UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE z dnia r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE z dnia... 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego."

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE z dnia r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości rolnego i leśnego. Na podstawie art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 oraz z 2015 r. poz i 1777) art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381; z 2014 r. poz. 40 oraz z 2015 r. poz. 1045) art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465 oraz z 2015 r. poz. 1045) Rada Miejska w Koszalinie uchwala co następuje: 1. Określa się następujące wzory formularzy dla podatku od nieruchomości: 1) wzór formularza informacji w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1) - stanowiący załącznik nr 1 do uchwały; 2) wzór formularza deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1) - stanowiący załącznik nr 2 do uchwały; 3) wzór formularza Dane o nieruchomościach" (ZN-1/A) stanowiącego załącznik nr 1 do informacji w sprawie podatku od nieruchomości i deklaracji na podatek od nieruchomości - stanowiący załącznik nr 3 do uchwały; 4) wzór formularza Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości (ZN-1/B) stanowiącego załącznik nr 2 do informacji w sprawie podatku od nieruchomości i deklaracji na podatek od nieruchomości - stanowiący załącznik nr 4 do uchwały; 2. Określa się następujące wzory formularzy dla podatku rolnego: 1) wzór formularza informacji w sprawie podatku rolnego (IR-1) - stanowiący załącznik nr 5 do uchwały; 2) wzór formularza deklaracji na podatek rolny (DR-1) - stanowiący załącznik nr 6 do uchwały; 3) wzór formularza Dane o nieruchomościach rolnych (ZR-1/A) stanowiącego załącznik nr 1 do informacji w sprawie podatku rolnego i deklaracji na podatek rolny - stanowiący załącznik nr 7 do uchwały; 3. Określa się następujące wzory formularzy dla podatku leśnego: 1) wzór formularza informacji w sprawie podatku leśnego (IL-1) - stanowiący załącznik nr 8 do uchwały; 2) wzór formularza deklaracji na podatek leśny (DL-1) - stanowiący załącznik nr 9 do uchwały; 3) wzór formularza Dane o nieruchomościach leśnych (ZL-1/A) stanowiącego załącznik nr 1 do informacji w sprawie podatku leśnego i deklaracji na podatek leśny - stanowiący załącznik nr 10 do uchwały; Id: E33CD878-B E-9C38-32E90ED221EF. Projekt

2 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Koszalina. 5. Traci moc uchwała Nr XVI/203/2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości rolnego i leśnego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 150 poz oraz z 2013 r. poz. 4113). 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 7. Uchwała obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r. Przewodnicząca Rady Miejskej Id: E33CD878-B E-9C38-32E90ED221EF. Projekt

3 POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 1. Data nabycia nieruchomości IN-1 2. Nr ewidencyjny podatnika (nadany w UM w Koszalinie) Załącznik Nr 1 do uchwały Nr /2015 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 26 listopada 2015 r. INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Miejsce składania: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. 849 z późn. zm.). Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych użytkownikami wieczystymi gruntów posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego lub wysokość opodatkowania. Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotu opodatkowania. A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI 3. Nazwa i adres siedziby organu podatkowego Prezydent Miasta Koszalina Urząd Miejski w Koszalinie B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA INFORMACJI ul. Rynek Staromiejski Koszalin 4. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia informacji (zaznaczyć właściwy kwadrat): 1. informacja składana po raz pierwszy 2. korekta informacji w związku ze zmianą z dnia * : - - r. (dzień miesiąc rok) * Jeżeli przyczyną korekty jest istnienie budowli albo budynku lub ich części należy podać rok w którym budowa została zakończona / w przypadku rozpoczęcia użytkowania budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem należy podać rok w którym rozpoczęto użytkowanie ( właściwe podkreślić ). C. DANE PODATNIKA / PODATNIKÓW C.I.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 5. Nazwisko 6. Pierwsze imię 7. Drugie imię 8. PESEL 9. NIP (jeżeli został nadany) 10. REGON (jeżeli został nadany) Pola należy wypełnić w przypadku gdy PESEL nie został nadany. 11. Data urodzenia 12. Imię ojca 13. Imię matki C.I.2. ADRES ZAMIESZKANIA 14. Kraj 15. Województwo 16. Powiat 17. Gmina 18. Ulica 19. Nr domu 20. Nr lokalu 21. Miejscowość 22. Kod pocztowy 23. Poczta C.I.3. ADRES KORESPONDENCYJNY (należy wypełnić gdy jest inny niż adres zamieszkania) 24. Kraj 25. Województwo 26. Powiat 27. Gmina 28. Ulica 29. Nr domu 30. Nr lokalu 31. Miejscowość 32. Kod pocztowy 33. Poczta C.II.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 34. Nazwisko 35. Pierwsze imię 36. Drugie imię 37. PESEL 38. NIP (jeżeli został nadany) 39. REGON (jeżeli został nadany) Pola należy wypełnić w przypadku gdy PESEL nie został nadany. 40. Data urodzenia 41. Imię ojca 42. Imię matki Id: E20022B0-C78A-41B6-B2CD-B9F96E8F4C39. Projekt IN-1(1) 1/4

4 POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. C.II.2. ADRES ZAMIESZKANIA 43. Kraj 44. Województwo 45. Powiat 46. Gmina 47. Ulica 48. Nr domu 49. Nr lokalu 50. Miejscowość 51. Kod pocztowy 52. Poczta C.II.3. ADRES KORESPONDENCYJNY (należy wypełnić jeżeli jest inny niż adres zamieszkania) 53. Kraj 54. Województwo 55. Powiat 56. Gmina 57. Ulica 58. Nr domu 59. Nr lokalu 60. Miejscowość 61. Kod pocztowy 62. Poczta C. III. INFORMACJA O POZOSTAŁYCH PODATNIKACH 63. (Należy podać informacje wymagane w części C.I.1 C.I.2 i C.I.3) D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA NIEPODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU D.1. POWIERZCHNIA GRUNTÓW 1. Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 1) Pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior 65. i zbiorników sztucznych 2) Podstawa opodatkowania w m2 (ha) m 2 ha 3. Pozostałe zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 1) Niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji o którym mowa w ustawie z dnia 23 lipca 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777) i położone na terenach dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat a czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowalnego 67. m 2 Id: E20022B0-C78A-41B6-B2CD-B9F96E8F4C39. Projekt IN-1(2) 2/4

5 POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. D.2. POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI Za powierzchnię użytkową uważa się powierzchnię mierzoną po wewn. długości ścian na wszystkich kondygnacjach (także garaże podziemne piwnice sutereny poddasza użytkowe) z wyjątkiem klatek schodowych i szybów dźwigowych. Podstawa opodatkowania w m 2 1. Mieszkalne ogółem 1) 68. m 2 kondygnacji o wysokości: - od 140 do 220 m - powyżej 220 m m 2 m 2 2. Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej - ogółem 1) 71. kondygnacji o wysokości: - od 140 do 220 m - powyżej 220 m Mieszkalne - zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej ogółem 1) 74. kondygnacji o wysokości: - od 140 do 220 m - powyżej 220 m Zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym ogółem 1) 77. kondygnacji o wysokości: - od 140 do 220 m - powyżej 220 m Związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności 80. leczniczej zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - ogółem 1) kondygnacji o wysokości: - od 140 do 220 m - powyżej 220 m Pozostałe zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 83. publicznego przez organizacje pożytku publicznego ogółem 1) kondygnacji o wysokości: - od 140 do 220 m - powyżej 220 m m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 D.3. WARTOŚĆ BUDOWLI LUB ICH CZĘŚCI ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Budowle (wartość określona na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust.3 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych) Podstawa opodatkowania w zł z dokładnością do 1 zł zł E. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH (do niniejszej informacji dołączono) 87. Liczba załączników ZN-1/A 88. Załącznik ZN-1/B składany (zaznaczyć właściwy kwadrat): tak nie Id: E20022B0-C78A-41B6-B2CD-B9F96E8F4C39. Projekt IN-1(2) 3/4

6 POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. F. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA Oświadczam że dane zawarte w informacji są zgodne z prawdą. 89. Imię i nazwisko 90. Telefon kontaktowy osoby składającej informację 91. Data wypełnienia informacji (dzień - miesiąc - rok) 92. Podpis podatnika / osoby reprezentującej podatnika 3) G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 93. Uwagi organu podatkowego 94. Data wpływu do organu podatkowego (dzień - miesiąc - rok) 95. Podpis przyjmującego formularz 1) 2) 3) Należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Należy podać z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. Niepotrzebne skreślić / Osobą reprezentującą podatnika jest osoba posiadająca pisemne pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji podatkowych; w przypadku podpisania deklaracji przez pełnomocnika podatnika należy przedłożyć organowi podatkowemu pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji art. 80a ustawy Ordynacja podatkowa wraz z dowodem uiszczenia należnej opłaty skarbowej jeżeli nie występuje zwolnienie od tej opłaty. Id: E20022B0-C78A-41B6-B2CD-B9F96E8F4C39. Projekt IN-1(2) 4/4

