ZMIANY W ZAKRESIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG 1 KWIETNIA 2015 R.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZMIANY W ZAKRESIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG 1 KWIETNIA 2015 R."

Transkrypt

1 ZMIANY W ZAKRESIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG 1 KWIETNIA 2015 R. Opracowali: Małgorzata Lehmann-Ziaja oraz Piotr Śmigielski W dniu 13 listopada na stronie Rządowego Centrum Legislacji 1 ukazał się projekt z dnia 7 listopada 2014 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo zamówień publicznych, zwany dalej Projektem. Podstawę sporządzenia Projektu stanowił projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy prawo zamówień publicznych (ZD99) przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 19 sierpnia 2014 r. Zgodnie z art. 12 Projektu wejdzie on w życie z dniem 1 kwietnia 2015 r. Projekt przewiduje liczne zmiany w zakresie treści ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 2 oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 3. Zakres proponowanych zmian obejmuje w szczególności następujące zagadnienia: 1) zmiany w zakresie mechanizmu odwrotnego obciążenia tj.: a) rozszerzenie zakresu towarów objętych mechanizmem odwróconego obciążenia, b) ograniczenie stosowania mechanizmu odwróconego obciążenia do podatników czynnych, c) ograniczenie stosowania mechanizmu odwróconego obciążenia do dostaw niektórych towarów powyżej określonego limitu kwotowego, d) przepisy przejściowe; 2) zmiany w zakresie informacji podsumowujących; 3) zmiany zakresu stosowania instytucji odpowiedzialności solidarnej 1 katalog/ Dz.U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, ze zm., zwana dalej ustawą z dnia 11 marca 2004 r. 3 Dz.U. z 2013 r., poz. 907, ze zm. i obowiązku miesięcznego rozliczania podatku; 4) zmiany w zakresie odliczania podatku naliczonego w odniesieniu do zakupionych towarów i usług wykorzystywanych do celów mieszanych (podlegających i niepodlegających podatkowi od towarów i usług) tj.: a) możliwość uzgodnienia (ustalenia) z naczelnikiem urzędu skarbowego wybranego przez podatnika sposobu określenia ww. proporcji, b) określenie przez Ministra Finansów przykładowych sposobów obliczenia proporcji, c) przepisy przejściowe, d) określenie zasad postępowania w przypadku zmiany zakresu wykorzystania zakupionych towarów i usług; 5) zmiany w zakresie tzw. ulgi na złe długi, 6) zmiany dotyczące kaucji gwarancyjnej, 7) zmiany w zakresie ustawy Prawo zamówień publicznych. AD. 1 ZMIANY W ZAKRESIE MECHANIZMU ODWROTNEGO OBCIĄŻENIA. Rozszerzenie zakresu towarów objętych mechanizmem odwróconego obciążenia. Projekt przewiduje rozszerzenie zakresu towarów objętych mechanizmem odwróconego obciążenia. Przewiduje się dodanie w załączniku nr 11 do ustawy pozycji. 21a, 22a-22c oraz 28a-28d w brzmieniu: 2 la Arkusze żeberkowane ze stali niestopowej 22a ex Złoto nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku - wyłącznie złoto o próbie 325 tysięcznych lub większej, z wyłączeniem złota inwestycyjnego w rozumieniu art. 121 ustawy, z zastrzeżeniem poz. 22b 22b Bez Złoto inwestycyjne w rozumieniu art. 121 ustawy względu na symbol PKWiU 22c ex a ex b ex c ex d ex Metale nieszlachetne platerowane srebrem oraz metale nieszlachetne, srebro lub złoto, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu - wyłącznie złoto o próbie 325 tysięcznych lub większej, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu Przenośne maszyny do automatycznego przetwarzania danych, o masie <= 10 kg, takie jak: laptopy i notebooki; komputery kieszonkowe (np. notesy komputerowe) i podobne - wyłącznie komputery przenośne takie jak: tablety, notebooki, laptopy Telefony dla sieci komórkowych lub dla innych sieci bezprzewodowych - wyłącznie telefony komórkowe, w tym smartfony Konsole do gier wideo (w rodzaju stosowanych z odbiornikiem telewizyjnym lub samodzielnym ekranem) i pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub hazardowych z elektronicznym wyświetlaczem - z wyłączeniem części i akcesoriów Biżuteria i jej części oraz pozostałe wyroby jubilerskie i ich części, ze złota i srebra lub platerowane metalem szlachetnym - wyłącznie części biżuterii i części pozostałych wyrobów jubilerskich ze złota o próbie 325 tysięcznych lub większej tj. niewykończone lub niekompletne wyroby jubilerskie i wyraźne części biżuterii, w tym pokrywane lub platerowane metalem szlachetnym Zgodnie z uzasadnieniem Projektu do poszczególnych zmian objęcia nowych towarów mechanizmem odwrotnego obciążenia: Pkt 21a - towary te nie są obecnie objęte odwrotnym obciążeniem, podczas gdy są bardzo zbliżone do towarów objętych tym mechanizmem, klasyfikowanych według nomenklatury PKWiU do grupowania Wyroby płaskie walcowane, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej, platerowane, powlekane lub pokrywane. 1

2 Pkt 22a-22c i 28d - obecnie mechanizm odwrotnego obciążenia obowiązuje wyłącznie dla określonych kategorii złomu i surowców wtórnych z metali szlachetnych, w tym złota (poz. 34 i 37 załącznika nr 11 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r.). Jednocześnie obrót złotem w postaci surowca lub półproduktu jest objęty odpowiedzialnością solidarną i obowiązkiem stosowania jednomiesięcznych okresów rozliczeniowych (poz. 12 załącznika nr 13 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r.). Zgodnie z projektem planowane jest utrzymanie odpowiedzialności solidarnej w zakresie złota nieobrobionego plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku - wyłącznie złoto o próbie mniejszej niż 325. W przypadku złota o próbie 325 lub większej planowane jest objęcie go mechanizmem odwrotnego obciążenia, podobnie jak dostaw złota inwestycyjnego, w sytuacji gdy podatnik skorzystał z opcji opodatkowania oraz złota platerowanego platyną, nieobrobionego inaczej niż do stanu półproduktu, oraz części biżuterii i części pozostałych wyrobów jubilerskich ze złota, tj. niewykończone lub niekompletne wyroby jubilerskie i wyraźne części biżuterii, w tym pokrywane lub platerowane metalem szlachetnym. Pkt 28a-28c - projekt zakłada rozszerzenie stosowania mechanizmu odwróconego obciążenia również na niektóre towary z kategorii elektroniki - dotychczas nieobjęte tym mechanizmem. Celem regulacji jest objęcie mechanizmem odwróconego obciążenia wyłącznie komputerów przenośnych, takich jak: tablety, notebooki, laptopy (obejmujących również urządzenia występujące pod nazwami: palmtop, notebook, netbook, minibook, chromebook, desktop, ultrabook, itp.). Regulacja ta nie obejmie natomiast towarów takich jak np. przenośne terminale umożliwiające odczytywanie kodów kreskowych, czy przenośne urządzenia do identyfikacji biometrycznej (zdolne do zbierania np. odcisków palców, obrazów tęczówki oka, czy zdjęć twarzy). W konsekwencji tego zaproponowana pozycje zostały zawężona wyłącznie do komputerów przenośnych takich jak: tablety, notebooki i laptopy (dodano przedrostek ex). Projekt zakłada również objęcie mechanizmem odwróconego obciążenia telefonów komórkowych, w tym smartfonów. Proponuje się także objęcie systemem reverse charge konsol do gier wideo, takich z których obraz odtwarzany jest na odbiorniku telewizyjnym, monitorze lub innym zewnętrznym ekranie lub powierzchni, jak i urządzeń do gier wideo mających niezależny monitor obrazowy, nawet przenośnych. Z pozycji ten wprost wyłączono części i akcesoria do tych towarów, takie jak kasety z grami, sterowniki do gier czy kierownice. Ograniczenie stosowania mechanizmu odwróconego obciążenia do podatników czynnych. projekcie przewiduje się ograniczenie stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia, gdy nabywcą tych towarów jest podatnik objęty zwolnieniem od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 jak również wykonujący wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. W chwili obecnej podatnicy ci są bowiem zobligowani zarówno do wpłacenia na konto urzędu skarbowego podatku VAT od takich transakcji, jak też do złożenia w tym organie podatkowym deklaracji VAT-9M za miesiąc, w którym powstanie z tego tytułu obowiązek podatkowy (złożenie deklaracji podatkowej oraz zapłata podatku powinno nastąpić do 25. dnia miesiąca następującego po tym, w którym powstał obowiązek podatkowy). W związku czym proponuje się zawężenie stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia tylko do sytuacji, gdy nabywcą tych towarów jest podatnik czynny. Weryfikację statusu nabywcy podatnikom ma ułatwić wprowadzana baza online, za pomocą której będzie można potwierdzić status podatników zarejestrowanych jako podatników czynnych. Ograniczenie stosowania mechanizmu odwróconego obciążenia do dostaw niektórych towarów powyżej określonego limitu kwotowego. W projekcie proponuje się ustanowienie progu kwotowego, po przekroczeniu którego znajdowałby zastosowanie mechanizm odwróconego obciążenia. Zgodnie z praktyką innych państw członkowskich, za optymalne wydaje się przyjęcie limitu na poziomie zł (wartość - bez kwoty podatku - dostaw dokonanych na rzecz jednego nabywcy), czyli przybliżonej równowartości przyjmowanych w tych krajach kwoty euro. Limit ten dotyczyłby jednolitej gospodarczo transakcji (propozycja dodania art. 17 ust. 1c ustawy z dnia 11 marca 2004 r.) przez którą rozumie się dostawy wiążące się z realizacją jednej umowy, również wówczas gdy w ramach tej umowy występuje kilka lub więcej zleceń lub wystawianych jest kilka lub więcej faktur dokumentujących poszczególne dostawy. Do oceny, czy jednolita gospodarczo transakcja przekracza kwotę zł. istotne są warunki umowy, w szczególności dane dotyczące wielkości składanego zamówienia czy zawieranego kontraktu. To rozwiązanie zastępuje proponowany w projekcie z 10 września 2014 roku limit dzienny kształtujący się również na poziomie zł. Dla pełniejszego zrozumienia zamiaru projektodawcy, warto w tym miejscu przytoczyć znajdujący się w uzasadnieniu do projektu przykład zastosowania limitu przy jednolitej gospodarczo transakcji. Mianowice, jeżeli podatnik czynny składa zamówienie na dostawę tabletów w dziesięciu odrębnie fakturowanych transzach, która każda obejmuje pięć tabletów o wartości netto 500 zł każdy, to całość dostaw stanowi jednolitą gospodarczo transakcję w rozumieniu projektowanego art. 17 ust. lc objętych odwróconym obciążeniem w podatku od towarów i usług (łączna wartość umowy wynosi bowiem zł). 2

