarz¹du, Alicja Miliñska - Cz³onek Zarz¹du. Informacja o miejscu zamieszkania osób fizycznych dzia³aj¹cych w imieniu Emitenta zosta³a objêta wnioskiem o niepublikowanie i zosta³a przedstawiona w Informacjach objêtych wnioskiem o niepublikowanie. Zarz¹d odpowiada za wszystkie informacje zawarte w Prospekcie oraz za sporz¹dzenie w Rozdziale II pkt i Prospektu, za sporz¹dzenie sprawozdañ finansowych zamieszczonych w Rozdziale VIII i ich dostosowanie do wymogów Rozporz¹dzenia, oraz za sporz¹dzenie Rozdzia³u IX Prospektu. 2SLVSRZL ]DÍ(PLWHQWDLRVÏEIL]\F]Q\FKG]LD DM F\FKZLPLHQLX(PLWHQWD]:SURZDG]DM F\P Wprowadzaj¹cy posiada Akcji serii F, które stanowi¹ 4,67% kapita³u akcyjnego LPP S.A. i 2,17% g³osów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy LPP S.A. Pomiêdzy Emitentem a Wprowadzaj¹cym nie istniej¹ powi¹zania umowne. Nie istniej¹ adne powi¹zania pomiêdzy osobami fizycznymi dzia³aj¹cymi w imieniu Emitenta z Wprowadzaj¹cym. 2yZLDGF]HQLH(PLWHQWD Ni ej podpisani oœwiadczaj¹, e informacje zawarte w Prospekcie, w zakresie okreœlonym w Rozdziale II pkt , s¹ prawdziwe i rzetelne i nie pomijaj¹ adnych faktów ani okolicznoœci, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami prawa, a tak e, e wed³ug ich najlepszej wiedzy nie istniej¹, poza ujawnionymi w Prospekcie, adne istotne zobowi¹zania Emitenta ani okolicznoœci, które mog³yby wywrzeæ znacz¹cy wp³yw na sytuacjê prawn¹, maj¹tkow¹ i finansow¹ Emitenta oraz osi¹gane przez niego wyniki finansowe. Marek Piechocki Prezes Zarz¹du Stanis³aw Dreliszak Cz³onek Zarz¹du Dariusz Pachla Cz³onek Zarz¹du Marcin Szulecki Cz³onek Zarz¹du Alicja Miliñska Cz³onek Zarz¹du 14 LPP S.A.

17 Prospekt Emisyjny Rozdzia³ II - Osoby odpowiedzialne za informacje... 'RUDGFD)LQDQVRZ\ 1D]ZDVLHG]LEDLGDQHWHOHDGUHVRZH'RUDGF\)LQDQVRZHJR Nazwa (firma): Bank Handlowy w Warszawie SA V Oddzia³ w Warszawie Centrum Operacji Kapita³owych Siedziba: Warszawa Adres: ul. Cha³ubiñskiego 8, Warszawa Telefon: (0-22) Telefaks: (0-22) Poczta elektroniczna: 2VRE\IL]\F]QHG]LD DM FHZLPLHQLX'RUDGF\)LQDQVRZHJR W imieniu Doradcy Finansowego dzia³aj¹ nastêpuj¹ce osoby fizyczne: Piotr Habiera - Dyrektor Centrum Operacji Kapita³owych, Pe³nomocnik Banku, Bogdan Ma³achwiej - Dyrektor Biura Oferowania i Subemisji w Centrum Operacji Kapita³owych, Pe³nomocnik Banku, Informacja o miejscu zamieszkania osób fizycznych dzia³aj¹cych w imieniu Doradcy Finansowego zosta³a objêta wnioskiem o niepublikowanie i zosta³a przedstawiona w Informacjach objêtych wnioskiem o niepublikowanie. Doradca Finansowy odpowiada za sporz¹dzenie Wstêpu, Rozdzia³u I za wyj¹tkiem pkt. 5, Rozdzia³u II za wyj¹tkiem pkt. 1.4., , 3.3., 4, Rozdzia³u III za wyj¹tkiem pkt. od do , oraz pkt , , , , , , , Rozdzia³u V za wyj¹tkiem pkt. od 8. do 11. i od 14. do 18., Rozdzia³u VI, Rozdzia³u VII za wyj¹tkiem pkt. od 3. do 18., oraz Za³¹czników od 5. do 10. Prospektu. 2SLVSRZL ]DÍ'RUDGF\)LQDQVRZHJRLRVÏEIL]\F]Q\FKG]LD DM F\FKZLPLHQLX'RUDGF\)LQDQVRZHJR](PLWHQWHP L:SURZDG]DM F\P Pomiêdzy Emitentem a Doradc¹ Finansowym istniej¹ nastêpuj¹ce powi¹zania umowne: COK pe³ni funkcjê Oferuj¹cego Akcje Emitenta w publicznym obrocie; COK pe³ni funkcjê Sponsora Emisji Akcji serii A, C, D, F i G; wynikaj¹ce z umowy z dnia r., dotycz¹cej objêcia Akcji serii F i ich zbycia w ramach realizacji opcji mened erskiej, opisanej w Rozdziale V pkt Prospektu. Ponadto pomiêdzy Emitentem a Bankiem Handlowym w Warszawie SA istniej¹ nastêpuj¹ce powi¹zania umowne: wynikaj¹ce z umów o prowadzenie rachunku bankowego, zgodnie z opisem w Rozdziale V pkt. 14 Prospektu; wynikaj¹ce z umów kredytu, opisanych w Rozdziale V pkt Prospektu; wynikaj¹ce z rachunku powierniczego, zawartej w dniu 12 lutego 2001 roku. Nie istniej¹ adne powi¹zania pomiêdzy osobami fizycznymi dzia³aj¹cymi w imieniu Doradcy Finansowego a LPP S.A. Pomiêdzy Doradc¹ Finansowym a Wprowadzaj¹cym istniej¹ nastêpuj¹ce powi¹zania umowne: umowa subemisji us³ugowej dotycz¹ca Akcji serii F z dnia 21 wrzeœnia 2000 roku, umowa o prowadzenie rachunku pieniê nego i papierów wartoœciowych. Ponadto Wprowadzaj¹cy jest spó³k¹ zale n¹ od Banku Handlowego w Warszawie SA. Bank Handlowy w Warszawie SA posiada 100% udzia³u w kapitale zak³adowym Wprowadzaj¹cego. Nie istniej¹ adne powi¹zania pomiêdzy osobami fizycznymi dzia³aj¹cymi w imieniu Doradcy Finansowego a Wprowadzaj¹cym. W dniu 26 stycznia 2001 roku Emitent podpisa³ z COK nastêpuj¹ce umowy: umowa o subemisjê inwestycyjn¹ dotycz¹ca Akcji serii G, umowa o pe³nienie funkcji cz³onka gie³dy - animatora Emitenta na gie³dzie Papierów Wartoœciowych w Warszawie S.A. dla akcji zwyk³ych na okaziciela wyemitowanych przez Spó³kê. LPP S.A. 15