7 POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 1. NIP ( jeżeli został nadany )... DN-1 2. Nr ewidencyjny podatnika (nadany w UM w Koszalinie) DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Załącznik Nr 2 do uchwały Nr./2015 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 26 listopada 2015 r. 3. Rok Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Miejsce składania: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.). Formularz przeznaczony dla osób prawnych jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych użytkownikami wieczystymi gruntów posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami nieruchomości lub obiektów budowlanych z osobami prawnymi z jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej z wyjątkiem osób fizycznych tworzących wspólnotę mieszkaniową. Do dnia 31 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego lub wysokość opodatkowania. Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania. A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 4. Nazwa i adres siedziby organu podatkowego do którego adresowana jest deklaracja Prezydent Miasta Koszalina Urząd Miejski w Koszalinie B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI ul. Rynek Staromiejski Koszalin 5. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat): 1. deklaracja roczna 2. korekta deklaracji rocznej C. DANE PODATNIKA * - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną ** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną C.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 6. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat): 1. osoba fizyczna 2. osoba prawna 3. jednostka organizacyjna spółka nieposiadająca osobowości prawnej 7. Nazwa pełna * / Nazwisko pierwsze imię drugie imię ** 8. REGON ( jeżeli został nadany ) 9. PESEL ** Pola wypełnia osoba fizyczna w przypadku gdy numer PESEL nie został nadany. 10. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok) 11. Imię ojca 12. Imię matki C.2. ADRES SIEDZIBY * / ADRES ZAMIESZKANIA ** 13. Kraj 14. Województwo 15. Powiat 16. Gmina 17. Ulica 18. Nr domu 19. Nr lokalu 20. Miejscowość 21. Kod pocztowy 22. Poczta Id: B F A-92D E82. Projekt DN-1(1) 1/3

8 D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA NIEPODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU D.1. POWIERZCHNIA GRUNTÓW W przypadku m 2 należy podać z dokładnością do dwóch a w przypadku ha do czterech miejsc po przecinku. 1. Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 2. Pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 3. Pozostałe zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 4. Niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji o którym mowa w ustawie z dnia 23 lipca 2015r. o rewitalizacji (Dz.U. poz. z 2015 r. poz. 1777) i położone na terenach dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat a czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowalnego Podstawa opodatkowania w m 2 (ha) m 2 ha m 2 m Stawka podatku wg stosownej uchwały Rady Miejskiej w Koszalinie D.2. POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI 33. zł gr Kwota podatku zł gr Za powierzchnię użytkową uważa się powierzchnię mierzoną po wewn. długości ścian na wszystkich kondygnacjach (także garaże podziemne piwnice sutereny poddasza użytkowe) z wyjątkiem klatek schodowych i szybów dźwigowych. 1. Budynki mieszkalne ogółem Podstawa opodatkowania w m m 2 Stawka podatku wg stosownej uchwały Rady Miejskiej w Koszalinie 36. zł gr 37. Kwota podatku zł gr kondygnacji o wysokości: - od 140 do 220 m powyżej 220 m 39. m 2 m 2 2. Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej ogółem kondygnacji o wysokości: - od 140 do 220 m powyżej 220 m Mieszkalne - zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej ogółem 45. m 2 m 2 m 2 m od 140 do 220 m 48. m 2 kondygnacji o wysokości: - powyżej 220 m 49. m 2 4. Zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym ogółem 50. m kondygnacji o wysokości: - od 140 do 220 m powyżej 220 m 54. m 2 m 2 Id: B F A-92D E82. Projekt DN-1(1) 2/3

9 POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 5. Związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - ogółem - od 140 do 220 m kondygnacji o wysokości: - powyżej 220 m Pozostałe zajęte na prowadzenie 60. odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego ogółem kondygnacji o wysokości: - od 140 do 220 m powyżej 220 m 64. m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 D.3. WARTOŚĆ BUDOWLI LUB ICH CZĘŚCI ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 1. Budowle (wartość określona na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust.3 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych) 65. Podstawa opodatkowania w zł z dokładnością do 1 zł 00 zł Stawka podatku wg stosownej uchwały Rady Miejskiej w Koszalinie 66. % Kwota podatku zł gr E. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU Kwota podatku (w pełnych złotych) Kwoty podatków zaokrągla się w ten sposób że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się a końcówki kwot Suma kwot z pozycji i 64 wynoszące 50 i więcej groszy podyższa się do pełnych złotych zł F. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH (do niniejszej deklaracji dołączono) 69. Liczba załączników ZN-1/A 70. Załącznik ZN-1/B składany (zaznaczyć właściwy kwadrat): tak nie G. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA Oświadczam że dane zawarte w deklaracji są zgodne z prawdą. 71. Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za sporządzenie deklaracji 72. Numer telefonu kontaktowego do osoby z poz Data wypełnienia deklaracji (dzień - miesiąc - rok) 74. Podpis i pieczęć osoby(-ób) uprawnionej (-ych) do złożenia deklaracji / osoby reprezentującej podatnika * H. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 75. Uwagi organu podatkowego 76. Data (dzień - miesiąc - rok) 77. Podpis przyjmującego formularz Pouczenie Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2014 r. poz z późn. zm.). * Niepotrzebne skreślić / W przypadku podpisania deklaracji przez pełnomocnika podatnika (prokurenta) należy przedłożyć organowi podatkowemu pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji art. 80a ustawy Ordynacja podatkowa wraz z dowodem uiszczenia należnej opłaty skarbowej. Id: B F A-92D E82. Projekt DN-1(1) 3/3

10 Id: B F A-92D E82. Projekt DN-1(1) 4/3

11 POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 1. Nr ewidencyjny podatnika (nadany w UM w K-linie) ZN-1/A Załącznik Nr 3 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 26 listopada 2015 r. Załącznik Nr 1 do Informacji w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1)/ Deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1) DANE O NIERUCHOMOŚCIACH Załącznik ZN-1/A przeznaczony jest najwyżej dla trzech nieruchomości. W przypadku gdy podatnik posiada na terenie gminy więcej niż trzy nieruchomości należy wypełnić odrębne załączniki 1) 2. Nr załącznika... A. PRZEZNACZENIE FORMULARZA 3. Niniejszy formularz stanowi załącznik do (zaznaczyć właściwy kwadrat): 1. Informacji IN Deklaracji DN-1 B. DANE PODATNIKA * - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną ** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 4. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat): 1. osoba fizyczna 2. osoba prawna 3. jednostka organizacyjna spółka nieposiadająca osobowości prawnej 5. Nazwa pełna * / Nazwisko pierwsze imię drugie imię ** 6. PESEL** 7. NIP (jeżeli został nadany) 8. REGON (jeżeli został nadany) C. DANE O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU LUB ZWOLNIENIU C.I.1. POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI 9. Położenie nieruchomości (adres) C.I.2. STATUS PODATNIKA (zaznaczyć właściwe kwadraty): 10. Rodzaj własności/posiadania 1. właściciel 3. użytkownik wieczysty 5. posiadacz samoistny 7. posiadacz zależny (np. najemca dzierżawca) 2. współwłaściciel 4. współużytkownik wieczysty 6. współposiadacz samoistny 8. współposiadacz zależny C.I.3. OZNACZENIA WG EWIDENCJI GRUNTÓW I POWIERZCHNIE NIERUCHOMOŚCI 11. Nr działki -(ek) 12. Nr obrębu 13. Powierzchnia działki 14. Wielkość udziału do działki 15. Powierzchnia wynikająca z udziału 16. Powierzchnia użytkowa budynku 17. Powierzchnia użytkowa lokalu 18. Powierzchnia użytk. wynikająca z udziału w częściach wspólnych budynku (dotyczy lokali) C.I.4. KSIĘGA WIECZYSTA 19. Numer księgi wieczystej (zbioru dokumentów) : 20. Nieruchomości gruntowej 21. Budynku (wypełnić jeśli jest inny niż nr KW gruntu) 22. Lokalu 23. Nazwa sądu w którym prowadzona jest księga wieczysta (zbiór dokumentów) SĄD REJONOWY W KOSZALINIE Id: 4570F05A-AAF A CD9B254D. Projekt ZN-1/A(1) 1/2