3 Ponieważ w trakcie konsultacji założeń do projektu wiele podmiotów zgłosiło zastrzeżenia co do zasadności wprowadzenia przedmiotowego limitu w odniesieniu do obrotu wszystkimi towarami objętymi mechanizmem odwróconego obciążenia w projekcie proponuje się zawężenie stosowania przedmiotowego warunku kwotowego wyłącznie do obrotu telefonami komórkowymi, w tym smartfonami, komputerami przenośnymi takimi jak: tablety, notebooki, laptopy, etc. oraz konsolami do gier wideo (jako towarów niewymagających dalszej obróbki ). (propozycja dodania art. 17 ust. 1 pkt 7 lit. d ustawy z dnia 11 marca 2004 r.). Natomiast obniżenie wartości dokonanej transakcji (np. wskutek udzielenia rabatu czy zwrotu towaru) pozostanie bez wpływu na określenie podatnika obowiązanego do rozliczenia podatku od tych dostaw. Tym samym zgodnie z projektem jeżeli po dokonaniu dostawy telefonów komórkowych, komputerów przenośnych czy też konsol do gier wideo, do której opodatkowania w związku z przekroczeniem ustawowych limitów obowiązany będzie nabywca, zostanie obniżona wartość tejże dostawy (np. rabat udzielony ex post) poniżej ustawowego limitu, brak będzie podstaw do zmiany podatnika zobowiązanego do opodatkowania tej dostawy. Proponowana jest również stanowiąca doprecyzowanie norma względem której, w przypadku uiszczenia zapłaty w całości lub części przed dokonaniem dostawy dla podmiotu stającego się lub przestającego być nabywcą zgodnie z proponowanym art. 17 ust.1 pkt 7, korekty wynikającej stąd zmiany dokonuje się za okres w którym dokonano dostawy. Przepisy przejściowe. W art. 4 Projektu wprowadza się przepisy przejściowe regulujące kwestię rozliczeń dokonywanych na przełomie roku 2014/2015 w związku z wprowadzeniem nowego zakresu mechanizmu odwróconego obciążenia. W przypadku uiszczenia przed dniem 1 kwietnia 2015 r. całości lub części zapłaty na poczet dostawy towarów, która od dnia 1 kwietnia 2015 r.: a) nie byłaby objęta już tym mechanizmem (np. sprzedaż na rzecz podatnika zwolnionego z VAT) - dostawa towarów dokonana po dniu 31 grudnia 2014 r. - podobnie jak wniesiona zaliczka - objęta będzie mechanizmem odwróconego obciążenia. b) będzie objęta tym mechanizmem (np. dodatkowe towary ze stali, złoto w postaci surowca lub półproduktu, dostawy powyżej limitów kwotowych telefonów komórkowych, komputerów przenośnych oraz konsol do gier) - zasadne będzie dokonanie na bieżąco korekty opodatkowania tej zaliczki i objęcie jej mechanizmem odwróconego obciążenia. Korekty dokonanego wcześniej rozliczenia dokonuje się na bieżąco, tj. w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła dostawa towarów. AD. 2 ZMIANY W ZAKRESIE INFORMACJI PODSUMOWUJĄCYCH. W Projekcie proponuje się, aby sprzedawcy składali naczelnikowi urzędu skarbowego w obrocie krajowym informacje podsumowujące, zawierające zbiorcze informacje o dokonanych przez nich transakcjach objętych odwrotnym obciążeniem, z tytułu których podatek powinien rozliczyć nabywca (proponowany art. 100a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.). Na podstawie danych z tych informacji będzie możliwe sprawdzenie, czy nabywcy wywiązali się z obowiązku rozliczenia podatku. W projektowanych przepisach (ust. 2-3 art. 100a ustawy o VAT) uregulowane zostaną zasady i termin składania informacji podsumowujących. Proponuje się, aby informacje te były składane za okresy rozliczeniowe, w których powstaje obowiązek podatkowy, w terminach przewidzianych dla złożenia przez podatnika deklaracji podatkowych, o których mowa w art. 99 ust. 1-3 ustawy o VAT. Przedmiotowa informacja powinna zawierać m.in. łączną wartość dostaw towarów oraz świadczonych usług, dla których podatnikiem jest nabywca - w odniesieniu do poszczególnych kontrahentów. W przypadku stwierdzenia błędów w danych zawartych w złożonej informacji podsumowującej w obrocie krajowym, podatnik byłby obowiązany złożyć niezwłocznie korektę tej informacji (ust. 4 art. 100a ustawy z dnia 11 marca 2004 r.). W sytuacji natomiast zmiany wartości dostaw towarów lub świadczonych usług, objętych odwróconym obciążeniem, podatnik jest obowiązany skorygować tę wartość w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, za który dokonuje się korekty podstawy opodatkowania w deklaracji podatkowej. Jednocześnie minister właściwy do spraw finansów publicznych otrzyma upoważnienie do ustalenia wzoru informacji podsumowującej w obrocie krajowym wraz z objaśnieniami co do sposobu jej wypełnienia, terminu i miejsca składania oraz wzoru korekty tej informacji wraz z objaśnieniami co do sposobu jej wypełnienia, przy uwzględnieniu specyfiki transakcji objętych odwróconym obciążeniem. Ponadto proponuje się wprowadzenie przepisu przejściowego (art. 7 projektu), zgodnie z którym informacje podsumowujące będą składane za okresy rozliczeniowe, które przypadają od dnia wejścia w życie ustawy. AD. 3 ZMIANY ZAKRESU STOSOWANIA INSTYTUCJI ODPOWIEDZIALNOŚCI SOLIDARNEJ I OBOWIĄZKU MIESIĘCZNEGO ROZLICZANIA PODATKU Zgodnie z Projektem zasadniczy mechanizm instytucji pozostał niezmieniony. Przewiduje się zmiany w załączniku nr 13 poprzez zmianę brzmienia poz. 12 oraz dodanie pozycji 13-17: 12 ex Złoto nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku - wyłącznie złoto o próbie mniejszej niż Srebro nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku 3