18 Rozdzia³ II - Osoby odpowiedzialne za informacje... Prospekt Emisyjny 2yZLDGF]HQLH'RUDGF\)LQDQVRZHJR Ni ej podpisani oœwiadczaj¹, e informacje zawarte w Prospekcie, w zakresie okreœlonym w Rozdziale II pkt , s¹ prawdziwe i rzetelne i nie pomijaj¹ adnych faktów ani okolicznoœci, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami prawa, a tak e, e wed³ug ich najlepszej wiedzy nie istniej¹, poza ujawnionymi w Prospekcie, adne istotne zobowi¹zania Emitenta ani okolicznoœci, które mog³yby wywrzeæ znacz¹cy wp³yw na sytuacjê prawn¹, maj¹tkow¹ i finansow¹ Emitenta oraz osi¹gane przez niego wyniki finansowe. Piotr Habiera Dyrektor COK Pe³nomocnik Banku Bogdan Ma³achwiej Dyrektor Biura Oferowania i Subemisji COK Pe³nomocnik Banku 'RUDGFD3UDZQ\ 1D]ZDVLHG]LEDLGDQHWHOHDGUHVRZH'RUDGF\3UDZQHJR Nazwa (firma): Wardyñski i Wspólnicy s.c. Siedziba: Warszawa Adres: Warszawa, Aleje Ujazdowskie 12 Telefon: Telefax: VRE\IL]\F]QHG]LD DM FHZLPLHQLX'RUDGF\3UDZQHJR Osobami dzia³aj¹cymi w imieniu Doradcy Prawnego s¹: Pawe³ Cieæwierz wspólnik Informacja o miejscu zamieszkania osoby fizycznej dzia³aj¹cej w imieniu Doradcy Prawnego zosta³a objêta wnioskiem o niepublikowanie i zosta³a przedstawiona w Informacjach objêtych wnioskiem o niepublikowanie. Odpowiedzialnoœæ ww. osoby jest ograniczona do nastêpuj¹cych czêœci Prospektu: w Rozdziale I pkt. 5, w Rozdziale II pkt. 3.3., w Rozdziale III pkt. od do , oraz pkt , , , , , , , Rozdzia³u IV, w Rozdziale V pkt. od 8. do 11. i od 14. do 18, w Rozdziale VII pkt. od 3. do 18, oraz Za³¹czników 1, 2, 3, 4, 11 i 12 Prospektu. 2SLVSRZL ]DÍ'RUDGF\3UDZQHJRLRVÏEIL]\F]Q\FKG]LD DM F\FKZLPLHQLX'RUDGF\3UDZQHJR](PLWHQWHPRUD] :SURZDG]DM F\P Nie istniej¹ adne powi¹zania osobiste, organizacyjne i finansowe pomiêdzy Spó³k¹ Wardyñski i Wspólnicy s.c. lub osobami fizycznymi dzia³aj¹cymi w jej imieniu a Emitentem, z wyj¹tkiem umowy o pe³nieniu roli doradcy prawnego w zwi¹zku z procesem sporz¹dzania Prospektu i wprowadzania akcji Spó³ki do publicznego obrotu. Nie istniej¹ adne powi¹zania osobiste, organizacyjne i finansowe pomiêdzy Spó³k¹ Wardyñski i Wspólnicy s.c. lub osobami fizycznymi dzia³aj¹cymi w jej imieniu a Wprowadzaj¹cym. 2yZLDGF]HQLH'RUDGF\3UDZQHJR Niniejszym oœwiadczamy w imieniu spó³ki Wardyñski i Wspólnicy s.c., e informacje zawarte w czêœciach Prospektu, za które odpowiada Doradca Prawny s¹ prawdziwe i rzetelne i nie pomijaj¹ adnych faktów ani okolicznoœci, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami prawa, a tak e wed³ug naszej najlepszej wiedzy nie istniej¹, poza ujawnionymi w Prospekcie, adne istotne zobowi¹zania Spó³ki ani okolicznoœci, które mog³yby wywrzeæ znacz¹cy wp³yw na sytuacjê prawn¹, maj¹tkow¹ i finansow¹ Spó³ki oraz osi¹gniête przez ni¹ wyniki finansowe. Pawe³ Cieæwierz Wspólnik 16 LPP S.A.