12 POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. C.II.1. POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI 24. Położenie nieruchomości (adres) C.II.2. STATUS PODATNIKA (zaznaczyć właściwe kwadraty): 25. Rodzaj własności/posiadania 1. właściciel 3. użytkownik wieczysty 5. posiadacz samoistny 7. posiadacz zależny (np. najemca dzierżawca) 2. współwłaściciel 4. współużytkownik wieczysty 6. współposiadacz samoistny 8. współposiadacz zależny C.II.3. OZNACZENIA WG EWIDENCJI GRUNTÓW I POWIERZCHNIE NIERUCHOMOŚCI 26. Nr działki -(ek) 27. Nr obrębu 28. Powierzchnia działki 29. Wielkość udziału do działki 30. Powierzchnia wynikająca z udziału 31. Powierzchnia użytkowa budynku 32. Powierzchnia użytkowa lokalu 33. Powierzchnia użytk. wynikająca z udziału w częściach wspólnych budynku (dotyczy lokali) C.II.4. KSIĘGA WIECZYSTA 34. Numer księgi wieczystej (zbioru dokumentów) 35. Nieruchomości gruntowej 36. Budynku 37. Lokalu 38. Nazwa sądu w którym prowadzona jest księga wieczysta (zbiór dokumentów) SĄD REJONOWY W KOSZALINIE C.III.1. POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI 39. Położenie nieruchomości (adres) C.III.2. STATUS PODATNIKA (zaznaczyć właściwe kwadraty): 40. Rodzaj własności/posiadania 1. właściciel 3. użytkownik wieczysty 5. posiadacz samoistny 7. posiadacz zależny (np. najemca dzierżawca) 2. współwłaściciel 4. współużytkownik wieczysty 6. współposiadacz samoistny 8. współposiadacz zależny C.III.3. OZNACZENIA WG EWIDENCJI GRUNTÓW I POWIERZCHNIE NIERUCHOMOŚCI 41. Nr działki -(ek) 42. Nr obrębu 43. Powierzchnia działki 44. Wielkość udziału do działki 45. Powierzchnia wynikająca z udziału 46. Powierzchnia użytkowa budynku 47. Powierzchnia użytkowa lokalu 48. Powierzchnia użytk. wynikająca z udziału w częściach wspólnych budynku (dotyczy lokali) C.III.4. KSIĘGA WIECZYSTA 49. Numer księgi wieczystej (zbioru dokumentów) 50. Nieruchomości gruntowej 51. Budynku 52. Lokalu 53. Nazwa sądu w którym prowadzona jest księga wieczysta (zbiór dokumentów) SĄD REJONOWY W KOSZALINIE 1) Dopuszcza się przedłożenie zestawienia nieruchomości zawierającego wszystkie wymagane w niniejszym załączniku informacje w miejsce tego załącznika. ZN-1/A 2/2 Id: 4570F05A-AAF A CD9B254D. Projekt

13 POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 1. Nr ewidencyjny podatnika (nadany w UM w K-linie) ZN-1/B... Załącznik Nr 4 do uchwały Nr./2015 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 26 listopada 2015 r. Załącznik Nr 2 do Informacji w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1)/ Deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1) DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI A. PRZEZNACZENIE FORMULARZA 2. Niniejszy formularz stanowi załącznik do (zaznaczyć właściwy kwadrat): 1. Informacji IN-1 2. Deklaracji DN-1 B. DANE PODATNIKA * - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną ** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 3. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat): 1. osoba fizyczna 2. osoba prawna 3. jednostka organizacyjna spółka nieposiadająca osobowości prawnej 4. Nazwa pełna * / Nazwisko pierwsze imię drugie imię ** 5. Numer PESEL** 6. NIP ( jeżeli został nadany ) 7. REGON (jeżeli został nadany) C. DANE DOTYCZĄCE ZWOLNIEŃ PODATKOWYCH WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY LUB UCHWAŁY RADY GMINY C.1. POWIERZCHNIA GRUNTÓW Podstawa opodatkowania w m2 (ha) 1. Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 1) 2. Pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 2) 3. Pozostałe zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 1) 4. Niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji o którym mowa w ustawie z dnia 23 lipca 2015r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777) i położone na terenach dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat a czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowalnego 8. m ha m 2 m 2 Id: F83CC094-10B4-480D-8DED-140CA55249D6. Projekt ZN-1/B(1) 1/2

14 POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. C.1. POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI 1. Mieszkalne ogółem 1) 12. kondygnacji o wysokości: - od 140 do 220 m 13. Podstawa opodatkowania w m 2 m 2 m 2 - powyżej 220 m 14. m 2 2. Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej - ogółem 1) 15. kondygnacji o wysokości: - od 140 do 220 m - powyżej 220 m 3. Mieszkalne - zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej ogółem 1) 18. kondygnacji o wysokości: - od 140 do 220 m - powyżej 220 m Zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym ogółem 1) 21. kondygnacji o wysokości: - od 140 do 220 m - powyżej 220 m Związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - ogółem 1) 24. kondygnacji o wysokości: - od 140 do 220 m - powyżej 220 m Pozostałe zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego ogółem 1) m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 kondygnacji o wysokości: - od 140 do 220 m - powyżej 220 m m 2 m 2 C2. WARTOŚĆ BUDOWLI LUB ICH CZĘŚCI ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Podstawa opodatkowania w zł Budowle 30. z dokładnością do 1 zł D. PODSTAWA PRAWNA ZWOLNIENIA ( należy wpisać stosowny artykuł ustawy lub uchwałę ) zł Należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 2 Należy podać z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. ZN-1/B(1) 2/2 Id: F83CC094-10B4-480D-8DED-140CA55249D6. Projekt

15 POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 1. Data nabycia nieruchomości IR-1 2. Nr ewidencyjny podatnika (nadany w UM w Koszalinie)... INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO Załącznik Nr 5 do uchwały Nr /2015 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia.. listopada 2015r. Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Miejsce składania: Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz z późn. zm.) Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami gruntów posiadaczami samoistnymi gruntów użytkownikami wieczystymi gruntów posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego lub wysokość opodatkowania.. Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości. A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI 3. Nazwa i adres siedziby organu podatkowego Prezydent Miasta Koszalina Urząd Miejski w Koszalinie ul. Rynek Staromiejski Koszalin B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA INFORMACJI 4. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia informacji (zaznaczyć właściwy kwadrat): 1. informacja składana po raz pierwszy na dany rok 2. korekta informacji w związku ze zmianą z dnia : - - r. (dzień miesiąc rok) C. DANE PODATNIKA/ PODATNIKÓW C.I.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 5. Nazwisko 6. Pierwsze imię 7. Drugie imię 8. PESEL 9. NIP (jeżeli został nadany) 10. REGON (jeżeli został nadany) Pola należy wypełnić w przypadku gdy numer PESEL nie został nadany. 11. Data urodzenia 12. Imię ojca 13. Imię matki C.I.2. ADRES ZAMIESZKANIA 14. Kraj 15. Województwo 16. Powiat 17. Gmina 18. Ulica 19. Nr domu 20. Nr lokalu 21. Miejscowość 22. Kod pocztowy 23. Poczta C.I.3. ADRES KORESPONDENCYJNY (należy wypełnić gdy jest inny niż adres zamieszkania) 24. Kraj 25. Województwo 26. Powiat 27. Gmina 28. Ulica 29. Nr domu 30. Nr lokalu 31. Miejscowość 32. Kod pocztowy 33. Poczta C.II.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 34. Nazwisko 35. Pierwsze imię 36. Drugie imię 37. PESEL 38. NIP (jeżeli został nadany) 39. REGON (jeżeli został nadany) Pola należy wypełnić w przypadku gdy numer PESEL nie został nadany. 40. Data urodzenia 41. Imię ojca 42. Imię matki Id: 13E B4D62E1F213. Projekt IR-1(1) 1/4

16 POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. C.II.2. ADRES ZAMIESZKANIA 43. Kraj 44. Województwo 45. Powiat 46. Gmina 47. Ulica 48. Nr domu 49. Nr lokalu 50. Miejscowość 51. Kod pocztowy 52. Poczta C.II.3. ADRES KORESPONDENCYJNY (należy wypełnić gdy jest inny niż adres zamieszkania) 53. Kraj 54. Województwo 55. Powiat 56. Gmina 57. Ulica 58. Nr domu 59. Nr lokalu 60. Miejscowość 61. Kod pocztowy 62. Poczta C.III. INFORMACJA O POZOSTAŁYCH PODATNIKACH 63. D. DANE DOTYCZĄCE UŻYTKÓW ROLNYCH STANOWIĄCYCH GOSPODARSTWO ROLNE NIEPODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU 1) D.1. GRUNTY ORNE Klasa użytków rolnych I II IIIa IIIb IVa IVb Powierzchnia w ha D.2. ŁĄKI I PASTWISKA Klasa użytków rolnych I II III IV Powierzchnia w ha IR-1 (1) 2/4 Id: 13E B4D62E1F213. Projekt