4 Platyna nieobrobiona plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku 15 ex Metale nieszlachetne lub srebro, platerowane złotem, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu - wyłącznie srebro, platerowane złotem, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu 16 ex Metale nieszlachetne platerowane srebrem oraz metale nieszlachetne, srebro lub złoto, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu - wyłącznie złoto o próbie mniejszej niż 325 tysięcznych i srebro, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu 17 ex Biżuteria i jej części oraz pozostałe wyroby jubilerskie i ich części, ze złota i srebra lub platerowane metalem szlachetnym - wyłącznie części biżuterii i części pozostałych wyrobów jubilerskich ze złota o próbie mniejszej niż 325 tysięcznych, ze srebra i z platyny tj. niewykończone lub niekompletne wyroby jubilerskie i wyraźne części biżuterii, w tym pokrywane lub platerowane metalem szlachetnym Projekt zakłada wyłączenie z załącznika nr 13 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. złota w postaci surowca lub półproduktu o próbie 325 tysięcznych lub większej w związku z objęciem tej kategorii towaru odwrotnym obciążeniem oraz dodanie do tego załącznika srebra i platyny w postaci surowca lub półproduktu. Mechanizm odwrotnego obciążenia będzie miał zastosowanie do złota w postaci surowca lub półproduktu (o próbie 325 tysięcznych lub większej) oraz dostaw złota inwestycyjnego (w sytuacji gdy podatnik skorzystał z opcji opodatkowania). Zgodnie zatem z nowym brzmieniem poz. 12 tego załącznika odpowiedzialnością solidarną będą objęte transakcje, przedmiotem których będzie złoto nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku o próbie mniejszej niż 325 tysięcznych. Zakres tej regulacji dla złota obejmuje również złoto o próbie mniejszej niż 325 tysięcznych platerowane platyną nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu oraz części biżuterii i części pozostałych wyrobów jubilerskich ze złota o próbie mniejszej niż 325 tysięcznych, tj. niewykończone lub niekompletne wyroby jubilerskie i wyraźne części biżuterii, w tym pokrywane łub platerowane metalem szlachetnym, sklasyfikowane w odpowiednich grupowaniach PKWiU. Dla kompleksowego zabezpieczenia branży metali szlachetnych w zakres solidarne odpowiedzialności włączono srebro oraz platynę w postaci surowca lub półproduktów. Zakres regulacji dla srebra i platyny w postaci surowca lub półproduktu obejmuje również srebro, platerowane złotem i platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu oraz części biżuterii i części pozostałych wyrobów jubilerskich ze srebra i platyny tj. niewykończone lub niekompletne wyroby jubilerskie i wyraźne części biżuterii, w tym pokrywane lub platerowane metalem szlachetnym Należy pamiętać, iż wraz z solidarną odpowiedzialnością nakładany jest obowiązek stosowania jednomiesięcznych okresów rozliczeniowych. Działania rozszerzające załącznik nr 13 podjęto ze względu na podobieństwo tych towarów do branż już stanowiących przedmiot zainteresowania przestępczości podatkowej. W efekcie, występuje duże prawdopodobieństwo przeniesieni się podmiotów zawodowo zajmujących się nieuczciwą konkurencją i wyłudzeniami podatkowymi na towary dodane do katalogu solidarnej odpowiedzialności Warto w tym miejscu nadmienić, iż w niektórych państwach członkowskich omawiana metoda walki z wyłudzeniami podatku od wartości dodanej (instytucja odpowiedzialności solidarnej) stanowi zasadę generalną. AD. 4 ZMIANY W ZAKRESIE ODLICZANIA PODATKU NALICZONEGO W ODNIESIENIU DO ZAKUPIONYCH TOWARÓW I USŁUG WYKORZYSTYWANYCH DO CELÓW MIESZANYCH (PODLEGAJĄCYCH I NIEPODLEGAJĄCYCH PODATKOWI OD TOWARÓW I USŁUG) Proponuje się w sytuacji, gdy podatnik oprócz wykonywania działalności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wykonuje również działalność pozostającą poza zakresem tego podatku: a) wprowadzenie możliwości uzgodnienia (ustalenia) z organami podatkowymi najbardziej reprezentatywnego dla specyfiki prowadzonej przez podatnika działalności i dokonywanych nabyć sposobu określenia proporcji odliczania podatku naliczonego, b) określenie przykładowych sposobów określania tej proporcji przez Ministra Finansów w drodze rozporządzenia, c) doprecyzowanie zasad postępowania w przypadku zmiany zakresu wykorzystywania zakupionych towarów i usług do działalności podlegającej opodatkowaniu VAT (zasady dokonywania w tym przypadku korekty). Zgodnie z Projektem w przypadku, gdy podatnik wykonuje równocześnie działalność podlegającą opodatkowaniu, tzn. opodatkowaną lub zwolnioną z podatku, i działalność niepodlegającą takiemu opodatkowaniu, tzn. nienależącą do zakresu stosowania dyrektywy 2006/112/WE, odliczenie podatku naliczonego od wydatków poniesionych przez podatnika będzie dopuszczalne tylko w takim zakresie, w jakim wydatki te można przyporządkować działalności podlegającej podatkowi. Kwotę podatku naliczonego ustala się z wykorzystaniem sposobu określenia proporcji, który powinien odpowiadać specyfice prowadzonej działalności. Przy ustalaniu sposobu określenia proporcji, należy, zgodnie z Projektem brać pod uwagę następujące dane: a) średnioroczną liczbę osób wykonującą wyłącznie prace związane z działalnością w ogólnej średniorocznej liczbie osób; b) średnioroczną liczbę roboczogodzin przeznaczonych na prace związane z działalnością w ogólnej średniorocznej liczbie roboczogodzin; c) roczny obrót z działalności gospodarczej w obrocie powiększonym o przychody z innej działalności; 4

5 d) średnioroczną powierzchnię wykorzystywaną wyłącznie do prac związanych z działalnością w ogólnej średniorocznej powierzchni. Podatnik z wyprzedzeniem będzie mógł również uzgodnić z organem podatkowym sposób określenia proporcji. Formą uzgodnienia będzie spisanie protokołu w zakresie wyboru sposobu określenia proporcji najbardziej odpowiadającego specyfice prowadzonej działalności. Jednocześnie także podatnik, który nie skorzysta z takiej ewentualności, będzie miał możliwość oparcia się na przykładowych sposobach określenia proporcji, wskazanych w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Ustalony - przy pomocy uzgadnianego z naczelnikiem urzędu skarbowego sposobu określenia proporcji - zakres wstępnego odliczenia podatku naliczonego w niektórych przypadkach będzie podlegał dalszej modyfikacji. Określenie przez Ministra Finansów przykładowych sposobów obliczenia proporcji. W Projekcie upoważniono ministra właściwego do spraw finansów publicznych do obligatoryjnego obowiązku wskazania w drodze rozporządzenia przykładowych sposobów określenia proporcji, uwzględniając specyfikę prowadzenia działalności przez podatników, uwarunkowania obrotu gospodarczego oraz mając na uwadze umożliwienie wyboru sposobu określenia proporcji przez podatników. AD. 5 ZMIANY W ZAKRESIE TZW. ULGI NA ZŁE DŁUGI Projekt w art. 1 pkt 3 przewiduje uchylenie art. 89a ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r., stanowiącego o wyłączeniu uprawnienia do korekty podatku należnego z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju, których nieściągalność została uprawdopodobniona wobec podmiotów powiązanych. Dotychczas, jeżeli między wierzycielem a dłużnikiem istniał związek, o którym mowa w art. 32 ust. 2-4 tej ustawy (tj. powiązania o charakterze rodzinnym lub z tytułu przysposobienia, kapitałowym, majątkowym lub wynikające ze stosunku pracy) wierzyciel pozbawiony był prawa do korekty podatku należnego w przypadku gdy wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 150 dni od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze. Istnienie zatem wskazanych powiązań nie będzie już przeszkodą w możliwości zastosowania tej instytucji. W myśl art. 1 pkt 4 Projektu wprowadzono również wyłączenie obowiązku korekty podatku naliczonego, jeżeli dłużnik na koniec miesiąca, w którym upływa 150 dzień od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze, jest w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji. Proponowane zmiany w zakresie korekt podatku, związanym z uprawdopodobnieniem nieściągalności wierzytelności dotyczą również obowiązku związanego ze składaniem deklaracji podatkowych. Na skutek nowelizacji art. 99 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. obowiązkiem tym objęci zostali również dłużnicy, mimo prowadzonej przez nich sprzedaży zwolnionej z opodatkowania, którzy co do zasady nie muszą składać deklaracji podatkowych. Przepisy art. 89a i 89b z dnia 11 marca 2004 r. zgodnie z Projektem stosować należy również do wierzytelności powstałych przed dniem wejścia w życie tej ustawy. Oznacza to, że dłużnik, który dokonał stosownej korekty podatku naliczonego w odniesieniu do wierzytelności powstałej przed dniem 1 kwietnia 2015 r. z tym dniem jest uprawniony do dokonania ponownej jego korekty (zgodnie z modyfikowanymi przesłankami) w rozliczeniu za okres rozliczeniowy obejmujący ten dzień. Zgodnie z uzasadnieniem projektu przewidywane zmiany wprowadza się ponieważ niezbędne jest wprowadzenie zmian pośrednio realizujących zasady prawa unijnego, w szczególności zasadę proporcjonalności i neutralności. Zmiany te obejmują m.in. doprecyzowanie przepisów w zakresie tzw. ulgi na złe długi. Ulga na złe długi umożliwia bowiem wierzycielowi obniżenie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w sytuacji, gdy dłużnik w określonym terminie nie zapłaci za zakupione towary i usługi. Dłużnik jest wówczas zobowiązany do odpowiedniego zmniejszenia odliczonego podatku naliczonego. Nie jest możliwe skorzystanie przez wierzyciela z ww. ulgi w przypadku, gdy dłużnik jest w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji podczas gdy dłużnik (do tej pory) w takiej sytuacji stosowną korektę musiał przeprowadzić. Istnieje zatem uzasadniona konieczność zmniejszenia w takim przypadku asymetrii w stosowaniu tej instytucji. AD. 6 ZMIANY DOTYCZĄCE KAUCJI GWARANCYJNEJ W zakresie odpowiedzialności solidarnej uregulowanej w art. 105a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. zmianie ulegnie ust. 3 pkt 3 lit. b tego przepisu uzależniający wystąpienie odpowiedzialności solidarnej nabywcy na rzecz którego dokonano dostawy towarów wymienionych w załączniku nr 13 do ustawy. Wysokość kaucji gwarancyjnej wyłączającej odpowiedzialność została ustalona na poziomie co najmniej: a) zł - w przypadku dostawy towarów wymienionych w poz. 1-9 i załącznika nr 13 do b) zł - w przypadku dostawy towarów wymienionych w poz. 10 i ll załącznika nr 13 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (paliwa). Zgodnie z pkt 11 projektu został ograniczony warunek nieposiadania zaległości podatkowych przez podmiot dokonujący dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 który zamierza złożyć kaucję gwarancyjną stanowiącą zabezpieczenie zapłaty podatku w związku z dokonywaniem 5