19 Prospekt Emisyjny Rozdzia³ II - Osoby odpowiedzialne za informacje... 3RGPLRW\XSUDZQLRQHGREDGDQLDVSUDZR]GDÍILQDQVRZ\FK 1D]ZDVLHG]LEDDGUHVLSRGVWDZ\XSUDZQLHÍSRGPLRWXXSUDZQLRQHJRGREDGDQLDVSUDZR]GDÍ ILQDQVRZ\FK(PLWHQWD Sprawozdania finansowe Emitenta za okresy koñcz¹ce siê w dniu 31 grudnia 1997 roku, 31 grudnia 1998 roku, 31 grudnia 1999 roku oraz 30 czerwca 2000 roku zosta³y zbadane przez bieg³ego rewidenta dzia³aj¹cego w imieniu firmy: Nazwa (firma): T&K ABAK Gdañsk Sp. z o.o. Biegli Rewidenci i Konsultanci Siedziba: Gdañsk Adres: ul. Rogaczewskiego 9/19, Gdañsk Telefon: Telefaks: Poczta elektroniczna: wpisanej na listê podmiotów uprawnionych do badania prowadzon¹ przez Krajow¹ Radê Bieg³ych Rewidentów pod nr Od dnia 12 wrzeœnia 2000 roku T&K ABAK Gdañsk Sp. z o.o. Biegli Rewidenci i Konsultanci dzia³a pod nazw¹ Moore Stephens Trzem alski, Krynicki i Partnerzy Kancelaria Bieg³ych Rewidentów Sp. z o.o. 2VRE\IL]\F]QHG]LD DM FHZLPLHQLXSRGPLRWXXSUDZQLRQHJRGREDGDQLDVSUDZR]GDÍILQDQVRZ\FK (PLWHQWD W imieniu Moore Stephens Trzem alski, Krynicki i Partnerzy Kancelaria Bieg³ych Rewidentów Sp. z o.o. dzia³a nastêpuj¹ca osoba fizyczna: Jaros³aw Krynicki - Dyrektor Zarz¹du Informacja o miejscu zamieszkania osoby fizycznej dzia³aj¹cej w imieniu Moore Stephens Trzem alski, Krynicki i Partnerzy Kancelaria Bieg³ych Rewidentów Sp. z o.o. zosta³a objêta wnioskiem o niepublikowanie i zosta³a przedstawiona w Informacjach objêtych wnioskiem o niepublikowanie. Bieg³y Rewident odpowiada za sporz¹dzenie w Rozdziale II pkt. 4. oraz za wydanie opinii w sprawie zgodnoœci sprawozdañ finansowych Emitenta przedstawionych w Rozdziale VIII co do formy i treœci z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa i statutem jednostki i przedstawienia rzetelnie i jasno wszystkich informacji istotnych dla oceny rentownoœci oraz wyniku finansowego dzia³alnoœci gospodarczej, jak równie sytuacji maj¹tkowej i finansowej badanej jednostki, a tak e za wydanie opinii o dostosowaniu sprawozdañ finansowych Emitenta za I pó³rocze 2000 roku i porównywalnych danych finansowych za lata 1997, 1998 i 1999 do wymogów Rozporz¹dzenia. %LHJOLUHZLGHQFLGRNRQXM F\EDGDQLDVSUDZR]GDÍILQDQVRZ\FK(PLWHQWD Sprawozdania finansowe Emitenta za okresy koñcz¹ce siê w dniu 31 grudnia 1997 roku, 31 grudnia 1998 roku, 31 grudnia 1999 roku oraz 30 czerwca 2000 roku zosta³y zbadane przez bieg³ego rewidenta: Jerzy Trzem alski wpisany na listê bieg³ych rewidentów pod nr. 5412/1532. Informacja o miejscu zamieszkania bieg³ego rewidenta zosta³a objêta wnioskiem o niepublikowanie i zosta³a przedstawiona w Informacjach objêtych wnioskiem o niepublikowanie. 2SLVSRZL ]DÍSRGPLRWXXSUDZQLRQHJRGREDGDQLDVSUDZR]GDQILQDQVRZ\FK(PLWHQWDRVÏEIL]\F]Q\FK G]LD DM F\FKZMHJRLPLHQLXRUD]ELHJ \FKUHZLGHQWÏZGRNRQXM F\FKEDGDQLDVSUDZR]GDÍILQDQVRZ\FK (PLWHQWD](PLWHQWHPRUD]:SURZDG]DM F\P Pomiêdzy Emitentem a Moore Stephens Trzem alski, Krynicki i Partnerzy Kancelaria Bieg³ych Rewidentów Sp. z o.o. istniej¹ nastêpuj¹ce powi¹zania umowne: umowa o badanie sprawozdañ finansowych za lata obrotowe 1999, 2000 i 2001, umowa o sprawdzenie zgodnoœci danych finansowych zawartych w Prospekcie i wydanie opinii do Prospektu. Nie istniej¹ adne powi¹zania pomiêdzy osobami fizycznymi dzia³aj¹cymi w imieniu Moore Stephens Trzem alski, Krynicki i Partnerzy Kancelaria Bieg³ych Rewidentów Sp. z o.o. a LPP S.A. Nie istniej¹ adne powi¹zania pomiêdzy osobami fizycznymi - bieg³ymi rewidentami dokonuj¹cymi badania sprawozdañ finansowych Emitenta a Emitentem. Nie istniej¹ adne powi¹zania pomiêdzy Moore Stephens Trzem alski, Krynicki i Partnerzy Kancelaria Bieg³ych Rewidentów Sp. z o.o., osobami fizycznymi dzia³aj¹cymi w imieniu Moore Stephens Trzem alski, Krynicki i Partnerzy Kancelaria Bieg³ych Rewidentów Sp. z o.o. oraz osobami fizycznymi - bieg³ymi rewidentami dokonuj¹cymi badania sprawozdañ finansowych Emitenta a Wprowadzaj¹cym. LPP S.A. 17