17 D.3. SADY Klasa użytków rolnych Powierzchnia w ha 74. I II III IIIa IIIb IV IVa IVb D.4. GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE Powierzchnia w ha 80. D.5. GRUNTY POD STAWAMI ZARYBIONYMI - łososiem trocią głowacicą palią i pstrągiem Powierzchnia w ha 81. D.6. GRUNTY POD STAWAMI ZARYBIONYMI - innymi gatunkami ryb Powierzchnia w ha 82. D.7. GRUNTY POD STAWAMI NIEZARYBIONYMI Powierzchnia w ha 83. D.8. GRUNTY ZADRZEWIONE I ZAKRZEWIONE NA UŻYTKACH ROLNYCH Powierzchnia w ha 84. D.9. GRUNTY POD ROWAMI Powierzchnia w ha 85. D.10. UŻYTKI ROLNE DLA KTÓRYCH NIE MOŻNA USTALIĆ PRZELICZNIKA Powierzchnia w ha 86. D.11. ŁĄCZNA POWIERZCHNIA UŻYTKÓW ROLNYCH STANOWIĄCYCH GOSPODARSTWO ROLNE Powierzchnia w ha 87. E. DANE DOTYCZĄCE UŻYTKÓW ROLNYCH NIESTANOWIĄCYCH GOSPODARSTWA ROLNEGO NIEPODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU 1) Powierzchnia w ha 88. F. DANE DOTYCZĄCE ZWOLNIEŃ I ULG PODATKOWYCH WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym Tytuł prawny zwolnienia / ulgi Powierzchnia w ha fizycznych Id: 13E B4D62E1F213. Projekt IR-1 (1) 3/4

18 POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. G. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH (do niniejszej informacji dołączono) 91. Liczba załączników ZR-1/A H. INFORMACJA O WIELKOŚCI UŻYTKÓW ROLNYCH NA TERENIE INNEJ GMINY (należy wypełnić gdy podatnik na terenie gminy Miasta Koszalin posiada użytki rolne o pow. równej lub mniejszej niż 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy) 92. Posiadam / nie posiadam * użytki rolne na terenie innej gminy (gmin) z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza o łącznej powierzchni... ha (ha przeliczeniowych.). * niewłaściwe skreślić I. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA Oświadczam że dane zawarte w informacji są zgodne z prawdą. 93. Imię i nazwisko 94. Numer telefonu kontaktowego osoby składającej informację 95. Data wypełnienia informacji (dzień - miesiąc - rok) 96. Podpis podatnika / osoby reprezentującej podatnika 2) J. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 97. Uwagi organu podatkowego 98. Data (dzień - miesiąc - rok) 99. Podpis przyjmującego formularz 1) Należy podać z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. 2) Niepotrzebne skreślić / w przypadku podpisania deklaracji przez pełnomocnika podatnika (prokurenta) należy przedłożyć organowi podatkowemu pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji art. 80a ustawy Ordynacja podatkowa wraz z dowodem uiszczenia należnej opłaty skarbowej jeżeli nie występuje zwolnienie od tej opłaty. IR-1 (1) 4/4 Id: 13E B4D62E1F213. Projekt

19 POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 1. NIP ( jeżeli został nadany )... DR-1 2. Nr ewidencyjny podatnika (nadany w UM w Koszalinie) DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY 3. Rok Załącznik Nr 6 do uchwały Nr../2015 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 26 listopada 2015 r. Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Miejsce składania: Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2013 r. poz z późn. zm.). Formularz przeznaczony dla osób prawnych jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej będących właścicielami gruntów posiadaczami samoistnymi gruntów użytkownikami wieczystymi gruntów posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami gruntów z osobami prawnymi z jednostkami organizacyjnymi spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej. Do dnia 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego lub wysokość opodatkowania. Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości. A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 4. Nazwa i adres siedziby organu podatkowego Prezydent Miasta Koszalina Urząd Miejski w Koszalinie ul. Rynek Staromiejski Koszalin B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 5. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat): 1. deklaracja roczna 2. korekta deklaracji rocznej C. DANE PODATNIKA * - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną ** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną C.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 6. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat): 1. osoba fizyczna 2. osoba prawna 3. jednostka organizacyjna spółka nieposiadająca osobowości prawnej 7. Nazwa pełna * / Nazwisko pierwsze imię drugie imię ** 8. REGON ( jeżeli został nadany ) 9. PESEL ** Pola wypełnia osoba fizyczna w przypadku gdy numer PESEL nie został nadany. 10. Data urodzenia (dzień Imię ojca 12. Imię matki miesiąc - rok) C.2. ADRES SIEDZIBY * / ADRES ZAMIESZKANIA ** 13. Kraj 14. Województwo 15. Powiat 16. Gmina 17. Ulica 18. Nr domu 19. Nr lokalu 20. Miejscowość 21. Kod pocztowy 22. Poczta Id: 963CEF11-B1E4-4A6C-9FAA D13D9D. Projekt DR-1(1) 1/5

20 POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. D. DANE DOTYCZĄCE UŻYTKÓW ROLNYCH STANOWIĄCYCH GOSPODARSTWO ROLNE NIEPODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU D.1. GRUNTY ORNE Klasa I II IIIa IIIb IVa IVb D.2. ŁĄKI I PASTWISKA D.3. SADY I II III IV I II III IIIa 47. IIIb 49. IV IVa Powierzchnia w ha Przelicznik Powierzchnia w ha przeliczeniowych 1) a b c IVb 075 D.4. GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE 55. D.5. GRUNTY POD STAWAMI ZARYBIONYMI - łososiem trocią głowacicą palią i pstrągiem D.6. GRUNTY POD STAWAMI ZARYBIONYMI - innymi gatunkami ryb D.7. GRUNTY POD STAWAMI NIEZARYBIONYMI DR-1(1) 2/5 Id: 963CEF11-B1E4-4A6C-9FAA D13D9D. Projekt

21 POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. D.8. GRUNTY ZADRZEWIONE I ZAKRZEWIONE NA UŻYTKACH ROLNYCH 63. D.9. GRUNTY POD ROWAMI D.10. GRUNTY DLA KTÓRYCH NIE MOŻNA USTALIĆ PRZELICZNIKA D.11. ŁĄCZNA POWIERZCHNIA UŻYTKÓW ROLNYCH STANOWIĄCYCH GOSPODARSTWO ROLNE 69.Powierzchnia w ha (suma z części od D.1 do D.11 kol.a) E. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU OD GOSPODARSTW ROLNYCH Łącznie powierzchnia w ha przeliczeniowych Należy wpisać powierzchnię z poz Powierzchnia w ha przeliczeniowych (suma z części od D.1 do D.11 kol.c) 71. Stawka podatku 72. zł gr Kwota podatku (w pełnych złotych) Kwoty podatków zaokrągla się w ten sposób że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podyższa się do pełnych złotych zł F. DANE DOTYCZĄCE UŻYTKÓW ROLNYCH NIESTANOWIĄCYCH GOSPODARSTW ROLNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU 74. Powierzchnia w ha 75. Stawka podatku zł gr 76. Kwota podatku (w pełnych złotych) 00 zł G. DANE DOTYCZĄCE ZWOLNIEŃ I ULG PODATKOWYCH WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym Tytuł prawny zwolnienia / ulgi Powierzchnia w ha fizycznych H. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH (do niniejszej deklaracji dołączono) 79. Liczba załączników ZR-1/A I. INFORMACJA O WIELKOŚCI UŻYTKÓW ROLNYCH NA TERENIE INNEJ GMINY (należy wypełnić gdy podatnik na terenie gminy Miasta Koszalin posiada użytki rolne o pow. równej lub mniejszej niż 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy) 80. Posiadam / nie posiadam * użytki rolne na terenie innej gminy z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza o powierzchni...ha (ha przeliczeniowych. ). * niewłaściwe skreślić Id: 963CEF11-B1E4-4A6C-9FAA D13D9D. Projekt DR-1(1) 3/5

22 POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. J. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA Oświadczam że dane zawarte w deklaracji są zgodne z prawdą. 81. Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za sporządzenie deklaracji 82. Numer telefonu kontaktowego do osoby z poz Data wypełnienia deklaracji (dzień - miesiąc - rok) 84. Podpis i pieczęć osoby (-ób) uprawnionej (-ych) do złożenia deklaracji / osoby reprezentującej podatnika 2) K. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 85. Uwagi organu podatkowego 86. Data (dzień - miesiąc - rok) 87. Podpis przyjmującego formularz Pouczenie Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2014 r. poz z późn. zm.). 1) Należy podać z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. 2) Niepotrzebne skreślić / w przypadku podpisania deklaracji przez pełnomocnika podatnika (prokurenta) należy przedłożyć organowi podatkowemu pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji art. 80a ustawy Ordynacja podatkowa wraz z dowodem uiszczenia należnej opłaty skarbowej. DR-1(1) 4/5 Id: 963CEF11-B1E4-4A6C-9FAA D13D9D. Projekt