6 dostaw tych towarów. Podmiot ten musi spełnić warunek nieposiadania zaległości podatkowych jednakże dotyczy to wyłącznie podatków stanowiących dochód budżetu państwa. Równocześnie, rozszerzono zakres zabezpieczenia wynikającego z wniesionej kaucji gwarancyjnej na powstałe po jej wniesieniu zaległości podatkowe stanowiące dochód budżetu państwa. Projekt zakłada ponadto wprowadzenie obowiązku złożenia wniosku w sprawie przyjęcia kaucji gwarancyjnej. Zgodnie z nową treścią przepisu art. 105b ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.wysokość kaucji gwarancyjnej powinna odpowiadać co najmniej jednej piątej kwoty podatku należnego od przewidywanej w danym miesiącu wartości sprzedaży towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do tej ustawy, z tym że nie może być niższa niż: a) zł - w przypadku dostawy 1-9 i załącznika nr 13 do b) zł - w przypadku dostawy 10 i 11 załącznika nr 13 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. Ponadto przyznano podatnikom możliwość zmiany formy złożonej kaucji gwarancyjnej na jedną lub kilka z wymienionych w przepisie, pod warunkiem, że nie spowoduje to zmniejszenia jej wysokości. Kaucja gwarancyjna może być złożona w jednej z przedstawionych form: a) depozytu pieniężnego złożonego na wyodrębniony rachunek urzędu skarbowego; b) gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej; c) pisemnego nieodwołalnego upoważnienia organu podatkowego, potwierdzonego przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, do wyłącznego dysponowania, do wysokości składanej kaucji gwarancyjnej, środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku prowadzonym w tym banku lub w tej kasie. Kaucja gwarancyjna złożona w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej powinna zgodnie z Projektem obejmować zobowiązanie się gwaranta do zapłacenia do wysokości udzielonej gwarancji, bezwarunkowo i nieodwołanie, na każde wezwanie reprezentującego Skarb Państwa właściwego naczelnika urzędu skarbowego, zwanego dalej beneficjentem gwarancji, złożone w okresie trwania odpowiedzialności gwaranta: a) zabezpieczonej kwoty podatku, jeżeli jej zapłata stanie się wymagalna, oraz b) powstałych po wniesieniu kaucji gwarancyjnej zaległości podatkowych w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Wśród zmian dotyczących Kaucji gwarancyjnej, pojawi się przepis względem którego kaucja powinna przewidywać przedłużenie odpowiedzialności gwaranta po okresie ważności gwarancji. Dotyczy to przypadku gdy przed upływem tego okresu gwarant zostanie powiadomiony przez beneficjenta gwarancji o wszczęciu postępowaniu podatkowego lub kontroli podatkowej, zgodnie z właściwymi przepisami. Kaucja gwarancyjna, powinna również zawierać zobowiązanie gwaranta do dokonania zapłaty zabezpieczonej kwoty podatku oraz kwoty zaległości podatkowych, na pierwsze pisemne wezwanie beneficjenta, złożone w okresie trwania odpowiedzialności, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni od dnia doręczenia mu wezwania. Wezwanie opisane powyżej powinno być podpisane przez beneficjenta gwarancji lub osoby przez niego upoważnione oraz zawierać oświadczenie beneficjenta gwarancji, że zapłacenie żądanych kwot stało się wymagalne. Zgodnie z założeniami projektu 12-miesięczny termin ważności złożonej kaucji gwarancyjnej liczony będzie od dnia jej przyjęcia. W przypadku odmowy przyjęcia kaucji gwarancyjnej, kaucja gwarancyjna polega zwrotowi nie później niż w terminie 10 dni od dnia odmowy przyjęcia kaucji gwarancyjnej, z zastrzeżeniem wystąpienia zaległości podatkowej lub wszczęcia określonych postępowań. Ponadto kaucja gwarancyjna, co do zasady będzie podlegać zwrotowi w całości albo w części przewyższającej kwotę: a) zł - w przypadku dostawy 1-9 i załącznika nr 13 do b) zł - w przypadku dostawy 10 i 11 załącznika nr 13 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. Projekt stanowi, że zwrotu kaucji gwarancyjnej nie będzie dokonywać się jeżeli złożono wniosek o jej zwrot w przypadku usunięcia podmiotu z wykazu na podstawie art. 105c ust. 5 lub 9 pkt 2-4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r., jeśli został on złożony po upływie 5 lat, licząc od końca roku, w którym podmiot składający kaucję został usunięty z wykazu. W przypadku powstania po wniesieniu kaucji gwarancyjnej u podmiotu zaległości podatkowej w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, zgodnie z projektem kaucję gwarancyjną przeznaczać się będzie na pokrycie tej zaległości, z wyłączeniem zaległości, których zapłatę odroczono lub rozłożono na raty. Od kwoty zwracanej kaucji gwarancyjnej złożonej w formie depozytu pieniężnego złożonego na wyodrębniony rachunek urzędu skarbowego, będą natomiast przysługiwały od dnia jej przyjęcia do dnia jej zwrotu - odsetki. Stawka odsetek ustalona została na poziomie 30% stopy depozytowej ustalanej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim. Odsetki będą podlegały zwrotowi wraz z kwotą kaucji gwarancyjnej na zasadach właściwych dla zwrotu kaucji gwarancyjnej. W sprawie przyjęcia, przedłużenia terminu ważności, zmiany wysokości, zmiany formy oraz zwrotu kaucji gwarancyjnej, w tym z odsetkami, wydawane będzie zgodnie z założeniami Projektu - postanowienie, 6

7 na które służy zażalenie. Wydanie postanowienia nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni odpowiednio, od dnia: a) złożenia wniosku w sprawie przyjęcia, przedłużenia terminu ważności, b) zmiany wysokości lub zmiany formy kaucji gwarancyjnej, c) dokonania zwrotu kaucji gwarancyjnej, w tym z odsetkami. Wzór wniosku w sprawie przyjęcia, przedłużenia terminu ważności, zmiany wysokości, zmiany formy oraz zwrotu kaucji gwarancyjnej zostanie określony przez Ministra właściwego do spraw finansów publicznych w drodze rozporządzenia. W zakresie usunięcia podmiotu z wykazu w celach porządkujących dodano regulację, że w przypadku stwierdzenia, iż złożona kaucja gwarancyjna jest niższa niż: a) zł - w przypadku dostawy 1-9 i załącznika nr 13 do b) zł - w przypadku dostawy 10 i 11 załącznika nr 13 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. - naczelnik urzędu skarbowego z urzędu usunie ten podmiot z wykazu. Naczelnik urzędu skarbowego z urzędu usunie podmiot z wykazu bez konieczności zawiadamiania go o tym również w przypadku upływu terminu ważności całości kaucji gwarancyjnej lub jej części, jeżeli wskutek tego wysokość kaucji gwarancyjnej będzie niższa niż: a) zł - w przypadku dostawy 1-9 i załącznika nr 13 do b) zł - w przypadku dostawy 10ill załącznika nr 13 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r., - ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym upłynie ten termin. Należy podkreślić, iż w dotychczas obowiązującym stanie prawnym kwestia oprocentowania depozytów pieniężnych, składanych jako kaucje nie była uregulowana, w związku z czym podmioty składające kaucję w takiej formie mogły być traktowane niejednolicie w zakresie oprocentowania takich kaucji. Kwestia oprocentowania rachunków prowadzonych na rzecz poszczególnych urzędów skarbowych zależy od wynegocjowanych umów. Wprowadzenie przedmiotowych regulacji, zgodnie z uzasadnieniem projektu ma na celu wyeliminowanie sytuacji, w której istniejące regulacje mogą prowadzić do nierówności wobec prawa podmiotów wpłacających kaucję gwarancyjną. Projekt wprowadza przepis przejściowy, zgodnie z którym, podmioty dokonujące dostaw paliwa, które wniosły przed dniem przed dniem wejścia w życie omawianej ustawy. kaucję gwarancyjną i kaucja ta została przyjęta przed tym dniem, mogą do dnia 30 czerwca 2015 r. podwyższyć minimalną kaucję gwarancyjną do wysokości 1 mln zł. Do czasu podwyższenia kaucji minimalnej do wymaganej wielkości, podmiot będzie pozostawać w wykazie na zasadach dotychczasowych. W przypadku niedokonania podwyższenia kaucji do dnia 30 czerwca 2015 r., podmiot zostanie następnego dnia usunięty z wykazu przez naczelnika urzędu skarbowego. Należy wskazać, że kaucja podlegałaby zwrotowi (o ile nie zaistniałyby przesłanki do jej zatrzymania) na wniosek podmiotu na ogólnych zasadach przewidzianych dla zwrotu kaucji. Kaucja nie byłaby zwracana w przypadku złożenia wniosku o zwrot kaucji po upływie 5 lat, licząc od końca roku, w którym podmiot składający kaucję został usunięty z wykazu. W przypadku zmiany właściwości naczelnika urzędu skarbowego, wskutek czego właściwy dla rozliczeń podatku stał się organ podatkowy inny niż dotychczasowy - organem właściwym w sprawach kaucji gwarancyjnej jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawie rozliczania podatku, po tej zmianie. Naczelnik urzędu skarbowego właściwy przed zmianą przekaże niezwłocznie naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu po tej zmianie, kaucję gwarancyjną wraz z odsetkami, jeśli są należne. AD. 7 ZMIANY W ZAKRESIE USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych Projekt zakłada zmianę w zakresie art. 91 ust. 3a, który stanowi, że jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zgodnie z uzasadnieniem Projektu wprowadzenie zmian w zakresie mechanizmu odwróconego obciążenia wymaga odpowiedniego dostosowania przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych. Z treści obecnie obowiązującego przepisu wynika, że zamawiający, w celu oceny oferty, jest zobowiązany do doliczania do przedstawionej w niej ceny podatku, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami, w związku z powstaniem po jego stronie obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Celem tego przepisu jest zagwarantowanie równego traktowania wykonawców, zapewnienie uczciwej konkurencji oraz ochrony zamawiającego przed zaciąganiem zobowiązań pieniężnych ponad planowane potrzeby. Proponowana zmiana polega na wykreśleniu z art. 91 ust. 3a ustawy o zamówieniach publicznych wskazania o stosowaniu tej regulacji w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dzięki czemu norma ta będzie miała charakter generalny. 7

8 Propozycja ta ma na celu zapewnienie, że przedmiotowa regulacja stosowana będzie do sytuacji, kiedy w odniesieniu do dostaw określonych towarów znajduje zastosowanie mechanizm odwróconego obciążenia. Projekt zawiera również propozycje dodania do treści art. 91 ust 3a ustawy - prawo zamówień publicznych, zdania drugiego nakładającego na wykonawcę obowiązek informacyjny proponowany przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. W myśl tego obowiązku wykonawca informuje zamawiającego o tym, że wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz ich wartość bez kwoty podatku. W projekcie zawarto również przepisy przejściowe regulujące stosowanie nowych przepisów do prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku postępowań oraz do umów zawartych przed wejściem w życie ustawy lub zawieranych po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, w których wybór najkorzystniejszej oferty nastąpił przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy. 8

W przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, stanowi 50% kwoty podatku: 1)

W przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, stanowi 50% kwoty podatku: 1) Radosław Kowalski W przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, stanowi 50% kwoty podatku: 1) wynikającej z faktury otrzymanej przez

Bardziej szczegółowo

SPRA WOZDANIE KOMISJI FINANSÓW PURLICZNYCH

SPRA WOZDANIE KOMISJI FINANSÓW PURLICZNYCH Druk nr 3128 SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja SPRA WOZDANIE KOMISJI FINANSÓW PURLICZNYCH o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PODATKU VAT OD 01.07.2015R.