20 Rozdzia³ II - Osoby odpowiedzialne za informacje... Prospekt Emisyjny 2yZLDGF]HQLHSRGPLRWXXSUDZQLRQHJRGREDGDQLDVSUDZR]GDÍILQDQVRZ\FKRUD]ELHJ \FKUHZLGHQWÏZ GRNRQXM F\FKEDGDQLDVSUDZR]GDÍILQDQVRZ\FKGRW\F] FHGRVWRVRZDQLDVSUDZR]GDÍGRZ\PRJÏZ 5R]SRU] G]HQLD Ni ej podpisani oœwiadczaj¹, e sprawozdania finansowe Emitenta za okres r. i porównywalne dane finansowe za okresy r., r. i r. zawarte w Prospekcie zosta³y dostosowane do wymogów Rozporz¹dzenia i doprowadzone do porównywalnoœci, oraz e wyraziliœmy opiniê o prawid³owoœci, rzetelnoœci i jasnoœci dostosowania sprawozdañ do wymogów Rozporz¹dzenia i ich doprowadzenia do porównywalnoœci, której pe³na treœæ jest przedstawiona w Rozdziale VIII pkt. 1 Prospektu. Istotny fragment opinii brzmi: (...) 5. Forma prezentacji sprawozdañ finansowych i porównywalnych danych finansowych zamieszczonych w prospekcie i zakres ujawnianych w nich danych, s¹ zgodne z wymogami Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. w sprawie szczegó³owych warunków, jakim powinien odpowiadaæ prospekt emisyjny, skrót prospektu emisyjnego oraz memorandum informacyjne i skrót memorandum informacyjnego (Dz. U. Nr 163, poz. 1162) oraz rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 19 listopada 1999 roku w sprawie zakresu dodatkowych informacji podawanych w sprawozdaniach finansowych innych ni banki jednostek bêd¹cych emitentami papierów wartoœciowych dopuszczonych do publicznego obrotu lub emitentami papierów wartoœciowych ubiegaj¹cymi siê o ich dopuszczenie do publicznego obrotu (Dz. U. Nr 100, poz. 1173), a w szczególnoœci ujawnione dane zosta³y sporz¹dzone w sposób zapewniaj¹cy ich porównywalnoœæ poprzez zastosowanie jednolitych zasad rachunkowoœci we wszystkich prezentowanych okresach, zgodnych z zasadami rachunkowoœci stosowanymi przez LPP S.A. przy sporz¹dzaniu sprawozdania finansowego za okres r. B³êdy zasadnicze nie wyst¹pi³y w prezentowanych sprawozdaniach finansowych oraz porównywalnych danych finansowych zamieszczonych w prospekcie. (...) Jerzy Trzem alski bieg³y rewident nr ewid. 5412/1532 dzia³aj¹cy w imieniu firmy: Moore Stephens Trzem alski, Krynicki i Partnerzy Kancelaria Bieg³ych Rewidentów Sp. z o.o Gdañsk ul. Rogaczewskiego 9/19 wpisanej na listê podmiotów uprawnionych do badania prowadzon¹ przez Krajow¹ Radê Bieg³ych Rewidentów pod nr Jaros³aw Krynicki Dyrektor Zarz¹du 2yZLDGF]HQLHSRGPLRWXXSUDZQLRQHJRGREDGDQLDVSUDZR]GDÍILQDQVRZ\FKRUD]ELHJ \FKUHZLGHQWÏZ GRNRQXM F\FKEDGDQLDVSUDZR]GDÍILQDQVRZ\FKGRW\F] FHSUDZLG RZRyFLU]HWHOQRyFLLMDVQRyFL VSUDZR]GDÍILQDQVRZ\FK]DRNUHVURNX Oœwiadczamy, e sprawozdania finansowe LPP S.A. sporz¹dzone za okres roku zamieszczone w Prospekcie zosta³y zbadane zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa i œrodowiskowymi normami badania. Na podstawie przeprowadzonych badañ wydaliœmy opiniê o prawid³owoœci, rzetelnoœci i jasnoœci sprawozdañ finansowych Istotny fragment opinii brzmi: (...) Na podstawie dokonanego, zgodnie z przepisami prawa i normami œrodowiskowymi, badania sprawozdañ finansowych za okres r. stwierdzamy, e dane zamieszczone w prospekcie prezentuj¹ w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami o rachunkowoœci prawid³owo i rzetelnie sytuacjê finansow¹ i maj¹tkow¹, wynik finansowy oraz zmianê stanu œrodków pieniê nych Emitenta.(...) Jerzy Trzem alski bieg³y rewident nr ewid. 5412/1532 dzia³aj¹cy w imieniu firmy: Moore Stephens Trzem alski, Krynicki i Partnerzy Kancelaria Bieg³ych Rewidentów Sp. z o.o Gdañsk ul. Rogaczewskiego 9/19 wpisanej na listê podmiotów uprawnionych do badania prowadzon¹ przez Krajow¹ Radê Bieg³ych Rewidentów pod nr Jaros³aw Krynicki Dyrektor Zarz¹du Opinia Bieg³ego Rewidenta do sprawozdañ finansowych za okres roku przedstawiona zosta³a w Rozdziale VIII pkt. 1 Prospektu. 18 LPP S.A.