23 POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 1. Nr ewidencyjny podatnika (nadany w UM w K-linie) ZR-1/A Załącznik Nr 7 do uchwały Nr./2015 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 26 listopada 2015 r. Załącznik do Informacji w sprawie podatku rolnego (IR-1) / Deklaracji na podatek rolny (DR-1) DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ROLNYCH Załącznik ZR-1/A przeznaczony jest najwyżej dla trzech nieruchomości. W przypadku gdy podatnik posiada na terenie gminy więcej niż trzy nieruchomości należy wypełnić odrębne załączniki 1) 2. Nr załącznika... A. PRZEZNACZENIE FORMULARZA 3. Niniejszy formularz stanowi załącznik do (zaznaczyć właściwy kwadrat): B. DANE PODATNIKA 1. Informacji IR Deklaracji DR-1 * - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną ** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną 4. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat): 1. osoba fizyczna 2. osoba prawna 3. jednostka organizacyjna spółka nieposiadająca osobowości prawnej 5. Nazwa pełna * / Nazwisko pierwsze imię drugie imię ** 6. PESEL** 7. NIP (jeżeli został nadany) 8. REGON (jeżeli został nadany) C. DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ROLNYCH PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU LUB ZWOLNIENIU C.I.1. POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI 9. Położenie nieruchomości (adres) C.I.2. STATUS PODATNIKA (zaznaczyć właściwy kwadrat): 10. Rodzaj własności/posiadania 1. właściciel 3. użytkownik wieczysty 5. posiadacz samoistny 7. posiadacz zależny (np. najemca dzierżawca) 2. współwłaściciel 4. współużytkownik wieczysty 6. współposiadacz samoistny 8. współposiadacz zależny C.I.3. OZNACZENIA WG EWIDENCJI GRUNTÓW I POWIERZCHNIA DZIAŁEK GRUNTÓW 11. Nr działki (-ek) 12. Nr obrębu 13. Powierzchnia działki 14. Wielkość udziału do działki C.I.4. KSIĘGA WIECZYSTA 15. Numer księgi wieczystej (zbioru dokumentów) 16. Nazwa sądu w którym prowadzona jest księga wieczysta (zbiór dokumentów) SĄD REJONOWY W KOSZALINIE Id: 01CBE7B3-A5DD-4B95-BB31-EEA3E5B7CE40. Projekt ZR-1/A(1) 1/2

24 POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. C.II.1. POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI 17. Położenie nieruchomości (adres) C.II.2. STATUS PODATNIKA (zaznaczyć właściwy kwadrat): 18. Rodzaj własności/posiadania 1. właściciel 3. użytkownik wieczysty 5. posiadacz samoistny 7. posiadacz zależny (np. najemca dzierżawca) 2. współwłaściciel 4. współużytkownik wieczysty 6. współposiadacz samoistny 8. współposiadacz zależny C.II.3. OZNACZENIA WG EWIDENCJI GRUNTÓW I POWIERZCHNIA DZIAŁEK GRUNTÓW 19. Nr działki -(ek) 20. Nr obrębu 21. Powierzchnia działki 22. Wielkość udziału do działki C.II.4. KSIĘGA WIECZYSTA 23. Numer księgi wieczystej (zbioru dokumentów) 24. Nazwa sądu w którym prowadzona jest księga wieczysta (zbiór dokumentów) SĄD REJONOWY W KOSZALINIE C.III.1. POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI 25. Położenie nieruchomości (adres) C.III.2. STATUS PODATNIKA (zaznaczyć właściwy kwadrat): 26. Rodzaj własności/posiadania 1. właściciel 3. użytkownik wieczysty 5. posiadacz samoistny 7. posiadacz zależny (np. najemca dzierżawca) 2. współwłaściciel 4. współużytkownik wieczysty 6. współposiadacz samoistny 8. współposiadacz zależny C.III.3. OZNACZENIA WG EWIDENCJI GRUNTÓW I POWIERZCHNIA DZIAŁEK GRUNTÓW 27. Nr działki -(ek) 28. Nr obrębu 29. Powierzchnia działki 30. Wielkość udziału do działki C.III.4. KSIĘGA WIECZYSTA 31. Numer księgi wieczystej (zbioru dokumentów) 32. Nazwa sądu w którym prowadzona jest księga wieczysta (zbiór dokumentów) SĄD REJONOWY W KOSZALINIE 1) Dopuszcza się przedłożenie zestawienia nieruchomości zawierającego wszystkie wymagane w niniejszym załączniku informacje w miejsce tego załącznika. ZR-1/A(1) 2/2 Id: 01CBE7B3-A5DD-4B95-BB31-EEA3E5B7CE40. Projekt

25 POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 1. Data nabycia nieruchomości IL-1 2. Nr ewidencyjny podatnika (nadany w UM w Koszalinie) INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO Załącznik Nr 8 do uchwały Nr./2015 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 26 listopada 2015 r. Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Miejsce składania: Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465 z późn. zm.). Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami lasów posiadaczami samoistnymi lasów użytkownikami wieczystymi lasów posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego lub wysokośći opodatkowania. Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości. A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI 3. Nazwa i adres siedziby organu podatkowego Prezydent Miasta Koszalina Urząd Miejski w Koszalinie ul. Rynek Staromiejski Koszalin B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA INFORMACJI. 4. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia informacji (zaznaczyć właściwy kwadrat): 1. informacja składana po raz pierwszy 2. korekta informacji w związku ze zmianą z dnia * : - - r. (dzień miesiąc rok) C. DANE PODATNIKA / PODATNIKÓW C.I.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 5. Nazwisko 6. Pierwsze imię 7. Drugie imię 8. PESEL 9. NIP (jeżeli został nadany) 10. REGON (jeżeli został nadany) Pola należy wypełnić w przypadku gdy numer PESEL nie został nadany. 11. Data urodzenia 12. Imię ojca 13. Imię matki C.I.2. ADRES ZAMIESZKANIA 14. Kraj 15. Województwo 16. Powiat 17. Gmina 18. Ulica 19. Nr domu 20. Nr lokalu 21. Miejscowość 22. Kod pocztowy 23. Poczta C.I.3. ADRES KORESPONDENCYJNY (należy wypełnić gdy jest inny niż adres zamieszkania) 24. Kraj 25. Województwo 26. Powiat 27. Gmina 28. Ulica 29. Nr domu 30. Nr lokalu 31. Miejscowość 32. Kod pocztowy 33. Poczta C.II.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 34. Nazwisko 35. Pierwsze imię 36. Drugie imię 37. PESEL 38. NIP (jeżeli został nadany) 39. REGON (jeżeli został nadany) Pola należy wypełnić w przypadku gdy numer PESEL nie został nadany. 40. Data urodzenia 41. Imię ojca 42. Imię matki Id: 370CF84D D-8B80-A4AE9D546EC2. Projekt IL-1(1) 1/3

26 POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. C.II.2. ADRES ZAMIESZKANIA 43. Kraj 44. Województwo 45. Powiat 46. Gmina 47. Ulica 48. Nr domu 49. Nr lokalu 50. Miejscowość 51. Kod pocztowy 52. Poczta C.II.3. ADRES KORESPONDENCYJNY (należy wypełnić gdy jest inny niż adres zamieszkania) 53. Kraj 54. Województwo 55. Powiat 56. Gmina 57. Ulica 58. Nr domu 59. Nr lokalu 60. Miejscowość 61. Kod pocztowy 62. Poczta C.III. INFORMACJA O POZOSTAŁYCH PODATNIKACH 63. (Należy podać informacje wymagane w części C.I.1 C.I.2 i C.I.3) D. DANE DOTYCZĄCE LASÓW NIEPODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU Rodzaj lasu 1. Lasy (nie wymienione w wierszach 2 3) Lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody Lasy wchodzące w skład parków narodowych 66. Powierzchnia w ha 1) E. DANE DOTYCZĄCE ZWOLNIEŃ PODATKOWYCH WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym Tytuł prawny zwolnienia Powierzchnia w ha 1) IL-1 (1) 2/3 Id: 370CF84D D-8B80-A4AE9D546EC2. Projekt

27 F. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH (do niniejszej informacji dołączono) 69. Liczba załączników ZL-1/A G. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA Oświadczam że dane zawarte w informacji są zgodne z prawdą. 70. Data wypełnienia informacji (dzień - miesiąc - rok) 71. Podpis podatnika / osoby reprezentującej podatnika 2) H. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 72. Uwagi organu podatkowego 73. Data (dzień - miesiąc - rok) 74. Podpis przyjmującego formularz 1) Należy podać z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. 2) Niepotrzebne skreślić/ w przypadku podpisania deklaracji przez pełnomocnika podatnika (prokurenta) należy przedłożyć organowi podatkowemu pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji art. 80a ustawy Ordynacja podatkowa wraz z dowodem uiszczenia należnej opłaty skarbowej jeżeli nie występuje zwolnienie od tej opłaty. Id: 370CF84D D-8B80-A4AE9D546EC2. Projekt IL-1 (1) 3/3