ZMIANY W PODATKU VAT OD 01.07.2015R. ZMIANY W PODATKU VAT OD 01.07.2015R. Wolsztyn, 18 czerwca 2015 r. Małgorzata Tomkowiak Urząd Skarbowy Wolsztyn Ul. Dworcowa 15 64-200 Wolsztyn tel.: +48 68 347 55 00 fax: +48 68 347 55 38 www.uswolsztyn.pl

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 maja 2015 r. Poz. 605 USTAWA z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo zamówień publicznych Art.

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Sejmu s. 1/10. Dz.U. 2015 poz. 605. USTAWA z dnia 9 kwietnia 2015 r.

Kancelaria Sejmu s. 1/10. Dz.U. 2015 poz. 605. USTAWA z dnia 9 kwietnia 2015 r. Kancelaria Sejmu s. 1/10 Dz.U. 2015 poz. 605 USTAWA z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo zamówień publicznych Art. 1. W ustawie z dnia 11 marca 2004

Bardziej szczegółowo

Zmiana wymogów podmiotowych dotyczących nabywcy towarów odwrotnie opodatkowanych

Zmiana wymogów podmiotowych dotyczących nabywcy towarów odwrotnie opodatkowanych Zmiana wymogów podmiotowych dotyczących nabywcy towarów odwrotnie opodatkowanych Podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne: nabywające

Bardziej szczegółowo

rekomenduje BIULETYN VAT Przewodnik po zmianach w VAT od 1 lipca 2015

rekomenduje BIULETYN VAT Przewodnik po zmianach w VAT od 1 lipca 2015 rekomenduje BIULETYN VAT Przewodnik po zmianach w VAT od 1 lipca 2015 3 Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 605)

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo zamówień publicznych

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo zamówień publicznych U S T AWA Projekt z dnia o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo zamówień publicznych Art. 1. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr

Bardziej szczegółowo

ŚCIĄGA KSIĘGOWEGO. miesięcznik. Nowy wykaz towarów. objętych od 1 lipca 2015 r. odwrotnym obciążeniem

ŚCIĄGA KSIĘGOWEGO. miesięcznik. Nowy wykaz towarów. objętych od 1 lipca 2015 r. odwrotnym obciążeniem miesięcznik ŚCIĄGA KSIĘGOWEGO Nowy wykaz towarów objętych od 1 lipca 2015 r. odwrotnym obciążeniem miesięcznik ściąga księgowego Nowy wykaz towarów objętych od 1 lipca 2015 r. odwrotnym obciążeniem został

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 projektowane zmiany odwrócone obciążenie Urząd Skarbowy Wrocław Stare Miasto Katalog towarów, wobec których będzie miał zastosowanie mechanizm odwróconego obciążenia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo zamówień publicznych

USTAWA. z dnia. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo zamówień publicznych SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów RM-10-78-14 Druk nr 3077 Warszawa, 14 stycznia 2015 r. Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 do pisma RGIB/45/2015 z dnia 27 lutego 2015 r.

Załącznik 1 do pisma RGIB/45/2015 z dnia 27 lutego 2015 r. Załącznik 1 do pisma RGIB/45/2015 z dnia 27 lutego 2015 r. Charakterystyka zagrożeń dla sektora nauki z tytułu projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W USTAWIE O VAT OBOWIĄZUJĄCE OD 1 LIPCA 2015 ROKU I OD 1 STYCZNIA 2016 ROKU

ZMIANY W USTAWIE O VAT OBOWIĄZUJĄCE OD 1 LIPCA 2015 ROKU I OD 1 STYCZNIA 2016 ROKU ZMIANY W USTAWIE O VAT OBOWIĄZUJĄCE OD 1 LIPCA 2015 ROKU I OD 1 STYCZNIA 2016 ROKU Spis treści Wprowadzenie...3 A. Nowelizacja przepisów dot. tzw. mechanizmu odwrotnego obciążenia dla niektórych towarów...3

Bardziej szczegółowo

"tonery bez głowicy drukującej do drukarki komputerowej" sklasyfikowane pod

tonery bez głowicy drukującej do drukarki komputerowej sklasyfikowane pod Warszawa, dnia 20 lutego 2015 r. SZANOWNY PAN KAZIMIERZ KLEINA PRZEWODNICZĄCY KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH Dot. Rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy

Bardziej szczegółowo

Komentarz do zmian w podatku VAT

Komentarz do zmian w podatku VAT Katarzyna Judkowiak Halina Lebrand Justyna Pomorska Komentarz do zmian w podatku VAT wprowadzonych ustawą z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

ZMIANY WPROWADZANE W ZAKRESIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG OD 1 LIPCA 2015 r.

ZMIANY WPROWADZANE W ZAKRESIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG OD 1 LIPCA 2015 r. ZMIANY WPROWADZANE W ZAKRESIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG OD 1 LIPCA 2015 r. Z dniem 1 lipca 2015 r. wejdą w życie następujące akty prawne: 1) ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia Ministra Finansów

Wyjaśnienia Ministra Finansów dodatek do Biuletynu VAT nr 8/2015 Wyjaśnienia Ministra Finansów Zmiany wprowadzane w zakresie podatku od towarów i usług od 1 lipca 2015 r. Stan prawny: 1 lipca 2015 r. 2 WYJAŚNIENIA mf ZMIANY WPROWADZANE

Bardziej szczegółowo

Ustawa Deregulacyjna wprowadziła następujące zmiany w Ustawie o VAT:

Ustawa Deregulacyjna wprowadziła następujące zmiany w Ustawie o VAT: Ustawa Deregulacyjna wprowadziła następujące zmiany w Ustawie o VAT: Obowiązek podatkowy przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów (dalej: WDT) i wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów (dalej: WNT) Przy

Bardziej szczegółowo

Podatek od towarów i usług - nowelizacja przepisów obowiązujących od 1.07.2015 r. - odwrotne obciążenie - nowe obowiązki dokumentacyjne

Podatek od towarów i usług - nowelizacja przepisów obowiązujących od 1.07.2015 r. - odwrotne obciążenie - nowe obowiązki dokumentacyjne Podatek od towarów i usług - nowelizacja przepisów obowiązujących od 1.07.2015 r. - odwrotne obciążenie - nowe obowiązki dokumentacyjne Paweł Dymlang Odwrotne obciążenie Art. 17 ust. 1 pkt 7 Podatnikami

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w VAT w 2015 r.

Najważniejsze zmiany w VAT w 2015 r. Najważniejsze zmiany w VAT w 2015 r. Wybrane zagadnienia Opracował: Marek Małyszko (źródło: finanse.mf.gov.pl) Nowelizacja z lipca 2015 r. Zniesienie obowiązku obligatoryjnego uzyskiwania potwierdzenia

Bardziej szczegółowo

ZMIANY VAT. wyjaśnienia praktyczne. Omówienie zmian obowiązujących od 1 stycznia i 1 lipca 2015 roku

ZMIANY VAT. wyjaśnienia praktyczne. Omówienie zmian obowiązujących od 1 stycznia i 1 lipca 2015 roku ZMIANY VAT 2015 wyjaśnienia praktyczne Omówienie zmian obowiązujących od 1 stycznia i 1 lipca 2015 roku Najszybszy sposób na bezbłędne rozliczenia VAT Najnowsze zmiany w VAT Praktyczne skutki wprowadzanych

Bardziej szczegółowo

Mariusz Gotowicz - Doradca Podatkowy

Mariusz Gotowicz - Doradca Podatkowy Nowe regulacje dotyczące zapłaty za otrzymywane faktury (VAT, CIT, PIT) w związku z problematyką zakupów ratalnych, leasingowych, kredytowych pojazdów flotowych Mariusz Gotowicz - Doradca Podatkowy Zmiany

Bardziej szczegółowo

Zmiany w VAT od 1 lipca 2015

Zmiany w VAT od 1 lipca 2015 Zmiany w VAT od 1 lipca 2015 Na co trzeba się przygotować Od 1 lipca 2015 r. wejdą w życie kolejne zmiany przepisów o podatku VAT. Co prawda nadchodząca nowelizacja nie przyniesie powszechnej rewolucji,

Bardziej szczegółowo

ULGA NA ZŁE DŁUGI (zmiany w art. 89a i art. 89b ustawy o VAT)

ULGA NA ZŁE DŁUGI (zmiany w art. 89a i art. 89b ustawy o VAT) ULGA NA ZŁE DŁUGI (zmiany w art. 89a i art. 89b ustawy o VAT) Od początku 2013 r. w wyniku zmian wprowadzonych do ustawy o VAT ustawą deregulacyjną obowiązywać będą nowe zasady stosowania tzw. ulgi na

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w podatku od towarów i usług od 01.01.2016r.