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leasing-Experts Spółka Akcyjna w dniu 17 października 2014 roku

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leasing-Experts Spółka Akcyjna w dniu 17 października 2014 roku Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leasing-Experts Spółka Akcyjna w dniu 17 października 2014 roku Uchwała nr 1/2014 w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o regulacje art. 431 1 w zw. z 2 pkt 1 KSH postanawia:

Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o regulacje art. 431 1 w zw. z 2 pkt 1 KSH postanawia: Załącznik nr Raportu bieżącego nr 78/2014 z 10.10.2014 r. UCHWAŁA NR /X/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: Spółka ) z dnia 31 października 2014

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO Aneks nr 8 do Prospektu Emisyjnego Cyfrowy Polsat S.A. KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAÑCÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity)

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity) Załącznik do Uchwały Nr 1226/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 grudnia 2015 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich oraz ATM Investment Spółka z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAŃ CÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego w dniu 6 marca 2008 r. decyzją nr DEM/410/4/26/08 (Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ASTORIA CAPITAL SA Rejestracja w KRS zmian Statutu Spółki

ASTORIA CAPITAL SA Rejestracja w KRS zmian Statutu Spółki 2016-04-27 10:23 ASTORIA CAPITAL SA Rejestracja w KRS zmian Statutu Spółki Raport Bieżący nr 5/2016 Zarząd Quark Ventures S.A z siedzibą we Wrocławiu (dalej Spółka, Emitent ) informuje, że w dniu 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna z oceny sprawozdania Zarządu z działalności KERDOS GROUP S.A. w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. oraz sprawozdania

Bardziej szczegółowo

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. REGULAMIN PROGRAMU OPCJI MENEDŻERSKICH W SPÓŁCE POD FIRMĄ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W LATACH 2016-2018 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o: 1) Akcjach rozumie się przez to

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 W końcu 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowały 484 fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i us ug oraz

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy w dniu roku

UCHWAŁA NR podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy w dniu roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A.

RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A. RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A. ZA OKRES I KWARTAŁU 2011 ROKU od dnia 01-01-2011 roku do dnia 31-03-2011 roku Warszawa, 16 maja 2011 r. Raport kwartalny za 1 kwartał 2011 został przygotowany przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. b) art. 1 pkt 8 w dotychczasowym brzmieniu: ---------------------------------------------------------

PROTOKÓŁ. b) art. 1 pkt 8 w dotychczasowym brzmieniu: --------------------------------------------------------- PROTOKÓŁ. 1. Stawający oświadczają, że: -------------------------------------------------------------------- 1) reprezentowane przez nich Towarzystwo zarządza m.in. funduszem inwestycyjnym pod nazwą SECUS

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Terminy pisane wielką literą w niniejszym aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Terminy pisane wielką literą w niniejszym aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie. Warszawa, dnia 16 maja 2016 r. ANEKS NR 2 Z DNIA 9 MAJA 2016 ROKU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007 ORAZ 008 FUNDUSZU MEDYCZNY PUBLICZNY FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności emitenta

Raport kwartalny z działalności emitenta CSY S.A. Ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława Tel.: 89 648 21 31 Fax: 89 648 23 32 Email: csy@csy.ilawa.pl I kwartał 2013 Raport kwartalny z działalności emitenta Iława, 14 maja 2013 SPIS TREŚCI: I. Wybrane

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu Z.Ch. PERMEDIA S.A. siedzibą w Lublinie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Ogłoszenie Zarządu Z.Ch. PERMEDIA S.A. siedzibą w Lublinie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ogłoszenie Zarządu Z.Ch. PERMEDIA S.A. siedzibą w Lublinie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZAKŁADY CHEMICZNE PERMEDIA S.A. w Lublinie. KRS 0000059588. Sąd Rejonowy w Lublinie,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 25 MAJA 2016 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 25 MAJA 2016 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 25 MAJA 2016 ROKU w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie i3d S.A. z siedzibą w Gliwicach zwołane na dzień 10 grudnia 2013 r.:

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie i3d S.A. z siedzibą w Gliwicach zwołane na dzień 10 grudnia 2013 r.: Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie i3d S.A. z siedzibą w Gliwicach zwołane na dzień 10 grudnia 2013 r.: Pkt. 2 proponowanego porządku obrad: Uchwała nr 1 z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

Cena maksymalna akcji Prime Car Management S.A. została ustalona na poziomie 53 zł

Cena maksymalna akcji Prime Car Management S.A. została ustalona na poziomie 53 zł Komunikat prasowy Warszawa, 19 marca 2014 roku Cena maksymalna akcji Prime Car Management S.A. została ustalona na poziomie 53 zł Cena maksymalna akcji Prime Car Management S.A., jednostki dominującej

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie w zakresie stosowanie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect DOBRA PRAKTYKA WYJAŚNIENIE