28 POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 1. NIP ( jeżeli został nadany )... DL-1 2. Nr ewidencyjny podatnika (nadany w UM w Koszalinie) DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY Załącznik Nr 9 do uchwały Nr../2015 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 26 listopada 2015 r. 3. Rok Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Miejsce składania: Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 465 z późn. zm.) Formularz przeznaczony dla osób prawnych jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej będących właścicielami lasów posiadaczami samoistnymi lasów użytkownikami wieczystymi lasów posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami lasów z osobami prawnymi z jednostkami organizacyjnymi spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej. Do dnia 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego lub wysokość opodatkowania. Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości. A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 4. Nazwa i adres siedziby organu podatkowego Prezydent Miasta Koszalina Urząd Miejski w Koszalinie ul. Rynek Staromiejski Koszalin B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 5. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat): 1. deklaracja roczna 2. korekta deklaracji rocznej C. DANE PODATNIKA * - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną ** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną C.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 6. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat): 1. osoba fizyczna 2. osoba prawna 3. jednostka organizacyjna spółka nieposiadająca osobowości prawnej 7. Nazwa pełna * / Nazwisko pierwsze imię drugie imię ** 8. REGON ( jeżeli został nadany ) 9. PESEL ** Pola wypełnia osoba fizyczna w przypadku gdy numer PESEL nie został nadany. 10. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok) 11. Imię ojca 12. Imię matki C.2. ADRES SIEDZIBY * / ADRES ZAMIESZKANIA ** 13. Kraj 14. Województwo 15. Powiat 16. Gmina 17. Ulica 18. Nr domu 19. Nr lokalu 20. Miejscowość 21. Kod pocztowy 22. Poczta Id: 66EB638B-3E28-41F1-BBCD-84F B. Projekt DL-1(1) 1/2

29 POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. D. DANE DOTYCZĄCE LASÓW NIEPODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU Rodzaj gruntów leśnych 1. Lasy (lasy nie wymienione w wierszach 2 3) 2. Lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody 3. Lasy wchodzące w skład parków narodowych E. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU Kwota podatku (w pełnych złotych) ***) Suma kwot z pozycji i 31 Powierzchnia w ha 1) Stawka podatku (Dla lasów z wierszy 2 3 stawka podatkowa ulega obniżeniu o 50%) Kwoty podatków zaokrągla się w ten sposób że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podyższa się do pełnych złotych F. DANE DOTYCZĄCE ZWOLNIEŃ PODATKOWYCH WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym Kwota podatku zł gr 00 zł Tytuł prawny zwolnienia Powierzchnia w ha 1) G. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH (do niniejszej deklaracji dołączono) 35. Liczba załączników ZL-1/A H. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA Oświadczam że dane zawarte w deklaracji są zgodne z prawdą. 36. Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za sporządzenie deklaracji 37. Numer telefonu kontaktowego do osoby z poz Data wypełnienia deklaracji (dzień - miesiąc - rok) 39. Podpis i pieczęć osoby(-ób) uprawnionej(-ych) do złożenia deklaracji / osoby reprezentującej podatnika 2) I. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 40. Uwagi organu podatkowego 41. Data (dzień - miesiąc - rok) 42. Podpis przyjmującego formularz ***) Pouczenie Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2014 r. poz z późn. zm.). 1) Należy podać z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. 2) Niepotrzebne skreślić/ w przypadku podpisania deklaracji przez pełnomocnika podatnika (prokurenta) należy przedłożyć organowi podatkowemu pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji art. 80a ustawy Ordynacja podatkowa wraz z dowodem uiszczenia należnej opłaty skarbowej. DL-1(1) 2/2 Id: 66EB638B-3E28-41F1-BBCD-84F B. Projekt

UCHWAŁA NR 67/XI/15 RADY MIEJSKIEJ W CIECHANOWCU. z dnia 30 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR 67/XI/15 RADY MIEJSKIEJ W CIECHANOWCU. z dnia 30 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR 67/XI/15 RADY MIEJSKIEJ W CIECHANOWCU z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/71/2015 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 18 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR X/71/2015 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 18 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR X/71/2015 RADY GMINY SUCHOŻEBRY z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku rolnego leśnego i od nieruchomości Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /XIV/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 23 listopada 2015 r.

Uchwała Nr /XIV/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 23 listopada 2015 r. Uchwała Nr /XIV/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości podatek rolny i podatek leśny. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 10 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR 92/7/XVI/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ. z dnia 1 grudnia 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 10 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR 92/7/XVI/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ. z dnia 1 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski dnia 10 grudnia 2015 r. Poz. 2467 UCHWAŁA NR 92/7/XVI/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy

Bardziej szczegółowo

13. Kraj 14. Województwo 15. Powiat. 16. Gmina 17. Ulica 18. Nr domu 19. Nr lok. 20. Miejscowość 21. Kod pocztowy 22. Poczta 23. Telefon kontaktowy*

13. Kraj 14. Województwo 15. Powiat. 16. Gmina 17. Ulica 18. Nr domu 19. Nr lok. 20. Miejscowość 21. Kod pocztowy 22. Poczta 23. Telefon kontaktowy* IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1. Rok Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Miejsce Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/186/15 RADY MIASTA ZGIERZA. z dnia 26 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/186/15 RADY MIASTA ZGIERZA. z dnia 26 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/186/15 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych składanych przez podmioty będące podatnikami podatku od nieruchomości,

Bardziej szczegółowo

D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE

D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/204/2015 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 1 grudnia 2015 r. 1. Rok Podstawa : Ustawa

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 16 grudnia 2015 r. Poz. 5037 UCHWAŁA NR XIV/90/15 RADY GMINY DYWITY. z dnia 30 listopada 2015 r.

Olsztyn, dnia 16 grudnia 2015 r. Poz. 5037 UCHWAŁA NR XIV/90/15 RADY GMINY DYWITY. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn dnia 6 grudnia 05 r. Poz. 507 UCHWAŁA NR XIV/90/5 RADY GMINY DYWITY z dnia 0 listopada 05 r. w sprawie ustalenia obowiązujących w Gminie Dywity

Bardziej szczegółowo

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/91/2015 Rady Gminy Gostycyn z dnia 19 listopada 2015 r. IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO Podstawa prawna: Składający: Termin składania:

Bardziej szczegółowo

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 1.. Numer Identyfikatora Podatkowego (NIP lub PESEL) 1) 2. Nr dokumentu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH, O GRUNTACH, O LASACH

INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH, O GRUNTACH, O LASACH INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH, O GRUNTACH, O LASACH na Rok... Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Miejsce składania: art. 6 ust. 6 i ust. 10 ustawy z dnia 12 stycznia

Bardziej szczegółowo

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/90/15 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 29 października 2015r. 1.Rok Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Miejsce składania: Organ podatkowy: IN-1 INFORMACJA W

Bardziej szczegółowo

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1. Rok Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXI/90/2015 Rady Gminy Sochaczew z dnia 16.12.2015 r. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, PODATKU ROLNEGO I PODATKU LEŚNEGO

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, PODATKU ROLNEGO I PODATKU LEŚNEGO POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 1. Identyfikator Załącznik Nr 2 do

Bardziej szczegółowo

INLR-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, LEŚNEGO, ROLNEGO *

INLR-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, LEŚNEGO, ROLNEGO * Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/153/15 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 29 grudnia 2015 r. POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, KOLOREM CZARNYM LUB NIEBIESKIM 1. Dotyczy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/94/2015 RADY GMINY JASŁO. z dnia 27 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XVI/94/2015 RADY GMINY JASŁO. z dnia 27 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XVI/94/2015 RADY GMINY JASŁO z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie: wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości Na podstawie art. 6

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, PODATKU ROLNEGO I PODATKU LEŚNEGO

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, PODATKU ROLNEGO I PODATKU LEŚNEGO POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 1. Identyfikator INRL - 1 Załącznik

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU: OD NIERUCHOMOŚCI ROLNEGO LEŚNEGO

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU: OD NIERUCHOMOŚCI ROLNEGO LEŚNEGO Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/46/15 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 25 maja 2015 r. 1. Identyfikator podatkowy 1) 2. Nr dokumentu IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU: OD NIERUCHOMOŚCI ROLNEGO LEŚNEGO (zaznaczyć

Bardziej szczegółowo

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/138/2015 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 15 grudnia 2015 r. IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO Podstawa prawna: Składający:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/77/2015 RADY GMINY PURDA. z dnia 13 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/77/2015 RADY GMINY PURDA. z dnia 13 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XI/77/2015 RADY GMINY PURDA z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 257/XXIX/2016 Rady Gminy Czerwonak z dnia 24 listopada 2016 r. IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1. Rok Podstawa prawna: Składający: Termin

Bardziej szczegółowo

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1)

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1) 1. Adres nieruchomości 2. Nr ewidencyjny Załącznik nr 1 do uchwały Nr 306/XXIV/2016 Rady Miasta Ciecnów z dnia 27 października 2016 r. IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO

Bardziej szczegółowo

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA INFORMACJI

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA INFORMACJI Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/97/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 listopada 2015 r. IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO Podstawa prawna: 1. Rok Ustawa z

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/78/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 26.11.2015 POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM

Bardziej szczegółowo

7. NIP 8. PESEL 9. PKD. 13. Kraj 14. Województwo 15. Powiat. 16. Gmina 17. Ulica 18. Nr domu 19. Nr lok. 25. Kraj 26. Województwo 27.

7. NIP 8. PESEL 9. PKD. 13. Kraj 14. Województwo 15. Powiat. 16. Gmina 17. Ulica 18. Nr domu 19. Nr lok. 25. Kraj 26. Województwo 27. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 119/XIV/2015 Rady Gminy Czerwonak z dn 19 listopada 2015r. IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1. Rok Podstawa prawna: Składający: Termin składania:

Bardziej szczegółowo

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI/104/2015 Rady Miejskiej w Opalenicy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/89/16 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 26 lutego 2016 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/89/16 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 26 lutego 2016 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/89/16 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 26 lutego 2016 r. INRL - INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1 Nr telefonu kontaktowego ; e -mail

Bardziej szczegółowo

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO, NA MASZYNIE LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO, NA MASZYNIE LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM .. IN, IR, IL-1 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/64/15 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 26 listopada 2015 r. POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO, NA MASZYNIE LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/140/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU. z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych

UCHWAŁA NR XVI/140/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU. z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych UCHWAŁA NR XVI/40/205 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 6 grudnia 205 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. i art. 42 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY JERZMANOWA. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY JERZMANOWA. z dnia r. Projekt z dnia 9 grudnia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY JERZMANOWA z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/96/2015 z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY MALECHOWO. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY MALECHOWO. z dnia... 2015 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY MALECHOWO z dnia... 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

I. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

I. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1. Rok Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Miejsce składania: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO. 1. Rok. 3. Imię ojca 4. Imię matki 5. Data urodzenia 6. NIP 7. Pesel 9.

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO. 1. Rok. 3. Imię ojca 4. Imię matki 5. Data urodzenia 6. NIP 7. Pesel 9. Załącznik Nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Zatory Nr 78/XIII/2015 z dnia 30 listopada 2015r Podstawa prawna: Składający: INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO na Ustawa z dnia 12 stycznia

Bardziej szczegółowo

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1. Rok Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Kwilcz Nr XV/95 /2015 z dnia 27 listopada 2015 r Podstawa prawna: Składający: Termin składania:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1. Rok

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1. Rok INRL-1 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/94/2012 Rady Gminy Drelów z dnia 28 września 2012 r. INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1. Rok Podstawa prawna: Składający: Termin składania:

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

DEKLARACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK.WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 1.Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację lub PESEL)...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/102/2015 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 23 grudnia 2015 r. 1. Numer Identyfikacji Podatkowej składającego informacje ( NIP lub PESEL) INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO I LEŚNEGO

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO I LEŚNEGO 1. Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL PESEL w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL, nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędacych zarejestrowanymi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 153/XIV/2015 RADY MIASTA CIECHANÓW. z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

UCHWAŁA NR 153/XIV/2015 RADY MIASTA CIECHANÓW. z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych UCHWAŁA NR 153/XIV/2015 RADY MIASTA CIECHANÓW z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 5827 UCHWAŁA NR XVII/130/15 RADY MIEJSKIEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/117/15

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 10 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIII RADY GMINY PSZCZEW. z dnia 26 listopada 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 10 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIII RADY GMINY PSZCZEW. z dnia 26 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski dnia 10 grudnia 2015 r. Poz. 2453 UCHWAŁA NR XIII.68.2015 RADY GMINY PSZCZEW z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXVI/157 /12 RADY Gminy w Iwkowej z dnia 26 listopada 2012 roku

UCHWAŁA Nr XXVI/157 /12 RADY Gminy w Iwkowej z dnia 26 listopada 2012 roku UCHWAŁA Nr XXVI/157 /12 RADY Gminy w Iwkowej z dnia 26 listopada 2012 roku w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości na podatek rolny oraz podatek leśny. Na podstawie art.18 ust.

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację... Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Krzywinia NrXII/107/2015 z dnia 30 listopada 2015 DN 1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 2. Rok...

Bardziej szczegółowo

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/125/11 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 21 października 2011r. IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1. Rok Podstawa prawna: Składający:

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz. 3840 UCHWAŁA NR XIII.63.2015 RADY GMINY BALIGRÓD. z dnia 19 listopada 2015 r.

Rzeszów, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz. 3840 UCHWAŁA NR XIII.63.2015 RADY GMINY BALIGRÓD. z dnia 19 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz. 3840 UCHWAŁA NR XIII.63.2015 RADY GMINY BALIGRÓD z dnia 19 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów

Bardziej szczegółowo

2. ROK. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716 z późn. zm.)

2. ROK. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716 z późn. zm.) 1. Numer Identyfikacji Podatkowej Nr podatnika DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 2. ROK NA Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach

Bardziej szczegółowo

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Miejsce 1. Rok Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t.dz.

Bardziej szczegółowo

DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 3. Rok

DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 3. Rok . Numer Identyfikatora Podatkowego składającego deklarację (NIP lub PESEL). Identyfikator REGON Załącznik Nr do Uchwały nr XXV/8/06 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 0..06 r. DN- DEKLARACJA NA PODATEK

Bardziej szczegółowo

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DRUKOWANYMI LITERAMI. DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - CZĘŚĆ ZASADNICZA

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DRUKOWANYMI LITERAMI. DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - CZĘŚĆ ZASADNICZA Załącznik nr 2 do uchwały nr 303/XI/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 19 listopada 2015 r. POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DRUKOWANYMI LITERAMI. 1. NIP (podaje przedsiębiorca

Bardziej szczegółowo

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO Załącznik Nr 4do Uchwały Nr XIV/102/11 Rady Gminy Santok z dnia 28.11.2011r. IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Miejsce

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU Projekt z dnia 9 listopada 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji, deklaracji i załączników na podatek

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO. 1.Rok ...

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO. 1.Rok ... POLA JASNE WYPEŁNIA CZYTELNIE PODATNIK INRL 1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1.Rok... Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/78/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 26.11.2015 PIECZĘĆ NAGŁÓWKOWA /zakładu pracy-podatnika/ POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ KOMPUTEROWO LUB

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/163/2014 RADY GMINY WILCZYCE. z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych

UCHWAŁA NR XXVI/163/2014 RADY GMINY WILCZYCE. z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych UCHWAŁA NR XXVI/163/2014 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 117/15 Rady Gminy Celestynów z dnia 18 grudnia 2015 roku

Uchwała Nr 117/15 Rady Gminy Celestynów z dnia 18 grudnia 2015 roku Uchwała Nr 117/15 Rady Gminy Celestynów z dnia 18 grudnia 2015 roku zmieniająca uchwałę Nr 103/15 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru informacji o gruntach, lasach, nieruchomościach

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI NA.. ROK

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI NA.. ROK Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 195/XXIII/16 RADY GMINY POCZESNA z dnia 29 grudnia 2016 roku POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA PRACOWNIK URZĘDU GMINY POCZESNA WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO, NA MASZYNIE

Bardziej szczegółowo

Nr ewidencyjny /../Wypełnia Urząd Gminy w Mielcu DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI. Rok...

Nr ewidencyjny /../Wypełnia Urząd Gminy w Mielcu DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI. Rok... Pieczęć 1.Identyfikator podatkowy NIP... DN 1 Nr ewidencyjny /../Wypełnia Urząd Gminy w Mielcu Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/81/2015 Rady Gminy Mielec z dnia 26 listopada 2015 r. DEKLARACJA NA PODATEK

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1. Rok Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Miejsce składania: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH, O GRUNTACH ORAZ LASACH

INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH, O GRUNTACH ORAZ LASACH Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr I/ 91/2015 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji stosowanych w podatku od nieruchomości, podatku rolnego

Bardziej szczegółowo

7. NIP 8. PESEL 9. PKD/EKD. D.1.2 ADRES ZAMIESZKANIA 13. Kraj 14. Województwo 15. Powiat. 16. Gmina 17. Ulica 18. Nr domu 19. Nr lok.

7. NIP 8. PESEL 9. PKD/EKD. D.1.2 ADRES ZAMIESZKANIA 13. Kraj 14. Województwo 15. Powiat. 16. Gmina 17. Ulica 18. Nr domu 19. Nr lok. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Czerwonak z dnia IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1. Rok Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Miejsce składania: Ustawa

Bardziej szczegółowo

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/58/2015 Rady Gminy Słońsk z dnia 27 listopada 2015 r. IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1. Rok Podstawa prawna: Składający: Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/100/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIŃCZOWIE. z dnia 2 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/100/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIŃCZOWIE. z dnia 2 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XV/100/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIŃCZOWIE w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania.

Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania. POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIKWYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM DR-1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY 1. Rok Załącznik nr 7 do Uchwały Rady

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1. Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL (niepotrzebne skreślić) 1) 2. Nr dokumentu IN - 1 3. Rok INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO Podstawa prawna: Składający: Ustawa z

Bardziej szczegółowo

Rok ... ... ADRES ZAMIESZKANIA 15. Kraj 16. Województwo 17. Powiat. 18. Gmina 19. Ulica 20. Numer domu/ lokalu

Rok ... ... ADRES ZAMIESZKANIA 15. Kraj 16. Województwo 17. Powiat. 18. Gmina 19. Ulica 20. Numer domu/ lokalu Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika składającego informację prowadzącego działalność gospodarczą... INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO ¹ Rok... Podstawa prawna: Składający:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO Załącznik nr 1 do uchwały nr XVI/137/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 3 grudnia 2015 roku INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO ROK... Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości,

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, DRUK NR 32/15 UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia... 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości podatek rolny i leśny. Na podstawie: art.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH

INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH . INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH na Rok... Podstawa prawna: art. 6 ust. 6 i ust. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017r. poz. 1785)

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI .. ( pieczęć nagłówkowa podatnika) (Data wpływu, pieczęć i podpis przyjmującego formularz) DN 1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI na 1. Rok.. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach

Bardziej szczegółowo

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1. Rok

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1. Rok IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1. Rok Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Miejsce Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/104/2015 RADY GMINY NIECHLÓW. z dnia 27 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/104/2015 RADY GMINY NIECHLÓW. z dnia 27 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XV/104/2015 RADY GMINY NIECHLÓW z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIII/92/2015 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów, informacji i deklaracji w

Bardziej szczegółowo

IR-1 INFORMACJA O GRUNTACH

IR-1 INFORMACJA O GRUNTACH 1. Numer Identyfikatora Podatkowego składającego deklarację (NIP lub PESEL) 1) Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Gminy w Wilkowie z dnia POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/45/15 RADY GMINY GRODZISK. z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

UCHWAŁA NR VIII/45/15 RADY GMINY GRODZISK. z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. UCHWAŁA NR VIII/45/15 RADY GMINY GRODZISK z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/49/15 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 22 października 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

UCHWAŁA NR XII/49/15 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 22 października 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. UCHWAŁA NR X/49/15 RADY GMNY KAMENNK z dnia 22 października 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 6716 UCHWAŁA NR VIII/73/15 RADY GMINY BRENNA z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Załącznik Nr do Uchwały Nr Rady Gminy Szczaniec z dnia 2015 r. 1. Numer Identyfikatora Podatkowego składającego deklarację (NIP lub PESEL)... DN 1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI na 2. Rok... Podstawa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO I-NRL INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Kętach Nr XI/111/2011 z dnia 30 września 2011 r. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/12/14 RADY GMINY KOWIESY. z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

UCHWAŁA NR II/12/14 RADY GMINY KOWIESY. z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych UCHWAŁA NR II/12/14 RADY GMINY KOWIESY z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 12 listopada 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE z dnia... 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXXI/293/2013 Rady Gminy Tuczępy z dnia 30 grudnia 2013 r. INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 2 grudnia 2015 r. Poz. 2230 UCHWAŁA NR XI/95/2015 RADY MIEJSKIEJ W LUBNIEWICACH. z dnia 26 listopada 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 2 grudnia 2015 r. Poz. 2230 UCHWAŁA NR XI/95/2015 RADY MIEJSKIEJ W LUBNIEWICACH. z dnia 26 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 2 grudnia 2015 r. Poz. 2230 UCHWAŁA NR XI/95/2015 RADY MIEJSKIEJ W LUBNIEWICACH z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

DEKLARACJA PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI 1Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Cedyni XII/100/2015 z dnia 25 listopada 2015 r DN 1 DEKLARACJA PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI na 2 Rok Podstawa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia... 2015 r. w sprawie wzorów formularzy podatku rolnego

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia... 2015 r. w sprawie wzorów formularzy podatku rolnego Projekt z dnia... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA z dnia... 2015 r. w sprawie wzorów formularzy podatku rolnego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 247/XLIII/2014 Rady Gminy Grudusk z dnia 29 października 2014 roku

UCHWAŁA Nr 247/XLIII/2014 Rady Gminy Grudusk z dnia 29 października 2014 roku UCHWAŁA Nr 247/XLIII/2014 Rady Gminy Grudusk z dnia 29 października 2014 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY SITKÓWKA-NOWINY UL. BIAŁE ZAGŁĘBIE 25, 26-052 NOWINY

WÓJT GMINY SITKÓWKA-NOWINY UL. BIAŁE ZAGŁĘBIE 25, 26-052 NOWINY 1 Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Sitkówka-Nowiny Nr RG-XIII/124/15 z dnia 27.11.2015 r. PESEL IDENTYFIKATOR PODATKOWY NIP DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI ROK NR KARTOTEKI Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. Nr ewidencyjny Załącznik nr 1 do Uchwały XIV/218/2015 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30.11.2015 r. INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO I LEŚNEGO 1. Rok Podstawa prawna: Ustawa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/79/2015 RADY GMINY WILCZYN. z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek rolny

UCHWAŁA NR XIV/79/2015 RADY GMINY WILCZYN. z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek rolny UCHWAŁA NR XIV/79/2015 RADY GMINY WILCZYN z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek rolny Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1

Bardziej szczegółowo

IN-1 INFORMACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA INFORMACJI

IN-1 INFORMACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA INFORMACJI 1. Nr dokumentu Załącznik Nr 1 do Uchwały XXIV/230/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 marca 2016 r. IN-1 INFORMACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 2. Rok 3. Data nabycia nieruchomości (miesiąc -rok)

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 1.Identyfikator podatkowy * Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Szczytno Nr XIV/130/2011 z dnia 30 listopada 2011 DN 1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI na 2. Rok... Podstawa prawna: Art.. 6 ust.

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 4 stycznia 2016 r. Poz. 20 UCHWAŁA NR XIII/79/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia 30 grudnia 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 4 stycznia 2016 r. Poz. 20 UCHWAŁA NR XIII/79/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia 30 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 4 stycznia 2016 r. Poz. 20 UCHWAŁA NR XIII/79/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU z dnia 30 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/150/12 RADY GMINY W WILKOWIE. z dnia 27 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR XX/150/12 RADY GMINY W WILKOWIE. z dnia 27 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR XX/150/12 RADY GMINY W WILKOWIE z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji o lasach oraz wzoru deklaracji na podatek leśny Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 5 grudnia 2012 r. Poz. 2544 UCHWAŁA NR XXI/135/12 RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU. z dnia 28 listopada 2012 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 5 grudnia 2012 r. Poz. 2544 UCHWAŁA NR XXI/135/12 RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU. z dnia 28 listopada 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 5 grudnia 2012 r. Poz. 2544 UCHWAŁA NR XXI/135/12 RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/ 89 /2015 RADY GMINY BIERAWA. z dnia 30 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/ 89 /2015 RADY GMINY BIERAWA. z dnia 30 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR X/ 89 /2015 RADY GMNY BERAWA z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach i o lasach oraz deklaracji na podatek od

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 grudnia 2015 r. Poz. 9871 UCHWAŁA NR 57/IX/2015 RADY GMINY GRUDUSK. z dnia 25 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 2 grudnia 2015 r. Poz. 9871 UCHWAŁA NR 57/IX/2015 RADY GMINY GRUDUSK. z dnia 25 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 2 grudnia 2015 r. Poz. 9871 UCHWAŁA NR 57/IX/2015 RADY GMINY GRUDUSK z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/85/2015 RADY MIEJSKIEJ W PRUCHNIKU. z dnia 19 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/85/2015 RADY MIEJSKIEJ W PRUCHNIKU. z dnia 19 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XI/85/2015 RADY MIEJSKIEJ W PRUCHNIKU z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/73/2015 z dnia 27 października 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY Załącznik do Uchwały Nr XX/162/16 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 27 stycznia 2016 r. POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, KOLOREM CZARNYM LUB NIEBIESKIM DR-1 Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/112/15 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji i informacji na podatek leśny

UCHWAŁA NR XVI/112/15 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji i informacji na podatek leśny UCHWAŁA NR XVI/112/15 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE w sprawie ustalenia wzoru deklaracji i informacji na podatek leśny Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40ust 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

INF-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1

INF-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1 1. Numer ewidencyjny EP Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/274/15 Rady Miasta Chorzów z dnia 26 listopada 2015r. INF-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1 OD 2. ROK Podstawa

Bardziej szczegółowo

3. Rok ... 1. osoba fizyczna 2. osoba prawna 3. jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadająca osobowości prawnej

3. Rok ... 1. osoba fizyczna 2. osoba prawna 3. jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadająca osobowości prawnej 1.Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację... 2. Nr dokumentu Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/64/11 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 24 listopada 2011 r. DR-1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/133/2016 RADY GMINY BOJSZOWY. z dnia 28 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR XXI/133/2016 RADY GMINY BOJSZOWY. z dnia 28 listopada 2016 r. UCHWAŁA NR XXI/133/2016 RADY GMINY BOJSZOWY z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy

Bardziej szczegółowo