Najważniejsze zmiany w podatku od towarów i usług od 01.01.2016r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu Najważniejsze zmiany w podatku od towarów i usług od 01.01.2016r. ul. Św. Jakuba 20 87-100 Toruń tel.: +48 56 669 9000 fax :+48

Bardziej szczegółowo

Korekta kosztów oraz ulga na złe długi nowe prawa i obowiązku wierzyciela oraz dłużnika

Korekta kosztów oraz ulga na złe długi nowe prawa i obowiązku wierzyciela oraz dłużnika Korekta kosztów oraz ulga na złe długi nowe prawa i obowiązku wierzyciela oraz dłużnika 1) Podstawa prawna przepisów Agenda 2) Kwalifikacja wydatków do kosztów w świetle przepisów obowiązujących do 31

Bardziej szczegółowo

MINISTER FINANSÓW Organ upoważniony do wydania interpretacji Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Adres do korespondencji Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PODATKOWA NR 6

INFORMACJA PODATKOWA NR 6 MAZOWIECKA IZBA RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 01-048 Warszawa, ul. Smocza 27 tel. 838-32-11, Fax 838-35-53 E-mail:mirip@pro.onet.pl. KSU INFORMACJA PODATKOWA NR 6 WARSZAWA, CZERWIEC 2015 R. 1 LIMIT ZWOLNIENIA

Bardziej szczegółowo

Praca w ramach wymagań na uzyskanie tytułu Rzeczoznawcy Zamówień Publicznych

Praca w ramach wymagań na uzyskanie tytułu Rzeczoznawcy Zamówień Publicznych Praca w ramach wymagań na uzyskanie tytułu Rzeczoznawcy Zamówień Publicznych Temat Pracy: Odwrotne obciążenie VAT Plan Pracy: 1. Istota mechanizmu odwrotnego obciążenia VAT. 2. Limit kwotowy, od którego

Bardziej szczegółowo

Zmiany w VAT obowiązujące od 1.10.2013r. ODWROTNE OBCIĄŻENIE

Zmiany w VAT obowiązujące od 1.10.2013r. ODWROTNE OBCIĄŻENIE Zmiany w VAT obowiązujące od 1.10.2013r. ODWROTNE OBCIĄŻENIE Ustawą z dnia 26 lipca 2013r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013r., poz.1027) od 1 października

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ZAKRESIE MECHANIZMU ODWRÓCONEGO OBCIĄŻENIA VAT

ZMIANY W ZAKRESIE MECHANIZMU ODWRÓCONEGO OBCIĄŻENIA VAT ZMIANY W ZAKRESIE MECHANIZMU ODWRÓCONEGO OBCIĄŻENIA VAT 1 lipca 2015 r. wejdą w życie nowe przepisy w zakresie rozszerzenia i doprecyzowania regulacji zawartych w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku

Bardziej szczegółowo

Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku. Zmiany w podatku VAT 2013/2014

Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku. Zmiany w podatku VAT 2013/2014 Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku Zmiany w podatku VAT 2013/2014 Cel nowelizacji Dostosowanie do przepisów UE / orzecznictwa ETS Uproszczenie obrotu gospodarczego oraz rozliczeń z fiskusem

Bardziej szczegółowo

Model odwrotnego obciążenia VAT

Model odwrotnego obciążenia VAT Model odwrotnego obciążenia VAT Księgowe czwartki w SIT Odwrotne obciążenie obrót zagraniczny Podstawy prawne: Dyrektywa 2006/112/WE Art. 193: każdy podatnik dokonujący podlegającej opodatkowaniu dostawy

Bardziej szczegółowo

Roczna korekta VAT - zasady rozliczenia

Roczna korekta VAT - zasady rozliczenia Roczna korekta VAT - zasady rozliczenia Roczna korekta VAT musi być dokonana przez podatników, którzy w trakcie poprzedniego roku podatkowego odliczali VAT częściowo według ustalonej wstępnie na dany rok

Bardziej szczegółowo

ODWROTNE OBCIĄŻENIE przy sprzedaży towarów wrażliwych - jak wypełnić deklarację?

ODWROTNE OBCIĄŻENIE przy sprzedaży towarów wrażliwych - jak wypełnić deklarację? ODWROTNE OBCIĄŻENIE przy sprzedaży towarów wrażliwych - jak wypełnić deklarację? W niektórych przypadkach ciężar rozliczenia podatku VAT z tytułu dostaw towarów i usług zostaje przeniesiony na nabywcę.

Bardziej szczegółowo

Tekst do rachunkowości. Słowa kluczowe: korekta VAT, ulga na złe długi,

Tekst do rachunkowości. Słowa kluczowe: korekta VAT, ulga na złe długi, Tekst do rachunkowości Słowa kluczowe: korekta VAT, ulga na złe długi, Ewidencja korekty VAT w ramach ulgi na złe długi w księgach wierzyciela i dłużnika W obecnych czasach długi stają się problemem wielu

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia Ministra Finansów

Wyjaśnienia Ministra Finansów MONITOR księgowego nr 15(283) 5.08.2015 dodatek internetowy nr 10 Wyjaśnienia Ministra Finansów Zmiany w zakresie mechanizmu odwróconego obciążenia VAT 15 5 sierpnia października 2015 2013 r. r. dodatek

Bardziej szczegółowo

11/28/2012. Podatek VAT 2013/2014. Omówienie najważniejszych zmian w VAT

11/28/2012. Podatek VAT 2013/2014. Omówienie najważniejszych zmian w VAT Podatek VAT 2013/2014 Omówienie najważniejszych zmian w VAT VAT 2013 1 Ułatwienia dla małych podatników Mały podatnik rozliczający się kasowo będzie rozliczał VAT : 1) przy sprzedaży na rzecz podatnika

Bardziej szczegółowo

ZWOLNIENIE PODMIOTOWE OD PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG W ROKU

ZWOLNIENIE PODMIOTOWE OD PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG W ROKU W Dziennikach Ustaw Nr 222 i 224 z 2009 roku zostały opublikowane rozporządzenia Ministra Finansów w związku ze zmianami w podatku VAT w 2010 roku. Dotyczą one między innymi: zwolnień z obowiązku prowadzenia

Bardziej szczegółowo

ALERT ZMIANY W VAT OD 01.2014 R. 1

ALERT ZMIANY W VAT OD 01.2014 R. 1 Szanowni Państwo, Z dniem 1 stycznia 2014 r. wejdą w życie zmiany przepisów dotyczących podatku od towarów i usług. Nowelizacja przepisów ustawy o VAT, która zacznie obowiązywać z nowym rokiem, jest największą

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Kasy rejestrujące --> Kasy rejestrujące

Temat Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Kasy rejestrujące --> Kasy rejestrujące Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ITPP1/443-687/10/AJ Data 2010.10.04 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Temat Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Kasy rejestrujące

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. (druk nr 834)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. (druk nr 834) Warszawa, dnia 3 marca 2015 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo zamówień publicznych (druk nr 834) I. Cel i przedmiot ustawy Opiniowana ustawa wprowadza

Bardziej szczegółowo

Podatek VAT 2015. Oferta ECDDP Szkolenia Sp. z o.o we współpracy z SMG Sp. z o.o.

Podatek VAT 2015. Oferta ECDDP Szkolenia Sp. z o.o we współpracy z SMG Sp. z o.o. Podatek VAT 2015 Oferta ECDDP Szkolenia Sp. z o.o we współpracy z SMG Sp. z o.o. Szkolenie połączone z wyjściem na Mecz Reprezentacji Polski we Wrocławiu Mistrzostwa Świata Siatkarzy 2014 ECDDP Szkolenia

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik podatku od towarów i usług VAT

Rozdział IV Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik podatku od towarów i usług VAT Rozdział IV Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik podatku od towarów i usług VAT 1. Wspólnota mieszkaniowa jako podmiot (podatnik) podatku VAT Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w ustawie o podatku VAT. od dnia 1 stycznia 2014 r.

Najważniejsze zmiany w ustawie o podatku VAT. od dnia 1 stycznia 2014 r. Najważniejsze zmiany w ustawie o podatku VAT od dnia 1 stycznia 2014 r. Obowiązek podatkowy zasada ogólna Z dniem 1 stycznia 2014 r. obowiązek podatkowy w podatku VAT będzie powstawał w dacie sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

1 Przedsiębiorcy mogą korzystać z ulgi na złe długi, którą przewidują przepisy ustawy o VAT. Na czym ta ulga polega?

1 Przedsiębiorcy mogą korzystać z ulgi na złe długi, którą przewidują przepisy ustawy o VAT. Na czym ta ulga polega? SZEŚĆ PYTAŃ DO Karoliny Gierszewskiej, eksperta podatkowego Jak skorzystać z ulgi na złe długi 1 Przedsiębiorcy mogą korzystać z ulgi na złe długi, którą przewidują przepisy ustawy o VAT. Na czym ta ulga

Bardziej szczegółowo

VAT w instytucjach kultury - aktualne problemy i zmiany 2015-2016

VAT w instytucjach kultury - aktualne problemy i zmiany 2015-2016 Krajowa Izba Podatkowa zaprasza do udziału w szkoleniu pt.: VAT w instytucjach kultury - aktualne problemy i zmiany 2015-2016 Miejsce szkolenia: Millenium Plaza - Golden Floor, al. Jerozolimskie 123a -

Bardziej szczegółowo

O nowych zmianach w podatku VAT kolejny odcinek serialu

O nowych zmianach w podatku VAT kolejny odcinek serialu O nowych zmianach w podatku VAT kolejny odcinek serialu Warszawa, 15 kwietnia 2011 r. Dorota Pokrop i Roman Namysłowski, Ernst & Young Świadczenia nieodpłatne Świadczenia nieodpłatne - towary Nieodpłatne

Bardziej szczegółowo

Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe

Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe Co do zasady, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów, które będą służyły działalności opodatkowanej. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Forum Recyklingu. Nowelizacja ustawy VAT a jej skutki dla branży recyklingowej

Forum Recyklingu. Nowelizacja ustawy VAT a jej skutki dla branży recyklingowej Forum Recyklingu Nowelizacja ustawy VAT a jej skutki dla branży recyklingowej Dr Izabella Ewa Cech Poznań 9 października 2013 Nowelizacje ustawy o podatku od towarów i usług 1 stycznia 2013 ( zmiana ustawy

Bardziej szczegółowo

1. Zasady, na jakich podatnik podatku VAT jest uprawniony do rozliczenia swojej działalności

1. Zasady, na jakich podatnik podatku VAT jest uprawniony do rozliczenia swojej działalności 1. Zasady, na jakich podatnik podatku VAT jest uprawniony do rozliczenia swojej działalności gospodarczej w składanych we właściwym urzędzie skarbowym deklaracjach podatkowych podatku od (miesięcznych

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1-443-1050/09-2/JB Data 2010.01.12 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek od towarów i usług --> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie

Bardziej szczegółowo

Poradnik VAT nr 8 z dnia 2011-04-20 nr kolejny 296

Poradnik VAT nr 8 z dnia 2011-04-20 nr kolejny 296 Page 1 of 8 Poradnik VAT nr 8 z dnia 2011-04-20 nr kolejny 296 Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., www.sgk.gofin.pl Handel złomem po nowelizacji przepisów 1. Zmiana

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND ZMIANY W VAT OD 1 STYCZNIA 2014 R.

CRIDO TAXAND ZMIANY W VAT OD 1 STYCZNIA 2014 R. CRIDO TAXAND ZMIANY W VAT OD 1 STYCZNIA 2014 R. 1 stycznia 2014 r. wejdzie w życie nowelizacja przepisów ustawy o VAT, wskutek czego zmieni się wiele kluczowych zasad dotyczących rozliczania VAT. Zmiany

Bardziej szczegółowo

Podatek od towarów i usług zmiany 01.01.2015r. -wprowadzone ustawami zmieniającymi - projektowane

Podatek od towarów i usług zmiany 01.01.2015r. -wprowadzone ustawami zmieniającymi - projektowane 19.12.2014 r. Podatek od towarów i usług zmiany 01.01.2015r. -wprowadzone ustawami zmieniającymi - projektowane 53-654Wrocław tel.: +48 71 78 66 724 fax :+48 71 78 66 750 www.us-staremiasto.wroc.pl zmiany

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PODATKU VAT I INNE ZAGADNIENIA

ZMIANY W PODATKU VAT I INNE ZAGADNIENIA ZMIANY W PODATKU VAT I INNE ZAGADNIENIA IZBA SKARBOWA W WARSZAWIE URZĄD SKARBOWY W PUŁTUSKU www.warszawa.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-w-pultusku/ LIPIEC 2015 1 ZMIANY W PODATKU VAT ODWROTNE OBCIĄŻENIE

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO BUK SP. Z O.O. Prawo do odliczenia. podatku naliczonego VAT 2014r.

KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO BUK SP. Z O.O. Prawo do odliczenia. podatku naliczonego VAT 2014r. KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO BUK SP. Z O.O. Prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT 2014r. Dział prawny Kancelarii BUK Sp. z o.o. 28.12.2013r.] Wybór zmian przepisów dotyczących prawa do odliczenia

Bardziej szczegółowo

1. Ustawa z dnia 26 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. poz. 1342) 2. Ustawa z dnia 07 grudnia

1. Ustawa z dnia 26 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. poz. 1342) 2. Ustawa z dnia 07 grudnia 1 3 1. Ustawa z dnia 26 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. poz. 1342) 2. Ustawa z dnia 07 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D)

OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D) Załącznik nr 4 OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D) Objaśnienia dotyczą wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7(15), VAT-7K(9) i VAT-7D(6))

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2014r.

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2014r. Pierwszy Urząd Skarbowy w Częstochowie www.isnet.katowice.pl/us/2409 Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2014r. www.isnet.katowice.pl/us/2409 ul. Rolnicza 33, 42-200 Częstochowa tel.: +48

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 01.01.2014 r.

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 01.01.2014 r. Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 01.01.2014 r. Obowiązek podatkowy Z dniem 1 stycznia 2014 r. zostanie uchylony art. 19 ustawy VAT regulujący dotychczas moment powstania obowiązku podatkowego. Zastąpi

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY VAT 2014

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY VAT 2014 NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY VAT 2014 Od 1 stycznia 2014 r. wejdą w życie rewolucyjne zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług, poniżej przedstawiamy najważniejsze uregulowania, do których należy dostosować

Bardziej szczegółowo

pytań o odwrotne obciążenie - zmiany od 1 lipca 2015 r.

pytań o odwrotne obciążenie - zmiany od 1 lipca 2015 r. PODATKI NR 10 INDEKS 36990X ISBN 9788374403702 CZERWIEC 2015 CENA 29,90 ZŁ (W TYM 5% VAT) UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU 100 pytań o odwrotne obciążenie - zmiany od 1 lipca 2015 r. Kiedy kupujący będzie rozliczał

Bardziej szczegółowo

F AKTURY W PODATKU OD

F AKTURY W PODATKU OD F AKTURY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG Faktury i dokumenty w transakcjach międzynarodowych Gdynia, 10 lutego 2014 Artykuł 20 UoVAT: WEWN TRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA OBOWI ZEK PODATKOWY W wewnątrzwspólnotowej

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie na gruncie VAT świadczenia usług w obrocie zagranicznym

Rozliczenie na gruncie VAT świadczenia usług w obrocie zagranicznym 6 grudnia 2010 r. Rozliczenie na gruncie VAT świadczenia usług w obrocie zagranicznym Radosław Żuk, prawnik, redaktor portalu TaxFin.pl Miejsce świadczenia usług po 1 stycznia 2010 r. Art. 28b. 1. Miejscem

Bardziej szczegółowo

E-PORADNIK NOWE ZASADY STOSOWANIA ULGI NA ZŁE DŁUGI

E-PORADNIK NOWE ZASADY STOSOWANIA ULGI NA ZŁE DŁUGI E-PORADNIK NOWE ZASADY STOSOWANIA ULGI NA ZŁE DŁUGI Stan prawny na 1 stycznia 2013 r. Autorzy Część I: Karol Różycki Część II: Tomasz Krywan Część III: Adam Bartosiewicz, Mariusz Jabłoński, Tomasz Krywan,

Bardziej szczegółowo

Ulga na złe długi - obowiązki dłużnika

Ulga na złe długi - obowiązki dłużnika Ulga na złe długi - obowiązki dłużnika Gazeta Podatkowa nr 18 (850) z dnia 01.03.2012 Aleksandra Węgielska Podatnik VAT, który nie płaci swoich zobowiązań kontrahentom, powinien liczyć się z tym, że wierzyciel

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Centrum Przemysłów Kreatywnych. Znak postępowania: AS/BZP/EU/04/2015

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Centrum Przemysłów Kreatywnych. Znak postępowania: AS/BZP/EU/04/2015 Szczecin dnia 06.07.2015r. Akademia Sztuki w Szczecinie Pl. Orła Białego 2 70-562 Szczecin Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Centrum Przemysłów Kreatywnych.

Bardziej szczegółowo

I Zmiany w ustawie o CIT wynikające z ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych... 2

I Zmiany w ustawie o CIT wynikające z ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych... 2 TAAC Sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego Newsletter 01/2013 ZMIANY W CIT I VAT OD 1 STYCZNIA 2013 R. ul. Ks. Prymasa Augusta Hlonda 10/73 02-972 Warszawa Tel.: 022 412 85 12 Fax.: 022 412 85 13 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu 1 Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu* I. Co należy rozumieć pod pojęciem

Bardziej szczegółowo

- Omówienie zmian obowiązujących od 2015 roku w podatku VAT i CIT oraz omówienie problematyki występującej w podatkach.

- Omówienie zmian obowiązujących od 2015 roku w podatku VAT i CIT oraz omówienie problematyki występującej w podatkach. Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 396915 Temat: odw-kompendium podatkowe VAT i CIT - Omówienie problematyki oraz zmian na 2015 rok 21 Październik Zabrze, Hotel Diament, Kod szkolenia: 396915

Bardziej szczegółowo

KOPIA INFORMACYJNA. VI. Czy wymagane są opłaty? Nie występują. Izba Skarbowa we Wrocławiu i dolnośląskie urzędy skarbowe. Urząd Skarbowy w Strzelinie

KOPIA INFORMACYJNA. VI. Czy wymagane są opłaty? Nie występują. Izba Skarbowa we Wrocławiu i dolnośląskie urzędy skarbowe. Urząd Skarbowy w Strzelinie KOPIA INFORMACYJNA Karta informacyjna K-006/3 obowiązuje od 31.01.2013 r. Zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym lub podatku naliczonego wynikających z deklaracji dla podatku od towarów i usług

Bardziej szczegółowo

Zmiany w CIT od 1 stycznia 2013 r.