Oświadczenie w zakresie stosowanie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect DOBRA PRAKTYKA WYJAŚNIENIE Oświadczenie w zakresie stosowanie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect DOBRA PRAKTYKA 1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 kodeksu spółek handlowych oraz 32 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ABS

Bardziej szczegółowo

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Lentex S.A. z dnia 11 lutego 2014 roku

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Lentex S.A. z dnia 11 lutego 2014 roku Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Lentex S.A. z dnia 11 lutego 2014 roku Uchwała Nr 1 z dnia 11 lutego 2014 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Motywacyjnego II. na lata 2013-2015. współpracowników. spółek Grupy Kapitałowej Internet Media Services SA

Regulamin Programu Motywacyjnego II. na lata 2013-2015. współpracowników. spółek Grupy Kapitałowej Internet Media Services SA Załącznik do Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Media Services SA z dnia 9 stycznia 2013 roku Regulamin Programu Motywacyjnego II na lata 2013-2015 dla członków Zarządu, menedżerów,

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S.A. uchwala, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S.A. uchwala, co następuje: y uchwał Spółki Art New media S.A. zwołanego w Warszawie, przy ulicy Wilczej 28 lok. 6 na dzień 22 grudnia 2011 roku o godzinie 11.00 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Data publikacji 2016-04-29 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku. Różnice kursowe pomiędzy zapłatą zaliczki przez kontrahenta zagranicznego a fakturą dokumentującą tę Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie

ROZDZIAŁ II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie ROZDZIAŁ II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie 2.1. Emitent 2.1.1. Nazwa, siedziba i adres Emitenta Adres: Warszawa ul. Grochowska 21a 04-186 Warszawa Numer telefonu: (22) 51 56 100

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1. Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

UCHWAŁA NR 1. Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: UCHWAŁA NR 1 Spółka Akcyjna w Tarnowcu w dniu 2 kwietnia 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach Załącznik do Uchwały Nr 110/1326/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 19 stycznia 2016 roku UMOWA SPRZEDAŻY NR 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES

Bardziej szczegółowo

X. M A N A G E R. q Przeznaczenie modu³u q Wykaz funkcji q Codzienna eksploatacja

X. M A N A G E R. q Przeznaczenie modu³u q Wykaz funkcji q Codzienna eksploatacja X. M A N A G E R q Przeznaczenie modu³u q Wykaz funkcji q Codzienna eksploatacja Schemat funkcjonalny modu³u MANAGER SPIS TREŒCI X.1. PRZEZNACZENIE MODU U...X-3 X.2. WYKAZ FUNKCJI...X-4 X.3. CODZIENNA

Bardziej szczegółowo

UMOWA PARTNERSKA. z siedzibą w ( - ) przy, wpisanym do prowadzonego przez pod numerem, reprezentowanym przez: - i - Przedmiot umowy

UMOWA PARTNERSKA. z siedzibą w ( - ) przy, wpisanym do prowadzonego przez pod numerem, reprezentowanym przez: - i - Przedmiot umowy UMOWA PARTNERSKA zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy: Izbą Gospodarki Elektronicznej z siedzibą w Warszawie (00-640) przy ul. Mokotowskiej 1, wpisanej do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych

Bardziej szczegółowo

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI M4B S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 czerwca 2014r.

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI M4B S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 czerwca 2014r. ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI M4B S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 czerwca 2014r. WZÓR PEŁNOMOCNICTWA Ja, niżej podpisany, Akcjonariusz (osoba fizyczna) Imię i nazwisko... Nr i seria dowodu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty

OGŁOSZENIE. o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty OGŁOSZENIE z dnia 13 listopada 2015 roku o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje o dokonaniu

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q IV / 98

Formularz SAB-Q IV / 98 Formularz SAB-Q IV / 98 (dla bank w) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporz dzenia Rady Ministr w z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1160) Zarz d Sp ki: Bank Handlowy w Warszawie SA podaje do wiadomoci

Bardziej szczegółowo

INDATA SOFTWARE S.A. Niniejszy Aneks nr 6 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej.

INDATA SOFTWARE S.A. Niniejszy Aneks nr 6 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej. INDATA SOFTWARE S.A. Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Strzegomska 138, 54-429 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000360487

Bardziej szczegółowo

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1 Duma Przedsiębiorcy 1/6 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA OSÓB FICZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (Zaktualizowana w dniu 24 kwietnia 2015 r.) 1. Oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

20 PPABank S.A. - prospekt emisyjny seria I

20 PPABank S.A. - prospekt emisyjny seria I 20 PPABank S.A. - prospekt emisyjny seria I 2 w Prospekcie 1. w Prospekcie ze strony Emitenta Pierwszy Polsko-Amerykaƒski Bank S.A. ul. Kordylewskiego 11 31-547 Kraków telefon: (0-12) 618-33-33 telefax:

Bardziej szczegółowo

Zmiany w treści uchwał w stosunku do pierwotnie ogłoszonych raportem bieżącym nr 8/2016 projektów uchwał:

Zmiany w treści uchwał w stosunku do pierwotnie ogłoszonych raportem bieżącym nr 8/2016 projektów uchwał: Zmiany w treści uchwał w stosunku do pierwotnie ogłoszonych raportem bieżącym nr 8/2016 projektów uchwał: Uchwała nr 20 z dnia 24 maja 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CD PROJEKT Spółka

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO Załącznik nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu Nr 786/VI/2014 z dnia 29.09.2014 r. REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH Tekst jednolity -Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu nr 53/2002 z dnia 04.03.2002 B a n k Z a c h o d n i W B K S A REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH Poznań, 22

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości Znak sprawy: GP. 271.3.2014.AK ZAPYTANIE OFERTOWE Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający: Gmina Lubicz Adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz telefon:

Bardziej szczegółowo

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawa, 11 kwietnia 2016 roku Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A. Z W Y N I K Ó W O C E N Y SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI ZA 2015 R., SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ORAZ SKONSOLIDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "ALDA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich UCHWAŁA NR 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 1 KSH, uchwala co następuje: Wybór Przewodniczącego Przewodniczącym wybrany zostaje. UCHWAŁA NR 2 w

Bardziej szczegółowo

Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY. obejmujący okres od dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r.

Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY. obejmujący okres od dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY obejmujący okres od dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. Piaseczno, 12 sierpnia 2013 1. Informacje podstawowe Cyfrowe Centrum Serwisowe

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 2 SIERPNIA 2013 ROKU Niniejszy formularz przygotowany został

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 1. Zamawiający: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Za³¹cznik do Zarz¹dzenia Nr 01/2009 Przewodnicz¹cego Zarz¹du KZG z dnia 2 kwietnia 2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników samorz¹dowych zatrudnionych w Komunalnym Zwi¹zku Gmin we W³adys³awowie Regulamin

Bardziej szczegółowo

WARUNKI SUBSKRYPCJI AKCJI SERII G SPÓŁKI Vistula & Wólczanka S.A. ( Warunki Subskrypcji )

WARUNKI SUBSKRYPCJI AKCJI SERII G SPÓŁKI Vistula & Wólczanka S.A. ( Warunki Subskrypcji ) WARUNKI SUBSKRYPCJI AKCJI SERII G SPÓŁKI Vistula & Wólczanka S.A. ( Warunki Subskrypcji ) Wstęp Niniejsze ogłoszenie zostało opublikowane w formie raportu bieżącego, zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 do Prospektu emisyjnego EFH Żurawie Wieżowe S.A.

Aneks nr 1 do Prospektu emisyjnego EFH Żurawie Wieżowe S.A. ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO EFH ŻURAWIE WIEŻOWE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE sporządzonego w związku z ofertą publiczną nie więcej niż 2.407.500 Akcji zwykłych na okaziciela Serii E oraz

Bardziej szczegółowo

Quercus TFI S.A.: Wyniki finansowe w roku 2014 Spotkanie z Analitykami i Zarządzającymi

Quercus TFI S.A.: Wyniki finansowe w roku 2014 Spotkanie z Analitykami i Zarządzającymi Quercus TFI S.A.: Wyniki finansowe w roku 2014 Spotkanie z Analitykami i Zarządzającymi Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A. Warszawa, 26 lutego 2015 r. 2 Historia 21 VIII 2007 założenie Quercus

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IX KADENCJA. Warszawa, dnia 17 marca 2016 r. SPRAWOZDANIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IX KADENCJA. Warszawa, dnia 17 marca 2016 r. SPRAWOZDANIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IX KADENCJA Warszawa, dnia 17 marca 2016 r. Druk nr 94 Z SPRAWOZDANIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH (wraz z zestawieniem wniosków) Komisja, na posiedzeniu w dniu

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 12 lipca 2010 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLNORD S.A.

Projekty uchwał XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLNORD S.A. Projekty uchwał POLNORD S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 Na podstawie art. 393

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.06.2016 godz. 06:26:24 Numer KRS: 0000483724

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.06.2016 godz. 06:26:24 Numer KRS: 0000483724 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 09.06.2016 godz. 06:26:24 Numer KRS: 0000483724 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Rusza oferta publiczna INTERFOAM HOLDING AS, największego producenta pianki poliuretanowej z Ukrainy 23.11.2011.

Rusza oferta publiczna INTERFOAM HOLDING AS, największego producenta pianki poliuretanowej z Ukrainy 23.11.2011. Rusza oferta publiczna INTERFOAM HOLDING AS, największego producenta pianki poliuretanowej z Ukrainy 23.11.2011. INTERFOAM HOLDING AS, zarejestrowana w Estonii spółka tworząca grupę kapitałową będącą największym

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczące zakupu bawełnianych koszulek dziecięcych T-shirt z nadrukiem

ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczące zakupu bawełnianych koszulek dziecięcych T-shirt z nadrukiem ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczące zakupu bawełnianych koszulek dziecięcych T-shirt z nadrukiem Szanowni Państwo, Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Taniej z Energą

Regulamin oferty Taniej z Energą Regulamin oferty Taniej z Energą ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki skorzystania z oferty Taniej z Energą (zwanej dalej Ofertą) dla Odbiorców, którzy w okresie

Bardziej szczegółowo

2. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej 1[ ], 2[ ], 3[ ]

2. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej 1[ ], 2[ ], 3[ ] Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 roku OD: Family Fund Sp. z o.o. S.K.A ul. Batorego 25 (II piętro) 31-135 Kraków DO: Zarząd Starhedge S.A. ul. Plac Defilad 1 (XVII piętro) 00-901 Warszawa biuro@starhedge.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA I WIRBET SPÓŁKA AKCYJNA

PLAN POŁĄCZENIA RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA I WIRBET SPÓŁKA AKCYJNA PLAN POŁĄCZENIA RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA I WIRBET SPÓŁKA AKCYJNA 1 1. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA. 2 2. TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK.... 3 2.1. SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA.... 3 2.2. SPÓŁKA PRZEJMOWANA....