Zmiany w CIT od 1 stycznia 2013 r. PILCH WĄSIK KANCELARIA PRAWNICZA SP.K. Zmiany w CIT od 1 stycznia 2013 r. Opracowanie: dr Paulina Pilch radca prawny, doradca podatkowy Korekta kosztów podatkowych (1) obowiązek zmniejszenia kosztów, gdy

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Z dniem 31 marca 2009 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

USTAWA. z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 8 marca 2013 r. 1),2) o terminach zapłaty w transakcjach handlowych Opracowano na podstawie Dz. U. z 2013 r. poz. 403. Art. 1. Ustawa określa szczególne uprawnienia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

USTAWA. z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 8 marca 2013 r. Opracowano na podstawie Dz. U. z 2013 r. poz. 403, z 2015 r. poz. 1830. 1),2) o terminach zapłaty w transakcjach handlowych Art. 1. Ustawa określa

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja VAT. po zmianach od 1 lipca 2015 r. Nowe formularze VAT online

Dokumentacja VAT. po zmianach od 1 lipca 2015 r. Nowe formularze VAT online LIPIEC 2015 CENA 24,90 ZŁ (W TYM 5% VAT) WWW.SKLEP.INFOR.PL UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU WYDANIE SPECJALNE Nowe formularze VAT online Dokumentacja VAT po zmianach od 1 lipca 2015 r. Jak wypełniać nowe deklaracje

Bardziej szczegółowo

339 zł przy zgłoszeniu do 15 stycznia. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Adresaci: Cele szkolenia: Prowadzący: Program szkolenia:

339 zł przy zgłoszeniu do 15 stycznia. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Adresaci: Cele szkolenia: Prowadzący: Program szkolenia: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie: VAT W INSTYTUCJACH KULTURY AKTUALNE PROBLEMY I ZMIANY 2015-2016 Data: 29 stycznia 2016, 10:00-15:00 Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia

Bardziej szczegółowo

Wyjaśniamy, że termin "ustawa", którym posługujemy się w sformułowanych uwagach odnosi się do ustawy o podatku od towarów i usług.

Wyjaśniamy, że termin ustawa, którym posługujemy się w sformułowanych uwagach odnosi się do ustawy o podatku od towarów i usług. Warszawa, dnia 21 listopada 2014 r. ZIPSEE Związek Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego Branży RTV i IT ul. Połczyńska 116A 01-304 Warszawa Szanowny Pan Mateusz Szczurek Minister

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. USŁUGI TELEKOMIKACYJNE, ELEKTRONICZNE I NADAWCZE OD 1 STYCZNIA 2015 R

ROZDZIAŁ I. USŁUGI TELEKOMIKACYJNE, ELEKTRONICZNE I NADAWCZE OD 1 STYCZNIA 2015 R Spis treści WSTĘP ROZDZIAŁ I. USŁUGI TELEKOMIKACYJNE, ELEKTRONICZNE I NADAWCZE OD 1 STYCZNIA 2015 R 1. NOWE ZASADY OPODATKOWANIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH, ELEKTRONICZNYCH I NADAWCZYCH ŚWIADCZONYCH DLA

Bardziej szczegółowo

Odliczanie podatku naliczonego od 1 stycznia 2014 r. Prowadzący: Krzysztof Komorniczak Prezes Zarządu ECDDP Sp. z o.o.

Odliczanie podatku naliczonego od 1 stycznia 2014 r. Prowadzący: Krzysztof Komorniczak Prezes Zarządu ECDDP Sp. z o.o. Odliczanie podatku naliczonego od 1 stycznia 2014 r. Prowadzący: Krzysztof Komorniczak Prezes Zarządu ECDDP Sp. z o.o. Odliczanie podatku naliczonego od 1 stycznia 2014 r. 2 Odliczanie podatku obecny stan

Bardziej szczegółowo

1. Zasady, na jakich podatnik podatku VAT jest uprawniony do rozliczenia swojej działalności gospodarczej w składanych we właściwym urzędzie skarbowym deklaracjach podatkowych podatku od towarów i usług

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 maja 2016 r. Poz. 684 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy

Bardziej szczegółowo

Te same zasady mają zastosowanie do rozliczania różnic kursowych od kapitałowych rat kredytów (pożyczek).

Te same zasady mają zastosowanie do rozliczania różnic kursowych od kapitałowych rat kredytów (pożyczek). OGÓLNE ZASADY USTALANIA RÓŻNIC KURSOWYCH... Te same zasady mają zastosowanie do rozliczania różnic kursowych od kapitałowych rat kredytów (pożyczek). Przykład 10 stycznia 2007 r. Spółka z o.o. otrzymała

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1656 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1656 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1656 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty

Bardziej szczegółowo

Podatek od towarów i usług

Podatek od towarów i usług Podatek od towarów i usług 4. Obowiązek podatkowy w VAT dr Rafał Mroczkowski Kazus (1) Radca prawny Paweł P. w dniu 10 maja 2014 r. zawarł z Domex S.A. umowę stałej obsługi prawnej, obejmującej także doradztwo

Bardziej szczegółowo

Podatek od towarów i usług zmiany 2015r.: -wprowadzone ustawami zmieniającymi -projektowane zmiany

Podatek od towarów i usług zmiany 2015r.: -wprowadzone ustawami zmieniającymi -projektowane zmiany 17.02.2015 r. Podatek od towarów i usług zmiany 2015r.: -wprowadzone ustawami zmieniającymi -projektowane zmiany w opracowanie Renata Sorys 53-654Wrocław tel.: +48 71 78 66 724 fax :+48 71 78 66 750 www.us-staremiasto.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Autorzy Wykaz skrótów Część I. Deklaracje podatkowe VAT

Spis treści: Autorzy Wykaz skrótów Część I. Deklaracje podatkowe VAT Spis treści: Autorzy Wykaz skrótów Część I. Deklaracje podatkowe VAT 1. Deklaracje VAT-7, VAT-7K, VAT-7D 1.1. Zagadnienia ogólne 1.2. Pojęcie deklaracji 1.3. Deklaracja VAT-7 1.4. Deklaracja VAT-7K 1.5.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 listopada 2014 r. Poz. 1559 USTAWA z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym,

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2])

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Przepisy CFC - CIT USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Art. 1.

Bardziej szczegółowo

Zadeklarowanie VAT zawsze w momencie wystawienia faktury może prowadzić do przedwczesnego zadeklarowania tego podatku.

Zadeklarowanie VAT zawsze w momencie wystawienia faktury może prowadzić do przedwczesnego zadeklarowania tego podatku. Zadeklarowanie VAT zawsze w momencie wystawienia faktury może prowadzić do przedwczesnego zadeklarowania tego podatku. Zadeklarowanie VAT zawsze w momencie wystawienia faktury może prowadzić do za wczesnego

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W VAT, CIT I PIT 2016

ZMIANY W VAT, CIT I PIT 2016 ZMIANY W VAT, CIT I PIT 2016 PROWADZĄCY: ANNA WELSYNG RADCA PRAWNY, DORADCA PODATKOWY KANCELARIA WELSYNG.PL 1 Ustalanie zakresu prawa do odliczenia VAT naliczonego tzw. prewspółczynnik Wpływ czynności

Bardziej szczegółowo

Obowiązek ewidencjonowania obrotu na kasie fiskalnej zasada ogólna

Obowiązek ewidencjonowania obrotu na kasie fiskalnej zasada ogólna Przepisy prawne Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2011.177.1054 j.t. ze zm.) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku

Bardziej szczegółowo

Adres redakcji: 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 tel. (22) 530 40 40; www.gazetaprawna.pl Redaktor prowadzący: Piotr Wickowski Redaktor

Adres redakcji: 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 tel. (22) 530 40 40; www.gazetaprawna.pl Redaktor prowadzący: Piotr Wickowski Redaktor Adres redakcji: 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 tel. (22) 530 40 40; www.gazetaprawna.pl Redaktor prowadzący: Piotr Wickowski Redaktor merytoryczny: Anita Jackiewicz DTP: Joanna Archacka Biuro Obsługi

Bardziej szczegółowo

Urząd Skarbowy w Grodzisku Mazowieckim. Rozpoczęcie działalności gospodarczej a VAT

Urząd Skarbowy w Grodzisku Mazowieckim. Rozpoczęcie działalności gospodarczej a VAT Urząd Skarbowy w Grodzisku Mazowieckim Rozpoczęcie działalności gospodarczej 1 Urząd Skarbowy w Grodzisku Mazowieckim Wykaz aktów prawnych: 1. ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r.

Bardziej szczegółowo

Odliczanie podatku naliczonego, część 1

Odliczanie podatku naliczonego, część 1 4 maja 2010 Odliczanie podatku naliczonego, część 1 Radosław Żuk, prawnik, redaktor portalu TaxFin.pl Zasady ogólne odliczania podatku naliczonego Art. 86 ust. 1: W zakresie, w jakim towary i usługi są

Bardziej szczegółowo

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG Zmiany w 2015 r.

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG Zmiany w 2015 r. PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG Zmiany w 2015 r. Zmiany w podatku VAT w 2015 r. Wynikają z: 1) Ustawy z dnia 25.07.2014 r. o zm. ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa (Dz. U. poz.

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

U S T AWA. z dnia. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych U S T AWA Projekt z dnia 1), 2) o terminach zapłaty w transakcjach handlowych Art. 1. Ustawa określa szczególne uprawnienia wierzyciela i obowiązki dłużnika w związku z terminami zapłaty w transakcjach

Bardziej szczegółowo

Zasadą jest zwolnienie z VAT z możliwością wyboru opodatkowania.

Zasadą jest zwolnienie z VAT z możliwością wyboru opodatkowania. Zasadą jest zwolnienie z VAT z możliwością wyboru opodatkowania. Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług (dalej VAT) wprowadziła od 1 stycznia 2009 r. bardzo istotne zmiany dotyczące opodatkowania

Bardziej szczegółowo

Konferencja portalu TaxFin.pl. Podatki 2014-2015. 27-28 stycznia 2015 r., Warszawa, Hotel Marriott

Konferencja portalu TaxFin.pl. Podatki 2014-2015. 27-28 stycznia 2015 r., Warszawa, Hotel Marriott Konferencja portalu TaxFin.pl Podatki 2014-2015 27-28 stycznia 2015 r., Warszawa, Hotel Marriott Partnerzy merytoryczni: Prelegenci: Marta Szafarowska, doradca podatkowy MDDP, członek Rady Podatkowej PKPP

Bardziej szczegółowo