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach na dzień 27 czerwca 2016 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach na dzień 27 czerwca 2016 r. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach na dzień 27 czerwca 2016 r. Zarząd spółki MOJ S.A. ( Spółka ), działając na podstawie art. 399 1 oraz w związku

Bardziej szczegółowo

Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁKA AKCYJNA. q 1. Nowego podmiotu q 2. KRS-W4. CzêœæA CORS

Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁKA AKCYJNA. q 1. Nowego podmiotu q 2. KRS-W4. CzêœæA CORS KRS-W4 CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Sygnatura akt (wypełnia sąd) Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁKA AKCYJNA Formularz należy wypełnić w języku polskim,

Bardziej szczegółowo

Komentarz do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2004 roku

Komentarz do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2004 roku Komentarz do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2004 roku 1. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzeniu raportu. 1.1. Fortis Bank Polska S.A. prowadzi rachunkowość na zasadach

Bardziej szczegółowo

Pani Hanna Wilamowska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim

Pani Hanna Wilamowska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, 12 maja 2016 r. WPS-IV.862.1.5.2016.KT Pani Hanna Wilamowska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust.1 oraz

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych Dz.U.08.234.1577 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2008 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE Warszawa, 6 maja 2016 roku Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE SPÓŁKA: Kruk S.A. DATA W: 9 maja 2016 roku (godz. 14.00) MIEJSCE W: Hotel Polonia Palace,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2009 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2009 r. L. dz. 52/10 Tarnów, dnia 29 marca 2010 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2009 r. A. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Fundacja Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji (która moŝe uŝywać nazwy skróconej

Bardziej szczegółowo

Plan prezentacji. I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW. II. Realizacja celów Emisji. III.Wyniki finansowe. IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Plan prezentacji. I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW. II. Realizacja celów Emisji. III.Wyniki finansowe. IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Plan prezentacji I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW II. Realizacja celów Emisji III.Wyniki finansowe IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy V. Cele długookresowe I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW Kurs akcji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010. 1. Informacja dotycząca kadencji Rady Nadzorczej w roku 2010, skład osobowy Rady, pełnione funkcje w Radzie,

Bardziej szczegółowo

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej PROJEKT INWESTYCYJNY Nazwa projektu: Forma projektu: TEVOR 1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej 2. wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect Podmiot: PL Consulting sp.

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław FUNDACJA Kocie Życie Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS I. RACHUNEK WYNIKÓW II. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZARZADZANYCH PRZEZ BIURO MAKLERSKIE PORTFELI Z UWZGLĘDNIENIEM ZWIĄZANYCH Z NIMI RYZYK

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZARZADZANYCH PRZEZ BIURO MAKLERSKIE PORTFELI Z UWZGLĘDNIENIEM ZWIĄZANYCH Z NIMI RYZYK INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZARZADZANYCH PRZEZ BIURO MAKLERSKIE PORTFELI Z UWZGLĘDNIENIEM ZWIĄZANYCH Z NIMI RYZYK Akcje Akcje są papierem wartościowym reprezentującym odpowiedni

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie

OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie Zarząd Wawel Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, przy ul. Władysława Warneńczyka 14, wpisanej do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa sporządzona zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137 poz. 1539 z późn.zm.) WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1 (wybrane artykuły regulujące przepisy o cenach transferowych) Dział IIa Porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych

Bardziej szczegółowo

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELKOP S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELKOP S.A. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELKOP S.A. Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie (41-506) przy ul. Józefa Maronia 44, spółki wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Niezależnego Domu Maklerskiego S.A. w zakresie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową

Polityka informacyjna Niezależnego Domu Maklerskiego S.A. w zakresie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową Polityka informacyjna Niezależnego Domu Maklerskiego S.A. w zakresie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową Warszawa, 10 czerwca 2016 r. Niniejsza Polityka określa zasady i zakres

Bardziej szczegółowo

Co do zasady, obliczenie wykazywanej

Co do zasady, obliczenie wykazywanej Korekta deklaracji podatkowej: można uniknąć sankcji i odzyskać ulgi Piotr Podolski Do 30 kwietnia podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych byli zobowiązani złożyć zeznanie określające wysokość

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: 38 ust.1 pkt 3 RMF GPW

Podstawa prawna: 38 ust.1 pkt 3 RMF GPW Tre projektów uchwał Multimedia Polska S.A. zwołanego na dzie 20 grudnia 2010 roku Raport bie cy nr 54/2010 z dnia 23 listopada 2010 roku Zarz d Multimedia Polska S.A. w zał czeniu przekazuje do publicznej

Bardziej szczegółowo

W związku z dokonanym podziałem akcji Spółki dokonuje się zmiany Statutu Spółki, a mianowicie 8 ust. 1 Statutu otrzymuje następującą nową treść:

W związku z dokonanym podziałem akcji Spółki dokonuje się zmiany Statutu Spółki, a mianowicie 8 ust. 1 Statutu otrzymuje następującą nową treść: w sprawie podziału akcji poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji i zwiększenie liczby akcji bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki (split) w stosunku 1 : 10 oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Warszawa: Dostawa materiałów i wypełnień stomatologicznych dla Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Anna Salata 0 1. Zaproponowanie strategii zarządzania środkami pieniężnymi. Celem zarządzania środkami pieniężnymi jest wyznaczenie

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.arr.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.arr.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.arr.gov.pl Warszawa: Dostawa materiałów promocyjnych - bidonów Numer ogłoszenia: 108724-2016;

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo